Philips | 42PFL8654H/12 | Owner's Manual | Philips LCD телевизор 42PFL8654H/12 Ръководство за притежателя

Philips LCD телевизор 42PFL8654H/12 Ръководство за притежателя
Model
Serial
www.philips.com/support
Österreich
0810 000 205
€0.07 pro Minute
België/Belgique
078250145
€0.03 Per minuut/Par minute
България
+3592 489 99 96
Местен разговор
Hrvatska
01 6403 776
Lokalni poziv
Česká republika
800142840
Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759
Lokalt opkald
Estonia
6008600
kohalik kõne tariifi
Suomi
09 2311 3415
paikallispuhelu
France
0805 025 510
numéro sans frais
Deutschland
0800 000 7520
gebührenfreier Anruf
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország
0680018189
Ingyenes hívás
Hrvatska
0800 222778
free
Ireland
North 0800 055 6882
South 1800-PHILIPS 7445477
free
Italia
800 088774
Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17
local
Latvia
52737691
local
Lithuania
67228896
local
Luxemburg/Luxembourg
40 6661 5644
Ortsgespräch/Appel local
Nederland
0800 0230076
Gratis nummer
Norge
22 70 81 11
Lokalsamtale
Polska
(022) 349-15-05
Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal
800 780 903
Chamada Grátis
România
0800-894910
0318107125
Apel gratuit
Apel local
Россия
(495) 961-1111
0.15 USD/minute
Србија
+381 114 440 841
Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537
Bezplatný hovor
Slovenija
00386 12 80 95 00
lokalni klic
España
900 800 655
Teléfono local gratuito solamente para
clientes en España
Sverige
08 5792 9100
Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera
0844 800 544
Schweizer Festnetztarif
Türkiye
0800 261 3302
Şehiriçi arama
United Kingdom
General No: 0800 331 6015
General National Rate No:
0870 911 0036
free
National rate
Україна
8-800-500-69-70
Місцевий виклик
This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.
1 Бележка
3
2 Важно
5
3 Вашият продукт
9
Общ преглед на продукта 9
4 Използване на продукта
11
Включване/изключване или превключване
в режим на готовност на телевизора 11
Превключване на канали 11
Промяна на силата на звука на
телевизора 12
Гледане на сигнал от свързани
устройства 12
Гледане на Net TV (само при някои
модели) 14
Използване на телетекст 15
Използване на Ambilight (само при някои
модели) 15
5 Допълнителни функции на
продукта
16
Смяна на настройките за език 16
Влизане в началното меню 17
Достъп до менюто с опции 17
Влизане в менюто за настройка 18
Промяна на настройките на картината
и звука 18
Промяна на настройките на Ambilight
(само при някои модели) 24
Използване на разширените функции за
телетекст 25
Създаване и използване на списъци с
предпочитани канали 27
Преподреждане/повторно сортиране и
преименуване на канали 28
Скриване и показване на канали 29
Използване на електронния справочник
на програмите 29
Използване на таймерите 31
Използване на заключването за деца и
заключването с оценки 31
Използване на субтитри 33
Използване на часовника на
телевизора 34
Преглед на снимки, възпроизвеждане на
музика и гледане на видео 36
Слушане на цифрови радиоканали 38
Актуализиране на софтуера на
телевизора 38
Промяна на предпочитания за
телевизора 40
Стартиране на ТВ демонстрация 41
Възстановяване на фабричните
настройки на телевизора 41
Използване на универсално
дистанционно управление (само при
някои модели) 41
6 Инсталиране на канали
43
Автоматично инсталиране на канали 43
Ръчно инсталиране на канали 44
Ръчно актуализиране на списъка на
каналите 46
Тестово цифрово приемане 46
Промяна на настройките съобщението
за стартиране 47
7 Свързване на устройства
48
Съединители на гърба 48
Странични съединители 50
Свързване на компютър 51
Свързване към компютърна мрежа (само
при някои модели) 53
Използване на модула за условен
достъп 58
Назначаване на декодер за канала 58
Използване на Philips EasyLink 59
Използване на ключалка “Кенсингтън” 62
8 Информация за продукта
63
Поддържани разделителни способности
на екрана 63
Мултимедия 63
Тунер / Приемане / Предаване 64
Дистанционно управление 64
BG
1
Бъ лг а р ск и
Съдържание
Захранване 64
Поддържани монтажни стойки за
телевизор 64
Информация в ЕСП 65
9 Отстраняване на неизправности 66
Общи проблеми с телевизора 66
Проблеми с каналите на телевизора 66
Проблеми с картината 67
Проблеми със звука 67
Проблеми с HDMI връзката 68
Проблеми с USB връзката 68
Проблеми с връзката към компютър 68
Връзка с нас 69
10 Кодове за универсално
дистанционно управление
70
11 Показалец
83
2
BG
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
Спецификациите подлежат на промяна
без предизвестие. Търговските марки
са собственост на Koninklijke Philips
Electronics N.V или на съответните си
притежатели. Philips си запазва правото
да променя изделията си по всяко време
без задължението да внася съответните
промени във вече доставени изделия.
Съдържанието на това ръководство би
трябвало да е достатъчно за използването
на системата по предназначение. Ако
продуктът или отделните му модули или
процедури се използват за цели, различни
от определените тук, трябва да се получи
потвърждение за валидност и годност.
Philips гарантира, че материалът сам по себе
си не нарушава каквито и да било патенти
в САЩ. Няма допълнителни изрични или
подразбиращи се гаранции.
Гаранция
• Съществува риск от нараняване,
повреда на телевизора или анулиране
на гаранцията! Никога не се опитвайте
да ремонтирате телевизора сами.
• Използвайте телевизора и аксесоарите
само по предназначението им,
зададено от производителя.
• Предупредителният знак на гърба
на телевизора указва риск от токов
удар. Никога не сваляйте капака на
телевизора. За сервиз и поправка
се свързвайте винаги с отдела по
поддръжката на клиенти на Philips.
•
Всякакви действия, изрично забранени
в това ръководство, всякакви промени
или процедури по монтаж, които не са
препоръчани или упълномощени в това
ръководство, ще анулират гаранцията.
Характеристики на пикселите
Този LCD продукт има голям брой
цветни пиксели. Въпреки че има
над 99,999% ефективни пиксели,
възможно е трайно на екрана да се
появят черни или ярко осветени точки
(червени, зелени или сини). Това е
структурно свойство на дисплея (в
рамките на широко разпространените
индустриални стандарти) и не
представлява неизправност.
Софтуер с отворен код
Този телевизор съдържа софтуер
с отворен код. По този начин
Philips предлага да достави или да
предостави при поискване срещу
такса, не по-голяма от цената на
физическо разпространяване на
източника, пълно, четимо от компютър
копие на съответния код на източника
на носител, обичайно използван за
обмен на софтуер. Тази оферта важи
за срок от 3 години след датата на
покупка на продукта. За да получите
програмния код, пишете на
Development Manager
Технология и развитие
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, ниво 3
Singapore 319762
Съвместимост с ЕМП
Koninklijke Philips Electronics N.V.
произвежда и продава много изделия,
предназначени за потребителите,
които - като всяка друга електронна
BG
3
Бъ лг а р ск и
1 Бележка
апаратура - могат да излъчват и
приемат електромагнитни сигнали.
Един от водещите делови принципи на
компанията Philips е в нашите изделия
да се вземат всички необходими мерки
за безопасност, да се придържаме
към всички приложими изисквания на
закона и да бъдем в съответствие с
всички стандарти за електромагнитни
смущения, налични към момента на
произвеждане на изделията.
Philips има за правило да разработва,
произвежда и продава изделия,
които не са вредни за здравето.
Philips потвърждава, че съгласно
съвременните научни данни, при
правилно използване на неговите
изделия в съответствие с тяхното
предназначение, те са безопасни.
Philips играе активна роля в
разработването на международни
стандарти за електромагнитни
смущения и за безопасност, което
на свой ред позволява на Philips да
предвижда бъдещото развитие на
стандартизацията с оглед ранното й
внедряване в своите изделия.
1
2
4
Предпазител за мрежовото
захранване (само за Обединеното
кралство)
Този телевизор е оборудван с
одобрен щепсел с три конектора.
Ако е необходимо да се смени
предпазителят за мрежовото
захранване, той трябва да се смени с
предпазител със същата стойност като
посочената на щепсела (примерно
10A).
3
Поставете обратно капака на
предпазителя.
За да се поддържа съответствие с
директивата за EMC, щепселът за
мрежовото захранване не бива да се отделя
от захранващия кабел.
Авторски права
VESA, FDMI и логото на VESA Mounting
Compliant са търговски марки на
Video Electronics Standards Association
(Асоциацията за стандарти в областта на
видеоелектрониката).
Windows Media е или регистрирана
търговска марка или търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
® Kensington и Micro Saver са регистрирани
в САЩ търговски марки на ACCO World
Corporation с публикувани регистрации и
заявки за регистрация, намиращи се в процес
на обработка в други страни по света.
DLNA®, емблемата на DLNA и DLNA 1.0
Certified са търговски марки, сервизни марки
или сертификационни знаци на Digital Living
Network Alliance.
Всички останали регистрирани и
нерегистрирани търговски марки са
собственост съответните си притежатели.
Махнете капака на предпазителя и
самия предпазител.
Резервният предпазител трябва да
отговаря на BS 1362 и да има знак за
одобрение ASTA. Ако предпазителят
е загубен, свържете се с търговеца, за
да проверите правилния тип.
BG
Произведен по лиценз на BBE Sound, Inc.
Лицензиран от BBE, Inc съгласно един или
повече от следните американски патенти:
5510752, 5736897. BBE и символът на BBE са
регистрирани търговски марки на BBE Sound
Inc.
Прочетете и разберете всички инструкции,
преди да използвате телевизора. Гаранцията
не важи в случай на повреда поради
неспазване на инструкциите.
Безопасност
Съществува риск от токов удар или
пожар!
• Никога не излагайте телевизора на
дъжд или вода. Никога не поставяйте
съдове с течности (като вази
например) до телевизора. Ако върху
или в телевизора бъдат разлети
течности, го изключете незабавно от
електрическия контакт. Свържете се с
отдела за грижа за клиенти на Philips за
проверка на телевизора, преди да го
използвате отново.
• Никога не поставяйте телевизора,
дистанционното или батериите до
пламъци или други източници на
топлина, включително и на директна
слънчева светлина.
С цел предотвратяване
разпространението на огън винаги
дръжте всички свещи и други пламъци
далеч от телевизора, дистанционното
и батериите.
•
•
Никога не пъхайте предмети във
вентилационните отвори или в други
отвори на телевизора.
Когато телевизорът е завъртян, се
уверете, че захранващият кабел не е
опънат. При обтягане на захранващия
кабел може да се разхлабят връзките и
да се образува волтова дъга.
Съществува риск от късо съединение или
пожар!
• Никога не излагайте дистанционното
или батериите на дъжд, вода или
прекомерна топлина.
• Избягвайте опъване на захранващите
щепсели. Разхлабените захранващи
щепсели могат да доведат до пожар.
Съществува риск от нараняване или
повреда на телевизора!
• За повдигане и носене на телевизора,
който тежи повече от 25 килограма
(55 фунта), са необходими двама души.
• При монтиране на телевизора
на стойка, използвайте само
предоставената заедно с него
стойка. Закрепете добре стойката за
телевизора. Поставете телевизора
на равна и хоризонтална повърхност,
която може да издържи общото тегло
на телевизора и стойката.
• При монтиране на телевизора на
стена, използвайте само стенен
монтаж, който може да издържи
теглото на телевизора. Закрепете
стенния монтаж на стена, която
може да издържи общото тегло
на телевизора и стенния монтаж.
Koninklijke Philips Electronics N.V. не
носи отговорност за неправилно
монтиране на стената, довело до
инцидент, нараняване или повреда.
Съществува риск от нараняване за деца!
Следвайте тези предпазни мерки, за
да избегнете падане на телевизора и
причиняване на нараняване на деца:
• Никога не поставяйте телевизора на
повърхност, покрита с плат или друг
материал, който може да се издърпа.
• Уверете се, че никоя част на
телевизора не стърчи по ръбовете на
повърхността.
• Никога не поставяйте телевизора на
висока мебел (като рафт за книги), без
първо да закрепите съответната мебел
и <item> към стената или към друга
подходяща упора.
BG
5
Бъ лг а р ск и
2 Важно
•
Обяснете на децата за
съществуващата опасност при
катерене върху мебелите за достигане
на телевизора.
Съществува риск от прегряване!
Никога не поставяйте телевизора в
ограничено пространство. Винаги
оставяйте около телевизора пространство
от поне 4 инча или 10 см за вентилация.
Уверете се, че вентилационните отвори на
телевизора не са закрити от пердета или
други предмети.
Съществува риск от повреда на
телевизора!
Преди да включите телевизора в контакта,
се уверете, че напрежението съответства
на записаната на гърба на телевизора
стойност. Не включвайте телевизора в
контакта, ако напрежението е различно.
Съществува риск от нараняване, пожар
или повреда на захранващия кабел!
• Никога не поставяйте телевизора или
други предмети върху захранващия
кабел.
• За да можете лесно да изключвате
захранващия кабел на телевизора от
контакта, се уверете, че имате пълен
достъп до захранващия кабел по всяко
време.
• При изключване на захранващия кабел
винаги дърпайте щепсела, а не самия
кабел.
• Изключете телевизора от
електрическия контакт и антената
преди гръмотевични бури. По време
на гръмотевични бури никога не
докосвайте която и да е част на
телевизора, захранващия кабел или
кабела на антената.
Съществува риск от увреждане на слуха!
Избягвайте използване на слушалки на
високо ниво на звука или за продължителен
период от време.
Ниски температури
Ако телевизорът се транспортира при
температури под 5° C, разопаковайте го и
изчакайте, докато той се приспособи към
6
BG
околната температура на помещението,
преди да го свържете към електрически
контакт.
Поддръжка на екрана
•
•
•
•
•
Избягвайте колкото може статични
изображения на екрана. Статичните
изображения са изображения, които
остават на екрана за дълго време.
Примери: менюта на екрана, черни
ленти и часове/дати. Ако се налага да
използвате статични изображения,
намалете контраста и яркостта на
екрана, за да избегнете повреждането
му.
Изключете телевизора, преди да го
почиствате.
Почиствайте телевизора с мека и
влажна тъкан. Никога не използвайте
върху телевизора вещества като
алкохол, химикали или домашни
почистващи препарати.
Съществува риск от повреда на
телевизора! Никога не докосвайте,
натискайте, търкайте или драскайте
екрана с каквито и да е предмети.
За да избегнете деформации и
избледняване на цвета, избърсвайте
капчиците вода възможно най-скоро.
Изхвърляне на старите продукт и
батерии
Продуктът е разработен и произведен
от висококачествени материали и
компоненти, които могат да бъдат
рециклирани и използвани повторно.
Когато символът на зачеркнатата кръгла
кофа за боклук е прикрепен към продукта,
Продуктът съдържа батерии, обхванати
от Директива 2006/66/ЕО. Тези батерии
не могат да се изхвърлят заедно с
обикновените битови отпадъци.
Информирайте се за местните правила
за разделно събиране на батерии, тъй
кто правилното им изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве.
ECO-Green
•
•
Висока енергийна ефективност
Нисък разход на енергия в режим на
готовност
• Проектирано за лесно рециклиране
Philips непрекъснато насочва вниманието
си към намаляването на въздействието
върху околната среда от своите
иновационни потребителски изделия.
Нашите усилия са насочени към
екологичносъобразни подобрения в
процеса на производство, намаляване на
вредните вещества, ефективно използване
на енергията, инструкции за действия в
края на жизнения цикъл на изделието и
рециклиране на изделията.
Благодарение на нашите усилия за
опазване на околната среда, на този
телевизор бе присъден европейският знак
Ecolabel - цветето - www.ecolabel.eu
Можете да намерите подробна
информация за консумацията на енергия
в режим на готовност, гаранционната
политика, резервните части и
рециклирането на този телевизор на уеб
сайта на Philips за вашата страна на адрес
www.philips.com.
Този телевизор има функции,
които допринасят за енергийно
ефективна употреба. Този телевизор
е получил европейски знак Ecolabel
за екологичносъобразните си
характеристики.
Функции за енергийна ефективност
• Сензор за околна светлина
За да пести енергия, вграденият
сензор за околна светлина намалява
яркостта на телевизионния екран,
когато околната светлина намалее.
• Пестене на енергия
Настройката [Стандартен] на
телевизора съчетава няколко
настройки, в резултат на което се
пести енергия. Вж. [Интелигентни
настройки] в менюто [Настройка].
• Ниска консумация на енергия в
режим на готовност
Водещата в своя клас и значително
усъвършенствана електроника
намалява консумацията на енергия
от телевизора до изключително
ниско ниво, без това да се отразява
на постоянните функции в режим на
готовност.
BG
7
Бъ лг а р ск и
това означава, че продуктът е обхванат от
Директива 2002/96/ЕО: Информирайте се
за местната система за разделно събиране
на отпадъци за електрически и електронни
продукти.
Действайте съобразно местните правила
и не изхвърляйте старите си продукти
заедно с норманите битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на стария
продукт помага за предотвратяването
на потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
Управление на разхода на енергия
Авангардното управление на разхода
на енергия на този телевизор осигурява
най-ефективното използване на енергията
му. Можете да проверите как личните
ви настройки, текущото ниво на яркост
на картината и околната осветеност
определят относителното потребление на
енергия.
Натиснете DEMO, след което изберете
[Active Control] и натиснете OK. Текущата
настройка на телевизора е подчертана.
Можете да изберете друга настройка, за
да проверите съответните стойности.
Прекратяване на използването
За да се информирате за процедурите по
правилното изхвърляне на телевизора и
батериите, вж. “Изхвърляне на старите
продукт и батерии” в това ръководство
(вж. ‘Изхвърляне на старите продукт и
батерии’ на стр. 6) за потребителя .
8
BG
e LightGuide: преден светодиоден
индикатор
Дистанционно управление
Поздравяваме ви за покупката и добре
дошли при Philips! За да се възползвате
изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте продукта на сайта www.
philips.com/welcome.
1
29
28
27
Общ преглед на продукта
26
Този раздел ви дава общи сведения за найчесто използваните бутони за управление и
функции на телевизора.
2
3
4
5
6
7
25
Странични бутони за управление и
индикатори
4
24
3
23
2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
22
5
20
21
a
POWER: Включва или изключва
продукта. Продуктът не се изключва
от захранването напълно, докато не се
изключи физически.
b P/CH +/-: Превключване на следващ
или предишен канал.
c
SOURCE: Избор на свързани
устройства.
d VOLUME +/-: Увеличаване или
намаляване на силата на звука.
a
(Готовност – Вкл.)
Превключва режима на продукта
на режим на готовност, ако е
включен.
• Включва продукта, ако е в режим
на готовност.
BG
9
•
Бъ лг а р ск и
3 Вашият
продукт
b Универсални бутони за управление
(DVD/STB/HTS)
*Контроли и други устройства, като
например DVD плейър, цифрова
приставка или система за домашно
кино от Philips или други марки.
c Цветни бутони
Избират се задачи или опции.
d
e
(У дома)
Включване или изключване на
демонстрационното меню.
OPTIONS
Достъп до опции, свързани с текущата
активност, или избор.
f OK
Потвърждаване на запис или избор.
g
(Бутони за навигация)
Навигиране в менютата.
h
INFO
Показване на информация за
програмата, ако има такава.
i
(Назад)
**Търси назад.
j
(Напред)
**Търси напред.
k
(Възпроизвеждане/пауза)
**Стартира, поставя пауза или
подновява възпроизвеждането.
l
(Записване)
**Стартира или прекратява
записването на видео.
m
(Стоп)
**Спира възпроизвеждането.
n
(Без звук)
Изключване или възстановяване на
звука.
o P +/- (Program +/-)
Превключване на следващ или
предишен канал.
10
BG
p
FORMAT
Избиране на форматирането на
картината.
q DISC MENU
Достъп или изход от менюто на диска.
r TELETEXT
Включване/изключване на телетекста.
s 0-9 (Бутони с цифри)
Избор на канал или настройка.
t
SOURCE
Избор на свързани устройства.
u AMBILIGHT
*Включване или изключване на
Ambilight.
v SUBTITLE
Разрешаване или забраняване на
субтитри.
w NET TV
*Достъп до Net TV.
x
+/- (Сила на звука +/-)
Увеличаване или намаляване на силата
на звука.
y
BACK
Връщане към предишното меню.
z
GUIDE
Дава достъп до или излиза от
електронното програмно ръководство
(EPG).
{ DEMO
Включване или изключване
демонстрационното меню.
|
*Достъп до електронното
ръководство за потребителя.
} TV
Превключва обратно на антенния
източник.
*Тази функция е налична само при някои
модели.
**Контролира свързаното съвместимо с
EasyLink устройство.
Този раздел ще ви помогне при
извършването на основни действия (вж.
‘Допълнителни функции на продукта’ на стр.
16).
Съвет
Бъ лг а р ск и
4 Използване на
продукта
•• Докато е в режим на готовност,
телевизорът продължава да консумира
електроенергия. Ако няма да използвате
телевизора дълго време, изключете
захранващия му кабел от контакта.
Забележка
•• Ако не можете да намерите
дистанционното си управление и искате
да включите телевизора от режим на
готовност, натиснете P/CH +/- отстрани на
телевизора.
Включване/изключване или
превключване в режим на
готовност на телевизора
Превключване на канали
За включване
• Ако предният светодиоден индикатор
е изключен, натиснете POWER
отстрани на телевизора.
• Ако предният светодиоден индикатор
е червен, натиснете (Готовност
– Вкл.) на дистанционното управление.
За превключване в режим на готовност
• Натиснете (Готовност – Вкл.) на
дистанционното управление.
»» Предният светодиоден индикатор
светва в червено.
За изключване
• Натиснете POWER отстрани на
телевизора.
»» Предният светодиоден индикатор
се изключва..
•
•
•
Натиснете P +/- на дистанционното
управление или P/CH +/- отстрани на
телевизора.
Въведете номер на канал с помощта на
Бутони с цифри.
Използвайте мрежата (вж.
‘Превключва каналите с таблицата за
канали’ на стр. 12) с каналите.
BG
11
Забележка
•• Когато използвате списък с предпочитани,
Промяна на силата на звука
на телевизора
можете да избирате само от каналите в
списъка.
Превключва каналите с таблицата
за канали
Таблицата с каналите позволява да
прегледате всички налични канали във
формат за таблица.
1
Натиснете бутона OK.
»» Показва се таблицата с каналите.
1 2 3 4 5
6 7 RTL 8 8 9 10
11 12 13 14 15
166 177 1 8 1 9 20
2
3
Ned 1
N d2
Ned
SBSS 6
RTL 7
B 1
BBC
BBC 2
Comedy
ed
edy
CNN
NN
N
Ned 3
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickelo
elo
KetNet
KetN
Net
et
Discover
ve
ver
National
onal
on
a
Euro
ros
osp
sp
sp
Animal
ma
mal
HBO
BO
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете канал.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Показва се избраният канал.
За увеличаване или намаляване на силата
на звука
• Натиснете
+/-.
• Натиснете VOLUME +/- отстрани на
телевизора.
За включване или изключване на звука
• Натиснете , за да изключите звука.
• Натиснете отново, за да включите
звука.
Забележка
•• Използвайте менюто [Звук], за да
регулирате силата на звука (вж. ‘Регулиране
на настройките на звука’ на стр. 23) на
слушалките.
Гледане на сигнал от
свързани устройства
Забележка
•• За лесен достъп, добавете нови устройства
към началното меню, преди да ги изберете.
12
BG
Свържете и включете устройствата, преди
да са добавени в началното меню.
Съвет
Бъ лг а р ск и
Добавяне на устройство към
началното меню
•• За да избегнете претрупване на екрана,
премахнете устройствата от началното
меню, след като вече не са свързани (вж.
‘Премахване на устройства от началното
меню’ на стр. 17).
Избор на устройство чрез
началното меню
1
Натиснете (У дома) .
»» Ще се появи началното меню.
1
Гледане на ТВ
Преглеждане в USB
Преглед компют.
2
Добавете ваши
устройства
Преглед Net TV
2
3
4
Настройка
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Добавете ваши устройства].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се покаже съобщение с избрано
[Старт], което ще ви подкани да
стартирате ръководството за
добавяне на ново устройство.
Натиснете бутона OK.
»» Следвайте инструкциите на екрана,
за да изберете типа устройство и
мястото му на свързване. Когато
ръководството е завършено, се
добавя икона на ново устройство
към началното меню.
3
Натиснете (У дома) .
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете устройство.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Телевизорът превключва на
избраното устройство.
Избор на устройство чрез списъка с
източници
1
2
3
Натиснете
SOURCE.
»» Ще се покаже списъка с източници.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете устройство.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Телевизорът превключва на
избраното устройство.
BG
13
Гледане на Net TV (само
при някои модели)
Когато телевизорът е свързан към интернет,
можете да използвате Net TV за достъп до
видео клипове, картини, музика, информация,
игри и други онлайн услуги.
Забележка
•• Koninklijke Philips Electronics N.V. не
носи отговорност за съдържанието,
предоставено от доставчиците на услугата
Net TV.
Достъп до Net TV
Маркиране на предпочитани
страници в Net TV
Можете да маркирате страници или услуги
в Net TV като предпочитани, за по-лесен
достъп.
1
2
3
4
Забележка
•• Свържете телевизора към компютърна
мрежа, преди да влезете в Net .
1
Натиснете бутона NET TV.
»» Появява се началната страница на
Net TV.
Навигиране в Net TV
Натиснете:
• Бутони за навигация, за да навигирате
в Net TV или уеб страници
• OK, за да прегледате или да изберете
даден елемент
•
BACK, за да се върнете на
предишната страница
•
(У дома), за да излезете от Net TV
и да се върнете на началното меню
14
BG
В Net TV натиснете Бутони за
навигация, за да изберете [Маркиране
като предпочитано].
Натиснете бутона OK.
Натиснете Бутони за навигация, за
да навигирате до страницата, която
искате да маркирате, след което
натиснете OK.
Когато приключите натиснете Бутони
за навигация, за да изберете [Готово],
след което натиснете OK.
Изчистване на хронологията на
браузъра
Изчистете хронологията на браузъра, за да
премахнете пароли, бисквитки и данни за
преглеждане от вашия телевизор.
1
2
3
Натиснете (У дома) .
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация , за да
изберете [Инсталиране] > [Памет на
телевизор за Clear Net].
»» Пароли, бисквитки и друга
хронология на браузъра са
премахнати от вашия телевизор.
1
2
3
Задаване на активен режим на
Ambilight
Бъ лг а р ск и
Използване на телетекст
Активният режим на Ambilight ви
позволява да задавате скоростта, с
която Ambilight отговаря на екранните
изображения.
Натиснете бутона TELETEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Изберете страница според:
• Въвеждане на номера на
страницата с Бутони с цифри.
• Натискане на P +/- или Бутони
за навигация за преглед на
следващата или предишната
страница.
• Натискане на Цветни бутони за
избор на цветен елемент
• Натискане на
BACK за
връщане на предишната отворена
страница.
Натиснете TELETEXT за излизане от
телетекста.
1
2
3
Натиснете и задръжте AMBILIGHT за
поне три секунди.
»» Показва се [Активен режим]
лентата.
Натиснете Бутони за навигация, за да
преместите плъзгача към [Спокойно]
за по-лесна отзитчивост на Ambilight;
или към [Динам.] за по-бърза
отзитчивост
Натиснете
BACK, за да излезете.
Забележка
•• Можете да промените настройката на
активния режим на Ambilight, само ако
Ambilight [Цвят] е зададено на [Активен
режим]. е повече информация за тази и
други разширени функции на Ambilight.
Използване на Ambilight
(само при някои модели)
1
2
Натиснете бутона AMBILIGHT.
»» Ambilight се включва.
Натиснете AMBILIGHT отново, за да
изключите Ambilight.
Съвет
•• Използвайте Ambilight като всекидневна
светлина, като натиснете AMBILIGHT,
когато телевизорът е в режим на готовност.
Натиснете OK, за да промените цветовете.
BG
15
5 Допълнителни
функции на
продукта
Езици
Смяна на настройките за
език
Забележка
2
3
4
5
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Инсталиране] > [Езици] >
[Език на менютата].
»» Показва се списък с езици.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете език за менюто.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Избраният език се прилага към
менюто.
•
•
•
•
•
В допълнение към [Език на менютата]
можете да конфигурирате следните
настройки за езика чрез менюто [Езици]
(само за цифрови канали):
•
16
BG
Danssk
П почи
Пред
Пре
почитани
тани
тания
ания
Ауди
уди
дио до
ди
допълн
пъл
пълн
ъл ител
ит на
ит
н
Deuttsch
Декодер
Деко
д
де
дер
Субтитри
Субт
итри
трр осн
основна
основна
EÏÏËÓÈÎο
Часо
асовник
вни
Субт
С
убтит
итри допълни
допълниителн
елнаа English
Фабр
б ични нас
бр
настроййки
Телетекс
екс
кст основнна
кс
С увреденн слух
слух
ако езиковите настройки са правилни.
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
CeŠtitina
E ñol
Espa
Телетекс
Теле
текстт доопълн
п иттел
телна Frannçais
телна
ai
•• Преминете направо на следващата стъпка,
1
Език на менютата
Ау о основна
Ау
новн
вна
Инст
с алиране на каанал Ауди
Hrvatsk
Hrvatski
[Аудио основна]/[Аудио
допълнителна]
Изберете основен и допълнителен
езици на звука за цифровите канали.
[Субтитри основна]/[Субтитри
допълнителна]
Изберете основен и допълнителен
езици на субтитрите за цифровите
канали.
[Телетекст основна]/[Телетекст
допълнителна]
Изберете основен и допълнителен
езици на телетекста за цифровите
канали.
[С увреден слух]
Изберете [Вкл.] за показване на
субтитри с основен и допълнителен
езици на звука.
[Хора с увредено зрение]
Ако са достъпни допълнителни
озвучени коментари, изберете ги
за прослушване при потребители с
проблеми със зрението с помощта
на опциите: [Високоговорители],
[Слушалки] или [Високоговорители
+ слушалки]. Изберете [Изкл.], за да
деактивирате тази функция.
[Предпочитан звуков формат]
Изберете [Разширена] за найдобро възпроизвеждане на звук
от системи за домашно кино.
Изберете [Стандартен] за найдобро възпроизвеждане на звук от
високоговорителите на телевизора и
основните звукови системи.
Влизане в началното меню
1
Натиснете (У дома) .
»» Ще се появи началното меню.
•• Натиснете
(У дома) по всяко време, за
да излезете от началното меню.
•• Натиснете
BACK по всяко време, за да
излезете от менюто [Настройка].
•• Натиснете OPTIONS по всяко време, за
да излезете от менюто с опции.
Премахване на устройства от
началното меню
Гледане на ТВ
Преглеждане в USB
Преглед компют.
Добавете ваши
устройства
Преглед Net TV
Настройка
Ако устройството вече не е свързано към
телевизора, го премахнете от началното
меню.
1
2
2
3
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете даден елемент от началното
меню:
• [Гледане на ТВ]Превключване
обратно на антенния източник,
ако е избран друг такъв.
• [Настройка]Достъп до менютата,
които ви позволяват да променяте
картината, звука и други
настройки на телевизора.
• [Добавете ваши
устройства]Добавяне на нови
устройства към началното меню.
• [Преглеждане в USB]Ако е
свързано USB устройство за
съхранение, се влиза в браузъра за
съдържание.
• [Преглед компют.]Ако е достъпна
компютърна мрежа, се влиза в
браузъра за съдържание.
• [Преглед Net TV]Достъп до Net
TV.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
3
4
5
Натиснете (У дома) .
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете устройство, което да
премахнете.
Натиснете OPTIONS.
»» Показва се списък с избрано
[Изваждане на това устройство].
Натиснете OK.
»» Ще се появи съобщение, което
ще ви подкани да премахнете
устройството.
Натиснете OK.
»» Ще се покаже началното меню, като
устройството ще е премахнато.
Достъп до менюто с опции
Менюто с опции предоставя бърз достъп
до лентата за опит с картина и звук,
менюто, както и други полезни функции,
като например [Състояние]. Менюто
[Състояние] предоставя общ преглед на
текущата информация за телевизора.
1
Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
BG
17
Бъ лг а р ск и
Началното меню ви предоставя лесен
достъп до настройките на свързаните
устройства, картините и звука, както и до
други полезни функции.
Съвет
Забележка
Хора с увре
увредено
дено зрен
зрение
ие
Силаа на звука
у -хора
хора
р с увред
вред
редеено зрени
ни
ие
•• Гъвкавостта за промяна на настройките
е ограничена, ако местоположението на
телевизора е зададено на режим [Магазин].
Задайте местоположението на телевизора
на режим [Начало], за да влезете във всички
настройки (вж. ‘Промяна на предпочитания
за телевизора’ на стр. 40) на телевизора.
Мар
М
Марк
ар иран
ира
и
ране като
ато пре
пред
рее почитано
тано
но
о
О инте
Общ
инте
нтерфей
ерфей
рф с
рф
рфе
Състояние
Часо
со
овник
ни
2
3
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете опция.
Натиснете бутона OK.
»» Показва се менюто с избрани опции.
Влизане в менюто за
настройка
Менюто [Настройка] ви предоставя достъп
до настройките за картина, звук и други
настройки на телевизора.
1
2
3
Натиснете (У дома) .
»» Ще се появи началното меню.
Използване на интелигентни
настройки
Използвайте интелигентните настройки
за прилагане на предварително зададени
настройки за картина и звук.
1
2
3
4
5
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Интелигентни настройки].
Натиснете бутона OK.
»» Показва се списък с интелигентни
настройки.
Персонален режим
Ж
Жив
Промяна на настройките на
картината и звука
Промяна на настройките на картината и
звука, за да отговарят на предпочитанията
ви. Можете да приложите предварително
зададените настройки или да промените
настройките ръчно.
18
BG
Ecтecтвeни
Ec
Кино
Игра
Иг
Стандарт
Стан
дартен
н
6
Натиснете Бутони за навигация за
избор на:
• [Персонален режим]Настройване
на телевизора спрямо личните
ви предпочитания, зададени в
менютата [Картина] и [Звук] в
[Настройка].
•
•
•
•
7
8
[Жив]Разширени и динамични
настройки, идеални за ежедневна
употреба.
[Ecтecтвeни]Настройка за
естествена картина.
[Кино]Идеална настройка за
гледане на филми.
[Игра]Ideal settings for gaming.
[Стандартен]Найенергопестящите настройки.
Стандартни фабрични настройки.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Интелигентната настройка е
приложена.
Натиснете
BACK, за да излезете,
или натиснете (У дома), за да се
върнете към началното меню.
Забележка
•• [Интелигентни настройки] е достъпно и
чрез лентата (вж. ‘Използване на лентата за
опит за картина и звук’ на стр. 19) за опит
[Звук и картина].
Използване на помощника за
настройки
6
7
2
3
4
5
Натиснете бутона OK.
»» Следвайте инструкциите на екрана,
за да изберете предпочитаните
настройки за картина и звук.
Използване на лентата за опит за
картина и звук
Използвайте лентата за опит [Звук
и картина], за да влезете в често
използваните настройки за картина и звук.
Забележка
•• Всички настройки за картини са налични
чрез менюто (вж. ‘Регулирайте ръчно
настройките на картината’ на стр.
20)[Картина] .
•• Всички настройки за звук са налични чрез
менюто (вж. ‘Регулиране на настройките на
звука’ на стр. 23)[Звук].
1
2
Използвайте помощника за настройки,
който ще ви води по време на процеса
на избиране на най-подходящите за вас
настройки на картината и звука.
1
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Старт].
Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Звук и картина].
»» Ще се покаже лентата за опит [Звук
и картина].
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация , за да
изберете [Картина] > [Помощник за
настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се покаже съобщение, което ви
подканя да стартирате помощника
за настройки.
Интелигентни настройки
3
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете настройка за картина или
звук, която да регулирате.
BG
19
Бъ лг а р ск и
•
4
5
6
7
Натиснете бутона OK.
»» Ще се покаже менюто за настройка
на картина или звук.
Натиснете Бутони за навигация, за да
регулирате настройката за картина или
звук.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Настройката за картина или звук се
прилага и лентата за опит [Звук и
картина] се показва повторно.
Натиснете
BACK, за да излезете.
Следните настройки може да се
конфигурират чрез лентата за опит [Звук и
картина].
• [Интелигентни настройки]Задава
предварително определени настройки
за картина и звук.
• [Цвят]Регулира се наситеността на
цветовете.
• [Контраст]Регулира се интензитетът
на светлите области без промяна на
тъмните области.
• [Баси]Регулира нивото на баса на
звука.
• [Високи честоти]Регулира нивото на
високите честоти на звука.
• [ТВ-високоговорители]Включване или
изключване на високоговорителите
на телевизора Ако е избрано
[Автоматичен (EasyLink)],
високоговорителите на телевизора
се изключват, когато се открие сигнал
от съвместима с EasyLink система за
домашно кино.
• [Активен режим]Задава настройка
на Ambilight между нива “relaxed” и
“dynamic”. Тази функция е достъпна
само, когато Ambilight [Цвят] е
задедана на [Активен режим].
• [Ambilight]Включване или изключване
на Ambilight.
• [Яркост]Променя нивото на излъчвана
светлина за Ambilight.
20
BG
Забележка
•• [Баси] и [Високи честоти] не са достъпни,
ако [ТВ-високоговорители] са зададени на
[Изкл.].
Регулирайте ръчно настройките на
картината
1
2
3
4
5
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете менюто [Картина], което се
показва.
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Картина].
Интелигентни настроййки
Помощник за настройка
Картина
Конт
Контр
онтраст
траст
З
Звук
Яркостт
Яркос
Характерис
Хара
Харак
теристики
терис
тик
тики
Цвят
Инсталиране
Нюанс
Актуа
у лизиране на софтуера
Остроота
т
Шумопотиск
тис
тиск
ис ане
Оттенък
6
7
Натиснете Бутони за навигация и OK,
за да изберете и настроите настройка
за картина.
Натиснете
BACK, за да излезете.
Забележка
•• Преди да настроите [Цвят по избор],
изберете [Оттенък] > [По избор], след
което натиснете OK, за да активирате тази
опция.
•
•
[Цвят по избор]Персонализиране на
настройките на нюансите.
[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise
HD]Осигурява достъп до разширените
настройки на картината:
• [Перфектно естествено
движение]Намалява трептенето
на полетата и редовете, за
да възпроизведе плавно
извършващото се действие,
особено при филмите.
• [100Hz Clear LCD]Задаване на
скоростта на обновяване на
телевизора на максимума от 100
Hz, за да предостави по-добра
•
•
•
•
острота на движението, подобро ниво на черното, висока
яркост без трептене, стабилно
изображение и по-голям ъгъл на
гледане.
• [Разширена рязкост]Разрешаване
на по-добра острота, особено на
линии и контури в картината.
• [Динамичен
контраст]Автоматично се
увеличава контрастът в дадено
изображение.
• [Динамично фоново
осветление]Регулира се яркостта
на фоновото осветяване на
телевизора, за да отговаря на
условията на осветеност.
• [Намаляване на MPEG
артефакт]Изглаждат се преходите
при цифрови картини. Можете
да включите или изключите тази
функция.
• [Подчертаване на
цвета]Цветовете се правят
по-ярки и се подобрява
разделителната способност на
детайлите при ярките цветове.
Можете да включите или
изключите тази функция.
[PC режим]Разрешава регулиране
на настройките на картината, когато
към телевизора е включен компютър
през HDMI. Ако е активирано, можете
да изберете [Формат на картината]
> [Немащабиран], което осигурява
максимални подробности за показване
на съдържание от компютър.
[Светлинен сензор]Регулира
динамично настройките за картина,
така че да съвпаднат с осветлението.
[Формат на картината]Променя се
форматът на картината.
[Режим авто формат]Задава формата
на картината, така че автоматично да
запълни или да се мащабира в екрана.
BG
21
Бъ лг а р ск и
Следните настройки на картината могат
да се конфигурират. В зависимост от
формата на източника на картината някои
настройки на картината не са достъпни.
• [Помощник за настройка]Помощникът
за настройки ще ви води през процеса
на настройване на най-добрите
картина и звук.
• [Контраст]Регулира се интензитетът
на светлите области без промяна на
тъмните области.
• [Яркост]Регулират се интензитетът и
детайлите в тъмните области.
• [Цвят]Регулира се наситеността на
цветовете.
• [Нюанс]Компенсират се цветовите
разлики в предавания, кодирани в
NTSC.
• [Острота]Регулира се нивото
на остротата в детайлите на
изображението.
• [Шумопотискане]Филтрира се и се
намалява шума в изображение.
• [Оттенък]Регулира се цветовият
баланс в изображение.
Съвет
•• Ако опцията [Режим авто формат] е
деактивирана, изберете [Формат на
картината] > [Авто формат], за да я
активирате.
•
[Изместване на картината]Настройте
позицията на картината.
Забележка
•• Настройките [Цвят] и [Контраст]
настройките са достъпни и чрез лентата
(вж. ‘Използване на лентата за опит за
картина и звук’ на стр. 19) за опит [Звук и
картина].
Промяна на формата на картината
1
Натиснете
FORMAT.
»» Появява се списък с формати на
картината.
Авто формат
формат
Супер
упер мащаби
упе
биране
ране
е
Разтегляне на екрана за филми 16:9
Wide scree
W
Wid
creen
Немаща
Н
е
биран
2
3
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете формат на картината.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Избраният формат на картината се
активира.
Съвет
•• Форматите на картината също са достъпни
чрез менюто (вж. ‘Влизане в менюто за
настройка’ на стр. 18)[Настройка].
22
BG
Следните формати на картината могат да
се избират.
Забележка
•• Според източника на картина някои
формати на картината не са достъпни и
няма да се виждат на екрана.
•• Преди да настроите [Немащабиран],
изберете [Картина] > [PC режим] > [Вкл.],
след което натиснете OK, за да активирате
тази опция.
[Немащабиран]
предоставя максимални
подробности за
компютър. Достъпно е
само когато [PC режим]
е разрешено в менюто
[Картина].
4
5
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете менюто [Звук], което се
показва.
Бъ лг а р ск и
[Авто формат]
Увеличаване на
картината, така
че да се побере в
екрана (субтитрите
продължават да се
виждат). Препоръчва
се за минимално
изкривяване на екрана
(но не и за HD или
компютър).
[Супер мащабиране]
Премахване на
страничните черни
ленти при излъчване
във формат 4:3. Не се
препоръчва за HD или
компютър.
[Разтегляне на екрана за
филми 16:9] Мащабиране
на класическия формат
4:3 до 16:9. Не се
препоръчва за HD или
компютър.
[Wide screen] Разпъване
на класическия 4:3
формат до 16:9.
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Звук].
Интелигент
Интел
игентни
ни настро
настройки
йки
Баси
Карти
рт на
Ви и честоти
Висок
Звук
Сила
лаа на зввука
у
Характерис
Харак
теристики
терис
тики
Сила на звукка-хора
а хора с увр
увредено
едено зре
зрение
зрен
Инсталиране
Език на звука
-8
Актуаализиране на софтуера Dual I-II
Моно/стереоо
Баси
ТВ високоговори тели
6
7
Натиснете Бутони за навигация и OK,
за да изберете и зададете настройка
за звук.
Натиснете
BACK, за да излезете.
Следните настройки на звука могат
да се конфигурират. В зависимост от
излъчването някои настройки не са
достъпни.
• [Баси]Регулира нивото на баса на
звука.
• [Високи честоти]Регулира нивото на
високите честоти на звука.
• [Сила на звука]Регулира силата на
звука.
Забележка
Регулиране на настройките на звука
1
2
3
•• Преди да настроите [Сила на звука-хора
с увредено зрение], активирайте [Хора
с увредено зрение]. Докато гледате
телевизия, натиснете OPTIONS и
изберете [Хора с увредено зрение].
Изберете предпочитаната опция и
натиснете OK.
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
•
[Сила на звука-хора с увредено
зрение]Настройва се смесването на
аудиото за хора с увредено зрение
и нормалното аудио. Ако са налични
BG
23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24
звукови описания на действията на
екрана, аудиото за хора с увредено
зрение включва и тях. Това може да
се разреши и с натискането на AD
(Дескриптор на аудио).
[Език на звука](Само за цифрови
канали) Избора между езици за аудио,
когато се излъчват сигнали на няколко
езика.
[Dual I-II](Само при аналогови канали)
Избира между езици за аудио при две
едновременни излъчвания на звук.
[Моно/стерео]Избира между моно и
стерео при излъчване на стерео.
[ТВ-високоговорители]Включване или
изключване на високоговорителите
на телевизора Ако е избрано
[Автоматичен (EasyLink)],
високоговорителите на телевизора
се изключват, когато се открие сигнал
от съвместима с EasyLink система за
домашно кино.
[Съраунд]Разрешава пространствен
звук.
[Сила на звука на
слушалките]Регулиране на силата на
звука на слушалките.
[Ниво делта]Изравнява разликите в
силата на звука между каналите или
свързаните устройства. Преди да
промените настройката за “Делта сила
на звука”, превключете на свързаното
устройство.
[Баланс]Регулира баланса на левия
и десния високоговорител, така че
звукът да е възможно най-подходящ
за мястото ви на слушане.
[Автоматично изравняване на нивото
на звука]Автоматично намалява
внезапните промени в силата на
звука, например при превключване на
каналите. Когато опцията е разрешена,
се постига по-постоянна сила на звука.
BG
Забележка
•• Настройките [Баси], [Високи честоти] и
[ТВ-високоговорители] са достъпни и чрез
лентата (вж. ‘Използване на лентата за
опит за картина и звук’ на стр. 19) за опит
[Звук и картина]. Когато се поддържат,
[Език на звука] и [Сила на звука-хора с
увредено зрение] са достъпни директно от
менюто с опции.
Промяна на настройките на
Ambilight (само при някои
модели)
Можете да регулирате цвета, яркостта и
режима на Ambilight по свой вкус.
1
2
3
4
5
6
7
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Ambilight].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Ambilight].
Натиснете Бутони за навигация и OK,
за да изберете и регулирате дадена
настройка на Ambilight.
Натиснете
BACK, за да излезете.
Следните настройки на Ambilight могат да
се конфигурират:
• [Ambilight]Включване или
изключване на Ambilight.
• [Активен режим]Задава настройка
на Ambilight между нива “relaxed”
и “dynamic”. Тази функция е
достъпна само, когато Ambilight
[Цвят] е задедана на [Активен
режим].
•
•
•
3
Използване на разширените
функции за телетекст
Достъп до менюто за опциите на
телетекста.
Достъпът до повечето от разширените
функции на телетекста става през менюто
за опциите на телетекста.
1
2
Натиснете бутона TELETEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Натиснете бутона OPTIONS.
»» Показва се менюто за опциите на
телетекста.
4
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете опция:
• [Стопиране на
страницата]Замразява текущата
страница.
• [Двоен екран]/[Цял
екран]Разрешава или забранява
телетекст на двоен екран, който
разделя текущия канал или
източника така, че картината
да е в лявата част на екрана, а
телетекстът в дясната.
• [Показване]Скрива или разкрива
скритата информация на дадена
страница (като например
решенията на гатанки или ребуси).
• [Превключване между
подстраници]Превключва
автоматично подстраниците, ако
има достъпни подстраници.
• [Език]Превключва на различна
езикова група, за да се покаже
правилно езика, когато за този
език се използва различен набор
знаци.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Появява се екранът на телетекста.
Съвет
•• Натиснете
OPTIONS по всяко време, за
да излезете от менюто с опции.
Стопиране на страницата
Двоен екран
Двое
Показван
Пока
званее
Превключване
Превкл
ючване м
меж
ждуу подст
подстраници
раници
Език
BG
25
Бъ лг а р ск и
[Яркост]Променя нивото на
излъчвана светлина за Ambilight.
[Цвят]Избира предварително
определена настройка за цвят
или персонализирана настройка
за цвят.
[Цвят по избор]Позволява
финната настройка на на
предварително определени
цветове.
[Цветоотделка]Задава разликата
в нивото на цвят на Ambilight
между страните на телевизора.
Изключването на тази настройка
предоставя динамичен, уникален
Ambilight цвят.
•
Избор на подстраници на телетекст
Търсене в телетекста
Една страница от телетекста може
да съдържа няколко подстраници.
Подстраниците се показват на лента,
която се намира до номера на основната
страница.
Търсете за страница от телетекста по тема
или дума.
Забележка
•• Разрешава циклична смяна на подстраници
преди избиране на подстраници (вж.
‘Достъп до менюто за опциите на
телетекста.’ на стр. 25).
1
2
3
Натиснете бутона TELETEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Натиснете или , за да изберете
подстраница.
»» Подстраницата се появява.
T.O.P. (ТНП ) за програми с телетекст
ви позволява да преминавате от една
подстраница на друга, без да използвате
номерата на страници. ТНП Телетекст не
се излъчва по всички ТВ-канали.
2
3
4
2
3
4
5
Изберете страница с телетекст.
Избор на T.O.P. (ТНП - Таблица
на страниците) за програми с
телетекст
1
1
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете тема.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Ще се покаже страницата на
телетекста.
1
2
3
Натиснете OK за начало на търсенето.
Натискайте , докато изчезне
подчертаването на всички думи или
числа, за да излезете от търсенето.
Натиснете бутона TELETEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Натиснете бутона
FORMAT.
»» Екранът на телетекста се увеличава.
Натиснете:
• Бутони за навигация, за да се
придвижите по увеличения екран.
•
FORMAT, за да се върнете към
нормален размер на екрана.
Използване на Телетекст 2.5
Телетекст 2.5 предлага повече цветове и
по-добра графика от нормалния телетекст.
Ако Телетекст 2.5 се излъчва от даден
канал, то той е включен по подразбиране.
1
3
BG
НатиснетеБутони за навигация, за да
преминете към думата или числото за
търсене.
Можете да увеличите страницата с
телетекст за по-удобно четене.
2
26
Натиснете OK, за да подчертаете
първата дума или число.
Увеличаване на страниците с
телетекст
Натиснете бутона TELETEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Натиснете бутона INFO.
»» ТНП обзорът се появява.
Натиснете бутона TELETEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
5
НатиснетеБутони за навигация,
за да изберете[Инсталиране] >
[Предпочитания] > “[Телетекст 2,5]”
> [Вкл.] или [Изкл.].
»» Телетекст 2.5 е разрешен или
забранен.
Натиснете
BACK, за да излезете,
или натиснете (У дома) , за да се
върнете към началното меню.
3
4
5
Създаване и използване на
списъци с предпочитани
канали
Можете да създавате списъци с
предпочитаните от вас телевизионни канали,
за да можете да намирате тези канали полесно.
6
Забележка
•• Цифровите радио станции също може да
се добавят към списъка с предпочитани,
ако той се поддържа.
Прегледайте само каналите в списъка
с предпочитани или прегледайте
всички канали, ако текущият списък с
предпочитани е избран.
1
2
Докато гледате телевизия, натиснете
OK.
»» Показва се таблицата с каналите.
3 4 5
RTL 8
8 9 10
13 14 15
166 17 1 8 1 9 20
N d2
Ned
Ned 3
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickelo
elo
KetNet
KetN
Net
et
Discover
ve
ver
National
onal
on
a
Euro
ros
osp
sp
sp
Animal
ma
mal
HBO
BO
Преподреждане
Преименуване
Натиснете Бутони за навигация за
избор на:
• [Всички]Показват се всички
канали.
• [Предпочитани]Показват се
каналите в избрания списък с
предпочитани.
• [Радио]Показват се само радио
каналите.
• [Цифров]Показват се само
цифровите канали.
• [Аналогов]Показват се само
аналоговите канали.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Избраният списък е приложен към
таблицата с канали.
Съвет
•• Изберете [Всички] канали преди добавяне
на канал към списък с предпочитани.
1
Изберете списък
Маркиране като предпочитано
Натиснете OK.
»» Ще се появи менюто [Изберете
списък].
Добавяне или премахване на
канали от списъка с предпочитани
Натиснете OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Ned 1
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Изберете списък].
2
Когато гледате телевизия,
превключете на канала, който желаете
да добавите или премахнете от
списъка с предпочитани.
Друга възможност е да натиснете OK,
за да влезете в таблицата с канали, и
да натиснете Бутони за навигация, за
да изберете канала, който искате да
добавите или премахнете.
Натиснете OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Покажи скритите канали
Скрий канала
BG
27
Бъ лг а р ск и
4
3
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Маркиране като
предпочитано] или [Демаркиране
като предпочитано].
»» Появява се звезда в таблицата
с канали, която отбелязва, че
каналът е добавен към списъка с
предпочитани. Звездата изчезва, ако
изберете да премахнете канала от
списъка с предпочитани.
Преподреждане/повторно
сортиране и преименуване
на канали
Преподреждане/повторно
сортиране на канали
Подредете/сортирайте каналите в
таблицата на желаното от вас място.
1
2
3
4
28
Докато гледате телевизия, натиснете
OK.
»» Показва се таблицата с каналите.
Натиснете бутона OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете [Преподреждане], след
което натиснете OK.
»» Появява се съобщение на екрана. За
да продължите, отидете на стъпка 4.
»» За отказ и излизане натиснете
OPTIONS и следвайте екранните
инструкции.
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете канала, който искате да
подредите в таблицата.
»» Ще се покаже поле около избрания
канал.
BG
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
15
16 17 1 8 1 9 20
5
6
7
Ned 1
Ned 2
Ne 3
Ned
N
RTL 4
RTL 5
SBSS 6
RTL
TLL 7
RTL 8
RT
Net 5
Nickkelo
kelo
e
B C1
BB
BBC
BBCC 2
KetNeet
KetN
Discoover
Na onal
Nati
n
nal
Com
medyy
CN
NN
Eur
uro
rosspp
ro
A mal
Anim
ma
HBO
BO
Натиснете Бутони за навигация, за да
преместите канала на желаното място
в таблицата.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Каналът се премества на избраното
място.
Натиснете
BACK, за да излезете от
таблицата с канали.
Преименуване на канали
Преименуване на каналите в таблицата,
така че да отговарят на нуждите ви.
1
2
3
4
5
Докато гледате телевизия, натиснете
OK.
»» Показва се таблицата с каналите.
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете канал, който да
преименувате.
Натиснете бутона OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Преименуване].
»» Показва се екран за въвеждане.
Натиснете Бутони за навигация или
Бутони с цифри, за да редактирате
името, след което натиснете OK.
7
8
Когато приключите, натиснете Бутони
за навигация, за да изберете [Готово].
• За да изчистите въведеното име,
изберете [Изчисти].
• За отказ изберете [Отказ].
3
4
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
1 2 3 4 5
6 7 RRTL 88 9 10
111 12 13 14 15
15
16 17 1 8 1 9 20
Скриване на канали
Скриване на канали от таблицата, за да се
предотврати неразрешен достъп.
2
3
4
5
6
Натиснете бутона OK.
»» Скритите канали се появяват в
таблицата с канали, но без показана
информация за канала. Показва се
като черно поле.
Натиснете
BACK, за да излезете от
таблицата с канали.
Скриване и показване на
канали
1
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Покажи скритите канали].
Докато гледате телевизия, натиснете
OK.
»» Показва се таблицата с каналите.
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете даден канал, който да
скриете.
Натиснете OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Скрий канала].
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Каналът е скрит.
Натиснете
BACK, за да излезете от
таблицата с канали.
Откриване на каналите
5
6
7
Ned 1
Ned 2
SBSS 6
RTL 7
B C1
BBC
BBCC 2
Com
medyy
CN
NN
Ned 3
RTL 4
RTL 5
Net 5
Nickkelo
KettNeet
KetN
Discoover
National
n
Euro
roossp
Anim
ma
mal
HBO
BO
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете канала, който да откриете.
Натиснете бутона OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Разкрий канала], след което
натиснете OK.
»» Каналът е открит.
Забележка
•• Повторете стъпки от 5 до 7, за да откриете
други канали.
Използване на електронния
справочник на програмите
Показване на скрити канали.
1
2
Докато гледате телевизия, натиснете
OK.
»» Показва се таблицата с каналите.
Натиснете бутона OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Забележка
•• ЕСП не е наличен във всички страни. Ако е
наличен, ще получите или [Сега]/[Напред],
или 8 дни ЕСП.
BG
29
Бъ лг а р ск и
6
ЕСП е екранен справочник, достъпен за
цифровите канали. ЕСП ви позволява да:
• Преглеждате списък на излъчваните
цифрови програми
• Да преглеждате предстоящите
програми
• Да групирате програмите по жанр
• Да задавате напомняния за начало на
програми
• Да конфигурирате предпочитаните
ЕСП канали
3
Преглед на информация за канал/
програма
1
Включване на ЕСП
2
Забележка
3
•• Когато използвате ЕСП за първи път,
възможно е да бъдете получите подкана за
актуализиране. Следвайте инструкциите на
екрана, за да извършите актуализирането.
1
Докато гледате телевизия, натиснете
GUIDE.
»» Ще се покаже менюто на ЕСП.
Ned 1
Ned 2
2
30
20:10 Click Chic
NO
N
OW
OW
20:00 Flying Lotus
Ned 3
200:10
20:10
220:1
20:
10
1 The
The Man
Man
a
RTL 4
20:15 TTrea
Treasure
su Ch
sure
Chest
est
st
RTL 5
20:15 Funky Fee
eett
ee
222:3
22
:30
30 PPoint Blank
NEXT
221:30
30 Cave
20:00 Cleopatra Jam
21:10 Unlucky
ckyy Luke
SBS 7
20:10 She-Wolf
2
21:25
Disaster Earth
Veronica
20:05
0
Under The Bridge
20:45 1200 Da
Days of
Натиснете:
• Бутони за навигация, за да се
придвижите по екрана.
•
INFO, за да видите повече
информация за дадена програма
(вж. ‘Преглед на информация за
канал/програма’ на стр. 30).
•
OPTIONS, за да видите менюто
(вж. ‘Използване на менюто с
опции на ЕСП’ на стр. 30) с опции.
BG
Натиснете Бутони за навигация, за да
навигирате в екраните.
Натиснете INFO, за да излезете от
оригиналния канал, или натиснете
BACK, за да излезете в менюто на
ЕСП.
Използване на менюто с опции на ЕСП за
задаване или премахване на напомняния
, промяна на ден или достъп до други
полезни опции на ЕСП.
Забележка
•• Опциите за ЕСП са достъпни само за 8
дни от информацията за телевизионните
канали.
2
22:00
SBS 6
Когато гледате телевизия или когато
сте в ЕСП, натиснете INFO.
»» Показва се екранът с информация за
програмата.
Използване на менюто с опции на
ЕСП
21:30 ZZ-Team
21
22:440 NCS
Натиснете
BACK, за да излезете от
първоначалния канал, или натиснете
OK, за да излезете от избрания канал.
1
Когато сте в ЕСП, натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто за опциите на
ЕСП.
NO
N
OW
NEXT
Ned 1
20:10 Click Chic
N d2
Ned
20 00 Flyi
20:00
Fl
Flying
ing
ng LLo
otuss
21 Z-Team
21:30
Ned
N
d3
20 10 Th
20:10
Thee Ma
Maan
Man
n
22:
2:40 NCS
S
RTL
RT
TL 4
220:15
0:15 TTreasure
reasure Chest
hest
est
21:3
RTL
RT
TL 5
220:15
0:15 Fun
Fu
Funkkky Fee
Feett
2
22:0
SB
SBS
BS 6
220:00
0:0000 Cl
C
Cleopatr
leopatrra Jan
n
Задаване остатък
Изчисти остан
Изчи
налите
н
алите
те
Пром
Пром
ромяна
яна на деня
ен
е
Ощее и
информа
инфо
нформа
рмац
ация
цияя
Търсене
Търс
р ен по жан
анр
р
22:30 Point Blank
21:10 Unluckyy Luke
SBS 7 рани
20
20:1
0:10
10 She
She-Wol
Wol
Wo
Програмирани
и 20:10
напомняния
напо
помняния
ия lf
2
21:25
Disaster Earth
Предпочитан
Under Th
he Bridge
h
Veronica ни20:05 Un
20:45 120
200 Days off
3
Натиснете Бутони за навигация и OK,
за да изберете и регулирате:
• [Задаване остатък]Задава
напомняния за програми.
• [Изчисти останалите]Изчиства
напомняния за програми.
• [Промяна на деня]Задава ЕСП
ден. Изберете [Днес], [Следващия
ден] или [Предишния ден].
• [Още информация]Показване на
информация за програма.
• [Търсене по жанр]Търсене на
телевизионни програми по жанр.
• [Програмирани
напомняния]Изброяване на
напомнянията за програми.
• [Предпочитани канали]Задава
предпочитаните ЕСП канали.
Натиснете OPTIONS, за да
излезете в менюто за опциите на ЕСП.
Използване на таймерите
2
3
4
5
6
7
Можете да настройвате таймерите да
превключват телевизора в режим на
готовност в указано време.
Автоматично превключване на
телевизора в режим на готовност
(таймер за заспиване)
Таймерът за заспиване превключва
телевизора в режим на готовност след
предварително зададен интервал от
време.
Съвет
•• Винаги можете да изключите телевизора
по-рано или да нулирате таймера за
заспиване по време на отброяването.
1
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Характеристики] > [Таймер
на заспиване].
»» Ще се появи менюто [Таймер на
заспиване].
Натиснете Бутони за навигация, за да
зададете времето за заспиване.
»» Таймерът за заспиване може да
се настрои максимално до 180
минути в стъпки от по пет минути.
Таймерът за заспиване е изключен,
ако е зададен на нула минути.
Натиснете OK, за да активирате
таймера за заспиване.
»» Телевизорът преминава в режим
на готовност след предварително
зададен период от време.
Натиснете
BACK, за да излезете
или натиснете (У дома), за да се
върнете към началното меню.
Използване на
заключването за деца и
заключването с оценки
Можете да попречите на децата си да
гледат телевизия, като заключите телевизора
и използвате възрастови оценки.
Задаване или промяна на кода за
заключване за деца
1
2
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
BG
31
Бъ лг а р ск и
2
3
4
5
6
7
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете[Характеристики] >
[Задаване на код]/[Промяна на кода].
»» Показва се менюто [Задаване на
код]/[Промяна на кода].
Въведете кода с Бутони с цифри.
Натиснете бутона OK.
»» Показва се съобщение, което
потвърждава, че кодът е зададен.
Натиснете
BACK, за да излезете,
или натиснете (У дома), за да се
върнете към началното меню.
Съвет
5
6
7
8
Заключване или отключване на
телевизора
Заключването на телевизора пречи на
детето ви да влезе във всички канали и
свързани устройства.
1
2
3
4
32
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Всички канали и свързани устройства
са заключени или отключени.
Натиснете
BACK, за да излезете
или натиснете (У дома), за да се
върнете към началното меню.
Забележка
•• Родителската оценка не е налична във
всички страни.
Някой доставчици на цифрово съдържание
категоризират своите програми съобразно
възрастта. Преди да можете да зададете
родителски оценки, трябва да разрешите
тази функция.
1
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
2
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
3
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
4
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете [Характеристики] >
[Заключване за деца] > [Заключване]/
[Отключване].
»» Показва се съобщение, което
ви подканя да въведете кода за
заключване за деца.
5
BG
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Заключване]/[Отключване].
Разрешаване на родителски оценки
•• Ако забравите кода си, въведете “8888”,
за да заобиколите всички съществуващи
кодове.
Въведете кода за заключване за деца с
Бутони с цифри.
»» Ще се появи менюто [Заключване
за деца].
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете [Характеристики] >
[Заключване за деца], след което
натиснете .
»» Показва се съобщение, което
ви подканя да въведете кода за
заключване за деца.
Въведете кода за заключване за деца с
Бутони с цифри.
Натиснете Бутони за навигация, за
да се върнете с едно меню назад до
[Характеристики] > [Родителска
оценка].
»» Менюто [Родителска оценка] вече
е достъпно.
Задаване на родителски оценки
Някой доставчици на цифрово съдържание
категоризират своите програми като
подходящи за определена възраст. Можете
да настроите телевизора да показва само
програми с подходяща за вашето дете
възрастова категория.
Забележка
•• Преди да можете да зададете родителски
оценки, трябва да разрешите тази функция
(вж. ‘Разрешаване на родителски оценки’ на
стр. 32).
1
2
3
4
5
6
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете [Характеристики] >
[Родителска оценка].
»» Показва се съобщение, което
ви подканя да въведете кода за
заключване за деца.
7
Използване на субтитри
Можете да включите показването на
субтитри за всеки ТВ канал. Субтитрите се
излъчват чрез телетекст или DVB-T цифрови
излъчвания. При цифровите излъчвания
разполагате с допълнителната опция да
изберете предпочитания език за субтитри.
Разрешаване или забраняване
на субтитри на аналогови
телевизионни канали
1
2
3
4
5
Превключете на аналогов
телевизионен канал.
Натиснете бутона TELETEXT.
Въведете трицифрения номер на
страница със субтитрите с Бутони с
цифри.
Натиснете бутона TELETEXT, за да
изключите телетекста.
Натиснете бутона SUBTITLE.
»» Ще се появи менюто [Субтитри].
Забележка
•• Менюто [Субтитри] е достъпно и чрез
менюто [Настройка].
6
Въведете кода за заключване за деца с
Бутони с цифри.
Натиснете бутона Бутони за
навигация, за да изберете възрастова
категория, след което натиснете OK,
за да приложите настройките.
»» Всички програми извън избраната
възрастова категория са блокирани.
Натиснете бутона
BACK, за да
излезете, или натиснете (У дома), за
да се върнете към началното меню.
7
Натиснете Бутони за навигация за
избор на:
• [Вкл.]Разрешаване на субтитри.
• [Изкл.]Забраняване на субтитри.
• [Вкл. при спрян звук]Показва
субтитрите само когато звукът е
спрян.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Субтитрите са разрешени или
забранени.
BG
33
Бъ лг а р ск и
6
8
Натиснете
BACK, за да излезете,
или натиснете (У дома), за да се
върнете към началното меню.
Забележка
•• Повторете тази процедура, за да
разрешите показването на субтитри за
всеки аналогов канал.
•• Ако е разрешен EasyLink, субтитрите
не се показват, когато е избрано (вж.
‘Разрешаване или забраняване на EasyLink’
на стр. 61)[Вкл. при спрян звук].
Разрешаване или забраняване на
субтитри на цифрови телевизионни
канали
1
Натиснете SUBTITLE.
»» Ще се появи менюто [Субтитри].
Избор на език за субтитри при
цифровите ТВ канали
Забележка
•• Когато изберете език на субтитрите на
цифров ТВ канал, както е описано по-долу,
предпочитаният език на субтитрите,
зададен в менюто за инсталиране
временно бива отменен.
1
2
3
4
Забележка
•• Менюто [Субтитри] е достъпно и чрез
менюто (вж. ‘Влизане в менюто за
настройка’ на стр. 18)[Настройка].
2
3
4
Натиснете Бутони за навигация за
избор на:
• [Вкл.]Разрешаване на субтитри.
• [Изкл.]Забраняване на субтитри.
• [Вкл. при спрян звук]Показва
субтитрите само когато звукът е
спрян.
Натиснете OK.
»» Субтитрите са разрешени или
забранени.
Натиснете
BACK, за да излезете
или натиснете (У дома), за да се
върнете към началното меню.
5
6
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация , за да
изберете [Характеристики] > [Език на
субтитрите].
»» Показва се списък с езици за
субтитри.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете език.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Езикът за субтитри е зададен.
Забележка
•• Избира предпочитани езици за субтитри
в менюто[Езици]. Субтитрите се показват
автоматично на избрания език, когато са
разрешени.
Използване на часовника на
телевизора
Можете да виждате часовник на екрана
на телевизора. Часовникът показва
текущото време, като използва данни за
времето, получени от вашия оператор на
телевизионни услуги.
34
BG
3
Можете да виждате часовник на екрана на
телевизора, показващ точен час.
4
1
2
3
Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Часовник].
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Часовникът показва часа на екрана
на телевизора.
Забележка
•• За да забраните часовника, повторете
процедурата по-горе.
Съвет
•• Часовникът е достъпен и чрез менюто (вж.
‘Влизане в менюто за настройка’ на стр.
18)[Настройка].
5
6
1
2
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Инсталиране] > [Часовник]
> [Режим авто часовник].
»» Ще се появи менюто [Режим авто
часовник].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Автоматичен] или [Ръчен].
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Режимът на часовника е зададен.
Разрешаване или забранява на
лятното часово време
Ако режимът на часовника е зададен на
[Ръчен], разрешете или забранете лятното
часово време, ако е необходимо за вашата
часова зона.
1
Промяна на режима на часовника
По подразбиране режимът на часовника
е зададен на [Автоматичен], който
синхронизира часовника на телевизора на
Координирано универсално време (UTC).
Ако телевизорът не може да получава
излъчвания на UTC , задайте режима на
часовника на [Ръчен]. Ако режимът на
часовника е [Ръчен], данните за времето
се базират на настоящата времева зона
(вж. ‘Стъпка 1 Избор на вашата система’ на
стр. 44) и условията (вж. ‘Разрешаване или
забранява на лятното часово време’ на стр.
35) за лятното часово време.
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
2
3
В менюто [Часовник] натиснете
Бутони за навигация, за да изберете
[Лятно часово време].
»» Ще се появи менюто [Лятно часово
време].
Настинете Бутони за навигация, за да
изберете [Лятно часово време] или
[Стандартно време].
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Лятното часово време е разрешено
или забранено за вашата часова зона.
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
BG
35
Бъ лг а р ск и
Показва часовника на телевизора
Преглед на снимки,
възпроизвеждане на музика
и гледане на видео
Внимание
•• Philips не носи отговорност, ако USB
устройството за съхранение не се
поддържа, нито за повреди или загуба на
данни от използване на тази функция.
Телевизорът е оборудван с USB конектор,
който ви позволява да преглеждате снимки,
да слушате музика или да гледате филми,
съхранени на USB устройство за съхранение.
Телевизорът има също така и мрежов
конектор, който ви позволява да влизате и
да възпроизвеждате мултимедийни файлове
директно от компютъра.
Свързване на USB устройство за
съхранение и въвеждане на браузър
за съдържание
1
При включен телевизор свържете
вашето USB устройство към USB порта
отстрани на телевизора.
»» Показва се USB браузърът за
съдържание.
Music
Coltraane
Coltr
Red Eyes
Photos
Photo
Miles
Mi
iles
Drivi
ving along
o the A..
Video
deoss
deo
Can
n
Croco
C
Cr
oco
odile Tears
Logan
36
BG
•• USB браузърът за съдържание е достъпен
и като изберете [Преглеждане в USB] в
началното меню.
•• Ако свържете няколко USB устройства за
съхранение чрез USB концентратор, ще се
покаже съобщение, което ви подканя да
изберете дадено устройство. Натиснете
Бутони за навигация, за да изберете
устройството, след което натиснете OK, за
да потвърдите.
2
Skint
Skint
Sk
ki t
Antip
ntip
ti op Con..
tip
S
Space
is the Place
Minim
imum
um Ma.
Ma..
Livin
ng for the City
За да излезете от USB браузъра за
съдържание, натиснете (HOME).
»» Ще се появи началното меню.
Свързване към дадена мрежа и
влизане в браузъра за съдържание
Преди да влезете в браузъра за
съдържание, се уверете, че телевизорът
е свързан към компютърна мрежа (вж.
‘Свързване към дадена мрежа и влизане в
браузъра за съдържание’ на стр. 36).
1
2
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Преглед компют.].
»» Показва се браузърът за съдържание.
Преглед на слайдшоу от снимки
1
Baarrrel
Ba
elly Br
Breaking Eve..
Eve
Pharoaah
Ph
hS
San.
San
n...
A Tribe
be Called
Ca d
Забележка
2
3
В браузъра за съдържание натиснете
Бутони за навигация, за да изберете
дадена снимка.
Натиснете
или OK.
»» Започва слайдшоу от избраното
изображение.
Натиснете:
•
, за да спрете временно
слайдшоуто.
•
/ , / или P +/-, за да се
върнете или да преминете напред
към следващото изображение.
•
, за да спрете слайдшоуто и
да се върнете на браузъра за
съдържание.
1
2
3
Когато преглеждате дадено слайдшоу,
натиснете OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Използвайте Бутони за навигация за
избор и промяна на:
• [Завъртане]Завъртане на
картината.
• [Повторение]Повтаря
слайдшоуто.
• [Разбъркване включено]Показва
картините в слайдшоуто в случаен
ред.
• [Разбъркване
изключено]Забранява случайното
показване на картини в
слайдшоуто.
• [Скорост на слайдшоу]Задаване
на период от време, за което се
показва дадена снимка.
• [Преход на слайдшоу]Задаване
на преход от една снимка към
следващата.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Настройката за слайдшоу е
приложена.
Слушане на музика
1
2
3
4
Промяна на настройките за музика
1
2
3
Когато сте в музикалния плейър,
натиснете OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Използвайте Бутони за навигация за
избор и промяна на:
• [Повторение]Повтаря песен или
албум.
• [Разбъркване
включено]/[Разбъркване
изключено]Разрешаване или
забраняване на случайното
възпроизвеждане на песни.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Настройката за музика е приложена.
Забележка
•• Също са налични настройки за слайдшоу,
като натиснете бутона OPTIONS, докато
сте в браузъра за съдържание.
Гледане на видео
1
В USB браузъра за съдържание
натиснете Бутони за навигация, за да
изберете дадена песен.
2
Натиснете бутона OK.
»» Песента започва да се
възпроизвежда в музикалния плейър.
3
Натиснете:
• P +/-, за да преминете към
следващата или предишната
песен.
•
/ , за да превъртате напред
или назад дадена песен.
•
или
за възпроизвеждане или
пауза на дадена песен.
Натиснете или OK, за да спрете
възпроизвеждането и за да излезете в
USB браузъра за съдържание.
В USB браузъра за съдържание
натиснете Бутони за навигация, за да
изберете даден видео файл.
Натиснете бутона OK.
»» Видео файлът започва да се
възпроизвежда във видео плейъра.
Натиснете:
• P +/-, за да преминете към
следващия или предишния видео
файл.
•
/ , за да превъртате напред
или назад дадено видео.
•
или
за възпроизвеждане или
пауза на даден видео файл.
BG
37
Бъ лг а р ск и
Промяна на настройките на
слайдшоуто
4
Натиснете или OK, за да спрете
възпроизвеждането и за да излезете в
USB браузъра за съдържание.
Промяна на настройките на
видеото
1
2
3
Когато сте във видео плейъра,
натиснете OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Използвайте Бутони за навигация за
избор и промяна на:
• [Малък екран]Възпроизвежда
видео файл на малък екран.
• [Цял екран]Възпроизвежда видео
файл на цял екран.
• [Повторение]Повтаря даден
видео файл.
• [Разбъркване
включено]/[Разбъркване
изключено]Разрешава
или забранява случайното
възпроизвеждане на
видеофайлове.
Натиснете OK, за да потвърдите
промяната на настройката.
Изключване на USB устройство за
съхранение
Внимание
•• Следвайте тази процедура, за да
избегнете повреда на USB устройството за
съхранение.
1
2
38
Натиснете (HOME), за да излезете
от USB браузъра за съдържание.
Изчакайте пет секунди, преди да
извадите USB устройството за
съхранение.
BG
Слушане на цифрови
радиоканали
Ако съществуват цифрови излъчвания,
цифровите радиоканали се инсталират
автоматично по време на инсталирането.
1
2
3
4
5
6
7
Докато гледате телевизия, натиснете
OK.
»» Показва се таблицата с каналите.
Натиснете бутона OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Изберете списък].
»» Ще се появи менюто [Изберете
списък].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Радио].
Натиснете бутона OK.
»» Показва се списък с наличните
цифрови радио канали в таблицата
с канали.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете радио канал.
Натиснете бутона OK.
»» Избраният цифров радио
канал се възпроизвежда чрез
високоговорителите на телевизора.
Актуализиране на софтуера
на телевизора
Philips непрестанно се старае да подобри
своите изделия и ние ви препоръчваме да
актуализирате софтуера на вашия телевизор,
когато са налични актуализации за него.
Проверете на www.philips.com/support за
налични такива.
1
2
3
4
5
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация ,
за да изберете [Актуализиране на
софтуера] > [Информация за текущия
софтуер].
Натиснете бутона OK.
»» Показва се версията на текущия
софтуер.
Актуализация на софтуера (от уеб
сайта)
Преди да изпълните тази процедура,
проверете дали имате:
• Достатъчно време, за да завършите
актуализирането.
• USB устройство за съхранение с поне
256 MB свободно място на него.
• Достъп до компютър с USB порт и
достъп до интернет.
1
2
3
4
5
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Актуализиране на
софтуера] > [Актуализирай сега].
Натиснете бутона OK.
»» Стартира се помощникът за
актуализиране. Следвайте
инструкциите на екрана, за да
завършите актуализирането.
Актуализиране на софтуера
(цифрови излъчвания)
(Достъпни само в някои страни) Ако
са достъпни актуализации на софтуера,
телевизорът ви може да ги получава чрез
цифрови излъчвания.
Ако дадена актуализация е налична, ще
се покаже съобщение, което ви подканя
да актуализирате софтуера. Силно ви
препоръчваме да актуализирате софтуера,
когато получите подкана за това.
Следвайте инструкциите по-долу, за да
актуализирате софтуера по-късно.
1
2
3
4
5
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Актуализиране на
софтуера] > [Локални актуализации].
Натиснете бутона OK.
»» Телевизорът търси налични
актуализации на софтуера чрез
цифрови излъчвания.
Актуализиране на софтуера (през
интернет)
(Достъпно само в някои страни)
Ако телевизорът ви е свързан към
маршрутизатор, който е свързан с
интернет, може да актуализирате
софтуера на телевизора директно през
интернет. Необходимо е да разполагате с
високоскоростна връзка с интернет.
1
2
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
BG
39
Бъ лг а р ск и
Проверка на текущата версия на
софтуера
3
4
5
6
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Езици
Място
Начало
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Актуализиране на
софтуера] > [Актуализирай сега].
Инста
с лиране на каанал
Ле
Ле
Лента
ззаа силата
ата нна звука
Магаззин
Предпочитания
Разме
Р
мер наа данни
данните
дан
те зза кан
а ла
ана
ан
Декодер
Декод
е
ер
EasyLink
EasyL
inkk
Натиснете бутона OK.
Часов
асовник
ник
Дистан
Д
истанционно
н
управление
ление
ниее EasyLink
EasyLink
Easy
Lin
Изберете [Internet] и натиснете OK.
»» Актуализирането ще започне.
Когато актуализирането завърши,
телевизорът ще се изключи,
след което автоматично ще се
включи отново. Изчакайте, докато
телевизорът се включи отново;
не използвайте POWER на
телевизора.
Фабри
б чни настро
бри
н ст йки
Съвет
•• Ако телевизорът е свързан с интернет,
при включване той показва съобщение за
наличност на нов софтуер.
Промяна на предпочитания
за телевизора
1
2
3
4
40
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Инсталиране] >
[Предпочитания].
»» Ще се появи менюто
[Предпочитания].
BG
Връзка наа Pixel
Pixeel Plu
Plus
Яркост на Li
Light
htGuide
ht
Gu
Guide
Телетекст 2,5
2,
5
Натиснете Бутони за навигация за
избор и промяна на:
• [Място]Оптимизира настройките
на телевизора за вашето
местоположение - в дома или в
магазин.
• [Плъзгач сила звук]Показване на
лентата за силата на звука при
регулиране на силата на звука.
• [Размер на данните за канала]
Показване на информация за
телевизионните канали при всяка
смяна.
• [EasyLink]Разрешаване на
възпроизвеждане и режим на
готовност с едно натискане
на бутон между съвместими с
EasyLink устройства.
• [Дистанционно управление
EasyLink]Когато функцията
EasyLink е разрешена, можете
да пренасочите бутоните на
дистанционното.
• [Връзка на Pixel Plus]Когато
функцията EasyLink е разрешена,
автоматично прилага най-добрата
настройка Pixel Plus, ако има
повече от една (например, ако
телевизорът и DVD плейъра
поддържат Pixel Plus).
• [Яркост на LightGuide]Настройка
на яркостта на предния
светодиоден индикатор или
LightGuide.
• “[Телетекст 2,5]”Разрешава или
забранява Телетекст 2.5.
Натиснете бутона OK.
»» Приложени са предпочитанията за
телевизора.
Стартиране на ТВ
демонстрация
(Не се поддържа за MHEG канали)
1
2
3
4
Докато гледате телевизия, натиснете
DEMO.
»» Ще се покаже демонстрационното
меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете демонстрация.
Натиснете OK, за да стартирате
демонстрацията.
Натиснете DEMO или
BACK, за да
излезете от демонстрацията.
Възстановяване на
фабричните настройки на
телевизора
Връщането на телевизора ви към фабричните
му настройки възстановява настройките
по подразбиране за картина и звук.
Настройките за инсталираните канали не се
променят.
1
2
3
4
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация , за да
изберете [Инсталиране] > [Фабрични
настройки].
Натиснете бутона OK.
»» Настройките на телевизора се
възстановяват до фабричните
настройки.
Използване на универсално
дистанционно управление
(само при някои модели)
Контроли и други устройства, като например
DVD плейър, цифрова приставка или система
за домашно кино от Philips или други марки.
За да се върнете към режима на телевизора,
натиснете TV.
Използвайте тези клавиши, за да
контролирате устройствата:
• DVD: контролира DVD плейър, DVD
записващо устройство, плейър за
DVD-R HDD или Blu-ray дискове.
• STB: контролира цифров приемник или
сателитен приемник
• HTS: контролира система за домашно
кино или усилвател.
Настройка на универсално
дистанционно управление
Преди да използвате дистанционното
управление на телевизора, за да
контролирате друго устройство, настройте
режима на универсалното дистанционно
управление.
Забележка
•• Тази функция не се поддържа за някои
устройства. Няма подходящ код на
дистанционно управление.
1
2
3
4
Натиснете (У дома) .
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Инсталиране]>[Универсалн
о дистанционно у-ние].
BG
41
Бъ лг а р ск и
6
5
6
Натиснете бутона OK.
»» По-нататък следвайте инструкциите
на екрана. Телевизорът търси
подходящ код за дистанционно за
вашето устройство.
Когато кодът за дистанционно
управление бъде засечен, натиснете
Универсални бутони за управление, за
да контролирате устройството.
»» Клавишът мига. Използвайте
дистанционното управление, за да
управлявате засеченото устройство.
Съвет
•• В режим на универсално дистанционно
управление дистанционното управление се
превключва в режим на телевизор след 30
секунди, ако не бъде натиснат клавиш.
Ръчна настройка на универсално
дистанционно управление
Въведете кода на дистанционното
управление, за да настроите клавиша (вж.
‘Кодове за универсално дистанционно
управление’ на стр. 70) за универсален
режим.
1
42
Натиснете и задръжте бутона
UNIVERSAL MODE (DVD, STB или
HTS) и OK едновременно.
»» Всичките четири клавиша светват
за една секунда и клавишът остава
осветен.
BG
2
3
4
5
Въведете 4-цифровия код за
дистанционно управление за
устройството.
Ако кодът е приет, всичките четири
клавиша премигват три пъти.
»» Клавишът за универсален режим е
настроен.
Ако въведеният код е неправилен,
всички клавиши премигват за
две секунди. Въведете повторно
правилния код.
Когато настройката завърши,
натиснете клавиша за универсален
режим, за да работите с устройството.
Съвет
•• Ако устройството не реагира правилно,
повторете настройката с друг код за
дистанционно управление.
3
4
Първият път, когато настройвате телевизора,
ще получите подкана да изберете език
за меню и да инсталирате ТВ и цифрови
радиоканали (ако са достъпни). В тази
глава са предоставени инструкции за
преинсталиране и фина настройка на канали.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Старт].
Натиснете бутона OK.
»» Показва се екранът за актуализиране
на канал с избрано [Повторно
инсталиране на канали].
Изберете "Актуализиране
иране
на канали", за да
актуализирате текущия
щия
си списък на каналите.
те.
Изберете "Повторно
инсталиране на канали,
за да търсите и съхраните
всички канали отново.
Автоматично инсталиране
на канали
Повторно инсталиране на канали
Актуализиране на канали
В този раздел е описано как да търсите и
автоматично да запаметявате канали.
Инсталиране на канали
Телевизорът търси и запомня всички
налични цифрови и аналогови ТВ канали,
както и всички налични цифрови радио
канали.
1
2
В менюто [Инсталиране на канал]
натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Автоматично инсталиране].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се покаже съобщение,
което ви подканя да стартирате
инсталирането на канала.
Езици
Автоматично инсталиране
Инсталиране на канал
актуализация наа кканал
иие за актуализа
ние
Съобщени
Съобще
Съ
updatee
n l update
annel
han
channel
St dby ch
Standby
П
Предпочитания
Актуализирайте своя текущ списък на каналите или инсталирайте
отново всички канали.Цифров: Тест за приемане
Декодер
Часовник
н ст йки
б чни настро
бри
Фабри
Отказ
Старт
ъччно инсталиране
Аналогов: Ръч
Внимание
•• Оставете [Настройки] непроменено, освен
ако доставчикът на DVB-C не предоставя
стойности за [Мрежова честота], [ИД на
мрежа.] или [Символна скорост].
•• Задаването на [Сканиране на честоти]
на [Пълно сканиране] може да увеличи
значително времето за инсталиране.
Забележка
•• Ако имате достъп до DVB-T и DVB-C и
искате да преглеждате канали от двете
мрежи, трябва да извършите инсталацията
на канала два пъти – веднъж за DVB-T и
веднъж за DVB-C. Изберете [Антена], за да
инсталирате DVB-T канали и [Кабел], за да
инсталирате DVB-C канали.
•• Превключване между DVB-T и DVB-C
канали (вж. ‘Достъп до канали на кабелни
мрежи DVB-C и DVB-T.’ на стр. 44).
5
Натиснете бутона OK.
»» Следвайте инструкциите на екрана,
за да завършите инсталирането
на каналите. Когато инсталацията
на канала приключи , е избрано
[Готово] и се показва списъкът с
инсталираните канали.
BG
43
Бъ лг а р ск и
6 Инсталиране на
канали
6
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» На телевизора се показва менюто
[Инсталиране на канал].
4
5
Съвет
•• Когато бъдат намерени цифрови ТВ канали,
в списъка с инсталираните канали може
да има канали с празни номера. Можете
да преименувате, преподредите или
деинсталирате съхранените канали, както е
описано по-долу.
Достъп до канали на кабелни
мрежи DVB-C и DVB-T.
Тази опция се появява само ако в страната
ви се поддържа DVB-C (Digital Video
Broadcasting-Cable – разпространение
на цифров видео сигнал – по кабел). Ако
сте инсталирали DVB-C и DVB-T канали,
трябва да превключите на съответната
мрежа, за да гледате каналите на нея.
Този раздел описва как да търсите и да
съхранявате аналогови ТВ канали ръчно.
Стъпка 1 Избор на вашата система
Забележка
•• Преминете направо на следващата стъпка,
ако системните настройки са правилни.
1
2
3
44
3
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете[Инсталиране] >
[Инсталиране на канал] > [Антена или
кабелен DVB] > [Антена] или [Кабел].
• Изберете [Антена], за да влезете
в DVB-T (Digital Video BroadcastingTerrestrial) каналите.
• Изберете [Кабел], за да влезете в
DVB-C (Digital Video BroadcastingCable) каналите.
BG
Натиснете
BACK, за да излезете.
»» Телевизорът превключва на
избраната мрежа.
Ръчно инсталиране на
канали
2
1
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
4
5
6
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Инсталиране] >
[Инсталиране на канал] > [Аналогов:
Ръчно инсталиране] > [Система].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се покаже списък с
регионалните системи.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете страна или регион.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Прилага се избраната страна или
регион.
1
2
В менюто [Аналогов: Ръчно
инсталиране] натиснете Бутони за
навигация, за да изберете [Намиране
на канал].
Натиснете OK.
»» Ще се появи менюто [Намиране на
канал].
Фино настройване на аналоговите
канали
При лош сигнал можете да направите
ръчно фино настройване на аналогови
канали.
1
2
3
4
5
Готово
3
4
5
6
7
538.00
MHz
Търсене
Натиснете:
• Бутони за навигация или Бутони
с цифри , за да въведете ръчно
честотата на канала.
• Бутони за навигация , за да
изберете[Търсене], след което
натиснете OK, за да търсите
автоматично следващия канал.
6
7
8
Когато е избрана правилната честота
за канала, натиснете Бутони за
навигация, за да изберете [Готово].
Натиснете OK.
»» Ще се появи менюто [Аналогов:
Ръчно инсталиране].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Съхраняване на текущия
канали], за да съхраните новия канал
под настоящия, или [Съхраняване
като нов канал], за да съхраните новия
канал под нов номер за канал.
Бъ лг а р ск и
Стъпка 2 Търсене и съхраняване на
нови ТВ канали
9
Докато гледате телевизия, изберете
канала, на който да направите ръчно
настройване.
Натиснете (У дома) .
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Инсталиране] >
[Инсталиране на канал] > [Аналогов:
Ръчно инсталиране] > [Фина
настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Фина
настройка].
Натиснете Бутони за навигация или
Бутони с цифри, за да въведете ръчно
честотата на канала.
Когато правилната честота за канала
е избрана , натиснете Бутони за
навигация, за да изберете [Готово],
след което натиснете OK.
»» Ще се появи менюто [Аналогов:
Ръчно инсталиране].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Съхраняване на текущия
канали], за да съхраните новия канал
на мястото на текущия.
10 Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Каналът е съхранен.
BG
45
Ръчно актуализиране на
списъка на каналите
Ако телевизорът е в режим на готовност,
актуализирането се извършва всяка сутрин.
Това актуализиране съпоставя каналите, вече
съхранени в списъка ви на канали, с онези,
които са достъпни.
В допълнение към автоматичното
актуализиране можете да актуализирате
списъка на каналите и ръчно.
Съвет
•• За да деактиваирате функцията за
автомачно актуализиране , в менюто
[Инсталиране], натиснете Бутони за
навигация, за да изберете [Инсталиране на
канал] > [Актуал. канал в готовност], след
което изберете [Изкл.].
1
2
3
4
В менюто [Инсталиране] натиснете
Бутони за навигация, за да
изберете [Инсталиране на канал] >
[Автоматично инсталиране].
Натиснете бутона OK.
»» Показва се съобщение с избрано
[Старт], което ви подканя да
стартирате актуализирането на
канала.
5
6
Ако използвате цифрово излъчване, можете
да проверите качеството и силата на сигнала
за цифровите канали. Това ще ви позволи
да преместите и тествате антената или
сателитната чиния.
1
2
3
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Актуализиране на канали].
Повторно инсталиране на канали
Актуализиране на канали
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Инсталиране].
Тестово цифрово приемане
Натиснете бутона OK.
»» Ще се покаже екранът за
актуализиране на канали.
Изберете "Актуализиране
иране
на канали", за да
актуализирате текущия
щия
си списък на каналите.
те.
Изберете "Повторно
инсталиране на канали,
али,
за да търсите и съхраните
всички канали отново.
Натиснете бутона OK.
»» Следвайте инструкциите на екрана,
за да завършите актуализирането
на каналите. Когато актуализацията
приключи, [Готово] е избрано и се
показва списък с добавените канали.
4
5
В менюто [Инсталиране] натиснете
Бутони за навигация, за да изберете
[Инсталиране на канал] > [Цифров:
Тест за приемане] > [Търсене].
Натиснете OK.
»» Ще се появи менюто [Търсене].
Натиснете:
• Бутони за навигация илиБутони
с цифри , за да въведете ръчно
честотата на канала.
• Бутони за навигация , за да
изберете [Търсене], след което
натиснете OK , за да търсите
автоматично за следващия канал.
Ако качеството и силата на
сигнала са лоши, преместете
антената или сателитната чиния и
проверете отново.
Когато приключите, натиснете Бутони
за навигация, за да изберете [Готово].
Натиснете OK.
»» Ще се появи менюто [Инсталиране].
Забележка
•• Ако имате по-нататъшни проблеми с
приемането на цифровите излъчвания,
обърнете се към специалист по
инсталирането.
46
BG
Бъ лг а р ск и
Промяна на настройките
съобщението за стартиране
Разрешаване или забраняване на
съобщенията, които се показват при
стартирате, за да укажат дали са
необходими даден канал или актуализация
на инсталацията.
1
2
3
В менюто [Инсталиране] натиснете
Бутони за навигация, за да изберете
[Инсталиране на канал] > [Съобщение
за актуализация на канал].
Натиснете OK.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Вкл.] или [Изкл.].
»» Съобщенията при стартиране са
разрешени или забранени.
BG
47
7 Свързване на
устройства
За постигане на най-добро качество на
картината е препоръчително да използвате
следните типове връзки, показани по-долу
(от най-високо до основно качество):
1
2
3
4
Съединители на гърба
3
2
AUDIO
OUT
SPDIF
OUT
1
EXT 2
(RGB/CVBS)
EXT 1
(RGB/CVBS)
4
HDMI
VGA
Y Pb Pr (компонент)
SCART
VIDEO (композитно)
Забележка
NETWORK
9
•• Диаграмите за свързване в този раздел са
примерни. Изчерпателен интерактивен
наръчник, предназначен да ви помогне
пру свързването на продукта, може да се
намери на адрес www.connectivityguide.
philips.com.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
5
EXT 3
HDMI 3
HDMI 2
HDMI 1
TV ANTENNA
6
7
8
a EXT 1/EXT 2 (SCART)
Аудио- и видеовход от аналогови или
цифрови устройства, като например
DVD плейъри или игрови конзоли.
48
BG
e AUDIO IN
Аудиовход от устройства, които
изискват отделна аудиовръзка, като
например компютър.
Бъ лг а р ск и
b SPDIF OUT
Цифров аудиоизход към домашно кино
или други цифрови аудиосистеми.
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
c AUDIO OUT L/R
Аналогов аудиоизход към домашно
кино или други аудиосистеми.
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
f EXT 3(Y Pb PrиAUDIO L/R)
Аудио- и видеовход от аналогови или
цифрови устройства, като например
DVD плейъри или игрови конзоли.
EXT 3
d VGA
Видеовход от компютър.
VGA
VGA
BG
49
g HDMI1/2/3
Цифров аудио- и видеовход
от висококачествени цифрови
устройства, като например Blu-ray
плейъри.
i МРЕЖА*Тази функция е налична само
при някои модели.
Входящи данни от мрежа.
NETWORK
Забележка
•• Ако свързвате дебели HDMI кабели,
използвайте HDMI1.
h TV ANTENNA
Входящ сигнал от антена, кабел или
сателит.
Странични съединители
1
TV ANTENNA
2
3
4
5
6
7
8
50
BG
b VIDEO
Композитен видеовход от аналогови
устройства, като например
видеокасетофони.
f USB
Входящи данни от USB устройства за
съхранение.
g HDMI
Цифров аудио- и видеовход
от висококачествени цифрови
устройства, като например Blu-ray
плейъри.
h SERV. U
За употреба само от сервизния
персонал.
Свързване на компютър
c S-VIDEO
Видеовход от аналогови устройства,
като например сателитни приемници.
Преди да свържете компютър към
телевизора:
• настройте честотата на опресняване
на монитора на компютъра на 60 Хц.
• Изберете някоя от поддържаните
разделителни способности на
монитора на компютъра.
• Разрешете [PC режим] в менюто
(вж. ‘Регулирайте ръчно настройките
на картината’ на стр. 20)[Картина]
и задайте формата на картината на
[Немащабиран].
Свържете компютъра с един от следните
конектори:
d
Стерео аудиоизход към слушалки.
e COMMON INTERFACE
Слот за модул за условен достъп
(CAM).
BG
51
Бъ лг а р ск и
a AUDIO IN L/R
Аудиовход от аналогови устройства
VIDEO или S-VIDEO.
•• Връзките чрез DVI или VGA изискват
допълнителен аудиокабел.
•
HDMI кабел и HDMI-DVI адаптер
(отзад HDMI и AUDIO IN)
•
Забележка
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
HDMI кабел
DVI
•
DVI-HDMI кабел (отзад HDMI и
AUDIO IN)
HDMI кабел и HDMI-DVI адаптер
(отстрани HDMI и AUDIO IN L/R)
•
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
DVI
DVI
•
DVI-HDMI кабел (отстрани HDMI и
AUDIO IN L/R)
VGA кабел
•
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
DVI
VGA
VGA
52
BG
Свържете телевизора към компютърна
мрежа и се насладете на:
• Мултимедийно съдържание,
предавано от компютъра
Когато телевизорът е свързан
към дадена компютърна мрежа,
можете да преглеждате снимки,
да възпроизвеждате музика и да
гледате видео файлове, предавани
от компютъра (вж. ‘Свързване към
дадена мрежа и влизане в браузъра за
съдържание’ на стр. 36).
• Net TV
Когато телевизорът е свързан към
компютърна мрежа с интернет достъп,
можете да търсите за Net TV.
Свързване на телевизора към
дадена компютърна мрежа
1
Свържете мрежовия кабел между
МРЕЖА конектора отзад на
телевизора и мрежовия рутер.
Уверете се, че рутерът е свързан към
компютъра чрез кабелна или безжична
връзка, както и че DHCP настройката
на рутера е разрешена. За услугата
за Net TV, се уверете, че мрежовият
рутер има пълен достъп до интернет
(и не е ограничен от защитни стени
или други системи за защита).
NETWORK
Внимание
•• Запознайте се с мрежовия рутер, софтуера
на сървъра за мултимедия и мрежовите
принципи, преди да се опитвате да
свържете телевизора към дадена
компютърна мрежа. Ако е необходимо,
прочетете документацията, съпътстваща
мрежовите компоненти. Philips не са
отговорни за загубени и повредени данни.
Какво ви трябва
•
•
•
•
Мрежов рутер (с разрешено DHCP)
Компютър с инсталиран софтуер за
сървър за мултимедия. Компютърът
трябва да е свързан към мрежия рутер
чрез кабелна или безжична мрежова
връзка.
Мрежов кабел (RJ45)
Интернет връзка за Net TV
www
2
3
4
Включете рутера.
Включете компютъра.
Настройте софтуера за сървъра за
мултимедия за достъп до мултимедия
от компютъра (вж. ‘Настройване на
софтуер за сървър за мултимедия’
на стр. 54) или конфигурирайте
телевизора за достъп до Net TV (вж.
‘Настройване на софтуер за сървър за
мултимедия’ на стр. 57).
Забележка
•• Наличен (вж. ‘Мултимедия’ на стр. 63) е
пълен списък с поддържания софтуер за
сървър за мултимедия.
BG
53
Бъ лг а р ск и
Свързване към компютърна
мрежа (само при някои
модели)
Настройване на софтуер за сървър
за мултимедия
Софтуерът за сървър за мултимедия
трябва да е конфигуриран правилно, за да
се разреши споделянето на мултимедия.
Следвайте инструкциите по-долу, за
да настроите софтуера на сървъра за
мултимедия и да споделите папки с
мултимедия. Ако не намирате инструкции
за софтуера за сървър за мултимедия, вж.
документацията, съпътстваща софтуера, за
да разрешите споделянето на мултимедия.
3
Забележка
Щракнете върху Работа в мрежа... .
»» Показва се центърът за мрежи и
споделяне.
•• Не е нужно да завършвате този раздел, за
да влезете в Net TV.
В Microsoft Windows Media Player 11
Забележка
•• Инструкциите са приложими за Microsoft
Windows XP и Vista.
Разрешаване на споделянето на
мултимедия
1
В Microsoft Windows стартирайте
Windows Media Player 11.
»» Показва се Windows Media Player.
4
5
6
7
2
54
Щракнете върху Библиотека >
Споделяне на мултимедия.
»» Показва се прозорецът за споделяне
на мултимедия.
BG
8
Щракнете върху стрелката до
Откриване на мрежа.
»» Откриване на мрежа опциите се
показват.
Щракнете върху Включи откриването
на мрежа, след което щракнете върху
Приложи.
Щракнете върху стрелката до
Споделяне на файлове.
»» Показват се опциите за споделяне
на файлове.
Щракнете върху Включи споделяне на
файлове, след което щракнете върху
Приложи.
Върнете се на прозореца Споделяне
на мултимедия.
В полето Настройки за споделяне
щракнете върху Сподели моята
мултимедия с:.
10 Щракнете върху иконата Неизвестно
2
3
устройство (телевизорът), след което
щракнете върху Разреши.
»» Показва се зелена отметка в
иконата Неизвестно устройство,
указваща, че то е готово за
споделяне на мултимедия.
Щракнете върху Моите папки и
папките на другите, до които имам
достъп.
Бъ лг а р ск и
9
Щракнете върху Разширени опции.
»» Разширените опции се показват
в прозореца Добавяне към
библиотеката.
11 Щракнете върху бутона OK.
Добавяне на папки за споделяне на
мултимедия
1
В Windows Media Player щракнете
върху Библиотека -> Добавяне към
библиотеката... .
»» Показва се прозорецът Добавяне
към библиотеката.
4
5
6
Щракнете върху Добавяне.
»» Показва се прозорецът Добавяне
на папка.
Изберете дадена папка, която да
споделите и щракнете върху бутона
OK.
Когато всички папки са добавени,
щракнете върху бутона OK
в прозореца Добавяне към
библиотеката.
»» Папките са добавени към
библиотеката и са готови за достъп
от телевизора.
BG
55
Добавяне на папки за споделяне на
мултимедия
1
В TVersity щракнете вурху раздела
Споделяне.
»» Показвате се опциите за
Споделяне.
В TVersity v0.9.10.3 (Microsoft
Windows)
Разрешаване на споделянето на
мултимедия
1
2
3
4
56
В Microsoft Windows стартирайте
TVersity.
»» Показва се TVersity.
2
Щракнете върху раздела Настройки.
»» Показват се настройките на TVersity.
В полето Услуга за споделяне
на мултимедия щракнете върху
Стартиране на споделяне.
»» Показва се прозорец, който ви
информира, че е започнала услугата
за споделяне на мултимедия.
Щракнете върху бутона OK.
BG
3
Щракнете върху иконата със зелен
плюс
»» Показват се опции за добавяне на
файлове и папки.
Щракнете върху Добавяне на папка.
»» Показва се прозорец за Добавяне
на мултимедия.
Бъ лг а р ск и
4
5
Щракнете върху Преглед и изберете
папките за споделяне.
Когато всички папки са избрани,
щракнете върху Изпрати.
»» Мултимедийните файлове са готови
за достъп от телевизора.
2
3
В Twonky Media v4.4.2 (Macintosh
OS X)
Разрешаване на споделянето на
мултимедия
1
2
3
В Mac OS X стартирайте Twonky
Media.
»» Показва се Twonky Media.
1
Когато всички папки са добавени,
щракнете върху Запис на промените,
след което щракнете върху Повторно
сканиране на директориите със
съдържание.
»» Мултимедийните файлове са готови
за достъп от телевизора.
Настройване на софтуер за сървър
за мултимедия
В полето Основна настройка
щракнете върху Клиенти/Защита.
»» Показват се настройките за
Клиенти/Защита.
1
Щракнете върху Автоматично
разрешаване на споделянето за нови
клиенти, след което щракнете върху
Запис на промените.
»» Споделянето на мултимедия е
разрешено.
2
Добавяне на папки за споделяне на
мултимедия
Щракнете върху Преглед, за да
добавите местоположението на
папката. Щракнете върху Добавяне на
нова директория със съдържание, за
да добавите още папки.
3
Когато телевизорът е свързан към
компютърна мрежа чрез интернет
достъп, натиснете (У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация , за да
изберете [Мрежа] > [Мрежа].
»» Следвайте инструкциите на
екрана, които се показват, за да
конфигурират телевизора за достъп
до Net .
В полето Основна настройка
щракнете върху Споделяне.
»» Показват се настройките за
споделяне.
BG
57
Използване на модула за
условен достъп
Модулът за условен достъп (CAM) е
предоставен от съответните оператори за
цифрови телевизионни услуги за декодиране
на цифрови телевизионни канали.
Забележка
•• Ако е необходимо, вж. документацията
от оператора за това как се поставя
смарткарта в модула за условен достъп.
Достъп до CAM услуги
1
2
3
4
5
Поставяне и активиране на CAM
Внимание
•• Трябва да спазвате указанията, описани
по-долу. Неправилното поставяне на модул
CAM може да доведе до повреда както на
самия модул, така и на телевизора.
1
2
Изключете телевизора.
Като следвате указанията, отпечатани
върху CAM, внимателно го поставете
в COMMON INTERFACE отстрани на
телевизора.
58
Включете телевизора и изчакайте
CAM да се активира. Това може да
отнеме няколко минути. Не вадете
CAM от слота, когато се използва
– при изключване на CAM ще се
деактивират цифровите услуги.
BG
Натиснете бутона OK.
»» Показва се списък с приложенията
на CAM.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете приложение на CAM.
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Избраното приложение на CAM е
разрешено.
Преди да използвате цифровия декодер за
канал SCART, изберете канала за декодиране
и назначете декодера на EXT 1 илиEXT 2.
1
3
Натиснете CAM максимално навътре.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Общ интерфейс].
Назначаване на декодер за
канала
2
3
4
След включване и активиране на CAM
натиснете OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
4
5
6
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
Натиснете бутона OK.
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Инсталиране] > [Декодер]
> [Канал].
Натиснете Бутони за навигация, за
да изберете [Състояние], след което
местоположението на декодера
(например EXT 1 илиEXT 2).
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Декодерът е назначен.
Вашият телевизор поддържа Philips
EasyLink, което използва протокол HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
Устройствата, съвместими с EasyLink,
които са свързани чрез HDMI конектори,
могат да се контролират от едно
дистанционно.
Забележка
•• Philips не гарантира 100% съвместимост с
всички HDMI CEC устройства.
Забележка
•• Съвместимите с EasyLink устройства
трябва да се включат и да се изберат като
източник.
Функции на EasyLink
Изпълнение с едно докосване
При свързване на телевизора към
устройства, които поддържат
възпроизвеждане с едно докосване,
може да контролирате телевизора
и устройствата с помощта на едно
дистанционно управление.
Режим на готовност с едно докосване
При свързване на телевизора към
устройства, които поддържат режим
на готовност, може да използвате
телевизионното дистанционно за
поставянето на телевизора и всички
свързани към него HDMI устройства в
режим на готовност.
Контрол на звука на системата
Когато свързвате телевизора към
съвместимите с HDMI CEC устройства,
той може автоматично да се превключва,
за да възпроизвежда звук от избраното
устройство.
За да използвате звука с едно докосване,
трябва да насочите входящото аудио от
свързаното устройство към телевизора.
Можете да използвате дистанционното от
свързаното устройство, за да регулирате
нивото на звука.
Пренасочване на ключ на дистанционното
управление (RC)
Пренасочването на ключа на
дистанционното управление ви позволява
да контролирате съвместимите с EasyLink
устройства с помощта на дистанционното
управление на телевизора.
BG
59
Бъ лг а р ск и
Използване на Philips
EasyLink
Бутони EasyLink
Можете да контролирате съвместими с
EasyLink устройства със следните бутони
на дистанционното на телевизора.
60
BG
Бутон:
Функция на EasyLink
Стартиране,
(Възпроизвеждане/ пауза или
пауза)
възобновяване на
възпроизвеждането
на EasyLink
устройство.
(Стоп)
Спира
възпроизвеждането
на EasyLink
устройството.
(Записване)
Стартира или спира
видео записването
на EasyLink
устройството.
(Предишен)
Търси назад
в EasyLink
устройството.
(Напред)
Търси напред
в EasyLink
устройството.
0-9 (Бутони с
Когато EasyLink е
цифри)
разрешено, избира
заглавие, глава или
песен.
(Бутони за
Навигира през
навигация)
менютата на EasyLink
устройствата.
OK
Активира избор
или влиза в
менюто на EasyLink
устройството.
OPTIONS
Показва менютата на
EasyLink устройства.
Обърнете
внимание, че
когато е натиснато
(У дома), се
показва менюто на
телевизора.
TV
Превключва
обратно на антенния
източник от режим
EasyLink.
Разрешаване или забраняване на
EasyLink
Разрешаване или забраняване
на пренасочване на ключ на
дистанционното управление
Забележка
•• Разрешете функцията EasyLink, преди да
разрешите пренасочването на бутони на
дистанционното.
1
2
3
Забележка
•• Не разрешавайте приложението EasyLink,
ако не възнамерявате да го използвате.
1
2
3
4
5
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Инсталиране] >
[Предпочитания] > [EasyLink].
»» Ще се покаже менюто на EasyLink.
Бъ лг а р ск и
(Готовност – Вкл.) Когато EasyLink
е разрешено,
превключва
телевизора и всички
EasyLink устройства
в режим на
готовност. Обърнете
внимание, че трябва
да натиснете и
задържите
(Готовност – Вкл.) за
поне 3 секунди, за да
се случи това.
4
Докато гледате телевизия, натиснете
(У дома).
»» Ще се появи началното меню.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Настройка].
»» Ще се появи менюто [Настройка].
Натиснете Бутони за навигация,
за да изберете [Инсталиране] >
[Предпочитания] > [Дистанционно
управление EasyLink].
Изберете [Вкл.], след което натиснете
OK.
»» Пренасочването на ключ за
дистанционното се разрешава
или забранява на избрания HDMI
конектор.
Забележка
•• Ако не можете да излезете от менюто на
устройството, натиснете
което OK.
OPTIONS, след
Изберете [Вкл.] или [Изкл.].
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» EasyLink е разрешено или забранено.
BG
61
Задаване на EasyLink режим на
високоговорителите на телевизора
Когато е разрешена, тази
функция автоматично изключва
високоговорителите на телевизора,
когато се възпроизвежда съдържание от
съвместима с EasyLink система за домашно
кино. Звук се възпроизвежда само от
високоговорителите на системата за
домашно кино.
1
2
3
4
5
62
Когато гледате съдържание от EasyLink
устройство, натиснете OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции.
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [ТВ-високоговорители].
»» Ще се появи менюто [ТВвисокоговорители].
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете [Автоматичен (EasyLink)].
Натиснете OK, за да потвърдите
избора си.
»» Високоговорителите на телевизора
са настроени на EasyLink режим.
Натиснете
излезете.
BG
OPTIONS, за да
Използване на ключалка
“Кенсингтън”
На гърба на телевизора има защитен
слот “Кенсингтън”. Предотвратете
евентуална кражба, като закрепите ключалка
“Кенсингтън” между слота и постоянен
предмет, като например тежка маса.
Информацията за продукта подлежи на
промяна без предизвестие. За подробна
информация за продукта посетете www.
philips.com/support.
Поддържани разделителни
способности на екрана
Компютърни формати
• Разделителна способност – скорост на
обновяване:
• 640 x 480 – 60 Хц
• 800 x 600 – 60 Хц
• 1024 x 768 – 60 Хц
• 1280 x 1024 - 60 Хц (поддържа се
само за телевизори с пълна HD
картина)
• 1360 x 768 – 60 Хц
• 1600 x 1200 - 60 Хц (поддържа се
само за телевизори с пълна HD
картина)
• 1920 x 1080 – 60 Хц
Видеоформати
• Разделителна способност – скорост на
обновяване:
• 480i – 60 Хц
• 480p – 60 Хц
• 576i – 50 Хц
• 576p – 50 Хц
• 720p – 50 Хц, 60 Хц
• 1080i – 50 Хц, 60 Хц
• 1080p – 24 Хц, 25 Хц, 30 Хц, 50
Хц, 60 Хц.
Мултимедия
•
Поддържано устройство за
съхранение: USB (FAT или DOS
форматирано; съвместимо само с клас
за масово съхранение)
Изображения: JPEG
Поддържани формати на файлове с
мултимедия:
•
•
Формат
Видео
AVI
MPEG-4 SP, MPEG
MPEG-4 ASP Layer
2/3,
AC3
MPEG-1,
MPEG-1
MPEG-2
Layer 2
LPCM,
AC3
MPEG-4 AVC AACLC,
(H.264, L2CIF), MPEG-4 AACAVC (H.264, HE
L4-HD)
WMV9/VC1 .wma
mpeg
mpeg4
WMV
(налично
само на
PFL86XXH)
Аудио
Файлово
разширение
.avi
.mpg,
.mpeg,
.vob
.mp4
.wmv
Забележка
•• Имената на файловете с мултимедия не
трябва да превишават 128 знака.
•
Поддържан софтуер за сървър за
мултимедия (*Тази функция е налична
само при някои модели.):
• Windows Media Player 11 (Microsoft
Windows XP или Vista)
• PacketVideo Twonky Media 4.4.9
(Microsoft Windows или Macintosh
OS X)
• Медиен сървър на Sony Vaio
(Microsoft Windows XP или Vista)
BG
63
Бъ лг а р ск и
8 Информация за
продукта
•
•
TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft
Windows XP)
• Nero 8 - Nero MediaHome
(Microsoft Windows XP)
• DiXiM (Microsoft Windows XP)
• Macrovision Network Media Server
(Microsoft Windows XP)
• Fuppes (Linux)
• UShare (Linux)
• Philips Media Manager (Microsoft
Windows XP)
Поддържан NAS:
• Philips NAS SPD8020
Тунер / Приемане /
Предаване
•
•
•
•
Антенен вход: 75 ома коаксиален
(IEC75)
ТВ система: DVB COFDM 2K/8K
Възпроизвеждане на видео: NTSC,
SECAM, PAL
DVB-T (Digital Video BroadcastingTerrestrial – разпространение на
цифров видео сигнал – наземно) и
DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable
– разпространение на цифров видео
сигнал – по кабел). Вж. изброените
страни на гърба на телевизора
Дистанционно управление
•
•
Тип: RC4495
Батерии: 3 бр. размер AAA (тип LR03)
Захранване
•
•
•
64
Мрежово захранване: прав ток 220240; 50 Хц
Консумация на енергия в режим на
готовност: < 0,15W
Температура на околната среда: от 5°
C до 35° C
BG
Поддържани монтажни
стойки за телевизор
За да монтирате телевизора, купете
монтажна стойка за телевизор Philips или
монтажна стойка за телевизор, съвместима
с VESA. За да предотвратите повреда в
кабелите и конекторите, оставете поне 2,2
инча (5,6 см) свободно пространство до
гърба на телевизора.
Предупреждение
•• Следвайте всички инструкции,
предоставени с монтажната стойка за
телевизор. Koninklijke Philips Electronics
N.V. не носи отговорност за неправилно
монтиране на стената, довело до инцидент,
нараняване или повреда.
Размер на екрана Препоръчително VESA
на телевизора
монтиране
19 инча/48 см
22 инча/56 см
26 инча/69 см
32 инча/81 см
37 инча/94 см
42 инча/107 см
47 инча/119 см
52 инча/132 см
VESA MIS-D 75, 4
VESA MIS-D 100, 4
VESA MIS-E 200, 100, 4
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 200, 200, 6
VESA MIS-F 400, 400, 6
VESA MIS-F 400, 400, 8
VESA MIS-F 400, 400, 8
Бъ лг а р ск и
Информация в ЕСП
8 дневен ЕСП е достъпен само в някои
страни
Страна
8 дневен ЕСП
Великобритания
Франция
Финландия
Швеция
Дания
Норвегия
Испания
Германия
Италия
Гърция
Нидерландия
Чешка република
Белгия
Австрия
Швейцария
Естония
Литва
Хърватска
Унгария
Ирландия
Люксембург
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Словения
Румъния
Сърбия
Латвия
Украйна
България
Казахстан
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
BG
65
9 Отстраняване
на
неизправности
В този раздел са описани най-често
срещаните проблеми и съответните
решения.
Общи проблеми с
телевизора
Телевизорът не се включва:
•• Изключете захранващия кабел от
контакта. Изчакайте една минута и го
включете отново.
•• Проверете дали захранващият кабел е
свързан правилно.
Телевизорът не отговаря на
дистанционното или на страничните
бутони за управление, когато е включен
•• Когато телевизорът е включен,
предният светодиоден индикатор
светва за около 20 до 25 секунди.
Това е нормално. През това време
телевизорът няма да отговаря на
дистанционното или на страничните
бутони за управление. Когато на
екрана се появи картина, телевизорът
ще отговаря само на следните бутони
от дистанционното управление в
първите няколко секунди:
+/(VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),
(MUTE) и (Готовност-Вкл.). Когато
предният светодиоден индикатор
спре да свети, всички бутони ще могат
да се използват.
Дистанционното управление не работи
както трябва:
•• Проверете дали батериите на
дистанционното управление са
поставени правилно съобразно
посоките +/-.
66
BG
••
Сменете батериите, ако са изтощени
или слаби.
•• Почистете лещите на дистанционното
управление и сензора на телевизора.
Светлинният индикатор на телевизора за
режим на готовност мига в червено:
•• Изключете захранващия кабел
от контакта. Изчакайте, докато
телевизорът се охлади, преди да
включите отново захранващия кабел.
Ако мигането продължи, се свържете
с центъра за обслужване на клиенти
на Philips.
Забравили сте кода за отключване на
функцията за заключване за деца
•• Въведете “8888”.
Менюто на телевизора не е на правилния
език.
•• Сменете менюто на телевизора на
предпочитания от вас език (вж. ‘Смяна
на настройките за език’ на стр. 16).
При включване/изключване на телевизора
или поставяне в режим на готовност се
чува пукане откъм корпуса на телевизора:
•• Не е необходимо никакво действие.
Пукането е в резултат на нормално
разширяване и свиване на телевизора
при затопляне и изстиване. Това не
оказва влияние на работата.
Когато телевизорът е в режим на
готовност, ще се покаже начален екран,
след което ще се върне към режим на
готовност.
•• Това е нормално. Началният екран
се показва, когато телевизорът се
изключи от мрежата и след това
отново се включи.
Проблеми с каналите на
телевизора
Инсталираните по-рано канали не се
появяват в списъка с каналите:
•• Проверете дали е избран правилният
списък с канали.
Проблеми с картината
Телевизорът е включен, но няма картина:
•• Проверете дали антената е правилно
свързана към телевизора.
•• Проверете дали като ТВ източник е
избрано правилното устройство.
Има звук, но няма картина:
•• Проверете дали настройките на
картината са зададени правилно.
Получавате слаб телевизионен сигнал от
антената:
•• Проверете дали антената е правилно
свързана към телевизора.
•• Високоговорителите, незаземените
аудиоустройства, неоновите лампи,
високите сгради или други големи
обекти могат да повлияят на
качеството на приемане на картината.
Опитайте да подобрите качеството
на приемания сигнал, като промените
посоката на антената или отдалечите
устройствата от телевизора.
•• Ако е слаб сигналът само на един
канал, опитайте се да го регулирате
чрез фина настройка.
Получавате ниско качество на картината от
свързани устройства:
•• Проверете дали устройствата са
свързани правилно.
•• Проверете дали настройките на
картината са зададени правилно.
Телевизорът не е записал настройките ви
на картината:
• Проверете дали местоположението на
телевизора е зададено на домашната
настройка. Този режим ви предлага
гъвкавост при промяна и записване на
настройките.
Картината не съвпада с екрана, вместо това
е прекалено голяма или прекалено малка:
•• Опитайте се да използвате друг
формат на картината.
Позицията на картината е неправилна:
•• Сигналите за картината от някои
устройства не отговарят точно
на размера на екрана. Проверете
изходния сигнал на устройството.
Картината от излъчването е кодирана:
•• Може да се наложи да използвате
модула за условен достъп, за да
влезете в съдържанието. Проверете
при вашия оператор.
Електронен стикер с информация с появява
на дисплея на телевизора:
•• Телевизорът е в режим [Магазин].
Махнете електронния стикер, като
настроите телевизора на режим
[Начало]. В менюто [Начало] изберете
[Настройка] > [Инсталиране]
>[Предпочитания] > [Място]. Трябва
да зададете телевизора в режим на
готовност, за да сте сигурни, че той е
излязал напълно от режим [Магазин].
Проблеми със звука
Има картина, но няма звук от телевизора:
Забележка
•• Ако не бъде открит аудиосигнал,
телевизорът автоматично ще изключи
изходящия аудиосигнал и няма да посочи
неизправност.
••
••
••
••
••
Проверете дали всички кабели са
свързани правилно.
Проверете дали силата на звука не е
настроена на 0.
Проверете дали звукът не е изключен.
Проверете дали настройката на
високоговорителите на телевизора е
включена в менюто за звука.
Проверете дали изходът за звука на
телевизора е свързан с входа на HTS
устройството с разрешен HDMI CEC/
BG
67
Бъ лг а р ск и
Не бяха намерени цифрови канали по
време на инсталиране:
•• Проверете дали телевизорът
поддържа DVB-T, DVB-T Lite или DVBC във вашата страна. Вж. изброените
страни на гърба на телевизора.
съвместимо с EasyLink. Трябва да се
чува звук от HTS високоговорителите.
Има картина, но звукът е с лошо качество:
•• Проверете дали настройките на звука
са зададени правилно.
Има картина, но звукът се чува само от
единия високоговорител:
•• Проверете дали балансът на звука е
настроен централно.
В случай, че дадено аудиоустройство
с HDMI CDC/съвместимо с EasyLink е
свързано с телевизора и той не показва
икона за изключване на звука или за ниво
на звука при изключване, увеличаване или
намаляване на силата на звука.
•• Това е нормално, когато е свързано
устройство HDMI CEC/съвместимо с
EasyLink.
Проблеми с HDMI връзката
Проблеми с USB връзката
Имате проблеми с HDMI устройства
•• Имайте предвид, че HDCP
поддръжката може да удължи
времето, необходимо на телевизора
да покаже съдържанието от дадено
HDMI устройство.
•• Ако телевизорът не разпознае HDMI
устройството и не се покаже картина,
опитайте да превключите източника
от едното на другото устройство и
обратно.
•• Ако има прекъсвания на звука,
проверете дали изходящите
настройки от HDMI устройството са
правилни.
•• Ако използвате адаптер HDMI-къмDVI или кабел от HDMI към DVI,
проверете дали допълнителният
аудиокабел е свързан към AUDIO L/R
или AUDIO IN (само минижак).
Не може да използвате функциите на
EasyLink:
•• Проверете дали всички HDMI
устройства са съвместими с HDMICEC. Функциите на EasyLink работят
само с устройства, съвместими с
HDMI-CEC.
Съдържанието на USB устройството не се
показва:
•• Проверете дали USB устройството
за съхранение е настроено на
съвместимо с “Клас за масово
съхранение”, както е описано в
документацията на устройството за
съхранение.
•• Проверете дали USB устройството за
памет е съвместимо с телевизора.
•• Проверете дали формата на файловете
с аудио и картина се поддържат от
телевизора.
Файловете със звук и картина не се
възпроизвеждат гладко
•• Показателите за скорост на пренос
на USB устройството за памет
може да ограничават скоростта на
пренос на данните до телевизора,
което причинява ниско качество на
възпроизвеждане.
68
BG
Проблеми с връзката към
компютър
Компютърното изображение на телевизора
е нестабилно:
•• Проверете дали на компютъра са
избрани разделителна способност
и честота на опресняване, които се
поддържат.
•• Задайте формата на картината на
телевизора на немащабиран.
Бъ лг а р ск и
Връзка с нас
Ако не можете да разрешите проблема,
прегледайте раздела FAQ (често задавани
въпроси) за този телевизор на адрес www.
philips.com/support.
Ако проблемът остане нерешен, се
свържете с центъра за обслужване на
клиенти на Philips във вашата страна, който
е указан в ръководството за потребителя.
Предупреждение
•• Не се опитвайте да ремонтирате
телевизора сами. Това може да доведе до
сериозно нараняване, непоправими щети
по телевизора или да анулира гаранцията.
Забележка
•• Преди да се свържете с Philips си
запишете модела и серийния номер на
телевизора. Тези номера са отпечатани на
задната страна на телевизора, както и на
опаковката.
BG
69
10 Кодове за
универсално
дистанционно
управление
Въведете код за дистанционно управление
от този списък, за да настроите универсално
дистанционно управление (вж. ‘Ръчна
настройка на универсално дистанционно
управление’ на стр. 42).
DVD кодове: DVD плейър, DVD записващо
устройствоr, плейър за DVD-R HDD, Blu-ray
дискове.
Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005,
0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065,
0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132,
0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180,
0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295,
0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327,
0333, 0334
Philips Magnavox - 0094
4Kus - 0287
Acoustic Solutions - 0011
AEG - 0135
Airis - 0290
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343
Akai - 0097
Akura - 0281
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138
Alize - 0285
Amitech - 0135
AMOi - 0225
AMW - 0114, 0354
Andersson - 0355
Apex - 0107
Asono - 0290
ATACOM - 0290
Avious - 0288
Awa - 0114
Bang and Olufsen - 0291
Basic Line - 0356
70
BG
CAT - 0272, 0273
Celestron - 0363
Centrex - 0158
Centrum - 0273, 0364
Baze - 0288
BBK - 0290
Bellagio - 0114
Best Buy - 0277
Boghe - 0289
BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360,
0361, 0362
Bosston - 0271
Brainwave - 0135
Brandt - 0047, 0145, 0264
Britannia - 0268
Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265,
0267, 0275, 0279, 0288
Cambridge Audio - 0270
CGV - 0135, 0270
Cinetec - 0114
CineVision - 0278
Classic - 0104
Clatronic - 0275, 0288, 0365
Coby - 0284
Conia - 0265
Continental Edison - 0114
Crown - 0135, 0145
Crypto - 0280
C-Tech - 0142
CVG - 0135
CyberHome - 0061, 0062, 0063
Daenyx - 0114
Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195,
0348
Dalton - 0283
Dansai - 0135, 0269
Daytek - 0114, 0133, 0366
Dayton - 0114
DEC - 0275
Decca - 0135
Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284
Denzel - 0266
Desay - 0274
Diamond - 0142, 0270
Digitor - 0282Digix Media - 0367
0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337
Kansai - 0284
KEF - 0378
Kennex - 0135
Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379
KeyPlug - 0135
Kiiro - 0135
Kingavon - 0275
Kiss - 0266, 0276
Koda - 0275
KXD - 0277
Lawson - 0142
Lecson - 0269
Lenco - 0135, 0275, 0288
Lenoxx - 0380
LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137,
0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331,
0336
Life - 0099, 0100
Lifetec - 0099, 0100, 0106
Limit - 0142
Linn - 0381
Liteon - 0287
Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382
LogicLab - 0142
Lumatron - 0383
Luxor - 0158
Magnavox - 0264, 0275, 0293
Magnex - 0288
Magnum - 0106
Majestic - 0284
Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212
Marquant - 0135
Matsui - 0145, 0235
MBO - 0110
Mecotek - 0135
Mediencom - 0268
Medion - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
Metz - 0096
MiCO - 0270, 0289, 0385
Micromaxx - 0099, 0100, 0106
Micromedia - 0264
Micromega - 0009
Microstar - 0099, 0100, 0106
Minoka - 0135
Minowa - 0288
BG
71
Бъ лг а р ск и
DK Digital - 0134, 0300
Dmtech - 0091, 0368
Dual - 0266, 0369
DVX - 0142
Easy Home - 0277
Eclipse - 0270
E-Dem - 0290
Electrohome - 0135
Elin - 0135
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285
Eltax - 0297, 0366
Emerson - 0101
Enzer - 0266
Euroline - 0370
Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371
Fintec - 0135, 0372
Fisher - 0102
Futronic - 0373
Gericom - 0158
Giec - 0289
Global Solutions - 0142
Global Sphere - 0142
Go Video - 0095
GoldStar - 0033
Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158,
0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289
Graetz - 0266
Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173
Grunkel - 0135, 0286
GVG - 0135
H and B - 0275, 0276
Haaz - 0142, 0270
Harman/Kardon - 0350
HiMAX - 0277
Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188,
0202, 0218, 0266, 0277, 0311
Hoeher - 0290
Home Tech Industries - 0290
Humax - 0221
Hyundai - 0224, 0286, 0374
Infotech - 0375
Innovation - 0099, 0100, 0106
Jamo - 0376
JBL - 0377
Jeutech - 0271
JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060,
0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161,
Mirror - 0279
Mivoc - 0386
Mizuda - 0275, 0277
Monyka - 0266
Mustek - 0104, 0112, 0304
Mx Onda - 0270
Mystral - 0286
NAD - 0109, 0387
Naiko - 0135, 0158
Nakamichi - 0111, 0388
Neufunk - 0266
Nevir - 0135
Next Base - 0226
NU-TEC - 0265
Omni - 0268
Onkyo - 0215, 0264, 0293
Oopla - 0287
Optim - 0269
Optimus - 0294
Orava - 0275
Orbit - 0114
Orion - 0176
Oritron - 0100
P and B - 0275
Pacific - 0142
Palladium - 0389
Palsonic - 0267
Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118,
0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201,
0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298,
0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335,
0342, 0344
peeKTON - 0290, 0390
Pensonic - 0227
Phonotrend - 0288
Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039,
0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119,
0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198,
0236, 0294, 0314, 0332
Pointer - 0135
Polaroid - 0222
Portland - 0135
Powerpoint - 0114
Proline - 0158
Promax - 0223
Prosonic - 0135, 0284
Provision - 0275
72
BG
Raite - 0266
REC - 0267, 0268
RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391
Reoc - 0142
Revoy - 0276
Rimax - 0285
Roadstar - 0121, 0267, 0275
Ronin - 0114
Rowa - 0158, 0265
Rownsonic - 0273
Saba - 0047, 0145
Sabaki - 0142
Saivod - 0135
Sampo - 0105
Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077,
0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207,
0217, 0307, 0340, 0341, 0349
Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392
Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
ScanMagic - 0112
Scientific Labs - 0142
Scott - 0124, 0283
Seeltech - 0290
SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266
Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199,
0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262
Sherwood - 0108
Sigmatek - 0277, 0290
Silva - 0281
Singer - 0142, 0270
Skymaster - 0104, 0142
Skyworth - 0281
Slim Art - 0135
SM Electronic - 0142
Sontech - 0286
Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018,
0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116,
0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305,
0310, 0324, 0328, 0346
Soundmaster - 0142
Soundmax - 0142
Spectra - 0114
Standard - 0142
Star Cluster - 0142
Starmedia - 0275, 0290
Sunkai - 0135
Supervision - 0142
STB кодове : Цифров приемник
Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
ABC - 0448
ADB - 0461, 0462
Alcatel - 0463, 0540
Allegro - 0464
Amstrad - 0431, 0449
Andover - 0452
Arcon - 0431
Atlanta - 0465
Auna - 0466
Axis - 0431
BBT - 0467
Belgacom TV - 0468
Bell Atlantic - 0453
Birmingham Cable Communications - 0451
British Telecom - 0448
BT Cable - 0448
Cabletime - 0538
Clyde - 0454
Clyde Cablevision - 0443
Comcrypt - 0442, 0469
Connect TV - 0470
Coship - 0471
Cryptovision - 0444, 0472
Daehan - 0473
Decsat - 0474
Digi1 - 0475
Eastern - 0476
Electricord - 0477
Electus - 0455
Fastweb - 0478
Fidelity - 0431
Filmnet - 0442
Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539
Filmnet Comcrypt - 0445
Finlux - 0434
Foxtel - 0449
France Telecom - 0437, 0439, 0479
Freebox - 0450, 0480
GC Electronics - 0481
GE - 0482
GEC - 0443, 0454
General Instrument - 0433, 0448, 0483
Golden Channel - 0461
Gooding - 0432
Grundig - 0431, 0432
BG
Бъ лг а р ск и
Synn - 0142
T.D.E. Systems - 0286
T+A - 0393
Tatung - 0135
TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397
Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
Tec - 0281
Technics - 0118
Technika - 0135, 0288
Telefunken - 0273
Tensai - 0135
Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051,
0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347
Tokai - 0266, 0281
Top Suxess - 0290
Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045,
0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219,
0237, 0238, 0264, 0293, 0345
TRANS-continents - 0114, 0288
Transonic - 0288
Trio - 0135
TruVision - 0277
TSM - 0290
Umax - 0285
Union - 0351
United - 0288
Universum - 0395
Viewmaster - 0290
Vtrek - 0280
Waitec - 0290
Welltech - 0289
Wharfedale - 0142, 0270
Wintel - 0271
Woxter - 0285, 0290
Xbox - 0048
Xenon - 0228
Xlogic - 0135, 0142
XMS - 0135, 0267
Xoro - 0289, 0396
Yakumo - 0158
Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287
Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
Yamakawa - 0114, 0266
Yukai - 0112, 0160
Zenith - 0101, 0264, 0293
73
Hirschmann - 0434
Hitachi - 0484
HomeChoice - 0441, 0485
Humax - 0486, 0487
HyperVision - 0435
ITT Nokia - 0434
Jerrold - 0433, 0448, 0536
Jiuzhou - 0488
JVC - 0432
Kabel Deutschland - 0489, 0490
Kansalaisboksi - 0491
LG Alps - 0492
Macab - 0439
Maestro - 0493
Magnavox - 0494
Maspro - 0432
Matav - 0462
Matsui - 0432
Maxdome - 0489
Medion - 0495
Minerva - 0432
Mnet - 0442, 0539
Mood - 0496
Motorola - 0497
Movie Time - 0447
Mr Zapp - 0439
Multichoice - 0442
NEC - 0498
Neuf Telecom - 0533
Nokia - 0434, 0499
Noos - 0439
Northcoast - 0500
Novaplex - 0501
Now - 0502
NTL - 0456
Omniview - 0503
Ono - 0457, 0504
Orange - 0534
Pace - 0535
Pacific - 0505
Palladium - 0432
Pioneer - 0431
Prelude - 0507
Protelcon - 0508
PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Regency - 0509
Sagem - 0439
74
BG
Samsung - 0440, 0502
SAT - 0431
Satbox - 0458
Satel - 0459
Scientific Atlanta - 0446
Seam - 0510
Sharp - 0511
SingTel - 0512
SkyCable - 0513
Skyworth - 0514
Starcom - 0448
Stargate - 0515
Stellar One - 0516
TaeKwang - 0517
Tandy - 0518
Tatung - 0519
Teknika - 0520
Tele+1 - 0442, 0445, 0539
Telefonica - 0460
Telegent - 0521
Telenet - 0522
Telepiu - 0442, 0539
Thomson - 0438
Timeless - 0476
Tiscali - 0523
Tocom - 0524
STB кодове : Сателитен приемник
Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054,
0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119,
0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165,
0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420,
0422, 0423, 0427
AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425
Action - 0187
ADB - 0175, 0188
Aegir - 0189
AGS - 0163
Akai - 0054, 0391
Akura - 0190
Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044,
0067, 0164, 0234, 0412
Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
Allantide - 0191
Allegro - 0192
Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391
Beko - 0215
Belgacom TV - 0216
Belson - 0217
Benjamin - 0218
Best - 0010, 0027, 0028, 0402
Best Buy - 0219
Big Brother - 0191
Blackbird - 0220
Blaupunkt - 0033, 0155, 0388
Blue Sky - 0164, 0169
Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378,
0410, 0416
Boom - 0222
BOSE - 0223
Boston - 0153, 0163, 0224
Brain Wave - 0035, 0398, 0419
Brandt - 0056
Broadcast - 0034, 0400
Broco - 0164, 0407
BSkyB - 0074, 0084, 0426
BT - 0066, 0163
BT Satellite - 0420
Bubu Sat - 0164
Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390
BVV - 0419
Cable Innovations - 0225
Cambridge - 0158, 0226, 0416
Camundosat - 0227
Canal Digital - 0176, 0180, 0181
Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
Canal+ - 0156, 0228
CCI - 0229
cello - 0230
CellularVision - 0231
Century - 0232
CGV - 0233
Channel Master - 0021, 0234
Chaparral - 0052, 0235
CHEROKEE - 0163, 0173
Chesley - 0212
Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
Chili - 0236
Churchill - 0237
Citizen - 0238
CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165,
0423
Clatronic - 0035, 0398
BG
75
Бъ лг а р ск и
Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402
Alltech - 0164, 0414
Alpha - 0391
Altai - 0403
Amino - 0194
Amitronica - 0164
Ampere - 0153, 0403
Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158,
0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417,
0421, 0426
Amway - 0196
Anglo - 0164
Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392,
0395, 0402
AntSat - 0198
Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412
AnySat - 0199
Apollo - 0019
Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419
Arion - 0200
Ariza - 0201
Armstrong - 0026, 0391
Arrox - 0202
ASA - 0404
Asat - 0054, 0391
ASCI - 0203
ASLF - 0164
AST - 0031, 0204, 0397
Astacom - 0163, 0420
Aston - 0022, 0205
Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164,
0206, 0387, 0400, 0407
Astratec - 0207
Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155,
0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
Atlanta - 0209
AudioTon - 0023, 0040, 0412
Aurora - 0168, 0210
Austar - 0071, 0168, 0211
Avalon - 0403
Axiel - 0163
Axil - 0212
Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407
B and K - 0213
Barcom - 0027
BeauSAT - 0212
BEC - 0214
Clemens Kamphus - 0046
CNT - 0024
Colombia - 0153
Columbia - 0153
COLUMBUS - 0043
Comag - 0153, 0221, 0239
Commander - 0392
Commlink - 0023, 0395
Comtec - 0036, 0395, 0401
Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403
Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402,
0409, 0410
Conrad Electronic - 0161, 0164
Contec - 0036, 0037, 0401, 0410
Continental Edison - 0241
Cosat - 0040
Coship - 0212
Crown - 0026, 0242
CyberHome - 0243
Cybermaxx - 0062
Cyrus - 0174
Daeryung - 0032
Daewoo - 0066, 0164, 0244
Dansat - 0384, 0390
D-Box - 0245, 0429
DDC - 0021, 0234
Decca - 0038
Delega - 0021
Demo - 0246
Dew - 0036, 0401
DGStation - 0086
Diamond - 0039
Digenius - 0247
Digiality - 0161, 0248
Digiline - 0249
DigiO2 - 0250
Digipro - 0170
DigiQuest - 0251
DigitAll World - 0252
Digiturk - 0253
Dilog - 0254
DiPro - 0212
Discoverer - 0154, 0160
Discovery - 0163
Diseqc - 0163
Diskxpress - 0027
76
BG
Distratel - 0169
Distrisat - 0391
Ditristrad - 0040
DNR - 0419
DNT - 0032, 0054, 0391, 0403
Dong Woo - 0049
Drake - 0041, 0255
DStv - 0168, 0256
Dual - 0257
Dune - 0010, 0402
Dynasat - 0162
DynaStar - 0258
Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428
EIF - 0259
Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164,
0394, 0395
Elap - 0163, 0164
Electron - 0260
Elekta - 0024
Elsat - 0164, 0417
Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391,
0402
Emanon - 0019
Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402,
0428
Engel - 0164, 0262
Ep Sat - 0020
Erastar - 0263
EURIEULT - 0013, 0108, 0169
Euro1 - 0264
Eurocrypt - 0387
Eurodec - 0060, 0265
Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
European - 0064
Europhon - 0153, 0161
Europlus - 0266
Eurosat - 0026
Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158,
0161, 0402
Eurospace - 0042
Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
Euskaltel - 0267
Eutelsat - 0164
Eutra - 0414
Exator - 0019, 0023, 0412
Fast - 0268
Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
Hanuri - 0024
Harting und Helling - 0046
Hase and Igel - 0419
Hauppauge - 0089, 0113
Heliocom - 0161, 0280
Helium - 0161
Hinari - 0021, 0234, 0390
Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108,
0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406,
0409
Hisawa - 0035, 0398
Hitachi - 0020, 0281
Hivion - 0282
HNE - 0153
Homecast - 0283
Houston - 0040, 0284, 0392
Humax - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086,
0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129,
0149
Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040,
0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400,
0401, 0410
Hypson - 0013
ID Digital - 0071
Imex - 0013
Imperial - 0044
Ingelen - 0108
Innovation - 0028, 0059, 0062
InOutTV - 0285
International - 0153
Interstar - 0170
Intertronic - 0026, 0286
Intervision - 0040, 0161, 0413
Inverto - 0287
InVideo - 0179
IRTE - 0288
ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429
Janeil - 0289
Jazztel - 0290
Johansson - 0035, 0398
JOK - 0163, 0418, 0420
JSR - 0040
JVC - 0015, 0159, 0291
Kamm - 0164
Kaon - 0292
Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068,
0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120,
BG
77
Бъ лг а р ск и
Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
Fidelity - 0158, 0394, 0415
Finepass - 0269
Finlandia - 0020, 0387
Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
FinnSat - 0036, 0060, 0270
Flair Mate - 0164
Fortec Star - 0198
Foxtel - 0071, 0168, 0172
Fracarro - 0271, 0428
France Satellite/TV - 0043
Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158
Freesat - 0108, 0414
FTE - 0047, 0402, 0410, 0416
FTEmaximal - 0010, 0164
Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032,
0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403
Fugionkyo - 0170
Fujitsu - 0182
Galaxi - 0027
Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040,
0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401,
0402, 0407
Galaxisat - 0397
Gardiner - 0165
Gecco - 0272
General Instrument - 0273
Gensat - 0274
Geotrack - 0275
Globo - 0276
GMI - 0026
Goldbox - 0156, 0396, 0427
Golden Interstar - 0277
GoldStar - 0045
Gooding - 0159
Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044
Gould - 0278
Granada - 0387
Grandin - 0013, 0385
Grothusen - 0019, 0045
Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099,
0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159,
0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
G-Sat - 0390
Hanseatic - 0160, 0279, 0411
Haensel and Gretel - 0153, 0161
Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
0388, 0391, 0406, 0412, 0423
Kathrein Eurostar - 0152
Kenwood - 0176, 0293
Key West - 0153
Klap - 0163
Kolon - 0177
Konig - 0161, 0294
Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
KR - 0023, 0412, 0414
Kreatel - 0296
Kreiselmeyer - 0033, 0155, 0388
K-SAT - 0164
Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412
L and S Electronic - 0010, 0153
Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050,
0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416
Lemon - 0419
Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161,
0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419
Leng - 0035
Lennox - 0040
Lenson - 0158
Lexus - 0391
LG - 0045, 0208
Life - 0059
Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154,
0160, 0164, 0402, 0411
Lifetec - 0028, 0059, 0062
Lion - 0042, 0191
Loewe - 0147
Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421
Lorraine - 0045
Lupus - 0010, 0028, 0402
Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
Luxorit - 0299
LuxSAT - 0300
Lyonnaise - 0060
M and B - 0160, 0411
M Technologies - 0301
Macab - 0060
Macom - 0183
Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
Marann - 0302
Marantz - 0054
Marks and Spencer - 0303
78
BG
Mascom - 0024, 0406
Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386,
0388, 0414, 0419
Master’s - 0037
Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420
Max - 0161
Maxi - 0304
MB - 0160, 0411
Mediabox - 0156, 0396, 0427
Mediamarkt - 0026
Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427
Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153,
0164, 0402
Medison - 0164
Mega - 0054, 0391
Melectronic - 0165
Meta - 0305
Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027,
0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423
Metz - 0033, 0155, 0388
Micro Com - 0089
Micro electronic - 0158, 0161, 0164
Micro Technology - 0042, 0164, 0407
Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062
Micronik - 0307
Microstar - 0028, 0059, 0062
Microtec - 0164
Minerva - 0033, 0159
Mitsubishi - 0020, 0033
Mitsumi - 0050
Mogen - 0308
Morgan Sydney - 0061
Morgan’s - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391,
0410, 0416
Motorola - 0167
Multichoice - 0168, 0175
Multiscan - 0309
Multistar - 0047, 0049
Multitec - 0154
Muratto - 0045, 0397
Mustek - 0310
Mysat - 0164
National Microtech - 0311
Navex - 0035, 0398
NEC - 0053, 0312, 0389
Nesco - 0313
Neta - 0314
Philon - 0325
Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401
Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427
Polsat - 0060
Polytron - 0037
Praxis - 0327
Predki - 0035, 0398
Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
Priesner - 0026
Profi - 0051
Profile - 0163
Promax - 0020
Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413
Prosonic - 0421
Protek - 0039, 0329
Provision - 0024
Pye - 0159
Pyxis - 0166
Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173,
0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420
Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394
Quiero - 0060
Radiola - 0054, 0391
Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414
Rainbow - 0023, 0412, 0414
Rediffusion - 0053
Redpoint - 0030, 0407
RedStar - 0010, 0028, 0402
Regency - 0331
RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408
Roadstar - 0164
Roch - 0013
Rockdale - 0184
Rover
0010, 0164, 0413
Ruefach - 0051
Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163,
0169, 0390, 0418, 0419, 0420
Sabre - 0020
Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
Sakura - 0036, 0044, 0401
Salora - 0053, 0387
Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096,
0137
Sansui - 0333
Sanyo - 0334
BG
79
Бъ лг а р ск и
Netgem - 0315
Network - 0390
Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392,
0407, 0410, 0419
Neusat - 0164, 0419
Newave - 0316
NextWave - 0025, 0171, 0262
Nikko - 0026, 0164
Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145,
0387, 0404, 0409, 0429
Nomex - 0063
Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060,
0234, 0398
Nova - 0168
Novis - 0035, 0398
Now - 0317
NTC - 0046
Numericable - 0380
Oceanic - 0039, 0042
Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412
Okano - 0026, 0046, 0047
Ondigital - 0393
Optex - 0037, 0040
Optus - 0156, 0168, 0171
Orbit - 0031, 0381
Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410
Origo - 0042, 0157
Oritron - 0318
Osat - 0023, 0399
Otto Versand - 0033
Oxford - 0178
Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088,
0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163,
0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
Pacific - 0039, 0320
Packsat - 0163
Pal - 0321
Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
Palladium - 0026, 0158, 0159
Palsat - 0154, 0158
Paltec - 0029
Panasat - 0168
Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426
Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
Pansat - 0323
Pantech - 0324
Patriot - 0153, 0163
SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415
Sat Cruiser - 0171
Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045,
0046, 0158, 0398
Sat Team - 0164
Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411
SatConn - 0335
Satec - 0164, 0390
Satelco - 0010, 0402
Satford - 0034, 0400
Satline - 0413
Satmaster - 0034, 0400
Satplus - 0154
Satstar - 0336
Schacke - 0412
Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422
Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161,
0169, 0390, 0410, 0411
Scientific Atlanta - 0337
SCS - 0152
Sedea Electronique - 0153, 0170
Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407
SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402,
0411, 0421
Seleco - 0040, 0428
Septimo - 0169
Servi Sat - 0013, 0164
Setec - 0338
Sharp - 0115
Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388,
0416
Silva - 0045
SilverCrest - 0340
Simz - 0341
Skantin - 0164
Skardin - 0030, 0407
Skinsat - 0158
SKR - 0164
SKT - 0342
SKY - 0084, 0167
Sky Digital - 0055
Sky New Zealand - 0343
Sky Television - 0344
Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154,
0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430
Skymax - 0054, 0391
SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164
80
BG
Skyvision - 0040
SL - 0153, 0419
SM Electronic - 0154, 0164
Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345
Sogo - 0346
Sonaecom - 0347
Sony - 0055, 0156
SR - 0026, 0050, 0153
Star Clusters - 0348
Star Trak - 0349
Star View - 0350
Starland - 0164
Starring - 0035, 0398
Start Trak - 0019
Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168,
0170, 0271, 0402
STVI - 0013
Sumida - 0026
Sunny Sound - 0010, 0402
Sunsat - 0164, 0351, 0407
Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402
Sunstech - 0352
Super Sat - 0162
Super Track - 0353
SuperGuide - 0354
Supermax - 0171
SVA - 0355
Swisstec - 0303
Systec - 0153, 0356
S-ZWO - 0357
TaeKwang - 0358
Tandberg - 0060
Tandy - 0023
Tantec - 0020, 0043
Tatung - 0038
TBoston - 0359
TCM - 0028, 0059, 0062, 0379
Techniland - 0034, 0400
TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156,
0158, 0391, 0408
Technology - 0168
Technomate - 0277
Technosat - 0171
Technosonic - 0360
TechnoTrend - 0133
Technowelt - 0153, 0161, 0169
Teco - 0026, 0050
Vector - 0042
Vega - 0010
Ventana - 0054, 0391
Vestel - 0421
Via Digital - 0057
Viasat - 0173, 0371
Viewstar - 0372
Vision - 0373
Visionic - 0170
Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418
Viva - 0392
Vivanco - 0064
Vivid - 0172
Vortec - 0019, 0374, 0393
VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423
Watson - 0375
Wela - 0410
Welltech - 0154
WeTeKom - 0154, 0158, 0160
Wevasat - 0020
Wewa - 0020
Winersat - 0035, 0398
Wintergarten - 0395
Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158,
0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418
Woorisat - 0024
World - 0398
Worldsat - 0163, 0376
Xcom Multimedia - 0186
Xoro - 0377
Xrypton - 0010, 0402
XSat - 0164, 0173
Zaunkonig - 0419
Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105,
0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
Zenith - 0167
Zinwell - 0071
Zodiac - 0023, 0412
Zwergnase - 0026
HTS codes : Home Theatre System, Amplifier
Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011,
0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046,
0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137,
0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220
BG
81
Бъ лг а р ск и
Tee-Comm - 0185
Telanor - 0021
Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411
Teleciel - 0412
Telecom - 0164
Teledirekt - 0390
Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420
Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403,
0406, 0412, 0419
Telemaster - 0024
Telemax - 0048
Telesat - 0160, 0161, 0411
Telestar - 0154, 0156, 0158
Teletech - 0430
Televes - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345
Telewire - 0040
Tempo - 0171
Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164
Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106,
0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163,
0164, 0396
Thorens - 0039, 0361
Thorn - 0020
Tioko - 0037, 0153
Tokai - 0391
Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400
Topfield - 0126, 0362, 0382
Toshiba - 0363
TPS - 0058, 0364
Tratec - 0365
Triad - 0031, 0045, 0366, 0397
Triasat - 0158, 0405
Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164,
0405
Turnsat - 0164
Tvonics - 0114, 0367, 0368
Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164
UEC - 0168, 0172
Uher - 0154
Uniden - 0415
Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401
Unitor - 0027, 0035
Universum - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161,
0388, 0404, 0415, 0421
Unnisat - 0369
Vantage - 0370
Variosat - 0033, 0155, 0388
Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222,
0227, 0247, 0248
Akai - 0259, 0260
Alba - 0171
AMW - 0069
Andersson - 0070
Basic Line - 0071
BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075,
0076, 0077
Bush - 0051, 0261, 0262, 0263
Celestron - 0078
Centrum - 0079
Clatronic - 0080
Daewoo - 0060
Daytek - 0081
Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139,
0264, 0265, 0266
Denver - 0156, 0157, 0176, 0177
Digix Media - 0082
DK Digital - 0007
Dmtech - 0083
Dual - 0084
Eltax - 0004, 0081
Euroline - 0085
Finlux - 0086
Fintec - 0087
Futronic - 0088
Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268
Harman/Kardon - 0064
Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168
Hyundai - 0089
Infotech - 0090
Jamo - 0091
JBL - 0092
JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125,
0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224,
0225, 0236
KEF - 0093
Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214,
0243, 0244, 0249, 0250, 0251
Lenoxx - 0095
LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062,
0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181
Linn - 0096
Loewe - 0097
Lumatron - 0098
Magnavox - 0011, 0118, 0132
82
BG
Medion - 0099
MiCO - 0100
Mivoc - 0101
Mustek - 0013
NAD - 0102
Nakamichi - 0103
Palladium - 0104
Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033,
0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141,
0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241
peeKTON - 0105
Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155,
0200, 0201, 0256
Redstar - 0106
Saba - 0172, 0173
Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159
Sansui - 0085
Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246
Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196,
0213, 0214, 0234, 0235
Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113,
0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184,
0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,
0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239,
0242, 0245, 0253, 0254, 0255
T+A - 0107
TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276
Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 0272
Technics - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211,
0212, 0226
Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197,
0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252
Toshiba - 0058
Union - 0066
Universum - 0109
Xoro - 0110
Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163, 0257, 0258
З
CAM, вж. също Модул за условен достъп
58
заключване
Кенсингтън
заключване за деца
заключване на оценките
Заключване на телевизора
захранване
D
Р
C
demo
DVB-C и DVB-T
Достъп
41
44
E
EasyLink
бутони
60
Високоговорители на телевизора
62
забраняване
61
Пренасочване на ключ за дистанционно
управление
61
разрешаване
61
функции
59
H
HDMI кабел
конектори
отстраняване на неизправности
Net TV
конфигурация
P
Pixel Plus
инсталиране на канали
автоматично
ръчно
интелигентни настройки
цвят
цифров канал
език на субтитрите
тестово приемане
цифрови услуги
CAM
телетекст
цифрово радио
Б
57
В
И
43
44
18
40
66
, 20
Ц
баланс на звука
баси
батерии
безопасност
20
33
32
64, 66
режим В магазина
режим на готовност
отстраняване на неизправности
Режим на компютър
50
68
N
62
20
34
46
58
26, 25
38
23
23
64, 66
5
видео файлове
гледане
поддържани формати
висок тон
връзки
HDMI
S-Video
USB
композитен
компютърна мрежа
отстраняване на неизправности
технически спецификации
37
63
23
50
50
36
50
53
68
63
BG
83
Бъ лг а р ск и
11 Показалец
Г
грижа за околната среда
Д
Двоен I-II
декодер за канала
дисплей
разделителна способност
дистанционно управление
общ преглед
отстраняване на неизправности
пренасочване на ключ
технически спецификации
Ф
фабрични настройки
формат на картината
отстраняване на неизправности
промяна на формата на картината
6
23
58
63
,9
66
61
64
41
67
22
устройства
гледане
добавяне към начално меню
премахване от начално меню
свързване
Н
Намаляване на шума
настройки
звук
картина
Околно осветление
настройки
настройки на звука
Начално меню
достъп
премахване на устройства
нюанс
К
Ч
часовник
34
Е
език
отстраняване на неизправности
език на звука
Х
хора с увредено зрение
66
23
23
А
автоматично изравняване на силата на
звука
23
аналогов канал
фина настройка
45
Я
Яркост
84
У
BG
20
12
13
17
48
20
23
20
24
20
23
17
17
20
кабели
качество
48
канали
инсталиране
автоматично
43
ръчно
44
мрежа с канали
преименуване на каналите
28
преподреждане/повторно сортиране
на канали
28
скриване на канали
29
настройка
45
списък с предпочитани
27
тестово приемане
46
кента за опит за картина и звук
19
ключалка Кенсингтън
62
композитен кабел
, 48, 50
Компютър
свързване към мрежа
53
компютърен формат
технически спецификации
63
конектори
USB
, 50
общ преглед
, 48
64
20
М
меню
език
16
меню за настройка
18
начално меню
17
отстраняване на неизправности
66
телетекст
25
меню за настройка
18
местоположение
40
Модул за условен достъп
58, 48, 50
Моно/стерео
23
мрежа с канали
достъп до и промяна на канали
12
музика
USB
37
поддържани формати
63
цифрово радио
38
мултимедия
гледане на видео
37
слушане на музика
37
Мултимедия
компютърна мрежа
53
поддържани формати
63
О
Общ интерфейс
Околно осветление
включване и изключване
промяна на настройки
острота
отстраняване на неизправности
оценки
Т
Таблица на страниците
таймер
таймер за заспиване
таймер за заспиване
ТВ
високоговорители
включване
достъп до DVB-C и DVB-T мрежи
58, 50
15
, 24
20
66
33
26
31
31
23
11
44
изключване
11
контроли
9
меню
17
монтиране на стена
5, 64
отстраняване на неизправности
66
поддръжка на екрана
6
превключване на канали
11
регулиране на силата на звука
12
режим на готовност
11
софтуер
38
технически спецификации на тунера 63
Телетекст
двоен екран
25
използване
15
меню
25
подстраници
26
таблица на страниците
26
телетекст 2,5
26
търсене
26
увеличаване на страниците
26
функции
25
технически спецификации
63
тон
20
тунер
64
С
светлинен сензор
сила на звука
регулиране
слушалки
хора с увредено зрение
сила на звука на слушалките
снимки
поддържани формати
слайдшоу
софтуер
актуализиране
версия
списък с предпочитани
отстраняване на неизправности
създаване
субтитри
език
съраунд звук
20
12
23
23
23
63
36
38
39
66
27
34
23
BG
85
Бъ лг а р ск и
конзола
контраст
П
Персонален идентификационен номер
или ПИН код
66
помощник за настройки
19
предаване
отстраняване на неизправности
66
Пренасочване на ключ за дистанционно
управление
61
приемане
67
86
BG
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising