Fidelio | AD7000W/10 | Owner's Manual | Fidelio Fidelio Ασύρματο ηχείο SoundAvia AD7000W/12 Εγχειρίδιο χρήσης

Fidelio Fidelio Ασύρματο ηχείο SoundAvia AD7000W/12 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
AD7000W
Εγχειρίδιο χρήσης
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό
Ασφάλεια
Σημείωση
2
2
3
2 Το σύστημα ψυχαγωγίας
5
5
5
6
6
7
3 Προετοιμασία
8
8
8
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Τι άλλο χρειάζεστε
Επισκόπηση της κύριας μονάδας
Πρώτη χρήση του AirPlay
Σύνδεση στο ρεύμα
Ενεργοποίηση του AD7000W
7 Πληροφορίες προϊόντος
23
23
8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
24
Προδιαγραφές
4 Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο
Wi-Fi για το AirPlay
9
Διαδικασία 1: Σύνδεση σε
δρομολογητή με WPS
9
Διαδικασία 2: Σύνδεση σε
δρομολογητή που δεν διαθέτει WPS 10
5 Αναπαραγωγή
17
Μετάδοση ήχου από τη μουσική
βιβλιοθήκη iTunes στο AD7000W
17
Έλεγχος της αναπαραγωγής
19
Χρήση προηγμένων ρυθμίσεων ήχου 19
Αναπαραγωγή/φόρτιση του iPod/
iPhone/iPad μέσω της υποδοχής USB 19
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή20
6 Ενημέρωση υλικολογισμικού
Λήψη του αρχείου ενημέρωσης
Ενημέρωση από τη σελίδα
διαμόρφωσης
21
21
21
EL
1
1 Σημαντικό
g Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
h Μην αφαιρείτε το περίβλημα
του προϊόντος.
Ασφάλεια
Πληροφορίες για την Ευρώπη:
Αναγνώριση συμβόλων ασφαλείας
i Μην εκθέτετε το προϊόν σε
σταγόνες/πιτσιλιές υγρών, βροχή
ή συνθήκες υψηλής υγρασίας.
j Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος
στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε
γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
k Μην εγκαταστήσετε το προϊόν
κοντά σε πηγές θερμότητας όπως
σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα
εκροής θερμού αέρα, φούρνους
ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών).
l Μην τοποθετείτε άλλες ηλεκτρικές
συσκευές επάνω στο προϊόν.
Το "θαυμαστικό" εφιστά την προσοχή
σε χαρακτηριστικά για τα οποία θα
πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά
το παρεχόμενο υλικό τεκμηρίωσης,
προκειμένου να αποφύγετε προβλήματα
κατά τη λειτουργία και τη συντήρηση.
Ο "κεραυνός" υποδηλώνει μη μονωμένα
εξαρτήματα του προϊόντος τα οποία
μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
m Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου
επάνω στο προϊόν (π.χ. αντικείμενα
που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
n Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το
προϊόν σε βροχή ή υγρασία και μην
τοποθετείτε επάνω του αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία.
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο
a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό
b Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο
c Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Προειδοποίηση
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό
ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
d Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
e Μην χρησιμοποιείτε το
προϊόν κοντά σε νερό.
f Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
2
EL
Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε
τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο.
Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα
τεσσάρων ιντσών γύρω από τη συσκευή
για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες
ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις
οπές εξαερισμού στη συσκευή.
Ασφάλεια ρεύματος
Οι παρούσες πληροφορίες ισχύουν μόνο
για προϊόντα με βύσμα βρετανικού τύπου.
Το συγκεκριμένο προϊόν διαθέτει
εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη.
Εάν αντικαταστήσετε την ασφάλεια,
χρησιμοποιήστε μία με:
•
τις τιμές που αναγράφονται στο βύσμα,
•
έγκριση BS 1362 και
•
τη σήμανση έγκρισης ASTA.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό
σας, εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο
ασφάλειας που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
Προσοχή: Για να συμμορφωθείτε με την
οδηγία EMC (2004/108/EΚ), μην αφαιρέσετε
το βύσμα από το τροφοδοτικό καλώδιο.
Σημείωση
Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ. Μπορείτε
να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips
Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips
N.V. και χρησιμοποιούνται από την
WOOX Innovations Limited κατόπιν
αδείας της Koninklijke Philips N.V.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί
το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα
της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να
είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει
αντίστοιχα τα αποθέματά της.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα
οποία μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο
ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό
σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει
στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την
προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
EL
3
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν
εάν αποσυναρμολογηθεί από μια
ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την
απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων
μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Οι ονομασίες "Made for iPod", "Made for
iPhone" και "Made for iPad" σημαίνουν ότι
το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί
ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και
iPad αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του
ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της
Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για
τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή
της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα
ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω
αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται
να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Οι ονομασίες AirPlay, iPod and iPhone
είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι
εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Σύμβολο εξοπλισμού Class II:
Συσκευή CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς
παρεχόμενη προστατευτική γείωση.
4
EL
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
2 Το σύστημα
ψυχαγωγίας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα
σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και
ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο
αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς
βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:
•
Συμβουλή
•• Για πληροφορίες σχετικά με περισσότερες συσκευές
Philips με δυνατότητα AirPlay, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Με το AD7000W, μπορείτε επίσης:
•
να φορτίσετε το iPod/iPhone/
iPad μέσω της υποδοχής USB με
ένα καλώδιο USB της Apple (δεν
παρέχεται).
•
να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή
της μουσικής βιβλιοθήκης iTunes στο
iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής
USB, απευθείας κατά τη φόρτιση.
•
να ακούσετε μουσική από
άλλες συσκευές μέσω της
υποδοχής MP3-LINK.
Αριθμός μοντέλου
__________________________
Αριθμός σειράς
___________________________
Εισαγωγή
Η τεχνολογία Apple AirPlay επιτρέπει την
αναπαραγωγή της μουσικής βιβλιοθήκης
iTunes από Mac, PC, iPhone, iPod touch ή iPad
σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα
AirPlay (για παράδειγμα, το AD7000W σας)
που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi.
Με μια συσκευή που έχει δυνατότητα
AirPlay (για παράδειγμα, το
AD7000W σας), μπορείτε:
•
να μεταδώσετε απευθείας ήχο από
τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes σε
οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού
σας
•
να επιλέξετε από ποιες συσκευές
με δυνατότητα AirPlay θέλετε να
γίνεται αναπαραγωγή της μουσικής
(εάν έχετε περισσότερες από μία
τέτοιες συσκευές στο σπίτι σας)
να μεταδώσετε απευθείας ήχο σε
πολλές συσκευές με δυνατότητα
AirPlay ταυτόχρονα (μόνο από τη
μουσική βιβλιοθήκη iTunes στον
υπολογιστή PC/Mac που διαθέτετε)
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα
περιεχόμενα της συσκευασίας:
•
Κύρια μονάδα (με ενσωματωμένη
μονάδα Wi-Fi)
•
1 τροφοδοτικό AC
•
1 καλώδιο MP3 Link
•
Εκτυπωμένο υλικό
EL
5
Τι άλλο χρειάζεστε
Για ασύρματη μετάδοση ήχου
μέσω AirPlay, απαιτείται:
•
Ένας δρομολογητής με πιστοποίηση
Wi-Fi
•
Ένας δέκτης για τη μουσική
βιβλιοθήκη iTunes, για παράδειγμα,
iPod touch/iPhone/iPad που διαθέτει
iOS 4.3.3 (ή μεταγενέστερη
έκδοση) ή υπολογιστής PC/
Mac με δυνατότητα Wi-Fi και
εγκατεστημένο το iTunes 10.2.2
(ή μεταγενέστερη έκδοση)
Το AD7000W σας πρέπει να συνδέεται στο
ίδιο τοπικό δίκτυο με τη συσκευή-δέκτη
του iTunes, μέσω του δρομολογητή Wi-Fi.
Λίστα συμβατών συσκευών-δεκτών
του iTunes για το AirPlay
Αναφορικά με το AirPlay, το
AD7000W είναι συμβατό με:
•
PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi και
εγκατεστημένο το iTunes 10 (ή
μεταγενέστερη έκδοση) και
•
τα ακόλουθα μοντέλα iPod/iPhone/iPad
που διαθέτουν iOS 4.3 (ή μεταγενέστερη
έκδοση):
•
iPad 2
•
iPad
•
iPhone 4
•
iPhone 3GS.
•
iPod touch (2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
Επισκόπηση της κύριας
μονάδας
a
SOURCE
POWER
VOL
d
e
f
h g
a Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
b
•
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
μονάδας.
•
Επαναφορά της μονάδας (με
παρατεταμένο πάτημα).
c +/•
Προσαρμογή έντασης.
d Κουμπί/ένδειξη WI-FI SETUP
•
Σύνδεση της μονάδας σε δίκτυο
Wi-Fi.
•
Εμφάνιση κατάστασης σύνδεσης
Wi-Fi της μονάδας.
e MP3-LINK
•
Σύνδεση εξωτερικής συσκευής
αναπαραγωγής ήχου μέσω του
παρεχόμενου καλωδίου MP3 link.
f DC IN
•
Σύνδεση τροφοδοτικού.
g USB
•
6
EL
b
c
Σύνδεση iPod/iPhone/iPad μέσω
καλωδίου USB για συσκευές Apple
(δεν παρέχεται).
Πρώτη χρήση του AirPlay
Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε
το AirPlay, πρέπει να:
1
Εγκαταστήσετε στο iPod touch/iPhone/
iPad την τελευταία έκδοση iOS (iOS 4.3
ή νεότερη).
•
Εναλλακτικά, εγκαταστήστε την
τελευταία έκδοση του iTunes (iTunes
10 ή νεότερη) στον υπολογιστή PC/
Mac.
2
Συνδέστε το AD7000W στο ρεύμα
και θέστε το σε λειτουργία (δείτε
'Προετοιμασία' στη σελίδα 8).
3
Συνδέστε το AD7000W στο υπάρχον
οικιακό δίκτυό σας Wi-Fi (δείτε 'Σύνδεση
στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi για το AirPlay'
στη σελίδα 9).
4
Βεβαιωθείτε ότι το iPod touch/iPhone/
iPad ή ο υπολογιστής PC/Mac έχει
επίσης συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
EL
7
3 Προετοιμασία
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Ενεργοποίηση του
AD7000W
1
Πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος,
για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.
2
Περιμένετε ώσπου να γίνει επιτυχής
εκκίνηση της μονάδας.
»» Η εκκίνηση διαρκεί περίπου 35
δευτερόλεπτα.
»» Κατά την εκκίνηση, η ένδειξη WI-FI
SETUP στο πίσω μέρος της μονάδας
αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο
χρώμα.
Σύνδεση στο ρεύμα
Προσοχή
•• Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι
η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί
στην τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της
μονάδας.
•• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το
τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα
το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το
καλώδιο.
•• Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC, βεβαιωθείτε
ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.
•
8
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC
•
στην υποδοχή DC IN στο πίσω
μέρος της μονάδας.
•
στην πρίζα.
EL
»» Μετά την εκκίνηση, εάν δεν έχει
οριστεί σύνδεση Wi-Fi για το
AD7000W, η ένδειξη WI-FI SETUP
αρχίζει να αναβοσβήνει αργά με
πράσινο χρώμα.
•
Για να μεταβεί η μονάδα στη λειτουργία
αναμονής Eco, πατήστε .
•
Για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα ενώ
βρίσκεται στη λειτουργία αναμονής Eco,
πατήστε ξανά .
4 Σύνδεση στο
οικιακό δίκτυο
Wi-Fi για το
AirPlay
μπορείτε να απολαμβάνετε το AirPlay όποτε
το AD7000W ενεργοποιείται και συνδέεται
αυτόματα στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
Πριν συνδέσετε το AD7000W στο οικιακό
δίκτυο Wi-Fi, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία.
1
Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής Wi-Fi
είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί
σωστά.
2
Βεβαιωθείτε ότι το AD7000W έχει
ενεργοποιηθεί και εκκινηθεί με επιτυχία.
3
Προσδιορίστε τον τύπο δρομολογητή
Wi-Fi που διαθέτετε (για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
δρομολογητή Wi-Fi).
Διαδικασία 1: Σύνδεση σε
δρομολογητή με WPS
Σημείωση
Για να συνδέσετε το AD7000W στο
οικιακό δίκτυο Wi-Fi που διαθέτετε,
πρέπει να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις του
οικιακού δικτύου Wi-Fi στο AD7000W.
Αυτό μπορείτε να το κάνετε με δύο
τρόπους (ανάλογα με τον τύπο
δρομολογητή Wi-Fi που χρησιμοποιείτε):
•
Αυτόματα - αν ο δρομολογητής
Wi-Fi έχει δυνατότητα WPS
(Προστατευμένη εγκατάσταση WiFi) και υποστηρίζει PBC (Σύνδεση
Push Button) (δείτε 'Διαδικασία 1:
Σύνδεση σε δρομολογητή με WPS'
στη σελίδα 9)
•
Μη αυτόματα - αν ο δρομολογητής
Wi-Fi δεν υποστηρίζει WPS
(δείτε 'Διαδικασία 2: Σύνδεση
σε δρομολογητή που δεν
διαθέτει WPS' στη σελίδα 10)
•• Πριν πατήσετε κάποιο κουμπί στο AD7000W,
βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση του AD7000W
ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
1
Πατήστε το κουμπί WPS στο
δρομολογητή του οικιακού δικτύου
Wi-Fi.
WPS
Αφού γίνει επιτυχής σύνδεση, το AD7000W
θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις του
οικιακού δικτύου Wi-Fi. Στη συνέχεια, θα
EL
9
2
Λίγο μετά το βήμα 1, πατήστε Wi-Fi
SETUP στο πίσω μέρος του AD7000W.
»» Η ένδειξη Wi-Fi SETUP αναβοσβήνει
εναλλάξ με κόκκινο, κίτρινο και
πράσινο χρώμα.
»» Σε 2 λεπτά, η ένδειξη WI-FI SETUP
παύει να αναβοσβήνει και παραμένει
πράσινη, και η μονάδα παράγει ένα
χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ).
»» Το AD7000W έχει συνδεθεί στο
δίκτυο Wi-Fi με επιτυχία.
Διαδικασία 2: Σύνδεση
σε δρομολογητή που δεν
διαθέτει WPS
Σημείωση
•• Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τα παρακάτω
βήματα για να συνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο το
AD7000W σε ένα δρομολογητή WPS.
Για μη αυτόματη σύνδεση του AD7000W
με ένα δρομολογητή Wi-Fi, πρέπει να
μεταβείτε στην ενσωματωμένη ιστοσελίδα
διαμόρφωσης του AD7000W προκειμένου
να αλλάξετε τις εσωτερικές ρυθμίσεις
Wi-Fi της συσκευής. Για να το κάνετε αυτό,
χρειάζεστε μια συσκευή με δυνατότητα
Wi-Fi, με πρόγραμμα περιήγησης στο
Internet για προσωρινή σύνδεση Wi-Fi με
το AD7000W. Η συσκευή με δυνατότητα
Wi-Fi μπορεί να είναι iPod touch/iPhone/
iPad ή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
για να συνδέσετε το AD7000W σε
δρομολογητή Wi-Fi που δεν διαθέτει WPS.
Συμβουλή
1
Συγκεντρώστε τις ρυθμίσεις από
τον οικιακό σας δρομολογητή
Wi-Fi και σημειώστε τις για να
τις χρησιμοποιήσετε κατά την
εγκατάσταση Wi-Fi του AD7000W (δείτε
'Συγκέντρωση ρυθμίσεων οικιακού
δρομολογητή Wi-Fi' στη σελίδα 11).
2
Μετάβαση στη λειτουργία
υποβοηθούμενης εγκατάστασης WiFi στο AD7000W (δείτε 'Μετάβαση
του AD7000W στη λειτουργία
υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi'
στη σελίδα 11).
»» Θα εμφανιστεί ένα νέο δίκτυο Wi-Fi
που δημιουργείται από το AD7000W,
με όνομα δικτύου (SSID) Philips
Fidelio AirPlay.
3
Συνδέστε προσωρινά τη συσκευή
με δυνατότητα Wi-Fi στο νέο δίκτυο
Wi-Fi (δείτε 'Σύνδεση της συσκευής με
•• Για ορισμένους δρομολογητές Wi-Fi, μπορεί να
χρειαστεί να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
WPS για να επιτευχθεί η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi
ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία WPS PBC από
τις σελίδες διαμόρφωσης του δρομολογητή. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
αντίστοιχου δρομολογητή.
•• Αν η ένδειξη Wi-Fi SETUP στο AD7000W
αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα, αυτό σημαίνει ότι
η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε. Περιμένετε
2 λεπτά και δοκιμάστε ξανά. Αν το πρόβλημα
παραμένει, δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi
με μη αυτόματο τρόπο (δείτε 'Διαδικασία 2: Σύνδεση
σε δρομολογητή που δεν διαθέτει WPS' στη σελίδα
10).
•• Αν η σύνδεση Wi-Fi αποτύχει ξανά, πατήστε
παρατεταμένα στο πίσω μέρος του AD7000W
για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις και στη συνέχεια
δοκιμάστε ξανά.
10
EL
δυνατότητα Wi-Fi στο νέο δίκτυο Wi-Fi'
στη σελίδα 12).
4
Ανοίξτε την ενσωματωμένη ιστοσελίδα
του AD7000W με το πρόγραμμα
περιήγησης στο Internet της συσκευής
με δυνατότητα Wi-Fi (δείτε 'Ανοίξτε
την ενσωματωμένη ιστοσελίδα του
AD7000W' στη σελίδα 13).
5
Αλλάξτε τις εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi
του AD7000W με βάση τις ρυθμίσεις
που σημειώσατε στο βήμα 1 (δείτε
'Αλλαγή των εσωτερικών ρυθμίσεων WiFi του AD7000W' στη σελίδα 15).
6
Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του
υπάρχοντος οικιακού δικτύου WiFi στη συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi
(δείτε 'Επαναφορά των ρυθμίσεων του
οικιακού δικτύου Wi-Fi στη συσκευή με
δυνατότητα Wi-Fi' στη σελίδα 15).
C Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi (εάν είναι
ενεργοποιημένη η ασφάλεια Wi-Fi)
D Λειτουργία DHCP (ενεργοποιημένη
ή απενεργοποιημένη)
E Ρυθμίσεις στατικής διεύθυνσης
IP (εάν είναι απενεργοποιημένη η
λειτουργία DHCP)
Μετάβαση του AD7000W στη
λειτουργία υποβοηθούμενης
εγκατάστασης Wi-Fi
Σημείωση
•• Πριν πατήσετε κάποιο κουμπί στο AD7000W,
βεβαιωθείτε ότι η εκκίνηση του AD7000W
ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Συγκέντρωση ρυθμίσεων οικιακού
δρομολογητή Wi-Fi
Σημείωση
•• Για λεπτομερείς οδηγίες, θα πρέπει να ανατρέχετε
στο εγχειρίδιο χρήσης του οικιακού δρομολογητή
Wi-Fi.
1
Συνδέστε τη συσκευή σας με δυνατότητα
Wi-Fi στο υπάρχον οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
2
Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης
στο Internet (για παράδειγμα, Apple
Safari ή Microsoft Internet Explorer) στη
συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi.
3
Εμφανίζεται η σελίδα διαμόρφωσης του
οικιακού δρομολογητή Wi-Fi.
4
Βρείτε την καρτέλα ρυθμίσεων Wi-Fi και
σημειώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
A Όνομα δικτύου (SSID)
B Λειτουργία ασφαλείας Wi-Fi
(συνήθως WEP, WPA ή WPA2 εάν
είναι ενεργοποιημένη)
•
Πατήστε το κουμπί Wi-Fi SETUP
στο πίσω μέρος του AD7000W για
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
»» Η ένδειξη Wi-Fi SETUP αναβοσβήνει
εναλλάξ με πράσινο και κίτρινο
χρώμα.
»» Θα εμφανιστεί ένα νέο δίκτυο Wi-Fi
που δημιουργείται από το AD7000W,
με όνομα δικτύου (SSID) Philips
Fidelio AirPlay.
»» Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 45
δευτερόλεπτα για να δημιουργηθεί
με επιτυχία το νέο δίκτυο Wi-Fi.
EL
11
Σημείωση
•• Αφού ολοκληρώσετε τη μη αυτόματη εγκατάσταση
Wi-Fi για το AD7000W, το νέο δίκτυο Wi-Fi που
δημιουργήθηκε από το AD7000W θα εξαφανιστεί.
•• Αν δεν μπορέσετε να μεταβείτε στη λειτουργία
υποβοηθούμενης εγκατάστασης Wi-Fi,
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το AD7000W
και κατόπιν επαναλάβετε την προσπάθεια αφού
επανεκκινήσετε με επιτυχία τη συσκευή.
•• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν συγχρόνως και άλλες
συσκευές Philips με δυνατότητα AirPlay, οι οποίες
να βρίσκονται στη λειτουργία υποβοηθούμενης
εγκατάστασης Wi-Fi. Τα δίκτυα Wi-Fi που έχουν
δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο μπορεί να
δημιουργούν παρεμβολές το ένα στο άλλο.
Σύνδεση της συσκευής με
δυνατότητα Wi-Fi στο νέο δίκτυο
Wi-Fi
Το νέο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργήθηκε
από το AD7000W επιτρέπει την πρόσβαση
μόνο σε μία συσκευή με δυνατότητα
Wi-Fi. Για να αποφύγετε παρεμβολές
από άλλες συσκευές Wi-Fi, συνιστάται
να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη
λειτουργία Wi-Fi στις άλλες συσκευές Wi-Fi.
2
Από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων,
επιλέξτε το Philips Fidelio AirPlay.
Επιλογή 1: Χρήση του iPod touch/iPhone/iPad
1
12
Στο iPod touch/iPhone/iPad, επιλέξτε
Settings (Ρυθμίσεις)-> Wi-Fi.
EL
Philips Fidelio AirPlay
3
Περιμένετε μέχρι το iPod touch/iPhone/
iPad να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο
Wi-Fi.
»» Η ένδειξη εμφανίζεται στην
επάνω αριστερή γωνία του iPod
touch/iPhone/iPad.
Συμβουλή
•• Εάν το Philips Fidelio AirPlay δεν βρίσκεται στη λίστα,
δοκιμάστε να σαρώσετε ξανά τα διαθέσιμα δίκτυα
Wi-Fi.
4
Επιλογή 2: Χρήση του υπολογιστή
PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi
Περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής PC/Mac
να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο Wi-Fi.
Σημείωση
•• Για να μάθετε πώς να συνδέσετε το PC/Mac σε ένα
δίκτυο Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
PC/Mac που διαθέτετε.
•• Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi, μην
συνδέσετε κάποιο καλώδιο δικτύου στο PC/Mac.
1
Ανοίξτε το εργαλείο εγκατάστασης Wi-Fi
ή τον πίνακα ελέγχου στο PC/Mac.
2
Σαρώστε τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
Συμβουλή
•• Εάν το Philips Fidelio AirPlay δεν βρίσκεται στη λίστα,
δοκιμάστε να σαρώσετε ξανά τα διαθέσιμα δίκτυα
Wi-Fi.
Ανοίξτε την ενσωματωμένη
ιστοσελίδα του AD7000W
1
3
Από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων,
επιλέξτε το Philips Fidelio AirPlay.
Στη συσκευή σας με δυνατότητα Wi-Fi,
ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης
Apple Safari ή οποιοδήποτε άλλο
πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.
EL
13
2
Στη γραμμή διευθύνσεων του
προγράμματος περιήγησης,
πληκτρολογήστε 192.168.1.1 και
επιβεβαιώστε την καταχώρισή σας.
»» Εμφανίζεται η ιστοσελίδα
διαμόρφωσης του AD7000W.
192.168.1.1
Εάν χρησιμοποιείτε Safari στον υπολογιστή
PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi, μπορείτε
επίσης να επιλέξετε "Philips_Fidelio
XXX" από την αναπτυσσόμενη λίστα του
Bonjour για να μεταβείτε απευθείας στην
ιστοσελίδα διαμόρφωσης του AD7000W.
1
Επιλέξτε -> Preferences (Προτιμήσεις).
»» Εμφανίζεται το μενού
"Σελιδοδείκτες".
14
EL
2
Επιλέξτε Include Bonjour (Συμπερίληψη
Bonjour) για το Bookmarks bar (Γραμμή
σελιδοδεικτών).
3
Επιλέξτε "Philips_Fidelio XXX" από την
αναπτυσσόμενη λίστα του Bonjour που
φαίνεται στη γραμμή σελιδοδεικτών.
»» Εμφανίζεται η ιστοσελίδα
διαμόρφωσης του AD7000W.
Αλλαγή των εσωτερικών ρυθμίσεων
Wi-Fi του AD7000W
Στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης του
AD7000W, μπορείτε να αλλάξετε τις
εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi του AD7000W
για να συνδέσετε το AD7000W με το
οικιακό δίκτυο Wi-Fi που διαθέτετε.
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στην ιστοσελίδα
διαμόρφωσης ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του
οικιακού δικτύου Wi-Fi που έχετε σημειώσει.
πράσινη, ενώ η μονάδα εκπέμπει
σύντομους ήχους (μπιπ).
»» Το AD7000W συνδέεται με επιτυχία
στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi που
διαθέτετε.
Σημείωση
•• Εάν η ένδειξη WI-FI SETUP στο AD7000W δεν
παραμένει σταθερά πράσινη, αυτό σημαίνει ότι η
σύνδεση Wi-Fi έχει αποτύχει. Απενεργοποιήστε
το δρομολογητή Wi-Fi και το AD7000W και στη
συνέχεια ενεργοποιήστε τα ξανά για να δείτε εάν το
AD7000W μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό δίκτυο
Wi-Fi. Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να
επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.
•• Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω αλλαγές ή
απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε το AD7000W,
το νέο δίκτυο Wi-Fi που δημιουργήθηκε από το
AD7000W θα εξαφανιστεί.
Συμβουλή
•• Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του
AD7000W στο πεδίο Advanced settings -> AirPlay
Device Name (Προηγμένες ρυθμίσεις -> Όνομα
συσκευής Airplay), στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης
του AD7000W. Αυτό είναι χρήσιμο όταν έχετε
πολλές συσκευές Philips με δυνατότητα AirPlay στο
σπίτι σας και θέλετε να τις διαχωρίσετε.
•• Εάν θέλετε να εισαγάγετε το όνομα δικτύου (SSID)
με μη αυτόματο τρόπο (για παράδειγμα, εάν θέλετε
να αποκρύψετε το SSID), μεταβείτε στο Advanced
settings -> CONFIGURE MANUALLY (Προηγμένες
ρυθμίσεις -> ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΤΡΟΠΟ) στην ιστοσελίδα διαμόρφωσης του
AD7000W.
Επαναφορά των ρυθμίσεων του
οικιακού δικτύου Wi-Fi στη συσκευή
με δυνατότητα Wi-Fi
•
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για να
αλλάξετε και να επιβεβαιώσετε τις
εσωτερικές ρυθμίσεις Wi-Fi του
AD7000W.
»» Μετά από λίγο, η ένδειξη στο πίσω
μέρος του AD7000W σταματά να
αναβοσβήνει και παραμένει σταθερά
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις στα παρακάτω βήματα
2 έως 3 ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του οικιακού
δικτύου Wi-Fi που έχετε σημειώσει.
EL
15
1
Στο iPod touch/iPhone/iPad, επιλέξτε
Settings -> Wi-Fi (Ρυθμίσεις -> Wi-Fi).
•
Διαφορετικά, ανοίξτε τη λίστα με τα
διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στο PC/Mac
που διαθέτετε.
2
Επιλέξτε το όνομα δικτύου (SSID) από
τη λίστα των διαθέσιμων ασύρματων
δικτύων.
16
EL
3
Πληκτρολογήστε το κλειδί δικτύου,
εφόσον απαιτείται.
4
Περιμένετε μέχρι το οικιακό δίκτυο
Wi-Fi να συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυο
Wi-Fi.
5 Αναπαραγωγή
Μετάδοση ήχου από τη
μουσική βιβλιοθήκη iTunes
στο AD7000W
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-δέκτης του iTunes είναι
συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το AD7000W.
Η συσκευή iTunes που διαθέτετε μπορεί να είναι
iPod touch/iPhone/iPad με iOS 4.3 (ή μεταγενέστερη
έκδοση) ή PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi και
εγκατεστημένο το iTunes 10 (ή μεταγενέστερη
έκδοση).
•• Για χρήστες iPhone 4S: Για τη βέλτιστη απόδοση
της μετάδοσης AirPlay, αναβαθμίστε το λειτουργικό
σύστημα του iPhone 4S σε iOS 5.1 ή μεταγενέστερο.
3
Απευθείας μετάδοση από το iPod
touch/iPhone/iPad
1
Εκκινήστε την εφαρμογή iPod/Music στο
iPod touch/iPhone/iPad.
2
Πατήστε το εικονίδιο AirPlay.
Επιλέξτε Philips_Fidelio XXXX (ή το
προσαρμοσμένο όνομα χρήστη) από τη
λίστα AirPlay.
EL
17
4
Επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
»» Μετά από λίγο, θα ακούσετε μουσική
από το AD7000W.
Σημείωση
•• Εάν η συσκευή ρυθμίστηκε με επιτυχία αλλά δεν
μπορείτε να ακούσετε μουσική, προχωρήστε σε μία
από τις παρακάτω ενέργειες στο iPod touch/iPhone/
iPad:
•• (1) Αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά στον ίδιο
δρομολογητή Wi-Fi,
•• (2) Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στο
παρασκήνιο,
•• (3) Απενεργοποιήστε το και ενεργοποιήστε το ξανά.
Μετάδοση από το PC/Mac
1
Εκκινήστε το iTunes 10.2.2 (ή
μεταγενέστερη έκδοση) στο PC/Mac.
2
Κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPlay, στο
παράθυρο.
18
EL
3
Επιλέξτε Philips_Fidelio_AirPlay XXXX
(ή το προσαρμοσμένο όνομα χρήστη)
από τη λίστα AirPlay.
4
Επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
»» Μετά από λίγο, θα ακούσετε μουσική
από το AD7000W.
Συμβουλή
•• Κατά τη μετάδοση ήχου από τη μουσική βιβλιοθήκη
iTunes σε ένα PC/Mac, μπορείτε να επιλέξετε
περισσότερες από μία συσκευές με δυνατότητα
AirPlay (εάν υπάρχουν) στο βήμα 3, για να
μεταδώσετε ταυτόχρονα μουσική σε όλες.
•• Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του iTunes,
το εικονίδιο AirPlay ενδέχεται να είναι το αντί για
το .
Έλεγχος της αναπαραγωγής
Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές
επιλογές αναπαραγωγής από τη συσκευήδέκτη του iTunes ή από το AD7000W.
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταδώσει επιτυχώς τον ήχο
από τη μουσική βιβλιοθήκη iTunes στο AD7000W.
•
Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση της
αναπαραγωγής, πατήστε
.
•
Για προσαρμογή της έντασης ήχου,
πατήστε επανειλημμένα +/-.
Συμβουλή
•• Εάν μεταδίδετε μουσική από PC/Mac και θέλετε να
ελέγξετε την αναπαραγωγή της μουσικής από το
AD7000W, εκκινήστε το iTunes και ενεργοποιήστε
την επιλογή Να επιτρέπεται ο έλεγχος ήχου iTunes
από απομακρυσμένα ηχεία στο μενού Επεξεργασία
(για Windows) ή iTunes-> Προτιμήσεις... ->
Συσκευές (για Mac).
Χρήση προηγμένων
ρυθμίσεων ήχου
Εάν η συσκευή-δέκτης του iTunes
είναι iPod touch/iPhone/iPad:
Για προηγμένες ρυθμίσεις ήχου και για
πρόσθετες λειτουργίες, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το iPod touch/iPhone/iPad
για να κατεβάσετε την εφαρμογή Philips
SoundStudio από το Apple App Store. Είναι
μια δωρεάν εφαρμογή από τη Philips.
Εάν η συσκευή-δέκτης του iTunes
είναι PC/Mac με δυνατότητα Wi-Fi:
Για προηγμένες ρυθμίσεις ήχου, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε απευθείας τον
ισοσταθμιστή που διατίθεται στο iTunes
(View -> Show Equalizer) (Προβολή
-> Εμφάνιση ισοσταθμιστή).
Συμβουλή
•• Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
τεκμηρίωση βοήθειας του iTunes.
Αναπαραγωγή/φόρτιση του
iPod/iPhone/iPad μέσω της
υποδοχής USB
Σημείωση
•• Η υποδοχή USB είναι συμβατή μόνο με συσκευές
iPod/iPhone/iPad.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για
αναπαραγωγή ή να φορτίσετε το iPod/
iPhone/iPad μέσω της υποδοχής USB με ένα
καλώδιο USB της Apple (δεν παρέχεται).
Αν έχετε διακόψει την απευθείας μετάδοση
ήχου μέσω του AirPlay, μετά από την
επιτυχημένη σύνδεση USB, η μονάδα
μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή USB.
EL
19
Αναπαραγωγή από
εξωτερική συσκευή
Η μονάδα αυτή σάς παρέχει επίσης τη
δυνατότητα να ακούτε ήχο από εξωτερικές
συσκευές αναπαραγωγής ήχου.
•
Συνδέστε ένα καλώδιο USB για
συσκευές Apple (δεν παρέχεται):
•
στην υποδοχή USB στο πίσω μέρος
του AD7000W.
•
στην υποδοχή βάσης του
iPod/iPhone/iPad.
Συμβατότητα με iPod/iPhone/iPad
Η υποδοχή USB υποστηρίζει την
αναπαραγωγή και τη φόρτιση των μοντέλων
iPod, iPhone και iPad που ακολουθούν.
•
iPad 2
•
iPad
•
iPhone 4
•
iPhone 3GS.
•
iPhone 3G
•
iPhone
•
iPod classic
•
iPod 5G
•
iPod 4G
•
iPod nano (2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 6ης
γενιάς)
•
iPod touch (1ης, 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
1
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3
Link:
•
στην υποδοχή MP3-LINK στο πίσω
μέρος της μονάδας.
•
στην υποδοχή ακουστικών
μιας εξωτερικής συσκευής
αναπαραγωγής ήχου.
2
Πιέστε το κουμπί MP3-LINK που
βρίσκεται στην πίσω πλευρά της
μονάδας για να μεταβείτε στην πηγή
MP3 Link.
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής
στην εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής
ήχου.
Συμβουλή
•• Για να επιστρέψετε στη λειτουργία AirPlay ή
αναπαραγωγής μέσω USB, πρέπει απλώς να
επιλέξετε ένα τραγούδι από το συνδεδεμένο iPod/
iPhone/iPad και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
20
EL
6 Ενημέρωση υλικολογισμικού
Ενημέρωση από τη σελίδα
διαμόρφωσης
Προειδοποίηση
•• Για αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνδέετε
Σημείωση
πάντα το AD7000W σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Μην
αποσυνδέετε ποτέ το AD7000W από το ρεύμα όσο
διαρκεί η ενημέρωση υλικολογισμικού.
•• Η ενημέρωση του υλικολογισμικού μπορεί να γίνει
μόνο μέσω υπολογιστή PC/Mac.
Σημείωση
Λήψη του αρχείου
ενημέρωσης
•• Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο πρόγραμμα
περιήγησης στο Internet αντί για το Apple Safari
στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη σελίδα
διαμόρφωσης του δρομολογητή Wi-Fi και σημειώστε
τη διεύθυνση IP του AD7000W. Για να μάθετε πώς
μπορείτε να εντοπίσετε τις διευθύνσεις IP των
συσκευών που συνδέονται με το δρομολογητή Wi-Fi,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή
Wi-Fi.
www.philips.com/support
XXXX
1
Ενεργοποίηση του AD7000W.
»» Η εκκίνηση της μονάδας διαρκεί
περίπου 35 δευτερόλεπτα. Κατά την
εκκίνηση, η ένδειξη WI-FI SETUP
στο πίσω μέρος της μονάδας
αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο
χρώμα.
»» Μετά την εκκίνηση, ακούγεται ένας
χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ) και
η ένδειξη WI-FI SETUP γίνεται
σταδιακά πράσινη. Το AD7000W
συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο
Wi-Fi που έχει διαμορφωθεί πιο
πρόσφατα.
2
Βεβαιωθείτε ότι το AD7000W και ο
υπολογιστής PC/Mac έχουν συνδεθεί
στον ίδιο δρομολογητή Wi-Fi.
XXXX. zip
1
Στον υπολογιστή PC/Mac, μεταβείτε στη
διεύθυνση www.philips.com/support.
2
Εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου για να
βρείτε το τελευταίο διαθέσιμο αρχείο
αναβάθμισης υλικολογισμικού.
3
Αποθηκεύστε και αποσυμπιέστε το
αρχείο αναβάθμισης στο σκληρό δίσκο.
EL
21
3
Ανοίξτε το Apple Safari στον υπολογιστή
PC/Mac και επιλέξτε "Philips_Fidelio
XXX" από την αναπτυσσόμενη λίστα του
Bonjour.
•
4
Εναλλακτικά, ανοίξτε οποιοδήποτε
άλλο πρόγραμμα περιήγησης
στον υπολογιστή PC/Mac,
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του
AD7000W (αναγράφεται στη σελίδα
διαμόρφωσης του δρομολογητή WiFi) στη γραμμή διεύθυνσης.
»» Εμφανίζεται η ιστοσελίδα
διαμόρφωσης του AD7000W.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης
για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση
υλικολογισμικού.
Σημείωση
•• Σε περίπτωση που αποτύχει η ενημέρωση
υλικολογισμικού, μπορείτε να ακολουθήσετε ξανά τα
παραπάνω βήματα.
•• Αφού ενημερωθεί με επιτυχία το υλικολογισμικό,
αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη σύνδεση
Wi-Fi, πατήστε παρατεταμένα στο AD7000W για
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις
ρυθμίσεις της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε
να επανεγκαταστήσετε το δίκτυο Wi-Fi για το
AD7000W (δείτε 'Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi
για το AirPlay' στη σελίδα 9).
22
EL
7 Πληροφορίες
προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
Εύρος
συχνότητας
PBC (πάτημα
ενός
κουμπιού)
2412 - 2462 MHz (CH1CH11) (για /79, /37, /55, /97)
2412 - 2472 MHz (CH1CH13) (για /12, /10, /05)
Ναι
χωρίς προειδοποίηση.
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Ονομαστική
ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος
προς θόρυβο
MP3 Link
2 X 5 W RMS
63 Hz - 18
kHz, ±3 dB
> 90 dB
600 mV RMS
20 kohm
Ηχεία
Σύνθετη αντίσταση
ηχείων
Οδηγός ηχείου
Ευαισθησία
Κατανάλωση ενέργειας
σε λειτουργία
Κατανάλωση ρεύματος
σε λειτουργία αναμονής
Διαστάσεις
Είσοδος: 100 240 V~, 50/60
Hz 1 A/1,2 A
Έξοδος: 12
V 3,0 A
25 W
< 0,5 W
- Κύρια μονάδα
(Μ x Π x Υ)
Βάρος
298 x 98 x
168 χιλ.
- Με τη συσκευασία
2,02 κιλά
- Κύρια μονάδα
1,36 κιλά
8 ohm
66 χιλ. πλήρους
εύρους
>82 dB/m/W
Ασύρματη τεχνολογία
Πρότυπο
ασύρματης
επικοινωνίας
Ασύρματη
ασφάλεια
802.11b/g
WEP (64 ή 128 bit),
WPA/WPA2 (8-63
χαρακτήρων)
EL
23
8 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
••
Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi απέτυχε
••
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση,
μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε
το σύστημα μόνοι σας.
••
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.
philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με
τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά
στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον
αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.
••
••
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
••
••
Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας
AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει
ρεύμα.
••
••
Δεν αναπαράγεται ήχος
••
••
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi. Αν
χρειάζεται, επανεγκαταστήστε το δίκτυο
(δείτε 'Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi
για το AirPlay' στη σελίδα 9).
Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.
••
24
Πατήστε παρατεταμένα στο AD7000W
για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να
επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
Στη συνέχεια, επανεγκαταστήστε
το δίκτυο Wi-Fi για το AD7000W
(δείτε 'Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο
Wi-Fi για το AirPlay' στη σελίδα 9).
EL
Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε
το βύσμα τροφοδοσίας AC και
ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
••
••
••
Ελέγξτε αν ο δρομολογητής Wi-Fi
διαθέτει πιστοποίηση Wi-Fi 802.11b/g.
Η συσκευή αυτή είναι συμβατή μόνο
με δρομολογητές που διαθέτουν
πιστοποίηση Wi-Fi 802.11b/g.
Αν ο δρομολογητής Wi-Fi διαθέτει
πιστοποίηση Wi-Fi 802.11n, βεβαιωθείτε
ότι η έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία
802.11b/g. Το AD7000W δεν υποστηρίζει
σύνδεση μόνο με δρομολογητές που
διαθέτουν πιστοποίηση 802.11n.
Η συσκευή αυτή δεν υποστηρίζει τη
μέθοδο WPS-PIN.
Αν ο δρομολογητής Wi-Fi που διαθέτετε
υποστηρίζει WPS και τη μέθοδο WPSPBC, αλλά αποτυγχάνει να συνδεθεί στο
AD7000W, δοκιμάστε τη μη αυτόματη
μέθοδο εγκατάστασης Wi-Fi (δείτε
'Διαδικασία 2: Σύνδεση σε δρομολογητή
που δεν διαθέτει WPS' στη σελίδα 10).
Ενεργοποιήστε τη μετάδοση SSID στο
δρομολογητή Wi-Fi.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από
πιθανές πηγές παρεμβολών που μπορεί
να επηρεάσουν το σήμα Wi-Fi, όπως
είναι ο φούρνος μικροκυμάτων.
Αν δεν καταφέρνετε να εγκαταστήσετε
το δίκτυο Wi-Fi μέσω του PC, ελέγξτε αν
το PC χρησιμοποιεί δίκτυο Wi-Fi. Για να
εγκαταστήσετε δίκτυο για το AirPlay, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση
Ethernet.
Βεβαιωθείτε ότι το όνομα SSID του
οικιακού δρομολογητή αποτελείται από
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ότι
δεν περιέχει κενά διαστήματα ή ειδικούς
χαρακτήρες όπως %/#/*.
Αν επιλέξετε να μετονομάσετε τη
συσκευή AirPlay "Philips_Fidelio
XXXX" στο μενού ρύθμισης, μην
••
χρησιμοποιήσετε ειδικούς χαρακτήρες
ή σύμβολα.
Για ορισμένους τύπους δρομολογητών
Wi-Fi, μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα
ένα όνομα δικτύου (SSID) όταν
χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα WPS για
τη σύνδεση. Πρέπει να αντικαθιστάτε
πάντα το προεπιλεγμένο όνομα
δικτύου (SSID) με ένα απλό όνομα
που αποτελείται από αλφαριθμητικούς
χαρακτήρες. Επίσης, για λόγους
προστασίας του δικτύου σας, πρέπει να
αλλάζετε τη λειτουργία ασφαλείας Wi-Fi.
Περιστασιακή διακοπή της μετάδοσης
μουσικής μέσω AirPlay
Εκτελέστε μία ή όλες τις παρακάτω ενέργειες:
••
••
••
••
••
••
Μετακινήστε το AD7000W πιο
κοντά στο δρομολογητή Wi-Fi.
Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που
παρεμβάλλονται ανάμεσα στο AD7000W
και το δρομολογητή Wi-Fi.
Αποφύγετε τη χρήση καναλιού Wi-Fi το
οποίο επικαλύπτεται υπερβολικά από το
κοντινό δίκτυο Wi-Fi.
Ελέγξτε αν η ταχύτητα του δικτύου
σας είναι αρκετά υψηλή (σε περίπτωση
που πολλές συσκευές χρησιμοποιούν
τον ίδιο δρομολογητή, ενδέχεται να
επηρεαστεί η απόδοση του AirPlay).
Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές
που είναι συνδεδεμένες στον οικιακό
δρομολογητή.
Ενεργοποιήστε την επιλογή Quality of
Service (Ποιότητα υπηρεσίας [QoS]) - αν
είναι διαθέσιμη στο δρομολογητή Wi-Fi.
Απενεργοποιήστε άλλους δρομολογητές
Wi-Fi.
Δεν υπάρχει εικονίδιο AirPlay στη συσκευήδέκτη του iTunes
••
••
••
Πριν ανοίξετε το iTunes, βεβαιωθείτε
ότι έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία
Bonjour στον υπολογιστή σας. Στα
Windows XP, για παράδειγμα, για να
ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, επιλέξτε
Start (Έναρξη) -> Control Panel
(Πίνακας ελέγχου), κάντε διπλό κλικ στις
επιλογές Administrative Tools (Εργαλεία
διαχείρισης) -> Services (Υπηρεσίες) ->
Bonjour Service (Υπηρεσία Bonjour), και
στη συνέχεια επιλέξτε Start (Έναρξη) και
OK στο αναδυόμενο μενού.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε
να επανεκκινήσετε το AD7000W.
Η σύνδεση στο δίκτυο AirPlay μέσω Mac ή
PC απέτυχε
••
••
••
Απενεργοποιήστε προσωρινά το
τείχος προστασίας και το λογισμικό
ασφαλείας για να δείτε αν αποκλείουν
τις θύρες που χρησιμοποιεί το AirPlay
για τη μετάδοση περιεχομένου. Για να
μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε
τον αποκλεισμό των θυρών που
χρησιμοποιούνται από το AirPlay,
ανατρέξτε στην τεκμηρίωση βοήθειας
του τείχους προστασίας ή του
λογισμικού ασφαλείας που διαθέτετε.
Αν η αναπαραγωγή της μουσικής
διακόπτεται ή σταματά κατά τη χρήση
του iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC για
AirPlay, δοκιμάστε να επανεκκινήσετε
το iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes ή το
AD7000W.
Η ροή βίντεο ή οι λήψεις μέσω FTP
μπορούν να υπερφορτώσουν το
δρομολογητή σας και συνεπώς, να
προκαλέσουν διακοπές κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής μουσικής μέσω
AirPlay. Δοκιμάστε να μειώσετε το φορτίο
του δρομολογητή σας.
Βεβαιωθείτε ότι το AD7000W είναι ήδη
συνδεδεμένο στο οικιακό δίκτυο Wi-Fi.
EL
25
Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations
Limited or one of its affiliates, further referred to in this document
as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product.
WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product
with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
AD7000W_10/12_UM_V2.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising