Philips | MCD909/12 | Owner's Manual | Philips Heritage Audio Σύστημα Hi-Fi DVD συνιστωσών MCD909/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Heritage Audio Σύστημα Hi-Fi DVD συνιστωσών MCD909/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CS Příručka pro uživatele
3
MCD909
PL Instrukcja obsługi
141
177
EL Εγχειρίδιο χρήσης
37
PT Manual do utilizador
FI
75
RU Руководство пользователя 211
Käyttöopas
HU Felhasználói kézikönyv
107
SK Príručka užívateľa
251
1 Σημαντικό
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Ασφάλεια ακοής
Σημείωση
2 Το DVD Micro Theater
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου
3 Σύνδεση
Σύνδεση καλωδίου ελέγχου
Προετοιμασία
Σύνδεση ηχείων
Σύνδεση κεραίας FM
Σύνδεση καλωδίων ήχου
Σύνδεση καλωδίων βίντεο
Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου
(προαιρετικά)
Ακρόαση μέσω του ακουστικών
Σύνδεση στην πρίζα
4 Ξεκινήστε
Τοποθέτηση μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
Ρύθμιση ρολογιού
Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης
Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το
διακοσμητικό φωτισμό
Ενεργοποίηση
Επιλογή της σωστής πηγής στην
τηλεόραση
Επιλογή του σωστού συστήματος
τηλεόρασης
Ενεργοποίηση προοδευτικής
σάρωσης
Αλλαγή γλώσσας μενού συστήματος
5 Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκων
Αναπαραγωγή από συσκευές USB
Αναπαραγωγή βίντεο DivX
Προβολή εικόνων
Αναπαραγωγή μουσικού slideshow
38
38
39
40
42
42
42
43
44
46
46
46
46
47
48
48
51
51
51
Έλεγχος αναπαραγωγής
Επιλογές αναπαραγωγής
57
58
6 Ακρόαση ραδιοφώνου
59
59
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό
Αυτόματος προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Μη αυτόματος προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
Ρύθμιση ρολογιού RDS
Εμφάνιση πληροφοριών RDS
7 Προσαρμογή ήχου
Προσαρμογή επιπέδου έντασης
Επιλογή αυτόματου ελέγχου έντασης
Προσαρμογή του επιπέδου μπάσων
Σίγαση ήχου
Προσαρμογή του επιπέδου πρίμων
8 Προσαρμογή ρυθμίσεων
52
Γενικές ρυθμίσεις
Ρύθμιση ήχου
Ρύθμιση βίντεο
Προτιμήσεις
52
52
52
9 Άλλες λειτουργίες
53
53
53
53
54
54
55
55
56
56
56
57
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
62
63
64
Ρύθμιση αφύπνισης
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης
διακοπής λειτουργίας
Ακρόαση από συσκευή ήχου
10 Πληροφορίες προϊόντος
66
66
66
66
67
67
68
Προδιαγραφές
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων
Πληροφορίες δυνατότητας
αναπαραγωγής μέσω USB
69
11 Αντιμετώπιση προβλημάτων
69
12 Γλωσσάρι
71
EL
37
Ελλην ικά
Πίνακας περιεχομένων
1 Σημαντικό
Σημαντικές οδηγίες
ασφαλείας
a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
e Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε νερό.
f Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
h Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών)
που παράγουν θερμότητα.
i Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος
ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί,
ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές
κυκλώματος και στο σημείο όπου
εξέρχονται από τη συσκευή.
j Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/
εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
k Χρησιμοποιείτε τη
συσκευή μόνο με το
καροτσάκι, βάση,
τρίποδο, στήριγμα ή
τραπέζι που συνιστάται
από τον κατασκευαστή
ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιείτε καροτσάκι, προσέχετε
κατά τη μεταφορά του καροτσιού/
συσκευής ώστε να αποφύγετε
38
EL
ενδεχόμενο τραυματισμό από
ανατροπή της συσκευής.
l Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή
όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
m Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει
να γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό. Είναι απαραίτητη η
επισκευή της συσκευής όταν έχει
υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως
εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το
βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό
ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη
συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε
βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει.
n ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της
μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής
του υγρού της μπαταρίας που
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό,
καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη
μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά,
με τις ενδείξεις πολικότητας +
και - όπως υποδεικνύονται στη
μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες
διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα
με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν
η μονάδα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
o Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
p Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου
πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα
που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Γνωρίστε τα σύμβολα ασφαλείας
Προσοχή
• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων
Ελλην ικά
ή προσαρμογών ή η εφαρμογή
διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που
υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο
μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση
σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
Προειδοποίηση
• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της
Το σύμβολο κεραυνού υποδεικνύει
υλικό χωρίς μόνωση στο εσωτερικό της
μονάδας, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία. Για λόγους ασφαλείας όλων
των ατόμων στο σπίτι, μην αφαιρείτε το
κάλυμμα του προϊόντος.
Το σύμβολο του θαυμαστικού επισημαίνει
στοιχεία για τα οποία πρέπει να διαβάσετε
προσεχτικά το έντυπο που εσωκλείεται, προς
αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και
συντήρησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τα
ενδεχόμενα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
η παρούσα συσκευή δεν θα πρέπει να
εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία, και δεν θα
πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας, ταιριάξτε το φαρδύ έλασμα
του βύσματος στη φαρδιά υποδοχή και
εισαγάγετε μέχρι τέρμα.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε
τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε
πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών
γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό.
Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα
δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη
συσκευή.
συσκευής.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο
ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
• Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ
μέσα στη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη
πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα
ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη
συσκευή από το ρεύμα.
Ασφάλεια ακοής
Ακούτε με μέτρια ένταση.
• Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν
μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα
ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να
προκαλέσουν απώλεια ακοής σε
φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε
περίπτωση έκθεσης μικρότερης από
ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των
ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν
ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
• Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους.
Με την πάροδο του χρόνου το
“επίπεδο άνεσης” προσαρμόζεται σε
υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά
από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό
που ακούγεται “κανονικό” μπορεί στην
πραγματικότητα να είναι δυνατό και
επιβλαβές για την ακοή σας. Για την
EL
39
προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση
σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού
προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την
αλλάζετε.
Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο
έντασης:
• Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του
ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
• Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να
μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά,
χωρίς παραμόρφωση.
Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:
• Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο,
ακόμα και σε κανονικά “ασφαλή”
επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης
απώλεια ακοής.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον
εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές
και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω
οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
• Ακούτε με λογική ένταση και για
εύλογα χρονικά διαστήματα.
• Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την
ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή
σας.
• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να
μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω
σας.
• Πρέπει να προφυλάσεστε ή να
διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε
δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ
χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα,
κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ.
γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο
ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι
και παράνομο.
Σημείωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται
με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της Philips Consumer
Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το
δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της
συσκευής.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα
οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του
διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω
σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία
2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν
μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού
σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για
τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την
ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή
απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα
βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν
στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες
που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
απορρίμματα του σπιτιού σας.
Αν δείτε το διαγραμμένο σύμβολο
ενός κάδου με τροχούς με το χημικό
σύμβολο «Pb», αυτό σημαίνει ότι
οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις που έχει ορίσει η οδηγία :
40
EL
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία
του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς
κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη
υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή
παλιού εξοπλισμού.
Η
πραγματοποίηση
αντιγράφων
υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής,
όπως προγραμμάτων υπολογιστών,
αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων,
άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται
να συνιστά καταστρατήγηση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν
επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού
για τους σκοπούς αυτούς.
διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των
εργαστηρίων Dolby Laboratories.
Η ονομασία Windows Media
και το λογότυπο Windows αποτελούν
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Οι ονομασίες
DivX, DivX Certified και τα σχετικά
λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της
DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν
αδείας.
Επίσημα προϊόντα με πιστοποίηση DivX®
Ultra.
Αναπαράγει όλες τις εκδόσεις βίντεο DivX
® (συμπεριλαμβανομένου του DivX ® 6) με
βελτιωμένη αναπαραγωγή αρχείων μέσων
DivX® και φορμά μέσων DivX®.
Η συσκευή περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:
Σημείωση
• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω
μέρος της συσκευής.
Η ονομασία HDMI, το
λογότυπο HDMI και η ονομασία HighDefinition Multimedia Interface αποτελούν
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
HDMI Licensing LLC.
Κατασκευάζεται κατόπιν
αδείας από τη Dolby Laboratories. Η
ονομασία ‘Dolby’ και το σύμβολο του
EL
41
Ελλην ικά
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους
τοπικούς κανόνες σχετικά με την
ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή
απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην
αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων
που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον
και στην ανθρώπινη υγεία.
2 Το DVD Micro
Theater
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή δίσκων DVD με τους
παρακάτω κωδικούς περιοχής:
Κωδικός περιοχής για DVD
Χώρες
Ευρώπη
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς
ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει
η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.Philips.com/welcome.
Εισαγωγή
Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:
• να παρακολουθείτε βίντεο από
συσκευές DVD/VCD/SVCD ή USB
• να απολαμβάνετε ήχο από δίσκους ή
συσκευές USB
• να προβάλλετε φωτογραφίες από
δίσκους ή συσκευές USB
• Ακρόαση ραδιοφώνου FM
Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου
με τα παρακάτω εφέ ήχου:
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
• Βελτίωση μπάσων/πρίμων
Η συσκευή υποστηρίζει τα παρακάτω
φορμά μέσων/δίσκων:
Recordable
ReWritable
42
EL
Λυχνίες Hi-Fi κορυφαίας απόδοσης
Με ενσωματωμένες λυχνίες Hi-Fi, μπορείτε
να ζήσετε την εμπειρία ήχου αξεπέραστης
ποιότητας που έχετε συσχετίσει με
τα κορυφαία συστήματα audiophile. Η
αναλογική φύση των λυχνιών παρέχει
πιο ευχάριστο ήχο για το μη γραμμικό
ανθρώπινο σύστημα ακοής. Ο ήχος από
λυχνίες παρουσιάζει χαμηλή παραμόρφωση
και προτιμάται για την καθαρή και
λεπτομερή, οικεία και ρεαλιστική ποιότητα
ήχου.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• 2 ηχεία
• Καλώδια ηχείων
• Τηλεχειριστήριο με μπαταρία
• Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος
(κίτρινο)
• Καλώδιο ελέγχου
• Προσαρμογέας SCART
• Καλώδιο τροφοδοσίας
• Ενσύρματη κεραία FM
• Εγχειρίδιο χρήσης
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
a
b
Ελλην ικά
e
f
g
h
i
c
j
d
k
l
a Πίνακας ενδείξεων
• Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης
b STANDBY-ON
• Ενεργοποιήστε τη συσκευή
ή μεταβείτε στην κατάσταση
αναμονής Eco Power.
c
•
Υποδοχή USB.
•
•
g PRESET +/• Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
h
d SOURCE
• Επιλογή πηγής.
e
•
f
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.
/
•
•
Μετάβαση στο προηγούμενο/
επόμενο κομμάτι.
Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
Μετάβαση στον προηγούμενο/
επόμενο τίτλο ή κεφάλαιο.
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό
σταθμό.
•
•
Διακοπή αναπαραγωγής.
Σε λειτουργία demo, ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση επίδειξης.
•
Άνοιγμα ή κλείσιμο του
διαμερίσματος δίσκου.
i
j Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
EL
43
k VOLUME+/• Προσαρμογή έντασης.
• Ρύθμιση ώρας.
a
l
b DISC
• Επιλογή πηγής δίσκου.
•
•
Υποδοχή ακουστικών.
c SUBTITLE
• Επιλογή γλώσσας υπότιτλων.
Επισκόπηση του
τηλεχειριστηρίου
d AUX
• Επιλογή εξωτερικής πηγής
συσκευής ήχου.
e MODE
• Επιλογή λειτουργιών επανάληψης
αναπαραγωγής.
• Επιλογή λειτουργιών τυχαίας
αναπαραγωγής.
f A-B
• Επανάληψη μιας συγκεκριμένης
ενότητας μέσα σε ένα κομμάτι/
δίσκο.
g SYSTEM
• Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού
ρύθμισης συστήματος.
h OK
• Επιβεβαίωση επιλογής.
i LOUDNESS
• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της αυτόματης ρύθμισης έντασης.
j BASS +/• Προσαρμογή του επιπέδου
μπάσων.
Άνοιγμα ή κλείσιμο του
διαμερίσματος δίσκου.
k TREBLE +/• Προσαρμογή του επιπέδου
πρίμων.
l
•
m
/
•
•
44
EL
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.
Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι.
Συντονισμός σε ραδιοφωνικό
σταθμό.
o RDS/CLOCK
• Για επιλεγμένους ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM: εμφάνιση
πληροφοριών RDS.
• Ρύθμιση ρολογιού.
• Προβολή του ρολογιού.
p Αριθμητικό πληκτρολόγιο
• Άμεση επιλογή τίτλου/κεφαλαίου/
κομματιού.
q PROG
• Προγραμματισμός ραδιοφωνικών
σταθμών.
r
•
Ενεργοποιήστε τη συσκευή
ή μεταβείτε στην κατάσταση
αναμονής Eco Power.
y DISC MENU
• Για δίσκους βίντεο: πρόσβαση ή
έξοδος από το μενού δίσκου.
• Για δίσκους βίντεο με έλεγχο
αναπαραγωγής (PBC):
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
PBC.
z Angle / / /
• Για μενού: πλοήγηση πάνω/κάτω/
αριστερά/δεξιά.
• Μετακίνηση μιας μεγεθυσμένης
εικόνας πάνω/κάτω/αριστερά/
δεξιά.
• Περιστροφή ή αναστροφή εικόνων.
• Angle: Επιλογή γωνίας κάμερας
DVD.
{ MUTE
• Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
| VOLUME+/• Προσαρμογή έντασης.
• Ρύθμιση ώρας.
s TUNER
• Επιλογή πηγής δέκτη.
}
t USB
• Επιλογή πηγής συσκευής USB.
~
u DISPLAY
• Εμφάνιση πληροφοριών
αναπαραγωγής σε μια
συνδεδεμένη τηλεόραση.
v AUDIO
• Για VCD, επιλέξτε στερεοφωνικό,
μεικτό μονοφωνικό αριστερό ή
δεξιό κανάλι.
• Για βίντεο DVD/DivX, επιλέξτε μια
γλώσσα ήχου.
w SLOW
• Για δίσκους βίντεο: επιλογή
λειτουργίας αναπαραγωγής σε
αργή κίνηση.
•
Διακοπή αναπαραγωγής.
/
•
•
•
Μετάβαση στο προηγούμενο/
επόμενο κομμάτι.
Μετάβαση στον προηγούμενο/
επόμενο τίτλο ή κεφάλαιο.
Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού.
 DIM
• Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε
το κύριο σετ διακοσμητικού
φωτισμού.
€ GOTO
• Κατά την αναπαραγωγή δίσκου,
ορίστε μία θέση για έναρξη της
αναπαραγωγής.
x ZOOM
• Μεγέθυνση ή σμίκρυνση μιας
φωτογραφίας/εικόνας βίντεο στην
οθόνη της τηλεόρασης.
EL
45
Ελλην ικά
n SLEEP/TIMER
• Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής
λειτουργίας.
• Ρύθμιση αφύπνισης.
3 Σύνδεση
Σύνδεση καλωδίου ελέγχου
1
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο
ελέγχου στις υποδοχές CONTROL
CABLE στην κύρια μονάδα.
Σύνδεση ηχείων
Σημείωση
• Εισαγάγετε μέχρι τέρμα το γυμνό τμήμα του
καλωδίου ηχείου μέσα στην υποδοχή.
• Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα
παρεχόμενα ηχεία.
• Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση
Προετοιμασία
1
Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στην
τηλεόραση.
2
Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία
(αριστερό/δεξί) σε ίση απόσταση από
την τηλεόραση και σε γωνία περίπου 45
μοιρών σε σχέση με τη θέση ακρόασης.
εξόδου όμοια ή υψηλότερη από εκείνη των
παρεχόμενων ηχείων.
• Η υποδοχή DEMO ισχύει μόνο για τη
μονάδα demo που δεν συμπεριλαμβάνεται
στη συσκευή. Μην επιχειρήσετε να
συνδέσετε καμία άλλη συσκευή στη μονάδα
μέσω αυτής της υποδοχής.
Για την κύρια μονάδα:
1
2
Ξεβιδώστε τις υποδοχές ηχείων.
3
Βιδώστε την αριστερή κόκκινη (+)
υποδοχή για να ασφαλίσετε το
καλώδιο.
4
Εισαγάγετε πλήρως το ασημί άκρο του
καλωδίου ηχείου στην αριστερή μαύρη
(-) υποδοχή.
5
Βιδώστε την αριστερή μαύρη (-)
υποδοχή για να ασφαλίσετε το
καλώδιο.
Σημείωση
• Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών
ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε
ποτέ το σύστημα και τα ηχεία πολύ κοντά σε
συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.
46
EL
Εισαγάγετε πλήρως το κόκκινο άκρο
του καλωδίου ηχείου στην αριστερή
κόκκινη (+) υποδοχή.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να
εισαγάγετε και τα υπόλοιπα καλώδια
στις σωστές υποδοχές.
Ελλην ικά
6
a
b
c
Για τα ηχεία:
1
2
Ξεβιδώστε τις υποδοχές ηχείων.
3
Εισαγάγετε πλήρως το κόκκινο άκρο
του καλωδίου ηχείου στην κόκκινη (+)
υποδοχή.
4
Για το αριστερό ηχείο, αναγνωρίστε το
καλώδιο ηχείου που είναι συνδεδεμένο
στις αριστερές υποδοχές της κύριας
μονάδας.
Σύνδεση κεραίας FM
Συμβουλή
Βιδώστε την κόκκινη (+) υποδοχή για
να ασφαλίσετε το καλώδιο.
• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την
5
Εισαγάγετε πλήρως το ασημί άκρο
του καλωδίου ηχείου στη μαύρη (-)
υποδοχή.
συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM στην
υποδοχή FM AERIAL.
• Η μονάδα δεν υποστηρίζει ραδιοφωνική
λήψη MW.
6
Βιδώστε τη μαύρη (-) υποδοχή για να
ασφαλίσετε το καλώδιο.
7
Επαναλάβετε τα βήματα 2-6 για το δεξί
ηχείο.
κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.
• Για βέλτιστη στερεοφωνική λήψη FM,
1
Συνδέστε την παρεχόμενη ενσύρματη
κεραία FM στην υποδοχή FM AERIAL
της μονάδας.
EL
47
Σύνδεση καλωδίων ήχου
Επιλογή 2: σύνδεση με οπτικό
καλώδιο
Για ακρόαση ήχου από άλλες συσκευές
ήχου καθώς και από τα ηχεία της συσκευής
επιλέξτε κάποια προτιμώμενη σύνδεση ήχου:
• Επιλογή 1: σύνδεση με ομοαξονικό
καλώδιο
• Επιλογή 2: σύνδεση με οπτικό
καλώδιο
• Επιλογή 3: σύνδεση με αναλογικά
καλώδια ήχου
Επιλογή 1: σύνδεση με ομοαξονικό
καλώδιο
TV
Μπορείτε να συνδέσετε ένα οπτικό καλώδιο
για να απολαμβάνετε ψηφιακό ήχο υψηλής
ποιότητας από τη συσκευή.
1
Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν
παρέχεται) στην υποδοχή οπτικής
εισόδου της συσκευής ήχου.
Επιλογή 3: σύνδεση με αναλογικά
καλώδια ήχου
TV
L LINE IN R
Μπορείτε να απολαύσετε πολυκαναλικό
περιβάλλοντα ήχο από αυτή τη μονάδα εάν
τη συνδέσετε σε συσκευή ψηφιακού ήχου.
1
Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο
(δεν παρέχεται) στην ψηφιακή υποδοχή
εισόδου της συσκευής ήχου.
1
Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου (λευκό/
κόκκινο άκρο) στις υποδοχές εισόδου
ήχου μιας συσκευής ήχου.
Σύνδεση καλωδίων βίντεο
Μπορείτε να επιλέξετε την καλύτερη σύνδεση
εικόνας που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
48
EL
•
•
•
•
Επιλογή 1: σύνδεση μέσω
καλωδίου S-video (για τυπική
τηλεόραση).
Επιλογή 2: σύνδεση σε υποδοχή
εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS)
(για τυπική τηλεόραση).
Επιλογή 3: Σύνδεση μέσω
καλωδίων εικόνας σήματος
συνιστωσών (για τυπικό
τηλεοπτικό σήμα ή τηλεόραση
με δυνατότητα προοδευτικής
σάρωσης).
Επιλογή 4: σύνδεση μέσω
καλωδίου SCART (για τηλεόραση
με υποδοχή εισόδου SCART)
Επιλογή 5: σύνδεση μέσω
καλωδίου HDMI (για τηλεόραση με
υποδοχή εισόδου HDMI)
Επιλογή 1: σύνδεση καλωδίου
S-Video
TV
Επιλογή 2: σύνδεση καλωδίου
εικόνας σύνθετου σήματος
TV
Ελλην ικά
•
1
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο
εικόνας σύνθετου σήματος στην:
• υποδοχή VIDEO OUT αυτής της
συσκευής.
• υποδοχή εισόδου βίντεο της
τηλεόρασης.
Επιλογή 3: σύνδεση καλωδίων
εικόνας σήματος συνιστωσών
TV
S-VIDEO IN
Pr/Cr
Pb/Cb
Y
COMPONENT VIDEO IN PUT
1
Συνδέστε ένα καλώδιο S-video (δεν
παρέχεται):
• στην υποδοχή S-Video της
μονάδας.
• στην υποδοχή S-Video της
τηλεόρασης.
EL
49
Επιλογή 5: σύνδεση καλωδίου HDMI
Σημείωση
• Η ποιότητα βίντεο που εξασφαλίζεται από
την προοδευτική σάρωση είναι διαθέσιμη
μόνο όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση με
δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.
• Εάν η τηλεόραση σας δεν υποστηρίζει
δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης, δεν
είναι δυνατή η προβολή της εικόνας.
• Για τον τρόπο ενεργοποίησης της
προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόραση
σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης.
Συνδέστε μια τηλεόραση με δυνατότητα
προοδευτικής σάρωσης μέσω ενός
καλωδίου εικόνας σήματος συνιστωσών για
εικόνα υψηλότερης ποιότητας.
1
Συνδέστε τα καλώδια εικόνας σήματος
συνιστωσών (κόκκινο/μπλε/πράσινο δεν παρέχονται):
• στις υποδοχές VIDEO OUT (Pr/Cr
Pb/Cb Y) αυτής της συσκευής.
• στις υποδοχές εισόδου σήματος
συνιστωσών της τηλεόρασης.
Επιλογή 4: σύνδεση καλωδίου
SCART
TV
HDMI IN
Συνδέστε τηλεοράσεις συμβατές με HDMI
(High Definition Muiltimedia Interface), DVI
(Digital Visual Interface), ή HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection) μέσω
σύνδεσης HDMI για καλύτερη ποιότητα
εικόνας. Αυτή η σύνδεση μεταδίδει
σήματα εικόνας και ήχου. Μέσω αυτής της
σύνδεσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε
DVD με περιεχόμενο HD (High-Definition).
Σημείωση
• Ορισμένες τηλεοράσεις δεν υποστηρίζουν
μετάδοση ήχου HDMI.
1
TV
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν
παρέχεται):
• στην υποδοχή HDMI της μονάδας.
• στην υποδοχή HDMI της
τηλεόρασης.
Σημείωση
• Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μία μόνο
σύνδεση DVI, πραγματοποιήστε τη σύνδεση
μέσω προσαρμογέα HDMI/DVI. Απαιτείται
μια επιπλέον σύνδεση ήχου για να
ολοκληρωθεί η παρούσα σύνδεση.
1
Συνδέστε ένα καλώδιο scart στην:
• υποδοχή SCART της συσκευής.
• υποδοχή SCART της τηλεόρασης.
50
EL
Σύνδεση εξωτερικής
συσκευής ήχου
(προαιρετικά)
Σύνδεση στην πρίζα
1
Ελλην ικά
Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική από
μια εξωτερική συσκευή ήχου μέσω της
μονάδας.
Συνδέστε τα καλώδια ήχου (κόκκινο/
λευκό):
• στις υποδοχές AUX IN της
μονάδας.
• στις υποδοχές εξόδου ήχου της
εξωτερικής συσκευής ήχου.
TV
Προσοχή
L LINE IN R
• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος!
Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος
αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται
τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω
μέρος της μονάδας.
• Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει
όλες τις άλλες συνδέσεις.
1
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC
στην πρίζα.
Ακρόαση μέσω του
ακουστικών
1
Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή .
EL
51
4 Ξεκινήστε
a
b
c
Προσοχή
• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων
ή προσαρμογών ή η εφαρμογή
διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που
υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο
μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση
σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς
λειτουργίες.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθούν ο αριθμός μοντέλου και σειράς της
συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της
συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου ______________________
Αριθμός σειράς ________________________
Τοποθέτηση μπαταριών
στο τηλεχειριστήριο
Προσοχή
Ρύθμιση ρολογιού
1
Σε λειτουργία αναμονής Eco Power,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
RDS/CLOCK για ενεργοποίηση της
λειτουργίας ρύθμισης ρολογιού.
» Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
2
Πατήστε VOLUME+/- για να ρυθμίσετε
την ώρα.
3
Πατήστε RDS/CLOCK για
επιβεβαίωση.
» Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών
και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
4
Πατήστε VOLUME+/- για να ρυθμίσετε
τα λεπτά.
5
Πατήστε RDS/CLOCK για
επιβεβαίωση.
• Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες
μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην
απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
• Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της
μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ
διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
• Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν
δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, φροντίζετε να αφαιρείτε τις
μπαταρίες.
1
2
Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
3
Κλείστε το διαμέρισμα των μπαταριών.
52
EL
Εισαγάγετε 2 μπαταρίες R03 AAA
με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως
υποδεικνύεται.
Ενεργοποίηση λειτουργίας
επίδειξης
Μπορείτε να δείτε μια συνοπτική
παρουσίαση όλων των λειτουργιών.
1
Στη λειτουργία αναμονής Eco Power,
πατήστε στην κεντρική μονάδα
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
επίδειξης.
» Ξεκινά μια επίδειξη των κύριων
διαθέσιμων λειτουργιών.
1
Πατήστε ξανά το
μονάδα.
στην κύρια
Ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε το
διακοσμητικό φωτισμό
1
Πατήστε το DIM για να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το
κύριο σετ διακοσμητικού φωτισμού.
Επιλογή της σωστής πηγής
στην τηλεόραση
1
2
3
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Πατήστε DISC για επιλογή πηγής
δίσκου.
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και
επιλέξτε τη σωστή πηγή βίντεο.
» Θα πρέπει να δείτε την μπλε οθόνη
φόντου του DVD.
Συμβουλή
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή
της σωστής πηγής βίντεο ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
Ενεργοποίηση
1
Πατήστε .
» Απαιτούνται 10 δευτερόλεπτα για
την ενεργοποίηση της μονάδας.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής
1
Πατήστε για να πραγματοποιήσετε
μετάβαση της μονάδας σε κατάσταση
αναμονής Eco Power.
» Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης
ενδείξεων θα σβήσει.
» Ανάβει η μπλε ένδειξη Eco Power.
Επιλογή του σωστού
συστήματος τηλεόρασης
Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση εάν η εικόνα δεν
εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή, αυτή
η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη
ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.
1
2
Πατήστε SYSTEM.
3
Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε OK.
• [PAL] -Για τηλεοράσεις με σύστημα
χρωμάτων PAL.
• [NTSC] -Για τηλεοράσεις με
σύστημα χρωμάτων NTSC.
• [Multi] -Για τηλεόραση που είναι
συμβατή τόσο με PAL όσο και με
NTSC.
4
Για έξοδο από το μενού, πατήστε
SYSTEM.
Συμβουλή
• Σε λειτουργία Eco Power, μπορείτε να
πατήσετε το CLOCK για να μεταβείτε στην
κατάσταση αναμονής και να δείτε το ρολόι
(εάν έχει ρυθμιστεί).
• Όταν το σύστημα παραμένει σε λειτουργία
αναμονής για περισσότερα από 90
δευτερόλεπτα, μεταβαίνει αυτόματα στη
λειτουργία Eco Power.
Πατήστε για να επιλέξετε [Video
Setup]>[TV Type] και πατήστε OK.
EL
53
Ελλην ικά
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
επίδειξης:
Ενεργοποίηση
προοδευτικής σάρωσης
Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης
προβάλλει διπλάσιο αριθμό καρέ ανά
δευτερόλεπτο από αυτά που προβάλλονται
με την πεπλεγμένη σάρωση (κοινό σύστημα
τηλεόρασης). Με σχεδόν διπλάσιο αριθμό
γραμμών, η προοδευτική σάρωση προσφέρει
υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.
Προτού ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
βεβαιωθείτε ότι:
• Η τηλεόραση υποστηρίζει σήματα
προοδευτικής σάρωσης.
• Έχετε συνδέσει τη μονάδα με
την τηλεόραση μέσω καλωδίου
εικόνας σήματος συνιστωσών.
1
2
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία
προοδευτικής σάρωσης της
τηλεόρασης είναι απενεργοποιημένη
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασης).
3
Ρυθμίστε την τηλεόραση στο σωστό
κανάλι προβολής για τη μονάδα.
4
5
6
Πατήστε DISC.
7
Επιλέξτε [Progressive]>[On] και
πατήστε OK.
» Εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό
μήνυμα.
8
Για να συνεχίσετε, επιλέξτε [Ok] και
πατήστε OK.
» Η ρύθμιση προοδευτικής σάρωσης
ολοκληρώθηκε.
54
EL
Πατήστε SYSTEM MENU.
Πατήστε για να επιλέξετε [Video
Setup] και πατήστε .
Σημείωση
• Εάν εμφανιστεί κενή/παραμορφωμένη
οθόνη, περιμένετε περίπου 15
δευτερόλεπτα για αυτόματη επαναφορά
ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία
προοδευτικής σάρωσης με μη αυτόματο
τρόπο.
9
Πατήστε SYSTEM MENU για έξοδο.
Αλλαγή γλώσσας μενού
συστήματος
1
2
Πατήστε SYSTEM.
Επιλέξτε [General Setup]>[OSD
Language] και πατήστε OK.
3
Ενεργοποιήστε μια επιλογή και
πατήστε OK.
4
Για έξοδο από το μενού, πατήστε
SYSTEM.
» Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε
.
5 Αναπαραγωγή
» Για δίσκους βίντεο, η αναπαραγωγή
συνεχίζεται πάντα από το σημείο
στο οποίο είχε διακοπεί.
Προσοχή
μετακινείτε τη μονάδα όταν βρίσκεται σε
λειτουργία.
Αναπαραγωγή δίσκων
Προσοχή
• Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα στο
εσωτερικό της μονάδας.
• Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος! Μην
αναπαράγετε ποτέ δίσκους με αξεσουάρ
όπως δαχτυλίδια σταθεροποίησης δίσκου ή
φύλλα προστασίας δίσκου.
• Μην πιέζετε τη θήκη δίσκου και μην
τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός
από δίσκους μέσα στη θήκη. Μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής δίσκων.
Σημείωση
• Με κάποιους τύπους δίσκων/αρχείων, η
αναπαραγωγή ενδέχεται να διαφέρει.
• Πραγματοποιείται αναπαραγωγή μόνο της
πρώτης περιόδου λειτουργίας ενός CD με
πολλαπλές περιόδους.
• Η μονάδα δεν υποστηρίζει το φορμά ήχου
MP3PRO.
• Εάν στο όνομα του κομματιού MP3 (ID3) ή
του άλμπουμ, υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες,
τότε το όνομα ενδέχεται να μην εμφανίζεται
σωστά στην οθόνη, καθώς τέτοιοι
χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται.
1
Πατήστε DISC για επιλογή πηγής
δίσκου.
2
3
Πατήστε .
Τοποθετήστε ένα δίσκο με την πλευρά
εκτύπωσης στραμμένη προς τα πάνω
και κλείστε το πορτάκι του δίσκου.
» Έναρξη αναπαραγωγής.
» Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε .
Ελλην ικά
» Για έναρξη της αναπαραγωγής
από την αρχή, πατήστε ενώ
εμφανίζεται το μήνυμα.
• Κίνδυνος βλάβης στη μονάδα! Ποτέ μην
Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο DVD/(S)VCD,
ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μενού στην
οθόνη της τηλεόρασης.
Για μη αυτόματη πρόσβαση ή έξοδο από το
μενού:
1
Πατήστε DISC MENU.
Για VCD με δυνατότητα ελέγχου
αναπαραγωγής (PBC) (μόνο έκδοση 2.0):
Η λειτουργία PBC επιτρέπει την
αναπαραγωγή VCD με διαδραστικό τρόπο
σύμφωνα με την οθόνη μενού.
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε DISC MENU για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
ελέγχου αναπαραγωγής.
» Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία
PBC, εμφανίζεται η οθόνη μενού.
» Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία
PBC, συνεχίζεται η κανονική
λειτουργία αναπαραγωγής.
Για αρχεία ήχου MP3/WMA σε εγγράψιμο
DVD, CD.
• Πατήστε
ή πληκτρολογήστε
κάποιο αριθμό φακέλου για την
επιλογή φακέλου.
• Πατήστε / για επιλογή
κομματιού ή αρχείου.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορη
αναζήτηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής .
• Πατήστε / για επιλογή της
απαιτούμενης ταχύτητας.
• Για επιστροφή στην κανονική
ταχύτητα, πατήστε
.
• Πατήστε / για επιλογή
προηγούμενου ή επόμενου
κεφαλαίου/τίτλου/κομματιού.
EL
55
Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα υπότιτλων
για δίσκους DVD ή DivX® Ultra.
• Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, πατήστε
SUBTITLE.
Συμβουλή
1
Εισαγάγετε ένα δίσκο ή συνδέστε μια
συσκευή USB.
2
Επιλέξτε πηγή:
• Για δίσκους, πατήστε DISC.
• Για συσκευές USB, πατήστε USB .
3
Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή
και πατήστε OK .
• Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε .
• Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε
.
• Για αλλαγή γλώσσας υπότιτλων,
πατήστε SUBTITLE.
• Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα
μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού
του δίσκου. Πατήστε DISC MENU για
πρόσβαση στο μενού.
Αναπαραγωγή από
συσκευές USB
Σημείωση
• Τα αρχεία υπότιτλων με τις ακόλουθες
Σημείωση
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει
περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα
αναπαραγωγής για τα υποστηριζόμενα
φορμά. (Βλ. “Πληροφορίες για το προϊόν Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής
μέσω USB”.)
1
Τοποθετήστε την υποδοχή σύνδεσης
USB στη συσκευή στην υποδοχή .
2
3
4
5
Πατήστε το USB.
Πατήστε
Πατήστε
για να επιλέξετε φάκελο.
/
για επιλογή αρχείου.
Πατήστε
για έναρξη της
αναπαραγωγής.
• Για διακοπή της αναπαραγωγής,
πατήστε .
• Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε
.
Αναπαραγωγή βίντεο DivX
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή αρχείων DivX που έχουν
αντιγραφεί σε CD-R/RW, εγγράψιμο DVD ή
συσκευή USB.
56
EL
επεκτάσεις ονόματος αρχείου (.srt, .smi,
.sub, .ssa, .ass) υποστηρίζονται αλλά δεν
εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.
• Το όνομα του αρχείου υπότιτλων πρέπει να
είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου του
βίντεο.
Προβολή εικόνων
Μπορείτε να προβάλετε αρχεία JPEG ως slide
show.
1
Εισαγάγετε ένα δίσκο εικόνων ή
συνδέστε μια συσκευή USB.
2
Επιλέξτε πηγή:
• Για δίσκους, πατήστε DISC.
• Για συσκευές USB, πατήστε USB .
3
4
Πατήστε
για επιλογή φακέλου.
Πατήστε / για επιλογή αρχείου.
• Για προβολή της επιλεγμένης μόνο
φωτογραφίας, πατήστε OK.
• Για έναρξη της αναπαραγωγής του
slideshow, πατήστε
.
• Για επιστροφή στο μενού, πατήστε
DISC MENU.
• Για προεπισκόπηση όλων των
φωτογραφιών σε ένα φάκελο,
πατήστε κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής του slideshow.
Μπορείτε να προβάλετε εικόνες ως
slideshow σε διαφορετικές λειτουργίες
αναπαραγωγής.
1
Πατήστε PROG επανειλημμένα.
Προβολή από διαφορετικές γωνίες
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε Angle / / / για περιστροφή
της εικόνας.
Έλεγχος αναπαραγωγής
Επανάληψη αναπαραγωγής και
τυχαία αναπαραγωγή
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μπορείτε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες
επανάληψης. Οι επιλογές επανάληψης
αναπαραγωγής ποικίλλουν ανάλογα με τον
τύπο του δίσκου.
1
•
Αναπαραγωγή μουσικού
slideshow
Πραγματοποιήστε ταυτόχρονη
αναπαραγωγή αρχείων μουσικής MP3/
WMA και αρχείων φωτογραφιών JPEG
για δημιουργία μουσικού slideshow. Τα
αρχεία MP3/WMA και JPEG πρέπει είναι
αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο ή την ίδια
συσκευή USB.
1
2
•
Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA.
Μεταβείτε στο φάκελο/άλμπουμ
φωτογραφιών και πατήστε
για
να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του
slideshow.
» Το slideshow ξεκινά και θα συνεχίσει
μέχρι το τέλος του φακέλου ή του
άλμπουμ φωτογραφιών.
» Η αναπαραγωγή ήχου θα συνεχίσει
μέχρι το τέλος του δίσκου.
» Για επιστροφή στο μενού, πατήστε
DISC MENU.
3
Για διακοπή της αναπαραγωγής του
slideshow, πατήστε .
4
Για διακοπή της αναπαραγωγής
μουσικής, πατήστε ξανά.
1
Πατήστε επανειλημμένα MODE
για επιλογή μιας λειτουργίας
αναπαραγωγής.
Για DVD
• [Chapter] (κεφάλαιο): Επανάληψη
του τρέχοντος κεφαλαίου
• [Title] (τίτλος): Επανάληψη του
τρέχοντος τίτλου
• [All] (επανάληψη όλων): Επανάληψη
του δίσκου
• [Shuffle] (τυχαία αναπαραγωγή):
Αναπαραγωγή του δίσκου με
τυχαία σειρά
Για VCD/MP3/CD/DivX
• [Track] (κομμάτι): Επανάληψη του
τρέχοντος κομματιού
• [DISC] (δίσκος): Επανάληψη του
δίσκου
• [Shuffle] (τυχαία αναπαραγωγή):
Αναπαραγωγή του δίσκου με
τυχαία σειρά
• [Shuffle repeat] (επανάληψη τυχαίας
αναπαραγωγής): Επανάληψη του
δίσκου με τυχαία σειρά
• [Repeat off] (απενεργοποίηση):
Απενεργοποίηση της λειτουργίας
επανάληψης
Για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα
MODE μέχρι να μην εμφανίζεται η
λειτουργία αναπαραγωγής.
Σημείωση
• Δεν είναι δυνατή η επιλογή της τυχαίας
αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή
προγραμματισμένων κομματιών.
EL
57
Ελλην ικά
Λειτουργίες αναπαραγωγής
slideshow
Επανάληψη A-B (DVD/VCD/CD/
MP3/WMA)
1
2
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής
μουσικής ή βίντεο, πατήστε A-B στο
σημείο έναρξης.
2
Συμβουλή
• Η αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι
διαθέσιμη σε VCD.
Πατήστε A-B στο σημείο λήξης.
» Ξεκινά επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή της ενότητας.
» Για να ακυρώσετε την επανάληψη
της αναπαραγωγής, πατήστε A-B
ξανά.
Σημείωση
• Η ενότητα A και B μπορεί να οριστεί μόνο
Για επιστροφή στην κανονική ταχύτητα,
πατήστε
.
Επιλογές αναπαραγωγής
Εμφάνιση πληροφοριών
αναπαραγωγής
1
μέσα στο ίδιο κεφάλαιο/κομμάτι.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα DISPLAY για
εμφάνιση διαφορετικών πληροφοριών
αναπαραγωγής στην τηλεόραση.
Αναζήτηση ανά ώρα ή ανά αριθμό
σκηνής/κομματιού
Αλλαγή της γωνίας κάμερας
Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή
βίντεο ή δίσκων μουσικής, μπορείτε να
επιλέξετε μια σκηνή, ένα κομμάτι ή ένα
συγκεκριμένο σημείο.
Ορισμένα DVD περιέχουν εναλλακτικές
σκηνές, όπως σκηνές που καταγράφηκαν
από διαφορετικές γωνίες κάμερας. Για αυτά
τα DVD, μπορείτε να επιλέγετε μεταξύ των
διαθέσιμων εναλλακτικών σκηνών.
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε GOTO μέχρι να εμφανιστεί
η ώρα ή ένα πεδίο χρόνου κεφαλαίου/
κομματιού ή ένα πεδίο κεφαλαίου/
κομματιού.
• Στο πεδίο της ώρας, εισαγάγετε
τη θέση αναπαραγωγής σε ώρες,
λεπτά και δευτερόλεπτα.
• Στο πεδίο του κεφαλαίου/
κομματιού, εισαγάγετε το
κεφάλαιο/κομμάτι.
Χρήση της αργής κίνησης
1
Πατήστε SLOW στη διάρκεια της
αναπαραγωγής για επιλογή της
απαιτούμενης ταχύτητας (προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω).
» Έχει γίνει απενεργοποίηση του ήχου
του βίντεο.
58
EL
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε Angle επανειλημμένα για
εναλλαγή μεταξύ των γωνιών κάμερας.
Μεγέθυνση/σμίκρυνση εικόνας
1
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής
βίντεο/εικόνων, πατήστε επανειλημμένα
ZOOM για μεγέθυνση/σμίκρυνση της
εικόνας.
• Για να μετακινηθείτε στη
μεγεθυσμένη εικόνα, μπορείτε να
πατήσετε / / /
Συντονισμός σε
ραδιοφωνικό σταθμό
1
2
3
Πατήστε TUNER.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το / για περισσότερο από 2
δευτερόλεπτα.
» Ο δέκτης ραδιοφώνου συντονίζεται
αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό
σήμα λήψης.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για συντονισμό
σε περισσότερους σταθμούς.
• Για να συντονιστείτε σε ένα σταθμό
με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε
επανειλημμένα / μέχρι να
εντοπιστεί η βέλτιστη λήψη.
Αυτόματος
προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Μη αυτόματος
προγραμματισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Σημείωση
• Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20
προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
1
Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό
σταθμό.
2
Πατήστε PROG για ενεργοποίηση της
λειτουργίας προγραμματισμού.
» Η ένδειξη [PROG] αναβοσβήνει στην
οθόνη.
3
Πατήστε / για να εκχωρήσετε έναν
αριθμό (1 έως 20) στο ραδιοφωνικό
σταθμό και, στη συνέχεια, πατήστε
PROG για επιβεβαίωση.
» Εμφανίζονται ο αριθμός
προεπιλογής και η συχνότητα του
προεπιλεγμένου σταθμού.
4
Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για
προγραμματισμό άλλων σταθμών.
Σημείωση
• Για αντικατάσταση ενός προγραμματισμένου
σταθμού, αποθηκεύστε κάποιον άλλο
σταθμό στη θέση του.
Σημείωση
• Μπορείτε να προγραμματίσετε έως 20
προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
1
Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το PROG για
περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα
για ενεργοποίηση της λειτουργίας
αυτόματου προγραμματισμού.
» Πραγματοποιείται προγραμματισμός
όλων των διαθέσιμων σταθμών
σύμφωνα με την ισχύ του σήματος
λήψης της ζώνης συχνοτήτων.
» Πραγματοποιείται αυτόματη
μετάδοση του πρώτου
προγραμματισμένου ραδιοφωνικού
σταθμού.
Επιλογή προεπιλεγμένου
ραδιοφωνικού σταθμού
1
Πατήστε / για επιλογή αριθμού
προεπιλογής.
Συμβουλή
• Τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά
γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη
πηγή ακτινοβολίας.
• Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως και
προσαρμόστε τη θέση της κεραίας.
EL
59
Ελλην ικά
6 Ακρόαση
ραδιοφώνου
Ρύθμιση ρολογιού RDS
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μετάδοση
του σήματος ώρας σε συνδυασμό με το σήμα
RDS για αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού της
μονάδας.
1
Συντονιστείτε σε έναν ραδιοφωνικό
σταθμό RDS που μεταδίδει σήματα
ώρας.
» Η μονάδα διαβάζει την ώρα RDS και
ρυθμίζει αυτόματα το ρολόι.
7 Προσαρμογή
ήχου
Προσαρμογή επιπέδου
έντασης
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε VOLUME+/- για αύξηση/
μείωση του επιπέδου της έντασης.
Σημείωση
• Η ακρίβεια της μεταδιδόμενης ώρας
εξαρτάται από το σταθμό RDS που μεταδίδει
το σήμα ώρας.
Εμφάνιση πληροφοριών
RDS
Το RDS (Radio Data System) είναι μια
υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε
σταθμούς FM να εμφανίζουν πρόσθετες
πληροφορίες. Εάν συντονιστείτε σε έναν
σταθμό RDS, θα εμφανιστούν το εικονίδιο
RDS και το όνομα του σταθμού.
Κατά τον αυτόματο προγραμματισμό,
προγραμματίζονται πρώτα σταθμοί RDS.
1
2
Συντονιστείτε σε έναν σταθμό RDS.
Πατήστε επανειλημμένα RDS/CLOCK
για κύλιση στις παρακάτω πληροφορίες
(εάν διατίθενται):
» Όνομα σταθμού
» Τύπο προγράμματος, όπως [NEWS]
(ειδήσεις), [SPORT] (αθλητικά), [POP
M] (μουσική ποπ)...
» Συχνότητα
60
EL
Επιλογή αυτόματου ελέγχου
έντασης
Η λειτουργία έντασης δίνει τη δυνατότητα
στο σύστημα να αυξάνει αυτόματα το
ηχητικό εφέ μπάσων και πρίμων σε χαμηλή
ένταση (όσο υψηλότερη η ένταση, τόσο
μικρότερη η αύξηση των πρίμων και των
μπάσων).
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε LOUDNESS για να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον
αυτόματο έλεγχο έντασης.
Προσαρμογή του επιπέδου
μπάσων
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε BASS +/- για προσαρμογή του
επιπέδου μπάσων.
Σίγαση ήχου
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε MUTE για σίγαση ή
επαναφορά του ήχου.
1
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε TREBLE +/- για προσαρμογή
του επιπέδου πρίμων.
8 Προσαρμογή
ρυθμίσεων
Γενικές ρυθμίσεις
Ελλην ικά
Προσαρμογή του επιπέδου
πρίμων
1
Πατήστε SYSTEM.
» Εμφανίζεται το μενού [General
Setup] .
2
3
Πατήστε
4
Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε OK.
• Για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού, πατήστε .
• Για έξοδο από το μενού, πατήστε
SYSTEM.
.
Ενεργοποιήστε μια επιλογή και
πατήστε OK.
Σημείωση
• Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω
επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.
[Disc Lock]
Ρυθμίζει τους περιορισμούς αναπαραγωγής
για συγκεκριμένους δίσκους. Πριν
ξεκινήσετε, τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη
δίσκου (είναι δυνατό το κλείδωμα έως 40
δίσκων).
• [Lock] – Περιορίζει την πρόσβαση
στον τρέχοντα δίσκο. Χρειάζεται
να εισαγάγετε έναν κωδικό
πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε
το δίσκο και να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή του περιεχομένου
του.
• [Unlock] – Πραγματοποιεί
αναπαραγωγή όλων των δίσκων.
Συμβουλή
• Για να ορίσετε ή να αλλάξετε κωδικό
πρόσβασης, μεταβείτε στην επιλογή
[Preference Setup] > [Password].
EL
61
[OSD Language]
Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα για
προβολή στην οθόνη.
Η συσκευή υποστηρίζει τη χρήση
Philips EasyLink, το οποίο χρησιμοποιεί
το πρωτόκολλο HDMI CEC (Έλεγχος
ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων).
Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink
συσκευών οι οποίες συνδέονται μέσω
υποδοχών HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο
τηλεχειριστήριο.
Σημείωση
• Η Philips δεν εγγυάται 100%
διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές
HDMI CEC.
[EasyLink]
• [Auto Wakeup TV] Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε
την αναπαραγωγή με ένα πάτημα.
• [System Standby] - Ενεργοποιήστε/
απενεργοποιήστε την
απενεργοποίηση με ένα πάτημα.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το
τηλεχειριστήριο του προϊόντος
για τη μετάβαση της συσκευής
και όλων των συνδεδεμένων
συσκευών HDMI σε λειτουργία
αναμονής.
• [System Audio Control] Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε
τον έλεγχο ήχου με ένα πάτημα.
[Screen Saver]
Η προφύλαξη οθόνης προστατεύει την
οθόνη της τηλεόρασης από φθορά εξαιτίας
παρατεταμένης προβολής στατικής εικόνας.
• [On] - Ενεργοποιήστε την
προφύλαξη οθόνης.
• [Off] - Απενεργοποιήστε την
προφύλαξη οθόνης.
[DivX(R) VOD Code]
Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής DivX®.
62
EL
Συμβουλή
• Πληκτρολογήστε αυτό τον κωδικό
εγγραφής DivX κάθε φορά που ενοικιάζετε
ή αγοράζετε βίντεο από τη διεύθυνση www.
divx.com/vod. Η αναπαραγωγή των βίντεο
DivX που έχουν ενοικιαστεί ή αγοραστεί
μέσω υπηρεσίας DivX® VOD (Βίντεο κατ’
απαίτηση) είναι δυνατή μόνο στη συσκευή
στην οποία έχουν εγγραφεί.
Ρύθμιση ήχου
1
2
Πατήστε SYSTEM.
3
Ενεργοποιήστε μια επιλογή και
πατήστε OK.
4
Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε OK.
• Για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού, πατήστε .
• Για έξοδο από το μενού, πατήστε
SYSTEM.
Πατήστε για να επιλέξετε [Audio
Setup] και πατήστε .
Σημείωση
• Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω
επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.
[HDMI Audio]
Εάν συνδέσετε τη μονάδα και την
τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI, επιλέξτε
τη ρύθμιση εξόδου ήχου για αυτή τη
σύνδεση.
• [On] – πραγματοποιείται έξοδος
του ήχου μέσω της τηλεόρασης
και της συσκευής. Εάν το φορμά
ήχου στο δίσκο δεν υποστηρίζεται,
θα πραγματοποιηθεί downmix του
ήχου σε δύο κανάλια (γραμμική
PCM).
• [Off] – απενεργοποιεί την
έξοδο ήχου από την τηλεόραση.
Πραγματοποιείται έξοδος του
ήχου μόνο από τη συσκευή.
Ρύθμιση βίντεο
1
2
[TV Display]
Το τηλεοπτικό φορμά καθορίζει το λόγο
διαστάσεων της οθόνης σύμφωνα με τον
τύπο τηλεόρασης που έχετε συνδέσει.
4:3 Pan Scan (PS)
•
•
Πατήστε SYSTEM.
Πατήστε για να επιλέξετε [Video
Setup] και πατήστε .
3
Ενεργοποιήστε μια επιλογή και
πατήστε OK.
4
Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε OK.
• Για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού, πατήστε .
• Για έξοδο από το μενού, πατήστε
SYSTEM.
Σημείωση
• Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω
επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.
[TV Type]
Αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση εάν η εικόνα
δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή,
αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο
συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις
στη χώρα σας.
• [PAL] – Για τηλεοράσεις με
σύστημα χρωμάτων PAL.
• [NTSC] – Για τηλεοράσεις με
σύστημα χρωμάτων NTSC.
• [Multi] – Για τηλεόραση που είναι
συμβατή τόσο με PAL όσο και με
NTSC.
•
4:3 Letter Box (LB)
16:9 (Wide Screen)
[4:3 Pan Scan] – Για τηλεόραση με
οθόνη 4:3: προβολή κανονικού
ύψους με περικοπή και στις δύο
πλευρές.
[4:3 Letter Box] – Για τηλεόραση
με οθόνη 4:3: προβολή ευρείας
οθόνης με μαύρες γραμμές στο
πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
[16:9 Wide Screen] – Για τηλεόραση
ευρείας οθόνης: αναλογία καρέ 16:9.
[Progressive]
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης.
[Picture Settings]
Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο σετ
ρυθμίσεων χρώματος εικόνας ή
διαμορφώστε τη δική σας προσωπική
ρύθμιση.
• [Standard] – ρύθμιση αρχικών
χρωμάτων.
• [Bright] – ρύθμιση έντονων
χρωμάτων.
• [Soft] – ρύθμιση ζεστών
χρωμάτων.
• [Personal] – διαμόρφωση της
ρύθμισης χρωμάτων. Ρυθμίζει το
επίπεδο φωτεινότητας, αντίθεσης,
ευκρίνειας/απόχρωσης και
κορεσμού χρωμάτων.
[HDMI Video] - Επιλέγει ανάλυση εξόδου
βίντεο HDMI που είναι συμβατή με τις
δυνατότητες προβολής της τηλεόρασής
σας.
EL
63
Ελλην ικά
[Night Mode]
Μειώνει το επίπεδο των δυνατών ήχων και
αυξάνει το επίπεδο των χαμηλών ήχων για
να μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες DVD
σε χαμηλή ένταση και να μην ενοχλείτε τους
άλλους.
• [Off] - απολαύστε περιβάλλοντα
ήχο στο πλήρες δυναμικό του
εύρος.
• [On] – για ήσυχη προβολή τη
νύχτα (μόνο για DVD).
Επιλογή
Περιγραφή
[Auto]
Εντοπίζει και επιλέγει
αυτόματα τη βέλτιστη
ανάλυση εικόνας που
υποστηρίζεται.
Επιλέξτε τη βέλτιστη
ανάλυση εικόνας που
υποστηρίζεται από την
τηλεόρασή σας. Δείτε
το εγχειρίδιο χρήσης
της τηλεόρασης για
λεπτομέρειες.
[480p],
[576p],
[720p],
[1080i],
[1080p]
[Audio]
Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας ήχου
για την αναπαραγωγή δίσκου.
[Subtitle]
Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας
υπότιτλων για την αναπαραγωγή δίσκου.
[Disc Menu]
Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας μενού
δίσκου.
Σημείωση
• Εάν η γλώσσα που έχετε επιλέξει δεν είναι
[Closed Caption]
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
εμφάνισης λεζάντων.
• [On] – εμφάνιση των ηχητικών
εφέ στους υπότιτλους. Ισχύει μόνο
για δίσκους που περιλαμβάνουν
πληροφορίες κλειστών λεζάντων
και τηλεόραση που υποστηρίζει
αυτή τη λειτουργία.
• [Off] – απενεργοποίηση της
λειτουργίας κλειστών λεζάντων.
Προτιμήσεις
1
2
Πατήστε SYSTEM.
Πατήστε για να επιλέξετε
[Preference Setup] και πατήστε
.
3
Ενεργοποιήστε μια επιλογή και
πατήστε OK.
4
Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε OK.
• Για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού, πατήστε .
• Για έξοδο από το μενού, πατήστε
SYSTEM.
Σημείωση
• Δείτε τις επεξηγήσεις των παραπάνω
επιλογών στις σελίδες που ακολουθούν.
64
EL
διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η
προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.
• Για κάποιους δίσκους, η γλώσσα των
υπότιτλων/ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να
αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου.
• Για να επιλέξετε τις γλώσσες που δεν
περιλαμβάνονται στο μενού, επιλέξτε
[Others]. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στη λίστα
κωδικών γλωσσών στο πίσω μέρος του
παρόντος εγχειριδίου και πληκτρολογήστε
τον αντίστοιχο τετραψήφιο κωδικό
γλώσσας.
[Parental]
Περιορίζει την πρόσβαση σε δίσκους που
περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για
παιδιά. Αυτοί οι τύποι δίσκων πρέπει να
εγγράφονται με διαβαθμίσεις.
1) Πατήστε OK.
2) Επιλέξτε ένα επίπεδο διαβάθμισης και
πατήστε OK.
3) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
Σημείωση
• Οι δίσκοι που έχουν διαβάθμιση
μεγαλύτερη από το επίπεδο που έχετε
ορίσει στην επιλογή [Parental] απαιτούν
κωδικό πρόσβασης για αναπαραγωγή.
• Οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται από τη χώρα.
Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων,
επιλέξτε ‘8’.
• Ορισμένοι δίσκοι έχουν διαβαθμίσεις
τυπωμένες πάνω τους αλλά η εγγραφή τους
δεν έχει πραγματοποιηθεί με διαβαθμίσεις.
Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει σε τέτοιου
τύπου δίσκους.
• Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό
πρόσβασης ή να αλλάξετε τον ήδη
υπάρχοντα (δείτε [Preference Setup]
>[Password] ).
[PBC]
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού
περιεχομένων σε VCD/SVCD με λειτουργία
PBC (έλεγχος αναπαραγωγής).
• [On] - εμφάνιση του μενού
ευρετηρίου όταν τοποθετείτε ένα
δίσκο για αναπαραγωγή.
• [Off] – παραλείπεται το μενού και
η αναπαραγωγή ξεκινά από τον
πρώτο τίτλο.
[MP3/JPEG Nav]
Επιλέξτε εμφάνιση των φακέλων ή εμφάνιση
όλων των αρχείων.
• [With Menu] - εμφάνιση των
φακέλων των αρχείων MP3/WMA.
• [Without Menu] - εμφάνιση όλων
των αρχείων.
[Password]
Ορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης
για κλειδωμένους δίσκους και
πραγματοποιήστε αναπαραγωγή DVD με
περιορισμούς.
[DivX Subtitle]
Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που
υποστηρίζει υπότιτλους DivX.
[Standard]
[Central
Europe]
[Cyrillic]
[Greek]
[Hebrew]
Αγγλικά, Ιρλανδικά, Δανικά,
Εσθονικά, Φινλανδικά,
Γαλλικά, Γερμανικά,
Ιταλικά, Πορτογαλικά,
Λουξεμβουργικά, Νορβηγικά
(Bokmål και Nynorsk),
Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα
Πολωνικά, Τσέχικα,
Σλοβάκικα, Αλβανικά,
Ουγγρικά, Σλοβενικά,
Κροατικά, Σερβικά (Λατινική
γραφή), Ρουμανικά
Ρωσικά Λευκορωσίας,
Βουλγαρικά, Ουκρανικά,
Μακεδονικά, Ρωσικά, Σερβικά
Ελληνικά
Εβραϊκά
Σημείωση
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει
ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο ταινίας.
Εάν, για παράδειγμα, το όνομα αρχείου της
ταινίας είναι ‘Movie.avi’, τότε θα πρέπει να
ονομάσετε το αρχείο κειμένου ‘Movie.sub’ ή
‘Movie.srt’.
1) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για
να πληκτρολογήσετε ‘0000’ ή τον πιο
πρόσφατο κωδικό πρόσβασης στο
πεδίο [Old Password] .
2) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό
πρόσβασης στο πεδίο [New Password].
3) Πληκτρολογήστε ξανά το νέο κωδικό
πρόσβασης στο πεδίο [Confirm PWD].
4) Πατήστε OK για έξοδο από το μενού.
Σημείωση
• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας,
πληκτρολογήστε ‘0000’ πριν ορίσετε
καινούργιο κωδικό πρόσβασης.
EL
65
Ελλην ικά
Συμβουλή
9 Άλλες
λειτουργίες
Ρύθμιση αφύπνισης
Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
ξυπνητήρι. Πραγματοποιείται ενεργοποίηση
του δίσκου, του δέκτη ή του USB για
αναπαραγωγή σε προκαθορισμένη ώρα.
Σημείωση
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι
σωστά.
1
Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το SLEEP/TIMER.
» Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
2
Πατήστε VOLUME+/- ή VOLUME+/στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε
την ώρα.
3
Πατήστε SLEEP/TIMER για
επιβεβαίωση.
» Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών
και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
Για απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη
• Επιλέξτε [OFF]
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο βήμα 6.
• Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει
ενεργοποιηθεί, στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη .
• Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει
απενεργοποιηθεί, η ένδειξη
εξαφανίζεται από την οθόνη.
Ρύθμιση χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής
λειτουργίας
Η συσκευή μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε
κατάσταση αναμονής μετά από καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
1
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη,
πατήστε επανειλημμένα SLEEP/TIMER
για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη
χρονική περίοδο (σε λεπτά).
» Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο
χρονοδιακόπτης αυτόματης
διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη .
Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη
αυτόματης διακοπής λειτουργίας
4
Πατήστε VOLUME+/- ή VOLUME+/στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε
τα λεπτά.
5
Πατήστε SLEEP/TIMER για
επιβεβαίωση.
» Η ένδειξη [OFF]
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) αρχίζει να
αναβοσβήνει.
6
Πατήστε VOLUME+/- ή VOLUME+/στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
[ON] (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
Ακρόαση από συσκευή
ήχου
7
Πατήστε SLEEP/TIMER για
επιβεβαίωση.
» Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και
ενεργοποιείται.
Μπορείτε να ακούσετε μουσική από μια
συσκευή ήχου μέσω της συσκευής.
66
EL
1
1
Πατήστε τοSLEEP/TIMER
επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη [--].
» Όταν απενεργοποιηθεί ο
χρονοδιακόπτης, η ένδειξη
εξαφανίζεται από την οθόνη.
Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 3,5 χιλ.
(δεν παρέχεται) από την υποδοχή
2
3
Πατήστε AUX.
Έναρξη αναπαραγωγής της συσκευής
(βλ. το εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής).
10 Πληροφορίες
προϊόντος
Σημείωση
Ελλην ικά
AUX στην υποδοχή εξόδου ήχου της
συσκευής ήχου.
• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς
εξόδου
Απόκριση
συχνοτήτων
Λόγος σήματος
προς θόρυβο
Είσοδος Aux
2X75W RMS
40Hz-20000Hz, ±3dB
> 65dB
0,5 V RMS 20kohm
Δίσκος
Τύπος λέιζερ
Διάμετρος δίσκου
Αποκωδικοποίηση
βίντεο
Video DAC
Σύστημα σημάτων
Φορμά βίντεο
Video S/N
DAC ήχου
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Απόκριση
συχνοτήτων
Λόγος σήματος
προς θόρυβο
Ημιαγωγός
12εκ./8εκ.
MPEG-1 / MPEG-2 /
DivX
12Bits
PAL / NTSC
4:3 / 16:9
>48dB
24Bit / 96kHz
<1% (1 kHz)
4 Hz - 20 kHz (44,1kHz)
4 Hz - 22 kHz (48kHz)
4 Hz - 24 kHz (96kHz)
>65dBA
EL
67
Δέκτης (FM)
Εύρος συντονισμού
Πλέγμα συντονισμού
Ευαισθησία –
Μονοφωνικός,
λόγος σήματος προς
θόρυβο 26dB
Ευαισθησία –
Στερεοφωνικός,
λόγος σήματος προς
θόρυβο 46dB
Επιλεκτικότητα
αναζήτησης
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
Λόγος σήματος
προς θόρυβο
87,5 - 108MHz
50KHz
<22 dBf
>43 dBf
>28dBf
<2%
>55dB
Ευαισθησία
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC
Κατανάλωση
ενέργειας σε
λειτουργία
Κατανάλωση
ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής
Eco Power
Έξοδος σύνθετου
σήματος βίντεο
Ομοαξονική έξοδος
220-230V, 50Hz
60W
<1W
1,0Vp-p, 75ohm
0,5Vpp ±0,1Vpp
75ohm
Έξοδος ακουστικών 2X15mW 32ohm
USB Direct
Έκδοση 2.0
68
EL
•
•
•
•
4ohm
5,25” γούφερ + 1”
τουίτερ
>80dB/m/W
±4dB/m/W
250 X 185 X 280 χιλ.
205 X 330 X 240 χιλ.
22,5 κιλά
6,8 κιλά
2 x 7 κιλά
Υποστηριζόμενα φορμά
δίσκων
•
•
Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση
ηχείων
Οδηγός ηχείου
Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα
(π x υ x β)
- Ηχείο (π x υ x β)
Βάρος
- Με τη συσκευασία
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
•
•
•
Ψηφιακοί δίσκοι βίντεο (DVD)
Video CD (VCD)
Super Video CD (SVCD)
Ψηφιακοί δίσκοι βίντεο +
Επανεγγράψιμοι (DVD+RW)
Σύμπυκνοι δίσκοι (CD)
Αρχεία εικόνας (Kodak, JPEG) σε
CDR(W)
Δίσκος DivX(R) σε CD-R(W):
DivX 3.11, 4.x και 5.x
WMA
Υποστηριζόμενα φορμά MP3-CD:
• ISO 9660
• Μέγ. όνομα τίτλου/άλμπουμ: 12
χαρακτήρες
• Μέγ. αριθμός τίτλων
συμπεριλαμβανομένων των άλμπουμ:
255.
• Μέγ. αριθμός ένθετου καταλόγου: 8
επίπεδα.
• Μέγ. αριθμός άλμπουμ: 32.
• Μέγ. αριθμός κομματιών MP3: 999.
• Υποστηριζόμενες συχνότητες
δειγματοληψίας για δίσκο MP3: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz.
• Οι υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit των
δίσκων MP3 είναι: 32, 64, 96, 128, 192,
256 (kbps).
• Τα παρακάτω φορμά δεν
υποστηρίζονται:
• Αρχεία όπως *.VMA, *.AAC, *.DLF,
*.M3U,
•
*.PLS, *.WAV
Μη αγγλικό όνομα άλμπουμ/τίτλου
Δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε
φορμά Joliet
MP3 Pro και MP3 με ετικέτα ID3
Πληροφορίες δυνατότητας
αναπαραγωγής μέσω USB
Συμβατές συσκευές USB:
• Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
• Συσκευές αναπαραγωγής USB flash
(USB 2.0 ή USB 1.1)
• Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη
συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να
λειτουργεί με αυτή τη συσκευή)
Υποστηριζόμενα φορμά:
• USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12,
FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
• Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων):
32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
• WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
• Ο μέγιστος αριθμός ένθετου
καταλόγου είναι 8 επίπεδα
• Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
• Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο
999
• Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη
έκδοση
• Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8
(μέγιστο μήκος: 128 byte)
Μη υποστηριζόμενα φορμά:
• Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το
άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/
WMA και δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
• Τα μη υποστηριζόμενα φορμά αρχείων
παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα
έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3
με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν
πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
• Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
• Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav,
.m4a, .m4p, .mp4, .aac)
• Αρχεία WMA σε φορμά Lossless
11 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προσοχή
• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση,
μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε τη
συσκευή μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά
τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα
παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε σέρβις.
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την τοποθεσία στο web της
Philips στη διεύθυνση (www.Philips.com/
support). Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips,
βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη μονάδα
και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου
και το σειριακό αριθμό.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC της
συσκευής είναι σωστά συνδεδεμένο.
•
Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την
πρίζα AC.
•
Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης
ενέργειας, το σύστημα
απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα
από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η
αναπαραγωγή του κομματιού και
δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο
ελέγχου.
Δεν εντοπίζεται δίσκος
•
Τοποθετήστε ένα δίσκο.
•
Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει τοποθετηθεί
ανάποδα.
•
Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η
συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
•
Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
•
Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο
CD ή δίσκο σωστού φορμά.
EL
69
Ελλην ικά
•
•
•
Δεν προβάλλεται εικόνα
•
Ελέγξτε τη σύνδεση βίντεο.
•
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο
σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
•
Ενεργοποιείται η προοδευτική σάρωση,
αλλά η τηλεόραση δεν υποστηρίζει
προοδευτική σάρωση.
Ασπρόμαυρη ή παραμορφωμένη εικόνα
•
Ο δίσκος δεν ταιριάζει με το
πρότυπο έγχρωμου συστήματος της
τηλεόρασης (PAL/NTSC).
•
Ορισμένες φορές ενδέχεται
να παρουσιαστεί μια ελαφρά
παραμόρφωση της εικόνας. Αυτό δεν
αποτελεί δυσλειτουργία.
•
Καθαρίστε το δίσκο.
•
Ενδέχεται να παρουσιαστεί
παραμόρφωση της εικόνας κατά τη
ρύθμιση της προοδευτικής σάρωσης.
Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης της
τηλεόρασης δεν είναι δυνατό να αλλάξει, αν
και έχετε ρυθμίσει το φορμά οθόνης της
τηλεόρασης.
•
Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί
στον τοποθετημένο δίσκο DVD.
•
Ο λόγος διαστάσεων μπορεί να μην
αλλάζει σε ορισμένα συστήματα
τηλεοράσεων.
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής
ποιότητας
•
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
•
Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
•
Βεβαιωθείτε ότι το ασύρματο
υπογούφερ είναι συνδεδεμένο.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί
•
Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί
λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή
πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι
από την κύρια μονάδα.
•
Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο
τηλεχειριστήριο και τη συσκευή.
•
Τοποθετήστε την μπαταρία με τη
σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως
υποδεικνύεται.
Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
•
70
EL
•
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας
προς τον αισθητήρα που βρίσκεται
στην πρόσοψη της συσκευής.
Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του
δίσκου
•
Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα
στραμμένη προς τα πάνω.
•
Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου,
το σύστημα χρωμάτων και τον
κωδικό περιοχής. Ελέγξτε για τυχόν
γρατσουνιές ή μουτζούρες στο δίσκο.
•
Πατήστε SYSTEM για να
πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού
ρύθμισης του συστήματος.
•
Απενεργοποιήστε τον κωδικό
πρόσβασης για γονικό έλεγχο ή
αλλάξτε το επίπεδο διαβάθμισης.
•
Η υγρασία έχει συμπυκνωθεί
στο εσωτερικό του συστήματος.
Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το
σύστημα σε λειτουργία για περίπου
μία ώρα. Αποσυνδέστε το βύσμα
τροφοδοσίας AC, ξανασυνδέστε το και
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
•
Για εξοικονόμηση ενέργειας, το
σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα
μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει
ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του
κομματιού και δεν πατηθεί κανένα
κουμπί ελέγχου.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•
Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
συσκευής και της τηλεόρασης ή του
VCR.
•
Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
•
Αντί αυτού, συνδέστε μια εξωτερική
κεραία FM.
Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής της
προοδευτικής σάρωσης
•
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξόδου
εικόνας είναι ρυθμισμένη σε [YUV].
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των γλωσσών
ήχου ή υπότιτλων
•
Ο δίσκος δεν έχει εγγραφεί με ήχο ή
υπότιτλους για πολλές γλώσσες.
Η ρύθμιση γλώσσας ήχου ή υπότιτλων
δεν επιτρέπεται σε αυτόν το δίσκο.
Η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC δεν
υποστηρίζεται
•
Η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC
δεν είναι συμβατή με τη συσκευή.
Δοκιμάστε άλλη συσκευή.
Δεν είναι δυνατή η προβολή ορισμένων
αρχείων στη συσκευή USB ή την κάρτα SD/
MMC
•
Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη
συσκευή USB ή την κάρτα SD/MMC
υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο. Αυτό
δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
•
Το φορμά των αρχείων αυτών δεν
υποστηρίζεται.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί
•
Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
•
Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.
Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη έχει
διαγραφεί
•
Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή
αποσυνδέθηκε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•
Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/
χρονοδιακόπτη.
12 Γλωσσάρι
D
DivX®
Ο αποκωδικοποιητής DivX® είναι μια
τεχνολογία συμπίεσης βίντεο, βάσει
MPEG-4, την οποία ανέπτυξε η DivX®, Inc
και για την οποία εκκρεμεί η αναγνώριση
διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Μπορεί να
συρρικνώσει το μέγεθος αρχείων ψηφιακού
βίντεο και να διατηρήσει την υψηλή οπτική
ποιότητα.
Dolby Digital
Ένα ηχοσύστημα περιβάλλοντος ήχου
(surround), το οποίο αναπτύχθηκε από τη
Dolby Laboratories, το οποίο περιλαμβάνει
μέχρι έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός
αριστερά και δεξιά, περιβάλλοντος
(surround) αριστερά και δεξιά, κέντρου και
υποβαθύφωνο (subwoofer)).
H
HDMI
Η Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής
Ευκρίνειας είναι μια ψηφιακή διασύνδεση
υψηλής ταχύτητας, η οποία μπορεί να
μεταδίδει μη συμπιεσμένο βίντεο υψηλής
ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκάναλο ήχο.
Αποδίδει εικόνα υψηλής ποιότητας και
ήχο χωρίς καθόλου θορύβους. Η HDMI
παρουσιάζει πλήρη οπισθοδρομική
συμβατότητα με το DVI.
Όπως απαιτείται από το πρότυπο HDMI,
η σύνδεση με προϊόντα HDMI ή DVI
χωρίς HDCP (Προστασία Ψηφιακού
Περιεχομένου Υψηλού Εύρους Ζώνης) θα
έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει έξοδος
Εικόνας ή Ήχου.
EL
71
Ελλην ικά
•
J
S
JPEG
Μια πολύ συνηθισμένη μορφή αρχείων
ψηφιακών σταθερών εικόνων. Ένα σύστημα
συμπίεσης δεδομένων σταθερών εικόνων,
το οποίο συνιστά η Ένωση Ειδικών
Φωτογραφίας (Joint Photographic Expert
Group), χαρακτηριστικό του οποίου είναι η
μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας,
παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης. Τα αρχεία
αναγνωρίζονται χάρη στην προέκταση
ονόματος αρχείου ‘.jpg’ ή ‘.jpeg.’
S-VIDEO
Μια σύνδεση αναλογικού βίντεο. Έχει
τη δυνατότητα μετάδοσης καθαρής
εικόνας, αποστέλλοντας ξεχωριστά
σήματα φωτεινότητας-χρωμικότητας
στη συνδεδεμένη συσκευή. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε S-Video μόνο αν η
τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή S-Video
In.
M
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Τμήματα μιας εικόνας ή ενός μουσικού
κομματιού σε ένα DVD που είναι μικρότερα
από τους τίτλους. Ένας τίτλος αποτελείται
από πολλά κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο
αντιστοιχεί ένας αριθμός κεφαλαίου που
σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε ένα
συγκεκριμένο κεφάλαιο.
MP3
Μια μορφή αρχείου με σύστημα συμπίεσης
δεδομένων ήχου. MP3 είναι η σύντμηση του
Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1)
Audio Layer 3. Με τη μορφή MP3, ένα CD-R
ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10
φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με
ένα κανονικό CD.
P
PBC
Έλεγχος αναπαραγωγής. Ένα σύστημα κατά
το οποίο η πλοήγησή σας πραγματοποιείται
μέσω Video CD/Super VCD με μενού επί
της οθόνης τα οποία έχουν καταγραφεί
στο δίσκο. Μπορείτε να απολαύσετε
διαδραστική αναπαραγωγή και αναζήτηση.
PCM
Παλμοκωδική Διαμόρφωση. Σύστημα
κωδικοποίησης ψηφιακού ήχου.
72
EL
Κ
Κωδικός περιοχής
Ένα σύστημα το οποίο επιτέπει την
αναπαραγωγή δίσκων μόνο στην
καθορισμένη περιοχή. Η μονάδα αυτή
αναπαράγει μόνο δίσκους με συμβατούς
κωδικούς περιοχής. Μπορείτε να βρείτε τον
κωδικό περιοχής της μονάδας σας στην
ετικέτα του προϊόντος. Κάποιοι δίσκοι είναι
συμβατοί με περισσότερες από μία περιοχές
(ή με ΟΛΕΣ τις περιοχές.)
Μ
Μενού δίσκου
Μια προβολή οθόνης που καθιστά δυνατή
την επιλογή εικόνων, ήχων, υποτίτλων,
πολλαπλών γωνιών κ.λπ., η οποία έχει
καταγραφεί σε ένα DVD.
Α
Πολυκάναλος
Συνήθως, καθορίζεται σε ένα DVD αν κάθε
κομμάτι ήχου αντιστοιχεί σε ένα πεδίο
ήχου. Ο όρος “πολυκάναλος” αναφέρεται
σε μια δομή κομματιών ήχου με τρία ή
περισσότερα κανάλια.
Αναλογικός ήχος
Ήχος, ο οποίος δεν έχει μετατραπεί σε
ψηφία. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε
αναλογικό ήχο μέσω του AUDIO LEFT/
RIGHT. Η κόκκινη και η λευκή υποδοχή
βύσματος στέλνουν τον ήχο μέσα από δύο
κανάλια, το αριστερό και το δεξί.
Ψ
Ψηφιακό ακουστικό σήμα
Ψηφιακό ακουστικό σήμα είναι ένα ηχητικό
σήμα το οποίο έχει μετατραπεί σε ψηφιακές
τιμές. Το ψηφιακό ακουστικό σήμα μπορεί
να μεταδοθεί μέσω πολλαπλών καναλιών.
Το αναλογικό ηχητικό σήμα μπορεί να
μεταδοθεί μόνο μέσω δύο καναλιών.
Ρ
Ραδιοενισχυτής
Ένα σύστημα που δημιουργεί ρεαλιστικά,
τρισδιάστατα καρέ ήχου. Συνήθως
επιτυγχάνεται με πολλά ηχεία τα οποία
βρίσκονται γύρω από τον ακροατή.
Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
Ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
είναι ο αριθμός bits που μεταφέρονται ή
που υπόκεινται επεξεργασία στη μονάδα
χρόνου. Ο ρυθμός μεταφοράς δυαδικών
ψηφίων συνήθως υπολογίζεται με κάποιο
πολλαπλάσιο bits ανά δευτερόλεπτο
(kilobits ανά δευτερόλεπτο: kbps). Ο όρος
ρυθμός μεταφοράς δυαδικών ψηφίων
είναι συνώνυμο της ταχύτητας μεταφοράς
δεδομένων (ή απλά ταχύτητα δεδομένων).
Γ
Γονικός έλεγχος
Λειτουργία του DVD για περιορισμό
της αναπαραγωγής δίσκου ανάλογα με
την ηλικία του χρήστη και το επίπεδο
περιορισμού που ισχύει σε κάθε χώρα. Ο
περιορισμός ποικίλει από δίσκο σε δίσκο.
Όταν ενεργοποιηθεί, η αναπαραγωγή
δεν θα επιτρέπεται αν το επίπεδο του
λογισμικού είναι υψηλότερο από το επίπεδο
που έχει ορίσει ο χρήστης.
Λ
Λόγος διαστάσεων
Ο λόγος διαστάσεων αναφέρεται στο
λόγο μήκους προς ύψος μιας οθόνης
τηλεόρασης. Ο λόγος μιας συνηθισμένης
τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ ο λόγος μιας
τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης ή ευρείας
οθόνης είναι 16:9. Η λειτουργία εναλλαγής
λόγου διαστάσεων σας δίνει τη δυνατότητα
να απολαμβάνετε εικόνα ευρύτερης
προβολής σε μια κανονική οθόνη 4:3.
Τ
Τίτλος
Στα εμπορικά DVD, πρόκειται για το
μεγαλύτερο μέρος μιας ταινίας ή του
μουσικού περιεχομένου του DVD. Σε κάθε
τίτλο αντιστοιχίζεται ένας αριθμός τίτλου,
έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε τον
τίτλο που επιθυμείτε.
EL
73
Ελλην ικά
Π
Όταν καταγράφετε προγράμματα,
αποθηκεύονται ως τίτλοι. Ανάλογα
με τις ρυθμίσεις της καταγραφής, οι
καταγεγραμμένοι τίτλοι μπορούν να
περιέχουν αυτομάτως πολλά κεφάλαια.
Υ
Υποδοχές βυσμάτων AUDIO OUT
Υποδοχές βυσμάτων κόκκινου και λευκού
χρώματος που αποστέλλουν ήχο σε
ένα άλλο ηχητικό σύστημα (τηλεόραση,
στερεοφωνικό κ.λπ.).
Υποδοχή εξόδου VIDEO OUT
Κίτρινη υποδοχή που αποστέλλει την εικόνα
βίντεο από ένα DVD σε μια τηλεόραση.
74
EL
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCD909_12_UM_V5.2_1034
W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising