Philips | 37PFL5603D/10 | Owner's Manual | Philips РК-телевізор 32PFL3403D/12 User manual

Philips РК-телевізор 32PFL3403D/12 User manual
1 Додаток
Збільшення сторінок
телетексту
У розділі “Збільшення сторінок телетексту”
наведено вказівки щодо збільшення
сторінок телетексту; для цього потрібно
натиснути кнопку OPTION.
Після оновлення програмного
забезпечення телевізора (до версії
64.67.3 або вище) кнопка OPTION більше
не дозволятиме збільшувати сторінки
телетексту.
Замість первинних вказівок щодо
збільшення сторінок телетексту слід
виконувати такі дії:
1
2
3
Натисніть кнопку TELETEXT і виберіть
сторінку телетексту.
Щоб збільшити верхню частину
сторінки, натисніть кнопку
(Формат
зображення).
Щоб переглянути збільшену нижню
частину сторінки, натисніть ще раз
кнопку
(Формат зображення).
4
5
Для прокручування збільшеної
сторінки використовуйте кнопки
.
Щоб повернутися до сторінки
звичайного розміру, натисніть кнопку
(Формат зображення) ще раз.
Використання телетексту у
режимі подвійного екрана
У розділі “Використання телетексту у
режимі подвійного екрана” наведено
вказівки щодо відображення звичайного
телетексту в режимі подвійного екрана;
для цього потрібно натиснути кнопку
Dual screen.
Після оновлення програмного
забезпечення телевізора (до версії 64.67.3
або вище) кнопка Dual screen більше
не дозволятиме відображати звичайний
телетекст.
Замість первинних вказівок слід виконувати
такі дії:
1
2
Щоб увімкнути розділення екрана
для телетексту, натисніть на пульті
дистанційного керування кнопку
Dual screen.
Для виходу з телетексту натисніть
кнопку Dual screen ще раз.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
UK
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧАIT
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.06 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 3033 754
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0821 611655
€0.09 Par minute
Deutschland
01803 386 852
€0.09 pro Minute
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Ireland
0800 055 6882
Free call
Italia
848390207
€0.08 Al minuto
Luxemburg/
Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/
Appel local
Nederland
0900 8407
€0.10 Per minuut
Norge
2270 8111
Lokalsamtale
Polska
0223491504
połączenie lokalne
Portugal
2 1359 1442
Chamada local
România
1-203-2060
Apel local
Россия
(495) 961-1111
Местный звонок
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
01 280 95 22
lokalni klic
España
902 888 784
€0.10 Por minuto
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/
Svizzera
0844 800 544
Appel local/Ortsgespräch/
Chiamata locale
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
0870 900 9070
Local call
Україна
044 254 2392
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/flavors.
Змiст
5.7 Використання електронного телегіда
��������������������������������������������������������������UK-25
1
5.8 Використання таймерів та
блокування від дітей��������������������������UK-26
Важливо���������������������������������������UK-3
1.1 Техніка безпеки ��������������������������UK-3
5.9 Використання субтитрів������������UK-27
1.2 Догляд за екраном����������������������UK-4
5.10 Відтворення фотографій та музики
��������������������������������������������������������������UK-28
1.3 Охорона навколишнього середовища
����������������������������������������������������������������UK-4
2
5.12 Оновлення програмного
забезпечення телевізора��������������������UK-30
Ваш телевізор�����������������������������UK-5
2.1 Огляд телевізора��������������������������UK-5
3
5.11 Прийом цифрових радіоканалівUK-30
Підготовка до роботи���������������UK-7
6
6.1 Автоматичне встановлення каналів
��������������������������������������������������������������UK-32
3.1 Розташування телевізора ������������UK-7
3.2 Настінне встановлення телевізора
����������������������������������������������������������������UK-7
6.2 Встановлення каналів вручну����UK-33
6.3 Перейменування каналів ����������UK-34
3.3 Під’єднання кабелю антени��������UK-8
6.4 Видалення та перевстановлення
каналів��������������������������������������������������UK-34
3.4 Під’єднання кабелю живлення ��UK-9
3.5 Вставлення батарей у пульт
дистанційного керування��������������������UK-9
6.5 Упорядкування каналів��������������UK-35
6.6 Коригування списку каналів вручну
��������������������������������������������������������������UK-35
3.6 Увімкнення телевізора����������������UK-9
3.7 Початкове налаштування����������UK-10
4
6.7 Перевірка прийому цифрових каналів
��������������������������������������������������������������UK-35
Користування телевізором �����UK-11
6.8 Демонстраційний ролик������������UK-35
4.1 Вмикання/вимикання телевізора та
перехід у режим очікування��������������UK-11
6.9 Відновлення заводських параметрів
��������������������������������������������������������������UK-36
4.2 Перегляд телепрограм��������������UK-12
4.3 Доступ до мереж цифрового
мовлення DVB-C і DVB-T������������������UK-12
Встановлення каналів���������������UK-32
7
Під’єднання інших пристроїв�UK-37
7.1 Огляд засобів під’єднання��������UK-37
4.4 Користування телетекстом ������UK-13
7.2 Вибір якості з’єднання��������������UK-38
5 Використання додаткових
можливостей телевізора���������������UK-14
7.3 Під’єднання пристроїв��������������UK-39
5.1 Огляд пульта дистанційного
керування��������������������������������������������UK-14
7.5 Функція Philips EasyLink������������UK-45
7.4 Налаштування пристроїв ����������UK-44
7.6 Підготовка телевізора до цифрових
послуг ��������������������������������������������������UK-46
5.2 Використання меню телевізораUK-16
5.3 Регулювання параметрів зображення
та звуку������������������������������������������������UK-18
8
Технічні характеристики���������UK-47
5.4 Перехід між режимами “Магазин” та
“Дім”����������������������������������������������������UK-22
9
Усунення несправностей �������UK-48
5.5 Використання додаткових функцій
телетексту��������������������������������������������UK-22
10 Прeдметний покажчик �����������UK-51
5.6 Створення списків улюблених
каналів��������������������������������������������������UK-24
2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Усі права застережено.
Технічні характеристики
виробів можуть бути змінені
без попередження. Згадані в
тексті товарні знаки є власністю
Koninklijke Philips Electronics N.V.
чи інших відповідних власників.
Компанія Philips залишає за собою
право змінювати продукцію в
будь-який час без зобов’язання
внесення відповідних змін у
раніше продані партії.
Матеріал у цьому посібнику є
достатнім для використання
системи за призначенням.
Якщо виріб або його окремі
компоненти чи процедури
використовуються в інших цілях,
ніж визначено в цьому посібнику,
слід отримати підтвердження про
їх придатність та відповідність
для таких цілей. Компанія Philips
гарантує, що матеріал як такий не
порушує жодних прав, захищених
патентами у США. Компанія не
надає жодних інших гарантій, у
прямій чи непрямій формі.
Гарантія
Пристрій не містить компонентів,
обслуговування яких може
здійснюватися користувачем.
Не відкривайте і не знімайте
кришки, що прикривають внутрішні
частини виробу. Ремонт виробу
можуть виконувати сервісні центри
Philips або офіційні ремонтні
майстерні. Недотримання цієї
вимоги призведе до скасування
будь-яких гарантій, як прямих, так
і непрямих. Виконання будь-яких
дій, прямо заборонених у цьому
посібнику, та здійснення будьяких процедур регулювання чи
монтажу, які не рекомендовані або
не дозволені в цьому посібнику,
призведе до скасування гарантії.
Піксельні характеристики
Цей виріб містить
рідкокристалічний екран із
великою кількістю кольорових
пікселів. Хоча відсоток ефективних
пікселів становить 99,999% або
більше, на екрані можуть з’являтися
постійні чорні цятки або яскраві
точки (червоні, зелені або сині).
Це структурна властивість екрана
(в рамках загальноприйнятих
галузевих стандартів), яка не
вважається несправністю.
Програмне забезпечення з
відкритим вихідним кодом.
Цей телевізор використовує
програмне забезпечення з
відкритим вихідним кодом.
Компанія Philips пропонує доставку
або можливість отримати за
запитом повну копію відповідного
вихідного коду у формі, придатній
для машинного читання, і на носіях,
які стандартно використовуються
для розповсюдження програмного
забезпечення, за ціною, яка не
перевищує витрат на створення
фізичної копії цього вихідного коду.
Ця пропозиція дійсна протягом
3 років із дня придбання виробу.
Для отримання вихідного коду,
надішліть листа за адресою
Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762
Плавкий запобіжник електромережі
(лише для Великобританія)
Цей телевізор обладнаний литим
штепселем затвердженого зразка.
У разі необхідності заміни плавкого
запобіжника електромережі, його
слід замінити на запобіжник такого
ж номіналу, який вказаний на
штепселі (наприклад, 10 А).
1. Зніміть кришку запобіжника і
запобіжник.
2. Запобіжник для заміни повинен
відповідати BS 1362 і мати
клеймо затвердження ASTA.
Якщо запобіжник загублено,
зверніться до свого дилера,
щоб перевірити тип.
3. Встановіть кришку запобіжника
на місце.
Для підтримання відповідності
директиві про ЕМС заборонено
від’єднувати штепсель від шнура
виробу.
Відповідність стандартам щодо
електромагнітних полів (ЕМП)
Компанія Koninklijke Philips
Electronics N.V. виробляє та
продає широкий асортимент
споживчих товарів, які, як усі
електронні пристрої, здебільшого
мають здатність випромінювати та
приймати електромагнітні сигнали.
Одним із основних ділових
принципів компанії Philips є
вживання всіх необхідних заходів
з охорони здоров’я та техніки
безпеки для відповідності
наших виробів усім вимогам
законодавства та стандартам
щодо ЕМП, які є чинними на
момент виготовлення виробів.
Розробка, виготовлення і продаж
виробів, які не мають шкідливого
впливу на здоров’я людей, є
постійною політикою компанії
Philips.
Компанія Philips стверджує, що
згідно з наявними на сьогоднішній
день науковими даними, її вироби
є безпечними в користуванні за
умови правильного використання
за їх прямим призначенням.
Компанія Philips бере активну
участь у розробці міжнародних
стандартів щодо ЕМП і норм
безпеки, що дає компанії
можливість прогнозувати розвиток
подій у галузі стандартизації та
одразу пристосовувати свою
продукцію до нових вимог.
Авторське право
Логотипи VESA, FDMI та VESA
Mounting Compliant є торговими
марками Асоціації зі стандартів в
області відеоелектроніки
.
Виготовлено згідно з ліцензією Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” та
подвійний символ D G є торговими
марками Dolby Laboratories.
Виготовлено згідно з ліцензією BBE
Sound, Inc. Ліцензовано в BBE, Inc
згідно з одним або більше патентами
США: 5510752.5736897. BBE та
символ BBE є зареєстрованими
торговими марками BBE Sound Inc.
Windows Media є зареєстрованою
торговою маркою або торговою
маркою корпорації “Майкрософт” у
Сполучених Штатах та/або інших
країнах.
® Kensington та Micro Saver
є зареєстрованими у США
торговими марками “Світової
корпорації ACCO” із виданими
реєстраціями та поданими
заявками у всьому світі, які очікують
на відповідь. Усі інша зареєстровані
та незареєстровані торгові марки є
власністю їх відповідних власників.
Важливо
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо
до клубу Philips!
Перш ніж почати користуватись цим виробом, ознайомтеся з посібником для
користувача.
Слід уважно вивчити цей розділ і
дотримуватись вказівок із техніки безпеки та
інструкцій з догляду за екраном. Гарантія на
виріб не діє, якщо пошкодження є наслідком невиконання цих вказівок.
Щоб уповні скористатися підтримкою, яку
пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на
веб-сайті www.philips.com/welcome.
Модель та серійний номер вашого телевізора
можна знайти ззаду та збоку виробу, а також
на упаковці.
1.1
телевізор розлилась рідина, не користуйтесь
ним. Негайно вимкніть телевізор з мережі
живлення і запросіть для перевірки виробу
кваліфікованого техніка.
•
Щоб попередити ризик пожежі або
ураження електричним струмом,
не встановлюйте телевізор, пульт
дистанційного керування або акумулятор
пульту дистанційного керування біля
джерел відкритого вогню (наприклад,
запалених свічок) та інших джерел тепла,
у т.ч. під прямими сонячними променями.
•
Не ставте телевізор у закритий простір,
наприклад, у книжкову шафу. Для
забезпечення вентиляції навколо телевізора
слід залишити простір у принаймні 10 см (4 дюйми). Слід перевірити, чи немає
перешкод для руху повітря.
•
Встановлюючи телевізор на рівну
тверду поверхню, слід користуватись
лише підставкою, що додається. Не
пересувайте телевізор, якщо підставка не
прикручена належним чином до виробу.
•
Монтаж телевізора на стіну може
виконувати лише кваліфікований
персонал. Телевізор слід кріпити лише на
відповідний настінний кронштейн і на
таку стіну, яка може надійно витримувати вагу телевізора. Неправильне встановлення
на стіну може призвести до важких
травм або пошкоджень. Не намагайтеся
встановити телевізор на стіну самостійно.
•
Під час монтажу телевізора на
поворотній основі або поворотному
кронштейні прослідкуйте, щоб під час
повертання не створювався натяг на
кабелі живлення. Натяг кабелю живлення
може призвести до ослаблення з’єднання
і спричинити іскри або пожежу.
•
Перед грозою від’єднуйте телевізор від
електромережі та антени. Під час грози не торкайтеся жодних частин телевізора,
кабелю живлення або кабелю антени.
•
Підключайте телевізор до електромережі
в легкодоступному місці, щоб легко
від’єднати кабель живлення від
електромережі в разі потреби.
•
Вимикаючи телевізор з електромережі, слід:
Техніка безпеки
•
Для піднімання і перенесення телевізора,
який важить понад 25 кілограм (55 фунтів) потрібно двоє осіб.
Неправильне поводження з телевізором може призвести до важкої травми.
•
Якщо телевізор перевозився за низької
температури (нижчої від 5°C), відкрийте
коробку і дочекайтесь, поки телевізор
матиме таку ж температуру, що і
навколишнє середовище, і лише потім розпакуйте його.
•
Щоб попередити коротке замикання,
оберігайте виріб, пульт дистанційного
керування або акумулятор пульту
дистанційного керування від дії дощу
або води.
•
Не ставте на верх телевізора або біля нього
посудини з водою. Якщо на телевізор
потраплять рідини, це може призвести до
ураження електричним струмом. Якщо на
1. спочатку вимкнути телевізор, потім живлення (якщо є);
UK-3
АНглійська
1
2. від’єднати кабель живлення від розетки електромережі;
3. від’єднати кабель живлення від роз’єму
живлення на задній панелі виробу; завжди від’єднувати кабель живлення, тримаючи за
штепсель; не тягнути за кабель живлення.
Це стосується екранних меню, сторінок
телетексту, чорних смуг або повідомлень із
фондових бірж. У разі необхідності тривалого
показу статичних зображень зменште рівень
контрастності та яскравості зображення, щоб
запобігти пошкодженню екрана.
1.3
Охорона навколишнього
середовища
Утилізація упаковки
Упаковка цього виробу придатна до повторної
переробки. Стосовно інформації про
можливості утилізації упаковки для переробки звертайтеся до відповідних місцевих органів.
•
Використання навушників за високого
рівня гучності може призвести до постійної
втрати слуху. Хоча до гучного звуку з
часом можна звикнути, він може призвести до пошкодження слуху. Щоб зберегти свій слух, обмежуйте час користування
навушниками за високого рівня гучності.
1.2
•
Утилізація використаного виробу
Ваш виріб виготовлений із високоякісних
матеріалів та компонентів, які придатні до
переробки та повторного використання.
Позначення у вигляді перекресленого
контейнера для сміття на виробі означає, що
на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC:
Догляд за екраном
Перш ніж чистити екран, вимкніть
телевізор і від’єднайте штепсель
живлення від електромережі. Протріть
екран м’якою сухою тканиною. Не
користуйтеся побутовими засобами для
чищення чи аналогічними речовинами,
оскільки вони можуть пошкодити екран.
Не утилізуйте використаний виріб разом із
побутовим сміттям. Для отримання інформації
про безпечну утилізацію виробу звертайтеся
до свого дилера. Неконтрольована утилізація
відходів шкодить як навколишньому
середовищу, так і здоров’ю людей.
Утилізація використаних батарей
Батареї, що додаються в комплекті,
не містять ртуті та кадмію. Виконуйте
утилізацію батарей, що додаються, та
всіх інших використаних батарей згідно з
місцевими нормативними положеннями.
Споживання електроенергії
•
•
•
Щоб запобігти деформації екрана або
вицвітанню кольорів, слід якомога
швидше витирати з екрана краплі води.
Не торкайтеся, не притискайте, не тріть і
не вдаряйте екран твердими предметами,
оскільки це може призвести до
непоправного пошкодження екрана.
За можливості не залишайте на екрані
на тривалий час статичні зображення.
UK-4
Щоб зменшити навантаження на навколишнє
середовище, телевізор споживає мінімальну
кількість енергії у режимі очікування. Дані
про номінальне споживання енергії під час
роботи зазначено на задній панелі телевізора.
Детальнішу інформацію про технічні
характеристики виробу дивіться у брошурі
виробу на веб-сторінці www.philips.com/support.
2
Ваш телевізор
Роз’єми на бічній панелі
У цьому розділі стисло описані основні
елементи керування та функції телевізора.
2.1
Огляд телевізора
Елементи керування та індикатори на
бічній панелі
4
3
MENU
PROGRAM
Через роз’єми на бічній панелі телевізора
можна підключати портативні пристрої,
наприклад, відеокамеру або ігрову консоль,
яка підтримує стандарт високої чіткості.
Також через них можна підключити навушники або USB-накопичувач.
2
АНглійська
VOLUME
Роз’єми на задній панелі
1
POWER
5
1. Кнопка POWER
2. Кнопки PROGRAM +/3. Кнопка MENU
4. Кнопки VOLUME +/5. Індикатор живлення
Через роз’єми на задній панелі можна
підключити антену і постійні пристрої
- наприклад, дисковий програвач, який
підтримує стандарт високої чіткості,
DVD-програвач або відеомагнітофон.
DDПримітка.
Детальнішу інформацію про роз’єми дивіться у розділі 7 “Підключення
пристроїв”.
UK-5
Пульт дистанційного керування
1. Кнопка РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ
2. Кнопка SOURCE
1
SOURCE
TELETEXT
2
3
4. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ
зліва направо: червона, зелена, жовта,
синя
4
5. КНОПКИ НАВІГАЦІЇ
вгору Î, вниз ï, ліворуч Í, праворуч Æ,
OK
SUBTITLE
DEMO
3. Кнопка TELETEXT
GUIDE
6. Кнопка MENU
INFO
7. Кнопки PROGRAM +/-
5
OK
BACK
OPTION
EXIT
6
MENU
BROWSE
P
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
UK-6
8. Кнопки VOLUME +/Докладнішу інформацію про пульт
дистанційного керування дивіться у розділі 5.1
“Огляд пульта дистанційного керування”.
Підготовка до роботи
У цьому розділі подано поради щодо
розташування і встановлення телевізора,
які доповнюють інформацію, вміщену в
Короткому посібнику.
DDПримітка
Вказівки з монтажу на підставці дивіться
в Короткому посібнику.
3.1
Розташування телевізора
Вибираючи місце розташування телевізора,
окрім інструкцій із техніки безпеки,
наведених у розділі 1.1, слід також взяти до
уваги рекомендації, викладені нижче.
•
Оптимальна відстань від телевізора
до глядача дорівнює розміру діагоналі
екрана, помноженому на три.
•
Телевізор слід розташувати таким чином,
щоб на екран не падало світло.
•
Перш ніж встановлювати телевізор,
під’єднайте до нього додаткові пристрої.
•
У задній частині телевізора є щілина для
замка Kensington.
Якщо Ви плануєте використовувати замок Kensington (не постачається в
комплекті) встановлюйте телевізор
поблизу стаціонарного предмета
(наприклад, столу), до якого можна
буде легко прикріпити замок.
3.2
Настінне встановлення
телевізора
BBПопередження!
Монтаж телевізора на стіну може
виконуватися виключно кваліфікованими спеціалістами. Компанія Koninklijke Philips
Electronics N.V. не несе відповідальності
за неналежне встановлення, яке призвело
до нещасного випадку або травми.
Крок 1 - придбайте настінний
кронштейн, сумісний зі
стандартом VESA
Залежно від розміру екрана телевізора
придбайте один із перелічених нижче
настінних кронштейнів:
Розмір
екрана
телевізора
(дюйми/см)
Настінний
кронштейн,
сумісний зі
стандартом
VESA (мм)
Особливі
вказівки
32 дюйми/
81 см
300 x 300 з
можливістю
регулювання
Перед
тим як
прикріпити до
телевізора,
настінний
кронштейн,
сумісний зі
стандартом VESA
необхідно
відрегулювати до
розмірів
200 x 300
37 дюймів/
94 см
Фіксований:
300 x 300
Немає
42 дюйми/
107 см або
більший
Фіксований:
400 x 400
Немає
UK-7
АНглійська
3
Крок 2 - зніміть підставку телевізора
DDПримітка.
Ці вказівки стосуються лише моделей
телевізорів із встановленими підставками.
Якщо на Вашому телевізорі не
встановлена підставка, переходьте
до Кроку 3 - під’єднання кабелів. Підставки для телевізора відрізняються залежно від
моделі телевізора.
Крок 3 - закріпіть VESA-сумісний
настінний кронштейн на
телевізорі
1. Знайдіть на задній панелі телевізора
чотири монтажні гайки.
1. Обережно покладіть телевізор екраном униз на рівну стійку поверхню, покриту
м’якою тканиною. Тканина повинна бути достатньо цупкою, щоб захистити екран.
2. Потім виконуйте вказівки, подані
в інструкції до Вашого настінного
кронштейна стандарту VESA.
2. За допомогою хрестової викрутки (не постачається в комплекті) викрутіть
чотири гвинти, за допомогою яких
підставка кріпиться до телевізора.
DDПримітка.
Для закріплення на телевізорі VESAсумісного настінного кронштейна
використовуйте лише гвинти М6 для
моделей із діагоналлю 80 см або М8 для
моделей з більшою діагоналлю (гвинти не
додаються).
3.3
Під’єднання кабелю антени
3. Сильно потягніть підставку, щоб зняти її
з телевізора. Зберігайте підставку і гвинти в надійному місці на випадок повторного
встановлення в майбутньому.
1. Знайдіть роз’єм TV ANTENNA на
задній панелі телевізора.
2. Підключіть один кінець кабелю антени UK-8
(не додається в комплекті) до роз’єму
TV ANTENNA. Якщо роз’єм на кабелі
антени не підходить, скористайтеся
перехідником.
3. Підключіть інший кінець кабелю антени до
гнізда антени і переконайтеся, що кабель
надійно зафіксований на обох кінцях.
3. Під’єднайте кабель живлення до
електромережі та переконайтеся, що
роз’єми на обох кінцях надійно зафіксовані.
3.5
Вставлення батарей у пульт
дистанційного керування
Під’єднання кабелю
живлення
BBПопередження!
Переконайтеся, що напруга у Вашій
електромережі відповідає напрузі,
вказаній на задній панелі телевізора.
Якщо напруга відрізняється, не
підключайте кабель живлення.
Під’єднання кабелю живлення
DDПримітка.
Розташування роз’єму живлення може
різнитися в різних моделях телевізорів.
1. Посуньте і зніміть кришку відділення
для батарей на задній частині пульта
дистанційного керування.
2. Вставте дві батареї, що додаються
в комплекті (розмір AAA, тип LR03).
Слідкуйте, щоб позначки + і - на батареях
відповідали позначкам всередині пульта.
3. Встановіть кришку на місце.
DDПримітка.
Якщо Ви не користуєтеся пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, вийміть батареї.
3.6
Увімкнення телевізора
Перед першим увімкненням телевізора
перевірте, чи правильно підключений кабель
живлення. Якщо все готове, увімкніть
живлення (якщо модель обладнана
вимикачем), а потім натисніть кнопку
POWER на бічній панелі телевізора.
UK - EIRE
1. Знайдіть роз’єм живлення AC IN на
задній або нижній панелі телевізора.
DDПримітка.
У деяких моделях телевізорів кнопку
POWER потрібно натиснути і
утримувати протягом 2 секунд. Пролунає
звуковий сигнал, який свідчить про те, що
телевізор увімкнений. Запуск пристрою
може тривати до 15 секунд.
2. Під’єднайте кабель живлення до роз’єму
UK-9
АНглійська
3.4
AC IN.
3.7
Початкове налаштування
1. Після увімкнення телевізора вперше
з’являється меню вибору мови.
Menu language
Please select your
language...
English
Español
Français
Hrvatski
using cursor up and
down
Italiano
Magyar
...
Next
1. Виберіть мову й налаштуйте телевізор,
виконуючи вказівки на екрані.
DDПримітка
Якщо цифрове мовлення DVB-C
доступне, з’явиться повідомлення з
проханням вибрати налаштування
Antenna або Cable. Antenna дозволяє
встановити канали DVB-T. Cable
дозволяє встановити канали DVB-C.
CCУВАГА
Не змінюйте налаштування DVB-C
Settings, якщо немає такої потреби.
EEПідказка
Канали можна перевстановити, як
зазначено в розділі 6 Встановлення каналів.
UK-10
4
Користування
телевізором
4.1.3 Переведення телевізора в режим
очікування
У цьому розділі описуються основні операції
з телевізором. Інструкції для виконання
складніших операцій із телевізором наведені
в розділі 5 “Використання додаткових
можливостей телевізора”.
Вмикання/вимикання
телевізора та перехід у
режим очікування
4.1.1 Вмикання телевізора
MENU
PROGRAM
POWER
•
Натисніть кнопку . РЕЖИМ
ОЧІКУВАННЯ на пульті дистанційного
керування. Індикатор живлення
переходить у стан очікування (червоний).
EEПорада.
Хоча ця модель телевізора споживає
надзвичайно мало електроенергії в
режимі очікування, поки він підключений
і ввімкнено живлення, споживання
енергії все-таки відбувається. Якщо Ви не користуєтеся телевізором протягом тривалого часу, вимикайте його і
від’єднуйте кабель від електромережі.
1
•
Якщо індикатор живлення (1) вимкнений,
натисніть кнопку POWER збоку на
телевізорі.
4.1.4 Вмикання телевізора в режимі
очікування
4.1.2 Вимикання телевізора
MENU
PROGRAM
POWER
•
Якщо індикатор живлення в режимі
очікування (червоний), натисніть кнопку
. РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ на пульті
дистанційного керування.
1
•
Натисніть кнопку POWER збоку на
телевізорі.
DDПримітка.
Якщо Ви бажаєте увімкнути телевізор у
режимі очікування, але не можете знайти пульт дистанційного керування, натисніть
кнопку POWER збоку на телевізорі.
Телевізор вимкнеться. Натисніть кнопку
POWER іще раз, щоб увімкнути телевізор.
UK-11
АНглійська
4.1
4.2
Перегляд телепрограм
4.2.3 Регулювання гучності
4.2.1 Перемикання каналів
•
Натисніть на пульті дистанційного
керування кнопки потрібного номера
(від 1 до 999) або кнопку P +/-.
•
Натисніть кнопку PROGRAM +/- на
бічній панелі керування на телевізорі.
•
Натисніть кнопку
на пульті
дистанційного керування, щоб
повернутися до попереднього каналу,
який Ви переглядали.
4.2.2 Перемикання каналів (цифровий
приймач)
•
Натисніть на пульті дистанційного
керування кнопку
VOLUME + або -.
•
Натисніть на бічній панелі керування
телевізора кнопку VOLUME + або -.
•
Натисніть кнопку
на пульті
дистанційного керування, щоб вимкнути звук. Натисніть кнопку
іще раз, щоб
увімкнути звук.
DDПримітка.
Якщо до телевізора підключені
навушники, регулюйте гучність згідно
із вказівками в розділі 5.3.5 “Регулювання
параметрів звуку”. Щоб вимкнути звук
динаміків телевізора, потрібно натиснути кнопку MUTE на пульті дистанційного
керування. Після натиснення кнопок
VOLUME +/- звук у динаміках телевізора
знову ввімкнеться.
4.3
1. Увімкніть цифровий приймач.
2. Натисніть кнопку SOURCE на пульті
дистанційного керування і виберіть
вхід, до якого підключений цифровий
приймач.
3. Натисніть OK, щоб вибрати цифровий
приймач.
4. Щоб вибирати телевізійні канали,
користуйтеся пультом дистанційного
керування для цифрового приймача.
Доступ до мереж
цифрового мовлення
DVB-C і DVB-T
Якщо доступне мовлення стандартів DVB-C
і DVB-T, можна отримати доступ до каналів з
обох мереж.
1. Натисніть кнопку MENU.
2. Виберіть пункт TV menu > Installation
> Installation mode.
3. Виберіть пункт Cable (щоб отримати доступ до каналів DVB-C) або Antenna
(щоб отримати доступ до каналів
DVB-T).
4. Перемикайте між каналами DVB-C
UK-12
або DVB-T, як описано в розділі 4.2.1
Перемикання каналів.
Докладнішу інформацію про телетекст
дивіться у розділі 5.5 “Користування
розширеними функціями телетексту”.
DDПримітка
Щоб дізнатись, як встановити канали DVB-C і DVB-T, див. розділ 6.1
Автоматичне встановлення каналів.
4.4
Користування телетекстом
АНглійська
Багато телевізійних каналів передають
інформацію за допомогою телетексту.
1. Натисніть на пульті дистанційного
керування кнопку TELETEXT. З’явиться
головна сторінка покажчика вмісту.
2. Щоб вибрати сторінку за допомогою
пульта дистанційного керування:
• введіть номер сторінки за допомогою
кнопок з цифрами;
• натисніть кнопку P +/- або Î/ï, щоб
переглянути наступну або попередню
сторінку;
• щоб вибрати одну з позначених
кольорами позицій внизу на екрані,
натисніть відповідну кольорову кнопку.
EEПорада.
Натисніть кнопку
для повернення
до попередньої сторінки, яку Ви переглядали.
3. Щоб вимкнути телетекст, натисніть
кнопку TELETEXT іще раз.
DDПримітка (лише для користувачів
у Великобританії).
Деякі цифрові телевізійні канали пропонують спеціальні цифрові
текстові послуги (наприклад, BBC1).
UK-13
5
Використання
додаткових
можливостей
телевізора
5.1
Огляд пульта
дистанційного керування
У цьому розділі детально описуються
функції пульта дистанційного керування.
У цьому розділі описано виконання
складніших операцій із телевізором, зокрема:
•
робота з меню телевізора (розділ 5.2);
•
регулювання параметрів зображення та
звуку (розділ 5.3);
•
перемикання між режимами “Магазин”
та “Дім” (розділ 5.4);
•
використання додаткових функцій
телетексту (розділ 5.5);
•
створення списків улюблених каналів
(розділ 5.6);
•
користування електронним телегідом (розділ 5.7);
1
21
20
19
18
17
16
TELETEXT
3
4
5
SUBTITLE
DEMO
GUIDE
INFO
OPTION
EXIT
користування таймерами та функцією
блокування від дітей (розділ 5.8);
•
користування субтитрами (розділ 5.9);
15
•
відтворення фотографій та музики (розділ 5.10);
14
•
прийом цифрових радіоканалів
(розділ 5.11);
•
оновлення програмного забезпечення
телевізора (розділ 5.12).
13
6
7
OK
BACK
MENU
BROWSE
•
UK-14
2
SOURCE
8
9
P
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
12
1. РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ
увімкнення телевізора з режиму очікування
або перехід у режим очікування.
2. SOURCE
вибір підключених пристроїв.
18. GUIDE
вмикання або вимикання електронного
телегіда. Працює лише з цифровими каналами.
3. PICTURE FORMAT
вибір формату зображення.
19. DEMO
вмикання або вимикання меню
Демонстрація.
4. SUBTITLE
вмикання або вимикання субтитрів.
20. TELETEXT
увімкнення і вимкнення телетексту.
5. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ
вибір завдань або сторінок телетексту.
21. DUAL SCREEN
розділення екрана на дві частини зображення з поточного телеканалу чи зовнішнього джерела зміщується ліворуч;
праворуч відображається телетекст.
6. INFO
відображення інформації про програму
(за умови наявності такої інформації).
АНглійська
7. OK
виклик меню Усі канали або
підтвердження певного налаштування.
8. НАВІГАЦІЙНІ КНОПКИ
вгору Î, вниз ï, ліворуч Í та праворуч Æ
- пересування по меню.
9. OPTION
виклик меню Швидкий доступ.
10. PROGRAM (P) +/перемикання на наступний або
попередній канал.
11. ЦИФРОВІ КНОПКИ
вибір каналу, сторінки або параметру.
12. PREVIOUS CHANNEL
повернення до попереднього каналу.
13. MHEG CANCEL
скасування послуг цифрового тексту
або інтерактивних послуг (лише у
Великобританії).
14. MUTE
тимчасове вимкнення або відновлення
звуку.
15. VOLUME +/збільшення або зменшення гучності.
16. MENU
вмикання або вимикання меню.
17. BACK
UK-15
5.2
Використання меню
телевізора
Екранне меню дозволяє виконати початкове
налаштування телевізора, відрегулювати параметри зображення та звуку, а також
керувати іншими функціями. У цьому розділі
описано структуру меню.
5.2.2 Використання головного меню
Ці приклади ілюструють, як використовувати головне меню.
5.2.1 Виклик головного меню
1. Щоб викликати головне меню, натисніть
на пульті ДК кнопку MENU.
Television
TV menu
Channel list
Programme guide
1. Щоб викликати головне меню, натисніть
на пульті ДК кнопку MENU.
Television
TV menu
Channel list
Programme guide
Multimedia
2. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
У головному меню є такі елементи:
• TV menu
За допомогою цього меню можна виконати початкове налаштування телевізора,
відрегулювати параметри зображення, звуку
та інших функцій.
•
Channel list
дозволяє переглядати списки каналів.
За допомогою цього меню можна також
створювати списки улюблених каналів.
•
Programme guide
цей елемент меню дає змогу переглядати інформацію про цифрові канали, якщо
такі канали встановлені. Див. розділ 5.9
“Використання електронного телегіда”.
•
Multimedia
дозволяє переглядати фотографії та
відтворювати музику з USB-пристроїв.
Див. розділ 5.12 “Відтворення фотографій
та музики”.
UK-16
Multimedia
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню
TV menu.
TV menu
TV settings
TV settings
Features
Installation
Settings assistant
Reset smart settings
Software update
Picture
Sound
3. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню
TV settings.
TV settings
Settings assistant
Settings assistant
Reset smart settings Start now
Picture
Sound
TV settings
Picture
Settings assistant
Contrast
Reset smart settings Brightness
Colour
Picture
Hue
Sound
Sharpness
Tint
5. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити параметри Picture.
Picture
Contrast
Brightness
Colour
Hue
Sharpness
Tint
Contrast
90
47
52
0
Colour
Hue
Sharpness
Tint
DDПримітка.
Якщо на телевізорі встановлені і
приймаються цифрові канали, в меню
доступно більше елементів.
5.2.3 Використання меню швидкого
доступу
Меню Quick access дозволяє
безпосередньо викликати окремі елементи меню, які часто використовуються.
DDПримітка.
Якщо на телевізорі встановлені і приймаються
цифрові канали, в меню Quick access
відображаються відповідні пункти, що
стосуються цифрових каналів.
2. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
потрібний пункт.
6. Натисніть кнопку ï, щоб вибрати пункт
Brightness.
Contrast
Brightness
9. Щоб повернутися до параметрів Picture,
натисніть кнопку Í; щоб вийти з меню,
натисніть кнопку MENU.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку OPTION.
4
Picture
відрегулюйте параметр.
Brightness
98
47
52
0
4
7. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити екран
регулювання Brightness.
Brightness
• Audio language (цифрові канали)
див. розділ 5.3.5 “Регулювання
параметрів звуку”.
• Subtitle language (цифрові канали)
див. розділ 5.9.3 “Вибір мови субтитрів
для цифрових телеканалів”.
• Subtitle
див. розділ 5.9 “Використання субтитрів”.
• Picture format
див. розділ 5.3.4 “Зміна формату зображення”.
• Equalizer
див. розділ 5.3.5 “Регулювання
параметрів звуку”.
• Clock
3. Щоб перейти до вибраного меню,
натисніть кнопку OK.
4. За допомогою кнопок Î, ï, Í і Æ можна
відрегулювати параметри в меню.
5. Щоб вийти з меню, натисніть кнопку
OPTION.
8. За допомогою кнопок Î або ï
UK-17
АНглійська
4. Натисніть кнопку ï, щоб вибрати пункт
Picture.
варіант ліворуч або праворуч.
6. Натисніть зелену кнопку, щоб
перейти до наступного параметра.
Таким чином буде виконано декілька
налаштувань. Після завершення Вам буде
запропоновано зберегти налаштування.
Відображення годинника
1. Щоб годинник постійно відображався на
екрані, в меню Quick access виберіть
пункт Clock і натисніть кнопку OK.
Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
7. Щоб зберегти всі налаштування,
натисніть зелену кнопку.
5.3.2 Регулювання параметрів
зображення
У цьому розділі описано, як відрегулювати параметри зображення.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
TV settings > Picture.
Clock
TV settings
Picture
Settings assistant
Contrast
Reset smart settings Brightness
Colour
Picture
Hue
Sound
2. Натисніть кнопку OPTION і,
натискаючи кнопки Î або ï, виберіть
пункт Clock іще раз.
3. Якщо знову натиснути кнопку OK на
цьому пункті, годинник зникне.
Sharpness
Tint
Dynamic contrast
5.3
Регулювання параметрів
зображення та звуку
Noise reduction
Colour enhancement
Active Control
Light sensor
У цьому розділі описано, як відрегулювати параметри зображення та звуку.
5.3.1 Використання Помічника з
налаштування
За допомогою Settings assistant можна
відрегулювати параметри зображення та
звуку.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
TV settings > Settings assistant.
2. атисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню.
3. Натисніть кнопку OK, щоб вибрати пункт Start now.
4. Щоб запустити помічник, натисніть
зелену кнопку на пульті ДК.
5. Натисніть кнопку Í або Æ, щоб вибрати UK-18
Picture format
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список параметрів.
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
потрібний параметр:
•
Contrast
дозволяє змінити рівень яскравості
світлих частин зображення, залишаючи темні незмінними.
•
Brightness
дозволяє змінити рівень освітленості
зображення.
•
Colour
дозволяє змінити насиченість.
•
Hue
якщо телеканал передається у
стандарті NTSC, цей параметр дозволяє
компенсувати варіації кольору.
DDПримітка
Технологія присутня не у всіх моделях
телевізора.
•
Sharpness
дозволяє змінювати чіткість
відображення дрібних деталей.
•
•
Tint
дозволяє регулювати відтінки кольорів Normal, Warm (червонуваті) або Cool
(синюваті). Можна створити власне
налаштування, вибравши значення
Custom.
•
•
•
•
•
Dynamic contrast
покращує контрастність під час
швидкої зміни зображення на екрані.
Цей параметр має чотири рівні:
Minimum, Medium, Maximum та Off.
Рекомендованим значенням є Medium.
Noise reduction
фільтрує та зменшує шуми зображення.
Цей параметр має чотири рівні:
Minimum, Medium, Maximum та Off.
Colour enhancement
робить кольори насиченішими та
покращує роздільну здатність яскравих
деталей. Цей параметр має чотири рівні:
Minimum, Medium, Maximum та Off.
Active Control
корегує всі вхідні сигнали для отримання
найкращої можливої якості зображення.
Параметр Active Control має два
значення: On та Off.
Light sensor
Регулювання параметрів зображення
відповідно до освітлення в приміщенні.
Параметр “Сенсор світла” має два
значення: On та Off.
5.3.3 Використання “розумних”
налаштувань
Окрім регулювання параметрів зображення
вручну, можна скористатися “розумними”
налаштуваннями, щоб встановити на
телевізорі наперед задані параметри зображення та звуку.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
TV settings > Reset smart settings.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список параметрів.
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
одне з таких налаштувань:
• Current
Застосовуються вибрані вручну
параметри зображення та звуку.
• Standard
Застосовуються звичайні параметри зображення та звуку, оптимальні для
більшості віталень.
• Vivid
Застосовуються насичене зображення
та звук; параметри, придатні для
яскраво освітленого приміщення.
• Movie
Застосовуються динамічне
зображення та звук, оптимальні для
отримання максимальних вражень від
перегляду фільмів.
4. Щоб зберегти вибране значення,
натисніть зелену кнопку.
5.3.4 Зміна формату зображення
Формат зображення можна змінювати відповідно до відображуваного вмісту.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку
UK-19
АНглійська
• Custom tint
якщо в меню Tint вибрано
значення Custom, можна змінити,
дотримуючись екранних вказівок,
значення таких параметрів:
- R-WP (червоний - точка білого)
- G-WP (зелений - точка білого)
- B-WP (синій - точка білого)
- R-BL (червоний - рівень чорного)
- G-BL (зелений - рівень чорного)
Picture format
див. розділ 5.3.4 “Зміна формату
зображення”.
PICTURE FORMAT. Або натисніть
кнопку MENU і виберіть послідовно
пункти TV menu > TV settings >
Picture > Picture format.
2. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
один із таких форматів зображення:
•
Auto format (не для використання з ПК)
зображень на екрані. Рекомендуємо
використовувати Auto format.
•
Масштабує класичний формат 4:3 до 14:9.
DDПримітка.
Постійне використання формату 14:9
може спотворення зображень на екрані.
Рекомендуємо використовувати Auto
format.
•
Автоматично збільшує зображення до
розміру екрану. Субтитри залишаються
видимими.
DDПримітка.
Рекомендуємо використовувати Auto
format для мінімального спотворення
зображення на екрані.
•
Super zoom (не для відео стандарту
HD)
Масштабує відео формату 4:3 з
мінімальним спотворенням, усуваючи чорні смуги на краях екрана.
•
Movie expand 14:9 (не для відео
стандарту HD)
•
Movie expand 16:9 (не для відео
стандарту HD)
Масштабує класичний формат 4:3 до 16:9.
Wide screen
Розтягує класичний формат 4:3 до 16:9
•
Unscaled (тільки для відео стандарту
HD та використання з ПК)
4:3 (не для відео стандарту HD)
Відображає класичний формат 4:3.
DDПримітка.
Постійне використання формату 4:3
може спричинити спотворення
UK-20
Максимальна чіткість, однак на краях
може з’являтися спотворення. Крім того, якщо зображення подається з
комп’ютера, на краях можуть залишатися
чорні смуги.
У цьому розділі описано, як відрегулювати параметри звуку.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
TV settings > Sound.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список параметрів.
TV settings
Equalizer
Reset smart settings Volume
Balance
Picture
Audio language
Sound
Dual I/II
Mono/Stereo
Surround mode
Headphone volume
Auto volume leveling
Delta volume
Auto surround
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
одне з таких налаштувань:
Equalizer
дозволяє регулювати високі та низькі
частоти. Виберіть кожну смугу і встановіть
бажане значення. Або ж за допомогою
кольорових кнопок виберіть наперед
встановлені налаштування еквалайзера:
• Standard
нейтральне налаштування еквалайзера.
• Speech
налаштування еквалайзера, максимально
пристосоване для передачі звуку з
переважаючою розмовою.
• Multimedia
налаштування максимально
пристосоване для різних типів звучання.
• Music
налаштування максимально
пристосоване для відтворення музики.
•
Balance
дозволяє налаштувати розподіл звуку
між лівим і правим динаміками так, щоб
він оптимально підходив для поточного
розміщення слухача.
•
Audio language
відкриває перелік мов, доступних для
цифрового каналу (недоступно для
аналогових каналів).
•
Dual I/II
якщо передбачена така можливість, дозволяє
вибирати між двома різними мовами.
•
Моnо/Sterео
якщо доступне стереомовлення,
дозволяє вибирати монофонічний
або стереофонічний режим.
•
Surround mode
якщо доступний об’ємний звук, його
можна увімкнути для збільшення
просторового ефекту звучання.
•
Headphone volume
дозволяє регулювати рівень гучності в
навушниках.
Sound
Settings assistant
•
•
DDПримітка.
Коли під’єднано навушники, натисніть
на пульті ДК кнопку MUTE, щоб
вимкнути звук динаміків телевізора. Якщо
натиснути кнопки VOLUME +/- звучання
динаміків буде увімкнено.
•
Automatic volume leveling
дозволяє зменшити раптові зміни гучності,
наприклад, під час реклами чи перемикання
каналів. Виберіть значення On або Off.
•
Delta volume
дозволяє вирівняти різницю в
гучності звуку між різними каналами та
під’єднаними пристроями. Перед тим, як
змінювати поправку гучності, необхідно
переключитися на під’єднаний пристрій.
•
Auto surround
автоматично перемикає звук телевізора
на найкращий режим об’ємного звучання,
Volume
дозволяє змінити рівень гучності.
EEПорада.
Щоб увімкнути або вимкнути відображення смужки гучності
, яка
з’являється на екрані під час регулювання
UK-21
АНглійська
гучності, натисніть на пульті ДК кнопку
MENU і виберіть послідовно пункти TV
menu > Installation > Preferences.
Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список
параметрів, і виберіть значення Volume
bar on або Volume bar off.
5.3.5 Регулювання параметрів звуку
доступний через канал мовлення.
Виберіть значення On або Off.
5.4
Перехід між режимами
“Магазин” та “Дім”
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Installation > Preferences > Location.
Таблиці сторінок телетексту дають змогу
переходити від однієї теми до іншої, не
використовуючи номери сторінок. Таблиці
сторінок телетексту надаються не всіма
телеканали.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку TELETEXT.
2. Натисніть кнопку INFO.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню
Location.
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
режим роботи телевізора:
• Shop
встановлює “розумні” налаштування
на Vivid, що ідеально підходять для
демонстрації можливостей у магазині.
Можливість зміни налаштувань є
обмеженою.
• Home
дає можливість домашнім користувачам змінювати налаштування
телевізора у повному обсязі.
4. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
5. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
5.5
Використання додаткових
функцій телетексту
Телевізор має пам’ять для збереження
1200 сторінок та підсторінок телетексту, що
передаються разом із телевізійним сигналом.
Пам’ять для телетексту дозволяє зменшити час завантаження сторінок.
5.5.1 Вибір підсторінок телетексту
Сторінка телетексту може містити декілька
підсторінок. Підсторінки відображаються на
панелі після номера головної сторінки.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку TELETEXT.
2. Виберіть сторінку телетексту.
З’явиться загальний екран таблиці сторінок
3. За допомогою кнопок Í/Æ або Î/ï
виберіть тему.
4. Натисніть OK, щоб переглянути сторінку.
5.5.3 Розділення екрана в режимі
телетексту
Ця функція дозволяє розділити екран на
дві частини, розміщуючи зображення з
поточного каналу чи зовнішнього пристрою
ліворуч. Праворуч відображається телетекст.
1. Щоб увімкнути розділення екрана для
телетексту, натисніть на пульті ДК
кнопку
DUAL SCREEN.
2. Щоб показувати телетекст у
нормальному режимі, натисніть
кнопку
ще раз.
3. Щоб вимкнути телетекст, натисніть
кнопку TELETEXT.
5.5.4 Пошук у телетексті
Швидкий перехід до теми, для якої задано
ряд номерів сторінок або пошук певного
слова у сторінках телетексту.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку TELETEXT.
2. Щоб виділити перше слово чи номер,
натисніть кнопку OK.
3. За допомогою кнопок Í або Æ виберіть
підсторінку.
3. За допомогою кнопок Î/ï або Í/Æ
можна перейти до наступного слова або
номера на сторінці.
5.5.2
4. Натисніть OK, щоб знайти сторінку, яка
містить вибране слово чи номер.
UK-22
Вибір таблиць сторінок телетексту
5. щоб вийти з режиму Search, натискайте
кнопку Î, доки не буде виділено жодне
слово або номер.
5.5.5 Збільшення сторінок телетексту
Для зручності читання сторінку телетексту
можна збільшити.
1. Натисніть кнопку TELETEXT на пульті
ДК і виберіть сторінку телетексту.
2. Натисніть на пульті ДК кнопку OPTION,
щоб збільшити верхню частину сторінки.
приховану інформацію на сторінці,
наприклад, розв’язки загадок та
головоломок.
•
Cycle subpages
якщо обрана сторінка має підсторінки,
можна гортати їх по колу автоматично.
•
Language
деякі мови використовують різні кодові
таблиці. Змінюючи мову, переключіть
відповідну мовну групу, щоб текст
відображався коректно.
4. Щоб змінити параметр, натисніть кнопку OK.
5. Щоб вийти з Teletext menu, натисніть
кнопку MENU.
3. Натиснувши кнопку OPTION ще раз,
можна переглянути збільшену нижню
частину.
4. Для прокручування збільшеної сторінки використовуйте кнопки Î та ï.
5. Щоб повернутися до режиму
нормального перегляду, натисніть
кнопку OPTION ще раз.
5.5.6 Використання меню телетексту
За допомогою меню телетексту можна
відкривати приховану інформацію,
автоматично гортати підсторінки та
змінювати параметри символів.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку
TELETEXT.
2. Натисніть кнопку MENU. Відкриється
Teletext menu.
Teletext menu
Reveal
Off
Cycle subpages
Language
Off
Gr. II
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
потрібний пункт.
•
5.5.7 Використання цифрових
текстових послуг (лише для
Великобританії)
Деякі цифрові телеканали у Великобританії
пропонують спеціальні цифрові текстові
або інтерактивні послуги (наприклад,
BBC1). Ці послуги працюють як звичайний
телетекст із додатком цифрових, кольорових
та навігаційних клавіш.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку TELETEXT.
2. За допомогою кнопок Î/ï або Í/Æ
виберіть чи виділіть потрібний елемент.
3. Натисніть одну з кольорових кнопок,
щоб вибрати параметр.
4. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити чи активувати вибрану дію.
5. Щоб скасувати цифрову текстову чи інтерактивну послугу, натисніть MHEG
Cancel.
CCЗастереження.
Цифрові текстові послуги блокуються,
коли мовлення здійснюється із
субтитрами, і в меню Features
встановлено параметр Subtitle On, як
описано в розділі 5.9 “Субтитри”.
Reveal
дозволяє відкрити чи приховати UK-23
АНглійська
6. Щоб вимкнути телетекст, натисніть
кнопку TELETEXT.
5.5.8 Використання телетексту 2.5
Телетекст 2.5, якщо його надає канал
мовлення, пропонує більше кольорів та
кращу графіку, ніж звичайний телетекст.
За замовчуванням телетекст 2.5 увімкнено.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Installation > Preferences > Teletext
2.5.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список значень.
3. Виберіть значення On або Off.
4. Щоб змінити значення, натисніть
кнопку OK.
5.6
Створення списків
улюблених каналів
Використовуйте список All channels або
налаштуйте власний список улюблених каналів
телебачення та радіостанцій. Кожен член сім’ї
може створити свій власний список уподобань.
5.6.1 Вибір списку улюблених каналів
Натисніть на пульті ДК кнопку OK. Або
натисніть кнопку MENU і виберіть пункт
Channel list.
Якщо це меню викликається вперше,
буде відображено список All channels.
All channels
....
EXT 3
HDMI ...
A
1 Analogue channel 1
2 Digital channel 1
3 Digital channel 2
4 Radio channel 1
....
Select list
В іншому разі буде викликано останній
використовуваний список улюблених каналів.
2. Щоб відобразити всі списки улюблених
каналів, натисніть червону кнопку.
UK-24
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
список.
4. Натисніть кнопку OK. Відобразиться
вибраний список улюблених каналів.
5. Щоб вийти, знову натисніть кнопку OK.
5.6.2 Налаштування списку улюблених
каналів
1. Натисніть на пульті ДК кнопку OK.
Відобразиться останній вибраний список.
2. Щоб переглянути всі списки улюблених
каналів, натисніть червону кнопку.
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
список.
4. Натисніть кнопку OK.
5. Натисніть зелену кнопку, щоб увійти в
режим Edit. В обраному списку буде
відображено повний список каналів.
6. За допомогою кнопок Î або ï виділіть
потрібний канал.
7. За допомогою кнопки OK встановіть
(чи зніміть) прапорець для виділеного
каналу. Цей канал буде додано до (або
видалено із) обраного списку.
8. Ще раз натисніть зелену кнопку,
щоб вийти з режиму Edit. На екрані
відобразиться змінений список.
5.6.3 Вибір каналу зі списку улюблених
каналів
1. Натисніть на пульті ДК кнопку OK.
Відобразиться останній вибраний список
каналів.
2. За допомогою кнопок Î або ï виділіть
потрібний канал.
3. Натисніть кнопку OK. Телевізор
переключиться на цей канал.
EEПорада.
програмного забезпечення. У такому разі
виконуйте вказівки на екрані.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку
• Канали, що не входять до списку, можна
вибирати за допомогою кнопок із цифрами.
5.7
Використання
електронного телегіда
Електронний телегід - це екранний довідник,
що відображає програми телепередач
для цифрових каналів. Цей довідник не
доступний для аналогових каналів. У ньому
можна шукати, вибирати та переглядати програми за часом, назвою та жанром.
Є два типи телегідів: “Зараз і далі” та “7-ми
або 8-ми денний” телегід. Телегід “Зараз
і далі” доступний завжди, а от “7-ми або
8-ми денний” телегід доступний лише в
деяких країнах.
Меню телегіда дозволяє:
•
•
переглядати список цифрових
телепрограм, які зараз передаються на
різних каналах;
переглядати, які програми йтимуть
найближчим часом;
•
групувати програми за жанром;
•
встановити нагадування про початок
програми;
•
встановити вибрані канали телегіда.
5.7.1 Увімкнення електронного телегіда
DDПримітка.
Під час першого використання
електронного телегіда може з’явитися
повідомлення про необхідність оновлення
Або натисніть кнопку MENU і виберіть
пункт Телегід.
З’являться такі типи електронних телегідів:
Електронний телегід “Зараз і далі”
буде відображена детальна інформація
про поточні програми:
26 BBC1
Tue., 12 Sep
09:17
Title : Commonwealth Games
АНглійська
• Натискаючи кнопку PROGRAM (P) +/на пульті ДК, можна переходити каналами обраного списку.
GUIDE.
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Exit
Next
Press -P+ to change channel.
або
“7-ми або 8-ми денний” телегід
отримання даних для “7-ми або 8-ми
денного” телегіда може тривати деякий
час. Після завантаження відобразиться
список телепрограм.
Programme guide
Tue., 12 Sep
Around
09:55
Next
BBC ONE
07:50 Commonwealth
12:30 Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15 Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32 This is BBC THREE
BBC FOUR
05:32 This is BBC FOUR
abc1
09:20 Moonlighting
Remind
13:50 Anastasia
Watch
12:00 This is BBC THREE
12:00 This is BBC FOUR
10:15 Daddio
Jump to ...
Info
0010 - EEN
2. За допомогою кольорових кнопок на
пульті ДК можна активувати доступні дії:
• Next
відображає інформацію про наступну
програму.
• Remind
позначити програму для нагадування.
UK-25
• Watch
дивитися чи слухати поточну програму.
• Jump to...
перехід до попереднього або
наступного дня.
• Info
за наявності, подає інформацію про
вибрану телепрограму.
3. Щоб вийти з електронного телегіда,
натисніть кнопку
GUIDE.
5.7.2 Докладніше про “7-ми чи 8-ми
денний” телегід
У меню телегіда доступний пошук за жанром,
встановлення нагадувань та інші функції.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку
GUIDE.
2. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU.
З’явиться меню Programme guide.
Programme guide
What's on
What's on
12:30 South Today
11:50 Working Lunch
Search by genre
Scheduled remind... 11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch... 13:00 In aller Freund
Acquire EPG data
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
потрібний пункт.
4. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню.
5. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
потрібне значення.
6. Щоб активувати вибране значення,
натисніть кнопку OK або зелену клавішу.
7. Щоб вийти з електронного телегіда,
натисніть кнопку
GUIDE.
DDПримітка.
У меню Programme guide
відображатимуться лише канали, які
позначені як вибрані для електронного
телегіда
5.8
Використання таймерів та
блокування від дітей
У цьому розділі описано, як вмикати та
вимикати телевізор у заданий час, та як
користуватися системою блокування від дітей.
UK-26
5.8.1 Автоматичний перехід у режим
очікування (таймер сну)
Таймер сну може переводити телевізор у
режим очікування через заданий проміжок часу.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Features > Sleeptimer.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити панель
налаштування Sleeptimer.
3. Встановіть час затримки переходу в
режим очікування за допомогою кнопок
Î або ï. Максимальне значення становить
180 хвилин, крок налаштування - 5 хвилин.
Якщо встановлено значення 0 хвилин,
таймер сну вимикається.
4. Щоб активувати таймер сну, натисніть
кнопку OK.
DDПримітка.
Під час роботи таймера телевізор
завжди можна вимкнути раніше або
перевстановити таймер сну.
5.8.2 Автоматичне вмикання телевізора
(Таймер увімкнення)
Таймер увімкнення телевізора вмикає
телевізор на визначений канал у визначений
момент часу.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Features > On timer.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню
On timer.
3. За допомогою кнопок Î, ï, Í та Æ
виберіть і введіть значення елементів
меню - каналу, днів тижня, частоти та
часу ввімкнення
4. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
5. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
EEПорада.
Щоб вимкнути таймер увімкнення,
виберіть значення Off у меню On timer.
5.8.3 Блокування телеканалів
та під’єднаних пристроїв
(Блокування від дітей)
Щоб вберегти дітей від перегляду матеріалів,
не відповідних для їх віку, можна блокувати Встановлення або зміна коду
блокування від дітей
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Features > Set code або Change code.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити екран
встановлення коду.
3. Введіть код за допомогою кнопок із
цифрами.
Меню Features з’являється знову з
повідомленням про встановлення або
зміну коду.
EEПорада.
Якщо Ви забули код, введіть “8888”, щоб
анулювати всі наявні коди.
Виклик меню Блокування від дітей
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU
і виберіть послідовно пункти TV menu
> Features > Child lock, після чого
натисніть кнопку Æ, щоб ввести код.
2. Введіть код за допомогою кнопок із
цифрами.
Блокування та розблокування всіх
каналів та під’єднаних пристроїв
1. У меню Child Lock виберіть пункт Lock
або Unlock.
2. Натисніть кнопку OK.
Блокування програми чи всіх каналів
після певного часу
1. У меню Child lock виберіть пункт
Custom lock.
Child lock
Custom lock
Lock
Custom lock
Unlock
Lock after
Channel lock
Parental rating
2. Натисніть кнопку Æ ,щоб увійти в меню
Custom lock.
3. Натисніть кнопку Æ ще раз, щоб увійти в
меню Lock after.
4. Щоб увімкнути Timer lock, виберіть
пункт On.
5. Натисніть кнопку Í.
6. Виберіть пункт Time.
7. Натисніть кнопку Æ.
8. Введіть час за допомогою кнопок Î або
ï та Æ.
9. Натисніть кнопку OK.
Блокування одного або кількох
телеканалів та під’єднаних пристроїв
1. У меню Child lock виберіть пункт
Custom lock.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню.
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
пункт Channel lock.
4. Натисніть кнопку Æ.
5. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
канал або пристрій, який Ви хочете
заблокувати чи розблокувати.
6. Для блокування чи розблокування каналу
або пристрою натискайте кнопку OK
для кожного виділеного елемента.
Встановлення вікових обмежень
Деякі телекомпанії цифрового мовленням встановлюють для своїх програм рейтинг
відповідно до віку глядачів. Можна
налаштувати телевізор на показ лише
програм із віковим рейтингом, допустимим для Вашої дитини або вищим.
1. У меню Child lock виберіть пункт
Custom lock.
2. Натисніть кнопку Æ для підтвердження.
3. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
пункт Parental rating.
4. Натисніть кнопку Æ.
5. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
потрібний віковий рейтинг.
6. Натисніть кнопку Menu для виходу з
меню Child lock.
5.9
Використання субтитрів
Ви можете ввімкнути показ субтитрів для
кожного телеканалу. Субтитри передаються
через телетекст або за допомогою
UK-27
АНглійська
певні телевізійні канали або зовнішні
пристрої за допомогою чотиризначного коду.
технології цифрового мовлення DVB-T.
У разі використання цифрового мовлення
Ви також маєте можливість вибрати бажану
мову субтитрів.
5.9.1 Увімкнення субтитрів для
аналогових телеканалів
1. Виберіть аналоговий телеканал.
2. Натисніть на пульті ДК кнопку
TELETEXT.
3. Введіть тризначний номер сторінки телетексту, в якій передаються субтитри.
4. Щоб вимкнути телетекст, натисніть
кнопку TELETEXT.
5. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Features > Subtitle..
6. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список значень.
TV menu
Features
TV settings
Features
Installation
Subtitle
Subtitle language
Sleeptimer
Child lock
Software update
Set/Change code
On timer
Common interface
Demo
7. Використовуючи кнопки Î та ï, виберіть
варіант On для постійного відтворення
субтитрів або варіант On during mute
- щоби субтитри відтворювались лише
тоді, коли звук вимкнено кнопкою
на
пульті ДК.
8. Натисніть кнопку OK, щоб повернутися
до меню Features.
DDПримітка.
Для ввімкнення субтитрів на інших
аналогових каналах цю процедуру
потрібно повторити для кожного каналу.
UK-28
5.9.2 Увімкнення субтитрів для
цифрових телеканалів
Виконайте дії 5-8, описані в розділі 5.9.1 “Увімкнення субтитрів для аналогових
телеканалів”.
5.9.3 Вибір мови субтитрів для
цифрових телеканалів
DDПримітка.
Коли Ви користуєтесь описаним нижче
способом вибору мови субтитрів
для цифрового телеканала, цей
вибір тимчасово замінює стандартну
мову субтитрів, вказану в меню
Встановлення.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Features > Subtitle language.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список наявних мов.
3. За допомогою кнопок Î та ï виберіть
потрібну мову субтитрів.
4. Натисніть кнопку OK.
5.10 Відтворення фотографій
та музики
Під’єднавши зовнішній USB-накопичувач,
можна переглядати зображення (лише у
форматі JPEG) або слухати музику (лише у
форматі MP3 або у форматі лінійної ІКМ).
DDПримітка.
Компанія Philips не несе відповідальності
в разі, якщо Ваш пристрій USB не
підтримуватиметься телевізором, а також
у випадку пошкодження пристрою або
втрати даних.
5.10.1 Під’єднання USB-накопичувача
Під час роботи телевізора під’єднайте USBнакопичувач до роз’єму USB на бічній панелі
корпуса. Після цього автоматично виникне
головне меню, і в пункті Multimedia буде
виділено назву USB-пристрою.
Picture
TV menu
Channel list
Programme guide
Multimedia
DDПримітка.
Опис роз’ємів бічної панелі, включно
із роз’ємом USB, можна переглянути в
розділі 7.1 - Огляд засобів під’єднання.
CCЗастереження.
У процесі від’єднання пристрою USB
завжди дотримуйтеся цих вказівок, щоб
запобігти пошкодженню пристрою.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU,
щоб вийти з меню Multimedia.
2. Почекайте п’ять секунд і від’єднайте
пристрій USB.
5.10.3 Перегляд фотографій
1. Під’єднайте до телевізора USBнакопичувач та натисніть кнопку Æ для
виклику меню Multimedia. У меню буде
виділено пункт Picture.
USB
Picture
Music
Picture
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до папки Picture.
3. Використовуючи кнопки Î та ï, виберіть
фотографії або фотоальбом на USB-пристрої.
Afrika_2001
Paris_2005
Kenya.jpg
Congo.jpg
My_car.jpg
Jean.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
5.10.2 Від’єднання USB-накопичувача
Afrika_2001
Afrika_2001
Kenya.jpg
Cairo.jpg
4. Натисніть кнопку OK для перегляду
зображення або для запуску показу
слайдів із фотоальбому.
• Кнопкою OK можна призупинити показ слайдів. Повторне натиснення
кнопки OK відновлює показ.
• Натисненням кольорових кнопок
на пульті дистанційного керування
викликаються відповідні функції, які
зазначені на панелі в нижній частині
екрана.
• Щоб зупинити відтворення та
переглянути інші можливі функції,
натисніть синю кнопку. Якщо панель
функцій внизу екрана зникла, відновіть
її натисненням будь-якої з кольорових
кнопок.
5. Натисніть кнопку Í та виберіть інше
зображення або інший альбом.
Параметри показу слайдів
•
•
No details / More details
висвітлення назви, дати створення
та розміру фотографії, а також назви наступної фотографії в черзі для показу.
Transitions
висвітлення переліку стилів зміни зображень. Зробіть потрібний вибір
кнопками Î та ï і натисніть кнопку OK
для підтвердження.
•
Slide time
встановлення часу відображення кожної
фотографії: Short, Medium або Long.
•
Rotate
обертання зображення.
UK-29
АНглійська
Television
•
Zoom
висвітлення наявних для вибору
коефіцієнтів збільшення.
•
Start show/Stop show
запуск та припинення показу слайдів.
•
Shuffle
відтворення композицій у випадковому
порядку.
5.10.6 Показ слайдів у супроводі
музики
5.10.4 Перегляд фотографій у вигляді
мініатюр
Ви можете переглядати фотографії у вигляді
показу слайдів, одночасно слухаючи музику.
Відтворення у вигляді мініатюр дозволяє Вам переглянути вміст альбому загалом.
1. Спочатку виберіть музичний альбом і
натисніть кнопку OK.
1. Виберіть альбом із зображеннями.
2. Виберіть фотоальбом і натисніть
кнопку OK.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до
списку зображень.
3. Натисніть зелену кнопку.
4. Використовуючи кнопки Î, ï, Í та Æ,
виділіть потрібне зображення.
5.11 Прийом цифрових
радіоканалів
6. Натисніть кнопку Í, щоб повернутися до
перегляду мініатюр.
У разі наявності цифрового мовлення цифрові
радіоканали встановлюються автоматично під
час початкового встановлення телевізора. Щоб
змінити порядок радіоканалів, перегляньте
розділ 6.5 - “Упорядкування каналів”.
7. Для повернення до списку зображень
натисніть зелену кнопку ще раз.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку OK.
Відображається меню All channels.
5.10.5 Відтворення музики
2. Виберіть радіоканал, використовуючи кнопки з цифрами.
5. Для перегляду зображення натисніть
кнопку OK.
1. Під’єднайте до телевізора USBнакопичувач та натисніть кнопку Æ для
виклику меню Multimedia.
2. Виберіть пункт Music та натисніть
кнопку Æ, щоб увійти до папки Music.
3. Використовуючи кнопки Î та ï, виберіть
композицію або музичний альбом.
4. Для відтворення вибраної композиції
або альбому натисніть кнопку OK.
Параметри музики
•
No details/More details
висвітлення імені файлу.
•
Repeat one/all
повторюване відтворення окремої
композиції або всього альбому.
UK-30
3. Натисніть кнопку OK.
5.12 Оновлення програмного
забезпечення телевізора
Компанія Philips постійно вдосконалює
свої вироби, тому ми рекомендуємо Вам оновлювати програмне забезпечення Вашого
телевізора, коли такі оновлення з’являються.
Перевірити наявність оновлень можна на
веб-сайті www.philips.com/support.
5.12.1 Перевірка поточної версії
програмного забезпечення
•
Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Software update > Current software
info.
Компанія Philips періодично надсилає
шляхом цифрового мовлення повідомлення
про наявність оновлень програмного
забезпечення.
•
Для перегляду цих повідомлень
натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Software update > Announcement.
5.12.3 Оновлення програмного
забезпечення (для цифрового
мовлення)
У разі використання технології цифрового
мовлення (DVB-T) Ваш телевізор отримує
оновлення програмного забезпечення
автоматично. Якщо на екрані з’явилося
повідомлення із запитом дозволу на
оновлення програмного забезпечення,
виконайте такі дії:
•
щоб оновити програмне забезпечення
негайно, виберіть варіант Now
(рекомендовано);
•
щоб оновити програмне забезпечення
пізніше, отримавши відповідне
нагадування, виберіть варіант Later;
•
якщо Ви не бажаєте оновлювати програмне забезпечення, виберіть варіант
Cancel (не рекомендується). Якщо Ви скасували процес оновлення, Ви можете
оновити програмне забезпечення вручну.
Для цього натисніть кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu
> Software update > Local updates.
Виконуйте вказівки на екрані.
5.12.4 Оновлення програмного
забезпечення (для аналогового
мовлення)
DDПримітка.
Для здійснення цієї операції потрібно:
•
трохи вільного часу для повного
завершення оновлення;
•
USB-накопичувач із принаймні 64 МБ
вільного місця;
•
комп’ютер із роз’ємом USB та доступом до Інтернету.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Software update > Update assistant.
2. Виберіть пункт Start now.
3. Під’єднайте USB-накопичувач і натисніть
зелену кнопку. Файл-ідентифікатор
копіюється на пристрій USB.
4. Для завершення натисніть зелену кнопку.
5. Під’єднайте USB-накопичувач до
комп’ютера.
6. На комп’ютері прогляньте вміст
USB-накопичувача та клацніть двічі на
HTML-файл Update (Оновлення).
7. Здійсніть оновлення, дотримуючись
вказівок на екрані.
UK-31
АНглійська
5.12.2 Перевірка наявності оновлень
програмного забезпечення
6
Встановлення каналів
5. Натисніть кнопку Í двічі, щоб повернутись
до меню Installation.
Installation
Під час налаштування телевізора вперше вам буде запропоновано вибрати мову меню і
здійснити автоматичне налаштування всіх
телевізійних каналів та цифрових радіоканалів
(якщо такі наявні).
У цьому розділі подано інструкції щодо
перевстановлення каналів та інших корисних
можливостей, пов’язаних із налаштуванням каналів.
DD Примітка
Після перевстановлення каналів список All
channels буде змінено.
6.1
Автоматичне встановлення
каналів
У цьому розділі описано процес автоматичного
пошуку і збереження каналів. Подані вказівки стосуються як цифрових, так і аналогових
каналів.
Крок 1 Виберіть мову меню
DD Примітка
Можете перейти одразу до Кроку 2
Виберіть країну, якщо мовні параметри встановлені правильно.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU
і виберіть TV menu > Installation >
Languages > Menu language.
Languages
Menu language
Secondary audio
English
Español
Français
Primary subtitles
Hrvatski
Secondary subtitles
Italiano
Primary teletext
Magyar
Menu language
Primary audio
Secondary teletext
...
2. Натисніть Æ, щоб відкрити меню Menu
languages.
3. За допомогою кнопок Î чи ï виберіть
MENU_languages_ENG.EPS
потрібну мову.
4. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
UK-32
Languages
Languages
Time zone
Menu language
Channel installation
Secondary audio
Preferences
Primary subtitles
Connections
Secondary subtitles
Factory settings
Primary teletext
Primary audio
Secondary teletext
6. Окрім мови екранних меню, в меню
Languages можна налаштувати також
низку мовних
параметрів (лише для
MENU_installation_ENG.EPS
цифрових каналів):
•
Primary/Secondary audio
Виберіть основну і додаткову мову аудіо
для цифрових каналів.
•
Primary/Secondary subtitles
Виберіть основну і додаткову мову
субтитрів для цифрових каналів.
•
Primary/Secondary teletext
Виберіть основну і додаткову мову
телетексту для цифрових каналів.
•
Hearing impaired
Виберіть значення On для відображення
субтитрів основною і додатковою мовами аудіо.
Крок 2 Виберіть країну
Виберіть країну, у якій ви перебуваєте. Телевізійні
канали будуть налаштовані та впорядковані
відповідно до країни перебування.
DDПримітка
Можете перейти одразу до Кроку 3
Виберіть сигнал антени або кабелю, якщо
параметри країни встановлені правильно.
1. У меню Installation натисніть ï, щоб
вибрати пункт Channel installation.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список. Буде виділено пункт Automatic
installation.
3. Натисніть кнопку Æ, щоб вибрати пункт
Start now.
4. Натисніть кнопку OK для підтвердження.
5. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
потрібну країну.
6. Натисніть Next.
DD Примітка
Цей параметр відображається тільки якщо у країні підтримується мовлення
стандарту DVB-C (Digital Video BroadcastingCable). Можна відразу перейти до Кроку 4
Встановіть канали, якщо мовлення DVB-C
не підтримується у вашій країні.
1. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
пункт Antenna або Cable. Пункт Antenna
дозволяє встановити канали, доступні через
DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
Пункт Cable дозволяє встановити канали,
доступні через DVB-C.
2. Натисніть Next.
Крок 4 Встановіть канали
Ваш телевізор може знаходити і зберігати в пам’яті всі наявні цифрові та аналогові
телеканали, а також усі наявні цифрові
радіоканали.
CC УВАГА
Якщо вибрати пункт Cable в Кроці
3 Виберіть сигнал антени або кабелю,
буде доступне меню Settings. Залиште
налаштування без змін, якщо постачальник
мовлення DVB-C не надав значення для
пунктів Network frequency, Network ID
або Symbol rate. Пам’ятайте, що якщо
для пункту Frequency scan встановлено
значення Full scan, це може суттєво
збільшити час встановлення.
1. Натисніть кнопку Start, щоб розпочати встановлення. Процес встановлення може
тривати кілька хвилин.
2. Після завершення процесу натисніть
кнопку Finish, щоб повернутись до меню
Installation.
3. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
DD Примітка
Якщо у вас є доступ до каналів DVB-T і
DVB-C і ви хочете переглядати канали з двох мереж, потрібно двічі виконати встановлення каналів — по одному разу
для мовлення DVB-T і DVB-C. Після
встановлення перемикайте канали, як
описано в розділі 4.3 Доступ до мереж
цифрового мовлення DVB-C і DVB-T.
EE Підказка
Якщо телевізор знаходить цифрові
телеканали, у списку встановлених каналів
можуть з’являтися канали без присвоєних
номерів. Якщо ви бажаєте перейменувати,
змінити порядок або видалити збережені в
пам’яті канали, дивіться вказівки у розділі 6.5
Упорядкування каналів.
6.2
Встановлення каналів
вручну
У цьому розділі описано, як виконати пошук
і збереження аналогових телевізійних каналів
вручну.
Крок 1 Виберіть систему
DD Примітка
Можна перейти одразу до Кроку 2
Виконайте пошук і збереження нових
телеканалів, якщо параметри системи встановлені правильно.
1. Натисніть кнопку MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть пункт
TV menu > Installation > Channel
installation > Analogue: Manual
installation
Channel install...
Analogue: Manual...
Automatic install...
Installation update
Digital: Test recept...
Analogue: Manual...
System
Search
Fine tune
Store current ch...
Rearrange
Store as new ch...
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню
Channel installation. У меню буде
виділено пункт System.
3. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти в меню
System.
4. За допомогою кнопок Î або ï виберіть
країну або регіон.
UK-33
АНглійська
Крок 3 Виберіть сигнал антени або
кабелю (лише для каналів DVB-C)
5. Натисніть кнопку Í, щоб повернутись до
меню Channel installation
6. Натисніть кнопку Æ для підтвердження.
Крок 2 - виконайте пошук і збереження
нових телеканалів
8. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu
> Installation > Channel installation
> Analogue: Manual installation >
Search.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до меню
Search.
3. Натисніть червону кнопку на пульті
дистанційного керування та введіть
тризначне значення частоти за допомогою
кнопок із цифрами. Або ж можна
натиснути зелену кнопку - і розпочнеться
автоматичний пошук наступного каналу.
4. Натисніть кнопку Í, коли новий канал
буде знайдено.
5. Щоб зберегти новий канал із новим номером,
виберіть пункт Store as new channel.
6. Натисніть кнопку Æ для підтвердження.
7. Натисніть кнопку OK. З’явиться
повідомлення Done.
8. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
6.2.1 Точна настройка аналогових каналів
Аналогові канали можна точно настроювати вручну, якщо сигнал приймається слабо.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Installation > Channel installation >
Analogue: manual installation > Fine
tune.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до меню
Fine tune.
3. Здійсніть регулювання частоти за
допомогою кнопок Î та ï.
4. Для завершення процедури натисніть
кнопку Í.
5. Щоб замінити існуючий канал каналом після точної настройки під тим самим номером, виберіть пункт Store current
channel.
UK-34
7. Натисніть кнопку OK. З’явиться
повідомлення Done.
6.3
Перейменування каналів
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU
і виберіть послідовно пункти TV menu
> Installation > Channel installation >
Rearrange.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до
списку Rearrange.
3. За допомогою кнопок Î та ï виберіть у
списку Rearrange канал, який потрібно
перейменувати.
4. Натисніть червону кнопку.
5. Кнопками Í та Æ можна вибирати символи, а змінювати їх - кнопками Î
та ï. Знак пробілу, цифри (0-9) та інші
спеціальні символи розташовані між
знаками z та A.
6. Для завершення натисніть зелену кнопку
або кнопку OK.
EEПорада.
Видалити всі символи можна
натисненням жовтої кнопки. Видалити виділені символи можна натисненням синьої кнопки.
6.4
Видалення та
перевстановлення каналів
Можна видалити збережені в пам’яті канали,
а також наново настроїти видалені канали.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU
і виберіть послідовно пункти TV menu
> Installation > Channel installation >
Rearrange.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до
списку Rearrange.
3. За допомогою кнопок Î та ï виберіть
канал, який хочете видалити або наново
встановити.
4. Для видалення або перевстановлення
каналу натисніть зелену кнопку.
5. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
6.7
6.5
У разі прийому цифрового мовлення можна
перевірити якість прийому та силу сигналу
цифрових каналів. Можна використати цю
можливість для зміни розташування звичайної
або супутникової антени та її тестування.
3. За допомогою кнопок Î та ï виберіть
канал, номер якого потрібно змінити.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU
і виберіть послідовно пункти TV menu
> Installation > Channel installation >
Digital: Test reception.
4. Натисніть жовту кнопку, щоб пересунути канал догори в списку. Натисненням синьої кнопки можна пересунути канал
донизу в списку.
3. Натисніть кнопку OK.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до
списку Rearrange.
5. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
6.6
Коригування списку
каналів вручну
Якщо телевізор перебуває в режимі
очікування, коригування відбувається
кожного ранку. Під час коригування канали,
збережені в списку каналів, співставляються
з наявними в цей час в ефірі. Якщо
якийсь канал не буде знайдено, його буде
автоматично видалено зі списку каналів.
Окрім автоматичного коригування, можна
здійснити коригування списку каналів вручну.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU
і виберіть послідовно пункти TV menu
> Installation > Channel installation >
Installation update.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до меню
Installation update. Буде виділено
пункт Start now.
3. Натисніть кнопку OK.
4. Для запуску коригування натисніть зелену
кнопку. Процес може тривати кілька хвилин.
5. Коли коригування завершиться, натисніть
червону кнопку для повернення до меню
Channel installation.
6. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до меню
Digital: Test reception.
4. Натисніть зелену кнопку, щоб розпочати тест автоматично, або введіть частоту
каналу, який потрібно перевірити. Якщо
якість або сила сигналу є недостатніми,
спробуйте змінити положення антени та
здійснити тест ще раз.
5. Коли процедура завершиться, натисніть
жовту кнопку, щоб зберегти поточне
значення частоти.
6. Натисніть червону кнопку для повернення
до меню Channel installation.
7. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
DDПримітка.
Якщо й надалі виникатимуть проблеми з прийомом цифрових каналів,
слід звернутися до кваліфікованих
монтажників обладнання.
6.8
Демонстраційний ролик
1. Натисніть червону кнопку на пульті
дистанційного керування. Або ж можна
натиснути кнопку MENU на пульті
дистанційного керування та вибрати пункти TV menu > Features > Demo.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до меню
Demo.
3. Виберіть ролик та натисніть кнопку OK.
4. Для виходу натисніть червону кнопку.
UK-35
АНглійська
Упорядкування каналів
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU
і виберіть послідовно пункти TV menu
> Installation > Channel installation >
Rearrange.
Перевірка прийому
цифрових каналів
6.9
Відновлення заводських
параметрів
Відновлення заводських параметрів
телевізора означає встановлення початкових
параметрів відтворення зображення та
звуку. Параметри настройки каналів у цьому
випадку не змінюються.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти TV menu >
Installation > Factory settings.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб увійти до меню
Factory settings. У меню буде виділено
пункт Reset.
3. Для відновлення заводських параметрів
натисніть кнопку OK.
4. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
UK-36
Під’єднання інших
пристроїв
7.1
Огляд засобів під’єднання
АНглійська
7
Роз’єми на задній панелі
1. EXT 1
перший роз’єм SCART - для DVD-програвачів,
відеомагнітофонів, цифрових приймачів,
ігрових приставок та інших пристроїв,
сумісних із роз’ємом SCART. Підтримує
стереофонічний аудіосигнал, композитний
(CVBS) вхід та вихід, інтерфейс RGB.
2. EXT 2
другий роз’єм SCART. Підтримує
стереофонічний аудіосигнал, композитний
(CVBS) вхід та вихід, інтерфейс RGB.
3. EXT 3
компонентний відеовхід (Y Pb Pr)
та стереофонічний аудіовхід - для
DVD-програвачів, цифрових приймачів,
ігрових приставок та інших пристроїв із
компонентним роз’ємом.
4. SPDIF OUT
роз’єм виходу звуку SPDIF - для під’єднання
домашніх кінотеатрів та інших аудіосистем.
5. AUDIO OUT L/R
звуковий вихід Cinch - для під’єднання
домашніх кінотеатрів та інших аудіосистем.
6. TV ANTENNA (телевізійна антена)
7. HDMI 1/2/3
роз’єми входу HDMI - для під’єднання
програвачів дисків Blu-ray, цифрових
приймачів, ігрових приставок та інших
пристроїв, що підтримують стандарт
високої чіткості.
DDПримітка.
Кількість роз’ємів HDMI може
відрізнятися, залежно від моделі
телевізора.
8. AUDIO IN
звуковий вхідний міні-роз’єм для
під’єднання комп’ютера (якщо комп’ютер
під’єднується через перехідник DVI-HDMI).
UK-37
Роз’єми на бічній панелі
9. Headphones
міні-стереороз’єм для навушників.
10. AUDIO L/R
роз’єми стереофонічного аудіовходу для
під’єднання пристроїв із інтерфейсом S-Video.
11. VIDEO
відеовхід Cinch для під’єднання
пристроїв із композитним роз’ємом.
12. S-VIDEO
роз’єм відеовходу для пристроїв із
інтерфейсом S-Video.
13. USB
роз’єм USB для накопичувачів інформації.
14. HDMI
додатковий роз’єм HDMI для
портативних пристроїв, що підтримують
стандарт високої чіткості.
15. COMMON INTERFACE
роз’єм для модулів умовного доступу.
7.2
Вибір якості з’єднання
У цьому розділі описано можливості
покращення відтворення звуку та
зображення завдяки оптимальному способу
під’єднання пристроїв.
Не забудьте ввімкнути пристрої після
під’єднання, як описано в розділі 7.4
“Налаштування пристроїв”.
7.2.1 Інтерфейс HDMI - найвища
якість
Інтерфейс HDMI забезпечує найвищу якість
відтворення звуку та зображення. У кабелі
HDMI поєднані аудіо- та відеосигнал, які
передаються в нестиснутому цифровому
UK-38
форматі завдяки відповідному інтерфейсу
передачі даних між телевізором та пристроями HDMI. Для відтворення відеозаписів високої
чіткості необхідно використовувати інтерфейс
HDMI. Кабелі HDMI необхідні також для
користування функцією Philips EasyLink, про що
згадується в Розділі 7.5 Функція Philips EasyLink.
EEПорада.
Якщо Ваш комп’ютер обладнано
роз’ємом DVI, його можна під’єднати до
роз’єму HDMI на задній панелі телевізора
за допомогою перехідника DVI-HDMI.
Для відтворення звуку потрібен окремий
аудіокабель, який би сполучив комп’ютер
із роз’ємом AUDIO IN.
DDПримітка.
Інтерфейс Philips HDMI підтримує
технологію HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection - Захист цифрових
даних у широкосмугових мережах). HDCP
- це різновид технології Digital Rights
Management (Цифрове управління правами),
яка використовується для захисту даних
високої чіткості на дисках DVD або Blu-ray.
7.2.2 Компонентний інтерфейс
(Y Pb Pr) - висока якість
Компонентне відео (Y Pb Pr) забезпечує
кращу якість зображення порівняно зі
з’єднаннями S-Video або композитного
відео. Незважаючи на те, що компонентний
інтерфейс підтримує сигнал високої чіткості,
цей сигнал є аналоговим і якість зображення
буде нижчою порівняно з HDMI.
Під’єднуючи компонентний відео кабель,
простежте, аби кольори кабелів відповідали кольорам роз’ємів EXT 3 на задній частині
телевізора. Також з’єднайте стереофонічний
аудіокабель із червоним та білим аудіовходом Audio L/R у роз’ємі EXT 3.
Аудіокабель л/п
- червоний, білий
7.2.3 Інтерфейс SCART - добра якість
Кабель S-Video
Аудіокабель л/п
- червоний, білий
7.2.5 Композитний інтерфейс - базова
якість
Композитний сигнал забезпечує базові
можливості аналогового під’єднання,
зазвичай поєднуючи відеокабель cinch
(жовтий) із аудіокабелями cinch (червоним та білим). Простежте, чи збігаються під час
під’єднання кольори кабелів з кольорами роз’ємів для композитного відео сигналу
і для вхідного аудіо сигналу (л/п), які
знаходяться збоку на телевізорі.
SCART поєднує аудіо- та відеосигнал в
одному кабелі. Аудіосигнал є стереофонічним,
тоді як відеосигнал може бути якості
композитного відео або S-Video. SCART є аналоговим інтерфейсом і не підтримує
відеосигналу високої чіткості. На телевізорі є
два роз’єми SCART: EXT 1 і EXT 2.
7.2.4 Інтерфейс S-Video - добра якість
Як аналогове з’єднання, S-Video забезпечує
вищу якість зображення порівняно з
композитним відео. Під’єднуючи пристрій
із інтерфейсом S-Video, вставте кабель
S-Video у роз’єм S-Video, що знаходиться
збоку на телевізорі. Слід окремо підключити стереофонічний аудіокабель від пристрою
до червоного та білого аудіо роз’ємів Audio
L/R, що знаходяться збоку на телевізорі.
Аудіо/відео кабелі для композитного сигналу
- жовтого, червоного та білого кольору
7.3
Під’єднання пристроїв
Цей розділ описує процедуру під’єднання
різноманітних пристроїв до різних роз’ємів
і доповнює приклади, наведені у Короткому
посібнику.
CCЗастереження.
Перш ніж під’єднувати пристрої,
від’єднайте кабель живлення.
DDПримітка.
UK-39
АНглійська
Компонентний
відеокабель
- червоний, зелений,
синій
Залежно від наявності та потреб, можна
користуватись різними роз’ємами для
під’єднання одного пристрою до
телевізора.
7.3.1 Програвач дисків Blu-ray
Щоб отримати відеосигнал із повною
роздільною здатністю високої чіткості,
під’єднайте кабель HDMI, як показано нижче:
7.3.2 DVD-програвач
Щоб переглянути DVD-відео, під’єднайте
кабель SCART, як показано нижче:
DVD Player
UK-40
7.3.3 Приймач супутникового
телебачення
Щоб приймати аналогові канали через
антену, а цифрові - через приймач
супутникового телебачення, під’єднайте
кабель антени і кабель SCART, як показано
нижче:
АНглійська
Satellite receiver
7.3.4 Цифровий приймач HD
Щоб приймати аналогові канали через
антену, а цифрові канали - через цифровий
приймач стандарту HD, під’єднайте два
кабелі антен і кабель HDMІ, як показано
нижче:
HDMI
OUT
OUT
IN
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
UK-41
7.3.5 Комбінований DVD-записувач і
цифровий приймач
Щоб приймати аналогові канали через
антену і записувати програми на
комбінований DVD-записувач і цифровий
приймач, під’єднайте два кабелі антен і один
кабель SCART, як показано нижче:
OUT
IN
DVD Recorder / Digital receiver
7.3.6 Окремий DVD-записувач і
приймач
Щоб приймати аналогові канали через
антену і записувати програми на DVDзаписувач та уористуватися додатковим приймачем, під’єднайте три кабелі антен і
три кабелі SCART, як показано нижче:
OUT
DVD Recorder
UK-42
IN
OUT
Receiver / Cable box
IN
7.3.7 DVD-записувач і система
домашнього кінотеатру
АНглійська
Щоб приймати аналогові канали через
антену, виводити звук на систему
домашнього кінотеатру і записувати на
диски DVD, під’єднайте два кабелі антен,
один кабель SCART і два кабелі цифрового
аудіосигналу, як показано нижче:
DDПримітка.
Якщо Ви користуєтеся системою
домашнього кінотеатру чи будь-якою
іншою аудіосистемою, для оптимальної
синхронізації зображень та звуку слід
спочатку під’єднати до телевізора
аудіокабель із пристрою відтворення.
Потім скеруйте аудіосигнал у систему
домашнього кінотеатру або на
аудіопристрій через аудіороз’єми на задній панелі телевізора.
UK-43
7.3.8 Ігрова приставка або відеокамера
Найбільш практично переносну ігрову
приставку або камеру можна під’єднувати до телевізора збоку. Наприклад, ігрову
приставку або камеру можна під’єднати до
роз’ємів VIDEO/S-Video та AUDIO L/R, що
знаходяться збоку на корпусі телевізора.
Для пристроїв стандарту високої чіткості
наявний також інтерфейс HDMI.
Стаціонарну ігрову приставку або
відеокамеру можна підключити до роз’єму
HDMI або компонентних роз’ємів EXT 3 на
задній панелі телевізора.
7.3.9 Персональний комп’ютер
Перед підключенням телевізора до ПК:
•
Встановіть частоту оновлення монітора
ПК на 60 Гц. Див. розділ 8 “Технічні
характеристики”, щоб переглянути перелік можливих значень роздільної
здатності комп’ютерного монітора.
•
Змініть формат зображення на екрані
телевізора на Незмінений,як зазначено в
розділі 5.3.4. Змініть формат зображення.
Підключення ПК до задньої панелі
телевізора
1. За допомогою кабелю HDMI-DVI або
перехідника HDMI-DVI (прикріпленого
до кабелю HDMI) з’єднайте роз’ємHDMI,
що знаходиться на задній панелі
телевізора, із роз’ємом DVI на ПК.
2. Під’єднайте цифровий аудіокабель
комп’ютера до міні-роз’єму AUDIO IN на
задній панелі телевізора.
UK-44
DDПримітка.
Міні-роз’єм AUDIO IN необхідно призначити роз’єму HDMI, як описано в розділі 7.4.2
Призначення міні-роз’єму AUDIO IN.
7.4
Налаштування пристроїв
Після того як усі пристрої буде підключено,
необхідно вибрати тип пристрою,
під’єднаного до кожного роз’єму.
7.4.1 Призначення пристроїв до
роз’ємів
Щоб спростити вибір та забезпечити оптимальну обробку сигналу, встановіть
на телевізорі налаштування підключення
пристроїв до роз’ємів.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти Телевізор >
Встановлення > Підключення.
Connections
EXT 1
EXT 1
None
DVD
Blu-ray
HDD/DVDR
EXT 2
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HD rec.
HDMI 3
Side
Game
...
...
VCR
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список.
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список.
3. Використовуючи кнопки ï або Î,
виберіть роз’єм.
3. Натисніть кнопку ï або Î, щоб вибрати канал, який потрібно розкодувати.
4. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список.
4. Натисніть Í і поверніться назад, щоб
вибрати пункт Стан.
6. Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити вибір пристрою.
5. Натисніть кнопку ï або Î, щоб вибрати роз’єм який використовується декодером.
6. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
7. Повторіть ці кроки, поки кожному пристрою
не буде присвоєно відповідний роз’єм.
7.5
8. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
Ваш телевізор підтримує систему Philips
EasyLink, яка у разі підключення пристроїв
із підтримкою стандарту EasyLink дає змогу
виконувати увімкнення і перехід у режим очікування одним дотиком. Сумісні із цим стандартом пристрої необхідно підключати до телевізора за допомогою HDMI і
встановити їх призначення, як описано в
розділі 7.4.1 Призначення пристроїв до роз’ємів.
7.4.2 Призначення міні-роз’єму AUDIO IN
У разі підключення аудіокабелю від ПК
до міні-роз’єму AUDIO IN на задній панелі
телевізора необхідно призначити цей мініроз’єм роз’єму HDMI.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти Телевізор >
Встановлення > Підключення >
AUDIO IN L/R.
Connections
AUDIO IN L/R
...
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
None
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 3
Side
AUDIO IN L/R
2. Натисніть кнопку Æ, щоб відкрити список.
3. Натисніть кнопку ï або Î, щоб вибрати роз’єм HDMI, який використовується
комп’ютером.
4. Щоб вийти, натисніть кнопку MENU.
7.4.3 Призначення підключення для
декодера каналів
Декодери, що розкодовують цифрові канали,
можна підключати до роз’ємів EXT 1 або EXT 2
(SCART). Спершу необхідно визначити телеканал
як такий,що потребує розкодування. Після цього
слід призначити підключення декодера.
Функція Philips EasyLink
7.5.1 Увімкнення та вимкнення
системи EasyLink
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти Телевізор >
Встановлення > Уподобання > EasyLink.
2. Виберіть значення Увімк. або Вимк.
7.5.2 Використання функції
увімкнення одним дотиком
• Увімкнувши EasyLink, натисніть кнопку
відтворення на пристрої. Телевізор
автоматично перемкнеться на правильне
джерело сигналу.
7.5.3 Використання функції переходу в
режим очікування одним дотиком
• Натисніть і утримуйте кнопку .
РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ на телевізорі
чи пульті дистанційного керування
пристрою впродовж принаймні трьох
секунд. Як наслідок, телевізор і всі
підключені пристрої HDMI перейдуть у
режим очікування.
1. Натисніть на пульті ДК кнопку MENU і
виберіть послідовно пункти Телевізор >
Встановлення > Декодер > Канал.
UK-45
АНглійська
5. Натисніть кнопки ï або Î, щоб вибрати підключений до роз’єму пристрій.
7.6
Підготовка телевізора до
цифрових послуг
Закодовані цифрові телеканали можна
розкодовувати за допомогою модуля умовного
доступу (CAM) та смарт-карти, що надаються
операторами послуг цифрового телебачення.
Модуль умовного доступу може активувати кілька цифрових послуг залежно від
вибраного оператора і пакета вибраних послуг
(наприклад, платне телебачення). Зверніться
до свого оператора послуг цифрового
телебачення за детальнішою інформацією
щодо послуг і умов їх використання.
7.6.1 Використання модуля умовного
доступу
BBПопередження!
Перед вставленням модуля умовного
доступу вимкніть телевізор. Обов’язково
дотримуйтеся викладених нижче вказівок.
Неправильно вставлений CAM може
пошкодити як сам модуль, так і телевізор.
1. Дотримуючись вказівок, зазначених
на модулі, обережно вставте його у
гніздо для умовного доступу (Common
Interface) на бічній панелі телевізора.
2. Вставте модуль до упору.
3. Увімкніть телевізор і зачекайте, поки модуль
активується. Це може зайняти декілька хвилин.
UK-46
DDПримітка.
Не виймайте модуль із гнізда. Виймання
модуля деактивує усі цифрові послуги.
7.6.2 Послуги модуля умовного
доступу
•
Після того, як модуль було вставлено і
активовано, натисніть MENU на пульті
дистанційного керування і виберіть
Телевізор > Функції > Типовий
інтерфейс.
Цей пункт меню доступний лише за умови належного встановлення і активації модуля.
Екранні програми і їх вміст надаються
оператором послуг цифрового телебачення.
Технічні
характеристики
Підтримувані формати роздільної
здатності
• Комп’ютерні формати
Роздільна здатність
Частота оновлення
640 x 480
60 Гц
800 x 600
60 Гц
1024 x 768
60 Гц
1920 x 1080i
60 Гц
1920 x 1080p
60 Гц
•
Відеоформати
Роздільна здатність
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
1080p
Частота оновлення
60 Гц
60 Гц
50 Гц
50 Гц
50 Гц, 60 Гц
50 Гц, 60 Гц
24 Гц, 25 Гц, 30 Гц
50 Гц, 60 Гц
Тюнер / Прийом / Передача
• Вхід антени: 75 ом, коаксіальний (IEC75)
•
Телевізійна система: DVB COFDM 2K/8K
•
Стандарти відтворення відео: NTSC,
SECAM, PAL
•
Наземне цифрове телебачення DVB (див.
перелік країн на задній панелі телевізора)
Мультимедіа
• Підключення: USB
•
Відтворювані формати: MP3, лінійна
імпульсно-кодова модуляція (Linear
PCM), показ слайдів (.alb), JPEG
Пульт дистанційного керування
• Тип: RCPF02E08B/RCPF05E08B
•
Батареї: розмір 2 x AAA (тип LR03)
З’єднання (задня панель)
• EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS вхід/
вихід, RGB
•
•
EXT 3: Компонентний (Y Pb Pr), Audio
L/R вхід
•
HDMI 1/2/3
DDПримітка.
Залежно від моделі на задній панелі
телевізора може бути два або три роз’єми HDMI.
•
SPDIF OUT: Цифровий аудіовихід
(коаксіальний cinch-S/PDIF).
Синхронізоване зображення.
•
AUDIO OUT L/R: аналоговий аудіовихід.
•
TV ANTENNA: телевізійна антена
•
AUDIO IN: міні-аудіороз’єм для з’єднання
з ПК (DVI-HDMI).
З’єднання (бічна панель)
• Вихід для навушників (міні-стереороз’єм)
•
Вхід AUDIO L/R
•
Вхід Video (CVBS)
•
S-Video
•
USB
•
HDMI
•
Common Interface (гніздо для CAM)
Живлення
• Живлення від електромережі: змінний
струм 220-240 В (±10%)
•
Споживання енергії під час роботи та у режимі очікування: див. технічні
характеристики на веб-сайті www.philips.com
•
Температура зовнішнього середовища:
5°C - 35°C
Технічні характеристики виробів можуть
бути змінені без попередження. Детальніше
про технічні характеристики цього виробу
див. на сторінці www.philips.com/support.
EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS вхід/
вихід, RGB
UK-47
АНглійська
8
9
Усунення
несправностей
У цьому розділі описуються типові
неполадки та способи їх вирішення.
9.1
Основні неполадки
телевізора
Телевізор не вмикається:
• Від’єднайте кабель живлення і знову
вставте його приблизно через хвилину.
• Переконайтеся, що кабель живлення
вставлено належним чином і що в
електромережі є струм.
Пульт дистанційного керування не
працює належним чином:
• Переконайтеся, чи батареї пульта
дистанційного керування вставлені з
дотриманням полярності (+/-).
• Замініть батареї пульта дистанційного
керування, якщо їх заряд низький або
вони повністю розряджені.
• Почистіть лінзи сенсорів на пульті
дистанційного керування та телевізорі.
Індикатор режиму очікування на
телевізорі блимає червоним:
• Вимкніть телевізор і від’єднайте кабель
живлення. Перш ніж знову вставити кабель живлення і увімкнути телевізор,
почекайте, поки телевізор охолоне. Якщо
індикатор продовжуватиме блимати,
зверніться у Центр підтримки споживачів.
Ви забули код розблокування режиму
блокування від дітей:
• Введіть “8888”, як описано в розділі 5.8.3
“Блокування телеканалів та під’єднаних
пристроїв (Блокування від дітей)”.
Меню телевізора відображається
невідповідною мовою:
• Див. вказівки щодо того, як змінити мову меню телевізора,у розділі 6.1
“Автоматичне встановлення каналів”.
Під час увімкнення/вимкнення/переходу
в режим очікування телевізора чути
скрип корпусу телевізора:
UK-48
•
Не слід нічого робити. Ефект
поскрипування - звичне явище, що
виникає внаслідок розширення-скорочення
корпусу телевізора під час того, як він
охолоджується чи нагрівається. Це не
впливає на роботу телевізора.
9.2
Проблеми з телеканалами
Попередньо настроєні канали не
відображаються у списку каналів:
• Переконайтеся, що вибрано правильний
список.
• Можливо, канал було видалено в меню
Упорядкування. Щоб відкрити це меню,
натисніть MENU на пульті дистанційного
керування і виберіть Телевізор >
Встановлення > Встановлення
каналів > Упорядкування.
Під час настроювання не знайдено
жодного цифрового каналу:
• Переконайтеся, що телевізор підтримує
стандарт DVB-T у Вашій країні. Див.
перелік країн на задній панелі телевізора.
9.3
Проблеми із зображенням
Індикатор живлення світиться, але
зображення відсутнє:
• Переконайтеся, що антена підключена
належним чином.
• Переконайтеся, що вибрано правильний
пристрій.
Звук є, однак нема зображення:
• Переконайтеся, що налаштування
зображення встановлені належним чином. Див. розділ 5.3.2 “Регулювання
параметрів зображення”.
Поганий прийом телевізійного сигналу
через антену:
• Переконайтеся, що антена належним чином підключена до телевізора.
• На якість зображення можуть впливати гучномовці, незаземлені аудіопристрої,
неонове світло, високі будинки або гори.
Спробуйте покращити якість прийому,
•
Якщо прийом лише одного каналу є
неякісним, спробуйте виконати його
точну настройку. Див. розділ 6.2.1 “Точна
настройка аналогових каналів”.
Низька якість зображення, що
подається підключеними пристроями:
• Перевірте, чи всі пристрої підключені
належним чином. Крім цього,
обов’язково встановіть призначення
пристроїв і роз’ємів, як описано у розділі
7.4.1 “Призначення пристроїв до роз’ємів”.
•
Переконайтеся, що налаштування
зображення встановлені належним чином. Див. розділ 5.3.2 “Регулювання
параметрів зображення”.
Телевізор не зберіг вибрані
налаштування:
• Переконайтеся, що телевізор перебуває
у режимі Дім, котрий передбачає
абсолютну технічну гнучкість щодо зміни параметрів. Див. розділ 5.4 “Перехід між
режимами “Магазин” та “Дім””.
Зображення не відповідає розмірам
екрана: воно надто велике або надто мале:
• Спробуйте використати інший формат
зображення, як описано у розділі 5.3.4
“Зміна формату зображення”.
•
Встановіть призначення пристроїв
і роз’ємів, як описано у розділі 7.4.1
“Призначення пристроїв до роз’ємів”.
Неправильне положення зображення
на екрані:
• Сигнали зображення від деяких пристроїв не
відповідають параметрам екрана належним чином. Перевірте вихідний сигнал пристрою.
9.4
Якщо не виявлено жодного аудіосигналу,
телевізор автоматично вимикає аудіовихід і
не вказує на наявність будь-якої неполадки.
•
Перевірте, чи всі кабелі під’єднані
належним чином.
•
Перевірте, чи для параметра гучності не
встановлено рівень 0.
•
Перевірте, чи не натиснута кнопка
вимкнення звуку.
На екрані присутнє зображення, однак
якість звуку погана:
• Перевірте налаштування параметра Звук,
як описано у розділі 5.3.5 “Регулювання
параметрів звуку”, та переконайтеся,
що у них вибрано пункт Стерео і що
настройки Eквалайзера правильні.
За потреби, спробуйте відновити налаштування звуку до стандартних.
На екрані присутнє зображення, однак
звук подається лише одним динаміком:
• Переконайтеся, що параметр Баланс
налаштовано належним чином, відповідно
до того, як описано у розділі 5.3.5
“Регулювання параметрів звуку”.
9.5
Виникли проблеми із пристроями
HDMI:
• Підтримка HDCP може затримати відображення телевізором вмісту, що
подається пристроєм.
•
Якщо телевізор не розпізнає пристрій
і на екрані не з’являється зображення,
спробуйте переключити з одного
пристрою на інший і назад, щоб
перезапустити потрібний пристрій.
•
Якщо звук уривчастий, див. посібник
користувача пристрою HDMI, щоб
переконатися, що параметри вихідного
сигналу правильні. Також можна спробувати підключити аудіосигнал із пристрою HDMI
до телевізора за допомогою роз’єму AUDIO
IN на задній панелі телевізора.
•
Якщо використовується адаптер HDMI-DVI
або кабель HDMI-DVI, перевірте, чи до роз’єму
AUDIO IN підключено додатковий кабель.
Проблеми зі звуком
На екрані присутнє зображення, однак
немає звуку:
DDПримітка.
Проблеми зі з’єднанням
HDMI
UK-49
АНглійська
•
змінивши напрямок антени або забравши пристрої, які створюють перешкоди,
якомога далі від телевізора.
Переконайтеся, що вибрана правильна
система телебачення відповідно
до Вашого регіону. Див. розділ 6.2
“Встановлення каналів вручну”.
Для аудіороз’єму також слід встановити призначення, як описано у розділах 7.4.2 і 7.4.3.
9.6
Проблеми зі з’єднанням
USB
Телевізор не відображає вміст
пристрою USB:
• Налаштуйте пристрій на підтримку
носіїв класу зовнішнього накопичення
інформації відповідно до інструкції
пристрою.
•
Можливо, пристрій USB не сумісний із
телевізором.
•
Не всі аудіо- та відеоформати файлів
підтримуються телевізором. Див.
розділ 8 “Технічні характеристики”, щоб
переглянути перелік підтримуваних типів
файлів.
Аудіо- та відеофайли не
відтворюються або не відображаються
належним чином:
• Пропускна здатність пристрою USB
може обмежувати швидкість передачі
даних.
9.7
Проблеми із підключенням
комп’ютера
Дисплей ПК на телевізорі не
стабільний або не синхронізований:
• Перевірте, чи на комп’ютері встановлено
підтримувану роздільну здатність і
частоту оновлення. Див. розділ 8 “Технічні
характеристики”, щоб переглянути підтримувані значення роздільної
здатності і частоти оновлення.
UK-50
9.8
Зверніться до нас
У випадку неможливості вирішення
проблеми, що виникла, див. розділ Запитання
й відповіді стосовно цього телевізора на
сторінці www.philips.com/support.
Якщо проблему не вдасться вирішити,
зверніться до Центру підтримки споживачів
у вашій країні відповідно до списку,
зазначеного у цьому посібнику користувача
BBПопередження!
Не робіть спроб самостійно
відремонтувати телевізор. Це може
призвести до травмування, нанесення
непоправної шкоди пристрою або
анулювання дійсної гарантії.
DDПримітка.
Перш ніж до нас звернутися, будь ласка,
довідайтеся номер моделі та серійний
номер Вашого телевізора. Ці номери наявні на задній панелі телевізора та на
його пакуванні.
А
Автоматичне
Вирівнювання гучності UK-21
Встановлення каналів UK-32
Режим Surround UK-21
Аналогові канали
Встановлення каналів UK-33
Точна настройка каналів UK-34
Антена
Підключення UK-8
Б
Бічна панель
Елементи керування UK-5
Роз’єми UK-5
Баланс
Звук UK-21
Блокування від дітей
Блокування всіх каналів/пристроїв UK-27
Блокування з певної години UK-27
Блокування одного або більше каналів/
пристроїв UK-27
Встановлення/зміна коду UK-27
Встановлення вікових обмежень UK-27
В
Відеоформати UK-47
Відтінок UK-19
Віковий рейтинг UK-27
Вибір системи UK-33
Видалення каналів UK-34
Вимкнення звуку UK-15
Встановлення каналів вручну UK-33
Г
Годинник UK-18
Гучність
Автоматичне вирівнювання UK-21
Навушники UK-21
Поправка UK-21
Регулювання UK-12
Д
Декодер UK-45
Демонстрація UK-35
Динамічний контраст UK-19
Догляд
Екран UK-4
Навколишнє середовище UK-4
Догляд за екраном UK-4
Е
Еквалайзер UK-21
Електромережа
Підключення UK-9
Електронний телегід
Застосування UK-25
АНглійська
Index
Ж
Живлення
Підключення UK-9
З
З’єднання
Philips Easylink
Застосування UK-45
Увімкнення/вимкнення UK-45
Налаштування пристроїв
Призначення декодера каналів UK-45
Призначення до роз’ємів UK-44
Пристрої
DVD-записувач/Приймач UK-42
DVD-записувач/Система домашнього
кінотеатру UK-43
DVD-записувач/Цифровий приймач UK-42
DVD-програвач UK-40
USB UK-28
Ігрова приставка/відеокамера UK-44
Модуль умовного доступу (CAM) UK-46
UK-51
ПК UK-44
Приймач супутникового телебачення UK-41
Програвач дисків Blu-Ray UK-40
Цифровий приймач високої чіткості UK-41
Роз’єми на бічній панелі UK-38
Роз’єми на задній панелі UK-37
Якість кабелю
HDMI UK-38
S-Video UK-39
SCART UK-39
Композитний UK-39
Компонентний UK-38
Замок Kensington UK-7
Звук
Регулювання параметрів
Авто-об’ємний звук UK-21
Автоматичне вирівнювання гучності UK-21
Баланс UK-21
Гучність навушників UK-21
Еквалайзер UK-21
Мова аудіосупроводу UK-21
Моно/Стерео UK-21
Об’ємний режим UK-21
Поправка гучності UK-21
Зменшення дефектів MPEG UK-19
К
Кабель HDMI UK-38
Кабель SCART UK-39
Канали
Видалення UK-34
Встановлення
Автоматичне UK-32
Вручну UK-33
Декодер UK-45
Зміна UK-12
Оновлення списку каналів UK-35
Перейменування UK-34
UK-52
Списки улюблених каналів
Вибір UK-24
Застосування UK-24
Налаштування UK-24
Список усіх каналів UK-24
Тестування прийому цифрового сигналу UK-35
Упорядкування UK-35
Композитний UK-39
Компонентний кабель UK-38
Контраст UK-18
Користувацькі відтінки UK-19
Країна
Вибір UK-32
Меню
Блокування від дітей UK-26
Електромережа
Доступ UK-16
Застосування UK-16
Меню телетексту UK-23
Мова UK-32
Швидкий доступ
Застосування UK-17
М
Меню швидкого доступу UK-17
Мова
Аудіо UK-21
Меню UK-32
Субтитри UK-28
Мова аудіосупроводу UK-21
Модуль умовного доступу (CAM)
Вставлення UK-46
Меню UK-46
Монофонічний звук UK-21
Н
Налаштування пристроїв UK-44
Настінне кріплення для телевізора UK-7
Настінний кронштейн VESA UK-7
П
Параметри
Звук
Регулювання параметрів UK-21
Розташування телевізора
Зміна розташування UK-22
Фотографія
Використання Помічника з
налаштування UK-18
Застосування “розумних” налаштувань UK-19
Зміна формату UK-19
Регулювання параметрів UK-18
Перейменування каналів UK-34
Перемикання телевізора
Вимк. UK-11
Перехід у режим очікування UK-11
Увімк. UK-9, UK-11
Увімкнення з режиму очікування UK-11
Пониження шумів UK-19
Поправка гучності UK-21
Призначення
Пристрої UK-44
Пристрій USB
Відключення UK-29
Підключення UK-28
Пристрої
Дивитися UK-12
Пульт дистанційного керування
Батареї UK-9
Використання додаткових можливостей UK-14
Використання основних функцій UK-6
Р
Радіоканали UK-30
Режим Дім UK-22
Режим Магазин UK-22
Роз’єми на задній панелі UK-5
Розділення екрана в режимі телетексту UK-22
Розташування телевізора UK-7
Розумні налаштування
Поточні UK-19
Стандартні UK-19
Фільм UK-19
Яскраві UK-19
С
Сенсор освітлення UK-19
Списки улюблених каналів UK-24
Список усіх каналів UK-24
Стереозвук UK-21
Субтитри
Аналоговий телевізор UK-28
Мова UK-28
Цифровий телевізор UK-28
Т
Таблиці сторінок телетексту UK-22
Таймери
Таймер сну UK-26
Таймер увімкнення UK-26
Таймер сну UK-26
Таймер увімкнення UK-26
Телевізор
Блокування від дітей UK-26
Вимикач
Вимк. UK-11
Перехід у режим очікування UK-11
UK-53
АНглійська
О
Об’ємний звук
Авто UK-21
Режим UK-21
Оновлення програмного забезпечення
Оновлення (аналогове) UK-31
Оновлення (цифрове) UK-31
Перевірка версії UK-30
Перевірка наявності UK-31
Увімк. UK-9, UK-11
Увімкнення з режиму очікування UK-11
Встановлення каналів UK-32
Гучність UK-12
Демонстрація UK-35
Дивитися
Канали UK-12
Пристрої UK-12
Електронний телегід UK-25
Елементи керування на бічній панелі UK-5
З’єднання
Бічна панель UK-38
Задня панель UK-37
Пристрої UK-39
Якість UK-38
Канали
Зміна UK-12
Списки улюблених каналів UK-24
Керування кабелями UK-9
Меню швидкого доступу
Застосування UK-17
Настінне кріплення UK-7
Огляд UK-5
Оновлення програмного забезпечення UK-30
Основні меню
Доступ UK-16
Застосування UK-16
Підключення
Антена UK-8
Електромережа UK-9
Підставка UK-8
Початок роботи UK-7
Пульт дистанційного керування
Батареї UK-9
Використання додаткових
можливостей UK-14
Використання основних функцій UK-6
Розміщення UK-7
UK-54
Оптимальна відстань UK-7
Субтитри UK-27
Таймери
Таймер сну UK-26
Таймер увімкнення UK-26
Телетекст
Використання додаткових
можливостей UK-22
Використання основних функцій UK-13
Фотографії та музика UK-28
Телетекст
Використання додаткових можливостей
Відкрити UK-23
Вибір підсторінок UK-22
Гортати підсторінки UK-23
Збільшення UK-23
Мова UK-23
Передача таблиць сторінок UK-22
Пошук UK-22
Розділення екрана UK-22
Телетекст 2.5 UK-24
Цифровий телетекст UK-23
Технічні характеристики UK-47
Технологія Pixel Plus HD UK-19
Тон UK-19
Точна настройка каналів UK-34
Турбота про довкілля UK-4
У
Упорядкування каналів UK-35
Усунення несправностей UK-47
Утилізація пристрою UK-4
Ф
Фотографії та музика
Відтворення музики UK-30
Підключення пристрою USB UK-28
Перегляд слайдів із музичним супроводом UK-30
Перегляд фотографій UK-29
Фотографія
Adjust settings
Sharpness UK-19
S
Sharpness UK-19
S-Video UK-39
Y
Y Pb Pr UK-38
АНглійська
Використання Помічника з налаштування UK-18
Застосування “розумних” налаштувань
Поточні UK-19
Стандартні UK-19
Фільм UK-19
Яскраві UK-19
Зміна формату UK-19
Регулювання параметрів
Відтінок UK-19
Динамічний контраст UK-19
Зменшення дефектів MPEG UK-19
Колір UK-18
Контраст UK-18
Пониження шумів UK-19
Режим Active Control UK-19
Сенсор освітлення UK-19
Спеціальне налаштування відтінків UK-19
Технологія Pixel Plus HD UK-19
Тон UK-19
Яскравість UK-18
Ц
Цифрові
Послуги UK-46
Радіо UK-30
Телетекст UK-23
Ч
Часовий пояс UK-33
Яскравість UK-18
A
Active Control UK-19
H
HDCP UK-38
P
Philips Easylink UK-45
Picture
UK-55
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 39524
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising