Philips | 22PFL5604D/12 | Owner's Manual | Philips LCD телевизор 26PFL5604D/12 Ръководство за притежателя

Philips LCD телевизор 26PFL5604D/12 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
22PFL5604D/12
26PFL5604D/12
BG
Ръководство за потребителя
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.06 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
local
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0821 611655
€0.09 Par minute
Deutschland
01803 386 852
€0.09 pro Minute
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Ireland
North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477
free
Italia
840320086
€0.08 Al minuto
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
67228896
local
Lithuania
52737691
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0900 8407
€0.10 Per minuut
Norge
2270 8111
Lokalsamtale
Polska
(022) 3491504
połączenie lokalne
Portugal
800 780 903
Chamada local
România
031-810 71 25
0800-89 49 10
Apel local
Россия
Moscow (495) 961-1111
Outside Moscow 8-800-200-0880
Местный звонок
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
902 888 784
€0.10 Por minuto
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0844 800 544
Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0870 900 9070
General National Rate No:
0870 911 0036
local
Україна
8-800-500-69-70
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
1 Бележка
2
2 Важно
4
3 Общ преглед на телевизора
7
Странични бутони за управление и
индикатори
Дистанционно управление
7
7
4 Използване на продукта
9
Включване/изключване или превключване
в режим на готовност на телевизора
9
Превключване на канали
9
Гледане на сигнал от свързаните
устройства
10
Промяна на силата на звука на
телевизора
10
Използване на телетекст
11
5 Допълнителни функции на
продукта
12
Достъп до менютата на телевизора 12
Премахване на устройства от началното
меню
12
Промяна на настройките на картината и
звука
12
Използване на разширените функции за
телетекст
16
Създаване и използване на списъци с
предпочитани канали
17
Използване на електронния справочник
на програмите
19
Гледане на телевизия в двоен изглед 20
Използване на таймерите
20
Използване на заключването на
телевизора и родителските оценки 21
Използване на субтитри
23
Използване на часовника на телевизора
24
Преглед на снимки и възпроизвеждане
на музика от USB устройство за
съхранение
24
Използване на Scenea
26
Слушане на цифрови радиоканали
27
Актуализиране на софтуера на
телевизора
Промяна на предпочитания за
телевизора
Достъп до канал на декодер
Стартиране на ТВ демонстрация
Възстановяване на фабричните
настройки на телевизора
28
29
29
30
30
6 Инсталиране на канали
Автоматично инсталиране на канали
Ръчно инсталиране на канали
Преименуване на канали
Подреждане на каналите
Тестово цифрово приемане
31
31
32
33
34
34
7 Свързване на устройства
35
Конектори на задната страна за 22-инчов
телевизор
35
Конектори на задната страна за 26-инчов
телевизор
37
Странични съединители
38
Свързване на компютър
39
Използване на модула за условен достъп
40
Използване на Philips EasyLink
41
Използване на ключалка “Кенсингтън” 44
8 Информация за продукта
45
Поддържани разделителни способности
на екрана
45
Мултимедия
45
Тунер / Приемане / Предаване
45
Дистанционно управление
45
Захранване
45
Поддържани монтажни стойки за
телевизор
46
9 Отстраняване на неизправности 47
Общо проблеми с телевизора
Проблеми с каналите на телевизора
Проблеми с картината
Проблеми със звука
Проблеми с HDMI връзката
Проблеми с връзката към компютър
Връзка с нас
10 Показалец
47
47
47
48
48
48
49
50
BG
1
Б ъ л га рс к и
Съдържание
1 Бележка
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
Спецификациите подлежат на промяна
без предизвестие. Търговските марки
са собственост на Koninklijke Philips
Electronics N.V или на съответните си
притежатели. Philips си запазва правото
да променя изделията си по всяко време
без задължението да внася съответните
промени във вече доставени изделия.
Съдържанието на това ръководство би
трябвало да е достатъчно за използването
на системата по предназначение. Ако
продуктът или отделните му модули или
процедури се използват за цели, различни
от определените тук, трябва да се получи
потвърждение за валидност и годност.
Philips гарантира, че материалът сам по себе
си не нарушава каквито и да било патенти
в САЩ. Няма допълнителни изрични или
подразбиращи се гаранции.
Гаранция
• Съществува риск от нараняване,
повреда на телевизора или анулиране
на гаранцията! Никога не се опитвайте
да ремонтирате телевизора сами.
• Използвайте телевизора и аксесоарите
само по предназначението им,
зададено от производителя.
• Предупредителният знак на гърба
на телевизора указва риск от токов
удар. Никога не сваляйте капака на
телевизора. За сервиз и поправка
се свързвайте винаги с отдела по
поддръжката на клиенти на Philips.
•
Всякакви действия, изрично забранени
в това ръководство, всякакви промени
2
BG
или процедури по монтаж, които не са
препоръчани или упълномощени в това
ръководство, ще анулират гаранцията.
Характеристики на пикселите
Този LCD продукт има голям брой
цветни пиксели. Въпреки че има
над 99,999% ефективни пиксели,
възможно е трайно на екрана да се
появят черни или ярко осветени точки
(червени, зелени или сини). Това е
структурно свойство на дисплея (в
рамките на широко разпространените
индустриални стандарти) и не
представлява неизправност.
Съвместимост с ЕМП
Koninklijke Philips Electronics N.V.
произвежда и продава много изделия,
предназначени за потребителите,
които - като всяка друга електронна
апаратура - могат да излъчват и
приемат електромагнитни сигнали.
Един от водещите делови принципи на
компанията Philips е в нашите изделия
да се вземат всички необходими мерки
за безопасност, да се придържаме
към всички приложими изисквания на
закона и да бъдем в съответствие с
1
Махнете капака на предпазителя и
самия предпазител.
2
Резервният предпазител трябва да
отговаря на BS 1362 и да има знак за
одобрение ASTA. Ако предпазителят
е загубен, свържете се с търговеца, за
да проверите правилния тип.
Авторски права
Б ъ л га рс к и
всички стандарти за електромагнитни
смущения, налични към момента на
произвеждане на изделията.
Philips има за правило да разработва,
произвежда и продава изделия,
които не са вредни за здравето.
Philips потвърждава, че съгласно
съвременните научни данни, при
правилно използване на неговите
изделия в съответствие с тяхното
предназначение, те са безопасни.
Philips играе активна роля в
разработването на международни
стандарти за електромагнитни
смущения и за безопасност, което
на свой ред позволява на Philips да
предвижда бъдещото развитие на
стандартизацията с оглед ранното й
внедряване в своите изделия.
Предпазител за мрежовото
захранване (само за Обединеното
кралство)
Този телевизор е оборудван с
одобрен щепсел с три конектора.
Ако е необходимо да се смени
предпазителят за мрежовото
захранване, той трябва да се смени с
предпазител със същата стойност като
посочената на щепсела (примерно
10A).
VESA, FDMI и логото на VESA Mounting
Compliant са търговски марки на
Video Electronics Standards Association
(Асоциацията за стандарти в областта на
видеоелектрониката).
® Kensington и Micro Saver са регистрирани
в САЩ търговски марки на ACCO World
Corporation с публикувани регистрации и
заявки за регистрация, намиращи се в процес
на обработка в други страни по света.
Всички останали регистрирани и
нерегистрирани търговски марки са
собственост съответните си притежатели.
3
Поставете обратно капака на
предпазителя.
За да се поддържа съответствие с
директивата за EMC, щепселът за
мрежовото захранване не бива да се отделя
от захранващия кабел.
BG
3
2 Важно
Прочетете и разберете всички инструкции,
преди да използвате телевизора. Гаранцията
не важи в случай на повреда поради
неспазване на инструкциите.
•
Безопасност
•
Съществува риск от токов удар или
пожар!
• Никога не излагайте телевизора
на дъжд или вода. Никога не
поставяйте съдове с течности
(като вази например) до
телевизора. Ако върху или
в телевизора бъдат разлети
течности, го изключете незабавно
от електрическия контакт.
Свържете се с отдела за грижа
за клиенти на Philips за проверка
на телевизора, преди да го
използвате отново.
• Никога не поставяйте телевизора,
дистанционното или батериите
до пламъци или други източници
на топлина, включително и на
директна слънчева светлина.
С цел предотвратяване
разпространението на огън
винаги дръжте всички свещи
и други пламъци далеч от
телевизора, дистанционното и
батериите.
•
•
•
•
4
BG
Никога не пъхайте предмети във
вентилационните отвори или в
други отвори на телевизора.
Когато телевизорът е завъртян,
се уверете, че захранващият
кабел не е опънат. При обтягане
на захранващия кабел може да
се разхлабят връзките и да се
образува волтова дъга.
Съществува риск от късо съединение
или пожар!
• Никога не излагайте
дистанционното или батериите
на дъжд, вода или прекомерна
топлина.
• Избягвайте опъване на
захранващите щепсели.
Разхлабените захранващи щепсели
могат да доведат до пожар.
Съществува риск от нараняване или
повреда на телевизора!
• За повдигане и носене на
телевизора, който тежи повече
от 25 килограма (55 фунта), са
необходими двама души.
• При монтиране на телевизора
на стойка, използвайте само
предоставената заедно с
него стойка. Закрепете добре
стойката за телевизора.
Поставете телевизора на равна и
хоризонтална повърхност, която
може да издържи общото тегло на
телевизора и стойката.
• При монтиране на телевизора на
стена, използвайте само стенен
монтаж, който може да издържи
теглото на телевизора. Закрепете
стенния монтаж на стена, която
може да издържи общото тегло
на телевизора и стенния монтаж.
Koninklijke Philips Electronics N.V. не
носи отговорност за неправилно
монтиране на стената, довело
до инцидент, нараняване или
повреда.
Съществува риск от за деца!Следвайте
тези предпазни мерки, за да избегнете
падане на телевизора и причиняване
на нараняване на деца:
• Никога не поставяйте телевизора
на повърхност, покрита с плат или
•
•
•
•
•
•
•
•
преди гръмотевични бури. По време
на гръмотевични бури никога не
докосвайте която и да е част на
телевизора, захранващия кабел или
кабела на антената.
Съществува риск от увреждане на
слуха! Избягвайте използване на
слушалки на висок звук или за дълго
време.
Ако телевизорът се транспортира при
температури под 5° C, разопаковайте
го и изчакайте, докато той се
приспособи към околната температура
на помещението, преди да го
свържете към електрически контакт.
Поддръжка на екрана
•
•
•
•
•
Избягвайте колкото може статични
изображения на екрана. Статичните
изображения са изображения, които
остават на екрана за дълго време.
Примери: менюта на екрана, черни
ленти и часове/дати. Ако се налага да
използвате статични изображения,
намалете контраста и яркостта на
екрана, за да избегнете повреждането
му.
Изключете телевизора, преди да го
почиствате.
Почиствайте телевизора с мека и
влажна тъкан. Никога не използвайте
върху телевизора вещества като
алкохол, химикали или домашни
почистващи препарати.
Съществува риск от повреда на
телевизора! Никога не докосвайте,
натискайте, търкайте или драскайте
екрана с каквито и да е предмети.
За да избегнете деформации и
избледняване на цвета, избърсвайте
капчиците вода възможно най-скоро.
BG
5
Б ъ л га рс к и
друг материал, който може да се
издърпа.
• Уверете се, че никоя част на
телевизора не стърчи по ръбовете
на повърхността.
• Никога не поставяйте телевизора
на висока мебел (като рафт за
книги), без първо да закрепите
съответната мебел и TB към
стената или към друга подходяща
упора.
• Обяснете на децата за
съществуващата опасност при
катерене върху мебелите за
достигане на телевизора.
Съществува риск от прегряване!
Никога не поставяйте телевизора в
ограничено пространство. Винаги
оставяйте около телевизора
пространство от поне 4 инча или
10 см за вентилация. Уверете се,
че вентилационните отвори на
телевизора не са закрити от пердета
или други предмети.
Съществува риск от повреда на
телевизора! Преди да включите
телевизора в контакта, се уверете,
че напрежението съответства на
записаната на гърба на телевизора
стойност. Не включвайте телевизора
в контакта, ако напрежението е
различно.
Съществува риск от нараняване, пожар
или повреда на захранващия кабел!
Никога не поставяйте телевизора или
други предмети върху захранващия
кабел.
За да можете лесно да изключвате
захранващия кабел на телевизора от
контакта, се уверете, че имате пълен
достъп до захранващия кабел по всяко
време.
При изключване на захранващия кабел
винаги дърпайте щепсела, а не самия
кабел.
Изключете телевизора от
електрическия контакт и антената
Изхвърляне на старите продукт и
батерии
Продуктът е разработен и произведен
от висококачествени материали и
компоненти, които могат да бъдат
рециклирани и използвани повторно.
Когато символът на зачеркнатата кръгла
кофа за боклук е прикрепен към продукта,
това означава, че продуктът е обхванат от
Директива 2002/96/ЕО: Информирайте се
за местната система за разделно събиране
на отпадъци за електрически и електронни
продукти.
Действайте съобразно местните правила
и не изхвърляйте старите си продукти
заедно с норманите битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на стария
продукт помага за предотвратяването
на потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
Продуктът съдържа батерии, обхванати
от Директива 2006/66/ЕО. Тези батерии
не могат да се изхвърлят заедно с
обикновените битови отпадъци.
Информирайте се за местните правила
за разделно събиране на батерии, тъй
кто правилното им изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве.
6
BG
Дистанционно управление
Б ъ л га рс к и
3 Общ преглед
на телевизора
1
Този раздел ви дава общи сведения за найчесто използваните бутони за управление и
функции на телевизора.
28
2
27
3
4
5
26
Странични бутони за
управление и индикатори
25
6
7
24
8
4
9
3
10
11
12
13
14
15
16
17
23
2
1
a
POWER: Включва или изключва
продукта. Продуктът не се изключва
от захранването напълно, докато не
се изключи физически.
22
18
b P/CH +/-: Превключване на следващ
или предишен канал.
c
19
SOURCE: Избор на свързани
устройства.
d VOLUME +/-: Увеличаване или
намаляване на силата на звука.
20
21
BG
7
a
(Готовност – Вкл.)
• Превключва телевизора в режим
на готовност, ако е включен.
• Включва телевизора, ако е в
режим на готовност.
b MHEG/TELETEXT
Включване/изключване на телетекста.
c
SOURCE
Избор на свързани устройства.
d Цветни бутони
Избират се задачи или опции.
e AD (Дескриптор на аудио) (само за RF
цифрова телевизия)
Само за Обединеното кралство:
Разрешават се озвучени коментари
за потребителите с проблеми със
зрението.
f
g
(У дома)
Включване или изключване на
демонстрационното меню.
OPTIONS
Достъп до опции, свързани с текущата
активност, или избор.
h OK
Потвърждава се запис или избор и
се показва таблицата с каналите при
гледане на телевизия.
i
(Бутони за навигация)
Навигиране в менютата.
j
INFO
Показва информация за програмата,
ако има такава. Ако информацията
обхваща няколко страници натиснете
OPTIONS, за да отидете на
следващата страница.
Стартира или прекратява записването
на видео.
o
(Стоп)
Спира възпроизвеждането.
p
(Без звук)
Изключване или възстановяване на
звука.
q P +/- (Програма +/-)
Превключване на следващ или
предишен канал. Когато е включено
менюто на телевизора, това
функционира като страница нагоре/
надолу.
r
FORMAT
Избиране на форматирането на
картината.
s 0-9 (Бутони с цифри)
Избор на канал или настройка.
t
PICTURE
Стартира се менюто за картината. (Не
се поддържа на всички модели.
u
SOUND
Стартира се менюто за звука. (Не се
поддържа на всички модели.)
v
+/- (Сила на звука +/-)
Увеличаване или намаляване на силата
на звука.
w
BACKP/P (Предишен канал)
Връща към предишен канал или екран
на меню.
x
GUIDE
Превключва между таблицата с канали
и списъка с програми.
y SCENEA (Тапет)
Показва тапета на екрана на
телевизора.
k
(Назад)
Търси назад.
l
(Напред)
Търси напред.
m
z DEMO
Включване или изключване
демонстрационното меню.
(Възпроизвеждане/пауза)
Стартира, поставя пауза или
подновява възпроизвеждането.
n
{ TV
Превключва обратно на антенния
източник.
(Записване) (използва се само за
функциите (вж. ‘Използване на Philips
EasyLink’ на стр. 41) Easylink)
8
BG
| SUBTITLE (само за RF цифрова
телевизия)
Разрешаване или забраняване на
субтитри.
Този раздел ще ви помогне при
извършването на основни действия (вж.
‘Допълнителни функции на продукта’ на стр.
12).
Съвет
Б ъ л га рс к и
4 Използване на
продукта
• Докато е в режим на готовност,
телевизорът продължава да консумира
електроенергия. Ако няма да използвате
телевизора дълго време, изключете
захранващия му кабел от контакта.
Забележка
• Ако не можете да намерите
дистанционното си управление и искате
да включите телевизора от режим на
готовност, натиснете P/CH +/- или SOURCE
отстрани на телевизора.
Включване/изключване или
превключване в режим на
готовност на телевизора
Превключване на канали
За включване
• Ако индикаторът за режима на
готовност е изключен, натиснете
POWER отстрани на телевизора.
• Ако индикаторът за режима на
готовност е червен, натиснете
(Готовност – Вкл.) на дистанционното
управление.
За превключване в режим на готовност
• Натиснете (Готовност – Вкл.) на
дистанционното управление.
» Индикаторът за режима на
готовност ще светне в червено.
За изключване
• Натиснете POWER отстрани на
телевизора.
» Индикаторът за режима на
готовност угасва.
•
•
•
Натиснете P +/- на дистанционното
управление или P/CH +/- отстрани на
телевизора.
Въведете номер на канал с помощта на
Бутони с цифри.
Използвайте мрежата (вж.
‘Превключва каналите с таблицата за
канали’ на стр. 10) с каналите.
BG
9
Забележка
Използвайте бутона за източник
• Когато използвате списък с предпочитани,
можете да избирате само от каналите в
списъка.
Превключва каналите с таблицата
за канали
Таблицата с каналите позволява да
прегледате всички налични канали във
формат за таблица.
1
Натиснете бутона OK.
» Показва се таблицата с каналите.
2
Натиснете
, за да разгледате
таблицата с канали и да прегледате
даден канал.
» След около две секунди се показва
съдържанието на канала.
3
Когато откриете избран от вас канал,
натиснете OK, за да гледате.
» Показва се избраният канал.
1
Натиснете
SOURCE.
» Ще се покаже списъка с източници.
2
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете устройство.
3
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
» Телевизорът превключва на
избраното устройство.
Промяна на силата на звука
на телевизора
Гледане на сигнал от
свързаните устройства
Забележка
• Свържете устройството, преди да го
изберете като източник на телевизора.
10
BG
За увеличаване или намаляване на силата
на звука:
• Натиснете бутона
+/-.
• Натиснете VOLUME +/- отстрани на
телевизора.
За включване или изключване на звука:
• Натиснете , за да изключите звука.
• Натиснете отново, за да включите
звука.
Б ъ л га рс к и
Използване на телетекст
1
Натиснете бутона MHEG/TELETEXT.
» Появява се основната индексна
страница.
2
Изберете страница по следния начин:
• Натиснете Бутони с цифри, за да
въведете номер на страница.
• Натиснете P +/- или
, за да видите следващата или
предишната страница
• Натиснете Цветни бутони, за да
изберете цветен елемент
• Натиснете
BACK за връщане на
предишната прегледана страница
3
Натиснете MHEG/TELETEXT за
излизане от телетекста.
Забележка
• Само за потребители във Великобритания:
Някои цифрови телевизионни канали
предоставят специализирани услуги за
цифров текст (например BBC1).
BG
11
5 Допълнителни
функции на
продукта
Съвет
• След като направите избора си [Доб. ново
устр.], следвайте инструкциите на екрана,
за да изберете правилните устройство и
конектор.
Достъп до менютата на
телевизора
Премахване на устройства
от началното меню
Менютата ви помагат да инсталирате канали,
да променяте настройките на картината и
звука, както и да получите достъп до други
функции.
Ако устройството вече не е свързано към
телевизора, го премахнете от началното
меню.
1
Натиснете (У дома) .
» Появява се екранът на менюто.
1
2
3
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
4
Натиснете
(У дома) , за да излезете.
4
Натиснете OK и изберете
[Премахване], за да премахнете
устройството.
» Избраното устройство се премахва
от началното меню.
Промяна на настройките на
картината и звука
Промяна на настройките на картината и
звука, за да отговарят на предпочитанията
ви. Можете да приложите предварително
зададените настройки или да промените
настройките ръчно.
Използване на помощника за
настройки
Използвайте помощника за настройки,
който ще ви води по време на процеса
на избиране на най-подходящите за вас
настройки на картината и звука.
1
12
BG
Натиснете
, за да изберете
устройство, което да се премахне.
Натиснете бутона OPTIONS.
» Ще се покаже списъкът [Премахв.
устр.].
Натиснете
, за да изберете
и навигирате в някое от следните
менюта.
• [Гледане на ТВ]Превключване
обратно на антенния източник,
ако е избран друг такъв.
• [Настройка]Достъп до менютата,
които ви позволяват да променяте
картината, звука и други
настройки на телевизора.
• [Доб. ново устр.]Добавяне на
нови устройства към началното
меню.
(У дома) .
3
2
Натиснете
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Картина] > [Пом. за
настр.].
3
Натиснете бутона OK.
» Ще се появи менюто [Пом. за
настр.]. Следвайте инструкциите
на екрана, за да изберете
предпочитаните настройки за
картината.
Регулирайте ръчно настройките на
картината
1
2
Натиснете
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Картина].
Използване на интелигентна
картина
(У дома) .
!"
Използване на интелигентна картина за
прилагане на предварително зададените
настройки на картината.
1
2
3
Натиснете бутона
PICTURE.
» Ще се появи менюто [Интел. карт.].
Натиснете
, за да изберете
някоя от следните настройки на
интелигентна картина.
• [Лично]Показват се
персонализирани лични настройки
на картината.
• [Ярко]Максимизира настройките
на картината.
• [Стандарт]Регулират се
настройките на картината да
отговарят на повечето работни
среди и типове на видео.
• [Филм]Прилагат се настройките
на картината, които отговарят
идеално за гледане на филми.
• [Игра]Прилагат се настройките
на картината, които са
максимизирани за игри с бързо
движещи се обекти.
• [Икон. на енергия]Прилагат се
настройките на картината за ниска
консумация на енергия.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
» Ще се приложи избраната
интелигентна картина.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"
Натиснете
, за да изберете
някоя от следните настройки.
[Интел. карт.]Достъп до
предварително зададените настройки
на интелигентната картина.
[Контраст]Регулира се интензитетът
на светлите области без промяна на
тъмните области.
[Яркост]Регулират се интензитетът и
детайлите в тъмните области.
[Цветно]Регулира се наситеността на
цветовете.
[Нюанс]Компенсират се цветовите
разлики в предавания, кодирани в
NTSC.
[Острота]Регулира се нивото
на остротата в детайлите на
изображението.
[Нам. на шума]Филтрира се и се
намалява шума в изображение.
[Оттенък]Регулира се цветовият
баланс в изображение.
[Цвят по избор]Персонализиране на
настройките на нюансите. (Достъпна
само ако е избрано [Оттенък] > [По
избор])
[Pixel Plus HD]Фино настройване на
всеки пиксел, така че да съответства
на съседните му пиксели. Това
създава ярки изображения с висока
разделителна способност.
BG
13
Б ъ л га рс к и
2
•
•
•
•
•
•
[Динам. Контраст]Автоматично
се увеличава контрастът в дадено
изображение. Препоръчва се
настройка [Средно].
• [Динам. фон. осв.]Регулира се
яркостта на фоновото осветяване
на телевизора, за да отговаря на
условията на осветеност.
• [Нам. на MPEG арт.]Изглаждат
се преходите при цифрови
картини. Можете да включите или
изключите тази функция.
• [Подч. на цвета]Цветовете се
правят по-ярки и се подобрява
разделителната способност на
детайлите при ярките цветове.
Можете да включите или
изключите тази функция.
[Режим PC]Регулира се картината при
свързан към телевизора чрез HDMI
или DVI компютър.
[Светлинен сензор]Регулира
динамично настройките за картина,
така че да съвпаднат с осветлението.
[Формат на картината]Променя се
форматът на картината.
[Хор.повд.]Хоризонтално регулиране
на картината за PC-VGA, DVI, HDMI
или YPbPr.
[Верт.повд.]Вертикално регулиране на
картината за PC-VGA, DVI, HDMI или
YPbPr.
Промяна на формата на картината
1
Натиснете бутона
FORMAT.
» Появява се лента за форматиране на
картината.
2
Натиснете
или
FORMAT, за да
изберете формата на картината.
» Избраният формат на картината се
активира.
3
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
14
BG
Обобщение на форматите на
картината
Следните настройки на картината могат да
се конфигурират.
Забележка
• В зависимост от формата на източника на
картината някои настройки на картината не
са достъпни.
[Авто формат](не за
режим на компютър)
Автоматично увеличава
картината, за да се
побере най-добре в
екрана. Субтитрите
остават видими
[Супер мащабиране](Не
е за режимите на HD и
компютър.) Премахва
черните ленти отстрани
при излъчвания с формат
4:3. Има минимално
изкривяване.
[4:3]Показва се
класическият формат 4:3.
[Мащаб. на
субт.]Показват се
картини с формат 4:3
на целия екран, като
субтитрите се виждат.
Част от горната картина
е отрязана.
[Филм разш. 14:9](Не
е за режимите на HD и
компютър.) Мащабира
формата 4:3 до 14:9.
[Филм разш.16:9](Не е
за режимите на HD и
компютър.) Мащабира
формата 4:3 до 16:9.
[Неизмерен]Само
при някои модели
и при режимите на
HD и компютър.
Разрешава максимална
острота. Може да се
получи изкривяване
поради системите на
доставчиците. Задаване
на разделителната
способност на
компютъра на режим
на широк екран за
постигане на най-добри
резултати.
3
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
» Ще се приложи избраната настройка
на интелигентен звук.
Регулиране на настройките на звука
1
2
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Звук].
» Ще се появи менюто [Звук].
!
"
# !
! " $! !
%
%
Използване на интелигентен звук
Използване на интелигентен звук, за да
се приложат предварително зададените
настройки на звука.
1
Натиснете бутона SOUND.
» Ще се появи менюто [Интел. звук].
2
Натиснете
, за да изберете
някоя от следните настройки на
интелигентен звук.
• [Стандарт]Регулират се
настройките на звук да отговарят
на повечето работни среди и
типове на аудио.
• [Новини]Прилагат се настройките
на звука, които отговарят идеално
за говор, като например при
новините.
• [Филм]Прилагат се настройките
на картината, които отговарят
идеално за филми.
• [Лично]Прилага настройки, които
са персонализирани в менюто за
звука.
3
Натиснете
, за да изберете
някоя от следните настройки.
• [Интел. звук]Дава достъп до
предварително зададените
настройки на интелигентния звук.
• [Баси]Регулира нивото на баса на
звука.
• [Високи]Регулира нивото на
високите честоти на звука.
• [Сила на звука]Регулира силата на
звука.
• [Зв. увред.зрен.]Настройва се
смесването на аудиото за хора с
увредено зрение и нормалното
аудио. Ако са налични звукови
описания на действията на екрана,
аудиото за хора с увредено
зрение включва и тях. Това може
да се разреши и с натискането на
AD (Дескриптор на аудио).
BG
15
Б ъ л га рс к и
[Широк екран]Разпъва
класическия 4:3 формат
до 16:9.
•
[Баланс]Регулира баланса на
левия и десния високоговорител,
така че звукът да е възможно
най-подходящ за мястото ви на
слушане.
[Език на звука]Функцията е
налична само за цифрови канали,
когато се излъчват сигнали
на няколко езика. Списък на
наличните езици на звука.
[Двоен I-II]Избира между езици
за аудио при две едновременни
излъчвания на звук.
[Моно/стерео]Избира между
моно и стерео при излъчване на
стерео.
[Високог. на ТВ]Включване
или изключване на
високоговорителите на
телевизора.
[Съраунд]Разрешава
пространствен звук.
[Сила зв. на слуш.]Регулиране на
силата на звука на слушалките.
[Авто сила зв.]Автоматично
намалява внезапните промени
в силата на звука, например при
превключване на каналите. Когато
опцията е разрешена, се постига
по-постоянна сила на звука.
[Ниво делта]Изравнява разликите
в силата на звука между каналите
или свързаните устройства. Преди
да промените настройката за
“Делта сила на звука”, превключете
на свързаното устройство.
•
•
•
•
•
•
•
•
Използване на разширените
функции за телетекст
Достъп до менюто за опциите на
телетекста.
Достъпът до повечето от разширените
функции на телетекста става през менюто
за опциите на телетекста.
1
Натиснете бутона MHEG/TELETEXT.
» Появява се екранът на телетекста.
2
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
телетекста.
3
Натиснете
, за да изберете някоя
от следните опции.
• [Замр.на стр.]Замразява текущата
страница.
• [Двоен/цял екран]Разрешава или
забранява телетекст на двоен
екран, който разделя текущия
канал или източника така, че
картината да е в лявата част на
екрана, а телетекстът в дясната.
• [Показване]Скрива или разкрива
скритата информация на дадена
страница (като например
решенията на гатанки или ребуси).
• [Превкл. подстр.]Превключва
автоматично подстраниците, ако
има достъпни подстраници.
• [Език]Превключва на различна
езикова група, за да се покаже
правилно езика, когато за този
език се използва различен набор
знаци.
4
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
5
Натиснете MHEG/TELETEXT, за да
излезете от менюто за опциите на
телетекста.
Съвет
• За [Зв. увред.зрен.] аудио превключете
AD или натиснете
, за да изберете
високоговорител, слушалкa или и двете.
Изберете [Изключване], за да забраните
дескриптора на аудио. (Приложимо само в
Обединеното кралство)
16
BG
Една страница от телетекста може
да съдържа няколко подстраници.
Подстраниците се показват на лента,
която се намира до номера на основната
страница.
1
Натиснете MHEG/TELETEXT .
» Появява се екранът на телетекста.
2
Натиснете
, за да изберете
страница от телетекста.
3
Натиснете
, за да въведете
подстраница.
4
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
Б ъ л га рс к и
Избор на подстраници на телетекст
Създаване и използване на
списъци с предпочитани
канали
Можете да създавате списъци с
предпочитаните от вас телевизионни канали
и радиостанции, за да можете да намирате
тези програми по-лесно.
Съвет
Избор на T.O.P. (ТНП - Таблица
на страниците) за програми с
телетекст
T.O.P. (ТНП ) за програми с телетекст
ви позволява да преминавате от една
подстраница на друга, без да използвате
номерата на страници. ТНП Телетекст не
се излъчва по всички ТВ-канали.
1
Натиснете бутона MHEG/TELETEXT.
» Появява се екранът на телетекста.
2
Натиснете бутона INFO.
» ТНП обзора се появява.
3
4
Натиснете
Натиснете OK, за да прегледате
страницата.
Телетекст 2.5 предлага повече цветове и
по-добра графика от нормалния телетекст.
Ако Телетекст 2.5 се излъчва от даден
канал, то той е включен по подразбиране.
3
Натиснете
списъка с предпочитани на телевизора.
Избор на списък с предпочитани
1
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
2
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
каналите.
3
Натиснете
, за да изберете [Пок.
предп. кан.], и натиснете OK.
» Показват се списъците с
предпочитани.
4
Натиснете
, за да изберете списък с
предпочитани и натиснете OK.
» В таблицата с каналите се появяват
само каналите в списъка с
предпочитани.
, за да изберете тема.
Използване на Телетекст 2.5
1
2
• Можете да създавате и съхранявате до 4
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Installation] >
[Предпочитания] > [Телетекст 2.5].
Забележка
• Таблицата с предпочитани канали е празна,
докато не добавите канали в списъка с
предпочитани.
Натиснете
, за да изберете
[Включване] или [Изключване].
BG
17
Преглед на всички канали
5
Можете да излезете от списък с
предпочитани и да прегледате всички
инсталирани канали.
Натиснете
, за да изберете списък с
предпочитани, към който да добавите
канала.
6
Натиснете бутона OK.
» Каналът се добавя към списъка с
предпочитани.
1
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
2
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
каналите.
3
Натиснете
, за да изберете [Пок.
предп. кан.] > [Всички].
4
Натиснете бутона OK.
» В таблицата с каналите се показват
всички канали.
Забележка
• В таблицата с каналите всички
предпочитани канали са маркирани със
звездичка.
Добавяне на канал към списък с
предпочитани
Съвет
• Когато гледате телевизия, запишете
текущия канал в списъка с предпочитани,
като натиснете OPTIONS > [Отб. като
предп.].
Премахване на канал от списък с
предпочитани
1
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
2
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
каналите.
3
Натиснете
, за да изберете [Пок.
предп. кан.], и натиснете OK.
4
Натиснете
, за да изберете списък
с предпочитани и натиснете OK, за да
редактирате.
» Показва се таблицата с
предпочитани канали.
Съвет
• Преглед на всички канали, преди добавяне
на канал към списък с предпочитани.
1
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
5
Натиснете
, за да изберете
канала, който желаете да премахнете
от списъка.
2
Натиснете
, за да изберете
даден канал, който искате да добавите
към списъка с предпочитани.
6
7
Натиснете бутона
3
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
каналите.
4
Натиснете
, за да изберете [Отб.
като предп.], и натиснете OK.
» Показват се списъците с
предпочитани.
18
BG
OPTIONS.
Натиснете
, за да изберете [Прем.
като предп.], и натиснете OK.
» Каналът се премахва от списъка с
предпочитани.
3
Натиснете
, за да изберете
дадена опция, след което натиснете
OK, за да я потвърдите.
ЕСП е екранен справочник, достъпен за
цифровите канали. ЕСП ви позволява да:
• Преглеждате списък на излъчваните
цифрови програми
• Да преглеждате предстоящите
програми
• Да групирате програмите по жанр
• Да задавате напомняния за начало на
програми
• Да конфигурирате предпочитаните
ЕСП канали
4
Натиснете (У дома) за изход от
менюто на ЕСП.
Включване на ЕСП
1
Докато гледате телевизия, натиснете
GUIDE.
» Екранът за планиране на ЕСП се
показва, като показва информация за
планираните програми.
Забележка
Забележка
• Само каналите, отбелязани с [x] в списъка
[Предп. EPG кан.], се появяват в менюто
на ЕСП.
Използване на менюто с опции на
ЕСП
Използване на менюто с опции на ЕСП за
задаване или премахване на напомняния
, промяна на ден или достъп до други
полезни опции на ЕСП.
1
2
Натиснете OK за влизане в или
активиране на определена опция.
5
Натиснете
BACK за изход от
менюто на ЕСП.
• Натиснете
GUIDE за превключване
между ЕСП и таблицата с канали.
2
Натиснете бутона OPTIONS.
» Ще се покаже менюто на ЕСП.
4
Съвет
Докато гледате телевизия, натиснете
GUIDE.
» Появява се екранът за планиране на
ЕСП.
GUIDE.
Натиснете
, за да изберете някоя
от следните опции.
• [Зад. на напомняне]/ [Изч. на
напомняне]
• [Промяна на ден]
• [Покажи инф.]
• [Търси по жанр]
• [Планиране на напомняния]
• [Предп. EPG кан.]
избрани страни и може да отнеме време да
се заредят.
1
Натиснете бутона
3
• Данните от ЕСП са достъпни само в
Използване на ЕСП.
Б ъ л га рс к и
Използване на електронния
справочник на програмите
Съвет
• Натиснете
GUIDE за превключване
между ЕСП и таблицата с канали.
Натиснете (У дома) .
» Показва се менюто на справочника
на програмите.
BG
19
Гледане на телевизия в
двоен изглед
Може да използвате функцията за двоен
изглед, за да виждате телевизионните канали
и съдържанието от устройство с VGA или
DVI конектор (като компютър или сателитна
чиния) едновременно на телевизора.
1
Изберете VGA или DVI като източник
на входа за телевизора.
2
3
Натиснете бутона
4
Натиснете OK, за да активирате
двойния изглед.
» Главният екран показва източника на
входа от DVI или VGA.
OPTIONS.
Натиснете
, за да изберете [Двоен
изглед ВКЛ.].
» Допълнителният екран показва
последния преглеждан канал.
5
Натиснете OK или OPTIONS >
[Двоен изглед ИЗКЛ.], за да излезете
от двойния изглед.
Използване на таймерите
Можете да настройвате таймерите да
включват телевизора или да превключват в
режим на готовност в указано време.
Автоматично превключване на
телевизора в режим на готовност
(таймер за заспиване)
Таймерът за заспиване превключва
телевизора в режим на готовност след
предварително зададен интервал от
време.
Съвет
• Винаги можете да изключите телевизора
по-рано или да нулирате таймера за
заспиване по време на отброяването.
1
2
Забележка
• [Двоен изглед] е наличен само когато
телевизорът е свързан към устройство,
като например компютър, чрез VGA или
DVI връзка.
• Когато сте в режим на двоен изглед,
натиснете
+/-, за да регулирате силата
на звука в главния екран, и натиснете P
+/- или Бутони с цифри, за да превключвате
между телевизионните канали в
допълнителния екран.
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Функции] > [Таймер
за засп.].
» Показва се лентата.
3
Натиснете
, за да зададете времето
за заспиване.
» Таймерът за заспиване може да се
настрои максимално до 180 минути
в стъпки от по пет минути. При
задаването на нула минути таймерът
за заспиване се изключва.
4
Натиснете OK, за да активирате
таймера за заспиване.
» Телевизорът преминава в режим
на готовност след предварително
зададен период от време.
Автоматично включване на
телевизора (таймер за пускане)
Можете да превключите телевизора на
определен канал в указано време от режим
на готовност.
20
BG
3
4
Натиснете
(У дома) .
5
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Функции] > “[Таймер
“”Вкл.””]”.
Натиснете OK или , за да влезете в
менюто “[Таймер “”Вкл.””]”.
• [Активиране] Избира се честотата
на [Изключване] или [Веднъж],
или [Ежедневно].
• [Час] Задава се началното време
за автоматично включване на
телевизора.
• [Програма №] Избира се канал.
Натиснете
Промяна на кода
1
2
(У дома) , за да излезете.
Съвет
• Натиснете “[Таймер “”Вкл.””]” >
1
2
Натиснете
(У дома) .
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Функции] > [Промяна
на код].
» Получавате подкана да въведете
текущия код.
Въведете текущия код чрез Бутони с
цифри.
» Ако кодът е валидиран, ще получите
подкана да въведете нов код.
4
Въведете новия код чрез Бутони с
цифри.
» Получавате подкана да въведете
новия код отново за потвърждение.
Използване на
заключването на телевизора
и родителските оценки
Задаване на код
Натиснете
3
[Активиране] > [Изключване], за да
забраните “[Таймер “”Вкл.””]”.
Можете да попречите на децата си да
гледат определени програми или канали,
като заключите контролите на телевизора и
като използвате оценки.
Въведете повторно същия код в новия
диалогов прозорец за потвърждение.
» Ако кодът е зададен успешно,
диалоговият прозорец изчезва.
Ако кодът не е зададен обаче, ще
получите подкана да въведете кода
отново.
Съвет
• Ако забравите кода си, въведете “8888”,
за да преодолеете всички съществуващи
кодове.
Заключване или отключване на
телевизора
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Функции] > [Задаване
на код].
Заключването на телевизора пречи на
детето ви да влезе във всички канали и
свързани устройства.
3
Натиснете OK или , за да влезете в
[Задаване на код].
4
1
2
Въведете кода, като използвате
Бутони с цифри.
3
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Функции] > [Закл. на
ТВ].
» Получавате подкана за кода.
Въведете кода чрез Бутони с цифри.
» Ще се появи менюто [Закл. на ТВ].
BG
21
Б ъ л га рс к и
1
2
4
Натиснете
, за да изберете
[Заключване] или [Отключване].
Отключване на един или повече
канали
5
Натиснете OK за потвърждение.
» Всички канали и свързани устройства
са заключени или отключени.
1
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
2
Натиснете
, за да изберете
заключен канал, който да отключите.
3
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
каналите.
4
Натиснете
, за да изберете
[Отключване на канал], и натиснете
OK.
» Получавате подкана за текущия код
(само при първия избор).
5
6
Въведете кода и натиснете OK.
Забележка
• Ако изберете [Заключване], трябва
да въвеждате кода всеки път, когато
включвате телевизора, за да имате достъп
до всички канали и свързани устройства.
Заключване на един или повече
канали
1
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
2
Натиснете
за заключване.
3
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
каналите.
, за да изберете канал
4
Натиснете
, за да изберете
[Заключване на канал], след което
натиснете OK, за да влезете.
» Получавате подкана да въведете
текущия код (само при първия
избор).
5
6
Въведете кода и натиснете OK.
Повторете стъпките, за да заключите
повече канали.
Забележка
• Рестартирайте телевизора, за да се
активира промяната.
22
BG
Повторете процеса, за да отключите
повече канали.
Забележка
• Рестартирайте телевизора, за да се
активира промяната.
• Ако натиснете P +/- на дистанционното
управление, за да превключвате каналите,
заключените канали се пропускат.
• Ако влезете в заключените канали от
таблицата с канали, ще получите подкана за
текущия код.
Задаване на родителски оценки
Някой доставчици на цифрово съдържание
категоризират своите програми като
подходящи за определена възраст. Можете
да настроите телевизора да показва само
програми с подходяща за вашето дете
възрастова категория.
1
2
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Функции] >
[Родителска оценка].
» Ще се покаже екран за настройка
на кода.
Въведете кода чрез Бутони с цифри.
» Ще се покаже менюто на
родителските оценки.
4
Натиснете
, за да изберете
възрастова категория.
5
6
Натиснете OK за потвърждение.
Натиснете
(У дома) , за да излезете.
Съвет
• Изберете [Реж на субт.] > [Изключване], за
да забраните субтитрите.
Разрешаване на субтитри при
цифровите ТВ канали
1
Когато гледате цифрови канали,
натиснете SUBTITLE.
» Ще се появи менюто [Реж на субт.].
2
Изберете [Включване], за да се
показват винаги субтитрите, или [Вкл.
при спрян звук], за да се показват
субтитрите само когато аудиото е
заглушено.
3
НатиснетеOK, за да разрешите
субтитрите.
Използване на субтитри
Можете да включите показването на
субтитри за всеки ТВ канал. Субтитрите се
излъчват чрез телетекст или DVB-T цифрови
излъчвания. При цифровите излъчвания
разполагате с допълнителната опция да
изберете предпочитания език за субтитри.
Разрешаване на субтитри при
аналоговите ТВ канали
1
2
3
Изберете аналогов ТВ канал.
Избор на език за субтитри при
цифровите ТВ канали
Натиснете бутона MHEG/TELETEXT.
Въведете трицифрения номер на
страница със субтитрите с Бутони с
цифри.
Забележка
• Когато изберете език на субтитрите на
цифров ТВ канал, както е описано по-долу,
предпочитаният език на субтитрите,
зададен в менюто за инсталиране
временно бива отменен.
4
Натиснете MHEG/TELETEXT, за да
изключите телетекста.
5
Натиснете бутона SUBTITLE.
» Ще се появи менюто [Реж на субт.].
1
2
Изберете [Включване], за да се
показват винаги субтитрите, или [Вкл.
при спрян звук], за да се показват
субтитрите само когато аудиото е
заглушено.
3
Натиснете OK или , за да влезете в
списъка на наличните езици.
4
Натиснете
субтитри.
5
Натиснете OK, за да разрешите вашия
избор.
6
7
8
НатиснетеOK, за да разрешите
субтитрите.
Повторете тази процедура, за да
разрешите показването на субтитри за
всеки аналогов канал.
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Функции] > [Език на
субт.].
, за да изберете език за
Съвет
• Можете също да влезете в менюто [Език
на субт.], докато гледате телевизия, като
натиснете OPTIONS > [Език на субт.].
BG
23
Б ъ л га рс к и
3
Използване на часовника на
телевизора
Можете да виждате часовник на екрана
на телевизора. Часовникът показва
текущото време, като използва данни за
времето, получени от вашия оператор на
телевизионни услуги.
4
Натиснете OK за потвърждение.
Забележка
• Тази опция е налична само ако сте избрали
[Авто часовник] > [Ръчно] (В държави с
трансфер на данни за часовника).
Използване на лятно часово време
Показване на часовника на
телевизора
1
2
3
Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
» Ще се покаже менюто с опции на
телевизора.
Изберете [Часовник].
1
2
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] >
[Часовник] > [Лятно часово време].
3
Натиснете OK или , за да влезете в
[Лятно часово време].
4
Натиснете
, за да изберете
[Standard Time] или [Лятно часово
време].
5
Натиснете OK, за да разрешите вашия
избор.
Натиснете бутона OK.
Забележка
Натиснете
• За да забраните часовника, повторете
процедурата по-горе.
Забележка
• Тази опция е налична само ако изберете
Промяна на режима на часовника
1
2
Натиснете
[Авто часовник] > [Ръчно].
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] >
[Часовник] > [Авто часовник].
3
Натиснете OK или , за да влезете в
менюто [Авто часовник].
4
Натиснете
, за да изберете
[Автоматично] или [Ръчно].
5
Натиснете OK за потвърждение.
Преглед на снимки и
възпроизвеждане на музика
от USB устройство за
съхранение
Внимание
• Philips не носи отговорност, ако USB
Промяна на часовата зона
1
2
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] >
[Часовник] > [Часова зона].
3
Натиснете
зона.
24
BG
устройството за съхранение не се
поддържа, нито за повреди или загуба на
данни от устройството.
, за да изберете часова
Телевизорът е оборудван с USB конектор,
който позволява да преглеждате снимки
или да слушате музика, съхранени на USB
устройство за съхранение.
Включете телевизора.
Слайдшоу на снимките
Свържете USB устройството към USB
порта отстрани на телевизора.
» Ще се появи началното меню.
1
Когато е показано изображение на
дадена снимка на цял екран, натиснете
OK или
.
» Слайдшоуто започва от избраното
изображение.
2
Натиснете:
• OK или
, за да направите пауза
в слайдшоуто.
» Показва се иконата .
•
•
3
Натиснете
, за да изберете
[Преглед USB].
4
Натиснете OK за потвърждение.
» Ще се покаже браузър на
миниатюри в USB.
Промяна на настройките на
слайдшоуто
1
Когато преглеждате дадено слайдшоу,
натиснете OPTIONS.
» Ще се покаже менюто с опции на
слайдшоуто.
2
Натиснете
, за да изберете някоя
от следните опции.
• [Ст./стоп слайдш.]Стартиране или
спиране на слайдшоу.
• [Преход слайдшоу]Задаване
на преход от една снимка към
следващата.
• [Честота слайдшоу]Задаване
на период от време, за което се
показва дадена снимка.
• [Завърт.изобр.]Завъртане на
картината.
• [Покажи инф.]Показване на името
на картината, датата, размера и
следващата картина в слайдшоуто.
3
Натиснете OK, за да потвърдите
настройката.
Съвет
• Натиснете
GUIDE, за да превключите
между изглед на миниатюри и изглед на
преглед на файлове.
Разглеждане на снимки
1
В браузъра на миниатюри на USB
изберете [Картина], след което
натиснете , за да влезете.
2
Натиснете GUIDE, за да
превключите между изглед на
миниатюри и изглед на преглед на
файлове.
3
Натиснете
, за да изберете
дадена снимка или албум от снимки.
4
Натиснете OK, за да прегледате
избраната снимка в режим на цял
екран.
Съвет
• Когато сте в режим на цял екран, натиснете
, за да отидете на други снимки.
Натиснете
или
, за да се придвижвате между
изображенията.
Натиснете
BACK или , за да
спрете слайдшоуто.
Забележка
• [Завърт.изобр.] и [Покажи инф.] се
появяват само когато натиснете OK или
, за да поставите слайдшоуто в пауза.
BG
25
Б ъ л га рс к и
1
2
Слушане на музика
1
В изгледа на браузър на миниатюри
на USB изберете [Музика], след което
натиснете , за да влезете.
2
Натиснете GUIDE, за да
превключите между изглед на
миниатюри и изглед на преглед на
файлове.
3
Натиснете
, за да изберете
дадена музика или музикален албум.
4
Натиснете OK, за да възпроизведете
избраната музика.
Настройки за музика
Когато слушате музика, натиснете
OPTIONS, за да влезете в една от
следните музикални настройки.
• [Ст./стоп възпр.]
• [Повт./Изп. веднъж]
• [Разб.. вкл./изкл.]
• [Покажи инф.]
• [Високог. на ТВ]
Използване на Scenea
Scenea преобразува телевизора в
персонализирана фоторамка. Когато е
активирана опцията Scenea, можете да
виждате една единствена картини или
слайдшоу от картини на телевизора — това
е идеално за парти или други обществени
сибирания.
Забележка
• Използвайте икономичния режим, за да
пестите електроенергия, когато на вашия
телевизор (вж. ‘Използване на икономичен
режим с тапет на Scenea’ на стр. 27) се
показва тапетът на Scenea или слайдшоу .
• Тапетът на Scenea не е наличен в режимите
(вж. ‘Промяна на предпочитания за
телевизора’ на стр. 29) “В магазина” MHEG
(само за Обединеното кралство).
Показване на една снимка със
Scenea
1
Докато гледате телевизия, натиснете
SCENEA.
» Картината на Scenea по
подразбиране се показва на
телевизора.
2
Натиснете произволен клавиш, с
изключение на (Готовност – Вкл.)
или PICTURE, за да се върнете на
нормално гледане на телевизия.
Изключване на USB устройство за
съхранение
Внимание
• Следвайте тази процедура, за да
избегнете повреда на USB устройството за
съхранение.
1
Натиснете
BACK, за да излезете от
USB браузъра.
2
Изчакайте пет секунди, преди да
изключите USB устройството за
съхранение.
26
BG
Персонализиране на картината на
Scenea
1
Докато телевизорът е включен,
свържете USB устройството за
съхранение с вашите картини (само
във формат JPEG) към USB конектора
отстрани на телевизора.
» Ще се появи началното меню.
Ако началното меню не се появи,
натиснете (У дома).
3
Изберете [Преглед USB], след което
натиснете OK.
» Показва се USB браузърът за
съдържание.
Натиснете
, за да отидете до
избрана от вас картина.
4
Натиснете бутона SCENEA.
» Картината се съхранява като
картина на Scenea по подразбиране
в телевизора.
5
Изключете USB устройството за
съхранение. Устройството може
да се изключи безопасно, докато
телевизорът е включен.
6
Следвайте инструкциите, за да се
покаже персонализираната ви картина
(вж. ‘Показване на една снимка със
Scenea’ на стр. 26) на Scenea.
Забележка
• Ако се възстановят фабричните настройки
на телевизора, персонализираната картина
на Scenea ще се премахне от телевизора.
Повторете тези инструкции, за да
персонализирате отново картината на
Scenea.
Показване на слайдшоу от картини
със Scenea
1
2
3
Докато телевизорът е включен,
свържете USB устройството за
съхранение с вашите картини (само
във формат JPEG) към USB конектора
отстрани на телевизора.
» Ще се появи началното меню.
Натиснете бутона SCENEA.
» Всички картини на USB
устройството с памет се показват
в слайдшоу, което започва от
съхранената в телевизора картина
на Scenea по подразбиране.
Натиснете произволен клавиш, с
изключение на (Готовност – Вкл.)
или PICTURE, за да се върнете на
нормално гледане на телевизия.
Използване на таймер за заспиване
в тапет на Scenea
По подразбиране телевизорът показва
картината на Scenea или слайдшоу в
продължение на 120 минути, преди да
се превключи в режим на готовност.
Ако таймерът за заспиване е активиран,
картината на Scenea или слайдшоуто се
показва по време на таймера за заспиване
(вж. ‘Използване на таймерите’ на стр. 20).
Използване на икономичен режим
с тапет на Scenea
Използването на икономичен режим със
Scenea спестява електроенергия, като
намалява яркостта на телевизора, когато
се показва картина или слайдшоу на Scenea.
1
Докато се показва картина или
слайдшоу на Scenea , натиснете
PICTURE.
» Ще се появи менюто [Еко режим].
2
Натиснете
, за да изберете
[Включване].
3
Натиснете бутона OK.
» Икономичният режим със Scenea е
активиран.
Слушане на цифрови
радиоканали
Ако съществуват цифрови излъчвания,
цифровите радиоканали се инсталират
автоматично по време на инсталирането.
1
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
2
Натиснете бутона
OPTIONS.
BG
27
Б ъ л га рс к и
2
3
4
Натиснете
, за да изберете [Филтр.
канали] > [Радио].
» Показва се таблицата с
предпочитани радио канали.
Актуализиране с помощта на USB
устройство
Натиснете
, за да изберете
даден радио канал, след което
натиснете OK, за да слушате.
1
Ако екранът за актуализиране на
софтуера не се появи автоматично,
изберете[Настройка] > [Акт. на софт.]
> [Местни актуал.] > [USB], за да
актуализирате софтуера на телевизора
ръчно.
2
Следвайте инструкциите на екрана, за
да завършите актуализирането.
Свържете USB устройството към USB
порта отстрани на телевизора.
Забележка
• Изберете [Филтр. канали] > [Всички],
за да излезете от радио каналите и да
прегледате всички канали.
Забележка
Актуализиране на софтуера
на телевизора
Philips непрестанно се старае да подобри
своите изделия и ние ви препоръчваме да
актуализирате софтуера на вашия телевизор,
когато са налични актуализации за него.
Проверете на www.philips.com/support за
налични такива.
• След като актуализирането на софтуера
приключи, телевизорът се рестартира.
Актуализиране с помощта на OAD
(Изтегляне на софтуер в ефир)
1
Ако използвате (DVB-T) цифрови
излъчвания, вашият телевизор
автоматично ще приема
актуализациите на софтуера. Ако
получите на екрана съобщение,
подканващо ви да актуализирате
вашия софтуер:
• Изберете [Актуализирай сега],
за да актуализирате софтуера си
незабавно.
• Изберете [Напомняне по-късно],
за да излезете от екрана за
актуализиране по това време и ще
получите напомняне по-късно.
• Изберете [Отказ], за да
пропуснете актуализацията.
2
Ако изберете [Отказ], можете ръчно
да влезете в OAD актуализацията,
като изберете [Настройка] > [Акт. на
софт.] > [Местни актуал.] > [OAD].
3
Изберете наличната версия на OAD и
натиснете OK.
4
Следвайте инструкциите на екрана, за
да започнете актуализирането.
Проверка на текущата версия на
софтуера
1
2
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Акт. на софт.] >
[Текущ софтуер].
» Телевизорът показва информацията
за настоящия софтуер.
Актуализиране на софтуера
(цифрови излъчвания)
Можете да актуализирате софтуера на
телевизора чрез USB устройство или OAD.
28
BG
• След като актуализирането на софтуера
Достъп до канал на
декодер
приключи, телевизорът се рестартира.
Промяна на предпочитания
за телевизора
1
2
3
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] >
[Предпочитания].
Натиснете OK или , за да влезете в
[Предпочитания].
• [Място]Оптимизира настройките
на телевизора за вашето
местоположение - в дома или в
магазин.
• [Лента за сила зв.]Показване на
лентата за силата на звука при
регулиране на силата на звука.
• [Инф. за канал]Показване на
информация за телевизионните
канали при всяка смяна. Изберете
[Пълно], за да прегледате
информацията за канала, или
[Изключване], за да изключите
информацията за канала.
• [EasyLink]Разрешаване на
възпроизвеждане и режим на
готовност с едно натискане
на бутон между съвместими с
EasyLink устройства.
• [Pixel Plus Link]Замества
настройките на свързаните
устройства и използва
настройките на телевизора.
(Налично само когато е избрано
[EasyLink] > [Включване]).
• [Телетекст 2.5]Разрешава или
забранява Телетекст 2.5.
• [E-етикет]Само за режим
“В магазина”. Задава
местоположението на
електронния стикер.
Можете да назначите канали, предоставени
чрез декодер или друго подобно
устройство, към вашия избор от ТВ канали.
По този начин можете да избирате тези
канали чрез дистанционното управление на
телевизора. Декодерът или друго подобно
устройство трябва да е свързано към EXT1
(SCART).
Задаване на канал на декодер
Назначаване на канали от декодер или
подобно устройство
1
2
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] >
[Декодер].
3
Натиснете OK или , за да влезете в
менюто [Декодер].
4
Натиснете
, за да изберете
[Канали], след което натиснете OK
или , за да влезете.
» На екрана се показва списък с
аналоговите канали.
5
Натиснете
, за да изберете един
канал, който да назначите към канала
на декодера/подобно устройство и
натиснете OK, за да потвърдите.
6
Изберете [Състояние], след което
натиснете OK или , за да влезете.
7
Натиснете
, за да изберете [EXT
1] (SCART) конектора, използван от
декодера/подобното устройство.
8
9
Натиснете бутона OK.
Натиснете
(У дома) , за да излезете.
BG
29
Б ъ л га рс к и
Забележка
Стартиране на ТВ
демонстрация
1
Натиснете DEMO на дистанционното
управление.
2
Натиснете
, за да изберете
демонстрация, след което натиснете
OK, за да я прегледате.
3
Натиснете DEMO, за да излезете.
Възстановяване на
фабричните настройки на
телевизора
Можете да възстановите настройките по
подразбиране на картината и на звука за
телевизора. Настройките за инсталираните
канали не се променят.
1
2
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] >
[Фабрични настр.].
3
Натиснете OK или , за да влезете в
менюто [Фабрични настр.].
» Ще се покаже съобщение за
фабрична настройка.
4
Изберете [Нулиране], за да стартирате
възстановяването.
5
Натиснете
30
BG
(У дома) , за да излезете.
Първият път, когато настройвате телевизора,
ще получите подкана да изберете език
за меню и да инсталирате ТВ и цифрови
радиоканали (ако са достъпни). В тази
глава са предоставени инструкции за
преинсталиране и фина настройка на канали.
Стъпка 2 Избор на страна
Б ъ л га рс к и
6 Инсталиране на
канали
Изберете вашата държава за правилно
инсталиране на каналите.
1
2
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Пом. за наст.].
!
!"
Автоматично инсталиране
на канали
#
В този раздел е описано как да търсите и
автоматично да запаметявате канали.
3
Стъпка 1 Избор на език за менюто
1
2
3
Натиснете
Натиснете OK или , за да влезете в
менюто.
» Ще се покаже менюто за избор на
страна.
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] > [Език]
> [Език на менюто].
Натиснете OK или , за да влезете в
[Език на менюто].
' (
' (
! "#
Decoder
$
Cl
Menu
%
languageock
Primary subtitle in
&" 4
Натиснете
на език.
5
6
Натиснете OK за потвърждение.
4
Натиснете
държава.
5
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
» На екрана се показва ръководството
за инсталиране на канал.
, за да изберете
за избор на настройка
Натиснете , за да се върнете на
менюто [Инсталиране].
BG
31
Стъпка 3. Инсталиране на канали
3
Автоматично инсталиране на наличните
аналогови и цифрови телевизионни канали
и цифровите радио канали.
1
От екрана (вж. ‘Стъпка 2 Избор на
страна’ на стр. 31) на ръководството
за инсталиране на канали изберете
[Пълно инсталиране], за да
инсталирате автоматично всички
телевизионни канали и цифрови радио
канали.
Изберете [Включване], за да
разрешите автоматичната
актуализация или изберете
[Изключване], за да я забраните.
Ръчно инсталиране на
канали
Този раздел описва как да търсите и да
съхранявате аналогови ТВ канали ръчно.
Стъпка 1 Избор на вашата система
Забележка
2
• Преминете направо на следващата стъпка,
Натиснете OK за потвърждение.
» Телевизорът започва да търси и
съхранява всички налични канали.
ако системните настройки са правилни.
1
2
3
Когато инсталацията приключи,
натиснете OK, за да се върнете на
менюто [Инсталиране].
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» Ще се появи менюто [Аналогов:
Ръчно].
Картина
Език
Пом. за наст.
Инст. на канал
Акт. на реж.гот.
Звук
Sound
Preferences
Предпочитания
Аналогов: РъчноСистема
Стъпка 4. Актуализиране на списъка
с канали
Можете да изберете да разрешите
автоматично актуализиране на
каналите, ако телевизорът е в режим на
готовност. Ако разрешите тази функция,
каналите, съхранени в телевизора, ще
се актуализират всяка сутрин, според
излъчваната информация за канала.
1
2
32
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Акт. на реж.гот.].
BG
Decoder
Декодер
Start up message
Система
Digital Test recept...
Часовник
Аналогов: Ръчно
Функции
Features
Инсталиране
Фабрични настр.
Акт. на софт.
3
Натиснете OK или , за да влезете в
менюто [Система].
4
Натиснете
, за да изберете вашата
държава или регион.
5
6
Натиснете OK за потвърждение.
Натиснете , за да се върнете на
менюто [Инст. на канал].
Стъпка 2 Търсене и съхраняване на
нови ТВ канали
4
Натиснете
честота.
1
2
5
6
Натиснете OK, когато приключите.
7
Натиснете OK или , за да въведете
[Съхр. текущ канал], след което
натиснете OK.
8
Натиснете , за да се върнете в
менюто [Аналогов: Ръчно].
3
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» Ще се появи менюто [Аналогов:
Ръчно].
Натиснете
, за да изберете
[Търсене], след което OK или , за да
влезете в [Търсене].
Б ъ л га рс к и
Натиснете
, за да регулирате
Натиснете
, за да изберете [Съхр.
текущ канал], за да съхраните фино
настроения канал под текущия му
номер.
4
Натиснете
, за да въведете
ръчно трицифрената честота.
5
Натиснете OK, за да започне
търсенето.
» Ако даден канал не е наличен на
избраната честота, натиснете OK, за
да търсите следващия наличен канал.
Преименуване на канали
6
Натиснете
BACK, когато намерите
новия канал.
1
7
Натиснете
, за да изберете [Съхр.
нов канал], за да съхраните новия
канал под нов номер на канал.
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
2
Натиснете
, за да изберете
канала, който искате да преименувате.
Каналите може да се преименуват, така че
при избор на съответния канал избраното от
вас име да се показва.
8
Натиснете OK или , за да въведете
[Съхр. нов канал], след което
натиснете OK.
3
9
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
каналите.
Натиснете , за да се върнете в
менюто [Аналогов: Ръчно].
4
Натиснете
, за да изберете
[Преименув. канал].
» Ще се появи поле за въвеждане на
текст.
5
Натиснете
, за да изберете и
промените символите.
6
Изберете [Готово], за да завършите
преименуването на каналите.
Стъпка 3. Фина настройка на
аналогови канали
1
2
3
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Аналогов: Ръчно].
» Ще се появи менюто [Аналогов:
Ръчно].
Натиснете
, за да изберете [Фина
настр.], след което OK или , за да
влезете в [Фина настр.].
Съвет
• Натиснете [Aa], за да промените големите
букви на малки и обратното.
BG
33
Подреждане на каналите
4
След инсталиране на каналите можете да
промените реда на показването им.
Натиснете
, за да влезете в
чистотата на канала, който искате да
тествате.
5
Натиснете OK, за да потвърдите
чистотата, след което натиснете OK
отново, за да потвърдите [Търсене].
6
Когато приключите, изберете
[Съхраняване], за да съхраните
честотата.
1
Когато гледате телевизия, натиснете
OK, за да се покаже таблицата с
каналите.
2
Натиснете бутона OPTIONS.
» Показва се менюто за опциите на
каналите.
3
Натиснете
, за да изберете
[Преподреждане], след което OK,
за да се върнете към таблицата с
каналите.
4
Натиснете
, за да изберете
канала, който искате да пренаредите и
натиснете OK.
» Избраният канал е подчертан.
5
Натиснете
, за да преместите
подчертания канал на предпочитаната
позиция.
6
Натиснете бутона OPTIONS.
» [Пренар. е готово] се показва на
екрана.
7
Натиснете OK, за да приключите
пренареждането.
Тестово цифрово приемане
Ако използвате цифрово излъчване, можете
да проверите качеството и силата на сигнала
за цифровите канали. Това ще ви позволи
да преместите и тествате антената или
сателитната чиния.
1
2
Натиснете
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] > [Инст.
на канал] > [Цифр.: тест.прием.].
3
Натиснете OK или , за да влезете в
менюто.
34
BG
Забележка
• Ако качеството и силата на сигнала
са лоши, преместете антената или
сателитната чиния и проверете отново.
• Ако имате по-нататъшни проблеми с
приемането на цифровите излъчвания,
обърнете се към специалист по
инсталирането.
a PC IN (VGA и AUDIO IN)
Аудио- и видеовход от компютър.
Б ъ л га рс к и
7 Свързване на
устройства
PC IN(AUDIO)
В този раздел е описано как да свързвате
различни устройства с различни съединители
и допълва примерите от ръководството за
бърз старт.
VGA
Забележка
• За свързване на дадено устройство към
телевизора могат да се използват различни
видове конектори според наличността им
и според вашите нужди.
Конектори на задната
страна за 22-инчов
телевизор
8
VGA
b EXT 2 (Y Pb Pr и AUDIO L/R)
Аудио- и видеовход от аналогови или
цифрови устройства, като например
DVD плейъри или игрови конзоли.
7
BG
35
c EXT 1 (CVBS и RGB)
Аудио- и видеовход от аналогови или
цифрови устройства, като например
DVD плейъри или игрови конзоли.
AUDIO
IN
f SPDIF OUT
Цифров аудиоизход към домашно кино
или други цифрови аудиосистеми.
SPDIF OUT
d TV ANTENNA
Входящ сигнал от антена, кабел или
сателит.
TV ANTENNA
e AV OUT (VIDEO OUT и AUDIO OUT
L/R)
Аудио- и видеоизход към аналогови
устройства, като например друг
телевизор или записващо устройство.
g HDMI 1
Цифров аудио- и видеовход
от висококачествени цифрови
устройства, като например Blu-ray
плейъри.
Връзките чрез DVI или VGA изискват
допълнителен аудиокабел (вж.
‘Свързване на компютър’ на стр. 39).
h SERV. U
За актуализиране на софтуера.
36
BG
b PC IN (AUDIO IN и VGA)
Аудио- и видеовход от компютър.
Б ъ л га рс к и
Конектори на задната
страна за 26-инчов
телевизор
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
AUDIO IN :
LEFT/ RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
DVI
/ HDMI 2
SERV.U
c EXT 3 (Y Pb Pr и AUDIO L/R)
Аудио- и видеовход от аналогови или
цифрови устройства, като например
DVD плейъри или игрови конзоли.
a HDMI 1/2
Цифров аудио- и видеовход
от висококачествени цифрови
устройства, като например Blu-ray
плейъри.
/ HDMI 2
Връзките чрез DVI или VGA изискват
допълнителен аудиокабел (вж.
‘Свързване на компютър’ на стр. 39).
BG
37
d EXT 1 (RGB и CVBS)/ EXT 2 (CVBS)
Аудио- и видеовход от аналогови или
цифрови устройства, като например
DVD плейъри или игрови конзоли. EXT
2 поддържа S-Video.
g SERV. U
За актуализиране на софтуера.
Странични съединители
EXT1/ EXT2
(RGB/CVBS)/ (CVBS)
1
2
3
4
5
6
e TV ANTENNA
Входящ сигнал от антена, кабел или
сателит.
TV ANTENNA
f SPDIF OUT
Цифров аудиоизход към домашно кино
или други цифрови аудиосистеми.
SPDIF OUT
38
BG
7
a COMMON INTERFACE
Слот за модул за условен достъп
(CAM).
b AUDIO L/R
Аудиовход от аналогови устройства,
свързани с VIDEO.
d S-VIDEO
S-Video (отстрани) за използване с
аудио L/R съединители за камери,
игрови конзоли и др. При използване
на S-Video (отстрани) за видео сигнали,
не използвайте композитния видео
вход (отстрани) за видео сигнали.
g HDMI
Цифров аудио- и видеовход от
висококачествени цифрови устройства,
като например Blu-ray плейъри.
Свързване на компютър
Преди да свържете компютър към
телевизора,
• настройте честотата на опресняване
на монитора на компютъра на 60 Хц.
• Изберете някоя от поддържаните
разделителни способности на
монитора на компютъра.
Свържете компютъра с един от следните
конектори:
Забележка
• Връзките чрез DVI или VGA изискват
допълнителен аудиокабел.
e USB
Входящи данни от USB устройства за
съхранение.
f
•
HDMI кабел
(Слушалка)
Стерео аудиоизход към слушалки.
BG
39
Б ъ л га рс к и
c VIDEO
Композитен видеовход от аналогови
устройства, като например
видеокасетофони.
•
DVI-HDMI кабел
Използване на модула за
условен достъп
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
Модулът за условен достъп (CAM) е
предоставен от съответните оператори за
цифрови телевизионни услуги за декодиране
на цифрови телевизионни канали.
Забележка
DVI
• Ако е необходимо, вж. документацията
от оператора за това как се поставя
смарткарта в модула за условен достъп.
/ HDMI 2
•
HDMI кабел и HDMI-DVI адаптер
Поставяне и активиране на CAM
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
Внимание
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
• Трябва да спазвате указанията, описани
по-долу. Неправилното поставяне на модул
CAM може да доведе до повреда както на
самия модул, така и на телевизора.
1
2
DVI
/ HDMI 2
•
Изключете телевизора.
Като следвате указанията, отпечатани
върху CAM, внимателно го поставете
в COMMON INTERFACE отстрани на
телевизора.
VGA кабел
For TV of size 22 inch and smaller
PC IN(AUDIO)
For TV of size 26 inch and larger
AUDIO IN :
LEFT / RIGHT
HDMI 1/ DVI
HDMI 2/ DVI
VGA
3
4
VGA
VGA
40
BG
Натиснете CAM максимално навътре.
Включете телевизора и изчакайте
CAM да се активира. Това може да
отнеме няколко минути. Не вадете
CAM от слота, когато се използва
– при изключване на CAM ще се
деактивират цифровите услуги.
1
След включване и активиране на CAM
натиснете (У дома).
2
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Функции] > [Общ
интерфейс].
» Приложенията, предоставени от
оператора на цифрови телевизионни
услуги, се показват на екрана.
•
Забележка
• Тази опция от менюто е достъпна само ако
CAM е правилно поставен и активиран.
•
Използване на Philips
EasyLink
Вашият телевизор поддържа Philips
EasyLink, което използва протокол HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
Устройствата, съвместими с EasyLink,
които са свързани чрез HDMI конектори,
могат да се контролират от едно
дистанционно.
Забележка
• Съвместимите с EasyLink устройства
•
трябва да се включат и да се изберат като
източник.
• Philips не гарантира 100% съвместимост с
всички HDMI CEC устройства.
Функции на EasyLink
Телевизорът поддържа следните функции
на Easylink :
• Изпълнение с едно докосване:При
свързване на телевизора към
устройства, които поддържат
възпроизвеждане с едно докосване,
може да контролирате телевизора
и устройствата с помощта на едно
дистанционно управление. Например,
•
когато натиснете бутона “Play” на
дистанционното управление на
DVD устройството, телевизорът ще
превключи автоматично на правилния
канал за показване на съдържанието
на DVD диска.
Режим на готовност с едно
докосване: При свързване на
телевизора към устройства, които
поддържат режим на готовност,
може да използвате телевизионното
дистанционно за поставянето на
телевизора и всички свързани към
него HDMI устройства в режим на
готовност.
Системен аудио контрол (Звук с
едно докосване): Когато свързвате
телевизора към усилвател, съвместим
с HDMI CEC (като например, система
за домашно кино или AV приемник),
телевизорът може да възпроизвежда
звук от свързания усилвател. За
да използвате функцията за звук с
едно докосване, трябва да насочите
входящия аудиосигнал от свързаното
устройство към телевизора. Можете
да използвате дистанционното
на свързания усилвател или на
телевизора, за да регулирате силата
на звука.
Пропускане на дистанционно
управление (пренасочване на бутон на
дистанционното управление):Пренасо
чването на бутона на дистанционното
управление ви позволява да
контролирате съвместимите с
EasyLink устройства с помощта на
дистанционното управление на
телевизора.
Pixel Plus връзка:Замества настройките
на свързаните устройства и използва
настройките на телевизора.
BG
41
Б ъ л га рс к и
Достъп до CAM услуги
Разрешаване или забраняване на
EasyLink
Забележка
• Следвайте инструкциите в ръководството
за потребителя на свързаните устройства,
за да назначите аудио вход на телевизора
правилно (вж. ‘Свързване на усилвател’ на
стр. 42).
Забележка
• Не разрешавайте приложението EasyLink,
ако не възнамерявате да го използвате.
1
2
3
Натиснете
(У дома) .
Разрешете функцията за
възпроизвеждане с едно докосване
и режима на готовност с едно
докосване между съвместимите с
Easylink устройства, като спазвате
инструкциите в предишния раздел
(вж. ‘Разрешаване или забраняване на
EasyLink’ на стр. 42).
2
3
Натиснете
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Инсталиране] >
[Предпочитания] > [EasyLink].
Изберете [Включване] или
[Изключване].
Използване на възпроизвеждане с
едно натискане на бутон
1
1
След разрешаване на EasyLink
натиснете бутона за възпроизвеждане
на устройството.
» Телевизорът автоматично ще
превключи на правилния източник.
4
Използване на режим на готовност
с едно натискане
1
Натиснете и задръжте Режим
на готовност на дистанционното
управление на телевизора или на
устройството поне за три секунди.
» Телевизорът и всички свързани
HDMI устройства ще преминат в
режим на готовност.
Контрол на звука на системата
Когато е разрешена, тази
функция автоматично изключва
високоговорителите на телевизора,
когато се възпроизвежда съдържание от
съвместима с EasyLink система за домашно
кино. Звукът се възпроизвежда само от
високоговорителите на усилвателя, като
например високоговорители на система за
домашно кино или AV приемник.
42
BG
(У дома) .
Натиснете
, за да изберете
[Настройка] > [Звук] > [Високог. на
ТВ] > [Авто EasyLink].
» Високоговорителите на телевизора
се изключват автоматично, когато
се засече съдържание от система,
съвместима с Easylink.
Натиснете
, за да
изберете[Настройка] > [Звук] >
[Високог. на ТВ] > [Включване],
за да забраните контрола на звука
на системата и да разрешите
високоговорителите на телевизора.
Забележка
• Ако изберете [Високог. на ТВ] >
[Изключване], високоговорителите на
телевизора и на усилвателя се заглушават.
Свързване на усилвател
Даден усилвател, като например система
за домашно кино или AV приемник, може
да се използва за възпроизвеждане на
звук от съвместимо с Easylink устройство,
свързано към телевизора.
Даден усилвател може да се свърже по
следните различни начини:
Усилвател със само един HDMI изход.
Звук може да се възпроизвежда от
усилвателя от устройството или от
телевизора.
Разрешете или забранете
пропускането на дистанционното
управление
1
Разрешете функцията за
възпоризвеждане с едно докосване
и режима на готовност с едно
докосване между съвместимите с
Easylink устройства, като спазвате
инструкциите в предишния раздел
(вж. ‘Разрешаване или забраняване на
EasyLink’ на стр. 42).
2
3
Натиснете
HDMI Device
HDMI
2
1
HDMI
Amplifier
•
HDMI
HDMI
Натиснете
, за да изберете
устройство с HDMI конектор от
началното меню.
4
5
Натиснете бутона
6
Повторете стъпки от 1 до 5, за
да забраните свързването на
дистанционното управление.
Усилвател с един HDMI изход и
няколко HDMI изхода. Звук може да
се възпроизвежда от усилвател чрез
HDMI конектор от устройсвото.
HDMI Device
(У дома) .
OPTIONS.
Натиснете
, за да изберете
[Разрешаване на RC свързване], и
натиснете OK.
» Свързването на дистанционното
управление е разрешено на
избраното устройство с HDMI
конектор.
Забележка
• Съвместимото с Easylink устройство трябва
Amplifier
да е свързано към телевизора чрез HDMI
конектор.
Забележка
• Трябва да назначите аудиовхода от
свързаното устройство към телевизора, с
цел да се използва тази функция.
BG
43
Б ъ л га рс к и
•
Влезте в менюто, след като
разрешите пропускането на
дистанционното управление
1
Разрешете пропускане на
дистанционното управление, като
следвате инструкциите в предишния
раздел (вж. ‘Разрешете или забранете
пропускането на дистанционното
управление’ на стр. 43).
2
Натиснете
, за да изберете
устройство, на което е разрешено
да поддържа пропускане на
дистанционно управление, и натиснете
OK, за да влезете.
3
Натиснете OPTIONS, за да
влезете в едно от следните менюта
за телевизора или за активното
устройство, свързано към телевизора:
• [ТВ настр.]Достъп до менютата,
които ви позволяват да променяте
картината, звука и други
настройки на телевизора.
• [Часовник]Показване на
часовника на екрана на
телевизора.
• [Високог. на ТВ]Включване
или изключване на
високоговорителите на
телевизора. Настройката
за автоматичен режим на
високоговорителите на
телевизора води до изключването
им, когато е засечено съдържание
от съвместима с EasyLink система
за домашно кино.
• [Главно меню устр.]Достъп до
главното меню на CD/DVD диск/
диск с игра.
• [Меню наст.устр.]Достъп до
главното меню на свързаното
устройство, като например DVD
плейър, HDD рекордер или игрова
конзола.
• [Меню съд. устр.]Достъп до
менюто със съдържание на CD/
DVD диск/диск с игра.
44
BG
4
Натиснете OK, за да влезете или да
активирате своя избор.
Използване на ключалка
“Кенсингтън”
На гърба на телевизора има защитен
слот “Кенсингтън”. Предотвратете
евентуална кражба, като закрепите ключалка
“Кенсингтън” между слота и постоянен
предмет, като например тежка маса.
Информацията за продукта подлежи на
промяна без предизвестие. За подробна
информация за продукта посетете www.
philips.com/support.
Поддържани разделителни
способности на екрана
Компютърни формати
• Разделителна способност – скорост на
обновяване:
• 640 x 480 – 60 Хц
• 720 x 480 – 60 Хц
• 800 x 600 – 60 Хц
• 1024 x 768 – 60 Хц
• 1280 x 720 – 60 Хц
• 1280 x 768 – 60 Хц
• 1280 x 1024 – 60 Хц
• 1366 x 768 – 60 Хц
• 1360 x 768 – 60 Хц
• 1440 x 900 – 60 Хц (само за пълен
HD режим)
• 1680 x 1050 – 50 Хц, 60 Хц (само
за пълен HD режим)
• Чрез HDMI/DVI вход
Видеоформати
• Разделителна способност – скорост на
обновяване:
• 480i – 60 Хц
• 480p – 60 Хц
• 576i – 50 Хц
• 576p – 50 Хц
• 720p – 50 Хц, 60 Хц
• 1080i – 50 Хц, 60 Хц
• 1080p – 24 Хц, 25 Хц, 30 Хц, 50
Хц, 60 Хц.
Мултимедия
•
•
Поддържано устройство за
съхранение: USB (поддържат се само
FAT или FAT 32 USB устройства за
съхранение)
Поддържани формати на файлове с
мултимедия:
• Изображения: JPEG
• Аудио: MP3
Забележка
• Имената на файловете с мултимедия не
трябва да превишават 128 знака.
Тунер / Приемане /
Предаване
•
•
•
•
•
Антенен вход: 75 ома коаксиален
(IEC75)
DVB: DVB наземна, DVB-T MPEG4
(само при някои модели)
TB система: DVB COFDM 2K/8K; PAL I,
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L’
Възпроизвеждане на видео: NTSC,
SECAM, PAL
Честоти на тунер: Hyperband, S-канал,
UHF, VHF
Дистанционно управление
•
•
Тип: PF02E09B
Батерии: 2 бр. размер AAA (тип LR03)
Захранване
•
•
•
Захранване от мрежата: 220-240V, 50
Хц
Консумация на енергия в режим на
готовност: < 0,15W
Температура на околната среда: от
5°C до 40°C
BG
45
Б ъ л га рс к и
8 Информация за
продукта
Поддържани монтажни
стойки за телевизор
За да монтирате телевизора, купете
монтажна стойка за телевизор Philips или
монтажна стойка за телевизор, съвместима
с VESA. За да предотвратите повреда в
кабелите и конекторите, оставете поне 2,2
инча (5,6 см) свободно пространство до
гърба на телевизора.
Предупреждение
• Следвайте всички инструкции,
предоставени с монтажната стойка за
телевизор. Koninklijke Philips Electronics
N.V. не носи отговорност за неправилно
монтиране на стената, довело до инцидент,
нараняване или повреда.
Размер на
Необходима Необтелевизионния височина (мм) ходими
екран (инчове)
монтажни
болтове
22
100 x 100
4 x M4
26
200 x 100
6 x M4
46
BG
В този раздел са описани най-често
срещаните проблеми и съответните
решения.
Общо проблеми с
телевизора
Телевизорът не се включва:
•
Изключете захранващия кабел от
контакта. Изчакайте една минута и го
включете отново.
•
Проверете дали захранващият кабел е
свързан правилно.
Дистанционното управление не работи
както трябва:
•
Проверете дали батериите на
дистанционното управление са
поставени правилно съобразно
посоките +/-.
•
Сменете батериите, ако са изтощени
или слаби.
•
Почистете лещите на дистанционното
управление и сензора на телевизора.
Светлинният индикатор на телевизора за
режим на готовност мига в червено:
•
Изключете захранващия кабел
от контакта. Изчакайте, докато
телевизорът се охлади, преди да
включите отново захранващия кабел.
Ако мигането продължи, се свържете
с центъра за обслужване на клиенти
на Philips.
Забравили сте кода за отключване на
функцията заключване на телевизора
•
Въведете ‘8888’.
Менюто на телевизора не е на правилния
език.
•
Сменете менюто на телевизора на
предпочитания от вас език.
При включване/изключване на телевизора
или поставяне в режим на готовност се
чува пукане откъм корпуса на телевизора:
•
Не е необходимо никакво действие.
Пукането е в резултат на нормално
разширяване и свиване на телевизора
при затопляне и изстиване. Това не
оказва влияние на работата.
Проблеми с каналите на
телевизора
Инсталираните по-рано канали не се
появяват в списъка с каналите:
•
Проверете дали е избран правилният
списък с канали.
Не бяха намерени цифрови канали по
време на инсталиране:
•
Проверете дали телевизора поддържа
DVB-T или DVB-C във вашата страна.
Вж. изброените страни на гърба на
телевизора.
Проблеми с картината
Телевизорът е включен, но няма картина:
•
Проверете дали антената е правилно
свързана към телевизора.
•
Проверете дали като ТВ източник е
избрано правилното устройство.
Има звук, но няма картина:
•
Проверете дали настройките на
картината са зададени правилно.
Получавате слаб телевизионен сигнал от
антената:
•
Проверете дали антената е правилно
свързана към телевизора.
•
Високоговорителите, незаземените
аудиоустройства, неоновите лампи,
високите сгради или други големи
BG
47
Б ъ л га рс к и
9 Отстраняване
на
неизправности
обекти могат да повлияят на
качеството на приемане на картината.
Опитайте да подобрите качеството
на приемания сигнал, като промените
посоката на антената или отдалечите
устройствата от телевизора.
•
Ако е слаб сигналът само на един
канал, опитайте се да го регулирате
чрез фина настройка.
Получавате ниско качество на картината от
свързани устройства:
•
Проверете дали устройствата са
свързани правилно.
•
Проверете дали настройките на
картината са зададени правилно.
Телевизорът не е записал настройките ви
на картината:
• Проверете дали местоположението на
телевизора е зададено на домашната
настройка. Този режим ви предлага
гъвкавост при промяна и записване на
настройките.
Картината не съвпада с екрана, вместо това
е прекалено голяма или прекалено малка:
•
Опитайте се да използвате друг
формат на картината.
Позицията на картината е неправилна:
•
Сигналите за картината от някои
устройства не отговарят точно
на размера на екрана. Проверете
изходния сигнал на устройството.
•
Проверете дали звукът не е изключен.
Има картина, но звукът е с лошо качество:
•
Проверете дали настройките на звука
са зададени правилно.
Има картина, но звукът се чува само от
единия високоговорител:
•
Проверете дали балансът на звука е
настроен централно.
Проблеми с HDMI връзката
Имате проблеми с HDMI устройства
•
Имайте предвид, че HDCP
поддръжката може да удължи
времето, необходимо на телевизора
да покаже съдържанието от дадено
HDMI устройство.
•
Ако телевизорът не разпознае HDMI
устройството и не се покаже картина,
опитайте да превключите източника
от едното на другото устройство и
обратно.
•
Ако има прекъсвания на звука,
проверете дали изходящите
настройки от HDMI устройството са
правилни.
•
Ако използвате адаптер HDMI-къмDVI или кабел от HDMI към DVI,
проверете дали допълнителният
аудиокабел е свързан към AUDIO L/R
или AUDIO IN (само минижак).
Проблеми със звука
Има картина, но няма звук от телевизора:
Забележка
• Ако не бъде открит аудиосигнал,
телевизорът автоматично ще изключи
изходящия аудиосигнал и няма да посочи
неизправност.
•
•
48
Проверете дали всички кабели са
свързани правилно.
Проверете дали силата на звука не е
настроена на 0.
BG
Проблеми с връзката към
компютър
Компютърното изображение на телевизора
е нестабилно:
•
Проверете дали на компютъра са
избрани разделителна способност
и честота на опресняване, които се
поддържат.
•
Задайте формата на картината на
телевизора на немащабиран.
Б ъ л га рс к и
Връзка с нас
Ако не можете да разрешите проблема си,
прегледайте раздела FAQ (често задавани
въпроси) за телевизора на адрес www.
philips.com/support.
Ако проблемът остане нерешен, се
свържете с центъра за обслужване на
клиенти на Philips във вашата страна, който
е указан в списъка в Приложението.
Предупреждение
• Не се опитвайте да ремонтирате продукта
сами. Това може да доведе до сериозно
нараняване, непоправими щети по
продукта или да анулира гаранцията.
Забележка
• Преди да се свържете с Philips си
запишете модела и серийния номер на
телевизора. Тези номера са отпечатани на
задната страна на телевизора, както и на
опаковката.
BG
49
заключване на свързаните устройства 21
ПИН код
21
10 Показалец
Р
D
demo
30
Ц
E
EasyLink
забраняване
42
изпълнение с едно докосване
42
Контрол на звука на системата
42, 41
разрешаване
42
режим на готовност с едно докосване 42
Цифров канал
тестово приемане
цифрови услуги
CAM
телетекст
цифрово радио
34
40
16
27
В
H
HDMI кабел
отстраняване на неизправности
48
U
USB
разглеждане на снимки
слушане на музика
25
26
И
Изпълнение с едно докосване
инсталиране на канали
автоматично
ръчно
Интелигентни настройки
42
31
32
13, 15
З
заключване
заключване на телевизора/заключване за
деца
21
Кенсингтън
44
заключване за деца
заключване на оценките
22
заключване на телевизора/заключване за
деца
21
заключване на телевизора/заключване за
деца
заключване на канали
21
50
Режим на готовност с едно докосване 42
BG
Видео формат
технически спецификации на видео
формата
Връзки
HDMI
отстраняване на неизправности
захранващ кабел
общ преглед
отстраняване на неизправности
технически спецификации
45
48
35
35
48
45
Г
грижа за околната среда
6
Д
Двоен изглед
Декодер за канала
дисплей
разделителна способност
дистанционно управление
RC пропускане
общ преглед
технически спецификации
20
29
45
43, 41
7
45
Ф
фабрични настройки
формат на картината
отстраняване на неизправности
30
47
14
Ч
Часовник
24
А
аналогов канал
фина настройка
33
10
12
35
Н
настройки
звук
настройки на звука
Настройки на картината
15
15
12
К
Канали
инсталиране
автоматично
ръчно
преименуване
Преподреждане
списък с предпочитани
тестово приемане
ключалка Кенсингтън
Компютър
връзка към компютър
компютърен формат
технически спецификации
конектори
общ преглед
конзола
29
40, 38
26
27
45
О
отстраняване на неизправности
оценки
У
устройства
гледане
добавяне към начално меню
свързване
местоположение
Модул за условен достъп
музика
USB
цифрово радио
Мултимедия
технически спецификации
31
32
33
34
17
34
44
39
45
35
46
Т
Таблица на страниците
таймер
режим на готовност
Таймер за заспиване
таймер за пускане
Тапет
ТВ
включване
връзка към компютър
изключване
като компютърен монитор
меню
монтиране на стена
отстраняване на неизправности
поддръжка на екрана
превключване на канали
предпочитания
регулиране на силата на звука
режим на готовност
софтуер
технически спецификации на тунера
Телетекст
подстраници
таблица на страниците
телетекст 2,5
функции
технически спецификации
М
С
меню
главно меню
телетекст
сила на звука
регулиране
Смарткарта
12
16
47
22
17
20
20
20
26
9
39
9
39
12
46
47
5
9
29
10
9
28
45
17
17
17
16
45
10
40
BG
51
Б ъ л га рс к и
промяна на формата на картината
софтуер
версия
Списък с канали
актуализиране
отстраняване на неизправности
предпочитан
списък с предпочитани
избор
настройка
Субтитри
език
на аналогов канал
на цифров канал
28
18
47
17
17
17
23
23
23
П
ПИН код
помощник за настройки
приемане
52
BG
21
12
47
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: P70G200010APHI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising