Philips | 42PF7641D/10 | Owner's Manual | Philips Cineos широкоекранен плосък телевизор 42PF7641D/10 Ръководство за притежателя

Philips Cineos широкоекранен плосък телевизор 42PF7641D/10 Ръководство за притежателя
37PF7641D
42PF7641D
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Начало
Дистанционно управление
Преди да започнете
Внимание:
не включвайте захранващият кабел в гнездото
отзад на телевизора или в контакта на
стената и не окачвайте телевизора на
стената преди да сте направили всички
свръзки.
Свъзване на антената
Включете чинча на антената точно в гнездото за
антената 8 отзад на телевизора.
Съвет:
з а н а й - д о б р о к ач е с т в о и з п о л з в а й т е
предоставения стабилизиращ кабел.
Свързване на захранващия кабел
Включете предоставения захранващ кабел в
гнездото за него отзад на телевизора и в контакта
на стената.
Внимание:
уверете се, че волтажа на токовата верига
отговаря на волтажа, отпечатан на лепенката
отзад на телевизора.
Пъхнете двете предоставени батерии (тип R6-1,5
V). Уверете се, че (+) и (–) краищата на батериите
са разположени правилно (вътре в отделението
е отбелязано).
С натискане на бутон веднъж ще активирате
съответната функция. Натискането два пъти
ще я отмени.
Използване на
дистанционото
управление RC4350
1 Режим стендбай
Натиснете, за да включите телевизора от
режим стендбай или за да преминете в
режима.
Когато телевизорът е в режим стендбай,
индикаторът свети в червено.
Внимание:
телевизорът никога не се изключва напълно,
освен ако не го изключите от захранването.
DVD STB TV VCR AUX
Натиснете бутона Select неколкократно, за да
изберете един от режимите за управление на
устройства, в които може да бъде използвано
дистанционото. Ако не се предприеме
действие в продължение на 60 секунди,
телевизорът автоматично се връща в режим
за телевизия.
Информация на екрана
Натиснете, за да се появи (ако е възможно)
информация относно избрания телевизионен
канал или пргограма.
Двоен екран
Натиснете
, за да преместите телетекста
отдясно на екрана.
DEMO Натиснете, за да включите или
изключите демонстрационото меню.
Цветени бутони
•
•
Когато с оцветените бутони са свързани
определени функции, те се показват на
екрана.
Използват се за избор на страница в режим
Телетекст.
Опция (OPTION)
•
•
Използва се за отваряне или затваряне на
менюто за бърз достъп, което съдържа някой
често използвани опции, като например
формат на картината.
Натиснете го неколкократно, когато е включен
телетекстът, за да увеличите показаната
страница. Погледнете „Телетекст”.
За отваряне или затваряне на Електрония
програмен пътеводител. Погледнете EPG
(Електронен програмен пътеводител).
Бутони със стрелки
zmxBM
ОК
За повече информация, погледнете разширените
инструкции за експлоатация на www.philips.
com/support.
•
•
•
Бутони за аудио и
видео оборудване
Натиснете бутоните със стрелките нагоре/
надолу, наляво/надясно, за да търсите из
менютата.
За да активирате настройка
За да се появи списъка с каналите
Започва да възпроизвежда съдържание в
приложението Мултимедиен преглед.
x
Натиснете този бутон, за да отмените тези
специални услуги (и полето с функциите в
долната част на екрана).
Преглед/Меню (BROWSE/MENU)
За да отворите или затворите главното меню.
Погледнете „Как да търсите в менютата”.
/
FAV За да се покаже списъка с
каналите.
Телетекст On/Off
Можете да създадете до четири любими
списъка.
Натиснете бутона, за да включите телетекста.
Погледнете “Телетекст’.
Внимание:
Не всички канали излъчват интерактивни
телевизиони приложения по всяко време.
2
Сила на звука
Натиснете + или -, за да усилите или
намалите звука.
%
Бутон Mute
За включване и изключване на звука.
+Р- Избор на канал
•
•
•
•
MHEG CANCEL
за да сменяте телевизионите канали и
запаметени източници, отбелязани в списъка
с любими канали;
за избор на страница в режим Телетекст;
за бързо преминаване през списъците в
менютата;
за да включите телевизора от режим
стендбай.
0/9 Бутони с числа
За избор на телевизиони канали между 0 и
999.
AV Избор на странично устройство
Погледнете Инсталиране, Меню за свръзки.
Р<Р Предишен канал
Натиснете за да превключвате между
пуснатия в момента канал и гледания преди
това телевизионен канал.
Бутонът OPTION ви позволява да отваряте
или затваряте менюто за бърз достъп, което
ви дава директен достъп до някой функции и
възможности от менюто.
Употреба на бутона
OPTION
1. Натиснете бутона OPTION.
• Появява се менюто за бърз достъп.
2. Натиснете стрелките нагоре/надолу, за да
изберете предмет от менюто.
3. Натиснете бутона ОК, за да влезете в
избрания предмет от менюто в телевизионото
меню. (С изключение на опцията Часовник
(Clock)).
4. Използвайте бутоните със стрелките, за да
направите своя избор.
5. Натиснете бутона , за да излезете от
менюто.
Бележка:
предметите от менюто отнасящи се до
цифрови функции, са достъпни само в случай
на цифрово телевизионно излъчване.
Дигитален аудио език
Позволява ви да изберете аудио език от
списък с възможните излъчвани езици за
пуснатата в момента цифрова програма.
Дигитален език на субтитрите
Позволява ви (временно) да изберете
предпочитания от вас език на субтитрите от
списъка с възможните излъчвани езици за
пуснатата в момента цифрова програма.
Субтитри
Това показва субтитрите на Телетекста и
DVB-T, на избрания телевизионен канал. Те
могат да се пуснат за постоянно или да се
появяват само при изключен звук.
Формат на картината
Това ви позволява да нагласяте размера
на картината, в зависимост от излъчвания
формат и вашите предпочитания.
Еквалайзер
Позволява ви да настроите предпочитаните
от вас звукови честоти, които съответстват
на вашите лични настройки на звука.
Часовник
Избирате дали да се показва или не часовник
на екрана.
Бутони от дясната страна
на телевизора
В случай, че дистанционото управление бъде
изгубено или повредено, с помощта на бутоните
отстрани на вашия телевизор можете да
променяте и някои други основни настройки
освен смяна на каналите или нагласяне на
силата на звука.
•
•
Въведение: Дигитален
телевизор
Освен стандартно аналогово излъчване,
можете да приемате и цифрово излъчване чрез
закачена на покрив или балкон цифрова антена,
в страни където има такива сигнали, и които
се поддържат от този телевизор. Проверете
дали страната, в която се намирате, поддържа
цифрово видео излъчване посредством антена.
Погледнете www.philips.com/support за списъка
с поддържаните страни, консултирайте се с
местния представител или погледнете лепенката
отзад на вашия телевизор.
Бележка:
за да имате цифрови телевизиони канали чрез
кабелна връзка, трябва да имате допълнителен
декодер; за да имате цифрови телевизиони
канали чрез сателит, се изискват сателитен
приемник и сателитна чиния, монтирани на
открито. Също така, определени интернет
доставчици предлагат цифрови телевизиони
канали посреством широкочестотен интернет
и допълнително оборудване.
Включване на телевизора
Натиснете бутона за включване 1 отстрани на
телевизора или бутона 1 на дистанционото
управление.
натиснете бутона за включване 1, за да
включите или изключите телевизора.
бутона MENU може да се използва, за
да извикате менюто на телевизора без
дистанционно управление.
използвайте бутоните VOLUME + и -, и
бутоните PROGRAM + и -, за да изберете
предмет от менюто.
Бележка:
първият път (и само първия път) когато
включите вашия телевизор, ще видите
поздравителен екран, последван от процедура
по инсталиране. Погледнете Инсталиране за
първи път.
Инсталиране за
пръви път
Процедурата по инсталирането се състои от
поредица от екрани, които ви насочват в процеса
на инсталиране на вашия телевизор.
Следвайте инструкциите на екрана.
Бележка
Ако телевизорът е бил инсталиран преди това
и/или ако искате да промените настройките
на първоначалната инсталация, продължете с
Използване на настройките на телевизионото
меню.
Стъпка 1: избор на езика на екрана
След като се покаже поздравителния екран,
ще трябва да изберете езика на телевизионите
менюта. Езикът на текста на заглавието и
информацията на екрана се сменя непрекъснато.
Също така дигиталното аудио и субтитрите ще се
изписват на избрания език за менюто.
1. Натискайте стрелките нагоре/надолу, докато
светне избрания от вас език.
2. Натиснете бутона ОК на дистанционото
управление.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да
продължите нататък.
Стъпка 2: завършване на
процедурата по първоначалното
инсталиране на телевизора
1. Натиснете оцветения в зелено бутон на
дистанционото управление за да светне
Television.
2. Изберете държавата, в която се намирате в
момента.
Бележки
• Ако изберете грешна държава, номерацията
на к аналите няма да съвпада със
стандартната за вашата държава.
• В случай, че избраната държава не се
поддържа DVB-T от вашия телевизор, няма
да имате достъп до преметите от менютата
отнасящи се за цифрова телевизия.
3. Натиснете оцветеният в зелено бутон на
дистанционото управление, за да стартирате
автоматичната инсталация на каналите.
Всички достъпни цифрови телевизиони и
радио канали и аналогови телевизиони канали
се откриват и запаметяват автоматично. Това
ще отнеме няколко минути. Когато търсенето
приключи, на менюто ще се изпише броя на
откритите цифрови и аналогови канали.
Бележки
• Възможността за приемане на цифрови
земни телевизионни канали зависи от
избраната държава;
• Ако решите да инсталирате каналите покъсно, изберете Automatic installation
(автоматично инсталиране) на менюто на
телевизора, Installation (инсталиране),
Channels (канали), за да бъдат открити
наличните канали.
4. Натиснете оцветения в червено бутон
отново, когато търсенето приключи.
Стъпка 3: Помощник при настройките:
избор на настройки на телевизора
Посредством няколко разделени екрана/
цели екрана можете лесно да нагласите
предпочитаните от вас картина и звук, за
да достигнете до настройките, които ви
удовлетворяват.
1. Натиснете оцветения в зелено бутон на
дистанционото управление, за да влезете в
менюто Settings assistant.
2. Изберете местоположението си посредством
бутоните стрелките нагоре/надолу.
• А к о избе р ете S hop , ще п р е с к оч и те
помощника при настройките.
В такъв случай, параметрите за картината и звука
на телевизора ще настроят на предварително
зададени фиксирани настройки. Натиснете
отново оцветения в зелено бутон, за да
продължите нататък.
Ако изберете Home, ще се включи помощника
при настройките.
3. Използвайте стрелките ляво/дясно всеки
път, когато искате да изберете желания от
вас екран.
4. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да
потвърдите вашият избор всеки път и да
преминете на следващият екран.
П од м е н ютата ще бъ д ат п р ед с та вя н и
последователно. В заглавието е упоменато
колко екрана са преминати и какъв е общият
брой на екраните.
Settings assistant ще преминава последователно
през следните настройки: картина и звук.
5. Натиснете оцветения в зелено бутон отново,
за да запаметите направените настройки и
за да се върнете в инсталационото меню на
телевизора.
•
Бележка
Когато пропуснете или спрете помощника по
настройките, автоматично ще бъдат избрани
стандартните настройки на Philips за вас.
6. Натиснете оцветения в червено бутон
отново, за да приключите процедурата по
първоначалната инсталация и да се покаже
на екрана първият запаметен телевизионен
канал.
Бележка
Можете по всяко време да променяте или
върнете към изходящо положение настройките
или да нагласяте самостоятелно настройките
за картината и звука чрез менюто “TV settings”.
Погледнете “Използване на настройките на
менюто на телевизора”.
З а д а к о н т р ол и р а т е н а с т о й к и т е н а
специалните функции, характеристики и
допълнително оборудване на телевизора,
погледнете “Нагласяне на настройките на
менюто на функциите”.
Навигация в менюто
Увод
Много напътстващи инструкции, помощни
текстове и съобщения ще се появяват на екрана
на телевизора, когато използвате менютата
или когато се опитвате да извършите някакво
действие.
Прочетете помощните текстове, които се
появяват на определен ярко светещ предмет от
менюто.Цветните бутони в долната част.
Бележка
Дигитално отнасящите се предмети от
менюто са достъпни само в случай на цифрово
телевизионно излъчване.
1. Натиснете бутона MENU/BROWSE на
дистанционото управление. Главното меню
се появява на екрана.
• TV menu ви дава достъп до телевизионото
меню. Погледнете по-долу.
• TV channels ви дава достъп до списъка
с телевизиони канали и възможността да
съдадете до четири любими списъка с
предпочитани от вас телевизиони канали
и дигитални радио станции. Погледнете
“Създаване на любим списък с канали”.
На екрана отговарят на различни действия,
които могат да бъдат изпълнени.
Натиснете отговарящият оцветен бутон на
дистанционото управление, за да изпълните
необходимото или желано действие.
• Programme guide ви дава достъп до подробна
информация относно самостоятелни цифрови
телевизиони програми. Взависимост от вида
на Електрония Програмен Пътеводител,
също така можете да имате достъп до списък
от цифрови телевизиони програми и лесно
да изберете и настроите жекана програма.
• Multimedia ви дава достъп до приложението
мултимедиен преглед. Това ви позволява да
пускате ваши персонални мултимедийни
файлове. Multimedia има единствено ако
се свързано USB устройство. Погледнете
“Мултимедиен преглед”.
2. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да
стгинете и изберете предмет от менюто.
3. Използвайте стрелката надясно, за да
влезете в избрания от вас предмет.
П а н ел а от д я с н ата с т р а н а п о к аз ва
съдържанието на избрания предмет от
менюто.
4. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да
изберете предмет от менюто.
• TV settings ви позволява да нагласите
предпочитаните от вас настройки на
картината и звука.
• Features ви позволява да управлявате
настройките на специалните функции на
телевизора.
• Installation ви позволява да:
- изберете предпочитанията на езика;
- търсите и запаметявате телевизионни
канали;
- пуснете или настроите различни специални
функции;
- и з б е р ет е с въ р з а н о с т р а н и ч н о
оборудване;
- определите един или повече номера
на канали като декодиращи номера на
канали;
- върнете настройките на картината и звука
към стандартните фабрични настройки;
- обновите софтуеъра на телевизора.
5. Натиснете стрелката надясно, за да влезете
в избрания предмет от менюто.
Съдържанието на десния панел се премества
в левия панел и сега в десния панел се
показва съдържанието на новоизбрания
предмет от левия панел.
Бележка
В някой случай е важно да наблюдавате
картината докато нагласяте настройките.
Това означава, че когато избирането на
предмет е от дясната страна, другите
предмети от менюто се скриват. Когато
натиснете стрелката наляво, скритите
предмети от менюто се появяват отново и
избора на предмет преминава в левия панел.
6. Натиснете бутона MENU/BROWSE, за да
излезете в главното меню.
Използване на настройките
на телевизионото меню
Телевизионото меню ви позволява да влезете и
да промените настройките и предпочитанията
в случай, че искате да промените настройките
на първоначалната инсталация и/или искате
да контролирате настойките на специалните
телевизионни фукции, характеристики и
странично оборудване.
Нагласяне на настройките за
гледане и слушане
1. Натиснете бутона MENU/BROWSE на
дистанционото управление.
Главното меню се появява на екрана.
2. Изберете TV menu и натиснете стрелката
надясно.
На екрана се появява TV menu.
3. Изберете TV settings и натиснете стрелката
надясно.
Менюто TV settings се премества отляво.
4. Натиснете бутона MENU/BROWSE, за да
излезете от менюто.
Има три начина да направите променянето на
настройките на телевизора по-лесно. Погледнете
следващите страници.
10
А. Променяне на настройките по
лесен начин чрез Settings assistant
Всеки път, когато направите вашия избор,
натискайте оцветения в зелено бутон, за да
потвърдите избора.
1. Изберете Settings assistant и натиснете
стрелката надясно.
Посредством няколко разделени екрана/
цели екрана вие бързо можете да изберете
предпочитаните настройки на картината
и звука, за да имате настройки, които ви
удовлетворяват. Погледнете Инсталиране
за първи път, Стъпка 3: Помощник при
настройките: избор на настройки на
телевизора.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да се
върнете към телевизионото меню отново.
на плътни стойности, като по този начин
способностите на телевизора се използват
напълно.
• Ако изберете Subtle, това ви позволява
да нагласите настройките на картината и
звука на най-чистото възпроизвеждане на
съдържанието на оригиналния източник.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон за да
запаметите избраните настройки.
Бележка:
запаметяването на стандартни настройки ще
се запамети върху насточщите настройки за
гледане и слушане.
В. Индивидуални настройки на
картината и звука
•
Б. Използване на стандартните
настройки (ако има такива)
Това ви позволява да върнете настройките за
гледане и слушане към предварително зададени
фабрични настройки.
1. Изберете Reset to standart и натиснете
стрелката на дясно.
• Появява се меню, което ви позволява да
изберете една от стандартните настройки
за гледане и слушане.
• Current показва вашите настоящи настройки
за гледане и слушане.
• Ако изберете Natural, това ви позволява да
нагласите настройките на картината и звука
на препоръчаните стандартни стойности. В
повечето случаи, това ще ви даде най-добре
балансираното изживяване от гледането.
• Ако изберете Vivid, това ви позволява да
нагласите настройките на картината и звука
11
Изберете Picture и Sound и натиснете
стрелката надясно.
- Менюто за картината се състои от
настройки, които повлияват качеството
на картината.
- Менюто за звука се състои от настройки,
които повлияват качеството на звука
Бележки:
- прочетете помоюните текстове, които
се появяват на избрания от ва определен
предмет;
- за повече информация и повече специални
функци, в които влизате от време на време,
погледнете разширените инструкции за
експлоатация на www.philips.com/support.
Формат на картината
Изберете измежду следните формати на
картината: Автоматичен формат, Супер увеличен
4:3, Разширен за филм 14:9, Разширен за филм
16:9 или Широк екран.
Автоматичния формат прави картината, така че
да изпълва екрана колко е възможно повече.
В случай, че има субтитри в черната линия отдолу,
автоматичния формат ги прави видими.
В случай на лого на излъчваната програма в
ъгъла на черната линия отгоре, логото изчезва
от екрана.
Супер увеличен премахва черните линии от
страни на 4:3 програмите с много минимално
разстройване.
Когато е избран Разширен за филм 14:9,
Разширен за филм 16:9 или Супер увеличен
формат на екрана, можете да направите
субтитрите видими със стрелките нагоре/
надолу.
Бележка:
не всички формати на екрана са възжмони
при използване на HD (с висока разрешаваща
способност) източници.
Това ви позволява да нагласяте размера на
картината, взависимост от излъчвания формат
и вашите предпочитания.
Навигация с настройките на телевизионото
меню, погледнете: Използване на настройките
на телевизионото меню.
Съвет:
т аз и фу н к ц и я е съ щ о та к а д о с т ъ п н а
посредством бутона OPTION на дистанционото
управление.
12
Нагласяне на
настройките на
менюто за функциите
1. Превключете на телетекст и изберете
правилната страница със субтитри от
индекса.
2. Изключете телетекста.
3. Изберете
• Subtitle On, за да се покажат субтитрите на
избраните телевизионни канали.
• On during mute, за автоматично показване
на субтитрите само когато звука е бил
изключен с бутона % на дистанционото
управление.
Език на цифрови субтитри (само
ако има цифрово телевизионно
излъчване)
М енюто с функциите, ви позволява да
контролирате настройките на специалните
функции и характеристики на телевизора и
допълнително оборудване.
1. Натиснете бутона MENU/BROWSE на
дистанционото управление.
Появява се главното меню.
2. Изберете TV menu и натиснете стрелката
надясно.
TV menu се премества отляво.
3. Изберете Features и натиснете стрелката
надясно.
Менюто Features се премества в левия
панел.
4. Използвайте стрелките нагоре/надолу,
за да изберате предметите от менюто за
функциите.
5. Натиснете стрелк ата надясно, за да
влезете в избрания предмет от менюто за
функциите.
6. Използвайте бутоните със стрелките, за да
нагласите настройките.
7. Натиснете стрелката наляво, за да се
върнете е менюто за функциите.
Това ви позволява (временно) да изберете
предпочитания от вас език на субтитрите от
списъка на възможните излъчвани езици за
пуснатата в момента програма.
•
Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да
смените временно вашия постоянен избор
на език и потвърдете с бутона ОК.
Sleeptimer (Таймер за
самоизключване)
Това наглася период от време, след изтичането
на който, телевизора автоматично преминава в
режим стендбай.
1. Изберете Sleeptimer.
2. Натиснете стрелката надясно.
3. Изберете стойност със стрелките нагоре/
надолу.
• Списък а има стойности от 0 до 180
минути. Когато е избрано 0, таймера за
самоизключване не изключен.
Childlock
Посредством 4-цифрен код, ви можете да за
заключвате телевизионни канали и външни
източници, за да предотвратите гледането на
определени канали от деца.
Субтитри
Това показва субтитрите на телетекста и DVBT от избрания телевизионен канал. Те могат
да показват постоянно, или само когато звука
в изключен. Страницата със субтитрите на
телетекста на аналогови канали трябва да бъде
запаметена за всеки канал.
13
Set code/Change code (поставяне
на код/Смяна на кода)
1. Изберете Childlock.
2. Натиснете стрелката надясно, за да влезете
в Childlock менюто.
3. Въведете вашия 4-цифрен код.
Бележка:
трябва да въвеждате отново вашия код всеки
път когато влизате в Childclock менюто.
4. Изберете някой от предметите в менюто
Childclock и натиснете стрелката надясно:
• Lock (заключване), за да заключите всички
канали и външни източници:
• Custom lock (определено от вас заключване),
за да заключите определена програма, или
да заключите всички канали в определено
време.
Изберете:
• Lock after (заключи след), за да заключите
всички програми от определено време
нататък.
- Натиснете два пъти стрелката надясно.
- И збе р ете O n , з а д а н а гл а с и те
часовника.
- Натиснете стрелката наляво.
- Изберете Time и натиснете стрелката
надясно.
- Въведете времето посредством
стрелките нагоре/надолу и надясно.
- Натиснете бутона MENU/BROWSE, за
да изключите менюто.
• Channel lock (заключване на канал), за да
заключите определен телевизионен или
външен канал.
- Натиснете бутона ОК за включване или
изключване.
• Parental rating (възрастова граница), за да
настроите възрастовата граница на цифрови
програми, ако програмата има тази функция.
Приложените граници са взависимост от
избраната държава при първоначалната
инсталация.
- Натиснете стрелката надясно и изберете
възрастова граница със стрелките нагоре/
надолу.
• Unlock (отключване), за да премахнете
всички поставени преди това ограничения.
Важно: ако забравите вашия код!
1. Изберете Change code (смяна на кода) и
натиснете стрелката надясно.
2. Въведете отменящия код 8-8-8-8.
3. Въведете нов личен 4-цифрен код.
4. Потвърдете вашият нов код.
Предишния код е изтрит и новият е запаметен.
Това ви позволява да сложите или да промените
4-цифрения код за достъп, който се използва,
на друга различна заключваща функция на
телевизора.
•
•
Изберете Set или Change code.
- ако не съществува PIN-код, менюто
автоматично преминава на Set code.
Следвайте инструкциите на екрана.
- ако преди това е имало въведен PINкод, менюто автоматично преминава на
Change code. Следвайте инструкциите
на екрана.
Въведете вашия код с бутоните с цифрите.
Всички комбинации от 0000 до 9999 са
валидни числа.
- Появява се менюто с функциите със
съобщение, което потвърждава, че
вашия PIN-код е въведен или сменен.
On timer (таймер за включване)
От режим стендбай, по този начин телевизора
автоматично се включва на определен канал в
определено време.
1. Изберете On timer.
2. Натиснете стрелката надясно за да влезете
в On timer менюто.
3. Изберете Timer и натиснете стрелката
надясно.
4. Изберете On.
5. Изберете Channel и след това телевизиония
канал, на който искате да се включи
телевизора в определеното време и ден.
6. Изберете Day и след това деня от седмицата
или изберете Daily (всеки ден).
7. Изберете Time и въведете времето с бутоните
с цифри или със стрелките нагоре/надолу.
8. Натиснете бутона ОК, за да го включите.
9. Натиснете стрелката наляво, за да се
върнете към менюто за функциите или
натиснете бутона MENU/BROWSE, за да
изключите менюто.
Бележка:
от сега нататък, всяка седмица, вашият
телевизор ще се включва автоматично на
избрания канал, в избрания ден, в избраното
време, докато не изключите отново функцията
On timer.
14
Как да търсите
и запаметявате
телевизиони канали
Common interface
(стандартен изглед)
Бележка:
това функционално е достъп в определени
държави.
Това ви дава достъп до приложенията за
стандартен изглед, определени от сервизните
доставчици на модула Common Interface (CI).
Погледнете Място за включване на Common Interface. Свържете с вашия CI сервизен
доставчик за да получите повече информация;
Погледнете разширената инструкция за
експлоатация на www.philips.com/support за
повече информация.
Съвет:
имате нужда от тази част само ако искате да
промените инсталационите настройки.
Инсталационо меню
Това меню ще промени настройките свързани
с инсталацията на телевизиони канали, езика
и държавата и тези при първоначалната
инсталация на вашия телевизор.
Демонстрация
Това ви позволява да придобиете предства за
функциите, който са част от телевизора.
Изберете Demo.
Натиснете стрелката надясно.
Изберете желаната демонстрация.
Натиснете бутона ОК, за да започне
демонстрацията.
• Избраната демонстрация се пуска веднъж.
5. Натиснете оцветения в червено бутон, за
да спрете демонстрацията и да се върнете
в менюто за демонстации.
6. Натиснете оцветения в червено бутон, за да
излезете от менюто за демонстации.
1.
2.
3.
4.
1. Натиснете бутона MENU/BROWSE на
дистанционото управление.
Появява се главното меню.
2. Изберете TV menu и натиснете стрелката
надясно.
TV menu се премества отляво.
3. Изберете Installation и натиснете стрелката
надясно.
Менюто Installation се премества в левия
панел.
4. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за
да изберате предметите от инсталационото
меню.
5. Натиснете стрелката надясно, за да влезете
в избрания предмет от инсталационото
меню.
15
6. Използвайте бутоните със стрелките, за да
настроите настройките.
7. Натиснете бутона ОК, за да ги активирате.
8. Натиснете стрелката наляво, за да се
върнете в менюто за инсталация или
натиснете бутона MENU/BROWSE, за да
изключите менюто.
То в а м е н ю в и п о з в ол я в а д а и з б е р ет е
предпочитания от вас език за менюто, звука и
субтитрите.
Избор на държава
Приложимо е само за определени държави и
зависи от избраната държава.
Това ви позволява да изберете местната
времева зона, така че часовника на екрана да
показва точното време.
След като правилно са избрани езика и
държавата, вече може да търсите и запаметите
телевизиони канали.
Всички достъпни телевизиони канали се
намират и запаметяват автоматично.
Това ще отнеме няколко минути.
Когато търсенето приключи, менюто ще
покаже броя на намерените цифрови и
аналогови канали.
Инсталационно обновяване
То ва в и п оз вол я ва а вто м ат и ч н о д а
настройвате и обновявате всички доспътни
канали.
Цифрово: тестване на приемането
(само с цифрово телевизионо
излъчване)
Това ви позволява да виждате качеството и
силата на приемания сигнал за цифрови честоти.
Това ви позволява да откриете позицията на
антената, което ви дава най-добро приемане.
Това меню ви позволява да изберете държавата,
в която се намирате.
Запаметяване на телевизиони и
радио канали
Телевизора ще сканира целият честотен спектър,
основан на избраната държава.
•
1. Изберете предмет от менюто за езика и
влезте в списъка с възможните езици със
стрелката надясно.
2. Изберете вашия език със стрелките нагоре/
надолу.
3. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите
избора си.
Изберете Channels (канали) в инсталационото
меню на телевизора.
Автоматично инсталиране
•
Избор на език на менюто
Избор на времева зона (само с
цифрово телевизионо излъчване)
•
Съвет:
за п р е п о р ъ ч ва н е е д а с е с въ рж ет е с
специалист по инсталирането на антени, за
да постигнете най-добри резултати. Можете
също така директно да въведете честотите
на цифровите канали, които искате да
тествате.
Аналогов: ръчно инсталиране
Това ви дава възможността ръчно да инсталирате
(намиране канал по канал) аналогови канали.
Ръчното инсталиране няма да открие нито да
запамети никакви DVB-T (цифрови) канали.
16
Пренареждане на списъка с
каналите
Това ви позволява да преименувате, да
пренаредите и да премахнете или инсталирате
отново запаметени канали.
• Натиснете оцветения в червено бутон, за да
смените запаметеното име в паметта или, за
да наименувате канал, за които още няма
въведено име.
• Натиснете оцветения в зелено бутон,
за да премахнете запаметен канал, и
поради това повече няма да можете да го
настройвате. Натиснете същия бутон отново,
за да инсталирате отново по-рано премахнат
канал.
• Натиснете оцветения в жълто или синьо
бутон, за да промените реда на запаметен
канал.
1. Изберете Analogue: Manual Installation и
натиснете стрелката надясно.
2. Изберете System.
3. Изберете вашата държава или част от света,
в която се намирате в момента.
4. Изберете Search и натиснете стрелката
надясно.
Съвет:
ако знаете честотата на канала, въведете
3-те цифри на честотата с бутоните с
цифрите от 0 до 9 (например, 049).
5. Изберете червения или зеления бутон, за да
продължите.
6. Н ат и с н ете с т р ел к ата н а л я во , з а д а
запаметите намерения канал или за да
потърсите друг канал.
7. Изберете Fine tune (финна настройка) и
натиснете стрелката надясно.
Финното настройване може да бъде полезно,
когато честотата е променлива или когато
има смесване с друга честота.
Нагласете честотата със стрелките нагоре/
надолу в случаите на слабо приемане на
открития канал.
8. И з б е р е т е S t o r e c u r r e n t c h a n n e l
(запаметяване на настоящия канал), ако
искате да запаметите честотата под номера
на настоящия канал.
Натиснете стрелката надясно и потвърдете
с бутона ОК.
Изберете Store as new channel (запаметяване
като нов канал), ако искате да запаметите
честотата под нов номер на канал.
Натиснете стрелката надясно и потвърдете
с бутона ОК.
9. Използвайте менюто за пренареждане, за да
пренаредите или преименувате каналите.
Настройване на предпочитанията
ви
Това меню съдържа предмети, които могат да
настроят или нагласят разнообразни специални
фунцкии на телевизора и такива, в които по
принцип се влиза от време на време.
17
Избор на свръзки
Избор на локализация
Това ви позволява да изберете локализацията
на вашия телевизор.
Ако изберете Shop, ще имате фиксирани
настройки на картината и звука.
Локализацията Home ще даде пълна свобода
да смените всяка предварително зададена
настройка за картината и звука.
Това ви позволява да изберете странично
оборудване, което сте свързали към аудио и
видео местата за свързване.
Избор на телетекст 2.5
Някой излъчватели предлагат възможността
да се виждат повече цветове, други фонови
цветове и по-хубава картина в страниците на
телетекста.
• Изберете Teletext 2.5 On, за да се възползвате
от тази функция.
• Изберете Teletext Off ако ви харесва повече
неутралния вид на телетекста.
- Направения избор е валиден за всички
канали, които излъчват телетекст 2.5.
Избор на On Screen Display (OSD)
Това ви позволява да избирате начина на
показване на линията за силата на звука и
съкратена или разширена информация за
програмата и канала, да се показва на екрана.
Показване на заглавието на програмата
Това ви позволява да се покаже заглавието на
програмата според предаваната информация.
• Когато е избрано Yes, след избора на
телевизиона програма или след като
натиснете бутона
на дистанционото
управление, заглавието на програмата ще
се появи ако се предава.
1. Изберете Connections.
2. Натиснете стрелката надясно.
3. Изберете входа, към който е включено
страничното оборудване.
• Когато изберете EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1,
HDMI2, Side или Digital Audio In, се появява
списък, в който можете да откриете вида на
страничното оборудване, което е свързано
към входа.
4. Натиснете стрелката надясно отново, за
да влезете в списъка с видовете странично
оборудване, свързано към избрания вход.
5. Изберете страничното оборудване със
стрелките нагоре/надолу.
Digital Audio In
•
•
Ако страничното оборудване има дигитален
аудио изход, можете да го свържете към
мястото за свързване на телевизора DIGITAL
AUDIO IN, с единичен кабел.
В менюто за свръзките, назначете Digital
Audio In към съответния външен вход, към
който е свързано страничното оборудване.
В допълнение, за да се възприеме аудио изхода
посредством Digital Audio In, телевизора може да
излъчва кодирано Dolby Digital аудио посредством
DIGITAL AUDIO OUT мястото за свързване към
външен усилвател или приемник. Ако усилвателя
или приемника имат отговарящо място за
свързване за Digital Audio In, можете да го
свържете към мястото за свързване на телевизора
DIGITAL AUDIO OUT, с единичен кабел. Погледнете
Създаване на видео и аудио връзки, Свързване на
усилвател за домашно кино.
18
Избор на номер за
декодиращ канал
Това ви позволява да определите един или повече
номера на канали като декодиращи номера
на канали когато докодер или дескрамблер
(устройство намаляващо трептенията) са
свързани към EXT1 или EXT2.
Как да обновите
софтуеъра на вашия
телевизор
Това ви позволява да обновите софтуеъра
на телевизора си к ато използвате USB
устройство.
1. Изберете номер на к анал, под който
сте запаметили програма, която идва от
декодера или дескрамблера.
2. Изберете Status.
3. Изберете входа използван за свързването
на декодера: None, EXT1 или EXT2.
• Изберете None, ако не желаете избрания
номер на канал да бъде активиран като
декодиращ номер на канала.
Обновяване с USB устройство
Възможно е да започнете процедурата по
обновяването от USВ устройство преди да
сте пуснали телевизора. Паметта трябва да е
запълнена с точната информация (и структура)
за обновяване, която можете да откриете на
сайта: www.philips.com/software.
Автоматично известие за
софтуеъра (ако има)
Връщане към
фабричните настройки
Това ви позволява да възстановите повечето
предварително зададени фабрични параметри.
1. Изберете и натиснете стрелката надясно.
2. Натиснете бутона ОК за да изтриете
настройките и да възстановите техните
предварително зададени стойности.
Когато включите вашия телевизор, може да се
появи съобщение, че има ново обновление на
софтуеъра, което е достъпно.
1. Натиснете оцветения в червено бутон на
дистанционото управление, ако искате да
ви се напомни това по-късно.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон на
дистанционото управление, за да потвърдите,
че сте прочели съобщението.
• В ед н ъ ж с л ед к ато с те п от въ рд и л и ,
съобщението няма да се появява повече.
Въпреки това, ако искате да видите последното
излъчено известие отново, изберете Announcement в менюто за обновяване на софтуеъра.
Бележка:
докато софтуеъра не се обнови, съобщението
ще бъде достъпно.
19
Създаване на любим
списък
Това ви позволява да съдадете до четири
любими списъка с канали от предпочитанието
от вас телевизиони канали и радио станции.
Например, всеки член от семейството може да си
създаде негов/нейн собствен любим списък.
В допълнение, към любимите списъци с канали
можете да изберете и списък само с цифрови
телевизиони канали или списък само с радио
станции или списък само с аналогови канали.
Бележка:
когато този бутон се натисне за пръв път
след като приключите инсталирането, ще
се изпише списъка с всички канали. В други
случаи ще се показва последния избран списък
с канали.
Избор на канал от показан любим
списък
1. Натиснете бутона FAV (или бутона ОК).
Появява се последно избрания списък с
канали.
2. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да
изберете канал.
3. Натиснете бутона ОК, за да пуснете избрания
канал.
Избор на друг любим списък с
канали
1. Натиснете бутона FAV.
Появява се последно избрания списък с
канали.
2. Натиснете оцветения в червено бутон за да
се появи списък с възможните списъци с
любими канали.
3. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да
изберете списък.
4. Натиснете бутона ОК.
5. Натиснете бутона FAV отново, за да
излезете.
Създаване на любим списък или
променяне на списъка
1. Натиснете бутона FAV.
• Появява се последно избрания списък с
канали.
2. Натиснете оцветения в червено бутон.
• Появява се списък с възможните списъци от
любими канали.
3. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да
изберете Любим (от 1 до 4) списък с канали.
4. Натиснете бутона ОК.
5. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да
преминете в режим Edit.
20
•
Избраният любим списък ще изкара пълен
списък с канали.
6. Използвайте стрелките нагоре/надолу, за да
изберете канал.
7. Натиснете бутона ОК, за да маркирате или
махните маркировката на избрания канал,
и за да го прибавите или премахнете от
избрания любим списък.
8а.
• Натиснете оцветения в зелено бутон отново,
за да излезете от режим Edit.
• Появява се промененият списък с любими
канали.
- Натиснете бутона FAV отново, за да
излезете.
• С бутона -Р+ вие ще можете да преминавате
през телевизионите канали от избрания
списък.
8б. Натиснете оцветения в червено бутон за да
премахнете списъка с канали.
EGP(Електронен програмен
пътеводител)
(само за цифрови телевизиони канали)
Бележка:
с бутоните с цифрите все още можете да
избирате канали, които не са маркирани като
любими.
Избор само на телевизиони
канали или само радио станции на
списъка с всички канали
Когато се появи или избере списъка с всички
канали, можете да филтрирате списъка и да
изберете списък само с телевизиони канали или
списък само с радио станции.
1. Натиснете бутона FAV.
• Появява се последно избрания списък с
канали.
2. Натиснете стрелката наляво.
3. Изберете списъка с всички канали и натиснете
стрелката надясно.
4. Натиснете оцветения в червено бутон, за да
го филтрирате.
5. Изберете желаният от вас списък с канали.
6. Натиснете бутона FAV отново, за да
излезете.
• С бутона -Р+ вие ще можете да преминавате
през телевизионите канали от избрания
списък.
Електроният програмен пътеводител ви
показва информация относно пуснатия канал
и също така за следващия канал (само за
цифрови телевизиони канали, които имат EGP
информация).
Бележка:
тези инструкции може да се различават
според вида на Електрония програмен
пътеводител.
1. Натиснете бутона
.
- Появява се екран с EGP. Взависимост
от условията, може да е необходимо
Бележка:
известно време да се получи EGP
филтрирането няма да бъде запаметено след
информацията.
като изключите телевизора или той премине
- EGP екрана се обновява автоматично,
в режим стендбай.
ако успешно бъде получена EGP
информацията. Ако не, EGP екрана
остава празен.
21
Появява се информация относно
избраната програма.
- И з п ол з в а й т е ц в ет н и т е б у т о н и ,
разположени в долната част на екрана,
за да включите възможните EGP
функции.
- Използвайте стрелките нагоре/надолу
за да изберете предмет от менюто.
Прочетете помощните текстове, които
се появяват на избрания специфичен
предмет. (За повече информация,
погледнете разширените инструкции за
експлоатация на www.philiph.com/support).
2. За да изключите Електрония програмен
п ъ т е в од и т е , н ат и с н ет е бу т о н а
отново.
Мултимедиен преглед
-
Мултимедийният преглед ви позволява да
пускате снимки или да слушате аудио файлове,
запаметени на USB устройство. Приложението
мултимедиен преглед се повиква от главното
меню.
• Могат да се възпроизвеждат следните
формати на файлове:
за снимки: JPEG
за аудио: MP3, MP3 pro, LPCM
• Не можете да държите Philips отговорен за
USB устройства, които не се поддържат.
Как да видите съдържанието на
USB устройство
Съвет:
ако USВ устройството не пасва в USB порта
отстрани, използвайте удължителен USB
кабел, за да свържете USB устройството с
USB порта. Попитайте вашия вносител за
повече информация.
Включване на USB устройство
Бележка:
USB устройства не се доставят с този телевизор.
Ако използвате USB мемори стик или дигитална
камера, свържете ги към USB порта отстрани.
Погледнете Създаване на видео и аудио връзки,
Преглед на страничния панел.
Когато USB устройството е включено, менюто за
мултимедиен преглед се появява автоматично.
22
Изключване на USB устройство
1. Натиснете бутона MENU/BROWSE на
дистанционото управление, за да изключите
главното меню.
2. Изключете USB устройството.
Меню за мултимедиен преглед
1. Включете USB устройство.
2. Изберете USB устройство под Мултимедия
с стрелките нагоре/надолу.
• Мултимедийния преглед ви позволява да
прегледате съдържанието запаметено на
включеното USB устройство.
• Появява се дву панелен преглед, като в
левия панел се съдържат следните видове
съдържание (Музика, Снимки).
• В десния панел се появява съдържанието,
к о ето е д о с т ъ п н о от и зб р а н и я в и д
съдържание.
3. Натиснете стрелката надясно, за да влезете
в съдържанието.
4. Натиснете стрелките нагоре/надолу, за да
изберете съдържание.
5. Натиснете стрелката надясно, за да влезете
в съдържанието.
6. Натиснете стрелките нагоре/надолу, за да
изберете файл или папка.
Бележка:
натиснете оцветения в зелено бутон, за да
се покажат всички файлове с изображения в
настоящата папка, като малки изображения,
докато преглеждате снимки. Натиснете
оцветения в зелено бутон отново, за да се
покажат файловете с изображения като
списък.
7. В случай, че е избрано file, натиснете бутона
ОК за да пуснете снимката или за да пуснете
аудио файл.
В случай, че е избрано directory, album или
playlist, натиснете стрелката надясно, за
да влезете в съдържанието или натиснете
бутона ОК, за да пуснете презентация
или повтарящо се възпроизвеждане на
файловете, които има.
8. Натиснете стрелката наляво, за да продължи
да свири музиката и да се върнете към
менюто Мултимедия.
9. Натиснете един от оцветениете бутони на
дистанционото управление, за да извършите
отговарящата на тях функция показана в
долната част на екрана.
Съвет:
оцветения в синьо бутон може да се използва,
ако е необходимо, за да се появят отново
цветните бутони.
10. За да спрете възпроизвеждането на
съдържанието, натиснете бутона x на
дистанционото управление.
23
Бележки:
• Вашия телевизор поддържа презентации
с музика на заден фон.
Погледнете разширената инструкция
за експлоатация на www.philips.com/support: Анекс 2 - формат на презентация на
телевизор Philips с музикален фон;
• Възпроизвеждането ще продължи дори
ако сте включили на екраните за преглед.
Звука ще спре когато започне друга песен,
или когато стигне края.
• Повече техничестки бележки могат да
се открият на www.philips.com/support:
Анекс 3, Philips TV - проблеми свързани с
дигитални камери и USB.
Телетекст
Бележка:
телетекста не е достъпен посредством
оборудване свързано през HDMI мястото за
свързване.
Повечето телевизиони к анали излъчват
информация посредством телетекст.
Този телевизор има памет за съхранение на
1200 страници, като по този начин могат да
бъдат запаметени повечето излъчвани страници
и подстраници, за да се съкрати времето за
чакане. След всяка смяна на канала, паметта
се обновява.
•
Натиснете /, за да включите телетекста.
- Главната страница с индексите се
появява на екрана.
Избор на страница от телетекста
•
•
24
Въведете номера на желаната страница с
цифровите бутони или с бутона –Р+.
Изберете от възможностите в долната част
на екрана с оцветените бутони.
Включване на предишно избрана
страница от телетекста
•
Натиснете бутона Р<Р.
Уголемяване на страница от
телетекста
•
Избор на T.O.P. телетекстовите
излъчвания
•
•
Натиснете
.
- Появява се преглед на достъпните T.O.P.
телетекстовите теми.
Изберете желаната тема със стрелките
нагоре/надолу, наляво/надясно и натиснете
бутона ОК.
Бележка:
не всички канали имат T.O.P. телетекстови
излъчвания.
Натиснете бутона OPTION на дистанционото
управление неколкократно, за да се покаже
горната част на телетекста, долната част
на телетекста и след това, за да се върнете
нормалния размер на страницата на
телетекста.
Меню на телетекста
Менюто на телетекста предлага множество
функции за контрол на телетекста.
•
Включете телетекста и натиснете бутона
MENU/BROWSE, за да включите менюто.
Избор на подстраница
Когато дадена страница от телетекста се състои
от различни подстраници, се появява списък с
възможните подстраници на екрана.
Натиснете стрелките наляво или надясно,
за да изберете предишната или следващата
подстраница.
Картина/Телетекст
1. Натиснете бутона /.
2. Натиснете бутона
, за да се покаже
телетекста отдясно на екрана.
3. Натиснете бутона
, за да излезе
телетекста на целия екран.
4. Натиснете бутона / , за да се покаже
картината на целия екран.
Хипертекст
Посредством хипертекста можете лесно да
прескачате на страница с определен номер или
да търсите за определена дума показана на
пуснатата в момента страница от телетекста.
Разкриване
Разкриване/скриване на скрита информация
на страница, както и разрешения на гатанки и
пъзели.
Въртене на подстраниците (ако
подстраници са възможни)
Прави така, че подстраниците да се сменят
автоматично.
•
Натиснете бутона ОК за да включите, а за
да изключите го натиснете отново.
Език
1. Натиснете бутона ОК, за да изберете първата Ако буквите на екрана не отговарят на буквите
използвани от излъчвания телетекст, можете тук
дума или номер на страница.
2. Натиснете стрелките нагоре/надолу, наляво/ да промените езиковата група.
надясно, за да изберете всяка друга дума • Изберете Gr. I или Gr. II с бутона ОК.
или номер, който искате да търсите.
3. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите.
Търсенете започва.
Появява се съобщения в долната част на
екрана, което обозначава търсенето, или че
думата или страницата не са открити.
4. Натиснете стрелката нагоре, докато не
стигнете до горната част на страницата, за
да излезете от хипертекста.
25
Създаване на аудио и видео връзки
Съвет:
използвайте свободните входове на вашето
оборудване, които осигуряват най-добро
качество на видеото и аудиото.
Внимание:
уверете се, че първо сте свързали конектора
DVI изход, а след това сте свързали към HDMI
входа на вашия телевизор.
Бележка:
телевизора ви има всички видове конектори
с изключение на DVI конектор, но някое от
вашите оборудвания може да има този вид
конектор. В случай, че се нуждаете от DVI
към HDMI адаптор или HDMI към DVI кабел и
отделни аудио кабели, можете да ги откриете
при местния представител.
Бележки:
• кабелите обикновенно са с цветен код
спрямо съответните конектори. Свържете
червен с червен, бял с бял....
• при компонтната видео (YPbPr) връзка е
необходимо да видите видео източниците,
например цифрово излъчване идващо от
settop box, в 1080i,720p, 576i, 576p, 480i или
480p.
Най-добро видео представяне
Свързващ кабел
Нужда от аудио връзка
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Не
26
Създаване на аудио и
видео връзки - Преглед
на страничния панел
Слушалки
1. Включете жака в гнездото за слушалки i,
както е показано.
2. Импеданса на слушалките трябва да е
между 8 и 4000 Ohm. Гнездото за слушалки
е пригодено за 3.5 мм жак.
В менюто за звука изберете Headphone
volume за да нагласите силата на звука на
слушалките.
Фотоапарат, камера или игрова
конзола
Съвет:
натиснете % на дистанционото управление
за да изключите вградените високоговорители
на телевизора.
USB
Погледнете “Мултимедиен преглед”.
Създаване на аудио и
видео връзки - Преглед
на задния панел
Съвет:
за предпочитане е да свързвате странични
устройства с RGB изход към ЕХТ1 или ЕХТ2,
тъй като RGB осигурява по-добро качество
на картината.
EXT 1
е предназначен за CVBS, RGB и Audio L/R;
EXT 2
е предназначен за CVBS, S-VIDEO, RGB и
Audio L/R;
1. Свържете вашия фотоапарат, камера или
игрова конзола както е показано.
2. Свържете към VIDEO 2 и AUDIO L 3 за
моно оборудване. За стерео оборудване
свържете също така и AUDIO R 3.
S-VHS качество с S-VHS камера се постига
като свържете S-VHS кабелите с входа SVIDEO 1 и входовете AUDIO 3.
EXT 3
е предназначен за YPbPr, RGB H/V и Audio L/R;
Има HDMI 1 и 2.
Видео формати, които поддържа:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.
Внимание:
не свързвайте кабели 1 и 2 по едно и също
време. Тово може да доведе до смущения в
картината.
27
Създаване на аудио и видео връзки - Преглед
на задния панел
28
Свързване на VCR или DVD
рекордер
Свързване на декодер и VCR
Свържете еврокабела 4 към вашия декодер
и към специалната евро букса на вашия
рекордер.
Погледнете също така и упътването на вашия
рекордер.
Внимание:
не поставяйте вашия рекордер много близо до
екрана, тъй като някой рекордери получават
смущения от сигналите от екрана. Спазвайте
минимална дистанция от 0.5м от екрана.
С еврокабел
Съвет:
можете също така да свържете декодера
директно към EXT1 или ЕХТ2 с еврокабел.
Бележка:
за да записвате с рекордера, погледнете
разширенота инструкция за експлоатация на
www.philips.com/support или инструкцията за
експлоатация на вашия рекордер.
1. Свържете кабелите за антената 1 и 2 както
е показано.
2. Свържете еврокабела 3 както е показано.
3. Изберете източника, към който е свързано
VCR в инсталационото меню, Избор на
свръзка.
Само с кабел за антена
Свързване на две VCR или
на VCR и DVD рекордер
Бележка:
не можете да записвате сигнали от оборудване
свързано към YPbPr входа.
С еврокабели
1. Свържете кабелите за антената 1, 2 и 3
както е показано.
2. Свържете вашите VCR устройства или DVD
рекордера към ЕХТ1 и 2 с еврокабели 4 и
5.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, Избор на свръзка,
и го свържете с ЕХТ1
1. Свържете кабелите за антената 1 и 2 както
е показано.
2. Настройте тестовия сигнал на рекордера си
и го запзметете под програма номер 0.
Погледнте Аналогов: Ръчно инсталиране.
Погледнете също така и упътването на
вашия рекордер.
29
Само с кабел за антена
С конектори за компонентно видео
1. Свържете кабелите за антената 1, 2 и 3
както е показано.
2. Настройте тестовия сигнал на рекордера си
и го запзметете под програма номер 0.
Погледнте Аналогов: Ръчно инсталиране.
Погледнете също така и упътването на
вашия рекордер.
Погледнете Свързване на DVD плеър, сателитен
приемник или HD приемник.
Бележка:
за да записвате с рекордера, погледнете
разширенота инструкция за експлоатация на
www.philips.com/support или инструкцията за
експлоатация на вашия рекордер.
Свързване на сателитен
приемник
Свързване на DVD плеър,
HD приемник или игрова
конзола
Съвет:
ако е необходимо, можете да настроите
позицията на картината към центъра на
екрана с бутоните със стрелките.
С HDMI конектор
HDMI е водещият нов стандарт за дигитални
видео и аудио връзки.
С еврокабели
1. Свържете кабелите за антената 1 и 2 както
е показано.
2. Свържете вашия сателитен приемник към
ЕХТ1 и 2 с еврокабел 3.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, Избор на свръзка,
и го свържете с ЕХТ1 или 2.
1. Свържете вашето оборудване с HDMI
конектора.
30
2. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, Избор на свръзка,
и го свържете с HDMI1 или 2.
Конектора HDMI IN разрешава следните режими
на изображение на телевизори и монитори:
С DVI конектор
Съвет:
Към HDMI конектора може да се свърже само
DVD плеър с DVI с дигитален звук.
HD Телевизор със стандартна разделителна
способност (SDTV)
640 х 480i
720 x 480i
720 x 576i
Телевизор с подобрена разделителна способност
(EDTV)
640 х 480p
720 x 480p
720 x 576p
Телевизор с висока разделителна способност
(HDTV)
1920 x 1080i
1280 x 720p
PC VGA
SVGA
XGA
•
•
•
•
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Ако е необходимо, можете да нагласите
позицията на картината централно на екрана
със стрелките
Поради изискванията за легалност, е
възможно някой определени защитени от
копиране PCM аудио качества от странично
оборудване свързано към HDMI входа,
сигнала излизащ от дигиталното аудио да е
без звук.
Правилната работа се гарантира само с
HDMI съвместими потребителски продукти.
Ограничете дължината на кабела до 5 м.
В случай, че вашето HDMI оборудване не
приема никакъв сигнал, изключете HDMI
оборудането и след това го включете
отново.
1. Свържете DVI към HDMI кабела към един от
HDMI конекторите на телевизора 1.
2. Свържете аудио кабела 2 към конектора
DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, Избор на свръзка,
и го свържете с HDMI1 или 2.
4. Изберете също така Digital audio in в същото
меню за свързки.
Свързване на DVD плеър или
HD приемник
Съвет:
ако е необходимо, можете да нагласите
позицията на картината централно на екрана
със стрелките
31
Свързване на DVD плеър,
сателитен приемник или
HD приемник
Съвет:
ако е необходимо, можете да нагласите
позицията на картината централно на екрана
със стрелките
С компонентни видео конектори
1. Свържете трите отделни компонентни кабела
1 към YPbPr жаковете на DVD плеъра и към
Y, Pb и Pr жаковете на ЕХТ3 на телевизора.
2. Свържете аудио кабела 2 към цифровия
изход на оборудването и към конектора
DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, Избор на свръзка,
и го свържете с ЕХТ3.
Изберете също така Digital audio in в същото
меню за свързки.
4. В случай, че свързвате DVD плеър с
аналогов звук, свържете аудио кабела към
аудио жаковете на DVD-то L и R и към L/R
AUDIO жаковете на ЕХТ3 3.
5. В случай, че свързвате HD приемник и/или
сателитен приемник, свържете също така
кабела на кабелната телевизия и/или кабела
на сателитния приемник 4 и кабела на
антената 5.
Бележки:
• кабелите често са с цветен код. Свързвайте
червен с червен, бял с бял, т.н..;
• надписите на компонентните видео гнезда
могат да бъдат различни при отделните
модели DVD плеъри. Въпреки, че съкращенията
могат да се различават, буквите В и R
означават син и червен компонентни сигнали,
а Y означава светъл сигнал. Обърнете се
към инструкцията за експлоатация на DVD
плеъра, за определенията и подробности при
свързването.
• за да е оптимално гледането, се препоръчва
да включите вашето оборудване на възможно
най-високите режими на разделителна
способност.
Внимание:
в случай, че забележите прескачащи образи,
грешни цветове или липса на цвят, липса на
картина, или дори комбинации от тези на екрана,
проверете дали свръзките са направени добре
по правилния начин и дали разделителната
способност и стандартния сигнал на свързаното
оборудване са правилно настроени. Погледнете
упътването на оборудването.
32
Свързване на компютър
Бележки
• към HDMI конекторите може да се свърже
компютър само с дигитален звук;
• ако компютър ви няма изход за дигитален
з в у к , с въ р ж е т е в а ш и я к о м п ю т ъ р
посредством VGА конектора;
• преди да свържете компютъра към
телевизора, изберете в насртойките на
монитора на компютъра, за се върне към
честота от 60 Hz;
• поддържаните режими на комютърни
монитори са:
VGA
640 х 480
SVGA
800 х 600
ХVGA
1024 х 768
Компютър снабден с VGА
конектор:
Компютър снабден с DVI конектор:
1. Използвайте VGА към RGB H/V кабел 1, за
да го свържете към RGB H/V конекторите на
телевизора.
2. Свържете аудио кабела 2 към AUDIO R
(десен) и L (ляв) вход на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, Избор на свръзка.
Свързване на усилвател за
домашно кино
Цифров усилвател за домашно
кино
•
1. Използвайте DVI към HDMI кабел за да
го свържете към HDMI конекторите на
телевизора 1.
2. Свържете аудио кабела 2 към конектора
DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, Избор на свръзка,
и го свържете с HDMI 1 или 2.
4. Изберете също така Digital audio in в същото
меню за свързки.
Свържете цифровия усилвател за домашно
кино към DIGITAL AUDIO OUT конектора 1,
отзад на телевизора.
Съвет:
за да избегнете видимо закъснение между
картина и звук, използвайте DIGITAL AUDIO
OUT конектора на вашия усилвател за домашно
кино.
33
Аналогов усилвател за домашно
кино
•
Според вида на кабелите за свързване и
входовете за свързване на усилвателя за
домашно кино, свържете приеника към
AUDIO OUT L и R конекторите 3, или към
ЕХТ1 или ЕХТ2 2 отзад или отдолу отзад
на телевизора.
34
Употреба на слота
Common Interface
модула, вашия телевизор няма да може повече
да декриптира разбъркани цифрови DVB-T
канали.
Внимание:
изключете телевизора преди да включите какъвто
и да е модул в слота Common Interface.
За да влезете в приложенията за стандартен
изглед, погледнете Телевизионно меню,
Нагласяне на настройките на менюто за
функциите, Стандартен изглед.
Бележка:
това функционално е възможно само в
определени държави.
За да приемате разбъркани DTV сигнали имате
нужда от CA () модул и Смарт карта осигурени
от вашия доставчик на тази услуга.
CA модула може да включи допълнителни
услуги, като например Pay TV.
Свържете се с вашият CI сервизен доставчик,
за да получите повече информация за тези
модули.
Включване на CA модул
•
Включете определен CA модул в слота
Common Interface, за да тръгне. Ще отнеме
няколко минути преди CA модулът да бъде
активиран и информацията за услугата да
бъде свалена.
Внимание:
когато свързвате CA модул неправилно,
може да се повредят картата и телевизора.
След като поставите карта, оставете я за
постоянно в слота. Не я махайте от там,
освен ако не ви бъде казано да го направите.
Например, вашата карта трябва да бъде в
слота когато вашия CI излъчвател на услуги
иска да зареди нова информация на смарт
картата. Веднъж след премахването на CA
Избор на свързано
оборудване
Преди да използвате вашето свързано
о б о руд ва н е , т ря б ва д а го и збе р ете от
инсталационото меню, Избор на свръзка.
1. Натиснете бутона MENU/BROWSE.
2. Изберете TV menu и натиснетене стрелката
надясно.
3. Изберете Installation.
4. Натиснете стрелката надясно.
5. Изберете Connections.
6. Натиснете стрелката надясно.
7. Изберете входа към, който е свързано
страничното оборудване.
8. Натиснете стрелката надясно отново за
да влезете в списък с видовете странично
оборудване, за да изберете вход.
9. Изберете страничното оборудване със
стрелките нагоре/надолу.
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising