Philips | 32PFL5403D/12 | Owner's Manual | Philips LCD телевизор 32PFL5403D/10 Ръководство за притежателя

Philips LCD телевизор 32PFL5403D/10 Ръководство за притежателя
1 Приложение
Увеличаване на страниците
с телетекст
Разделът “Увеличаване на страниците
с телетекст” в това ръководство за
потребителя ви инструктира да натиснете
бутона OPTION, за да увеличите
страниците с телетекст.
След актуализирането на софтуера на
телевизора (до версия 64.67.3 или по-нова)
OPTION не може вече да бъде използван
за увеличаване на страници с телетекст.
Използвайте следните инструкции на
мястото на оригиналните, за да увеличите
страниците с телетекст:
1
2
3
Натиснете TELETEXT, за да изберете
страница от телетекста.
Натиснете
(Формат на картината),
за да увеличите горната част на
страницата.
Натиснете отново
(Формат
на картината), за да разгледате
увеличената долна част на страницата.
4
5
Натиснете
, за да превъртите през
увеличената страница.
Натиснете отново
(Формат на
картината), за да се върнете към
нормалния размер на страницата.
Използване на телетекст на
двоен екран
Разделът “Използване на телетекст на
двоен екран” в това ръководство за
потребителя съдържа инструкции да
натиснете Dual screen за показване на
нормален телетекст, когато е разрешена
опцията за телетекст на двоен екран.
След актуализирането на софтуера на
телевизора (до версия 64.67.3 или по-нова)
Dual screen не може вече да се използва
за показване на нормален телетекст.
Използвайте следните инструкции вместо
първоначалните:
1
2
Натиснете Dual screen на
дистанционното управление, за да
включите режима на телетекст върху
двоен екран.
Натиснете Dual screen отново, за да
излезете от телетекста.
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BG
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.06 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 3033 754
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0821 611655
€0.09 Par minute
Deutschland
01803 386 852
€0.09 pro Minute
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Ireland
0800 055 6882
Free call
Italia
848390207
€0.08 Al minuto
Luxemburg/
Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/
Appel local
Nederland
0900 8407
€0.10 Per minuut
Norge
2270 8111
Lokalsamtale
Polska
0223491504
połączenie lokalne
Portugal
2 1359 1442
Chamada local
România
1-203-2060
Apel local
Россия
(495) 961-1111
Местный звонок
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
01 280 95 22
lokalni klic
España
902 888 784
€0.10 Por minuto
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/
Svizzera
0844 800 544
Appel local/Ortsgespräch/
Chiamata locale
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
0870 900 9070
Local call
Україна
044 254 2392
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/flavors.
Cъдържание
1
2
Безопасност������������������������������������������BG-3
1.2
Грижа за екрана������������������������������������BG-4
1.3
Опазване на околната среда ��������������BG-4
5.11 Слушане на цифрови радиоканали��BG-30
5.12 Актуализиране на софтуера на телевизора
����������������������������������������������������������������������BG-30
6
Вашият телевизор ������������������������������BG-5
Общ преглед на телевизора����������������BG-5
Първи стъпки��������������������������������������BG-7
3.1
3.2 Монтиране на телевизора върху стена
������������������������������������������������������������������������BG-7
Свързване на антенния кабел ������������BG-8
3.4
Свързване на мрежовия кабел������������BG-9
4
Включване на телевизора��������������������BG-9
3.7
Първоначално настройване ��������������BG-10
Използване на телевизора ������������BG-11
4.5
Използване на телетекст ������������������BG-13
7
5.1 Дистанционно управление - общи
сведения��������������������������������������������������������BG-14
9
5.3 Регулиране на настройките за картина и
звук����������������������������������������������������������������BG-18
5.4 Промяна на режима в Shop или Home
����������������������������������������������������������������������BG-21
5.5 Използване на разширените функции за
телетекст�������������������������������������������������������������� BG-22
5.6 Създаване на списъци с предпочитани
канали������������������������������������������������������������BG-24
5.7 Използване на електронния справочник
на програмите (ЕСП) ����������������������������������BG-25
5.8 Използване на таймери и функцията
Заключване за деца��������������������������������������BG-26
Пренареждане на канали ������������������BG-34
Пускане на демонстрация ����������������BG-35
Свързване на устройства����������������BG-36
7.1
Свързване - общи сведения����������������BG-36
7.2
Избор на качеството на връзка��������BG-37
7.3
Свързване на устройства ������������������BG-39
7.4
Настройване на устройства��������������BG-43
7.5
Използване на Philips EasyLink����������BG-44
7.6 Подготовка на телевизора за цифрови
услуги ������������������������������������������������������������BG-44
8
Използване на ТВ менюта ����������������BG-16
Преименуване на канали ������������������BG-34
6.9 Възстановяване на фабричните настройки
на телевизора������������������������������������������������BG-35
5 Използване на телевизора в максимална
степен��������������������������������������������������������BG-14
5.2
6.3
6.8
Гледане на телевизия ������������������������BG-12
Гледане на свързани устройства ������BG-13
Ръчно инсталиране на канали���������������������BG-33
6.7 Проверка на приемания цифров сигнал
����������������������������������������������������������������������BG-35
4.3 Достъп до канали на кабелни мрежи
DVB-C и DVB-T��������������������������������������������BG-12
4.4
Автоматично инсталиране на каналиBG-32
6.2
6.5
4.1 Включване и изключване на телевизора
или преминаване в режим на готовност ��BG-11
4.2
6.1
6.6 Ръчно актуализиране на списъка на
каналите��������������������������������������������������������BG-34
3.5 Поставяне на батериите на
дистанционното управление������������������������BG-9
3.6
Инсталиране на канали��������������������BG-32
6.4 Деинсталиране или преинсталиране на
канали������������������������������������������������������������BG-34
Разполагане на телевизора������������������BG-7
3.3
Използване на субтитри��������������������BG-28
5.10 Разглеждане на снимки и слушане на
музика������������������������������������������������������������BG-28
Важно���������������������������������������������������BG-3
1.1
2.1
3
5.9
Технически спецификации��������������BG-46
Отстраняване на неизправности ��BG-47
9.1
Общи проблеми с телевизора ��������BG-47
9.2 Общи проблеми с телевизионните канали
����������������������������������������������������������������������BG-47
9.3
Проблеми с картината ����������������������BG-47
9.4
Проблеми със звука����������������������������BG-48
9.5
Проблеми при свързване с HDMI ����BG-48
9.6
Проблеми при свързване с USB��������BG-49
9.7 Проблеми при свързване с компютър ����������������������������������������������������������������������BG-49
9.8
Връзка с нас����������������������������������������BG-49
10 Индекс������������������������������������������������BG-50
2008 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. Всички права запазени.
Спецификациите могат да се
променят без предупреждение.
Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips Electronics N.V.
или на съответните си притежатели.
Philips си запазва правото да
променя изделията си по всяко
време без задължението да внася
съответните промени във вече
доставени изделия.
Съдържанието на това
ръководство би трябвало да е
достатъчно за използването на
системата по предназначение. Ако
изделието, отделните му модули
или определени процедури се
използват за цели, различаващи се
от споменатите тук, трябва да бъде
поискано потвърждение на тяхната
валидност или приложимост. Philips
гарантира, че самият материал не
нарушава никой от издадените в
САЩ патенти. Не се дават или
подразбират никакви други
гаранции.
Гаранция
Не се съдържат компоненти,
изискващи поддържане от страна
на потребителя. Не отваряйте и не
сваляйте капаци, позволяващи
достъп до вътрешността на
изделието. Ремонтът трябва да
бъде извършван само в сервизните
центрове на Philips или официалните
магазини. Неспазването на горното
прави невалидна всякаква гаранция,
независимо дали те я изрична или
подразбираща се. Извършването на
каквато и да е операция, забранена
изрично в това ръководство,
каквато и да е настройка или
процедура по сглобяване, която не
е препоръчана или разрешена в
това ръководство, ще направи
гаранцията невалидна.
Характеристики на пикселите
Това LCD (течнокристално)
изделие притежава голям брой
цветни пиксели. Макар ефективният
брой на пикселите да надвишава
99,999%, по екрана може трайно да
се появят черни или ярко оцветени
точки (червени, зелени или сини).
Това е структурна особеност на
дисплея (в рамките на
общоприетите отраслови
стандарти), а не неизправност.
Софтуер с отворен изходен код
Този телевизор съдържа софтуер
с отворен изходен код.
С настоящето Philips предлага да
предостави или да направи
достъпен при поискване, на цена
непревишаваща стойността за
физическото извършване на това
разпространение, пълното машинно
четимо копие на съответния
изходен програмен код, записан на
носител, обичайно използван за
обмен на софтуер.
Това предложение е валидно за
период от 3 години след датата
на закупуване на това изделие.
За да получите програмния код,
пишете на.
Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1,Toa Payoh
Singapore 319762
Съответствие с EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V.
произвежда и продава много
изделия, предназначени за
потребителите, които - като всяка
друга електронна апаратура - могат
да излъчват и приемат
електромагнитни сигнали.
Един от водещите делови
принципи на компанията Philips е в
нашите изделия да се вземат всички
необходими мерки за безопасност,
да се придържаме към всички
приложими изисквания на закона и
да бъдем в съответствие с всички
стандарти за електромагнитни
смущения, налични към момента на
произвеждане на изделията.
Philips има за правило да разработва,
произвежда и продава изделия,
които не са вредни за здравето.
Philips потвърждава, че съгласно
съвременните научни данни, при
правилно използване на неговите
изделия в съответствие с тяхното
предназначение, те са безопасни.
Philips играе активна роля в
разработването на международни
стандарти за електромагнитни
смущения и за безопасност, което
на свой ред позволява на Philips да
предвижда бъдещото развитие на
стандартизацията с оглед ранното
й внедряване в своите изделия.
Мрежов предпазител
(само за Великобритания)
Този телевизор е съоръжен с
одобрен пресован щепсел. Ако се
наложи да се смени мрежовият
предпазител, той трябва да бъде
подменен с предпазител със същия
номинал, като обозначения на
оригиналния (напр. 10A).
1. Свалете капака на отделението
за предпазителя и извадете
предпазителя.
2. Предпазителят, с който
подменяте, трябва да
съответства на BS 1362 и върху
него да има знак за одобрение
на ASTA. Ако предпазителят
бъде загубен, обърнете се
към продавача, за да уточните
правилния тип предпазител.
3. Поставете обратно капака на
отделението за предпазителя.
С цел съответствие с директивата
за EMC (електромагнитна
съвместимост), щепселът на това
изделие не трябва да се отделя от
захранващия кабел.
Авторски права
VESA, FDMI и логото на VESA
Mounting Compliant са търговски
марки на Video Electronics
Standards Association (Асоциацията
за стандарти в областта на
видеоелектрониката).
Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic”
и символът с двойното D G
са търговски марки на Dolby
Laboratories.
Произведен по лиценз на BBE
Sound, Inc. Лицензиран от BBE,
Inc съгласно един или повече от
следните американски патенти:
5510752, 5736897. BBE и символът
на BBE са регистрирани търговски
марки на BBE Sound Inc.
Windows Media е търговска марка
или регистрирана търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ
и/или други страни.
® Kensington и Micro Saver са
регистрирани в САЩ търговски
марки на ACCO World Corporation
с публикувани регистрации и
заявки за регистрация, намиращи
се в процес на обработка в
други страни по света. Всички
регистрирани и нерегистрирани
търговски марки са собственост на
съответните им притежатели.
Важно
Поздравления за вашата покупка и добре
дошли във Philips!
Прочетете това ръководство, преди да
започнете да ползвате това изделие.
Обърнете специално внимание на
този раздел и следвайте инструкциите
за безопасност и опазване на екрана.
Гаранцията на изделието става невалидна в
случай на повреда, причинена от неспазване
на тези инструкции.
За да се възползвате изцяло от предлаганата
от Philips поддръжка, регистрирайте
изделието си на www.philips.com/welcome.
Моделът и серийният номер на вашия
телевизор могат да бъдат намерени на гърба
и отстрани на телевизора, както и на кашона.
•
•
•
•
•
1.1
•
•
•
•
Безопасност
За повдигане и носене на телевизор,
по-тежък от 25 килограма, са
необходими двама души. Неправилната
работа с телевизора може да доведе до
сериозно нараняване.
Ако телевизорът е бил транспортиран
при ниска температура (под 5°C), отворете
кашона и изчакайте изравняване на
температурата на телевизора със
стайната, преди да го разопаковате.
За да избегнете късо съединение, не
излагайте на дъжд или вода телевизора,
дистанционното управление или батериите
на дистанционното управление.
Не поставяйте съдове с вода или други
течности върху телевизора или в близост до него. Изливането на течности върху
телевизора може да доведе до
електрически удар. Ако върху телевизора
бъде излята течност, не го включвайте.
Незабавно извадете щепсела от контакта
•
•
•
и осигурете проверка на апарата от квалифициран техник.
За да избегнете опасност от пожар или
електрически удар, не поставяйте
телевизора, дистанционното управление
или батериите на дистанционното
управление в близост до източници на
открит огън (напр. запалени свещи) или
други източници на топлина, вкл. пряка
слънчева светлина.
Не поставяйте телевизора в ограничено
пространство, например шкаф за книги.
Оставате около телевизора поне 10 см
място за вентилация. Уверете се, че
въздухът може свободно циркулира.
Ако поставите телевизора на плоска,
твърда повърхност, задължително
използвайте приложената поставка. Не
премествайте телевизора, ако поставката
не е добре завинтена към него.
Монтирането на телевизора върху стена
трябва да се извършва само от квалифициран персонал. Телевизорът трябва да бъде монтиран към подходяща
конзола за монтиране на стена и на
стена, която може да издържи тежестта
на телевизора. Неправилното монтиране
върху стена може да доведе до тежко
нараняване или повреда. Не опитвайте
монтирането на стена сами.
Ако телевизорът е монтиран на въртяща
се поставка или шарнирно рамо, уверете
се, че захранващият кабел не се опъва
при завъртане на телевизора. Опъването
на захранващия кабел може да разхлаби
съединенията и да предизвика
образуването на волтова дъга или искри.
Извадете щепсела от контакта преди
гръмотевични бури. По време на
гръмотевични бури не докосвайте
телевизора, захранващия или антенния
кабел.
Уверете се, че имате свободен достъп до
захранващия кабел, за да можете лесно
да разкачите телевизора от мрежовото
захранване.
Когато изваждате кабела на телевизора
от захранването, не забравяйте да:
1. Изключите телевизора, а след това да
прекъснете и захранването (ако има
такова).
2. Извадите захранващия кабел от контакта.
BG-3
БълГарски
1
3. Издърпате захранващия кабел от съединителя на гърба на уреда. Винаги
изваждайте захранващия кабел, като го
хванете за щепсела. Не дърпайте самия
захранващ кабел.
ивици или борсова информация. Ако
трябва да използвате неподвижни
изображения, намалете контраста и
яркостта на екрана, за да избегнете
неговото повреждане.
1.3
Опазване на околната
среда
Рециклиране на опаковката
Опаковката на този продукт е
предназначена за рециклиране. Свържете
се с местните власти за информация как да
рециклирате опаковката.
•
Слушането на силен звук през слушалки
може да доведе до трайна загуба на слуха.
Макар след време силният звук да започне
да ви звучи като нормален, той пак може
да повреди слуха ви. За да опазите слуха
си, ограничете времето, през което
слушате силен звук през слушалки.
1.2
•
Грижа за екрана
Изключете и извадете захранващия
кабел, преди да почиствате екрана.
Почиствайте екрана с мека суха кърпа.
Не използвайте химикали като
почистващи препарати за домакинството,
понеже те могат да повредят екрана.
Освобождаване от изделието
Това изделие е изработено от висококачествени материали и компоненти,
които могат да бъдат рециклирани и
използвани повторно. Когато видите върху
изделието задраскан символа на контейнер
за отпадъци, това означава, че изделието
отговаря на европейската директива
2002/96/EC:
Не изхвърляйте използваното изделие
заедно с битовите отпадъци. Поискайте от продавача информация за безопасния начин
да изхвърлите изделието. Безконтролното
изхвърляне на отпадъци е вредно за
околната среда и човешкото здраве.
Изхвърляне на използваните батерии
Батериите, доставени с изделието, не
съдържат живак или кадмий. Изхвърляйте
доставените и другите батерии в
съответствие с местните разпоредби.
•
•
•
За да избегнете деформиране или
избледняване на цветовете, избърсвайте
водните капчици колко е възможно
по-скоро.
Не докосвайте, не натискайте, не търкайте
и не удряйте екрана с твърди предмети,
понеже това може трайно да го повреди.
Когато е възможно, избягвайте
задържането върху екрана на неподвижно
изображение. Това включва екранни
менюта, страници на телетекст, черни
BG-4
Мощност на потребление
Телевизорът консумира минимална енергия
в режим на готовност с цел намаляване
на въздействието върху околната среда.
Консумацията в активен режим е изписана
на гърба на телевизора.
За повече технически данни вж.
брошурата за изделието на адрес
www.philips.com/support.
2
Вашият телевизор
Странични съединители
Този раздел съдържа преглед на найчесто използваните бутони и функции на
телевизора.
2.1
Общ преглед на
телевизора
Странични бутони за управление
и индикатори
VOLUME
3
Използвайте страничните съединители
на телевизора, за да свързвате към него
мобилни устройства, например камера или
конзола за игри с висока разделителна
способност. Можете също да свържете
слушалки или USB памет.
2
Съединители на гърба
4
MENU
PROGRAM
1
БълГарски
POWER
5
1. POWER
2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. Индикатор за захранване
Използвайте съединителите на гърба на
телевизора за свързване на антена или
постоянни устройства, например плейър
с висока разделителна способност, DVD
плейър или видеокасетофон.
DDЗабележка
За повече информация относно
съединителите вж. Раздел 7 Свързване на
устройства.
BG-5
1. STANDBY
Дистанционно управление
2. SOURCE
1
2
3
SOURCE
TELETEXT
SUBTITLE
DEMO
4
GUIDE
3. TELETEXT
4. ЦВЕТНИ БУТОНИ
Отляво надясно: червен, зелен, жълт, син
5. БУТОНИ ЗА НАВИГАЦИЯ
“Нагоре” Î, “Надолу” ï, “Наляво” Í,
“Надясно” Æ, OK
6. MENU
INFO
7. ПРОГРАМА +/-
5
OK
BACK
OPTION
EXIT
6
MENU
BROWSE
P
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
BG-6
8. СИЛА НА ЗВУКА +/За подробна информация относно
дистанционното управление вж. Раздел 5.1
Дистанционно управление - общи сведения.
Първи стъпки
Този раздел ще ви помогне да разположите
и монтирате телевизора и допълва
информацията в Ръководство за бърз старт.
DDЗабележка
Направете справка в Ръководство за
бърз старт за инструкции относно
монтирането на поставката.
3.1
Разполагане на телевизора
В допълнение към прочитането и
разбирането на инструкциите за безопасност в Раздел 1.1 имайте предвид следното, преди
да разположите вашия телевизор:
•
Идеалното разстояние за гледане на
телевизора е равно на три пъти размера
на екрана му.
•
Разположете телевизора така, че върху
екрана да не пада директна светлина.
•
Свържете устройствата си към него,
преди да го разположите.
•
Телевизорът ви има слот “Кенсингтън”
(намира се на гърба).
Ако ще свързвате ключалка “Кенсингтън”
против кражба (не се доставя с телевизора),
разположете телевизора в близост до
неподвижен обект (напр. маса), към който
може да бъде свързан другият край на
ключалката.
3.2
Монтиране на телевизора
върху стена
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтирането на телевизора върху
стена трябва да се извършва само от квалифициран персонал. Koninklijke Philips
Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно монтиране, довело до
инцидент или нараняване.
Стъпка 1 Закупете VESA-съвместима
конзола за монтиране на стена
В зависимост от размера на вашия телевизор
закупете една от следните конзоли за
монтиране на стена:
Размер на
екрана на
телевизора
(инча/см)
Вид VESAСпециални
съвместима инструкции
конзола за
монтиране
на стена
(милиметра)
32” / 81 см
Регулируема
300 x 300
VESAсъвместимата
конзола
трябва да се
настрои на
200 x 300,
преди да се
закрепи към
телевизора
37” / 94 см
Фиксирана
300 x 300
няма
42”/107 см
или повече
Фиксирана
400 x 400
няма
BG-7
БълГарски
3
Стъпка 2 Махнете поставката на
телевизора
DDЗабележка
Тези инструкции са приложими само
за модели на телевизора с монтирани
поставки. Ако поставката на вашия
телевизор не е монтирана, отидете на
Стъпка 3 Свържете кабелите. Стойките
за телевизор може да се различават по
форма при някои модели телевизори.
1. Внимателно поставете телевизора с лице
надолу върху плоска стабилна повърхност,
покрита с мека тъкан. Тъканта трябва да
е достатъчно дебела, за да защити екрана.
Стъпка 3 Прикрепете към телевизора
VESA-съвместимата конзола
за монтиране на стена
1. Открийте на гърба на телевизора
четирите монтажни гайки.
2. Продължете с инструкциите в
документацията към вашата VESAсъвместима конзола за монтиране на
стена.
2. Като използвате кръстата отвертка
(не е приложена), развийте четирите
винта, които закрепват поставката към
телевизора.
DDЗабележка
При закрепване на VESA-съвместимата
конзола за монтиране на стена към вашия
телевизор, използвайте M6 болтове за
32-инчовите модели или M8 болтове за
по-големите модели (болтовете не са
включени).
3.3
Свързване на антенния
кабел
3. Изтеглете със сила поставката от долната
част на телевизора. Приберете поставката
и винтовете на място, откъдето можете
пак да ги вземете за бъдещо инсталиране.
1. Намерете гнездото TV ANTENNA
отзад на телевизора.
2. Свържете единия край на антенния
кабел (не е приложен) към гнездото TV
BG-8
3.4
3. Вкарайте щепсела на захранващия кабел
в контакта и се уверете, че кабелът е
надеждно свързан в двата си края.
3.5
Свързване на мрежовия
кабел
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че мрежовото ви напрежение
съответства на напрежението, изписано
на гърба на вашия телевизор. Не
включвайте кабела, ако напреженията са
различни.
За да свържете захранващия кабел
DDЗабележка
Мястото на гнездото за включване
на захранващия кабел е различно при
различните модели на телевизори.
Поставяне на батериите
на дистанционното
управление
1. Свалете чрез плъзгане капака на
отделението за батерии на гърба на
дистанционното управление.
2. Поставете двете доставени батерии
(размер AAA, тип LR03). Уверете се,
че полюсите + и - на батериите са в
означената на кутията посока.
3. Поставете обратно капака на
отделението чрез плъзгане.
DDЗабележка
Свалете батериите, ако няма да
използвате дистанционното управление
за дълго време.
3.6
Включване на телевизора
Преди да включите телевизора за пръв път,
проверете дали захранващият кабел е
правилно свързан. Когато сте готови,
включете захранването (ако няма ключ за
захранване), след което натиснете POWER
отстрани на телевизора.
UK - EIRE
1. Открийте на гърба или в долната част на телевизора гнездото AC IN за
включване на захранващия кабел.
2. Свържете захранващия кабел към
гнездото AC IN.
DDЗабележка
Някои модели изискват да натиснете
бутона POWER и да го задържите
натиснат за около две секунди. Мелодичен
звук ще укаже, че телевизорът е включен.
Възможно е да изтекат до 15 секунди,
преди телевизорът да заработи.
BG-9
БълГарски
ANTENNA. Използвайте преходник,
ако антенният кабел не може да се
включи.
3. Свържете другия край на антенния
кабел към изхода за антена и се уверете,
че и двата края на кабела са надеждно
свързани.
3.7
Първоначално настройване
1. При първото включване на телевизора се
показва менюто за избор на език.
Menu language
Please select your
language...
English
Español
Français
Hrvatski
using cursor up and
down
Italiano
Magyar
...
Next
Изберете желания език и следвайте
инструкциите на екрана, за да настроите
телевизора.
DDБележка
Ако е наличен DVB-C, ще бъдете
подканени да изберете Antenna или
Cable. Antenna инсталира DVB-T канали.
Cable инсталира DVB-C канали.
CCВНИМАНИЕ
Не променяйте Settings на DVB-C, освен
ако е не необходимо.
EEСъвет
Можете да промените езика на менюто
и да преинсталирате каналите, както
е описано в Раздел 6 Инсталиране на
канали.
BG-10
4
Използване на
телевизора
4.1.3 Превключване на телевизора
в режим на готовност
Този раздел ще ви помогне да овладеете
основните операции с телевизора.
Инструкциите за разширените операции с
телевизора се намират в Раздел 5 Използване
на телевизора в максимална степен.
4.1
Включване и изключване
на телевизора или
преминаване в режим на
готовност
4.1.1 Включване на телевизора
MENU
PROGRAM
•
Натиснете . STANDBY на
дистанционното управление.
Индикаторът за захранване превключва
към режим на готовност (червено).
EEСъвет
Макар телевизорът ви да консумира
минимална мощност в режим на
готовност, той все пак продължава да
потребява енергия, докато захранващият кабел е включен и има захранване. Когато
няма да използвате телевизора за дълго,
изключете го и извадете захранващия
кабел от контакта.
1
•
Ако индикаторът за захранване (1) не
свети, натиснете POWER отстрани на
телевизора.
4.1.4 Включване на телевизора от
режим на готовност
4.1.2 Изключване на телевизора
MENU
•
PROGRAM
Ако индикаторът за захранване е в режим
на готовност (червено), натиснете .
STANDBY на дистанционното
управление.
POWER
1
•
Натиснете POWER отстрани на
телевизора.
DDЗабележка
Ако не можете да намерите
дистанционното си управление и искате
да включите телевизора от режим на
готовност, натиснете бутона POWER
отстрани на телевизора. Това ще изключи
телевизора ви. Натиснете отново бутона
POWER, за да включите отново
телевизора.
BG-11
БълГарски
POWER
4.2
Гледане на телевизия
4.2.3 Регулиране на силата на звука
4.2.1 Превключване на канали
•
Натиснете бутона
VOLUME + или на дистанционното управление.
•
Натиснете бутона VOLUME + или отстрани на телевизора.
•
Въведете число (1 до 999) или натиснете
P +/- на дистанционното ви управление.
•
Натиснете бутона PROGRAM +/oтстрани на телевизора.
•
Натиснете
на дистанционното
управление, за да се върнете към
последния наблюдаван телевизионен
канал.
4.2.2 Превключване на канали
(цифров приемник)
•
Натиснете
на дистанционното
управление, за да изключите звука.
Натиснете
отново, за да включите
звука.
DDЗабележка
Ако има включени слушалки, регулирайте
силата на звука, както е описано в
Раздел 5.3.5 Настройки за регулиране на
силата на звука. Можете да натиснете
бутона ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУК
на дистанционното управление, за да
изключите звука от високоговорителите
на телевизора. Натискането на бутоните
СИЛА НА ЗВУКА +/- отново включва
звука във високоговорителите на
телевизора.
4.3
1. Включете цифровия приемник.
2. Натиснете бутона SOURCE на
дистанционното управление, след което
изберете входа, към който е свързан
цифровият приемник.
3. Натиснете OK, за да изберете цифровия
приемник.
4. Използвайте дистанционното управление
на цифровия приемник, за да избирате
телевизионни канали.
Достъп до канали на
кабелни мрежи DVB-C
и DVB-T
Ако имате инсталирани и DVB-C,
и DVB-T мрежи, можете да влизате
в каналите и на двете мрежи.
1. Натиснете MENU.
2. Изберете TV menu > Installation
> Installation mode.
3. Изберете Cable (за достъп до канали
на DVB-C) или Antenna (за достъп до
канали на DVB-T).
4. Превключвайте каналите на DVB-C или
BG-12
на DVB-T по описания в Раздел 4.2.1
Превключване на канали начин.
DDБележка
За указания как се инсталират канали
на DVB-C и DVB-T вж. Раздел 6.1
Автоматично инсталиране на канали.
4.4
Гледане на свързани
устройства
1. Включете устройството.
2. Натиснете бутона SOURCE на
дистанционното управление, след което
изберете входа, към който е свързано
желаното устройство.
• Натиснете P +/- или Î/ï, за да
видите следващата или предишната
страница.
• Натиснете цветен бутон, за да
изберете един от цветно кодираните
елементи в долната част на екрана.
EEСъвет
Натиснете
за връщане към
предишно показаната страница.
3. Натиснете отново TELETEXT, за да
изключите показването на телетекст.
DDЗабележка (отнася се само
до потребителите във
Великобритания)
Някои цифрови телевизионни канали
предлагат специализирани цифрови
текстови услуги (напр. BBC1).
За разширена информация относно
телетекста вж. Раздел 5.5 Използване
на разширените функции за
телетекст.
4.5
БълГарски
3. Натиснете OK, за да изберете
устройството.
Използване на телетекст
Повечето телевизионни канали излъчват информация чрез телетекст.
1. Натиснете бутона TELETEXT на
дистанционното управление. Ще
се покаже основната страница на
съдържанието.
2. За да изберете страница с помощта на
дистанционното управление:
• Въведете номера на страницата
с цифровите бутони.
BG-13
5
Използване
на телевизора
в максимална степен
5.1
Дистанционно управление
- общи сведения
Този раздел предлага подробно преглед на
функциите на дистанционното управление.
Този раздел ще ви позволи да извършвате
разширени операции на телевизора си,
включително:
•
Използване на менютата (раздел 5.2)
•
Регулиране на настройките за картина
и звук (раздел 5.3)
•
Превключване в режим Shop или Home (раздел 5.4)
1
21
20
19
18
•
Използване на разширените функции за
телетекст (раздел 5.5)
•
Създаване на списъци с предпочитани
канали (раздел 5.6)
•
Използване на електронния справочник
за програмите (раздел 5.7)
•
Използване на таймери и функцията
Заключване за деца (раздел 5.8)
•
Използване на субтитри (раздел 5.9)
15
•
Разглеждане на снимки и слушане на
музика (раздел 5.10)
14
•
Слушане на цифрови радиоканали
(раздел 5.11)
•
Актуализиране на софтуера на телевизора
(раздел 5.12)
17
16
TELETEXT
3
4
5
SUBTITLE
DEMO
GUIDE
INFO
OPTION
EXIT
6
7
OK
BACK
MENU
BROWSE
13
BG-14
2
SOURCE
8
9
P
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MHEG
CANCEL
0
12
1. STANDBY
Включва телевизор от режим на
готовност или го изключва в режим на
готовност.
2. SOURCE
Избира свързаните устройства.
3. ФОРМАТ НА КАРТИНАТА
Избира формат на картината.
4. SUBTITLE
Активира или деактивира субтитрите.
5. ЦВЕТНИ БУТОНИ
Избират задачи или страници от телетекста.
6. INFO
Показва информация за програмата (ако
има такава).
7. OK
Осъществява достъп до менюто All
channels или активира настройка.
16. MENU
Алтернативно включва и изключва
менюто.
17. ОТЗАД
18. GUIDE
Последователно включва или изключва
електронния справочник за програмите.
Активно е само с цифрови канали.
19. DEMO
Последователно включва или изключва
менюто Demo.
20. TELETEXT
Алтернативно превключва телетекста
между включен и изключен.
21. DUAL SCREEN
Разделя екрана на две и показва текущия
канал или източник отляво на екрана.
Телетекстът ще се показва от дясната
страна.
БълГарски
8. БУТОНИ ЗА НАВИГАЦИЯ
Бутоните “Нагоре” Î, “Надолу” ï,
“Наляво” Í и “Надясно” Æ позволяват навигация в менютата.
9. OPTION
Активира менюто Quick access.
10. ПРОГРАМА (P) +/Превключва на следващия или
предишния канал.
11. ЦИФРОВИ БУТОНИ
С тяхна помощ се избират канал и
страница или се задава настройка.
12. ПРЕДИШЕН КАНАЛ
Връща на последно наблюдавания канал.
13. MHEG CANCEL
Прекъсва услугите към цифровия текст или интерактивните услуги (само за
Великобритания).
14. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУК
Изключва или възстановява звука.
15. СИЛА НА ЗВУКА +/Усилва или намалява силата на звука.
BG-15
5.2
Използване на ТВ менюта
Екранните менюта ви помагат да инсталирате
телевизора си, да настроите картината и звука
и да получите достъп до другите функции.
Този раздел обяснява навигацията из
менютата.
5.2.2 Използване на основното меню
Следният пример илюстрира как да
използвате основното меню.
5.2.1 Отваряне на основното меню
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление, за да покажете основното
меню.
Television
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление, за да покажете основното
меню.
Television
TV menu
Channel list
Programme guide
Multimedia
2. Натиснете MENU, за да излезете.
Основното меню показва следните
елементи:
• TV menu
Изберете това меню за инсталиране и
настройка на картината, звука и други
функции.
• Channel list
Изберете този елемент, за да покажете
списъка на каналите. Създайте тук
списъци на предпочитаните канали.
• Programme guide
Достъпен е при инсталирани цифрови
канали. Този елемент показва
информация относно цифровите
програми. Вж. раздел 5.9 Използване на
електронния справочник за програмите.
• Multimedia
Изберете този елемент, за да показвате
снимки или да пускате музика, записана
на USB устройство. Вж. раздел 5.12
Показване на снимки и слушане на музика.
BG-16
TV menu
Channel list
Programme guide
Multimedia
2. Натиснете Æ, за да влезете в TV menu.
TV menu
TV settings
TV settings
Features
Installation
Settings assistant
Reset smart settings
Software update
Picture
Sound
3. Натиснете Æ, за да влезете в TV
settings.
TV settings
Settings assistant
Settings assistant
Reset smart settings Start now
Picture
Sound
TV settings
Picture
Settings assistant
Contrast
Reset smart settings Brightness
Colour
Picture
Hue
Sound
Sharpness
Tint
5. Натиснете Æ, за да влезете в настройките
на Picture.
Picture
Contrast
Brightness
Colour
Hue
Sharpness
Tint
Contrast
90
47
52
0
4
6. Натиснете ï, за да изберете Brightness.
Picture
Contrast
Brightness
Colour
Hue
Sharpness
Tint
Brightness
98
47
52
0
4
7. Натиснете Æ, за да влезете в
настройването на Brightness.
Brightness
настройките на Picture или натиснете
MENU, за да излезете.
DDЗабележка
При инсталирани цифрови канали, които
в момента се излъчват, ще имате достъп
до повече възможности.
5.2.3 Използване на менюто Quick
access
Менюто Quick access ви дава пряк достъп
до някои често използвани елементи на
менюто.
DDЗабележка
При инсталирани цифрови канали, които
в момента се излъчват, съответните
цифрови опции се предлагат в менюто
Quick access.
1. Натиснете OPTION на дистанционното
управление.
2. Натиснете Î или ï, за да изберете
опция:
• Audio language (цифрови)
Вж. раздел 5.3.5 Регулиране на
настройките на звука.
• Subtitle language (цифрови)
Вж. раздел 5.9.3 Избор на език за
субтитри за цифровите ТВ канали.
• Subtitle
Вж. раздел 5.9 Използване на субтитри.
• Picture format
Вж. раздел 5.3.4 Промяна на формата
на картината.
• Equalizer
Вж. раздел 5.3.5 Регулиране на
звуковите настройки.
• Часовник
3. Натиснете OK, за да покажете менюто
за избраната опция.
4. Натискайте Î, ï, Í, Æ, за да регулирате
настройките в менюто.
5. Натиснете OPTION, за да излезете от менюто.
8. Натиснете Î или ï, за да регулирате
тази настройка.
9. Натиснете Í, за да се върнете в
BG-17
БълГарски
4. Натиснете ï, за да изберете Picture.
За да покажете или скриете часовника
1. От менюто Quick access изберете
Clock и натиснете OK, за да показвате
часовника постоянно.
Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
5.3.2 Регулиране на настройките за
картина
Този раздел илюстрира как да регулирате
настройките за картина.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
TV settings > Picture.
TV settings
Picture format
Equalizer
Settings assistant
Contrast
Reset smart settings Brightness
Colour
Picture
Hue
Sound
Clock
2. Натиснете OPTION и натиснете Î или
ï, за да изберете Clock отново.
Sharpness
Tint
3. Натиснете OK, за да скриете часовника.
5.3
Dynamic contrast
Noise reduction
Colour enhancement
Active Control
Light sensor
Регулиране на настройките
за картина и звук
Този раздел илюстрира как да регулирате
настройките за картина и звук.
5.3.1 Използване на Settings assistant
Използвайте Settings assistant, ще ви води
през процеса на настройване на картината
и звука.
Picture
Picture format
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
настройка:
•
Contrast
Променя нивото на ярките части в
картината, като запазва тъмните части
непроменени.
•
Brightness
Променя нивото на светлината в картината.
•
4. Натиснете зеления бутон на
дистанционното управление, за да
стартирате помощника.
Colour
Променя нивото на насищане.
•
5. Натиснете Í или Æ, за да изберете
лявата или дясната страна, откъдето да
направите своя избор.
Hue
Ако се излъчва NTSC, това ниво
компенсира вариациите в цвета.
•
6. Натиснете зеления бутон, за да отидете
на следващата настройка. Ще преминете
през няколко настройки. Когато свършите,
ще бъдете поканени да съхраните
направените настройки.
Sharpness
Променя нивото на острота на фините
детайли.
•
Tint
Задава цветовете да бъдат Normal,
Warm (червеникави) или Cool
(синкави). Изберете Custom, за да
създадете ваша настройка.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
TV settings > Settings assistant.
2. Натиснете Æ, за да влезете.
3. Натиснете OK за Start now.
7. Натиснете зеления бутон, за да запишете
всичките си настройки.
BG-18
•
•
•
•
с предварително зададени настройки за
картината и звука.
Dynamic contrast
Подобрява контраста в картината при
промяна на показваното на екрана
изображение. Задайте нивото на
Minimum, Medium, Maximum или Off.
Medium е препоръчваната настройка.
• Current
Прилагат се ръчно избраните
настройки за картина и звук.
Noise reduction
Филтрира и намалява шума в картината.
Задайте нивото на Minimum, Medium,
Maximum или Off.
Colour enhancement
Прави цветовете по-ярки и подобрява
разделителната способност на детайлите
при ярките цветове. Задайте нивото на
Minimum, Medium, Maximum или Off.
Active Control
Коригира всички входни сигнали, за да
осигури най-добрата възможна картина.
Алтернативно превключва активния
контрол между On или Off.
Light sensor
Настройва картината така, че да
съответства на осветлението в стаята.
Превключва светлинния датчик между
On или Off.
DDЗабележка
Не е налично при всички модели
телевизори.
• Picture format
Вж. раздел 5.3.4 Промяна на формата на
картината.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
TV settings > Reset smart settings.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете една
от следните настройки:
• Standard
Прилагат се настройките за
естествена картина и звук, подходящи
за най-често срещаните условия в
една дневна стая.
• Vivid
Прилагат се настройките за брилянтна
картина и звук, подходящи за среда,
която е ярко осветена.
• Movie
Прилагат се настройките за
динамична картина и звук, подходящи
за изживяване като в киносалон.
4. Натиснете зеления бутон, за да запишете
направения избор.
5.3.4 Промяна на формата на картината
Променяйте формата на картината, за да
подхожда на показваното съдържание.
1. Натиснете
ФОРМАТ НА
КАРТИНАТА на дистанционното ви
управление. Другата възможност е да
натиснете MENU и да изберете
TV menu > TV settings > Picture >
Picture format.
5.3.3 Използване на Smart settings
Освен ръчното настройване на картината,
можете да използвате “интелигентни
настройки”, с които да настроите телевизора
2. Натиснете Î или ï, за да изберете един
от следните формати на картина:
BG-19
БълГарски
•
• Custom наситеност
Ако изберете Custom от менюто
Tint, следвайте инструкциите на
екрана, за да промените стойността на:
- R-WP (“Червена бяла точка”)
- G-WP (“Зелена бяла точка”)
- B-WP (“Синя бяла точка”)
- R-BL (“Червено ниво на черното”)
- G-BL (“Зелено ниво на черното”)
•
Auto format (Не се използва за
персонален компютър)
деформация на екрана. Препоръчваме ви
да използвате Auto format.
•
Movie expand 16:9 (Не се използва за
висока разделителна способност HD)
Увеличава картината така, че автоматично
да изпълва целия екран. Субтитрите
остават видими.
DDЗабележка
Препоръчваме ви да използвате Auto
format за минимално изкривяване на
екрана.
• Super zoom (Не се използва за висока
разделителна способност HD)
•
Премахва черните странични ленти при
картина 4:3, с минимални деформации.
4:3 (Не се използва за висока
разделителна способност HD)
Показва в класическия 4:3 формат.
DDЗабележка
Непрекъснатото използване на картина
във формат 4:3 може да предизвиква
деформация на екрана. Препоръчваме ви
да използвате Auto format.
• Movie expand 14:9 (Не се използва за
висока разделителна способност HD)
Премащабира класическия 4:3 формат в 14:9.
DDЗабележка
Непрекъснатото използване на картина
във формат 14:9 може да предизвиква
BG-20
•
•
Премащабира класическия 4:3 формат в 16:9.
Wide screen
Разпъва класическия 4:3 формат в 16:9.
Unscaled (Само за висока разделителна
способност HD и персонален компютър)
Максимална острота, макар по границите
да е възможно получаването на
изкривяване. Освен това при работа
с картина от персонален компютър е
възможно появяването на черни ленти.
5.3.5 Регулиране на настройките за
звук
Този раздел илюстрира как да регулирате
настройките за звук.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
TV settings > Sound.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
Settings assistant
Sound
•
Equalizer
Reset smart settings Volume
Balance
Picture
Audio language
Sound
Dual I/II
Mono/Stereo
•
•
Surround mode
Headphone volume
Auto volume leveling
Delta volume
Auto surround
3. Натиснете Î или ï, за да изберете една
от следните настройки:
• Equalizer
Променя басите и високите честоти на
звука. Изберете всеки един от плъзгачите,
за да промените неговата настройка.
Другата възможност е да натиснете
цветните бутони, за да изберете
предварително дефинирана настройка на
еквалайзера:
• Standard
Еквалайзерът е в неутрално състояние.
• Speech
Еквалайзерът е в оптимално състояние
за възпроизвеждане на звук с
доминиращ говор.
• Multimedia
Настройките са оптимизирани за
различните аудио типове.
• Music
Настройките са оптимизирани за
музика.
• Volume
Променя силата на звука.
EEСъвет
За да разрешите или забраните плъзгача
за
сила на звука, който се показва,
когато променяте силата на звука,
натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Preferences. Натиснете Æ,
за да влезете в списъка и оттам изберете
Volume bar on или Volume bar off.
• Balance
Задава баланса между левия и десния
високоговорител така, че най-добре да
съответства на мястото ви за слушане.
•
•
Audio language
Изброява езиците за звук при цифровите
канали (тази настройка не е достъпна за
аналогови канали).
Dual I/II
Ако е достъпна, позволява да изберете
между два различни езика.
Mono/Stereo
Ако излъчваната програма е стерео,
позволява да избирате между моно и
стерео.
Surround mode
Ако се предлага съраунд звук, разрешете
го за пространствено възприемане.
Headphone volume
Променя силата на звука в слушалките ви.
DDЗабележка
При включени слушалки натиснете
бутона ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУК
на дистанционното управление, за да
изключите звука от високоговорителите
на телевизора. Натискането на бутоните
СИЛА НА ЗВУКА +/- отново пуска
звука във високоговорителите на
телевизора.
•
•
•
Automatic volume leveling
Намалява внезапните промени в силата на
звука, например по време на ТВ-реклами
или при превключване от един канал на
друг. Изберете On или Off.
Delta volume
Изравнява разликите в силата на звука
между каналите или свързаните
устройства. Преди да промените
настройката за “Делта сила на звука”,
трябва да включите свързаното устройство.
Auto surround
Автоматично превключва телевизора
в най-добрия режим на съраунд звук,
който излъчваната програма предлага.
Изберете On или Off.
5.4
Промяна на режима в Shop
или Home
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Preferences > Location.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Location.
BG-21
БълГарски
TV settings
3. Използвайте Î или ï, за да изберете
желания режим:
• Shop
Задава Smart settings на Vivid, които са
идеалният вариант за демонстрация в
магазин. В този режим гъвкавостта за
промяна на настройките е ограничена.
• Home
Дава на домашния потребител
пълната гъвкавост за промяна на
всички телевизионни настройки.
4. Натиснете OK, за да потвърдите.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
5.5
Използване на разширените
функции за телетекст
Телевизорът ви има памет за 1 200 страници,
която може да съхранява излъчваните
страници с телетекст и подстраниците им.
Паметта за телетекст съкращава времето за
зареждане на страница.
5.5.1 Избор на подстраниците
с телетекст
Една страница телетекст може да съдържа
няколко подстраници. Подстраниците
се показват на лента, непосредствено до
номера на основната страница.
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.
2. Изберете страница с телетекст.
3. Натиснете Í или Æ, за да изберете
подстраница.
5.5.2 Избор на T.O.P. (ТНC - Таблица
на страниците) за програми
с телетекст
T.O.P. (ТНC) за програми с телетекст ви позволява да преминавате от една
подстраница на друга, без да използвате
номерата на страници. T.O.P. (ТНC) телетекст не се излъчва по всички ТВ-канали.
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.
2. Натиснете INFO.
BG-22
Показва се. преглед на T.O.P. (ТНC).
3. Използвайте Í, Æ или Î, ï, за да
изберете подстраница.
4. Натиснете OK, за да разгледате
страницата.
5.5.3 Използване на телетекст на
двоен екран
Разрешаването на двоен екран с телетекст показва текущия канал или източник на
сигнал отляво на екрана. Телетекстът се
показва в дясно.
1. Натиснете
ДВОЕН ЕКРАН на
дистанционното управление, за да
включите режима на телетекст върху
двоен екран.
2. Натиснете
отново, за да се върнете
към нормалния режим на показване на
телетекст.
3. Натиснете TELETEXT, за да изключите
телетекста.
5.5.4 Търсене в телетекста
Бързо преминаване в тема, свързана към
поредица от номера на страници, или
търсене на конкретни думи в страниците на
телетекста.
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.
2. Натиснете OK, за да осветите първата
дума или число.
3. Натиснете Î, ï или Í, Æ, за да
преминете на следващата дума или
номер на страницата.
4. Натиснете OK, за да търсите страница,
съдържаща осветената дума или число.
5. Натискайте Î, докато престанат да се
показват осветени думи или числа, за да
излезете от Search.
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление и изберете
страница с телетекст.
2. Натиснете OPTION на дистанционното
управление, за да увеличите горната част на страницата.
3. Натиснете отново OPTION, за да
разгледате увеличената долна част на
страницата.
4. Натиснете Î или ï, за да превъртите
през увеличената страница.
5. Натиснете отново OPTION, за да
се върнете към нормалния размер на
страницата.
5.5.6 Използване на менюто за
телетекст
С опциите в менюто за телетекст можете да
показвате скрита информация, да зацикляте
автоматично подстраници и да променяте
настройките за знаците.
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.
2. Натиснете MENU. Показва се Teletext
menu.
Teletext menu
Reveal
Off
Cycle subpages
Language
Off
Gr. II
3. Натиснете Î или ï, за да изберете опция.
• Reveal
Скрива или разкрива скритата
информация за дадена страница
(напр. решението на гатанки или ребуси).
•
•
Cycle subpages
Ако за избраната страница има
подстраници, можете да зациклите
автоматичното им показване.
Language
Някои езици използват различен набор
от знаци. Ако използвате различен език,
превключете на съответната езикова
група, за да се покаже текстът правилно.
4. Натиснете OK, за да промените опция:
5. Натиснете MENU, за да излезете от Teletext menu.
6. Натиснете TELETEXT, за да изключите
телетекста.
5.5.7 Използване на цифровите
услуги за телетекст
(само за Великобритания)
Някой доставчици на цифрова телевизия във
Великобритания предлагат специализирани
цифрови услуги за текст или интерактивни
услуги (напр. BBC1). Тези услуги работят като нормалния телетекст с добавката на
бутони за номер, цвят и навигация.
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.
2. Натиснете Î, ï или Í, Æ, за да изберете
или осветите елементи.
3. Натиснете един от цветните бутони, за
да изберете опция.
4. Натиснете OK, за да потвърдите или
активирате.
5. Натиснете MHEG Cancel, за да
отмените цифровите услуги за текст или
интерактивните услуги.
CCВнимание
Цифровите услуги за текст са блокирани,
ако при излъчване на субтитри е избрано
Subtitle On от менюто Features, както
е описано в раздел 5.9 Субтитри.
5.5.8 Използване на Teletext 2.5
Ако даденият телевизионен канал го излъчва,
Teletext 2.5 предлага повече цветове и подобра графика от обикновения телетекст.
Teletext 2.5 по подразбиране е включен.
BG-23
БълГарски
5.5.5 Увеличаване на страниците
с телетекст
Можете да увеличите страницата с телетекст за по-удобно четене.
1. Натиснете MENU на дистанционното ви
управление и изберете TV menu >
Installation > Preferences > Teletext 2.5.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
3. Изберете On или Off.
4. Натиснете OK, за да промените опцията.
5.6
Създаване на списъци
с предпочитани канали
Използвайте списъка All channels или
конфигурирайте списък на предпочитаните
от вас ТВ-канали и радиостанции. Всеки
член на семейството ви може да създаде
собствен списък на предпочитаните канали.
5.6.1 Избор на списък
с предпочитаните канали
1. Натиснете OK на дистанционното
управление. Другата възможност е
да натиснете MENU и да изберете
Channel list. Ако направите това за
първи път след инсталиране, ще се
покаже списъкът All channels.
All channels
....
EXT 3
HDMI ...
A
1 Analogue channel 1
2 Digital channel 1
3 Digital channel 2
4 Radio channel 1
....
Select list
Ако не го правите за първи път след
инсталиране, ще се покаже избираният за
последен път списък на предпочитаните
канали.
2. Натиснете червения бутон, за да
покажете всички списъци с
предпочитани канали.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
списък.
4. Натиснете OK. Показва се избраният списък с предпочитани канали.
5. Натиснете отново OK, за да излезете.
5.6.2 Създаване на списък
с предпочитани канали
1. Натиснете OK на дистанционното
управление. Показва се избраният за
последен път списък с предпочитани
канали.
2. Натиснете червения бутон, за
да покажете всички списъци с
предпочитани канали.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
списък.
4. Натиснете OK.
5. Натиснете зеления бутон, за да влезете
в режим Edit. Избраният списък показва
пълния списък на каналите.
6. Натиснете Î или ï, за да осветите канал.
7. Натиснете OK, за да маркирате (или
демаркирате) осветения канал. Каналът се добавя/изважда към/от избрания
списък.
8. Натиснете отново зеления бутон,
за да излезете от режим Edit.
Модифицираният списък на каналите се
показва отново.
5.6.3 Избор на канал от списък
с предпочитани канали
1. Натиснете OK на дистанционното
управление. Показва се последно
избраният списък с предпочитани канали.
2. Натиснете Î или ï, за да осветите канал.
3. Натиснете OK. Телевизорът се
превключва на този канал.
BG-24
EEСъвет
дистанционното управление.
5.7
Използване на
електронния справочник
на програмите (ЕСП)
ЕСП е екранен справочник, който показва
програмата на цифровите ТВ-програми. Този
справочник не се предлага за аналоговите
програми. Можете да обхождате, избирате
и преглеждате програмите по час, име,
заглавие или жанр.
Има два типа ЕСП “Now and Next” и “7 or
8 day”. “Now and Next” е винаги достъпен,
а “7 or 8 day” се предлага само в някои
страни.
С менюто за ЕСП можете:
• Да преглеждате списък на излъчваните в
момента цифрови програми
• Да преглеждате предстоящите програми
• Да групирате програмите по жанр
• Да задавате напомняния за начало на
програми
• Да конфигурирате предпочитаните ЕСП
канали
5.7.1 Включване на ЕСП
DDЗабележка
Когато използвате ЕСП за първи път,
възможно е да бъдете поканени да
актуализирате. Ако стане така, следвайте
показваните на екрана инструкции.
1. Натиснете
Показват се следните видове ЕСП:
“Now and Next” ЕСП
Показва се подробна информация за
текущо избраната програма:
26 BBC1
Tue., 12 Sep
09:17
Title : Commonwealth Games
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min
..........
Exit
Next
Press -P+ to change channel.
Или
“7 or 8 day” ЕСП
Възможно е да мине известно време
за изтегляне на данните в ЕСП от вида
“7 or 8 day”. След като този вид ЕСП
се зареди, показва се списъкът на ТВпрограмите.
Programme guide
Tue., 12 Sep
Around
09:55
Next
BBC ONE
07:50 Commonwealth
12:30 Commonwealth
BBC TWO
09:50 Tweenies
10:15 Something Special
five
09:00 The Wright Stuff
10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32 This is BBC THREE
BBC FOUR
05:32 This is BBC FOUR
abc1
09:20 Moonlighting
Remind
13:50 Anastasia
Watch
12:00 This is BBC THREE
12:00 This is BBC FOUR
10:15 Daddio
Jump to ...
Info
0010 - EEN
2. Използвайте цветните бутони на
дистанционното управление, за да
активирате наличните действия:
• Next
Показва информация за следващата
програма.
GUIDE на
BG-25
БълГарски
• Натиснете ПРОГРАМА (P) +/- на
дистанционното управление, за да
сканирате каналите във вашия списък
с предпочитани канали.
• Можете да избирате канали извън
списъка, като въвеждате номерата им
с цифровите бутони.
Другата възможност е да натиснете
MENU и да изберете Programme
guide.
• Remind
Маркира дадена програма за
напомняне.
• Watch
Гледате или слушате текущо
избраната програма.
• Jump to...
Преминава на следващия или
предишния ден.
• Info
Ако се предлага такава, показва
информация за избраната програма.
3. Натиснете
GUIDE, за да излезете от ЕСП.
5.7.2 Още за “7 or 8 day” ЕСП
Търсенето по жанр, напомнянията за
започващи програми и другите функции са
достъпни през менюто на справочника на
програмите.
1. Натиснете
GUIDE на
дистанционното управление.
2. Натиснете MENU на дистанционното
управление. Показва се менюто на
Programme guide.
Programme guide
What's on
What's on
12:30 South Today
11:50 Working Lunch
Search by genre
Scheduled remind... 11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch... 13:00 In aller Freund
Acquire EPG data
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
опция на менюто.
4. Натиснете Æ, за да влезете.
5. Натиснете Î или ï, за да направите избор.
6. Натиснете OK или зеления бутон, за да
активирате избраното.
7. Натиснете
GUIDE, за да излезете от ЕСП.
DDЗабележка
Само канали, маркирани като
предпочитани ЕСП канали, ще се показват в менюто на Programme guide.
5.8
BG-26
Използване на таймери
и функцията Заключване
за деца
Този раздел илюстрира как да включвате или
изключвате телевизора в указан час и как да
използвате заключването за деца.
5.8.1 Автоматично изключване на
телевизора в режим на готовност
(таймер за заспиване)
Таймерът за заспиване изключва телевизора
след зададен интервал от време.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
TV settings > Sleeptimer.
2. Натиснете Æ, за да влезете в плъзгача на
Sleeptimer.
3. Натиснете Î или ï, за да зададете
времето за заспиване. Това могат да бъдат до 180 минути, разпределени на стъпки
от по пет минути. Задаването на нула
минути изключва таймера за заспиване.
4. Натиснете OK, за да активирате таймера
за заспиване.
DDЗабележка
Винаги можете да изключите телевизора
по-рано или да нулирате таймера за
заспиване по време на отброяването.
5.8.2 Автоматично включване на
телевизора (таймер за пускане)
Таймерът за пускане включва телевизора
от режим на готовност на указания канал
в указания час.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
TV settings > On timer.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
On timer.
3. Използвайте Î или ï, Í или Æ, изберете
и влезте в елементите на менюто, за
да зададете канал, ден от седмицата,
честота и начален час.
4. Натиснете OK, за да потвърдите.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
EEСъвет
За да изключите таймера за пускане,
изберете Off в менюто на On timer.
5.8.3 Заключване на ТВ-канали
или на свързани устройства
(“Заключване за деца”)
Заключва ТВ-канали или свързани устройства
с четирицифрен код, за да се попречи на
деца да гледат неразрешено за тях
съдържание.
3. Натиснете отново Æ, за да влезете в
менюто Lock after.
За да зададете или промените кода за
заключване за деца
5. Натиснете Í.
EEСъвет
Ако забравите кода си, въведете 8888,
за да заобиколите всички съществуващи
кодове.
За да влезете в менюто Child lock
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Features > Child lock и натиснете Æ,
за да въведете кода си.
2. Въведете вашия код с цифровите
бутони.
6. Изберете Time.
7. Натиснете Æ.
8. Въведете часа с Î или ï и Æ.
9. Натиснете OK.
За да заключите един или повече
канали и свързаните устройства
1. В менюто Child lock изберете Custom
lock.
2. Натиснете Æ, за да влезете.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
Channel lock.
4. Натиснете Æ.
5. Натиснете Î или ï, за да изберете
канал или устройство, което искате да
заключите или отключите.
6. При всеки отделен избор, натискайте
OK, за да заключите или отключите
канала или устройството.
2. Натиснете OK.
За да зададете родителска категория
Някой доставчици на цифрово съдържание
категоризират своите програми като
подходящи за определена възраст. Можете
да настроите телевизора да показва само
програми с подходяща за вашето дете
възрастова категория.
За да отключите програма или всички
канали от даден час нататък
1. В менюто Child lock изберете Custom
lock.
1. В менюто Child lock изберете Custom
lock.
2. Въведете Æ, за да влезете.
За да заключите или отключите всички
канали и свързаните устройства
1. В менюто Child Lock изберете Lock
или Unlock.
Child lock
Custom lock
Lock
Custom lock
Unlock
Lock after
Channel lock
Parental rating
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Custom lock.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
Parental rating.
4. Натиснете Æ.
5. Натиснете Î или ï, за да изберете
възрастова категория.
6. Натиснете Menu, за да излезете от менюто Child lock.
BG-27
БълГарски
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Features > Set code или Change code.
2. Натиснете Æ, за да влезете в задаването
на кода.
3. Въведете вашия код с цифровите бутони.
Показва се менюто Features със
съобщение, потвърждаващо, че кодът ви
е създаден или променен.
4. Изберете On, за да разрешите Timer
lock.
5.9
Използване на субтитри
Можете да включите показването на
субтитри за всеки ТВ канал. Субтитрите се
излъчват чрез телетекст или DVB-T цифрови
излъчвания. При цифровите излъчвания
разполагате с допълнителната опция да
изберете предпочитания език за субтитри.
5.9.1 Разрешаване на субтитри при
аналоговите ТВ канали
1. Изберете някакъв аналогов ТВ канал.
2. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.
3. Въведете трицифрения номер на
страница със субтитрите.
4. Натиснете TELETEXT, за да изключите
телетекста.
5. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Features > Subtitle.
6. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
TV menu
Features
TV settings
Features
Installation
Subtitle
Subtitle language
Sleeptimer
Child lock
Software update
Set/Change code
On timer
Common interface
Demo
5.9.2 Разрешаване на субтитри при
цифровите ТВ канали
Повторете стъпки 5-8 в раздела 5.9.1
Разрешаване на субтитри при аналоговите ТВ
канали.
5.9.3 Избор на език за субтитри при
цифровите ТВ канали
DDЗабележка
Когато изберете език за субтитри за
цифров ТВ канал, както е описано
по-долу, този избор има временен
приоритет пред езика за субтитри,
зададен в менюто Installation.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Features > Subtitle language.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка с
наличните езици.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете език
за субтитри.
4. Натиснете OK.
5.10 Разглеждане на снимки
и слушане на музика
Свързване на външно USB устройство за
съхранение и разглеждане на снимки (само
в JPEG формат) или слушане на музика (само
MP3 или Linear PCM формати).
7. Натиснете Î или ï, за да изберете On,
за да се показват субтитрите винаги или
On during mute, за да се показват субтитрите само когато звукът е изключен
чрез бутона
на дистанционното
управление.
DDЗабележка
Philips не носи отговорност, ако вашето
USB устройство с памет не се поддържа,
и няма да носи отговорност за
повреждане или загубване на вашите
данни.
8. Натиснете OK, за да се върнете в
менюто Features.
5.10.1 Свързване на USB устройство за
съхранение
DDЗабележка
Трябва да повторите тази процедура,
за да разрешите субтитрите за всеки
отделен аналогов канал.
При включен телевизор свържете вашето
USB устройство за съхранение към USB
порта отстрани на телевизора. Автоматично
ще се покаже основното меню, а името на
USB устройството ще бъде осветено редом
с Multimedia.
BG-28
Picture
TV menu
Channel list
Programme guide
Multimedia
DDЗабележка
Вж. раздел 7.1 Общи сведения за
свързването за описание на страничните
съединители, включително USB порта.
5.10.2 Изключване на USB устройство
за съхранение
CCВнимание
За да избегнете повреждането на вашето
USB устройство, винаги следвайте
долуописаната процедура за изключване.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление, за да излезете от менюто
Multimedia.
2. Изчакайте пет секунди, преди да
извадите USB устройството.
5.10.3 Разглеждане на снимки
1. След свързването към телевизора на USB
устройството за съхранение натиснете Æ,
за да влезете в менюто Multimedia.
Picture се осветява.
USB
Picture
Music
Picture
Afrika_2001
Paris_2006
My_car.jpg
Jean.jpg
Mary.jpg
2. Натиснете Æ, за да влезете в папка
Picture.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
картина или албум с картини, намиращ се
на USB устройството.
Afrika_2001
Afrika_2001
Paris_2005
Kenya.jpg
Congo.jpg
My_car.jpg
Jean.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Mary.jpg
Cairo.jpg
Afrika_2001
Kenya.jpg
Congo.jpg
Victoria.jpg
Dakar.jpg
Afrika_2001
Kenya.jpg
Cairo.jpg
4. Натиснете OK, за да разгледате
картината или да стартирате слайдшоу на
картините в албума.
• Натиснете OK, за да направите пауза
в слайдшоуто. Натиснете отново OK,
за да го рестартирате.
• Натиснете един от цветните бутони
на дистанционното управление, за
да изпълните съответната функция,
показвана в долната част на екрана.
• Натиснете синия бутон, за да спрете
слайдшоуто и да видите още функции.
Ако лентата с функции в долната
част на екрана изчезне, натиснете кой
да е цветен бутон, за да я покажете
отново.
5. Натиснете Í и изберете нова картина
или друг албум.
Настройки на слайдшоуто
• No details / More details
Показва името на картината, датата,
размера и следващата картина в
слайдшоуто.
• Transitions
Показва списъка на наличните начини
за преминаване от една картина към
следващата. Натиснете Î или ï, за
да изберете, и натиснете OK, за да
активирате.
• Slide time
Задава забавянето при преминаване
между картините: Short, Medium или
Long.
• Rotate
Завърта картината.
BG-29
БълГарски
Television
•
•
Zoom
Показва списък на наличните увеличения.
Start show/Stop show
Стартира или спира слайдшоу.
1. Най-напред изберете албума с песни и
натиснете OK.
2. След това изберете албума, който да
бъде показан, и натиснете OK.
5.10.4 Разглеждане на картините като
умалени изображения
Умалените изображения ви позволяват да разглеждате картините от албум в общ
екран.
5.11 Слушане на цифрови
радиоканали
1. Изберете албум с картини.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка с
картини.
3. Натиснете зеления бутон.
4. Натиснете Î или ï, Í или Æ, за да
осветите картина.
5. Натиснете OK, за да разгледате
картината.
6. Натиснете Í, за да се върнете към
изгледа с умалените изображения.
7. Натиснете отново зеления бутон, за да
се върнете към списъка с картини.
1. Натиснете OK на дистанционното
управление. Показва се менюто
All channels.
5.10.5 Слушане на музика
1. След свързването към телевизора на USB
устройството за съхранение натиснете Æ,
за да влезете в менюто Multimedia.
2. Изберете Music, след което натиснете Æ,
за да влезете в папката Music.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете песен
или музикален албум.
4. Натиснете OK, за да пуснете избраната
песен или албум.
Настройки за музика
•
No details/More details
Показва името на файла.
•
Repeat one/all
Повтаря песен или албум.
•
Shuffle
Възпроизвежда песните в случаен ред.
5.10.6 Разглеждане на слайдшоу
с пусната музика
Можете да разглеждате слайдшоу на
записаните картини на фона на музика.
BG-30
Ако съществуват цифрови излъчвания,
цифровите радиоканали се инсталират автоматично по време на инсталирането.
За да пренаредите цифровите радиоканали,
вижте раздел 6.5 Пренареждане на каналите.
2. Използвайте цифровите бутони, за да
изберете радиоканал.
3. Натиснете OK.
5.12 Актуализиране на
софтуера на телевизора
Philips непрестанно се старае да
подобри своите изделия и ние силно ви
препоръчваме да актуализирате софтуера
на вашия телевизор, когато са налични
актуализации за него. Проверявайте на
www.philips.com/support за налични такива.
5.12.1 Проверка на текущата версия на
софтуера
•
Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Software update > Current software
info.
5.12.2 Проверка за налични
актуализации на софтуера
Philips периодично предава съобщения по
каналите за цифрово излъчване, като обявява
за наличието на актуализации на софтуера:
Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Software update > Announcement.
5.12.3 Актуализиране на софтуера
Ако използвате (DVB-T) цифрови
излъчвания, вашият телевизор автоматично
ще приема актуализациите на софтуера. Ако
получите на екрана съобщение, подканващо
ви да актуализирате вашия софтуер:
•
Изберете Now (препоръчва се), за да
актуализирате софтуера си незабавно.
•
Изберете Later, за да ви бъде
напомнено да актуализирате софтуера
по-късно.
•
Изберете Cancel, за да излезете от актуализирането (не се препоръчва).
Ако откажете актуализирането,
актуализирайте ръчно софтуера си,
като натиснете MENU и изберете
TV menu > Software update >
Local update. По-нататък следвайте
инструкциите на екрана.
5.12.4 Актуализиране на софтуера
(аналогови излъчвания)
DDЗабележка
Преди да изпълните тази процедура,
проверете дали имате:
•
Достатъчно време, за да завършите
актуализирането.
•
USB устройство за съхранение с поне
64MB свободно място на него.
•
Достъп до компютър с USB порт и
достъп до Интернет.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Software update > Update assistant.
2. Изберете Start now.
3. Поставете USB устройството за
съхранение и натиснете зеления бутон.
На USB устройството ще се копира файл
с идентификатор.
4. Натиснете зеления бутон, за да
завършите.
5. Поставете USB устройството за
съхранение в порта на компютъра си.
6. В компютъра открийте USB устройството
за съхранение и щракнете двукратно
върху HTML файла с име “Update”.
7. Следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите актуализирането.
BG-31
БълГарски
•
6
Инсталиране на
канали
Installation
Първият път, когато конфигурирате телевизора си,
ще бъдете поканени да изберете желания език за
меню и да извършите автоматично инсталиране
на всички ТВ и цифрови радиоканали (ако има
такива).
В тази глава ще намерите инструкции как да
преинсталирате канали, както и други функции,
полезни при инсталирането на канали.
DD Бележка
Преинсталирането на каналите променя
списъка All channels.
6.1
Автоматично инсталиране
на канали
Този раздел илюстрира как да търсите
и автоматично да запаметявате канали.
Инструкциите се отнасят едновременно за
цифрови и аналогови канали.
Стъпка 1: Избор на език за менюто
DD Бележка
Преминете на Стъпка 2: Избор на страна,
ако настройките на езика са верни.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu
> Installation > Languages > Menu
language.
Languages
Menu language
Menu language
English
Primary audio
Primary subtitles
Español
Français
Hrvatski
Secondary subtitles
Italiano
Secondary audio
Magyar
Primary teletext
Secondary teletext
...
Languages
Languages
Time zone
Menu language
Channel installation
Secondary audio
Preferences
Primary subtitles
Connections
Secondary subtitles
Factory settings
Primary teletext
Primary audio
Secondary teletext
6. В допълнение към езика на менюто можете
да конфигурирате следните настройки за
езика
чрез менюто Languages (само за
MENU_installation_ENG.EPS
цифрови канали):
•
Primary/Secondary audio
Избор на основни и вторични езици на
звука на телетекста за цифровите канали.
•
Primary/Secondary subtitles
Избор на основни и вторични езици на
субтитрите за цифровите канали.
•
Primary/Secondary teletext
Избор на основни и вторични езици на
телетекста за цифровите канали.
•
Hearing impaired
Изберете On, за да се покажат субтитрите
с основни и вторични езици на звука.
Стъпка 2: Избор на страна
Изберете страната, в която се намирате.
Телевизорът инсталира и подрежда каналите
според вашата страна.
DD Бележка
Преминете на Стъпка 3: Избор на антена
или кабел, ако настройките на страна са
верни.
1. В менюто Installation натиснете ï, за да
изберете Channel installation.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
Automatic installation е подчертано.
3. Натиснете Æ, за да изберете Start now.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто Menu
languages.
4. Натиснете OK за потвърждение.
3. С ÎMENU_languages_ENG.EPS
или ï изберете своя език.
6. Натиснете Next.
5. С Î или ï изберете своята страна.
4. Натиснете OK за потвърждение.
5. Натиснете Í, за да се върнете в менюто
Installation.
BG-32
Step 3 Избор на антена или кабел
(само за DVB-C)
Тази опция се появява само ако в страната
ви се поддържа DVB-C (Digital Video
Broadcasting-Cable – разпространение
на цифров видео сигнал – по кабел).
Преминете към Стъпка 4: Инсталиране
на канали, ако DVB-C не се поддържа във
вашата страна.
1. С Î или ï изберете Antenna или
Cable. Ако изберете Antenna, ще се
инсталират каналите, достъпни чрез DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial –
разпространение на цифров видео сигнал
– наземно). Ако изберете Cable, ще се
инсталират каналите, достъпни чрез DVB-C.
2. Натиснете Next.
Стъпка 4: Инсталиране на канали
Телевизорът ви търси и запомня всички
налични цифрови и аналогови ТВ канали, както
и всички налични цифрови радиоканали.
CC ВНИМАНИЕ
Ако изберете Cable в Стъпка 3: Избор на
антена или кабел, ще бъде достъпно меню
Settings. Не променяйте настройките,
освен ако вашият оператор на DVB-C
мрежа е предоставил настройки за
Network frequency, Network ID или
Symbol rate. Обърнете внимание, че
задаването на Frequency scan на Full scan
може да увеличи значително времето за
инсталиране.
1. Натиснете Start, за да започнете
инсталирането. Инсталирането може да
отнеме няколко минути.
2. Когато приключите, натиснете Finish, за да
се върнете в менюто Installation.
3. Натиснете MENU, за да излезете.
DDБележка
Ако имате достъп до DVB-T и DVB-C
и искате да гледате канали и от двете мрежи, трябва да извършите
инсталирането на каналите два пъти – по
веднъж за всяка от мрежите DVB-T и
DVB-C. След инсталиране превключвайте
каналите по описания в Раздел 4.3 Достъп
до канали на кабелни мрежи DVB-C и DVB-T
начин.
EE Съвет
Когато бъдат намерени цифрови ТВ
канали, списъкът на инсталираните канали
може да покаже празни номера на канали.
За преименуване, пренареждане или
деинсталиране на съхранени канали вж.
Раздел 6.5 Пренареждане на каналите.
6.2
Ръчно инсталиране на канали
Този раздел описва как ръчно да търсите и
съхранявате аналогови ТВ канали.
Стъпка 1 Избор на вашата система
DDЗабележка
Преминете на Стъпка 2 Търсене и
съхраняване на нови ТВ канали, ако
настройките на вашата система са верни.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Channel installation >
Analogue: Manual installation.
Channel install...
Analogue: Manual...
Automatic install...
Installation update
Digital: Test recept...
Analogue: Manual...
Rearrange
System
Search
Fine tune
Store current ch...
Store as new ch...
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Channel installation. System се
осветява.
3. Натиснете Æ, за да влезете в списъка
System.
4. Натиснете Î или ï, за да изберете
вашата страна или регион.
5. Натиснете Í, за да се върнете в менюто
Channel installation.
Стъпка 2 Търсене и запаметяване на
нови ТВ канали
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Channel installation >
Analogue: Manual installation >
Search.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Search.
3. Натиснете червения бутон и използвайте
цифровите бутони на дистанционното
BG-33
БълГарски
DDБележка
4.
5.
6.
7.
8.
управление, за да въведете ръчно
трицифрена честота. Другата възможност е да натиснете зеления бутон за
автоматично търсене на следващия канал.
Натиснете Í, когато бъде намерен
новият канал.
Изберете Store as new channel, за да
съхраните новия канал под нов номер на
канал.
Въведете Æ, за да влезете.
Натиснете OK. Done се показва.
Натиснете MENU, за да излезете.
6.2.1 Фино настройване на
аналоговите канали
При лош сигнал можете да направите ръчно
фино настройване на аналогови канали.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Channel installation >
Analogue: Manual installation > Fine
tune.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Fine tune.
3. Натиснете Î или ï,за да регулирате
честотата
4. Натиснете Í, когато приключите.
5. Изберете Store current channel, за да
съхраните фино настроения канал под
текущия му номер.
6. Въведете Æ, за да влезете.
7. Натиснете OK. Done се показва.
8. Натиснете MENU, за да излезете.
6.3
Преименуване на канали
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Channel installation >
Rearrange.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка
Rearrange.
3. Натиснете Î или ï в списъка
Rearrange, за да изберете канала, който
искате да пренаредите.
4. Натиснете червения бутон.
5. Натиснете Í и Æ, за да изберете знаците,
или Î и ï, за да промените знаците.
Интервалът, цифрите (0-9) и другите
специални знаци са разположени между
BG-34
z и A.
6. Натиснете зеления бутон или OK, за да
завършите.
EEСъвет
Изтрийте всички знаци чрез натискане на
жълтия бутон. Изтрийте само осветения
знак чрез натискане на синия бутон.
6.4
Деинсталиране или
преинсталиране на канали
Можете да деинсталирате съхранен канал
или да преинсталирате деинсталиран канал.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Channel installation >
Rearrange.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка
Rearrange.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
канала, който искате да деинсталирате
или преинсталирате.
4. Натиснете зеления бутон, за да
деинсталирате или преинсталирате
канала.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
6.5
Пренареждане на канали
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Channel installation >
Rearrange.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка
Rearrange.
3. Натиснете Î или ï, за да изберете
канала, който искате да пренаредите.
4. Натиснете жълтия бутон, за да
преместите канала нагоре в списъка или
натиснете синия бутон, ако искате да
преместите канала надолу в списъка.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
6.6
Ръчно актуализиране на
списъка на каналите
Ако телевизорът ви е в режим на готовност,
актуализирането се извършва всяка сутрин.
Това актуализиране съпоставя каналите, вече
В допълнение към автоматичното
актуализиране вие можете да актуализирате
списъка на каналите и ръчно.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Channel installation >
Installation update.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Installation update. Start now се
осветява.
3. Натиснете OK.
4. Натиснете зеления бутон, за да
стартирате актуализирането. Това може
да отнеме няколко минути.
5. Когато търсенето на канали завърши,
натиснете червения бутон, за да се
върнете към менюто Channel installation.
6. Натиснете MENU, за да излезете.
6.7
Проверка на приемания
цифров сигнал
Ако използвате цифрово излъчване, можете
да проверите качеството и силата на сигнала
за цифровите канали. Това ще ви позволи
да преместите и тествате антената или
сателитната чиния.
6. Натиснете червения бутон, за да се
върнете към менюто Channel installation.
7. Натиснете MENU, за да излезете.
DDЗабележка
Ако имате по-нататъшни проблеми с
приемането на цифровите излъчвания,
обърнете се към специалист по
инсталирането.
6.8
Пускане на демонстрация
1. Натиснете червения бутон на
дистанционното управление. Натиснете
MENU на дистанционното управление
и изберете TV menu > Features >
Demo.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Demo.
3. Изберете демонстрация и натиснете OK.
4. Натиснете червения бутон, за да излезете.
6.9
Възстановяване на
фабричните настройки на
телевизора
Връщането на телевизора ви към фабричните
му настройки възстановява настройките по
подразбиране за картина и звук. Настройките
за инсталираните канали не се променят.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Factory settings.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Channel installation >
Digital: Test reception.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Factory settings. Reset се осветява.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Digital: Test reception.
4. Натиснете MENU, за да излезете.
3. Натиснете OK, за да се върнете към
фабричните настройки.
3. Натиснете OK.
4. Натиснете зеления бутон за автоматично
стартиране на проверката или въведете
ръчно честотата на канала, който желаете
да тествате. Ако качеството и силата на
сигнала са лоши, преместете антената или
сателитната чиния и проверете отново.
5. Когато свършите, натиснете жълтия
бутон, за да съхраните честотата.
BG-35
БълГарски
съхранени в списъка ви на канали, с онези,
които са били намерени в излъчването.
Ако даден канал не бъде намерен, той
автоматично се изважда от списъка ви.
7
Свързване на
устройства
7.1
Свързване - общи сведения
Съединители на гърба
1. EXT 1
Първи SCART съединител за DVD
плейъри, видеокасетофони, цифрови
приемници, конзоли за игри и други
SCART устройства. Поддържа Audio L/R
(аудио ляво/дясно), CVBS вход/изход, RGB.
2. EXT 2
Втори SCART съединител. Поддържа
Audio L/R (аудио ляво/дясно), CVBS
вход/изход, RGB.
3. EXT 3
Входни съединители за компонентно
видео (Y Pb Pr) и Audio L/R (аудио
ляво/дясно) за DVD плейъри, цифрови
приемници, конзоли за игри и други
компонентни видеоустройства.
BG-36
4. SPDIF OUT
SPDIF звуков изходен съединител за
системи за домашно кино и други аудио
системи.
5. AUDIO OUT L/R
Звукови изходни чинч съединители за
системи за домашно кино или други
аудио системи.
6. TV ANTENNA
7. HDMI 1/2/3
HDMI входни съединители за плейъри
с Blu-ray дискове, цифрови приемници,
конзоли за игри и други устройства с
висока разделителна способност.
DDЗабележка
Броят на наличните съединители HDMI може да варира в зависимост от модела
на телевизора.
8. AUDIO IN
Минижак съединител за вход от PC
аудио (при свързване на персонален
компютър посредством DVI-HDMI адаптер).
Странични съединители
9. Headphones
Стерео минижак.
10. AUDIO L/R
Входни аудио ляво/дясно съединители за
композитни и S-Video устройства.
7.2
Избор на качеството на
връзка
Този раздел илюстрира как можете да
подобрите вашето аудио и визуално
възприятие, като свързвате устройствата си с
възможно най-добрите съединители.
След като свържете устройствата си, не
забравяйте да ги разрешите, както е описано
в раздел 7.4 Конфигуриране на устройства.
7.2.1 HDMI - Най-високото възможно
качество
11. VIDEO
Чинч съединител за видеовход за
композитни устройства.
13. USB
USB съединител за устройства за
съхранение.
14. HDMI
Допълнителен HDMI съединител
за мобилни устройства с висока
разделителна способност.
15. COMMON INTERFACE
Слот за модули с условен достъп
(Conditional Access Modules).
HDMI предлага възможно най-доброто
аудио-визуално качество. Аудио и
видеосигналите са комбинирани в един
HDMI кабел, осигуряващ некомпресиран
цифров интерфейс между вашия телевизор
и HDMI устройствата. Трябва да използвате
HDMI, за да се наслаждавате на пълните
възможности на видеото с висока
разделителна способност. Трябва също да
използвате HDMI кабели, за да разрешите
Philips EasyLink по начина, описан в
раздел 7.5 Използване на Philips EasyLink.
EEСъвет
Ако персоналният ви компютър има само
DVI съединител, използвайте DVI-HDMI адаптер, за да свържете устройството си
към HDMI съединител на гърба на
телевизора. Трябва също така да
използвате отделен аудио кабел от устройството към минижак съединителя
AUDIO IN (Аудио вход).
DDЗабележка
Philips HDMI поддържа HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection
- Защита на цифровото съдържание,
предавано по широколентов канал). HDCP
е форма на управление на права върху
електронно съдържание (DRM - Digital
Rights Management) и защитава съдържание
с висока разделителна способност, каквото
се предлага на DVD или Blu-ray дискове.
BG-37
БълГарски
12. S-VIDEO
S-Video входен съединител за S-Video
устройства.
7.2.2 Компонентно видео (Y Pb Pr) По-високо качество
Компонентното видео (Y Pb Pr) осигурява
по-добро качество на картината от S-Video
или връзките по композитно видео. Макар
компонентното видео да поддържа сигнали
с висока разделителна способност,
качеството на картината е по-лошо от HDMI и е аналогово.
Когато свързвате кабел за компонентно
видео, запазете съответствието между
цветовете на кабела и EXT 3 съединителите
на гърба на телевизора. Освен това свържете
Audio L/R (аудио ляво/дясно) кабел към
червените и бели Audio L/R (аудио ляво/
дясно) входни съединители при EXT 3.
7.2.4 S-Video - Добро качество
S-Video представлява аналогова връзка и
осигурява по-добро качество на картината
от композитното видео. Когато свързвате
вашето устройство с S-Video, включете
S-Video кабела към S-Video съединителя
отстрани на телевизора. Трябва да свържете
отделен Audio L/R (аудио ляво/дясно) кабел от устройството към червения и бял
Audio L/R (аудио ляво/дясно) съединители
отстрани на телевизора.
S-Video кабел
Кабел за компонентно Кабел аудио ляво/
дясно - червено, бяло
видео - червено,
зелено, синьо
7.2.3 SCART - Добро качество
SCART комбинира аудио и видеосигнали в
общ кабел. Аудиосигналите са стерео, докато
видеосигналите може да бъдат с S-Video или
композитно качество. SCART не поддържа
видео с висока разделителна способност и е
аналогов. Към телевизора са предоставени
два SCART съединителя: EXT 1 и EXT 2.
BG-38
Кабел аудио ляво/
дясно - червено, бяло
7.2.5 Композитно - Обикновено
качество
Композитното видео предлага обикновена
аналогова връзка, като най-често комбинира
(жълт) видео чинч кабел с (червен и бял) Audio L/R (аудио ляво/дясно) чинч кабели.
Спазете съответствието между цветовете
на кабелите, свързвани към входните
съединители за композитно видео и
Audio L/R (аудио ляво/дясно) отстрани на
телевизора.
Композитен аудио/видео кабел - жълт,
червен и бял
7.3
Свързване на устройства
Този раздел илюстрира как да свързвате
различни устройства с различни съединители
и допълва примерите в Ръководството за
бърз старт.
CCВнимание
Преди да свързвате устройства, извадете
захранващия кабел.
DDЗабележка
Може да се наложи да използвате
различни видове съединители, за
да свържете устройство към вашия
телевизор, в зависимост от това с какво
разполагате и какви са нуждите ви.
БълГарски
7.3.1 Плейър на Blu-ray дискове
За пълно видео с висока разделителна
способност свържете HDMI кабел по
показания начин:
7.3.2 DVD плейър
За DVD видео свържете SCART кабел по
показания начин:
DVD Player
BG-39
7.3.3 Сателитен приемник
За да получавате аналогови канали от антена
и цифрови канали от сателитен приемник,
свържете антенен кабел и SCART кабел по
показания начин:
Satellite receiver
7.3.4 HD цифров приемник
За да получавате аналогови канали от антена
и цифрови канали от цифров приемник с
висока разделителна способност, свържете
два антенни кабела и HDMI кабел по
показания начин:
HDMI
OUT
OUT
IN
HD Digital receiver / HD Satellite receiver
BG-40
7.3.5 Комбинирано записващо DVD
устройство и цифров приемник
За да получавате аналогови канали от антена
и да записвате програми на комбинирано
записващо DVD устройство и цифров
приемник, свържете два антенни кабела и
един SCART кабел по показания начин:
OUT
IN
DVD Recorder / Digital receiver
БълГарски
7.3.6 Отделно записващо DVD
устройство и приемник
За да получавате аналогови канали от антена и да записвате програми на отделно
записващо DVD устройство и приемник,
свържете три антенни кабела и три SCART кабела по показания начин:
OUT
DVD Recorder
IN
OUT
IN
Receiver / Cable box
BG-41
7.3.7 Записващо DVD устройство
и система за домашно кино
За да получавате аналогови канали от антена,
да подавате звук към система за домашно
кино и да записвате програми на записващо
DVD устройство, свържете два антенни
кабела, един SCART кабел и два цифрови
аудио кабела по показания начин:
DDЗабележка
Ако използвате система за домашно кино
или друга аудио система, най-доброто
синхронизиране между изображения и
звук се постига чрез свързване на аудио
сигнала от вашето възпроизвеждащо
устройство първо към телевизора.
По-нататък подайте аудио сигнала към
системата за домашно кино или аудио
устройството чрез видео съединителите
на гърба на телевизора.
BG-42
Постоянна игрова конзола или видеокамера
могат да се свържат към HDMI съединител
или към съединителите EXT 3 (компонентни) отзад на телевизора.
7.3.9 Персонален компютър
Преди свързването на компютър:
• Задайте скоростта на обновяване на
монитора на компютъра да е 60 Hz.
Вж. раздел 8 Технически спецификации за
списък с разделителни способности за
компютър.
• Променете формата на телевизионната
картина на Unscaled, както е описано
в раздел 5.3.4. Променете формата на
картината.
За да свържете компютър към гърба
на телевизора
1. Използвайки кабел HDMI към DVI или
адаптер HDMI към DVI (свързан към
кабел HDMI), свържете съединителя
HDMI на гърба на телевизора със
съединителя DVI на компютъра.
2. Свържете кабел за цифрово аудио към
гнездото за минижак AUDIO IN на гърба
на телевизора.
DDЗабележка
Трябва да насочите връзката на гнездото
за минижак AUDIO IN към съединителя
HDMI, както е описано в раздел 7.4.3
Насочване на гнездото за минижак AUDIO IN.
7.4
Настройване на устройства
Когато всички устройства са свързани,
трябва да изберете вида на устройството,
свързано към всеки един от съединителите.
7.4.1 Насочване на устройства към
съединители
С цел лесно избиране и най-добра
обработка на сигнала, укажете устройствата,
свързани към съединителите на телевизора.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Connections.
Connections
EXT 1
EXT 1
None
DVD
Blu-ray
EXT 2
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
HDD/DVDR
HD rec.
HDMI 3
Side
Game
...
...
VCR
2. Натиснете Æ, за да изберете съединител.
3. Натиснете ï или Î, за да изберете
съединител.
BG-43
БълГарски
7.3.8 Конзола за игри или
видеокамера
Най-практичната връзка за мобилна
конзола за игри или видеокамера може
би е отстрани на телевизора. Можете,
например, да свържете конзолата за игри или
видеокамерата към съединителите VIDEO/
S-Video и AUDIO L/R (аудио ляво/дясно) отстрани на телевизора. Наличен е също
HDMI съединител за устройства с висока
разделителна способност.
4. Натиснете Æ, за да изберете съединител.
5. Натиснете ï или Î, за да изберете
устройството, свързано с този съединител.
6. Натиснете OK, за да изберете
устройството.
7. Повторете процедурата, докато всички
устройства бъдат правилно насочени към
съответните съединители.
8. Натиснете MENU, за да излезете.
7.4.2 Насочване на гнездото за
минижак AUDIO IN
Ако свържете аудио от компютър към
гнездото за минижак AUDIO IN отзад на
телевизора, трябва да го насочите към
съединителя HDMI.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Connections > Audio In
L/R.
Connections
AUDIO IN L/R
...
EXT 3
HDMI 1
HDMI 2
None
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 3
Side
AUDIO IN L/R
2. Натиснете Æ, за да изберете съединител.
3. Натиснете ï или Î, за да изберете
съединителя HDMI, използван от компютъра.
4. Натиснете MENU, за да излезете.
7.4.3 Насочване на декодер за канал
Декодерите за цифрови канали могат да
се свързват към EXT 1 или EXT 2 (SCART).
Трябва да укажете телевизионния канал
като канал за декодиране. След това задайте
връзката, където е свързан декодерът.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Decoder > Channel.
2. Натиснете Æ, за да изберете съединител.
BG-44
3. Натиснете ï или Î, за да изберете
канала за декодиране.
4. Натиснете Í и се върнете, за да изберете
Status.
5. Натиснете ï или Î, за да изберете
съединителя, използван от декодера.
6. Натиснете MENU, за да излезете.
7.5
Използване на Philips
EasyLink
Вашият телевизор поддържа Philips EasyLink,
което позволява възпроизвеждане и режим
на готовност с едно натискане на бутон
между съвместими с EasyLink устройства.
Съвместимите устройства трябва да са
свързани с телевизора през HDMI и да са
насочени, както е описано в раздел 7.4.1
Насочване на устройства към съединители.
7.5.1 Включване и изключване на
EasyLink
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете TV menu >
Installation > Preferences > EasyLink.
2. Изберете On или Off.
7.5.2 Използване на възпроизвеждане
с едно натискане
• След разрешаване на EasyLink натиснете
бутона за пускане на устройството.
Телевизорът автоматично ще превключи
на правилния източник.
7.5.3 Използване на режим на
готовност с едно натискане
• Натиснете и задръжте . STANDBY,
на телевизора или на дистанционното
на устройството поне за три секунди.
Телевизорът и всички свързани HDMI устройства ще преминат в режим на
готовност.
7.6
Подготовка на телевизора
за цифрови услуги
С модула CAM може да се активират няколко цифрови услуги, в зависимост от оператора и от избраните от вас услуги
(например платена телевизия). Свържете
се с оператора на цифрови телевизионни
услуги за информация относно услугите и
условията за ползването им.
7.6.1 Използване на модула с условен
достъп
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изключете телевизора, преди да
включите модул с условен достъп.
Осигурете спазването на долните
напътствия. Неправилното поставяне
на модул CAM може да доведе до
повреда както на самия модул, така и на
телевизора.
1. Следвайки напътствията, отпечатани
върху модула CAM, внимателно
поставете модула в общия интерфейс
(CAM) отстрани на телевизора.
3. Включете телевизора и изчакайте модула
CAM да се активира. Това може да
отнеме няколко минути.
DDЗабележка
Не изваждайте модула CAM от слота.
Изваждането на модула CAM ще
деактивира цифровите услуги.
7.6.2 Достъп до услугите на модула
с условен достъп
•
След поставянето и активирането на
модула CAM натиснете MENU на
дистанционното управление и изберете
TV menu > Features > Common
interface.
Тази опция е достъпна в менюто само
ако модулът CAM е правилно поставен
и активиран. Екранните приложения и
съдържание се доставят от оператора на
цифрови телевизионни услуги.
БълГарски
Кодираните цифрови телевизионни канали
могат да се декодират с модул с условен
достъп (CAM) и смарткарта, предоставени
от оператора на цифрови телевизионни
услуги.
2. Вмъкнете модула CAM до упор.
BG-45
8
Технически
спецификации
Поддържани разделителни
способности
• Компютърни формати
Разделителна
Скорост на
пособност
обновяване
640 x 480
60 Hz
800 x 600
60 Hz
1024 x 768
60 Hz
1920 x 1080i
60 Hz
1920 x 1080p
60 Hz
•
Видеоформати
Разделителна
способност
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
1080p
Скорост на
обновяване
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
Тунер/приемане/предаване
• Антенен вход: 75 ома коаксиален (IEC75)
•
Телевизионна система: DVB COFDM
2K/8K
•
Възпроизвеждане на видео: NTSC,
SECAM, PAL
•
DVB наземна (вж. изброените страни на
гърба на телевизора)
Мултимедия
• Връзка: USB
•
Възпроизвеждани формати: MP3, Linear
PCM, слайдшоу (.alb), JPEG
Дистанционно управление
• Модел: RCPF02E08B/RCPF05E08B
•
Батерии: 2 бр. тип AAA (LR03)
Връзки (отзад)
• EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS вход/
изход, RGB
•
EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS вход/
изход, RGB
BG-46
•
EXT 3: компонентно (Y Pb Pr), вход
Audio L/R
•
HDMI 1/2/3
DDЗабележка
Броят на наличните съединители HDMI може да варира в зависимост от модела
на телевизора.
•
SPDIF OUT: Цифров аудио изход
(коаксиален-чинч-S/PDIF). Дисплеят синхронизиран.
•
AUDIO OUT L/R: Изход за аналогово
аудио.
•
TV ANTENNA
•
AUDIO IN: Аудио вход с минижак за
връзки DVI-HDMI с компютър.
Връзки (отстрани)
• Изход за слушалки (стерео минижак)
•
Вход AUDIO L/R
•
Видеовход (CVBS)
•
S-Video
•
USB
•
HDMI
•
Общ интерфейс (слот CAM)
Мощност
• Захранване от мрежата: AC 220-240 V
(±10%)
•
Мощност на потребление - номинална и
в режим на готовност: вж. техническите
спецификации на адрес www.philips.com
•
Температура на околната среда: 5°C - 35°C
Спецификациите могат да се променят без предупреждение. За подробни
технически данни за изделието отидете на
www.philips.com/support.
Отстраняване на
неизправности
Този раздел описва най-често срещаните
проблеми и съответните решения.
9.1
Общи проблеми
с телевизора
Телевизорът не се включва:
• Извадете щепсела от контакта, изчакайте
една минута и го включете отново.
• Проверете дали захранващият кабел е
добре включен към захранващата мрежа
и дали контактът е под напрежение.
Дистанционното управление не работи
добре:
• Проверете дали батериите на
дистанционното управление са с
правилно ориентирани полюси +/-.
• Подменете батериите на
дистанционното управление, ако са
изтощени.
• Почистете лещите на дистанционното
управление и датчика на телевизора.
Светлинният индикатор на телевизора
за режим на готовност мига в червено:
• Изключете телевизора и извадете
щепсела от контакта. Изчакайте
телевизорът да изстине, преди да
включите отново щепсела в контакта
и самия телевизор. Ако мигането
продължава по същия начин, свържете
се с нашия Център за поддръжка на
клиенти.
Забравили сте кода си за функцията
Заключване за деца
• Въведете “8888”, както е описано в
раздел 5.8.3 Заключване на ТВ-канали или
на свързани устройства (“Заключване за
деца”).
Менюто на телевизора е на различен
език
• Вж. раздел 6.1 Автоматично инсталиране
на канали за инструкции как да се
превключи към желания от вас език за
менюто на телевизора.
При включване/изключване на
телевизора или поставяне в режим
на готовност се чува пукане откъм
корпуса на телевизора:
• Не се изисква никакво действие.
Пукането е в резултат на нормално
разширяване и свиване на телевизора
при затопляне и изстиване. Това не влияе
на работата на уреда.
9.2
Общи проблеми
с телевизионните канали
Вече инсталираните канали не се
появяват в списъка с каналите:
• Проверете дали е избран правилният списък.
• Каналът може да е деинсталиран
в менюто Rearrange. За да влезете
в менюто, натиснете MENU на
дистанционното управление и изберете
TV menu > Installation > Channel
installation > Rearrange.
При инсталирането не са открити
цифрови канали:
• Проверете дали телевизорът поддържа
DVB-T във вашата страна. Вж. изброените
страни на гърба на телевизора.
9.3
Проблеми с картината
Индикаторът за захранване свети, но
няма картина:
• Проверете дали антената е включена
правилно.
• Проверете дали е избрано правилното
устройство.
Има звук, но няма картина:
• Проверете дали са правилно зададени
настройките за картината. Вж. раздел
5.3.2 Регулиране на настройките за
картина.
Получавате слаб сигнал при приемане
с антена:
• Проверете дали антената е правилно
свързана към телевизора.
• Високоговорители, незаземени
аудиоустройства, луминесцентни лампи,
високи сгради и хълмове могат да
повлияят на качеството на картината.
Опитайте да подобрите качеството
BG-47
БълГарски
9
•
•
на приемания сигнал, като промените
посоката на антената или отдалечите
устройствата от телевизора.
Проверете дали е зададена правилната
телевизионна система за региона ви. Вж.
раздел 6.2 Ръчно инсталиране на канали.
Ако приеманият сигнал е слаб само при
един канал, опитайте да настроите фино
канала. Вж. раздел 6.2.1 Фино настройване
на аналоговите канали.
Получавате лошо качество на
картината от свързаните устройства:
• Проверете дали са свързани правилно
устройствата. Проверете дали сте
насочили устройствата към съответните
съединители, както е описано в
раздел 7.4.1 Насочване на устройства към
съединители.
• Проверете дали са правилно зададени
настройките за картината. Вж. раздел
5.3.2 Регулиране на настройките за
картина.
Телевизорът не е запомнил
настройките ми:
• Проверете дали телевизорът е
настроен на режим Home, който ви
предлага пълна гъвкавост за промяна на
настройките. Вж. раздел 5.4 Промяна на
режима в Shop или Home.
Картината не съответства на екрана много е голяма или много малка:
• Опитайте да зададете друг формат на
картината, както е описано в раздел 5.3.4
Промяна на формата на картината.
• Насочете устройството си към
съответния съединител, както е описано
в раздел 7.4.1 Насочване на устройства
към съединители.
Разположението на картината на
екрана е неправилно:
• Сигналът за картината от някои
устройства не съответства добре
на екрана. Проверете сигнала от устройството.
BG-48
9.4
Проблеми със звука
Има картина, но няма звук:
DDЗабележка
Ако няма разпознат аудио сигнал,
телевизорът автоматично изключва
звуковия изход и не показва индикация
за грешка.
• Проверете дали са свързани правилно
всички кабели.
• Проверете дали силата на звука не е
настроена на 0.
• Проверете дали звукът не е изключен.
Има картина, но звукът е с лошо
качество:
• Проверете настройките за Sound,
както е описано в раздел 5.3.5
Регулиране на настройките за звук, като
обърнете внимание на правилността на
настройките Stereo и Equalizer. Ако
е нужно, опитайте да върнете аудио
настройките към стандартните.
Има картина, но звук се чува само от
единия високоговорител:
• Проверете дали Balance е правилно
настроен, както е описано в раздел 5.3.5
Настройки за регулиране на силата на
звука.
9.5
Проблеми при свързване
с HDMI
Натъквате се на проблеми с HDMI
устройствата
• Поддръжката на HDCP може да
увеличи времето, нужно на телевизора
за показването на съдържание от устройството.
•
Ако телевизорът не разпознава
устройството и на екрана няма картина,
опитайте да превключите от едно
устройство на друго, а после - обратно.
•
Ако долавяте случайни смущения в
звука, проверете в ръководството за
потребителя на HDMI устройството
дали настройките му за изходен сигнал
са правилни. Също така можете да
опитате да свържете аудиосигнала от •
Ако използвате адаптер HDMI-към-DVI или кабел от HDMI към DVI, проверете
дали допълнителният аудио кабел е
свързан към AUDIO IN. Трябва също
да насочите връзката на звуковия
съединител, както е описано в раздели
7.4.2 и 7.4.3.
9.6
Проблеми при свързване
с USB
Телевизорът не възпроизвежда
съдържание от USB устройството:
• Укажете устройството си като
съответстващо на “клас външна памет”,
както е описано в документацията към
това устройство.
•
Възможно е USB устройството да не е
съвместимо с телевизора.
•
Не всички файлове с аудио и
изображения се поддържат. Вж. раздел 8
Технически спецификации за списък с
поддържаните типове файлове.
9.8
Връзка с нас
Ако не можете да решите проблема си,
вижте често задаваните въпроси за този
телевизор на адрес www.philips.com/support.
Ако проблемът остане нерешен, свържете
се с Центъра за поддръжка на клиенти във
вашата страна, който е указан в списъка в
това ръководство.
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се опитвайте сами да поправяте
телевизора. Това може да доведе до
сериозни наранявания, непоправима
повреда на телевизора или невалидност на гаранцията.
DDЗабележка
Преди да се свържете с нас, запишете си
модела и серийния номер на телевизора.
Тези номера се намират на гърба на
телевизора, а също и на опаковката.
БълГарски
HDMI устройството към телевизора през
AUDIO IN на гърба на телевизора.
Файловете със звук и изображения не
се възпроизвеждат гладко
• Показателите за скорост на пренос на
USB устройството може да ограничават скоростта на пренос на данните.
9.7
Проблеми при свързване
с компютър
Изображението от компютър на
телевизора е нестабилно или не е
синхронизирано:
• Проверете дали на компютъра са
избрани поддържани разделителна
способност и скорост на обновяване.
Вж. раздел 8 Технически спецификации
за поддържаните разделителни
способности и скорости на обновяване.
BG-49
10 Индекс
А
Автоматично
Изравняване на нивото на звука BG-21
Инсталиране на канал BG-32
Съраунд BG-21
Активен контрол BG-19
Актуализиране на софтуера
Актуализиране (аналогови) BG-31
Актуализиране (цифрови) BG-31
Проверка за наличие BG-30
Проверка на версията BG-30
Аналогов
Инсталиране на канали BG-33
Фина настройка на канали BG-34
Антена
Свързване BG-8
Б
Баланс
Звук BG-21
Видеоформати BG-46
Връзки
Philips Easylink
Активиране/деактивиране BG-44
Използване BG-44
Качество на кабела
HDMI BG-37
S-Video BG-38
SCART BG-38
Композитно BG-38
Компонентно BG-38
Настройване на устройства
Насочване към съединители BG-43
Насочване на декодер за канал BG-44
Странични съединители BG-37
Съединители на гърба BG-36
Устройства
BG-50
DVD записващо устройство, цифров
приемник BG-41
DVD записващо устройство/
приемник BG-41
DVD записващо устройство/Система
за домашно кино BG-42
DVD плейър BG-39
HD цифров приемник BG-40
USB BG-28
Игрова конзола/видеокамера BG-43
Компютър BG-43
Модул с условен достъп (CAM) BG-45
Плейър на Blu-ray дискове BG-39
Сателитен приемник BG-40
Възстановяване на фабричните настройки BG-35
Г
Грижа за екрана BG-4
Грижи
Екран BG-4
Околна среда BG-4
Д
Деинсталиране на канали BG-34
Декодер BG-44
Делта сила на звука BG-21
Демонстрация BG-35
Динамичен контраст BG-19
Дистанционно управление
Батерии BG-9
Обикновено използване BG-6
Разширено използване BG-14
Е
Език
Аудио BG-21
Менюта BG-32
Субтитри BG-28
Език за аудио BG-21
Еквалайзер BG-21
З
Заключване “Кенсингтън” BG-7
Заключване за деца
Задаване/промяна на код BG-27
Задаване на родителска категория BG-27
Заключване на всички канали/устройства BG-27
Заключване на един или повече канали/
устройства BG-27
Заключване от даден час нататък BG-27
Захранване
Свързване BG-9
Звук
Регулиране на настройките
Dual I/II BG-21
Автоматично изравняване на нивото
на звука BG-21
Авто съраунд BG-21
Баланс BG-21
Делта сила на звука BG-21
Език за аудио BG-21
Еквалайзер BG-21
Моно/стерео BG-21
Режим на съраунд звук BG-21
Сила на звука BG-21
Сила на звука в слушалките BG-21
И
Изключване на звука BG-15
Информацията за безопасността BG-3
К
Кабел SCART BG-38
Кабел за компонентно видео BG-38
Канали
Актуализиране на списъка с канали BG-34
Деинсталиране BG-34
Декодер BG-44
Инсталиране
Автоматично BG-32
Ръчно BG-33
Преименуване BG-34
Пренареждане BG-34
Проверка на приемания цифров сигнал BG-35
Промяна BG-12
Списък с всички канали BG-24
Списъци с предпочитани
Избор BG-24
Използване BG-24
Настройка BG-24
Картина
Използване на Smart settings
Живо BG-19
Стандартна BG-19
Текущи BG-19
Филм BG-19
Използване на Помощник за настройки BG-18
Промяна на формата BG-19
Регулиране на настройките
Активен контрол BG-19
Динамичен контраст BG-19
Контраст BG-18
Намаляване на MPEG артефактите BG-19
Наситеност BG-18
Подсилване на цветовете BG-19
Потребителска наситеност BG-19
Рязкост BG-18
Светлинен сензор BG-19
Тон BG-18
Цвят BG-18
Шумопотискане BG-19
Яркост BG-18
Композитно BG-38
BG-51
БълГарски
Ел. мрежа
Свързване BG-9
Електронен справочник за програми
Използване BG-25
Контраст BG-18
М
Меню за бърз достъп BG-17
Менюта
Бърз достъп
Използване BG-17
Език BG-32
Заключване за деца BG-26
Меню за телетекст BG-23
Основен
Достъп BG-16
Използване BG-16
Модул с условен достъп (CAM)
Меню BG-45
Поставяне BG-45
Монозвук BG-21
Н
Наситеност BG-18
Насочване
Устройства BG-43
Настройване на устройства BG-43
Настройки
Звук
Регулиране на настройките BG-20
Картина
Използване на Smart settings BG-19
Използване на Помощник за
настройки BG-18
Промяна на формата BG-19
Регулиране на настройките BG-18
Местоположение на телевизора
Промяна на местоположението BG-21
О
Опазване на околната среда BG-4
Отстраняване на неизправности BG-46
BG-52
П
Подсилване на цветовете BG-19
Потребителска наситеност BG-19
Превключване на телевизора
Включване BG-9, BG-11
Включване от режим на готовност BG-11
Изключване BG-11
Към режим на готовност BG-11
Преименуване на канали BG-34
Пренареждане на канали BG-34
Р
Радиоканали BG-30
Разполагане на телевизора BG-7
Режим “Дом” BG-21
Режим “Магазин” BG-21
Рециклиране на изделието BG-4
Родителска категория BG-27
Ръчно инсталиране на канали BG-33
Рязкост BG-18
С
Светлинен сензор BG-19
Сила на звука
Автоматично изравняване на нивото BG-21
Делта BG-21
Настройка BG-12, BG-21
Слушалки BG-21
Система за избор BG-33
Снимки и музика
Разглеждане на слайдшоу с пусната
музика BG-30
Разглеждане на снимки BG-29
Свързване на USB устройство BG-28
Слушане на музика BG-30
Списък с всички канали BG-24
Списъци с предпочитани BG-24
Стенен монтаж на телевизора BG-7
Стереозвук BG-21
Страна
Т
Таймер за заспиване BG-26
Таймер за пускане BG-26
Таймери
Таймер за заспиване BG-26
Таймер за пускане BG-26
Телевизор
Актуализиране на софтуера BG-30
Връзки
Качество BG-37
Отзад BG-36
Странични BG-37
Устройства BG-39
Възстановяване на фабричните
настройки BG-35
Гледане
Канали BG-12
Устройства BG-13
Демонстрация BG-35
Дистанционно управление
Батерии BG-9
Обикновено използване BG-6
Разширено използване BG-14
Електронен справочник за програми BG-25
Заключване за деца BG-26
Инсталиране на канали BG-32
Канали
Промяна BG-12
Списъци с предпочитани BG-24
Меню за бърз достъп
Използване BG-17
Общ преглед BG-5
Основни менюта
Достъп BG-16
Използване BG-16
Подреждане на кабелите BG-9
Превключване
Включване BG-9, BG-11
Включване от режим на готовност BG-11
Изключване BG-11
Към режим на готовност BG-11
Първи стъпки BG-7
Разполагане BG-7
Идеално разстояние BG-7
Свързване
Антена BG-8
Ел. мрежа BG-9
Сила на звука BG-12
Снимки и музика BG-28
Стенен монтаж BG-7
Стойка BG-8
Странични бутони за управление BG-5
Субтитри BG-28
Таймери
Таймер за заспиване BG-26
Таймер за пускане BG-26
Телетекст
Обикновено използване BG-13
Разширено използване BG-22
Телетекст
Разширено използване
Двоен екран BG-22
Език BG-23
Зацикляне на подстраници BG-23
Избор на подстраници BG-22
Излъчване на ТНП BG-22
BG-53
БълГарски
Избор BG-32
Странични
Органи за управление BG-5
Съединители BG-5
Субтитри
Аналогова телевизия BG-28
Език BG-28
Цифрова телевизия BG-28
Съединители на гърба BG-5
Съраунд звук
Автоматично BG-21
Режим BG-21
Разкриване BG-23
Телетекст 2.5 BG-23
Търсене BG-22
Уголемяване BG-23
Цифров телетекст BG-23
Телетекст на двоен екран BG-22
Технически данни BG-46
ТНП телетекст BG-22
Тон BG-18
У
Устройства
Гледане BG-13
Ф
Фабрични настройки BG-35
Фина настройка на канали BG-34
Ц
Цифрово
Радио BG-30
Телетекст BG-23
Услуги BG-44
Ч
Часова зона BG-32
Часовник BG-18
Ш
Шумопотискане 19
Я
Яркост 18
BG-54
D
Dual I/II BG-21
DVB-C/DVB-T
Достъп до мрежи DVB-C/DVB-T BG-12
Инсталиране BG-32
H
HDCP BG-37
HDMI кабел BG-37
P
Philips EasyLink BG-44
S
S-Video BG-38
Smart settings
Movie BG-19
Standard BG-19
Vivid BG-19
Текущи BG-19
U
USB устройство
Изключване BG-29
Свързване BG-28
V
VESA-съвместима конзола за монтиране на
стена BG-7
Y
Y Pb Pr BG-38
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 39524
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising