Philips | SA174/00 | Quick Start Guide | Philips Flash audio player SA179/00 Οδηγός γρήγορης έναρξης

Philips Flash audio player SA179/00 Οδηγός γρήγορης έναρξης
Digital Audio Player
SA170
Quick start guide
1
Hurtig start
57
Guide de démarrage rapide
8
Nopea aloitus
64
Kurzanleitung
15
Rychlý přehled
71
Guía de inicio rápido
22
Gyors áttekintés
78
Handleiding voor snel gebruik 29
Krótka instrukcja obsługi
85
Guida di riferimento rapido
36
Rýchly prehľad
92
Início rápido
43
Å˚ÒÚ˚È Á‡ÔÛÒÍ
99
Snabbguide
50
°Ú‹ÁÔÚË ¤Ó·ÚÍË
106
•ÂÎÈÓÒÓÙ·˜
Ì ÙÔ ¶ÚÔÛˆÈÎfi ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ·
TM
GoGear ™˘Û΢‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘
∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ ·ÚfiÓ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
™˘Û΢‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ Û·˜.
∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛˆÈÎfi ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· ™˘Û΢‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘.
∂ÁÁÚ·Ê‹
∂ÊfiÛÔÓ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹, Û¿˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÙ ÛÙÔ
www.philips.com/register ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ÌÈ· Ó¤· ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ó·‚¿ıÌÈÛË.
ªËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ
∂›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· ·ÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi. °È· ‚¤ÏÙÈÛÙË ·fi‰ÔÛË,
Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÂÈÛΤÙÂÛÙ ٷÎÙÈο ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· www.philips.com/support ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛÙÂ
Û¯ÂÙÈο Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ Û ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Î·È ˘ÏÈÎÔÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜.
∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï‹„ÂȘ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û·˜ Î·È Ó·
ÂˆÊÂÏËı›Ù ·fi ÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÁÈ· Ó¤· ÊÔÚÌ¿ ‹¯Ô˘.
¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘ ÛÙÔ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ CD ÁÈ· ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
106
USB USB.
USB USB.
107
&""#
1
MIC
2
p
3
HOLD
! " " 4
RESET
! # 5
$
% " , " "
6
J( / §
/ #; & # / '# # 1 2;
& / ( /
%% Volume + / -
) ; '"; SuperScroll; #% / 7
REC
*
8
A-B
! #"0 #"0 " #
9
MENU
! " emo
0
) USB
!
USB
'" USB
+
& / & FM***
USB
108
1
2
109
3
ºÔÚÙ›ÛÙÂ
ºÔÚÙ›ÛÙ 4 ÒÚ˜ ÁÈ· ÙÔ 100% Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘
Ì·Ù·Ú›·˜.
∂Ó‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ï›ÁË ÒÚ· ÒÛÔ˘ Ó· ‰Â›Ù ӷ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÊfiÚÙÈÛË. ∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜
„ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› ÂÓÙÂÏÒ˜ ηٿ
ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË.
∂ÁηٿÛÙ·ÛË
°È· Ó· ÂˆÊÂÏËı›Ù Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜
ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi
MusicMatch Jukebox.
¶ƒ√™√Ã∏!
°È· ÙÔ˘Û ¯‹ÂÙÂÛ ÙˆÓ WINDOWS 98SE:
°È· Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ª∏ ™À¡¢∂∂∆∂ ÙÔ
Û˘Û΢‹ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ª∂∆∞ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘
ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
™‡Ó‰ÂÛË
™˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘
USB ÛÙÔ ™˘Û΢‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘ Û·˜ Î·È ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙË ı‡Ú· USB ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
Eλληνικά
4
5
6
7
ªÂÙ·ÊÔÚ¿
∏ Û˘Û΢‹ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÛÙÔ Windows
Explorer ˆ˜ ·Ê·ÈÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜. ªÔÚ›ÙÂ
Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·fiıÂÛË
·Ú¯Â›ˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜.
∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙË Û˘Û΢‹
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ οÓÔÓÙ·˜ ÎÏÈÎ ÛÙÔ
·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ.
°È· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ WINDOWS 98SE: ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ.
∞Ï¿ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û·˜ fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ.
∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ
™˘Ó‰¤ÛÙ ٷ ·Ú¯fiÌÂÓ· ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÛÙË Û˘Û΢‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ‹¯Ô˘.
°È· ÂÓÂÁÔÔ›ËÛË: ¶·Ù‹ÛÙ 2; ÁÈ· 2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
°È· ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË: ¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ 2; ÁÈ· 2
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
ƒπ∑π∫√ ª∂¡√À
ŸÙ·Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë Û˘Û΢‹ Û·˜, ı· ‰Â›Ù ÙÔ ROOT MENU
(∞ƒÃπ∫√ ª∂¡√À). ¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
1 ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÂÓÔ‡.
110
ªÔ˘ÛÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
™ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ÂÈϤÍÙ MUSIC (ª√À™π∫∏) ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ MUSIC library (ª√À™π∫∏
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË). ¶·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ 2;, Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ ·Ó··Ú·Á¿ÁÂÈ fiÏ· Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿.
µ·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜
∫Ô˘ÌÈ¿
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡
¶·Ù‹ÛÙÂ )K
∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡
¶·‡ÛË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
2;
¶·Ù‹ÛÙÂ J(
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
∞Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› )K
∞Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ
¶·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ÎÔ˘Ì› J(
ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¤ÓÙ·Û˘
+/-
¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Folder (º∞∫∂§√™)
1
™ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ÂÈϤÍÙ Folder view(¶ÚÔ‚ÔÏ‹ º∞∫∂§√™) ÁÈ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ʷΤÏÔ˘.
∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Folder (º∞∫∂§√™) ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ò˜ ÙËÓ ¤¯ÂÙÂ
ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ì¤Û· Û ʷΤÏÔ˘˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·fiıÂÛË. √È Ê¿ÎÂÏÔÈ Î·È Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ϛÛÙ· Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿.
2
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ + ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ Ê¿ÎÂÏÔ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ - ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚›Ù ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ‹ Ê¿ÎÂÏÔ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ )K ÁÈ· Ó· Ì›Ù Û ¤Ó·Ó Ê¿ÎÂÏÔ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ J( ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ¤Ó· Â›Â‰Ô ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜
ʷΤÏÔ˘˜.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ 2; ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙ ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô.
3
∂ÈϤÍÙ Play(∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹) ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ·fi ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÔÚ›Û·Ù ̤۷ ÛÙÔÓ ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ.
111
Eλληνικά
∂ÁÁÚ·Ê‹ ʈӋ˜
ŸÙ·Ó Ë Û˘Û΢‹ Û·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙÂ
ÂÁÁÚ·Ê‹ ʈӋ˜ ‹ Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.
∂ÁÁÚ·Ê‹ ʈӋ˜
1 ¶·Ù‹ÛÙ REC ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÊˆÓËÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹. ∏ Û˘Û΢‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÂÁÁÚ·Ê‹˜.
2 ¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ REC ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÊˆÓËÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹. ∏ Û˘Û΢‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË ·Ôı‹Î¢Û˘.
∏ ʈÓËÙÈ΋ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û·˜ ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙË Û˘Û΢‹
(fiÓÔÌ· ·Ú¯Â›Ô˘ = VOICE REC > MIC xxx.wav; xxx = ·ÚÈıÌfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡).
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ (∆Ô Ú·‰ÈfiʈÓÔ FM ›ӷÈ
‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÌfiÓÔ Û οÔȘ ÙÔÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ)
∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜
1 ™ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ÂÈϤÍÙ RADIO (ƒ·‰ÈfiʈÓÔ) (ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.
2 ¶·Ù‹ÛÙ MENU. ∂ÈϤÍÙ "Autotune" (∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜).
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› 2; ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË.
➔ ∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ÂÈϤÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜ 30 ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ì ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ Û‹Ì·.
3 ¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ J( ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ )K ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ·
ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
4 ∏ ÂÈÛËÌ·Ṳ̂ÓË ÚÔÂÈÏÔÁ‹ ı· ·Ó··Ú·¯ı› ·˘ÙfiÌ·Ù·.
¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ FM
1 ™ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌÂÓÔ‡, ÂÈϤÍÙ RADIO (ƒ·‰ÈfiʈÓÔ) (ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘.
2 ¶·Ù‹ÛÙ REC ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ FM. ∏ Û˘Û΢‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜.
3 ¶·Ù‹ÛÙ ͷӿ REC ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ FM. ∏ Û˘Û΢‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
·Ôı‹Î¢Û˘.
∏ ÂÁÁÚ·Ê‹ FM Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ù ı· ·ÔıË΢ı› ÛÙË Û˘Û΢‹ Û·˜
(fiÓÔÌ· ·Ú¯Â›Ô˘ = FM REC > FM-xxx.wav; xxx = ·ÚÈıÌfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡).
112
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Ko ninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
W
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising