Philips | 42PFL3403/12 | Owner's Manual | Philips LCD телевизор 42PFL3403/12 Ръководство за притежателя

Philips LCD телевизор 42PFL3403/12 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BG
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИΤΕЛЯ
www.philips.com/support
Model
Serial
Österreich
0810 000205
€0.07/min
Belgique
078250145
€0.06/min
България
+3592 489 99 96
local
Hrvatska
01 3033 754
local
Česká republika
800142840
free
Danmark
3525 8759
local
Suomi
09 2311 3415
local
France
0821 611655
€0.09/min
Deutschland
01803 386 852
€0.09/min
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
free
Magyarország
0680018189
free
Éire
0800 055 6882
free
Italia
840320086
€0.08/min
Lëtzebuerg
40 6661 5644
local
Nederland
0900 8407
€0.10/min
Norge
2270 8111
local
Polska
0223491504
local
Portugal
2 1359 1442
local
România
1-203-2060
local
Россия
(495) 961-1111
local
Србија
+381 114 440 841
local
Slovensko
0800 004537
free
Slovenija
01 280 95 22
local
España
902 888 784
€0.10/min
Sverige
08 5792 9100
local
Suisse
0844 800 544
local
Türkiye
0800 261 3302
local
United Kingdom
0870 900 9070
local
Україна
044 254 2392
local
This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to
www.philips.com/support.
1
Важно������������������������������������������������������3
1.1
Безопасност�������������������������������������������������� 3
1.2
Поддръжка на екрана���������������������������������� 4
1.3
Грижа за околната среда���������������������������� 4
2
2.1
3
Телевизор ����������������������������������������������5
Запознаване ������������������������������������������7
Поставяне на телевизора���������������������������� 7
3.2
Монтиране на телевизора на стена ���������� 7
3.3
Свързване на кабела на антената�������������� 8
3.4
Свързване на захранващия кабел�������������� 8
3.5
Поставяне на батериите на
дистанционното управление���������������������� 9
3.6
3.7
Използване на таймери и функцията
"Заключване за деца" �������������������������������� 20
Инсталиране на канали����������������������23
6.1
Автоматично инсталиране на канали������ 23
6.2
Ръчно инсталиране на канали ������������������ 24
6.3
Фина настройка на канали������������������������ 25
6.4
Задаване на име или преименуване на
канали���������������������������������������������������������� 25
6.5
Пренареждане на каналите���������������������� 25
6.6
Създаване на списък с предпочитани
канали���������������������������������������������������������� 25
6.7
Стартиране на демонстрация������������������ 26
7
Свързване на устройства ������������������27
7.1
Преглед на връзките���������������������������������� 27
7.2
Избиране на качество на връзката���������� 28
Включване на телевизора���������������������������� 9
7.3
Свързване на устройства�������������������������� 29
Първоначална настройка ���������������������������� 9
7.4
Настройване на устройствата������������������ 31
7.5
Използване на Philips EasyLink������������������ 32
Използване на телевизора ����������������11
4.1
Включване/изключване или превключване
в режим на готовност на телевизора������ 11
4.2
Гледане на телевизия�������������������������������� 11
4.3
Гледане на сигнал от свързаните
устройства �������������������������������������������������� 12
4.4
Използване на телетекст �������������������������� 12
5
6
Общ преглед на телевизора ���������������������� 5
3.1
4
5.6
Допълнителни функции на
телевизора��������������������������������������������13
5.1
Преглед на дистанционното
управление�������������������������������������������������� 13
5.2
Използване на менютата на
телевизора �������������������������������������������������� 15
5.3
Регулиране на настройките на
картината и звука���������������������������������������� 16
5.4
Смяна между режимите "В магазин" и "У
дома".������������������������������������������������������������ 18
5.5
Използване на функциите на
телетекста���������������������������������������������������� 19
8
Технически спецификации����������������33
9
Отстраняване на неизправности ����34
9.1
Общи проблеми с телевизора ���������������� 34
9.2
Проблеми с картината ������������������������������ 34
9.3
Проблеми със звука ���������������������������������� 35
9.4
Проблеми с HDMI връзката���������������������� 35
9.5
Проблеми с връзката към компютър ����� 35
9.6
Връзка с нас������������������������������������������������ 36
10 Индекс��������������������������������������������������37
BG-1
BG
Съдържание
2008 © Koninklijke Philips
Electronics N.V. Всички права
запазени. Спецификациите
подлежат на промяна без
предизвестие. Търговските марки
са собственост на Koninklijke
Philips Electronics N.V. или на
съответните си притежатели.
Philips си запазва правото на
промени в продуктите по всяко
време, без да е задължена да
приспособи по-ранни стоки
съобразно с тези промени.
Материалът в това ръководство
се смята за подходящ за
предназначението на системата.
Ако продуктът или отделните
му модули или процедури се
използват за цели, различни
от определените тук, трябва
да се получи потвърждение
за валидност и годност. Philips
гарантира, че материалът сам по
себе си не нарушава каквито и
да било патенти в САЩ. Няма
допълнителни изрични или
подразбиращи се гаранции.
Гаранция
Няма компоненти, които могат да
се обслужват от потребителя. Не
отваряйте и не махайте капаците
към вътрешността на продукта.
Ремонти могат да се извършват
само от сервизните центрове на
Philips или официални сервизи.
При неспазване на горното се
анулират всякакви гаранции,
определени или подразбиращи
се. Всякакви действия, изрично
забранени в това ръководство,
всякакви промени или процедури
по монтаж, които не са
препоръчани или упълномощени
в това ръководство, ще анулират
гаранцията.
Характеристики на пикселите
Този LCD продукт има голям
брой цветни пиксели. Въпреки
че има над 99,999% ефективни
пиксели, възможно е трайно
на екрана да се появят черни
или ярко осветени точки
(червени, зелени или сини).
BG-2
Това е структурно свойство на
дисплея (в рамките на широко
разпространените индустриални
стандарти) и не представлява
неизправност.
Windows Media е или
регистрирана търговска марка
или търговска марка на Microsoft
Corporation в САЩ и/или други
държави.
Съвместимост с ЕМП
Koninklijke Philips Electronics
N.V. произвежда и продава
много продукти, насочени към
консуматори, които, също като
много електронни апарати,
като цяло имат способността
да излъчват и да получават
електромагнитни сигнали.
® Kensington и Micro Saver
са регистрирани търговски
марки в САЩ на ACCO
World Corporation с издадени
регистрации и предстоящи
приложения в други държави
по света. Всички останали
регистрирани и нерегистрирани
търговски марки са собственост
съответните си притежатели.
Един от водещите бизнес
принципи на Philips е да взема
всички необходими мерки за
здраве и безопасност, за да
могат нашите продукти да
отговарят на всички приложими
правни изисквания и да бъдат в
рамките на стандартите за ЕМП,
приложими към момента на
производство на продуктите.
Philips е ангажирана да разработва,
произвежда и да пуска на пазара
продукти, които нямат вредни за
здравето въздействия.
Philips потвърждава, че ако
с нейните продукти се
борави правилно съобразно
предназначението им, те са
безопасни за употреба според
наличните до момента научни
доказателства.
Philips има активна роля в
разработването на международни
стандарти за ЕМП и за
безопасност, което позволява
на Philips да предвиди бъдещите
разработки в стандартизацията и
да ги интегрира своевременно в
своите продукти.
Авторски права
VESA, FDMI и логото на
VESA Mounting Compliant
са търговски марки на Video
Electronics Standards Association
(Асоциацията за стандарти в
областта на видеоелектрониката).
Важно
Поздравяваме ви за покупката и добре дошли
при Philips!
Прочетете това ръководство за потребителя,
преди да започнете да използвате този продукт.
Обърнете специално внимание на този раздел
и спазвайте инструкциите за безопасност и за
поддръжка на екрана. Гаранцията за продукта не
важи, ако повредата е вследствие на неспазване
на тези инструкции.
За да се възползвате напълно от поддръжката,
която предлага Philips, регистрирайте продукта
на адрес www.philips.com/welcome.
Моделът и серийният номер на телевизора
могат да се намерят отзад и отстрани на
телевизора, както и на опаковката.
1.1
•
•
•
•
Безопасност
За повдигането на телевизора, който тежи
25 килограма (55 фунта), са необходими
двама души. Неправилното хващане и
пренасяне на телевизора може да доведе
до сериозно нараняване.
Ако пренасяте телевизора при ниски
температури (под 5° C), отворете кутията
и изчакайте, докато телевизорът се
приспособи към околната температура на
помещението, преди да го разопаковате.
За да избегнете късо съединение,
не излагайте телевизора, дистанционното
управление или батериите му на дъжд
или вода.
Не поставяйте пълни с вода или други
течности съдове върху или близо до
телевизора. Разливането на течности
върху телевизора може да предизвика
електрически удар. Ако върху телевизора
бъдат разлети течности, не използвайте
телевизора. Незабавно изключете телевизора
от електрическата мрежа и извикайте
специалист да го прегледа.
• За да избегнете опасността от електрически
удар, не поставяйте телевизора,
дистанционното управление или батериите
му в близост до открит огън (напр. запалени
свещи) и други източници на топлина,
включително пряка слънчева светлина.
• Не поставяйте телевизора в ограничено
пространство, като например шкаф за книги.
Оставете около телевизора пространство
от поне 10 см (4 инча) за вентилация.
Уверете се, че въздушният поток не е
възпрепятстван.
• Ако поставяте телевизора на плоска,
твърда повърхност, използвайте само
предоставената с уреда стойка. Не местете
телевизора, ако стойката не е закрепена
правилно за него.
• Монтирането на телевизора на стена
трябва да се извършва само от специалисти.
Телевизорът трябва да се монтира само
на подходяща конзола за стена и само на
стена, която може със сигурност да издържи
теглото му. Неподходящото монтиране
на стена може да доведе до сериозно
нараняване или щети. Не се опитвайте да
монтирате сами телевизора на стена.
• Ако телевизорът е монтиран на въртяща
се основа или шарнирно рамо, уверете се,
че захранващият кабел не се обтяга при
въртене на телевизора. При обтягане на
захранващия кабел може да се разхлабят връзките и да се образува волтова дъга или
да се причини пожар.
• Изключете телевизора от електрическата
мрежа и от антената преди гръмотевични
бури. По време на гръмотевична буря не
пипайте телевизора, захранващия кабел и
кабела на антената.
• Уверете се, че имате пълен достъп до
захранващия кабел, за да можете лесно да
изключите телевизора от електрическата
мрежа.
• При изключване на телевизора от мрежата
не забравяйте да:
1. Изключите телевизора, след което
захранването от електрическата мрежа
(ако има такова).
2. Извадите захранващия кабел от контакта.
BG-3
BG
1
3. Изключите захранващия кабел от конектора
за захранване на задната страна на
телевизора. Винаги дърпайте захранващия
кабел, като го държите за щепсела.
Не дърпайте самия захранващ кабел.
продължителни периоди от време. Сред
примерите са менюта на екрана, страници на
телетекст, черни ленти или борсови данни.
Ако се налага да използвате неподвижни
изображения, намалете контраста и яркостта
на екрана, за да избегнете повреждането му.
1.3
SERV. U
Рециклиране на опаковката
75Ω
Y
Pb
Pr
TV ANTENNA
HDMI
EXT 2
(CVBS)
•
•
EXT 1
(RGB/CVBS)
Възможна е трайна загуба на слуха, ако
използвате слушалки при голяма сила на
звука. Въпреки че високата сила на звука
може да ви се стори нормална след
известно време, тя може да увреди слуха
ви. За да предпазите слуха си, ограничете
времето, в което използвате слушалки при
висока сила на звука.
1.2
Грижа за околната среда
Опаковката на този продукт е предназначена
за рециклиране. Свържете се с местните органи
за информация относно рециклирането на
опаковката.
Изхвърляне на стария продукт
Продуктът е произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Когато
видите символа на зачеркнатата кръгла кофа за
боклук, прикрепен към продукта, това означава,
че продуктът е обхванат от Директива
2002/96/ЕО:
Поддръжка на екрана
Изключете уреда и разкачете захранващия
кабел, преди да почистите екрана.
Почиствайте екрана с мека, суха тъкан.
Не използвайте вещества, като например
домакински почистващи препарати, тъй
като те могат да повредят екрана.
Не изхвърляйте стария продукт с битовите
отпадъци. Попитайте търговеца, от когото сте
купили уреда, за информация за безопасното
изхвърляне на продукта. Неконтролираното
изхвърляне на отпадъците вреди както на
околната среда, така и на човешкото здраве.
Изхвърляне на стари батерии
Доставените с продукта батерии не съдържат живак или кадмий. Изхвърляйте тези и
останалите батерии в съответствие с местните
разпоредби.
Консумация на електроенергия
•
За да избегнете деформации или
избледняване на цвета, избърсвайте
капчиците вода възможно най-скоро.
•
Не докосвайте, не бутайте, не трийте и
не блъскайте екрана с твърди предмети,
тъй като това може да го увреди трайно.
•
Когато е възможно, избягвайте неподвижни
изображения, които остават на екрана за
BG-4
Телевизорът консумира минимална
електроенергия в режим на готовност,
за да намали до минимум въздействието върху
околната среда. Действителната консумация на
електроенергия е обозначена на задната страна
на телевизора.
За повече спецификации на продукта вж.
продуктовата брошура на адрес
www.philips.com/support.
2
Телевизор
Странични конектори
Този раздел ви дава общи сведения за
най‑често използваните бутони за управление
и функции на телевизора.
2.1
Общ преглед на
телевизора
Странични бутони за управление и
индикатори
VOLUME
3
Използвайте страничните конектори на
телевизора за свързване на преносими
устройства, като например фотоапарат или
игрална конзола. Можете да свържете и
комплект слушалки.
2
Конектори на задната страна
4
MENU
PROGRAM
1
POWER
5
SERV. U
75Ω
TV ANTENNA
1. POWER
2. PROGRAM +/-
HDMI
EXT 2
(CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
3. MENU
4. VOLUME +/-
Използвайте конекторите на задната страна
на телевизора за свързване на антената и
устройства, които няма да местите, като
например плейър на дискове с висока
детайлност, DVD плейър или видеокасетофон.
DDБележка
За повече информация за свързването вж.
Раздел 7.3 "Свързване на устройства".
BG-5
BG
5. Индикатор за захранване/сензор за
дистанционно управление
Дистанционно управление
1. . (Готовност)
2. SOURCE
1
2
3
4
3. TELETEXT
4. Цветни клавиши
Отляво надясно: червен, зелен, жълт, син
5. Бутони за навигация
нагоре Î, надолу ï, налявоÍ, надясно Æ,
OK
6. MENU
7. P +/- (Програма +/-)
8. ” +/- (Сила на звука +/-)
5
6
7
8
BG-6
За повече информация за дистанционното
управление вж. Раздел 5.1 "Преглед на
дистанционното управление".
3
Запознаване
Този раздел ще ви помогне да инсталирате
телевизора и допълва информацията,
предоставена в Краткото ръководство
за работа.
DDБележка
Вж. Краткото ръководство за работа
за указания за монтиране на стойката.
3.1
Поставяне на телевизора
Освен че трябва да прочетете и да разберете
инструкциите за безопасност в раздел 1.1,
имайте предвид следното, преди да поставите
телевизора:
Идеалното разстояние за гледане на
телевизия е три пъти по размера на екрана
на уреда.
•
Поставете телевизора на място, където не
попада светлина върху екрана.
•
Свържете устройствата, преди да поставите
телевизора на място.
•
Телевизорът е оборудване с отвор за защита
"Кенсингтън" на задната му страна.
Монтиране на телевизора
на стена
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Монтирането на телевизора на
стена трябва да се извършва само от специалисти. Koninklijke Philips Electronics
N.V. не носи отговорност за неправилно
монтиране на стена, което е довело до
злополука или нараняване.
Стъпка 1: Купете съвместима с VESA
конзола за стена
В зависимост от размера на телевизионния
екран купете една от следните конзоли за стена:
Размер на
телевизионния
екран (инчове)
Тип
Специални
съвместима с инструкции
VESA конзола
за стена (мм)
32” / 81 см
Регулируема
300 x 300
VESAсъвместимата
конзола
трябва да се
настрои на
200 x 300,
преди да се
закрепи към
телевизора
37” / 94 см
Фиксирана
100 x 100
Няма
42” / 107 см
или повече
Фиксирана
400 x 400
Няма
BG
•
3.2
Ако искате да свържете ключалка против
кражба "Кенсингтън" (не е предоставена в
комплекта) поставете телевизора в близост до неподвижен предмет (напр. маса),
който лесно може да бъде прикрепен за
ключалката.
BG-7
Стъпка 2: Закрепете съвместимата с VESA
конзола за стена към телевизора
1. Намерете четирите монтажни гайки на
задната страна на телевизора.
2. Следвайте инструкциите, предоставени със
съвместимата с VESA конзола за стена.
DDБЕЛЕЖКА
При закрепване на VESA-съвместимата
конзола за монтиране на стена към вашия
телевизор, използвайте M6 болтове за
32-инчовите модели или M8 болтове за
по-големите модели (болтовете не са
включени).
3.3
3. Свържете другия край на кабела на антената
към извода за антена, като внимавате и двата
края на кабела да са прикрепени плътно.
3.4
Свързване на захранващия
кабел
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверете дали напрежението на
електрическата мрежа съвпада с
напрежението, отпечатано на задната
страна на телевизора. Ако напрежението
е различно, не включвайте захранващия
кабел.
Свързване на захранващия кабел
DDБележка
Местоположението на конектора за
мрежово захранване е различно според
модела на телевизора.
Свързване на кабела на
антената
75Ω
TV ANTENNA
1. Намерете конектора TV ANTENNA на
задната страна на телевизора.
2. Свържете единия край на кабела на
антената (не е включен в комплекта) към
конектора TV ANTENNA. Използвайте
адаптер, ако кабелът на антената не съвпада
с конектора.
BG-8
1. Намерете конектора за електрическа мрежа
AC IN на задната или на долната страна на
телевизора.
2. Свържете захранващия кабел към конектора
AC IN.
3. Свържете захранващия кабел към
електрическата мрежа, като внимавате и
двата края на кабела да са прикрепени
плътно.
3.5
Поставяне на батериите
на дистанционното
управление
2. С Î или ï изберете своята страна. Вж.
таблицата по-долу за списък на страните,
които могат да се изберат.
EEСъвет
Ако вашата страна не е в списъка,
изберете .
1. Плъзнете и махнете капака на батериите
на задната страна на дистанционното
управление.
2. Поставете двете батерии от комплекта
(размер AAA, тип LR03). Краищата на
батериите + и - трябва да съответстват на
знаците във вътрешността на корпуса.
Код
Страна
Код
Страна
A
Австрия
NL
Нидерландия
B
Белгия
P
Португалия
CH
Швейцария
S
Швеция
D
Германия
CZ
Чешка
република
DK
Дания
H
Унгария
E
Испания
HR
Хърватска
3. Плъзнете обратно капака на място.
F
Франция
PL
Полша
DDБележка
Извадете батериите от дистанционното
управление, ако няма да го използвате за
дълъг период.
FI
Финландия
RO
Румъния
GB
Великобритания
RUS
Русия
GR
Гърция
SK
Словакия
I
Италия
SLO
Словения
3.6
IRL
Ирландия
TR
Турция
L
Люксембург

Други
N
Норвегия
Когато включите телевизора за първи път,
проверете дали захранващият кабел е свързан
правилно. Когато сте готови, включете
мрежовото захранване (ако има превключвател
за електрическата мрежа), след което натиснете
бутона POWER отстрани на телевизора.
3.7
Първоначална настройка
1. При първото включване на телевизора се
показва менюто за избор на Country.
Country
HR
PL
RO
RUS
SK
SLO
TR
...
Press OK
to continue
3. Натиснете OK, за да влезете в менюто
Language.
Language
English
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈη
Italiano
Press OK
to continue
BG
Включване на телевизора
4. С Î или ï изберете своя език.
5. Натиснете OK, за да влезете в менюто
Location.
BG-9
Location
Home
Shop
Please select location
to continue
6. С Î или ï изберете своето
местоположение.
7. Натиснете OK, за да стартирате
инсталирането. Инсталацията отнема
няколко минути. Когато завърши,
на телевизора ще се появи първият настроен канал.
BG-��
10
4
Използване на
телевизора
•
Този раздел ще ви помогне при
извършването на основни действия с
телевизора. Указания за по-специални
действия с телевизора има в Раздел 5
"Допълнителни функции на телевизора".
4.1
Включване/изключване или
превключване в режим на
готовност на телевизора
4.1.1 Включване на телевизора
Натиснете бутона . (режим на
готовност) на дистанционното управление.
Индикаторът за захранването се превключва
в режим на готовност (червено).
EEСъвет
Докато е свързан към електрическата
мрежа и има захранване, телевизорът
консумира електроенергия, въпреки че
консумацията е много ниска. Ако няма
да използвате телевизора дълго време,
изключете го от електрическата мрежа.
4.1.4 Включване на телевизора от
режим на готовност
MENU
PROGRAM
POWER
1
Ако индикаторът за захранването (1) е
изключен, натиснете бутона POWER
отстрани на телевизора.
4.1.2 Изключване на телевизора
MENU
PROGRAM
POWER
1
•
Натиснете бутона POWER отстрани на
телевизора. Индикаторът за захранването (1)
изгасва.
•
Ако индикаторът за захранването е в режим
на готовност (червен), натиснете . на
дистанционното управление.
DDБележка
Ако не можете да намерите
дистанционното управление, а искате
да включите телевизора от режим на
готовност, натиснете PROGRAM+/отстрани на телевизора.
4.2
Гледане на телевизия
4.2.1 Превключване на канали
BG
•
4.1.3 Превключване на телевизора в
режим на готовност
BG-��
11
•
Въведете номер (от 1 до 9) или използвайте
P +/- на дистанционното управление.
•
Използвайте PROGRAM +/- на
страничния контролен панел на телевизора.
•
Натиснете
на дистанционното
управление, за да се върнете на последно
гледания телевизионен канал.
4.4
Използване на телетекст
Повечето телевизионни канали излъчват
информация чрез телетекст.
4.2.2 Регулиране на силата на звука
1. Натиснете TELETEXT на дистанционното
управление. Появява се страницата с
основния индекс.
2. Избиране на страница с дистанционното
управление:
• Въведете номера на страницата с
цифровите бутони.
•
Натиснете
(сила на звука) + или - на
дистанционното управление.
•
Натиснете VOLUME + или - на
страничния контролен панел на телевизора.
•
Натиснете
(без звук) на дистанционното
управление, за да заглушите звука. Натиснете
(без звук) отново, за да включите звука.
4.3
Гледане на сигнал от
свързаните устройства
1. Включете устройството.
2. Натиснете SOURCE на дистанционното
управление, след това изберете входа, към
който е включено устройството.
3. Натиснете OK, за да изберете устройството.
BG-��
12
• Натиснете P +/- или Î/ï, за да видите
следващата или предходната страница.
• Натиснете един от цветните клавиши,
за да изберете един от оцветените
елементи в долната част на екрана.
3. Натиснете TELETEXT отново, за да
изключите телетекста.
За повече информация за телетекста вж.
Раздел 5.5 Използване на допълнителни
функции на телетекста.
Допълнителни
функции на
телевизора
Този раздел ще ви позволи да извършвате
разширени операции на телевизора си,
включително:
•
Използване на менютата на телевизора
(Раздел 5.2)
•
Регулиране на настройките на картината и
звука (Раздел 5.3)
•
Смяна между режимите "В магазин" и
"У дома" (Раздел 5.4)
•
Използване на допълнителни функции на
телетекста (Раздел 5.5)
•
Използване на таймери и функцията
"Заключване за деца" (Раздел 5.6)
5.1
Преглед на
дистанционното
управление
Този раздел предлага подробен преглед на
функциите на дистанционното управление.
1
21
20
2
19
3
4
5
18
6
17
7
8
16
9
15
10
14
11
BG
5
13
12
BG-��
13
1. .
Включване от режим на готовност и
обратно.
18. SMART MODE
Превключване между предварително
зададени настройки за картина и звук.
2. SOURCE
Избор на свързаните устройства.
19. DEMO
Включване или изключване на менюто
Demo.
3. ∏
Избор на формат на картината.
4. DUAL I-II
Превключване на Stereo и Nicam Stereo
на Mono или избор на първия език
(DUAL I) или втори език (DUAL II) в
двуезични програми.
5. Цветни клавиши
Избиране на задачи или страници на
телетекста.
6. INFO
Показване на информация за програмата,
ако има такава.
7. OK
Достъп до меню или активиране на
настройка.
8. Бутони за навигация
Клавишите нагоре Î, надолу ï, наляво Í и
надясно Æ спомагат за навигация в менюто.
9. INCR. SURR
Активиране на Incredible Surround при
стерео източници или пространствен режим
при моно източници.
10. P +/Превключване на следващ или предишен
канал.
11. Цифрови клавиши
Избор на канал, страница или настройка.
12.
Връщане на последно гледания канал.
13. ACTIVE CONTROL
Избор между On или Off.
14. [
Заглушаване или възстановяване на звука.
15. ” +/Увеличаване или намаляване на силата на
звука.
16. MENU
Включване или изключване на менюто.
17. BACK
Връщане в предходното меню.
BG-��
14
20. TELETEXT
Показване или скриване на телетекста.
21.
Разделя текущия канал или сигнал от включено устройство в лявата част на
екрана. Вдясно се показва телетекстът.
5.2
Използване на менютата
на телевизора
Менютата на екрана ви помагат при
инсталирането на телевизора, при регулиране на
настройките на изображението и звука и при
други функции. В този раздел е описано как да
преминавате през менютата.
(Автоматично изравняване на звука) и Incr.
Surround (Incredible Surround). Вж. Раздел 5.3
Регулиране на настройките на картината
и звука
•
Features
•
Install
•
Location
5.2.1 Достъп до главното меню
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление, за да се покаже основното
меню.
Main menu
Picture Setting
Advanced Picture
Sound
Features
Install
Location
Включване и изключване, както и
настройване на специални функции
като Timer, Child Lock и Parental Control.
Вж. Раздел 5.6 Използване на таймери и
функцията "Заключване за деца".
Избор и показване на Language, Country,
Auto Store, Manual Store, Sort, Name и
Fav. Program (Favourite Program). Вж. Раздел 6
Инсталиране на канали.
Промяна на местоположението на
телевизора на "Home" и "Shop". Вж. Раздел
5.4 Смяна между режимите "В магазин" и
"У дома".
5.2.2 Използване на главното меню
Brightness
Colour
Contrast
Sharpness
Colour Temp.
Следният пример илюстрира как да използвате
основното меню.
2. Натиснете MENU, за да излезете.
•
Picture Setting
Регулиране на настройки на картината
като Brightness, Colour, Contrast, Sharpness
и Colour Temp. (цветова температура).
Вж. Раздел 5.3 Регулиране на настройките
на картината и звука
•
Advanced Picture
Включване и изключване на разширени
настройки на картината като Contrast+,
Active Control и Noise Reduction. Вж.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление, за да се покаже основното
меню.
BG
Основното меню показва следните елементи:
Main menu
Picture Setting
Advanced Picture
Sound
Features
Install
Location
Brightness
Colour
Contrast
Sharpness
Colour Temp.
Раздел 5.3 Регулиране на настройките
на картината и звука
•
Sound
Регулиране на настройки за звука като
Equalizer, Balance, Auto Vol. Leveller
2. Натиснете Æ, за да влезете в Picture
Setting.
BG-��
15
Main menu
Picture Setting
Advanced Picture
Sound
Features
Install
Location
Picture Setting
Brightness
Colour
Contrast
Sharpness
Colour Temp.
Contrast+
Active Control
Noise Reduction
3. С Î или ï изберете настройка.
2. Натиснете Æ, за да излезете.
4. Натиснете Æ, за да влезете в настройката.
3. С Î или ï изберете настройка.
5. С Î или ï можете да регулирате
настройката.
•
Brightness
6. Натиснете Í, за да се върнете в настройките
за Picture, или MENU, за да излезете.
•
Colour
•
Contrast
Този раздел илюстрира как да регулирате
настройките за картина и звук.
•
Sharpness
5.3.1 Регулиране на настройките на
картината
•
Colour Temp.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Picture Setting
или Advanced Picture.
•
Contrast+
•
Active Control
•
Noise Reduction
5.3
Регулиране на настройките
на картината и звука
Picture Setting
Brightness
Colour
Contrast
Sharpness
Colour Temp.
BG-��
16
Смяна на нивото на светлината на картината.
Смяна на нивото на насищане.
Смяна на нивото на светлите части от картината, като се запазват непроменени
тъмните части.
Смяна на нивото на остротата на фините
детайли.
Настройка на цветовете на Normal,
Warm (червеникаво) или Cool (синкаво).
Смяна на нивото на светлите части от картината, като се запазват непроменени
тъмните части.
Коригиране на всички входни сигнали, за да
се осигури най-добрата възможна картина.
Превключване на активния контрол между
On или Off.
Филтриране и намаляване на шума
в картината. Задаване на нивото на
Minimum, Medium, Maximum или Off.
5.3.2 Използване на интелигентен
режим
1. Натиснете
управление.
на дистанционното
Освен ръчното регулиране на настройките
за картината, вие можете да използвате
интелигентни настройки, за да зададете
предварително определени за телевизора
настройки за картина и звук.
1. Натиснете SMART MODE на
дистанционното управление, за да
превключвате през различни предварително
зададени настройки за картина и звук.
2. С Í or Æ изберете един от следните
формати на картината:
•
Widescreen
Разширяване на класическия формат 4:3
във формат 16:9.
Обзор на интелигентните режими
•
Vivid
•
Standard
4:3
Прилагат се настройки за ярки картина и
звук, подходящи за светло обкръжение.
Прилагат се настройки за естествени
картина и звук, подходящи най-вече за
условия на всекидневна.
Movie
Прилагат се настройки за динамична
картина и звук, подходящи за възприемане
като на кино.
•
Game
•
Power Saver
•
Personal
Показване на картината в класическия
формат 4:3.
•
Movie Expand 14:9
Оптимизиран за компютри, игрални конзоли
и игрални станции.
Мащабиране на класическия формат 4:3 до 14:9.
Екологични настройки за намаляване на
консумацията на електроенергия.
Базиран на настройките, които сте
определили в менюто Picture Setting.
BG
•
•
•
Movie Expand 16:9
5.3.3 Промяна на формата на
картината
Променя формата на картината, за да отговаря
на съдържанието.
Мащабиране на класическия формат 4:3 до 16:9.
BG-��
17
•
Subtitle Zoom
Main menu
Picture Setting
Advanced Picture
Sound
Features
Install
Location
Показване на картини във формат 4:3 върху
пълната повърхност на екрана, като се
оставят видими субтитрите. Част от горната
половина на екрана се изрязва.
•
Super Zoom
3. С Î or ï изберете една от следните
настройки:
•
Equalizer
•
Balance
•
Auto Vol. Leveller
Контролиране на внезапно увеличаване на
нивото на звука при смяна на канали или по
време на реклами.
персонален компютър)
•
Incr. Surround
Максимална острота, макар по границите да
е възможно получаването на изкривяване.
Освен това при работа с картина от персонален компютър е възможно
появяването на черни ленти.
picture_formats_unscaled.eps
5.4
Премахване на страничните черни ленти
при излъчване във формат 4:3 с минимално
изкривяване.
•
Equalizer
Balance
Auto Vol. Leveller
Incr. Surround
Unscaled (Само за висока разделителна
5.3.4 Регулиране на настройките на
звука
Този раздел илюстрира как да регулирате
настройките за звук.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Sound.
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
Настройка на всяка отделна честота (тон).
Задаване на баланса между левия и десния
високоговорители така, че да отговаря найдобре на мястото, от където слушате.
Увеличаване на стерео ефекта.
Изберете Incr. Surround или Stereo
(в стерео режим) или Mono или Spatial
(в моно режим).
Смяна между режимите
"В магазин" и "У дома".
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Location.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Location.
Main menu
Picture Setting
Advanced Picture
Sound
Features
Install
Location
Home
Shop
3. С Î или ï изберете режима на телевизора:
• Shop
Интелигентните настройки се задават BG-��
18
на Vivid, идеална настройка за среда
в магазин. В този режим гъвкавостта за
промяна на настройките е ограничена.
• Home
Този режим дава пълна свобода на
потребителите да променят всички
настройки на телевизора.
4. Натиснете OK за потвърждение.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
5.5
Използване на функциите
на телетекста
Телевизорът ви има памет за 1000 страници,
която може да съхранява излъчваните страници
с телетекст и подстраниците им. Паметта за
телетекст съкращава времето за зареждане на
страница.
5.5.1 Избиране на подстраници на
телетекста
Една страница от телетекста може да съдържа
няколко подстраници. Подстраниците се
показват в долната част на страницата.
1. Натиснете TELETEXT на дистанционното
управление и изберете страница с телетекст.
2. Натиснете Î или ï на дистанционното
управление, за да увеличите горната
половина на страницата.
3. Натиснете отново, за да увеличите долната
половина на страницата.
4. С още ед но натискане ще се възстанови
нормалният размер на страницата.
5.5.4 Задържане на страници от
телетекста
Някои страници съдържат подстраници, които
автоматично се извеждат една след друга.
1. Натиснете TELETEXT на дистанционното
управление.
2. Натиснете HOLD, за да спрете или
възстановите смяната на подстраниците.
3. Натиснете Í или Æ, за да изберете
предходната или следващата подстраница.
1. Натиснете TELETEXT на дистанционното
управление.
2. Изберете страница с телетекст.
3. Натиснете Í или Æ, за да изберете
подстраница.
Разрешаването на двоен екран с телетекст показва текущия канал или източник на
сигнал отляво на екрана. Телетекстът се
показва в дясно.
1. Натиснете
(Двоен екран) на
дистанционното управление, за да
разрешите двойния екран с телетекст.
2. Натиснете TELETEXT, за да изключите
телетекста.
5.5.5 Разкриване на скрита
информация
Можете да скриете или разкриете скритата
информация за дадена страница (напр.
решението на гатанки или ребуси).
1. Натиснете TELETEXT на дистанционното
управление.
2. Натиснете REVEAL, за да разкриете или
скриете информацията.
5.5.3 Увеличаване на страниците с
телетекст
Можете да увеличите страницата с телетекст за
по-удобно четене.
BG-��
19
BG
5.5.2 Използване на двоен екран с
телетекст
ÍÆ
5.6.2 Автоматично включване на
телевизора (Таймер)
Таймерът за пускане включва телевизора
от режим на готовност на указания канал в
указания час.
5.6
Използване на таймери
и функцията "Заключване
за деца"
Този раздел илюстрира как да включвате или
изключвате телевизора в указан час и как да
използвате заключването за деца.
5.6.1 Автоматично превключване на
телевизора в режим на готовност
(таймер на заспиване)
Таймерът на заспиване изключва телевизора
след зададен интервал от време.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Features >
Timer > Sleep.
Features
Timer
Child Lock
Parental Control
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Features > Timer.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто Timer.
3. С бутоните Î или ï, Æ или Í можете да
изберете и да влезете в елементите на
менюто и да зададете час, начален час,
краен час, номер на програма и честота.
4. Натиснете OK за потвърждение.
5. Натиснете MENU, за да излезете.
CCСъвет
За да изключите таймера за включване,
изберете Off в менюто Features >
Timer > Activate.
5.6.3 Заключване на телевизионни
канали (Родителски контрол)
Като заключите ТВ каналите с четирицифрен
код можете да попречите на децата да гледат неподходящо за тях съдържание.
Задаване или промяна на PIN кода
Sleep
Time
Start Time
Stop Time
Program No.
Activate
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто Sleep.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Features >
Parental Control > Change Code.
Parental Control
Lock Program
Change Code
Clear All
Lock All
3. Натиснете Î или ï, за да зададете времето
до заспиване. Ако е зададен на Off таймерът на заспиване се изключва.
4. Натиснете OK, за да активирате Sleep
таймера.
DDБележка
Винаги можете да изключите телевизора
по-рано или да нулирате таймера на
заспиване по време на обратно броене.
BG-��
20
2. Натиснете Æ, за да влезете в настройката
на кода.
3. Въведете код с цифровите клавиши.Менюто
Функции ще се появи със съобщение,
потвърждаващо, че кодът е създаден или
променен.
Влизане в менюто "Родителски
контрол"
2. Натиснете Æ, за да излезете.
Parental Control
Lock Program
Change Code
Clear All
Lock All
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Features >
Parental Control.
2. Натиснете Æ, за да въведете своя код.
3. Въведете вашия код с цифровите бутони.
Features
Timer
Child Lock
Parental Control
* * * *
Access Code
+
3. С Î или ï изберете канала, който искате да
заключите.
4. Натиснете OK, за да заключите този канал.
До номера на програмата се появява символ
+. За отключване натиснете отново OK.
Parental Control
Lock Program
Change Code
Clear All
Lock All
Заключване или отключване на
всички канали
001
002
003
004
005
006
007
008
001
002
003
004
005
006
007
008
+
1. В менюто Parental Control, изберете
Lock All или Clear All.
5. Повторете горните стъпки за заключване
или отключване на повече канали.
2. Натиснете Æ, за да излезете.
5.6.4 Заключване на страничните
бутони за управление
(Заключване за деца)
3. Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
Parental Control
Lock Program
Change Code
Clear All
Lock All
Yes
Locked
Можете да заключите страничните
бутони за управление на телевизора, за да
предотвратите възможността децата да
сменят каналите. Ще можете да сменяте
каналите с дистанционното управление.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Features >
Child Lock.
2. С Î или ï изберете On или Off.
Заключване на един или повече канали
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Features >
Parental Control > Lock Program.
BG-��
21
BG
EEСъвет
Ако забравите кода си, въведете "0711"
два пъти, за да преодолеете всякакви
съществуващи кодове.
Features
Timer
Child Lock
Parental Control
Off
On
3. Натиснете OK за потвърждение.
4. Натиснете MENU, за да излезете.
BG-��
22
Инсталиране на
канали
1. В менюто Install натиснете ï, за да
изберете Country.
В тази глава ще намерите инструкции как да
преинсталирате канали, както и други функции,
полезни при инсталирането на канали.
6.1
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
Автоматично инсталиране
на канали
Този раздел илюстрира как да търсите и
автоматично да запаметявате канали.
Стъпка 1: Изберете езика на менюто
DDБележка
Преминете на Стъпка 3: Инсталиране
на канали, ако настройките на езика
са верни.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете MENU > Install >
Language.
A
B
CH
D
DK
E
F
FI
2. Натиснете Æ, за да влезете в списъка.
3. С Î или ï изберете своята страна.
Вж. таблицата по-долу за списък на страните,
които могат да се изберат.
EEСъвет
Ако вашата страна не е в списъка,
изберете .
Код
Страна
Код
Страна
A
Австрия
NL
Нидерландия
B
Белгия
P
Португалия
CH
Швейцария
S
Швеция
D
Германия
CZ
Чешка
република
DK
Дания
H
Унгария
E
Испания
HR
Хърватска
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Language.
F
Франция
PL
Полша
3. С Î или ï изберете своя език.
FI
Финландия
RO
Румъния
GB
Великобритания
RUS
Русия
GR
Гърция
SK
Словакия
I
Италия
SLO
Словения
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
English
Dansk
Nederlands
Suomi
Français
Deutsch
∂ÏÏËÓÈη
Italiano
4. Натиснете OK за потвърждение.
5. Натиснете Í, за да се върнете в менюто
Install.
IRL
Ирландия
TR
Турция
Стъпка 2: Изберете страна
L
Люксембург

Други
Изберете страната, в която се намирате.
Телевизорът инсталира и подрежда каналите
според вашата страна.
N
Норвегия
DDБележка
Преминете на Стъпка 3: Инсталиране
на канали, ако настройките на страна са
верни.
4. Натиснете Í, за да се върнете в менюто
Install.
BG-��
23
BG
6
Стъпка 3: Инсталиране на канали
Телевизорът търси и запаметява всички налични
ТВ канали.
1. В менюто Install натиснете ï, за да
изберете Auto Store.
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
Europe
East Europe
West Europe
UK
France
Press OK
to continue
2. Натиснете OK, за да стартирате
инсталирането. То може да отнеме
няколко минути Когато приключим на
телевизора ще се появи първият настроен
канал.
3. Натиснете MENU, за да излезете.
EEСъвет
За преименуване, пренареждане или
деинсталиране на съхранени канали
вж. Раздел 6.5 Пренареждане на каналите.
6.2
Manual Store
System
Search
Program No.
Fine Tune
Store
2. Натиснете Æ, за да влезете в System.
3. С Î или ï изберете подходящата система.
4. Натиснете Í, за да се върнете в менюто
Manual Store.
Стъпка 2: Търсене и съхраняване на нови
ТВ канали
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Install
> Manual Store > Search.
Manual Store
System
Search
Program No.
Fine Tune
Store
44MHz
Ръчно инсталиране на
канали
Този раздел описва как да търсите и да
съхранявате ТВ канали ръчно.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Search.
Стъпка 1: Избор на вашата система
3. Чрез клавишите с цифри на дистанционното
управление можете да въведете ръчно
трицифрената честота.
DDБележка
Преминете на Стъпка 2: Търсене и
съхраняване на нови ТВ канали, ако
системните ви настройки са правилни.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Install >
Manual Store > System.
4. Натиснете Í, когато намерите новия канал.
5. Натиснетеï, за да изберете Program No.
6. С Î или ï изберете номера на програмата.
Друга възможност е въведете номер чрез
клавишите с цифри на дистанционното
управление.
7. Натиснете ï, за да изберете Store.
8. Натиснете Æ, за да съхраните намерения нов
канал под нов номер. Ще се появи Stored.
9. Натиснете MENU, за да излезете.
BG-��
24
Фина настройка на канали
При лош сигнал можете да направите ръчно
фино настройване на канали.
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Install >
Manual Store > Fine Tune.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Fine Tune.
5. Чрез Î и ï можете да изберете знаците
или номерата в списъка. Можете да изберете
до пет знака или номера.
6. Натиснете Í, за да приключите.
7. Повторете горните стъпки, за да
преименувате или да дадете име на повече
канали.
8. Натиснете MENU, за да излезете.
6.5
Manual Store
System
Search
Program No.
Fine Tune
Store
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Install > Sort.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто Sort.
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
3. С Î или ï можете да регулирате честотата.
4. Натиснете Í, когато сте готови.
5. Натиснете ï, за да изберете Store.
6. Натиснете Æ, за да съхраните фино
настроения канал под текущия му номер.
Ще се появи Stored.
7. Натиснете MENU, за да излезете.
6.4
Задаване на име или
преименуване на канали
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Install > Name.
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Name.
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
001 SPORT
002
003
004
005
006
007
008
001
002
003
004
005
006
007
008
3. С Î или ï изберете канала, който искате да
пренаредите.
4. Натиснете Æ за потвърждение.
5. С Î или ï изберете канала, на който искате
да смените.
6. Натиснете Í за потвърждение.
7. Повторете горните стъпки, за да
пренаредите повече канали.
8. Натиснете MENU, за да излезете.
6.6
3. С Î или ï изберете канала, който искате да
пренаредите.
4. Натиснете Æ, за да започнете.
Пренареждане на каналите
Създаване на списък с
предпочитани канали
BG
6.3
Натиснете P +/- на дистанционното управление,
за да сканирате каналите във вашия списък с
предпочитани канали. Можете да избирате
канали извън списъка, като натискате с
клавишите с цифри.
Добавяне или премахване на програми от
списъка с предпочитани канали
1. Натиснете MENU на дистанционното
управление и изберете Install > Fav.
Program.
BG-��
25
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
001
002
003
004
005
006
007
008
2. Натиснете Æ, за да влезете в менюто
Fav. Program.
3. С Î или ï изберете канала, който искате да
добавите или премахнете от списъка.
Install
Language
Country
Auto Store
Manual Store
Sort
Name
Fav. Program
001
002
003
004
005
006
007
008
4. Натиснете Æ, за да добавите или премахнете
канали от списъка.
DDБележка
Символът $ до номера на програмата
означава, че той е в списъка с
предпочитани канали.
5. Натиснете Í, за да се върнете в
предходното меню.
6. Натиснете MENU, за да излезете.
6.7
Стартиране на
демонстрация
DDБележка
Важи само за формата Widescreen.
Режимът на демонстрация показва
разликата между новите видео технологии,
които са внедрени в телевизора, и стандартните
телевизори без тези характеристики.
1. Натиснете DEMO на дистанционното
управление, за да включите режима на
демонстрация. Екранът се разделя на
BG-��
26
две. On показва картината с подобрено
качество, докато Off показва картината със
стандартно качество на изображението.
2. Натиснете DEMO отново, за да изключите
режима.
7
Свързване на
устройства
7.1
Преглед на връзките
2
1
6
7
75Ω
SERV. U
TV ANTENNA
8
SERV. U
75Ω
HDMI
EXT 2
EXT 1
(RGB/CVBS)
Pb
(CVBS)
Pr
Y
Pb
Pr
TV ANTENNA
Y
3
9
HDMI
(CVBS)
10
EXT 1
(RGB/CVBS)
4
5
Конектори на задната страна
Странични конектори
1. TV ANTENNA
6. S-VIDEO
S-Video вход за устройства с S-Video изход.
2. SERV. U
За сервизна употреба (не вкарвайте
слушалки тук).
3. HDMI
HDMI входове за плейъри на дискове
Blu‑ray, цифрови приемници, игрални
конзоли и други устройства с високо
качество на изображението.
4. EXT 2
Втори SCART конектор. Поддържа Audio
L/R, CVBS вход/изход, S-Video.
5. EXT 1
Първи SCART конектор за DVD плейъри,
видеокасетофони, цифрови приемници,
игрални конзоли и други SCART устройства.
Поддържа Audio L/R (аудио ляво/дясно),
CVBS вход/изход, RGB.
7. AUDIO L/R
Аудио L/R входове за устройства с
композитен и S-Video изход.
8. VIDEO (CVBS)
Сигнален видео вход за устройства с
композитен изход.
9. Компонентен (Y Pb Pr)
Компонентни видео (Y Pb Pr) и Audio L/R
входове за DVD плейъри, игрални конзоли
и други видео устройства с компонентен
изход.
10. Слушалки
Стерео минижак.
BG-��
27
BG
EXT 2
7.2
Избиране на качество на
връзката
Този раздел описва как да подобрите
аудиовизуалното качество, като свържете
устройствата към възможно най-добрите
конектори.
След като свържете устройствата, трябва да
ги разрешите, както е описано в Раздел 7.4
Настройване на устройствата.
7.2.1 HDMI – най-високо качество
HDMI създава възможно най-доброто качество
на картината и звука. Аудио и видео сигналите
са комбинирани в един HDMI кабел, което
осигурява некомпресиран цифров интерфейс
между телевизора и HDMI устройствата. Трябва
да използвате HDMI, за да получите най-високо
качество на изображението. Освен това трябва
да използвате и HDMI кабели, за да можете да
използвате Philips EasyLink, както е описано в
Раздел 7.5 Използване на Philips EasyLink.
7.2.2 Компонентен (Y Pb Pr) – високо
качество
Компонентният (Y Pb Pr) видео вход
осигурява по-добро качество на картината
от свързването през S-Video или композитен
видео вход. Въпреки че компонентният видео
вход поддържа сигнали с високо качество на
изображението, качеството на картината е
по-ниско от това при HDMI и е аналогово.
При свързване на компонентен видео кабел,
цветовете му трябва да си съвпадат с тези на
конекторите отстрани на телевизора. Също така
свържете Audio L/R кабел към червения и белия
Audio L/R входове.
Компонентен видео кабел Кабел Audio L/R
– червено, зелено, синьо – червено, бяло
7.2.3 SCART – добро качество
EEСъвет
Ако компютърът ви има само DVI
конектор, използвайте DVI-HDMI
адаптер, за да свържете устройството
си към HDMI конектор на задната
страна на телевизора. Трябва също така
да използвате отделен аудио кабел от устройството към минижак съединителя
AUDIO IN.
DDБележка
Philips HDMI поддържа HDCP
(High‑bandwidth Digital Contents
Protection – широколентовата защита
на цифрово съдържание). HDCP е форма
на управлението на цифрови права,
която защитава съдържанието с високо
качество на изображението при DVD или
Blu-ray дискове.
BG-��
28
SCART съчетава аудио и видео сигнали в
един кабел. Аудиосигналите са стерео, докато
видеосигналите може да бъдат с S-Video или
композитно качество. SCART не поддържа видео
с високо качество на изображението и сигналът е аналогов. Към телевизора са предоставени два
SCART конектора: EXT 1 и EXT 2.
7.2.4 S-Video – добро качество
7.3
Свързване на устройства
Аналоговото свързване през S-Video осигурява
по-добро качество на картината от композитния
видео вход. Когато свързвате вашето устройство
с S-Video, включете S-Video кабела към S-Video
съединителя отстрани на телевизора. Трябва да
свържете отделен Audio L/R (аудио ляво/дясно)
кабел от устройството към червения и бял Audio
L/R (аудио ляво/дясно) конектори отстрани на
телевизора.
Този раздел илюстрира как да свързвате
различни устройства с различни конектори и
допълва примерите в Ръководството за
бърз старт.
CCВнимание
Изключете захранващия кабел, преди да
свържете устройствата.
DDБележка
За свързване на дадено устройство
към телевизора могат да се използват различни видове конектори според
наличността им и според вашите нужди.
7.3.1 Плейър на дискове Blu-ray
Кабел за S-Video
Кабел Audio L/R
– червено, бяло
За видео с високо качество на изображението
свържете HDMI кабел, както е показано в
илюстрацията:
7.2.5 Композитен – основно
качество
75Ω
TV ANTENNA
HDMI
EXT 2
(CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
BG
Композитният видео вход осигурява
основна аналогова връзка, обикновено чрез
съчетаване на (жълт) видео сигнален кабел
с (червен и бял) Audio L/R сигнален кабел.
Спазете съответствието между цветовете на
кабелите, свързвани към композитния Video и
Audio L/R (аудио ляво/дясно) входове отстрани
на телевизора.
SERV. U
Плейър на дискове Blu-ray
Композитен аудио/видео кабел
- жълт, червен и бял
BG-��
29
7.3.2 DVD плейър
7.3.4 Комбинирано записващо DVD
устройство и приемник
За възпроизвеждане на DVD, свържете SCART
кабел към EXT 1.
SERV. U
За да приемате канали през антена и да
записвате програми на комбинирано DVD
устройство и приемник, свържете два кабела за
антена и един SCART кабел, както е показано
в илюстрацията:
75Ω
TV ANTENNA
75Ω
SERV. U
TV ANTENNA
HDMI
EXT 2
(CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
HDMI
EXT 2
(CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
DVD плейър
IN
7.3.3 S-Video устройство
За възпроизвеждане на сигнал от S-Video
устройство, свържете SCART кабел към EXT2
или S-Video конектор отстрани на телевизора.
SERV. U
OUT
DVD Устройство/Приемник
7.3.5 Отделно DVD устройство и
приемник
За да получавате канали от антена и да
записвате програми на отделно записващо DVD
устройство и приемник, свържете три антенни
кабела и три SCART кабела по показания начин:
75Ω
TV ANTENNA
SERV. U
HDMI
75Ω
TV ANTENNA
EXT 2
(CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
HDMI
EXT 2
(CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
OUT
IN
OUT
IN
S-Video устройство
DVD устройство
BG-��
30
Приемник / кабелен приемник
7.3.6 Камкордер, цифров фотоапарат,
игрална конзола или слушалки
Най-практичната връзка за преносими
устройства е отстрани на телевизора. Можете
например да свържете игралната конзола към
Y Pb Pr, цифровият фотоапарат или камкордера
към конекторите VIDEO/S-Video и AUDIO L/R
отстрани на телевизора.
SERV. U
75Ω
TV ANTENNA
HDMI
EXT 2
EXT 1
(RGB/CVBS)
Y
Pb
Pr
(CVBS)
7.4
Настройване на
устройствата
Когато всички устройства са свързани, трябва
да изберете вида на устройството, свързано към
всеки един от съединителите.
Преди да свържете компютъра:
• Настройте честотата на опресняване на
монитора на компютъра на 60 Хц. Вж.
Раздел 8 Технически спецификации за
списък на поддържаните компютърни
разделителни способности.
• Променете формата на телевизионната
картина на Unscaled, както е описано
в раздел 5.3.3 Променете формата на
картината.
7.4.1 Избор на конектори
Избор на устройството, свързано към
конекторите на телевизора.
1. Натиснете SOURCE на дистанционното
управление.
Source list
TV
EXT 1
EXT 2
EXT SIDE
S-VIDEO
YPbPr
HDMI
BG
7.3.7 Компютър
Свързване на компютър към задната
страна на телевизора
1. Използвайки кабел HDMI към DVI или
адаптер HDMI към DVI (свързан към кабел
HDMI), свържете съединителя HDMI на
гърба на телевизора със съединителя DVI на
компютъра.
2. Свържете аудио кабел от компютъра към
AUDIO L и R отстрани на телевизора.
2. С Î или ï изберете конектор.
3. Натиснете OK за потвърждение.
4. Повторете процедурата, за да изберете
друг конектор.
5. Натиснете SOURCE, за да излезете.
BG-��
31
7.5
Използване на Philips
EasyLink
Вашият телевизор поддържа Philips EasyLink,
което позволява възпроизвеждане и режим на
готовност с едно натискане на бутон между
съвместими с EasyLink устройства. Съвместимите
устройства трябва да бъдат свързани към
телевизора чрез HDMI и да бъдат назначени,
както е описано е Раздел 7.4.1 Избор на
конектори.
7.5.1 Използване на възпроизвеждане
с едно натискане на бутон
Когато свържете телевизора към устройства,
които поддържат възпроизвеждане с едно
натискане, можете да управлявате телевизора и
устройствата с едно дистанционно управление.
Например, когато натиснете one touch play на
дистанционното управление на DVD устройство,
вашият телевизорът на Philips автоматично ще
се превключи на точния канал, за да покаже
сигналът от DVD устройството.
7.5.2 Използване на режим на
готовност с едно натискане
Когато свържете телевизора към устройства,
които поддържат възпроизвеждане с
едно натискане, можете да използвате
дистанционното управление на телевизора,
за да превключите устройствата в режим на
готовност. Натиснете и задръжте бутона . на
дистанционното управление на телевизора за
3-4 секунди.
BG-��
32
8
Технически
спецификации
Поддържана разделителна способност
на екрана
•
HDMI/DVI-PC формати
640 x 480 @ 60 Хц, 72 Хц, 75 Хц, 85 Хц
720 x 480 @ 60 Хц*
800 x 600 @ 60 Хц, 72 Хц, 75 Хц, 85 Хц
1024 x 768 @ 60 Хц, 72 Хц, 75 Хц, 85 Хц
1280 x 720 @ 60 Хц*
* При свързване на компютър, който поддържа
разделителна способност от 480p или 720p,
функцията Mode Selection ще бъде
достъпна в менюто Features. Функцията
Mode Selection позволява избиране между
режимите PC и HD.
•
•
AUDIO L/R вход
•
Компонентен (Y Pb Pr), Audio L/R вход
•
изход за слушалки (стерео минижак)
Захранване
•
Мрежово захранване: AC 220-240V (±10%)
•
Мощност и консумация на електроенергия
в режим на готовност: Вж. техническите
спецификации на адрес www.philips.com
•
Околна температура: 5°C – 35°C
Спецификациите подлежат на промяна
без предизвестие. За подробни
спецификации на този продукт, отидете
на адрес www.philips.com/support.
HDMI видеоформати
720 x 480p @ 60 Хц
720(1440) x 480i @ 60 Хц
720 x 576p @ 50 Хц
720(1440) x 576i @ 50 Хц
1280 x 720p @ 60 Хц
1280 x 720p @ 50 Хц
1920 x 1080i @ 50 Хц, 60 Хц
1920 x 1080p @ 24 Хц, 25 Хц, 30 Хц, 50 Хц,
60 Хц
Тунер / Приемане / Предаване
•
Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
•
ТВ система: PAL Multi
•
Video възпроизвеждане: NTSC, SECAM, PAL
Дистанционно управление
Батерии: 2 x AAA размер (тип LR03)
BG
•
Връзки (отзад)
•
EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
•
EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS вход/изход,
S-Video
•
HDMI
•
TV ANTENNA
Връзки (отстрани)
•
S-Video
•
Video (CVBS) вход
BG-��
33
9
Отстраняване на
неизправности
Този раздел описва най-често срещаните
проблеми и съответните решения.
9.1
•
Изключете захранващия кабел, изчакайте
една минута и го включете отново към
електрическата мрежа.
Проверете дали захранващият кабел
е включен правилно и дали има ток в
мрежата.
Дистанционното управление не работи
както трябва:
•
Проверете дали батериите на
дистанционното управление са поставени
правилно съобразно посоките +/-.
•
Сменете батериите, ако са изтощени или
слаби.
•
Почистете лещите на дистанционното
управление и сензора на телевизора.
Светлинният индикатор на телевизора
за режим на готовност мига в червено:
•
•
Проверете дали антената е включена
правилно.
•
Проверете дали е избрано правилното
устройство.
Има звук, но няма картина:
•
Вж. Раздел 6.1 Автоматично инсталиране
на канали за указания как да смените езика
на менюто на телевизора.
BG-��
34
Проверете дали настройките за картината
са зададени правилно. Вж. Раздел 5.3.2
Регулиране на настройките на картината.
Получавате слаб телевизионен сигнал
от антената:
•
Проверете дали антената е правилно
свързана към телевизора.
•
Високоговорителите, незаземените аудио
устройства, неоновите лампи, високите
сгради или планини могат да повлияят на качеството на картината. Опитайте да
подобрите качеството на получавания
сигнал, като смените посоката на антената
или като преместите съответните устройства
на разстояние от телевизора.
•
Проверете дали е избрана правилната ТВ
система за вашия регион. Вж. Раздел 6.2
Ръчно инсталиране на канали.
•
Ако е слаб сигналът само на един канал,
опитайте се да го регулирате чрез фина
настройка. Вж. Раздел 6.3 Фина настройка
на канали.
Менюто на телевизора не е на
правилния език
•
Проблеми с картината
Индикаторът за захранването е
включен, но няма картина:
Въведете "0711", както е описано в
Раздел 5.6.3 Заключване на ТВ каналите
(Родителски контрол).
Не е необходимо никакво действие.
Пукането е в резултат на нормално
разширяване и свиване на телевизора при
затопляне и изстиване. Това не оказва
влияние на работата.
9.2
Изключете телевизора и извадете щепсела
от контакта. Изчакайте телевизорът да
изстине, преди да включите отново щепсела
в контакта и самия телевизор. Ако мигането
продължава по същия начин, свържете се с
нашия Център за поддръжка на клиенти.
При забравен код за функцията
"Child lock"
•
•
Общи проблеми с
телевизора
Телевизорът не се включва:
•
При включване/изключване на
телевизора или поставяне в режим
на готовност се чува пукане откъм
корпуса на телевизора:
Получавате ниско качество на
картината от свързани устройства:
•
Проверете дали устройствата са свързани
правилно. Също така назначете устройства
към конекторите, както е описано в
Раздел 7.4.1 Избор на конектори.
дали избраните настройки за Stereo и
Equalizer са правилни. Ако е необходимо,
опитайте да възстановите аудио
настройките към стандартните.
Проверете дали настройките за картината
са зададени правилно. Вж. Раздел 5.3.1
Регулиране на настройките на картината.
Телевизорът не е запомнил
настройките ми:
•
Проверете дали телевизорът е настроен
в режим У дома, което ви предлага
пълна свобода за промяна на настройките.
Вж. Раздел 5.4 Смяна между режимите
"В магазин" и "У дома".
Картината не съвпада с екрана; вместо
това е прекалено голяма или прекалено
малка:
•
•
Опитайте да смените формата на картината,
както е описано в Раздел 5.3.3 Смяна на
формата на картината.
Назначете устройството към конекторите,
както е описано в Раздел 7.4.1 Избор на
конектори.
Има картина, но звукът се чува само от
единия високоговорител:
•
9.4
Видео сигналите на някои устройства не
отговарят точно на размера на екрана.
Проверете изходния сигнал на устройството.
9.3
•
HDCP поддръжката може да удължи
времето, необходимо на телевизора
да покаже съдържанието от дадено
устройство.
•
Ако телевизорът не разпознае устройството
и на екрана няма картина, опитайте да
превключите от едно на друго устройство и
обратно, за да рестартирате.
•
Ако чувате прекъсващи звуци, прегледайте
ръководството за потребителя на HDMI
устройството, за да проверите дали са
правилни настройките за изходящия
сигнал. Освен това можете да се опитате
да включите аудио сигнал от HDMI
устройството към телевизора през входа
AUDIO IN на задната страна на телевизора.
•
Ако използвате адаптер или кабел за преход
от HDMI към DVI, проверете дали е свързан
допълнителен кабел към входа AUDIO IN.
Проблеми със звука
Има картина, но няма звук от
телевизора:
DDБележка
Ако не бъде открит аудио сигнал,
телевизорът автоматично ще изключи
изходящия аудио сигнал и няма да
посочи неизправност.
Проблеми с HDMI
връзката
Имате проблеми с HDMI устройства
Разположението на картината на
екрана е неправилно:
•
Проверете дали е зададена правилно
настройката на Balance, както е описано
в Раздел 5.3.4 Регулиране на настройките
на звука.
9.5
Проблеми с връзката към
компютър
•
Проверете дали всички кабели са свързани
правилно.
•
Проверете дали силата на звука не е
зададена на 0.
Изображението от компютър на
телевизора е нестабилно или не е
синхронизирано:
•
Проверете и дали не е заглушен звука.
•
Има картина, но звукът е с лошо
качество:
•
Проверете настройките за Sound, както
е описано в Раздел 5.3.4 Регулиране на
настройките на звука, като проверите
Проверете дали на компютъра са избрани
подходящи разделителна способност и честота на опресняване. Вж. Раздел 8
Технически спецификации за информация за
поддържаните разделителни способности и
честоти на опресняване.
BG-��
35
BG
•
9.6
Връзка с нас
Ако не можете да разрешите проблема си,
прегледайте разделът FAQ (често задавани
въпроси) за този телевизор на адрес
www.philips.com/support.
Ако проблемът остане нерешен, свържете
се с Центъра за обслужване на клиенти във
вашата страна, който е указан в списъка в това
ръководство.
BBПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се опитвайте да ремонтирате
телевизора сами. Това може да доведе
до сериозно нараняване, непоправими
щети по телевизора или да анулира
гаранцията.
DDБележка
Преди да се свържете с нас, е желателно
да знаете модела и серийния номер на
телевизора си. Тези номера се намират на
задната страна и отстрани на телевизора,
както и на опаковката.
BG-��
36
10 Индекс
Връзки
Качество на кабелите
D
Компонентен 28
Dual I/II (двоен звук) 14
Конектори на задната страна 27
H
Странични конектори 27
HDMI 28
свързване 29
Г
Гледане
HDMI/DVI-PC формати 33
Свързани устройства 12
HDMI видеоформати 33
ТВ 11
Грижа за околната среда
I
Изхвърляне на стари батерии 4
Incredible Surround 18
Изхвърляне на стария продукт 4
P
Консумация на електроенергия 4
Philips EasyLink
Рециклиране на опаковката 4
Използване на възпроизвеждане с едно
натискане на бутон 32
Д
Използване на режим на готовност с едно
натискане 32
Демо 26
Дистанционно управление
V
Батерии 9
VESA стенна конзола 7
Общ преглед 13
Основна употреба 6
Y
А
Е
Език
Избор 23
Автоматично изравняване на звука 18
Активен контрол 16
Менюта 23
Еквилайзер 18
Б
ЕМП 2
Баланс 18
З
Без звук 12, 14
В
Важна информация 3
BG
Y Pb Pr 28
Заключване за деца
Заключване на страничните бутони за
управление 21
BG-��
37
Запознаване 7
Цвят 16
Звук
Яркост 16
Регулиране на настройките
Ключалка "Кенсингтън" 7
Incredible Surround 18
Компонентен кабел 28
Автоматично изравняване на звука 18
Конектори на задната страна 5
Баланс 18
Контраст 16
Еквилайзер 18
Л
И
Лично 17
Игра 17
Избор на система 24
Икономия на енергия 17
М
Менюта
Език 23
Име на канали 25
Основен
Инсталиране на канали
автоматично 23
ръчно 24
Информация за безопасността 3
Използване 15
Монтиране на телевизора на стена 7
Н
Намаляване на шума 16
К
Картина
Настройване на устройствата 31
Използване на интелигентен режим
О
Игра 17
Острота 16
Икономия на енергия 17
Отстраняване на неизправности 34
Лично 17
Стандарт 17
Филм 17
Ярко 17
П
Поддръжка на екрана 4
Преименуване на каналите 25
Регулиране на настройките
Р
Активен контрол 16
Разширени настройки на картината 15
Контраст 16
Рециклиране на продукта 4
Намаляване на шума 16
Родителски контрол
Острота 16
Задаване/промяна на PIN код 20
Цветова температура 16
Заключване на всички канали 21
BG-��
38
Заключване на един или повече канали 21
Фина настройка на канали 25
С
Х
Списък с предпочитани канали 25
Характеристики на пикселите 2
Стандарт 17
Ц
Страна 23
Конектори 5
Цветова температура
Нормален 16
Контролен панел 5
Студено 16
Т
Топло 16
ТВ
Я
Връзки
Назад 27
Страна 27
Ярко 17
Яркост 16
Дистанционно управление
Основна употреба 6
Инсталиране на канал 23
Комутатор
Включване 9
Превключване в режим на готовност 11
Общ преглед 5
Основни менюта
Използване 15
Позиция 7
BG
Стойка 8
Странични бутони за управление 5
Телевизор
Включване 9
Превключване в режим на готовност 11
Телетекст на двоен екран 19
Технически спецификации 33
Ф
Филм 17
BG-��
39
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 39552
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising