Philips | TCP320/00 | Owner's Manual | Philips Φορητό ηχείο MP3 TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Φορητό ηχείο MP3 TCP320/00 Εγχειρίδιο χρήσης
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε
υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
Εγχειρίδιο χρήσης
TCP320/00
1
Σημαντικό
Ασφάλεια
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα,
σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια
καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις του, όταν έχει χυθεί υγρό
ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή
έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή
διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
•
•
•
Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή εγκατεστημένες
μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα
όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
Οι συσκευές δεν πρέπει να εκτίθενται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή
χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να
ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής..
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές
ραδιοφωνικών σημάτων.
Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα
παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν
να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή
μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
2
Το ηχείο σας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει
η Philips, καταχωρήστε το home cinema στη διεύθυνση www.philips.
com/welcome.
3
Χρήση του ηχείου
1 Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας και τοποθετήστε 3 μπαταρίες
AAA με τη σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
2 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.
3 Συνδέστε τη συσκευή σας στο ηχείο.
4 Σύρετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το ηχείο.
»»Η λυχνία LED ανάβει.
5 Προσαρμόστε την ένταση και περιηγηθείτε στο περιεχόμενο
ήχου στη συσκευή σας.
6 Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το ηχείο και
σύρετε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε το ηχείο.
Χρήση του καλωδίου ως λαβή μεταφοράς
1 Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή.
2 Γυρίστε το βύσμα από το στο , όπως φαίνεται στην εικόνα .
4
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να
επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής,
ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα παραμένει, δηλώστε τη συσκευή σας και λάβετε
υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα των ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και
έχουν τοποθετηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED είναι αναμμένη.
All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
TCP320_00_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising