Philips | SBM100WHI/00 | Owner's Manual | Philips Φορητό ηχείο SBM100GRY/00 Εγχειρίδιο χρήσης

Philips Φορητό ηχείο SBM100GRY/00 Εγχειρίδιο χρήσης
Πάντα δίπλα σας
Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome
Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips
Εγχειρίδιο χρήσης
SBM100
Πίνακας
περιεχομένων
1 Σημαντικό
3
2 Φορητό ηχείο
4
3 Ξεκίνημα
5
4 Αναπαραγωγή
6
5 Πληροφορίες προϊόντος
7
6 Αντιμετώπιση προβλημάτων
8
7 Σημείωση
8
Εισαγωγή
Περιεχόμενα συσκευασίας
Επισκόπηση του ηχείου
Τροφοδοσία ρεύματος
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Επιλέξτε πηγή
Αναπαραγωγή από κάρτα Micro SD
Ακρόαση ραδιοφώνου FM
Αναπαραγωγή από εξωτερική συσκευή
Ακρόαση από ακουστικά
Προσαρμογή έντασης
Προδιαγραφές
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
EL
2
1 Σημαντικό
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά
σε νερό.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά
σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού
αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που
παράγουν θερμότητα.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η
επισκευή της συσκευής είναι απαραίτητη
αν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε βλάβη,
όπως αν έχει χυθεί υγρό ή έχουν
πέσει αντικείμενα πάνω στη συσκευή,
αν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή
υγρασία, αν δεν λειτουργεί κανονικά ή
αν έχει πέσει.
Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται
σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο,
φωτιά κ.λπ.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε
υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω
στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Ασφάλεια ακοής
3
EL
Προσοχή
•• Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή
σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για
πολλή ώρα. Να ρυθμίζετε την ένταση σε ασφαλές
επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο
μειώνεται ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω
οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
• Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα
χρονικά διαστήματα.
• Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την
ένταση συνεχώς προς τα πάνω όσο
προσαρμόζεται η ακοή σας.
• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να
μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω
σας.
• Πρέπει να προφυλάσεστε ή να
διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε
δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
• Η υπερβολική πίεση ήχου από
ακουστικά μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για
την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας
του προϊόντος σας.
2 Φορητό ηχείο
Συγχαρητήρια για την αγορά σας
και καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το
προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.
Εισαγωγή
Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να:
• ακούτε ραδιόφωνο FM,
• ακούτε ήχο από κάρτες Micro SD και
άλλες εξωτερικές συσκευές.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της
συσκευασίας:
• Κύρια μονάδα
• 1 καλώδιο USB
• 1 κεραία FM
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
Επισκόπηση του ηχείου
a
e
b
d
c
f
g
h
a
j
i
•
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του φορητού ηχείου.
b -/+
• Προσαρμογή έντασης.
c
d
•
•
•
•
Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.
/
Επιλογή κομματιού.
Αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς FM.
e S • Επιλογή πηγής.
f DC 5V
• Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης
μπαταρίας.
g BATT
• Ένδειξη LED.
h AUX
• Σύνδεση εξωτερικής συσκευής.
i MICRO SD
• Υποδοχή κάρτας Micro SD.
j
•
Υποδοχή ακουστικών.
EL
4
3 Ξεκίνημα
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν
κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.
Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας
ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου
και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο κάτω
μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους
αριθμούς εδώ:
Αριθμός μοντέλου ______________________
Αριθμός σειράς ________________________
Τροφοδοσία ρεύματος
Προσοχή
•• Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να
γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
•• Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο ηχείο. Μην
φορτίζετε τη συσκευή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
εκτός από την υποδοχή USB ενός υπολογιστή.
Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει με την
ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης
μπαταρίας:
Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB:
• στην υποδοχή DC 5V του ηχείου.
• στην υποδοχή USB ενός υπολογιστή.
»» Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει.
»» Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η
ένδειξη ισχύος σβήνει.
5
EL
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση
1
2
Σύρετε το προς τα δεξιά.
»» Το ηχείο μεταβαίνει στην τελευταία
επιλεγμένη πηγή.
Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο,
σύρετε το προς τα αριστερά.
Επιλέξτε πηγή
Πατήστε επανειλημμένα S για να επιλέξετε
πηγή ήχου: κάρτα Micro SD, δέκτης FM ή Aux.
4 Αναπαραγωγή
Ακρόαση ραδιοφώνου FM
Σημείωση
•• Για να αποφύγετε ραδιοφωνικές παρεμβολές, το
Αναπαραγωγή από κάρτα
Micro SD
Σημείωση
•• Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα Micro SD περιέχει αρχεία
ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής.
1
2
Πατήστε επανειλημμένα το S για να
επιλέξετε την πηγή της κάρτας Micro SD.
Εισαγάγετε μια κάρτα Micro SD στην
υποδοχή κάρτας.
»» Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
φορητό ηχείο πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
1
2
3
Πατήστε επανειλημμένα S για να
επιλέξετε πηγή δέκτη FM.
Πατήστε
/
για δύο δευτερόλεπτα.
»» Το ηχείο συντονίζεται αυτόματα σε
ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
Επαναλάβετε το βήμα 2 για να
συντονιστείτε σε περισσότερους
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Για μη αυτόματο συντονισμό σε
ραδιοφωνικό σταθμό:
Πατήστε επανειλημμένα το
/
εντοπίσετε καλύτερο σήμα.
μέχρι να
Σημείωση
•• Αν το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι
ασθενές, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία στην
υποδοχή AUX ή ακούστε τον σταθμό μέσω των
ακουστικών.
•
•
•
Για προσωρινή διακοπή ή συνέχιση
της αναπαραγωγής, πατήστε
.
Για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου,
πατήστε
/ .
Για αναζήτηση κατά την
αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε
πατημένο το
/ . Στη συνέχεια,
απελευθερώστε το για να συνεχίσετε
την κανονική αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή από
εξωτερική συσκευή
Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε
ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου.
1
Σημείωση
•• Εξαιτίας των διαφορετικών υλικών και των
τεχνικών κατασκευής των προϊόντων, δεν μπορούμε
να εγγυηθούμε ότι όλες οι κάρτες Micro SD
λειτουργούν με αυτό το ηχείο.
2
Συνδέστε ένα καλώδιο Aux (δεν
παρέχεται):
• στην υποδοχή AUX στο πίσω μέρος
του ηχείου.
• στην υποδοχή ακουστικών μιας
εξωτερικής συσκευής.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην
εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
EL
6
Ακρόαση από ακουστικά
Συνδέστε τα ακουστικά σας στην υποδοχή
του ηχείου.
5 Πληροφορίες
προϊόντος
Σημείωση
•• Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Προδιαγραφές
Ενισχυτής
Συμβουλή
•• Όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά με μικρόφωνο,
μπορεί να ακούτε ήχο και από το ηχείο και από
τα ακουστικά. Αν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε άλλα
ακουστικά.
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
>50 dB
Είσοδος Aux
600 mV RMS, 22 kohm
Δέκτης (FM)
Εύρος συντονισμού
Προσαρμογή έντασης
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε -/+ για να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
7
EL
87,5-108,0 MHz
Γενικές πληροφορίες
Τροφοδοσία ρεύματος 5 V 0,6 A,
Ενσωματωμένη μπαταρία Μπαταρία λιθίου
Διαστάσεις – Κύρια
μονάδα (Π x Υ x Β)
107 x 71 x 36 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα 0,1 κιλά
6 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της
συσκευής.
Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην
επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα
μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη
χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί
το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο
της Philips (www.philips.com/support). Όταν
επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να
βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε
πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον
αριθμό σειράς.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα
• Φορτίστε ξανά την μπαταρία.
Δεν αναπαράγεται ήχος
•• Προσαρμογή έντασης.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή
πηγή ήχου.
•• Αποσυνδέστε τα ακουστικά.
Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.
•• Ενεργοποιήστε το ηχείο.
•• Φορτίστε ξανά την μπαταρία.
Κακή ραδιοφωνική λήψη
•• Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της
μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
•• Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
7 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη
ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα
ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς
κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης
των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
EL
8
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι
οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να
απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά
με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η
σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει
παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι
ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός
σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες
πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από
χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά
που μπορούν να ανακυκλωθούν
και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού
εξοπλισμού.
Σημείωση
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος
της συσκευής.
9
EL
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SBM100_00_UM_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising