Philips | AZB798T/12 | Owner's Manual | Philips Програвач компакт-дисків AZB798T/12 User manual

Philips Програвач компакт-дисків AZB798T/12 User manual
Завжди готові Вам допомогти
Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support
AZB798T
Посібник користувача
Зміст
1 Важлива інформація
Безпека слуху
2
2
2 Програвач компакт-дисків
3
Вступ
3
Комплектація упаковки
3
Огляд головного блока
4
Огляд пульта дистанційного керування 5
3 Початок роботи
Підготовка пульта дистанційного
керування до роботи
Під'єднання до джерела живлення
Увімкнення
Вимкнення
7
7
7
8
8
4 Відтворення
9
Відтворення вмісту компакт-диска
9
Відтворення вмісту USB-пристроїв
9
Відтворення з пристроїв з
увімкненою функцією Bluetooth
9
Відтворення касети
11
Відтворення із зовнішнього пристрою 11
5 Параметри відтворення
Керування відтворенням
Програмування доріжок
Налаштування звуку
6 Прослуховування FM-радіо
12
12
12
12
13
Налаштування FM-радіостанцій
13
Автоматичне збереження радіостанцій 13
Збереження радіостанцій вручну
13
Вибір попередньо встановленої
радіостанції
13
7 Прослуховування радіостанцій
стандарту DAB
Прослуховування радіостанцій
стандарту DAB
Перед першим використанням
Програмування радіостанцій
Відображення інформації про радіо
стандарту DAB
Використання меню DAB
8 Використання меню системи
14
14
14
14
14
15
16
16
Reset the product
Перевірка поточної версії
програмного забезпечення
16
9 Інші функції
Налаштування таймера вимкнення
Налаштування яскравості дисплея
Прослуховування за допомогою
навушників
10 Інформація про виріб
Технічні характеристики
Підтримувані формати диска MP3
Відомості про можливості
відтворення з USB-пристроїв
Догляд
17
17
17
17
18
18
19
19
20
11 Усунення несправностей
21
12 Примітка
23
23
23
23
Відповідність стандартам
Турбота про довкілля
Інформація про торгові марки
UK
1
1 Важлива
інформація
Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.
•• Ніколи не ставте виріб на інше електричне
обладнання.
•• Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.
•• Деталі цього виробу не можна змащувати.
•• Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
•• Ніколи не ставте виріб на інше електричне
обладнання.
•• Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних
променів, джерел відкритого вогню або тепла.
•• Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи
адаптер завжди можна було легко від’єднати від
мережі.
•
•
•
•
•
•
2
Уникайте витікання чи розбризкування
води на пристрій.
Не ставте на пристрій жодних речей,
які можуть пошкодити його (наприклад,
ємності з рідиною, запалені свічки).
Якщо для вимикання пристрою
використовується штепсельна вилка
або ШТЕПСЕЛЬ, слід стежити за його
справністю.
Довкола пристрою має бути достатньо
вільного простору для вентиляції.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання
батареї – Для запобігання витіканню
батареї, що може спричинити тілесні
ушкодження, пошкодження майна чи
пристрою:
• Встановлюйте батареї належним
чином, враховуючи значення
полярності + та -, як це вказано на
пристрої.
• Батареї (комплект батарей або
вставлені батареї) слід оберігати
від надмірного тепла, наприклад
сонячних променів, вогню тощо.
• Якщо Ви не плануєте користуватися
пристроєм тривалий час, батареї слід
вийняти.
Використовуйте лише приладдя, вказане
виробником.
UK
Безпека слуху
Увага!
•• Для запобігання пошкодження слуху, намагайтеся
обмежувати час прослуховування через навушники
на високій гучності та встановлюйте безпечний
рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим
коротший час безпечного прослуховування.
Використовуючи навушники, дотримуйтеся
поданих інструкцій.
• Прослуховуйте вміст із відповідною
гучністю протягом розумних проміжків
часу.
• Не змінюйте рівень гучності, поки слух
не адаптується.
• Завжди вибирайте такий рівень гучності,
щоб чути звуки довкола себе.
• У потенційно небезпечних ситуаціях
слід користуватися гарнітурою з
обережністю або тимчасово її вимикати.
• Надмірний тиск звуку від навушників
може спричинити втрату слуху.
Увага!
•• Невідповідне використання засобів керування,
виконання налаштувань чи функцій без дотримання
вказівок цього посібника може призвести до
шкідливого лазерного опромінення або спричинити
виникнення небезпечних ситуацій.
2 Програвач
компакт-дисків
Вступ
Завдяки цьому програвачу компакт-дисків
можна:
• слухати FM-радіо;
• насолоджуватися аудіо на касетах, USBпристроях, пристроях Bluetooth та інших
зовнішніх аудіопристроях;
• програмувати послідовність відтворення
доріжок.
Пристрій має режим динамічного підсилення
низьких частот (DBB) і режим регулювання
цифрового звуку (DSC) для насиченого
звучання.
Комплектація упаковки
Перевірте вміст упакування:
• Головний блок
• Кабель змінного струму
• Пульт дистанційного керування із
батареєю
• Короткий посібник користувача
• Інструкція з безпеки
UK
3
Огляд головного блока
a
b
c
d
r
e
q
f
g
h
i
j
p
o
n
m
l
k
a FM-антена
• Покращення прийому сигналу в FMдіапазоні.
b
•
Роз'єм для навушників.
c AUDIO-IN
• Під’єднання до зовнішнього
аудіопристрою.
d
•
Увімкнення чи вимкнення пристрою.
e Елементи керування касетою
•
Запуск відтворення касети.
•
/
Швидка перемотка касети назад чи
вперед.
Зупинка відтворення касети чи
відкривання дверцят відділення для
касет.
•
Призупинення відтворення касети.
4
UK
f
g
•
•
•
/MENU
Зупинка відтворення.
Видалення програми.
Перехід у меню DAB+/FM.
/
TUNING +/Перехід до попередньої або
наступної доріжки.
• Налаштування FM-радіостанцій.
• Пошук у межах доріжки.
•
h ALBUM/PRESET -/+
• Вибір попередньо встановленої
радіостанції.
• Перехід до попереднього або
наступного альбому.
i MODE/INFO
• Вибір режиму відтворення:
повторюваного чи довільного.
• Відображення відомостей про
відтворення.
j PROG
• Програмування доріжок.
k SOURCE
• Вибір джерела.
l
•
Роз’єм USB.
m DSC
• Вибір попередньо встановленого
звуку.
Огляд пульта дистанційного
керування
n DBB/PAIRING
• Увімкнення або вимкнення режиму
динамічного підсилення низьких
частот.
• У режимі Bluetooth натисніть та
утримуйте, щоб перейти в режим
з’єднання в пару.
a
o VOL +/• Регулювання гучності.
d
p
•
•
/OK
Натискайте для запуску або
призупинення відтворення.
Підтвердження вибору.
q Індикаторна панель
• Відображення поточного стану.
b
r
c
q
p
o
n
e
m
l
f
k
r OPEN•CLOSE
• Відкривання відділення для дисків.
g
j
h
i
a
•
Увімкнення чи вимкнення пристрою.
b CD/TAPE
• Вибір джерела DISC.
• Вибір джерела касети.
c FM/DAB
• Вибір джерела FM.
• Вибір джерела DAB.
UK
5
d
/
Перехід до попередньої/наступної
доріжки.
• Пошук у межах доріжки/диска/USBпристрою.
• Налаштуйте радіостанцію.
• Налаштування часу.
•
e MODE
• Вибір режиму відтворення.
f ALBUM/PRESET/
• Вибір попередньо встановленої
радіостанції.
• Перехід до попереднього/
наступного альбому.
g INFO/RDS
• Під час відтворення відображення
відомостей про відтворення.
• Для вибраних FM-радіостанцій:
відображення даних RDS (за
наявності).
h SLEEP
• Налаштування таймера вимкнення.
i DIM
• Налаштування яскравості дисплея.
j DBB
• Увімкнення/вимкнення режиму
динамічного підсилення низьких
частот.
k
•
Вимкнення або відновлення звуку.
l SOUND
• Збагачення звуку за допомогою
регулювання цифровим звуком
(DSC).
m +/• Регулювання гучності.
n PROG
• Програмування доріжок.
• Програмування радіостанцій FM/
DAB+.
6
UK
o
p
/MENU
Зупинка відтворення або видалення
програми.
• Доступ до меню FM/DAB+.
•
•
•
/OK
Запуск, призупинення або
відновлення відтворення.
Підтвердження вибору.
q USB/AUDIO IN
• Натискайте кілька разів, щоб вибрати
джерело USB або AUDIO IN.
r
/PAIRING
Натискайте для вибору джерела BT
(Bluetooth).
• Натисніть та утримуйте протягом
2 секунд, щоб перейти в режим
з’єднання в пару.
•
3 Початок
роботи
Увага!
Під'єднання до джерела
живлення
Цей пристрій може працювати як зі
живленням від мережі змінного струму, так і
від батарей.
•• Невідповідне використання засобів керування,
виконання налаштувань чи функцій без дотримання
вказівок цього посібника може призвести до
шкідливого лазерного опромінення або спричинити
виникнення небезпечних ситуацій.
Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із
вказаною послідовністю.
Якщо Ви звернетеся до Philips, Вас запитають
модель та серійний номер пристрою.
Модель та серійний номер вказані знизу на
програвачі. Запишіть тут цифри:
№ моделі __________________________
Серійний номер
___________________________
Підготовка пульта
дистанційного керування
до роботи
Варіант № 1: живлення від мережі
змінного струму
Попередження
•• Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга
в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на
задній або нижній панелях пристрою.
•• Небезпека ураження електричним струмом!
Від'єднуючи кабель змінного струму, завжди тягніть
за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.
Під'єднайте кабель змінного струму до:
• роз'єму AC~ MAINS на пристрої;
• розетки.
Порада
•• Для економії енергії вимикайте пристрій після
використання.
Увага!
•• Ризик пошкодження виробу! Якщо Ви не
користуєтесь пультом дистанційного керування
протягом тривалого періоду часу, виймайте батареї.
Щоб вставити батарею в пульт
дистанційного керування, виконайте подані
далі дії.
1
2
3
Відкрийте батарейний відсік.
Вставте батарею AAA з комплекту,
враховуючи відповідні значення
полярності (+/-).
Закрийте батарейний відсік.
Варіант № 2: живлення від батарей
Увага!
•• Батареї можуть містити хімічні речовини, тому
утилізуйте їх належним чином.
UK
7
Примітка
•• Батареї не постачаються у комплекті з аксесуарами.
1
2
3
Відкрийте батарейний відсік.
Вставте 6 батарей (типу R-20 чи
D-cells), враховуючи відповідні значення
полярності (+/-), як зображено на
малюнку.
Закрийте батарейний відсік.
Увімкнення
Натисніть .
»» Пристрій перейде до останнього
вибраного джерела.
Порада
•• Щоб вибрати джерело, кілька разів натисніть
SOURCE чи кнопки вибору джерела на пульті
дистанційного керування.
Вимкнення
Знову натисніть .
»» Вимкнеться підсвітка дисплея.
8
UK
4 Відтворення
Примітка
•• Максимальний струм для інтерфейсу USB становить
0,5 A.
Відтворення вмісту
компакт-диска
1
2
3
Щоб вибрати диск, натисніть CD.
Щоб відкрити лоток для дисків,
натисніть OPEN•CLOSE.
Вставте диск написом догори, після чого
закрийте лоток для дисків.
»» Відтворення розпочнеться
автоматично.
Відтворення з пристроїв
з увімкненою функцією
Bluetooth
За допомогою цього виробу можна слухати
аудіо з пристроїв Bluetooth.
Відтворення вмісту USBпристроїв
Примітка
•• USB-пристрій повинен містити аудіовміст
підтримуваних системою форматів.
1
2
Натисніть кнопку USB, щоб перейти до
відтворення з USB-пристрою.
Вставте USB-пристрій у роз’єм .
»» Відтворення розпочнеться
автоматично. Якщо цього не
станеться, натисніть
.
Примітка
•• Компанія WOOX Innovations не гарантує
функціональної сумісності з усіма пристроями
Bluetooth.
•• Перед з’єднанням пристрою у пару з цим виробом
прочитайте його посібник користувача, щоб
дізнатися про сумісність із Bluetooth. Перевірте, чи
під’єднаний пристрій Bluetooth підтримує профіль
розширеного розподілу звуку (A2DP) та профіль
дистанційного керування відтворенням музики/відео
(AVRCP).
•• Виріб можна під’єднати щонайбільше до 8 пристроїв
Bluetooth одночасно.
•• Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth
і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
•• Робочий діапазон між цим виробом і пристроєм
Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
•• Будь-яка перешкода між цим виробом і пристроєм
Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
•• Тримайте систему подалі від інших
електропристроїв, які можуть створювати
перешкоди.
UK
9
1
2
3
Щоб вибрати джерело Bluetooth,
натисніть BT.
»» Відображається індикація
[BLUETOOTH] (Bluetooth).
4
»» Магнітола переходить у режим
з’єднання в пару, а на екрані
відображається індикація [PAIRING]
(з’єднання в пару).
На пристрої Bluetooth увімкніть функцію
Bluetooth і виконайте пошук пристроїв
Bluetooth (див. посібник користувача
пристрою).
Виберіть на пристрої [Philips AZB798T]
для з’єднання у пару. У разі потреби
введіть стандартний пароль "0000".
»» Після з’єднання у пару та під’єднання
виріб подасть два звукові сигнали,
а на дисплеї відобразиться
індикація [CONNECTED]
(підключено).
Після успішного з’єднання Bluetooth
запустіть відтворення аудіо на пристрої
Bluetooth.
»» Аудіо передаватиметься з пристрою
Bluetooth на виріб.
•
•
Щоб перейти до попередньої/
наступної доріжки, натисніть / .
Для призупинення або відновлення
відтворення натискайте
.
Примітка
•• Якщо Вам не вдасться знайти на пристрої пункт
[Philips AZB798], натисніть DBB/PAIRING на
головному блоці або //PAIRING на пульті
дистанційного керування протягом 2 секунд, щоб
перейти в режим з’єднання в пару; на дисплеї
з’явиться індикація [PAIRING] (спарення).
Від’єднання пристрою Bluetooth
•
•
•
Натисніть та утримуйте PAIRING
протягом 2 секунд;
вимкніть функцію Bluetooth на пристрої;
або
перенесіть пристрій за межі зв’язку.
Під'єднання іншого пристрою
Bluetooth
Вимкніть функцію Bluetooth на поточному
пристрої, а потім під'єднайте інший пристрій.
Очищення історії спарення
Bluetooth
Натисніть та утримуйте протягом
7 секунд, щоб видалити історію спарення
Bluetooth.
Philips AZB798T
10
UK
Відтворення касети
Примітка
3
Розпочніть відтворення на зовнішньому
пристрої (див. посібник користувача
цього пристрою).
•• Після певного періоду бездіяльності в режимі
касети магнітола автоматично вимкнеться.
1
2
3
4
Натисніть CD/TAPE кілька разів, щоб
вибрати джерело TAPE.
Натисніть / на магнітолі, щоб
відкрити дверцята відділення для касет.
Вставте касету відкритою стороною
догори та повною котушкою справа.
Натисніть на магнітолі, щоб розпочати
відтворення.
• Для призупинення чи відновлення
відтворення натисніть на головному
блоці .
• Щоб швидко перемотати назад
чи вперед, натисніть
/
на
магнітолі.
• Щоб зупинити відтворення,
натисніть кнопку
.
»» Магнітола вимкнеться автоматично.
Примітка
•• У режимі відтворення касета зупиниться
автоматично після закінчення відтворення.
•• У режимі касети на РК-екрані немає повідомлень.
Відтворення із зовнішнього
пристрою
За допомогою цього виробу можна
також прослуховувати вміст зовнішнього
аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.
1
2
Кілька разів натисніть TUNER/AUDIO
IN, щоб вибрати джерело [AUDIO-IN].
Під’єднайте аудіокабель (3,5 мм, не
входить у комплект) до:
• роз’єму AUDIO-IN на пристрої;
• роз’єму для навушників на
зовнішньому пристрої.
UK
11
5 Параметри
відтворення
Керування відтворенням
У режимі компакт-диска або USB можна
керувати відтворенням за допомогою
поданих нижче кнопок.
/
/
/
MODE
Натискайте та утримуйте для
швидкої перемотки доріжки
вперед або назад під час
відтворення, а потім відпускайте
для відновлення відтворення.
Перехід до попереднього або
наступного альбому з файлами
MP3.
Перехід до попередньої або
наступної доріжки.
Відтворення або призупинення
відтворення.
Зупинка відтворення.
[ ]: повторюване відтворення
поточної доріжки.
[
]: повторюване відтворення
усіх доріжок.
[
]: довільне відтворення
доріжок.
2
3
4
5
6
Щоб увімкнути режим програмування,
натисніть PROG.
»» Почне блимати напис [PROG]
(програма).
Для доріжок MP3: щоб вибрати альбом,
натисніть ALBUM/PRESET +/-.
Натисніть / , щоб вибрати номер
доріжки, а потім натисніть PROG для
підтвердження.
Щоб запрограмувати інші доріжки,
повторіть кроки 3-4.
Щоб відтворити запрограмовані
доріжки, натисніть
.
»» Під час відтворення відображається
індикація [PROG] (програма).
•
•
Щоб видалити програму, натисніть
двічі.
Щоб переглянути програму, у
режимі зупинки відтворення
натисніть та утримуйте PROG
2 секунди.
Налаштування звуку
Під час відтворення можна налаштувати
гучність і вибрати звукові ефекти.
Кнопка
VOL +/-
DBB
Порада
•• Під час відтворення запрограмованих доріжок
можна вибрати лише [
] та [
].
Програмування доріжок
У режимі компакт-диска чи USB можна
запрограмувати щонайбільше 20 доріжок.
1
Щоб зупинити відтворення, натисніть .
12
UK
SOUND
Функція
Збільшення або зменшення рівня
гучності.
Вимкнення або увімкнення звуку.
Увімкнення або вимкнення
режиму динамічного підсилення
низьких частот.
Вибір попередньо встановленого
звукового ефекту:
POWERFUL (потужний);
BALANCE (баланс);
WARM (теплий);
BRIGHT (яскравий) та
CLEAR (чіткий).
6 Прослуховування FM-радіо
Налаштування FMрадіостанцій
Примітка
»» Пристрій збереже всі доступні FMрадіостанції.
»» Перша збережена радіостанція
транслюється автоматично.
Збереження радіостанцій
вручну
Примітка
•• Можна запрограмувати не більше 20 FMрадіостанцій.
•• Для оптимального прийому сигналу розкладіть
FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим
надходженням сигналу.
1
2
3
Кілька разів натисніть FM/DAB, щоб
вибрати FM-радіо як джерело.
Натисніть та утримуйте
/
2 секунди.
»» З’явиться напис [SEARCH] (пошук).
»» Виріб автоматично налаштується
на станцію з хорошим прийомом
сигналу.
Щоб налаштувати інші радіостанції,
повторіть крок 2.
Для налаштування радіостанції зі слабким
сигналом:
Кілька разів натискайте
/ , поки не
буде надходити кращий сигнал.
Автоматичне збереження
радіостанцій
Примітка
•• Можна запрограмувати не більше 20 FMрадіостанцій.
1
2
3
4
Увімкнення FM-радіостанції.
Щоб увімкнути режим збереження,
натисніть PROG.
Натисніть
, щоб вибрати номер (від
1 до 20) для цієї радіостанції, після чого
натисніть PROG для підтвердження.
»» З’явиться попередньо встановлений
номер і частота попередньо
встановленої станції.
Щоб зберегти інші станції, повторіть
подані вище кроки.
Примітка
•• Щоб видалити попередньо збережену FM-
радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.
Вибір попередньо
встановленої радіостанції
Щоб вибрати номер попередньо
встановленої станції, у режимі FMрадіоприймача натисніть
.
У режимі тюнера натисніть та утримуйте
PROG 2 секунди.
»» З'явиться напис [AUTO STORE]
(автоматичне збереження).
UK
13
7 Прослуховування радіостанцій
стандарту DAB
Програмування
радіостанцій
1
2
Прослуховування
радіостанцій стандарту DAB
3
4
Примітка
•• Для оптимального прийому сигналу розкладіть
антену повністю і відрегулюйте її положення.
•• Можна запрограмувати не більше 20 радіостанцій
стандарту DAB.
5
Налаштуйте радіостанцію стандарту
DAB.
Щоб увімкнути режим програмування,
натисніть PROG.
Щоб вибрати порядковий номер
попередньо встановленої станції,
натисніть
.
Щоб підтвердити, натисніть PROG.
»» Радіостанцію буде збережено з
вибраним порядковим номером.
Щоб запрограмувати інші радіостанції,
повторіть кроки 1–4.
•• Дізнатися про доступні радіочастоти DAB у Вашому
регіоні можна в місцевому спеціалізованому магазині
або на веб-сайті www.WorldDAB.org.
Примітка
•• У разі збереження радіостанції з порядковим
номером іншої попередню радіостанцію буде
замінено.
Перед першим
використанням
1
2
3
14
Натисніть FM/DAB, щоб вибрати
джерело DAB.
»» Відображається меню [Full scan].
Щоб почати автоматичний пошук,
натисніть OK.
»» Цей виріб автоматично почне
зберігати радіостанції із сигналом
достатньої потужності.
»» Після пошуку трансляція першої
збереженої радіостанції почнеться
автоматично.
Натисніть / , щоб вибрати станцію,
після чого почніть прослуховування.
UK
Відображення інформації
про радіо стандарту DAB
На дисплеї трансляції DAB у першому рядку
відображається назва станції, а в другому
рядку – інформація про послугу для поточної
станції.
Кілька разів натисніть INFO/RDS (INFO/
MODE) для перегляду поданої нижче
інформації (за наявності).
• Динамічний сегмент мітки (DLS)
• Потужність сигналу
• Тип програми (Program type – PTY)
• Назва групи
• Частота
• Частота виникнення помилки сигналу
• Кодек швидкості передачі даних
• Час
• Дата
Видалення недійсних станцій
Використання меню DAB
1
2
3
У режимі DAB натисніть MENU, щоб
перейти до меню DAB.
Натискайте
/ , щоб перемикати
між меню.
• [FULL SCAN]: пошук DAB-станцій.
• [MANUAL]: налаштування станції
вручну.
• [PRUNE]: видалення недійсних
станцій.
• [SYSTEM]: доступ до меню
параметрів системи.
Натисніть OK, щоб увійти в меню.
Цей параметр дозволяє відобразити список
активних станцій і видалити станції, які є
у списку, але не транслюються у Вашому
регіоні.
1
2
3
Натисніть OK для переходу до меню
[PRUNE].
За допомогою
/
виберіть
потрібний параметр.
• [N]: повернення до попереднього
меню.
• [Y]: видалення недійсних станцій зі
списку станцій.
Щоб підтвердити вибір, натисніть OK.
Повторний пошук станцій
Меню системи
Функція повного пошуку використовується
для широкодіапазонного пошуку
радіостанцій стандарту DAB.
• Щоб почати автоматичний пошук,
натисніть OK.
»» Цей виріб автоматично почне
зберігати радіостанції із сигналом
достатньої потужності.
1
2
•
Натисніть OK, щоб перейти до меню
системи.
Натискайте
/
для вибору
підменю.
Детальну інформацію читайте в розділі
"Використання меню системи".
Налаштування станції вручну
За допомогою цієї функції можна
налаштувати певний канал/частоту вручну.
Крім регулювання спрямування антени для
кращого прийому радіосигналу, ця функція
може також забезпечити оптимальний
прийом сигналу.
1
2
3
Натисніть OK, щоб перейти до списку
станцій.
Щоб вибрати станцію, натискайте
.
/
Щоб підтвердити параметр, натисніть
кнопку OK.
UK
15
8 Використання
меню системи
За допомогою меню системи можна
виконати такі дії:
• [RESET]: скидання налаштувань виробу
до стандартних.
• [UPGRADE]: оновлення програмного
забезпечення.
• [SW VER]: перевірка версії поточного
програмного забезпечення цього
виробу.
Reset the product
1
2
3
Press OK to display the options.
Press
/
to select an option.
• [N]: Return to the previous menu.
• [Y]: Reset the product to factory
default status.
Press OK to confirm the option.
Перевірка поточної версії
програмного забезпечення
Щоб відобразити версію поточного
програмного забезпечення, натисніть OK.
16
UK
9 Інші функції
Налаштування таймера
вимкнення
Цей пристрій може автоматично
переходити в режим очікування після того,
як мине попередньо встановлений період
часу.
Коли пристрій увімкнено, кілька разів
натисніть SLEEP, щоб вибрати період часу
для таймера вимкнення (у хвилинах).
»» Після увімкнення таймера вимкнення
з'явиться індикація .
Для вимкнення функції таймера вимкнення:
• Кілька разів натискайте SLEEP, поки не
з'явиться напис [SLEEP OFF] (функцію
таймера вимкнення вимкнено).
»» Якщо функцію таймера вимкнення
вимкнено, індикація зникає.
Налаштування яскравості
дисплея
Щоб вибрати рівень яскравості, кілька разів
натисніть DIM.
Прослуховування за
допомогою навушників
Під'єднайте навушники до роз'єму
пристрої.
на
UK
17
10 Інформація про
виріб
Примітка
•• Інформація про виріб може бути змінена без
попередження.
Технічні характеристики
Підсилювач
Максимальна вихідна
потужність
Частота відповіді
Співвідношення "сигналшум"
Повне гармонійне
викривлення
Аудіовхід
2 x 4 Вт
63 Гц – 20 кГц,
+/-3 дБ
>72 дБ (A)
<1 %
650 мВ RMS,
22 кОм
Диск
Тип лазера
Діаметр диска
Диски, які підтримуються
Цифроаналоговий
перетворювач аудіо
Повне гармонійне
викривлення
Частота відповіді
Співвідношення "сигналшум"
18
UK
Напівпровідник
12 см/8 см
CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3CD
24 біт / 44,1 кГц
<1%
63 Гц – 20 кГц,
+/-3 дБ
>72 дБ (A)
Тюнер
Діапазон налаштування
Налаштування частоти
Попередньо встановлені
станції
Чутливість:
- Моно, співвідношення
"сигнал-шум" 26 дБ
Вибірковість пошуку
Повне гармонійне
викривлення
Співвідношення "сигналшум"
FM: 87,5 –
108 МГц
DAB: 174,928 –
239,200 МГц
50 кГц
20
<22 дБф
<28 дБф
<2%
>55 дБ
Касетна дека
Частота відповіді
– Звичайна касета
(тип I)
Співвідношення "сигналшум"
– Звичайна касета
(тип I)
Коефіцієнт детонації
125–8000 Гц
(8 дБ)
35 дБ (A)
≤ 0,4% DIN
Bluetooth
Версія Bluetooth
Діапазон
Частотний діапазон/
вихідна потужність
V3.0 + EDR
10 м (вільного
простору)
2,400 ГГц – 2,483 ГГц,
діапазон ISM / ≤ 4
дБм (клас 2)
Загальна інформація
Живлення
–М
ережа змінного
струму
– Батарея
Споживання
електроенергії під час
експлуатації
Споживання
електроенергії в
режимі очікування
Розміри
- Головний блок
(Ш x В x Г)
Вага (головний блок)
Змінний струм
220–240 В,
50/60 Гц;
Постійний струм
9 В, 6 x 1,5 В/R-20 /
D CELL
15 Вт
< 0,5 Вт
435 x 170 x 271 мм
2,96 кг
Підтримувані формати
диска MP3
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Максимальна кількість назв: 512 (залежно
від довжини назви файлу)
Максимальна кількість альбомів: 255
Підтримувана частота дискретизації:
32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Підтримувана швидкість обробки даних:
32-256 (кбіт/с), змінна швидкість
Відомості про можливості
відтворення з USBпристроїв
Сумісні USB-пристрої:
• флеш-накопичувачі USB (USB 2.0 або
USB1.1);
• програвачі з флеш-пам’яттю USB (USB
2.0 або USB1.1);
• карти пам’яті (за наявності додаткового
пристрою для зчитування карт пам’яті).
Формати, що підтримуються:
• Формат USB або файлової пам’яті FAT12,
FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байт).
• Швидкість обробки даних MP3: 32320 кбіт/с або змінна швидкість обробки
даних.
• Максимально дозволене вкладення
каталогів до 8 рівнів.
• Кількість альбомів/папок: максимум 99.
• Кількість доріжок/записів: максимум 999.
• Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.
• Імена файлів у кодуванні Unicode UTF8
(максимальна довжина: 128 байт)
Непідтримувані формати:
• Порожні альбоми: порожнім альбомом
вважається той, який не містить файлів
MP3/WMA. Такий альбом не буде
відображатися на дисплеї.
• Файли непідтримуваних форматів
пропускаються. Наприклад,
документи Word (.doc) або файли
MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не
відтворюються програвачем.
• Аудіофайли WMA, AAC, WAV, PCM
• Файли WMA, захищені від копіювання
технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4,
.aac).
• Файли WMA у форматі зі стисненням
без втрат.
UK
19
Догляд
Чищення корпуса
• Чистіть корпус м'якою ганчіркою, трохи
змоченою м'яким засобом для чищення.
Не використовуйте засобів для чищення
із вмістом спирту, денатурату чи
абразивних речовин.
Догляд за дисками
• Чистіть диски ганчіркою для чищення.
Витирайте їх від центру до країв.
•
Не користуйтеся розчинними
засобами (наприклад, бензолом,
розчинником), очищувальними засобами
або антистатичними аерозолями,
доступними на ринку.
Чищення дискової лінзи
• Після тривалого використання
дискова лінза може забруднитися. Для
забезпечення якісного відтворення
чистіть дискову лінзу засобом для
чищення дискових лінз Philips чи будьяким іншим засобом для чищення,
доступним на ринку. Дотримуйтесь
інструкцій, які додаються до засобу для
чищення.
Чищення головок і доріжок стрічки
• Для забезпечення хорошої якості
запису та відтворення чистіть головки A,
тонвал(-и) B та притискний ролик(-и) C
кожні 50 годин роботи касети.
• Використовуйте ватний тампон, трохи
змочений у рідині для чищення чи спирті.
20
UK
•
Почистити головки можна також, один
раз відтворивши касету для чищення.
Розмагнічення головок
• Використовуйте розмагнічувальну касету,
яку можна придбати в дилера.
11 Усунення
несправностей
Попередження
•• У жодному разі не знімайте корпус пристрою.
Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не
намагайтеся самостійно ремонтувати
систему.
Якщо під час використання пристрою
виникають певні проблеми, перш ніж
звертатися до центру обслуговування,
скористайтеся наведеними нижче порадами.
Якщо це не вирішить проблему, відвідайте
веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/
support). Коли Ви звертаєтесь до компанії
Philips, пристрій, номер моделі та серійний
номер мають бути під руками.
Відсутнє живлення
•• Перевірте, чи штекер змінного струму
вставлено в розетку належним чином.
•• Перевірте живлення розетки.
•• Встановіть батареї, правильно
розміщуючи полюси (знаки "+"/"–").
•• Замініть батарею.
Немає звуку або низька якість звуку
•• Налаштуйте гучність.
Пристрій не працює
•• Від'єднайте та під'єднайте штекер
змінного струму, після чого увімкніть
пристрій знову.
•• Для економії енергії пристрій
автоматично вимикається через
15 хвилин після закінчення відтворення
доріжки, якщо не виконується жодних
операцій.
Пульт дистанційного керування не працює
•• Перед тим як натиснути будь-яку
кнопку вибору функції, спочатку виберіть
відповідне джерело за допомогою
пульта дистанційного керування, а не
головного блока.
••
Скоротіть відстань між пультом
дистанційного керування і пристроєм.
•• Встановіть батареї, правильно
розміщуючи полюси (знаки "+"/"–").
•• Замініть батарею.
•• Спрямуйте пульт дистанційного
керування на приймач на передній
панелі пристрою.
USB-пристрій не підтримується
•• Цей USB-пристрій несумісний з
виробом. Спробуйте підключити інший
пристрій або карту.
Диска не знайдено
•• Вставте диск.
•• Перевірте, чи диск вставлено написом
догори.
•• Зачекайте, поки з лінзи не зникне волога.
•• Замініть або почистіть диск.
•• Використовуйте фіналізований компактдиск або диск відповідного формату.
Поганий радіосигнал
•• Перемістіть пристрій подалі від
телевізора або відеомагнітофона.
•• Розкладіть FM-антену повністю.
Не вдається відтворити музику на цьому
пристрої навіть після під'єднання пристрою
Bluetooth.
•• Пристрій неможливо використовувати
для відтворення музики через цей
пристрій бездротовим способом.
Низька якість звуку після під'єднання до
пристрою із підтримкою функції Bluetooth.
•• Низька якість прийому сигналу Bluetooth.
Перемістіть пристрій ближче до цього
пристрою чи усуньте перешкоди між
ними.
Не вдається з'єднати пристрій Bluetooth із
цим пристроєм.
•• Пристрій не підтримує профілів,
потрібних для цього пристрою.
•• Не увімкнено функцію Bluetooth
пристрою. Про увімкнення функції
читайте в посібнику користувача
пристрою.
•• Цей пристрій не перебуває у режимі
з'єднання у пару.
UK
21
••
Цей пристрій вже під'єднано до іншого
пристрою \Bluetooth. Від'єднайте цей
пристрій і спробуйте ще раз.
З'єднаний у пару мобільний пристрій
постійно під'єднується і від'єднується.
•• Низька якість прийому сигналу Bluetooth.
Перемістіть пристрій ближче до цього
пристрою чи усуньте перешкоди між
ними.
•• Деякі мобільні телефони можуть
постійно під'єднуватися і від'єднуватися
під час здійснення чи завершення
викликів. Це не є ознакою збою у роботі
цього пристрою.
•• Для деяких пристроїв з'єднання
Bluetooth може вимикатися автоматично
для економії енергії. Це не є ознакою
збою у роботі цього пристрою.
22
UK
12 Примітка
Внесення будь-яких змін чи модифікації
цього пристрою, які не є позитивно схвалені
компанією Gibson Innovations, можуть
позбавити користувачів права користуватися
цим пристроєм.
Відповідність стандартам
Заява про відповідність
Цим повідомленням компанія Gibson
Innovations стверджує, що цей виріб
відповідає важливим вимогам та іншим
відповідним умовам Директиви 2014/53/
EU. Заяву про відповідність можна знайти на
веб-сайті www.philips.com/support.
Турбота про довкілля
Утилізація старого виробу і батареї
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів
і компонентів, які можна переробити та
використовувати повторно.
Цей символ на виробі означає, що цей
виріб відповідає вимогам Директиви ЄС
2012/19/EU.
Цей символ означає, що виріб містить
батареї, які відповідають вимогам Директиви
ЄС 2013/56/EU і які не можна утилізувати зі
звичайними побутовими відходами.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного
збору електричних та електронних
пристроїв і батарей. Дотримуйтесь місцевих
правил і не утилізуйте цей виріб та батареї
зі звичайними побутовими відходами.
Належна утилізація старих виробів і батарей
допоможе запобігти негативному впливу на
навколишнє середовище та здоров’я людей.
Виймання одноразових батарей
Як вийняти одноразові батареї, читайте в
розділі про встановлення батарей.
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано
лише потрібні матеріали. Ми подбали про те,
щоб упаковку можна було легко розділити
на три види матеріалу: картон (коробка),
пінополістирол (амортизуючий матеріал) та
поліетилен (пакети, захисний пінопластовий
лист).
Система містить матеріали, які в розібраному
вигляді можна здати на переробку та
повторне використання у відповідний центр.
Утилізуйте пакувальні матеріали, використані
батареї та непотрібні пристрої відповідно до
місцевих правових норм.
Інформація про торгові
марки
Несанкціоноване виготовлення копій
матеріалу, захищеного від копіювання,
зокрема комп'ютерних програм, файлів,
записів програм та звукозаписів, може
порушувати авторські права і становити
карний злочин. Цей пристрій забороняється
використовувати для таких цілей.
UK
23
Словесний знак та логотипи Bluetooth®
є зареєстрованими торговими марками,
які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і
будь-яке використання цих знаків компанією
Gibson Innovations Limited відбувається згідно
з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові
марки належать їхнім відповідним власникам.
На пристрої є такі етикетки:
Символ пристрою класу II
Цей символ означає, що пристрій має
подвійну ізоляцію.
Логотипи USB-IF є торговими марками
корпорації Universal Serial Bus Implementers
Forum, Inc.
Примітка
•• Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.
24
UK
Copyright ©2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition ©2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
AZB798T_12_UM_V3.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising