Philips 52PFL9703D/10, 37PFL9603D/10, 42PFL9603D/10, 42PFL9703D/10, 32PFL9603D/10, 47PFL9603D/10, 47PFL9703D/10 User manual

Philips 52PFL9703D/10, 37PFL9603D/10, 42PFL9603D/10, 42PFL9703D/10, 32PFL9603D/10, 47PFL9603D/10, 47PFL9703D/10 User manual
32PFL9603D
37PFL9603D
42PFL9603D
47PFL9603D
42PFL9703D
47PFL9703D
52PFL9703D
Инструкция за експлоатация
Важно
Прочетете тази инструкция за експлоатация
преди да започнете да използвате този
продукт.
-
Обърнете внимание на тази част и стриктно
следвайте инструкциите. Гаранцията не е
валидна при повреда, когато не са спазвани
инструкциите.
Безопасност
- За да избегнете късо съединение не
излагайте продукта на дъжд или вода.
- За да избегнете пожар или електрически
удар не поставяйте открити източници на
огън (например запалени свещи) близо до
телевизора.
- Оставете свободно място поне 10 см (4 инча)
от всички страни на телевизора, за да има
вентилация.
- Сложете го далеч от радиатори или други
източници на топлина.
- Не поставяйте телевизора в затворени
пространства като секции. Уверете се, че
пердета, лавици и т.н. не спират потока на
въздух през отворите за вентилация.
- За да избегнете повреда, не поставяйте
никакви предмети във вентилационите
отвори.
- Уверете се, че телевизора не може да падне.
Поставете телевизора върху стабилна и
плоска повърхност и използвайте само
поставката осигурена с телевизора.
- За да избегнете увреждане на захранвашият
кабел, което може да причини пожар
или електрически удар, не поставяйте
телевизора върху кабела или нещо друго,
което може да защипе кабела.
- Когато окачите телевизора на свиваемо рамо
или на скобите VESA за стена внимавайте
да не опъвате силно кабелите.
Частично
изкараните кабели може да причини
изскачане на искри или пожар.
Рециклиране
-
Грижа за екрана
-
-
Изключете телевизора от захранването
преди да го чистите.
Почистете повърхността със сух парцал.
Не прилагайте никакви други субстанции
(химически или почстващи препарати за
дома). Това може да повреди екрана.
Не пипайте, бутайте или трийте или удряйте
екрана с нищо твърдо, като това може да
надраска, развали или повреди за постоянно
екрана.
За да избегнете деформации и избледняване
на цветовете, изтрийте ако има капки вода
възможно по-скоро.
Статични изображения
Избягвайте статични изображения колко
е възможно повече. Ако неможете,
намалете контраста и яркостта на екрана,
за да предотвратите повреда на екрана.
Статичните изображения са изображения,
които остават на екрана за дълго време.
Примери за статични изображения са: менюта
на екрана, страници от телетекст, черни
ленти, информация за стоковата борса, лога
на телевизионни канали, изписване на време
и т.н.
Занесете опаковачните материали в местния
ви център за рециклиране.
Изхвърляйте стари батерии безопасно като
се съобразявате с местните наредби.
Този продукт е проектиран и произведен от
материали, които могат да се рециклират и
използват отново.
Този продукт не бива да се изхвърля с друг
домашен отпадък. Информирайте се или
попитайте вашия доставчик за местните
наредби и рециклирането предпазващо
околната среда. Неконтролираното
изхвърляне на отпадъци вреди на околната
среда и човешкото здраве. (ЕЕС 2002/96/
ЕС)
Вашият телевизор
Дистанционо управление
Този раздел ви осигурява преглед на бутоните за
контрол и функциите на този телевизор.
Преглед на телевизора
Бутони
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LightGide
Светлинен индикатор
Сензор за дистанционото управление
За усилване и намаляне на звука
Меню
За преминаване на следващия или
предишния канал или програма
7. Захранващ бутон
Mеста за свързване
1. За включване или за преминаване в режим
стендбай
2. За гледане на свързано устройство – DVD,
VCR…
3. Помощник за програмите
4. За усилване и намаляне на звука
5. За включване и изключване на Ambilight
6. Смяна на програмата напред или назад
7. Бутон за меню
8. Бутони за навигация
9. Цветни бутони
1. Места за свързване отзад
2. Места за свързване отстрани
За повече информация погледнете Свързки.
За повече информация погледнете: Преглед на
дистанционото управление.
Най-съществените неща на
продукта
Начало
Този раздел ви помага за поставянето и
инсталирането за пръв път на телевизора.
Вашият нов телевизор е снабден с някой от найсъвремените аудио и видео новости. Вашият
телевизор предлага следните предимства ...
Поставяне на телевизора
LCD дисплей с висока разделителна
способност
HD разделителна способност от 1920х1080р,
най-високата за HD източници. Осигурява чиста,
без трептения картина с непрекъснато търсене с
оптимална яркост и изключителни цветове.
Внимание
Внимателно прочетете мерките за
безопасност в: Безопасност преди да
поставите телевизора.
-
Ambilight
За по-успокояващо усещане от гледането и
подобрено усещане от качеството на картината.
-
Pixel Plus HD
Предлага префектно качество на картината от
какъвто и да е източник.
-
100Hz Clear LCD (ако има)
Предлага изключителна острота при
възпроизвеждането на движения, по-добри
черни нива, силен контраст със свободни от
трептения, спокойни изображения и по-широк
ъгъл за гледане.
-
DVB-T вграден тунер
Освен нормалното аналогово телевизионо
излъчване, вашия телевизор приема и цифрови
наземни телевизиони и радио излъчвания.
Телевизорите с големи екрани са тежки.
Носете и поддържайте телевизора най-малко
двама души.
Най-доброто разстояние за гледане
на телевизора е разстояние три пъти
големината на екрана.
За най-добри условия на гледане, поставете
телевизора на такова място, че светлината
да не пада директно върху екрана.
Най-добър Ambilight ефект се получава в
стая с притъмнена светлина.
За най-добър Ambilight ефект, поставете
телевизора от 10 до 20 см от стената.
Сложете го така, че светлината да не пада
директно върху него.
Kensington слот за безопасност
Вашият телевизор е оборудван с Kensington слот
за безопасност отзад на телевизора за ключалка
против кражба. Ключалката Kensington против
кражба се закупува отделно.
Електронен програмен помощник – EPG
EPG показва цифровите телевизиони програми
в таблица на екрана. Помощника може да ви
напомни кога започват програмите, включва
телевизора и т.н.
HDMI места за свързване
HDMI конектори, за да имате найвисококачественото свързване с висока
разделителна способност.
USB свързване / PC мрежа
Мултимедийна връзка за незабавно гледане или
пускане на вашите снимки или музика.
Универсално дистанционо
Има универсално дистанционо, което може да
контролира и други устройства като DVD плеъри и
рекордери, цифрови приемници (STB) или системи
за домашно кино (HTS) на Philips и други марки.
MPEG4 излъчване (ако е достъпно)
Видеостандарт с по-високо качество предлагано
от HD предаваното излъчване.
Окачване на стена VESA
Разкачане на поставката на телевизора
1. Намерете 4-те винта отзад на телевизора.
32” / 81cm има два винта
Внимание
Съобразете се с теглото на телевизора
ако го окачвате на стената.
Неправилното окачване може да доведе до
сериозни наранявания или повреда. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност
за неправилно окачване, което е довело до
инцидент или нараняване.
Вашият телевизор е подготвен за закачване
на стена съвместимо с VESA. Скобите не са
осигурени. Трябва ви един от долуизброените
кодове VESA, за да купите скоби подходящи за
телевизора ви.
32”/81см
37”/94см
42”/107см
47”/119см
52”/132см
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 200, 200, 8
VESA MIS-F 300, 300, 8
VESA MIS-F 400, 400, 8
VESA MIS-F 400, 400, 8
Попитайте доставчика си за информация за
поставките и скобите за монтиране на стена.
2. Развийте винтовете.
Точки за фиксиране VESA
Намерете 4 места за фиксиране отзад на
телевизора.
3. Вдигнете телевизора от поставката.
Батерии на дистанциото
управление
на стендбай режим, издърпайте захранващия
кабел на телевизора ако няма да го използвате
дълго време и искате да спестите ток.
1. О т в о р е т е к а п а ч е т о н а о т д е л е н и е т о
за батериите отзад на дистанционото
управление.
2. Поставете трите осигурени батерии (тип АААLR03-1,5V). Уверете се, че + и – краищата на
бетериите са поставени правилно (отвътре
на отделението е отбелязано).
3. Затворете капачето.
1. Проверете дали захранването на токовата
мрежа отговаря на волтажа отпечатан
на лепенката отзад на телевизора. Не
включвайте захранващия кабел ако волтажа
е различен.
2. Пъхнете захранващия кабел плътно.
Бележка
Премахнете батериите ако не смятате да
използвате дистанционото управление за
дълго време.
Кабел за антената
1. Намерете мястото за свързване на антената
отзад на телевизора.
2. Пъхнете кабела на антената плътно в
гнездото за антената * Antenna.
Инсталиране за пръв път
Първият път, когато пъхнете захранващия
кабел, процедурата по инсталирането започва
автоматично. Следвайте инструкциите на
екрана.
Съвети
- Ако сте избрали грешен език, натиснете
червения бутон.
- За да пренаредите запаметените канали след
инсталацията, погледнете 6.3 Пренареждане
на запаметените канали.
Захранващ кабел
Захранващият кабел трябва да бъде достъпен
по всяко време.
Телевизора никога не се изключва напълно,
докато физически не издърпате захранващия
кабел.
Въпреки, че използва много малко ток, когато е
Употреба на телевизора
За да го изключите:
-
Научете се как да използвате вашия телевизор
за ежедневна употреба.
Гледане на телевизия
Включване и изключване
– стендбай
Смяна на канала
1. За да сменяте телевизионите канали:
- Натиснете номер (1 до 999) или натиснете
Р+ или Р- на дистанционото управление.
- Натиснете Program/Channel – или +
на страничните бутони за контрол на
телевизора.
2. Натиснте
, за да се върнете на
телевизиония канал, който сте гледали преди
това или към свързаното устройство.
За да включите телевизора:
-
Натиснете 1 Power отстрани на телевизора.
И двата индикатора не светят.
Натиснете 1 Power от дясната страна
на телевизора, ако индикатора за режим
стендбай е изключен.
Натиснете 1 на дистанционото управление,
ако светлиния индикатор за режим стендбай
е включен. LightGide мига по време на
стартирането и свети постоянно, когато
телевизора е готов за употреба.
За да преминете в режим стендбай:
-
Натиснете 1 на дистанционото управление.
LightGide изгасва и светва индикатора за
стендбай.
Нагласяне на звука
1. За да нагласите звука:
- Натиснете 2 + или – на дистанционото
управление
- Натиснете Volume + или - на страничните
бутони за контрол на телевизора.
2. За да спрете звука:
- Натиснете
на дистанционото управление
- Натиснете отново
, за да пуснете отново
звука.
За да включите от стендбай без
дистанционото управление:
-
Натиснете 1 Power отстрани на телевизора,
за да го изключите първо и натиснете отново
1 Power, за да го включите.
Гледане на канали от
цифров приемник
Гледане на DVD
1. Пуснете DVD диск във вашия плеър.
2. Поставете диск.
Началната картината плеър се появява
автоматично на екрана.
3. Натиснете Play u на плеъра.
Картината от вашия плеър се появява
автоматично на екрана.
1. Включете цифровият приемник.
Картината от вашия приемник може да се
появи автоматично на екрана.
2. Използвайте дистанционото управление
на цифровия приемник, за да изберете
телевизионен канал.
Ако картината не се появи:
1. Натиснете
на дистанционото управление.
Ако не се появи картината:
1. Натиснете
на дистанционото управление.
2. Натиснете pилиq, за да изберете къде сте
свързали DVD плеъра. Изчакайте няколко
секунди докато се появи картината.
3. Натиснете ОК.
4. Натиснете Play u.
2. Натиснете pилиq, за да изберете къде сте
свързали приемника.
3. Натиснете ОК.
4. Използвайте дистанционото управление
на цифровия приемник, за да изберете
телевизионен канал.
Избор на страница от
телетекста
Бележка: Когато не сте свързали устройства,
погледнете:Свръзки.
Повечето телевизиони канали излъчват
информация посредством телетекст.
Гледане на свързани
устройства
За да гледате телетекст:
1. Натиснете.
Появява се главната страница с индексите.
1. Включете устройството.
Картината от вашето устройство може да се
появи автоматично на екрана.
Ако картината не се появи:
2. Натиснете
на дистанционото управление.
3. Натиснете pилиq, за да изберете къде сте
свързали устройството.
4. Натиснете ОК.
5. Използвайте дистанционото управление на
устройството, за да изберете телевизионен
канал.
2. За да изберете страница по ваш избор:
- Въведете номер на страницата с цифровите
бутони.
- Натисенте Р+ или Р- pилиq,O за да видите
следващата или предишната страница.
- Натиснете цветен бутон, за да изберете един
от кодираните цветно предмети в долната
част на екрана.
Бележка: Когато не сте свързали устройства,
погледнете: Свръзки.
Съвет
Натиснете
, за да се върнете на
страницата, която сте гледали преди
това.
Използвайте повече от
вашия телевизор
3. Натиснете отново, за да изключите
телетекста.
За повече информация за телетекста, погледнете
Телетекст.
Този раздел се занимава с по-напредналата
употреба на вашия телевизор:
- как да се използват менютата
- как да нагласите настройките на картината,
звука и Ambilight
- повече за телетекста
- как да създадете списък от любими канали
- предимствата на електрония програмен
помощник
- как да зададете заключване и таймери
- как да зададете субтитри и да изберете език
на субтитрите
- как можете да гледате вашите снимки или
да пуснете вашата любима музика от USB
устройтво или компютърна или домашна
мрежа.
Смяна на Ambilight режима
Можете да нагласяте Ambilight между спокоен
или динамичен режим, така че да се сменя
от мек и гладък към бърз и отговарящ на
изображенията на екрана.
Настройване на Ambilight режима:
1. Натиснете Ambilight, за да го включите.
2. Натиснете Mode, за да сменяте между
спокоен и динамичен Ambilight режими.
Настройките на режима са достъпни само
ако Ambilight цвета е зададен на активен
режим в менюто Ambilight. Когато бъде
избран фиксиран цвят бутона Mode не
функционира. Погледнете 5.5 Ambilight.
Режим LoungeLight (ако е достъпен)
Когато телевизора е в стендбай режим, можете
да включите Ambilight.
1. Натиснете Ambilight на дистанционото.
Изчакайте докато се появи.
2. Натиснете Mode неколкократно, за да
сменяте между различните Ambilight
ефекти.
За повече информация, погледнете Ambilight.
Съвет
За да се наслдите напълно на Ambilight,
изключете или затъмнете осветлението в
стаята.
Дистанционо управление
Преглед на дистанционото управление
1. Стендбай 1
За да включите телевизора или да го върнете
в режим стендбай.
2. Source
За включване или изключване на менюто
Source.
За да управлявате свързано устройство или
да се върнете към телевизора.
3. TV
Настройва дистанционото за режим за
телевизор.
4. Телетекст
За да включите или изключите телетекста.
5. Цветни бутони
- За лесен избор на страници от телетекста.
- За лесен избор на задачи.
6. Guide
За да включите или изключите електрония
програмен помощник.
7. Бутони със стрелки pqtu
За да се движите или да преминете вляво
или вдясно през списъци или настройки.
8. ОК
- За да се появи списъка с каналите.
- За да активирате настройка.
9. Back бутон O
За да пуснете предишната програма или
предишния TXT.
За да махнете списъка с канали.
10. Аудио и видео бутони m u/ X M x z
За да конторлирате DVD плеъри или
рекордери, Blu-ray плеъри или VCR.
Cancel (само за Англия)
11. Volume 2
За да нагласите силата на звука.
12.
За да спрете звука или за да го пуснете
отново.
13. Цифрови бутони
За да изберете телевизионен канал.
14. Clock
За да се покаже часа на екрана.
15. Ambilight
За да включвате или изключвате Ambilight.
16. Mode
За да настроите динамичния ефект на Ambilight.
17. Предишен канал
За да се върнете на канала, който сте гледали
преди това.
18. +Р- Предишен или следващ канал
За да превключите на следващия или
предишния канал в списъка с каналите.
19. Menu
За да включите или изключите менюто.
20. Информация на екрана
За да се покаже информация за канала или
програмата ако е достъпна.
21. Двоен екран
За да се покаже телетекста от дяснта страна,
а картината отлявата страна на екрана.
22. Субтитри
За да активирате или изключите режима за
субтитри.
23. Широкоекранен формат
За да изберете формат на картината.
24. DVD STB HTS
За да контролирате свързано устройство.
Погледнете: Индекс, за да откриете раздела
в упътването относно определен бутон на
дистанционото управление.
10
Универсално дистанционо управление
Има универсално дистанционо, което може
да контролира и други устройства като DVD
плеъри и рекордери, цифрови приемници (STB)
или системи за домашно кино (HTS) на Philips
и други марки.
1. Натиснете DVD, STB или HTS на дистанционото,
за да изберете DVD, кабелен приемник (STB)
или система за домашно кино (HTS). Бутона
ще мига докато сте в този режим.
влезете.
DVD е за DVD, DVD-R, HDD и Blu-Ray
STB е за цифров и кабелен приемник
HTS е за системи за домашно кино, аудио/
видео системи.
Сега дистанционото е в избрания програмен
режим. Следвайте инструкциите на екрана.
-
Бележка
Телевизора и устройството трябва да са в
обхвата на дистанционото.
Метод 2: Директно въвеждане на кода за
настройки
Вместо да използвате помощника, можете
директно да въведете кода за настройки.
Вижте списъка с тези кодове по марка и
устройство на края на упътването.
2. И з п о л з в а й т е с ъ о т в е т н и т е б у т о н и
на дистанционото, за да контролирате
устройството. Ако то не отговаря или
работи неправилно, трябва да настроите
дистанционото за това устройство. Погледнете:
Контролиране на определено устройство.
3. Натиснете бутона TV, за да се върнете в
нормален режим. Ако не натиснете бутон в
продължение на 30 секунди, дистанционото
връща само на режим за телевизия.
Контролиране на определено
устройство
Можете да изберете от три начина за програмиране
на дистанционото за устройство от определена
марка:
- можете да използвате помощника на
дистанционото;
- можете да въведете кода за настройка на
марката или
- можете да пуснете автоматично търсене.
Бележка
Възможно е дистанционото да не е съвместимо
с всички марки DVD плеъри, кабелни приемници
и системи за домашно кино.
Метод 1: Използване на помощника на
дистанционото
1. Натиснете бутоните DVD, STB или HTS и ОК
едновремено за 4 секунди, за да изберете
универсалния режим, който искате.
2. Въведете три цифрения код за модела и
марката на устройството. Някой марки имат
по няколко кода, като трябва да изберете
един от тях. Можете да ги пробвате един
по един. Ако въведете известен код, всички
бутони за универсален режим ще мигнат
за потвърждение на избора. Ако въведете
непознат код, всички бутони за универсален
режим ще светнат за 2 секунди. Повторете
стъпка 2 с различен код.
3. Насочете дистанционото към устройството
и натиснете
, за да тествате дали кода е
разпознат. Ако е разпознат, пробвайте дали
работят всички функции. Ако не е разпознат,
повторете стъпки 1 и 2 с някой от другите
кодове за настройване.
Метод 3: Автоматично търсене на всички
кодове
Ако неможете да намерите марката или кода,
можете да пуснете автоматично търсене за
всички кодове. То може да отнеме няколко
минути.
Ако дори и след това няма правилен код, няма
да можете да управлявате това устройство с
това дистанционо. В такъв случай използвайте
дистанционото на устройството.
1. Включете устройството.
2. Натиснете бутона DVD, STB или HTS на
дистанционото за 4 секунди, за да изберете
режима, който искате или натиснете Menu 1. Включете устройстовото, за което искате да
настроите дистанционото.
и изберете Setup>Installation>Remo
te control assistant и натиснете 1, за да 2. Насочете дистанционто към устройството по
11
време на автоматичното търсене.
3. И з б е р е т е у н и в е р с а л е н р е ж и м , к а т о
натиснете бутоните DVD, STB или HTS и
ОК едновремено за 4 секунди. Избрания
универсален режим светва за постоянно.
4. Натиснете ОК, за да започне автоматичното
търсене. На всеки 2 секунди, когато се
изпраща нов код, бутона 1 премигва.
Дръжте насочено дистанционото към
устройството.
5. Когато устройството се изключи, натиснете
ОК, за да спрете търсенето.
6. Натиснете 1, за да включите устройството.
7. Използвайте бутоните на дистанционото, за
да видите дали работят всички функции.
Ако не работят, натиснете ОК отново, за да
продължи автоматичното търсене за точния
код.
8. Ако работят, натиснете бутона на настоящия
универсален режим, за да потвърдите и да
излезете от автоматичното търсене.
-
-
Бутона m = предишна песен
Бутона M = следваща песен
DVD рекордер с хард диск
Бутона Menu = DVD-R HDD браузър
Бутона m = предишна песен
Бутона M = следваща песен
Blu-Ray Disc плеър
Бутона
= Меню на съдържанието
Бутона Menu = Меню на диска
Цифров или сателитен приемник
Няма промяна във функциите
Система за домашно кино
Бутона Menu = Меню на диска
Бутона 2 = сила на звука
Р+/- = следващ/предишен
Кодове за настройка на дистанционото
Бележка:
За да спрете в пауза автоматичното търсене,
натиснете ОК. Натиснете p илиq , за да
търсите кодовете един по един напред или
назад, за да откриете кода на устройството
или натиснете ОК отново, за да продължи
търсенето.
Запазване на универсалния режим на
дистанционото за постоянно
Ако сте натиснали бутоните DVD, STB или
HTS, дистанционото може да управлява други
устройства. Ако не натиснете бутон за 30
секунди, ще се върне на нормалния режим за
телевизия. Можете да настроите дистанционото
да запази универсален режим докато не се
избере друг, като се изключва възстановяването
към нормален режим след 30 секунди.
1. Натиснете бутона TV.
2. Натиснете ОК и
едновремено за 4
секунди. Бутона 1 ще светне за 2 секунди.
От сега нататък, дистанционото няма да се
върне към нормалния режим за телевизия.
За да възстановите връщането на режима след
30 секунди, следвайте същите стъпки 1 и 2.
Погледнете края на упътването.
Яркост на LightGuide
LightGuide отпред на телевизора обозначава
включването на телевизора. След като се включи,
индикатора свети постоянно. Можете да зададете
интензитета на светлината или да се изключи след
като телевизора се включи.
1. Натиснете Menu
>Setup>Installation>Pre
ferences>LightGuide brightness.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете pилиq, за да изберете ниво на
яркост от 0 (изключен) до 4.
Менюта на телевизора
Преглед на фунцкиите на устройствата С помощта на менютата на екрана на телевизора,
вие инсталирате вашия телевизор, нагласяте
Когато дистанционото е използвано за избор настройките на картината и звука и имате достъп
на определено устройство, всички бутони имат до функциите. Този раздел прави преглед на
същите функции с изключение на описаните тук. менютата и описва как да движите в тях.
- DVD
Бутона Menu = Меню на DVD диска
Р+/- = Предишна/следваща песен от DVD диска
- DVD рекордер
12
Менюто
Употреба на менюто
1. Натиснете Menu
на дистанционото, за
да се покаже главното меню.
2. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
Научете се да използвате менюто с помощта
на този пример.
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото.
Главното меню се появява на екрана.
2. Натиснете p илиq , за да изберете
Picture(картина).
3. Натиснете u, за да влзете в настройките на
картината.
Главното меню предоставя следните предмети:
Smart настройки
– изберете това, за да пуснете една от
предварително зададените настройки.
Всяка се състои от настройки за картината,
звука и Ambilight.
Картина
– изберете това, за да настроите всички
настройки на картината.
Звук
- изберете това, за да настроите всички
настройки на звука.
Ambilight
- изберете това, за да настроите всички
настройки на Ambilight.
Помощник
– използвайте помощника, за да ви помогне
за основните настройки на картината, звука
и Ambilight по лесен начин.
Функции
– изберете това за настройки на други
функции.
Настройки – изберете това:
- за инсталиране и обновяване на софтуеъра
на телевизора;
- за да използвате помощника на
дистанционото. който ще ви помогне да
настроите дистанционото за контрол на
други устройства.
- за да използвате помощника за свръзките,
който ще ви помогне да свържете
устройствата към телевизора.
4. Натиснете q, за да изберете Brightness
(яркост).
13
5. Натиснете u, за да влезете в настройките
за яркостта.
6. Натиснете p илиq , за да нагласите
настройките.
7. Натиснете t , за да се върнете към
настройките на картината или натиснете
Menu
, за да излезете от менюто.
Бележка:
Ще имате възможност да избирате повече
когато са инсталирани цифрови канали и те
се излъчват.
Настройки на картината и
звука
1. Натиснете Menu
на дистанционото
управление и изберете Settings assistant и
натиснете u, за да влезете.
2. Натиснете зеления бутон на дистанционото,
за да го стартирате.
3. Натиснете tилиu, за да изберете отлявата
или отдясната страна да правите своя
избор.
4. Натиснете зеления бутон, за да преминете на
следващата настройка. Ще преминете през
няколко настройки.
Когато свършите, телевизора ще ви попита
дали искате да запаметите тези настройки.
5. Натиснете зеления бутон, за да запаметите
всички настройки.
Настройки на картината
Този раздел описва как да нагласите всички
настройки на картината.
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото
управление и изберете Picture.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
настройка.
Когато сте пуснали телевизора сте избрали
зададени настройки на картината, звука и ambilight. Този раздел описва как да промените
тези настройки.
Smart настройки
Настройте телевизора с едни от предварително
зададените настройки. Те включват настройки
за картината, звука и Ambilight.
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Smart settings.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
настройка.
4. Натиснете ОК.
5. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
Настройките са: Personal(лични), Vivid(живи),
Standard(стандартни), Movie(филм), Energy
saving(енергоспестяващи), Game (игра).
Помощник при настройките
Contrast (Контраст)
Променя нивото на светлите части на картината,
но запазва тъмните части непроменени.
Brightness (Яркост)
Променя нивото на светлината като цяло на
картината.
Colour (Цвят)
Променя нивото на сатурация.
Hue (Нюанс)
Използвайте помощника при настройките, за да Ако се излъчва NTSC предаване, това ниво
ви напътства по време на основните настройки компенсира различията в цветовете.
на картината и звука, по по-лесен начин.
14
Sharpness (Острота)
Променя нивото на острота на финните
детайли.
Noise reduction (намаляване на шума)
Филтрира и намалява шума на картината.
Нагласете нивото на Minimum (минимално),
Medium (средно), Maximum (максимално) или Off
(изключено).
Tint (Отсянка)
Задайте цветовете на Normal (нормални), Warm
(червеникави) или Cool (синкави). Изберете Custom, за да направите ваша собствена настройка
в менюто Custom tint.
Custom tint (Отсянка по избор)
Ако изберете Custom в менюто за отсянката,
можете да да направите настройка по ваш
избор.
Натиснете зеления бутон, за да изберете всяка
лента, за да промените стойностите на:
R-WP червено с бели точки; G-WP зелено с бели
точки; B-WP синьо с бели точки; R-BL червено
тъмно ниво; G-BL зелено тъмно ниво
Perfect Pixel HD
Управлява настройките на Perfect Pixel HD Engine, като резултата е изключителни острота,
контраст, цвят и движение.
Dynamic backlight (динамична фонова
светлина)
Задава ниво при което консумацията на енергия
може да се намали, като се намали интензитета
на яркостта на екрана. Изберете за най-добра
консумация на енергия или за картина с найдобър интензитет на яркостта.
MPEG artifact reduction (намаляване на MPEG
артефактите)
Прави по-плавни промените на цифровата
картина.
Colour enhancement (Подобряване на
цветовете)
Прави цветовете по-живи и подобрява
разделителната способност на детайлите в
ярките цветове.
Active control (Активен контрол)
Поправя всички приемани сигнали, за да осигури
възможно най-добрата картина. Включва или
изключва активния контрол.
Light sensor (Светлинен сензор)
Наглася настройките на картината и Ambilight в
зависимост от светлиното състояние в стаята.
Включва и изключва светлиния сензор.
Picture format/Auto format mode
(Формат на картината/автоматичен режим)
Погледнете: Широкоекранен формат на
картината.
Широкоекранен формат на картината
Избягват се черните линии от двете страни или
отгоре и отдолу на картината.
Променете формата на картината на формат,
който изпълва целия екран.
1. Натиснете
, за да смените формата.
HD Natural Motion (HD естествено движение)
Намалява трептенията и произвежда гладки
движения особенно когато се гледа филм.
100Hz LCD (ако има)
Предлага изключителна острота при
възпроизвеждането на движения, по-добри
черни нива, силен контраст със свободни от
трептения, спокойни изображения и по-широк
ъгъл за гледане.
Advanced Sharpenss (подобрена острота)
Осигурява изключителна острота особено на
линиите и контурите на картината.
Dynamic contrast (Динамичен контраст)
Подобрява автоматично нивото на детайлите
в тъмната, средната и светлата зона на
картината.
2. Натиснете стрелките pилиq, за да изберете
достъпен формат на картината.
3. Натиснете ОК.
4. Натиснете p, за да изместите картината
нагоре, за да направите частично скритите
субтитри видими.
Съвет
15
Настройката за автоматичен формат се
препоръчва, за да има най-малко смущения.
Автоматичен формат (на работи за
компютър)
Уголемява картината автоматично, за да
изпълни екрана. Субтитрите остават видими.
Можете да нагласите автоматичния формат в
два различни режима.
1. В менюто изберете
Picture>Auto format.
2. Изберете Auto-fill, за
да се изпълни екрана
колкото е възможно.
Изберете Auto-zoom, за
да запазите формата,
но може да се появят
черни ленти.
Не забравяйте да дадете име на свръзката в
менюто за свръзки. Погледнете: Наименуване
на вашето устройство.
Настройки на звука
Този раздел описва как да нагласите всички
настройки на звука.
1. Натиснете Menu
�������������������
на дистанционото и
изберете Sound.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
настройка.
Супер увеличен
(не работи за HD)
Премахва черните
линии от двете страни
на 4:3 излъчванията. Има
минимално смущение.
4:3 (не работи за HD)
Показва класическия 4:3
формат.
Разширен за филми 14:9
(не работи за HD)
Разширява класическия
4:3 формат на 14:9.
Разширен за филми 16:9
(не работи за HD)
Разширява класическия
4:3 формат на 16:9.
Широк екран
Разстяга 4:3 формата
до 16:9.
Неразтеглен
(само за HD и компютър)
Максимална острота.
Може да има смущение
по границата. Може да
се появят черни ленти
с изображенията от
компютър.
Бележка
Еквалайзер (Equalizer)
Променя баса и требъла на звука.
Изберете
всяка лента, за да смените настройката.
Сила на звука (Volume)
Променя силата на звука. Когато нагласяте
силата на звука с 2, се появява лента за силата
на звука. Ако не желаете да се появява,
отидете в Menu>Setup>Installation>Preferences и
натиснете u, за да влезете в списъка и изберете
Volume bar off (Лентата за звука изключена).
Баланс (Balance)
За нагласяне на баланса между лявата и
дясната тонколона, за да пасне най-добре на
позицията, от която слушате.
Език на звука (Audio language)
Когато са инсталирани и се излъчват цифрови
канали, може да има списък с езиците на
звука за пуснатата в момента програма.
За да промените за постоянно езика на звука,
погледнете раздел 6 Инсталиране на канал.
Dual I/II
16
Ако се излъчват, можете да избирате между два
различни езика.
настройка.
Моно/стерео (Mono/Stereo)
Ако има стерео излъчване, можете да избирате
между моно и стерео за всеки телевизионен
канал.
TV speakers (тонколони)
Ако сте свързали аудио система, можете да
изключите тонколоните на телевизора.
Ако аудио системата поддържа Easylink,
погледнете: Easylink. Изберете Automatic, за да
пуснете звука на телевизора през системата.
Сърраунд режим (Surround mode)
За да изберете по-пространствен звук, ако
се излъчва или ако е достъпен от свързано
устройство.
Сила на звука на слушалки
(Headphone volume)
За промяна на силата на звука на слушалките.
Можете да спрете звука на тонколоните на
телевизора с
на дистанционото управление.
Автоматично ниво на звука
(Automatic volume leveller)
Намалява внезапните разлики в силата на звука
в началото на реклами или когато сменяте от
един канал на друг. Изберете дали да е включен
или изключен.
Делта звук (Delta volume)
Оеднаквява разликите в силата на звука между
каналите или свързаните устройства.
1. Включете на канала или устройството, на
което искате да оеднаквите разликата в
силата на звука.
2. Изберете Delta volume в менюто за звука и
променете нивото на звука.
Автоматичен сърраунд (Auto surround)
Превключва телевизора автоматично на найдобрия излъчван режим за сърраунд звук.
Изберете дали да е включен или изключен.
Ambilight
Този раздел описва как да нагласите настройките
на Ambilight.
Ambilight
Включва или изключва Ambilight.
Active Mode (режим)
За смяна между настройки за отпускащ или
динамичен ефект. Достъпна е само когато е
избрана от менюто за цветовете на Ambilight.
Relaxed – ефекта се сменя плавно и меко с
изображението на екрана. Dynamic – сменя се
бързо и отговарящо на движенията.
Brightness (яркост)
Променя изходната светлина на Ambilight.
Colour (цвят)
Сменете цвета, за да е динамичен (Active mode)
или на един от предварително зададените.
Custom ви позволява финна настройка на
фиксиран цвят.
Separation (разделяне)
Задава ниво на разлика в цвета между лявата и
дясната страна на телевизора. Ако е изключено
се появява динамичен, но с монотонен цвят
Ambilight.
Внимание
За да избегнете лошо приемане на
инфрачервения сигнал на дистанционото
управление, поставете вашето устройство
извън обхвата на Ambilight ефекта.
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Ambilight.
2. Nатиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
17
Телетекст
Двоен екран с телетекст
(не е достъпен за канали с цифрова
Вашия телевизор иам памет за 1200 страници, текст услуга)
които запаметяват излъчваните страници и
подстраници на телетекста, за да се намали
времето за чакане.
За да изберете страница от телетекста погледнете
раздел: Избор на страница от телетекста.
Избор на език на телетекста
Някой цифрови излъчватели предлагат
възможноста да изберете език.
Погледнете: Автоматично инсталиране.
Гледате телевизиония канал и телетекста един
до друг.
1. Натиснете
, за да се появи двойния екран
с телетекста.
2. Натиснете Teletext отново, за да се появи
само телетекста.
3. Натиснете Teletext, за да изключите
телетекста.
Търсене в телетекста
Избор на номер на страница с
подстраници
Страница от телетекста може да съдържа
няколко подстраници. Страниците се показват
на лента точно след номера на главната
страница.
1. Натиснете Teletext.
2. Изберете страница от телетекста.
3. Натиснете t илиu , за да изберете
подстраница.
Прескочете веднага на предмет свързан с
поредица от номера на страници или търсете
определени думи в страниците от телетекста.
1. Натиснете Teletext.
2. Натиснете ОК, за да изберете първата дума
или номер.
3. Натиснете tилиu pилиq, за да прескочите
на следващата дума или номер на
страница.
4. Натиснете ОК, за да започне търсенето на
страница, която съдържа избраната дума
или номер.
5. Натиснете p докато няма избрана дума или
номер, за да излезете от търсенето.
Увеличение на страници от телетекста
Избор на Т.О.Р. телетекстово
излъчване
Т.О.Р. телетекста (таблица със страници) не се
излъчва от всички телевизионни канали.
Можете лесно да прескочите от един предмет
на друг без да използвате номерата на
страниците.
1. Натиснете Teletext.
2. Натиснете i.
Т.О.Р. прегледа се появява.
3. Използвайте tилиu pилиq, за да изберете
предмет.
4. Натиснете ОК, за да видите страницата.
За да ви е по-удобно когато четете, можете да
увеличите страницата на телетекста.
1. Натиснете Teletext и изберете страница от
телетекста.
2. Натиснете
на дистанционото, за да
увеличите горната част на страницата.
3. Натиснете
отново, за да видите
увеличена доланата част на страницата.
4. Натиснете pилиq, за да се движите из
увеличената страница.
5. Натиснете
отново, за да се върнете на
нормалната големина на страницата.
18
Меню на телетекста
С възможностите в менюто на телетекста можете
да видите скрита информация, да пуснете
подстраниците да се сменят автоматично и да
смените настройките на буквите.
Reveal (показвам)
Скрийте или покажете скритата информация на
страница, като например решения на загадки
или пъзели.
Създаване на списък с
любими канали
Гледайте списъка с всички канали или направете
любим списък по ваше желание с предпочитаните
от вас телевизиони канали и радио станции.
Например, всеки член на вашето семейство
може да създаде свой собствен списък с любими
канали.
Избиране на списък с любими канли
Cycle subpages (въртене на подстраниците)
Ако има достъпни подстраници за избраната
страница, можете да направите така, че те да
се сменят автоматично.
Научете се как да избирате един от списъците
с любими канали.
Language (език)
Някои езици използват различен набор от
символи. Превключете на другата група, за да
се покаже текста правилно.
1. Натиснете Teletext.
2. Натиснете Menu
.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
възможност.
4. Натиснете ОК, за да промените настройка.
5. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто на телетекста.
6. Натиснете Teletext, за да изключите
телетекста.
Телетекст 2.5
Ако се излъчва от телевизиония канал, този
телетекст предлага повече цветове и подобра графика. Телетекст 2.5 е включен, като
фабрична настройка.
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Preferences>T
eletext 2.5 и натиснете u, за да влезете в
списъка.
2. Изберете on(включен) или off(изключен).
1. Натиснете ОК.
Първия път след като сте приключили с
инсталирането, ще се появи списъка с всички
канали. В друг случай, се появява последно
избрания списък с любими канали.
2. Натиснете червения бутон, за да се покажат
всички списъци с любими канали.
3. Натиснете pилиq, за да изберете списък.
4. Натиснете ОК.
Избрания списък с любими канали се
появява.
5. Натиснете отново ОК, за да излезете.
Настройване на списък с любими канали
Създайте или променете вашия личен
списък с любими канали.
1. Натиснете ОК.
Последно избрания списък се появява.
2. Натиснете червения бутон, за да се появят
всички списъци с любими канали.
3. Натиснете pилиq, за да изберете списък.
4. Натиснете ОК.
5. Натиснете зеления бутон, за да влезете
в режим за променяне. Избрания списък
изкарва списък с всички канали.
19
6. Натиснете pилиq, за да изберете канал.
7. Натиснете ОК, за да маркирате (или
премахнете маркировката) на избрания
канал. Канала се добавя (или се премахва)
от избрания списък.
8. Натиснете зеления бутон отново, за да
излезете от режима за променяне.
Модифицирания списък с канали се появява
отново.
-
Избор на канал от списък с любими
канали
1. Натиснете
.
Появява се следния вид EGP:
-
гледате следващата програма
групирате програмите според жанра им
настроите напомнящи съобщения кога
започват програмите
настроите предпочитаните от вас EGP
канали
т.н.
Включване на EGP
1. Натиснете ОК.
Появява се последния избран списък с
канали.
2. Изполвайте p, за да изберете канал.
3. Натиснете ОК.
Телевизора се настройва на този канал.
Съвет
- Използвайте –Р+ преминавате през
телевизионите канали от избрания списък
с любими канали.
- С помощта на цифровите бутони можете
все още да избирате канали, които не са
отбелязани като любими.
Електронен програмен
помощник - EPG
Електроният програмен помощник е помощник на
екрана, за да подреди цифровите телевизиони
програми. Можете да се движите, избирате или
гледате програми по време, заглавие или жанр.
Има два вида EPG: ‘Now and Next’ (Сега и после)
и ‘7 or 8 day’ (7 или 8 ден).
Когато се инсталират цифрови програми и се
излъчват, EGP е достъпен. ‘Now and Next’ е
винаги достъпен, но ‘7 or 8 day’ EGP е достъпен
само в някой страни.
‘Now and Next’ EGP
Появява се подробна информация относно
гледаната в момента програма.
ИЛИ
‘7 or 8 day’ EGP
Може да отнеме известно време преди да
се получи EGP информацията. Ще се появи
списък с телевизионите програми.
2. Използвайте цветните бутони, за да
активирате достъпните действия в долната
част на екрана.
- Next(следваща): за да покаже информация
С менюто EGP можете да...
относно следващата програма.
- гледате списък с излъчваните в момента
- Remind(напомни): за да маркирате или
програми
20
-
премахнете маркировката на програма, за
която искате да ви бъде напомнено.
Watch(гледай): за да гледате или слушате
пусната в момента програма.
Jump to ...(прескочи на...): за да преминете
на предишния или следващия ден
Info(информация): за да появи информация
за избрана програма (ако е достъпна).
3. Натиснете
, за да излезете от EGP.
Можете винаги да изключите телевизора
по-рано или отмените времето по време на
отброяването.
Повече за ‘7 or 8 day’ EGP
Търсенето по жанр, настроени напомняния,
т.н. се управлява от менюто на програмния
помощник.
1. Н а т и с н е т е
на дистанционото
управление.
2. Натиснете Menu
.
Появява се менюто на програмния помощник.
Автоматично включване на
телевизора
Таймера за включване, включва телевизора
автоматично на определен канал в определено
време, от режим стендбай.
1. Натиснете Menu
�������������������
на дистанционото и
изберете Features>On timer и натиснете u,
за да влезете е менюто On timer.
2. Използвайте tилиu pилиq, за да изберете
и влезете в предметите на менюто един
по един, за да нагласите канал, ден от
седмицата или всеки ден, и време за
включване.
3. Натиснете ОК, за да потвърдите.
4. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
Съвет
За да изключите таймера за включване,
изберете Off (изключен) в менюто On timer.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
възможност от менюто.
4. Натиснете u, за да влезете.
5. Натиснете pилиq, за да направите избор.
6. Натиснете ОК, за да активирате или
натиснете зеления бутон, за да гледате.
7. Натиснете
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Features>Sleeptimer и натиснете
u, за да влезете в графата за таймера за
самоизключване.
2. Натиснете pилиq, за да зададете време
до 180 минути, през интервал от 5 минути.
Ако зададете 0 минути, таймера за
самоизключване е изключен.
Заключване на телевизиони канали и
програми
, за да излезете от EGP.
Бележка
В менюто на програмния помощник се
появяват само каналите, които са отбелязани
като Prefered (предпочитани) EGP канали.
Заключете телевизиони канали и/или програми
от свързани устройства, за да предотвратите
деца да ги гледат. Заключете и отключете с
помощта на четири цифрен код.
Таймери и заключване
Задаване или промяна на кода
1. Натиснете Menu
�������������������
на дистанционото и
изберете Features>Set or Change code и
натиснете u, за да влезете до кода.
2. Въведете вашия код с цифровите бутони.
Появява се отново менюто Features със
съобщение, което потвърждава, че кода ви
е бил съзаден или променен.
Този раздел описва как да включите телевизора
или да го изключите в определено време и как
да заключите или отключите телевизора.
Автоматично преминаване в режим
стендбай
Таймера за самоизключване, превключва
телевиора в режим стендбай след време.
Забравили сте кода си?
1. Изберете Change code (смяна на кода).
2. Натиснете u.
21
3. Въведете заместващия код 8-8-8-8.
4. Въведете нов персонален код.
5. Потвърдете вашия нововъведен код.
Предишния код е изтрит и новия код е
запаметен.
Активиране или изключване на
защитата от деца
Ако сте задали код, можете да заключите всички
канали и устройства, да заключите определен
канал или устройство, да зададете време след,
което всички канали и устройства ще бъдат
заключени или да зададете възраста на вашето
дете за възрастов контрол когато се инсталират
и излъчват цифрови канали.
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Features>Child lock и натиснете p,
за да влезете до кода.
2. Въведете вашия код с помощта на цифровите
бутони.
3. Изберете една от възможностите.
4. Натиснете u.
Заключване или отключване на всички
канали и свързани устройства
1. Изберете Lock (заключване) или Unlock
(отключване).
Заключване на определена програма или на
всички канали в определено време
1. Изберете Custom lock.
2. Натиснетеu, за да влезете в менюто Custom
lock.
3. Натиснете отново u, за да влезете в менюто
Lock after (Заключи след)
4. Изберете On, за да включите таймера за
заключване.
5. Натиснете t.
6. Изберете Time.
7. Натиснете u.
8. Въведете време с pилиq u.
9. Натиснете ОК.
Заключване на един или повече канали и
свързани устройства
1. Изберете Custom lock.
2. Натиснете u, за да влезете.
3. Натиснете pилиq, за да изберете Channel
lock (заключване на канал).
4. Натиснете u.
5. Натиснете pилиq, за да изберете канал(и)те,
които искате да заключите или отключите.
6. Натискайте всеки път ОК, за да отключите
или заключите канала.
Задаване на възрастова граница на цифров
канал
Някой цифрови телевизии имат възрастов
контрол на техните програми (взависимост от
страната ви). Когато възрастовия контрол е повисок от възраста на детето ви, програмата ще
бъде заключена.
1. Изберете Custom lock.
2. Натиснете p, за да влезете.
3. Натиснете pилиq, за да изберете Parental
rating(възрастов контрол).
4. Натиснете u.
5. Натиснете p илиq , за да изберете
възрастова граница.
6. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто Child lock.
Субтитри
За всеки телевизионен канал, могат да се
настроят субтитри, идващи от излъчвания
телетекст или DVB-T. Ако цифровите канали са
инсталирани и се излъчват, можете да изберете
предпочитания от вас език на субтитрите.
Пускане на субтитри от аналогов
телевизионен канал
1. Изберете аналогов телевизионен канал.
2. Натиснете Teletext, за да включите
телетекста.
3. Въведете трицифрения номер на страницата
със субтитрите.
4. Натиснете Teletext, за да изключите
телетекста.
Бележка
Страницата от телетекста за субтитри на
аналогови канали трябва да се запаметява за
всеки телевизионен канал по отделно.
22
Включване на USB устройство
Включване и изключване изписването
на субтитри
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Features>Subtitle и натиснете u, за
да влезете в списъка.
2. Натиснете pилиq, за да изберете On, за да се
изписват субтитрите винаги или On during mute,
за да се изписват субтитрите само когато звука
е изключен с бутона
на дистанционото.
3. Натиснете t, за да се върнете към менюто
Features.
Включете устройство от страни на телевизора,
докато телевизора е включен. Появява се
съобщение, че има включено USB устройство
и то се появява автоматично.
Бележка
В случай, че не се появи автоматично,
натиснете Source
>USB/Memory cards и
натиснете ОК. Изберете Side и натиснете ОК,
за да се появи съдържанието на камерата.
Изключване на USB устройството
1. Натиснете Source
.
2. Изключете USB устройството.
3. Изберете телевизора или друго устройство,
за да гледате програми.
Разглеждане на снимки, пускане на
презентация и музика
Потърсете снимките в папките на USB
устройството.
Избор на език на цифровите субтитри
Ако излъчването на субтитрите е достъпно през
цифрови канали, можете да изберете предпочитан
от вас език на субтитрите от списък с излъчваните
езици. Предпочитания от вас език на субтитрите,
който е бил зададен е менюто за инсталиране, ще
бъде отменен временно.
1. Натиснете Menu
на дистанционото
и изберете Features>Subtitle Language и
натиснете u , за да влезете в списъка с
достъпните езици.
2. Натиснете pилиq, за да изберете език за
субтитрите.
3. Натиснете ОК.
1. Изберете папката със снимките, които сте
записали на USB устройството.
2. Натиснете u, за да влезете в папката със
снимките.
3. Натиснете pилиq, за да изберете снимка
или албум със снимки.
Гледане и пускане на снимки
и музика
Гледайте снимки или слушайте музика запаметена
на USB устройство (не е осигурено с телевизора), от
камера (само снимки) или до компютърната мрежа.
Гледайте вашите снимки като презентация или
слушайте лично направен плейлист с музика.
Бележка
Philips не може да бъде държан отговорен ако
вашето USB устройство не се поддържа, нито
пък Philips ще поеме отговорност за повреда
или загуба на запаметена информация.
4. Натиснете ОК, за да видите картинката или за да
започне презентация на картинките в албума.
23
5. Натиснете ОК, за да спрете в пауза
презентацията. Натиснете го отново, за да
започне отново.
6. Натиснете един от цветните бутони на
дистанционото управление, за да извършите
една от функции в долната част на екрана,
която отговаря на съответния цветен бутон.
Ако ленатата с функциите в долната част на
екрана изчезне, натиснете някой от цветните
бутони, за да се появи отново.
7. Натиснете t и изберете друга картинка или
друг албум.
Настройки на презентацията
- Details/More details
Показва името на картинката, датата
и размера и следващата картинка от
презентацията.
- Transitions
Показва списък с възможните начини на
появяване на картинките.
Натиснете p илиq , за да изберете и
натиснете ОК, за да активирате.
- Slide time
Настройва забавяне на времето за смяна на
картинките: Short (кратко), Medium (средно),
Long (дълго).
- Rotate
За завъртане на картинка.
- Start/Show/Pause
За да спрете, спрете в пауза или пуснете
отново презентацията.
Умалени картинки
Гледайте картинките от избрания албум като
преглед.
1. Изберете албум със снимки.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка със
снимките.
3. Натиснете синия бутон.
4. Натиснете tилиu pилиq, за да изберете
снимка.
5. Натиснете ОК, за да видите снимката.
6. Натиснете t, за да се върнете към прегледа
със снимки в умален размер.
7. Натиснете синия бутон отново, за да се
върнете към списъка със снимките.
Слушане на музика
Открийте вашите песни в Music album (албум с
песни) в USB устройството.
1. Изберете папка с музика от запаметената
музика на устройството.
2. Натиснете u, за да влезете в папката.
3. Натиснете pилиq, за да изберете песен или
музикален албум.
4. Натиснете ОК, за да пуснете избраната
песен или за да пуснете песен последвана
от следващата песен в един и същ албум.
5. Натиснете един от цветните бутони на
дистанционото управление, за да извършите
една от функции в долната част на екрана,
която отговаря на съответния цветен бутон.
Ако ленатата с функциите в долната част на
екрана изчезне, натиснете някой от цветните
бутони, за да се появи отново.
Настройки на музиката
- Details
Показва името на файла.
- Repeat one/all
Повтаря всички песни в един албум докато
вие не спрете песен или повтаря само
една избрана песен докато вие не спрете
песента.
- Shuffle
Пуска всички песни в разбъркан ред.
Презентация с музика на заден фон
Гледайте презентация на вашите запаметени
картинки съпроводена от запаметената ви
музика на заден фон.
1. Първо изберете албум с песни и натиснете
ОК.
2. Изберете папката Picture folder и изберете
албум с картинки и натиснете ОК.
Гледане на снимки или слушане на
музика от компютър
За да гледате снимки и да слушате музика от
свързан компютър, се уверете, че:
- рутера и компютъра са включени.
- има инсталиран подходящ софтуеър на
компютъра. Погледнете: Компютърна
мрежа
1. Натиснете Source
на дистанционото.
2. Изберете PC network и натиснете u .
Из чакайте д окато съд ържанието на
компютъра се появи.
3. Изберете желаното съдържание и натиснете
u.
24
4. Използвайте t илиu p илиq , за да се
движите из папките и файловете.
5. Натиснете ОК, за да гледате или слушате.
6. Натиснете t, за да се върнете на предишния
списък.
Погледнете: Възможни проблеми ако има
проблем с пускането на файлове или ако
компютъра не се пояи в менюто за мрежа.
Слушане на радио станции
Ако има цифрово излъчване, по време на
инсталацията ще бъдат запаметени и радио
станции. За да слушате радио станции:
1. Натиснете ОК на дистанционото.
Появява се менюто с всички канали.
2. Използвайте цифровите бутони, за да
изберете достъпна радио станция от канал
номер 400 нататък. За да ги пренаредите
погледнете: Пренареждане на каналите.
3. Натиснете ОК.
Обновяване на софтуеъра
Philips непрекъснато се опитва да подобри
своите продукти. Препоръчително е да
обновявате софтуеъра на вашия телевизор. За
да го обновите ви трябва USB устройство (не е
осигурено).
Устройството трябва да има поне 48 MB
свободно място. Уверете се, че защитата срещу
записване е изключена. Някой USB устройства
не работят с този телевизор
Помощник при обновяването
Той ви помага да обновите софтуеъра на
телевизора.
Стъпка 1: Индентификация на телевизора
Телевизора ще се индентифицира сам на USB
устройството.
1. Натиснете Menu>Setup.
2. Натиснете u.
3. Натиснете pилиq, за да изберете Software
upgrade.
4. Натиснете u.
5. Натиснете pилиq, за да изберете Update
assistaint.
6. Натиснете u.
7. Натиснете ОК, за да го включите.
8. Включете USB устройство към USB конектора
отстрани на телевизора. Появява се менюто
на телевизора.
9. Н а т и с н е т е з е л е н и я б у т о н , з а д а
продължите.
Появява се съобщение, на което е написано,
че индентификациония файл е прехвърлен
от телевизора на USB устройството.
10. Натиснете зеления бутон отново, за да
приключите.
11. И з к л ю ч е т е U S B у с т р о й с т в о т о о т
телевизора.
С т ъ п к а 2 : С ва л я н е н а с о ф т у е ъ р а о т
компютъра на USB устройството
1. Включете USB устройството към компютър
свързан към интернет.
2. Намерете и отворете файла ‘update.htm’ на
вашето USB устройство.
3. Прочетете инструкциите на екрана и
кликнете на бутона Send ID.
Обновения софтуеър е свален на USB
устройството.
4. И з к л ю ч е т е U S B у с т р о й с т в о т о о т
компютъра.
Стъпка 3: Прехвърляне на сваления обновен
софтуеър на телевизора
Сваления софтуеър на USB устройството трябва
да бъде зареден на телевизора.
Внимание
- Не изключвайте USB устройството по
време на обновяването на софтуеъра.
- Ако има спиране на тока по време на
обновяването, на изключвайте USB
устройството от телевизора.
Телевизора ще продължи обновяването,
веднага след като тока дойде.
25
1. Включете телевизора
2. Включете USB устройство към USB конектора
отстрани на телевизора.
3. Телевизора ще се изключи. Екрана остава
черен за около 10 секунди. Изчакайте и
не използвайте бутона 1 за включване на
телевизора.
натискайте бутона Power 1 на телевизора.
7. Телевизора се изключва. Екрана остава черен
за около 10 секунди. Моля, изчакайте.
8. Телевизора отново се включва.
Обновяването в завършено.
4. Процеса на обновяване започва автоматично.
Моля, изчакайте.
Обновяването е приключило, когато на
екрана се появи съобщението ‘Operation
successful’.
5.
Изключете USB устройството от
телевизора.
Обновяване на софтуеъра чрез
цифрово излъчване (DVB-T)
Телевизора ви може да получи новия софтуеър
автоматично от системата за цифрово излъчване.
Ако получите съобщение за обновяване на
екрана, препоръчително е да обновите софтуеъра
незабавно – изберете Now.
Изберете Later (по-късно), ако искате да ви бъде
напомнен по-късно.
Изберете Cancel (отменяне), за да излезете от
обновяването (не се препоръчва). Ако отмените
обновяването, вие все още можете да обновите
софтуеъра от Setup>Setup>Software update>Local
update.
6. Натиснете 1 на дистанционото.
Не натискайте повече от веднъж и не
26
Инсталиране на канал
Когато включите телевизора за първи път,
трябва да изберете език на менютата на
телевизора и всички достъпни канали ще бъдат
инсталирани. В този раздел има инструкции как
да преинсталирате канал, както и други полезни
инсталациони функции.
Бележка:
- Повторната инсталация ще модифицира
списъка с всички канали и новите добавени
канали няма да бъдат добавени към списъците
с любими канали.
Preffered subtitles
(предпочитан езин на субтитрите)
Изберете един от възможните езици на
субтитрите, като първи предпочитан език и друг
- като втори. Погледнете раздел Субтитри.
Preffered teletext language
(език на телетекста)
Изберете един от възможните езици на
телетекста, като първи предпочитан език и
друг - като втори.
Автоматично инсталиране
Hearing impaired (увреден слух)
Изберете On, за да се появят версията
на субтитрите за увреден слух на вашия
предпочитан език за субтитри и звук, когато е
достъпен.
Този раздел описва как да търсите и да запаметите
всички достъпни канали автоматично.
Preffered audio format
(предпочитан аудио формат)
Стъпка 1 Език на менюто
Изберете предпочитания от вас и достъпен аудио
формат, за да има най-добро възпроизвеждане
на звука. Изберете Advanced за най-добър звук
ако има свързана система за домашно кино.
Във всички останали случаи изберете Standard.
Настройте език на телевизионите менюта.
Преминете към следващата стъпка ако
настройките на езика са точни.
1. Натиснете Menu
�������������������
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Languages и
натиснете u, за да влезете в Menu Language
(език на менюто).
2. Натиснете pилиq, за да изберете вашия
език.
3. Натиснете ОК, за да потвърдите.
4. Натиснете t, за да се върнете към менюто
за инсталиране.
Стъпка 2 Избор на страна
Изберете страната където се намирате.
Телевизора ще инсталира и ще подреди
телевизионите канали според страната ви.
Ако сте избрали държава преминете на
следващата стъпка.
1. Натиснете q, за да изберете Channel Instalation.
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
Избрано е Automatic installation.
3. Натиснете u, за да влезете.
4. Натиснете ОК.
5. Натиснете pилиq, за да изберете вашата
страна.
6. Натиснете зеления бутон.
Менюто за избор на език прелага също следните
настройки за езика когато има инсталирани
цифрови канали и те се излъчват.
Preffered audio (предпочитан език на звука)
Изберете един от възможните езици на звука,
като първи предпочитан език и друг - като
втори.
27
Стъпка 3 Инсталиране на телевизиони
канали и радио станции
Телевизора ще търси и запамети всички
достъпни цифрови и аналогови телевизиони
канали и всички достъпни цифрови радио
станции.
1. Натиснете зеления бутон, за да започне.
Инсталирането ще отнеме няколко минути.
2. Когато търсенете на канали е приключило,
натиснете червения бутон, за да се върнете
към менюто за инсталиране.
3. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто на телевизора.
Съвет
Когато бъдат открити цифрови телевизиони
канали, на списъка с инсталираните канали
може да се появят някой номера, които нямат
канал.
Ако искате да преименувате, пренаредите
или деинсталирате запаметени канали,
погледнете: Пренареждане на каналите.
Стъпка 4 Избор на часовник, часова
зона и дневна светлина
Time zone/daylight saving
Когато сте избрали автоматичен режим за
часовника, изберете вашата часова зона и
изберете между Standard (зимно) и Daylightsaving time (лятно) време.
Аналогово: Ръчно
инсталиране
Можете да настроите аналогови телевизиони
канали, канал по канал ръчно с помощта на
ръчното инсталиране.
Избор на система
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото
и изберете Setup>Installation>Channel
installation>Analogue: manual installation.
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
System (система) е избрано.
3. Натиснете u, за да влезете в списъка.
4. Натиснете pилиq, за да изберете вашата
страна или част от света, където се
намирате.
5. Натиснете t, за да се върнете към меню за
ръчно инсталиране.
Достъпно е само когато избраната страна има
цифрово излъчване. Преминете на следващата
стъпка, ако тази не е достъпна.
1. Натиснете q, за да изберете Clock.
2. Натиснете u, за да влезете.
3. Натиснете pилиq, за да изберете Auto clock
mode.
4. Натиснете u, за да влезете.
Търсене и запаметяване на нов канал
Auto clock mode
Изберете Automatic, за да зададете на
телевиозра винаги да сверява часа. Настройките
за часовата зона и дневната светлина са
зададени автоматично.
Изберете Manual, когато при вас не е достъпно
Унивесалното координиране на часа (UTC).
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото
и изберете Setup>Installation>Cha
nnel installation>Analogue: manual
installation>Search
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
3. Натиснете червения бутон, за да въведете
честотата сами или натиснете зеления
бутон, за да търсите друг канал.
Съвет
Ако знаете честотата, въведете трите
цифри на честотата с помощта на
цифровите бутони на дистанционото
управление.
28
4. Натиснете t, когато новия канал бъде открит.
5. Изберете Store as new channel, за да запаметите
новия канал под нов номер.
6. Натиснете u, за да влезете.
7. Натиснете ОК.
Появява се Done.
8. Натиснете Menu
, за да излезете от менюто
за инсталиране на канали.
Съвет
Можете да изтриете всички букви като
натиснете жълтия бутон.
Със синия бутон можете да изтриете
буквата, която е избрана.
Финна настройка на канал
За да деинсталирате запаметен канал, който не
може повече да бъде настроен.
За да инсталирате отнво наскоро деинсталиран
канал.
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото
и изберете Setup>Installation>Channel
installation>Rearrange.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq в списъка с канали,
за да изберете канала, който искате да
деинсталирате или инсталирате отново.
4. Натиснете зеления бутон, за да деинсталирате
или инсталирате отново канала.
5. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
Деинсталиране и инсталиране отново
на канал
Настройте финно открит канал, на който сигнала
е слаб.
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото
и изберете Setup>Installation>Channel
installation>Analogue: manual installation>Fine
Tune.
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
3. Натиснете pилиq, за да наглсите честотата.
4. Натиснете t, когато приключите с финната
настройка
5. Изберете Store as new channel, за да запаметите
новия канал под нов номер.
6. Натиснете u, за да влезете.
7. Натиснете ОК.
Появява се Done.
8. Натиснете Menu
, за да излезете от менюто
за инсталиране на канали.
Пренареждане на
запаметените канали
За да преименувате, пренаредите, деинсталирате
или инсталирате отново запаметените канали.
Преименуване на канал
Сменете името на канал или задайте име на канал,
за който още не било зададено име.
1. Натиснете Menu
на дистанционото
и изберете Setup>Installation>Channel
installation>Rearrange.
2. Натиснете u , за да влезете в списъка с
каналите.
3. Натиснете p илиq в списъка с канали,
за да изберете канала, който искате да
преименувате.
4. Натиснете червения бутон.
5. Натиснете tилиu, за да изберете буква или
стрелките pилиq, за да смените буквите.
Празните места, цифрите и други специални
символи се намират между Z и А.
6. Натиснете зеления бутон или ОК, за да
приключите.
Пренареждане на каналите
Сменете реда на запаметените канали.
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото
и изберете Setup>Installation>Channel
installation>Rearrange.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете pилиq в списъка с канали, за да
изберете канала, на който искате да смените
мястото.
4. Натиснете жълтия бутон, за да преместите
нагоре избрания канал в списъка с каналите.
5. Натиснете синия бутон, за да преместите
надолу избрания канал в списъка с
каналите.
6. Натиснете Menu
, за излезете от менюто.
Управление на каналите
Автоматично управление на каналите
Веднъж на ден, в 3 часа сутринта, всички достъпни
телевизиони канали се обновяват автоматично.
Обновяването е приключило ако телевизора е в
режим стендбай. По-рано запаметените канали
се обновяват, а новите са запаметяват. Канали,
които вече не се откриват, ще бъдат премахнати
от списъка с каналите.
Също така вие можете да направите сами това
обновяване по всяко време. Когато бъде намерен
или махнат канал, при включване на телевизора
се появява съобщение. Можете да включите или
изключите това съобщение.
29
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото
и изберете Setup>Installation>Channel
installation>Startup massage.
2. И з б е р е т е д а л и д а е в к л ю ч е н о и л и
изключено.
Ръчно търсене
Можете да направите обновяването сами по
всяко време.
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Channel installa
tion>Installation update.
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
3. Натиснете ОК.
4. Натиснете зеления бутон, за да започне.
Обновяването започва и ще отнеме няколко
минути.
5. Ако обновяването е приключило, натиснете
червения бутон, за да се върнете към
менюто за инсталиране на канали.
6. Натиснете Menu
, за излезете от
менюто.
Фабрични настройки
Ако се изгубят настройките за картината,звука
или Ambilight, можете да възстановите повечето
от предварително зададените фабрични
настройки.
1. Натиснете Menu
�������������������
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Factory settings
2. Натиснете u, за да влезете в мeнюто.
3. Натиснете ОК.
4. Натиснете Menu
, за излезете от
менюто.
Тествяне на цифровото
приемане
Ако приемате цифрово телевизионно излъчване
може да проверите качеството и силата на
сигнала на определен канал.
1. Изберете канал.
2. Натиснете Menu
на дистанционото
и изберете Setup>Installation>Channel
installation>Digital: Test reception.
3. Натиснете u, за да влезете в менюто.
4. Натиснете ОК.
Появяват се честотата на канала, името на
мрежата, качеството и силата на сигнала.
5. Натиснете зеления бутон, за да започне или
въведете директно честотата на канала, който
искате да тествате. Преместете антената ако
качеството и силата на сигнала са слаби.
6. Натиснете жълтия бутон, за да запаметите
ако качеството и силата на сигнала са
добри.
7. Натиснете червения бутон, за да се върнете
към менюто за инсталиране на канали.
8. Натиснете Menu
, за излезете от
менюто.
Съвет
За да постигнете най-добри резултати,
свържете се с квалифициран човек, който
поставя антени.
30
Вързки
Преглед на местата за
въздаване на свръзки
Места за свързване отстрани
1. Гнездо за слушалки
Стерео мини жак.
2. Audio L/R (аудио вход)
Аудио L/R може да се използва заедно с
Video или S-Video острани на телевизора.
3. Video (видео вход)
Може да се използва заедно с Audio L/R
острани на телевизора.
4. S-Video (отстрани)
Може да се използва заедно с Audio L/R
острани на телевизора..
5. USB
Място за свързване на USB
6. HDMI
HDMI вход
7. Common Interface
Слот за Кондиционални модули за достъп
(CAM)
Места за свързване отзад
8. EXT1, EXT2
СКАРТ гнезда за свързване на DVD,VCR,
цифров приемник, игрова конзола, т.н.
9. EXT3
Съставен видео Y Pb Pr и аудио L/R места
за свързване за DVD, цифров приемник или
игрова конзола, т.н. VGA и Audio L/R места
за свързване на компютър.
10. Service UART
Само за услугата.
11. Digital Audio Out (Цифров аудио изход)
Аудио чинчов изход за свързване на системи
за домашно кино, т.н.
12. Audio Out L/R (Аудио изход)
Аудио изходни чинчови места за свързване
на системи за домашно кино, т.н.
13. Вход за антена
14. Network
Място за свързване към мрежа.
15. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3
HDMI места за свързване за Blu-ray плеър
на дискове, HD цифров приемник или HD
игрова конзола, т.н.
16. Audio L/R In [DVI към HDMI]
Аудио чинчов вход за свързване за употреба
с DVI към HDMI адаптор.
Относно свързването
Какво трябва да знаете
Свържете устройстовото си с възможно найдобрата вързка. Погледнете за най-добрата
свръзка с устройството. Използвайте местата
за свързване на телевизора.
31
HDMI - най-добро качество
HDMI свръзката има най-добро качество на
картината и звука. Един кабел комбинира видео
и аудио сигналите. Използвайте HDMI за HD (с
висока разделителна способност) телевизиони
сигнали. HDMI с Easylink може да предложи
лесно използване на вашите устройства, когато
тези устройства имат HDMI с CEC. Погледнете
7.2.2 EasyLink. Устройство свързано с HDMI
към телевизора може само да изпраща аудио
и видео сигнали към вашия телевизор.
Устройството не може да приема или записва
аудио и видео от вашия телевизор.
СКАРТ - добро качество
Един кабел комбинира видео и аудио сигнали.
Скарт местата за свързване поддържат RGB
видео, но не и HD телевизиони сигнали.
Скарт кабел
S-Video - добро качество
Използвайте S-video кабел заедно с аудио L/R
(чинчов) кабел. Свържете правилно цветовете
на кабелите, когато правите свръзката.
HDMI кабел (максимум 5 м)
Съвет
DVI към HDMI – по-добро качество
Използвайте HDMI/DVI адаптор в случай, че
устройството ви има само DVI място за
свързване. Свържете аудио кабел към Audio
L/R In за звука. Трябва да зададете този Audio
In конектор към HDMI 1, 2 или 3 конектора,
който използвате. Погледнете: Нагласяне
на звука.
Бележка
HDMI поддържа HDCP (Висока широкочестотна
защита на цифрово съдържание). HDCP е
защитен срещу копиране сигнал, който идва
с HD съдържание (DVD диск или Blu-ray диск).
S-video кабел
Видео - стандартно качество
Използвайте видео (чинчов) кабел заедно с аудио
L/R (чинчов) кабел. Свържете правилно цветовете
на кабелите, когато правите свръзката.
Y Pb Pr - по-добро качество
Използвайте съставените видео YPbPr места за
свързване заедно с аудио L/R мини жака.
Свързвайте цветните кабели така, че да
отговарят, когато правите свръзка.
YPbPr поддържа HD телевизиони сигнали.
HDMI с EasyLink
Устройства свързани чрез HDMI и имащи HDMI
CEC могат да работят заедно.
1. Натиснете Menu > Setup>Installation>Preferen
ces и натиснете u, за да влезете в списъка.
2. Натиснете pилиq, за да изберете EasyLink.
3. Натиснете u, за да влезете.
4. Натиснете pилиq, за да изберете On или Off.
5. Изберете On, за да активирате EasyLink.
EasyLink може да не работи с други марки.
32
Пускане с едно докосване
Пуснете DVD диск и натиснете Play u.
Телевизора ви ще се включи от стендбай режим
и ще покаже DVD програмата автоматичнo.
Стендбай на системата
Натиснете 1 на дистанционото за повече от 2
секунди, за да превключите всички устройства
на стендбай режим.
Контрол на звука на системата
Когато сте свързали аудио система можете да
слушате звука от телевизора през нея, като
звука на тонколоните на телевизора е спрян.
Погледнете: Настройки на звука, тонколони.
Бележка: Уверете се, че контрола на звука
на системата на вашето HDMI-CEC аудио
устройство (например система за домашно
кино) е настроен правилно.
Изображение синхронизирано с
изходния звук
За да съвпаднат най-добре картината и звука
от говора на екрана, свържете система за
домашно кино към аудио L/R или Цифровите
аудио изходи.
Не свързвайте аудио сигнала на DVD плеър,
цифров приемник или друго аудио/видео
устройство директно към системата за домашно
кино.
Свързване с помощника (ако
е достъпно)
Използвайте помощника за свръзките, за да
ви покаже каа да свържете устройствата към
телевизора. Той наглася всички настройи
автоматично.
Можете да свържете устройствата и без да
използвате помощника. Погледнете: Свързване
без употребата на помощника.
1. Натиснете Menu на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Connection assistant.
2. Натиснете u, за да пуснете помощника.
3. Натиснете ОК.
33
Свързване без употребата на помощника
Свръзките показани в този раздел са препоръчителни за повечето случаи. Има и други възможни
начини. Когато към телевизора иам свързано устройство, трябва да знае каква връзка сте
използвали. Погледнете: Настройки на свързките.
DVD плеър
Използвайте Скарт кабел, за да свържете устройството към EXT1 входа отзад на телевизора.
DVD рекордер или цифров приемник
Използвайте Скарт кабел и два кабела за антена.
DVD рекордер и цифров приемник
Използвайте 3 Скарт кабела и 3 кабела за антена.
34
DVD рекордер и система за домашно кино
Използвайте Скарт кабел, 2 кабела за антена и цифров аудио (чинчов) кабел.
DVD рекордер и DVD система за домашно кино
Използвайте 2 Скарт кабела, 2 кабела за антена и цифров аудио (чинчов) кабел.
Сателитен применик
Използвайте Скарт кабел и 2 кабела за антена.
35
HD цифров приемник/HD сателитен приемник
Използвайте HDMI кабел и 2 кабела за антена.
DVD-R, система за домашно кино и цифров приемник
Използвайте 3 Скарт кабела, 3 кабела за антена и аудио (чинчов) кабел.
Blu-ray плеър на дискове
Използвайте HDMI кабел.
36
Игрова конзола
Най-практичната връзка за игрова конзола е
отстрани на телевизора.
Свързване отстрани на телевизора
Използвайте HDMI конектора или S-Video и
аудио L/R местата за свързване или Video и
аудио L/R местата за свързване.
Свързване отзад на телевизора
Използвайте HDMI конектор или YPbPr (EXT3) и
аудио L/R входовете за HD качество.
Личен компютър
Свързване отзад на телевизора
Използвайте HDMI конектор или YPbPr (EXT3) и
аудио L/R входовете за HD качество.
Можете да свържете компютъра директно
към телевизора. Телевизора ще работи като
монитор. За това как можете да свържете
компютъра в мрежа погледнете 7.7 Мрежа.
Компютъра може да бъде свързан отстрани с
DVI към HDMI адаптор или с PС към TV кабел.
Можете също така да свържете компютъра отзад
с VGS връзка.
Внимание
Преди да свържете компютъра, настройте
монитора на компютъра да се обновява на
честота от 60 Hz.
Съвет
Сменете формата на картината на
телевизора на Unscaled в менюто за
формата на картината, за да има картината
максимална острота. Погледнете раздел 5.4.4
Широкоекранен формат на картината.
Камера
Най-практичната връзка за камера е отстрани
на телевизора.
Свързване отстрани на телевизора
Използвайте HDMI конектора или S-Video и
аудио L/R местата за свързване или Video и
аудио L/R местата за свързване.
37
За разделителните способности на монитора, които
се поддържат, погледнете раздел:Техническа
информация.
DVI към HDMI свръзка
Използвайте DVI към HDMI адаптор, за да го
свържете към страничния HDMI конектор.
Свържете и Audio L/R острани, за да имате звук.
Настройки на свръзката
Когато всички устройства са свързани, телевизора
има нужда да разпознае какви свръзки сте
направили, кои устройства сте свързали и към
кои места за свързване. Ако сте използвали
помощника, настройките са направени.
Даване на име на вашето устройство
Наименувайте свързаните устройства, за да ги
избирате по-лесно и за най-добро оправяне на
сигнала.
PС към TV свръзка
Свържете PС към TV кабела към S-Video входа
острани и Audio L/R кабел, за звука.
Насочете вида на устройството (DVD, VCR,
игрова ...) към мястото за свързване, което сте
използвали за свързване на това устройство.
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Rename device.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете pилиq, за да изберете конектора,
който сте използвали.
4. Натиснете u.
5. Натиснете pилиq, за да изберете вида на
устройството.
6. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
Нагласяне на звука
VGA свръзка
Използвайте VGA кабел, за да свържете компютъра
към EXT3 конектора отзад на телевизора. Свържете
и аудио кабел от Audio L/R към EXT3 Audio L/R.
Ако сте използвали Audio L/R In (DVI-HDMI)
конектора за устройство свързано в HDMI отзад
на телевизора, задайте Audio In към HDMI 1, 2 или
3, където сте свързали устройството.
1. Натиснете Menu
�������������������
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Audio setup.
2. Натиснете u два пъти.
3. Натиснете pилиq, за да изберете HDMI
свързката, която трябва да бъде свързана
с Audio In.
38
Декодиране на канали
Декодерите, които декодират канали премани от
антената се свързват към EXT1 и EXT2 (Скарт).
Трябва да насочите телевизиония канал като
канал, който трябва да бъде декодиран.
След това насочете мястото за свръзване, където
е свързан декодера.
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Decoder>Chann
el.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете pилиq, за да изберете канал,
който искате да бъде декодиран.
4. Натиснете t и се върнете, за да изберете
Status.
5. Натиснете pилиq, за да изберете мястото за
свързване, което се използва от декодера.
6. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
1. Внимателно пъхнете CAM в Common Interface слота отзад на телевизора, докато
неможе повече да бъде вкаран.
2. Оставете CAM в Common Interface слота за
постоянно.
Може да отнеме няколко минути преди CAM
да се активира. Премахването на CAM ще
деактивира цифровите телевизиони услуги.
Меню Common Interface
От това меню можете да влезете в CAM услугата,
която сте инсталирали. Приложенията и техните
функции, съдържанието и съобщенията на
екрана идват от доставчика на CAM услугите.
1. Натиснете Menu
�������������������
на дистанционото и
изберете Setup>Features>Common Interface.
Подготовка за цифрови
услуги
Тази възможност от менюто е достъпна
когато CAM е включен и сте се свързали с
доставчика.
Закодираните цифрови телевизиони канали
могат да бъдат декодирани с Кондиционален
модул за достъп (CAM) или Smart карта
осигурени от оператора на цифрови телевизиони
услуги. CAM може да позволи няколко
услуги взависимост от оператора, който
ползвате(например Pay TV).
Мрежа
Свържете се с вашия оператор на цифрови
телевизиони услуги, за повече информация и
условията.
Можете да свържете телевизора към
компютърна мрежа в дома си. Слушайте музика
и разглеждайте снимки от всеки компютър
свързан към телевизора. Функцията за мрежа
на телевизора има DNLA сертификат. Можете да
използвате Microsoft Windows XP или Vista, Intel
Mac OSX или Linux.
Включване на кондиционален модул
за достъп - CAM
Внимание
Изключете телевизора преди да пъхнете
CAM. Погледнете на CAM правилната посока
за поставяне. Неправилното пъхане на модула
може да повреди CAM или вашия телевизор.
Пример за домашна мрежа
39
Техническa информация
От какво имате нужда
За да направите мрежа ви трябват:
- рутър и компютър с мрежа;
- мрежов кабел;
- скорошен медиен софтуеър (Windows Media
Player 11 или подобен) на компютъра.
За пълния списък със съвместим софтуеър
погледнете 8 Техническа информация.
Настройване на връзката към мрежата
Не трябва да правите никакви специални настройки,
за да вържете телевизора към мрежата.
1. Свържете мрежовия кабел от рутера към
Network конектора отзад на телевизора.
Картина/Дисплей
- вид на дисплея: LCD напълно HD W-UXGA
- разделителна способност на панела: 1920 х
1080р
- Pixel Plus HD подобрение на картината
- 1080р 24/25/30/50/60 Hz обработване
- 100 Hz Clear LCD (ако има)
Поддържани разделителни способности на
дисплея
- Копютърен формат
Раздалителна���������������������
Честота на обновяване
способност
640 х 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1280 x 1024
60 Hz
1360 x 768
60 Hz
1920 x 1080i
60 Hz
1920 x 1080p
60 Hz
2. Включете рутера. Настройте го на DHCP On.
3. Включете компютъра и пуснете софтуеъра.
4. Някой софтуеъри се нуждаят от настройване, за
да пускат файловете на телевизора.
В медийния сервър телевизора ще бъде номер –
MAC или IP номер. Включете телевизора и рутера,
за да се покаже номера в сервъра. Изберете номер
и нагласете сервъра да споделя файловете с
този номер. За софтуеър обозначен с * в раздел
8 Техническа информация, има инструкция стъпка
по стъпка достъпна в упътването по интернет.
Напишете номера на модела на телевизора
на www.philips.com/support.В това разширено
упътване погледнете: Мрежа. Системата за
сигурност, firewall, на компютъра ви може да
блокира връзката към мрежата. Позволете на
софтуеъра да се свърже с мрежата.
5. Натиснете бутона Source
на дистанционото.
6. Изберете PC network и натиснете u . Може
да отнеме известно време докато се свърже
телевизора.
7. Използвайте цветните бутони и стрелките, за да
търсите из папките или за да пуснете файл.
Ако телевизора неможе да се свърже към
мрежата, погледнете упътванията на софтуеъра,
рутера или на компютъра.
Ръчна настройка на мрежата
Някой настройки за мрежата могат да бъдат
нагласени на телевизора. Нагласете DHCP на On,
за да се свърже автоматично към мрежата.
Натиснете Menu>Setup>Installation>Manual network installation.
- Видео формати
Раздалителна
Честота на обновяване
способност
480i
60 Hz
480p
60 Hz
576i
50 Hz
576p
50 Hz
720p
50 Hz, 60 Hz
1080i
50 Hz, 60 Hz
1080p
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p
50 Hz, 60 Hz
Поддържан софтуеър
• Windows Media Player 11 (на Microsoft
Windows XP* или Vista*)
• PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (на PC* &
Intel Mac OSX*)
• Sony Vaio медия сървър (на Microsoft Windows XP или Vista)
• TVersity v.0.9.10.3 (на Windows XP*)
• Nero 8 - Nero MediaHome (на Microsoft Windows XP)
• DiXiM (на Windows XP)
• Macrovision Network Media Server (на Windows XP)
• Fuppes (на Linux)
• UShare (на Linix)
• Philips Media Manager (на Microsoft Windows
XP)
• Philips NAS SPD8020
40
За софтуеър обозначен с * има инструкция
стъпка по стъпка достъпна в упътването по
интернет. Напишете номера на модела на
телевизора на www.philips.com/support.
Поддържани формати на USB/Устройства
с памет
•
Захранване
- Главно захранване: AC 220-240V (±10%)
- Консумация на енергия в нормален и
стендбай режими:
Погледнете техническите спецификации на
www.philips.com
- Околна температура: 5 - 35 градуса по
Целзий
FAT 16, FAT 32, NTFS.
Тунер/Приемане/Излъчване
- вход за антена: 75 ohm коаксиален (IEC75)
- телевизиона система: DVD COFDM 2K/8K
(MPEG2, MPEG4 ако е достъпно)
- видео възпроизвеждане: NTSC, SECAM,
PAL
- DVD: DVB наземна
(погледнете определените страни на табелката
с вида на телевизора)
Спецификациите са предмет на промяна без
предизвестие. За повече подробности относно
спецификациите на този продукт погледнете
www.philips.com/support.
Звук
- Звукова система
- Virtual Dolby Digital
- BBE
Мултимедия
- Свръзки: USB
- Формати на възпроизвеждане: MP3,
Презентация (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2
Дистанционо управление
- Вид: RC4492
- Батерии: 3 размер АAA - вид LR03-1,5V
Места за свързване
Отзад
- EXT1 (скарт): аудио L/R, CVBS вход, RGB
- EXT2 (скарт): аудио L/R, CVBS вход, RGB
- EXT3: YPbPr или VGA, аудио L/R
- HDMI1 (HDMI 1.3а за всички HDMI свръзки)
- HDMI2
- HDMI3
- Audio In L/R (DVI-HDMI)
- Аналогов аудио L/R изход синхронизиране на дисплея
- Цифров аудио изход (коаксиален-чинч-S/
PDIF) синхронизиране на дисплея
- Network – RJ45
Странични
- HDMI вход
- S-video (Y/C)
- видео (CVBS) вход
- аудио L/R вход
- изход за слушалки (стерео мини жак)
- USB
- Common interface слот
41
Размери и тегло (приблизително)
Модел
Телевизор
32PFL9603D/H
37PFL9603D/H
42PFL9603D/H
42PFL9703D
47PFL9603D/H
47PFL9703H
52PFL9703D/H
ширина
височина
дълбочина
тегло
828 мм
534 мм
109 мм
19 кг
953 мм
604 мм
101 мм
25 кг
1054 мм
658 мм
100 мм
28 кг
1167 мм
722 мм
101 мм
35.5 кг
1300 мм
803 мм
127.5 мм
45.5 кг
828 мм
594 мм
220 мм
20 кг
953 мм
677 мм
242 мм
28.5 кг
1054 мм
731 мм
265 мм
32.5 кг
1167 мм
795 мм
290 мм
40.5 кг
1300 мм
875 мм
320 мм
49 кг
Телевизор +
поставка
ширина
височина
дълбочина
тегло
Възможни проблеми
Телевизора и дистанционото
Телевизора не се включва
- Проверете как е свързан захранващия
кабел.
- Проверете дали батериите на дистанционото
не са слаби или изтощени.
Проверете тяхната полярна ориентация.
Мо же те д а из по л з в а т е б у т о н и т е н а
телевизора, за да го включите.
- Изключете захранващия кабел, изчакайте 1
минута и го включете отново.
Телевизора не реагира на дистанционото
- Проверете дали батериите на дистанционото
не са слаби или изтощени.
Проверете тяхната полярна ориентация.
- Изчистете дистанционото и сензорните лещи
на телевизора.
2. Натиснете q, за да изберете последния
ред.
3. Натиснете u три пъти.
4. Натиснете pилиq, за да изберете език.
5. Натиснете ОК.
6. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
Телевизиони канали
Някой телевизиони канали ги няма
- Уверете се, че сте избрали правилния списък
с канали.
- Могат да се деинсталират канали от менюто
Rearrange.
По време на инсталирането не са открити
цифрови канали
- Уверете се, че телевизора поддържа DVBT в държавата ви. Погледнете списък с
държави на табелката с модела.
Телевизора се изключва и червената
светлина на телевизора мига
Картина
- Изключете захранващия кабел за половин
минута и го включете отново.
Уверете LightGuide свети, но няма картина
се, че мястото за вентилация е достъчно.
- Уверете се, че антената е свързана
Изчакайте докато телевизора се охлади.
правилно.
Ако телевизора не се рестартира в стендбай - Уверете се, че сте избрали правилния
и мигането продължава, обадете се на
източник.
сервизния център.
Забрави ли сте кода за отключване на защитата Има звук, но няма картина
- Проверете контраста и яркостта в
от деца
настройките.
-Погледнете раздел 5.9.3 Задаване/промяна
на кода.
Картината е лоша
Избран е грешен език на менюто?
Следвайте тези стъпки, за да промените - Уверете се, че антената е свързана
правилно.
езика:
- Тонколони, незаземени аудио устройства,
1. Натиснете Menu
на
�����������������
дистанционото.
42
неонови светлини, високи сгради или
планини могат да повлияят на качеството на
картината. Опитайте да подобрите картината
като промените посоката на антената
или да поставите устройствата далеч от
телевизора.
Проверете дали е избрана правилната
система в менюто Manual Installation.
Ако само определен канал е с лошо качество,
опитайте се да го настроите финно от менюто
за финна настройка. Погледнете раздел
6.2.3.
Звукът е лош
- Проверете дали звука е зададен на Stereo.
- Проверете настройките на еквалайзера.
- Изберете някоя от стандартните настройки
в менюто Smart settings.
Картината има лоши цветове
- Проверете настройките на цветовете
от менюто за картината. Изберете
възстановяване на стандартните настройки
от менюто Smart settings. Погледнете раздел
5.4.1.
- Проверете свръзките и кабелите на
свързаните устройства.
Проблеми с устройствата свързани с HDMI
- HDMI-HDCP процедурата може да отнеме
няколко секудни преди да се покаже
картината на телевизора.
- Ако телевизора не разпознава устройството
и на екрана няма картина, опитайте да
превключите от едно устройство на друго и
пак на първото, за да рестартирате HDCP
процедурата.
- Ако постоянно има смущения на звука,
погледнете упътването на устройството, за
да проверите изходните настройки.
Ако това не помогне, свържете допълнителен
аудио кабел.
- Ако използвате HDMI-to-DVI адаптор,
проверете дали има допълнителна аудио
връзка, за да завърпите DVI връзката.
-
Телевизора не запомня направените
настройки, когато се пусне отново
- Проверете дали телевизора е нагласен на
Home в Setup>Installation>Preferences>Loca
tion menu.
Картината не пасва на екрана, прекалено
голяма или прекалено малка е
- Изберете формат при, който пасва по-добре
от менюто Picture format. Погледнете раздел
5.4.4 Широкоекранен формат.
- Наименувайте свързаното устройство в
менюто за свръзките, за да имате найдобрия сигнал. Погледнете раздел 7.5.1
Наименуване на устройства.
Позицията на картината на екрана не е
правилна
- Някой сигнали за картината от някой
устройства не пасват точно на екрана. Можете
да преместите картината със стрелките на
дистанционото. Проверете изходния сигнал
на устройството.
Звук
Има картина, но няма звук
- Проверете дали силата на звука не е
поставена на 0.
- Проверете дали звука не е спрян с бутона
.
- Проверете дали всички кабели са свързани
правилно.
- Ако няма сигнал за звука, телевизора
автоматично го изключва. Това е нормално
и не означава, че има повреда.
Звука излиза само от една тонколона
- Проверете дали баланса на звука не е
зададен твърде наляво или надясно.
HDMI свръзки
USB свръзка
Телевизора не показва съдържанието на USB
устройството
- Настройте устройството (фотоапарата) на
‘Mass Storage Class’ съвместимо.
- USB устройството може да изисква определен
софтуеър. За съжаление, този софтуеър не
може да се зареди на телевизора.
Не виждам файловете си в менюто Multimedia
- Не всички аудио и картинни файлове
се поддържат. Погледнете раздел 8.
Техническа информация.
Аудио и картинните файлове не вървят
гладко
- Скоростта на прехвърляне от USB
устройството се ограничава от представянето
на прехвърлянето.
43
Личен компютър
Изображението от компюътра на телевизора
не е стабилно или не е синхронизирано
- Проверете дали сте избрали правилната
разделителна способност на компютъра.
Погледнете раздел: Техническа
информация.
Н е мо га д а о т к р и я ф а й л о в е т е с и н а
компютъра
- Проверете дали файловете са били добавени
в папката.
- Не се поддържат всички формати на
файлове.
Файловете от компютъра не се показват в
мрежовото меню
-
Трябва да настроите медийния сървър да
споделя файлове с телевизора.
Файловете не се пускат
- Погледнете техническата информация, за
да видите кои формати се поддържат.
Ако проблема не е разрешен
Изключете и включете отново телевизора.
Ако проблема все още не е разрешен, обадете
се до сервизния център или се консултирайте
със сайта ни www.philips.com/support. М о ж е т е
да откриете телефоните номера на сервизните
центрове на задната корица на това упътване.
Моля, подгответе си модела на телевизора и
номера на продукта преди да се обадите.
Можете да откриете тези номера на етикета на
опаковката или на табелката с модела отзад и
отдолу на телевизора.
Внимание
Не се опитвайте да поправяте телевизора
сами.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement