Philips | PSA235/00 | Owner's Manual | Philips Sport audio player PSA235/00 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Sport audio player PSA235/00 Εγχειρίδιο χρήσης
psa235 COVER 2
17/6/05
10:14
Page 1
brugermanual
käyttöoppaita
| uživatelské příručky | felhasználói útmutatók
instrukcje obsługi | používateľské príručka | ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓθÁÓ‚‡ÚÂÎfl
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘
Digital audioafspiller
Digitaalinen soitin
| Digitální audiopřehrávač | Digitális audiolejátszó
Cyfrowy odtwarzacz muzyczny | Digitálny audioprehrávač
ñËÙÓ‚ÓÈ ‡Û‰ËÓÔÎÂÂ | ™˘Û΢‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 1
.
: www.philips.com/support :
-
! "
#! " & Device Manager
$
" ! % ,
' www.philips.com/register
! " !'
$ ! ! .
.
)
! % ! , ! " *:
- # ! MP3 WMA ( ,-./01-# )./-23)
- 0 $ FM*** ( , ! ! $' )
- 6! " ! ! *** FM .
FM # $#.
, " ! *! ' USB
1 x AAA
!! CD RO M ! ! , ! ! ! ! " ! , ! ,
1
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 2
) ! ! :
- ! " LR03, UM4 AAA ( ! Philips); - ! " LR03, UM4 AAA ( ! Philips); - $ ! : ! " LR03, UM4 AAA ( ! Philips).
%#: ' # (## ( #.
;! ! ! ! $ ! '
! " * ' .
! .
( !' )
!* ! " . ! $ ! '
! " $! ).
✔
/);./,3
! * ! ! $ ! ! !.
2! !
! " . <! $ ! , ! ! $ ! '
! " * .
2
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 3
1 ! : 6 2; 2; ! .
➔ $ : "
1 ! ✔
!
! PHILIPS.
: 6 * 2; 2; ! ! ! .
/);./,3
3 ! !
! ! 60 ! . 3 / ! : ! .
! ) ! ! " !' .
) ! ) ! "
) ! < ! ! @ ! %#: ) ) (# # *#
.
( (# , .
✔
/);./,3
A ! ,
! "" $ !.
A " "", ! .
3 " ! ! !$ ! ! .
3
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 4
! " 1
# ! $
$ 2
<!
3
6!
4
.
5
VOL- (C ) / ) ) / C -
6
View
1 ! *" ! " ",
' ! !
7
1! ! 8
6 ! 2 ' 1 ! ; shocklock
9
2;
! / ! # ! / 6" ;
!" "
0
VOL- (C ) / #"* #"* / C +
!$ "
LCD
! !
! ! " ! ! .
C !* ! ! 6" ! ! ) !
!$ 1! ! ! ; 6 1 ! ", ' ! $ !' '
! !; 2 1 4
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 5
# ! " 1
) ! 2
/
! mini SD
'
! mini SD* 3
2' "
4
2 ! 6 2" <! ! * / ! ! $
!! USB
5
p
*3 ! SD ! /
'
5
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
$
"
A Music () )
Radio (0 $
Page 6
! .
" ! $'
' ' )***
" " ! " ! $' Sport
6! " ! Settings (0 )
* ! ! ! ! *** FM .
FM # $#.
, " Navigation ( )
3 * " ! $ ! ! !' . <! 3, 4, 1, 2 ! ". 6 2 ' .
6 ✔
! Mode (! , ! ) ! "
! ! .
/);./,3
* Shuffle All ( ) ! !
!.
3 Smart Hide (C* ! ) ! ! ! ! $ !'
. ) ! Smart Hide, ! ! ! ! ! , ! ! ' ! ! ! " ! ! .
3 ! Smart Hide 1 ! ! ' ! 1 .
3 ! Smart Hide 2 ! ! ' ! 2 ! .
3 ! Smart Hide 3 ! ! ' ! 3 ! .
3 ! Smart Hide 4 ! ! ' ! 4 ! .
6
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 7
"
C " * ! !
! . ) ! $! $
! " ! .
( '
1
K.0L3 M3K-#23 )./-23 3 /2/3 #)
(
"
! ", Music () ) ! . ) ! , ! ! : ! ' :
Tracks listed in album order
(2 * ! )
Playlists
(, ' )
'
All tracks
(A )
Shuffle All ( # ! A )
Alphabetically listed tracks
(#$ * )
Artists
(2 )
Alphabetically listed
artists (#$ * )
Alphabetically listed
albums (#$ * )
Tracks listed in album
order (2 * ! )
* '
Alphabetically listed
genres (#$ * )
Alphabetically listed
artists (#$ * )
Alphabetically listed
albums (#$ * )
@ Alphabetically listed
albums (#$ * )
Tracks listed in album
order (2 * ! )
Tracks listed in album
order (2 * ! )
%# #: $ # # ID3, * # +# "No artist found" (- ( #) "No album found"
(- )
2 6 3 " ! 4 " ! . 6 2 1 ! " .
3
6 2; ' ✔
.
/);./,3
) ! ! ! 3 4 ! "SuperScroll".
C ! ! $ : ! ! " ' .
#!' ! $ ! !.
7
PSA235_Greek.qxd
'
15/8/05
17:47
Page 8
# ! 2; , 0, 5, 3, 7 ! ( ")! ! "). , ! " ' : # # #. 2 ! , ! *:
) " $ 6" !
2 # ! ! " "
6 7
# ! ! " "
6 3
# : ! !
6 ! 7
# : ! 6 ! 3
C 0/5
!
! 2;
#
# !' !
1
! ", e* Settings.
2
<! " ! ! . 6 2; ' .
6 2; ! ! #
* #
!
O n ( ! Off (# ! Shuffle and Repeat
( )
O n ( ! Normal (2
Off (# ! )
.
)
)
)
)
+
Off (# ! )
O n ( ! )
O n ( ! )
Off (# ! )
# ; 1
! ", e* Settings > DBB.
2
<! " * On Off.
# '
1
2
<! " * 0 , RnB, Electronica, < , 2,
:: # ! .
! ", e* Settings > EQ.
8
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 9
,# + - " " " 1 $! ! MP3 / WMA Windows Media Player, ! Windows Media Player Device Manager
"$ ! :
Philips Device Manager Windows Media Player
1
! C D CD-ROM
CD , !
!: CD.
2
* ' !' Philips Device Manager Windows Media Player.
1
!
2
) ! ! ' ! $! " USB.
.
* mp3.exe
! ' ' USB. C " !$ " USB $ : .
.! ' $! ! ' Windows Media Player 10
1
6! Windows Media Player Windows " Start (C !* ).
2
1 $! ! , ! Copy to CD or Device / Sync (# !$ CD / ! ).
3
Items to Copy ( !$), , ' ' , ! ! !$.
4
# ! ! ! .
5
6
2 (
✔
$ ! ! Items on Device ( ), , ! ! ! . .. Philips GoGear / PHILIPS.
Start Sync .
" -! !# Windows Explorer (
- " ( ) -" " !# "
Windows Media Player ! ! .
,
1
$ ! ' ! ! mini-SD, ! !$' ! mini-SD
!' $ ! , ! . O$ ! , '! Windows Media Player *!" Windows ! $!
.
9
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 10
-/ ***
*** FM .
FM # $#.
, " * ! FM
1 ! ", * SETTINGS (0/P)--) ! .
2
* Advanced (1 ! ! 3
* ! FM. 6 2 # ! ) > Radio settings (0 ! $'
).
.
1
! ", e* RADIO (0 $
! ! $' .
) 2
6 1 P1 2 P10 * "Autotune"
(# ).6 2; .
➔ 3 " ! ! . 6 ! .
# ! ! $ " "
1
! ", e* RADIO (0 $ ) ! ! $' .
2
6 1 ! .
) ! 2 ! 1
! ! $' , ! ".
2
6 1 2 -! -.
➔ 3 ! . 2 " " ! /
3
6 ! ! 4
6 2; ' ✔
1 : 2 : 2 !
.
! " "
".
.
/);./,3
" ! ",
! .
3 " ! .
' ' ! ! FM. # ! ,
.
10
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 11
" ( ) ! ! !
!$ ! " ! ! . A ! ! !
!$ !$ " " .
2 !
! ! , ! " ! ! .
-
) !
!
!
$ /
!$ 6 ! ( ")! ! 2
")
C !* ! !
6 2 (<!
!
!$ 6" ! !
6 2 (<!
!$ ) !
!$ !
)
! !
)
!
6 2 (<!
"
!
!$ . ! !$ ) !$ ) !$ 6 ! (<!
!$ )
! ! !
2
! .
3 $ !
! ! * ': #,
1, 1! - . # ' * " Settings (0 ). ', $ ! #.
1 ) ! ! !
!$ ! " ! ! .
1 #
! ", * Sport (# ) > History (- !).
2
) ! ! ! ! !' . P ! ! '! * .
! ! . 6 2 ! ! 11
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
1 Page 12
!
1
6 "clock" (! ) !
2
6 "talking stopwatch" 3
6 "clock" (! ) !
! .
!
.
! .
3 $ !
! ! * ':
#, 1, 1! - . # ' * " Settings (0 ). ', $ ! #.
12
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 13
234'2356 27894:;
1
2
3
4
! ", e* Settings.
6 3 " ! 4 " ! . 6 2 1 ! " .
6 2 ' .
6 SETTING ! 1 ! *
".
✔
/);./,3
$ :
!" .
2 ( !
# ! ' !
! '
PowerSave
(* !)
3 Power Save (* !) ! * ! ! .
DBB
; - 0 , RnB, Electronica, < , 2, :: # ! . $ 3 . / 5 . / 10 . / 15 . / # ! #
.
1 – 6
Language (1')
English (#), French (1), German (1! ),
Spanish (- ), Italian (- ), Portuguese (Bra ilian)
(6 ! (;!: )), Dutch (. ), Swedish
( ), Polish (6 ), Chinese (Simplified) (2 :
(# )), Chinese (Traditional) (2 :
(6! )), Japanese (- ), Korean (2 ! )
! ! $ ! ! ' ! 6 ! $ ! Free space ("! '! ) / About (6 ! $ ! )
1 ! ! 0 ! $' Smart Hide(C*
. " ! !
✔
36# / !' & - ! ) # ! /1/2/3/4
On time / On demand
/);./,3
- 3 PowerSave (* !) ! * !
! .
2 ! ! , ! ! ! ! ' !, DBB EQ, ! " ! .
- Smart Hide (C* ! ) ! ! ! ! $ !'
. ) ! Smart Hide, ! ! ! ! ! , ! ! ' ! ! ! " ! ! .
3 ! Smart Hide 1 ! ! ' ! 1 .
3 ! Smart Hide 2 ! ! ' ! 2 ! .
3 ! Smart Hide 3 ! ! ' ! 3 ! .
3 ! Smart Hide 4 ! ! ' ! 4 ! .
13
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 14
*(! " 1
# 6! ! ! ,
!: !
" ": !! .
✔
/);./,3
; " ' ! ! . A ! !, " .
2
.
3
0 ' $! $ ! ! .
14
PSA235_Greek.qxd
' 15/8/05
17:47
Page 15
/ <
#
! " $, * !' !!$ . 1
' ! , * ! ! www.philips.com/support.
! ' ! *, * ! ! .
239=339646:
4 " #
" , " (/ ( " "
" .
<
#! ! #$! ! . * ! .
# " "! ! . 6 2; ! . ! $ /! , . <! Device Manager (O !
) $! .
! ! 3 $ :
"Player problem"
/ $ ! . . <! Philips Device Manager
(O ! ) $ ! .
3 $ :
C $! 2 : , - , 2 ! '.
<! Device Manager (O ! )
$! .
IIIIIIII
3 $ :
" ! " / "Connect to PC"
. <! Philips Device Manager (O ! ) $ ! .
15
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 16
'- " 1 ! '- " / < </
– ) ! ! ! * ! $
.
– ) $ ! ! .
– b : ! !. ) $ ! " ! ! , ' ! " ! ! .
– ) ! ! ! , , :
! , ' ! ! $ ! $ !.
– 3 "!* ! '
$' "! ! ! !
! .
– b ! !$ $ ! . ; ! ! ! $! hdd. 3 Philips $! " ' ! ! ! : ' .
– O! ( $! , ! , .) ! ! " $" ! !
6 ! $ ! ! ! ! $"* – <! hdd ! ! ! *" 0 35 ºC (32 95º F).
– K hdd ! ! ! *" -20 45 ºC (-4 113º F).
– 3 ! ! ! ! ! .
<!
'
#$
b " ! . 3 ! ' ! ! . ! ' ! SHJ025 ! ! % .
4
" ( bypacked ):
3 Philips ' $ " ! , ! : ' , '
! !.
! , ! ! ! ! ! Philips.
#$ $ ! ) ! .
'
' !
! "
16
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 17
- "
" / "
– A ! ! ! .
– 3 !$ ! ! Internet / CD ! !: ! ' .
– 2e ! dea at (a pe! !st) a apa!a, a t!af,
dase, etd s p! state ap
b "pe! 6 eat -d t s a" ! ,
spe!aa p! !at et! ' p st' , a!e , a' a
a aetd s a a apa!a a e a, apa !e"eta ast !. 2e tt a
pa!a as ee' e ast e" a ap : s a d e se p d *
pa!at .
#t sse de p!pe a ! s p e ta a tt s p ".
- "
<
C !$ ! . 3 !
! : ! , PS, PE, PET.
! " 3 ! " " ! ! * " . ! " ! " " '! ! ' , !' ' ' .
'+ ! % *! , ! " " * ! " .
A ! % " ! !! ! ,
! % " !% . 2002/96/2
! ! ' ! % .
" *! !' !$ " !! ! % : !! . 3 !! ' ! % ' ! ' ' ! !' .
* ! ! !
! ! .
!' 17
PSA235_Greek.qxd
15/8/05
17:47
Page 18
* " *-
=" "
! AAA
# 8 '! ! 1 ! AAA
/ 3(
A
! LCD $ , 96 x 64 pixel
; O! '
- ! ! * '
M $ 50 dB
M $ 0 , RnB, Electronica, < , 2,
::.
#! , ! !
-" * (RMS)
30-18 000 Hz
>80 dB
2 x 4 mW
' # K ! = + - "/ " # #
(Digital Rights Management)
7 " / (ID3-tag)
! '(" ) O / , / ) "
WMA (32-192 kbps VBR)
WMA (5-192 kbps)
WMDRM
@ ,
PSA232 512 MB NAND Flash
PSA235 512 MB NAND Flash
PSA242 1GB NAND Flash
PSA245 1GB NAND Flash
Mini SD card
# / j'
: FM ***
*** FM .
, " FM # $#.
# 3,5 mm, USB
) $ ! ) $ ! Windows Media Player 10
Windows Explorer
(# #: / ( XP - # Windows Explorer " ")
# Windows XP (SP1 ! )
" Internet
Microsoft Internet Explorer 6.0 !
P"! USB
3 Philips $ ' ! ' ! !$, ! ! , ! %
.
* ' ! ! $ : ! GB = 230 = 1.073.741.834 byte. 3 ! $ : “GB”, ! ! ! " “Gigabyte”.
“GB” 1,0
! " ! 18
wmp_grk_WMP10.qxd
8/15/05
5:57 PM
Page 1
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Device Manager
ªÂ ÙÔ Device Manager, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÙ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜ Ì ϛÁ·
·Ï¿ ÎÏÈÎ.
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Windows Media Player
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔ ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÌÔÚ›Ù ‡ÎÔÏ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÙ ٷ CD Û MP3, Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙËÓ
„ËÊȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Û·˜ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
∂ËÌ›ˆÛË:
ªÔ˘ÛÈ΋ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ Ì ÙÔ Windows Media Player ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
·Ó··Ú·¯ı› ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Windows Media Player Î·È ÙÔ˘ Device Manager
1
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ CD Ô˘ Û¿˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· CD-ROM ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
2
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
3
∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Windows Media Player.
4
™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ.
1
wmp_grk_WMP10.qxd
8/15/05
5:57 PM
Page 2
∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ Windows Media Player 10
1
✔
2
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ USB.
∏ ÔıfiÓË Û‡Ó‰ÂÛ˘ USB ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
™ÀªµOÀ§∏
°È· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ı¤ÛË Ù˘ ı‡Ú·˜ USB, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ USB ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
∂ÎΛÓËÛË ÙÔ˘ Windows Media Player.
2
wmp_grk_WMP10.qxd
8/15/05
5:57 PM
Page 3
*∏ ÔıfiÓË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË.
∞Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÚÔÛı‹ÎË ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜
(ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË)
1
ªÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡ "File" (∞گ›Ô). ∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ "Add to Library" (¶ÚÔÛı‹ÎË Û ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË) >
"By Searching Computer" (ª¤Ûˆ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹).
2
™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ "Browse" (∞Ó·˙‹ÙËÛË) ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÙ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
ı¤ÏÂÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë ÚÔÛı‹ÎË.
3
™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ "Search" (∞Ó·˙‹ÙËÛË).
4
∆· ·Ú¯Â›· ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙË Library (‚È‚ÏÈÔı‹ÎË).
3
wmp_grk_WMP10.qxd
8/15/05
5:57 PM
Page 4
∞ÔÛÙÔÏ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ
ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜
✔
™ÀªµOÀ§∏
∞Ï¿ Û˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘
ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜ Î·È Â›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÂÙ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Û·˜ Ì ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
∂ÈϤÍÙ ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡:
∞˘ÙfiÌ·ÙË. ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹, ÙÔ Player Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘
Û˘Û΢‹˜ Û·˜ ηٿ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ηٿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ
Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡. ∆Ô Player Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Û·˜, Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ‹ ÙÔ Player
Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÈ ÚÒÙ· Ù· ·Ú¯Â›· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ.
ªË ·˘ÙfiÌ·ÙË. ŸÙ·Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ·˘Ù‹ Ë ÂÈÏÔÁ‹, ‰È·Ï¤ÁÂÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú¯Â›· ‹
ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÂÙ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ
·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Û·˜.
1
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ "Sync" (™˘Á¯).
2
™ÙÔÓ ›Ó·Î· Items to Copy (™ÙÔȯ›· ÁÈ· ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹), ÛÙËÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓË Ï›ÛÙ·, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ
ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ, ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ‹ Û fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÂÈı˘Ì›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹.
∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï·›ÛÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û ·Ú¯Â›· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙÂ.
4
wmp_grk_WMP10.qxd
3
4
✔
8/15/05
5:57 PM
Page 5
™ÙÔÓ ›Ó·Î· Items on Device (™ÙÔȯ›· ÛÙË Û˘Û΢‹), ÛÙËÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓË Ï›ÛÙ·, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÚÔ˜
ÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙ ·Ú¯Â›·. .¯. Philips GoGear/ Philips. ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Ï·›ÛÈ· ÂϤÁ¯Ô˘
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰›Ï· Û ·Ú¯Â›· Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙÂ.
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÎÔ˘Ì› Start Sync (ŒÓ·ÚÍË Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡)
™ÀªµOÀ§∏
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Û WMP 10, ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙËÓ
ÂÓfiÙËÙ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ Windows Media Player Î·È Î¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ "Help" (µÔ‹ıÂÈ·) > Synchronizing
content to devices (™˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÌÂ Û˘Û΢¤˜).
5
wmp_grk_WMP10.qxd
8/15/05
5:57 PM
Page 6
*∏ ÔıfiÓË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË.
¶ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ
1
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô.
2
∫¿ÓÙ ‰ÂÍ› ÎÏÈÎ Û ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÂÈϤÍÙ "Add to Playlist..." (¶ÚÔÛı‹ÎË Û ϛÛÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜...)
3
∞fi ÙÔ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ "Add to Playlist" (¶ÚÔÛı‹ÎË Û ϛÛÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜) ÂÈϤÍÙ ÌÈ·
˘¿Ú¯Ô˘Û· Ï›ÛÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹ ÚÔÛı¤ÛÙ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.
4
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜.
✔
™ÀªµOÀ§∏
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ <Ctrl> ÛÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈfi Û·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·fi ¤Ó· ÛÙÔȯ›·. °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÚÒÙÔ, ·Ù‹ÛÙ ηÈ
ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ <Shift> ÛÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈfi Û·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
ÛÙÔȯ›Ô.
6
wmp_grk_WMP10.qxd
8/15/05
5:57 PM
Page 7
*∏ ÔıfiÓË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË.
¢È·ÁÚ·Ê‹ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ Î·È Î·Ù·ÏfiÁˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ
1
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÁÈ· Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô
2
∫¿ÓÙ ‰ÂÍ› ÎÏÈÎ Î·È ÂÈϤÍÙ "Delete" (¢È·ÁÚ·Ê‹) ÁÈ· ‰È·ÁÚ·Ê‹.
✔
™ÀªµOÀ§∏
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ <Ctrl> ÛÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈfi Û·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·fi ¤Ó· ÛÙÔȯ›·. °È· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·, οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÚÒÙÔ, ·Ù‹ÛÙ ηÈ
ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ <Shift> ÛÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈfi Û·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
ÛÙÔȯ›Ô.
7
wmp_grk_WMP10.qxd
8/15/05
5:57 PM
Page 8
*∏ ÔıfiÓË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË.
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡
1
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘.
2
∫¿ÓÙ ‰ÂÍ› ÎÏÈÎ Î·È ÂÈϤÍÙ "Edit" (∂ÂÍÂÚÁ·Û›·).
3
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
8
wmp_grk_WMP10.qxd
8/15/05
5:57 PM
Page 9
*∏ ÔıfiÓË ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË.
∞Ó·˙‹ÙËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ
1
¶ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÙ ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÔÛÂÈÚ¿ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ‰›Ô "Search" (∞Ó·˙‹ÙËÛË).
2
∫¿ÓÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔ Search (∞Ó·˙‹ÙËÛË) ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË.
3
£· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Î·È Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ì‚ÔÏÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
4
ªÔÚ›Ù ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ‰È·ÁÚ·Ê‹ ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·fiıÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ,
fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓfiÙËÙ˜.
9
wmp_grk_battery_p17_p18_B
7/29/05
3:26 PM
Page 1
∞Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ
∂›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi. °È· ‚¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË, Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ
ÂÈÛΤÙÂÛÙ ٷÎÙÈο ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· www.philips.com/support ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙ ۯÂÙÈο Ì ‰ˆÚ¿Ó
·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ Û ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Î·È ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜.
∂¿Ó:
- ¤¯ÂÙ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Û‡Ó‰ÂÛË internet
- ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Device Manager ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜
- Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË
ÙfiÙ ÙÔ Device manager ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ó¤Ô ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜
∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎfi. ªÔÚ›Ù ӷ
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎfi ·fi ÙÔ bypacked CD Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ϋ„Ë ·fi ÙÔ
www.philips.com/support ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÂÓËÌÂڈ̤ÓË ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
✔
™ÀªµOÀ§∏
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì·Ù·Ú›· ÚÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡.
∞˘Ùfi ı· Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.
1
∂ÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Philips Device Manager ·fi ÙÔ bypacked CD. ∆Ô Philips Device
Manager ı· Û·˜ ÂȉÔÔÈ› ·˘ÙfiÌ·Ù· Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ӥ˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÂȘ.
2
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ (Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·Ú¯fiÌÂÓÔ
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ AC/DC, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ).
3
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ Device Manager ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Start (ŒÓ·ÚÍË) ➔ Program (¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·)
➔ Philips Device Manager ‹ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜
.
4
∂ÈϤÍÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Î·È Î¿ÓÂÙ ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Upgrade (∞Ó·‚¿ıÌÈÛË). ∆Ô Device
Manager ı· ÂϤÁÍÂÈ Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ?Ó¤Ô ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎfi Î·È ı· ÙÔ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
5
∂¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Ó¤Ô ·Ú¯Â›Ô ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜, ı· Û·˜ ˙ËÙËı› Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ϋ„Ë ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈϤÍÂÙ "Yes" (¡·È) ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ϋ„Ë ÙÔ˘
ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ‹ Ó· ÂÈϤÍÂÙ "Cancel" (Õ΢ÚÔ) ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ
·Ú¯Â›Ô ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
6
∞Ó ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ϋ„Ë ÙÔ˘ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë, ÙÔ
Device Manager ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ Û·˜ ÁÈ· ÊfiÚÙˆÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÛÙË Û˘Û΢‹. ∞Ó ÂÈϤÍÂÙÂ
"Yes" (¡·È), Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Î‰ÔÛË ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ı· ÊÔÚÙˆı› ÛÙË Û˘Û΢‹.
7
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ "Cancel" (Õ΢ÚÔ), ÛÙË Û˘Û΢‹ ı· ÊÔÚÙˆı› ÙÔ ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘
˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
8
∏ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÔıfiÓ˘
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘. ™ÙËÓ ÔıfiÓË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘.
10
wmp_grk_battery_p17_p18_B
7/29/05
3:26 PM
Page 18
∂·Ó·ÊÔÚ¿/∂ȉÈfiÚıˆÛË Û˘Û΢‹˜
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎfi.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹ ı¤ÏÂÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹,
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ Â·Ó·ÊÔÚ¿ / ÂȉÈfiÚıˆÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
✔
™ÀªµOÀ§∏
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì·Ù·Ú›· ÚÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ Â·Ó·ÊÔÚ¿ / ÂȉÈfiÚıˆÛË Ù˘
Û˘Û΢‹˜. ∞˘Ùfi ı· Û·˜ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.
1
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ (Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ·Ú¯fiÌÂÓÔ
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ AC/DC, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ).
2
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÙ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ Device Manager ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Start (ŒÓ·ÚÍË) ➔ Program
(¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·) ➔ Philips Device Manager ‹ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜
.
3
∂ÈϤÍÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ Î·È Î¿ÓÂÙ ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ repair ( ÂȉÈfiÚıˆÛË ).
4
£· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û¯ÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â·Ó·ÊÔÚ¿˜.
¶ƒ√∂π¢√¶√π∏™∏:
ŸÏÔ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ı· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó!
5
¶·Ù‹ÛÙ OK ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶·Ù‹ÛÙ "Cancel" (Õ΢ÚÔ) ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹
6
∏ Û˘Û΢‹ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi ÙÔ Device Manager. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÈÛ΢‹,
Ë Û˘Û΢‹ ÌÔÚ› Ó· Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›.
∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ı· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› ·˘ÙfiÌ·Ù· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÌÂ
ÙÔ Device Manager, Î·È ı· Â·Ó·Û˘Ó‰Âı› ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÈÛ΢‹˜.
11
hdd1420 COVER 1
29/7/05
16:05
Page 2
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising