Philips | 32PFL5404/12 | Owner's Manual | Philips LCD телевизор 32PFL5404/12 Ръководство за притежателя

Philips LCD телевизор 32PFL5404/12 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL5404/12
BG
Ръководство за потребителя
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0800 180 016
België/Belgique
80080190
България
00800 11 544 24
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
kohalik kõne tariifi
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0805 025 510
numéro sans frais
Deutschland
0800 000 7520
gebührenfreier Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Hrvatska
0800 222778
free
Ireland
01 601 1777
Italia
800 088774
Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
52737691
local
Lithuania
67228896
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Polska
00800-311-13-18
Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal
800 780 903
Chamada Grátis
România
0800-894910
0318107125
Apel gratuit
Apel local
Россия
(495) 961-1111
0.15 USD/minute
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
900 800 655
Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe
France
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036
free
National rate
Україна
0-800-500-697
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
1 Бележка
2
2 Важно
4
3 Общ преглед на телевизора
8
4 Използване на продукта
8
8
10
$ / $ $
! # 10
$
10
+ # 11
11
% 12
5 Допълнителни функции на
продукта
13
13
$ (
$
13
13
% , 17
18
% 19
% $ 20
% 21
% Scenea
21
+ # 23
# !
USB ( 23
25
25
26
26
26
6 Инсталиране на канали
!
7 Свързване на устройства
27
27
28
30
30
31
" 19-22- " 26- -# $
% Philips EasyLink
% $ “" # ”
8 Информация за продукта
31
32
34
35
36
39
40
! & / / '( ! ! 40
40
40
40
40
41
9 Отстраняване на неизправности 42
)* HDMI $
10 Показалец
42
42
42
43
43
43
44
45
BG
1
Бъ л гарс к и
Съдържание
1 Бележка
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
.
! . # Koninklijke Philips
Electronics N.V ! . Philips ! .
! . , , ! # .
Philips # , , ?. @ * # .
Гаранция
• * ,
# ! @#
.
• % ,
.
• # . @#
. '
# ! Philips.
2
BG
, , !, * , * # .
Характеристики на пикселите
LCD # . 99,999% ,
! ( , ). (
, ) .
Съвместимост с ЕМП
Koninklijke Philips Electronics N.V.
! # ,
,
- # - # # # .
> * Philips , ( , !
! # * , !
.
Philips ,
! ,
.
Philips !, # , #
( , .
Philips # ! # * , Philips ! * # .
1
&( .
2
# BS 1362 ASTA. # , ! # , .
Бъ л гарс к и
Предпазител за мрежовото
захранване (само за Обединеното
кралство)
* .
( !
( , * * ( 10A).
3
.
' ! EMC, * ! ( ( * .
Авторски права
VESA, FDMI # VESA Mounting
Compliant # Video Electronics Standards Association
( ).
®
Kensington Micro Saver # ? # ACCO World
Corporation # # , * # .
# # # ! .
BG
3
•
2 Важно
,
. + ! .
•
Безопасност
•
* ! !
• @#
# ! . @#
( ) . ( , # $ .
! # !
Philips , #
.
• @#
,
# , $ .
#
# ! *
# , .
•
4
BG
@#
( # .
•
"# ,
, ( *
. #
( * ! ( #.
* ! !
• @#
#
!, .
• % # ( * * .
( ( * * # ! .
* !
• ' # , ! 25 # (55 ), ( ,.
• , # . ' .
( ( , ! ! * # .
• , !, ! !
# . ' ! , ! ! * #
!.
Koninklijke Philips Electronics N.V.
# , , .
•
•
•
•
* ! , # :
• @#
( , # , ! .
• Q
, ( .
• @#
( #), <item> # (*
.
• ) * * ( #
.
* # !
@#
# . #
4 10 . Q
,
# .
* ! $
, ,
! # . @ $ , ! .
* , !
( * !
@#
# ( ( *
.
' ! $
( * , , ( * .
•
•
•
•
$
( * # * , .
% $ # . # #
, ( * .
* !
(! % # , #
.
5° C, # , * , #
! .
Поддръжка на екрана
•
•
•
•
•
% # ! ! . ! ! , # .
: $ , /. # ! ,
, # ! .
% $ , #
.
! . @#
( * (, ( , * .
* ! @#
,
, .
' # , ! - .
BG
5
Бъ л гарс к и
•
Изхвърляне на старите продукт и
батерии
ECO-Green
, # .
"# #
,
, ( 2002/96/>). % .
( .
( # # , .
! , ( 2006/66/>). # ( .
% , ( #
# , .
6
BG
•
•
# @ ( # ! # • Philips ( .
@, # , * , #, !
.
Y#
, , Ecolabel - - www.ecolabel.eu
&! #
! # , # ,
Philips , www.philips.com.
,
# . Ecolabel
# ( .
Бъ л гарс к и
Функции за енергийна ефективност
• Сензор за околна светлина (@ )
' #, # ,
# .
• Пестене на енергия
@ #
, #. !. “% # ” $ @ .
• Ниска консумация на енергия в
режим на готовност
* ,
# $ , !
# .
Управление на разхода на енергия
(@ )
# (
# # - #
. &! , * #.
Прекратяване на използването
' ( , !. “% ( ” (!. ‘% ( ’ . 6) .
BG
7
3 Общ преглед
на телевизора
* .
Дистанционно управление
1
28
2
27
3
4
5
26
25
Странични бутони за
управление и индикатори
6
7
24
8
4
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
23
2
1
a
POWER: Включва или изключва
продукта. Продуктът не се изключва
от захранването напълно, докато не
се изключи физически.
22
18
b P/CH +/-: Превключване на следващ
или предишен канал.
c
19
SOURCE: Избор на свързани
устройства.
d VOLUME +/-: Увеличаване или
намаляване на силата на звука.
20
21
a
(Готовност – Вкл.)
$ !
# , $ .
• $ , ! # .
•
8
BG
c
o
.
SOURCE
% .
d Цветни бутони
% .
e AD (Дескриптор на аудио) (само за RF
цифрова телевизия)
) :
, .
f
g
( У дома)
$ $
$.
OPTIONS
, *
, .
h OK
!
# .
i
j
(Бутони за навигация)
@# $.
INFO
# , . (*
, OPTIONS,
* .
p
(Стоп)
!
.
(Без звук)
% $ .
Бъ л гарс к и
b MHEG/TELETEXT
$ / $
q P +/- (Програма +/-)
$
* ,
. "# $ $ , # / .
r
FORMAT
% .
s 0-9 (Бутони с цифри)
% .
t
PICTURE
$ . (@
! .
u
SOUND
$ . (@
! .)
v
+/- (Сила на звука +/-)
Q .
w
BACKP/P (Предишен канал)
* , $.
x
GUIDE
$ ! # .
k
(Назад)
.
y SCENEA ( Тапет)
.
l
(Напред)
.
m
(Възпроизвеждане/пауза)
, ! .
z DEMO
$ $
$.
n
(Записване) (използва се само за
функциите (вж. ‘Използване на Philips
EasyLink’ на стр. 36) Easylink)
.
{ TV
$ .
| SUBTITLE (само за RF цифрова
телевизия)
, .
BG
9
4 Използване на
продукта
Забележка
• ! $ ! # , P/CH +/- SOURCE
.
* # , (!. ‘ ’ . 13).
Включване/изключване или
превключване в режим на
готовност на телевизора
За включване
• ! # $ , POWER .
• ! # , (Готовност – Вкл.)
.
За превключване в режим на готовност
• @ (Готовност – Вкл.) .
» % ! # * .
За изключване
• @ POWER .
» % ! # # .
Съвет
• ! # , ! #. # ,
$ ( * .
10
BG
Превключване на канали
•
•
•
@ P +/- P/CH +/- .
* Бутони с цифри.
% ! (!. ‘ $
’ .
11) .
Забележка
• "# ,
! .
# .
2
@ Бутони за навигация, .
3
@ OK , .
» $ .
Промяна на силата на звука
на телевизора
1
@ OK .
» .
2
@ , # # .
» ! .
3
"# ,
OK , # .
» .
Гледане на сигнал от
свързаните устройства
Забележка
• ! , #
.
За увеличаване или намаляване на силата
на звука:
• @ +/-.
• @ VOLUME +/- .
За включване или изключване на звука:
• @ , $ .
• @ , $
.
Използвайте бутона за източник
1
@
» ?
SOURCE .
! .
BG
11
Бъ л гарс к и
Превключва каналите с таблицата
за канали
Използване на телетекст
1
@ MHEG/TELETEXT.
» .
2
% :
• @ Бутони с цифри, .
• @ P +/- , * , • @ Цветни бутони, • @ BACK *
, # 3
@ MHEG/TELETEXT .
12
BG
, # ( $.
1
2
Достъп до менютата на
телевизора
& $ # , ,
# .
1
@ ( У дома) .
» $.
Доб. ново устр.
Бъ л гарс к и
Премахване на устройства
от началното меню
5 Допълнителни
функции на
продукта
@
( У дома) .
@ , , ( .
3
@ OPTIONS .
» ?
! [Премахв.
устр.].
4
@ OK [Премахване], ( .
» % (
$.
Настройка
Гледане на ТВ
Промяна на настройките на
картината и звука
2
@ , # $.
• [Гледане на ТВ] $
,
# .
• [Настройка]& $ , # .
• [Доб. ново устр.]
$.
3
@ OK , .
4
@
( У дома) , .
Съвет
• [Доб. ново
устр.], ,
.
, # . &! ! .
Използване на помощника за
настройки
% * ,
* .
1
2
3
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Картина] > [Помощн.
за настройки].
@ OK .
» ?
$ [Помощн.
за настройки]. , .
BG
13
Използване на интелигентна
картина
•
% # #
.
•
1
2
3
@
» ?
PICTURE .
$ [Интел. карт.].
@ , # .
• [Лични] .
• [Ярко] # # .
• [Стандарт] # # .
• [ФИЛМ] #
# .
• [Игра] #
# .
• [Икон. на енергия] #
#.
3
•
14
•
•
•
•
•
•
@ OK , .
» ?
! # .
Ръчно регулиране на настройките
на картината
1
2
•
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Картина].
» ?
$ [Картина].
@ , .
[Интел. карт.] # .
BG
•
•
•
•
•
[Контраст] # .
[Яркост] # .
[Цветно] # .
[Нюанс]" , NTSC.
[Острота] # ! .
[Нам. на шума]Z , ! .
[Оттенък] # ! .
[Цвят по избор] $ .
[Pixel Plus HD] # , .
• [Динам. контраст] . [Средно] .
• [Динам. фон. осв.] # , # .
• [Подч. на цвета][ -! .
&! $ $ .
[Светлинен сензор] # , # .
[Режим PC] # HDMI
DVI $ .
[Формат на карт.] .
[Хор.повд.] # ( PC-VGA YPbPr (
EXT2 EXT3).
[Верт.повд.] # PC-VGA YPbPr (
EXT2 EXT3).
1
@ FORMAT.
» .
2
@ , .
» % .
3
@ OK , .
Обобщение на форматите на
картината
# # .
Забележка
• .
[Авто формат](Y HDMI,
YPbPr - EXT2/EXT3 ! $ .)
, -
. [Супер мащабиране](@
! HD $ .) (
4:3. %
.
[4:3] 4:3.
[Мащаб. на субт.] 4:3 , !.
_ # .
[Филм разш. 14:9](@
! HD $ .) &* 4:3 14:9.
[Филм разш.16:9](@
! HD $ .) &* 4:3 16:9.
[Широк екран]&* 4:3 16:9.
[Немащабирано]@ $ 1024 x
768. , . &! . '
$ ! , #
- .
BG
15
Бъ л гарс к и
Промяна на формата на картината
Използване на интелигентен звук
•
% # , ! .
•
1
2
3
@
» ?
SOUND.
$ [Интел. звук].
@ , # .
• [Стандарт] # # .
• [НОВИНИ] #
# , .
• [ФИЛМ] #
.
• [Лични] # , $ .
@ OK , .
» ?
! # .
Ръчно регулиране на настройките
на звука
1
2
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Звук].
» ?
$ [Звук].
3
@ , .
• [Интел. звук] # .
• [Баси] # • [Високи] # .
• [Сила на звука] # .
16
BG
•
•
•
•
•
•
[Баланс] # # .
[Двоен I-II]% ! .
[Моно/стерео]% , .
[Високог. на ТВ]$
$
# . @ ! # $ , # ! EasyLink , .
[Съраунд]
,
.
[Сила зв. на слуш.] # , .
[Авт. сила зв.] , $
.
[Сила звук делта]% ! . “ ”, $ .
Достъп до менюто за опциите на
телетекста.
@ $ .
Избор на подстраници на телетекст
> !
! .
,
.
1
@ MHEG/TELETEXT .
» .
1
@ MHEG/TELETEXT.
» .
2
2
% ,
! .
@ OPTIONS .
» $ .
3
@ , .
» .
4
@ , .
3
4
5
@ , .
• [Замр. на стр.]' *
.
• [Двоен/цял екран]
, .
• [Показване] ( , # ).
• [Превкл.м/у подстр] $
, .
• [Език] $ #
# , !
, # .
@ OK , .
@ MHEG/TELETEXT, $ .
Бъ л гарс к и
Използване на разширените
функции за телетекст
$
Избор на T.O.P. (ТНП - Таблица
на страниците) за програми с
телетекст
T.O.P. (@ ) # #, . @ - .
1
@ MHEG/TELETEXT.
» .
2
@ INFO.
» @ .
3
@
.
4
@ OK , .
, # BG
17
Създаване и използване на
списъци с предпочитани
канали
&! , ! # - .
3
% [Пок.предп. кан.] >
[Всички].
4
@ OK .
» .
Забележка
• .
Съвет
• &! ( 4
.
Добавяне на канал към списък с
предпочитани
Избор на списък с предпочитани
1
"# # , OK , ! .
2
@ OPTIONS .
» $ .
3
[Пок.
4
@ , .
5
@ OK .
» .
Преглед на всички канали
&! # .
2
18
"# # , OK , ! .
@ OPTIONS .
» $ .
BG
"# # ,
$ , ! (!.
‘ $
’ . 10)
.
2
@ , , .
3
@ OPTIONS .
» $ .
@ OK , предп. кан.].
» .
1
1
4
@ , като предп.].
5
@ OK .
» .
6
@ , , .
7
@ OK .
» " .
[Отб.
Съвет
• # , OPTIONS > [Отб. като предп.], , * .
Премахване на канал от списък с
предпочитани
&! $ ! # .
Забележка
• % *
.
1
2
, , ( "# # , OK , ! .
@ OPTIONS .
» $ .
3
@ OK , предп. кан.] .
4
@ , OK , .
5
@ , , ! (
.
6
7
8
@
Бъ л гарс к и
Използване на таймерите
Автоматично превключване на
телевизора в режим на готовност
(таймер за заспиване)
$
! # .
[Пок.
Съвет
• &! $ - .
1
2
OPTIONS .
@ , като предп.].
[Прем.
@ OK .
» " ( .
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Функции] > [Таймер
за засп.].
» ?
$ [Таймер за
засп.].
3
@ , .
» ! 180 ,
. $.
4
@ OK , .
» !
# .
BG
19
Автоматично включване на
телевизора (таймер за пускане)
Използвайте заключването
на телевизора
&! $ ! # .
1
2
@
( У дома) .
&! # # ,
$ .
@ , [Настройка] > [Функции] > “[Таймер
“”Вкл.””]”.
Задаване или промяна на кода за
заключване на телевизора
3
@ , “[Таймер “”Вкл.””]”.
4
@ , [Активиране] - [Ежедневно],[Веднъж] [Изкл.].
1
2
5
6
@
7
8
$
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Функции] > [Задаване
на код].
3
@ , .
@ , [Час]
.
4
, Бутони с цифри.
@
5
* # ! .
» , ,
# * .
! ,
*
# ,
* .
6
! ,
[Настройка] > [Функции] >
[Промяна на код].
7
* Бутони с
цифри.
» , *
# , * , .
8
Бутони с
цифри.
» ?
* , *
! .
OK !
.
[Готово] !
.
@ , [Програма №] .
9 @
10 @
OK !
.
( У дома) , .
Съвет
• @
“[Таймер “”Вкл.””]” >
[Активиране] > [Изкл.], “[Таймер “”Вкл.””]”.
• "# “[Таймер “”Вкл.””]” [Изкл.], [Активиране] ! .
• @ ,
”[Таймер
“”Вкл.””]”.
Съвет
• , “8888”,
.
20
BG
* *
Използване на часовника на
телевизора
'$ , .
&! ! .
1
2
3
4
5
6
7
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Функции] > [Закл. на ТВ].
Настройка на часовника на
телевизора
@ , [Закл. на ТВ].
» ?
, * .
1
2
Бутони с цифри.
@ OK .
» $ $ .
4
5
@
[Готово] !
@
@
( У дома) , Scenea . "#
Scenea, ! ! , — # * .
@ , $ $
.
Използване на Scenea
"# # , OK , ! .
@
( У дома) , .
.
Заключване или отключване на
един или повече канали
5
% [Настройка] > [Функции] >
[Часовник].
» ?
$ [Часовник].
@ Бутони с цифри,
.
[Заключване], ! , #
$ .
3
4
( У дома) .
3
• 2
@ , [Заключване] [Отключване].
Забележка
1
@
OPTIONS .
@ , [Заключване на канал] [Отключване на канал].
Забележка
• % .
!, #, # ,
(!. ‘% ! Scenea’ . 23)
Scenea , .
!
• Scenea
(!. ‘ ’ . 25) “ # ” MHEG
( ) ).
' OK , $ $ .
Забележка
• , .
BG
21
Бъ л гарс к и
Заключване или отключване на
телевизора
Показване на една снимка със
Scenea
Забележка
• 1
# , SCENEA .
» " Scenea .
2
@ ,,
$ (Готовност – Вкл.)
PICTURE , # .
2
Показване на слайдшоу от картини
със Scenea
1
$ ,
! USB ( , ( JPEG) USB .
» ?
$.
$
,
(У дома).
$ ,
! USB ( , ( JPEG) USB .
» ?
$.
2
% [Преглед USB], OK .
» USB ! .
@ SCENEA .
» USB
,, ( Scenea .
3
@ ,,
$ (Готовност – Вкл.)
PICTURE , # .
Персонализиране на картината на
Scenea
1
- 1 &Y.
, Scenea *
( .
, Scenea.
• 3
@ , .
4
@ SCENEA .
» " ( Scenea .
5
% $ USB ( . Q !
$ , $ .
6
, ! (!. ‘ Scenea’ . 22) Scenea.
22
BG
Използване на таймер за заспиване
в тапет на Scenea
Scenea , ! 120 , $ ! # .
,
Scenea ,
(!. ‘% ’ . 19).
% ! Scenea #, , #
, Scenea.
1 ,
Scenea , PICTURE.
» ?
$ [Еко режим].
2 @ , [Включване].
3 @ OK.
» % ! Scenea
.
Гледане на телевизия в
двоен изглед
Преглед на снимки и
възпроизвеждане на музика
от USB устройство за
съхранение
Внимание
• Philips
# , USB
( !, # .
% USB , # !
, ,
( USB .
1
2
&! # , ! ! VGA DVI ( $ ) .
1
2
3
4
$ .
! USB USB
.
» ?
$.
Доб. ново устр.
Гледане на ТВ
@ ( У дома) .
@ , [Настройка] > [Функции] > [Двоен
изглед].
@ OK , [Двоен изглед].
» + ( DVI VGA.
» # ! .
@ ( У дома), # .
Забележка
• [Двоен изглед]
#
,
$ , VGA DVI .
DVI VGA • (!. ‘ $ ’ . 35).
• "# ! # ,
+/-, # # , P +/ Бутони с цифри, $
! .
Преглед USB
Настройка
3
@ [Преглед USB].
4
@ OK ! .
» ?
! $ USB.
, Съвет
• @
GUIDE , $
! # $ # # .
BG
23
Бъ л гарс к и
Използване на икономичен режим
с тапет на Scenea
Разглеждане на снимки
1
2
USB ! [Картина] .
Промяна на настройките на
слайдшоуто
, @ GUIDE , $ ! # $ # # .
3
@ , 4
@ OK , # ! .
1
"# # ! ,,
OPTIONS .
» ?
! $ ,.
2
@ , .
• [Ст./стоп слайдш.] ,.
• [Преход слайдшоу]'
( *.
• [Честота слайдшоу]'
, .
• [Зав.е на изобр.]' .
• [Покажи инф.] , , * ,.
3
@ OK , .
.
Съвет
• "# ! , , # .
Слайдшоу на снимките
1
2
"# ! , OK .
» , ! .
• [Зав.е на изобр.] [Покажи инф.]
@ :
• OK , ,.
» .
•
•
24
Забележка
BG
@ , ! !
! .
@ BACK , ,.
# OK , , .
Слушане на музика
1
# $ USB [МУЗИКА], , .
2
@ GUIDE , $ ! # $ # # .
3
@ , .
4
@ OK , .
Промяна на предпочитания
за телевизора
"# , , OPTIONS , .
• [Повторение]
• [Изп. веднъж]
• [Повторение]
• [Разбъркване]
• [Покажи инф.]
1
2
@
3
@ OK , [Предпочитания].
• [Място]) , ! - # .
• [Лента за сила зв.] # .
• [EasyLink]
,
! ! # ! EasyLink .
• [Pixel Plus Link]' .
(@ # [EasyLink] > [Вкл.]).
• [Цветно] ' , , .
% :
[SECAM], [NTSC], [AUTO] [PAL].
• [E-етикет] !
“ # ”. '
! .
4
@ , , .
5
6
@
OK .
@
Изключване на USB устройство за
съхранение
Внимание
• , # ( .
USB 1
@ BACK , USB .
2
% , $ USB ( .
Актуализиране на софтуера
на телевизора
Philips , ,
# #.
www.philips.com/support .
Проверка на текущата версия на
софтуера
1
2
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Акт. на софт.] >
[Текущ софтуер].
» * .
( У дома) .
% [Настройка] >
[Инсталиране] > [Предпочитания].
( У дома) , BG
.
25
Бъ л гарс к и
Настройки за музика
Достъп до канал на
декодер
Стартиране на ТВ
демонстрация
&! , # , , .
! . # EXT1.
1
@ DEMO .
2
@ , , OK , # .
Задаване на канал на декодер
@ 1
2
@
( У дома) .
% [Настройка] >
[Инсталиране] > [Декодер].
4
5
@
[Канали] .
1
2
@
3
@ OK , $ [Фабрични настр.].
» [Нулиране] .
4
@ OK , .
@ , , /
([Няма] [EXT 1]).
5
@
, @ , , ( #
).
@
OK .
@ , [Състояние].
9 @
10 @
OK .
( У дома) , Забележка
• % [Няма], ( #
.
26
DEMO, BG
.
&! . @ .
@ , [Декодер] .
8
@
Възстановяване на
фабричните настройки на
телевизора
3
6
7
3
.
( У дома) .
% [Настройка] >
[Инсталиране] > [Фабрични настр.].
( У дома) , .
, # ,
* $ ( ). # .
Стъпка 2. Инсталиране на канали
% , ! .
1
2
@
Картина
Звук
Автоматично инсталиране
на канали
Инст. на канал
Аналогов: Ръчно
Декодер
Текущ софтуер
Акт. на софт.
3
Забележка
@ , , * .
Изберете вашата
държава
• * ,
.
,
Австрия
Белгия
Хърватска
Чехия
@
( У дома) .
Дания
@ , [Настройка] > [Инсталиране] > [Език]
> [Език на менюто].
@ , [Език на
менюто] .
@ , , OK , .
Картина
Звук
Функции
Инсталиране
Език на менюто
English
Инст. на канал
Česky
Предпочитания
Български
Декодер
Dansk
Фабрич. настройка
Deutsch
Текущ софтуер
Ελληνικά
@
( У дома) , Франция
Германия
4
% [Старт] OK , .
Стартирайте авт. инсталиране.Това отнема няколко минути.
» ,
[Стоп] .
5
Français
Финландия
Старт?
Español
Акт. на софт.
5
Пом. за настр.
Предпочитания
Инсталиране
Стъпка 1. Избор на език за менюто
4
Език на менюто
Фабрич. настройка
.
3
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Пом. за настр.].
Функции
1
2
Бъ л гарс к и
6 Инсталиране на
канали
.
' , [Стоп] OK .
» ?
# , * ! [Стоп] [Продължаване] .
BG
27
6
@ , [Продължаване].
7
@ OK , .
8
"# #, дома), .
[Стоп]
Избор на системата
Забележка
• * ,
.
(У
1
2
Ръчно инсталиране на
канали
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» ?
$ [Аналогов:
Ръчно].
( # .
3
1
2
@ , [Система].
4
@ ! 5
6
@
OK !
@
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» ?
$ [Аналогов:
Ръчно].
Картина
Звук
Функции
Инсталиране
Език на менюто
Пом. за настр.
Инст. на канал
Аналогов: Ръчно
Предпочитания
Декодер
Фабрич. настройка
1
2
Текущ софтуер
28
@ , , # .
• [Система]
• [Търсене]
• [Номер на канал]
• [Фина настр.]
• [Съхр. текущ канал]
• [Съхр. нов канал]
• [Пропускане канал]
BG
,
.
( У дома) , .
Търсене и записване на
телевизионни канали
Акт. на софт.
3
, # .
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» ?
$ [Аналогов:
Ръчно].
3
@ , [Търсене].
4
@ Бутони с цифри, .
5
@ OK , .
» , *
* .
6
@ BACK , # .
7
@ , [Съхр.
нов канал], ( .
@ , нов канал].
9
@
.
10 @
[Съхр.
OK , , ( У дома) , 4
@ .
5
6
@
.
, # OK !
@ , [Съхр.
текущ канал], ( .
Промяна на номера на канала
7
1
2
@ , текущ канал].
8
@ OK , , * .
9
@
3
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» ?
$ [Аналогов:
Ръчно].
@ , [Номер на канал].
» @ , # .
4
@ , .
5
6
@
.
@ , [Съхр.
нов канал], ( .
7
@ , нов канал].
8
@
.
OK , , 9
@
.
3
@
( У дома) , @
.
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» ?
$ [Аналогов:
Ръчно].
3
@ , [Пропускане канал].
4
@ , OK , * .
» % P +/- #
! .
Фино настройване на аналоговите
канали
1
2
1
2
[Съхр.
( У дома) , [Съхр.
Пропускане на канали
OK !
.
5
@
[Да]
, #
!
( У дома) , .
Забележка
• &! .
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» ?
$ [Аналогов:
Ръчно].
@ , [Фина настр.].
BG
29
Бъ л гарс к и
8
Преименуване на канали
Подреждане на каналите
&! . % , # .
! .
1
"# # , OK , ! .
1
"# # , OK , ! .
2
% , .
2
@ OPTIONS .
» $ .
3
4
5
6
@ OPTIONS .
» $ .
@ , [Преименув.канал].
» ?
!
.
@ .
, @ , [Преподреждане], OK .
4
% , , OK .
» % .
5
@ , ! ! , OK .
6
@ OPTIONS .
» [Пренар. е готово] .
7
8
@
• – ! - # , .
• @ [Аа] # .
30
BG
3
@ OK , .
Съвет
OK !
.
@ BACK , .
Бъ л гарс к и
7 Свързване на
устройства
PC IN(AUDIO)
! . ! .
VGA
Забележка
VGA
• &! .
Конектори на задната
страна за 19-22-инчов
телевизор
SERV.U
b HDMI 1
[ - (
, Blu-ray
.
c SERV. U
' .
d SPDIF OUT
[ ( , # .
a PC IN ( VGA и AUDIO IN)
- ( $ .
e TV ANTENNA
(* # .
, BG
31
h EXT 2 ( Y Pb Pr и AUDIO L/R)
- ( # , DVD
# .
TV ANTENNA
f AV OUT ( VIDEO OUT и AUDIO OUT
L/R)
- ( #
, #
* .
AUDIO
IN
g EXT 1 (RGB и CVBS)
- ( # , DVD # .
Конектори на задната
страна за 26-инчов и поголям телевизор
HDMI 2/ DVI
VGA
SERV.U
a PC IN ( VGA и AUDIO IN)
- ( $ .
32
BG
Бъ л гарс к и
PC IN(AUDIO)
VGA
e EXT 1 (RGB и CVBS) / EXT 2 (CVBS)
- ( # , DVD # . EXT
2 ! S-Video.
VGA
b HDMI 1/2
[ - (
, Blu-ray
.
EXT1/ EXT2
(RGB/CVBS)/ (CVBS)
/ HDMI 2
c TV ANTENNA
(* # .
, f EXT 3 ( Y Pb Pr и AUDIO L/R)
- ( # , DVD # .
TV ANTENNA
d SPDIF OUT
[ ( , # .
BG
33
b
( ,.
c AUDIO L/R
( # ,
VIDEO.
g SERV. U
' .
Странични съединители
d VIDEO
" ( #
, .
1
2
3
4
5
6
a USB
(* USB ( .
34
BG
e S-VIDEO
S-Video ( ) L/R ,
# . S-Video ( ) # ,
( ( ) # .
DVI-HDMI кабел
Бъ л гарс к и
•
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
DVI
f HDMI
[ - ( , Blu-ray .
/ HDMI 2
•
HDMI кабел и HDMI-DVI адаптер
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
DVI
Свързване на компютър
Преди да свържете компютър към телевизора,
•
$ 60 q.
• % ! $ .
Свържете компютъра с един от следните
конектори:
/ HDMI 2
•
VGA кабел
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
Забележка
• •
DVI VGA .
VGA
HDMI кабел
VGA
BG
35
Използване на Philips
EasyLink
•
, ! Philips
EasyLink, HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
Q , EasyLink,
HDMI ,
# .
Забележка
• EasyLink $ .
• Philips # 100% HDMI CEC .
•
Функции на EasyLink
! Easylink :
• Изпълнение с едно докосване: , !
!
,
! * . @ ,
# “Play” DVD , *
$ ! DVD .
• Режим на готовност с едно
докосване: , ! ! # ,
! # HDMI ! # .
36
BG
•
Системен аудио контрол (Звук с
едно докосване): "# , HDMI CEC ( , , AV ),
! !
. '
, (* # . &! , # .
Пропускане на дистанционно
управление (пренасочване на бутон на
дистанционното управление):
EasyLink * .
Pixel Plus връзка:' .
Разрешаване или забраняване на
EasyLink
Забележка
• @
1
2
3
@
, ! EasyLink,
# .
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Инсталиране] >
[Предпочитания] > [EasyLink].
% [Включено] [Изкл.].
1
,
EasyLink
!
.
» *
$ .
Използване на режим на готовност
с едно натискане
1
2
3
@ ! Режим
на готовност .
» HDMI * ! # .
4
@
( У дома) .
@ , [Настройка] > [Звук] > [Високог. на
ТВ] > [Авто EasyLink].
» # $ , #
! ,
Easylink.
@ , [Настройка] > [Звук] >
[Високог. на ТВ] > [Включено], ,
# .
Забележка
• [Високог. на ТВ] > [Изкл.],
# #,.
Контрол на звука на системата
"#
, , $
# ,
# ! ! EasyLink , . ' ! # , # , AV .
Забележка
Свързване на усилвател
, , AV , !
!
Easylink ,
.
! ! :
• Q HDMI (.
' ! ! .
• ,
( (!. ‘ ’ . 37 ).
1
, !
! # ! Easylink , , (!. ‘
, EasyLink’ . 36).
HDMI Device
HDMI
2
1
HDMI
SPDIF OUT /
Analogue Audio
SPDIF OUT/
Analogue audio
Amplifier
BG
37
Бъ л гарс к и
Използване на възпроизвеждане с
едно натискане на бутон
•
Q HDMI ( HDMI (. ' ! ! HDMI .
Забележка
• Easylink .
HDMI
HDMI Device
Забраняване на пропускането на
дистанционното управление
HDMI
HDMI
1
, !
! # ! Easylink
, , (!. ‘ ,
EasyLink’ . 36).
2
3
@
Amplifier
Забележка
• ( ,
.
Разрешаване на пропускане на
дистанционното управление
1
2
3
4
5
38
, !
! # ! Easylink , , (!. ‘
, EasyLink’ . 36).
@
( У дома) .
@ , HDMI $.
@
OPTIONS .
@ , [Разреш. на RC проп.], OK .
» @ , .
BG
4
5
( У дома) .
@ , HDMI $.
@
OPTIONS .
@ , [Забран. на RC проп.], OK .
» @ .
Забележка
• Easylink .
HDMI
Използване на ключалка
“Кенсингтън”
1
, , , .
2
@ , , , ! , OK , .
@ # *
“" # ”. !, $
“" # ” ! , ! .
3
@ OPTIONS , $
, :
• [ТВ настр.]& $ , # .
• [Часовник] .
• [Високог. на ТВ]$
$
# . @ ! # $ , # ! EasyLink , .
• [Главно меню устр.] # $ CD/DVD /
# .
• [Меню наст.устр.] # $ , DVD
, HDD # .
• [Меню съд. устр.] $ ! CD/
DVD / # .
4
@ OK , .
BG
39
Бъ л гарс к и
Влезте в менюто, след като
разрешите пропускането на
дистанционното управление
8 Информация за
продукта
% ! . ' www.
philips.com/support.
Поддържани разделителни
способности на екрана
Компютърни формати
• – :
• 640 x 480 – 60 q
• 800 x 600 – 60 q
• 1024 x 768 – 60 q
• 1280 x 720 - 60 q
• 1280 x 768 - 60 q
• 1280 x 1024 – 60 q
• 1360 x 768 – 60 q
• 1440 x 900 – 60 q
• 1680 x 1050 – 60 q
• _
HDMI/DVI (
Видеоформати
• – :
• 480i – 60 q
• 480p – 60 q
• 576i – 50 q
• 576p – 50 q
• 720p – 50 q, 60 q
• 1080i – 50 q, 60 q
• 1080p – 24 q, 25 q, 30 q, 50
q, 60 q.
Мултимедия
•
•
Забележка
• % •
•
•
•
(: 75 (IEC75)
: PAL I, B/G, D/K; SECAM
B/G, D/K, L/L’
!
: NTSC,
SECAM, PAL
_ : Hyperband, S- ,
UHF, VHF
Дистанционно управление
•
•
: PF02E09B
Y : 2 . AAA ( LR03)
Захранване
•
•
BG
, 32 .
Тунер / Приемане /
Предаване
•
40
! ( : USB ( !
FAT FAT 32 USB ( )
! :
• % ! : JPEG
• : MP3
'( !: 220-240V, 50
q
" # ! # : < 0,15W
: 5°C 40°C
Бъ л гарс к и
Поддържани монтажни
стойки за телевизор
' , ! Philips ! , VESA. ' , 2,2
(5,6 ) # .
Предупреждение
• ,
! . Koninklijke Philips Electronics
N.V.
# , ,
.
Размер на
Необходима Необтелевизионния височина
ходими
екран (инчове) (мм)
монтажни
болтове
19
75 x 75
4 x M4
22
100 x 100
4 x M4
26
200 x 100
6 x M4
32
200 x 200
4 x M6
42
400 x 400
4 x M6
BG
41
9 Отстраняване
на
неизправности
- * , .
Общо проблеми с
телевизора
Телевизорът не се включва:
•
% $ ( * . % #
$ .
•
( * .
Дистанционното управление не работи
както трябва:
•
+/-.
, * •
.
•
* .
Светлинният индикатор на телевизора за
режим на готовност мига в червено:
•
% $ ( * . % , (, $ ( * .
# !,
! !
Philips.
Забравили сте кода за отключване на
функцията заключване на телевизора
•
‘8888’.
42
BG
Менюто на телевизора не е на правилния
език.
•
$ .
При включване/изключване на телевизора
или поставяне в режим на готовност се
чува пукане откъм корпуса на телевизора:
•
@
( .
, . .
Проблеми с каналите на
телевизора
Инсталираните по-рано канали не се
появяват в списъка с каналите:
•
.
Проблеми с картината
Телевизорът е включен, но няма картина:
•
.
•
.
Има звук, но няма картина:
•
.
Получавате слаб телевизионен сигнал от
антената:
•
.
•
# ,
, ,
# # # # .
) # , .
# , # # .
Получавате ниско качество на картината от
свързани устройства:
•
.
•
.
Телевизорът не е записал настройките ви
на картината:
• ! , . ! #
# .
Картината не съвпада с екрана, вместо това
е прекалено голяма или прекалено малка:
•
)
#
.
Позицията на картината е неправилна:
•
# # . ( # .
Проблеми със звука
Има картина, но няма звук от телевизора:
Има картина, но звукът се чува само от
единия високоговорител:
•
.
Бъ л гарс к и
•
Проблеми с HDMI връзката
Имате проблеми с HDMI устройства
•
% , HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection
– , * ! ) ! !
! , ( ! ! HDMI .
•
HDMI
! ,
$ # .
•
,
(*
HDMI .
•
HDMI DVI
HDMI DVI, AUDIO L/R , AUDIO IN ( !).
Забележка
• # ,
* $
(* # .
•
.
•
0.
•
$ .
Има картина, но звукът е с лошо качество:
•
.
Проблеми с връзката към
компютър
Компютърното изображение на телевизора
е нестабилно:
•
$ ! .
•
' * .
BG
43
Връзка с нас
! , ,
# FAQ ( ) www.philips.com/support.
, ,
! !
Philips , , ! .
Предупреждение
• @
. ! , * # .
Забележка
• ! Philips , . , .
44
BG
режим “У дома”
25
режим В магазина
25
Режим на готовност с едно докосване 37
D
demo
26
E
EasyLink
36
37
37, 36
,
36
! # 37
H
HDMI
43
U
USB
# !
,
24
24
И
Изпълнение с едно докосване
инсталиране на канали
интелигентни настройки
Ц
Цифров канал
цифрови услуги
12, 17
В
видео формат
( 40
Връзки
HDMI
43
"$
43, 35
* # 31
43
( 40
Г
грижа за околната среда
6
Д
37
27
28
14, 16
З
заключване
'$
21
" #
39
заключване за деца
'$
21
Заключване на телевизора
$
21
$
21
%@ 20
захранване
40
Двоен изглед
дисплей
дистанционно управление
RC * # ( 23
40
36
40, 6
8
40
Ф
фабрични настройки
формат на картината
26
42
15
Ч
Часовник
21
BG
45
Бъ л гарс к и
Р
10 Показалец
Е
М
Електронен справочник на програмите
меню
# $
местоположение
музика
USB
Мултимедия
( А
антена
У
устройства
# $
11
13
31
Н
намаляване на MPEG артефакти
настройки
настройки на звука
настройки на картината
14
16 , 13
13, 14
16 , 16
13
К
Канали
!
ключалка Кенсингтън
компютър
( Компютър
$
конектори
* # 46
BG
27
28
29
30
30
18
39
40
35
31
13
17
25
24
40
О
отстраняване на неизправности
42
Т
Таблица на страниците
таймер
! # таймер за пускане
тапет
ТВ
$
$
$
$
$
! $
# ! # ( телетекст
$
технически спецификации
17
19
19
19, 20
20, 19
21
10
35
10
35
13
41
42
5
10
25
11
10
25
40
17
17
17
17
40
сила на звука
# скоба за закачване на стена
софтуер
списък на предпочитаните
# списък с канали
Бъ л гарс к и
С
16
11
16
11
41
25
18
18
42
18
П
ПИН код
помощник за настройки
приемане
20
13
42
BG
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising