Philips | AZ3011/00C | Owner's Manual | Philips Ηχοσύστημα με CD AZ3013/00C Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Ηχοσύστημα με CD AZ3013/00C Εγχειρίδιο χρήσης
XP AZ 3010 7x3 2/2
04-01-2002 10:58
Pagina 1
English
CD Soundmachine
Audio
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
CONTROLS
POWER SUPPLY
BASIC FUNCTIONS
Top and front panels (See 1)
Power Supply
Switching power on/off: Save energy
1VOLUME
– adjusts volume level
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– enhances bass response
3Source selector
– selects source of sound CD or TUNER. Also the
power off switch
4Display
– shows the CD and tuner functions
5FM•MW (AM)
– selects FM/ MW (AM) waveband
6LIFT TO OPEN
– opens/ closes the CD door
7PRESS TO PLAY 2;
– starts or pauses CD play
8STOP 9
– stops CD playback; erases a CD programme
9SEARCH ∞ , §
CD:
skips or searches a passage/track
backwards or forward
Tuner: tunes to a station (up, down)
0PRESET +, –
– selects a preset station (up, down)
!PROG MODE
CD:
– programmes and reviews programmed
track numbers;
– plays tracks CD/ programme in random
order;
– repeats a track/CD/ programme
Tuner: – programmes preset stations
Whenever convenient, use the power supply if you
want to conserve battery life. Make sure you remove
the plug from the set and wall socket before inserting
batteries.
For users in the U.K.: please follow the instructions in
the box, Important notes for users in the U.K.
Whether you are using mains or battery supply, to
avoid unnecessary energy consumption always adjust
the source selector to off.
Back Panel (See 1)
@Telescopic aerial
– to improve FM reception
#Battery door
– to open battery compartment
$AC MAINS
– inlet for mains lead
Batteries (not included)
Open the battery compartment and insert six
batteries, type R-14, UM-2 or C-cells, (preferably
alkaline) with the correct polarity as indicated by the
"+" and "–" symbols inside the compartment.
Batteries contain chemical substances, so they
should be disposed of properly.
Incorrect use of batteries can cause electrolyte
leakage and will corrode the compartment or cause
the batteries to burst. Therefore:
• Do not mix battery types: e.g. alkaline with carbon
zinc. Only use batteries of the same type for the
set.
• When inserting new batteries, do not try to mix old
batteries with the new ones.
• Remove the batteries if the set is not to be used
for a long time.
Using AC Power
1 Check if the mains voltage, as shown on the type
plate located on the bottom of the set, corresponds
to your local mains supply. If it does not, consult
your dealer or service centre.
2 Connect the mains lead to the AC MAINS inlet and
the wall socket. The power supply is now
connected and ready for use.
3 To switch off completely, unplug the mains lead
from the wall socket.
• Unplug the mains lead from the wall socket to
protect your set during heavy thunderstorms.
General operation
1 To select your sound source adjust the source
selector to CD/TUNER/OFF.
2 Adjust the sound with the VOLUME and DBB
(Dynamic Bass Boost) controls.
3 To switch off the set, adjust the source selector to
off position.
Note: When the set is switched off the tuner presets
will be retained in the set’s memory.
Tuner
Radio reception
1 Adjust the source selector to TUNER.
™ Display: shows tu briefly (See 2).
2 Press FM•MW once or more to select the desired
waveband.
™ Display: shows your waveband and the preset
number and the frequency of a preset station if
already programmed (See 3)
3 Press and hold down ∞ or § briefly to tune to a
radio station. Release when the frequency in the
display starts to change.
™ The radio automatically tunes to a radio station
of sufficient reception. Display shows Srch
during automatic tuning. (See 4)
TUNER
– For FM, pull out the telescopic aerial. Incline and
turn the aerial. Reduce its length if the signal is too
strong (very close to a transmitter).
– For MW (AM) the set is provided with a built-in
aerial so the telescopic aerial is not needed. Direct
the aerial by turning the whole set.
Programming radio stations
You can store up to a total of 32 radio stations in the
memory: 20 FM and 12 MW(AM).
1 Tune to your desired station (see Radio Reception).
2 Press PROG MODE to activate programming.
™ Display: prog flashes. (See 5)
3 Press PRESET + or – once or more to allocate a
number from 1 to 20 for FM or 1 to 12 for MW(AM).
4 Press PROG MODE again to confirm the setting.
™ Display: prog disappears, the preset number
and the frequency of the preset station are
shown. (See 3)
5 Repeat steps 1-4 to store other stations.
• You can erase a preset station by storing another
frequency in its place.
The typeplate is located on the bottom of the set
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012 CD Soundmachine
English
Português
Dansk
Svenska
Suomi
Έλληνικά
Meet PHILIPS at the internet http://www.audio.philips.com
Português
COMANDOS ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE
Painéis superior e dianteiro (Vide 1)
Alimentação de corrente
1VOLUME
– regula o nível do volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– reforça os graves
3Selector de fonte
– selecciona a fonte de som CD ou TUNER.
E o interruptor de ligar/desligar
4Visor
– mostra as funções do CD e do sintonizador
5FM•MW (AM)
– selecciona a faixa de radiofrequência de
FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– abre e fecha a tampa do compartimento do CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inicia ou interrompe a reprodução do CD
8STOP 9
– pára a reprodução do CD; apaga um programa de
CD
9SEARCH ∞ , §
CD:
salta ou busca uma passagem ou uma
faixa para trás ou para a frente
Tuner: sintoniza uma estação de rádio (para cima
ou para baixo)
0PRESET +, –
– selecciona uma estação pré-sintonizada (para
cima ou para baixo)
!PROG MODE
CD:
– programa e revê os números de faixa
programados;
– reproduz as faixas do CD ou do
programa por ordem aleatória
– repete uma faixa, um CD ou um
programa
Tuner: – faz a programação de estações présintonizadas
Sempre que tal seja conveniente, use a alimentação
da rede se desejar poupar as pilhas. Certifique-se de
que desliga o cabo de alimentação do aparelho e da
tomada da parede antes de colocar pilhas.
Painel traseiro (Vide 1)
CLASS 1
LASER PRODUCT
Printed in Hong Kong
Cmm/RB/0150
Important notes for users in the U.K.
Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as
follows:
1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a BS1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3 Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in
its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at
the distribution board should not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a
13A socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the following code:
BLUE – "NEUTRAL" ("N") and BROWN – "LIVE" ("L").
• As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
– Connect the BLUE wire to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
– Connect the BROWN wire to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.
– Do not connect either wires to the earth terminal in the plug, marked "E" (or the safety earth symbol) or
coloured green (or green-and-yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that the cordgrip is clamped over the sheath of the lead – not
simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require consent.
See Copyright Act 1956 and The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
@Antena telescópica
– para melhorar a recepção de FM
#Tampa do compartimento das pilhas
– para abrir o compartimento das pilhas
$AC MAINS
– entrada para o cabo de alimentação
Dansk
Pilhas (não incluídas)
Abra o compartimento das pilhas e coloque seis
pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (de preferência
alcalinas), com a polaridade correcta conforme
indicada pelos símbolos "+" e "–" que se encontram
no compartimento.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo
que deverão ser deitadas fora com as devidas
precauções
A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a
fuga de electrólito e enferrujar o compartimento ou
fazer com que as pilhas rebentem. Por isso:
• Não misture pilhas de tipos diferentes: por ex.
pilhas alcalinas com pilhas de carvão e zinco.
Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
• Quando colocar pilhas novas, não tente misturar
pilhas usadas com as novas.
• Tire sempre as pilhas do aparelho se vai estar
muito tempo sem o usar.
Utilizar a corrente CA
1 Verifique se a tensão da corrente da rede indicada
na placa de tipo que se encontra na base do
aparelho corresponde à da sua rede local. Se não
corresponder, contacte o seu concessionário ou o
centro encarregado da assistência.
2 Ligue o cabo de alimentação à entrada AC MAINS
e à tomada da parede. A ligação de corrente para o
aparelho está agora estabelecida e pronta a ser
usada.
3 Para desligar completamente o aparelho, retire a
ficha da tomada da parede.
• Retire a ficha de alimentação da tomada da parede
para proteger o aparelho durante trovoadas fortes.
1VOLUME
– regulerer lydstyrken
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– fremhæver bassen
3Kildevælger
– vælger lydkilde for CD og TUNER;
slukker også for strømmen
4Display
– viser CD- og radiofunktioner
5FM•MW (AM)
– vælger FM/MW (AM) bølgeområde
6LIFT TO OPEN
– åbner/lukker CD-skuffen
7PRESS TO PLAY 2;
– starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik
8STOP 9
– standser CD-afspilning eller sletter et CD-program
9SEARCH ∞ , §
CD:
springer eller søger frem eller tilbage i en
passage/et melodinummer
Tuner: indstiller på en radiostation (op, ned)
0PRESET +, –
– vælger en forvalgsstation (op, ned)
!PROG MODE
CD:
– programmerer og kontrollerer
programmerede melodinumre
– afspiller CD-numre/program i vilkårlig
rækkefølge
– gentager et melodinummer/en CD/et
program
Tuner: – programmerer forvalgsradiostationer
Bagpanel (se 1)
@Teleskopisk antenne
– til at forbedre FM-modtagelsen
#Batteridør
– til at åbne batterirummet
$AC MAINS
– bøsning til lysnetledning
SINTONIZADOR
Ligar e desligar o aparelho: Poupar energia
– Para FM, puxe a antena telescópica para fora.
Incline e rode a antena. Reduza o respectivo
Quer esteja a utilizar a alimentação de corrente da rede
comprimento se o sinal for demasiado forte (muito
ou as pilhas, para evitar o consumo desnecessário de
próximo de um transmissor).
energia, coloque sempre o selector de fonte na posição
– Para MW (AM), o aparelho possui uma antena
off (desligado).
incorporada, portanto, a antena telescópica não é
necessária. Oriente esta antena rodando o
Funcionamento geral
aparelho.
1 Para seleccionar a fonte de som, coloque o selector
de fonte na posição CD/TUNER/OFF.
Programar estações de rádio
2 Regule o som utilizando os comandos VOLUME e
Pode armazenar na memória um máximo de
DBB (Dynamic Bass Boost)
32 estações: 20 FM e 12 MW(AM).
3 Para desligar o aparelho, coloque o selector de
1 Sintonize a estação desejada (vide "Recepção
fonte na posição off.
radiofónica").
2 Pressione PROG MODE para activar a programação
Nota: Quando o aparelho é desligado, as estações
™ Visor: prog pisca (Vide 5)
pré-sintonizadas são retidas na memória do
3 Pressione PRESET + ou – uma vez ou mais para
aparelho.
atribuir à estação um número, de 1 a 20 à FM ou
1 a 12 à MW (AM).
Sintonizador
4 Volte a pressionar PROG MODE para confirmar a
Recepção radiofónica
definição.
1 Coloque o selector de fonte em TUNER.
™ Visor: a indicação prog desaparece e são
™ Visor: aparece por momentos a indicação tu
visualizados o número de pré-sintonização e a
(Vide 2).
frequência da estação pré-sintonizada (Vide 3)
2 Pressione FM•MW uma vez ou mais para
5 Repita os pontos 1 a 4 para memorizar outras
seleccionar a faixa de radiofrequência desejada
estações.
™ Visor: é visualizada a faixa de radiofrequência e
• Pode eliminar uma estação pré-sintonizada
o número de pré-sintonização e a frequência de
memorizando outra frequência no seu lugar
uma estação pré-sintonizada, se já programada.
(Vide 3)
3 Pressione e fixe por momentos ∞ ou § para
sintonizar uma estação de rádio. Liberte a tecla
quando a indicação de frequência começar a mudar
no visor.
™ O rádio sintoniza automaticamente uma estação
de rádio com um sinal suficientemente forte.
Durante a sintonização automática, aparece no
visor a indicação Srch. (Vide 4)
A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.
BETJENINGSKNAPPER STRØMFORSYNING
Top- og frontpanel (se 1)
FUNÇÕES BÁSICAS
Strømforsyning
Når som helst det er belejligt, skal man bruge
lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Før
batterierne sættes i, skal man huske at fjerne stikket
fra apparatet og stikkontakten.
Batterier (ekstra)
Åbn batterirummet og isæt 6 batterier, type R-14,
UM-2 eller C-celler (alkaline-batterier er de bedste)
med den korrekte polaritet, som er vist inde i rummet
med "+" og "–" symbolerne.
Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal
bortskaffes på forsvarlig vis.
Forkert brug af batterier kan forårsage
elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få
batterierne til at sprænge. Derfor:
• Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline
med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme
type i apparatet.
• Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at
man ikke blander gamle batterier med de nye.
• Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes
i længere tid.
Brug af lysnetforsyning
1 Se efter, om den strømspænding, der er angivet på
typeskiltet på apparatets underside, svarer til den
lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal
man spørge forhandleren eller servicecentret til
råds.
2 Tilslut lysnetledningen til AC MAINS og sæt stikket
i stikkontakten i væggen. Strømforsyningen er nu
tilsluttet, og apparatet er parat til brug.
3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet ved
at tage stikket ud af stikkontakten.
• I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten
for at beskytte apparatet mod beskadigelse.
GRUNDFUNKTIONER
TUNER
– Til FM trækkes den teleskopiske antenne ud.
Sådan tændes og slukkes der for apparatet:
Signalet forbedres ved at indstille og dreje
Spar energi
antennen. Hvis signalet er for kraftigt (når senderen
Hvad enten man bruger lysnet- eller
ikke ligger ret langt væk), skal antennen gøres
batteriforsyningen, skal man for at undgå unødvendigt
kortere.
energiforbrug altid stille kildevælgeren på off (slukket).
– Til MW (AM) er apparatet forsynet med en
Almindelig betjening
indbygget antenne, så den teleskopiske antenne
anvendes ikke. Antennen indstilles ved at dreje
1 Man vælger lydkilde ved at stille kildevælgeren på
hele apparatet.
CD/TUNER/OFF.
2 Man regulerer lyden med VOLUME og DBB
Programmering af radiostationer
(Dynamic Bass Boost) knapperne.
3 Apparatet afbrydes ved at stille kildevælgeren på
off.
Bemærk: Når der er slukket for apparatet, gemmes
forvalgsstationerne i apparatets hukommelse.
Tuner
Radiomodtagelse
1 Stil kildevælgeren på TUNER.
™ Display: viser tu et øjeblik. (se 2)
2 Vælg det ønskede bølgeområde ved at trykke en
eller flere gange på FM•MW.
™ Display: viser bølgeområdet og nummeret på
forvalgsstationen samt frekvensen på en
forvalgsstation, hvis en sådan er programmeret
(se 3)
3 Tryk kort på ∞ eller § og hold knappen nede for
at indstille på en radiostation. Slip knappen, når
frekvensen i displayet begynder at skifte.
™ Radioen indstilles automatisk på en radiostation
med tilstrækkelig signalstyrke. Displayet viser
Srch under automatisk indstilling. (se 4)
Der kan lagres op til 32 radiostationer i hukommelsen:
20 FM og 12 MW (AM).
1 Stil ind på den ønskede radiostation (se
Radiomodtagelse).
2 Tryk på PROG MODE for at aktivere
programfunktionen.
™ Display: prog blinker. (se 5)
3 Tryk en eller flere gange på PRESET + eller – for
at give denne station et nummer fra 1 til 20 for FM
eller fra 1 til 12 for MW (AM).
4 Tryk på PROG MODE igen for at bekræfte valget
™ Display: prog forsvinder, det forvalgte nummer
og frekvensen på forvalgsstationen vises. (se 3)
5 Andre stationer lagres ved at gentage punkt 1–4.
• Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en
anden frekvens på samme nummer.
CD PLAYER
CD PLAYER
CD Player
Display indication for CD functions
– CD open: CD door open (See 6)
– disc: CD inserted (See 7)
– In stop mode: total track number and total
playback time
– During CD playback: elapsed playback time of
current track and current track number
– Pause: elapsed playback time freezes and flashes
(See 8)
– shuffle/ repeat modes: when the respective mode
is activated
– prog: when CD programme active;
prog also appears briefly when you store a track
(See 9)
– no sel: programme activated but no tracks
selected (See 0)
– full: programme memory full (See !)
– no prog: programme cancelled (See @)
– no disc: no disc/ error in CD operation /CD-R(W) is
blank or the disc is not finalized (See # +
Troubleshooting)
MAINTENANCE & SAFETY
Programming track numbers
Precautions & General Maintenance (See $)
Troubleshooting
During playback you can use ∞ or § to select a
particular track.
• If you have selected a track number in the stop or
pause position, press 2; to start playback.
• Press § once briefly for the next track, or press
repeatedly until the desired track number appears
in the display.
• Press ∞ once briefly to return to the beginning of
a current track.
• Press ∞ more than once briefly for a previous
track.
You may store up to 20 tracks in the desired
sequence. If you like, store any track more than once.
1 In the STOP mode, press ∞ or § for your desired
track.
2 When your chosen track number appears, press
PROG MODE once to store the track.
™ The display shows prog and prog briefly
followed by your selected track number. (See 9)
™ If you attempt to programme without first
selecting a track number, no sel is shown.
(See 0)
3 Repeat steps 1 to 2 to select and store all desired
tracks in this way.
™ full is displayed if you attempt to programme
more than 20 tracks.(See !)
4 To play your programme, press 2;.
• Place the set on a hard and flat surface so that the
system does not tilt.
• Do not expose the set, batteries or CDs to
humidity, rain, sand or excessive heat caused by
heating equipment or direct sunlight.
• Do not cover the set. Adequate ventilation with a
minimum gap of 6 inches between the ventilation
holes and surrounding surfaces is necessary to
prevent heat build-up.
• The mechanical parts of the set contain selflubricating bearings and must not be oiled or
lubricated.
• To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use
any cleaning agents containing alcohol, ammonia,
benzene or abrasives as these may harm the
housing.
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.
Do not open the set as there is a risk of electric shock.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.
– Problem
• Solution
Reviewing your set programme
CD player and CD handling (See %)
Finding a passage within a track
1 Press and hold down ∞ or §.
• The CD is played at high speed and low volume.
2 When you recognize the passage you want release
∞ or §.
™ Normal playback resumes.
Different play modes: Shuffle and Repeat
• In the STOP mode, press and hold down
• The lens of the CD player should never be touched!
PROG MODE for more than one second.
• Sudden changes in the surrounding temperature
™ The display shows all your stored track numbers
can cause condensation to form and the lens of
in sequence.
your CD player to cloud over. Playing a CD is then
not possible. Do not attempt to clean the lens but
Erasing a programme
leave the set in a warm environment until the
You can erase the contents of the memory by:
moisture evaporates.
– opening the CD door;
• Always close the CD door to keep the CD
– selecting TUNER source;
compartment dust-free. To clean, dust the
– pressing 9 (twice during playback or in the stop
compartment with a soft dry cloth.
position
• To clean the CD, wipe in a straight line from the
™ Display: shows no prog briefly when the
centre towards the edge using a soft, lint-free
programme is cancelled.(See @)
cloth. Do not use cleaning agents as they may
damage the disc.
• Never write on a CD or attach any stickers to it.
Leitor de CD
• As opções shuffle/ repeat podem ser combinadas e
™Visor: é visualizada por momentos a indicação no
usadas com um programa: por ex. shuffle/ repeat
prog quando o programa é cancelado. (Vide @)
all repete todo o programa de CD por ordem
aleatória.
Precauções e manutenção geral (Vide $)
2 Para voltar à reprodução normal, pressione PROG • Coloque o aparelho sobre uma superfície rígida e
MODE até os modos shuffle/ repeat deixarem de
plana de forma a que o sistema não fique inclinado.
ser visualizados.
• Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a
• Também pode pressionar 9 para abandonar o
humidade, chuva, areia, ou a calor excessivo
modo de reprodução.
provocado por equipamento de aquecimento ou
pela luz directa do sol.
Programar números de faixas
• Não tape o aparelho. É necessária uma ventilação
Pode memorizar até 20 faixas pela ordem desejada.
adequada, com um espaço mínimo de 15 cm entre
Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que
os orifícios de ventilação e as superfícies
uma vez.
circundantes, para impedir o aquecimento
1 Com o aparelho parado, pressione ∞ ou § para
excessivo da unidade.
obter a faixa desejada.
• Os componentes mecânicos do aparelho possuem
2 Quando for visualizado o número da faixa
rolamentos autolubrificantes e não devem,
escolhida, pressione PROG MODE uma vez para
portanto, ser lubrificados.
memorizar a faixa.
• Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e
™ O visor indica prog e prog por alguns
seco. Não utilize quaisquer agentes de limpeza que
momentos, seguindo-se depois o número da
contenham álcool, amoníaco, benzeno ou
faixa seleccionada. (Vide 9)
abrasivos, já que tais produtos poderão danificar a
™ Se tentar programar sem seleccionar primeiro
caixa.
um número de faixa, será visualizada a
indicação no sel. Se tentar programar sem
Manuseamento do leitor de CD e de CDs (Vide %)
seleccionar primeiro um número de faixa, será
• Nunca deverá tocar na lente de um leitor de CD!
visualizada a indicação. (Vide 0)
• Alterações bruscas na temperatura ambiente
3 Repita os pontos 1 a 2 para seleccionar e
poderão provocar condensação e fazer com que a
memorizar desta forma todas as faixas desejadas.
lente do leitor de CD fique embaciada. A
™ Será visualizada a indicação full se tentar
reprodução de um CD não é então possível. Não
programar mais de 20 faixas. (Vide !)
tente limpar a lente. Deixe o aparelho num
4 Para reproduzir o programa, pressione 2;.
ambiente aquecido até a humidade evaporar.
Este leitor de CD pode reproduzir Discos de Áudio e
CDs Graváveis (CD-R). Não tente reproduzir um
CD Regravável (CD-RW), um CD-ROM, CDi, VCD, DVD
ou um CD de computador.
1 Coloque o selector de fonte em CD
™ Visor: aparece por momentos a indicação Cd.
2 Para abrir a tampa do compartimento do CD,
levante a ponta marcada LIFT TO OPEN.
3 Insira um CD ou CD-R com o lado impresso voltado
para cima e empurre levemente a tampa do CD
para a fechar.
4 Pressione 2;; no aparelho para iniciar a
reprodução.
5 Para fazer uma pausa na reprodução pressione 2;.
Para retomar a reprodução, volte a pressionar 2;.
6 Para parar a reprodução do CD, pressione STOP 9.
Seleccionar uma faixa diferente
Durante a reprodução, pode usar ∞ ou § para
seleccionar uma determinada faixa.
• Se seleccionou um número de faixa com o aparelho
parado ou em pausa, pressione 2; para iniciar a
reprodução.
• Pressione uma vez, por momentos § para passar à
faixa seguinte, ou pressione repetidamente a tecla
até aparecer no visor o número da faixa desejada.
• Pressione uma vez, por momentos ∞ para voltar
ao início da faixa actual.
• Pressione mais do que uma vez, por momentos ∞
para passar a uma faixa anterior.
Procurar uma passagem dentro de uma faixa
1 Pressione e fixe ∞ ou §.
• O CD é reproduzido a alta velocidade e com volume
baixo.
2 Quando reconhecer a passagem desejada, solte ∞
ou §.
™ É retomada a reprodução norma.
Diferentes modos de reprodução:
Shuffle e Repeat
PROG MODE permite-lhe seleccionar diversos modos
de reprodução. Os modos podem ser seleccionados ou
alterados durante a reprodução de todo um CD ou de
um programa de CD, pela seguinte ordem:
shuffle –
são reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória
shuffle repeat all –
é repetido todo o CD por ordem aleatória
repeat – reproduz continuamente a faixa actual
repeat all – reproduz continuamente todo o CD
1 Durante a reprodução, seleccione o modo de
reprodução pressionando PROG MODE uma vez
ou mais até ser visualizado o modo desejado.
™ Visor: o modo seleccionado pisca 2 segundos
antes da reprodução.
• Pode utilizar ∞ ou § para saltar faixas durante os
modos de mistura aleatória/repetição.
CD-afspiller
Valg af et andet melodinummer
Displayindikation for CD-funktioner
– CD open: CD-skuffen er åben (se 6)
– disc: Der er lagt en CD i (se 7)
– I stop-stilling: det totale antal melodinumre og
den totale afspilningstid
– Under CD-afspilning: det igangværende
melodinummers forløbne spilletid og det
igangværende melodinummer
– Under pause: den forløbne spilletid fryser og
blinker (se 8)
– shuffle/ repeat funktioner: når den pågældende
funktion er aktiveret
– prog: når CD-programmet er aktivt; prog vises
også et øjeblik, når et nummer lagres (se 9)
– no sel: program er aktiveret, men ingen
melodinumre er valgt (se 0)
– full: programhukommelsen er fuld (se !)
– no prog: programmet er annulleret (se @)
– no disc: ingen CD/fejl under CD-afspilning/en
CD-R (W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
(se Problemløsning)
Under afspilning kan man vælge et bestemt
melodinummer med ∞ eller §.
• Hvis man har valgt et melodinummer i stop- eller
pausestilling, skal man trykke på 2; for at begynde
afspilningen.
• Tryk kort én gang på § for næste melodinummer
eller gentagne gange, indtil det ønskede nummer
ses på displayet.
• Tryk kort én gang på ∞ for at vende tilbage til
begyndelsen af et igangværende melodinummer.
• Tryk kort mere end én gang på ∞ for et
foregående melodinummer.
Afspilning af en CD
Med denne CD-afspiller kan man afspille audio-plader,
og CD-Recordables. Forsøg ikke at afspille en
CD-Rewritable, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller
computer-CD.
1 Stil kildevælgeren på CD
™ Display: viser Cd et øjeblik
2 CD-skuffen åbnes ved at løfte den op i kanten, der
er afmærketLIFT TO OPEN.
3 Læg en CD eller CD-R i skuffen med den påtrykte
side opad, og tryk forsigtigt på CD-skuffen for at
lukke den
4 Tryk på 2; på apparatet for at starte afspilningen
5 Tryk på 2;. for at standse afspilningen et øjeblik.
Afspilningen startes igen ved at trykke én gang til
på 2;
6 Tryk på STOP 9.for at standse CD-afspilningen
Typeskiltet findes på apparatets underside.
Bemærk: CD-afspilningen standser også, når:
– man åbner CD-skuffen;
– man vælger radiolydkilden (TUNER);
– CD’en er spillet til ende.
Søgning efter en bestemt passage i et
melodinummer
1 Tryk på ∞ eller §.og hold den nede
• CD’en afspilles med høj hastighed og lav lydstyrke
2 Når man genkender den ønskede passage, skal
man slippe ∞ eller §.
™ Normal afspilning fortsætter så.
Forskellige afspilningsfunktioner: Shuffle og
Repeat
Med PROG MODE kan man vælge forskellige
afspilningsfunktioner. Funktionerne kan vælges eller
ændres under afspilning af en hel CD/et CD-program i
følgende rækkefølge:
shuffle –
afspiller alle melodinumre i vilkårlig rækkefølge
shuffle repeat all –
gentager hele CD’en i vilkårlig rækkefølge
repeat – afspiller det igangværende melodinummer
igen og igen
repeat all – afspiller hele CD’en konstant
1 Under afspilning vælges afspilningsfunktionen ved
at trykke en eller flere gange på PROG MODE,
indtil den ønskede afspilningsfunktion vises
™ Display: den valgte funktion blinker i 2 sekunder
før afspilning
• Man kan bruge ∞ eller § til at springe over
melodinumre under shuffle/repeat funktionerne
• Shuffle/ repeat afspilningsfunktionerne kan
kombineres eller bruges sammen med et program:
f.eks. gentager shuffle/ repeat all hele
CD-programmet i vilkårlig rækkefølge.
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
Rever o programa definido
• Com o aparelho parado, pressione e fixe PROG
MODE mais do que um segundo.
™ O visor indicará sequencialmente todos os
números de faixa memorizados.
Apagar um programa
Pode apagar o conteúdo da memória:
– abrindo a tampa do CD;
– seleccionando como fonte o sintonizador (TUNER);
– pressionando 9 (duas vezes durante a reprodução
ou com o aparelho parado).
CD-AFSPILLER
CD-AFSPILLER
3
4
5 6 7 8
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the
guarantee.
No sound /power
no disc indication
– Volume not adjusted
• Adjust the VOLUME
– CD-RW inserted /No CD inserted
• Insert a CD or a CD-R
– Mains lead not securely connected
• Connect the AC mains lead properly
– CD badly scratched or dirty
• Replace/ clean CD, see Maintenance
– Batteries exhausted/ incorrectly inserted
• Insert (fresh) batteries correctly
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has cleared
Display does not function does not function
properly/ No reaction to operation of any of
the controls
– Electrostatic discharge
• Switch off and unplug the set. Reconnect after a
few seconds
– CD-R is blank or the disc is not finalized
• Use a finalized CD-R
!
CD playback does not work
0
@
9
# $
– CD badly scratched/ dirty
• Replace/ clean CD (see maintenance)
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has adjusted to room temperature
The CD skips tracks
– CD damaged or dirty
• Replace or clean CD
– SHUFFLE or a program is active
• Quit SHUFFLE/ program mode(s)
3 x 2 R14 • UM2 • C-CELLS
We have done our best to reduce the packaging and make it easy to separate into 3 materials: cardboard,
paper pulp and expandable polyethylene.
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe
the local regulations regarding the disposal of packaging, exhausted batteries and old equipment.
LEITOR DE CD
Nota: A reprodução do CD também pára quando:
– é aberto o compartimento do CD;
– é seleccionado como fonte o sintonizador (TUNER);
– o CD chega ao fim.
1 2
Environmental information
LEITOR DE CD
Tocar um CD
1
Selecting a different track
PROG MODE allows you to select various play
modes. The modes can be selected or changed during
Playing a CD
playback of an entire CD/ CD programme in the
following sequence:
This CD-player can play Audio Discs and CDshuffle – all tracks are played in random order
Recordables. Do not try to play CD-Rewritables,
shuffle repeat all –
a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.
repeats the entire CD in random order
1 Adjust the source selector to CD.
repeat – plays the current track continuously
™ Display: shows Cd briefly.
repeat all – plays the entire CD continuously
2 To open the CD door, lift the CD door at the edge
1 During playback, select your play mode by pressing
marked LIFT TO OPEN.
PROG MODE once or more until the desired play
3 Insert a CD or CD-R with the printed side facing up
mode is shown.
and press the CD door gently close.
™ Display: your selected mode flashes 2 seconds
4 Press 2; on the set to start playback.
before playback
5 To pause playback press 2;. To resume, press 2;
• You can use ∞ or § to skip tracks during the
again.
shuffle/ repeat modes.
6 To stop CD playback, press STOP 9.
• The shuffle/ repeat play options can be combined
and used with a programme: e.g. shuffle/ repeat all
Note: CD play will also stop when:
repeats the entire CD programme in random order.
– you open the CD compartment;
2 To return to normal playback press PROG MODE
– you select TUNER sound source;
until the shuffle/ repeat modes are no longer
– the CD has reached to the end.
shown.
• You can also press 9 to quit the play mode.
Indicações do visor relativas às funções do CD
– CD open: tampa do compartimento do CD aberta
(Vide 6)
– disc: CD inserido (Vide 7)
– Quando parado: número total de faixas e tempo
de reprodução total
– Durante a reprodução de um CD: tempo de
reprodução decorrido na faixa actual e número da
faixa actual
– Durante a pausa: o tempo de reprodução
decorrido pára e pisca (Vide 8)
– Modos shuffle/ repeat: quando o respectivo modo
se encontra activado
– prog: quando o programa de CD está activado;
a indicação prog é também visualizada
momentaneamente quando é memorizada uma
faixa (Vide9)
– no sel: foi activado o programa, mas não foram
seleccionadas as faixas (Vide 0)
– full: memória de programa esgotada (Vide !)
– no prog: foi cancelado o programa (Vide @)
– no disc: ausência de disco/ erro no funcionamento
do leitor de CD/ o CD-R(W) está em branco ou o
disco não foi finalizado (Vide # + "Resolução de
problemas")
TROUBLESHOOTING
• Feche sempre a tampa do compartimento do CD
para manter o compartimento sem pó. Para limpar,
passe um pano macio e seco no compartimento.
• Para limpar um CD, passe-lhe um pano macio sem
pêlos, em movimentos rectos, do centro para a
aresta. Não use agentes de limpeza, já que estes
podem danificar o disco.
• Nunca escreva num CD nem cole autocolantes no
disco.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
Resolução de problemas
Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação.
Não abra o aparelho, já que existe o risco de choque eléctrico.
Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o revendedor ou o centro
encarregado da assistência
ATENÇÃO: Em nenhuma circunstância deverá você mesmo tentar reparar o aparelho, já que isso iria
invalidar a garantia.
– Problema
• Solução
Não há som / não há corrente
Visualizada a indicação no disc
– O volume não está regulado
• Regule o VOLUME
– CD-RW/ Não há qualquer CD inserido
• Insira um CD normal ou um CD-R apenas
– O cabo de alimentação não está bem preso
• Ligue o cabo de alimentação CA de forma a que
fique bem seguro
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD, vide "Manutenção"
– Pilhas gastas ou incorrectamente colocadas
• Coloque correctamente as pilhas (novas)
O visor não funciona correctamente/ Não há
resposta ao accionamento de qualquer dos
comandos
– Descarga electrostática
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada da
parede. Volte a ligar passados alguns segundos
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se desembacie
– O CD-R está em branco ou o disco não foi finalizado
• Utilize um CD-R finalizado
A reprodução do CD não funciona
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD (vide "Manutenção")
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se adapte à temperatura
ambiente
O CD salta faixas
– O CD está danificado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD
– Está activado o modo SHUFFLE ou um programa
• Saia do modo SHUFFLE ou do programa
X
Informação relativa ao ambiente
Tentámos tanto quanto possível reduzir a embalagem e torná-la fácil de separar em 3 materiais:
cartão, pasta de papel e polietileno expansível.
O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa
especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de
embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.
VEDLIGEHOLDELSE & SIKKERHED
2 Man vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på PROG MODE indtil shuffle/repeat
funktionerne ikke længere vises
• Man kan også forlade afspilningsfunktionen ved at
trykke på 9.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Sikkerhedsregler og almindelig vedligeholdelse
(Se $)
• Stil apparatet på en hård, fast overflade, så
systemet står vandret
• Apparatet, batterierne eller CD’erne må ikke
udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (fra
Programmering af melodinumre
radiatorer eller direkte sollys)
Man kan lagre op til 20 numre i den ønskede
• Tildæk ikke apparatet. Det er nødvendigt at have
rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et
tilstrækkelig ventilation med mindst 15 cm
nummer mere end én gang.
mellemrum mellem ventilationsåbningerne og de
1 I stop-stilling tryk på ∞ eller § for det ønskede
omgivende overflader for at forhindre
melodinummer
overophedning
2 Når det valgte melodinummer vises, skal man
• Apparatets mekaniske dele har selvsmørende lejer
trykke én gang på PROG MODE for at lagre
og må ikke smøres med olie eller lignende
nummeret
• Apparatet kan rengøres udvendigt med en blød, tør
™ Displayet viser prog og prog et prog øjeblik
klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder
efterfulgt af det valgte melodinummer. (se 9)
alkohol, ammoniak, benzen, eller skrappe midler, da
™ Hvis man forsøger at programmere uden først at
disse kan beskadige apparatet
vælge et melodinummer, viser displayet no sel
Hvis man forsøger at programmere uden først at
CD-afspiller og behandling af CD’er
vælge et melodinummer, viser displayet. (se 0)
• Man må aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
3 Gentag punkt 1 - 2 for at vælge og lagre alle
• Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt til et
ønskede melodinumre på denne måde
varmere sted, kan CD-afspillerens linse dugge til.
™ Hvis man forsøger at lagre flere end 20 numre,
Det er så ikke muligt at afspille en CD. Forsøg ikke
viser displayet full (se !)
at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt
4 Man afspiller programmet ved at trykke på 2;.
sted, indtil fugtigheden er fordampet
• Luk altid CD-skuffen for at holde den støvfri.
Kontrol af det indstillede program
Skuffen rengøres ved at tørre den af med en blød,
• I stop-stilling tryk på PROG MODE og hold
tør klud.
knappen nede i mindst 1 sekund
• Man renser en CD ved at tørre i lige linier fra
™ Displayet viser alle de lagrede melodinumre i
midten og ud mod kanten med en blød, fnugfri
rækkefølge
klud. Brug aldrig rensemidler på en CD, da disse
kan ødelægge den.
Sletning af et program
• Der må aldrig skrives eller sættes klæbemærker på
Man kan slette hukommelsens indhold ved at:
en CD.
– åbne CD-skuffen;
– vælger radiolydkilden (TUNER);
– trykke på 9 (to gange under afspilning eller én gang
i stop-stilling).
™ Display: viser no prog et øjeblik, når
programmet annulleres. (Se @)
PROBLEMLØSNING
NOTES
Problemløsning
This product complies with the radio interference requirements of the European Union.
Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst først kontrollere nedenstående punkter, før man indleverer
apparatet til reparation.
Apparatet bør ikke åbnes, da der er risiko for at få et elektrisk stød.
Hvis man ikke kan løse et problem ved at følge disse forslag, skal man spørge forhandleren eller servicecentret
til råds.
ADVARSEL: Man må under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de rádio estabelecidos
pela União Europeia.
Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
medføre, at garantien bortfalder
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
– Problem
• Afhjælpning
Η πινακίδα του τύπου του ηχοσυστήµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος.
Ingen lyd/ingen strøm
no disk indikation
– Lydstyrken er ikke indstillet
• Indstil lydstyrken
– Der er lagt en CD-RW i /ikke lagt en CD i
• Læg en CD eller en CD-R i
– Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt til
stikkontakten
• Tilslut lysnetledningen på rette måde
– CD’en er meget ridset eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den, se Vedligeholdelse
– Batterierne er opbrugte/sat forkert i
• Sæt (nye) batterier rigtigt i
Displayet fungerer ikke rigtigt/Apparatet
reagerer ikke, når der trykkes på en knap
– Elektrostatisk afladning
• Sluk for apparatet og tag lysnetledningens stik ud
af stikkontakten. Sæt stikket i igen efter nogle få
sekunders forløb
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil duggen på linsen er forsvundet
– CD-R(W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
• Anvend en færdiggjort CD-R
CD-afspilningen virker ikke
– CD’en er meget ridset/snavset
• Læg en ny CD i/rens den (se Vedligeholdelse)
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil linsen har tilpasset sig stuetemperatur
CD’en springer enkelte melodinumre over
– CD’en er beskadiget eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den
– SHUFFLE eller et program er aktivt
• Annullér SHUFFLE/programfunktionen (-erne)
Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vores bedste for at gøre
det let at adskille emballagen i 3 bestanddele: almindeligt pap, papirmasse og polyethylenskum.
Apparatet består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af et specialistfirma. Man bedes
venligst overholde de lokale regler vedr. bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og kasserede apparater.
XP AZ 3010 7x3 2/2
04-01-2002 10:58
Pagina 1
English
CD Soundmachine
Audio
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
CONTROLS
POWER SUPPLY
BASIC FUNCTIONS
Top and front panels (See 1)
Power Supply
Switching power on/off: Save energy
1VOLUME
– adjusts volume level
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– enhances bass response
3Source selector
– selects source of sound CD or TUNER. Also the
power off switch
4Display
– shows the CD and tuner functions
5FM•MW (AM)
– selects FM/ MW (AM) waveband
6LIFT TO OPEN
– opens/ closes the CD door
7PRESS TO PLAY 2;
– starts or pauses CD play
8STOP 9
– stops CD playback; erases a CD programme
9SEARCH ∞ , §
CD:
skips or searches a passage/track
backwards or forward
Tuner: tunes to a station (up, down)
0PRESET +, –
– selects a preset station (up, down)
!PROG MODE
CD:
– programmes and reviews programmed
track numbers;
– plays tracks CD/ programme in random
order;
– repeats a track/CD/ programme
Tuner: – programmes preset stations
Whenever convenient, use the power supply if you
want to conserve battery life. Make sure you remove
the plug from the set and wall socket before inserting
batteries.
For users in the U.K.: please follow the instructions in
the box, Important notes for users in the U.K.
Whether you are using mains or battery supply, to
avoid unnecessary energy consumption always adjust
the source selector to off.
Back Panel (See 1)
@Telescopic aerial
– to improve FM reception
#Battery door
– to open battery compartment
$AC MAINS
– inlet for mains lead
Batteries (not included)
Open the battery compartment and insert six
batteries, type R-14, UM-2 or C-cells, (preferably
alkaline) with the correct polarity as indicated by the
"+" and "–" symbols inside the compartment.
Batteries contain chemical substances, so they
should be disposed of properly.
Incorrect use of batteries can cause electrolyte
leakage and will corrode the compartment or cause
the batteries to burst. Therefore:
• Do not mix battery types: e.g. alkaline with carbon
zinc. Only use batteries of the same type for the
set.
• When inserting new batteries, do not try to mix old
batteries with the new ones.
• Remove the batteries if the set is not to be used
for a long time.
Using AC Power
1 Check if the mains voltage, as shown on the type
plate located on the bottom of the set, corresponds
to your local mains supply. If it does not, consult
your dealer or service centre.
2 Connect the mains lead to the AC MAINS inlet and
the wall socket. The power supply is now
connected and ready for use.
3 To switch off completely, unplug the mains lead
from the wall socket.
• Unplug the mains lead from the wall socket to
protect your set during heavy thunderstorms.
General operation
1 To select your sound source adjust the source
selector to CD/TUNER/OFF.
2 Adjust the sound with the VOLUME and DBB
(Dynamic Bass Boost) controls.
3 To switch off the set, adjust the source selector to
off position.
Note: When the set is switched off the tuner presets
will be retained in the set’s memory.
Tuner
Radio reception
1 Adjust the source selector to TUNER.
™ Display: shows tu briefly (See 2).
2 Press FM•MW once or more to select the desired
waveband.
™ Display: shows your waveband and the preset
number and the frequency of a preset station if
already programmed (See 3)
3 Press and hold down ∞ or § briefly to tune to a
radio station. Release when the frequency in the
display starts to change.
™ The radio automatically tunes to a radio station
of sufficient reception. Display shows Srch
during automatic tuning. (See 4)
TUNER
– For FM, pull out the telescopic aerial. Incline and
turn the aerial. Reduce its length if the signal is too
strong (very close to a transmitter).
– For MW (AM) the set is provided with a built-in
aerial so the telescopic aerial is not needed. Direct
the aerial by turning the whole set.
Programming radio stations
You can store up to a total of 32 radio stations in the
memory: 20 FM and 12 MW(AM).
1 Tune to your desired station (see Radio Reception).
2 Press PROG MODE to activate programming.
™ Display: prog flashes. (See 5)
3 Press PRESET + or – once or more to allocate a
number from 1 to 20 for FM or 1 to 12 for MW(AM).
4 Press PROG MODE again to confirm the setting.
™ Display: prog disappears, the preset number
and the frequency of the preset station are
shown. (See 3)
5 Repeat steps 1-4 to store other stations.
• You can erase a preset station by storing another
frequency in its place.
The typeplate is located on the bottom of the set
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012 CD Soundmachine
English
Português
Dansk
Svenska
Suomi
Έλληνικά
Meet PHILIPS at the internet http://www.audio.philips.com
Português
COMANDOS ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE
Painéis superior e dianteiro (Vide 1)
Alimentação de corrente
1VOLUME
– regula o nível do volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– reforça os graves
3Selector de fonte
– selecciona a fonte de som CD ou TUNER.
E o interruptor de ligar/desligar
4Visor
– mostra as funções do CD e do sintonizador
5FM•MW (AM)
– selecciona a faixa de radiofrequência de
FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– abre e fecha a tampa do compartimento do CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inicia ou interrompe a reprodução do CD
8STOP 9
– pára a reprodução do CD; apaga um programa de
CD
9SEARCH ∞ , §
CD:
salta ou busca uma passagem ou uma
faixa para trás ou para a frente
Tuner: sintoniza uma estação de rádio (para cima
ou para baixo)
0PRESET +, –
– selecciona uma estação pré-sintonizada (para
cima ou para baixo)
!PROG MODE
CD:
– programa e revê os números de faixa
programados;
– reproduz as faixas do CD ou do
programa por ordem aleatória
– repete uma faixa, um CD ou um
programa
Tuner: – faz a programação de estações présintonizadas
Sempre que tal seja conveniente, use a alimentação
da rede se desejar poupar as pilhas. Certifique-se de
que desliga o cabo de alimentação do aparelho e da
tomada da parede antes de colocar pilhas.
Painel traseiro (Vide 1)
CLASS 1
LASER PRODUCT
Printed in Hong Kong
Cmm/RB/0150
Important notes for users in the U.K.
Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as
follows:
1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a BS1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3 Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in
its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at
the distribution board should not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a
13A socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the following code:
BLUE – "NEUTRAL" ("N") and BROWN – "LIVE" ("L").
• As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
– Connect the BLUE wire to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
– Connect the BROWN wire to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.
– Do not connect either wires to the earth terminal in the plug, marked "E" (or the safety earth symbol) or
coloured green (or green-and-yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that the cordgrip is clamped over the sheath of the lead – not
simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require consent.
See Copyright Act 1956 and The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
@Antena telescópica
– para melhorar a recepção de FM
#Tampa do compartimento das pilhas
– para abrir o compartimento das pilhas
$AC MAINS
– entrada para o cabo de alimentação
Dansk
Pilhas (não incluídas)
Abra o compartimento das pilhas e coloque seis
pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (de preferência
alcalinas), com a polaridade correcta conforme
indicada pelos símbolos "+" e "–" que se encontram
no compartimento.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo
que deverão ser deitadas fora com as devidas
precauções
A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a
fuga de electrólito e enferrujar o compartimento ou
fazer com que as pilhas rebentem. Por isso:
• Não misture pilhas de tipos diferentes: por ex.
pilhas alcalinas com pilhas de carvão e zinco.
Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
• Quando colocar pilhas novas, não tente misturar
pilhas usadas com as novas.
• Tire sempre as pilhas do aparelho se vai estar
muito tempo sem o usar.
Utilizar a corrente CA
1 Verifique se a tensão da corrente da rede indicada
na placa de tipo que se encontra na base do
aparelho corresponde à da sua rede local. Se não
corresponder, contacte o seu concessionário ou o
centro encarregado da assistência.
2 Ligue o cabo de alimentação à entrada AC MAINS
e à tomada da parede. A ligação de corrente para o
aparelho está agora estabelecida e pronta a ser
usada.
3 Para desligar completamente o aparelho, retire a
ficha da tomada da parede.
• Retire a ficha de alimentação da tomada da parede
para proteger o aparelho durante trovoadas fortes.
1VOLUME
– regulerer lydstyrken
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– fremhæver bassen
3Kildevælger
– vælger lydkilde for CD og TUNER;
slukker også for strømmen
4Display
– viser CD- og radiofunktioner
5FM•MW (AM)
– vælger FM/MW (AM) bølgeområde
6LIFT TO OPEN
– åbner/lukker CD-skuffen
7PRESS TO PLAY 2;
– starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik
8STOP 9
– standser CD-afspilning eller sletter et CD-program
9SEARCH ∞ , §
CD:
springer eller søger frem eller tilbage i en
passage/et melodinummer
Tuner: indstiller på en radiostation (op, ned)
0PRESET +, –
– vælger en forvalgsstation (op, ned)
!PROG MODE
CD:
– programmerer og kontrollerer
programmerede melodinumre
– afspiller CD-numre/program i vilkårlig
rækkefølge
– gentager et melodinummer/en CD/et
program
Tuner: – programmerer forvalgsradiostationer
Bagpanel (se 1)
@Teleskopisk antenne
– til at forbedre FM-modtagelsen
#Batteridør
– til at åbne batterirummet
$AC MAINS
– bøsning til lysnetledning
SINTONIZADOR
Ligar e desligar o aparelho: Poupar energia
– Para FM, puxe a antena telescópica para fora.
Incline e rode a antena. Reduza o respectivo
Quer esteja a utilizar a alimentação de corrente da rede
comprimento se o sinal for demasiado forte (muito
ou as pilhas, para evitar o consumo desnecessário de
próximo de um transmissor).
energia, coloque sempre o selector de fonte na posição
– Para MW (AM), o aparelho possui uma antena
off (desligado).
incorporada, portanto, a antena telescópica não é
necessária. Oriente esta antena rodando o
Funcionamento geral
aparelho.
1 Para seleccionar a fonte de som, coloque o selector
de fonte na posição CD/TUNER/OFF.
Programar estações de rádio
2 Regule o som utilizando os comandos VOLUME e
Pode armazenar na memória um máximo de
DBB (Dynamic Bass Boost)
32 estações: 20 FM e 12 MW(AM).
3 Para desligar o aparelho, coloque o selector de
1 Sintonize a estação desejada (vide "Recepção
fonte na posição off.
radiofónica").
2 Pressione PROG MODE para activar a programação
Nota: Quando o aparelho é desligado, as estações
™ Visor: prog pisca (Vide 5)
pré-sintonizadas são retidas na memória do
3 Pressione PRESET + ou – uma vez ou mais para
aparelho.
atribuir à estação um número, de 1 a 20 à FM ou
1 a 12 à MW (AM).
Sintonizador
4 Volte a pressionar PROG MODE para confirmar a
Recepção radiofónica
definição.
1 Coloque o selector de fonte em TUNER.
™ Visor: a indicação prog desaparece e são
™ Visor: aparece por momentos a indicação tu
visualizados o número de pré-sintonização e a
(Vide 2).
frequência da estação pré-sintonizada (Vide 3)
2 Pressione FM•MW uma vez ou mais para
5 Repita os pontos 1 a 4 para memorizar outras
seleccionar a faixa de radiofrequência desejada
estações.
™ Visor: é visualizada a faixa de radiofrequência e
• Pode eliminar uma estação pré-sintonizada
o número de pré-sintonização e a frequência de
memorizando outra frequência no seu lugar
uma estação pré-sintonizada, se já programada.
(Vide 3)
3 Pressione e fixe por momentos ∞ ou § para
sintonizar uma estação de rádio. Liberte a tecla
quando a indicação de frequência começar a mudar
no visor.
™ O rádio sintoniza automaticamente uma estação
de rádio com um sinal suficientemente forte.
Durante a sintonização automática, aparece no
visor a indicação Srch. (Vide 4)
A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.
BETJENINGSKNAPPER STRØMFORSYNING
Top- og frontpanel (se 1)
FUNÇÕES BÁSICAS
Strømforsyning
Når som helst det er belejligt, skal man bruge
lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Før
batterierne sættes i, skal man huske at fjerne stikket
fra apparatet og stikkontakten.
Batterier (ekstra)
Åbn batterirummet og isæt 6 batterier, type R-14,
UM-2 eller C-celler (alkaline-batterier er de bedste)
med den korrekte polaritet, som er vist inde i rummet
med "+" og "–" symbolerne.
Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal
bortskaffes på forsvarlig vis.
Forkert brug af batterier kan forårsage
elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få
batterierne til at sprænge. Derfor:
• Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline
med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme
type i apparatet.
• Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at
man ikke blander gamle batterier med de nye.
• Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes
i længere tid.
Brug af lysnetforsyning
1 Se efter, om den strømspænding, der er angivet på
typeskiltet på apparatets underside, svarer til den
lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal
man spørge forhandleren eller servicecentret til
råds.
2 Tilslut lysnetledningen til AC MAINS og sæt stikket
i stikkontakten i væggen. Strømforsyningen er nu
tilsluttet, og apparatet er parat til brug.
3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet ved
at tage stikket ud af stikkontakten.
• I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten
for at beskytte apparatet mod beskadigelse.
GRUNDFUNKTIONER
TUNER
– Til FM trækkes den teleskopiske antenne ud.
Sådan tændes og slukkes der for apparatet:
Signalet forbedres ved at indstille og dreje
Spar energi
antennen. Hvis signalet er for kraftigt (når senderen
Hvad enten man bruger lysnet- eller
ikke ligger ret langt væk), skal antennen gøres
batteriforsyningen, skal man for at undgå unødvendigt
kortere.
energiforbrug altid stille kildevælgeren på off (slukket).
– Til MW (AM) er apparatet forsynet med en
Almindelig betjening
indbygget antenne, så den teleskopiske antenne
anvendes ikke. Antennen indstilles ved at dreje
1 Man vælger lydkilde ved at stille kildevælgeren på
hele apparatet.
CD/TUNER/OFF.
2 Man regulerer lyden med VOLUME og DBB
Programmering af radiostationer
(Dynamic Bass Boost) knapperne.
3 Apparatet afbrydes ved at stille kildevælgeren på
off.
Bemærk: Når der er slukket for apparatet, gemmes
forvalgsstationerne i apparatets hukommelse.
Tuner
Radiomodtagelse
1 Stil kildevælgeren på TUNER.
™ Display: viser tu et øjeblik. (se 2)
2 Vælg det ønskede bølgeområde ved at trykke en
eller flere gange på FM•MW.
™ Display: viser bølgeområdet og nummeret på
forvalgsstationen samt frekvensen på en
forvalgsstation, hvis en sådan er programmeret
(se 3)
3 Tryk kort på ∞ eller § og hold knappen nede for
at indstille på en radiostation. Slip knappen, når
frekvensen i displayet begynder at skifte.
™ Radioen indstilles automatisk på en radiostation
med tilstrækkelig signalstyrke. Displayet viser
Srch under automatisk indstilling. (se 4)
Der kan lagres op til 32 radiostationer i hukommelsen:
20 FM og 12 MW (AM).
1 Stil ind på den ønskede radiostation (se
Radiomodtagelse).
2 Tryk på PROG MODE for at aktivere
programfunktionen.
™ Display: prog blinker. (se 5)
3 Tryk en eller flere gange på PRESET + eller – for
at give denne station et nummer fra 1 til 20 for FM
eller fra 1 til 12 for MW (AM).
4 Tryk på PROG MODE igen for at bekræfte valget
™ Display: prog forsvinder, det forvalgte nummer
og frekvensen på forvalgsstationen vises. (se 3)
5 Andre stationer lagres ved at gentage punkt 1–4.
• Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en
anden frekvens på samme nummer.
CD PLAYER
CD PLAYER
CD Player
Display indication for CD functions
– CD open: CD door open (See 6)
– disc: CD inserted (See 7)
– In stop mode: total track number and total
playback time
– During CD playback: elapsed playback time of
current track and current track number
– Pause: elapsed playback time freezes and flashes
(See 8)
– shuffle/ repeat modes: when the respective mode
is activated
– prog: when CD programme active;
prog also appears briefly when you store a track
(See 9)
– no sel: programme activated but no tracks
selected (See 0)
– full: programme memory full (See !)
– no prog: programme cancelled (See @)
– no disc: no disc/ error in CD operation /CD-R(W) is
blank or the disc is not finalized (See # +
Troubleshooting)
MAINTENANCE & SAFETY
Programming track numbers
Precautions & General Maintenance (See $)
Troubleshooting
During playback you can use ∞ or § to select a
particular track.
• If you have selected a track number in the stop or
pause position, press 2; to start playback.
• Press § once briefly for the next track, or press
repeatedly until the desired track number appears
in the display.
• Press ∞ once briefly to return to the beginning of
a current track.
• Press ∞ more than once briefly for a previous
track.
You may store up to 20 tracks in the desired
sequence. If you like, store any track more than once.
1 In the STOP mode, press ∞ or § for your desired
track.
2 When your chosen track number appears, press
PROG MODE once to store the track.
™ The display shows prog and prog briefly
followed by your selected track number. (See 9)
™ If you attempt to programme without first
selecting a track number, no sel is shown.
(See 0)
3 Repeat steps 1 to 2 to select and store all desired
tracks in this way.
™ full is displayed if you attempt to programme
more than 20 tracks.(See !)
4 To play your programme, press 2;.
• Place the set on a hard and flat surface so that the
system does not tilt.
• Do not expose the set, batteries or CDs to
humidity, rain, sand or excessive heat caused by
heating equipment or direct sunlight.
• Do not cover the set. Adequate ventilation with a
minimum gap of 6 inches between the ventilation
holes and surrounding surfaces is necessary to
prevent heat build-up.
• The mechanical parts of the set contain selflubricating bearings and must not be oiled or
lubricated.
• To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use
any cleaning agents containing alcohol, ammonia,
benzene or abrasives as these may harm the
housing.
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.
Do not open the set as there is a risk of electric shock.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.
– Problem
• Solution
Reviewing your set programme
CD player and CD handling (See %)
Finding a passage within a track
1 Press and hold down ∞ or §.
• The CD is played at high speed and low volume.
2 When you recognize the passage you want release
∞ or §.
™ Normal playback resumes.
Different play modes: Shuffle and Repeat
• In the STOP mode, press and hold down
• The lens of the CD player should never be touched!
PROG MODE for more than one second.
• Sudden changes in the surrounding temperature
™ The display shows all your stored track numbers
can cause condensation to form and the lens of
in sequence.
your CD player to cloud over. Playing a CD is then
not possible. Do not attempt to clean the lens but
Erasing a programme
leave the set in a warm environment until the
You can erase the contents of the memory by:
moisture evaporates.
– opening the CD door;
• Always close the CD door to keep the CD
– selecting TUNER source;
compartment dust-free. To clean, dust the
– pressing 9 (twice during playback or in the stop
compartment with a soft dry cloth.
position
• To clean the CD, wipe in a straight line from the
™ Display: shows no prog briefly when the
centre towards the edge using a soft, lint-free
programme is cancelled.(See @)
cloth. Do not use cleaning agents as they may
damage the disc.
• Never write on a CD or attach any stickers to it.
Leitor de CD
• As opções shuffle/ repeat podem ser combinadas e
™Visor: é visualizada por momentos a indicação no
usadas com um programa: por ex. shuffle/ repeat
prog quando o programa é cancelado. (Vide @)
all repete todo o programa de CD por ordem
aleatória.
Precauções e manutenção geral (Vide $)
2 Para voltar à reprodução normal, pressione PROG • Coloque o aparelho sobre uma superfície rígida e
MODE até os modos shuffle/ repeat deixarem de
plana de forma a que o sistema não fique inclinado.
ser visualizados.
• Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a
• Também pode pressionar 9 para abandonar o
humidade, chuva, areia, ou a calor excessivo
modo de reprodução.
provocado por equipamento de aquecimento ou
pela luz directa do sol.
Programar números de faixas
• Não tape o aparelho. É necessária uma ventilação
Pode memorizar até 20 faixas pela ordem desejada.
adequada, com um espaço mínimo de 15 cm entre
Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que
os orifícios de ventilação e as superfícies
uma vez.
circundantes, para impedir o aquecimento
1 Com o aparelho parado, pressione ∞ ou § para
excessivo da unidade.
obter a faixa desejada.
• Os componentes mecânicos do aparelho possuem
2 Quando for visualizado o número da faixa
rolamentos autolubrificantes e não devem,
escolhida, pressione PROG MODE uma vez para
portanto, ser lubrificados.
memorizar a faixa.
• Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e
™ O visor indica prog e prog por alguns
seco. Não utilize quaisquer agentes de limpeza que
momentos, seguindo-se depois o número da
contenham álcool, amoníaco, benzeno ou
faixa seleccionada. (Vide 9)
abrasivos, já que tais produtos poderão danificar a
™ Se tentar programar sem seleccionar primeiro
caixa.
um número de faixa, será visualizada a
indicação no sel. Se tentar programar sem
Manuseamento do leitor de CD e de CDs (Vide %)
seleccionar primeiro um número de faixa, será
• Nunca deverá tocar na lente de um leitor de CD!
visualizada a indicação. (Vide 0)
• Alterações bruscas na temperatura ambiente
3 Repita os pontos 1 a 2 para seleccionar e
poderão provocar condensação e fazer com que a
memorizar desta forma todas as faixas desejadas.
lente do leitor de CD fique embaciada. A
™ Será visualizada a indicação full se tentar
reprodução de um CD não é então possível. Não
programar mais de 20 faixas. (Vide !)
tente limpar a lente. Deixe o aparelho num
4 Para reproduzir o programa, pressione 2;.
ambiente aquecido até a humidade evaporar.
Este leitor de CD pode reproduzir Discos de Áudio e
CDs Graváveis (CD-R). Não tente reproduzir um
CD Regravável (CD-RW), um CD-ROM, CDi, VCD, DVD
ou um CD de computador.
1 Coloque o selector de fonte em CD
™ Visor: aparece por momentos a indicação Cd.
2 Para abrir a tampa do compartimento do CD,
levante a ponta marcada LIFT TO OPEN.
3 Insira um CD ou CD-R com o lado impresso voltado
para cima e empurre levemente a tampa do CD
para a fechar.
4 Pressione 2;; no aparelho para iniciar a
reprodução.
5 Para fazer uma pausa na reprodução pressione 2;.
Para retomar a reprodução, volte a pressionar 2;.
6 Para parar a reprodução do CD, pressione STOP 9.
Seleccionar uma faixa diferente
Durante a reprodução, pode usar ∞ ou § para
seleccionar uma determinada faixa.
• Se seleccionou um número de faixa com o aparelho
parado ou em pausa, pressione 2; para iniciar a
reprodução.
• Pressione uma vez, por momentos § para passar à
faixa seguinte, ou pressione repetidamente a tecla
até aparecer no visor o número da faixa desejada.
• Pressione uma vez, por momentos ∞ para voltar
ao início da faixa actual.
• Pressione mais do que uma vez, por momentos ∞
para passar a uma faixa anterior.
Procurar uma passagem dentro de uma faixa
1 Pressione e fixe ∞ ou §.
• O CD é reproduzido a alta velocidade e com volume
baixo.
2 Quando reconhecer a passagem desejada, solte ∞
ou §.
™ É retomada a reprodução norma.
Diferentes modos de reprodução:
Shuffle e Repeat
PROG MODE permite-lhe seleccionar diversos modos
de reprodução. Os modos podem ser seleccionados ou
alterados durante a reprodução de todo um CD ou de
um programa de CD, pela seguinte ordem:
shuffle –
são reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória
shuffle repeat all –
é repetido todo o CD por ordem aleatória
repeat – reproduz continuamente a faixa actual
repeat all – reproduz continuamente todo o CD
1 Durante a reprodução, seleccione o modo de
reprodução pressionando PROG MODE uma vez
ou mais até ser visualizado o modo desejado.
™ Visor: o modo seleccionado pisca 2 segundos
antes da reprodução.
• Pode utilizar ∞ ou § para saltar faixas durante os
modos de mistura aleatória/repetição.
CD-afspiller
Valg af et andet melodinummer
Displayindikation for CD-funktioner
– CD open: CD-skuffen er åben (se 6)
– disc: Der er lagt en CD i (se 7)
– I stop-stilling: det totale antal melodinumre og
den totale afspilningstid
– Under CD-afspilning: det igangværende
melodinummers forløbne spilletid og det
igangværende melodinummer
– Under pause: den forløbne spilletid fryser og
blinker (se 8)
– shuffle/ repeat funktioner: når den pågældende
funktion er aktiveret
– prog: når CD-programmet er aktivt; prog vises
også et øjeblik, når et nummer lagres (se 9)
– no sel: program er aktiveret, men ingen
melodinumre er valgt (se 0)
– full: programhukommelsen er fuld (se !)
– no prog: programmet er annulleret (se @)
– no disc: ingen CD/fejl under CD-afspilning/en
CD-R (W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
(se Problemløsning)
Under afspilning kan man vælge et bestemt
melodinummer med ∞ eller §.
• Hvis man har valgt et melodinummer i stop- eller
pausestilling, skal man trykke på 2; for at begynde
afspilningen.
• Tryk kort én gang på § for næste melodinummer
eller gentagne gange, indtil det ønskede nummer
ses på displayet.
• Tryk kort én gang på ∞ for at vende tilbage til
begyndelsen af et igangværende melodinummer.
• Tryk kort mere end én gang på ∞ for et
foregående melodinummer.
Afspilning af en CD
Med denne CD-afspiller kan man afspille audio-plader,
og CD-Recordables. Forsøg ikke at afspille en
CD-Rewritable, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller
computer-CD.
1 Stil kildevælgeren på CD
™ Display: viser Cd et øjeblik
2 CD-skuffen åbnes ved at løfte den op i kanten, der
er afmærketLIFT TO OPEN.
3 Læg en CD eller CD-R i skuffen med den påtrykte
side opad, og tryk forsigtigt på CD-skuffen for at
lukke den
4 Tryk på 2; på apparatet for at starte afspilningen
5 Tryk på 2;. for at standse afspilningen et øjeblik.
Afspilningen startes igen ved at trykke én gang til
på 2;
6 Tryk på STOP 9.for at standse CD-afspilningen
Typeskiltet findes på apparatets underside.
Bemærk: CD-afspilningen standser også, når:
– man åbner CD-skuffen;
– man vælger radiolydkilden (TUNER);
– CD’en er spillet til ende.
Søgning efter en bestemt passage i et
melodinummer
1 Tryk på ∞ eller §.og hold den nede
• CD’en afspilles med høj hastighed og lav lydstyrke
2 Når man genkender den ønskede passage, skal
man slippe ∞ eller §.
™ Normal afspilning fortsætter så.
Forskellige afspilningsfunktioner: Shuffle og
Repeat
Med PROG MODE kan man vælge forskellige
afspilningsfunktioner. Funktionerne kan vælges eller
ændres under afspilning af en hel CD/et CD-program i
følgende rækkefølge:
shuffle –
afspiller alle melodinumre i vilkårlig rækkefølge
shuffle repeat all –
gentager hele CD’en i vilkårlig rækkefølge
repeat – afspiller det igangværende melodinummer
igen og igen
repeat all – afspiller hele CD’en konstant
1 Under afspilning vælges afspilningsfunktionen ved
at trykke en eller flere gange på PROG MODE,
indtil den ønskede afspilningsfunktion vises
™ Display: den valgte funktion blinker i 2 sekunder
før afspilning
• Man kan bruge ∞ eller § til at springe over
melodinumre under shuffle/repeat funktionerne
• Shuffle/ repeat afspilningsfunktionerne kan
kombineres eller bruges sammen med et program:
f.eks. gentager shuffle/ repeat all hele
CD-programmet i vilkårlig rækkefølge.
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
Rever o programa definido
• Com o aparelho parado, pressione e fixe PROG
MODE mais do que um segundo.
™ O visor indicará sequencialmente todos os
números de faixa memorizados.
Apagar um programa
Pode apagar o conteúdo da memória:
– abrindo a tampa do CD;
– seleccionando como fonte o sintonizador (TUNER);
– pressionando 9 (duas vezes durante a reprodução
ou com o aparelho parado).
CD-AFSPILLER
CD-AFSPILLER
3
4
5 6 7 8
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the
guarantee.
No sound /power
no disc indication
– Volume not adjusted
• Adjust the VOLUME
– CD-RW inserted /No CD inserted
• Insert a CD or a CD-R
– Mains lead not securely connected
• Connect the AC mains lead properly
– CD badly scratched or dirty
• Replace/ clean CD, see Maintenance
– Batteries exhausted/ incorrectly inserted
• Insert (fresh) batteries correctly
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has cleared
Display does not function does not function
properly/ No reaction to operation of any of
the controls
– Electrostatic discharge
• Switch off and unplug the set. Reconnect after a
few seconds
– CD-R is blank or the disc is not finalized
• Use a finalized CD-R
!
CD playback does not work
0
@
9
# $
– CD badly scratched/ dirty
• Replace/ clean CD (see maintenance)
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has adjusted to room temperature
The CD skips tracks
– CD damaged or dirty
• Replace or clean CD
– SHUFFLE or a program is active
• Quit SHUFFLE/ program mode(s)
3 x 2 R14 • UM2 • C-CELLS
We have done our best to reduce the packaging and make it easy to separate into 3 materials: cardboard,
paper pulp and expandable polyethylene.
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe
the local regulations regarding the disposal of packaging, exhausted batteries and old equipment.
LEITOR DE CD
Nota: A reprodução do CD também pára quando:
– é aberto o compartimento do CD;
– é seleccionado como fonte o sintonizador (TUNER);
– o CD chega ao fim.
1 2
Environmental information
LEITOR DE CD
Tocar um CD
1
Selecting a different track
PROG MODE allows you to select various play
modes. The modes can be selected or changed during
Playing a CD
playback of an entire CD/ CD programme in the
following sequence:
This CD-player can play Audio Discs and CDshuffle – all tracks are played in random order
Recordables. Do not try to play CD-Rewritables,
shuffle repeat all –
a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.
repeats the entire CD in random order
1 Adjust the source selector to CD.
repeat – plays the current track continuously
™ Display: shows Cd briefly.
repeat all – plays the entire CD continuously
2 To open the CD door, lift the CD door at the edge
1 During playback, select your play mode by pressing
marked LIFT TO OPEN.
PROG MODE once or more until the desired play
3 Insert a CD or CD-R with the printed side facing up
mode is shown.
and press the CD door gently close.
™ Display: your selected mode flashes 2 seconds
4 Press 2; on the set to start playback.
before playback
5 To pause playback press 2;. To resume, press 2;
• You can use ∞ or § to skip tracks during the
again.
shuffle/ repeat modes.
6 To stop CD playback, press STOP 9.
• The shuffle/ repeat play options can be combined
and used with a programme: e.g. shuffle/ repeat all
Note: CD play will also stop when:
repeats the entire CD programme in random order.
– you open the CD compartment;
2 To return to normal playback press PROG MODE
– you select TUNER sound source;
until the shuffle/ repeat modes are no longer
– the CD has reached to the end.
shown.
• You can also press 9 to quit the play mode.
Indicações do visor relativas às funções do CD
– CD open: tampa do compartimento do CD aberta
(Vide 6)
– disc: CD inserido (Vide 7)
– Quando parado: número total de faixas e tempo
de reprodução total
– Durante a reprodução de um CD: tempo de
reprodução decorrido na faixa actual e número da
faixa actual
– Durante a pausa: o tempo de reprodução
decorrido pára e pisca (Vide 8)
– Modos shuffle/ repeat: quando o respectivo modo
se encontra activado
– prog: quando o programa de CD está activado;
a indicação prog é também visualizada
momentaneamente quando é memorizada uma
faixa (Vide9)
– no sel: foi activado o programa, mas não foram
seleccionadas as faixas (Vide 0)
– full: memória de programa esgotada (Vide !)
– no prog: foi cancelado o programa (Vide @)
– no disc: ausência de disco/ erro no funcionamento
do leitor de CD/ o CD-R(W) está em branco ou o
disco não foi finalizado (Vide # + "Resolução de
problemas")
TROUBLESHOOTING
• Feche sempre a tampa do compartimento do CD
para manter o compartimento sem pó. Para limpar,
passe um pano macio e seco no compartimento.
• Para limpar um CD, passe-lhe um pano macio sem
pêlos, em movimentos rectos, do centro para a
aresta. Não use agentes de limpeza, já que estes
podem danificar o disco.
• Nunca escreva num CD nem cole autocolantes no
disco.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
Resolução de problemas
Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação.
Não abra o aparelho, já que existe o risco de choque eléctrico.
Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o revendedor ou o centro
encarregado da assistência
ATENÇÃO: Em nenhuma circunstância deverá você mesmo tentar reparar o aparelho, já que isso iria
invalidar a garantia.
– Problema
• Solução
Não há som / não há corrente
Visualizada a indicação no disc
– O volume não está regulado
• Regule o VOLUME
– CD-RW/ Não há qualquer CD inserido
• Insira um CD normal ou um CD-R apenas
– O cabo de alimentação não está bem preso
• Ligue o cabo de alimentação CA de forma a que
fique bem seguro
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD, vide "Manutenção"
– Pilhas gastas ou incorrectamente colocadas
• Coloque correctamente as pilhas (novas)
O visor não funciona correctamente/ Não há
resposta ao accionamento de qualquer dos
comandos
– Descarga electrostática
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada da
parede. Volte a ligar passados alguns segundos
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se desembacie
– O CD-R está em branco ou o disco não foi finalizado
• Utilize um CD-R finalizado
A reprodução do CD não funciona
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD (vide "Manutenção")
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se adapte à temperatura
ambiente
O CD salta faixas
– O CD está danificado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD
– Está activado o modo SHUFFLE ou um programa
• Saia do modo SHUFFLE ou do programa
X
Informação relativa ao ambiente
Tentámos tanto quanto possível reduzir a embalagem e torná-la fácil de separar em 3 materiais:
cartão, pasta de papel e polietileno expansível.
O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa
especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de
embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.
VEDLIGEHOLDELSE & SIKKERHED
2 Man vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på PROG MODE indtil shuffle/repeat
funktionerne ikke længere vises
• Man kan også forlade afspilningsfunktionen ved at
trykke på 9.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Sikkerhedsregler og almindelig vedligeholdelse
(Se $)
• Stil apparatet på en hård, fast overflade, så
systemet står vandret
• Apparatet, batterierne eller CD’erne må ikke
udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (fra
Programmering af melodinumre
radiatorer eller direkte sollys)
Man kan lagre op til 20 numre i den ønskede
• Tildæk ikke apparatet. Det er nødvendigt at have
rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et
tilstrækkelig ventilation med mindst 15 cm
nummer mere end én gang.
mellemrum mellem ventilationsåbningerne og de
1 I stop-stilling tryk på ∞ eller § for det ønskede
omgivende overflader for at forhindre
melodinummer
overophedning
2 Når det valgte melodinummer vises, skal man
• Apparatets mekaniske dele har selvsmørende lejer
trykke én gang på PROG MODE for at lagre
og må ikke smøres med olie eller lignende
nummeret
• Apparatet kan rengøres udvendigt med en blød, tør
™ Displayet viser prog og prog et prog øjeblik
klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder
efterfulgt af det valgte melodinummer. (se 9)
alkohol, ammoniak, benzen, eller skrappe midler, da
™ Hvis man forsøger at programmere uden først at
disse kan beskadige apparatet
vælge et melodinummer, viser displayet no sel
Hvis man forsøger at programmere uden først at
CD-afspiller og behandling af CD’er
vælge et melodinummer, viser displayet. (se 0)
• Man må aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
3 Gentag punkt 1 - 2 for at vælge og lagre alle
• Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt til et
ønskede melodinumre på denne måde
varmere sted, kan CD-afspillerens linse dugge til.
™ Hvis man forsøger at lagre flere end 20 numre,
Det er så ikke muligt at afspille en CD. Forsøg ikke
viser displayet full (se !)
at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt
4 Man afspiller programmet ved at trykke på 2;.
sted, indtil fugtigheden er fordampet
• Luk altid CD-skuffen for at holde den støvfri.
Kontrol af det indstillede program
Skuffen rengøres ved at tørre den af med en blød,
• I stop-stilling tryk på PROG MODE og hold
tør klud.
knappen nede i mindst 1 sekund
• Man renser en CD ved at tørre i lige linier fra
™ Displayet viser alle de lagrede melodinumre i
midten og ud mod kanten med en blød, fnugfri
rækkefølge
klud. Brug aldrig rensemidler på en CD, da disse
kan ødelægge den.
Sletning af et program
• Der må aldrig skrives eller sættes klæbemærker på
Man kan slette hukommelsens indhold ved at:
en CD.
– åbne CD-skuffen;
– vælger radiolydkilden (TUNER);
– trykke på 9 (to gange under afspilning eller én gang
i stop-stilling).
™ Display: viser no prog et øjeblik, når
programmet annulleres. (Se @)
PROBLEMLØSNING
NOTES
Problemløsning
This product complies with the radio interference requirements of the European Union.
Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst først kontrollere nedenstående punkter, før man indleverer
apparatet til reparation.
Apparatet bør ikke åbnes, da der er risiko for at få et elektrisk stød.
Hvis man ikke kan løse et problem ved at følge disse forslag, skal man spørge forhandleren eller servicecentret
til råds.
ADVARSEL: Man må under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de rádio estabelecidos
pela União Europeia.
Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
medføre, at garantien bortfalder
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
– Problem
• Afhjælpning
Η πινακίδα του τύπου του ηχοσυστήµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος.
Ingen lyd/ingen strøm
no disk indikation
– Lydstyrken er ikke indstillet
• Indstil lydstyrken
– Der er lagt en CD-RW i /ikke lagt en CD i
• Læg en CD eller en CD-R i
– Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt til
stikkontakten
• Tilslut lysnetledningen på rette måde
– CD’en er meget ridset eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den, se Vedligeholdelse
– Batterierne er opbrugte/sat forkert i
• Sæt (nye) batterier rigtigt i
Displayet fungerer ikke rigtigt/Apparatet
reagerer ikke, når der trykkes på en knap
– Elektrostatisk afladning
• Sluk for apparatet og tag lysnetledningens stik ud
af stikkontakten. Sæt stikket i igen efter nogle få
sekunders forløb
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil duggen på linsen er forsvundet
– CD-R(W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
• Anvend en færdiggjort CD-R
CD-afspilningen virker ikke
– CD’en er meget ridset/snavset
• Læg en ny CD i/rens den (se Vedligeholdelse)
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil linsen har tilpasset sig stuetemperatur
CD’en springer enkelte melodinumre over
– CD’en er beskadiget eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den
– SHUFFLE eller et program er aktivt
• Annullér SHUFFLE/programfunktionen (-erne)
Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vores bedste for at gøre
det let at adskille emballagen i 3 bestanddele: almindeligt pap, papirmasse og polyethylenskum.
Apparatet består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af et specialistfirma. Man bedes
venligst overholde de lokale regler vedr. bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og kasserede apparater.
XP AZ 3010 7x3 2/2
04-01-2002 10:58
Pagina 1
English
CD Soundmachine
Audio
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
CONTROLS
POWER SUPPLY
BASIC FUNCTIONS
Top and front panels (See 1)
Power Supply
Switching power on/off: Save energy
1VOLUME
– adjusts volume level
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– enhances bass response
3Source selector
– selects source of sound CD or TUNER. Also the
power off switch
4Display
– shows the CD and tuner functions
5FM•MW (AM)
– selects FM/ MW (AM) waveband
6LIFT TO OPEN
– opens/ closes the CD door
7PRESS TO PLAY 2;
– starts or pauses CD play
8STOP 9
– stops CD playback; erases a CD programme
9SEARCH ∞ , §
CD:
skips or searches a passage/track
backwards or forward
Tuner: tunes to a station (up, down)
0PRESET +, –
– selects a preset station (up, down)
!PROG MODE
CD:
– programmes and reviews programmed
track numbers;
– plays tracks CD/ programme in random
order;
– repeats a track/CD/ programme
Tuner: – programmes preset stations
Whenever convenient, use the power supply if you
want to conserve battery life. Make sure you remove
the plug from the set and wall socket before inserting
batteries.
For users in the U.K.: please follow the instructions in
the box, Important notes for users in the U.K.
Whether you are using mains or battery supply, to
avoid unnecessary energy consumption always adjust
the source selector to off.
Back Panel (See 1)
@Telescopic aerial
– to improve FM reception
#Battery door
– to open battery compartment
$AC MAINS
– inlet for mains lead
Batteries (not included)
Open the battery compartment and insert six
batteries, type R-14, UM-2 or C-cells, (preferably
alkaline) with the correct polarity as indicated by the
"+" and "–" symbols inside the compartment.
Batteries contain chemical substances, so they
should be disposed of properly.
Incorrect use of batteries can cause electrolyte
leakage and will corrode the compartment or cause
the batteries to burst. Therefore:
• Do not mix battery types: e.g. alkaline with carbon
zinc. Only use batteries of the same type for the
set.
• When inserting new batteries, do not try to mix old
batteries with the new ones.
• Remove the batteries if the set is not to be used
for a long time.
Using AC Power
1 Check if the mains voltage, as shown on the type
plate located on the bottom of the set, corresponds
to your local mains supply. If it does not, consult
your dealer or service centre.
2 Connect the mains lead to the AC MAINS inlet and
the wall socket. The power supply is now
connected and ready for use.
3 To switch off completely, unplug the mains lead
from the wall socket.
• Unplug the mains lead from the wall socket to
protect your set during heavy thunderstorms.
General operation
1 To select your sound source adjust the source
selector to CD/TUNER/OFF.
2 Adjust the sound with the VOLUME and DBB
(Dynamic Bass Boost) controls.
3 To switch off the set, adjust the source selector to
off position.
Note: When the set is switched off the tuner presets
will be retained in the set’s memory.
Tuner
Radio reception
1 Adjust the source selector to TUNER.
™ Display: shows tu briefly (See 2).
2 Press FM•MW once or more to select the desired
waveband.
™ Display: shows your waveband and the preset
number and the frequency of a preset station if
already programmed (See 3)
3 Press and hold down ∞ or § briefly to tune to a
radio station. Release when the frequency in the
display starts to change.
™ The radio automatically tunes to a radio station
of sufficient reception. Display shows Srch
during automatic tuning. (See 4)
TUNER
– For FM, pull out the telescopic aerial. Incline and
turn the aerial. Reduce its length if the signal is too
strong (very close to a transmitter).
– For MW (AM) the set is provided with a built-in
aerial so the telescopic aerial is not needed. Direct
the aerial by turning the whole set.
Programming radio stations
You can store up to a total of 32 radio stations in the
memory: 20 FM and 12 MW(AM).
1 Tune to your desired station (see Radio Reception).
2 Press PROG MODE to activate programming.
™ Display: prog flashes. (See 5)
3 Press PRESET + or – once or more to allocate a
number from 1 to 20 for FM or 1 to 12 for MW(AM).
4 Press PROG MODE again to confirm the setting.
™ Display: prog disappears, the preset number
and the frequency of the preset station are
shown. (See 3)
5 Repeat steps 1-4 to store other stations.
• You can erase a preset station by storing another
frequency in its place.
The typeplate is located on the bottom of the set
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012 CD Soundmachine
English
Português
Dansk
Svenska
Suomi
Έλληνικά
Meet PHILIPS at the internet http://www.audio.philips.com
Português
COMANDOS ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE
Painéis superior e dianteiro (Vide 1)
Alimentação de corrente
1VOLUME
– regula o nível do volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– reforça os graves
3Selector de fonte
– selecciona a fonte de som CD ou TUNER.
E o interruptor de ligar/desligar
4Visor
– mostra as funções do CD e do sintonizador
5FM•MW (AM)
– selecciona a faixa de radiofrequência de
FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– abre e fecha a tampa do compartimento do CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inicia ou interrompe a reprodução do CD
8STOP 9
– pára a reprodução do CD; apaga um programa de
CD
9SEARCH ∞ , §
CD:
salta ou busca uma passagem ou uma
faixa para trás ou para a frente
Tuner: sintoniza uma estação de rádio (para cima
ou para baixo)
0PRESET +, –
– selecciona uma estação pré-sintonizada (para
cima ou para baixo)
!PROG MODE
CD:
– programa e revê os números de faixa
programados;
– reproduz as faixas do CD ou do
programa por ordem aleatória
– repete uma faixa, um CD ou um
programa
Tuner: – faz a programação de estações présintonizadas
Sempre que tal seja conveniente, use a alimentação
da rede se desejar poupar as pilhas. Certifique-se de
que desliga o cabo de alimentação do aparelho e da
tomada da parede antes de colocar pilhas.
Painel traseiro (Vide 1)
CLASS 1
LASER PRODUCT
Printed in Hong Kong
Cmm/RB/0150
Important notes for users in the U.K.
Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as
follows:
1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a BS1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3 Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in
its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at
the distribution board should not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a
13A socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the following code:
BLUE – "NEUTRAL" ("N") and BROWN – "LIVE" ("L").
• As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
– Connect the BLUE wire to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
– Connect the BROWN wire to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.
– Do not connect either wires to the earth terminal in the plug, marked "E" (or the safety earth symbol) or
coloured green (or green-and-yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that the cordgrip is clamped over the sheath of the lead – not
simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require consent.
See Copyright Act 1956 and The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
@Antena telescópica
– para melhorar a recepção de FM
#Tampa do compartimento das pilhas
– para abrir o compartimento das pilhas
$AC MAINS
– entrada para o cabo de alimentação
Dansk
Pilhas (não incluídas)
Abra o compartimento das pilhas e coloque seis
pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (de preferência
alcalinas), com a polaridade correcta conforme
indicada pelos símbolos "+" e "–" que se encontram
no compartimento.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo
que deverão ser deitadas fora com as devidas
precauções
A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a
fuga de electrólito e enferrujar o compartimento ou
fazer com que as pilhas rebentem. Por isso:
• Não misture pilhas de tipos diferentes: por ex.
pilhas alcalinas com pilhas de carvão e zinco.
Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
• Quando colocar pilhas novas, não tente misturar
pilhas usadas com as novas.
• Tire sempre as pilhas do aparelho se vai estar
muito tempo sem o usar.
Utilizar a corrente CA
1 Verifique se a tensão da corrente da rede indicada
na placa de tipo que se encontra na base do
aparelho corresponde à da sua rede local. Se não
corresponder, contacte o seu concessionário ou o
centro encarregado da assistência.
2 Ligue o cabo de alimentação à entrada AC MAINS
e à tomada da parede. A ligação de corrente para o
aparelho está agora estabelecida e pronta a ser
usada.
3 Para desligar completamente o aparelho, retire a
ficha da tomada da parede.
• Retire a ficha de alimentação da tomada da parede
para proteger o aparelho durante trovoadas fortes.
1VOLUME
– regulerer lydstyrken
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– fremhæver bassen
3Kildevælger
– vælger lydkilde for CD og TUNER;
slukker også for strømmen
4Display
– viser CD- og radiofunktioner
5FM•MW (AM)
– vælger FM/MW (AM) bølgeområde
6LIFT TO OPEN
– åbner/lukker CD-skuffen
7PRESS TO PLAY 2;
– starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik
8STOP 9
– standser CD-afspilning eller sletter et CD-program
9SEARCH ∞ , §
CD:
springer eller søger frem eller tilbage i en
passage/et melodinummer
Tuner: indstiller på en radiostation (op, ned)
0PRESET +, –
– vælger en forvalgsstation (op, ned)
!PROG MODE
CD:
– programmerer og kontrollerer
programmerede melodinumre
– afspiller CD-numre/program i vilkårlig
rækkefølge
– gentager et melodinummer/en CD/et
program
Tuner: – programmerer forvalgsradiostationer
Bagpanel (se 1)
@Teleskopisk antenne
– til at forbedre FM-modtagelsen
#Batteridør
– til at åbne batterirummet
$AC MAINS
– bøsning til lysnetledning
SINTONIZADOR
Ligar e desligar o aparelho: Poupar energia
– Para FM, puxe a antena telescópica para fora.
Incline e rode a antena. Reduza o respectivo
Quer esteja a utilizar a alimentação de corrente da rede
comprimento se o sinal for demasiado forte (muito
ou as pilhas, para evitar o consumo desnecessário de
próximo de um transmissor).
energia, coloque sempre o selector de fonte na posição
– Para MW (AM), o aparelho possui uma antena
off (desligado).
incorporada, portanto, a antena telescópica não é
necessária. Oriente esta antena rodando o
Funcionamento geral
aparelho.
1 Para seleccionar a fonte de som, coloque o selector
de fonte na posição CD/TUNER/OFF.
Programar estações de rádio
2 Regule o som utilizando os comandos VOLUME e
Pode armazenar na memória um máximo de
DBB (Dynamic Bass Boost)
32 estações: 20 FM e 12 MW(AM).
3 Para desligar o aparelho, coloque o selector de
1 Sintonize a estação desejada (vide "Recepção
fonte na posição off.
radiofónica").
2 Pressione PROG MODE para activar a programação
Nota: Quando o aparelho é desligado, as estações
™ Visor: prog pisca (Vide 5)
pré-sintonizadas são retidas na memória do
3 Pressione PRESET + ou – uma vez ou mais para
aparelho.
atribuir à estação um número, de 1 a 20 à FM ou
1 a 12 à MW (AM).
Sintonizador
4 Volte a pressionar PROG MODE para confirmar a
Recepção radiofónica
definição.
1 Coloque o selector de fonte em TUNER.
™ Visor: a indicação prog desaparece e são
™ Visor: aparece por momentos a indicação tu
visualizados o número de pré-sintonização e a
(Vide 2).
frequência da estação pré-sintonizada (Vide 3)
2 Pressione FM•MW uma vez ou mais para
5 Repita os pontos 1 a 4 para memorizar outras
seleccionar a faixa de radiofrequência desejada
estações.
™ Visor: é visualizada a faixa de radiofrequência e
• Pode eliminar uma estação pré-sintonizada
o número de pré-sintonização e a frequência de
memorizando outra frequência no seu lugar
uma estação pré-sintonizada, se já programada.
(Vide 3)
3 Pressione e fixe por momentos ∞ ou § para
sintonizar uma estação de rádio. Liberte a tecla
quando a indicação de frequência começar a mudar
no visor.
™ O rádio sintoniza automaticamente uma estação
de rádio com um sinal suficientemente forte.
Durante a sintonização automática, aparece no
visor a indicação Srch. (Vide 4)
A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.
BETJENINGSKNAPPER STRØMFORSYNING
Top- og frontpanel (se 1)
FUNÇÕES BÁSICAS
Strømforsyning
Når som helst det er belejligt, skal man bruge
lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Før
batterierne sættes i, skal man huske at fjerne stikket
fra apparatet og stikkontakten.
Batterier (ekstra)
Åbn batterirummet og isæt 6 batterier, type R-14,
UM-2 eller C-celler (alkaline-batterier er de bedste)
med den korrekte polaritet, som er vist inde i rummet
med "+" og "–" symbolerne.
Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal
bortskaffes på forsvarlig vis.
Forkert brug af batterier kan forårsage
elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få
batterierne til at sprænge. Derfor:
• Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline
med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme
type i apparatet.
• Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at
man ikke blander gamle batterier med de nye.
• Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes
i længere tid.
Brug af lysnetforsyning
1 Se efter, om den strømspænding, der er angivet på
typeskiltet på apparatets underside, svarer til den
lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal
man spørge forhandleren eller servicecentret til
råds.
2 Tilslut lysnetledningen til AC MAINS og sæt stikket
i stikkontakten i væggen. Strømforsyningen er nu
tilsluttet, og apparatet er parat til brug.
3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet ved
at tage stikket ud af stikkontakten.
• I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten
for at beskytte apparatet mod beskadigelse.
GRUNDFUNKTIONER
TUNER
– Til FM trækkes den teleskopiske antenne ud.
Sådan tændes og slukkes der for apparatet:
Signalet forbedres ved at indstille og dreje
Spar energi
antennen. Hvis signalet er for kraftigt (når senderen
Hvad enten man bruger lysnet- eller
ikke ligger ret langt væk), skal antennen gøres
batteriforsyningen, skal man for at undgå unødvendigt
kortere.
energiforbrug altid stille kildevælgeren på off (slukket).
– Til MW (AM) er apparatet forsynet med en
Almindelig betjening
indbygget antenne, så den teleskopiske antenne
anvendes ikke. Antennen indstilles ved at dreje
1 Man vælger lydkilde ved at stille kildevælgeren på
hele apparatet.
CD/TUNER/OFF.
2 Man regulerer lyden med VOLUME og DBB
Programmering af radiostationer
(Dynamic Bass Boost) knapperne.
3 Apparatet afbrydes ved at stille kildevælgeren på
off.
Bemærk: Når der er slukket for apparatet, gemmes
forvalgsstationerne i apparatets hukommelse.
Tuner
Radiomodtagelse
1 Stil kildevælgeren på TUNER.
™ Display: viser tu et øjeblik. (se 2)
2 Vælg det ønskede bølgeområde ved at trykke en
eller flere gange på FM•MW.
™ Display: viser bølgeområdet og nummeret på
forvalgsstationen samt frekvensen på en
forvalgsstation, hvis en sådan er programmeret
(se 3)
3 Tryk kort på ∞ eller § og hold knappen nede for
at indstille på en radiostation. Slip knappen, når
frekvensen i displayet begynder at skifte.
™ Radioen indstilles automatisk på en radiostation
med tilstrækkelig signalstyrke. Displayet viser
Srch under automatisk indstilling. (se 4)
Der kan lagres op til 32 radiostationer i hukommelsen:
20 FM og 12 MW (AM).
1 Stil ind på den ønskede radiostation (se
Radiomodtagelse).
2 Tryk på PROG MODE for at aktivere
programfunktionen.
™ Display: prog blinker. (se 5)
3 Tryk en eller flere gange på PRESET + eller – for
at give denne station et nummer fra 1 til 20 for FM
eller fra 1 til 12 for MW (AM).
4 Tryk på PROG MODE igen for at bekræfte valget
™ Display: prog forsvinder, det forvalgte nummer
og frekvensen på forvalgsstationen vises. (se 3)
5 Andre stationer lagres ved at gentage punkt 1–4.
• Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en
anden frekvens på samme nummer.
CD PLAYER
CD PLAYER
CD Player
Display indication for CD functions
– CD open: CD door open (See 6)
– disc: CD inserted (See 7)
– In stop mode: total track number and total
playback time
– During CD playback: elapsed playback time of
current track and current track number
– Pause: elapsed playback time freezes and flashes
(See 8)
– shuffle/ repeat modes: when the respective mode
is activated
– prog: when CD programme active;
prog also appears briefly when you store a track
(See 9)
– no sel: programme activated but no tracks
selected (See 0)
– full: programme memory full (See !)
– no prog: programme cancelled (See @)
– no disc: no disc/ error in CD operation /CD-R(W) is
blank or the disc is not finalized (See # +
Troubleshooting)
MAINTENANCE & SAFETY
Programming track numbers
Precautions & General Maintenance (See $)
Troubleshooting
During playback you can use ∞ or § to select a
particular track.
• If you have selected a track number in the stop or
pause position, press 2; to start playback.
• Press § once briefly for the next track, or press
repeatedly until the desired track number appears
in the display.
• Press ∞ once briefly to return to the beginning of
a current track.
• Press ∞ more than once briefly for a previous
track.
You may store up to 20 tracks in the desired
sequence. If you like, store any track more than once.
1 In the STOP mode, press ∞ or § for your desired
track.
2 When your chosen track number appears, press
PROG MODE once to store the track.
™ The display shows prog and prog briefly
followed by your selected track number. (See 9)
™ If you attempt to programme without first
selecting a track number, no sel is shown.
(See 0)
3 Repeat steps 1 to 2 to select and store all desired
tracks in this way.
™ full is displayed if you attempt to programme
more than 20 tracks.(See !)
4 To play your programme, press 2;.
• Place the set on a hard and flat surface so that the
system does not tilt.
• Do not expose the set, batteries or CDs to
humidity, rain, sand or excessive heat caused by
heating equipment or direct sunlight.
• Do not cover the set. Adequate ventilation with a
minimum gap of 6 inches between the ventilation
holes and surrounding surfaces is necessary to
prevent heat build-up.
• The mechanical parts of the set contain selflubricating bearings and must not be oiled or
lubricated.
• To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use
any cleaning agents containing alcohol, ammonia,
benzene or abrasives as these may harm the
housing.
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.
Do not open the set as there is a risk of electric shock.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.
– Problem
• Solution
Reviewing your set programme
CD player and CD handling (See %)
Finding a passage within a track
1 Press and hold down ∞ or §.
• The CD is played at high speed and low volume.
2 When you recognize the passage you want release
∞ or §.
™ Normal playback resumes.
Different play modes: Shuffle and Repeat
• In the STOP mode, press and hold down
• The lens of the CD player should never be touched!
PROG MODE for more than one second.
• Sudden changes in the surrounding temperature
™ The display shows all your stored track numbers
can cause condensation to form and the lens of
in sequence.
your CD player to cloud over. Playing a CD is then
not possible. Do not attempt to clean the lens but
Erasing a programme
leave the set in a warm environment until the
You can erase the contents of the memory by:
moisture evaporates.
– opening the CD door;
• Always close the CD door to keep the CD
– selecting TUNER source;
compartment dust-free. To clean, dust the
– pressing 9 (twice during playback or in the stop
compartment with a soft dry cloth.
position
• To clean the CD, wipe in a straight line from the
™ Display: shows no prog briefly when the
centre towards the edge using a soft, lint-free
programme is cancelled.(See @)
cloth. Do not use cleaning agents as they may
damage the disc.
• Never write on a CD or attach any stickers to it.
Leitor de CD
• As opções shuffle/ repeat podem ser combinadas e
™Visor: é visualizada por momentos a indicação no
usadas com um programa: por ex. shuffle/ repeat
prog quando o programa é cancelado. (Vide @)
all repete todo o programa de CD por ordem
aleatória.
Precauções e manutenção geral (Vide $)
2 Para voltar à reprodução normal, pressione PROG • Coloque o aparelho sobre uma superfície rígida e
MODE até os modos shuffle/ repeat deixarem de
plana de forma a que o sistema não fique inclinado.
ser visualizados.
• Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a
• Também pode pressionar 9 para abandonar o
humidade, chuva, areia, ou a calor excessivo
modo de reprodução.
provocado por equipamento de aquecimento ou
pela luz directa do sol.
Programar números de faixas
• Não tape o aparelho. É necessária uma ventilação
Pode memorizar até 20 faixas pela ordem desejada.
adequada, com um espaço mínimo de 15 cm entre
Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que
os orifícios de ventilação e as superfícies
uma vez.
circundantes, para impedir o aquecimento
1 Com o aparelho parado, pressione ∞ ou § para
excessivo da unidade.
obter a faixa desejada.
• Os componentes mecânicos do aparelho possuem
2 Quando for visualizado o número da faixa
rolamentos autolubrificantes e não devem,
escolhida, pressione PROG MODE uma vez para
portanto, ser lubrificados.
memorizar a faixa.
• Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e
™ O visor indica prog e prog por alguns
seco. Não utilize quaisquer agentes de limpeza que
momentos, seguindo-se depois o número da
contenham álcool, amoníaco, benzeno ou
faixa seleccionada. (Vide 9)
abrasivos, já que tais produtos poderão danificar a
™ Se tentar programar sem seleccionar primeiro
caixa.
um número de faixa, será visualizada a
indicação no sel. Se tentar programar sem
Manuseamento do leitor de CD e de CDs (Vide %)
seleccionar primeiro um número de faixa, será
• Nunca deverá tocar na lente de um leitor de CD!
visualizada a indicação. (Vide 0)
• Alterações bruscas na temperatura ambiente
3 Repita os pontos 1 a 2 para seleccionar e
poderão provocar condensação e fazer com que a
memorizar desta forma todas as faixas desejadas.
lente do leitor de CD fique embaciada. A
™ Será visualizada a indicação full se tentar
reprodução de um CD não é então possível. Não
programar mais de 20 faixas. (Vide !)
tente limpar a lente. Deixe o aparelho num
4 Para reproduzir o programa, pressione 2;.
ambiente aquecido até a humidade evaporar.
Este leitor de CD pode reproduzir Discos de Áudio e
CDs Graváveis (CD-R). Não tente reproduzir um
CD Regravável (CD-RW), um CD-ROM, CDi, VCD, DVD
ou um CD de computador.
1 Coloque o selector de fonte em CD
™ Visor: aparece por momentos a indicação Cd.
2 Para abrir a tampa do compartimento do CD,
levante a ponta marcada LIFT TO OPEN.
3 Insira um CD ou CD-R com o lado impresso voltado
para cima e empurre levemente a tampa do CD
para a fechar.
4 Pressione 2;; no aparelho para iniciar a
reprodução.
5 Para fazer uma pausa na reprodução pressione 2;.
Para retomar a reprodução, volte a pressionar 2;.
6 Para parar a reprodução do CD, pressione STOP 9.
Seleccionar uma faixa diferente
Durante a reprodução, pode usar ∞ ou § para
seleccionar uma determinada faixa.
• Se seleccionou um número de faixa com o aparelho
parado ou em pausa, pressione 2; para iniciar a
reprodução.
• Pressione uma vez, por momentos § para passar à
faixa seguinte, ou pressione repetidamente a tecla
até aparecer no visor o número da faixa desejada.
• Pressione uma vez, por momentos ∞ para voltar
ao início da faixa actual.
• Pressione mais do que uma vez, por momentos ∞
para passar a uma faixa anterior.
Procurar uma passagem dentro de uma faixa
1 Pressione e fixe ∞ ou §.
• O CD é reproduzido a alta velocidade e com volume
baixo.
2 Quando reconhecer a passagem desejada, solte ∞
ou §.
™ É retomada a reprodução norma.
Diferentes modos de reprodução:
Shuffle e Repeat
PROG MODE permite-lhe seleccionar diversos modos
de reprodução. Os modos podem ser seleccionados ou
alterados durante a reprodução de todo um CD ou de
um programa de CD, pela seguinte ordem:
shuffle –
são reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória
shuffle repeat all –
é repetido todo o CD por ordem aleatória
repeat – reproduz continuamente a faixa actual
repeat all – reproduz continuamente todo o CD
1 Durante a reprodução, seleccione o modo de
reprodução pressionando PROG MODE uma vez
ou mais até ser visualizado o modo desejado.
™ Visor: o modo seleccionado pisca 2 segundos
antes da reprodução.
• Pode utilizar ∞ ou § para saltar faixas durante os
modos de mistura aleatória/repetição.
CD-afspiller
Valg af et andet melodinummer
Displayindikation for CD-funktioner
– CD open: CD-skuffen er åben (se 6)
– disc: Der er lagt en CD i (se 7)
– I stop-stilling: det totale antal melodinumre og
den totale afspilningstid
– Under CD-afspilning: det igangværende
melodinummers forløbne spilletid og det
igangværende melodinummer
– Under pause: den forløbne spilletid fryser og
blinker (se 8)
– shuffle/ repeat funktioner: når den pågældende
funktion er aktiveret
– prog: når CD-programmet er aktivt; prog vises
også et øjeblik, når et nummer lagres (se 9)
– no sel: program er aktiveret, men ingen
melodinumre er valgt (se 0)
– full: programhukommelsen er fuld (se !)
– no prog: programmet er annulleret (se @)
– no disc: ingen CD/fejl under CD-afspilning/en
CD-R (W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
(se Problemløsning)
Under afspilning kan man vælge et bestemt
melodinummer med ∞ eller §.
• Hvis man har valgt et melodinummer i stop- eller
pausestilling, skal man trykke på 2; for at begynde
afspilningen.
• Tryk kort én gang på § for næste melodinummer
eller gentagne gange, indtil det ønskede nummer
ses på displayet.
• Tryk kort én gang på ∞ for at vende tilbage til
begyndelsen af et igangværende melodinummer.
• Tryk kort mere end én gang på ∞ for et
foregående melodinummer.
Afspilning af en CD
Med denne CD-afspiller kan man afspille audio-plader,
og CD-Recordables. Forsøg ikke at afspille en
CD-Rewritable, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller
computer-CD.
1 Stil kildevælgeren på CD
™ Display: viser Cd et øjeblik
2 CD-skuffen åbnes ved at løfte den op i kanten, der
er afmærketLIFT TO OPEN.
3 Læg en CD eller CD-R i skuffen med den påtrykte
side opad, og tryk forsigtigt på CD-skuffen for at
lukke den
4 Tryk på 2; på apparatet for at starte afspilningen
5 Tryk på 2;. for at standse afspilningen et øjeblik.
Afspilningen startes igen ved at trykke én gang til
på 2;
6 Tryk på STOP 9.for at standse CD-afspilningen
Typeskiltet findes på apparatets underside.
Bemærk: CD-afspilningen standser også, når:
– man åbner CD-skuffen;
– man vælger radiolydkilden (TUNER);
– CD’en er spillet til ende.
Søgning efter en bestemt passage i et
melodinummer
1 Tryk på ∞ eller §.og hold den nede
• CD’en afspilles med høj hastighed og lav lydstyrke
2 Når man genkender den ønskede passage, skal
man slippe ∞ eller §.
™ Normal afspilning fortsætter så.
Forskellige afspilningsfunktioner: Shuffle og
Repeat
Med PROG MODE kan man vælge forskellige
afspilningsfunktioner. Funktionerne kan vælges eller
ændres under afspilning af en hel CD/et CD-program i
følgende rækkefølge:
shuffle –
afspiller alle melodinumre i vilkårlig rækkefølge
shuffle repeat all –
gentager hele CD’en i vilkårlig rækkefølge
repeat – afspiller det igangværende melodinummer
igen og igen
repeat all – afspiller hele CD’en konstant
1 Under afspilning vælges afspilningsfunktionen ved
at trykke en eller flere gange på PROG MODE,
indtil den ønskede afspilningsfunktion vises
™ Display: den valgte funktion blinker i 2 sekunder
før afspilning
• Man kan bruge ∞ eller § til at springe over
melodinumre under shuffle/repeat funktionerne
• Shuffle/ repeat afspilningsfunktionerne kan
kombineres eller bruges sammen med et program:
f.eks. gentager shuffle/ repeat all hele
CD-programmet i vilkårlig rækkefølge.
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
Rever o programa definido
• Com o aparelho parado, pressione e fixe PROG
MODE mais do que um segundo.
™ O visor indicará sequencialmente todos os
números de faixa memorizados.
Apagar um programa
Pode apagar o conteúdo da memória:
– abrindo a tampa do CD;
– seleccionando como fonte o sintonizador (TUNER);
– pressionando 9 (duas vezes durante a reprodução
ou com o aparelho parado).
CD-AFSPILLER
CD-AFSPILLER
3
4
5 6 7 8
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the
guarantee.
No sound /power
no disc indication
– Volume not adjusted
• Adjust the VOLUME
– CD-RW inserted /No CD inserted
• Insert a CD or a CD-R
– Mains lead not securely connected
• Connect the AC mains lead properly
– CD badly scratched or dirty
• Replace/ clean CD, see Maintenance
– Batteries exhausted/ incorrectly inserted
• Insert (fresh) batteries correctly
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has cleared
Display does not function does not function
properly/ No reaction to operation of any of
the controls
– Electrostatic discharge
• Switch off and unplug the set. Reconnect after a
few seconds
– CD-R is blank or the disc is not finalized
• Use a finalized CD-R
!
CD playback does not work
0
@
9
# $
– CD badly scratched/ dirty
• Replace/ clean CD (see maintenance)
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has adjusted to room temperature
The CD skips tracks
– CD damaged or dirty
• Replace or clean CD
– SHUFFLE or a program is active
• Quit SHUFFLE/ program mode(s)
3 x 2 R14 • UM2 • C-CELLS
We have done our best to reduce the packaging and make it easy to separate into 3 materials: cardboard,
paper pulp and expandable polyethylene.
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe
the local regulations regarding the disposal of packaging, exhausted batteries and old equipment.
LEITOR DE CD
Nota: A reprodução do CD também pára quando:
– é aberto o compartimento do CD;
– é seleccionado como fonte o sintonizador (TUNER);
– o CD chega ao fim.
1 2
Environmental information
LEITOR DE CD
Tocar um CD
1
Selecting a different track
PROG MODE allows you to select various play
modes. The modes can be selected or changed during
Playing a CD
playback of an entire CD/ CD programme in the
following sequence:
This CD-player can play Audio Discs and CDshuffle – all tracks are played in random order
Recordables. Do not try to play CD-Rewritables,
shuffle repeat all –
a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.
repeats the entire CD in random order
1 Adjust the source selector to CD.
repeat – plays the current track continuously
™ Display: shows Cd briefly.
repeat all – plays the entire CD continuously
2 To open the CD door, lift the CD door at the edge
1 During playback, select your play mode by pressing
marked LIFT TO OPEN.
PROG MODE once or more until the desired play
3 Insert a CD or CD-R with the printed side facing up
mode is shown.
and press the CD door gently close.
™ Display: your selected mode flashes 2 seconds
4 Press 2; on the set to start playback.
before playback
5 To pause playback press 2;. To resume, press 2;
• You can use ∞ or § to skip tracks during the
again.
shuffle/ repeat modes.
6 To stop CD playback, press STOP 9.
• The shuffle/ repeat play options can be combined
and used with a programme: e.g. shuffle/ repeat all
Note: CD play will also stop when:
repeats the entire CD programme in random order.
– you open the CD compartment;
2 To return to normal playback press PROG MODE
– you select TUNER sound source;
until the shuffle/ repeat modes are no longer
– the CD has reached to the end.
shown.
• You can also press 9 to quit the play mode.
Indicações do visor relativas às funções do CD
– CD open: tampa do compartimento do CD aberta
(Vide 6)
– disc: CD inserido (Vide 7)
– Quando parado: número total de faixas e tempo
de reprodução total
– Durante a reprodução de um CD: tempo de
reprodução decorrido na faixa actual e número da
faixa actual
– Durante a pausa: o tempo de reprodução
decorrido pára e pisca (Vide 8)
– Modos shuffle/ repeat: quando o respectivo modo
se encontra activado
– prog: quando o programa de CD está activado;
a indicação prog é também visualizada
momentaneamente quando é memorizada uma
faixa (Vide9)
– no sel: foi activado o programa, mas não foram
seleccionadas as faixas (Vide 0)
– full: memória de programa esgotada (Vide !)
– no prog: foi cancelado o programa (Vide @)
– no disc: ausência de disco/ erro no funcionamento
do leitor de CD/ o CD-R(W) está em branco ou o
disco não foi finalizado (Vide # + "Resolução de
problemas")
TROUBLESHOOTING
• Feche sempre a tampa do compartimento do CD
para manter o compartimento sem pó. Para limpar,
passe um pano macio e seco no compartimento.
• Para limpar um CD, passe-lhe um pano macio sem
pêlos, em movimentos rectos, do centro para a
aresta. Não use agentes de limpeza, já que estes
podem danificar o disco.
• Nunca escreva num CD nem cole autocolantes no
disco.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
Resolução de problemas
Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação.
Não abra o aparelho, já que existe o risco de choque eléctrico.
Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o revendedor ou o centro
encarregado da assistência
ATENÇÃO: Em nenhuma circunstância deverá você mesmo tentar reparar o aparelho, já que isso iria
invalidar a garantia.
– Problema
• Solução
Não há som / não há corrente
Visualizada a indicação no disc
– O volume não está regulado
• Regule o VOLUME
– CD-RW/ Não há qualquer CD inserido
• Insira um CD normal ou um CD-R apenas
– O cabo de alimentação não está bem preso
• Ligue o cabo de alimentação CA de forma a que
fique bem seguro
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD, vide "Manutenção"
– Pilhas gastas ou incorrectamente colocadas
• Coloque correctamente as pilhas (novas)
O visor não funciona correctamente/ Não há
resposta ao accionamento de qualquer dos
comandos
– Descarga electrostática
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada da
parede. Volte a ligar passados alguns segundos
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se desembacie
– O CD-R está em branco ou o disco não foi finalizado
• Utilize um CD-R finalizado
A reprodução do CD não funciona
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD (vide "Manutenção")
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se adapte à temperatura
ambiente
O CD salta faixas
– O CD está danificado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD
– Está activado o modo SHUFFLE ou um programa
• Saia do modo SHUFFLE ou do programa
X
Informação relativa ao ambiente
Tentámos tanto quanto possível reduzir a embalagem e torná-la fácil de separar em 3 materiais:
cartão, pasta de papel e polietileno expansível.
O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa
especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de
embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.
VEDLIGEHOLDELSE & SIKKERHED
2 Man vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på PROG MODE indtil shuffle/repeat
funktionerne ikke længere vises
• Man kan også forlade afspilningsfunktionen ved at
trykke på 9.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Sikkerhedsregler og almindelig vedligeholdelse
(Se $)
• Stil apparatet på en hård, fast overflade, så
systemet står vandret
• Apparatet, batterierne eller CD’erne må ikke
udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (fra
Programmering af melodinumre
radiatorer eller direkte sollys)
Man kan lagre op til 20 numre i den ønskede
• Tildæk ikke apparatet. Det er nødvendigt at have
rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et
tilstrækkelig ventilation med mindst 15 cm
nummer mere end én gang.
mellemrum mellem ventilationsåbningerne og de
1 I stop-stilling tryk på ∞ eller § for det ønskede
omgivende overflader for at forhindre
melodinummer
overophedning
2 Når det valgte melodinummer vises, skal man
• Apparatets mekaniske dele har selvsmørende lejer
trykke én gang på PROG MODE for at lagre
og må ikke smøres med olie eller lignende
nummeret
• Apparatet kan rengøres udvendigt med en blød, tør
™ Displayet viser prog og prog et prog øjeblik
klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder
efterfulgt af det valgte melodinummer. (se 9)
alkohol, ammoniak, benzen, eller skrappe midler, da
™ Hvis man forsøger at programmere uden først at
disse kan beskadige apparatet
vælge et melodinummer, viser displayet no sel
Hvis man forsøger at programmere uden først at
CD-afspiller og behandling af CD’er
vælge et melodinummer, viser displayet. (se 0)
• Man må aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
3 Gentag punkt 1 - 2 for at vælge og lagre alle
• Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt til et
ønskede melodinumre på denne måde
varmere sted, kan CD-afspillerens linse dugge til.
™ Hvis man forsøger at lagre flere end 20 numre,
Det er så ikke muligt at afspille en CD. Forsøg ikke
viser displayet full (se !)
at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt
4 Man afspiller programmet ved at trykke på 2;.
sted, indtil fugtigheden er fordampet
• Luk altid CD-skuffen for at holde den støvfri.
Kontrol af det indstillede program
Skuffen rengøres ved at tørre den af med en blød,
• I stop-stilling tryk på PROG MODE og hold
tør klud.
knappen nede i mindst 1 sekund
• Man renser en CD ved at tørre i lige linier fra
™ Displayet viser alle de lagrede melodinumre i
midten og ud mod kanten med en blød, fnugfri
rækkefølge
klud. Brug aldrig rensemidler på en CD, da disse
kan ødelægge den.
Sletning af et program
• Der må aldrig skrives eller sættes klæbemærker på
Man kan slette hukommelsens indhold ved at:
en CD.
– åbne CD-skuffen;
– vælger radiolydkilden (TUNER);
– trykke på 9 (to gange under afspilning eller én gang
i stop-stilling).
™ Display: viser no prog et øjeblik, når
programmet annulleres. (Se @)
PROBLEMLØSNING
NOTES
Problemløsning
This product complies with the radio interference requirements of the European Union.
Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst først kontrollere nedenstående punkter, før man indleverer
apparatet til reparation.
Apparatet bør ikke åbnes, da der er risiko for at få et elektrisk stød.
Hvis man ikke kan løse et problem ved at følge disse forslag, skal man spørge forhandleren eller servicecentret
til råds.
ADVARSEL: Man må under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de rádio estabelecidos
pela União Europeia.
Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
medføre, at garantien bortfalder
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
– Problem
• Afhjælpning
Η πινακίδα του τύπου του ηχοσυστήµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος.
Ingen lyd/ingen strøm
no disk indikation
– Lydstyrken er ikke indstillet
• Indstil lydstyrken
– Der er lagt en CD-RW i /ikke lagt en CD i
• Læg en CD eller en CD-R i
– Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt til
stikkontakten
• Tilslut lysnetledningen på rette måde
– CD’en er meget ridset eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den, se Vedligeholdelse
– Batterierne er opbrugte/sat forkert i
• Sæt (nye) batterier rigtigt i
Displayet fungerer ikke rigtigt/Apparatet
reagerer ikke, når der trykkes på en knap
– Elektrostatisk afladning
• Sluk for apparatet og tag lysnetledningens stik ud
af stikkontakten. Sæt stikket i igen efter nogle få
sekunders forløb
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil duggen på linsen er forsvundet
– CD-R(W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
• Anvend en færdiggjort CD-R
CD-afspilningen virker ikke
– CD’en er meget ridset/snavset
• Læg en ny CD i/rens den (se Vedligeholdelse)
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil linsen har tilpasset sig stuetemperatur
CD’en springer enkelte melodinumre over
– CD’en er beskadiget eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den
– SHUFFLE eller et program er aktivt
• Annullér SHUFFLE/programfunktionen (-erne)
Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vores bedste for at gøre
det let at adskille emballagen i 3 bestanddele: almindeligt pap, papirmasse og polyethylenskum.
Apparatet består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af et specialistfirma. Man bedes
venligst overholde de lokale regler vedr. bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og kasserede apparater.
XP AZ 3010 7x3 2/2
04-01-2002 10:58
Pagina 1
English
CD Soundmachine
Audio
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
CONTROLS
POWER SUPPLY
BASIC FUNCTIONS
Top and front panels (See 1)
Power Supply
Switching power on/off: Save energy
1VOLUME
– adjusts volume level
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– enhances bass response
3Source selector
– selects source of sound CD or TUNER. Also the
power off switch
4Display
– shows the CD and tuner functions
5FM•MW (AM)
– selects FM/ MW (AM) waveband
6LIFT TO OPEN
– opens/ closes the CD door
7PRESS TO PLAY 2;
– starts or pauses CD play
8STOP 9
– stops CD playback; erases a CD programme
9SEARCH ∞ , §
CD:
skips or searches a passage/track
backwards or forward
Tuner: tunes to a station (up, down)
0PRESET +, –
– selects a preset station (up, down)
!PROG MODE
CD:
– programmes and reviews programmed
track numbers;
– plays tracks CD/ programme in random
order;
– repeats a track/CD/ programme
Tuner: – programmes preset stations
Whenever convenient, use the power supply if you
want to conserve battery life. Make sure you remove
the plug from the set and wall socket before inserting
batteries.
For users in the U.K.: please follow the instructions in
the box, Important notes for users in the U.K.
Whether you are using mains or battery supply, to
avoid unnecessary energy consumption always adjust
the source selector to off.
Back Panel (See 1)
@Telescopic aerial
– to improve FM reception
#Battery door
– to open battery compartment
$AC MAINS
– inlet for mains lead
Batteries (not included)
Open the battery compartment and insert six
batteries, type R-14, UM-2 or C-cells, (preferably
alkaline) with the correct polarity as indicated by the
"+" and "–" symbols inside the compartment.
Batteries contain chemical substances, so they
should be disposed of properly.
Incorrect use of batteries can cause electrolyte
leakage and will corrode the compartment or cause
the batteries to burst. Therefore:
• Do not mix battery types: e.g. alkaline with carbon
zinc. Only use batteries of the same type for the
set.
• When inserting new batteries, do not try to mix old
batteries with the new ones.
• Remove the batteries if the set is not to be used
for a long time.
Using AC Power
1 Check if the mains voltage, as shown on the type
plate located on the bottom of the set, corresponds
to your local mains supply. If it does not, consult
your dealer or service centre.
2 Connect the mains lead to the AC MAINS inlet and
the wall socket. The power supply is now
connected and ready for use.
3 To switch off completely, unplug the mains lead
from the wall socket.
• Unplug the mains lead from the wall socket to
protect your set during heavy thunderstorms.
General operation
1 To select your sound source adjust the source
selector to CD/TUNER/OFF.
2 Adjust the sound with the VOLUME and DBB
(Dynamic Bass Boost) controls.
3 To switch off the set, adjust the source selector to
off position.
Note: When the set is switched off the tuner presets
will be retained in the set’s memory.
Tuner
Radio reception
1 Adjust the source selector to TUNER.
™ Display: shows tu briefly (See 2).
2 Press FM•MW once or more to select the desired
waveband.
™ Display: shows your waveband and the preset
number and the frequency of a preset station if
already programmed (See 3)
3 Press and hold down ∞ or § briefly to tune to a
radio station. Release when the frequency in the
display starts to change.
™ The radio automatically tunes to a radio station
of sufficient reception. Display shows Srch
during automatic tuning. (See 4)
TUNER
– For FM, pull out the telescopic aerial. Incline and
turn the aerial. Reduce its length if the signal is too
strong (very close to a transmitter).
– For MW (AM) the set is provided with a built-in
aerial so the telescopic aerial is not needed. Direct
the aerial by turning the whole set.
Programming radio stations
You can store up to a total of 32 radio stations in the
memory: 20 FM and 12 MW(AM).
1 Tune to your desired station (see Radio Reception).
2 Press PROG MODE to activate programming.
™ Display: prog flashes. (See 5)
3 Press PRESET + or – once or more to allocate a
number from 1 to 20 for FM or 1 to 12 for MW(AM).
4 Press PROG MODE again to confirm the setting.
™ Display: prog disappears, the preset number
and the frequency of the preset station are
shown. (See 3)
5 Repeat steps 1-4 to store other stations.
• You can erase a preset station by storing another
frequency in its place.
The typeplate is located on the bottom of the set
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012 CD Soundmachine
English
Português
Dansk
Svenska
Suomi
Έλληνικά
Meet PHILIPS at the internet http://www.audio.philips.com
Português
COMANDOS ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE
Painéis superior e dianteiro (Vide 1)
Alimentação de corrente
1VOLUME
– regula o nível do volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– reforça os graves
3Selector de fonte
– selecciona a fonte de som CD ou TUNER.
E o interruptor de ligar/desligar
4Visor
– mostra as funções do CD e do sintonizador
5FM•MW (AM)
– selecciona a faixa de radiofrequência de
FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– abre e fecha a tampa do compartimento do CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inicia ou interrompe a reprodução do CD
8STOP 9
– pára a reprodução do CD; apaga um programa de
CD
9SEARCH ∞ , §
CD:
salta ou busca uma passagem ou uma
faixa para trás ou para a frente
Tuner: sintoniza uma estação de rádio (para cima
ou para baixo)
0PRESET +, –
– selecciona uma estação pré-sintonizada (para
cima ou para baixo)
!PROG MODE
CD:
– programa e revê os números de faixa
programados;
– reproduz as faixas do CD ou do
programa por ordem aleatória
– repete uma faixa, um CD ou um
programa
Tuner: – faz a programação de estações présintonizadas
Sempre que tal seja conveniente, use a alimentação
da rede se desejar poupar as pilhas. Certifique-se de
que desliga o cabo de alimentação do aparelho e da
tomada da parede antes de colocar pilhas.
Painel traseiro (Vide 1)
CLASS 1
LASER PRODUCT
Printed in Hong Kong
Cmm/RB/0150
Important notes for users in the U.K.
Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as
follows:
1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a BS1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3 Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in
its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at
the distribution board should not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a
13A socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the following code:
BLUE – "NEUTRAL" ("N") and BROWN – "LIVE" ("L").
• As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
– Connect the BLUE wire to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
– Connect the BROWN wire to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.
– Do not connect either wires to the earth terminal in the plug, marked "E" (or the safety earth symbol) or
coloured green (or green-and-yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that the cordgrip is clamped over the sheath of the lead – not
simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require consent.
See Copyright Act 1956 and The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
@Antena telescópica
– para melhorar a recepção de FM
#Tampa do compartimento das pilhas
– para abrir o compartimento das pilhas
$AC MAINS
– entrada para o cabo de alimentação
Dansk
Pilhas (não incluídas)
Abra o compartimento das pilhas e coloque seis
pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (de preferência
alcalinas), com a polaridade correcta conforme
indicada pelos símbolos "+" e "–" que se encontram
no compartimento.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo
que deverão ser deitadas fora com as devidas
precauções
A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a
fuga de electrólito e enferrujar o compartimento ou
fazer com que as pilhas rebentem. Por isso:
• Não misture pilhas de tipos diferentes: por ex.
pilhas alcalinas com pilhas de carvão e zinco.
Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
• Quando colocar pilhas novas, não tente misturar
pilhas usadas com as novas.
• Tire sempre as pilhas do aparelho se vai estar
muito tempo sem o usar.
Utilizar a corrente CA
1 Verifique se a tensão da corrente da rede indicada
na placa de tipo que se encontra na base do
aparelho corresponde à da sua rede local. Se não
corresponder, contacte o seu concessionário ou o
centro encarregado da assistência.
2 Ligue o cabo de alimentação à entrada AC MAINS
e à tomada da parede. A ligação de corrente para o
aparelho está agora estabelecida e pronta a ser
usada.
3 Para desligar completamente o aparelho, retire a
ficha da tomada da parede.
• Retire a ficha de alimentação da tomada da parede
para proteger o aparelho durante trovoadas fortes.
1VOLUME
– regulerer lydstyrken
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– fremhæver bassen
3Kildevælger
– vælger lydkilde for CD og TUNER;
slukker også for strømmen
4Display
– viser CD- og radiofunktioner
5FM•MW (AM)
– vælger FM/MW (AM) bølgeområde
6LIFT TO OPEN
– åbner/lukker CD-skuffen
7PRESS TO PLAY 2;
– starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik
8STOP 9
– standser CD-afspilning eller sletter et CD-program
9SEARCH ∞ , §
CD:
springer eller søger frem eller tilbage i en
passage/et melodinummer
Tuner: indstiller på en radiostation (op, ned)
0PRESET +, –
– vælger en forvalgsstation (op, ned)
!PROG MODE
CD:
– programmerer og kontrollerer
programmerede melodinumre
– afspiller CD-numre/program i vilkårlig
rækkefølge
– gentager et melodinummer/en CD/et
program
Tuner: – programmerer forvalgsradiostationer
Bagpanel (se 1)
@Teleskopisk antenne
– til at forbedre FM-modtagelsen
#Batteridør
– til at åbne batterirummet
$AC MAINS
– bøsning til lysnetledning
SINTONIZADOR
Ligar e desligar o aparelho: Poupar energia
– Para FM, puxe a antena telescópica para fora.
Incline e rode a antena. Reduza o respectivo
Quer esteja a utilizar a alimentação de corrente da rede
comprimento se o sinal for demasiado forte (muito
ou as pilhas, para evitar o consumo desnecessário de
próximo de um transmissor).
energia, coloque sempre o selector de fonte na posição
– Para MW (AM), o aparelho possui uma antena
off (desligado).
incorporada, portanto, a antena telescópica não é
necessária. Oriente esta antena rodando o
Funcionamento geral
aparelho.
1 Para seleccionar a fonte de som, coloque o selector
de fonte na posição CD/TUNER/OFF.
Programar estações de rádio
2 Regule o som utilizando os comandos VOLUME e
Pode armazenar na memória um máximo de
DBB (Dynamic Bass Boost)
32 estações: 20 FM e 12 MW(AM).
3 Para desligar o aparelho, coloque o selector de
1 Sintonize a estação desejada (vide "Recepção
fonte na posição off.
radiofónica").
2 Pressione PROG MODE para activar a programação
Nota: Quando o aparelho é desligado, as estações
™ Visor: prog pisca (Vide 5)
pré-sintonizadas são retidas na memória do
3 Pressione PRESET + ou – uma vez ou mais para
aparelho.
atribuir à estação um número, de 1 a 20 à FM ou
1 a 12 à MW (AM).
Sintonizador
4 Volte a pressionar PROG MODE para confirmar a
Recepção radiofónica
definição.
1 Coloque o selector de fonte em TUNER.
™ Visor: a indicação prog desaparece e são
™ Visor: aparece por momentos a indicação tu
visualizados o número de pré-sintonização e a
(Vide 2).
frequência da estação pré-sintonizada (Vide 3)
2 Pressione FM•MW uma vez ou mais para
5 Repita os pontos 1 a 4 para memorizar outras
seleccionar a faixa de radiofrequência desejada
estações.
™ Visor: é visualizada a faixa de radiofrequência e
• Pode eliminar uma estação pré-sintonizada
o número de pré-sintonização e a frequência de
memorizando outra frequência no seu lugar
uma estação pré-sintonizada, se já programada.
(Vide 3)
3 Pressione e fixe por momentos ∞ ou § para
sintonizar uma estação de rádio. Liberte a tecla
quando a indicação de frequência começar a mudar
no visor.
™ O rádio sintoniza automaticamente uma estação
de rádio com um sinal suficientemente forte.
Durante a sintonização automática, aparece no
visor a indicação Srch. (Vide 4)
A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.
BETJENINGSKNAPPER STRØMFORSYNING
Top- og frontpanel (se 1)
FUNÇÕES BÁSICAS
Strømforsyning
Når som helst det er belejligt, skal man bruge
lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Før
batterierne sættes i, skal man huske at fjerne stikket
fra apparatet og stikkontakten.
Batterier (ekstra)
Åbn batterirummet og isæt 6 batterier, type R-14,
UM-2 eller C-celler (alkaline-batterier er de bedste)
med den korrekte polaritet, som er vist inde i rummet
med "+" og "–" symbolerne.
Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal
bortskaffes på forsvarlig vis.
Forkert brug af batterier kan forårsage
elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få
batterierne til at sprænge. Derfor:
• Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline
med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme
type i apparatet.
• Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at
man ikke blander gamle batterier med de nye.
• Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes
i længere tid.
Brug af lysnetforsyning
1 Se efter, om den strømspænding, der er angivet på
typeskiltet på apparatets underside, svarer til den
lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal
man spørge forhandleren eller servicecentret til
råds.
2 Tilslut lysnetledningen til AC MAINS og sæt stikket
i stikkontakten i væggen. Strømforsyningen er nu
tilsluttet, og apparatet er parat til brug.
3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet ved
at tage stikket ud af stikkontakten.
• I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten
for at beskytte apparatet mod beskadigelse.
GRUNDFUNKTIONER
TUNER
– Til FM trækkes den teleskopiske antenne ud.
Sådan tændes og slukkes der for apparatet:
Signalet forbedres ved at indstille og dreje
Spar energi
antennen. Hvis signalet er for kraftigt (når senderen
Hvad enten man bruger lysnet- eller
ikke ligger ret langt væk), skal antennen gøres
batteriforsyningen, skal man for at undgå unødvendigt
kortere.
energiforbrug altid stille kildevælgeren på off (slukket).
– Til MW (AM) er apparatet forsynet med en
Almindelig betjening
indbygget antenne, så den teleskopiske antenne
anvendes ikke. Antennen indstilles ved at dreje
1 Man vælger lydkilde ved at stille kildevælgeren på
hele apparatet.
CD/TUNER/OFF.
2 Man regulerer lyden med VOLUME og DBB
Programmering af radiostationer
(Dynamic Bass Boost) knapperne.
3 Apparatet afbrydes ved at stille kildevælgeren på
off.
Bemærk: Når der er slukket for apparatet, gemmes
forvalgsstationerne i apparatets hukommelse.
Tuner
Radiomodtagelse
1 Stil kildevælgeren på TUNER.
™ Display: viser tu et øjeblik. (se 2)
2 Vælg det ønskede bølgeområde ved at trykke en
eller flere gange på FM•MW.
™ Display: viser bølgeområdet og nummeret på
forvalgsstationen samt frekvensen på en
forvalgsstation, hvis en sådan er programmeret
(se 3)
3 Tryk kort på ∞ eller § og hold knappen nede for
at indstille på en radiostation. Slip knappen, når
frekvensen i displayet begynder at skifte.
™ Radioen indstilles automatisk på en radiostation
med tilstrækkelig signalstyrke. Displayet viser
Srch under automatisk indstilling. (se 4)
Der kan lagres op til 32 radiostationer i hukommelsen:
20 FM og 12 MW (AM).
1 Stil ind på den ønskede radiostation (se
Radiomodtagelse).
2 Tryk på PROG MODE for at aktivere
programfunktionen.
™ Display: prog blinker. (se 5)
3 Tryk en eller flere gange på PRESET + eller – for
at give denne station et nummer fra 1 til 20 for FM
eller fra 1 til 12 for MW (AM).
4 Tryk på PROG MODE igen for at bekræfte valget
™ Display: prog forsvinder, det forvalgte nummer
og frekvensen på forvalgsstationen vises. (se 3)
5 Andre stationer lagres ved at gentage punkt 1–4.
• Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en
anden frekvens på samme nummer.
CD PLAYER
CD PLAYER
CD Player
Display indication for CD functions
– CD open: CD door open (See 6)
– disc: CD inserted (See 7)
– In stop mode: total track number and total
playback time
– During CD playback: elapsed playback time of
current track and current track number
– Pause: elapsed playback time freezes and flashes
(See 8)
– shuffle/ repeat modes: when the respective mode
is activated
– prog: when CD programme active;
prog also appears briefly when you store a track
(See 9)
– no sel: programme activated but no tracks
selected (See 0)
– full: programme memory full (See !)
– no prog: programme cancelled (See @)
– no disc: no disc/ error in CD operation /CD-R(W) is
blank or the disc is not finalized (See # +
Troubleshooting)
MAINTENANCE & SAFETY
Programming track numbers
Precautions & General Maintenance (See $)
Troubleshooting
During playback you can use ∞ or § to select a
particular track.
• If you have selected a track number in the stop or
pause position, press 2; to start playback.
• Press § once briefly for the next track, or press
repeatedly until the desired track number appears
in the display.
• Press ∞ once briefly to return to the beginning of
a current track.
• Press ∞ more than once briefly for a previous
track.
You may store up to 20 tracks in the desired
sequence. If you like, store any track more than once.
1 In the STOP mode, press ∞ or § for your desired
track.
2 When your chosen track number appears, press
PROG MODE once to store the track.
™ The display shows prog and prog briefly
followed by your selected track number. (See 9)
™ If you attempt to programme without first
selecting a track number, no sel is shown.
(See 0)
3 Repeat steps 1 to 2 to select and store all desired
tracks in this way.
™ full is displayed if you attempt to programme
more than 20 tracks.(See !)
4 To play your programme, press 2;.
• Place the set on a hard and flat surface so that the
system does not tilt.
• Do not expose the set, batteries or CDs to
humidity, rain, sand or excessive heat caused by
heating equipment or direct sunlight.
• Do not cover the set. Adequate ventilation with a
minimum gap of 6 inches between the ventilation
holes and surrounding surfaces is necessary to
prevent heat build-up.
• The mechanical parts of the set contain selflubricating bearings and must not be oiled or
lubricated.
• To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use
any cleaning agents containing alcohol, ammonia,
benzene or abrasives as these may harm the
housing.
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.
Do not open the set as there is a risk of electric shock.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.
– Problem
• Solution
Reviewing your set programme
CD player and CD handling (See %)
Finding a passage within a track
1 Press and hold down ∞ or §.
• The CD is played at high speed and low volume.
2 When you recognize the passage you want release
∞ or §.
™ Normal playback resumes.
Different play modes: Shuffle and Repeat
• In the STOP mode, press and hold down
• The lens of the CD player should never be touched!
PROG MODE for more than one second.
• Sudden changes in the surrounding temperature
™ The display shows all your stored track numbers
can cause condensation to form and the lens of
in sequence.
your CD player to cloud over. Playing a CD is then
not possible. Do not attempt to clean the lens but
Erasing a programme
leave the set in a warm environment until the
You can erase the contents of the memory by:
moisture evaporates.
– opening the CD door;
• Always close the CD door to keep the CD
– selecting TUNER source;
compartment dust-free. To clean, dust the
– pressing 9 (twice during playback or in the stop
compartment with a soft dry cloth.
position
• To clean the CD, wipe in a straight line from the
™ Display: shows no prog briefly when the
centre towards the edge using a soft, lint-free
programme is cancelled.(See @)
cloth. Do not use cleaning agents as they may
damage the disc.
• Never write on a CD or attach any stickers to it.
Leitor de CD
• As opções shuffle/ repeat podem ser combinadas e
™Visor: é visualizada por momentos a indicação no
usadas com um programa: por ex. shuffle/ repeat
prog quando o programa é cancelado. (Vide @)
all repete todo o programa de CD por ordem
aleatória.
Precauções e manutenção geral (Vide $)
2 Para voltar à reprodução normal, pressione PROG • Coloque o aparelho sobre uma superfície rígida e
MODE até os modos shuffle/ repeat deixarem de
plana de forma a que o sistema não fique inclinado.
ser visualizados.
• Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a
• Também pode pressionar 9 para abandonar o
humidade, chuva, areia, ou a calor excessivo
modo de reprodução.
provocado por equipamento de aquecimento ou
pela luz directa do sol.
Programar números de faixas
• Não tape o aparelho. É necessária uma ventilação
Pode memorizar até 20 faixas pela ordem desejada.
adequada, com um espaço mínimo de 15 cm entre
Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que
os orifícios de ventilação e as superfícies
uma vez.
circundantes, para impedir o aquecimento
1 Com o aparelho parado, pressione ∞ ou § para
excessivo da unidade.
obter a faixa desejada.
• Os componentes mecânicos do aparelho possuem
2 Quando for visualizado o número da faixa
rolamentos autolubrificantes e não devem,
escolhida, pressione PROG MODE uma vez para
portanto, ser lubrificados.
memorizar a faixa.
• Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e
™ O visor indica prog e prog por alguns
seco. Não utilize quaisquer agentes de limpeza que
momentos, seguindo-se depois o número da
contenham álcool, amoníaco, benzeno ou
faixa seleccionada. (Vide 9)
abrasivos, já que tais produtos poderão danificar a
™ Se tentar programar sem seleccionar primeiro
caixa.
um número de faixa, será visualizada a
indicação no sel. Se tentar programar sem
Manuseamento do leitor de CD e de CDs (Vide %)
seleccionar primeiro um número de faixa, será
• Nunca deverá tocar na lente de um leitor de CD!
visualizada a indicação. (Vide 0)
• Alterações bruscas na temperatura ambiente
3 Repita os pontos 1 a 2 para seleccionar e
poderão provocar condensação e fazer com que a
memorizar desta forma todas as faixas desejadas.
lente do leitor de CD fique embaciada. A
™ Será visualizada a indicação full se tentar
reprodução de um CD não é então possível. Não
programar mais de 20 faixas. (Vide !)
tente limpar a lente. Deixe o aparelho num
4 Para reproduzir o programa, pressione 2;.
ambiente aquecido até a humidade evaporar.
Este leitor de CD pode reproduzir Discos de Áudio e
CDs Graváveis (CD-R). Não tente reproduzir um
CD Regravável (CD-RW), um CD-ROM, CDi, VCD, DVD
ou um CD de computador.
1 Coloque o selector de fonte em CD
™ Visor: aparece por momentos a indicação Cd.
2 Para abrir a tampa do compartimento do CD,
levante a ponta marcada LIFT TO OPEN.
3 Insira um CD ou CD-R com o lado impresso voltado
para cima e empurre levemente a tampa do CD
para a fechar.
4 Pressione 2;; no aparelho para iniciar a
reprodução.
5 Para fazer uma pausa na reprodução pressione 2;.
Para retomar a reprodução, volte a pressionar 2;.
6 Para parar a reprodução do CD, pressione STOP 9.
Seleccionar uma faixa diferente
Durante a reprodução, pode usar ∞ ou § para
seleccionar uma determinada faixa.
• Se seleccionou um número de faixa com o aparelho
parado ou em pausa, pressione 2; para iniciar a
reprodução.
• Pressione uma vez, por momentos § para passar à
faixa seguinte, ou pressione repetidamente a tecla
até aparecer no visor o número da faixa desejada.
• Pressione uma vez, por momentos ∞ para voltar
ao início da faixa actual.
• Pressione mais do que uma vez, por momentos ∞
para passar a uma faixa anterior.
Procurar uma passagem dentro de uma faixa
1 Pressione e fixe ∞ ou §.
• O CD é reproduzido a alta velocidade e com volume
baixo.
2 Quando reconhecer a passagem desejada, solte ∞
ou §.
™ É retomada a reprodução norma.
Diferentes modos de reprodução:
Shuffle e Repeat
PROG MODE permite-lhe seleccionar diversos modos
de reprodução. Os modos podem ser seleccionados ou
alterados durante a reprodução de todo um CD ou de
um programa de CD, pela seguinte ordem:
shuffle –
são reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória
shuffle repeat all –
é repetido todo o CD por ordem aleatória
repeat – reproduz continuamente a faixa actual
repeat all – reproduz continuamente todo o CD
1 Durante a reprodução, seleccione o modo de
reprodução pressionando PROG MODE uma vez
ou mais até ser visualizado o modo desejado.
™ Visor: o modo seleccionado pisca 2 segundos
antes da reprodução.
• Pode utilizar ∞ ou § para saltar faixas durante os
modos de mistura aleatória/repetição.
CD-afspiller
Valg af et andet melodinummer
Displayindikation for CD-funktioner
– CD open: CD-skuffen er åben (se 6)
– disc: Der er lagt en CD i (se 7)
– I stop-stilling: det totale antal melodinumre og
den totale afspilningstid
– Under CD-afspilning: det igangværende
melodinummers forløbne spilletid og det
igangværende melodinummer
– Under pause: den forløbne spilletid fryser og
blinker (se 8)
– shuffle/ repeat funktioner: når den pågældende
funktion er aktiveret
– prog: når CD-programmet er aktivt; prog vises
også et øjeblik, når et nummer lagres (se 9)
– no sel: program er aktiveret, men ingen
melodinumre er valgt (se 0)
– full: programhukommelsen er fuld (se !)
– no prog: programmet er annulleret (se @)
– no disc: ingen CD/fejl under CD-afspilning/en
CD-R (W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
(se Problemløsning)
Under afspilning kan man vælge et bestemt
melodinummer med ∞ eller §.
• Hvis man har valgt et melodinummer i stop- eller
pausestilling, skal man trykke på 2; for at begynde
afspilningen.
• Tryk kort én gang på § for næste melodinummer
eller gentagne gange, indtil det ønskede nummer
ses på displayet.
• Tryk kort én gang på ∞ for at vende tilbage til
begyndelsen af et igangværende melodinummer.
• Tryk kort mere end én gang på ∞ for et
foregående melodinummer.
Afspilning af en CD
Med denne CD-afspiller kan man afspille audio-plader,
og CD-Recordables. Forsøg ikke at afspille en
CD-Rewritable, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller
computer-CD.
1 Stil kildevælgeren på CD
™ Display: viser Cd et øjeblik
2 CD-skuffen åbnes ved at løfte den op i kanten, der
er afmærketLIFT TO OPEN.
3 Læg en CD eller CD-R i skuffen med den påtrykte
side opad, og tryk forsigtigt på CD-skuffen for at
lukke den
4 Tryk på 2; på apparatet for at starte afspilningen
5 Tryk på 2;. for at standse afspilningen et øjeblik.
Afspilningen startes igen ved at trykke én gang til
på 2;
6 Tryk på STOP 9.for at standse CD-afspilningen
Typeskiltet findes på apparatets underside.
Bemærk: CD-afspilningen standser også, når:
– man åbner CD-skuffen;
– man vælger radiolydkilden (TUNER);
– CD’en er spillet til ende.
Søgning efter en bestemt passage i et
melodinummer
1 Tryk på ∞ eller §.og hold den nede
• CD’en afspilles med høj hastighed og lav lydstyrke
2 Når man genkender den ønskede passage, skal
man slippe ∞ eller §.
™ Normal afspilning fortsætter så.
Forskellige afspilningsfunktioner: Shuffle og
Repeat
Med PROG MODE kan man vælge forskellige
afspilningsfunktioner. Funktionerne kan vælges eller
ændres under afspilning af en hel CD/et CD-program i
følgende rækkefølge:
shuffle –
afspiller alle melodinumre i vilkårlig rækkefølge
shuffle repeat all –
gentager hele CD’en i vilkårlig rækkefølge
repeat – afspiller det igangværende melodinummer
igen og igen
repeat all – afspiller hele CD’en konstant
1 Under afspilning vælges afspilningsfunktionen ved
at trykke en eller flere gange på PROG MODE,
indtil den ønskede afspilningsfunktion vises
™ Display: den valgte funktion blinker i 2 sekunder
før afspilning
• Man kan bruge ∞ eller § til at springe over
melodinumre under shuffle/repeat funktionerne
• Shuffle/ repeat afspilningsfunktionerne kan
kombineres eller bruges sammen med et program:
f.eks. gentager shuffle/ repeat all hele
CD-programmet i vilkårlig rækkefølge.
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
Rever o programa definido
• Com o aparelho parado, pressione e fixe PROG
MODE mais do que um segundo.
™ O visor indicará sequencialmente todos os
números de faixa memorizados.
Apagar um programa
Pode apagar o conteúdo da memória:
– abrindo a tampa do CD;
– seleccionando como fonte o sintonizador (TUNER);
– pressionando 9 (duas vezes durante a reprodução
ou com o aparelho parado).
CD-AFSPILLER
CD-AFSPILLER
3
4
5 6 7 8
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the
guarantee.
No sound /power
no disc indication
– Volume not adjusted
• Adjust the VOLUME
– CD-RW inserted /No CD inserted
• Insert a CD or a CD-R
– Mains lead not securely connected
• Connect the AC mains lead properly
– CD badly scratched or dirty
• Replace/ clean CD, see Maintenance
– Batteries exhausted/ incorrectly inserted
• Insert (fresh) batteries correctly
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has cleared
Display does not function does not function
properly/ No reaction to operation of any of
the controls
– Electrostatic discharge
• Switch off and unplug the set. Reconnect after a
few seconds
– CD-R is blank or the disc is not finalized
• Use a finalized CD-R
!
CD playback does not work
0
@
9
# $
– CD badly scratched/ dirty
• Replace/ clean CD (see maintenance)
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has adjusted to room temperature
The CD skips tracks
– CD damaged or dirty
• Replace or clean CD
– SHUFFLE or a program is active
• Quit SHUFFLE/ program mode(s)
3 x 2 R14 • UM2 • C-CELLS
We have done our best to reduce the packaging and make it easy to separate into 3 materials: cardboard,
paper pulp and expandable polyethylene.
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe
the local regulations regarding the disposal of packaging, exhausted batteries and old equipment.
LEITOR DE CD
Nota: A reprodução do CD também pára quando:
– é aberto o compartimento do CD;
– é seleccionado como fonte o sintonizador (TUNER);
– o CD chega ao fim.
1 2
Environmental information
LEITOR DE CD
Tocar um CD
1
Selecting a different track
PROG MODE allows you to select various play
modes. The modes can be selected or changed during
Playing a CD
playback of an entire CD/ CD programme in the
following sequence:
This CD-player can play Audio Discs and CDshuffle – all tracks are played in random order
Recordables. Do not try to play CD-Rewritables,
shuffle repeat all –
a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.
repeats the entire CD in random order
1 Adjust the source selector to CD.
repeat – plays the current track continuously
™ Display: shows Cd briefly.
repeat all – plays the entire CD continuously
2 To open the CD door, lift the CD door at the edge
1 During playback, select your play mode by pressing
marked LIFT TO OPEN.
PROG MODE once or more until the desired play
3 Insert a CD or CD-R with the printed side facing up
mode is shown.
and press the CD door gently close.
™ Display: your selected mode flashes 2 seconds
4 Press 2; on the set to start playback.
before playback
5 To pause playback press 2;. To resume, press 2;
• You can use ∞ or § to skip tracks during the
again.
shuffle/ repeat modes.
6 To stop CD playback, press STOP 9.
• The shuffle/ repeat play options can be combined
and used with a programme: e.g. shuffle/ repeat all
Note: CD play will also stop when:
repeats the entire CD programme in random order.
– you open the CD compartment;
2 To return to normal playback press PROG MODE
– you select TUNER sound source;
until the shuffle/ repeat modes are no longer
– the CD has reached to the end.
shown.
• You can also press 9 to quit the play mode.
Indicações do visor relativas às funções do CD
– CD open: tampa do compartimento do CD aberta
(Vide 6)
– disc: CD inserido (Vide 7)
– Quando parado: número total de faixas e tempo
de reprodução total
– Durante a reprodução de um CD: tempo de
reprodução decorrido na faixa actual e número da
faixa actual
– Durante a pausa: o tempo de reprodução
decorrido pára e pisca (Vide 8)
– Modos shuffle/ repeat: quando o respectivo modo
se encontra activado
– prog: quando o programa de CD está activado;
a indicação prog é também visualizada
momentaneamente quando é memorizada uma
faixa (Vide9)
– no sel: foi activado o programa, mas não foram
seleccionadas as faixas (Vide 0)
– full: memória de programa esgotada (Vide !)
– no prog: foi cancelado o programa (Vide @)
– no disc: ausência de disco/ erro no funcionamento
do leitor de CD/ o CD-R(W) está em branco ou o
disco não foi finalizado (Vide # + "Resolução de
problemas")
TROUBLESHOOTING
• Feche sempre a tampa do compartimento do CD
para manter o compartimento sem pó. Para limpar,
passe um pano macio e seco no compartimento.
• Para limpar um CD, passe-lhe um pano macio sem
pêlos, em movimentos rectos, do centro para a
aresta. Não use agentes de limpeza, já que estes
podem danificar o disco.
• Nunca escreva num CD nem cole autocolantes no
disco.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
Resolução de problemas
Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação.
Não abra o aparelho, já que existe o risco de choque eléctrico.
Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o revendedor ou o centro
encarregado da assistência
ATENÇÃO: Em nenhuma circunstância deverá você mesmo tentar reparar o aparelho, já que isso iria
invalidar a garantia.
– Problema
• Solução
Não há som / não há corrente
Visualizada a indicação no disc
– O volume não está regulado
• Regule o VOLUME
– CD-RW/ Não há qualquer CD inserido
• Insira um CD normal ou um CD-R apenas
– O cabo de alimentação não está bem preso
• Ligue o cabo de alimentação CA de forma a que
fique bem seguro
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD, vide "Manutenção"
– Pilhas gastas ou incorrectamente colocadas
• Coloque correctamente as pilhas (novas)
O visor não funciona correctamente/ Não há
resposta ao accionamento de qualquer dos
comandos
– Descarga electrostática
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada da
parede. Volte a ligar passados alguns segundos
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se desembacie
– O CD-R está em branco ou o disco não foi finalizado
• Utilize um CD-R finalizado
A reprodução do CD não funciona
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD (vide "Manutenção")
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se adapte à temperatura
ambiente
O CD salta faixas
– O CD está danificado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD
– Está activado o modo SHUFFLE ou um programa
• Saia do modo SHUFFLE ou do programa
X
Informação relativa ao ambiente
Tentámos tanto quanto possível reduzir a embalagem e torná-la fácil de separar em 3 materiais:
cartão, pasta de papel e polietileno expansível.
O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa
especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de
embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.
VEDLIGEHOLDELSE & SIKKERHED
2 Man vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på PROG MODE indtil shuffle/repeat
funktionerne ikke længere vises
• Man kan også forlade afspilningsfunktionen ved at
trykke på 9.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Sikkerhedsregler og almindelig vedligeholdelse
(Se $)
• Stil apparatet på en hård, fast overflade, så
systemet står vandret
• Apparatet, batterierne eller CD’erne må ikke
udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (fra
Programmering af melodinumre
radiatorer eller direkte sollys)
Man kan lagre op til 20 numre i den ønskede
• Tildæk ikke apparatet. Det er nødvendigt at have
rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et
tilstrækkelig ventilation med mindst 15 cm
nummer mere end én gang.
mellemrum mellem ventilationsåbningerne og de
1 I stop-stilling tryk på ∞ eller § for det ønskede
omgivende overflader for at forhindre
melodinummer
overophedning
2 Når det valgte melodinummer vises, skal man
• Apparatets mekaniske dele har selvsmørende lejer
trykke én gang på PROG MODE for at lagre
og må ikke smøres med olie eller lignende
nummeret
• Apparatet kan rengøres udvendigt med en blød, tør
™ Displayet viser prog og prog et prog øjeblik
klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder
efterfulgt af det valgte melodinummer. (se 9)
alkohol, ammoniak, benzen, eller skrappe midler, da
™ Hvis man forsøger at programmere uden først at
disse kan beskadige apparatet
vælge et melodinummer, viser displayet no sel
Hvis man forsøger at programmere uden først at
CD-afspiller og behandling af CD’er
vælge et melodinummer, viser displayet. (se 0)
• Man må aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
3 Gentag punkt 1 - 2 for at vælge og lagre alle
• Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt til et
ønskede melodinumre på denne måde
varmere sted, kan CD-afspillerens linse dugge til.
™ Hvis man forsøger at lagre flere end 20 numre,
Det er så ikke muligt at afspille en CD. Forsøg ikke
viser displayet full (se !)
at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt
4 Man afspiller programmet ved at trykke på 2;.
sted, indtil fugtigheden er fordampet
• Luk altid CD-skuffen for at holde den støvfri.
Kontrol af det indstillede program
Skuffen rengøres ved at tørre den af med en blød,
• I stop-stilling tryk på PROG MODE og hold
tør klud.
knappen nede i mindst 1 sekund
• Man renser en CD ved at tørre i lige linier fra
™ Displayet viser alle de lagrede melodinumre i
midten og ud mod kanten med en blød, fnugfri
rækkefølge
klud. Brug aldrig rensemidler på en CD, da disse
kan ødelægge den.
Sletning af et program
• Der må aldrig skrives eller sættes klæbemærker på
Man kan slette hukommelsens indhold ved at:
en CD.
– åbne CD-skuffen;
– vælger radiolydkilden (TUNER);
– trykke på 9 (to gange under afspilning eller én gang
i stop-stilling).
™ Display: viser no prog et øjeblik, når
programmet annulleres. (Se @)
PROBLEMLØSNING
NOTES
Problemløsning
This product complies with the radio interference requirements of the European Union.
Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst først kontrollere nedenstående punkter, før man indleverer
apparatet til reparation.
Apparatet bør ikke åbnes, da der er risiko for at få et elektrisk stød.
Hvis man ikke kan løse et problem ved at følge disse forslag, skal man spørge forhandleren eller servicecentret
til råds.
ADVARSEL: Man må under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de rádio estabelecidos
pela União Europeia.
Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
medføre, at garantien bortfalder
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
– Problem
• Afhjælpning
Η πινακίδα του τύπου του ηχοσυστήµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος.
Ingen lyd/ingen strøm
no disk indikation
– Lydstyrken er ikke indstillet
• Indstil lydstyrken
– Der er lagt en CD-RW i /ikke lagt en CD i
• Læg en CD eller en CD-R i
– Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt til
stikkontakten
• Tilslut lysnetledningen på rette måde
– CD’en er meget ridset eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den, se Vedligeholdelse
– Batterierne er opbrugte/sat forkert i
• Sæt (nye) batterier rigtigt i
Displayet fungerer ikke rigtigt/Apparatet
reagerer ikke, når der trykkes på en knap
– Elektrostatisk afladning
• Sluk for apparatet og tag lysnetledningens stik ud
af stikkontakten. Sæt stikket i igen efter nogle få
sekunders forløb
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil duggen på linsen er forsvundet
– CD-R(W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
• Anvend en færdiggjort CD-R
CD-afspilningen virker ikke
– CD’en er meget ridset/snavset
• Læg en ny CD i/rens den (se Vedligeholdelse)
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil linsen har tilpasset sig stuetemperatur
CD’en springer enkelte melodinumre over
– CD’en er beskadiget eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den
– SHUFFLE eller et program er aktivt
• Annullér SHUFFLE/programfunktionen (-erne)
Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vores bedste for at gøre
det let at adskille emballagen i 3 bestanddele: almindeligt pap, papirmasse og polyethylenskum.
Apparatet består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af et specialistfirma. Man bedes
venligst overholde de lokale regler vedr. bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og kasserede apparater.
XP AZ 3010 7x3 2/2
04-01-2002 10:58
Pagina 1
English
CD Soundmachine
Audio
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
CONTROLS
POWER SUPPLY
BASIC FUNCTIONS
Top and front panels (See 1)
Power Supply
Switching power on/off: Save energy
1VOLUME
– adjusts volume level
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– enhances bass response
3Source selector
– selects source of sound CD or TUNER. Also the
power off switch
4Display
– shows the CD and tuner functions
5FM•MW (AM)
– selects FM/ MW (AM) waveband
6LIFT TO OPEN
– opens/ closes the CD door
7PRESS TO PLAY 2;
– starts or pauses CD play
8STOP 9
– stops CD playback; erases a CD programme
9SEARCH ∞ , §
CD:
skips or searches a passage/track
backwards or forward
Tuner: tunes to a station (up, down)
0PRESET +, –
– selects a preset station (up, down)
!PROG MODE
CD:
– programmes and reviews programmed
track numbers;
– plays tracks CD/ programme in random
order;
– repeats a track/CD/ programme
Tuner: – programmes preset stations
Whenever convenient, use the power supply if you
want to conserve battery life. Make sure you remove
the plug from the set and wall socket before inserting
batteries.
For users in the U.K.: please follow the instructions in
the box, Important notes for users in the U.K.
Whether you are using mains or battery supply, to
avoid unnecessary energy consumption always adjust
the source selector to off.
Back Panel (See 1)
@Telescopic aerial
– to improve FM reception
#Battery door
– to open battery compartment
$AC MAINS
– inlet for mains lead
Batteries (not included)
Open the battery compartment and insert six
batteries, type R-14, UM-2 or C-cells, (preferably
alkaline) with the correct polarity as indicated by the
"+" and "–" symbols inside the compartment.
Batteries contain chemical substances, so they
should be disposed of properly.
Incorrect use of batteries can cause electrolyte
leakage and will corrode the compartment or cause
the batteries to burst. Therefore:
• Do not mix battery types: e.g. alkaline with carbon
zinc. Only use batteries of the same type for the
set.
• When inserting new batteries, do not try to mix old
batteries with the new ones.
• Remove the batteries if the set is not to be used
for a long time.
Using AC Power
1 Check if the mains voltage, as shown on the type
plate located on the bottom of the set, corresponds
to your local mains supply. If it does not, consult
your dealer or service centre.
2 Connect the mains lead to the AC MAINS inlet and
the wall socket. The power supply is now
connected and ready for use.
3 To switch off completely, unplug the mains lead
from the wall socket.
• Unplug the mains lead from the wall socket to
protect your set during heavy thunderstorms.
General operation
1 To select your sound source adjust the source
selector to CD/TUNER/OFF.
2 Adjust the sound with the VOLUME and DBB
(Dynamic Bass Boost) controls.
3 To switch off the set, adjust the source selector to
off position.
Note: When the set is switched off the tuner presets
will be retained in the set’s memory.
Tuner
Radio reception
1 Adjust the source selector to TUNER.
™ Display: shows tu briefly (See 2).
2 Press FM•MW once or more to select the desired
waveband.
™ Display: shows your waveband and the preset
number and the frequency of a preset station if
already programmed (See 3)
3 Press and hold down ∞ or § briefly to tune to a
radio station. Release when the frequency in the
display starts to change.
™ The radio automatically tunes to a radio station
of sufficient reception. Display shows Srch
during automatic tuning. (See 4)
TUNER
– For FM, pull out the telescopic aerial. Incline and
turn the aerial. Reduce its length if the signal is too
strong (very close to a transmitter).
– For MW (AM) the set is provided with a built-in
aerial so the telescopic aerial is not needed. Direct
the aerial by turning the whole set.
Programming radio stations
You can store up to a total of 32 radio stations in the
memory: 20 FM and 12 MW(AM).
1 Tune to your desired station (see Radio Reception).
2 Press PROG MODE to activate programming.
™ Display: prog flashes. (See 5)
3 Press PRESET + or – once or more to allocate a
number from 1 to 20 for FM or 1 to 12 for MW(AM).
4 Press PROG MODE again to confirm the setting.
™ Display: prog disappears, the preset number
and the frequency of the preset station are
shown. (See 3)
5 Repeat steps 1-4 to store other stations.
• You can erase a preset station by storing another
frequency in its place.
The typeplate is located on the bottom of the set
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012 CD Soundmachine
English
Português
Dansk
Svenska
Suomi
Έλληνικά
Meet PHILIPS at the internet http://www.audio.philips.com
Português
COMANDOS ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE
Painéis superior e dianteiro (Vide 1)
Alimentação de corrente
1VOLUME
– regula o nível do volume
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– reforça os graves
3Selector de fonte
– selecciona a fonte de som CD ou TUNER.
E o interruptor de ligar/desligar
4Visor
– mostra as funções do CD e do sintonizador
5FM•MW (AM)
– selecciona a faixa de radiofrequência de
FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– abre e fecha a tampa do compartimento do CD
7PRESS TO PLAY 2;
– inicia ou interrompe a reprodução do CD
8STOP 9
– pára a reprodução do CD; apaga um programa de
CD
9SEARCH ∞ , §
CD:
salta ou busca uma passagem ou uma
faixa para trás ou para a frente
Tuner: sintoniza uma estação de rádio (para cima
ou para baixo)
0PRESET +, –
– selecciona uma estação pré-sintonizada (para
cima ou para baixo)
!PROG MODE
CD:
– programa e revê os números de faixa
programados;
– reproduz as faixas do CD ou do
programa por ordem aleatória
– repete uma faixa, um CD ou um
programa
Tuner: – faz a programação de estações présintonizadas
Sempre que tal seja conveniente, use a alimentação
da rede se desejar poupar as pilhas. Certifique-se de
que desliga o cabo de alimentação do aparelho e da
tomada da parede antes de colocar pilhas.
Painel traseiro (Vide 1)
CLASS 1
LASER PRODUCT
Printed in Hong Kong
Cmm/RB/0150
Important notes for users in the U.K.
Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as
follows:
1 Remove fuse cover and fuse.
2 Fix new fuse which should be a BS1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3 Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in
its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at
the distribution board should not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a
13A socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the following code:
BLUE – "NEUTRAL" ("N") and BROWN – "LIVE" ("L").
• As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
– Connect the BLUE wire to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
– Connect the BROWN wire to the terminal which is marked with the letter "L" or coloured RED.
– Do not connect either wires to the earth terminal in the plug, marked "E" (or the safety earth symbol) or
coloured green (or green-and-yellow).
Before replacing the plug cover, make certain that the cordgrip is clamped over the sheath of the lead – not
simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require consent.
See Copyright Act 1956 and The Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.
@Antena telescópica
– para melhorar a recepção de FM
#Tampa do compartimento das pilhas
– para abrir o compartimento das pilhas
$AC MAINS
– entrada para o cabo de alimentação
Dansk
Pilhas (não incluídas)
Abra o compartimento das pilhas e coloque seis
pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (de preferência
alcalinas), com a polaridade correcta conforme
indicada pelos símbolos "+" e "–" que se encontram
no compartimento.
As pilhas contêm substâncias químicas, pelo
que deverão ser deitadas fora com as devidas
precauções
A utilização incorrecta das pilhas pode provocar a
fuga de electrólito e enferrujar o compartimento ou
fazer com que as pilhas rebentem. Por isso:
• Não misture pilhas de tipos diferentes: por ex.
pilhas alcalinas com pilhas de carvão e zinco.
Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
• Quando colocar pilhas novas, não tente misturar
pilhas usadas com as novas.
• Tire sempre as pilhas do aparelho se vai estar
muito tempo sem o usar.
Utilizar a corrente CA
1 Verifique se a tensão da corrente da rede indicada
na placa de tipo que se encontra na base do
aparelho corresponde à da sua rede local. Se não
corresponder, contacte o seu concessionário ou o
centro encarregado da assistência.
2 Ligue o cabo de alimentação à entrada AC MAINS
e à tomada da parede. A ligação de corrente para o
aparelho está agora estabelecida e pronta a ser
usada.
3 Para desligar completamente o aparelho, retire a
ficha da tomada da parede.
• Retire a ficha de alimentação da tomada da parede
para proteger o aparelho durante trovoadas fortes.
1VOLUME
– regulerer lydstyrken
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– fremhæver bassen
3Kildevælger
– vælger lydkilde for CD og TUNER;
slukker også for strømmen
4Display
– viser CD- og radiofunktioner
5FM•MW (AM)
– vælger FM/MW (AM) bølgeområde
6LIFT TO OPEN
– åbner/lukker CD-skuffen
7PRESS TO PLAY 2;
– starter CD-afspilning eller afbryder den et øjeblik
8STOP 9
– standser CD-afspilning eller sletter et CD-program
9SEARCH ∞ , §
CD:
springer eller søger frem eller tilbage i en
passage/et melodinummer
Tuner: indstiller på en radiostation (op, ned)
0PRESET +, –
– vælger en forvalgsstation (op, ned)
!PROG MODE
CD:
– programmerer og kontrollerer
programmerede melodinumre
– afspiller CD-numre/program i vilkårlig
rækkefølge
– gentager et melodinummer/en CD/et
program
Tuner: – programmerer forvalgsradiostationer
Bagpanel (se 1)
@Teleskopisk antenne
– til at forbedre FM-modtagelsen
#Batteridør
– til at åbne batterirummet
$AC MAINS
– bøsning til lysnetledning
SINTONIZADOR
Ligar e desligar o aparelho: Poupar energia
– Para FM, puxe a antena telescópica para fora.
Incline e rode a antena. Reduza o respectivo
Quer esteja a utilizar a alimentação de corrente da rede
comprimento se o sinal for demasiado forte (muito
ou as pilhas, para evitar o consumo desnecessário de
próximo de um transmissor).
energia, coloque sempre o selector de fonte na posição
– Para MW (AM), o aparelho possui uma antena
off (desligado).
incorporada, portanto, a antena telescópica não é
necessária. Oriente esta antena rodando o
Funcionamento geral
aparelho.
1 Para seleccionar a fonte de som, coloque o selector
de fonte na posição CD/TUNER/OFF.
Programar estações de rádio
2 Regule o som utilizando os comandos VOLUME e
Pode armazenar na memória um máximo de
DBB (Dynamic Bass Boost)
32 estações: 20 FM e 12 MW(AM).
3 Para desligar o aparelho, coloque o selector de
1 Sintonize a estação desejada (vide "Recepção
fonte na posição off.
radiofónica").
2 Pressione PROG MODE para activar a programação
Nota: Quando o aparelho é desligado, as estações
™ Visor: prog pisca (Vide 5)
pré-sintonizadas são retidas na memória do
3 Pressione PRESET + ou – uma vez ou mais para
aparelho.
atribuir à estação um número, de 1 a 20 à FM ou
1 a 12 à MW (AM).
Sintonizador
4 Volte a pressionar PROG MODE para confirmar a
Recepção radiofónica
definição.
1 Coloque o selector de fonte em TUNER.
™ Visor: a indicação prog desaparece e são
™ Visor: aparece por momentos a indicação tu
visualizados o número de pré-sintonização e a
(Vide 2).
frequência da estação pré-sintonizada (Vide 3)
2 Pressione FM•MW uma vez ou mais para
5 Repita os pontos 1 a 4 para memorizar outras
seleccionar a faixa de radiofrequência desejada
estações.
™ Visor: é visualizada a faixa de radiofrequência e
• Pode eliminar uma estação pré-sintonizada
o número de pré-sintonização e a frequência de
memorizando outra frequência no seu lugar
uma estação pré-sintonizada, se já programada.
(Vide 3)
3 Pressione e fixe por momentos ∞ ou § para
sintonizar uma estação de rádio. Liberte a tecla
quando a indicação de frequência começar a mudar
no visor.
™ O rádio sintoniza automaticamente uma estação
de rádio com um sinal suficientemente forte.
Durante a sintonização automática, aparece no
visor a indicação Srch. (Vide 4)
A placa de tipo encontra-se na base do aparelho.
BETJENINGSKNAPPER STRØMFORSYNING
Top- og frontpanel (se 1)
FUNÇÕES BÁSICAS
Strømforsyning
Når som helst det er belejligt, skal man bruge
lysnetforsyningen for at spare på batterierne. Før
batterierne sættes i, skal man huske at fjerne stikket
fra apparatet og stikkontakten.
Batterier (ekstra)
Åbn batterirummet og isæt 6 batterier, type R-14,
UM-2 eller C-celler (alkaline-batterier er de bedste)
med den korrekte polaritet, som er vist inde i rummet
med "+" og "–" symbolerne.
Batterier indeholder kemiske stoffer, så de skal
bortskaffes på forsvarlig vis.
Forkert brug af batterier kan forårsage
elektrolytlækager og vil ætse rummet eller få
batterierne til at sprænge. Derfor:
• Bland ikke forskellige batterityper, f.eks. alkaline
med zinkcarbonat. Brug kun batterier af samme
type i apparatet.
• Ved isætning af nye batterier skal man passe på, at
man ikke blander gamle batterier med de nye.
• Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes
i længere tid.
Brug af lysnetforsyning
1 Se efter, om den strømspænding, der er angivet på
typeskiltet på apparatets underside, svarer til den
lokale lysnetspænding. Hvis den ikke gør det, skal
man spørge forhandleren eller servicecentret til
råds.
2 Tilslut lysnetledningen til AC MAINS og sæt stikket
i stikkontakten i væggen. Strømforsyningen er nu
tilsluttet, og apparatet er parat til brug.
3 Apparatet afbrydes fuldstændigt fra lysnettet ved
at tage stikket ud af stikkontakten.
• I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten
for at beskytte apparatet mod beskadigelse.
GRUNDFUNKTIONER
TUNER
– Til FM trækkes den teleskopiske antenne ud.
Sådan tændes og slukkes der for apparatet:
Signalet forbedres ved at indstille og dreje
Spar energi
antennen. Hvis signalet er for kraftigt (når senderen
Hvad enten man bruger lysnet- eller
ikke ligger ret langt væk), skal antennen gøres
batteriforsyningen, skal man for at undgå unødvendigt
kortere.
energiforbrug altid stille kildevælgeren på off (slukket).
– Til MW (AM) er apparatet forsynet med en
Almindelig betjening
indbygget antenne, så den teleskopiske antenne
anvendes ikke. Antennen indstilles ved at dreje
1 Man vælger lydkilde ved at stille kildevælgeren på
hele apparatet.
CD/TUNER/OFF.
2 Man regulerer lyden med VOLUME og DBB
Programmering af radiostationer
(Dynamic Bass Boost) knapperne.
3 Apparatet afbrydes ved at stille kildevælgeren på
off.
Bemærk: Når der er slukket for apparatet, gemmes
forvalgsstationerne i apparatets hukommelse.
Tuner
Radiomodtagelse
1 Stil kildevælgeren på TUNER.
™ Display: viser tu et øjeblik. (se 2)
2 Vælg det ønskede bølgeområde ved at trykke en
eller flere gange på FM•MW.
™ Display: viser bølgeområdet og nummeret på
forvalgsstationen samt frekvensen på en
forvalgsstation, hvis en sådan er programmeret
(se 3)
3 Tryk kort på ∞ eller § og hold knappen nede for
at indstille på en radiostation. Slip knappen, når
frekvensen i displayet begynder at skifte.
™ Radioen indstilles automatisk på en radiostation
med tilstrækkelig signalstyrke. Displayet viser
Srch under automatisk indstilling. (se 4)
Der kan lagres op til 32 radiostationer i hukommelsen:
20 FM og 12 MW (AM).
1 Stil ind på den ønskede radiostation (se
Radiomodtagelse).
2 Tryk på PROG MODE for at aktivere
programfunktionen.
™ Display: prog blinker. (se 5)
3 Tryk en eller flere gange på PRESET + eller – for
at give denne station et nummer fra 1 til 20 for FM
eller fra 1 til 12 for MW (AM).
4 Tryk på PROG MODE igen for at bekræfte valget
™ Display: prog forsvinder, det forvalgte nummer
og frekvensen på forvalgsstationen vises. (se 3)
5 Andre stationer lagres ved at gentage punkt 1–4.
• Man kan slette en forvalgsstation ved at lagre en
anden frekvens på samme nummer.
CD PLAYER
CD PLAYER
CD Player
Display indication for CD functions
– CD open: CD door open (See 6)
– disc: CD inserted (See 7)
– In stop mode: total track number and total
playback time
– During CD playback: elapsed playback time of
current track and current track number
– Pause: elapsed playback time freezes and flashes
(See 8)
– shuffle/ repeat modes: when the respective mode
is activated
– prog: when CD programme active;
prog also appears briefly when you store a track
(See 9)
– no sel: programme activated but no tracks
selected (See 0)
– full: programme memory full (See !)
– no prog: programme cancelled (See @)
– no disc: no disc/ error in CD operation /CD-R(W) is
blank or the disc is not finalized (See # +
Troubleshooting)
MAINTENANCE & SAFETY
Programming track numbers
Precautions & General Maintenance (See $)
Troubleshooting
During playback you can use ∞ or § to select a
particular track.
• If you have selected a track number in the stop or
pause position, press 2; to start playback.
• Press § once briefly for the next track, or press
repeatedly until the desired track number appears
in the display.
• Press ∞ once briefly to return to the beginning of
a current track.
• Press ∞ more than once briefly for a previous
track.
You may store up to 20 tracks in the desired
sequence. If you like, store any track more than once.
1 In the STOP mode, press ∞ or § for your desired
track.
2 When your chosen track number appears, press
PROG MODE once to store the track.
™ The display shows prog and prog briefly
followed by your selected track number. (See 9)
™ If you attempt to programme without first
selecting a track number, no sel is shown.
(See 0)
3 Repeat steps 1 to 2 to select and store all desired
tracks in this way.
™ full is displayed if you attempt to programme
more than 20 tracks.(See !)
4 To play your programme, press 2;.
• Place the set on a hard and flat surface so that the
system does not tilt.
• Do not expose the set, batteries or CDs to
humidity, rain, sand or excessive heat caused by
heating equipment or direct sunlight.
• Do not cover the set. Adequate ventilation with a
minimum gap of 6 inches between the ventilation
holes and surrounding surfaces is necessary to
prevent heat build-up.
• The mechanical parts of the set contain selflubricating bearings and must not be oiled or
lubricated.
• To clean the set, use a soft dry cloth. Do not use
any cleaning agents containing alcohol, ammonia,
benzene or abrasives as these may harm the
housing.
If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair.
Do not open the set as there is a risk of electric shock.
If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service centre.
– Problem
• Solution
Reviewing your set programme
CD player and CD handling (See %)
Finding a passage within a track
1 Press and hold down ∞ or §.
• The CD is played at high speed and low volume.
2 When you recognize the passage you want release
∞ or §.
™ Normal playback resumes.
Different play modes: Shuffle and Repeat
• In the STOP mode, press and hold down
• The lens of the CD player should never be touched!
PROG MODE for more than one second.
• Sudden changes in the surrounding temperature
™ The display shows all your stored track numbers
can cause condensation to form and the lens of
in sequence.
your CD player to cloud over. Playing a CD is then
not possible. Do not attempt to clean the lens but
Erasing a programme
leave the set in a warm environment until the
You can erase the contents of the memory by:
moisture evaporates.
– opening the CD door;
• Always close the CD door to keep the CD
– selecting TUNER source;
compartment dust-free. To clean, dust the
– pressing 9 (twice during playback or in the stop
compartment with a soft dry cloth.
position
• To clean the CD, wipe in a straight line from the
™ Display: shows no prog briefly when the
centre towards the edge using a soft, lint-free
programme is cancelled.(See @)
cloth. Do not use cleaning agents as they may
damage the disc.
• Never write on a CD or attach any stickers to it.
Leitor de CD
• As opções shuffle/ repeat podem ser combinadas e
™Visor: é visualizada por momentos a indicação no
usadas com um programa: por ex. shuffle/ repeat
prog quando o programa é cancelado. (Vide @)
all repete todo o programa de CD por ordem
aleatória.
Precauções e manutenção geral (Vide $)
2 Para voltar à reprodução normal, pressione PROG • Coloque o aparelho sobre uma superfície rígida e
MODE até os modos shuffle/ repeat deixarem de
plana de forma a que o sistema não fique inclinado.
ser visualizados.
• Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a
• Também pode pressionar 9 para abandonar o
humidade, chuva, areia, ou a calor excessivo
modo de reprodução.
provocado por equipamento de aquecimento ou
pela luz directa do sol.
Programar números de faixas
• Não tape o aparelho. É necessária uma ventilação
Pode memorizar até 20 faixas pela ordem desejada.
adequada, com um espaço mínimo de 15 cm entre
Se o desejar, memorize qualquer faixa mais do que
os orifícios de ventilação e as superfícies
uma vez.
circundantes, para impedir o aquecimento
1 Com o aparelho parado, pressione ∞ ou § para
excessivo da unidade.
obter a faixa desejada.
• Os componentes mecânicos do aparelho possuem
2 Quando for visualizado o número da faixa
rolamentos autolubrificantes e não devem,
escolhida, pressione PROG MODE uma vez para
portanto, ser lubrificados.
memorizar a faixa.
• Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e
™ O visor indica prog e prog por alguns
seco. Não utilize quaisquer agentes de limpeza que
momentos, seguindo-se depois o número da
contenham álcool, amoníaco, benzeno ou
faixa seleccionada. (Vide 9)
abrasivos, já que tais produtos poderão danificar a
™ Se tentar programar sem seleccionar primeiro
caixa.
um número de faixa, será visualizada a
indicação no sel. Se tentar programar sem
Manuseamento do leitor de CD e de CDs (Vide %)
seleccionar primeiro um número de faixa, será
• Nunca deverá tocar na lente de um leitor de CD!
visualizada a indicação. (Vide 0)
• Alterações bruscas na temperatura ambiente
3 Repita os pontos 1 a 2 para seleccionar e
poderão provocar condensação e fazer com que a
memorizar desta forma todas as faixas desejadas.
lente do leitor de CD fique embaciada. A
™ Será visualizada a indicação full se tentar
reprodução de um CD não é então possível. Não
programar mais de 20 faixas. (Vide !)
tente limpar a lente. Deixe o aparelho num
4 Para reproduzir o programa, pressione 2;.
ambiente aquecido até a humidade evaporar.
Este leitor de CD pode reproduzir Discos de Áudio e
CDs Graváveis (CD-R). Não tente reproduzir um
CD Regravável (CD-RW), um CD-ROM, CDi, VCD, DVD
ou um CD de computador.
1 Coloque o selector de fonte em CD
™ Visor: aparece por momentos a indicação Cd.
2 Para abrir a tampa do compartimento do CD,
levante a ponta marcada LIFT TO OPEN.
3 Insira um CD ou CD-R com o lado impresso voltado
para cima e empurre levemente a tampa do CD
para a fechar.
4 Pressione 2;; no aparelho para iniciar a
reprodução.
5 Para fazer uma pausa na reprodução pressione 2;.
Para retomar a reprodução, volte a pressionar 2;.
6 Para parar a reprodução do CD, pressione STOP 9.
Seleccionar uma faixa diferente
Durante a reprodução, pode usar ∞ ou § para
seleccionar uma determinada faixa.
• Se seleccionou um número de faixa com o aparelho
parado ou em pausa, pressione 2; para iniciar a
reprodução.
• Pressione uma vez, por momentos § para passar à
faixa seguinte, ou pressione repetidamente a tecla
até aparecer no visor o número da faixa desejada.
• Pressione uma vez, por momentos ∞ para voltar
ao início da faixa actual.
• Pressione mais do que uma vez, por momentos ∞
para passar a uma faixa anterior.
Procurar uma passagem dentro de uma faixa
1 Pressione e fixe ∞ ou §.
• O CD é reproduzido a alta velocidade e com volume
baixo.
2 Quando reconhecer a passagem desejada, solte ∞
ou §.
™ É retomada a reprodução norma.
Diferentes modos de reprodução:
Shuffle e Repeat
PROG MODE permite-lhe seleccionar diversos modos
de reprodução. Os modos podem ser seleccionados ou
alterados durante a reprodução de todo um CD ou de
um programa de CD, pela seguinte ordem:
shuffle –
são reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória
shuffle repeat all –
é repetido todo o CD por ordem aleatória
repeat – reproduz continuamente a faixa actual
repeat all – reproduz continuamente todo o CD
1 Durante a reprodução, seleccione o modo de
reprodução pressionando PROG MODE uma vez
ou mais até ser visualizado o modo desejado.
™ Visor: o modo seleccionado pisca 2 segundos
antes da reprodução.
• Pode utilizar ∞ ou § para saltar faixas durante os
modos de mistura aleatória/repetição.
CD-afspiller
Valg af et andet melodinummer
Displayindikation for CD-funktioner
– CD open: CD-skuffen er åben (se 6)
– disc: Der er lagt en CD i (se 7)
– I stop-stilling: det totale antal melodinumre og
den totale afspilningstid
– Under CD-afspilning: det igangværende
melodinummers forløbne spilletid og det
igangværende melodinummer
– Under pause: den forløbne spilletid fryser og
blinker (se 8)
– shuffle/ repeat funktioner: når den pågældende
funktion er aktiveret
– prog: når CD-programmet er aktivt; prog vises
også et øjeblik, når et nummer lagres (se 9)
– no sel: program er aktiveret, men ingen
melodinumre er valgt (se 0)
– full: programhukommelsen er fuld (se !)
– no prog: programmet er annulleret (se @)
– no disc: ingen CD/fejl under CD-afspilning/en
CD-R (W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
(se Problemløsning)
Under afspilning kan man vælge et bestemt
melodinummer med ∞ eller §.
• Hvis man har valgt et melodinummer i stop- eller
pausestilling, skal man trykke på 2; for at begynde
afspilningen.
• Tryk kort én gang på § for næste melodinummer
eller gentagne gange, indtil det ønskede nummer
ses på displayet.
• Tryk kort én gang på ∞ for at vende tilbage til
begyndelsen af et igangværende melodinummer.
• Tryk kort mere end én gang på ∞ for et
foregående melodinummer.
Afspilning af en CD
Med denne CD-afspiller kan man afspille audio-plader,
og CD-Recordables. Forsøg ikke at afspille en
CD-Rewritable, CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller
computer-CD.
1 Stil kildevælgeren på CD
™ Display: viser Cd et øjeblik
2 CD-skuffen åbnes ved at løfte den op i kanten, der
er afmærketLIFT TO OPEN.
3 Læg en CD eller CD-R i skuffen med den påtrykte
side opad, og tryk forsigtigt på CD-skuffen for at
lukke den
4 Tryk på 2; på apparatet for at starte afspilningen
5 Tryk på 2;. for at standse afspilningen et øjeblik.
Afspilningen startes igen ved at trykke én gang til
på 2;
6 Tryk på STOP 9.for at standse CD-afspilningen
Typeskiltet findes på apparatets underside.
Bemærk: CD-afspilningen standser også, når:
– man åbner CD-skuffen;
– man vælger radiolydkilden (TUNER);
– CD’en er spillet til ende.
Søgning efter en bestemt passage i et
melodinummer
1 Tryk på ∞ eller §.og hold den nede
• CD’en afspilles med høj hastighed og lav lydstyrke
2 Når man genkender den ønskede passage, skal
man slippe ∞ eller §.
™ Normal afspilning fortsætter så.
Forskellige afspilningsfunktioner: Shuffle og
Repeat
Med PROG MODE kan man vælge forskellige
afspilningsfunktioner. Funktionerne kan vælges eller
ændres under afspilning af en hel CD/et CD-program i
følgende rækkefølge:
shuffle –
afspiller alle melodinumre i vilkårlig rækkefølge
shuffle repeat all –
gentager hele CD’en i vilkårlig rækkefølge
repeat – afspiller det igangværende melodinummer
igen og igen
repeat all – afspiller hele CD’en konstant
1 Under afspilning vælges afspilningsfunktionen ved
at trykke en eller flere gange på PROG MODE,
indtil den ønskede afspilningsfunktion vises
™ Display: den valgte funktion blinker i 2 sekunder
før afspilning
• Man kan bruge ∞ eller § til at springe over
melodinumre under shuffle/repeat funktionerne
• Shuffle/ repeat afspilningsfunktionerne kan
kombineres eller bruges sammen med et program:
f.eks. gentager shuffle/ repeat all hele
CD-programmet i vilkårlig rækkefølge.
MANUTENÇÃO E SEGURANÇA
Rever o programa definido
• Com o aparelho parado, pressione e fixe PROG
MODE mais do que um segundo.
™ O visor indicará sequencialmente todos os
números de faixa memorizados.
Apagar um programa
Pode apagar o conteúdo da memória:
– abrindo a tampa do CD;
– seleccionando como fonte o sintonizador (TUNER);
– pressionando 9 (duas vezes durante a reprodução
ou com o aparelho parado).
CD-AFSPILLER
CD-AFSPILLER
3
4
5 6 7 8
WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this will invalidate the
guarantee.
No sound /power
no disc indication
– Volume not adjusted
• Adjust the VOLUME
– CD-RW inserted /No CD inserted
• Insert a CD or a CD-R
– Mains lead not securely connected
• Connect the AC mains lead properly
– CD badly scratched or dirty
• Replace/ clean CD, see Maintenance
– Batteries exhausted/ incorrectly inserted
• Insert (fresh) batteries correctly
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has cleared
Display does not function does not function
properly/ No reaction to operation of any of
the controls
– Electrostatic discharge
• Switch off and unplug the set. Reconnect after a
few seconds
– CD-R is blank or the disc is not finalized
• Use a finalized CD-R
!
CD playback does not work
0
@
9
# $
– CD badly scratched/ dirty
• Replace/ clean CD (see maintenance)
– Laser lens steamed up
• Wait until lens has adjusted to room temperature
The CD skips tracks
– CD damaged or dirty
• Replace or clean CD
– SHUFFLE or a program is active
• Quit SHUFFLE/ program mode(s)
3 x 2 R14 • UM2 • C-CELLS
We have done our best to reduce the packaging and make it easy to separate into 3 materials: cardboard,
paper pulp and expandable polyethylene.
Your set consists of materials which can be recycled if disassembled by a specialized company. Please observe
the local regulations regarding the disposal of packaging, exhausted batteries and old equipment.
LEITOR DE CD
Nota: A reprodução do CD também pára quando:
– é aberto o compartimento do CD;
– é seleccionado como fonte o sintonizador (TUNER);
– o CD chega ao fim.
1 2
Environmental information
LEITOR DE CD
Tocar um CD
1
Selecting a different track
PROG MODE allows you to select various play
modes. The modes can be selected or changed during
Playing a CD
playback of an entire CD/ CD programme in the
following sequence:
This CD-player can play Audio Discs and CDshuffle – all tracks are played in random order
Recordables. Do not try to play CD-Rewritables,
shuffle repeat all –
a CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.
repeats the entire CD in random order
1 Adjust the source selector to CD.
repeat – plays the current track continuously
™ Display: shows Cd briefly.
repeat all – plays the entire CD continuously
2 To open the CD door, lift the CD door at the edge
1 During playback, select your play mode by pressing
marked LIFT TO OPEN.
PROG MODE once or more until the desired play
3 Insert a CD or CD-R with the printed side facing up
mode is shown.
and press the CD door gently close.
™ Display: your selected mode flashes 2 seconds
4 Press 2; on the set to start playback.
before playback
5 To pause playback press 2;. To resume, press 2;
• You can use ∞ or § to skip tracks during the
again.
shuffle/ repeat modes.
6 To stop CD playback, press STOP 9.
• The shuffle/ repeat play options can be combined
and used with a programme: e.g. shuffle/ repeat all
Note: CD play will also stop when:
repeats the entire CD programme in random order.
– you open the CD compartment;
2 To return to normal playback press PROG MODE
– you select TUNER sound source;
until the shuffle/ repeat modes are no longer
– the CD has reached to the end.
shown.
• You can also press 9 to quit the play mode.
Indicações do visor relativas às funções do CD
– CD open: tampa do compartimento do CD aberta
(Vide 6)
– disc: CD inserido (Vide 7)
– Quando parado: número total de faixas e tempo
de reprodução total
– Durante a reprodução de um CD: tempo de
reprodução decorrido na faixa actual e número da
faixa actual
– Durante a pausa: o tempo de reprodução
decorrido pára e pisca (Vide 8)
– Modos shuffle/ repeat: quando o respectivo modo
se encontra activado
– prog: quando o programa de CD está activado;
a indicação prog é também visualizada
momentaneamente quando é memorizada uma
faixa (Vide9)
– no sel: foi activado o programa, mas não foram
seleccionadas as faixas (Vide 0)
– full: memória de programa esgotada (Vide !)
– no prog: foi cancelado o programa (Vide @)
– no disc: ausência de disco/ erro no funcionamento
do leitor de CD/ o CD-R(W) está em branco ou o
disco não foi finalizado (Vide # + "Resolução de
problemas")
TROUBLESHOOTING
• Feche sempre a tampa do compartimento do CD
para manter o compartimento sem pó. Para limpar,
passe um pano macio e seco no compartimento.
• Para limpar um CD, passe-lhe um pano macio sem
pêlos, em movimentos rectos, do centro para a
aresta. Não use agentes de limpeza, já que estes
podem danificar o disco.
• Nunca escreva num CD nem cole autocolantes no
disco.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
Resolução de problemas
Se ocorrer uma avaria, verifique primeiro os pontos a seguir indicados antes de levar o aparelho para reparação.
Não abra o aparelho, já que existe o risco de choque eléctrico.
Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte o revendedor ou o centro
encarregado da assistência
ATENÇÃO: Em nenhuma circunstância deverá você mesmo tentar reparar o aparelho, já que isso iria
invalidar a garantia.
– Problema
• Solução
Não há som / não há corrente
Visualizada a indicação no disc
– O volume não está regulado
• Regule o VOLUME
– CD-RW/ Não há qualquer CD inserido
• Insira um CD normal ou um CD-R apenas
– O cabo de alimentação não está bem preso
• Ligue o cabo de alimentação CA de forma a que
fique bem seguro
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD, vide "Manutenção"
– Pilhas gastas ou incorrectamente colocadas
• Coloque correctamente as pilhas (novas)
O visor não funciona correctamente/ Não há
resposta ao accionamento de qualquer dos
comandos
– Descarga electrostática
• Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada da
parede. Volte a ligar passados alguns segundos
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se desembacie
– O CD-R está em branco ou o disco não foi finalizado
• Utilize um CD-R finalizado
A reprodução do CD não funciona
– O CD está muito riscado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD (vide "Manutenção")
– A lente laser está embaciada
• Aguarde que a lente se adapte à temperatura
ambiente
O CD salta faixas
– O CD está danificado ou sujo
• Substitua ou limpe o CD
– Está activado o modo SHUFFLE ou um programa
• Saia do modo SHUFFLE ou do programa
X
Informação relativa ao ambiente
Tentámos tanto quanto possível reduzir a embalagem e torná-la fácil de separar em 3 materiais:
cartão, pasta de papel e polietileno expansível.
O aparelho consiste em materiais que podem ser reciclados desde que sejam desmontados por uma empresa
especializada. Queira, por favor, respeitar as regulamentações locais relativas à eliminação de materiais de
embalagem, pilhas gastas e equipamento obsoleto.
VEDLIGEHOLDELSE & SIKKERHED
2 Man vender tilbage til normal afspilning ved at
trykke på PROG MODE indtil shuffle/repeat
funktionerne ikke længere vises
• Man kan også forlade afspilningsfunktionen ved at
trykke på 9.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Sikkerhedsregler og almindelig vedligeholdelse
(Se $)
• Stil apparatet på en hård, fast overflade, så
systemet står vandret
• Apparatet, batterierne eller CD’erne må ikke
udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (fra
Programmering af melodinumre
radiatorer eller direkte sollys)
Man kan lagre op til 20 numre i den ønskede
• Tildæk ikke apparatet. Det er nødvendigt at have
rækkefølge. Hvis man ønsker det, kan man lagre et
tilstrækkelig ventilation med mindst 15 cm
nummer mere end én gang.
mellemrum mellem ventilationsåbningerne og de
1 I stop-stilling tryk på ∞ eller § for det ønskede
omgivende overflader for at forhindre
melodinummer
overophedning
2 Når det valgte melodinummer vises, skal man
• Apparatets mekaniske dele har selvsmørende lejer
trykke én gang på PROG MODE for at lagre
og må ikke smøres med olie eller lignende
nummeret
• Apparatet kan rengøres udvendigt med en blød, tør
™ Displayet viser prog og prog et prog øjeblik
klud. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder
efterfulgt af det valgte melodinummer. (se 9)
alkohol, ammoniak, benzen, eller skrappe midler, da
™ Hvis man forsøger at programmere uden først at
disse kan beskadige apparatet
vælge et melodinummer, viser displayet no sel
Hvis man forsøger at programmere uden først at
CD-afspiller og behandling af CD’er
vælge et melodinummer, viser displayet. (se 0)
• Man må aldrig røre ved CD-afspillerens linse!
3 Gentag punkt 1 - 2 for at vælge og lagre alle
• Hvis apparatet pludseligt flyttes fra et koldt til et
ønskede melodinumre på denne måde
varmere sted, kan CD-afspillerens linse dugge til.
™ Hvis man forsøger at lagre flere end 20 numre,
Det er så ikke muligt at afspille en CD. Forsøg ikke
viser displayet full (se !)
at rense linsen, men lad apparatet stå på et varmt
4 Man afspiller programmet ved at trykke på 2;.
sted, indtil fugtigheden er fordampet
• Luk altid CD-skuffen for at holde den støvfri.
Kontrol af det indstillede program
Skuffen rengøres ved at tørre den af med en blød,
• I stop-stilling tryk på PROG MODE og hold
tør klud.
knappen nede i mindst 1 sekund
• Man renser en CD ved at tørre i lige linier fra
™ Displayet viser alle de lagrede melodinumre i
midten og ud mod kanten med en blød, fnugfri
rækkefølge
klud. Brug aldrig rensemidler på en CD, da disse
kan ødelægge den.
Sletning af et program
• Der må aldrig skrives eller sættes klæbemærker på
Man kan slette hukommelsens indhold ved at:
en CD.
– åbne CD-skuffen;
– vælger radiolydkilden (TUNER);
– trykke på 9 (to gange under afspilning eller én gang
i stop-stilling).
™ Display: viser no prog et øjeblik, når
programmet annulleres. (Se @)
PROBLEMLØSNING
NOTES
Problemløsning
This product complies with the radio interference requirements of the European Union.
Hvis der skulle opstå en fejl, bedes man venligst først kontrollere nedenstående punkter, før man indleverer
apparatet til reparation.
Apparatet bør ikke åbnes, da der er risiko for at få et elektrisk stød.
Hvis man ikke kan løse et problem ved at følge disse forslag, skal man spørge forhandleren eller servicecentret
til råds.
ADVARSEL: Man må under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet selv, da dette vil
Este produto obedece aos requisitos referentes a interferência de rádio estabelecidos
pela União Europeia.
Dette apparat overholder EU's krav vedrørende radiostøj.
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
medføre, at garantien bortfalder
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
– Problem
• Afhjælpning
Η πινακίδα του τύπου του ηχοσυστήµατος βρίσκεται στο κάτω µέρος.
Ingen lyd/ingen strøm
no disk indikation
– Lydstyrken er ikke indstillet
• Indstil lydstyrken
– Der er lagt en CD-RW i /ikke lagt en CD i
• Læg en CD eller en CD-R i
– Lysnetledningen er ikke tilsluttet rigtigt til
stikkontakten
• Tilslut lysnetledningen på rette måde
– CD’en er meget ridset eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den, se Vedligeholdelse
– Batterierne er opbrugte/sat forkert i
• Sæt (nye) batterier rigtigt i
Displayet fungerer ikke rigtigt/Apparatet
reagerer ikke, når der trykkes på en knap
– Elektrostatisk afladning
• Sluk for apparatet og tag lysnetledningens stik ud
af stikkontakten. Sæt stikket i igen efter nogle få
sekunders forløb
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil duggen på linsen er forsvundet
– CD-R(W) er blank eller CD’en er ikke færdiggjort
• Anvend en færdiggjort CD-R
CD-afspilningen virker ikke
– CD’en er meget ridset/snavset
• Læg en ny CD i/rens den (se Vedligeholdelse)
– Laserlinsen er tildugget
• Vent, indtil linsen har tilpasset sig stuetemperatur
CD’en springer enkelte melodinumre over
– CD’en er beskadiget eller snavset
• Læg en ny CD i eller rens den
– SHUFFLE eller et program er aktivt
• Annullér SHUFFLE/programfunktionen (-erne)
Miljøinformation
Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i apparatets emballage. Vi har gjort vores bedste for at gøre
det let at adskille emballagen i 3 bestanddele: almindeligt pap, papirmasse og polyethylenskum.
Apparatet består af materialer, som kan genbruges, hvis det skilles ad af et specialistfirma. Man bedes
venligst overholde de lokale regler vedr. bortskaffelse af emballage, opbrugte batterier og kasserede apparater.
XP AZ 3010 7x3 2/2
04-01-2002 10:58
Pagina 2
Svenska
CD Soundmachine
Audio
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
KNAPPAR
Topp- och frontpanelerna (se 1)
Strömmatning
1VOLUME
– för att justera volymen
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– för att förhöja basomfånget
3Källväljare
– för att välja ljudkälla CD eller TUNER.
Och stänga av
4Rutan
– visar CD- och radiofunktioner
5FM•MW (AM)
– för att välja våglängdsband FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– för att öppna/ stänga CD-luckan
7PRESS TO PLAY 2;
– för att stoppa/ göra paus i CD-spelning
8STOP 9
– för att stoppa CD-spelning och för att radera ett
CD-program
9SEARCH ∞ , §
CD:
för att hoppa över eller söka framåt eller
bakåt efter ett stycke/spår
Tuner: för att ställa in en radiostation (upp, ner)
0PRESET +, –
– för att välja en lagrad station (upp, ner)
!PROG MODE
CD:
– för att programmera spårnummer och
granska inprogrammerade spårnummer
– för att spela ett spår, en CD eller ett
program i slumpmässig ordning
– för att upprepa ett spår, en CD eller ett
program
Tuner: – för att lagra radiostationer
Du bör i möjligaste mån använda apparaten på
nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att
du drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget
innan du byter batterier.
För att minska energiåtgången bör du ställa
källväljaren på off (av) när du stänger av apparaten.
Detta gäller både när du använder apparaten på
nätström och med batterier.
Batterier (medföljer ej)
Allmän funktion
Öppna batterifacket och lägg i sex batterier av typ
R-14, UM-2 eller C-celler (helst alkaliska) åt rätt håll,
se symbolerna "+" och "–" inuti batterifacket.
1 Ställ källväljaren på CD/TUNER/OFF för att välja
ljudkälla.
2 Ställ in ljudet med VOLUME och DBB (Dynamic
Bass Boost).
3 För att stänga av apparaten ställer du källväljaren på
off.
@Teleskopisk antenn
– för att förbättra radiomottagningen på FM
#Batterilucka
– för att öppna batterifacket
$AC MAINS
– ingång för nätsladd
Advarsel:
Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse
for stråling.
Bemærk:
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
SVENSKA
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Klass 1 laserapparat
Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera!
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen
är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.
SUOMI
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle ;asersäteilylle. Oikeus muutiksiin
varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom.
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kyttke laitella irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.
NOTES
GRUNDFUNKTIONER
Koppla på och av strömmen: Spara energi
Bakre panelen (se 1)
DANSK
STRÖMMATNING
Suomi
Batterier innehåller kemiska ämnen och måste
kasseras på rätt sätt.
Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten
läcka ut och fräta i facket eller batterierna kan
explodera. Rätta dig efter följande:
• Blanda inte olika typer av batterier, t.ex. alkaliska
batterier och brunstensbatterier. Använd bara
batterier av samma typ i apparaten.
• När du byter batterier ska du inte försöka blanda
gamla med nya.
• Ta ut batterierna ur apparaten om de inte ska
användas under en längre tid.
Strömmatning från nätet
1 Se efter att nätspänningen, som anges på
apparatens undersida, stämmer med eltypen där du
bor. Om inte, rådgör med butiken eller en
serviceverkstad.
2 Sätt i sladden i kontakten AC MAINS och i ett
vägguttag. Kraftdelen är nu ansluten och klar att
användas.
3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du
dra ut sladden ur vägguttaget.
• Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda
apparaten under starkt åskväder.
TEHON LÄHDE
Ylä- ja etupaneelit (Ks 1)
Virtalähde
1VOLUME
– säätää äänenvoimakkuustason
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– parantaa matalien taajuuksien kuuluvuutta
3Lähteen valitsin
– valitsee äänilähteen CD:n tai TUNER. Ja
virrankatkaisukytkimen
4Näyttö
– tuo esille CD:n ja viritintoiminnot
5FM•MW (AM)
– valitsee FM/ MW (AM)-aaltokaistan
6LIFT TO OPEN
– avaa/sulkee CD-pesän
7PRESS TO PLAY 2;
– käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
8STOP 9
– käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
9SEARCH ∞ , §
CD:
ylihyppää tai hakee kohdan/raidan
taakespäin tai eteenpäin
Tuner: virittää asemalle (ylös, alas)
0PRESET +, –
– virittää asemalle (ylös, alas)
!PROG MODE
CD:
– ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut
raitanumerot;
– toistaa CD:n/ohjelman raidat
satunnaisessa järjestyksessä;
– toistaa raidan/CD:n/ohjelman
Tuner: – ohjelmoi ennalta asetetut asemat
Aina kun mahdollista, käytä verkkovirtaa paristojen
keston lisäämiseksi. Muista irrottaa kosketin
laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.
@Teleskooppiantenni
– FM-vastaanoton parantamiseksi
#Paristoluukku
– paristolokeron avaamiseksi
$AC MAINS
– sisäänmeno sähköjohtoa varten
– För FM drar du ut den teleskopiska antennen. Vicka
och vrid på den. Minska längden om signalen är för
stark (mycket nära en sändare).
– För MW (AM) har apparaten en inbyggd antenn,
och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du
riktar in antennen genom att vrida hela apparaten.
Lagra radiostationer
Du kan lagra upp till 32 radiostationer sammanlagt i
minnet: 20 FM och 12 MW(AM).
1 Ställ in önskad radiostation (se Radiomottagning).
2 Tryck på PROG MODE för att aktivera lagring.
™ I rutan blinkar prog (se 5)
3 Tryck på PRESET + eller – en eller flera gånger för
att tilldela stationen ett nummer mellan 1 och 20
OBS: När apparaten stängs av behålls de lagrade
för FM eller 1 och 12 för MW (AM).
stationerna i minnet.
4 Tryck på PROG MODE igen för att bekräfta
inställningen.
Tuner
™ I rutan försvinner prog, och programnumret och
Radiomottagning
den inprogrammerade stationens frekvens visas.
1 Ställ källväljaren på TUNER.
(se 3)
™ I rutan visas tu helt kort. (se 2).
5 Upprepa moment 1-4 för att lagra andra
2 Tryck på FM•MW en eller flera gånger för att välja
radiostationer.
våglängdsband.
• Du kan ta bort en lagrad station genom att lagra en
™ I rutan visas våglängdsbandet och, om den
annan frekvens i dess ställe.
frekvensen redan är inprogrammerad,
programnumret och frekvensen för den
inprogrammerade stationen (se 3)
3 Håll ner ∞ eller § helt kort för att ställa in en
station. Släpp upp knappen när frekvensen börjar
ändras i displayen.
™ Radion ställer automatiskt in sig på en station
med tillräckligt stark signal. Rutan visar Srch
vid automatisk stationsinställning. (se 4)
Paristot (ei toimituksen mukana)
Avaa paristolokero ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä
R-14, UM-2 tai C-soluiset (mieluummin alkaliparistot)
asettamalla navat lokeron sisällä olevien merkintöjen
"+" ja "–" mukaisesti.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne
on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon
ja syövyttää lokeron tai aiheuttaa paristojen
halkeamisen. Näin ollen:
• Älä sekoita paristotyyppejä: esim. alkaliparistoja
hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain
samantyyppisiä paristoja.
• Uudet paristot asennettaessa älä sekoita vanhoja
paristoja uusiin.
• Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään
pitkähköön aikaan
Vaihtovirran käyttö
1 Tarkista, vastaako laitteen pohjassa sijaitsevaan
tyyppikilpeen merkitty virtajännite paikallista
virtajännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteys
myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
2 Liitä sähköjohto AC MAINS-sisäänmenoon ja
pistorasiaan. Virtalähde on nyt kytketty ja
käyttövalmis.
3 To switch off completely, unplug the mains lead
from the wall socket.
• Irrota kovan ukkosilman aikana sähköjohto
pistorasiasta laitteen suojelemiseksi.
PERUSTOIMINNOT
Virran kytkeminen/katkaiseminen:
Säästä energiaa
Riippumatta siitä käytätkö sähkövirtaa vai paristoja
säädä lähdevalitsin asentoon off (pois päältä)
tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi.
Yleistoiminta
1 Äänilähteen valitsemiseksi säädä lähdevalitsin
asentoon CD/TUNER/OFF.
2 Adjust the sound with the VOLUME and DBB
(Dynamic Bass Boost) controls.
3 Säädä ääni toiminnolla VOLUME ja DBB (Dynamic
Bass Boost) -säätimillä.
3 Virran katkaisemiseksi laitteesta aseta
lähdenvalitsin asentoon off.
Huomautus: Kun virta on katkaistu laitteesta,
virittimen ohjelmoinnit pysyvät laitteen muistissa.
Viritin
Radiovastaanotto
1 Säädä lähdevalitsin asentoon TUNER.
™ Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi tu (Ks. 2).
2 Paina FM•MW kerran tai useammin halutun
aaltokaistan valitsemiseksi.
™ Näyttö: näytössä näkyy aaltokaista ja ohjelmoitu
numero sekä ohjelmoidun aseman taajuus, jos
se on jo ohjelmoitu (Ks. 3)
3 Paina ja pidä painettuna ∞ tai § hetken ajan
radioaseman virittämiseksi. Vapauta, kun taajuus
näytössä alkaa muuttua.
™ Radio virittyy automaattisesti riittävän
kuuluvuuden antavalle asemalle. Näyttöön
ilmestyy Srch automaattisen virityksen aikana.
(Ks. 4)
VIRITIN
– Lähetyksen vastaanottamiseksi FM-kanavalta vedä
teleskooppiantenni täyteen pituuteensa. Kallistele
ja kääntele antennia. Pienennä sen pituutta, jos
signaali on liian voimakas (hyvin lähelle lähetintä).
– MW (AM)-kanavaa varten laite on varustettu
sisään rakennetulla antennilla, joten
teleskooppiantenni on tällöin tarpeeton. Kohdista
antenni koko laitetta kääntelemällä.
Radioasemien ohjelmointi
Voit tallentaa muistiin enintään 32 radioasemaa:
20 FM tai 12 MW(AM).
1 Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Radiovastaanotto).
2 Paina PROG MODE ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
™ Näyttö: prog vilkkuu näytössä. (Ks. 5)
3 Paina PRESET + tai – kerran tai useammin
antamaan tälle asemalle numero väliltä 1 - 20 FM
tai 1 - 12 for MW (AM).
4 Paina PROG MODE uudelleen asetuksen
vahvistamiseksi.
™ Näyttö: prog häviää näytöstä ja esille tulevat
ohjelmoitu numero ja ohjelmoidun aseman
taajuus. (Ks 3)
5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.
• Voit ylipyyhkiä ohjelmoidun aseman tallentamalla
sen tilalle toisen taajuuden.
CD-spelare
Indikationer för CD-funktioner i displayen
– CD open: CD-luckan öppen (se 6)
– disc: CD-skiva har lagts i (se 7)
– I stoppläge: totalt antal spår och total speltid
– Under CD-spelning: den gångna speltiden i det
aktuella spåret och aktuellt spårnummer
– Under pause: den gångna speltiden fryser och
blinkar (se 8)
– lägena shuffle/ repeat : när respektive läge är
aktiverat
– prog: när CD-programmering är aktivt; prog blinkar
också helt kort när ett spår lagras (se 9)
– no sel: programmering är aktiverat men inget spår
valt (se 0)
– full: programminnet fullt (se !)
– no prog: programmering avbruten (se @)
– no disc: ingen skiva/ fel i CD-funktionen/
CD-R(W) skivan är tom eller skivan har inte
finaliserats (se # + Felsökning)
TΡOΦO∆OΣIΑ
Εpάνω και εµpρς pίνακας (∆είτε 1)
Tροφοδοσία
1 VOLUME
– ρύθµιση της έντασης του ήχου
2 DBB (Dynamic Bass Boost)
– ενίσχυση της αp!κρισης των µpάσων
3 Εpιλογέας pηγής
– εpιλογή της pηγής ήχου CD ή TUNER;
Kαι διακ!pτης αpενεργοpοίησης
4 Oθνη
– δείχνει τις λειτουργίες του CD και του δέκτη
5 FM•MW (AM)
– εpιλογή της ζώνης συχνοτήτων FM/ MW (AM)
6 LIFT TO OPEN
– άνοιγµα/ κλείσιµο της υpοδοχής του CD
7 PRESS TO PLAY 2;
– αρχή ή pροσωρινή pαύση της αναpαραγωγής
του CD
8 STOP 9
– διακοpή της αναpαραγωγής του CD /
διαγραφή του pρογράµµατος CD
9 SEARCH ∞ , §
CD:
υpερpήδηση ή αναζήτηση
αpοσpάσµατος/ κοµµατιού pρος τα
pίσω ή µpροστά
Tuner: συντονισµ!ς σε ραδιοφωνικ! σταθµ!
(pάνω, κάτω)
0 PRESET +, –
– εpιλογή pροεpιλεγµένου σταθµού (pάνω,
κάτω)
! PROG MODE
CD:
– pρογραµµατισµ!ς και ανασκ!pηση
pρογραµµατισµένων αριθµών
κοµµατιών
– αναpαραγωγή σε τυχαία σειρά των
κοµµατιών του CD/ pρογράµµατος
– εpανάληψη του κοµµατιού/CD/
pρογράµµατος
Tuner: – pρογραµµατισµ!ς σταθµών
pροεpιλογής
pοτε σας είναι βολικ!, χρησιµοpοιείτε την
pαροχή ρεύµατος αp! το ηλεκτρικ! δίκτυο για να
pαρατείνετε τη διάρκεια ζωής των µpαταριών.
Bεβαιωθείτε !τι έχετε αpοσυνδέσει το καλώδιο
τροφοδοσίας αp! τη συσκευή και αp! την pρίζα
pριν τοpοθετήσετε τις µpαταρίες.
Πίσω pίνακας (∆είτε 1)
@ Tηλεσκοpική κεραία
– για τη βελτίωση της λήψης των FM
# Καpάκι θήκης µpαταριών
– για να ανοίξετε τη θήκη των µpαταριών
$ AC MAINS
– υpοδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας
Μpαταρίες (δεν συµpεριλαµβάνονται)
Ανοίξτε τη θήκη µpαταριών και τοpοθετήστε
6 µpαταρίες, τύpου R-14, UM-2 ή C-cell, (κατά
pροτίµηση αλκαλικές) µε τη σωστή pολικ!τητα,
!pως δείχνουν τα σύµβολα "+" και "–" στο
εσωτερικ! της θήκης.
Oι µpαταρίες pεριέχουν χηµικές ουσίες, γι' αυτ* η
αpοκοµιδή τους θα pρέpει να γίνεται µε υpεύθυνο
τρ*pο.
Η λανθασµένη χρήση των µpαταριών µpορεί να
pροκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, µε αpοτέλεσµα
να δηµιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικ! της
θήκης των µpαταριών ή ακ!µη και να εκραγούν οι
µpαταρίες. Γι’ αυτ!:
• Μη χρησιµοpοιείτε διαφορετικούς τύpους
µpαταριών ταυτ!χρονα, για pαράδειγµα
αλκαλικές µpαταρίες µαζί µε µpαταρίες
ψευδαργύρου-άνθρακα. Χρησιµοpοιείτε µ!νο
µpαταρίες του ίδιου τύpου για τη συσκευή.
• ταν τοpοθετείτε νέες µpαταρίες, µη
χρησιµοpοιείτε pαλιές µpαταρίες ταυτ!χρονα
µε καινούργιες.
• Bγάλτε τις µpαταρίες !ταν η συσκευή δεν
pρ!κειται να χρησιµοpοιηθεί για µεγάλο χρονικ!
διάστηµα.
Χρήση εναλλασσµενου ρεύµατος
1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση pου αναγράφεται
στην pινακίδα τύpου στη βάση της συσκευής
αντιστοιχεί στην τοpική σας τάση δικτύου. Αν
δεν αντιστοιχεί, αpευθυνθείτε στο κατάστηµα
αp! το οpοίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο
κέντρο τεχνικής εξυpηρέτησης.
2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
υpοδοχή AC MAINS και στην pρίζα του τοίχου.
Η pαροχή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι τώρα
συνδεδεµένη και η συσκευή είναι έτοιµη για
χρήση.
BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ
∆ΕΚTΗΣ
3 Πιέστε και κρατήστε σύντοµα pατηµένο το
pλήκτρο ∞ ή § για να συντονίσετε τον δέκτη
σε έναν ραδιοφωνικ! σταθµ!. Αφήστε το
pλήκτρο !ταν αρχίσει να αλλάζει η συχν!τητα
στην οθ!νη.
™ Το ραδι!φωνο συντονίζεται αυτ!µατα σε ένα
ραδιοφωνικ! σταθµ! µε αρκετά ισχυρ! σήµα.
Η οθ!νη δείχνει Srch κατά τη διάρκεια του
Η pινακίδα τύpου βρίσκεται στη βάση της συσκευής
αυτ!µατου συντονισµού. (∆είτε 4)
3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή,
αpοσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αp! την
pρίζα του τοίχου.
• Αpοσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αp! την
pρίζα του τοίχου για να pροστατέψετε τη
συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών
καταιγίδων.
Ενεργοpοίηση/ αpενεργοpοίηση:
Εξοικονµηση ενέργειας
– Για τα FM, βγάλτε την τηλεσκοpική κεραία.
Γείρτε και pεριστρέψτε την κεραία. Μειώστε το
Για την αpοφυγή της άσκοpης κατανάλωσης
µήκος της εάν το σήµα είναι pολύ ισχυρ! (pολύ
ενέργειας, και άσχετα αp! τα αν χρησιµοpοιείτε το
κοντά σε pοµp!).
ηλεκτρικ! δίκτυο ή τις µpαταρίες για την
– Για τα MW (AM) tη συσκευή διαθέτει µια
τροφοδοσία της συσκευής, θα pρέpει pάντοτε να
ενσωµατωµένη κεραία, εpοµένως δεν
ρυθµίζετε τον εpιλογέα pηγής στη θέση off
χρειάζεται η τηλεσκοpική κεραία. Κατευθύνετε
(αpενεργοpοίηση).
αυτή την κεραία γυρίζοντας ολ!κληρη τη
συσκευή.
Γενική λειτουργία
1 Bάλτε τον εpιλογέα pηγής στη θέση
CD/TUNER/OFF για να εpιλέξετε την pηγή ήχου.
2 Ρυθµίστε τον ήχο µε τα ρυθµιστικά VOLUME και
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Για να σβήσετε τη συσκευή, ρυθµίστε τον
εpιλογέα pηγής στη θέση off.
Προγραµµατισµς ραδιοφωνικών σταθµών
Μpορείτε να αpοθηκεύσετε µέχρι 32, συνολικά,
ραδιοφωνικούς σταθµούς στη µνήµη:
20 FM και 12 MW (AM).
1 Συντονίστε τον δέκτη στον εpιθυµητ! σταθµ!
(δείτε Ραδιοφωνική λήψη).
2 Πιέστε PROG MODE για να ενεργοpοιήσετε τον
Σηµείωση: ?ταν σβήνετε τη συσκευή, οι σταθµοί
pρογραµµατισµ!.
pροεpιλογής του δέκτη αpοθηκεύονται στη µνήµη
™ Oθ!νη: αναβοσβήνει η ένδειξη prog. (∆είτε 5)
της συσκευής.
3 Πιέστε µία ή pερισσ!τερες φορές PRESET + ή –
∆έκτης
για να δώσετε στον σταθµ! αυτ! έναν αριθµ!
αp! το 1 έως το 20 για τα FM ή 1 έως το 12 για
Ραδιοφωνική λήψη
τα MW (AM).
1 Ρυθµίστε τον εpιλογέα pηγής στη θέση TUNER.
4 Πιέστε άλλη µία φορά PROG MODE για να
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα tu. (∆είτε 2)
εpιβεβαιώσετε τη ρύθµιση.
2 Πιέστε µία ή pερισσ!τερες φορές FM•MW για
™ Oθ!νη: σβήνει η ένδειξη prog εµφανίζονται ο
να εpιλέξετε την εpιθυµητή ζώνη συχνοτήτων.
αριθµ!ς pροεpιλογής και η συχν!τητα του
™ Oθ!νη: δείχνει την εpιλεγµένη ζώνη
pροεpιλεγµένου σταθµού. (∆είτε3)
συχνοτήτων, και τον αριθµ! pροεpιλογής και
5 Εpαναλάβετε τα βήµατα 1-4 για να
τη συχν!τητα του pροεpιλεγµένου σταθµού
αpοθηκεύσετε και άλλους σταθµούς.
αν έχει ήδη pρογραµµατιστεί (∆είτε 3)
• Μpορείτε να διαγράψετε έναν pροεpιλεγµένο
σταθµ! αp! τη µνήµη αpοθηκεύοντας µια άλλη
συχν!τητα στη θέση του.
FELSÖKNING
Råd och allmänt underhåll (Se $)
Felsökning
Under uppspelning kan du använda ∞ eller § för att
välja ett specifikt spår.
• Om du har valt ett spårnummer i stopp- eller
pausläge trycker du på 2; för att starta
uppspelningen.
• Tryck kort § en gång för nästa spår eller flera
gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.
• Tryck kort på ∞ en gång för att komma tillbaka till
början av det aktuella spåret.
• Tryck kort ∞ upprepade gånger för att komma till
något föregående spår.
Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill
kan du lagra ett spår mer än en gång.
1 I stoppläge trycker du på ∞ eller § för att få upp
önskat spår.
2 När det önskade spårnumret visas trycker du på
PROG MODE en gång för att lagra spåret.
™ I displayen visas prog och prog helt kort, följt av
det valda spårnumret. (se 9)
™ Om du försöker programmera in utan att först ha
valt ett spårnummer, visas no sel (se 0)
3 Upprepa steg 1 och 2 för att välja och lagra alla
spår på detta sätt.
™ full visas om du försöker programmera in mer
än 20 spår. (se !)
4 För att spela programmet trycker du på 2;.
• Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte
kan vicka.
• Utsätt inte apparaten, batterier eller CD-skivor för
fuktighet, regn, sand eller stark värme från
värmeelement eller direkt solljus.
• Täck inte över apparaten. Se till att det finns
tillräckligt med ventilation med ett mellanrum på
minst 15 cm mellan ventilationshålen och
intilliggande ytor så att apparaten inte blir för varm.
• De mekaniska delarna av apparaten innehåller
självsmörjande lager och får inte oljas eller
smörjas.
• Gör ren apparaten med en mjuk torr duk för att
göra rent det. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller
material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar enheten för reparation.
Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.
Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en
serviceverkstad.
Hitta ett stycke inom ett spår
1 Håll ner ∞ eller §.
• Då spelas CD-skivan på hög hastighet och låg
volym.
2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper
du upp ∞ eller §.
™ Då fortsätter normal uppspelning.
På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och
CD-Recordables. Försök inte spela en CD-Rewritable,
CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.
1 Ställ källväljaren på CD.
™ I rutan visas Cd helt kort.
2 För att öppna CD-luckan lyfter du i kanten markerad
LIFT TO OPEN.
3 Lägg i en CD eller CD-R med den tryckta sidan upp
och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
4 Tryck på 2; på apparaten för att starta
uppspelningen.
5 För att göra en paus i uppspelningen, trycker du på
2;. För att fortsätta trycker du på 2; igen.
6 För att stoppa CD-spelningen trycker du på STOP 9.
Med PROG MODE kan du välja olika spellägen.
Lägena kan väljas eller ändras under spelningen av en
hel CD eller ett helt CD-program i följande ordning:
shuffle – alla spåren spelas in slumpmässig ordning.
shuffle repeat all –
hela CD-skivan spelas kontinuerligt.
repeat – det aktuella spåret spelas kontinuerligt.
repeat all – hela CD-skivan spelas kontinuerligt.
1 Under uppspelningen väljer du spelläge genom att
trycka på PROG MODE en eller flera gånger tills
önskat spelläge visas.
™ I rutan blinkar det valda läget två sekunder
innan uppspelning börjar.
• Du kan använda ∞ eller § för att hoppa över spår
under shuffle/repeat-lägena.
• Du kan kombinera de olika shuffle/repeatalternativen och användas i ett program: Med
shuffle/ repeat all upprepas t.ex. hela
CD-programmet i slumpmässig ordning.
2 För att komma tillbaka till normal uppspelning
trycker du på PROG MODE tills de olika shuffle/
repeat-lägena inte längre visas.
• Du kan också trycka på 9 för att gå ur det aktuella
spelläget.
Granska det lagrade programmet
• I stoppläge håller du ner STOP i minst en sekund.
PROG MODE for more than one second.
™ Då visar alla de lagrade spårnumren i följd i
displayen.
Radera ett program
Du kan radera innehållet i minnet genom att:
– öppna CD-luckan,
– välja radio TUNER som källa, eller
– trycka på 9 (två gånger under uppspelning eller en
gång i stoppläge).
™ I rutan visas no prog helt kort när programmet
raderas (se @)
CD player and CD handling (Se %)
• Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
• Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att
linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då
går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra
linsen, utan låt apparaten stå varmt tills
fuktigheten avdunstar.
• Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer
in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk
torr duk för att göra rent det.
• Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en
rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk
luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan
skivan skadas.
• Skriv aldrig något på CD-skivor och klistra inga
lappar på dem.
Inget ljud/ingen ström
Det står no d1SC i rutan
– Volymen inte inställd.
• Ställ in VOLUME
– En CD-RW-skiva har lagts i/Ingen CD har lagts i
• Lägg bara i en CD- eller CD-R-skiva
– Nätsladden sitter inte i ordentligt
• Sätt i nätsladden ordentligt
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har klarnat
Displayen fungerar inte eller fungerar inte
ordentligt/ Ingen reaktion på någon av
knapparna
– Statisk urladdning
• Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den
igen efter ett par sekunder
PROG MODE mahdollistaa eri toistotilojen
valitsemisen. Tiloja voidaan vaihtaa tai muuttaa
CD:n/ CD –ohjelman aikana seuraavassa
järjestyksessä:
shuffle –
kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä
shuffle repeat all –
toistaa koko CD:n satunnaisessa järjestyksessä
repeat – toistaa senhetkisen raidan jatkuvasti
repeat all – toistaa koko CD-levyn jatkuvasti
1 Valitse toiston aikana haluamasi toistotila
painamalla PROG MODE kerran tai useammin,
kunnes haluttu toistotila ilmestyy näyttöön.
™ Näyttö: valitsemasi tila vilkkuu 2 sekunnin ajan
ennen toistoa.
• Voit käyttää näppäimiä ∞ tai § raitojen
ylihyppäämiseksi sekoitus/toisto (shuffle/ repeat)
–tilojen aikana.
• Shuffle/ repeat –toistotiloja voidaan yhdistää ja
käyttää ohjelman kanssa: esim. shuffle/ repeat all
–tila toistaa koko CD-ohjelman satunnaisessa
järjestyksessä.
• Aseta laite kovalle ja tasaiselle alustalle niin että
laite ei pääse kallistumaan.
• Älä altista laitetta, paristoja tai CD-levyjä sateelle.
Varo, että siihen ei pääse hiekkaa ja pidä laite
Raitanumerojen ohjelmointi
poissa lämmityslaitteiden tai suoran
Pystyt tallentamaan halutussa järjestyksessä enintään
auringonpaisteen kehittämän liiallisen kuumuuden
20 raitaa. Halutessasi voit tallentaa raidan yhtä
läheisyydestä..
useamman kerran.
• Älä peitä laitetta. Lämmön kehittymisen
1 Paina pysäytystilassa ∞ tai § haluamaasi raitaa
estämiseksi on välttämätöntä jättää vähintään
varten.
15 cm suuruinen aukko ilmareikien ja ympärillä
2 Kun valitsemasi raitanumero ilmestyy näyttöön,
olevien pintojen välille.
paina PROG MODE kerran raidan tallentamiseksi.
• Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia
™ Näyttöön ilmestyy hetkeksi prog ja prog ja sen
laakereita eikä niitä saa öljytä eikä voidella
jälkeen näyttöön ilmestyy valitsemasi
• Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää, kuivalla
raitanumero. (Ks 9)
kangaspalasella pyyhkimällä. Älä käytä spriitä,
™ Jos yrität suorittaa ohjelmoinnin valitsematta
ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita
ensin raitanumeroa, näyttöön ilmestyy no sel.
sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat
(Ks 0)
vaurioittaa koteloa.
3 Toista vaiheet 1 – 2 kaikkien haluttujen raitojen
valitsemiseksi ja tallentamiseksi.
CD-soitin ja CD-levyn käsittely (Ks %)
™ full ilmestyy näyttöön, jos yrität ohjelmoida yli
• Älä koske CD-levyn linssiin!
20 raitaa. (Ks !)
• Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset voivat
4 Ohjelmasi toistamiseksi paina 2;.
kehittää kosteutta ja CD-soittimen linssi voi
höyrystyä. CD-levyn toisto ei ole tällöin
Asetetun ohjelman tarkistus
mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä
• Paina ja pidä painettuna pysäytystilassa
laite lämpimään tilaan, kunnes kosteus haihtuu.
PROG MODE yli yhden sekunnin ajan.
• Muista aina sulkea CD-pesä sen pitämiseksi
™ Näytössä näkyvät järjestyksessä kaikki
pölyttömänä. Puhdista CD-pesä pehmeällä, kuivalla
tallennetut raitanumerot.
kangaspalasella pyyhkimällä.
• Puhdista CD-levy pyyhkimällä se pehmeällä,
Ohjelman ylipyyhkiminen
nukkaamattomalla kangaspalasella. Älä käytä
Voit ylipyyhkiä muistin sisällön seuraavin tavoin:
puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa levyä.
– avaamalla CD-pesän;
• Älä koskaan tekstitä CD-levyä äläkä kiinnitä siihen
– valitsemalla virittimen äänilähteen (TUNER);
tarroja.
– painamalla 9 (kahdesti toiston aikana tai
pysäytysasennossa).
™ Näyttö: tuo näyttöön no prog hetkeksi, kun
ohjelma peruutetaan. (Ks. @)
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
Jos ilmenee vika, tarkista ensin alla mainitut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.
Älä avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai
huoltokeskukseen.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, muuten takuu ei ole voimassa.
– Ongelma
• Ratkaisu
Ei ääntä/virtaa
Merkintänä no disc
– Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
• Säädä äänenvoimakkuus
– Asennettu CD-RW/ Ei CD-levyä
• Asenna CD- tai CD-R-levy
– Sähköjohtoa ei ole kytketty kunnolla
• Kytke kunnolla verkkovirtaan
– CD naarmuuntunut pahoin tai likainen
• Vaihda/puhdista CD-levy, ks. osaa Huolto
– Paristot tyhjentyneet/asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Linssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on kirkastunut
Näyttö ei toimi kunnolla/ Säätimet eivät reagoi
toimintaan
– Sähköstaattinen purkaus
• Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta. Kytke
uudelleen verkkovirtaan muutaman sekunnin
kuluttua.
– CD-R-levy on tyhjä tai levyä ei ole viimeistelty
• Käytä viimeisteltyä CD-R-levyä
CD-levyn toisto ei toimi
– CD naarmuuntunut pahoin/ likainen
• Vaihda/puhdista CD-levy ( ks. osaa Huolto)
– Linssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on mukautunut huoneen
lämpötilaan
CD ylihyppää raitoja
– CD vaurioitunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD
– SHUFFLE tai ohjelma on aktiivinen
• Poistu SHUFFLE/ ohjelmatila(t)
X
Olemme tehneet parhaamme pakkauksen vähentämiseksi ja sen erottelemiseksi kolmeksi eri materiaaliksi
pahvi, paperimassa ja polyeteenivaahtomuovi.
Laite sisältää kierrätettäväksi sopivia materiaaleja, jos kierrätys annetetaan siihen erikoistuneen yhtiön
suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausten, tyhjentyneiden paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden
hävitystä koskevia asetuksia.
3 Tοpοθετήστε ένα CD ή CD-R µε την τυpωµένη
pλευρά pρος τα εpάνω και pιέστε ελαφρά το
Ενδείξεις οθνης για τις λειτουργίες του CD
καpάκι του CD για να κλείσει.
– CD open: είναι ανοιχτή η υpοδοχή του CD
4 Πιέστε 2; στη συσκευή για να αρχίσει η
(∆είτε 6).
αναpαραγωγή.
– disc: έχει τοpοθετηθεί δίσκος CD(∆είτε 7).
5 Για να διακ!ψετε pροσωρινά την αναpαραγωγή,
– ταν έχει διακοpεί η αναpαραγωγή: συνολικ!ς
pιέστε 2;. Για να συνεχίσετε, pιέστε άλλη µια
αριθµ!ς κοµµατιών και συνολικ!ς χρ!νος
φορά 2;.
αναpαραγωγής
6 Για να σταµατήσετε την αναpαραγωγή του CD,
– Κατά την αναpαραγωγή του CD: pαρελθών
pιέστε STOP 9.
χρ!νος αναpαραγωγής του τρέχοντος
Σηµείωση: η αναpαραγωγή του CD θα σταµατήσει
κοµµατιού και αριθµ!ς του τρέχοντος
εpίσης:
κοµµατιού
– αν ανοίξετε την υpοδοχή του CD;
– Στην κατάσταση pροσωρινής pαύσης:
«pαγώνει» και αναβοσβήνει ο pαρελθών χρ!νος – αν εpιλέξετε τον δέκτη (TUNER);
– -ταν το CD φτάσει στο τέλος.
αναpαραγωγής (∆είτε 8).
– Λειτουργίες shuffle/ repeat !ταν είναι
Εpιλογή διαφορετικού κοµµατιού
ενεργοpοιηµένη η αντίστοιχη εpιλογή
Κατά τη διάρκεια της αναpαραγωγής, µpορείτε να
– prog: !ταν είναι ενεργ!ς ο pρογραµµατισµ!ς
χρησιµοpοιήσετε τα pλήκτρα ∞ ή § για να
αp! CD; Η ένδειξη prog εµφανίζεται εpίσης
εpιλέξετε κάpοιο συγκεκριµένο κοµµάτι.
σύντοµα !ταν αpοθηκεύεται ένα µουσικ!
• Αν έχετε εpιλέξει έναν αριθµ! κοµµατιού στην
κοµµάτι. (∆είτε 9)
κατάσταση διακοpής ή pροσωρινής pαύσης,
– no sel: έχει ενεργοpοιηθεί ο pρογραµµατισµ!ς
pιέστε 2; για να αρχίσει η αναpαραγωγή.
αλλά δεν έχουν εpιλεχθεί µουσικά κοµµάτια.
• Πιέστε το pλήκτρο § µία φορά για το εp!µενο
(∆είτε 0)
κοµµάτι, ή pιέστε εpανειληµµένα µέχρι να
– full: έχει γεµίσει η µνήµη pρογραµµατισµού
εµφανιστεί ο αριθµ!ς του εpιθυµητού κοµµατιού
(∆είτε !)
στην οθ!νη.
– no prog: ακύρωση pρογράµµατος (∆είτε @).
• Πιέστε το pλήκτρο ∞ µία φορά για να
– no disc: δεν υpάρχει δίσκος/ σφάλµα στη
εpιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος
λειτουργία του CD/ ο δίσκος CD-R(W) είναι
κοµµατιού.
κεν!ς η δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του
• Πιέστε το pλήκτρο ∞ pερισσ!τερες φορές για
(∆είτε # + Εpίλυση pροβληµάτων)
να εpιλέξετε κάpοιο pροηγούµενο κοµµάτι.
∆ιαφορετικοί τρpοι αναpαραγωγής:
Shuffle and Repeat
Tο pλήκτρο PROG MODE aσας δίνει τη δυνατ!τητα
να εpιλέξετε διάφορους τρ!pους αναpαραγωγής.
Μpορείτε να εpιλέξετε ή να αλλάξετε τον τρ!pο
αναpαραγωγής κατά τη διάρκεια της
αναpαραγωγής ολ!κληρου του CD/ pρογράµµατος
CD, µε την ακ!λουθη σειρά:
shuffle –
!λα τα κοµµάτια αναpαράγονται σε τυχαία σειρά
shuffle repeat all –
εpαναλαµβάνεται ολ!κληρο το CD σε τυχαία σειρά
repeat – αναpαράγεται συνεχώς το τρέχον κοµµάτι
repeat all –
αναpαράγεται συνεχώς ολ!κληρο το CD
1 Κατά τη διάρκεια της αναpαραγωγής, εpιλέξτε
τον εpιθυµητ! τρ!pο αναpαραγωγής pιέζοντας
µία ή pερισσ!τερες φορές PROG MODE µέχρι
να εµφανιστεί ο εpιθυµητ!ς τρ!pος
αναpαραγωγής στην οθ!νη.
™ Oθ!νη: ο εpιλεγµένος τρ!pος αναpαραγωγής
αναβοσβήνει για 2 pριν αp! την
αναpαραγωγή.
• Μpορείτε να χρησιµοpοιήσετε τα pλήκτρα
∞ ή § για να υpερpηδήσετε κοµµάτια στις
λειτουργίες shuffle/ repeat.
• Oι εpιλογές shuffle/ repeat µpορούν να
συνδυαστούν και να χρησιµοpοιηθούν µε ένα
pρ!γραµµα: p.χ. shuffle/ repeat all
εpαναλαµβάνει ολ!κληρο το pρ!γραµµα CD σε
τυχαία σειρά.
2 Για να εpιστρέψετε στην κανονική
αναpαραγωγή, pιέστε PROG MODE µέχρι να
σβήσουν !λες οι ενδείξεις shuffle/ repeat.
• Μpορείτε εpίσης να pιέσετε 9 για να
σταµατήσετε την αναpαραγωγή.
Αναζήτηση αpοσpάσµατος µέσα σε ένα µουσικ
Αυτ! το CD-player µpορεί να αναpαράγει δίσκους κοµµάτι
1 Πιέστε και κρατήστε pατηµένο το pλήκτρο ∞ ή §.
ήχου (Audio) και εγγράψιµους δίσκους (CD• Tο CD αναpαράγεται µε υψηλή ταχύτητα και σε
Recordable). Μην pροσpαθείτε να pαίξετε
χαµηλή ένταση.
εpανεγγράψιµους δίσκους (CD-Rewritable),
δίσκους CD-ROM, CDi, VCD, DVD ή CD υpολογιστή. 2 Αφήστε το pλήκτρο ∞ ή § µ!λις αναγνωρίσετε
το εpιθυµητ! αp!σpασµα.
1 Ρυθµίστε τον εpιλογέα pηγής στη θέση CD.
™ Συνεχίζεται η κανονική αναpαραγωγή.
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα Cd.
2 Για να ανοίξετε το καpάκι της υpοδοχής του CD,
ανασηκώστε το αp! τη γωνία pου φέρει την
ένδειξη LIFT TO OPEN.
3 x 2 R14 • UM2 • C-CELLS
Ympäristöä koskevia tietoja
CD PLAYER
Αναpαραγωγή δίσκου CD
# $
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan (se Underhåll)
Vi har gjort vårt allra bästa för att hålla förpackningsmaterialet till ett minimum och göra det enkelt att
källsortera förpackningsmaterialet i tre material: papp, pappersmassa och polyeten.
Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter
lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.
CD PLAYER
CD Player
@
CD-spelning fungerar inte
9
Miljöinformationl
Vianhaku
Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja
CD-Recordables-levyjä (uudelleen nauhoitettavissa
oleva levy). Älä yritä toistaa seuraavia levyjä:
CD-Rewritables (uudelleen tekstitettävä levy),
CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.
1 Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi CD.
™ Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi Cd.
2 CD-pesän aukaisemiseksi nosta CD-pesän kantta
reunasta, johon on merkitty LIFT TO OPEN.
3 Asenna CD tai CD-R niin että tekstipuoli on
ylöspäin ja paina CD-pesän kantta varoen pesän
sulkemiseksi.
4 Paina 2; laitteella toiston käynnistämiseksi.
5 Toiston keskeyttämiseksi paina 2;. Paina
uudelleen2; toiminnan jatkamiseksi.
6 CD-toiston pysäyttämiseksi paina STOP 9.
0
– SHUFFLE eller ett program är aktivt
• Gå ur SHUFFLE/ programläge
Varotoimet ja yleishuolto (Ks $)
Erilaisia toistotiloja: Shuffle ja Repeat
!
– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan
CD soitin
CD-levyn toisto
– CD-R-skivan är tom eller skivan har inte finaliserats
• Använd en finaliserad CD-R
Spår hoppas över på CD-skivan.
2 Normaaliin toistoon palaamiseksi paina PROG
MODE kunnes shuffle/ repeat –tilat häviävät
näytöstä.
• Voit myös painaa 9 toistotilasta poistumiseksi.
1 Paina ja pidä painettuna ∞ tai §.
• CD toistetaan suurella nopeudella ja
matalaäänisenä.
2 Kun tunnistat haluamasi kohdan vapauta ∞ tai §.
™ Normaali toisto käynnistyy uudelleen.
5 6 7 8
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har acklimatiserat sig
VIANHAKU
Raidan sisällä olevan kohdan löytäminen
4
längre.
HUOLTO JA TURVALLISUUS
Toiston aikana voit käyttää ∞ tai § tietyn raidan
valitsemiseksi.
• Kun olet valinnut raidan numeron pysäytys- tai
keskeytysasennossa, paina 2; toiston
käynnistämiseksi.
• Paina § kerran lyhyesti seuraavaa raitaa varten
tai paina toistuvasti, kunnes haluttu raitanumero
ilmestyy näyttöön.
• Paina ∞ kerran lyhyesti senhetkisen raidan alkuun
palaamiseksi
• Paina ∞ useamman kerran lyhyesti edellistä raitaa
varten
3
– Problem
• Lösning
CD-SOITIN
Erilaisen raidan valitseminen
1 2
VARNING: Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin
CD-SOITIN
Näytön osoitin CD-toimintoja varten
– CD open: CD-pesä auki (Ks. 6)
– disc: Asennettu CD (Ks. 7)
– Pysäytystilassa: raitojen kokonaisnumero ja
toiston kokonaisaika
– CD:n toiston aikana: senhetkisen raidan toistoon
kulunut aika ja senhetkisen raidan numero
– Keskeytyksen aikana: kulunut toisto (Ks. 8)
– shuffle/ repeat -tilat: kun kyseinen tila on
aktivoitu
– prog: kun CD-ohjelma on aktiivinen; prog ilmestyy
myös näyttöön hetkeksi raita tallennettaessa (Ks. 9)
– no sel: ohjelma aktivoitu, mutta ei ole valittu
raitoja (Ks. 0)
– full: ohjelman muisti täynnä (Ks. !)
– no prog: ohjelma peruutettu (Ks. @)
– no disc: ei levyä/virhe CD-toiminnassa/ CD-R(W)levy on tyhjä tai levyä ei ole viimeistelty (ks. # +
osaa Vianhaku
1
Programmera in spårnummer
Olika spårlägen: Shuffle och Repeat
Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa
ΠΛΗΚTΡΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ
UNDERHÅLL OCH SÄKERHET
Välja ett annat spår
Spela en CD
Huomautus: CD-toisto pysähtyy myös kun:
– avaat CD-pesän;
– valitset virittimen äänilähteen (TUNER);
– CD-levy on toistettu loppuun.
Ελληνικά
CD-SPELARE
CD-SPELARE
OBS: CD-spelningen slutar också när:
– du öppnar CD-luckan;
– du väljer radio TUNER som källa, eller
– CD-skivan har kommit till slutet.
Typplåten finns på apparatens undersida.
SÄÄTIMET
Takapaneeli (Ks 1)
TUNER
ΕΠIΛΥΣΗ ΠΡOBΛΗΜΑTΩΝ
ΣΥΝTΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕIΑ
Προγραµµατισµς κοµµατιών
Μpορείτε να αpοθηκεύσετε µέχρι 20 κοµµάτια σε
οpοιαδήpοτε εpιθυµητή σειρά. Αν θέλετε, µpορείτε
να αpοθηκεύσετε οpοιοδήpοτε κοµµάτι
pερισσ!τερες αp! µία φορές.
1 Έχοντας διακ!ψει την αναpαραγωγή, pιέστε
∞ ή § για να εpιλέξετε το εpιθυµητ! κοµµάτι.
2 Μ!λις εµφανιστεί ο αριθµ!ς του εpιθυµητού
κοµµατιού στην οθ!νη, pιέστε µία φορά PROG
MODE για να αpοθηκεύσετε το κοµµάτι.
™ Η οθ!νη δείχνει σύντοµα prog και prog και
στη συνέχεια τον αριθµ! του εpιλεγµένου
κοµµατιού. (∆είτε 9)
™ Αν εpιχειρήσετε να pρογραµµατίσετε χωρίς
να έχετε εpιλέξει pρώτα έναν αριθµ!
κοµµατιού, η οθ!νη θα δείξει no sel. (∆είτε 0)
3 Εpαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 για να εpιλέξετε
και να αpοθηκεύσετε !λα τα εpιθυµητά
κοµµάτια µε τον ίδιο τρ!pο.
™ Η ένδειξη full εµφανίζεται αν εpιχειρήσετε να
pρογραµµατίσετε pερισσ!τερα αp!
20 κοµµάτια. (∆είτε !)
4 Για την αναpαραγωγή του pρογράµµατος,
pιέστε 2;.
Προληpτικά µέτρα & γενική συντήρηση (∆είτε $)
• Tοpοθετήστε τη συσκευή pάνω σε µια σκληρή
και εpίpεδη εpιφάνεια, ώστε να µην υpάρχει
κίνδυνος να αναpοδογυρίσει.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις µpαταρίες ή τα
CD σε υγρασία, βροχή, άµµο ή σε υψηλές
θερµοκρασίες αp! συσκευές θέρµανσης ή αp!
την άµεση ακτινοβολία του ήλιου.
• Μη σκεpάζετε τη συσκευή. Θα pρέpει να
υpάρχει εpαρκής εξαερισµ!ς µε ένα διάκενο
τουλάχιστον 15 εκ. (6 ιντσών) ανάµεσα στα
ανοίγµατα εξαερισµού και τις pεριβάλλουσες
εpιφάνειες, για την αpοφυγή της υpέρµετρης
αύξησης της θερµοκρασίας.
• Tα µηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι
εξοpλισµένα µε αυτολιpαιν!µενους τριβείς και
γι' αυτ! δεν pρέpει να λαδώνονται ή να
λιpαίνονται.
• Μpορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή µε ένα
µαλακ! στεγν! pανί. Μη χρησιµοpοιείτε
καθαριστικά τα οpοία pεριέχουν αλκο!λη,
αµµωνία, βενζ!λιο ή διαβρωτικά, δι!τι υpάρχει
κίνδυνος να pροκαλέσουν βλάβη στο
pερίβληµα.
Χειρισµς του CD player και των δίσκων CD
(∆είτε %)
• ∆εν pρέpει pοτέ να αγγίζετε τον φακ! του
CD player!
• Oι αp!τοµες µεταβολές στη θερµοκρασία του
pεριβάλλοντος µpορούν να pροκαλέσουν τον
σχηµατισµ! υγρασίας, µε αpοτέλεσµα να
θαµpώσει ο φακ!ς του CD player. Σε µια τέτοια
pερίpτωση, η αναpαραγωγή δίσκων CD θα είναι
αδύνατη. Μην pροσpαθείτε να καθαρίσετε τον
φακ!, αλλά αφήστε το CD player σε ένα ζεστ!
pεριβάλλον έως !του εξατµιστεί η υγρασία.
• Κλείνετε pάντοτε το καpάκι της υpοδοχής του
CD για να αpοφύγετε τη συσσώρευση σκ!νης
στον φακ!. Για να καθαρίσετε την υpοδοχή,
ξεσκονίστε την µε ένα µαλακ! στεγν! pανί.
• Για να καθαρίσετε το CD, σκουpίστε το σε
ευθεία γραµµή αp! το κέντρο pρος τις άκρες,
χρησιµοpοιώντας ένα µαλακ! pανί pου δεν
ξεφτίζει. Μη χρησιµοpοιείτε καθαριστικά δι!τι
υpάρχει κίνδυνος να pροξενήσουν βλάβη στον
δίσκο.
• Ποτέ µην γράφετε και µην κολλάτε
αυτοκ!λλητα εpάνω στην εpιφάνειά του CD.
Ανασκpηση του εpιλεγµένου pρογράµµατος
• Έχοντας διακ!ψει την αναpαραγωγή, pιέστε και
κρατήστε pατηµένο το pλήκτρο PROG MODE
για pερισσ!τερα αp! ένα δευτερ!λεpτα.
™Η οθ!νη δείχνει τους αριθµούς !λων των
αpοθηκευµένων κοµµατιών στην εpιλεγµένη
σειρά τους.
Στην pερίpτωση pου αντιµετωpίσετε κάpοιο pρ!βληµα, και pριν pάτε τη συσκευή για εpισκευή, ελέγξτε
pρώτα τα σηµεία pου αναφέρονται pαρακάτω.
Μην ανοίγετε το pερίβληµα της συσκευής δι!τι υpάρχει κίνδυνος ηλεκτροpληξίας.
Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάpοιο pρ!βληµα ακολουθώντας αυτές τις συµβουλές, αpευθυνθείτε
στο κατάστηµα αp! το οpοίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυpηρέτησης.
ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ: Σε καµία pερίpτωση δεν θα pρέpει να pροσpαθήσετε να εpισκευάσετε µ!νοι
σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
– Πρ-βληµα
• Λύση
∆εν υpάρχει ήχος/ ισχύς
Ένδειξη no disc
– ∆εν έχει ρυθµιστεί η ένταση
• Ρυθµίστε την ένταση
– Έχει τοpοθετηθεί δίσκος CD-RW/ δεν έχει
τοpοθετηθεί δίσκος CD
•
Χρησιµοpοιείτε δίσκους CD ή CD-R
– ∆εν έχει συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
• Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
– Tο CD είναι pολύ γρατσουνισµένο ή λερωµένο
• Aντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε
– Oι µpαταρίες είναι άδειες/ δεν έχουν
Συντήρηση
τοpοθετηθεί σωστά
• Τοpοθετήστε σωστά τις (καινούργιες) µpαταρίες – Έχει θολώσει ο φακ-ς του λέιζερ
• Περιµένετε µέχρι να καθαρίσει ο φακ!ς
Η οθνη δεν λειτουργεί σωστά /
– O δίσκος CD-R είναι κεν-ς ή δεν έχει
Η συσκευή δεν ανταpοκρίνεται στο pάτηµα
ολοκληρωθεί η εγγραφή του.
οpοιουδήpοτε pλήκτρου
• Χρησιµοpοιείτε ολοκληρωµένους δίσκους CD-R
– Ηλεκτροστατική εκκένωση
• Σβήστε και αpοσυνδέστε τη συσκευή αp! το
Η αναpαραγωγή του CD δεν λειτουργεί
ρεύµα. Εpανασυνδέστε µετά αp! λίγα
– Tο CD είναι pολύ γρατσουνισµένο ή λερωµένο
δευτερ!λεpτα
• Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD (δείτε
Συντήρηση)
– Έχει θολώσει ο φακ-ς του λέιζερ
• Περιµένετε µέχρι να pροσαρµοστεί ο φακ!ς στη
θερµοκρασία δωµατίου
∆ιαγραφή του pρογράµµατος
Μpορείτε να σβήσετε τα pεριεχ!µενα της µνήµης:
– ανοίγοντας το καpάκι της υpοδοχής του CD;
– εpιλέγοντας τον δέκτη (TUNER);
– pιέζοντας 9 (δύο φορές κατά την αναpαραγωγή
ή !ταν έχει διακοpεί η αναpαραγωγή)
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα no prog !ταν
ακυρώνεται το pρ!γραµµα. (∆είτε @)
Εpίλυση pροβληµάτων
Tο CD υpερpηδά κοµµάτια
Πληροφορίες σχετικά µε το pεριβάλλον
Καταβάλαµε κάθε δυνατή pροσpάθεια ώστε να pεριοριστούν τα υλικά συσκευασίας και να είναι δυνατ!ς
ο εύκολος διαχωρισµ!ς σε 3 υλικά: χαρτ!νι, διογκωµένο pολυστυρ!λιο και pολυαιθυλένιο.
Η συσκευή σας αpοτελείται αp! υλικά pου µpορούν να ανακυκλωθούν εάν αpοσυναρµολογηθεί αp!
κάpοια εταιρεία pου εξειδικεύεται στον τοµέα αυτ!. Σας pαρακαλούµε να τηρήσετε τους κανονισµούς
pου ισχύουν στη χώρα σας ως pρος τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων µpαταριών και
pαλαιών συσκευών.
– Tο CD έχει βλάβη ή είναι λερωµένο
• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
– Έχει ενεργοpοιηθεί η λειτουργία SHUFFLE ή
κάpοιο pρ-γραµµα
• Ακυρώστε τη λειτουργία SHUFFLE/ το
pρ!γραµµα
XP AZ 3010 7x3 2/2
04-01-2002 10:58
Pagina 2
Svenska
CD Soundmachine
Audio
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
KNAPPAR
Topp- och frontpanelerna (se 1)
Strömmatning
1VOLUME
– för att justera volymen
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– för att förhöja basomfånget
3Källväljare
– för att välja ljudkälla CD eller TUNER.
Och stänga av
4Rutan
– visar CD- och radiofunktioner
5FM•MW (AM)
– för att välja våglängdsband FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– för att öppna/ stänga CD-luckan
7PRESS TO PLAY 2;
– för att stoppa/ göra paus i CD-spelning
8STOP 9
– för att stoppa CD-spelning och för att radera ett
CD-program
9SEARCH ∞ , §
CD:
för att hoppa över eller söka framåt eller
bakåt efter ett stycke/spår
Tuner: för att ställa in en radiostation (upp, ner)
0PRESET +, –
– för att välja en lagrad station (upp, ner)
!PROG MODE
CD:
– för att programmera spårnummer och
granska inprogrammerade spårnummer
– för att spela ett spår, en CD eller ett
program i slumpmässig ordning
– för att upprepa ett spår, en CD eller ett
program
Tuner: – för att lagra radiostationer
Du bör i möjligaste mån använda apparaten på
nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att
du drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget
innan du byter batterier.
För att minska energiåtgången bör du ställa
källväljaren på off (av) när du stänger av apparaten.
Detta gäller både när du använder apparaten på
nätström och med batterier.
Batterier (medföljer ej)
Allmän funktion
Öppna batterifacket och lägg i sex batterier av typ
R-14, UM-2 eller C-celler (helst alkaliska) åt rätt håll,
se symbolerna "+" och "–" inuti batterifacket.
1 Ställ källväljaren på CD/TUNER/OFF för att välja
ljudkälla.
2 Ställ in ljudet med VOLUME och DBB (Dynamic
Bass Boost).
3 För att stänga av apparaten ställer du källväljaren på
off.
@Teleskopisk antenn
– för att förbättra radiomottagningen på FM
#Batterilucka
– för att öppna batterifacket
$AC MAINS
– ingång för nätsladd
Advarsel:
Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse
for stråling.
Bemærk:
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
SVENSKA
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Klass 1 laserapparat
Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera!
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen
är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.
SUOMI
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle ;asersäteilylle. Oikeus muutiksiin
varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom.
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kyttke laitella irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.
NOTES
GRUNDFUNKTIONER
Koppla på och av strömmen: Spara energi
Bakre panelen (se 1)
DANSK
STRÖMMATNING
Suomi
Batterier innehåller kemiska ämnen och måste
kasseras på rätt sätt.
Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten
läcka ut och fräta i facket eller batterierna kan
explodera. Rätta dig efter följande:
• Blanda inte olika typer av batterier, t.ex. alkaliska
batterier och brunstensbatterier. Använd bara
batterier av samma typ i apparaten.
• När du byter batterier ska du inte försöka blanda
gamla med nya.
• Ta ut batterierna ur apparaten om de inte ska
användas under en längre tid.
Strömmatning från nätet
1 Se efter att nätspänningen, som anges på
apparatens undersida, stämmer med eltypen där du
bor. Om inte, rådgör med butiken eller en
serviceverkstad.
2 Sätt i sladden i kontakten AC MAINS och i ett
vägguttag. Kraftdelen är nu ansluten och klar att
användas.
3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du
dra ut sladden ur vägguttaget.
• Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda
apparaten under starkt åskväder.
TEHON LÄHDE
Ylä- ja etupaneelit (Ks 1)
Virtalähde
1VOLUME
– säätää äänenvoimakkuustason
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– parantaa matalien taajuuksien kuuluvuutta
3Lähteen valitsin
– valitsee äänilähteen CD:n tai TUNER. Ja
virrankatkaisukytkimen
4Näyttö
– tuo esille CD:n ja viritintoiminnot
5FM•MW (AM)
– valitsee FM/ MW (AM)-aaltokaistan
6LIFT TO OPEN
– avaa/sulkee CD-pesän
7PRESS TO PLAY 2;
– käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
8STOP 9
– käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
9SEARCH ∞ , §
CD:
ylihyppää tai hakee kohdan/raidan
taakespäin tai eteenpäin
Tuner: virittää asemalle (ylös, alas)
0PRESET +, –
– virittää asemalle (ylös, alas)
!PROG MODE
CD:
– ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut
raitanumerot;
– toistaa CD:n/ohjelman raidat
satunnaisessa järjestyksessä;
– toistaa raidan/CD:n/ohjelman
Tuner: – ohjelmoi ennalta asetetut asemat
Aina kun mahdollista, käytä verkkovirtaa paristojen
keston lisäämiseksi. Muista irrottaa kosketin
laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.
@Teleskooppiantenni
– FM-vastaanoton parantamiseksi
#Paristoluukku
– paristolokeron avaamiseksi
$AC MAINS
– sisäänmeno sähköjohtoa varten
– För FM drar du ut den teleskopiska antennen. Vicka
och vrid på den. Minska längden om signalen är för
stark (mycket nära en sändare).
– För MW (AM) har apparaten en inbyggd antenn,
och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du
riktar in antennen genom att vrida hela apparaten.
Lagra radiostationer
Du kan lagra upp till 32 radiostationer sammanlagt i
minnet: 20 FM och 12 MW(AM).
1 Ställ in önskad radiostation (se Radiomottagning).
2 Tryck på PROG MODE för att aktivera lagring.
™ I rutan blinkar prog (se 5)
3 Tryck på PRESET + eller – en eller flera gånger för
att tilldela stationen ett nummer mellan 1 och 20
OBS: När apparaten stängs av behålls de lagrade
för FM eller 1 och 12 för MW (AM).
stationerna i minnet.
4 Tryck på PROG MODE igen för att bekräfta
inställningen.
Tuner
™ I rutan försvinner prog, och programnumret och
Radiomottagning
den inprogrammerade stationens frekvens visas.
1 Ställ källväljaren på TUNER.
(se 3)
™ I rutan visas tu helt kort. (se 2).
5 Upprepa moment 1-4 för att lagra andra
2 Tryck på FM•MW en eller flera gånger för att välja
radiostationer.
våglängdsband.
• Du kan ta bort en lagrad station genom att lagra en
™ I rutan visas våglängdsbandet och, om den
annan frekvens i dess ställe.
frekvensen redan är inprogrammerad,
programnumret och frekvensen för den
inprogrammerade stationen (se 3)
3 Håll ner ∞ eller § helt kort för att ställa in en
station. Släpp upp knappen när frekvensen börjar
ändras i displayen.
™ Radion ställer automatiskt in sig på en station
med tillräckligt stark signal. Rutan visar Srch
vid automatisk stationsinställning. (se 4)
Paristot (ei toimituksen mukana)
Avaa paristolokero ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä
R-14, UM-2 tai C-soluiset (mieluummin alkaliparistot)
asettamalla navat lokeron sisällä olevien merkintöjen
"+" ja "–" mukaisesti.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne
on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon
ja syövyttää lokeron tai aiheuttaa paristojen
halkeamisen. Näin ollen:
• Älä sekoita paristotyyppejä: esim. alkaliparistoja
hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain
samantyyppisiä paristoja.
• Uudet paristot asennettaessa älä sekoita vanhoja
paristoja uusiin.
• Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään
pitkähköön aikaan
Vaihtovirran käyttö
1 Tarkista, vastaako laitteen pohjassa sijaitsevaan
tyyppikilpeen merkitty virtajännite paikallista
virtajännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteys
myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
2 Liitä sähköjohto AC MAINS-sisäänmenoon ja
pistorasiaan. Virtalähde on nyt kytketty ja
käyttövalmis.
3 To switch off completely, unplug the mains lead
from the wall socket.
• Irrota kovan ukkosilman aikana sähköjohto
pistorasiasta laitteen suojelemiseksi.
PERUSTOIMINNOT
Virran kytkeminen/katkaiseminen:
Säästä energiaa
Riippumatta siitä käytätkö sähkövirtaa vai paristoja
säädä lähdevalitsin asentoon off (pois päältä)
tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi.
Yleistoiminta
1 Äänilähteen valitsemiseksi säädä lähdevalitsin
asentoon CD/TUNER/OFF.
2 Adjust the sound with the VOLUME and DBB
(Dynamic Bass Boost) controls.
3 Säädä ääni toiminnolla VOLUME ja DBB (Dynamic
Bass Boost) -säätimillä.
3 Virran katkaisemiseksi laitteesta aseta
lähdenvalitsin asentoon off.
Huomautus: Kun virta on katkaistu laitteesta,
virittimen ohjelmoinnit pysyvät laitteen muistissa.
Viritin
Radiovastaanotto
1 Säädä lähdevalitsin asentoon TUNER.
™ Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi tu (Ks. 2).
2 Paina FM•MW kerran tai useammin halutun
aaltokaistan valitsemiseksi.
™ Näyttö: näytössä näkyy aaltokaista ja ohjelmoitu
numero sekä ohjelmoidun aseman taajuus, jos
se on jo ohjelmoitu (Ks. 3)
3 Paina ja pidä painettuna ∞ tai § hetken ajan
radioaseman virittämiseksi. Vapauta, kun taajuus
näytössä alkaa muuttua.
™ Radio virittyy automaattisesti riittävän
kuuluvuuden antavalle asemalle. Näyttöön
ilmestyy Srch automaattisen virityksen aikana.
(Ks. 4)
VIRITIN
– Lähetyksen vastaanottamiseksi FM-kanavalta vedä
teleskooppiantenni täyteen pituuteensa. Kallistele
ja kääntele antennia. Pienennä sen pituutta, jos
signaali on liian voimakas (hyvin lähelle lähetintä).
– MW (AM)-kanavaa varten laite on varustettu
sisään rakennetulla antennilla, joten
teleskooppiantenni on tällöin tarpeeton. Kohdista
antenni koko laitetta kääntelemällä.
Radioasemien ohjelmointi
Voit tallentaa muistiin enintään 32 radioasemaa:
20 FM tai 12 MW(AM).
1 Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Radiovastaanotto).
2 Paina PROG MODE ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
™ Näyttö: prog vilkkuu näytössä. (Ks. 5)
3 Paina PRESET + tai – kerran tai useammin
antamaan tälle asemalle numero väliltä 1 - 20 FM
tai 1 - 12 for MW (AM).
4 Paina PROG MODE uudelleen asetuksen
vahvistamiseksi.
™ Näyttö: prog häviää näytöstä ja esille tulevat
ohjelmoitu numero ja ohjelmoidun aseman
taajuus. (Ks 3)
5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.
• Voit ylipyyhkiä ohjelmoidun aseman tallentamalla
sen tilalle toisen taajuuden.
CD-spelare
Indikationer för CD-funktioner i displayen
– CD open: CD-luckan öppen (se 6)
– disc: CD-skiva har lagts i (se 7)
– I stoppläge: totalt antal spår och total speltid
– Under CD-spelning: den gångna speltiden i det
aktuella spåret och aktuellt spårnummer
– Under pause: den gångna speltiden fryser och
blinkar (se 8)
– lägena shuffle/ repeat : när respektive läge är
aktiverat
– prog: när CD-programmering är aktivt; prog blinkar
också helt kort när ett spår lagras (se 9)
– no sel: programmering är aktiverat men inget spår
valt (se 0)
– full: programminnet fullt (se !)
– no prog: programmering avbruten (se @)
– no disc: ingen skiva/ fel i CD-funktionen/
CD-R(W) skivan är tom eller skivan har inte
finaliserats (se # + Felsökning)
TΡOΦO∆OΣIΑ
Εpάνω και εµpρς pίνακας (∆είτε 1)
Tροφοδοσία
1 VOLUME
– ρύθµιση της έντασης του ήχου
2 DBB (Dynamic Bass Boost)
– ενίσχυση της αp!κρισης των µpάσων
3 Εpιλογέας pηγής
– εpιλογή της pηγής ήχου CD ή TUNER;
Kαι διακ!pτης αpενεργοpοίησης
4 Oθνη
– δείχνει τις λειτουργίες του CD και του δέκτη
5 FM•MW (AM)
– εpιλογή της ζώνης συχνοτήτων FM/ MW (AM)
6 LIFT TO OPEN
– άνοιγµα/ κλείσιµο της υpοδοχής του CD
7 PRESS TO PLAY 2;
– αρχή ή pροσωρινή pαύση της αναpαραγωγής
του CD
8 STOP 9
– διακοpή της αναpαραγωγής του CD /
διαγραφή του pρογράµµατος CD
9 SEARCH ∞ , §
CD:
υpερpήδηση ή αναζήτηση
αpοσpάσµατος/ κοµµατιού pρος τα
pίσω ή µpροστά
Tuner: συντονισµ!ς σε ραδιοφωνικ! σταθµ!
(pάνω, κάτω)
0 PRESET +, –
– εpιλογή pροεpιλεγµένου σταθµού (pάνω,
κάτω)
! PROG MODE
CD:
– pρογραµµατισµ!ς και ανασκ!pηση
pρογραµµατισµένων αριθµών
κοµµατιών
– αναpαραγωγή σε τυχαία σειρά των
κοµµατιών του CD/ pρογράµµατος
– εpανάληψη του κοµµατιού/CD/
pρογράµµατος
Tuner: – pρογραµµατισµ!ς σταθµών
pροεpιλογής
pοτε σας είναι βολικ!, χρησιµοpοιείτε την
pαροχή ρεύµατος αp! το ηλεκτρικ! δίκτυο για να
pαρατείνετε τη διάρκεια ζωής των µpαταριών.
Bεβαιωθείτε !τι έχετε αpοσυνδέσει το καλώδιο
τροφοδοσίας αp! τη συσκευή και αp! την pρίζα
pριν τοpοθετήσετε τις µpαταρίες.
Πίσω pίνακας (∆είτε 1)
@ Tηλεσκοpική κεραία
– για τη βελτίωση της λήψης των FM
# Καpάκι θήκης µpαταριών
– για να ανοίξετε τη θήκη των µpαταριών
$ AC MAINS
– υpοδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας
Μpαταρίες (δεν συµpεριλαµβάνονται)
Ανοίξτε τη θήκη µpαταριών και τοpοθετήστε
6 µpαταρίες, τύpου R-14, UM-2 ή C-cell, (κατά
pροτίµηση αλκαλικές) µε τη σωστή pολικ!τητα,
!pως δείχνουν τα σύµβολα "+" και "–" στο
εσωτερικ! της θήκης.
Oι µpαταρίες pεριέχουν χηµικές ουσίες, γι' αυτ* η
αpοκοµιδή τους θα pρέpει να γίνεται µε υpεύθυνο
τρ*pο.
Η λανθασµένη χρήση των µpαταριών µpορεί να
pροκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, µε αpοτέλεσµα
να δηµιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικ! της
θήκης των µpαταριών ή ακ!µη και να εκραγούν οι
µpαταρίες. Γι’ αυτ!:
• Μη χρησιµοpοιείτε διαφορετικούς τύpους
µpαταριών ταυτ!χρονα, για pαράδειγµα
αλκαλικές µpαταρίες µαζί µε µpαταρίες
ψευδαργύρου-άνθρακα. Χρησιµοpοιείτε µ!νο
µpαταρίες του ίδιου τύpου για τη συσκευή.
• ταν τοpοθετείτε νέες µpαταρίες, µη
χρησιµοpοιείτε pαλιές µpαταρίες ταυτ!χρονα
µε καινούργιες.
• Bγάλτε τις µpαταρίες !ταν η συσκευή δεν
pρ!κειται να χρησιµοpοιηθεί για µεγάλο χρονικ!
διάστηµα.
Χρήση εναλλασσµενου ρεύµατος
1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση pου αναγράφεται
στην pινακίδα τύpου στη βάση της συσκευής
αντιστοιχεί στην τοpική σας τάση δικτύου. Αν
δεν αντιστοιχεί, αpευθυνθείτε στο κατάστηµα
αp! το οpοίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο
κέντρο τεχνικής εξυpηρέτησης.
2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
υpοδοχή AC MAINS και στην pρίζα του τοίχου.
Η pαροχή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι τώρα
συνδεδεµένη και η συσκευή είναι έτοιµη για
χρήση.
BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ
∆ΕΚTΗΣ
3 Πιέστε και κρατήστε σύντοµα pατηµένο το
pλήκτρο ∞ ή § για να συντονίσετε τον δέκτη
σε έναν ραδιοφωνικ! σταθµ!. Αφήστε το
pλήκτρο !ταν αρχίσει να αλλάζει η συχν!τητα
στην οθ!νη.
™ Το ραδι!φωνο συντονίζεται αυτ!µατα σε ένα
ραδιοφωνικ! σταθµ! µε αρκετά ισχυρ! σήµα.
Η οθ!νη δείχνει Srch κατά τη διάρκεια του
Η pινακίδα τύpου βρίσκεται στη βάση της συσκευής
αυτ!µατου συντονισµού. (∆είτε 4)
3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή,
αpοσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αp! την
pρίζα του τοίχου.
• Αpοσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αp! την
pρίζα του τοίχου για να pροστατέψετε τη
συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών
καταιγίδων.
Ενεργοpοίηση/ αpενεργοpοίηση:
Εξοικονµηση ενέργειας
– Για τα FM, βγάλτε την τηλεσκοpική κεραία.
Γείρτε και pεριστρέψτε την κεραία. Μειώστε το
Για την αpοφυγή της άσκοpης κατανάλωσης
µήκος της εάν το σήµα είναι pολύ ισχυρ! (pολύ
ενέργειας, και άσχετα αp! τα αν χρησιµοpοιείτε το
κοντά σε pοµp!).
ηλεκτρικ! δίκτυο ή τις µpαταρίες για την
– Για τα MW (AM) tη συσκευή διαθέτει µια
τροφοδοσία της συσκευής, θα pρέpει pάντοτε να
ενσωµατωµένη κεραία, εpοµένως δεν
ρυθµίζετε τον εpιλογέα pηγής στη θέση off
χρειάζεται η τηλεσκοpική κεραία. Κατευθύνετε
(αpενεργοpοίηση).
αυτή την κεραία γυρίζοντας ολ!κληρη τη
συσκευή.
Γενική λειτουργία
1 Bάλτε τον εpιλογέα pηγής στη θέση
CD/TUNER/OFF για να εpιλέξετε την pηγή ήχου.
2 Ρυθµίστε τον ήχο µε τα ρυθµιστικά VOLUME και
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Για να σβήσετε τη συσκευή, ρυθµίστε τον
εpιλογέα pηγής στη θέση off.
Προγραµµατισµς ραδιοφωνικών σταθµών
Μpορείτε να αpοθηκεύσετε µέχρι 32, συνολικά,
ραδιοφωνικούς σταθµούς στη µνήµη:
20 FM και 12 MW (AM).
1 Συντονίστε τον δέκτη στον εpιθυµητ! σταθµ!
(δείτε Ραδιοφωνική λήψη).
2 Πιέστε PROG MODE για να ενεργοpοιήσετε τον
Σηµείωση: ?ταν σβήνετε τη συσκευή, οι σταθµοί
pρογραµµατισµ!.
pροεpιλογής του δέκτη αpοθηκεύονται στη µνήµη
™ Oθ!νη: αναβοσβήνει η ένδειξη prog. (∆είτε 5)
της συσκευής.
3 Πιέστε µία ή pερισσ!τερες φορές PRESET + ή –
∆έκτης
για να δώσετε στον σταθµ! αυτ! έναν αριθµ!
αp! το 1 έως το 20 για τα FM ή 1 έως το 12 για
Ραδιοφωνική λήψη
τα MW (AM).
1 Ρυθµίστε τον εpιλογέα pηγής στη θέση TUNER.
4 Πιέστε άλλη µία φορά PROG MODE για να
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα tu. (∆είτε 2)
εpιβεβαιώσετε τη ρύθµιση.
2 Πιέστε µία ή pερισσ!τερες φορές FM•MW για
™ Oθ!νη: σβήνει η ένδειξη prog εµφανίζονται ο
να εpιλέξετε την εpιθυµητή ζώνη συχνοτήτων.
αριθµ!ς pροεpιλογής και η συχν!τητα του
™ Oθ!νη: δείχνει την εpιλεγµένη ζώνη
pροεpιλεγµένου σταθµού. (∆είτε3)
συχνοτήτων, και τον αριθµ! pροεpιλογής και
5 Εpαναλάβετε τα βήµατα 1-4 για να
τη συχν!τητα του pροεpιλεγµένου σταθµού
αpοθηκεύσετε και άλλους σταθµούς.
αν έχει ήδη pρογραµµατιστεί (∆είτε 3)
• Μpορείτε να διαγράψετε έναν pροεpιλεγµένο
σταθµ! αp! τη µνήµη αpοθηκεύοντας µια άλλη
συχν!τητα στη θέση του.
FELSÖKNING
Råd och allmänt underhåll (Se $)
Felsökning
Under uppspelning kan du använda ∞ eller § för att
välja ett specifikt spår.
• Om du har valt ett spårnummer i stopp- eller
pausläge trycker du på 2; för att starta
uppspelningen.
• Tryck kort § en gång för nästa spår eller flera
gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.
• Tryck kort på ∞ en gång för att komma tillbaka till
början av det aktuella spåret.
• Tryck kort ∞ upprepade gånger för att komma till
något föregående spår.
Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill
kan du lagra ett spår mer än en gång.
1 I stoppläge trycker du på ∞ eller § för att få upp
önskat spår.
2 När det önskade spårnumret visas trycker du på
PROG MODE en gång för att lagra spåret.
™ I displayen visas prog och prog helt kort, följt av
det valda spårnumret. (se 9)
™ Om du försöker programmera in utan att först ha
valt ett spårnummer, visas no sel (se 0)
3 Upprepa steg 1 och 2 för att välja och lagra alla
spår på detta sätt.
™ full visas om du försöker programmera in mer
än 20 spår. (se !)
4 För att spela programmet trycker du på 2;.
• Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte
kan vicka.
• Utsätt inte apparaten, batterier eller CD-skivor för
fuktighet, regn, sand eller stark värme från
värmeelement eller direkt solljus.
• Täck inte över apparaten. Se till att det finns
tillräckligt med ventilation med ett mellanrum på
minst 15 cm mellan ventilationshålen och
intilliggande ytor så att apparaten inte blir för varm.
• De mekaniska delarna av apparaten innehåller
självsmörjande lager och får inte oljas eller
smörjas.
• Gör ren apparaten med en mjuk torr duk för att
göra rent det. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller
material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar enheten för reparation.
Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.
Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en
serviceverkstad.
Hitta ett stycke inom ett spår
1 Håll ner ∞ eller §.
• Då spelas CD-skivan på hög hastighet och låg
volym.
2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper
du upp ∞ eller §.
™ Då fortsätter normal uppspelning.
På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och
CD-Recordables. Försök inte spela en CD-Rewritable,
CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.
1 Ställ källväljaren på CD.
™ I rutan visas Cd helt kort.
2 För att öppna CD-luckan lyfter du i kanten markerad
LIFT TO OPEN.
3 Lägg i en CD eller CD-R med den tryckta sidan upp
och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
4 Tryck på 2; på apparaten för att starta
uppspelningen.
5 För att göra en paus i uppspelningen, trycker du på
2;. För att fortsätta trycker du på 2; igen.
6 För att stoppa CD-spelningen trycker du på STOP 9.
Med PROG MODE kan du välja olika spellägen.
Lägena kan väljas eller ändras under spelningen av en
hel CD eller ett helt CD-program i följande ordning:
shuffle – alla spåren spelas in slumpmässig ordning.
shuffle repeat all –
hela CD-skivan spelas kontinuerligt.
repeat – det aktuella spåret spelas kontinuerligt.
repeat all – hela CD-skivan spelas kontinuerligt.
1 Under uppspelningen väljer du spelläge genom att
trycka på PROG MODE en eller flera gånger tills
önskat spelläge visas.
™ I rutan blinkar det valda läget två sekunder
innan uppspelning börjar.
• Du kan använda ∞ eller § för att hoppa över spår
under shuffle/repeat-lägena.
• Du kan kombinera de olika shuffle/repeatalternativen och användas i ett program: Med
shuffle/ repeat all upprepas t.ex. hela
CD-programmet i slumpmässig ordning.
2 För att komma tillbaka till normal uppspelning
trycker du på PROG MODE tills de olika shuffle/
repeat-lägena inte längre visas.
• Du kan också trycka på 9 för att gå ur det aktuella
spelläget.
Granska det lagrade programmet
• I stoppläge håller du ner STOP i minst en sekund.
PROG MODE for more than one second.
™ Då visar alla de lagrade spårnumren i följd i
displayen.
Radera ett program
Du kan radera innehållet i minnet genom att:
– öppna CD-luckan,
– välja radio TUNER som källa, eller
– trycka på 9 (två gånger under uppspelning eller en
gång i stoppläge).
™ I rutan visas no prog helt kort när programmet
raderas (se @)
CD player and CD handling (Se %)
• Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
• Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att
linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då
går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra
linsen, utan låt apparaten stå varmt tills
fuktigheten avdunstar.
• Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer
in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk
torr duk för att göra rent det.
• Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en
rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk
luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan
skivan skadas.
• Skriv aldrig något på CD-skivor och klistra inga
lappar på dem.
Inget ljud/ingen ström
Det står no d1SC i rutan
– Volymen inte inställd.
• Ställ in VOLUME
– En CD-RW-skiva har lagts i/Ingen CD har lagts i
• Lägg bara i en CD- eller CD-R-skiva
– Nätsladden sitter inte i ordentligt
• Sätt i nätsladden ordentligt
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har klarnat
Displayen fungerar inte eller fungerar inte
ordentligt/ Ingen reaktion på någon av
knapparna
– Statisk urladdning
• Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den
igen efter ett par sekunder
PROG MODE mahdollistaa eri toistotilojen
valitsemisen. Tiloja voidaan vaihtaa tai muuttaa
CD:n/ CD –ohjelman aikana seuraavassa
järjestyksessä:
shuffle –
kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä
shuffle repeat all –
toistaa koko CD:n satunnaisessa järjestyksessä
repeat – toistaa senhetkisen raidan jatkuvasti
repeat all – toistaa koko CD-levyn jatkuvasti
1 Valitse toiston aikana haluamasi toistotila
painamalla PROG MODE kerran tai useammin,
kunnes haluttu toistotila ilmestyy näyttöön.
™ Näyttö: valitsemasi tila vilkkuu 2 sekunnin ajan
ennen toistoa.
• Voit käyttää näppäimiä ∞ tai § raitojen
ylihyppäämiseksi sekoitus/toisto (shuffle/ repeat)
–tilojen aikana.
• Shuffle/ repeat –toistotiloja voidaan yhdistää ja
käyttää ohjelman kanssa: esim. shuffle/ repeat all
–tila toistaa koko CD-ohjelman satunnaisessa
järjestyksessä.
• Aseta laite kovalle ja tasaiselle alustalle niin että
laite ei pääse kallistumaan.
• Älä altista laitetta, paristoja tai CD-levyjä sateelle.
Varo, että siihen ei pääse hiekkaa ja pidä laite
Raitanumerojen ohjelmointi
poissa lämmityslaitteiden tai suoran
Pystyt tallentamaan halutussa järjestyksessä enintään
auringonpaisteen kehittämän liiallisen kuumuuden
20 raitaa. Halutessasi voit tallentaa raidan yhtä
läheisyydestä..
useamman kerran.
• Älä peitä laitetta. Lämmön kehittymisen
1 Paina pysäytystilassa ∞ tai § haluamaasi raitaa
estämiseksi on välttämätöntä jättää vähintään
varten.
15 cm suuruinen aukko ilmareikien ja ympärillä
2 Kun valitsemasi raitanumero ilmestyy näyttöön,
olevien pintojen välille.
paina PROG MODE kerran raidan tallentamiseksi.
• Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia
™ Näyttöön ilmestyy hetkeksi prog ja prog ja sen
laakereita eikä niitä saa öljytä eikä voidella
jälkeen näyttöön ilmestyy valitsemasi
• Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää, kuivalla
raitanumero. (Ks 9)
kangaspalasella pyyhkimällä. Älä käytä spriitä,
™ Jos yrität suorittaa ohjelmoinnin valitsematta
ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita
ensin raitanumeroa, näyttöön ilmestyy no sel.
sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat
(Ks 0)
vaurioittaa koteloa.
3 Toista vaiheet 1 – 2 kaikkien haluttujen raitojen
valitsemiseksi ja tallentamiseksi.
CD-soitin ja CD-levyn käsittely (Ks %)
™ full ilmestyy näyttöön, jos yrität ohjelmoida yli
• Älä koske CD-levyn linssiin!
20 raitaa. (Ks !)
• Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset voivat
4 Ohjelmasi toistamiseksi paina 2;.
kehittää kosteutta ja CD-soittimen linssi voi
höyrystyä. CD-levyn toisto ei ole tällöin
Asetetun ohjelman tarkistus
mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä
• Paina ja pidä painettuna pysäytystilassa
laite lämpimään tilaan, kunnes kosteus haihtuu.
PROG MODE yli yhden sekunnin ajan.
• Muista aina sulkea CD-pesä sen pitämiseksi
™ Näytössä näkyvät järjestyksessä kaikki
pölyttömänä. Puhdista CD-pesä pehmeällä, kuivalla
tallennetut raitanumerot.
kangaspalasella pyyhkimällä.
• Puhdista CD-levy pyyhkimällä se pehmeällä,
Ohjelman ylipyyhkiminen
nukkaamattomalla kangaspalasella. Älä käytä
Voit ylipyyhkiä muistin sisällön seuraavin tavoin:
puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa levyä.
– avaamalla CD-pesän;
• Älä koskaan tekstitä CD-levyä äläkä kiinnitä siihen
– valitsemalla virittimen äänilähteen (TUNER);
tarroja.
– painamalla 9 (kahdesti toiston aikana tai
pysäytysasennossa).
™ Näyttö: tuo näyttöön no prog hetkeksi, kun
ohjelma peruutetaan. (Ks. @)
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
Jos ilmenee vika, tarkista ensin alla mainitut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.
Älä avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai
huoltokeskukseen.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, muuten takuu ei ole voimassa.
– Ongelma
• Ratkaisu
Ei ääntä/virtaa
Merkintänä no disc
– Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
• Säädä äänenvoimakkuus
– Asennettu CD-RW/ Ei CD-levyä
• Asenna CD- tai CD-R-levy
– Sähköjohtoa ei ole kytketty kunnolla
• Kytke kunnolla verkkovirtaan
– CD naarmuuntunut pahoin tai likainen
• Vaihda/puhdista CD-levy, ks. osaa Huolto
– Paristot tyhjentyneet/asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Linssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on kirkastunut
Näyttö ei toimi kunnolla/ Säätimet eivät reagoi
toimintaan
– Sähköstaattinen purkaus
• Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta. Kytke
uudelleen verkkovirtaan muutaman sekunnin
kuluttua.
– CD-R-levy on tyhjä tai levyä ei ole viimeistelty
• Käytä viimeisteltyä CD-R-levyä
CD-levyn toisto ei toimi
– CD naarmuuntunut pahoin/ likainen
• Vaihda/puhdista CD-levy ( ks. osaa Huolto)
– Linssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on mukautunut huoneen
lämpötilaan
CD ylihyppää raitoja
– CD vaurioitunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD
– SHUFFLE tai ohjelma on aktiivinen
• Poistu SHUFFLE/ ohjelmatila(t)
X
Olemme tehneet parhaamme pakkauksen vähentämiseksi ja sen erottelemiseksi kolmeksi eri materiaaliksi
pahvi, paperimassa ja polyeteenivaahtomuovi.
Laite sisältää kierrätettäväksi sopivia materiaaleja, jos kierrätys annetetaan siihen erikoistuneen yhtiön
suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausten, tyhjentyneiden paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden
hävitystä koskevia asetuksia.
3 Tοpοθετήστε ένα CD ή CD-R µε την τυpωµένη
pλευρά pρος τα εpάνω και pιέστε ελαφρά το
Ενδείξεις οθνης για τις λειτουργίες του CD
καpάκι του CD για να κλείσει.
– CD open: είναι ανοιχτή η υpοδοχή του CD
4 Πιέστε 2; στη συσκευή για να αρχίσει η
(∆είτε 6).
αναpαραγωγή.
– disc: έχει τοpοθετηθεί δίσκος CD(∆είτε 7).
5 Για να διακ!ψετε pροσωρινά την αναpαραγωγή,
– ταν έχει διακοpεί η αναpαραγωγή: συνολικ!ς
pιέστε 2;. Για να συνεχίσετε, pιέστε άλλη µια
αριθµ!ς κοµµατιών και συνολικ!ς χρ!νος
φορά 2;.
αναpαραγωγής
6 Για να σταµατήσετε την αναpαραγωγή του CD,
– Κατά την αναpαραγωγή του CD: pαρελθών
pιέστε STOP 9.
χρ!νος αναpαραγωγής του τρέχοντος
Σηµείωση: η αναpαραγωγή του CD θα σταµατήσει
κοµµατιού και αριθµ!ς του τρέχοντος
εpίσης:
κοµµατιού
– αν ανοίξετε την υpοδοχή του CD;
– Στην κατάσταση pροσωρινής pαύσης:
«pαγώνει» και αναβοσβήνει ο pαρελθών χρ!νος – αν εpιλέξετε τον δέκτη (TUNER);
– -ταν το CD φτάσει στο τέλος.
αναpαραγωγής (∆είτε 8).
– Λειτουργίες shuffle/ repeat !ταν είναι
Εpιλογή διαφορετικού κοµµατιού
ενεργοpοιηµένη η αντίστοιχη εpιλογή
Κατά τη διάρκεια της αναpαραγωγής, µpορείτε να
– prog: !ταν είναι ενεργ!ς ο pρογραµµατισµ!ς
χρησιµοpοιήσετε τα pλήκτρα ∞ ή § για να
αp! CD; Η ένδειξη prog εµφανίζεται εpίσης
εpιλέξετε κάpοιο συγκεκριµένο κοµµάτι.
σύντοµα !ταν αpοθηκεύεται ένα µουσικ!
• Αν έχετε εpιλέξει έναν αριθµ! κοµµατιού στην
κοµµάτι. (∆είτε 9)
κατάσταση διακοpής ή pροσωρινής pαύσης,
– no sel: έχει ενεργοpοιηθεί ο pρογραµµατισµ!ς
pιέστε 2; για να αρχίσει η αναpαραγωγή.
αλλά δεν έχουν εpιλεχθεί µουσικά κοµµάτια.
• Πιέστε το pλήκτρο § µία φορά για το εp!µενο
(∆είτε 0)
κοµµάτι, ή pιέστε εpανειληµµένα µέχρι να
– full: έχει γεµίσει η µνήµη pρογραµµατισµού
εµφανιστεί ο αριθµ!ς του εpιθυµητού κοµµατιού
(∆είτε !)
στην οθ!νη.
– no prog: ακύρωση pρογράµµατος (∆είτε @).
• Πιέστε το pλήκτρο ∞ µία φορά για να
– no disc: δεν υpάρχει δίσκος/ σφάλµα στη
εpιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος
λειτουργία του CD/ ο δίσκος CD-R(W) είναι
κοµµατιού.
κεν!ς η δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του
• Πιέστε το pλήκτρο ∞ pερισσ!τερες φορές για
(∆είτε # + Εpίλυση pροβληµάτων)
να εpιλέξετε κάpοιο pροηγούµενο κοµµάτι.
∆ιαφορετικοί τρpοι αναpαραγωγής:
Shuffle and Repeat
Tο pλήκτρο PROG MODE aσας δίνει τη δυνατ!τητα
να εpιλέξετε διάφορους τρ!pους αναpαραγωγής.
Μpορείτε να εpιλέξετε ή να αλλάξετε τον τρ!pο
αναpαραγωγής κατά τη διάρκεια της
αναpαραγωγής ολ!κληρου του CD/ pρογράµµατος
CD, µε την ακ!λουθη σειρά:
shuffle –
!λα τα κοµµάτια αναpαράγονται σε τυχαία σειρά
shuffle repeat all –
εpαναλαµβάνεται ολ!κληρο το CD σε τυχαία σειρά
repeat – αναpαράγεται συνεχώς το τρέχον κοµµάτι
repeat all –
αναpαράγεται συνεχώς ολ!κληρο το CD
1 Κατά τη διάρκεια της αναpαραγωγής, εpιλέξτε
τον εpιθυµητ! τρ!pο αναpαραγωγής pιέζοντας
µία ή pερισσ!τερες φορές PROG MODE µέχρι
να εµφανιστεί ο εpιθυµητ!ς τρ!pος
αναpαραγωγής στην οθ!νη.
™ Oθ!νη: ο εpιλεγµένος τρ!pος αναpαραγωγής
αναβοσβήνει για 2 pριν αp! την
αναpαραγωγή.
• Μpορείτε να χρησιµοpοιήσετε τα pλήκτρα
∞ ή § για να υpερpηδήσετε κοµµάτια στις
λειτουργίες shuffle/ repeat.
• Oι εpιλογές shuffle/ repeat µpορούν να
συνδυαστούν και να χρησιµοpοιηθούν µε ένα
pρ!γραµµα: p.χ. shuffle/ repeat all
εpαναλαµβάνει ολ!κληρο το pρ!γραµµα CD σε
τυχαία σειρά.
2 Για να εpιστρέψετε στην κανονική
αναpαραγωγή, pιέστε PROG MODE µέχρι να
σβήσουν !λες οι ενδείξεις shuffle/ repeat.
• Μpορείτε εpίσης να pιέσετε 9 για να
σταµατήσετε την αναpαραγωγή.
Αναζήτηση αpοσpάσµατος µέσα σε ένα µουσικ
Αυτ! το CD-player µpορεί να αναpαράγει δίσκους κοµµάτι
1 Πιέστε και κρατήστε pατηµένο το pλήκτρο ∞ ή §.
ήχου (Audio) και εγγράψιµους δίσκους (CD• Tο CD αναpαράγεται µε υψηλή ταχύτητα και σε
Recordable). Μην pροσpαθείτε να pαίξετε
χαµηλή ένταση.
εpανεγγράψιµους δίσκους (CD-Rewritable),
δίσκους CD-ROM, CDi, VCD, DVD ή CD υpολογιστή. 2 Αφήστε το pλήκτρο ∞ ή § µ!λις αναγνωρίσετε
το εpιθυµητ! αp!σpασµα.
1 Ρυθµίστε τον εpιλογέα pηγής στη θέση CD.
™ Συνεχίζεται η κανονική αναpαραγωγή.
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα Cd.
2 Για να ανοίξετε το καpάκι της υpοδοχής του CD,
ανασηκώστε το αp! τη γωνία pου φέρει την
ένδειξη LIFT TO OPEN.
3 x 2 R14 • UM2 • C-CELLS
Ympäristöä koskevia tietoja
CD PLAYER
Αναpαραγωγή δίσκου CD
# $
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan (se Underhåll)
Vi har gjort vårt allra bästa för att hålla förpackningsmaterialet till ett minimum och göra det enkelt att
källsortera förpackningsmaterialet i tre material: papp, pappersmassa och polyeten.
Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter
lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.
CD PLAYER
CD Player
@
CD-spelning fungerar inte
9
Miljöinformationl
Vianhaku
Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja
CD-Recordables-levyjä (uudelleen nauhoitettavissa
oleva levy). Älä yritä toistaa seuraavia levyjä:
CD-Rewritables (uudelleen tekstitettävä levy),
CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.
1 Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi CD.
™ Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi Cd.
2 CD-pesän aukaisemiseksi nosta CD-pesän kantta
reunasta, johon on merkitty LIFT TO OPEN.
3 Asenna CD tai CD-R niin että tekstipuoli on
ylöspäin ja paina CD-pesän kantta varoen pesän
sulkemiseksi.
4 Paina 2; laitteella toiston käynnistämiseksi.
5 Toiston keskeyttämiseksi paina 2;. Paina
uudelleen2; toiminnan jatkamiseksi.
6 CD-toiston pysäyttämiseksi paina STOP 9.
0
– SHUFFLE eller ett program är aktivt
• Gå ur SHUFFLE/ programläge
Varotoimet ja yleishuolto (Ks $)
Erilaisia toistotiloja: Shuffle ja Repeat
!
– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan
CD soitin
CD-levyn toisto
– CD-R-skivan är tom eller skivan har inte finaliserats
• Använd en finaliserad CD-R
Spår hoppas över på CD-skivan.
2 Normaaliin toistoon palaamiseksi paina PROG
MODE kunnes shuffle/ repeat –tilat häviävät
näytöstä.
• Voit myös painaa 9 toistotilasta poistumiseksi.
1 Paina ja pidä painettuna ∞ tai §.
• CD toistetaan suurella nopeudella ja
matalaäänisenä.
2 Kun tunnistat haluamasi kohdan vapauta ∞ tai §.
™ Normaali toisto käynnistyy uudelleen.
5 6 7 8
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har acklimatiserat sig
VIANHAKU
Raidan sisällä olevan kohdan löytäminen
4
längre.
HUOLTO JA TURVALLISUUS
Toiston aikana voit käyttää ∞ tai § tietyn raidan
valitsemiseksi.
• Kun olet valinnut raidan numeron pysäytys- tai
keskeytysasennossa, paina 2; toiston
käynnistämiseksi.
• Paina § kerran lyhyesti seuraavaa raitaa varten
tai paina toistuvasti, kunnes haluttu raitanumero
ilmestyy näyttöön.
• Paina ∞ kerran lyhyesti senhetkisen raidan alkuun
palaamiseksi
• Paina ∞ useamman kerran lyhyesti edellistä raitaa
varten
3
– Problem
• Lösning
CD-SOITIN
Erilaisen raidan valitseminen
1 2
VARNING: Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin
CD-SOITIN
Näytön osoitin CD-toimintoja varten
– CD open: CD-pesä auki (Ks. 6)
– disc: Asennettu CD (Ks. 7)
– Pysäytystilassa: raitojen kokonaisnumero ja
toiston kokonaisaika
– CD:n toiston aikana: senhetkisen raidan toistoon
kulunut aika ja senhetkisen raidan numero
– Keskeytyksen aikana: kulunut toisto (Ks. 8)
– shuffle/ repeat -tilat: kun kyseinen tila on
aktivoitu
– prog: kun CD-ohjelma on aktiivinen; prog ilmestyy
myös näyttöön hetkeksi raita tallennettaessa (Ks. 9)
– no sel: ohjelma aktivoitu, mutta ei ole valittu
raitoja (Ks. 0)
– full: ohjelman muisti täynnä (Ks. !)
– no prog: ohjelma peruutettu (Ks. @)
– no disc: ei levyä/virhe CD-toiminnassa/ CD-R(W)levy on tyhjä tai levyä ei ole viimeistelty (ks. # +
osaa Vianhaku
1
Programmera in spårnummer
Olika spårlägen: Shuffle och Repeat
Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa
ΠΛΗΚTΡΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ
UNDERHÅLL OCH SÄKERHET
Välja ett annat spår
Spela en CD
Huomautus: CD-toisto pysähtyy myös kun:
– avaat CD-pesän;
– valitset virittimen äänilähteen (TUNER);
– CD-levy on toistettu loppuun.
Ελληνικά
CD-SPELARE
CD-SPELARE
OBS: CD-spelningen slutar också när:
– du öppnar CD-luckan;
– du väljer radio TUNER som källa, eller
– CD-skivan har kommit till slutet.
Typplåten finns på apparatens undersida.
SÄÄTIMET
Takapaneeli (Ks 1)
TUNER
ΕΠIΛΥΣΗ ΠΡOBΛΗΜΑTΩΝ
ΣΥΝTΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕIΑ
Προγραµµατισµς κοµµατιών
Μpορείτε να αpοθηκεύσετε µέχρι 20 κοµµάτια σε
οpοιαδήpοτε εpιθυµητή σειρά. Αν θέλετε, µpορείτε
να αpοθηκεύσετε οpοιοδήpοτε κοµµάτι
pερισσ!τερες αp! µία φορές.
1 Έχοντας διακ!ψει την αναpαραγωγή, pιέστε
∞ ή § για να εpιλέξετε το εpιθυµητ! κοµµάτι.
2 Μ!λις εµφανιστεί ο αριθµ!ς του εpιθυµητού
κοµµατιού στην οθ!νη, pιέστε µία φορά PROG
MODE για να αpοθηκεύσετε το κοµµάτι.
™ Η οθ!νη δείχνει σύντοµα prog και prog και
στη συνέχεια τον αριθµ! του εpιλεγµένου
κοµµατιού. (∆είτε 9)
™ Αν εpιχειρήσετε να pρογραµµατίσετε χωρίς
να έχετε εpιλέξει pρώτα έναν αριθµ!
κοµµατιού, η οθ!νη θα δείξει no sel. (∆είτε 0)
3 Εpαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 για να εpιλέξετε
και να αpοθηκεύσετε !λα τα εpιθυµητά
κοµµάτια µε τον ίδιο τρ!pο.
™ Η ένδειξη full εµφανίζεται αν εpιχειρήσετε να
pρογραµµατίσετε pερισσ!τερα αp!
20 κοµµάτια. (∆είτε !)
4 Για την αναpαραγωγή του pρογράµµατος,
pιέστε 2;.
Προληpτικά µέτρα & γενική συντήρηση (∆είτε $)
• Tοpοθετήστε τη συσκευή pάνω σε µια σκληρή
και εpίpεδη εpιφάνεια, ώστε να µην υpάρχει
κίνδυνος να αναpοδογυρίσει.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις µpαταρίες ή τα
CD σε υγρασία, βροχή, άµµο ή σε υψηλές
θερµοκρασίες αp! συσκευές θέρµανσης ή αp!
την άµεση ακτινοβολία του ήλιου.
• Μη σκεpάζετε τη συσκευή. Θα pρέpει να
υpάρχει εpαρκής εξαερισµ!ς µε ένα διάκενο
τουλάχιστον 15 εκ. (6 ιντσών) ανάµεσα στα
ανοίγµατα εξαερισµού και τις pεριβάλλουσες
εpιφάνειες, για την αpοφυγή της υpέρµετρης
αύξησης της θερµοκρασίας.
• Tα µηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι
εξοpλισµένα µε αυτολιpαιν!µενους τριβείς και
γι' αυτ! δεν pρέpει να λαδώνονται ή να
λιpαίνονται.
• Μpορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή µε ένα
µαλακ! στεγν! pανί. Μη χρησιµοpοιείτε
καθαριστικά τα οpοία pεριέχουν αλκο!λη,
αµµωνία, βενζ!λιο ή διαβρωτικά, δι!τι υpάρχει
κίνδυνος να pροκαλέσουν βλάβη στο
pερίβληµα.
Χειρισµς του CD player και των δίσκων CD
(∆είτε %)
• ∆εν pρέpει pοτέ να αγγίζετε τον φακ! του
CD player!
• Oι αp!τοµες µεταβολές στη θερµοκρασία του
pεριβάλλοντος µpορούν να pροκαλέσουν τον
σχηµατισµ! υγρασίας, µε αpοτέλεσµα να
θαµpώσει ο φακ!ς του CD player. Σε µια τέτοια
pερίpτωση, η αναpαραγωγή δίσκων CD θα είναι
αδύνατη. Μην pροσpαθείτε να καθαρίσετε τον
φακ!, αλλά αφήστε το CD player σε ένα ζεστ!
pεριβάλλον έως !του εξατµιστεί η υγρασία.
• Κλείνετε pάντοτε το καpάκι της υpοδοχής του
CD για να αpοφύγετε τη συσσώρευση σκ!νης
στον φακ!. Για να καθαρίσετε την υpοδοχή,
ξεσκονίστε την µε ένα µαλακ! στεγν! pανί.
• Για να καθαρίσετε το CD, σκουpίστε το σε
ευθεία γραµµή αp! το κέντρο pρος τις άκρες,
χρησιµοpοιώντας ένα µαλακ! pανί pου δεν
ξεφτίζει. Μη χρησιµοpοιείτε καθαριστικά δι!τι
υpάρχει κίνδυνος να pροξενήσουν βλάβη στον
δίσκο.
• Ποτέ µην γράφετε και µην κολλάτε
αυτοκ!λλητα εpάνω στην εpιφάνειά του CD.
Ανασκpηση του εpιλεγµένου pρογράµµατος
• Έχοντας διακ!ψει την αναpαραγωγή, pιέστε και
κρατήστε pατηµένο το pλήκτρο PROG MODE
για pερισσ!τερα αp! ένα δευτερ!λεpτα.
™Η οθ!νη δείχνει τους αριθµούς !λων των
αpοθηκευµένων κοµµατιών στην εpιλεγµένη
σειρά τους.
Στην pερίpτωση pου αντιµετωpίσετε κάpοιο pρ!βληµα, και pριν pάτε τη συσκευή για εpισκευή, ελέγξτε
pρώτα τα σηµεία pου αναφέρονται pαρακάτω.
Μην ανοίγετε το pερίβληµα της συσκευής δι!τι υpάρχει κίνδυνος ηλεκτροpληξίας.
Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάpοιο pρ!βληµα ακολουθώντας αυτές τις συµβουλές, αpευθυνθείτε
στο κατάστηµα αp! το οpοίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυpηρέτησης.
ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ: Σε καµία pερίpτωση δεν θα pρέpει να pροσpαθήσετε να εpισκευάσετε µ!νοι
σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
– Πρ-βληµα
• Λύση
∆εν υpάρχει ήχος/ ισχύς
Ένδειξη no disc
– ∆εν έχει ρυθµιστεί η ένταση
• Ρυθµίστε την ένταση
– Έχει τοpοθετηθεί δίσκος CD-RW/ δεν έχει
τοpοθετηθεί δίσκος CD
•
Χρησιµοpοιείτε δίσκους CD ή CD-R
– ∆εν έχει συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
• Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
– Tο CD είναι pολύ γρατσουνισµένο ή λερωµένο
• Aντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε
– Oι µpαταρίες είναι άδειες/ δεν έχουν
Συντήρηση
τοpοθετηθεί σωστά
• Τοpοθετήστε σωστά τις (καινούργιες) µpαταρίες – Έχει θολώσει ο φακ-ς του λέιζερ
• Περιµένετε µέχρι να καθαρίσει ο φακ!ς
Η οθνη δεν λειτουργεί σωστά /
– O δίσκος CD-R είναι κεν-ς ή δεν έχει
Η συσκευή δεν ανταpοκρίνεται στο pάτηµα
ολοκληρωθεί η εγγραφή του.
οpοιουδήpοτε pλήκτρου
• Χρησιµοpοιείτε ολοκληρωµένους δίσκους CD-R
– Ηλεκτροστατική εκκένωση
• Σβήστε και αpοσυνδέστε τη συσκευή αp! το
Η αναpαραγωγή του CD δεν λειτουργεί
ρεύµα. Εpανασυνδέστε µετά αp! λίγα
– Tο CD είναι pολύ γρατσουνισµένο ή λερωµένο
δευτερ!λεpτα
• Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD (δείτε
Συντήρηση)
– Έχει θολώσει ο φακ-ς του λέιζερ
• Περιµένετε µέχρι να pροσαρµοστεί ο φακ!ς στη
θερµοκρασία δωµατίου
∆ιαγραφή του pρογράµµατος
Μpορείτε να σβήσετε τα pεριεχ!µενα της µνήµης:
– ανοίγοντας το καpάκι της υpοδοχής του CD;
– εpιλέγοντας τον δέκτη (TUNER);
– pιέζοντας 9 (δύο φορές κατά την αναpαραγωγή
ή !ταν έχει διακοpεί η αναpαραγωγή)
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα no prog !ταν
ακυρώνεται το pρ!γραµµα. (∆είτε @)
Εpίλυση pροβληµάτων
Tο CD υpερpηδά κοµµάτια
Πληροφορίες σχετικά µε το pεριβάλλον
Καταβάλαµε κάθε δυνατή pροσpάθεια ώστε να pεριοριστούν τα υλικά συσκευασίας και να είναι δυνατ!ς
ο εύκολος διαχωρισµ!ς σε 3 υλικά: χαρτ!νι, διογκωµένο pολυστυρ!λιο και pολυαιθυλένιο.
Η συσκευή σας αpοτελείται αp! υλικά pου µpορούν να ανακυκλωθούν εάν αpοσυναρµολογηθεί αp!
κάpοια εταιρεία pου εξειδικεύεται στον τοµέα αυτ!. Σας pαρακαλούµε να τηρήσετε τους κανονισµούς
pου ισχύουν στη χώρα σας ως pρος τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων µpαταριών και
pαλαιών συσκευών.
– Tο CD έχει βλάβη ή είναι λερωµένο
• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
– Έχει ενεργοpοιηθεί η λειτουργία SHUFFLE ή
κάpοιο pρ-γραµµα
• Ακυρώστε τη λειτουργία SHUFFLE/ το
pρ!γραµµα
XP AZ 3010 7x3 2/2
04-01-2002 10:58
Pagina 2
Svenska
CD Soundmachine
Audio
AZ 3010, AZ 3011, AZ 3012
KNAPPAR
Topp- och frontpanelerna (se 1)
Strömmatning
1VOLUME
– för att justera volymen
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– för att förhöja basomfånget
3Källväljare
– för att välja ljudkälla CD eller TUNER.
Och stänga av
4Rutan
– visar CD- och radiofunktioner
5FM•MW (AM)
– för att välja våglängdsband FM/ MW (AM)
6LIFT TO OPEN
– för att öppna/ stänga CD-luckan
7PRESS TO PLAY 2;
– för att stoppa/ göra paus i CD-spelning
8STOP 9
– för att stoppa CD-spelning och för att radera ett
CD-program
9SEARCH ∞ , §
CD:
för att hoppa över eller söka framåt eller
bakåt efter ett stycke/spår
Tuner: för att ställa in en radiostation (upp, ner)
0PRESET +, –
– för att välja en lagrad station (upp, ner)
!PROG MODE
CD:
– för att programmera spårnummer och
granska inprogrammerade spårnummer
– för att spela ett spår, en CD eller ett
program i slumpmässig ordning
– för att upprepa ett spår, en CD eller ett
program
Tuner: – för att lagra radiostationer
Du bör i möjligaste mån använda apparaten på
nätströmmen för att spara på batterierna. Se till att
du drar ut kontakten ur apparaten och ur vägguttaget
innan du byter batterier.
För att minska energiåtgången bör du ställa
källväljaren på off (av) när du stänger av apparaten.
Detta gäller både när du använder apparaten på
nätström och med batterier.
Batterier (medföljer ej)
Allmän funktion
Öppna batterifacket och lägg i sex batterier av typ
R-14, UM-2 eller C-celler (helst alkaliska) åt rätt håll,
se symbolerna "+" och "–" inuti batterifacket.
1 Ställ källväljaren på CD/TUNER/OFF för att välja
ljudkälla.
2 Ställ in ljudet med VOLUME och DBB (Dynamic
Bass Boost).
3 För att stänga av apparaten ställer du källväljaren på
off.
@Teleskopisk antenn
– för att förbättra radiomottagningen på FM
#Batterilucka
– för att öppna batterifacket
$AC MAINS
– ingång för nätsladd
Advarsel:
Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse
for stråling.
Bemærk:
Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den ingebyggede
netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
SVENSKA
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
Klass 1 laserapparat
Varning: Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera!
Strömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen
är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.
SUOMI
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Luokan 1 laserlaite
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle ;asersäteilylle. Oikeus muutiksiin
varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom.
Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kyttke laitella irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.
NOTES
GRUNDFUNKTIONER
Koppla på och av strömmen: Spara energi
Bakre panelen (se 1)
DANSK
STRÖMMATNING
Suomi
Batterier innehåller kemiska ämnen och måste
kasseras på rätt sätt.
Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten
läcka ut och fräta i facket eller batterierna kan
explodera. Rätta dig efter följande:
• Blanda inte olika typer av batterier, t.ex. alkaliska
batterier och brunstensbatterier. Använd bara
batterier av samma typ i apparaten.
• När du byter batterier ska du inte försöka blanda
gamla med nya.
• Ta ut batterierna ur apparaten om de inte ska
användas under en längre tid.
Strömmatning från nätet
1 Se efter att nätspänningen, som anges på
apparatens undersida, stämmer med eltypen där du
bor. Om inte, rådgör med butiken eller en
serviceverkstad.
2 Sätt i sladden i kontakten AC MAINS och i ett
vägguttag. Kraftdelen är nu ansluten och klar att
användas.
3 Om du vill göra apparaten helt strömlös måste du
dra ut sladden ur vägguttaget.
• Dra ut sladden ur vägguttaget för att skydda
apparaten under starkt åskväder.
TEHON LÄHDE
Ylä- ja etupaneelit (Ks 1)
Virtalähde
1VOLUME
– säätää äänenvoimakkuustason
2DBB (Dynamic Bass Boost)
– parantaa matalien taajuuksien kuuluvuutta
3Lähteen valitsin
– valitsee äänilähteen CD:n tai TUNER. Ja
virrankatkaisukytkimen
4Näyttö
– tuo esille CD:n ja viritintoiminnot
5FM•MW (AM)
– valitsee FM/ MW (AM)-aaltokaistan
6LIFT TO OPEN
– avaa/sulkee CD-pesän
7PRESS TO PLAY 2;
– käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
8STOP 9
– käynnistää tai keskeyttää CD-toiston
9SEARCH ∞ , §
CD:
ylihyppää tai hakee kohdan/raidan
taakespäin tai eteenpäin
Tuner: virittää asemalle (ylös, alas)
0PRESET +, –
– virittää asemalle (ylös, alas)
!PROG MODE
CD:
– ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut
raitanumerot;
– toistaa CD:n/ohjelman raidat
satunnaisessa järjestyksessä;
– toistaa raidan/CD:n/ohjelman
Tuner: – ohjelmoi ennalta asetetut asemat
Aina kun mahdollista, käytä verkkovirtaa paristojen
keston lisäämiseksi. Muista irrottaa kosketin
laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.
@Teleskooppiantenni
– FM-vastaanoton parantamiseksi
#Paristoluukku
– paristolokeron avaamiseksi
$AC MAINS
– sisäänmeno sähköjohtoa varten
– För FM drar du ut den teleskopiska antennen. Vicka
och vrid på den. Minska längden om signalen är för
stark (mycket nära en sändare).
– För MW (AM) har apparaten en inbyggd antenn,
och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du
riktar in antennen genom att vrida hela apparaten.
Lagra radiostationer
Du kan lagra upp till 32 radiostationer sammanlagt i
minnet: 20 FM och 12 MW(AM).
1 Ställ in önskad radiostation (se Radiomottagning).
2 Tryck på PROG MODE för att aktivera lagring.
™ I rutan blinkar prog (se 5)
3 Tryck på PRESET + eller – en eller flera gånger för
att tilldela stationen ett nummer mellan 1 och 20
OBS: När apparaten stängs av behålls de lagrade
för FM eller 1 och 12 för MW (AM).
stationerna i minnet.
4 Tryck på PROG MODE igen för att bekräfta
inställningen.
Tuner
™ I rutan försvinner prog, och programnumret och
Radiomottagning
den inprogrammerade stationens frekvens visas.
1 Ställ källväljaren på TUNER.
(se 3)
™ I rutan visas tu helt kort. (se 2).
5 Upprepa moment 1-4 för att lagra andra
2 Tryck på FM•MW en eller flera gånger för att välja
radiostationer.
våglängdsband.
• Du kan ta bort en lagrad station genom att lagra en
™ I rutan visas våglängdsbandet och, om den
annan frekvens i dess ställe.
frekvensen redan är inprogrammerad,
programnumret och frekvensen för den
inprogrammerade stationen (se 3)
3 Håll ner ∞ eller § helt kort för att ställa in en
station. Släpp upp knappen när frekvensen börjar
ändras i displayen.
™ Radion ställer automatiskt in sig på en station
med tillräckligt stark signal. Rutan visar Srch
vid automatisk stationsinställning. (se 4)
Paristot (ei toimituksen mukana)
Avaa paristolokero ja asenna kuusi paristoa, tyyppiä
R-14, UM-2 tai C-soluiset (mieluummin alkaliparistot)
asettamalla navat lokeron sisällä olevien merkintöjen
"+" ja "–" mukaisesti.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne
on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon
ja syövyttää lokeron tai aiheuttaa paristojen
halkeamisen. Näin ollen:
• Älä sekoita paristotyyppejä: esim. alkaliparistoja
hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain
samantyyppisiä paristoja.
• Uudet paristot asennettaessa älä sekoita vanhoja
paristoja uusiin.
• Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään
pitkähköön aikaan
Vaihtovirran käyttö
1 Tarkista, vastaako laitteen pohjassa sijaitsevaan
tyyppikilpeen merkitty virtajännite paikallista
virtajännitettä. Jos näin ei ole, ota yhteys
myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
2 Liitä sähköjohto AC MAINS-sisäänmenoon ja
pistorasiaan. Virtalähde on nyt kytketty ja
käyttövalmis.
3 To switch off completely, unplug the mains lead
from the wall socket.
• Irrota kovan ukkosilman aikana sähköjohto
pistorasiasta laitteen suojelemiseksi.
PERUSTOIMINNOT
Virran kytkeminen/katkaiseminen:
Säästä energiaa
Riippumatta siitä käytätkö sähkövirtaa vai paristoja
säädä lähdevalitsin asentoon off (pois päältä)
tarpeettoman energian kulutuksen välttämiseksi.
Yleistoiminta
1 Äänilähteen valitsemiseksi säädä lähdevalitsin
asentoon CD/TUNER/OFF.
2 Adjust the sound with the VOLUME and DBB
(Dynamic Bass Boost) controls.
3 Säädä ääni toiminnolla VOLUME ja DBB (Dynamic
Bass Boost) -säätimillä.
3 Virran katkaisemiseksi laitteesta aseta
lähdenvalitsin asentoon off.
Huomautus: Kun virta on katkaistu laitteesta,
virittimen ohjelmoinnit pysyvät laitteen muistissa.
Viritin
Radiovastaanotto
1 Säädä lähdevalitsin asentoon TUNER.
™ Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi tu (Ks. 2).
2 Paina FM•MW kerran tai useammin halutun
aaltokaistan valitsemiseksi.
™ Näyttö: näytössä näkyy aaltokaista ja ohjelmoitu
numero sekä ohjelmoidun aseman taajuus, jos
se on jo ohjelmoitu (Ks. 3)
3 Paina ja pidä painettuna ∞ tai § hetken ajan
radioaseman virittämiseksi. Vapauta, kun taajuus
näytössä alkaa muuttua.
™ Radio virittyy automaattisesti riittävän
kuuluvuuden antavalle asemalle. Näyttöön
ilmestyy Srch automaattisen virityksen aikana.
(Ks. 4)
VIRITIN
– Lähetyksen vastaanottamiseksi FM-kanavalta vedä
teleskooppiantenni täyteen pituuteensa. Kallistele
ja kääntele antennia. Pienennä sen pituutta, jos
signaali on liian voimakas (hyvin lähelle lähetintä).
– MW (AM)-kanavaa varten laite on varustettu
sisään rakennetulla antennilla, joten
teleskooppiantenni on tällöin tarpeeton. Kohdista
antenni koko laitetta kääntelemällä.
Radioasemien ohjelmointi
Voit tallentaa muistiin enintään 32 radioasemaa:
20 FM tai 12 MW(AM).
1 Viritä halutulle asemalle (ks. osaa Radiovastaanotto).
2 Paina PROG MODE ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
™ Näyttö: prog vilkkuu näytössä. (Ks. 5)
3 Paina PRESET + tai – kerran tai useammin
antamaan tälle asemalle numero väliltä 1 - 20 FM
tai 1 - 12 for MW (AM).
4 Paina PROG MODE uudelleen asetuksen
vahvistamiseksi.
™ Näyttö: prog häviää näytöstä ja esille tulevat
ohjelmoitu numero ja ohjelmoidun aseman
taajuus. (Ks 3)
5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.
• Voit ylipyyhkiä ohjelmoidun aseman tallentamalla
sen tilalle toisen taajuuden.
CD-spelare
Indikationer för CD-funktioner i displayen
– CD open: CD-luckan öppen (se 6)
– disc: CD-skiva har lagts i (se 7)
– I stoppläge: totalt antal spår och total speltid
– Under CD-spelning: den gångna speltiden i det
aktuella spåret och aktuellt spårnummer
– Under pause: den gångna speltiden fryser och
blinkar (se 8)
– lägena shuffle/ repeat : när respektive läge är
aktiverat
– prog: när CD-programmering är aktivt; prog blinkar
också helt kort när ett spår lagras (se 9)
– no sel: programmering är aktiverat men inget spår
valt (se 0)
– full: programminnet fullt (se !)
– no prog: programmering avbruten (se @)
– no disc: ingen skiva/ fel i CD-funktionen/
CD-R(W) skivan är tom eller skivan har inte
finaliserats (se # + Felsökning)
TΡOΦO∆OΣIΑ
Εpάνω και εµpρς pίνακας (∆είτε 1)
Tροφοδοσία
1 VOLUME
– ρύθµιση της έντασης του ήχου
2 DBB (Dynamic Bass Boost)
– ενίσχυση της αp!κρισης των µpάσων
3 Εpιλογέας pηγής
– εpιλογή της pηγής ήχου CD ή TUNER;
Kαι διακ!pτης αpενεργοpοίησης
4 Oθνη
– δείχνει τις λειτουργίες του CD και του δέκτη
5 FM•MW (AM)
– εpιλογή της ζώνης συχνοτήτων FM/ MW (AM)
6 LIFT TO OPEN
– άνοιγµα/ κλείσιµο της υpοδοχής του CD
7 PRESS TO PLAY 2;
– αρχή ή pροσωρινή pαύση της αναpαραγωγής
του CD
8 STOP 9
– διακοpή της αναpαραγωγής του CD /
διαγραφή του pρογράµµατος CD
9 SEARCH ∞ , §
CD:
υpερpήδηση ή αναζήτηση
αpοσpάσµατος/ κοµµατιού pρος τα
pίσω ή µpροστά
Tuner: συντονισµ!ς σε ραδιοφωνικ! σταθµ!
(pάνω, κάτω)
0 PRESET +, –
– εpιλογή pροεpιλεγµένου σταθµού (pάνω,
κάτω)
! PROG MODE
CD:
– pρογραµµατισµ!ς και ανασκ!pηση
pρογραµµατισµένων αριθµών
κοµµατιών
– αναpαραγωγή σε τυχαία σειρά των
κοµµατιών του CD/ pρογράµµατος
– εpανάληψη του κοµµατιού/CD/
pρογράµµατος
Tuner: – pρογραµµατισµ!ς σταθµών
pροεpιλογής
pοτε σας είναι βολικ!, χρησιµοpοιείτε την
pαροχή ρεύµατος αp! το ηλεκτρικ! δίκτυο για να
pαρατείνετε τη διάρκεια ζωής των µpαταριών.
Bεβαιωθείτε !τι έχετε αpοσυνδέσει το καλώδιο
τροφοδοσίας αp! τη συσκευή και αp! την pρίζα
pριν τοpοθετήσετε τις µpαταρίες.
Πίσω pίνακας (∆είτε 1)
@ Tηλεσκοpική κεραία
– για τη βελτίωση της λήψης των FM
# Καpάκι θήκης µpαταριών
– για να ανοίξετε τη θήκη των µpαταριών
$ AC MAINS
– υpοδοχή για το καλώδιο τροφοδοσίας
Μpαταρίες (δεν συµpεριλαµβάνονται)
Ανοίξτε τη θήκη µpαταριών και τοpοθετήστε
6 µpαταρίες, τύpου R-14, UM-2 ή C-cell, (κατά
pροτίµηση αλκαλικές) µε τη σωστή pολικ!τητα,
!pως δείχνουν τα σύµβολα "+" και "–" στο
εσωτερικ! της θήκης.
Oι µpαταρίες pεριέχουν χηµικές ουσίες, γι' αυτ* η
αpοκοµιδή τους θα pρέpει να γίνεται µε υpεύθυνο
τρ*pο.
Η λανθασµένη χρήση των µpαταριών µpορεί να
pροκαλέσει διαρροές ηλεκτρολύτη, µε αpοτέλεσµα
να δηµιουργηθούν διαβρώσεις στο εσωτερικ! της
θήκης των µpαταριών ή ακ!µη και να εκραγούν οι
µpαταρίες. Γι’ αυτ!:
• Μη χρησιµοpοιείτε διαφορετικούς τύpους
µpαταριών ταυτ!χρονα, για pαράδειγµα
αλκαλικές µpαταρίες µαζί µε µpαταρίες
ψευδαργύρου-άνθρακα. Χρησιµοpοιείτε µ!νο
µpαταρίες του ίδιου τύpου για τη συσκευή.
• ταν τοpοθετείτε νέες µpαταρίες, µη
χρησιµοpοιείτε pαλιές µpαταρίες ταυτ!χρονα
µε καινούργιες.
• Bγάλτε τις µpαταρίες !ταν η συσκευή δεν
pρ!κειται να χρησιµοpοιηθεί για µεγάλο χρονικ!
διάστηµα.
Χρήση εναλλασσµενου ρεύµατος
1 Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση pου αναγράφεται
στην pινακίδα τύpου στη βάση της συσκευής
αντιστοιχεί στην τοpική σας τάση δικτύου. Αν
δεν αντιστοιχεί, αpευθυνθείτε στο κατάστηµα
αp! το οpοίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο
κέντρο τεχνικής εξυpηρέτησης.
2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην
υpοδοχή AC MAINS και στην pρίζα του τοίχου.
Η pαροχή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι τώρα
συνδεδεµένη και η συσκευή είναι έτοιµη για
χρήση.
BΑΣIΚΕΣ ΛΕITOΥΡΓIΕΣ
∆ΕΚTΗΣ
3 Πιέστε και κρατήστε σύντοµα pατηµένο το
pλήκτρο ∞ ή § για να συντονίσετε τον δέκτη
σε έναν ραδιοφωνικ! σταθµ!. Αφήστε το
pλήκτρο !ταν αρχίσει να αλλάζει η συχν!τητα
στην οθ!νη.
™ Το ραδι!φωνο συντονίζεται αυτ!µατα σε ένα
ραδιοφωνικ! σταθµ! µε αρκετά ισχυρ! σήµα.
Η οθ!νη δείχνει Srch κατά τη διάρκεια του
Η pινακίδα τύpου βρίσκεται στη βάση της συσκευής
αυτ!µατου συντονισµού. (∆είτε 4)
3 Για να σβήσετε τελείως τη συσκευή,
αpοσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αp! την
pρίζα του τοίχου.
• Αpοσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αp! την
pρίζα του τοίχου για να pροστατέψετε τη
συσκευή σας κατά τη διάρκεια σφοδρών
καταιγίδων.
Ενεργοpοίηση/ αpενεργοpοίηση:
Εξοικονµηση ενέργειας
– Για τα FM, βγάλτε την τηλεσκοpική κεραία.
Γείρτε και pεριστρέψτε την κεραία. Μειώστε το
Για την αpοφυγή της άσκοpης κατανάλωσης
µήκος της εάν το σήµα είναι pολύ ισχυρ! (pολύ
ενέργειας, και άσχετα αp! τα αν χρησιµοpοιείτε το
κοντά σε pοµp!).
ηλεκτρικ! δίκτυο ή τις µpαταρίες για την
– Για τα MW (AM) tη συσκευή διαθέτει µια
τροφοδοσία της συσκευής, θα pρέpει pάντοτε να
ενσωµατωµένη κεραία, εpοµένως δεν
ρυθµίζετε τον εpιλογέα pηγής στη θέση off
χρειάζεται η τηλεσκοpική κεραία. Κατευθύνετε
(αpενεργοpοίηση).
αυτή την κεραία γυρίζοντας ολ!κληρη τη
συσκευή.
Γενική λειτουργία
1 Bάλτε τον εpιλογέα pηγής στη θέση
CD/TUNER/OFF για να εpιλέξετε την pηγή ήχου.
2 Ρυθµίστε τον ήχο µε τα ρυθµιστικά VOLUME και
DBB (Dynamic Bass Boost).
3 Για να σβήσετε τη συσκευή, ρυθµίστε τον
εpιλογέα pηγής στη θέση off.
Προγραµµατισµς ραδιοφωνικών σταθµών
Μpορείτε να αpοθηκεύσετε µέχρι 32, συνολικά,
ραδιοφωνικούς σταθµούς στη µνήµη:
20 FM και 12 MW (AM).
1 Συντονίστε τον δέκτη στον εpιθυµητ! σταθµ!
(δείτε Ραδιοφωνική λήψη).
2 Πιέστε PROG MODE για να ενεργοpοιήσετε τον
Σηµείωση: ?ταν σβήνετε τη συσκευή, οι σταθµοί
pρογραµµατισµ!.
pροεpιλογής του δέκτη αpοθηκεύονται στη µνήµη
™ Oθ!νη: αναβοσβήνει η ένδειξη prog. (∆είτε 5)
της συσκευής.
3 Πιέστε µία ή pερισσ!τερες φορές PRESET + ή –
∆έκτης
για να δώσετε στον σταθµ! αυτ! έναν αριθµ!
αp! το 1 έως το 20 για τα FM ή 1 έως το 12 για
Ραδιοφωνική λήψη
τα MW (AM).
1 Ρυθµίστε τον εpιλογέα pηγής στη θέση TUNER.
4 Πιέστε άλλη µία φορά PROG MODE για να
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα tu. (∆είτε 2)
εpιβεβαιώσετε τη ρύθµιση.
2 Πιέστε µία ή pερισσ!τερες φορές FM•MW για
™ Oθ!νη: σβήνει η ένδειξη prog εµφανίζονται ο
να εpιλέξετε την εpιθυµητή ζώνη συχνοτήτων.
αριθµ!ς pροεpιλογής και η συχν!τητα του
™ Oθ!νη: δείχνει την εpιλεγµένη ζώνη
pροεpιλεγµένου σταθµού. (∆είτε3)
συχνοτήτων, και τον αριθµ! pροεpιλογής και
5 Εpαναλάβετε τα βήµατα 1-4 για να
τη συχν!τητα του pροεpιλεγµένου σταθµού
αpοθηκεύσετε και άλλους σταθµούς.
αν έχει ήδη pρογραµµατιστεί (∆είτε 3)
• Μpορείτε να διαγράψετε έναν pροεpιλεγµένο
σταθµ! αp! τη µνήµη αpοθηκεύοντας µια άλλη
συχν!τητα στη θέση του.
FELSÖKNING
Råd och allmänt underhåll (Se $)
Felsökning
Under uppspelning kan du använda ∞ eller § för att
välja ett specifikt spår.
• Om du har valt ett spårnummer i stopp- eller
pausläge trycker du på 2; för att starta
uppspelningen.
• Tryck kort § en gång för nästa spår eller flera
gånger tills önskat spårnummer visas i displayen.
• Tryck kort på ∞ en gång för att komma tillbaka till
början av det aktuella spåret.
• Tryck kort ∞ upprepade gånger för att komma till
något föregående spår.
Du kan lagra upp till 20 spår i önskad följd. Om du vill
kan du lagra ett spår mer än en gång.
1 I stoppläge trycker du på ∞ eller § för att få upp
önskat spår.
2 När det önskade spårnumret visas trycker du på
PROG MODE en gång för att lagra spåret.
™ I displayen visas prog och prog helt kort, följt av
det valda spårnumret. (se 9)
™ Om du försöker programmera in utan att först ha
valt ett spårnummer, visas no sel (se 0)
3 Upprepa steg 1 och 2 för att välja och lagra alla
spår på detta sätt.
™ full visas om du försöker programmera in mer
än 20 spår. (se !)
4 För att spela programmet trycker du på 2;.
• Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte
kan vicka.
• Utsätt inte apparaten, batterier eller CD-skivor för
fuktighet, regn, sand eller stark värme från
värmeelement eller direkt solljus.
• Täck inte över apparaten. Se till att det finns
tillräckligt med ventilation med ett mellanrum på
minst 15 cm mellan ventilationshålen och
intilliggande ytor så att apparaten inte blir för varm.
• De mekaniska delarna av apparaten innehåller
självsmörjande lager och får inte oljas eller
smörjas.
• Gör ren apparaten med en mjuk torr duk för att
göra rent det. Använd inte rengöringsmedel som
innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller
material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
Om det uppstår ett fel ska du först gå genom tipsen nedan innan du tar enheten för reparation.
Öppna inte enheten. Du riskerar då att få elektrisk stöt.
Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en
serviceverkstad.
Hitta ett stycke inom ett spår
1 Håll ner ∞ eller §.
• Då spelas CD-skivan på hög hastighet och låg
volym.
2 När du känner igen det stycke du vill höra släpper
du upp ∞ eller §.
™ Då fortsätter normal uppspelning.
På denna CD-spelare kan du spela ljudskivor och
CD-Recordables. Försök inte spela en CD-Rewritable,
CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller dator-CD.
1 Ställ källväljaren på CD.
™ I rutan visas Cd helt kort.
2 För att öppna CD-luckan lyfter du i kanten markerad
LIFT TO OPEN.
3 Lägg i en CD eller CD-R med den tryckta sidan upp
och tryck försiktigt på CD-luckan för att stänga den.
4 Tryck på 2; på apparaten för att starta
uppspelningen.
5 För att göra en paus i uppspelningen, trycker du på
2;. För att fortsätta trycker du på 2; igen.
6 För att stoppa CD-spelningen trycker du på STOP 9.
Med PROG MODE kan du välja olika spellägen.
Lägena kan väljas eller ändras under spelningen av en
hel CD eller ett helt CD-program i följande ordning:
shuffle – alla spåren spelas in slumpmässig ordning.
shuffle repeat all –
hela CD-skivan spelas kontinuerligt.
repeat – det aktuella spåret spelas kontinuerligt.
repeat all – hela CD-skivan spelas kontinuerligt.
1 Under uppspelningen väljer du spelläge genom att
trycka på PROG MODE en eller flera gånger tills
önskat spelläge visas.
™ I rutan blinkar det valda läget två sekunder
innan uppspelning börjar.
• Du kan använda ∞ eller § för att hoppa över spår
under shuffle/repeat-lägena.
• Du kan kombinera de olika shuffle/repeatalternativen och användas i ett program: Med
shuffle/ repeat all upprepas t.ex. hela
CD-programmet i slumpmässig ordning.
2 För att komma tillbaka till normal uppspelning
trycker du på PROG MODE tills de olika shuffle/
repeat-lägena inte längre visas.
• Du kan också trycka på 9 för att gå ur det aktuella
spelläget.
Granska det lagrade programmet
• I stoppläge håller du ner STOP i minst en sekund.
PROG MODE for more than one second.
™ Då visar alla de lagrade spårnumren i följd i
displayen.
Radera ett program
Du kan radera innehållet i minnet genom att:
– öppna CD-luckan,
– välja radio TUNER som källa, eller
– trycka på 9 (två gånger under uppspelning eller en
gång i stoppläge).
™ I rutan visas no prog helt kort när programmet
raderas (se @)
CD player and CD handling (Se %)
• Linsen i CD-spelaren får aldrig vidröras!
• Plötsliga förändringar i temperaturen kan göra att
linsen i CD-spelaren immas igen av kondens. Då
går det inte att spela CD-skivor. Försök inte rengöra
linsen, utan låt apparaten stå varmt tills
fuktigheten avdunstar.
• Håll alltid CD-luckan stängd så att det inte kommer
in damm i CD-facket. Damma facket med en mjuk
torr duk för att göra rent det.
• Gör ren dina CD-skivor genom att torka dem i en
rak linje från mitten utåt mot kanten med en mjuk
luddfri duk. Använd inte rengöringsmedel - då kan
skivan skadas.
• Skriv aldrig något på CD-skivor och klistra inga
lappar på dem.
Inget ljud/ingen ström
Det står no d1SC i rutan
– Volymen inte inställd.
• Ställ in VOLUME
– En CD-RW-skiva har lagts i/Ingen CD har lagts i
• Lägg bara i en CD- eller CD-R-skiva
– Nätsladden sitter inte i ordentligt
• Sätt i nätsladden ordentligt
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan, se Underhåll
– Batterierna slut/ fel isatta
• Sätt i (nya) batterier på rätt sätt
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har klarnat
Displayen fungerar inte eller fungerar inte
ordentligt/ Ingen reaktion på någon av
knapparna
– Statisk urladdning
• Stäng av apparaten och dra ut sladden. Anslut den
igen efter ett par sekunder
PROG MODE mahdollistaa eri toistotilojen
valitsemisen. Tiloja voidaan vaihtaa tai muuttaa
CD:n/ CD –ohjelman aikana seuraavassa
järjestyksessä:
shuffle –
kaikki raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä
shuffle repeat all –
toistaa koko CD:n satunnaisessa järjestyksessä
repeat – toistaa senhetkisen raidan jatkuvasti
repeat all – toistaa koko CD-levyn jatkuvasti
1 Valitse toiston aikana haluamasi toistotila
painamalla PROG MODE kerran tai useammin,
kunnes haluttu toistotila ilmestyy näyttöön.
™ Näyttö: valitsemasi tila vilkkuu 2 sekunnin ajan
ennen toistoa.
• Voit käyttää näppäimiä ∞ tai § raitojen
ylihyppäämiseksi sekoitus/toisto (shuffle/ repeat)
–tilojen aikana.
• Shuffle/ repeat –toistotiloja voidaan yhdistää ja
käyttää ohjelman kanssa: esim. shuffle/ repeat all
–tila toistaa koko CD-ohjelman satunnaisessa
järjestyksessä.
• Aseta laite kovalle ja tasaiselle alustalle niin että
laite ei pääse kallistumaan.
• Älä altista laitetta, paristoja tai CD-levyjä sateelle.
Varo, että siihen ei pääse hiekkaa ja pidä laite
Raitanumerojen ohjelmointi
poissa lämmityslaitteiden tai suoran
Pystyt tallentamaan halutussa järjestyksessä enintään
auringonpaisteen kehittämän liiallisen kuumuuden
20 raitaa. Halutessasi voit tallentaa raidan yhtä
läheisyydestä..
useamman kerran.
• Älä peitä laitetta. Lämmön kehittymisen
1 Paina pysäytystilassa ∞ tai § haluamaasi raitaa
estämiseksi on välttämätöntä jättää vähintään
varten.
15 cm suuruinen aukko ilmareikien ja ympärillä
2 Kun valitsemasi raitanumero ilmestyy näyttöön,
olevien pintojen välille.
paina PROG MODE kerran raidan tallentamiseksi.
• Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia
™ Näyttöön ilmestyy hetkeksi prog ja prog ja sen
laakereita eikä niitä saa öljytä eikä voidella
jälkeen näyttöön ilmestyy valitsemasi
• Käytä laitteen puhdistamiseen pehmeää, kuivalla
raitanumero. (Ks 9)
kangaspalasella pyyhkimällä. Älä käytä spriitä,
™ Jos yrität suorittaa ohjelmoinnin valitsematta
ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita
ensin raitanumeroa, näyttöön ilmestyy no sel.
sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat
(Ks 0)
vaurioittaa koteloa.
3 Toista vaiheet 1 – 2 kaikkien haluttujen raitojen
valitsemiseksi ja tallentamiseksi.
CD-soitin ja CD-levyn käsittely (Ks %)
™ full ilmestyy näyttöön, jos yrität ohjelmoida yli
• Älä koske CD-levyn linssiin!
20 raitaa. (Ks !)
• Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset voivat
4 Ohjelmasi toistamiseksi paina 2;.
kehittää kosteutta ja CD-soittimen linssi voi
höyrystyä. CD-levyn toisto ei ole tällöin
Asetetun ohjelman tarkistus
mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä
• Paina ja pidä painettuna pysäytystilassa
laite lämpimään tilaan, kunnes kosteus haihtuu.
PROG MODE yli yhden sekunnin ajan.
• Muista aina sulkea CD-pesä sen pitämiseksi
™ Näytössä näkyvät järjestyksessä kaikki
pölyttömänä. Puhdista CD-pesä pehmeällä, kuivalla
tallennetut raitanumerot.
kangaspalasella pyyhkimällä.
• Puhdista CD-levy pyyhkimällä se pehmeällä,
Ohjelman ylipyyhkiminen
nukkaamattomalla kangaspalasella. Älä käytä
Voit ylipyyhkiä muistin sisällön seuraavin tavoin:
puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa levyä.
– avaamalla CD-pesän;
• Älä koskaan tekstitä CD-levyä äläkä kiinnitä siihen
– valitsemalla virittimen äänilähteen (TUNER);
tarroja.
– painamalla 9 (kahdesti toiston aikana tai
pysäytysasennossa).
™ Näyttö: tuo näyttöön no prog hetkeksi, kun
ohjelma peruutetaan. (Ks. @)
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
#
$
%
Jos ilmenee vika, tarkista ensin alla mainitut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi.
Älä avaa laitetta, sillä vaarana on sähköisku.
Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai
huoltokeskukseen.
VAROITUS: Älä missään tapauksessa ryhdy itse korjaamaan laitetta, muuten takuu ei ole voimassa.
– Ongelma
• Ratkaisu
Ei ääntä/virtaa
Merkintänä no disc
– Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
• Säädä äänenvoimakkuus
– Asennettu CD-RW/ Ei CD-levyä
• Asenna CD- tai CD-R-levy
– Sähköjohtoa ei ole kytketty kunnolla
• Kytke kunnolla verkkovirtaan
– CD naarmuuntunut pahoin tai likainen
• Vaihda/puhdista CD-levy, ks. osaa Huolto
– Paristot tyhjentyneet/asennettu väärin
• Asenna (uudet) paristot oikein
– Linssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on kirkastunut
Näyttö ei toimi kunnolla/ Säätimet eivät reagoi
toimintaan
– Sähköstaattinen purkaus
• Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta. Kytke
uudelleen verkkovirtaan muutaman sekunnin
kuluttua.
– CD-R-levy on tyhjä tai levyä ei ole viimeistelty
• Käytä viimeisteltyä CD-R-levyä
CD-levyn toisto ei toimi
– CD naarmuuntunut pahoin/ likainen
• Vaihda/puhdista CD-levy ( ks. osaa Huolto)
– Linssi höyrystynyt
• Odota, kunnes linssi on mukautunut huoneen
lämpötilaan
CD ylihyppää raitoja
– CD vaurioitunut tai likainen
• Vaihda tai puhdista CD
– SHUFFLE tai ohjelma on aktiivinen
• Poistu SHUFFLE/ ohjelmatila(t)
X
Olemme tehneet parhaamme pakkauksen vähentämiseksi ja sen erottelemiseksi kolmeksi eri materiaaliksi
pahvi, paperimassa ja polyeteenivaahtomuovi.
Laite sisältää kierrätettäväksi sopivia materiaaleja, jos kierrätys annetetaan siihen erikoistuneen yhtiön
suoritettavaksi. Noudata paikallisia pakkausten, tyhjentyneiden paristojen ja käytöstä poistettujen laitteiden
hävitystä koskevia asetuksia.
3 Tοpοθετήστε ένα CD ή CD-R µε την τυpωµένη
pλευρά pρος τα εpάνω και pιέστε ελαφρά το
Ενδείξεις οθνης για τις λειτουργίες του CD
καpάκι του CD για να κλείσει.
– CD open: είναι ανοιχτή η υpοδοχή του CD
4 Πιέστε 2; στη συσκευή για να αρχίσει η
(∆είτε 6).
αναpαραγωγή.
– disc: έχει τοpοθετηθεί δίσκος CD(∆είτε 7).
5 Για να διακ!ψετε pροσωρινά την αναpαραγωγή,
– ταν έχει διακοpεί η αναpαραγωγή: συνολικ!ς
pιέστε 2;. Για να συνεχίσετε, pιέστε άλλη µια
αριθµ!ς κοµµατιών και συνολικ!ς χρ!νος
φορά 2;.
αναpαραγωγής
6 Για να σταµατήσετε την αναpαραγωγή του CD,
– Κατά την αναpαραγωγή του CD: pαρελθών
pιέστε STOP 9.
χρ!νος αναpαραγωγής του τρέχοντος
Σηµείωση: η αναpαραγωγή του CD θα σταµατήσει
κοµµατιού και αριθµ!ς του τρέχοντος
εpίσης:
κοµµατιού
– αν ανοίξετε την υpοδοχή του CD;
– Στην κατάσταση pροσωρινής pαύσης:
«pαγώνει» και αναβοσβήνει ο pαρελθών χρ!νος – αν εpιλέξετε τον δέκτη (TUNER);
– -ταν το CD φτάσει στο τέλος.
αναpαραγωγής (∆είτε 8).
– Λειτουργίες shuffle/ repeat !ταν είναι
Εpιλογή διαφορετικού κοµµατιού
ενεργοpοιηµένη η αντίστοιχη εpιλογή
Κατά τη διάρκεια της αναpαραγωγής, µpορείτε να
– prog: !ταν είναι ενεργ!ς ο pρογραµµατισµ!ς
χρησιµοpοιήσετε τα pλήκτρα ∞ ή § για να
αp! CD; Η ένδειξη prog εµφανίζεται εpίσης
εpιλέξετε κάpοιο συγκεκριµένο κοµµάτι.
σύντοµα !ταν αpοθηκεύεται ένα µουσικ!
• Αν έχετε εpιλέξει έναν αριθµ! κοµµατιού στην
κοµµάτι. (∆είτε 9)
κατάσταση διακοpής ή pροσωρινής pαύσης,
– no sel: έχει ενεργοpοιηθεί ο pρογραµµατισµ!ς
pιέστε 2; για να αρχίσει η αναpαραγωγή.
αλλά δεν έχουν εpιλεχθεί µουσικά κοµµάτια.
• Πιέστε το pλήκτρο § µία φορά για το εp!µενο
(∆είτε 0)
κοµµάτι, ή pιέστε εpανειληµµένα µέχρι να
– full: έχει γεµίσει η µνήµη pρογραµµατισµού
εµφανιστεί ο αριθµ!ς του εpιθυµητού κοµµατιού
(∆είτε !)
στην οθ!νη.
– no prog: ακύρωση pρογράµµατος (∆είτε @).
• Πιέστε το pλήκτρο ∞ µία φορά για να
– no disc: δεν υpάρχει δίσκος/ σφάλµα στη
εpιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος
λειτουργία του CD/ ο δίσκος CD-R(W) είναι
κοµµατιού.
κεν!ς η δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του
• Πιέστε το pλήκτρο ∞ pερισσ!τερες φορές για
(∆είτε # + Εpίλυση pροβληµάτων)
να εpιλέξετε κάpοιο pροηγούµενο κοµµάτι.
∆ιαφορετικοί τρpοι αναpαραγωγής:
Shuffle and Repeat
Tο pλήκτρο PROG MODE aσας δίνει τη δυνατ!τητα
να εpιλέξετε διάφορους τρ!pους αναpαραγωγής.
Μpορείτε να εpιλέξετε ή να αλλάξετε τον τρ!pο
αναpαραγωγής κατά τη διάρκεια της
αναpαραγωγής ολ!κληρου του CD/ pρογράµµατος
CD, µε την ακ!λουθη σειρά:
shuffle –
!λα τα κοµµάτια αναpαράγονται σε τυχαία σειρά
shuffle repeat all –
εpαναλαµβάνεται ολ!κληρο το CD σε τυχαία σειρά
repeat – αναpαράγεται συνεχώς το τρέχον κοµµάτι
repeat all –
αναpαράγεται συνεχώς ολ!κληρο το CD
1 Κατά τη διάρκεια της αναpαραγωγής, εpιλέξτε
τον εpιθυµητ! τρ!pο αναpαραγωγής pιέζοντας
µία ή pερισσ!τερες φορές PROG MODE µέχρι
να εµφανιστεί ο εpιθυµητ!ς τρ!pος
αναpαραγωγής στην οθ!νη.
™ Oθ!νη: ο εpιλεγµένος τρ!pος αναpαραγωγής
αναβοσβήνει για 2 pριν αp! την
αναpαραγωγή.
• Μpορείτε να χρησιµοpοιήσετε τα pλήκτρα
∞ ή § για να υpερpηδήσετε κοµµάτια στις
λειτουργίες shuffle/ repeat.
• Oι εpιλογές shuffle/ repeat µpορούν να
συνδυαστούν και να χρησιµοpοιηθούν µε ένα
pρ!γραµµα: p.χ. shuffle/ repeat all
εpαναλαµβάνει ολ!κληρο το pρ!γραµµα CD σε
τυχαία σειρά.
2 Για να εpιστρέψετε στην κανονική
αναpαραγωγή, pιέστε PROG MODE µέχρι να
σβήσουν !λες οι ενδείξεις shuffle/ repeat.
• Μpορείτε εpίσης να pιέσετε 9 για να
σταµατήσετε την αναpαραγωγή.
Αναζήτηση αpοσpάσµατος µέσα σε ένα µουσικ
Αυτ! το CD-player µpορεί να αναpαράγει δίσκους κοµµάτι
1 Πιέστε και κρατήστε pατηµένο το pλήκτρο ∞ ή §.
ήχου (Audio) και εγγράψιµους δίσκους (CD• Tο CD αναpαράγεται µε υψηλή ταχύτητα και σε
Recordable). Μην pροσpαθείτε να pαίξετε
χαµηλή ένταση.
εpανεγγράψιµους δίσκους (CD-Rewritable),
δίσκους CD-ROM, CDi, VCD, DVD ή CD υpολογιστή. 2 Αφήστε το pλήκτρο ∞ ή § µ!λις αναγνωρίσετε
το εpιθυµητ! αp!σpασµα.
1 Ρυθµίστε τον εpιλογέα pηγής στη θέση CD.
™ Συνεχίζεται η κανονική αναpαραγωγή.
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα Cd.
2 Για να ανοίξετε το καpάκι της υpοδοχής του CD,
ανασηκώστε το αp! τη γωνία pου φέρει την
ένδειξη LIFT TO OPEN.
3 x 2 R14 • UM2 • C-CELLS
Ympäristöä koskevia tietoja
CD PLAYER
Αναpαραγωγή δίσκου CD
# $
– CD-skivan mycket skrapad eller smutsig
• Byt ut/ gör ren CD-skivan (se Underhåll)
Vi har gjort vårt allra bästa för att hålla förpackningsmaterialet till ett minimum och göra det enkelt att
källsortera förpackningsmaterialet i tre material: papp, pappersmassa och polyeten.
Din enhet består av material som kan återvinnas om den plockas isär av ett specialistföretag. Rätta dig efter
lokala bestämmelser för vad du gör med förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.
CD PLAYER
CD Player
@
CD-spelning fungerar inte
9
Miljöinformationl
Vianhaku
Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja
CD-Recordables-levyjä (uudelleen nauhoitettavissa
oleva levy). Älä yritä toistaa seuraavia levyjä:
CD-Rewritables (uudelleen tekstitettävä levy),
CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.
1 Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi CD.
™ Näyttö: näyttöön ilmestyy hetkeksi Cd.
2 CD-pesän aukaisemiseksi nosta CD-pesän kantta
reunasta, johon on merkitty LIFT TO OPEN.
3 Asenna CD tai CD-R niin että tekstipuoli on
ylöspäin ja paina CD-pesän kantta varoen pesän
sulkemiseksi.
4 Paina 2; laitteella toiston käynnistämiseksi.
5 Toiston keskeyttämiseksi paina 2;. Paina
uudelleen2; toiminnan jatkamiseksi.
6 CD-toiston pysäyttämiseksi paina STOP 9.
0
– SHUFFLE eller ett program är aktivt
• Gå ur SHUFFLE/ programläge
Varotoimet ja yleishuolto (Ks $)
Erilaisia toistotiloja: Shuffle ja Repeat
!
– CD-skivan är skadad eller smutsig
• Byt ut eller gör ren CD-skivan
CD soitin
CD-levyn toisto
– CD-R-skivan är tom eller skivan har inte finaliserats
• Använd en finaliserad CD-R
Spår hoppas över på CD-skivan.
2 Normaaliin toistoon palaamiseksi paina PROG
MODE kunnes shuffle/ repeat –tilat häviävät
näytöstä.
• Voit myös painaa 9 toistotilasta poistumiseksi.
1 Paina ja pidä painettuna ∞ tai §.
• CD toistetaan suurella nopeudella ja
matalaäänisenä.
2 Kun tunnistat haluamasi kohdan vapauta ∞ tai §.
™ Normaali toisto käynnistyy uudelleen.
5 6 7 8
– Laserlinsen är immig
• Vänta tills linsen har acklimatiserat sig
VIANHAKU
Raidan sisällä olevan kohdan löytäminen
4
längre.
HUOLTO JA TURVALLISUUS
Toiston aikana voit käyttää ∞ tai § tietyn raidan
valitsemiseksi.
• Kun olet valinnut raidan numeron pysäytys- tai
keskeytysasennossa, paina 2; toiston
käynnistämiseksi.
• Paina § kerran lyhyesti seuraavaa raitaa varten
tai paina toistuvasti, kunnes haluttu raitanumero
ilmestyy näyttöön.
• Paina ∞ kerran lyhyesti senhetkisen raidan alkuun
palaamiseksi
• Paina ∞ useamman kerran lyhyesti edellistä raitaa
varten
3
– Problem
• Lösning
CD-SOITIN
Erilaisen raidan valitseminen
1 2
VARNING: Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin
CD-SOITIN
Näytön osoitin CD-toimintoja varten
– CD open: CD-pesä auki (Ks. 6)
– disc: Asennettu CD (Ks. 7)
– Pysäytystilassa: raitojen kokonaisnumero ja
toiston kokonaisaika
– CD:n toiston aikana: senhetkisen raidan toistoon
kulunut aika ja senhetkisen raidan numero
– Keskeytyksen aikana: kulunut toisto (Ks. 8)
– shuffle/ repeat -tilat: kun kyseinen tila on
aktivoitu
– prog: kun CD-ohjelma on aktiivinen; prog ilmestyy
myös näyttöön hetkeksi raita tallennettaessa (Ks. 9)
– no sel: ohjelma aktivoitu, mutta ei ole valittu
raitoja (Ks. 0)
– full: ohjelman muisti täynnä (Ks. !)
– no prog: ohjelma peruutettu (Ks. @)
– no disc: ei levyä/virhe CD-toiminnassa/ CD-R(W)levy on tyhjä tai levyä ei ole viimeistelty (ks. # +
osaa Vianhaku
1
Programmera in spårnummer
Olika spårlägen: Shuffle och Repeat
Tyyppikilpi sijaitsee laitteen pohjaosassa
ΠΛΗΚTΡΑ ΡΥΘΜIΣΗΣ
UNDERHÅLL OCH SÄKERHET
Välja ett annat spår
Spela en CD
Huomautus: CD-toisto pysähtyy myös kun:
– avaat CD-pesän;
– valitset virittimen äänilähteen (TUNER);
– CD-levy on toistettu loppuun.
Ελληνικά
CD-SPELARE
CD-SPELARE
OBS: CD-spelningen slutar också när:
– du öppnar CD-luckan;
– du väljer radio TUNER som källa, eller
– CD-skivan har kommit till slutet.
Typplåten finns på apparatens undersida.
SÄÄTIMET
Takapaneeli (Ks 1)
TUNER
ΕΠIΛΥΣΗ ΠΡOBΛΗΜΑTΩΝ
ΣΥΝTΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕIΑ
Προγραµµατισµς κοµµατιών
Μpορείτε να αpοθηκεύσετε µέχρι 20 κοµµάτια σε
οpοιαδήpοτε εpιθυµητή σειρά. Αν θέλετε, µpορείτε
να αpοθηκεύσετε οpοιοδήpοτε κοµµάτι
pερισσ!τερες αp! µία φορές.
1 Έχοντας διακ!ψει την αναpαραγωγή, pιέστε
∞ ή § για να εpιλέξετε το εpιθυµητ! κοµµάτι.
2 Μ!λις εµφανιστεί ο αριθµ!ς του εpιθυµητού
κοµµατιού στην οθ!νη, pιέστε µία φορά PROG
MODE για να αpοθηκεύσετε το κοµµάτι.
™ Η οθ!νη δείχνει σύντοµα prog και prog και
στη συνέχεια τον αριθµ! του εpιλεγµένου
κοµµατιού. (∆είτε 9)
™ Αν εpιχειρήσετε να pρογραµµατίσετε χωρίς
να έχετε εpιλέξει pρώτα έναν αριθµ!
κοµµατιού, η οθ!νη θα δείξει no sel. (∆είτε 0)
3 Εpαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 για να εpιλέξετε
και να αpοθηκεύσετε !λα τα εpιθυµητά
κοµµάτια µε τον ίδιο τρ!pο.
™ Η ένδειξη full εµφανίζεται αν εpιχειρήσετε να
pρογραµµατίσετε pερισσ!τερα αp!
20 κοµµάτια. (∆είτε !)
4 Για την αναpαραγωγή του pρογράµµατος,
pιέστε 2;.
Προληpτικά µέτρα & γενική συντήρηση (∆είτε $)
• Tοpοθετήστε τη συσκευή pάνω σε µια σκληρή
και εpίpεδη εpιφάνεια, ώστε να µην υpάρχει
κίνδυνος να αναpοδογυρίσει.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις µpαταρίες ή τα
CD σε υγρασία, βροχή, άµµο ή σε υψηλές
θερµοκρασίες αp! συσκευές θέρµανσης ή αp!
την άµεση ακτινοβολία του ήλιου.
• Μη σκεpάζετε τη συσκευή. Θα pρέpει να
υpάρχει εpαρκής εξαερισµ!ς µε ένα διάκενο
τουλάχιστον 15 εκ. (6 ιντσών) ανάµεσα στα
ανοίγµατα εξαερισµού και τις pεριβάλλουσες
εpιφάνειες, για την αpοφυγή της υpέρµετρης
αύξησης της θερµοκρασίας.
• Tα µηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι
εξοpλισµένα µε αυτολιpαιν!µενους τριβείς και
γι' αυτ! δεν pρέpει να λαδώνονται ή να
λιpαίνονται.
• Μpορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή µε ένα
µαλακ! στεγν! pανί. Μη χρησιµοpοιείτε
καθαριστικά τα οpοία pεριέχουν αλκο!λη,
αµµωνία, βενζ!λιο ή διαβρωτικά, δι!τι υpάρχει
κίνδυνος να pροκαλέσουν βλάβη στο
pερίβληµα.
Χειρισµς του CD player και των δίσκων CD
(∆είτε %)
• ∆εν pρέpει pοτέ να αγγίζετε τον φακ! του
CD player!
• Oι αp!τοµες µεταβολές στη θερµοκρασία του
pεριβάλλοντος µpορούν να pροκαλέσουν τον
σχηµατισµ! υγρασίας, µε αpοτέλεσµα να
θαµpώσει ο φακ!ς του CD player. Σε µια τέτοια
pερίpτωση, η αναpαραγωγή δίσκων CD θα είναι
αδύνατη. Μην pροσpαθείτε να καθαρίσετε τον
φακ!, αλλά αφήστε το CD player σε ένα ζεστ!
pεριβάλλον έως !του εξατµιστεί η υγρασία.
• Κλείνετε pάντοτε το καpάκι της υpοδοχής του
CD για να αpοφύγετε τη συσσώρευση σκ!νης
στον φακ!. Για να καθαρίσετε την υpοδοχή,
ξεσκονίστε την µε ένα µαλακ! στεγν! pανί.
• Για να καθαρίσετε το CD, σκουpίστε το σε
ευθεία γραµµή αp! το κέντρο pρος τις άκρες,
χρησιµοpοιώντας ένα µαλακ! pανί pου δεν
ξεφτίζει. Μη χρησιµοpοιείτε καθαριστικά δι!τι
υpάρχει κίνδυνος να pροξενήσουν βλάβη στον
δίσκο.
• Ποτέ µην γράφετε και µην κολλάτε
αυτοκ!λλητα εpάνω στην εpιφάνειά του CD.
Ανασκpηση του εpιλεγµένου pρογράµµατος
• Έχοντας διακ!ψει την αναpαραγωγή, pιέστε και
κρατήστε pατηµένο το pλήκτρο PROG MODE
για pερισσ!τερα αp! ένα δευτερ!λεpτα.
™Η οθ!νη δείχνει τους αριθµούς !λων των
αpοθηκευµένων κοµµατιών στην εpιλεγµένη
σειρά τους.
Στην pερίpτωση pου αντιµετωpίσετε κάpοιο pρ!βληµα, και pριν pάτε τη συσκευή για εpισκευή, ελέγξτε
pρώτα τα σηµεία pου αναφέρονται pαρακάτω.
Μην ανοίγετε το pερίβληµα της συσκευής δι!τι υpάρχει κίνδυνος ηλεκτροpληξίας.
Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάpοιο pρ!βληµα ακολουθώντας αυτές τις συµβουλές, αpευθυνθείτε
στο κατάστηµα αp! το οpοίο αγοράσατε τη συσκευή ή στο κέντρο τεχνικής εξυpηρέτησης.
ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ: Σε καµία pερίpτωση δεν θα pρέpει να pροσpαθήσετε να εpισκευάσετε µ!νοι
σας τη συσκευή, αφού εάν κάνετε κάτι τέτοιο θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
– Πρ-βληµα
• Λύση
∆εν υpάρχει ήχος/ ισχύς
Ένδειξη no disc
– ∆εν έχει ρυθµιστεί η ένταση
• Ρυθµίστε την ένταση
– Έχει τοpοθετηθεί δίσκος CD-RW/ δεν έχει
τοpοθετηθεί δίσκος CD
•
Χρησιµοpοιείτε δίσκους CD ή CD-R
– ∆εν έχει συνδεθεί καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
• Συνδέστε καλά το καλώδιο τροφοδοσίας
– Tο CD είναι pολύ γρατσουνισµένο ή λερωµένο
• Aντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD, δείτε
– Oι µpαταρίες είναι άδειες/ δεν έχουν
Συντήρηση
τοpοθετηθεί σωστά
• Τοpοθετήστε σωστά τις (καινούργιες) µpαταρίες – Έχει θολώσει ο φακ-ς του λέιζερ
• Περιµένετε µέχρι να καθαρίσει ο φακ!ς
Η οθνη δεν λειτουργεί σωστά /
– O δίσκος CD-R είναι κεν-ς ή δεν έχει
Η συσκευή δεν ανταpοκρίνεται στο pάτηµα
ολοκληρωθεί η εγγραφή του.
οpοιουδήpοτε pλήκτρου
• Χρησιµοpοιείτε ολοκληρωµένους δίσκους CD-R
– Ηλεκτροστατική εκκένωση
• Σβήστε και αpοσυνδέστε τη συσκευή αp! το
Η αναpαραγωγή του CD δεν λειτουργεί
ρεύµα. Εpανασυνδέστε µετά αp! λίγα
– Tο CD είναι pολύ γρατσουνισµένο ή λερωµένο
δευτερ!λεpτα
• Αντικαταστήστε/ καθαρίστε το CD (δείτε
Συντήρηση)
– Έχει θολώσει ο φακ-ς του λέιζερ
• Περιµένετε µέχρι να pροσαρµοστεί ο φακ!ς στη
θερµοκρασία δωµατίου
∆ιαγραφή του pρογράµµατος
Μpορείτε να σβήσετε τα pεριεχ!µενα της µνήµης:
– ανοίγοντας το καpάκι της υpοδοχής του CD;
– εpιλέγοντας τον δέκτη (TUNER);
– pιέζοντας 9 (δύο φορές κατά την αναpαραγωγή
ή !ταν έχει διακοpεί η αναpαραγωγή)
™ Oθ!νη: δείχνει σύντοµα no prog !ταν
ακυρώνεται το pρ!γραµµα. (∆είτε @)
Εpίλυση pροβληµάτων
Tο CD υpερpηδά κοµµάτια
Πληροφορίες σχετικά µε το pεριβάλλον
Καταβάλαµε κάθε δυνατή pροσpάθεια ώστε να pεριοριστούν τα υλικά συσκευασίας και να είναι δυνατ!ς
ο εύκολος διαχωρισµ!ς σε 3 υλικά: χαρτ!νι, διογκωµένο pολυστυρ!λιο και pολυαιθυλένιο.
Η συσκευή σας αpοτελείται αp! υλικά pου µpορούν να ανακυκλωθούν εάν αpοσυναρµολογηθεί αp!
κάpοια εταιρεία pου εξειδικεύεται στον τοµέα αυτ!. Σας pαρακαλούµε να τηρήσετε τους κανονισµούς
pου ισχύουν στη χώρα σας ως pρος τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, άδειων µpαταριών και
pαλαιών συσκευών.
– Tο CD έχει βλάβη ή είναι λερωµένο
• Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το CD
– Έχει ενεργοpοιηθεί η λειτουργία SHUFFLE ή
κάpοιο pρ-γραµµα
• Ακυρώστε τη λειτουργία SHUFFLE/ το
pρ!γραµµα
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising