Philips | BT55W/00 | Owner's Manual | Philips ασύρματο φορητό ηχείο BT55W/00 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips ασύρματο φορητό ηχείο BT55W/00 Εγχειρίδιο χρήσης
Εγχειρίδιο χρήσης
BT55
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό
2
2 Δήλωση
2
Συμμόρφωση
2
Φροντίδα του περιβάλλοντος
2
Δήλωση περί των εμπορικών σημάτων 3
3 Το ηχείο Bluetooth
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Επισκόπηση του ηχείου
3
3
3
4
4 Τα πρώτα βήματα
4
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
4
Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας5
5 Αναπαραγωγή από συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth
Σύνδεση συσκευής Bluetooth
Αναπαραγωγή από μια
συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth
Αποσύνδεση μιας συσκευής
Επανασύνδεση μιας συσκευής
6 Προδιαγραφές
6
6
6
7
7
7
7 Αντιμετώπιση προβλημάτων
8
Γενικά
8
Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth 8
EL
1
1
•
•
•
•
Σημαντικό
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται
σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο,
φωτιά και παρόμοια.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω
στη συσκευή (π.χ. αναμμένα κεριά).
Η θερμοκρασία λειτουργίας του
προϊόντος είναι από -10 °C έως 40 °C.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
2
Δήλωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Συμμόρφωση
Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Φροντίδα του
περιβάλλοντος
Απόρριψη παλιών προϊόντων και
μπαταριών
Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν
καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΕ.
Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν
περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία η οποία καλύπτεται από την
2
EL
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΚ, γεγονός
που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί
μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του
σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε
πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο
συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από
κάποιον επαγγελματία.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό
σύστημα ξεχωριστής συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων
και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να
ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς
και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή
απόρριψη των παλιών προϊόντων και των
επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει
στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Προσοχή
•• Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας
ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει
το προϊόν.
Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για
την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας
του προϊόντος σας.
3
Το ηχείο
Bluetooth
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που παρέχει η Philips, καταχωρίστε
το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
Εισαγωγή
Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να απολαμβάνετε
μουσική από συσκευές με δυνατότητα
Bluetooth.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Ηχείο
• Καλώδιο USB για φόρτιση
• Εκτυπωμένο υλικό
Δήλωση περί των
εμπορικών σημάτων
Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα
αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth
SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων
συμβόλων από την Gibson Innovations Limited
πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα
εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
EL
3
Επισκόπηση του ηχείου
4
Τα πρώτα βήματα
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
a Ένδειξη LED
• Υποδείξτε την κατάσταση της
μπαταρίας ή της σύνδεσης Bluetooth.
b Υποδοχή micro USB
• Φορτίστε το ηχείο.
c Οπή επαναφοράς
• Πραγματοποιήστε επαναφορά του
ηχείου.
d
•
/
•
•
•
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του ηχείου.
Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης
Bluetooth.
Αποσύνδεση Bluetooth.
Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο,
πατήστε παρατεταμένα / για δύο
δευτερόλεπτα.
»» Η ενδεικτική λυχνία LED αρχίζει να
αναβοσβήνει.
»» Το ηχείο παράγει ένα ηχητικό σήμα.
•
Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο,
πατήστε παρατεταμένα / ξανά για
δύο δευτερόλεπτα.
Σημείωση
•• Όταν δεν υπάρχει σύνδεση Bluetooth για 15 λεπτά
ή η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το ηχείο
απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση
ενέργειας.
4
EL
Φόρτιση της ενσωματωμένης
μπαταρίας
Σημείωση
•• Θα χρειαστούν περίπου δύο ώρες για την πλήρη
φόρτιση της μπαταρίας.
•• Η υποδοχή micro USB προορίζεται μόνο για
φόρτιση.
Κατάσταση Κατάσταση
συστήματος μπαταριών
συμπεριφορά
LED
Απενεργο­
ποιημένο
Κατά τη
φόρτιση
Σταθερά
αναμμένη
με κόκκινο
χρώμα
Απενεργο­
ποιημένο
Πλήρης
φόρτιση
Απενεργο­
ποιημένο
•• Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο
αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της
μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης
διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή,
η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα.
Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης
μπαταρίας:
• Συνδέστε το ηχείο σε ρεύμα AC
χρησιμοποιώντας ένα τροφοδοτικό (δεν
παρέχεται, συνιστάται τροφοδοτικό 5 V
2,1 A).
Κατάσταση Κατάσταση
συστήματος μπαταριών
συμπεριφορά
LED
Ανοιχτό
Χωρίς ένδειξη
φόρτισης
Κατά τη
φόρτιση
EL
5
5
Αναπαραγωγή
από συσκευές
με δυνατότητα
Bluetooth
Σύνδεση συσκευής
Bluetooth
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι
ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή
σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες
συσκευές Bluetooth.
•• Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο
και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την
εμβέλεια λειτουργίας.
•• Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη
ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές.
•• Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και
μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
1
2
Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο βρίσκεται σε
λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
»» Η ενδεικτική λυχνία LED
αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε
χρώμα.
»» Εάν η λυχνία LED αναβοσβήνει αργά
με μπλε χρώμα, απενεργοποιήστε
το ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε
παρατεταμένα / μέχρι το ηχείο
να παράγει ηχητικό σήμα δύο
φορές, για να μεταβεί η συσκευή σε
λειτουργία σύζευξης.
Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε
το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές
Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής).
3
Επιλέξτε την ένδειξη [Philips BT55]
που εμφανίζεται στη συσκευή σας, για
να πραγματοποιηθεί η σύζευξη. Εάν
είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον
κωδικό σύζευξης "0000".
»» Μετά την επιτυχή σύνδεση, το ηχείο
παράγει ηχητικό σήμα και η λυχνία
LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.
συμπεριφορά
LED
Περιγραφή
Αναβοσβήνει
γρήγορα με
μπλε χρώμα
έτοιμο για σύζευξη
Αναβοσβήνει
αργά με μπλε
χρώμα
Αποσύνδεση της
τελευταίας συνδεδεμένης
συσκευής
Αναμονή για σύνδεση
από τη συζευγμένη
συσκευή
Ανάβει σταθερά
με μπλε χρώμα
Συνδεδεμένη
Αναπαραγωγή από μια
συνδεδεμένη συσκευή
Bluetooth
Σημείωση
•• Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά
όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται
όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.
Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth,
ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου σε
οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή.
»» Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή
Bluetooth στο ηχείο.
Συμβουλή
•• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Bluetooth
μόνο για έλεγχο της αναπαραγωγής.
6
EL
Αποσύνδεση μιας συσκευής
•
•
•
•
Απενεργοποιήστε το ηχείο
Απενεργοποιήστε το ηχείο και, στη
συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα /
μέχρι το ηχείο να εκπέμψει ηχητικό
σήμα δύο φορές, για να μεταβεί σε
λειτουργία σύζευξης.
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
Bluetooth στη συσκευή σας ή
Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της
εμβέλειας λειτουργίας.
Επανασύνδεση μιας
συσκευής
•
•
Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, θα
επιχειρήσει να επανασυνδεθεί αυτόματα
με τη συσκευή με την οποία είχε
συνδεθεί την τελευταία φορά.
Εάν όχι, επιλέξτε [Philips BT55] στο
μενού Bluetooth, για να ξεκινήσετε την
επανασύνδεση.
6
Προδιαγραφές
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ονομαστική ισχύς εξόδου (ενισχυτής):
2 W RMS
Απόκριση ακουστικών συχνοτήτων:
60-20000 Hz
Οδηγός ηχείου:
1 x 1,5" πλήρους εύρους, 4 Ω
Έκδοση Bluetooth: V4.2 + EDR
Υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth: HFP
V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Ζώνη συχνότητας / ισχύς εξόδου
Bluetooth: ζώνη 2.400GHz - 2.483GHz
ISM / ≤ 4 dBm (Κατηγορία 2)
Μπαταρία: Ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου (3,7 V, 365 mAh)
Χρόνος αναπαραγωγής σε λειτουργία
μπαταρίας: Περ. 6 ώρες
Χρόνος φόρτισης: Περ. 2 ώρες
Φόρτιση μέσω θύρας USB: 5 V, 0,5 A /
υποδοχή Micro-USB
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
85 x 75,8 x 34 χιλ.
Βάρος προϊόντος: 0,12 κ.
EL
7
7
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Γενικά
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
•• Επαναφορτίστε το ηχείο.
Δεν έχει ήχο
•• Ρυθμίστε την ένταση ήχου της
συνδεδεμένης συσκευής.
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth
βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής
εμβέλειας λειτουργίας.
Καμία απόκριση από το ηχείο όταν πατάτε
κάποιο κουμπί.
•• Πραγματοποιήστε επαναφορά του
ηχείου.
8
EL
Πληροφορίες για τη
συσκευή Bluetooth
Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά
τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα
Bluetooth.
•• Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή.
Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά
σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν
εμπόδια μεταξύ τους.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του [Philips BT55]
στη συσκευή για σύζευξη.
•• Απενεργοποιήστε το ηχείο και, στη
συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα /
μέχρι το ηχείο να εκπέμψει ηχητικό
σήμα δύο φορές, για να μεταβεί η
συσκευή σε λειτουργία σύζευξης, και
δοκιμάστε ξανά.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.
•• Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να
μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
•• Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη
συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.
Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και
ξαναπροσπαθήστε.
Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και
αποσυνδέεται διαρκώς.
•• Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή.
Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά
σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν
εμπόδια μεταξύ τους.
•• Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση
Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται
αυτόματα για την εξοικονόμηση
ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το
προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.
Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
used under license.
BT55_00 _UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising