Philips | 26PFL3403D/10 | Owner's Manual | Philips LCD телевизор 26PFL3403D/10 Ръководство за притежателя

Philips LCD телевизор 26PFL3403D/10 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK
SR KORISNIČKI PRIRUČNIK
RO MANUAL DE UTILIZARE
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
www.philips.com/support
Country
Number
Model
Serial
Tariff
Austria
0810 000205
€0.07/min
Belgium
078250145
€0.06/min
Bulgaria
+3592 489 99 96
local
Croatia
01 3033 754
local
Czech Rep
800142840
free
Denmark
3525 8759
local
Finland
09 2311 3415
local
France
0821 611655
€0.09/min
Germany
01803 386 852
€0.09/min
Greece
0 0800 3122 1280
free
Hungary
0680018189
free
Ireland
01 601 1777
local
Italy
840320086
€0.08/min
Luxembourg
40 6661 5644
local
Netherlands
0900 8407
€0.10/min
Norway
2270 8111
local
Poland
0223491504
local
Portugal
2 1359 1442
local
Romania
1-203-2060
local
Russia
(495) 961-1111
local
Serbia
+381 114 440 841
local
Slovakia
0800 004537
free
Slovenia
01 280 95 22
local
Spain
902 888 784
€0.10/min
Sweden
08 5792 9100
local
Switzerland
0844 800 544
local
Turkey
0800 261 3302
local
UK
0870 900 9070
local
Ukraine
044 254 2392
local
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
Съдържание
5.5 Използване на допълнителни
функции на телетекста���������������������������� 21
1
5.6 Използване на електронния
справочник на програмите (ЕСП) ���������� 22
Важно������������������������������������������������� 4
1.1 Безопасност���������������������������������������� 4
5.7 Регулиране на настройки на
функциите ������������������������������������������������ 23
1.2 Поддръжка на екрана������������������������ 5
1.3 Грижа за околната среда ������������������ 5
2
3
5.8 Използване на субтитри������������������ 25
Телевизор ����������������������������������������� 7
2.1 Общ преглед на телевизора ������������ 7
5.9 Слушане на цифрови радиоканали 25
Запознаване��������������������������������������� 9
5.10 Актуализиране на софтуера на
телевизора ������������������������������������������������ 25
3.1 Разполагане на телевизора���������������� 9
3.2 Монтиране на телевизора на стена�� 9
6
3.3 Свързване на кабела на антената �� 10
6.1 Автоматично инсталиране на канали
�������������������������������������������������������������������� 26
3.4 Свързване на захранващия кабел �� 10
6.2 Ръчно инсталиране на канали �������� 27
3.5 Боравене с кабелите������������������������ 11
6.3 Пренареждане на каналите������������ 28
3.6 Поставяне на батериите на
дистанционното управление ������������������ 11
6.4 Преименуване на каналите ������������ 29
6.5 Деинсталиране или преинсталиране
на канали��������������������������������������������������� 29
3.7 Включване на телевизора���������������� 11
3.8 Първоначална настройка ���������������� 11
4
Инсталиране на канали ����������������� 26
6.6 Ръчно актуализиране на списъка на
канали�������������������������������������������������������� 29
Използване на телевизора ����������� 12
4.1 Включване/изключване или
превключване в режим на готовност на
телевизора ������������������������������������������������ 12
6.7 Тестово цифрово приемане ���������� 30
7
Свързване на устройства ������������� 31
7.1 Преглед на връзките������������������������ 31
4.2 Гледане на телевизия���������������������� 13
7.2 Свързване на устройства���������������� 32
4.3 Гледане на сигнал от свързаните
устройства ������������������������������������������������ 13
7.3 Настройване на устройствата �������� 33
4.4 Използване на телетекст ���������������� 14
7.4 Използване на Philips EasyLink�������� 34
5 Допълнителни функции на
телевизора��������������������������������������������� 15
7.5 Подготовка на телевизора за
цифрови услуги ���������������������������������������� 34
5.1 Преглед на дистанционното
управление������������������������������������������������ 15
5.2 Използване на менютата на
телевизора ������������������������������������������������ 16
5.3 Регулиране на настройките на
картината и звука�������������������������������������� 18
5.4 Смяна между режимите „В магазин“
и „У дома“.������������������������������������������������ 21
8
9
Технически спецификации����������� 36
Отстраняване на неизправности � 37
9.1 Общо проблеми с телевизора ������ 37
9.2 Проблеми с каналите на телевизора
�������������������������������������������������������������������� 37
9.3 Проблеми с картината �������������������� 37
9.4 Проблеми със звука ������������������������ 38
9.5 Проблеми с HDMI връзката������������ 38
9.6 Проблеми с връзката към компютър �������������������������������������������������������������������� 39
9.7 Връзка с нас�������������������������������������� 39
2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Всички права
запазени. Спецификациите
подлежат на промяна без
предизвестие. Търговските марки
са собственост на Koninklijke
Philips Electronics N.V. или на
съответните си притежатели.
Philips си запазва правото на
промени в продуктите по всяко
време, без да е задължена да
приспособи по-ранни стоки
съобразно с тези промени.
Материалът в това ръководство
се смята за подходящ за
предназначението на системата.
Ако продуктът или отделните
му модули или процедури се
използват за цели, различни
от определените тук, трябва
да се получи потвърждение
за валидност и годност. Philips
гарантира, че материалът сам
по себе си не нарушава каквито
и да било патенти в САЩ. Няма
допълнителни изрични или
подразбиращи се гаранции.
Гаранция
Няма компоненти, които могат
да се обслужват от потребителя.
Не отваряйте и не махайте
капаците към вътрешността
на продукта. Ремонти могат
да се извършват само от
сервизните центрове на Philips
или официални сервизи. При
неспазване на горното се
анулират всякакви гаранции,
определени или подразбиращи
се. Всякакви действия, изрично
забранени в това ръководство,
всякакви промени или процедури
по монтаж, които не са
препоръчани или упълномощени
в това ръководство, ще
анулират гаранцията.
Характеристики на пикселите
Този LCD продукт има голям
брой цветни пиксели. Въпреки
че има над 99,999% ефективни
пиксели, възможно е трайно
на екрана да се появят черни
точки или ярки точки светлина
(червено, зелено или синьо).
Това е структурно свойство на
дисплея (в рамките на широко
разпространените индустриални
стандарти) и не представлява
неизправност.
Съвместимост с ЕМП
(електромагнитни полета)
Koninklijke Philips Electronics
N.V. произвежда и продава
много продукти, насочени към
консуматори, които, също като
много електронни апарати,
като цяло имат способността
да излъчват и да получават
електромагнитни сигнали.
Един от водещите бизнес
принципи на Philips е да взема
всички необходими мерки за
здраве и безопасност, за да
могат нашите продукти да
отговарят на всички приложими
правни изисквания и да бъдат
в рамките на стандартите за
ЕМП, приложими към момента
на производство на продуктите.
Philips е ангажирана да разработва,
произвежда и да пуска на пазара
продукти, които нямат вредни за
здравето въздействия.
Philips потвърждава, че ако
с нейните продукти се
борави правилно съобразно
предназначението им, те са
безопасни за употреба според
наличните до момента научни
доказателства.
Philips има активна роля
в разработването на
международни стандарти за ЕМП
и за безопасност, което позволява
на Philips да предвиди бъдещите
разработки в стандартизацията
и да ги интегрира своевременно
в своите продукти.
Предпазител за мрежовото
захранване (само Обединеното
кралство)
Този телевизор е оборудван
с одобрен щепсел с три
конектора. Ако е необходимо
да се смени предпазителят за
мрежовото захранване, той
трябва да се смени с предпазител
със същата стойност като
посочената на щепсела
(пример 10A).
1. Махнете капака на
предпазителя и самия
предпазител.
2. Резервният предпазител трябва
да отговаря на BS 1362 и да
има знак за одобрение ASTA.
Ако предпазителят е загубен,
свържете се с търговеца, за да
проверите правилния тип.
3. Поставете обратно капака
на предпазителя.
За да се поддържа съответствие
с директивата за EMC, щепселът
за мрежовото захранване
не бива да се отделя от
захранващия кабел.
Авторски права
VESA, FDMI и логото на
VESA Mounting Compliant
са търговски марки на
Video Electronics Standards
Association (Асоциацията
за стандарти в областта на
видеоелектрониката).
® Kensington и Micro Saver
са регистрирани търговски
марки в САЩ на ACCO
World Corporation с издадени
регистрации и предстоящи
приложения в други държави
по света. Всички останали
регистрирани и нерегистрирани
търговски марки са собственост
съответните си притежатели.
1
Важно
телевизора. Разливането на течности
върху телевизора може да предизвика
електрически удар. Ако върху телевизора
бъдат разлети течности, не използвайте
телевизора. Незабавно изключете
телевизора от електрическата мрежа
и извикайте компетентен техник, който
да го прегледа.
Поздравяваме ви за покупката и добре
дошли при Philips!
Прочетете това ръководство за потребителя,
преди да започнете да използвате
този продукт.
Обърнете специално внимание на този
раздел и спазвайте инструкциите за
безопасност и за поддръжка на екрана.
Гаранцията за продукта не важи, ако
повредата е вследствие на неспазване
на тези инструкции.
•
Не вкарвайте каквито и да било странни
предмети във вентилационния прорез.
Така може да се повреди телевизорът.
•
За да избегнете опасността от електрически удар, не поставяйте
телевизора, дистанционното управление
или батериите му в близост до открит огън (напр. запалени свещи) и други
източници на топлина, включително
пряка слънчева светлина.
•
Не поставяйте телевизора в ограничено
пространство, като например шкаф
за книги. Оставете около телевизора
пространство от поне 10 см (4 инча) за
вентилация. Уверете се, че въздушният поток не е възпрепятстван.
•
Ако поставяте телевизора на плоска,
твърда повърхност, използвайте
само предоставената с уреда стойка.
Не местете телевизора, ако стойката
не е закрепена правилно за него.
•
Монтирането на телевизора на
стена трябва да се извършва само от специалисти. Телевизорът трябва да се
монтира само на подходяща конзола
за стена и само на стена, която може
със сигурност да издържи теглото му.
Неподходящото монтиране на стена
може да доведе до сериозно нараняване
или щети. Не се опитвайте да монтирате
сами телевизора на стена.
•
Ако телевизорът е монтиран на въртяща
се основа или шарнирно рамо, уверете
се, че захранващият кабел не се обтяга
при въртене на телевизора. При обтягане
на захранващия кабел може да се
За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips,
регистрирайте продукта на адрес
www.philips.com/welcome.
Моделът и серийният номер на телевизора
могат да се намерят отзад и отстрани на
телевизора, както и на опаковката.
1.1
Безопасност
•
Ако пренасяте телевизора при ниски
температури (под 5° C), отворете
кутията и изчакайте, докато телевизорът се приспособи към околната температура
на помещението, преди да го
разопаковате.
•
За да избегнете късо съединение, не
излагайте телевизорът, дистанционното
управление или батериите му на дъжд
или вода.
•
Не поставяйте пълни с вода или други
течности съдове върху или близо до
BG-4
•
Изключете телевизора от електрическата
мрежа и от антената преди гръмотевични
бури. По време на гръмотевична буря не
пипайте телевизора, захранващия кабел
и кабела на антената.
•
Уверете се, че имате пълен достъп
до захранващия кабел, за да можете
лесно да изключите телевизора от електрическата мрежа.
•
•
Възможна е трайна загуба на слуха, ако
използвате слушалки при голяма сила на
звука. Въпреки че високата сила на звука
може да ви се стори нормална след
известно време, тя може да увреди слуха
ви. За да предпазите слуха си, ограничете
времето, в което използвате слушалки
при висока сила на звука.
При изключване на телевизора от мрежата не забравяйте да:
• И
зключете телевизора, след което
захранването от електрическата
мрежа (ако има такова).
• Извадите захранващия кабел
от контакта.
1.2
Поддръжка на екрана
•
Изключете уреда и разкачете
захранващия кабел, преди да почистите
екрана. Почиствайте екрана с мека,
суха тъкан. Не използвайте вещества,
като например домакински почистващи
препарати, тъй като те могат да
повредят екрана.
•
За да избегнете деформации или
избледняване на цвета, избърсвайте
капчиците вода възможно най-скоро.
•
Не докосвайте, не бутайте, не трийте
и не блъскайте екрана с твърди
предмети, тъй като това може да
го увреди трайно.
•
Когато е възможно, избягвайте
неподвижни изображения, които остават на екрана за продължителни периоди
от време. Сред примерите са менюта
на екрана, страници на телетекст, черни
ленти или борсови данни. Ако се налага
да използвате неподвижни изображения,
намалете контраста и яркостта на екрана,
за да избегнете повреждането му.
1.3
Грижа за околната среда
Рециклиране на опаковката
• Изключете захранващия кабел от конектора за захранване на задната
страна на телевизора. Винаги дърпайте
захранващия кабел, като го държите
за щепсела. Не дърпайте самия
захранващ кабел
Опаковката на този продукт е предназначена за рециклиране. Свържете
се с местните органи за информация
относно рециклирането на опаковката.
BG-5
BG
разхлабят връзките и да се образува
волтова дъга или да се причини пожар.
Изхвърляне на стария продукт
Продуктът е произведен от висококачествени материали и компоненти,
които могат да бъдат рециклирани
и използвани повторно. Когато видите
символа на зачеркнатата кръгла кофа за
боклук, прикрепен към продукта, това
означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕC:
Не изхвърляйте стария продукт с битовите
отпадъци. Попитайте търговеца, от когото сте купили уреда, за информация
за безопасното изхвърляне на продукта.
Неконтролираното изхвърляне на
отпадъците вреди както на околната среда,
така и на човешкото здраве.
Изхвърляне на стари батерии
Доставените с продукта батерии не
съдържат живак или кадмий. Изхвърляйте
тези и останалите батерии в съответствие
с местните разпоредби.
Консумация на електроенергия
Телевизорът консумира минимална
електроенергия в режим на готовност,
за да намали до минимум въздействието
върху околната среда. Действителната
консумация на електроенергия е обозначена
на задната страна на телевизора.
За повече спецификации на продукта,
вж. продуктовата брошура на адрес
www.philips.com/support.
BG-6
2
Телевизор
Странични конектори
Този раздел ви дава общи сведения
за най-често използваните бутони за
управление и функции на телевизора.
2.1
Общ преглед на
телевизора
Странични бутони за управление
и индикатори
VOLUME
4
3
MENU
PROGRAM
2
1
POWER
Използвайте страничните конектори на
телевизора за свързване на преносими
устройства, като например камкордер
с високо качество на изображението или
игрална конзола. Можете да свържете
и комплект слушалки.
Конектори на задната страна
BG
5
1. POWER
2. PROGRAM +/3. MENU
4. VOLUME +/5. индикатор в режим на готовност/сензор
за дистанционно управление
Използвайте конекторите на задната страна
на телевизора за свързване на антената
и устройства, които няма да местите,
като например CD, DVD плейър или
видеокасетофон.
DDЗабележка: За повече информация
за свързването вж. Раздел 7 Свързване
на устройства”.
BG-7
Дистанционно управление
1. . Вкл./изкл.
2. SOURCE
1
2
3
4
3. TELETEXT
4. ЦВЕТНИ КЛАВИШИ
Избор на задачи от страниците на
телетекста.
5. Í, Æ, Î, ï, OK
Клавиши за навигация или стрелки
6. MENU
7. P +/Програма нагоре или надолу
5
6
7
8
BG-8
8. ” +/Сила на звука нагоре или надолу
За повече информация за дистанционното
управление вж. Раздел 5.1 Преглед на
дистанционното управление.
3
Запознаване
Този раздел ще ви помогне да инсталирате
телевизора и допълва информацията,
предоставена в Краткото ръководство
за работа.
3.2
Монтиране на телевизора
на стена
DDЗабележка: Вж. Краткото ръководство
за работа за указания за монтиране
на стойката.
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Монтирането
на телевизора на стена трябва да
се извършва само от специалисти.
Koninklijke Philips Electronics N.V.
не носи отговорност за неправилно
монтиране на стена, което е довело
до злополука или нараняване.
3.1
Стъпка 1 Купете съвместима с VESA
конзола за стена
Освен че трябва да прочетете и да
разберете инструкциите за безопасност в раздел 1.1, имайте предвид следното,
преди да поставите телевизора:
•
Идеалното разстояние за гледане на
телевизия е три пъти по размера на
екрана на уреда.
•
Поставете телевизора на място, където
не попада светлина върху екрана.
•
Свържете устройствата, преди да
поставите телевизора.
•
Телевизорът е оборудван с отвор за
защита "Кенсингтън" на задната страна.
Ако свързвате с ключалка "Кенсингтън"
против кражба (не е включена
в комплекта), поставете телевизора
в близост до неподвижен предмет (като например маса), който може лесно
да бъде прикрепен към ключалката
В зависимост от размера на телевизионния
екран купете една от следните конзоли
за стена:
Размер на
телевизионния
екран
(инчове)
Тип
съвместима
с VESA
конзола
за стена
(милиметри)
Специални
инструкции
19”/48 cm
Фиксирана
100 x 100
Няма
Фиксирана
100 x 200
Няма
20”/51 cm
22”/56 cm
26”/66 cm
BG
Разполагане на телевизора
Стъпка 2 Свържете кабелите
Свържете кабела на антената, захранващия
кабел и всички останали устройства на
задната страна на телевизора според
указанията в следващите раздели.
Стъпка 3 Закрепете съвместимата
с VESA конзола за стена към
телевизора
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте
само болтовете (M4 за всички
модели) и втулките (4 см)
в комплекта, за да прикрепите
съвместимата с VESA конзола за
стена към телевизора. Болтовете
в комплекта са предназначени
да отговарят на теглото на
телевизора; втулките в комплекта
BG-9
за предназначени за по-лесно
боравене с кабелите.
DDЗабележка: В зависимост от съвместимата с VESA конзола за стена
може да се наложи да отделите
монтажната пластина от конзолата
за стена за по-лесно поставяне.
За инструкции вж. документите
към съответната съвместима с VESA
конзола за стена.
3.3
Свързване на кабела
на антената
1. Намерете конектора TV ANTENNA
на задната страна на телевизора.
3.4
Свързване на захранващия
кабел
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверете дали напрежението на
електрическата мрежа съвпада
с напрежението, отпечатано на
задната страна на телевизора.
Ако напрежението е различно,
не включвайте захранващия кабел.
Свързване на захранващия кабел
DDЗабележка
Местоположението на конектора за
мрежово захранване е според модела
на телевизора.
1. Намерете конектора за електрическа
мрежа AC IN на задната или на
долната страна на телевизора.
2. Свържете единия край на кабела на
антената (не е включен в комплекта) към
конектора TV ANTENNA. Използвайте
адаптер, ако кабелът на антената не
съвпада с конектора.
3. Свържете другия край на кабела на
антената към извода за антена, като
внимавате и двата края на кабела да
са прикрепени плътно.
BG-10
2. Свържете захранващия кабел
към конектора AC IN.
3. Свържете захранващия кабел
към електрическата мрежа, като
внимавате и двата края на кабела
да са прикрепени плътно.
Боравене с кабелите
Прекарайте захранващия кабел, кабела на
антената и кабелите за други устройства
през стойката за кабели (1) на задната
страна на телевизора.
1
3.6
Поставяне на батериите
на дистанционното
управление
1. Плъзнете и махнете капака на батериите
на задната страна на дистанционното
управление.
2. Поставете двете батерии от комплекта
(размер AAA, тип LR03). Краищата на
батериите + и - трябва да съответстват на знаците във вътрешността на корпуса.
3. Плъзнете обратно капака на място.
DDЗабележка: Извадете батериите от дистанционното управление, ако няма
да го използвате за дълъг период.
3.7
натиснете бутона POWER отстрани
на телевизора.
DDЗабележка: При някои модели
телевизори е необходимо да натиснете
и да задържите бутона POWER за до
две секунди. Времето за включване на
телевизора е до 15 секунди.
3.8
Първоначална настройка
При включване на телевизора за първи път на екрана се появява меню. Това меню
ви подканва да изберете страна и език
за менюто.Ако менюто не се покаже,
натиснете бутона MENU.
1. С Î или ï изберете език
и натиснете OK, за да потвърдите
избора си
2. С Î или ï изберете своята страна
и натиснете OK, за да потвърдите
избора си
Търсенето започва автоматично.
Съхраняват се всички налични ТВ
програми и радио станции. Това
действие отнема няколко минути.
На екрана се показват напредъка на
търсенето и броят на намерените
програми.
DDЗабележка: Ако не бъде намерена нито
една програма, проверете за възможните
решения в Раздел 9 Отстраняване на
неизправности.
Ако от предавателя или от кабелната
мрежа се изпраща автоматичен сигнал
за подреждане, програмите ще бъдат номерирани правилно. В такъв случай
инсталирането е завършено.
Включване на телевизора
Когато включите телевизора за първи
път, проверете дали захранващият кабел
е свързан правилно. Когато сте готови,
BG-11
BG
3.5
4
Използване на
телевизора
Този раздел ще ви помогне при
извършването на основни действия
с телевизора. Указания за по-специални
действия с телевизора има в Раздел 5
Допълнителни функции на телевизора.
4.1
Включване/изключване или
превключване в режим на
готовност на телевизора
•
Натиснете . на дистанционното
управление. Индикаторът за захранването
се превключва в режим на готовност (червено).
EEСъвет: Докато е свързан към
електрическата мрежа и има захранване,
телевизорът консумира електроенергия,
въпреки че консумацията е много
ниска. Ако няма да използвате
телевизора дълго време, изключете
го от електрическата мрежа.
Включване от режим на готовност
Включване на телевизора
•
Ако индикаторът за захранването (1) е изключен, натиснете бутона POWER
отстрани на телевизора.
MENU
PROGRAM
POWER
1
Изключване на телевизора
•
Натиснете бутона POWER отстрани
на телевизора. Индикаторът за
захранването (1) изгасва.
Превключване в режим на готовност
BG-12
•
Ако индикаторът за захранването
е в режим на готовност (червен),
натиснете . на дистанционното
управление.
DDЗабележка: Ако не можете да намерите
дистанционното управление, а искате
да включите телевизора от режим на
готовност, натиснете PROGRAM+/отстрани на телевизора.
4.2
Гледане на телевизия
Превключване на канали
регулирайте силата на звука им, както
е описано в раздел 5.3 Регулиране
на настройките на звука. Трябва да
натиснете бутона БЕЗ ЗВУК на
дистанционното управление, за да
заглушите звука от високоговорителите
на телевизора. С натискането на
бутоните СИЛА НА ЗВУКА +/високоговорителите на телевизора
се включват отново.
4.3
1. Въведете номер (от 1 до 999) или
използвайте P +/- на дистанционното
управление.
2. Използвайте PROGRAM +/на страничния контролен панел
на телевизора.
Гледане на сигнал от
свързаните устройства
1. Включете устройството.
2. Натиснете SOURCE на дистанционното
управление.
3. Натиснете
на дистанционното
управление, за да се върнете на
последно гледания канал.
BG
Регулиране на силата на звука
3. С Î или ï изберете входа, към който
е свързано устройството.
4. Натиснете OK, за да изберете
устройството.
1. Използвайте ” + или - на
дистанционното управление или
VOLUME +/- на страничния
контролен панел на телевизора.
2. Натиснете [ на дистанционното
управление, за да заглушите звука.
Натиснете [ отново, за да
включите звука.
DDЗабележка: Ако са свързани слушалки,
BG-13
4.4
Използване на телетекст
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.Появява
се страницата с основния индекс.
•
Избиране на страница с дистанционното
управление:
• Въведете номера на страницата
чрез цифровите бутони.
• Натиснете Î ï , за да видите
следващата или предишната страница.
• Натиснете съответния цветен клавиш,
за да изберете един от цветните
елементи в долния край на екрана.
EEСъвет: Използвайте
предишното меню.
за връщане към
2. Натиснете TELETEXT отново,
за да изключите телетекста.
DDЗабележка (само за потребители от
Великобритания): Някои цифрови ТВ
канали предлагат специализирани услуги
за цифров текст (например BBC1).
За повече информация за телетекста вж.
Раздел 5.5 Използване на допълнителни
функции на телетекста.
BG-14
Допълнителни
функции на
телевизора
5.1
Преглед на дистанционното
управление
1
21
20
2
19
3
4
5
18
6
17
7
8
16
9
15
10
14
11
на субтитри.
5. Цветни клавиши
Избор на задачи от страници
на телетекста.
6. INFO
Показване на информация за програмата,
ако има такава.
7. OK
Достъп до менюто Всички канали или
активиране на настройка.
8. Í, Æ, Î, ï
Навигация в менютата.
9. OPTION
Активиране на менюто Бърз достъп.
10. P +/Превключване на следващ или
предишен канал.
11. Цифрови клавиши
Избор на канал, страница или настройка.
12.
Връщане на последно гледания канал.
13. MHEG CANCEL
Отмяна на услугите за цифров текст или интерактивните услуги (само за
Великобритания).
14. [
Заглушаване или възстановяване на звука.
15. ” +/Увеличаване или намаляване на силата
на звука.
16. MENU/EXIT/BROWSE(не е налично за
този модел)
13
12
1. .
Включване от режим на готовност и обратно.
2. SOURCE
Избор на свързаните устройства.
3. ∏
Избор на формат на картината.
4. SUBTITLE
Активиране или деактивиране
Показване или скриване на менюто.
17. BACK
Връщане в предходното меню.
18. GUIDE
Показване или скриване на електронния
справочник на програмите. Функцията
е активна само с цифрови канали.
19. DEMO
Не се поддържа.
20. TELETEXT
Показване или скриване на телетекста.
21.
Разделя текущия канал или сигнал от включено устройство в лявата част на
екрана. Вдясно се показва телетекстът.
BG-15
BG
5
5.2
Използване на менютата
на телевизора
Менютата на екрана ви помагат при
инсталирането на телевизора, при регулиране
на настройките на изображението
и звука и при други функции. В този
раздел е описано как да преминавате
през менютата.
Достъп до главното меню
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление, за да се покаже
основното меню.
2. С Î или ï можете да преместите
стрелката на следните елементи:
• Интелиг. настройки
• Картина
• Звук
• Функция
• Инсталиране
3. Натиснете Æ или OK, за да
изберете елемент.
4. Натиснете MENU, за да излезете.
Използване на главното меню
Следните стъпки за регулиране на яркостта
са пример как да използвате главното меню.
Ще се появи следното меню.
Лично
Ярко
Стандарт
Филм
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление, за да се покаже менюто
на телевизора.
Икономия на енергия
Лично
Ярко
Стандарт
Филм
Икономия на енергия
BG-16
2. Натиснетеï, за да изберете Картина.
5. Натиснете Æ, за да влезете в настройката
за Яркост.
6. С Î или ï можете да регулирате
настройката.
3. Натиснете Æ, за да влезете в настройките
за Картина.
7. Натиснете Í, за да се върнете
в настройките за Картина, или MENU,
за да излезете.
DDЗабележка: Когато се излъчват и са
инсталирани цифрови канали, са налични
повече цветове.
Менюто Бърз достъп дава пряк достъп
до някой често използвани елементи
от менюто.
4. Натиснетеï, за да изберете Яркост.
DDЗабележка: Когато се излъчват и са
инсталиране цифрови канали, в менюто
Бърз достъп са показани съответните
цифрови опции.
1. Натиснете OPTION на дистанционното
управление.
BG-17
BG
Използване на менюто за бърз достъп
2. С Î или ï изберете опция.
3. С Î или ï изберете настройка:
• Контраст: Смяна на нивото на
светлите части от картината, като се
запазват непроменени тъмните части.
• Яркост: Смяна на нивото на
светлината на картината.
• Цвят: Смяна на нивото на насищане.
• Острота: Смяна на нивото на
остротата на фините детайли.
3. Натиснете OK, за да се покаже менюто
за избраната опция.
• Оттенък: Смяна на цветовете на
червеникави или на синкави.
4. С бутоните Î, ï, Æ, Í можете да
регулирате настройките в менюто.
• Цветова температура: Могат да
се изберат 3 елемента. Натиснете Æ,
за да влезете в менюто за избор.
За да отидете на даден елемент,
натиснете Î или ï. Натиснете OK,
за да смените цветовата температура
на една от следните настройки:
Нормално (балансирано), Топло
(по-червено), Студено (по-синьо).
5. Натиснете OPTION, за да излезете
от менюто Бърз достъп, или MENU,
за да излезете от Основен меню.
5.3
Регулиране на настройките
на картината и звука
Регулиране на настройките
на картината
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Картина.
• Формат на картината: Вж.
Раздел 5.3.3 Смяна на формата
на картината.
• Намаляване на шума: Филтриране
и намаляване на шума в картината.
Изберете Вкл., за да разрешите
функцията. Изберете Изкл.,
за да я деактивирате.
Използване на интелигентни настройки
Освен ръчното регулиране на настройките
за картината, вие можете да използвате
Интелиг. настройки, за да зададете
предварително определени настройки на
телевизора за картина и звук.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Интелиг.
настройки.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
3. С Î или ï изберете една от следните настройки:
BG-18
• Ярко: Прилагат се настройки за ярки
картина и звук, подходящи за светло
обкръжение
• Стандарт: Прилагат се настройки за
естествени картина и звук, подходящи
най-вече за условия на всекидневна.
• Филм: Прилагат се настройки за
динамична картина и звук, подходящи
за възприемане като на кино.
• Икономия на енергия: Прилагат се
картина с по-малка яркост и по-нисък
звук за икономия на енергия.
4. Натиснете OK, за да съхраните
избора си.
•
разширен 14:9
Мащабира
класическия формат 4:3 до 14:9.
•
•
Компресиранe 16:9
•
Мащабира
класическия формат 4:3 до 16:9.
•
•
•
For 19 inch model/22 inch model/26 inch
model
•
Супер мащабиране (не за HD)
Промяна на формата на картината
Премахва
черните ленти
отстрани при
излъчване във
формат 4:3
с минимално
изкривяване.
Променя формата на картината,
за да отговаря на съдържанието.
1. Натиснете ∏ (ФОРМАТ НА
КАРТИНАТА) на дистанционното
управление. Като алтернатива
натиснете MENU и изберете
Картина > Формат на картината.
•
4:3 (не за HD)
BG
• Лично: Прилагат се ръчно избрани
настройки на картина и звук.
Показва
картината
в класическия
формат 4:3.
2. С Î или ï изберете един от следните
формати на картината, hаличните
формати на дисплея се определят от вида на модела ви.
DDБележка: Постоянното използване на
формат на картината 4:3 може да доведе
до изкривяване на екрана.
•
За 20-инчов модел
•
4:3
Премахва
черните ленти
отстрани при
излъчване във
формат 4:3
с минимално
изкривяване.
Филм разширен 14:9 (не за HD)
Мащабира
класическия
формат 4:3
до 14:9.
•
Филм разширен 16:9 (не за HD)
BG-19
Мащабира
класическия
формат 4:3
до 16:9.
DDБележка: Постоянното използване
на формат на картината 16:9 може да
доведе до изкривяване на екрана.
•
Широк екран
Разтяга
класическия
формат 4:3
до 16:9.
Мащабиране на субтитри
Мащабира
класическия
формат 4:3 до 16:9
с възможност за предвижване
нагоре и надолу
с помощта на
клавишите Î и ï
за показване на
субтитри.
Регулиране на настройките на звука
Този раздел илюстрира как да регулирате
настройките за звук.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Звук.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
3. С Î или ï изберете една от следните
настройки:
• Настройки:
– Високи: За настройване на
стойността за високите тонове
така, че да отговаря на вашите
предпочитания за звука.
– Баси: За настройване на стойността
на басовите тонове така, че да
отговаря на вашите предпочитания.
– Баланс: Задаване на баланса между
левия и десния високоговорители
така, че да отговаря най-добре
на мястото, от където слушате.
• Incredible surround: Автоматично
превключва телевизора на най-добрия
режим на съраунд звук, наличен за
дадения излъчван сигнал. Избор
между Вкл. или Изкл.
• Сила на звука – за хора
с увредено зрение: Регулиране
на помощните средства за
настройките на звука.
• Език на звука: Функцията е налична
само за цифрови канали, когато
се излъчват сигнали на няколко
езика. Наличните езици на звука
се изброяват.
• Двоен I-II: Ако е налично, може да
се избере между два различни езика.
BG-20
• Авто сила на звука: Намаляват се
резките промени в силата на звука,
като например по време на реклами
или при превключване от един
на друг канал. Избор между Вкл.
или Изкл.
5.4
Смяна между режимите
„В магазин“ и „У дома“.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Предпочитания > Място.
2. Натиснете Æ, за да влезете
в менюто Място.
3. С Î или ï изберете режима
на телевизора.
• В магазин: Интелигентните
настройки се задават на Ярко,
идеална настройка за среда в магазин.
В този режим гъвкавостта за промяна
на настройките е ограничена.
• У дома: Този режим дава пълна
свобода на потребителите да
променят всички настройки
на телевизора.
4. Натиснете OK за потвърждение.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
5.5
Използване на
допълнителни функции
на телетекста
Телевизорът ви има памет за 100 страници,
която може да съхранява излъчваните
страници с телетекст и подстраниците им.
Избор на подстраници на телетекста
Една страница от телетекста може
да съдържа няколко подстраници.
Подстраниците се показват на
лента, непосредствено до номера
на основната страница.
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.
2. Изберете страница с телетекст.
3. С Î или ï изберете подстраница.
Използване на двоен екран с телетекст
Разрешаването на двоен екран с телетекст показва текущия канал или източник на
сигнал отляво на екрана. Телетекстът се
показва в дясно.
1. Натиснете
(ДВОЕН ЕКРАН)
на дистанционното управление, за да
разрешите двойния екран с телетекст.
2. Натиснете
отново, за да се покаже
нормален телетекст.
3. Натиснете TELETEXT, за да изключите
телетекста.
Използване на услуги за цифров текст
(само за Великобритания)
Някой доставчици на цифрова телевизия във
Великобритания предлагат специализирани
цифрови услуги за текст или интерактивни
услуги (напр. BBC1). Тези услуги работят като нормалния телетекст с добавката
на бутони за номер, цвят и навигация.
1. Натиснете TELETEXT на
дистанционното управление.
2. С бутоните Î, ï, Æ, Í можете да
изберете или да подчертаете елементи.
3. Натиснете OK за потвърждение
или активиране.
4. Натиснете един от цветните бутони,
за да изберете съответната опция.
5. Натиснете MHEG Cancel, за да
отмените услугите за цифров текст BG-21
BG
• Моно/Стерео: Ако излъчваният сигнал е стерео, може да се избере
между моно и стерео.
или интерактивните услуги.
DDНатиснете OPTION веднъж, за да
приближите горната част на екрана, два
пъти, за да приближите долната част на екрана, три пъти, за да се възстанови
нормалната големина на екрана.
CCВнимание! Услугите за цифров текст са спрени, когато се излъчват субтитри
и е зададена функцията Включени
субтитри в менюто Функции, както
е описано в Раздел 5.8 Субтитри.
2. Използвайте цветните бутони на
дистанционното управление, за да
активирате наличните действия.
Точно време: ср 02 апр 04:02:15
5.6
Използване на
електронния справочник
на програмите (ЕСП)
ЕСП е екранен справочник, който показва
подредени цифрови ТВ програми. Този
справочник не се предлага за аналоговите
програми. Можете да преминавате през
програмите, да ги избирате и да ги гледате.
Има два вида ЕСП – „Now and Next“
и „7 or 8 day“. „Now and Next“ е наличен
винаги, но ЕСП „7 or 8 day“ е наличен само
в някои държави.
С менюто за ЕСП можете:
•
Видите списък на излъчваните в момента
цифрови програми.
•
Да видите предстоящите програми.
•
Да класифицирате програми.
3. Използвайте цветните клавиши, за да
видите ЕСП "7 or 8 day".
• Предишен ден (червено): Показва
се списък на ЕСП за предходния ден.
• Следващ ден (зелено): Показва се
списък на ЕСП за следващия ден.
• Подробности (жълто): Показва се
описание за тази програма.
• Филтър (синьо): Групиране
на програмите.
Включване на ЕСП
DDЗабележка: Първият път, когато
използвате ЕСП, е възможно да бъдете
подканени да го актуализирате. В този
случай следвайте инструкциите на екрана.
1. Натиснете
GUIDE на
дистанционното управление,ще се
покаже ЕСП „Now and Next“, както
и подробна информация за текущата
програма.
BG-22
Точно време: ср 02 апр 04:02:15
4. Натиснете
от ЕСП.
5.7
• Автоматично: Това ви позволява
да изберете канал, от който
телевизорът да свери часа.
GUIDE, за да излезете
Регулиране на настройки
на функциите
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции.
2. Натиснете Æ, за да излезете.
•
асова зона: Настроеното време
Ч
е въз основа на GMT.
Автоматично превключване на
телевизора в режим на готовност
(таймер за заспиване)
Таймерът за заспиване изключва телевизора
след зададен интервал от време.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции >
Таймер > Таймер на заспиване.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Таймер на заспиване.
3. С Î или ï задайте времето за заспиване
до максимално 180 минути на стъпки
от по пет минути. Задаването на нула
минути изключва таймера за заспиване.
• Таймер
• Авто заключване
• Субтитри
• Език на субтитрите
• Общ интерфейс
Използване на таймерите
Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции >
Таймер > Часовник.
•
Режим авто часовник: Можете
да настроите точен час ръчно или
автоматично:
• Ръчен: Това ви позволява да
въведете сами точен час и ден от
седмицата
4. Натиснете OK, за да активирате
таймера за заспиване.
DDЗабележка: Винаги можете да
изключите телевизора по-рано или
да нулирате таймера за заспиване по
време на обратно броене.
Автоматично включване на
телевизора(начален час)
Началният час включва телевизора от режим на готовност на указания канал
в указания час.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции >
Таймер > Начален час.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Начален час.
3. С бутоните Î или ï, Æ или Í можете
да изберете и да влезете в елементите
на менюто и да зададете канал, ден от седмицата, честота и начален час.
BG-23
BG
3. С Î или ï изберете една от следните
настройки:
4. Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
2. Натиснете Æ, за да влезете
в настройката на кода.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
3. Въведете код с цифровите клавиши.
Менюто Функции ще се появи със
съобщение, потвърждаващо, че кодът е създаден или променен.
EEСъвет: За да изключите началния час,
изберете Изкл. в менюто Начален час.
Автоматично изключване на
телевизора (час на спиране)
Часът на спиране превключва телевизора
в режим на готовност в указан час.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции >
Таймер > Час на спиране.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Час на спиране.
3. С бутоните Î или ï, Æ или Í можете
да изберете и да влезете в елементите
на менюто и да зададете канал, ден от седмицата, честота и начален час.
EEВтора възможност е да използвате
главния код 0711, за да нулирате ПИН
кода си.
Влизане в менюто „Авто заключване“
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции >
Авто заключване и натиснете Æ,
за да въведете своя код.
2. Въведете вашия код с цифровите бутони.
Отключване на всички канали
и свързани устройства
4. Натиснете OK за потвърждение.
1. В менюто Авто заключване,
изберете Изчисти всичко.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
2. Натиснете OK.
DDЗабележка: Винаги можете да
изключите телевизора по-рано или
да нулирате таймера за заспиване по
време на обратно броене.
Заключване или отключване на
един или повече канали и свързани
устройства
Заключване на ТВ каналите
или на свързаните устройства
(Авто заключване)
Като заключите ТВ каналите или свързаните
устройства с четирицифрен код можете
да попречите на децата да гледат неподходящо за тях съдържание.
Задаване или промяна на кода
за автоматично заключване
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции
> Авто заключване > Промяна
на кода.
BG-24
1. В менюто Авто заключване
изберете Заключи програмата.
2. Натиснете Æ, за да излезете.
3. С Î или ï изберете channel lock.
4. Натиснете Æ, за да заключите
или да отключите канала.
Задаване на родителски оценки
Някои доставчици на цифрова телевизия
категоризират програмите си според
възрастта. Можете да настроите телевизора
да показва само програми с възрастови
оценки над възрастта на децата ви.
1. В менюто Авто заключване
изберете Родителска оценка.
2. Натиснете Æ, за да излезете.
3. С Î или ï изберете age rating.
4. Изберете възрастта и натиснете OK.
5. Натиснете Menu, за да излезете
от менюто.
5.8
Използване на субтитри
Можете да включите показването на
субтитри за всеки ТВ канал. Субтитрите се
излъчват чрез телетекст или DVB-T цифрови
излъчвания. При цифровите излъчвания
разполагате с допълнителната опция да
изберете предпочитания език за субтитри.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции >
Субтитри.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
DDЗабележка: Когато изберете език на
субтитрите на цифров ТВ канал, както
е описано по-долу, предпочитаният език на субтитрите, зададен в менюто
Инсталиране временно бива отменен.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Функции > Език
на субтитрите.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка на
наличните езици.
3. С Î или ï изберете език на субтитрите.
4. Натиснете OK.
5.9
Слушане на цифрови
радиоканали
Ако съществуват цифрови излъчвания,
цифровите радиоканали се инсталират автоматично по време на инсталирането.
За пренареждане на цифровите радиоканали
вж. Раздел 6.3 Пренареждане на каналите.
BG
1. Натиснете OK на дистанционното
управление. Ще се появи менюто
Всички канали.
2. Използвайте цифровите бутони,
за да изберете радиоканал.
3. Натиснете OK.
5.10 Актуализиране на
софтуера на телевизора
3. С Î или ï изберете Вкл. за показване
на субтитрите постоянно или Вкл. по
време на заглушаване на звука за
показване на субтитри само когато
звукът е заглушен с клавиша [ на
дистанционното управление.
4. Натиснете OK, за да се върнете
в менюто Функции.
Изберете език на субтитрите на
цифровите ТВ канали
Philips непрестанно се старае да
подобри своите изделия и ние силно ви
препоръчваме да актуализирате софтуера
на вашия телевизор, когато са налични
актуализации за него. Проверявайте на
www.philips.com/support за налични такива.
Проверка на настоящата версия
на софтуера
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране Æ
Инф. за текущ софтуер.
BG-25
Актуализиране на софтуер
(цифрови излъчвания)
Ако използвате (DVB-T) цифрови излъчвания,
телевизорът автоматично ще приема
актуализациите на софтуера. Ако получите
на екрана съобщение, подканващо ви да
актуализирате вашия софтуер:
•
Изберете Now (препоръчително),
за да актуализирате софтуера веднага.
•
Изберете Later, за да получите
напомняне за актуализиране на
софтуера по-късно.
•
Изберете Отказ за изход от актуализирането (не се препоръчва).
6
Инсталиране
на канали
Първият път, когато настройвате телевизора,
ще бъдете поканени да изберете желания
език за меню и да извършите автоматично
инсталиране на всички ТВ и цифрови
радиоканали (ако има такива).
В тази глава ще намерите инструкции как
да преинсталирате канали, както и други
функции, полезни при инсталирането
на канали.
DDЗабележка: Преинсталирането
на каналите променя списъка
Всички канали.
6.1
Автоматично инсталиране
на канали
Този раздел илюстрира как да търсите
и автоматично да запаметявате канали.
Инструкциите се отнасят едновременно
за цифрови и аналогови канали.
Стъпка 1 Изберете езика на менюто
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Език
2. Натиснете Æ, за да влезете в Език
на менюто.
3. С Î или ï изберете своя език.
BG-26
4. Натиснете OK за потвърждение.
Стъпка 3 Инсталиране на канали
5. Натиснете Í, за да се върнете
в менюто Инсталиране
Телевизорът ви търси и запомня всички
налични цифрови и аналогови ТВ
канали, както и всички налични цифрови
радиоканали.
•
•
•
•
Предпочитан език на звука:
Изберете един от наличните езици
на звука като предпочитан от вас език
на звука. За повече информация вж.
Раздел 5.3 Регулиране на настройките
на звука.
Предпочитан език на субтитрите:
Изберете един от наличните езици на
субтитрите. За повече информация вж.
Раздел 5.8 Избор на език на субтитрите
на цифровите ТВ канали.
Слушането е намалено: Ако има
такива, изберете Вкл., за да се показват субтитри за хора с увреден слух на
предпочитания от вас език.
Аудио описание: Ако има такова,
изберете Вкл., за да слушате аудио
описание на предпочитания от вас език.
Стъпка 2 Изберете страна
Изберете страната, в която се намирате.
Телевизорът инсталира и подрежда
каналите според вашата страна.
1. В менюто Инсталиране натиснете ï,
за да изберете Страна.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
3. Натиснете Î, за да изберете
своята страна.
4. Натиснете Í, за да се върнете
в менюто Инсталиране
1. В менюто Инсталиране натиснете Î
или ï, за да изберете Инсталиране на
канал > Автоматично инсталиране.
2. Натиснете Æ, за да изберете
Стартирай сега.
3. Натиснете OK.
4. Натиснете зеления бутон, за да
започнете. Инсталирането може
да отнеме няколко минути.
5. Когато търсенето на канали приключи,
натиснете червеният клавиш, за да се
върнете в менюто "Инсталиране".
6. Натиснете MENU, за да излезете.
EEСъвет: Когато бъдат намерени цифрови
ТВ канали, списъкът на инсталираните
канали може да покаже празни номера на
канали. За преименуване, пренареждане
или деинсталиране на съхранени канали
вж. Раздел 6.3 Пренареждане на каналите.
6.2
Ръчно инсталиране
на канали
Този раздел описва как да търсите и да
съхранявате аналогови ТВ канали ръчно.
За търсене и съхраняване на цифрови канали
вж. Раздел 6.7. Тестово цифрово приемане.
Стъпка 1 Избор на вашата система
DDЗабележка: Преминете на Стъпка
2 Търсене и съхраняване на нови ТВ
канали, ако системните ви настройки
са правилни.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Инсталиране на канал > Аналогов:
Ръчно инсталиране.
BG-27
BG
В допълнение към езика на менюто можете
да конфигурирате следните настройки
за езика чрез менюто Езици (само за
цифрови канали):
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Инсталиране на канал, Система
е подчертано.
6. Натиснете OK, за да запазите този канал.
3. Натиснете Æ, за да влезете в списъка
Система.
7. Натиснете MENU, за да излезете.
Номерът на канала ще се покаже
на екрана.
Фина настройка на аналогови канали
При лош сигнал можете да направите ръчно
фино настройване на аналогови канали.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Инсталиране на канал >
Аналогов: ръчно инсталиране >
Фина настройка
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Фина настройка.
4. С Î или ï изберете своята страна
или регион.
5. Натиснете Í, за да се върнете в менюто
Инсталиране на канал.
Стъпка 2 Търсене и съхраняване
на нови ТВ канали
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Инсталиране на канал > Аналогов:
Ръчно инсталиране > Търсене.
2. Натиснете Æ, за да влезете
в менюто Търсене.
3. С помощта на червения клавиш
и цифровите клавиши на
дистанционното управление, за да
въведете трицифрената честота.
Другата възможност е да използвате
зеления клавиш, за да търсите
автоматично следващия канал.
4. Натиснете Í, когато бъде намерен
нов канал.
5. Изберете Съхрани като нов канал
и натиснете Æ, за да влезете.
3. С Î или ï можете да регулирате
честотата.
4. Натиснете Инсталиране , когато сте
готови.
5. Изберете Съхрани текущия канал,
за да съхраните фино настроения канал
под номера на текущия канал.
6. Натиснете Æ, за да излезете.
7. Натиснете OK..
8. Натиснете MENU, за да излезете.
6.3
Пренареждане на каналите
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Инсталиране на канал >
Пренареждане.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка
Пренареждане.
3. С Î или ï изберете канала, който искате
да пренаредите.
4. С жълтия клавиш можете да преместите
канала нагоре в списъка, а със синия –
надолу.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
BG-28
Преименуване на каналите
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Инсталиране на канал >
Пренареждане.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка
Пренареждане.
3. С Î или ï в списъка Пренареждане
изберете канала, който искате да
преименувате.
4. Натиснете червения бутон.
6.6
Ръчно актуализиране на
списъка на канали
актуализиране вие можете да актуализирате
списъка на каналите и ръчно.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Инсталиране на канал >
Актуализиране на инсталацията.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Актуализиране на инсталацията.
Стартирай сега е подчертано.
5. С Í и Æ можете да избирате знаци, а
с Î и ï да ги променяте. Интервалът,
номерата (0-9) и други специални знаци
се намират между z и A.
3. Натиснете OK.
6. Натиснете зеления бутон или OK, когато
сте готови.
5. Когато актуализирането завърши,
натиснете червения бутон, за да се
върнете в менюто Инсталиране
на канал.
EEСъвет: С натискането на зеления бутон
можете да изтриете всички знаци.
Със синия бутон можете да изтриете
само подчертания знак.
6.5
4. Натиснете зеления бутон, за да
стартирате актуализирането. Това
може да отнеме няколко минути.
6. Натиснете MENU, за да излезете.
Деинсталиране или
преинсталиране на канали
BG
6.4
1. Можете да деинсталирате съхранен
канал или да преинсталирате вече
деинсталиран канал.Натиснете MENU на
дистанционното управление и изберете
Инсталиране > Инсталиране на
канал > Пренареждане.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка
Пренареждане.
3. С Î или ï изберете канала, който искате
да деинсталирате или да преинсталирате.
4. Натиснете зеления бутон, за да
деинсталирате или преинсталирате канал.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
BG-29
6.7
Тестово цифрово
приемане
Ако използвате цифрово излъчване, можете
да проверите качеството и силата на сигнала
за цифровите канали. Това ще ви позволи
да преместите и тествате антената или
сателитната чиния.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Инсталиране на канал > Цифрово:
Тестово приемане.
2. Натиснете OK.
3. Натиснете зеления бутон за автоматично
стартиране на проверката или въведете
ръчно честотата на канала, който желаете
да тествате. Ако качеството и силата на
сигнала са лоши, преместете антената или
сателитната чиния и проверете отново.
4. Когато свършите, натиснете жълтия
бутон, за да съхраните честотата.
5. Натиснете жълтия бутон, за да се
върнете в меню Инсталиране на канал.
6. Натиснете MENU, за да излезете.
DDЗабележка: Ако имате още проблеми
с приемането на излъчвания цифров
сигнал, се свържете със специалист по инсталирането.
BG-30
7
Свързване на
устройства
7.1
Преглед на връзките
управление: веднъж за избор на EXT 1,
два пъти за EXT 2 и т.н. За някои уреди
(свързани към SCART буксата) този
избор се извършва автоматично.
6. HDMI(вход) 1/2
HDMI входове за плейъри на дискове
9
8
10
1. Digital Audio (цифтово аудио) изход
Сигнални връзки за изход на звук за
системи за домашно кино и др.
2. TV (75Ω)
ТВ антена.
3. EXT 1 – SCART (вход-изход)
За редица устройства, включително
видео рекордери, камкордери (формати
VHS, 8 мм или Hi 8), декодери, сателитни
приемници, DVD плейъри, игрални
конзоли или устройства, произвеждащи
RGB сигнал.
4. EXT 3 – PC Audio/YPbPr/Audio L/R
компонентни букси (вход)
Компонентни PC аудио и видео (Y Pb
Pr) и Audio L/R входове за компютър
(при свързване на компютър през
адаптер DVI-HDMI), DVD плейъри,
цифрови приемници, игрални конзоли и
други устройства с компонентен видео
изход.
Blu-ray, цифрови приемници, игрални
конзоли и други устройства с високо
качество на изображението.
Странични конектори
7. EXT2-CVBS/S-Video
Видео сигнален вход за устройства
с композитен изход. S-Video вход
за устройства с S-Video изход
BG
Конектори на задната страна
7
8. Headphone
Стерео минижак, размер напр. 3,5 мм
9. Общ интерфейс
Слот за модули за условен достъп.
10. AUDIO L/R
Аудио L/R входове за устройства
с композитен и S-Video изход.
5. VGA (PC) букса (вход) или компютър.
За да видите изображенията чрез
използваното устройство, натиснете
бутона SOURCE на дистанционното
BG-31
7.2
Свързване на устройства
Този раздел илюстрира как да свързвате
различни устройства с различни съединители
и допълва примерите в Ръководството за
бърз старт.
CCВнимание! Изключете захранващия
кабел, преди да свържете устройствата.
DDЗабележка: За свързване на дадено
устройство към телевизора могат да се
използват различни видове конектори
според наличността им и според вашите
нужди.
Плейър на дискове Blu-ray
За видео с високо качество на
изображението свържете HDMI кабел, както
е показано в илюстрацията:
DVD плейър
За DVD видео свържете SCART кабел, както
е показано в илюстрацията:
Сателитен приемник
За да приемате аналогови канали през антена
и цифрови канали през сателитен приемник,
свържете кабела за антената и SCART кабела,
както е показано в илюстрацията:
HD цифров приемник
За да получавате аналогови канали от антена
и цифрови канали от цифров приемник с
висока разделителна способност, свържете
два антенни кабела и HDMI кабел по
показания начин:
Комбиниран DVD рекордер и цифров
приемник
За да приемате аналогови канали през
антена и да записвате програми на
комбиниран DVD рекордер и цифров
приемник, свържете два кабела за антена
BG-32
и един SCART кабел, както е показано в
илюстрацията
Отделен DVD рекордер и приемник
За да приемате аналогови канали през
антена и да записвате програми на отделен
DVD рекордер и приемник, свържете три
кабела за антена и един SCART кабел, както
е показано в илюстрацията:
DVD рекордер и система за домашно
кино
За да приемате аналогови канали през
антена, изходен звуков сигнал към система
за домашно кино и да записвате програми
на DVD рекордер, свържете два кабела за
антена, един SCART кабел и два кабела
за цифрово аудио, както е показано на
илюстрацията:
DDЗабележка: Ако използвате система
за домашно кино или друга система,
най-добрата синхронизация между
картина и звук се получава, като към
телевизора свържете първо аудио сигнала
от устройството за възпроизвеждане.
По-нататък подайте аудио сигнала към
системата за домашно кино или аудио
устройството чрез видео съединителите
на гърба на телевизора.
Най-практичната връзка за преносима
игрална конзола или камкордер е отстрани
на телевизора. Можете например да
свържете игралната конзола или камкордера
към конекторите VIDEO/S-Video и AUDIO
L/R отстрани на телевизора. Има също така и
HDMI вход за устройства с високо качество
на изображението.
Игрална конзола или камкордер, който няма
да бъде местен, може да бъде свързан към
HDMI конектор или EXT 3 (компонентен) вход на задната страна на телевизора.
Компютър
Преди да свържете компютъра:
•
Настройте честотата на опресняване
на монитора на компютъра на 60Хц.
Вж. Раздел 8 Технически спецификации за
списък на поддържаните компютърни
разделителни способности.
•
Сменете форматът на картината на
телевизора на Широк екран, както
е описано в Раздел 5.3. Смяна на формата
на картината.
Свързване на компютър към задната
страна на телевизора
1. Използвайте връзка с VGA кабел към
входа PC IN на задната страна на
телевизора.
2. Свържете аудио кабел с минижак от компютъра към минижак конектора
AUDIO IN на задната страна на
телевизора.
BG
Игрална конзола или камкордер
7.3
Настройване на
устройствата
Назначаване на декодер за канала
Декодерите за цифрови канали могат да се свържат към SCART. Трябва да
укажете телевизионния канал като канал
за декодиране. След това задайте конектора,
където е свързан декодерът.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Инсталиране >
Декодер.
BG-33
Използване на възпроизвеждане
с едно натискане на бутон
Възпроизвеждането с едно натискане ви
дава възможност например да натиснете
например бутона за възпроизвеждане
на дистанционното управление на DVD
устройството. Така възпроизвеждането
ще започне на DVD устройството
и автоматично ще превключи телевизора
към необходимия източник за показване на
DVD съдържанието.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
3. С Î или ï изберете каналът, който
трябва да се декодира.
4. Натиснете OK, за да изберете или
премахнете избора на канала.
5. Натиснете Í, за да се върнете
в предходното меню.
6. Натиснете MENU, за да излезете.
7.4
Използване на
Philips EasyLink
Вашият телевизор поддържа Philips EasyLink,
което позволява възпроизвеждане и режим
на готовност с едно натискане на бутон
между съвместими с EasyLink устройства.
Съвместимите устройства трябва да
бъдат свързани към телевизора чрез HDMI
и да бъдат назначени, както е описано
е Раздел 7.4.1 Назначаване на устройства
към конектори.
Разрешаване или забраняване
на EasyLink
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление, след което изберете
Инсталиране > Предпочитания >
EasyLink.
2. Избор между Вкл. или Изкл.
BG-34
Използване на режима на готовност
на системата
Режимът на готовност на системата ви
позволява да натиснете и да задържите
бутона Вкл./изкл. например на
дистанционното управление на телевизора.
Това включва телевизора и всичките
свързани HDMI устройства или ги поставя
в режим на готовност. Можете да влезете
в режим на готовност чрез дистанционните
управление на което и да било от свързваните prez HDMI устройства.
7.5
Подготовка на телевизора
за цифрови услуги
Кодираните цифрови телевизионни
канали могат да се декодират с модул
с условен достъп (CAM) и смарткарта,
предоставени от оператора на цифрови
телевизионни услуги.
С модула CAM може да се активират няколко цифрови услуги, в зависимост от оператора и от избраните от вас услуги
(например платена телевизия). Свържете
се с оператора на цифрови телевизионни
услуги за информация относно услугите
и условията за ползването им.
Използване на модули за
условен достъп
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете
телевизора, преди да включите
CAM. Трябва да спазвате
указанията, описани по-долу.
Неправилното включване на CAM
може да повреди както CAM,
така и телевизора.
1. Следвайки напътствията, отпечатани
върху модула CAM, внимателно
поставете модула в общия интерфейс
отстрани на телевизора.
Достъп до CAM услуги
•
След включване и активиране на CAM,
натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете ТВ меню >
Функции > Общ интерфейс.
Тази опция е достъпна в менюто само
ако модулът CAM е правилно поставен
и активиран. Екранните приложения
и съдържание се доставят от оператора
на цифрови телевизионни услуги.
BG
2. Вмъкнете модула CAM максимално
навътре.
3. Включете телевизора и изчакайте да се
активира CAM. Това може да отнеме
няколко минути.
DDЗабележка: Не махайте CAM от слота.
Изваждането на CAM ще деактивира
цифровите услуги.
BG-35
8
Технически
спецификации
Поддържана разделителна способност
на екрана
•
Компютърни формати
Разделителна
способност
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1440 x 900
1680 x 1050 (само 22”)
1366 x 768 (само 26”)
Честота на
опресняване
70 Хц
60 Хц
60 Хц
60 Хц
60 Хц
60 Хц
60 Хц
DDБележка
Модел 20PFL3403D поддържа само
формата 640x480, 60Хц
•
Видео формати
Разделителна
Честота на
способност
опресняване
480i
60 Хц
480p
60 Хц
576i
50 Хц
576p
50 Хц
720p
50 Хц, 60 Хц
1080i
50 Хц, 60 Хц
1080p 50 Хц, 60 Хц(само HDMI)
DDБележка
Модел 20PFL3403D поддържа само
форматите 480i 60Хц\576i, 50Хц и 480p
60Хц\576p, 50Хц
Тунер / Приемане / Предаване
•
Вход за антена:
75 ома коаксиален (IEC75)
•
ТВ система: PAL D/K, BG,I SECAM L’/L
•
Видео възпроизвеждане:
NTSC, SECAM, PAL
•
DVB наземна (вж. изброените
държави на гърба на телевизора)
Дистанционно управление
BG-36
•
Вид: RC-6
•
Батерии: 2 x AAA размер (тип LR03)
Връзки (задна страна)
• EXT 1 (SCART): SCART вход-изход
•
EXT 3 компонентен PC Audio, (Y Pb Pr),
Audio L/R вход.
•
VGA
•
HDMI 1/2/
•
SPDIF OUT: Цифров аудио изход
(коаксиален-сигнален-S/PDIF).
Дисплеят е синхронизиран.
•
TV ANTENNA
Връзки (отстрани)
•
Изход за слушалки (стерео минижак)
•
EXT 2 компонентен AUDIO L/R вход,
Video (CVBS) вход, S-Video
•
Общ интерфейс (слот CAM)
Захранване
•
Мрежово захранване:
AC 100-240V (±10%)
•
Мощност и консумация на
електроенергия в режим на готовност:
вж. техническите спецификации
на адрес www.philips.com
•
Околна температура: 5°C – 35°C
Спецификациите подлежат на промяна без
предизвестие. За подробни спецификации
на този продукт отидете на адрес
www.philips.com/support.
Отстраняване на
неизправности
Този раздел описва най-често срещаните
проблеми и съответстващите им решения.
9.1
•
•
Общо проблеми
с телевизора
Телевизорът не се включва:
•
При включване, изключване или
превключване в режим на готовност
чувате скърцащ звук от кутията на
телевизора
Изключете захранващия кабел, изчакайте
една минута и го включете отново към
електрическата мрежа.
Проверете дали захранващият кабел
е включен правилно и дали има ток
в мрежата.
Дистанционното управление не
работи както трябва:
•
Проверете дали батериите на
дистанционното управление са
поставени правилно съобразно
посоките +/-.
•
Сменете батериите, ако са изтощени
или слаби.
•
Почистете дистанционното управление
и лещите на сензора за телевизора.
9.2
Въведете "0711", както е описано
в Раздел 5.7 Заключване на ТВ каналите
или на свързаните устройства (Авто
заключване).
Менюто на телевизора не е на
правилния език
•
Вж. Раздел 6.1 Автоматично инсталиране
на канали за указания как да смените
езика на менюто на телевизора.
Проблеми с каналите
на телевизора
Инсталираните по-рано канали не
се появяват в списъка на каналите:
•
Проверете дали е избран
правилния списък.
•
Възможно е каналът да е бил
деинсталиран от менюто
Пренареждане. За да влезете
в менюто, натиснете MENU на
дистанционното управление и изберете
Инсталиране > Инсталиране на
канал > Пренареждане.
Не бяха намерени цифрови канали
по време на инсталиране:
•
При забравен код за отключване
на Авто заключване
•
Не е необходимо никакво действие.
Скърцащият звук идва от нормалното
увеличаване и свиване на телевизора при
охлаждане и загряване. Това не оказва
влияние на работата.
Проверете дали телевизорът поддържа
DVB-T във вашата страна. Вж. изброените
страни на гърба на телевизора.
9.3
Проблеми с картината
Индикаторът за захранването
е включен, но няма картина:
•
Проверете дали антената е свързана
правилно.
•
Проверете дали е избрано правилното
устройство.
Има звук, но няма картина:
•
Проверете дали настройките за
картината са зададени правилно.
Вж. Раздел 5.3 Регулиране на настройките
на картината.
BG-37
BG
9
Получавате слаб телевизионен сигнал
от антената:
Положението на картината на екрана
не е правилно:
•
Проверете дали кабелът за антената
е свързан правилно към телевизора.
•
•
Високоговорителите, незаземените аудио
устройства, неоновите лампи, високите
сгради или планини могат да повлияят на качеството на картината. Опитайте да
подобрите качеството на получавания
сигнал, като смените посоката
на антената или като преместите
съответните устройства на разстояние
от телевизора.
•
Проверете дали е избрана правилната ТВ
система за вашия регион. Вж. Раздел 6.2
Ръчно инсталиране на канали.
•
Ако е слаб сигналът само на един канал,
опитайте се да го регулирате чрез фина
настройка. Вж. Раздел 6.2 Фина настройка
на аналогови канали.
Получавате ниско качество на
картината от свързани устройства:
Видео сигналите на някои устройства
не отговарят точно на размера на
екрана. Проверете изходния сигнал
на устройството.
9.4
Проблеми със звука
Има картина, но няма звук от
телевизора:
DDЗабележка: Ако не бъде открит аудио сигнал, телевизорът автоматично
ще изключи изходящия аудио сигнал
и няма да посочи неизправност.
•
Проверете дали всички кабели са
свързани правилно.
•
Проверете дали силата на звука не
е зададена на 0.
•
Проверете и дали не е заглушен звука.
Има картина, но качеството на звука
е слабо:
•
Проверете дали устройствата са
свързани правилно.
•
•
Проверете дали настройките за
картината са зададени правилно.
Вж. Раздел 5.3 Регулиране на настройките
на картината.
Има картина, но звукът се чува само от
единия високоговорител:
Телевизорът не съхрани
настройките ми:
•
Проверете дали телевизорът е настроен
в режим У дома, което ви предлага
пълна свобода за промяна на
настройките. Вж. Раздел 5.4 Смяна между
режимите "В магазин" и "У дома".
Картината не съвпада с екрана,
вместо това е прекалено голяма или
прекалено малка:
•
Опитайте да смените формата на
картината, както е описано в Раздел 5.3
Смяна на формата на картината.
BG-38
•
Проверете настройките в Звук, както
е описано в Раздел 5.3 Регулиране на
настройките на звука.
Проверете дали е зададена правилно
настройката на Баланс, както е описано
в Раздел 5.3 Регулиране на настройките
на звука.
9.5
Проблеми с HDMI
връзката
Имате проблеми с HDMI устройства
•
HDCP поддръжката може да удължи
времето, необходимо на телевизора
да покаже съдържанието от дадено
устройство.
•
Ако телевизорът не разпознае
устройството и на екрана няма
картина, опитайте да превключите от едно на друго устройство и обратно,
за да рестартирате.
Ако чувате прекъсващи звуци,
прегледайте ръководството за
потребителя на HDMI устройството,
за да проверите дали са правилни
настройките за изходящия сигнал.
Друга възможност е да се опитате
да свържете аудио сигнала от HDMI
устройство към телевизора чрез
конектора AUDIO IN на задната
страна на телевизора.
9.6
Проблеми с връзката
към компютър
Компютърният дисплей, показван
на телевизора, не е стабилен или не
е синхронизиран:
•
9.7
Връзка с нас
Ако не можете да разрешите проблема си,
прегледайте раздела FAQ (често задавани
въпроси) за този телевизор на адрес
www.philips.com/support..
Ако проблемът все пак не бъде разрешен,
свържете се с центъра за обслужване на
клиенти във вашата страна според списъка
в настоящото ръководство.
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не се опитвайте да ремонтирате
телевизора сами. Това може да
доведе до сериозно нараняване,
непоправими щети по телевизора
или да анулира гаранцията.
DDЗабележка: Преди да се свържете с нас,
е желателно да знаете модела и серийния
номер на телевизора си. Тези номера се
намират на задната страна и отстрани
на телевизора, както и на опаковката.
Проверете дали на компютъра са
избрани подходящи разделителна
способност и честота на опресняване.
Вж. Раздел 8 Технически спецификации
за информация за поддържаните
разделителни способности и честоти
на опресняване.
BG
•
BG-39
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
72-E340M5-X411G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising