Philips | AX2500/02 | Owner's Manual | Philips Φορητό CD Player AX2500/02 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Φορητό CD Player AX2500/02 Εγχειρίδιο χρήσης
AX2500_00_C.qxd
3/8/06
11:23 AM
Portable CD Player
Page 1
Svenska
1
AX2500
AX2503
7
8
9
0
!
@
1
2
3
4
Användar-handbok
Brugermanual
Käyttöoppaita
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘
5
6
KONTROLLER / ALLMÄN INFORMATION
KONTROLLER, ( Se Figur 1 )
1 OPEN 2 ..............öppnar CD-luckan
2 − VOL + ..............ändrar volymen
3 DBB/ESP .............Tryck kort för att sätta på / stänga av basförstärkningen
(DBB). Tryck in knappen (ESP) för att sätta på / stänga av det
Elektroniska Stötskyddet.
4 MODE .................väljer mellan de olika avspelningsmöjligheterna:
För att gå tillbaka till normal avspelning.
REP
1: Det nuvarande spåret repeteras.
REP ALL
SCAN
2
6
7
8
9
1
2
3
4
0
5
: Hela CD-skivan repeteras.
: De 10 första sekunderna av de resterande spåren
spelas i en följd.
SHUFFLE
: Alla spår på CD-skivan spelas i en slumpvis vald
följd ända tills alla spåren har spelats en gång
5 p/LINE OUT........3,5 mm uttag för hörlurar (hörlurar AY3806)
6 HOLD...................låser alla knappar
OFF......................slår av HOLD
7 ............................LCD display
8 2;.......................slår på CD-spelaren, startar eller gör paus i CD-avspelningen
9 9.........................stoppar CD-avspelningen, stänger av spelaren
0 ∞ .......................byter till föregående spår och snabbspolar bakåt
! § .......................byter till nästa spår och snabbspolar framåt
@ 4.5V/450mA DC..uttag för extern elförsörjning “AY3162 (medföljer ej)”
Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.
SNABBSTART
1
HURTIG START
• Rör inte vid CD-spelarens lins A.
• Undvik att utsätta spelaren, batterier eller CD-skivor för
fukt, regn, sand eller extrem värme (orsakat av
värmeelement eller direkt solljus).
• Du kan rengöra CD-spelaren med en mjuk, lätt fuktad,
linnefri trasa. Använd för all del inte några
rengöringsmedel vid rengörandet, eftersom de kan ha en
frätande effekt.
• När du rengör CD-skivan, dra den mjuka och linnefria
trasan i en rak linje från
CD-skivans mitt till skivans kant. Rengöringsmedel kan skada CD-skivan! Skriv eller
fäst aldrig något klistermärke på CD-skivan.
• Linsen kan få imma när CD-spelaren hastigt förflyttas från en kall till en varm
omgivning. Om så är fallet, låt CD-spelaren stå i en varm omgivning ett tag, så
avdunstar fukten.
• Påslagna mobiltelefoner, som finns i närheten av CD-spelaren, kan förorsaka
störningar.
• Tappa inte spelaren i marken golvet, eftersom detta kan skada apparaten.
OPEN
3
CD
5
PLAY 2;
4
CLASS 1
LASER PRODUCT
6
VOL
7
STOP 9
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
http://www.philips.com
!!!
Printed in China
Dansk
VIKTIGT!
Skydda din hörsel; lyssna på lagom högt volym. Om du använder dina
hörlurar på hög volym, kan du skada din hörsel.
Viktigt: Philips garanterar konformitet med bestämmelser från tillsynsmyndigheter på de högsta ljudnivåerna på sina audio-spelare, enbart vid
användande av de medlevererade originalhörlurarna. Om denna kräver utbyte,
ber vi att du kontaktar din återförsäljare som kan leverera en likvärdig produkt,
som den levererad av Philips.
Trafiksäkerhet: Använd inte hörluren då du kör ett fordon. Det kan förorsaka en
risksituation och det är olagligt i flera länder. Även om din hörlur är av den öppna
typen som är konstruerad så att du kan höra ljud utifrån samtidigt, skall du inte vrida
upp volymen så högt att du inte kan höra vad som försiggår runtomkring dig.
WK6455
BETJENINGSENHEDER / STRØMFORSYNING
BETJENINGSENHEDER
BETJENINGSENHEDER,( Se figur 1 )
1 OPEN 2 ..............åbner klappen til CD rummet
2 − VOL + ..............regulerer lydstyrken
3 DBB/ESP .............Tryk kort for at slå ekstra-bass (DBB) til/fra. Tryk og hold
nede for at slå den Elektroniske Stødbeskyttelse (ESP) til/fra.
4 MODE ................vælger de forskellige muligheder for afspilning:
Når du vil vende tilbage til normal afspilning.
REP 1: Det aktuelle nummer gentages.
REP ALL : Hele CD’en gentages.
: De første 10 sekunder af hvert af de resterende
numre spilles i rigtig rækkefølge.
SHUFFLE : Alle numrene på CD’en spilles i
tilfældig rækkefølge, indtil de allesammen
er blevet spillet en gang.
5 p/LINE OUT........3,5 mm stik til hovedtelefoner (hovedtelefoner AY3806)
6 HOLD...................spærrer alle knapper
OFF......................slår HOLD fra
7 ............................LCD display
SCAN
8
9
0
!
@
Hantering av CD-spelare och CD-skivor
2;.......................tænder for apparatet, starter og afbryder afspilning
9.........................stopper afspilning af CD, slukker for apparatet
∞ .......................springer og søger numre på CD’en i retning bagud
§ .......................springer og søger numre på CD’en i retning fremad
4.5V/450mA DC..stik til ekstern strømforsyning “AY3162 (ikke inkluderet)”
Dette apparat overholder EU’s krav vedrørende radiostøj.
LCD display ( Se figur 2 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Bland alle numre på en CD én gang
Scan spor
Bas-forøgelse
Batteri afladet
Elektronisk Springe-Beskyttelsen (45 sekunder)
Spornummer
Tast på hold
Afspilningen af det aktuelle nummer gentages
gentager alle melodierne på CD-pladen/i programmet
Afspilningstid
Batterier (ikke inkluderet)
CD AFSPILNING / GENEREL INFORMATION
Information om afspilning
• Når du vil afspille en CD-Rewritable (CD-RW) tager det 3–15 sekunder efter at
du har trykket på 2; inden afspilningen starter.
• Afspilningen stopper, hvis du åbner CD-klappen.
• Mens CD’en aflæses, blinker , -- i displayet.
Miljøinformation
• Der er ikke brugt nogen overflødige materialer i apparatets materiale. Vo har
gjort vort bedste for at gøre det muligt at adskille emballagen i to enkelte
materialer: pap (æsken) og polyethylen (poser, beskyttende skumplast).
• Apparatet består af materialer, der kan genbruges, hvis et specialfirma
skiller det ad. Du bedes overholde lokale forskrifter for bortkastning af
indpakningsmateriale, brugte baterier og brugte apparater.
Til dette apparat kan du enten bruge:
• normale batterier at typen LR6, UM3 eller AA (helst Philips), eller
• alkalibatterier af typen LR6, UM3 eller AA (helst Philips).
KONTROLLER / ELFÖRSÖRJNING / FELSÖKNING
LCD display ( Se Figur 2 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Information om avspelningen
Blanda alla spår på en disk en gång
Sök spår
Basförstärkning
Batteriet slut
• Om du vill spela en rewritable CD (CD-RW) på din spelare, dröjer det
3–15 sekunder efter det du har tryckt på knappen 2; innan ljuduppspelningen
startar.
• Avspelningen stannar upp om du öppnar CD-luckan.
Elektroniskt Överhoppnings Skydd (45 sekunder)
• Medan CD:n läses, blinkar , -- på displayen.
Spår nummer
Tangentlås
Det aktuella spåret spelas upprepade gånger
Hela CD/ -programmet upprepas
Speltid
Batterier (medföljer ej)
Du kan använda följande batterityper på din spelare:
• normala batterier av typen LR6, UM3 eller AA (företrädesvis Philips), eller
• alkalibatterier av typen LR6, UM3 eller AA (företrädesvis Philips).
Miljöupplysningar
• Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet.
Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid
källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och
polytelen (påsar, skyddande skumgummi).
• Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan
återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de
regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshanteringen av
förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.
Klass 1 laserapparat
Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats,
kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.
VARNING!
VARNING!
– Batterier innehåller kemiska ämnen. Kassera dem på lämpligt sätt.
– Explosionsrisk om batteriet sätts i på felaktigt sätt. Ersätt batteriet bara med
ett av samma eller liknande typ.
– Om batterier används på fel sätt kan elektrolyten läcka ut och fräta i facket
eller så kan batteriena explodera.
– Använd inte nya batterier tillsammans med begagnade batterier.
– Ta ut batterierna om apparaten inte ska användas under en längre tid.
– Att använda kontroller eller inställningar eller att utföra funktioner på ett
annat sätt än här nämns kan förorsaka, att man utsätts för farlig strålning
eller annan farlig påverkan.
– Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
– Placera inte någon källa av farlig natur på apparaturen
(eg. saker fyllda med vatten, tända ljus)
COPYRIGHTINFORMATION
Felsökning
VARNING: Försök aldrig att reparera apparaten på egen hand, därför att detta
upphäver din garanti. Vid eventuella fel rekommenderar vi att du går igenom
punkterna i listan här nedan innan du lämnar in apparaten till reparation. Skulle
du ej kunna lösa problemet med hjälp av dessa instruktioner kontakta din
försäljare eller kundtjänst.
CD-spelaren får ingen ström, eller avspelningen börjar inte
• Kontrollera att batterierna inte är urladdade eller tomma, att de sitter i
ordentligt och att kontaktstiften är rena.
• Din adapteranslutning kanske är glapp. Anslut den ordentligt.
• För användning i bil, kontrollera att bilens tändning är på. Kontrollera också
apparatens batterier.
Indikationen dISC visas
• Kontrollera att CD-skivan är ren och har lagts i ordentligt (med etiketten uppåt).
• Om det är imma på linsen, behöver du bara vänta i ett par minuter tills den
acklimatiserat sig.
Indikation HOLD visas och/eller apparaten reagerar inte på några
kontroller
• Om HOLD är aktiverat, inaktiverar du det.
• Statisk urladdning. Koppla från strömmen eller ta ut batterierna i ett par sekunder.
Spår hoppas över på CD-skivan
• CD-skivan är skadad eller smutsig. Byt ut eller gör ren CD-skivan.
• SHUFFLE är aktivt. Stäng av funktionen i fråga.
Inget ljud eller dålig ljudkvalitet
• CD-RW (CD-R)-skivan spelades inte in ordentligt. Använd FINALIZE på din
CD-inspelare.
• Pausläget (PAUSE) kanske är aktivt. Tryck på 2;.
• Glappkontakt, fel kontakt eller smutsiga kontakter. Kontrollera och gör ren
kontakterna.
• Volymen kan inte justeras ordentligt. Justera volymen.
• Starka magnetiska fält. Kontrollera spelarens placering och anslutningar. Håll
apparaten på avstånd från aktiva mobiltelefoner.
• För användning i bilen, kontrollera att kassettadaptern sitter i ordentligt, att
kassettspelaren i bilen är inställd på rätt riktning (tryck på autoreverse för att
ändra den), och att cigarettändaruttaget är rent. Vänta lite tills apparaten
acklimatiserat sig.
GENEREL INFORMATION
Korrekt behandling af CD afspiller og CD’er
• Undgå at røre linsen A i CD afspilleren.
• Apparatet, batterierne eller CD’erne må ikke
udsættes for fugt, regn, sand eller stærk varme (forårsaget af varmeapparater eller direkte sollys).
• Du kan rengøre CD afspilleren med en blød, let fugtig,
fnug-fri klud. Der må ikke benyttes nogen form for
rengøringsmidler, da de kan virke ætsende.
• Når en CD skal renses, bruges der en blød, fnug-fri
klud, og der tørres i lige linjer fra midten og ud mod
kanten. Rengøringsmidler kan beskadige CD’en!
Der må aldrig skrives eller anbringes klæbemærker på CD’er.
• Linsen kan dugge, hvis apparatet pludselig flyttes fra kolde til varme
omgivelser. I dette tilfælde er det ikke muligt at afspille en CD. Lad CD
afspilleren blive stående i varme omgivelser, indtil fugtigheden er fordampet.
• Aktive mobiltelefoner i nærheden af CD afspilleren kan forårsage funktionsfejl.
• Undgå at tabe apparatet, da det derved kan beskadiges.
ADVARSEL!
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig
ADVARSEL!
vis.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet sættes forkert i eller udskiftes med et
forkert batteri. Udskift kun batteriet med et batteri af samme eller tilsvarende
type.
- Forkert brug af batterier kan forårsage elektrolytlækager og vil ætse rummet
eller få batterierne til at sprænge.
- Det frarådes at bruge en kombination af gamle og nye batterier.
- Fjern batterierne, hvis apparatet ikke skal anvendes I længere tid.
– Apparatet må ikke udsættes for vanddryp eller -sprøjt.
VIGTIGT!
Høresikkerhed: Lyt ved moderat lydstyrke; brug af høretelefoner ved høj
lydstyrke kan skade din hørelse.
Vigtigt: Philips garanterer, at deres audio-afspillere overholder retningslinierne fra relevante kontrolinstanser med hensyn til maksimal lydstyrke,
hvis der anvendes den originale model af de vedlagte høretelefoner. Hvis der
opstår behov for udskiftning, anbefaler vi, at du kontakter din forhandler for at
bestille en model, som er magen til den originale, som blev leveret af Philips.
Sikkerhed i trafikken: Lad være med at bruge hovedtelefoner, når du er
fører i et køretøj. Det kan være farligt og er ulovligt i mange lande.
Selv om dine hovedtelefoner er af friluftstypen, udformet til også at kunne
høre udefrakommende lyde, bør du ikke skrue så højt op for lydstyrken,
at du ikke længere kan høre, hvad der foregår omkring dig.
– Sæt ikke farlige ting ovenpå apparatet (f.eks. ting fyldt med væske, tændte
stearinlys)
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgå udsættelse for stråling.
– Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af procedurer andre
end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man udsættes for
farlige stråler eller andre former for risici.
CD-AVSPELNING / ALLMÄN INFORMATION
Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig
framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram,
filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till
dessa ändamål.
.
KASSERING AV DIN GAMLA PRODUKT
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter
som kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
OPLYSNINGER OM COPYRIGHT
Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at
fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer,
tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål.
BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet,
som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
PROBLEMLØSNING
ADVARSEL: Du bør under ingen omstændigheder prøve at reparere apparatet
selv, da dette vil gøre garantien ugyldig. Hvis der opstår en fejl, så check først
punkterne i listen nedenfor, inden du bringer apparatet til reparation. Hvis du ikke
kan løse et givet problem ved at følge disse forslag, bedes du rådføre dig med din
forhandler eller dit servicecenter.
CD-afspilleren har ingen strøm, eller afspilningen starter ikke
• Kontrollér, at batterierne ikke er opbrugte eller afladede, at de er indsat korrekt og at kontaktpunkterne er rene.
• Adaptertilslutningen kan være løs. Tilslut den rigtigt.
• Ved brug i bilen: kontrollér, at bilens tænding er tilsluttet. Kontrollér også
afspillerens batterier.
Indikationen dISC vises på displayet
• Kontrollér, at CD'en er ren og lagt rigtigt i (med etiketsiden opad).
• Hvis linsen er dugget til, vent et par minutter, til fugtigheden er fordampet.
Indikationen HOLD er aktiveret og/eller der er ingen reaktion på
kontrolkn apperne
• Hvis HOLD er aktiveret, skal den deaktiveres.
• Elektrostatisk afladning. Afbryd strømmen eller fjern batterierne i et par sekunder.
CD'en springer over numre
• CD'en er beskadiget eller snavset. Udskift eller rens CD'en.
• SHUFFLE er aktiv. Deaktivér den funktion, som er aktiv.
Ingen lyd eller dårlig lydkvalitet.
• CD-RW (CD-R) er ikke optaget korrekt. Brug FINALIZE på CD-optageren.•
Pausefunktionen (PAUSE) kan være aktiv. Tryk på 2;.
• Løse, forkerte eller snavsede forbindelser. Kontrollér og rens forbindelserne.
• Lydstyrken er måske ikke indstillet rigtigt. Indstil lydstyrken.
• Stærke magnetiske felter. Kontrollér afspillerens position og tilslutninger. Hold
den også væk fra aktive mobiltelefoner.
• Ved brug i bilen: kontrollér, at kassetteadapteren er tilsluttet rigtigt, at bilkassettes
pillerens afspilningsretning er korrekt (tryk på autoreverse for at skifte retning)
og at cigartænderbøsningen er ren. Giv apparatet tid til at tilpasse sig
temperaturændringen.
AX2500_00_C.qxd
3/8/06
11:23 AM
Page 2
PIKAOPAS
1
1
1
2
3
4
°ƒ∏°OƒO •∂∫π¡∏ª∞
OPEN
3
SÄÄDÖT / YLEISTIETOJA
SÄÄDÖT, ( Ks kuvia 1 )
7
8
9
0
!
@
5
6
Suomi
1 OPEN 2 ..............avaa CD-kannen
2 − VOL + ..............säätää äänenvoimakkuutta
3 DBB/ESP .............Paina nopeasti kytkeäksesi basson parannuksen (DBB)
päälle/ pois päältä. Pidä painettuna kytkeäksesi
sähköiskusuojauksen (ESP) päälle/ pois päältä.
4 MODE .................valitsee eri soittotavat:
4
CD
Palataksesi normaaliin toistoon.
1: Parhaillaan soiva raita soitetaan yhä uudelleen.
REP ALL : Koko CD soitetaan yhä uudelleen.
REP
: Kunkin jäljellä olevan raidan alusta
soitetaan 10 sekuntia vuoron perään.
SHUFFLE : CD:n kaikki raidat soitetaan satunnaisjärjestyksessä
kunnes ne kaikki on soitettu kerran.
p/LINE OUT........3,5 mm kuulokkeen liitin (Kuulokkeet AY3806)
HOLD...................lukitsee kaikki painikkeet
OFF......................kytkee pois HOLD
............................LCD näyttö
2;.......................kytkee laitteen käyttöön, aloittaa tai keskeyttää CD-soiton
9.........................pysäyttää CD-soiton, kytkee laitteen toiminnasta
∞ .......................ohittaa ja etsii CD-raitoja taaksepäin
§ .......................ohittaa ja etsii CD-raitoja eteenpäin
4.5V/450mA DC..liitin ulkoiselle virtalähteelle “AY3162 (ei toimituksen mukana)”
SCAN
2
6
7
8
9
1
2
3
4
5
PLAY 2;
6
7
VOL
STOP 9
5
6
7
8
9
0
!
@
0
5
!!!
TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT
Kopiosuojatun materiaalin esim. tietokoneohjelmien, tiedostojen, radio- ja
tv-lähetysten ja äänitallenteiden luvaton kopiointi rikkoo kopiosuojaoikeutta
ja on siksi laitonta. Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen tarkoitukseen.
VANHAN TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja
komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/96/EY soveltamisalaan.
Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
kierrätysjärjestelmästä alueellasi.
Noudata paikallisia sääntöjä äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen
talousjätteen mukana.Vanhojen tuotteiden hävittäminen oikealla tavalla
auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
EÏÏËÓÈο
1 OPEN 2 ..............·Óo›ÁÂÈ Ùo Î¿Ï˘ÌÌ· Ùo˘ CD
2 − VOL + ..............Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ‹¯o˘
3 DBB/ESP .............¶È¤ÛÙ ÛÙÈÁÌÈ·›· ÁÈ· ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘
‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Ì¿ÛÔ˘ (DBB). ¶È¤ÛÙ ·Ú·ÙÂٷ̤ӷ ÁÈ·
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË/·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜
¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∫Ú·‰·ÛÌÒÓ (ESP).
4 MODE ................ÂÈϤÁÂÈ Ùo˘˜ ‰È¿ÊoÚo˘˜ ÙÚfio˘˜ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›·˜:
°È· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi.
REP 1: ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ÂÈϤͷÙ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Û˘Ó¯Ҙ.
REP ALL
SCAN
: ŸÏÔ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ CD Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ.
: ¶·›˙ÔÓÙ·È ‰È·‰Ô¯Èο Ù· ÚÒÙ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
οı ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡.
SHUFFLE
: ŸÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ·›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Ù˘¯·›·
ÛÂÈÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·È¯ÙÔ‡Ó fiÏ· ·fi Ì›· ÊÔÚ¿.
, -. /0 1 /12 0/1 0 00/10/1 1 $ 0
1*000 3$ - 0 , 0 - 0 -' 0 00$'
0 0 *00/ - '.
40 0 -. 2 01 /'%$ 1 2 00
21 0- 1 21 , -. 0
0$'-10 0- 5-0. 62 0 2002/96/5
511 1 /1 1 - /'/0 *1 /
/$$ $1 & 0 $1 & -..
<=1 1 1 /'/0 - 1/ 0 0 0- -11 0 -0$ /0 -.0 0) 1 0 0 0- 00.
> // 0- 3 -0$ & /0 -. 0 %/1 /
1 / - 0& 0 & 1- -&/1 0 -1 %$$ 0
0&- 1 0.
LCD oıfiÓË ÂӉ›ÍÂˆÓ ( ¢Â›Ù ›ÎfiÓ· 2 )
1 ∂ÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘¯·›·˜ ÛÂÈÚ¿˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ (ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ)
ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿
2 ™¿ÚˆÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ
3 µÂÏÙ›ˆÛË Ì¿ÛÔ˘
4 Õ‰ÂÈ· Ì·Ù·Ú›·
5 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·ÓÙÈÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· (ESP) (45 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·)
6 ∞ÚÈıÌfi˜ ÎÔÌÌ·ÙÈÔ‡
7 ∫Ï›‰ˆÌ· Ï‹ÎÙÚˆÓ
8 ∆Ô ÙÚ¤¯ÔÓ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ
9 επανάληψη ολ κληρου του δίσκου δίσκου/ του προγράµµατος
0 ÃÚfiÓÔ˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜
ª·Ù·Ú›Â˜ (‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)
6 HOLD...................ÎÏÂȉÒÓÂÈ fiÏ· Ù· Ï‹ÎÙÚ·
OFF......................Û‚‹ÓÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›Â˜ HOLD
ªÂ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Û΢‹ ÌoÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌooÈ‹ÛÂÙÂ:
ñ ∫·ÓoÓÈΤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ù‡o˘ LR6, UM3 ‹ ∞∞ (ηٿ ÚoÙ›ÌËÛË Philips), ‹
ñ ∞ÏηÏÈΤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ù‡o˘ LR6, UM3 ‹ ∞∞ (ηٿ ÚoÙ›ÌËÛË Philips).
7 ............................LCD oıfiÓË ÂӉ›ÍˆÓ
¶PO™OXH
8 2;.......................·Ó¿‚ÂÈ ÙË Û˘Û΢‹, ÍÂÎÈÓ¿ ‹ ·‡ÂÈ Ùo ·›ÍÈÌo Ùo˘ CD
– OÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜, ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿.
– ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ¤ÎÚË͢ Â¿Ó Ë Ì·Ù·Ú›· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠϷÓı·Ṳ̂ӷ.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ Ì Ì·Ù·Ú›· ›‰ÈÔ˘ ‹ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ˘ Ù‡Ô˘.
– ∂ÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈ΋
‰È·ÚÚÔ‹, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·‚ÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ ı· οÓÂÈ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜
Ó· ·Ó·ÙÈÓ·¯ıÔ‡Ó .
– ªËÓ ¯ÚËÛÈÌooÈ‹ÛÂÙ ̷˙› ·ÏȤ˜ Î·È Î·ÈÓo‡ÚȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ Ì·Ù·Ú›Â˜
‰È·ÊoÚÂÙÈÎo‡ Ù‡o˘.
– µÁ¿ÏÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ fiÙ·Ó Ë Û˘ÛÎÂÓ‹ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
5 p/LINE OUT........˘o‰o¯‹ 3,5 mm ÁÈ· ·Îo˘ÛÙÈο (AÎÔ˘ÛÙÈο AY3806)
9 9.........................ÛÙ·Ì·Ù¿ Ùo ·›ÍÈÌo Ùo˘ CD, ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· Ù˘
Û˘Û΢‹˜
0 ∞ .......................˘ÂÚˉ¿ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÎoÌÌ¿ÙÈ· Ùo˘ CD ›Ûˆ
! § .......................˘ÂÚˉ¿ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ÎoÌÌ¿ÙÈ· Ùo˘ CD ÌÚoÛÙ¿
@ 4.5V/450mA DC..˘o‰o¯‹ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ÙÚoÊo‰oÛ›· Ú‡̷Ùo˜
“AY3162 (‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È)”
∆Ô Ú˚fiv ·˘Ùfi ÏËÚÔ› ÙȘ ÙÔ˘˜Ù‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ EÓˆÛ˘ ˆ˜ Úo˜ ÙȘ
Ú·‰ÈÔ·ÚÂÌ‚ÔÏÒ˜
LCD NÄYTTÖ ( Ks kuvia 2 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Satunnaissoitto kaikki levyn kappaleet kerran
Kappaleiden selaus
Basson korostus
Akku tyhjä
Sähköisen ylihyppäyssuojan väliltä (45 sekuntia)
Kappaleen numero
Näppäimen poisto käytöstä
Kyseinen raita toistetaan toistuvasti
rtoistaa koko CD:n/ ohjelman
Toistoaika
Paristot (ei toimituksen mukana)
Tässä laitteessa voit käyttää joko:
• tavallisia paristoja tyyppiä LR6, UM3 tai AA (ensi sijassa Philips), tai
• alkaliparistoja tyyppiä LR6, UM3 tai AA (ensi sijassa Philips).
VAROITUS!
Tämä tuote on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten
mukainen.
CD-soittimen ja – CD levyjen käsittely
Vian etsintä
• Älä kosketa CD-soittimen linssiä A.
• Älä saata laitetta, paristoja tai CD-levyjä alttiiksi
kosteudelle, sateelle, hiekalle tai kuumuudelle
(lämmittimet tai suora auringonvalo).
• Voit puhdistaa CD-soittimen pehmeällä, hieman
kostutetulla nukkaamattomalla pyyhkeellä. Älä käytä
puhdistusaineita, koska niillä saattaa olla syövyttävä
vaikutus.
• Puhdista CD-levy pyyhkimällä suoraan keskeltä
reunaan päin pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.
Puhdistusaine saattaa vahingoittaa levyä! Älä koskaan
kirjoita CD:lle tai liimaa siihen tarroja.
• Linssi saattaa huurtua, kun laite tuodaan yhtäkkiä kylmästä
lämpimään. Silloin CD-levyjä ei voi soittaa. Jätä CD-soitin
lämpimään kunnes kosteus on haihtunut.
• Lähellä käytössä olevat matkapuhelimet saattavat aiheuttaa
toimintahäiriöitä CD-soittimessa.
• Vältä pudottamista, koska se saattaa vahingoittaa laitetta.
TÄRKEÄÄ!
Kuuloturvallisuus: Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Kuulo
voi vahingoittua kuunnellessa kovaäänistä musiikkia kuulokkeilla.
Tärkeää: Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon
enimmäisrajoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on
vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi
alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
Liikenneturvallisuus: Älä käytä kuulokkeita ajaessasi ajoneuvoa. Se saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita, ja useissa maissa se on kiellettyä. Jos kuulokkeesi ovat
ulkoilmakäyttöön tarkoitettuja ja päästävät läpi ääniä ulkopuolelta, älä korota
äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet voi kuulla mitä ympärilläsi tapahtuu.
§∂π∆OÀƒ°π∞ / °∂¡π∫∂™ ¶§∏ƒOºOƒπ∂™
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
ñ ∂¿Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·›ÍÂÙ ¤Ó· Â·Ó·ÁÚ¿„ÈÌo CD (CD-RW), ȤÛÙ Ùo Ï‹ÎÙÚo
2; Î·È ÌÂÙ¿ ·fi 3–15 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ùo˘
‹¯o˘.
ñ O ‰›ÛÎo˜ CD ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ·Ó ·Óo›ÍÂÙ Ùo Î¿Ï˘ÌÌ·.
ñ ∂ÓÒ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È ÙÔ CD, -- ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ñ Œ¯o˘Ì ·oʇÁÂÈ Î¿ı ÂÚÈÙÙfi ˘ÏÈÎfi ÛÙË Û˘Û΢·Û›·. ∫·Ù·‚¿ÏÏ·Ì οıÂ
‰˘Ó·Ù‹ ÚoÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ·oÙÂÏÂ›Ù·È Ë Û˘Û΢·Û›· ·fi ‰‡o ÌfiÓo
‚·ÛÈο ˘ÏÈο: ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ (Îo˘Ù›) Î·È ·fi oÏ˘·Èı˘Ï¤ÓÈo (Û·Îo‡Ï˜,
·ÊÚÒ‰Ë ÚoÛٷ٢ÙÈο).
ñ ∏ Û˘Û΢‹ Û·˜ ·oÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ˘ÏÈο o˘ ÌoÚo‡Ó Ó· ·Ó·Î˘Îψıo‡Ó ·Ó
·oÛ˘Ó·ÚÌoÏoÁËıo‡Ó ·fi Ì›· ·ÚÌfi‰È· ÂÙ·ÈÚ›·. ¶·Ú·Î·Ïo‡Ì ӷ ÙËÚ‹ÛÂÙÂ
Ùo˘˜ ÂÁ¯ÒÚÈo˘˜ ηÓoÓÈÛÌo‡˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ˘ÏÈÎÒÓ
Û˘Û΢·Û›·˜, ¿‰ÂÈˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Î·È ·Ï·ÈÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ.
¶PO™OXH
– XÚ‹ÛË Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
·fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Û ÂÈΛӉ˘ÓË
·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‹ ¿ÏÏÔ ÂÈÛÊ·Ï‹ ¯ÂÈÚÈÛÌfi.
– ∏ Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·Ôχو˜ η̛· Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÓÂÚfi.
– ªËÓ ÙÔÔıÂÙ›Ù η̛· ËÁ‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË Û˘Û΢‹
(.¯. ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÂÌÈṲ̂ӷ Ì ˘ÁÚfi, ·Ó·Ì̤ӷ ÎÂÚÈ¿)
Tietoja toistosta
• Jos haluat soittaa uudelleen kirjoitettava CD (CD-RW) –levyä, äänentoisto
alkaa 3–15 sekunnin kuluttua painikkeen 2; painamisesta.
• Soitto pysähtyy jos avaat CD-kannen.
• Kun CD-levyä luetaan, -- välkkyy näytössä.
Ympäristöön liittyvää informaatiota
• Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut
saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi
(laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).
• Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen
hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota
huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja
vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla
saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
– Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella
tavalla.
– Virheellisesti asennettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo
vain toiseen samanlaiseen tai vastaavaan paristoon.
– Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja syövyttää
paristokokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen.
– Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja yhtä aikaa.
– Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.
™∆OπÃ∂π∞ ∂§∂°ÃOÀ / ∆ƒOºO¢O™π∞
™∆OπÃ∂π∞ ∂§∂°ÃOÀ
™∆OπÃ∂π∞ ∂§∂°ÃOÀ, ( ¢Â›Ù ›ÎfiÓ· 1 )
e de a at (a pe st )
aapaa, at af, d ase, etds pstate
ap "pe "eat #d ts a " ,
spe $a%a pat $et &
p$ st&, ae , a& a aaetds a aapaa
a e a , apae'eta ast. e tt a paa% as
ee$ &e ast e' a ap) s a de se p d * paa%t. +t sse de ppe a s p e ta
a tt sp' .
.
CD SOITTO / YLEISTIETOJA
VIRTALÄHDE / / VIAN ETSINTÄ
VAROITUS!
– Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säätö tai käyttö saattaa
aikaansaada radioaktiivista säteilyä tai muunlaista vaarallista toimintaa.
– Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
– Älä sijoita mitään vaaran aiheuttajia laitteen päälle
(esim. nesteillä täytettyjä esineitä, palavia kynttilöitä)
NOTES
VAROITUS: Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, koska tällöin
takuu raukeaa. Jos laitteessa ilmenee vika, tarkista alla luetellut kohdat ennen
kuin viet sen korjattavaksi. Ellet saa ongelmaa ratkaistua näillä ohjeilla, ota
yhteys myyntiedustajaan tai huoltoon.
CD-soittimessa ei ole tehoa tai toisto ei käynnisty
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet, että ne on asennettu oikein ja
että liitosnavat ovat puhtaat.
• Sovittimen liitäntä voi olla löysällä. Kytke se kunnolla.
• Autossa käyttöä varten tarkista, että virta-avain on kytketty.
Tarkista myös soittimen paristot.
Näyttöön ilmestyy dISC
• Tarkista, että CD on puhdas ja asennettu oikein (tekstipuoli ylöspäin).
• Jos linssi on höyrystystynyt, odota muutama minuutti sen kirkastumiseksi.
Näyttöön ilmestyy HOLD ja/tai säätimet eivät reagoi
• Jos HOLD aktivoituu, kytke se irti.
• Sähköstaattinen purkaus. Katkaise virta tai poista paristot muutaman
sekunnin ajaksi.
CD hyppää kappaleiden yli
• CD on vahingoittunut tai likainen. Vaihda tai puhdista CD.
• SHUFFLE on aktivoituna. Kytke irti kyseinen aktivoitu toiminto.
Ei ääntä tai heikko äänen laatu
• CD-RW (CD-R) -levyn nauhoitus on puutteellinen. Käytä CD-nauhurin
toimintoa FINALIZE.
• Taukotila (PAUSE) on mahdollisesti aktivoituna. Paina 2;.
• Löystyneet, väärät tai likaiset liitännät. Tarkista ja puhdista liitännät.
• Äänenvoimakkuutta ei ole ehkä säädetty asianmukaisesti. Säädä
äänenvoimakkuus.
• Voimakkaita magneettisia kenttiä. Tarkista soittimen asento ja liitännät. Pidä
myös poissa aktiivoitujen kännyköiden läheisyydestä.
• Autossa käyttöä varten tarkista, että kasettisovitin on asennettu oikein,
että auton kasettisoittimen toiston suunta on oikea (paina autoreverse
sen vaihtamiseksi) ja että savukkeensytyttimen jakkikosketin on puhdas.
Anna lämpötilan muuttua.
°∂¡π∫∂™ ¶§∏ƒOºOƒπ∂™
ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜ CD Î·È ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ CD
ñ ªËÓ ·ÁÁ›ÍÂÙ Ùo˘˜ Ê·Îo‡˜ A Ù˘ Û˘Û΢‹˜ CD.
ñ ªËÓ ÂÎı¤ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹, ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ‹ Ùo˘˜
‰›ÛÎo˘˜ CD Û ˘ÁÚ·Û›·, ‚Úo¯‹, ¿ÌÌo ‹ Û ˘ÂÚ‚oÏÈ΋
˙¤ÛÙË (o˘ ÚoηÏÂ›Ù·È ·fi ıÂÚÌ·ÓÙÈο ÛÒÌ·Ù· ‹ ·fi
ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÎıÂÛË ÛÙoÓ ‹ÏÈo).
ñ ªoÚ›Ù ӷ ηı·Ú›ÛÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ CD Ì ¤Ó·
Ì·Ï·Îfi, Óˆfi ·Ó› ¯ˆÚ›˜ ¯Óo‡‰È. ªËÓ
¯ÚËÛÈÌooÈ‹ÛÂÙ ·oÚÚ˘·ÓÙÈο o˘ ÌoÚ› Ó·
‰È·‚ÚÒÛo˘Ó Ùo Ê·Îfi.
ñ °È· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ Ùo ‰›ÛÎo CD, ÛÎo˘›ÛÙ ÙoÓ Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ ·fi Ùo ΤÓÙÚo
Úo˜ ÙËÓ ¿ÎÚË ¯ÚËÛÈÌooÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó› ¯ˆÚ›˜ ¯Óo‡‰È. ∞oÚÚ˘·ÓÙÈο
ÌoÚ› Ó· ÚoηϤÛo˘Ó ˙Ë̛˜ ÛÙoÓ ‰›ÛÎo! ªË ÁÚ¿ÊÂÙÂ Î·È ÌËÓ ÎoÏÏ¿Ù oÙ¤
·˘ÙoÎfiÏÏËÙ· ¿Óˆ Ùo˘.
ñ OÈ Ê·Îo› ÌoÚ› Ó· ı·ÌÒÛo˘Ó fiÙ·Ó ÌÂٷʤÚÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Í·ÊÓÈο ·fi ÎÚ‡o
Û ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏoÓ. ™Â ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ùo ·›ÍÈÌo ÂÓfi˜
‰›ÛÎo˘ CD. ∞Ê‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Û ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏoÓ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÍ·ÙÌÈÛÙ› Ë
˘ÁÚ·Û›·.
ñ ∏ ÏÂÈÙo˘ÚÁ›· ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÎoÓÙ¿ ÛÙË Û˘Û΢‹ ÌoÚ› Ó· ÚoηϤÛÂÈ
·ÚÂÌ‚oϤ˜.
ñ ¶ÚoÛ¤¯ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ, ÁÈ·Ù› ÌoÚ› Ó· ÚoÎÏËıo‡Ó
·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ˜ ˙Ë̛˜.
™∏ª∞¡∆π∫O!
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÎÔ‹˜: ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠̤ÙÚÈ· ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË. ∏
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Ì ˘„ËÏ‹ ¤ÓÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ‚Ï¿„ÂÈ ÙËÓ ·ÎÔ‹ Û·˜.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi: ∏ Philips ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙË Û˘ÌÌfiÚʈÛË Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙ¿ıÌË
˯ËÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹¯Ô˘ Ù˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È
·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÌfiÓÔ Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘
ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË, Û¿˜ Û˘ÓÈÛÙԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û·˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ
ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ì ÙÔ
·Ú¯ÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙË Philips.
O‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·: ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ٷ ·ÎÔ˘ÛÙÈο fiÙ·Ó Ô‰ËÁ›Ù fi¯ËÌ· ·ÊÔ‡ ÛÂ
ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÙ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó
Ù· ·ÎÔ˘ÛÙÈο Â›Ó·È ·ÓÔȯÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ‡Ù Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜, ÌËÓ
·Ó‚¿ÛÂÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÎÔ‡Ù ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ Û·˜.
E¶π§À™∏ ¶ƒOµ§∏ª∞∆ø¡
¶ƒO∂π¢O¶Oπ∏™∏: ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÂȉÈÔÚıÒÛÂÙ ÙÔ CD
ÌfiÓÔÈ Û·˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ı· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË. ∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‚Ï¿‚Ë, ÂϤÁÍÙ fiÏ·
Ù· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÈÔ Î¿Ùˆ ÚÈÓ ¿ÚÂÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÂȉÈfiÚıˆÛË. ∞Ó
‰ÂÓ Â›Û·ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· χÛÂÙ ÌfiÓÔÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ‚¿ÛË ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ Ë ÙÔ Û¤Ú‚È˜ Ù˘ Philips ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÛ¯‡˜ ÛÙÔ CD player, ‹ ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹
• B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·‰ÂÈ¿ÛÂÈ ÔÈ Ì·Ù·Ú›Â˜ Û·˜, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı›
ÛˆÛÙ¿ Î·È fiÙÈ ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Î·ı·Ú¤˜.
• ªÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Ó‰Âı› ÙÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎfi. ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Î·Ï¿.
• °È· ¯Ú‹ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ·Ó·Ì̤ÓË Ë ·Ó¿ÊÏÂÍË ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∂›Û˘, ÂϤÁÍÙ ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË dISC
• B‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Â›Ó·È Î·ı·Úfi ÙÔ CD Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿ (Ì ÙËÓ ÂÙÈΤٷ
ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ).
• ∞Ó ¤¯ÂÈ ı·ÌÒÛÂÈ Ô Ê·Îfi˜ Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ϛÁ· ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ Ó·
ηı·Ú›ÛÂÈ.
∞Ó¿‚ÂÈ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË HOLD ηÈ/‹ Ë Û˘Û΢‹ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÙËÌ· ÙˆÓ Ï‹ÎÙÚˆÓ
• ∞Ó Â›Ó·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· HOLD, ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ.
• ∏ÏÂÎÙÚÔÛÙ·ÙÈ΋ ÂÎΤӈÛË. ∞ÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ Ú‡̷ ‹ ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ
Ì·Ù·Ú›Â˜ ÁÈ· Ï›Á· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·.
TÔ CD ˉ¿ÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ
• TÔ CD ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚Ë ‹ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔ. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ‹ ηı·Ú›ÛÙ ÙÔ CD.
• ∂›Ó·È ÂÓÂÚÁ‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· SHUFFLE. ∞ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹¯Ô˜ ‹ η΋ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ CD-RW (CD-R). ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· FINALIZE ÛÙÔ CD-recorder Û·˜.
• ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·‡Û˘ (PAUSE). ¶È¤ÛÙ 2;.
• OÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ˘Ó‰Âı›, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› ÛˆÛÙ¿ ‹ ›ӷÈ
ÏÂڈ̤Ó˜. ∂ϤÁÍÙÂ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙ ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙ› ÛˆÛÙ¿ Ë ¤ÓÙ·ÛË ‹¯Ô˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË.
• IÛ¯˘Ú¿ Ì·ÁÓËÙÈο ‰›·. ∂ϤÁÍÙ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ù˘ Û˘Û΢‹˜. ∂›Û˘,
ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ӷ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ.
• °È· ¯Ú‹ÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ηۤٷ˜ ¤¯ÂÈ
ÙÔÔıÂÙËı› ÛˆÛÙ¿, fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘
ηÛÂÙÔÊÒÓÔ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ (ȤÛÙ autoreverse ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ), Î·È fiÙÈ Ë
˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ù‹Ú· Â›Ó·È Î·ı·Ú‹. ∞Ê‹ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Ó· ÂÁÎÏÈÌ·ÙÈÛı›.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising