Philips | 47PFL4398H/12 | Owner's Manual | Philips 3000 series Тънък LED телевизор 32PFL3088H/12 Ръководство за притежателя

Philips 3000 series Тънък LED телевизор 32PFL3088H/12 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
PFL3xx8H/T
PFL4398H/T
BG Ръководство за потр.
Съдържание
1
2
Важно
3
Безопасност
Поддръжка
Правни бележки
Устойчивост
Помощ и поддръжка
3
5
6
8
10
Използване на телевизора
11
Контроли на телевизора
11
Гледане на телевизия
12
Преглед на справочника за
програми
16
Гледане на 3D
16
Възпроизвеждане на мултимедийни
файлове
18
3
Допълнителни функции на
телевизора
21
Преглед на телетекст
21
Задаване на ключалки и таймери 22
4
5
BG
Промяна на настройките на
телевизора
24
Картина и звук
Канали
Езикови настройки
Други настройки
Актуализиране на софтуера
Нулиране на всичко
24
26
29
30
30
32
Свързване на телевизора
33
За кабелите
Свързване на антена
Свързване на устройства
Свързване на други устройства
Гледане на сигнал от свързаните
устройства
Настройване на EasyLink
устройства
Свързване на CAM (Conditional
Access Module)
33
34
34
39
2
40
40
42
6
7
Отстраняване на
неизправности
44
Общи проблеми
Проблеми с каналите
Проблеми с картината
Проблеми със звука
Проблеми при свързване
Свързване с Philips
44
45
45
46
46
47
Спецификации
48
Мощност и приемане
48
Картина и звук
48
Разделителни способности на
дисплея
49
Мултимедия
49
Възможности за свързване
50
Версия на помощната информация50
8
Показалец
51

Избягвайте опъване на захранващите
щепсели. Проверете дали
захранващият щепсел е влязъл
напълно в контакта. Разхлабените
захранващи щепсели могат да
доведат до пожар.

Когато телевизорът е завъртян, се
уверете, че захранващият кабел не е
опънат. При обтягане на
захранващия кабел може да се
разхлабят връзките и да се образува
волтова дъга.
За да изключите телевизора от
електрическото захранване,
щепселът на телевизора трябва да е
изключен. При изключване на
захранващия кабел дърпайте
щепсела, а не самия кабел. Уверете
се, че по всяко време имате пълен
достъп до щепсела, захранващия
кабел и контакта.
Безопасност
Предпазни мерки
Прочетете и разберете всички
инструкции, преди да използвате
телевизора. Гаранцията не важи в случай
на повреда поради неспазване на
инструкциите.
Опасност от токов удар или пожар!
Никога не излагайте телевизора на дъжд
или вода. Никога не поставяйте съдове с
течности (като вази например) до
телевизора. Ако върху или в телевизора
бъдат разлети течности, го изключете
незабавно от електрическия контакт.
Свържете се с ТВ центъра за обслужване
на клиенти на Philips за проверка на
телевизора, преди да го използвате.

Никога не поставяйте телевизора,
дистанционното или батериите до
пламъци или други източници на
топлина, включително и на директна
слънчева светлина. С цел
предотвратяване разпространението
на огън винаги дръжте всички свещи
и други пламъци далеч от
телевизора, дистанционното и
батериите.

Никога не пъхайте предмети във
вентилационните отвори или в други
отвори на телевизора.
Никога не излагайте дистанционното
или батериите на дъжд, вода или
прекомерна топлина.


Съществува риск от повреда на
телевизора!

За повдигане и носене на телевизора,
който тежи повече от 25 килограма
или 55 фунта, са необходими двама
души.

При монтиране на телевизора на
стойка, използвайте само
предоставената заедно с него
стойка. Закрепете добре стойката за
телевизора. Поставете телевизора на
равна и хоризонтална повърхност,
която може да издържи общото
тегло на телевизора и стойката.

При монтиране на телевизора на
стена, използвайте само стенен
монтаж, който може да издържи
теглото на телевизора. Закрепете
стенния монтаж на стена, която
може да издържи общото тегло на
телевизора и стенния монтаж. TP
Vision не носи отговорност за
неправилен стенен монтаж, довел до
инцидент, нараняване или повреда.
BG
3
Български
1 Важно



Ако се налага да съхранявате
телевизора, демонтирайте стойката.
Никога не поставяйте телевизора
легнал върху задната му част, когато
стойката е монтирана.
Преди да включите телевизора в
контакта, се уверете, че
напрежението съответства на
записаната на гърба на телевизора
стойност. Не включвайте телевизора
в контакта, ако напрежението е
различно.
Части от този продукт може да са
направени от стъкло. Работете
внимателно, за да избегнете
нараняване или повреда.
Съществува риск от нараняване за деца!
Следвайте тези предпазни мерки, за да
избегнете падане на телевизора и
причиняване на нараняване на деца:

Никога не поставяйте телевизора на
повърхност, покрита с плат или друг
материал, който може да се издърпа.

Уверете се, че никоя част на
телевизора не стърчи по ръбовете на
повърхността.

Никога не поставяйте телевизора на
висока мебел (като рафт за книги),
без първо да закрепите съответната
мебел и самия телевизор към стената
или към друга подходяща опора.

Обяснете на децата за
съществуващата опасност при
катерене върху мебелите за
достигане на телевизора.
Опасност от поглъщане на батерии!

Продуктът или дистанционното
управление може да съдържа
батерия тип „копче“, която може да
бъде погълната. Винаги дръжте
батерията далече от достъп на деца!
BG
4
Опасност от прегряване!

Никога не поставяйте телевизора в
ограничено пространство. Винаги
оставяйте около телевизора
пространство от поне 4 инча или 10
см за вентилация. Уверете се, че
вентилационните отвори на
телевизора не са закрити от пердета
или други предмети.
Съществува риск от нараняване, пожар
или повреда на захранващия кабел!

Никога не поставяйте телевизора
или други предмети върху
захранващия кабел.

Изключете телевизора от
електрическия контакт и антената
преди гръмотевични бури. По време
на гръмотевични бури не докосвайте
която и да е част на телевизора,
захранващия кабел или кабела на
антената.
Съществува риск от увреждане на слуха!

Избягвайте използване на слушалки
на високо ниво на звука или за
продължителен период от време.
Ниски температури

Ако телевизорът се транспортира
при температури под 5 °C или 41 °F,
разопаковайте го и изчакайте,
докато се приспособи към околната
температура на помещението, преди
да го включите в електрически
контакт.
Предупреждение за здравето при
гледане на 3D
Само за 3D телевизори.

Ако вие или членове на семейството
ви страдате от епилепсия или
фоточувствителна епилепсия,
консултирайте се с лекар, преди да
се изложите на въздействието на
източници на импулсна светлина,
бързо сменящи се образи или 3D
изображения.


За да избегнете дискомфорт като
замайване, главоболие или
дезориентация, препоръчваме да
избягвате гледането на 3D
продължително време. Ако
почувствате какъвто и да е
дискомфорт, спрете да гледате 3D и
изчакайте, преди да се заемете с
потенциално рискована дейност
(например шофиране), докато
симптомите изчезнат. Ако
симптомите продължават, не
гледайте 3D, преди да сте се
консултирали с лекар.
Родителите трябва да наблюдават
децата си, докато гледат 3D, за да са
сигурни, че не изпитват дискомфорт
от рода на горе описаните. Не се
препоръчва гледане на 3D от деца
под 6-годишна възраст, тъй като
тяхната зрителна система все още не
е напълно развита.
Не използвайте очилата за гледане
на 3D за други цели освен гледане на
3D телевизия.
Поддръжка
Екран




Съществува риск от повреда на
телевизора! Никога не докосвайте,
натискайте, търкайте или драскайте
екрана с каквито и да е предмети.
Изключете телевизора, преди да го
почиствате.
Почиствайте телевизора и рамката с
мека и влажна тъкан. Никога не
използвайте върху телевизора
вещества като алкохол, химикали или
домашни почистващи препарати.
За да избегнете деформации и
избледняване на цвета, избърсвайте
капчиците вода възможно най-скоро
след появата им.

Избягвайте, доколкото е възможно,
показване на статични изображения
на екрана. Статичните изображения
са изображения, които остават на
екрана за дълго време. Статичните
изображения включват екранните
менюта, черните ленти, текущия час
и т. н. Ако използвате статични
изображения, намалете контраста и
яркостта на екрана, за да не се
повреди.
Очила за 3D
За комплекти с 3D очила.
Изпълнете следните инструкции за
поддръжка на очилата:

Използвайте чиста, мека кърпа
(кърпа от микрофибър или памук) за
почистване на стъклата, за да ги
предпазите от издраскване. Никога
не пръскайте почистващ препарат
директно към очилата за 3D. Може
да използвате мокри кърпи за
почистване на повечето известни
производители на лещи за слънчеви
очила.

Не излагайте очилата за 3D на
директна слънчева светлина, топлина,
огън или вода. Това може да доведе
до неизправност на продукта или
възпламеняване.

Не изпускайте, прегъвайте или
прилагайте сила към стъклата на
очилата за 3D.

Не използвайте препарати за
почистване, които съдържат алкохол,
разтворител, повърхностно активни
вещества или восък, бензол,
разредител, препарат против комари
или овлажнители. Използването на
такива препарати може да
предизвика обезцветяване или
напукване.
BG
5
Български

Съвети за разположение
Заключване на телевизора

Телевизорът е оборудван със слот за
защита "Кенсингтън", разположен в
долната му част. За да защитите
телевизора, използвайте заключване
Kensington против кражба (продава се
отделно).


Поставете телевизора на място,
където не огрява пряка светлина
върху екрана.
Идеалното разстояние за гледане
при този телевизор е три пъти по
диагоналния размер на екрана. Ако
например размерът на екрана на
телевизора по диагонал е 81 cm /
32", идеалното разстояние за гледане
е около ~2,5 m / ~92" от предната
част на екрана.
Когато сте седнали, нивото на очите
ви трябва да съвпада с центъра на
екрана.
Разположение на телевизора
Можете да приложите най-подходящите
настройки на звука за вашия телевизор,
като изберете разположението на
телевизора (монтиран на стена или на
стойка).
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] и след това
натиснете OK.
3. Изберете [Настройки на телев.] >
[Общи настройки] > [Разположение на
телевизора].
4. Изберете [На ТВ поставка] или
[Монтир. на стена], след което натиснете
OK.
BG
6
Правни бележки
Бележка
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Всички
права запазени.
Този продукт се предлага на пазара от TP
Vision Netherlands B.V. или някоe от
нейните свързани дружества, наричани
по-нататък в този документ TP Vision,
която е производител на продуктите. TP
Vision предоставя гаранцията за
телевизора, към който е приложена тази
брошура. Philips и Philips Shield Emblem са
регистрирани търговски марки на
Koninklijke Philips N.V.
Спецификациите могат да се променят
без предупреждение. TP Vision си запазва
правото да променя продуктите по всяко
време, без да е задължена да внася
съответните промени в доставени порано изделия.

Предупредителният знак на гърба на
телевизора указва риск от токов
удар. Никога не сваляйте капака на
телевизора. За обслужване и
поправка винаги се свързвайте с ТВ
центъра за обслужване на клиенти на
Philips.Всякакви действия, изрично
забранени в това ръководство, и
всякакви промени или процедури по
монтаж, които не са препоръчани
или разрешени в това ръководство,
ще обезсилят гаранцията.
Характеристики на пикселите
Този LCD/LED продукт има голям брой
цветни пиксели. Въпреки че има 99,999%
или повече ефективни пиксели, възможно
е трайно на екрана да се появят черни
или ярко осветени точки (червени, зелени
или сини). Това е структурно свойство на
дисплея (в рамките на широко
разпространените индустриални
стандарти) и не представлява
неизправност.
Съответствие „CE“
Този продукт отговаря на основните
изисквания и други приложими условия на
Директиви 2006/95/EC (Съоръжения за
ниско напрежение), 2004/108/EC (EMC) и
2011/65/EU (ROHS).
Съвместимост с ЕМП
TP Vision произвежда и продава много
продукти, предназначени за
потребителите, които – като всяка друга
електронна апаратура – могат да излъчват
и приемат електромагнитни сигнали.
Един от водещите принципи за работа на
компанията TP Vision е в нашите изделия
да вземем всички необходими мерки за
безопасност и здраве, да се придържаме
към всички действащи законови
изисквания и да бъдем в съответствие със
стандартите за електромагнитни
смущения, приложими към момента на
производство на изделията.
TP Vision е поела ангажимент да
разработва, произвежда и продава
продукти, които не са вредни за
здравето. TP Vision потвърждава, че
съгласно съвременните научни данни, при
правилно използване на изделията на
фирмата в съответствие с тяхното
предназначение, те са безопасни.
BG
7
Български
Писмената документация, приложена към
телевизора, и ръководството,
съхранявано в паметта на телевизора или
изтеглено от уебсайта на Philips, се смятат
за подходящи за предназначението на
системата. Ако продуктът се използва за
цели, различни от посочените тук, TP
Vision не може да гарантира правилното
му функциониране и безопасност.
TP Vision не носи отговорност за каквито
и да е грешки в съдържанието на този
документ, нито за каквито и да е
проблеми, възникнали в резултат от
съдържанието му. Съобщенията за
грешки, изпратени на TP Vision, ще бъдат
адаптирани и публикувани на уебсайта за
поддръжка на Philips във възможно найкратък срок.
Гаранционни условия

Гаранционните условия могат да се
изтеглят от уебсайта за поддръжка
на Philips. Никога не правете опити
да поправяте сами телевизора,
защото това води до риск от
нараняване, повреда на телевизора
или анулиране на гаранцията!

Използвайте телевизора и
аксесоарите само по
предназначението им, зададено от
производителя.
Philips и TP Vision играят активна роля в
разработването на международни
стандарти за електромагнитни смущения
и безопасност, което на свой ред им
позволява да предвиждат бъдещото
развитие на стандартизацията с оглед
ранното й внедряване в продуктите.
Софтуер с отворен код
TP Vision Netherlands B.V. с настоящото
предлага да предостави, при поискване,
пълно копие на съответния изходен код
на софтуерните пакети с отворен
изходен код, защитени с авторски права и
използвани в този продукт, за които
съответните лицензи изискват такова
предложение. Това предложение е
валидно за срок до три години след
закупуване на продукта за всеки, който е
в правото си да получи тази информация.
За да получите изходния код, пишете на
английски език до:
„Intellectual Property Department, TP Vision
Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA
Eindhoven, The Netherlands“.
Търговски марки и авторски права
Windows Media е или регистрирана
търговска марка или търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
Kensington и Micro Saver са регистрирани
в САЩ търговски марки на ACCO World
Corporation с публикувани регистрации и
заявки за регистрация, намиращи се в
процес на обработка в други страни по
света.
Всички останали регистрирани и
нерегистрирани търговски марки са
собственост съответните си притежатели.
Устойчивост
Енергийна ефективност
Този телевизор е проектиран с функции
за енергийна ефективност. За да ги
използвате, натиснете бутона Зелен
бутон на дистанционното управление.

Енергоспестяващи настройки на
картината: Можете да приложите
съчетание от енергоспестяващи
настройки на картината. Докато
гледате телевизия, натиснете Зелен
бутон и изберете [Икон. на
енергия]. След това изберете
настройката на картината [Икон. на
енергия].

Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът с двойно D
са търговски марки на Dolby Laboratories.
Изразите HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логото на
HDMI са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати и други
страни.
BG
8

Изключване на екрана: Ако искате
само да слушате звук от телевизора,
можете да изключите екрана му.
Другите функции продължават да
работят както обикновено. Докато
гледате телевизия, натиснете Зелен
бутон и изберете [Екранът е
изключен].
Автоматично изключване: Задаване
на телевизора да се изключва
автоматично след определен период
на неактивност с цел пестене на
електроенергия. Докато гледате
телевизия, натиснете Зелен бутон и
изберете [Автомат. изключване].
След това изберете периода, след
който телевизорът да се изключи.
Изключване на неактивни
устройства: Изключване на
свързаните съвместими с EasyLink
HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control) устройства, които са
неактивни. Докато гледате
телевизия, натиснете Зелен бутон и
изберете [Изключване на неактивно
устройство].
Рециклиране
Продуктът съдържа батерии, за които
важи европейската директива 2006/66/EC.
Тези батерии не могат да се изхвърлят
заедно с обикновените битови отпадъци.
Осведомете се относно местната
система за разделно събиране на батерии,
тъй като правилното им изхвърляне
помага за избягване на евентуални
неблагоприятни последствия за околната
среда и човешкото здраве.
Продуктът е разработен и произведен от
висококачествени материали и
компоненти, които могат да бъдат
рециклирани и използвани повторно.
Енергиен етикет
Символът със зачеркнат контейнер за
отпадъци означава, че продуктът
отговаря на европейската директива
2002/96/EC. Осведомете се относно
местната система за разделно събиране
на отпадъци за електрическите и
електронните продукти.
Европейският етикет/обозначение за
консумацията на енергия ви информира за
класа енергийна ефективност на продукта.
Колкото по-висок е класът енергийна
ефективност на този продукт, толкова помалко енергия консумира той.
На етикета можете да намерите класа
енергийна ефективност, средната
консумация на енергия на използвания
продукт и средната консумация за 1
година. Можете да намерите стойностите
на консумираната енергия за продукта и
на уеб сайта на Philips за държавата ви на
адрес www.philips.com/TV.
Съобразявайте се с местните разпоредби
и не изхвърляйте старите си продукти с
обикновените битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на старите
продукти помага за избягване на
евентуални неблагоприятни последствия
за околната среда и човешкото здраве.
BG
9
Български

Помощ и поддръжка
Посетете уеб сайта на Philips
За повече информация посетете уебсайта
за поддръжка на Philips на адрес
www.philips.com/support.
В него можете да:

намерите отговори на често
задавани въпроси (ЧЗВ)

изтеглите версия на това
ръководство за потребителя във
формат PDF, която можете да
разпечатвате

изпратите по имейл конкретен
въпрос до нас

pонлайн с ТВ центъра за обслужване
на клиенти на Philips (налично само в
определени държави).
Използване на ръководството на
Philips за свързване
В лесното за използване ръководство за
свързване са дадени указания за свързване
на телевизора към други устройства.
Посетете
http://www.connectivityguide.philips.com.
Потърсете в телевизионния форум
Може вече да има отговор на въпроса ви
в общността от потребители на
телевизори Philips. Посетете
www.supportforum.philips.com.
Свързване с Philips
Можете да се обърнете за поддръжка
към ТВ центъра за обслужване на клиенти
на Philips във вашата държава. Можете да
намерите номера в брошурата към този
продукт или онлайн на адрес
www.philips.com/support.
Преди да се свържете с Philips, запишете
модела и серийния номер на телевизора
си. Можете да намерите тази информация
на задната страна на телевизора или
върху опаковката му.
BG
10
Контроли на телевизора
Сензори и индикатори
1. Светодиоден индикатор за режим на
готовност и сензор за дистанционно
управление
Светодиодният индикатор за режим на
готовност показва кога телевизорът ви е
в режим на готовност. Насочете
дистанционното управление към сензора.
Уверете се, че пряката видимост между
дистанционното управление и телевизора
не е нарушена.
Дистанционно управление
1. (Режим на готовност): Включване на
телевизора или превключване в режим на
готовност.
2. Бутони за възпроизвеждане:
Управление на възпроизвеждането на
мултимедийни файлове.
3.
SOURCE: Достъп до свързано
устройство.
4.
FORMAT: Промяна на формата на
картината.
5.
TV: Превключване на източника за
гледане на телевизия.
6. (У дома): Влизане в началното меню.
7. OK: Потвърждаване на запис или
избор.
8.
(Бутони за навигация):
Придвижване в менютата и избор на
елементи.
9. LIST: Отваряне на списъка с
телевизионни канали.
10.
INFO: Показване на информация за
текущата дейност.
11. ADJUST: Регулиране на настройките
на телевизора.
12. OPTIONS: Достъп до наличните в
момента опции.
BG
11
Български
2 Използване на
телевизора
Гледане на телевизия
Включване и изключване на
телевизора
13. (Назад): Връщане към предишната
страница в менюто или излизане от
функция на телевизора.
14. CH - / CH +: Превключване на
каналите.
15. +/-(Сила на звука): Регулиране на
силата на звука.
16. (Без звук): Изключване или
включване на звука.
17. Цветни бутони: Избор на задачи или
опции.
Бутоните функционират в зависимост от
услугите, предлагани от доставчика на
услуги.
18. SUBTITLE: Включване или изключване
на субтитрите.
19. 0-9 (Бутони с цифри): Избор на
телевизионни канали или въвеждане на
текст.
20. TEXT: Включване или изключване на
телетекста.
Бутони за управление на EasyLink
Ако свържете телевизора към устройства
с активирано HDMI-CEC, като Blu-ray
плейър или домашно кино, можете да ги
контролирате едновременно с едно
дистанционно управление. Просто
включете EasyLink след свързване.
BG
12
Включване на телевизора

Включете телевизора в електрически
контакт и включете главното
захранване.

Ако светодиодният индикатор за
режим на готовност свети, натиснете
върху дистанционното управление.
Забележка: Има малко забавяне, преди
телевизорът да реагира.
Съвет: Ако не можете да намерите
дистанционното управление и искате да
включите телевизора от режим на
готовност, натиснете на телевизора.
Превключване на телевизора в режим на
готовност
Натиснете на дистанционното
управление.
Светодиодният индикатор за режим на
готовност на телевизора светва червено.
Изключване на телевизора
Натиснете на телевизора.
Светодиодният индикатор за режим на
готовност се изключва.
Забележка: Въпреки че телевизорът
използва много малко енергия, когато е в
режим на готовност или е изключен,
съществува известна консумация. Ако
няма да използвате телевизора
продължително време, го изключете от
захранващия контакт.

Промяна на силата на звука на
телевизора
Можете да прегледате всички канали или
само списък с предпочитаните канали.
Създаване на списък с предпочитани
канали
Увеличаване или намаляване на силата на
звука на телевизора

Натиснете +/- на дистанционното
управление.
Включване или изключване на звука на
телевизора

Натиснете
на дистанционното
управление, за да изключите звука.

Натиснете
отново, за да включите
звука.
Промяна на силата на звука на
слушалките
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Звук] > [Сила зв. на слуш.],
след което натиснете OK.
3. Изберете дадено ниво.
Превключване на телевизионните
канали
Български

Натиснете CH +/- на
дистанционното управление.
Натиснете Бутони с цифри, за да
въведете номер на канал.
Управление на предпочитаните
канали
1. Натиснете LIST.
Показва се списъкът с канали.
2. Изберете канал, който да се маркира
като предпочитан, и натиснете OPTIONS.
3. Изберете [Добавяне/премахване на
предпочитани] и след това натиснете
OK.
Избраният канал се отбелязва със
звездичка.
За да премахнете канал от списъка с
предпочитани, изберете
[Добавяне/премахване на предпочитани]
и натиснете OK.
Показване на списъка с предпочитани
канали
1. Натиснете LIST, след това натиснете
OPTIONS.
2. Изберете [Списък] > [Предпочитани],
за да се покажат каналите в списъка с
предпочитани.
3. Натиснете OK, за да потвърдите.
Преподреждане на списъка с
предпочитани канали
1. Когато списъкът ви с предпочитани
канали се покаже, натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Преподреждане], след
което натиснете OK.
3. Изберете канала, който искате да
преподредите, и натиснете OK.
4. Натиснете бутоните за навигация, за да
преместите избрания канал на друго
място, след което натиснете OK.
5. След като приключите, натиснете
OPTIONS.
BG
13
6. Изберете [Излизане от
„Преподреждане“], след което
натиснете OK.
Управление на списъци с канали
След като каналите се инсталират,
можете да:

Филтрирате каналите.

Превключите между сателитни
канали и канали от кабелната мрежа.

Преименувате канали.

Заключите даден канал.

Слушате цифрово радио.
Филтриране на каналите
1. Докато гледате телевизия, натиснете
LIST.
2. Натиснете OPTIONS и изберете
[Филтър].
3. Изберете дадена опция, след което
натиснете OK.

[Цифров + Аналогов]: Показване на
всички канали в списъка с канали.

[Цифрови телевизионни канали]:
Показване само на цифровите
канали.

[Аналогови канали]: Показване само
на аналоговите канали.

[Безплатни + кодирани]: Показване
на всички канали в списъка с канали.

[Безплатни канали]: Показване само
на безплатните канали.

[Кодирани канали]: Показване само
на кодираните канали.
Забележка: Опциите за филтриране може
да се различават за отделните оператори.
Превключване между сателитни канали и
канали от кабелната мрежа.
Докато гледате телевизия можете да
превключвате между сателитни канали и
канали от кабелната мрежа.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Инсталиране на
каналите] > [Връзка за антена].
BG
14
3. Изберете [Антена (DVB-T)], за да
гледате сателитни канали, или [Кабел
(DVB-C)], за да гледате канали от
кабелната мрежа, след което натиснете
OK.
Преименуване на канали
Когато изберете даден канал, името му
се показва. Можете да промените името
на канала.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
LIST.
Показва се списъкът с канали.
2. Изберете канала, който искате да
преименувате, и натиснете OPTIONS.
3. Изберете [Преимен.] и след това
натиснете OK.
Ще се покаже екранната клавиатура.
4. Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете всеки знак, след което
натиснете OK.
5. След като завършите, изберете
[Готово] и натиснете OK, за да
потвърдите.
Заключване на канал
Можете да предотвратите
неупълномощен достъп до каналите, като
ги заключите.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
LIST.
Показва се списъкът с канали.
2. Изберете канала, който искате да
заключите, и натиснете OPTIONS.
3. Изберете [Заключване на канал] и след
това натиснете OK.
4. Ако получите подкана, въведете пин
кода.
Каналът е маркиран с икона на катинар в
списъка с канали.
Съвет: За да гледате заключен канал,
въведете пин кода, когато получите
подкана.
Слушане на цифрово радио
Ако има цифрови радиоканали, можете да
ги слушате. Те се инсталират
автоматично, когато инсталирате
телевизионните канали.
Гледане на сигнал от свързаните
устройства
За да можете да гледате някое
устройство, го свържете преди това към
телевизора.
Избор на устройство с ИЗТОЧНИК
1. Натиснете
SOURCE.
2. Изберете дадено устройство, след
което натиснете OK.
Избор на устройство от началното меню
1. Натиснете .
2. Изберете [Източник] и след това
натиснете OK.
3. Изберете устройството, след което
натиснете OK.
Използване на предварителните
настройки за картина и звук
Телевизорът се доставя с предварително
зададени настройки на картината и звука.
Можете да ги приложите или
персонализирате.
Избор на предпочитаните настройки на
картината
1. Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
2. Изберете [Картина и звук] > [Стил на
картина], след което натиснете OK.
3. Изберете опция, след което натиснете
OK:

[Лично]: Приложете
персонализираните си настройки на
картината.

[Ярко]: Богати и динамични
настройки, идеални за гледане през
деня.

[Нормално]: Настройки за
естествена картина.




[Стандарт]: Настройки по
подразбиране, които са подходящи
за повечето работни среди и видове
видео.
[Филм]: Настройки, идеални за
филми.
[Снимка]: Настройки, идеални за
снимки.
[Икон. на енергия]: Настройки,
които пестят най-много
електроенергия.
Избор на предпочитаните настройки на
звука
1. Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
2. Изберете [Картина и звук] > [Стил на
звук], след което натиснете OK.
3. Изберете опция, след което натиснете
OK:

[Лично]: Прилагане на
персонализираните настройки на
звука.

[Оригинален]: Настройки, които са
подходящи за повечето работни
среди и видове аудио.

[Филм]: Настройки, идеални за
филми.



[Музика]: Идеални настройки за
слушане на музика.
[Игра]: Настройки, идеални за игри.
[Новини]: Настройки, идеални за
говор, например емисия новини.
Промяна на формата на картината
Можете да промените формата на
картината, за да отговаря на
видеоизточника.
1. Натиснете
FORMAT.
2. Изберете формат на картината, след
което натиснете OK.
Наличните формати на картината зависят
от видеоизточника.

[Автоматично]: Регулирайте формата
на картината в зависимост от
входящия източник.
BG
15
Български
1. Докато гледате телевизия, натиснете
LIST.
Показва се списъкът с канали.
2. Натиснете OPTIONS.
3. Изберете [Филтър] > [Радио], след
което натиснете OK.
4. Изберете радио канал, след което
натиснете OK.





[Супер мащабиране]: Премахване на
страничните черни ленти при
излъчване във формат 4:3. Не се
препоръчва за HD или компютър.
[Филм разширен 16:9]: Мащабиране
на формат 4:3 до 16:9. Не се
препоръчва за HD или компютър.
[Широк екран]: Показва
съдържанието на формата за цял
екран неразтегнат. Не се препоръчва
за HD или компютър.
[Неизмерен]: Осигурява максимална
детайлност за компютър. Налично е
само когато в менюто „Картина“ е
избран режимът за компютър.
[4:3]: Показване на класическия
формат 4:3.
Преглед на справочника
за програми
Какво можете да направите
Можете да прегледате програмирането
на каналите и резюме за програмите за
цифровите ТВ канали с помощта на ТВ
справочниците, предоставени от
операторите. Наличието на ТВ
справочници зависи от оператора.
Не можете да преглеждате информация
от ТВ справочника за даден канал, ако:

възрастовото ограничение на канала
е равно или по-високо от
възрастовото ограничение, зададено
на телевизора.

каналът е заключен.
От оператора
Достъп до ТВ справочника на оператора
1. Натиснете .
2. Изберете [Телевизионна програма],
след което натиснете OK.
3. Ако преглеждате ТВ справочника за
пръв път, следвайте инструкциите на
екрана, за да актуализирате.
BG
16
Персонализиране на ТВ справочника на
оператора
Можете да персонализирате показваната
информация, за да:

ви напомня кога започват
програмите.

се показват само предпочитаните ви
канали.

промените деня на показване;
Забележка: Опциите може да се
различават в зависимост от информацията
за програмата, предоставена от
оператора.
1. В справочника за програми натиснете
OPTIONS.
2. Изберете опция и натиснете OK:

[Актуализиране на телевизионната
програма]: Актуализиране на
информацията в ТВ справочника.

[Смяна на ден]: Избор на деня,
който да се показва в ТВ
справочника.

[Търсене по жанр]: Търсене на
програми по жанр.

[Всички напомняния]: Показване на
списък с всички напомняния за
програми.
Гледане на 3D
Какво ви трябва
Само за определени модели.
Вашият телевизор е триизмерен. Преди
да гледате триизмерно съдържание,
прочетете предупреждението за
здравето във Важно > Безопасност >
Предупреждение за здравето при
гледане на 3D (Страница 4).
За да гледате триизмерно съдържание на
този телевизор, използвайте пасивните
3D очила на Philips, предоставени заедно
с телевизора.
Забележка:

Ако се нуждаете от допълнителни
3D очила, трябва да си купите
пасивни 3D очила на Philips. 3D
очилата от други марки могат да
намалят частично или напълно 3D
ефекта.
Някои 3D формати не се поддържат.
За да изпитате най-добре ефекта от 3D,
докато гледате триизмерни програми:

Седнете на разстояние, поне три
пъти по-голямо от ширината (w) на
телевизионния екран. Не сядайте на
разстояние, по-голямо от 6 m.
Стартиране на 3D
Автоматично активиране на 3D
Телевизорът установява кога има налично
3D съдържание и ви сигнализира да
поставите 3D очилата си. За да настроите
реакцията на телевизора при
установяване на 3D сигнал:
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [3D] > [Превключване към
3D].
3. Изберете настройка и след това
натиснете OK.

[Автом.]: Телевизорът превключва
автоматично на 3D.

[Само известие]: Телевизорът
показва първо уведомление.

[Никога]: Без уведомление.
Избор на източник с 3D
За 3D дискове:
1. Възпроизведете диска на плейър за 3D
Blu-ray дискове, който е свързан с HDMI
конектора на телевизора.
2. Натиснете
SOURCE, след това
изберете плейъра за 3D Blu-ray дискове.
За триизмерни телевизионни програми:
1. Изберете [Гледане на ТВ], след което
превключете на телевизионен канал,
който излъчва 3D съдържание.
Забележка:

За да превключите обратно на 2D,
натиснете OPTIONS. Изберете
[Картина и звук] > [Настройки за
3D] > [2D].

Ако включите друг канал или
свързано устройство, телевизорът
преминава към 2D.
Избор на входящ 3D формат
Телевизорът установява кога има налично
3D съдържание и ви сигнализира да
поставите 3D очилата си. Ако
телевизорът не установи 3D сигнал
поради липсващо обозначение за 3D
сигнал, той показва изображения, които
се припокриват.
За да превключите припокриващите се
изображения в 3D, променете 3D
формата.
1. Натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Картина и звук] >
[Настройки за 3D].
3. Изберете настройка и натиснете OK.



[3D Едно до друго]: Изберете, ако
телевизорът показва картини, които
се припокриват вертикално.
[3D Едно под друго]: Изберете, ако
телевизорът показва картини, които
се припокриват хоризонтално.
[3D Едно под друго, обратно] или
[3D Едно до друго, обратно]:
Изберете, ако телевизорът показва
изкривени образи, като например
фонът изглежда по-близо.
BG
17
Български

Конвертиране на 2D в 3D
Можете да конвертирате всяка 2D
програма и да я гледате в 3D формат.
1. Натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Картина и звук] >
[Настройки за 3D] > [2D-3D
конвертиране].
За да регулирате 3D дълбочината:
1. Натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Картина и звук] > [3D
ефект].
3. Изберете дадена опция, след което
натиснете OK.
За да изключите конвертирането на 2D в
3D:
1. Натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Картина и звук] >
[Настройки за 3D] > [2D], след което
натиснете OK.
Забележка: Ако превключите към друга
дейност, конвертирането спира.
Възпроизвеждане на
мултимедийни файлове
Какво можете да направите
Можете да възпроизвеждате видео,
снимки, музика и текстови файлове на
телевизора от свързано с него USB
устройство.
Възпроизвеждане на файлове от USB
устройство
Ако имате снимки, видеоклипове или
музикални файлове на USB устройство за
съхранение, можете да възпроизвеждате
файловете на телевизора.
Внимание:

TP Vision не носи отговорност, ако
USB устройството за съхранение не
се поддържа, нито за повреди или
загуба на данни в устройството.
BG
18

Не претоварвайте USB порта. Ако
използвате USB устройство за
съхранение, което консумира над
500 mA, се уверете, че то е свързано
към собствен външен източник на
захранване.
Преглед на USB устройство
1. Свържете USB устройството към USB
конектора на телевизора.
2. Натиснете
SOURCE, изберете
[USB] и след това натиснете OK.
3. Изберете файл от браузъра на
съдържание и натиснете OK, за да
започне възпроизвеждането.
4. Натиснете Бутони за възпроизвеждане,
за да управлявате възпроизвеждането.
Съвет:

Изберете някоя от опциите отляво
на браузъра за съдържание, за да
филтрирате файловете си по тип.
За да изберете друго USB устройство:
1. Натиснете
SOURCE, след което
изберете [USB].
2. Изберете USB устройството за преглед
и натиснете OK.
Опции за възпроизвеждане
Гледане на видео
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете видеофайл, след което
натиснете OK , за да управлявате
възпроизвеждането.

Натиснете , за да излезете от
браузъра за съдържание.

За търсене напред или назад
натиснете
или . Натиснете
бутона неколкократно, за да
превключите между различните
скорости.

За да спрете видеоклипа, натиснете
.
Опции за видео
Докато видеоклипът се изпълнява,
натиснете OPTIONS, след което
натиснете OK, за да изберете дадена
опция:


[Субтитри]: Изберете настройки за
наличните субтитри.
[Език на субт.]: Избор на езика на
субтитрите, ако са налични.
[Език на звука]: Избор на език за
звука.

[Повторение]: Изберете
[Повторение] за многократно
изпълнение на видеото или [Изп.
веднъж] за изпълнение на видеото
веднъж.

[Включване на
разбъркването]/[Изключване на
разбъркването]: Включване или
изключване на възпроизвеждането на
видеофайлове в случаен ред.

[Покажи инф.]: Преглед на
информация за видео.
Забележка:
За да прегледате информация относно
дадено видео (например, позиция на
изпълнение, времетраене, заглавие или
дата), изберете видеофайла, след което
натиснете
INFO.
За да скриете информацията, натиснете
INFO отново.
Слушане на музика
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете музикален запис, след което
натиснете OK, за да управлявате
възпроизвеждането.

Натиснете , за да излезете от
браузъра на съдържание.

За търсене напред или назад
натиснете
или . Натиснете
неколкократно, за да превключите
между различните скорости.

За да спрете музиката, натиснете .
Опции за музика
Докато музиката се изпълнява, натиснете
OPTIONS, след което натиснете OK, за
да изберете дадена опция:

[Повторение]: Изберете
[Повторение] за повтарящо се
възпроизвеждане на запис или албум
или [Изп. веднъж] за еднократно
възпроизвеждане на запис.

[Включване на
разбъркването]/[Изключване на
разбъркването]: Включване или
изключване на възпроизвеждането на
записи в случаен ред.

[Покажи инф.]: Преглед на
информация за песен.
Забележка:
За да прегледате информация за дадена
песен (например, заглавие, изпълнител или
времетраене), изберете песента, след
което натиснете
INFO.
За да скриете информацията, натиснете
INFO отново.
Разглеждане на картини
Натиснете Бутони за навигация, за да
изберете снимка, и натиснете OK, за да
стартирате слайдшоуто.

Натиснете Бутони за навигация, за
да търсите снимка.

Натиснете , за да излезете от
браузъра на съдържание.
Опции за слайдшоу
Докато слайдшоуто се изпълнява,
натиснете OPTIONS, след което
натиснете OK, за да изберете дадена
опция:

[Честота на слайдшоу]: Избор на
времето за показване на всяка
снимка в слайдшоуто.

[Преходи на слайдшоу]: Избор на
прехода от една снимка към
следваща.

[Повторение]: Изберете
[Повторение], за да гледате дадено
слайдшоу многократно, или [Изп.
веднъж], за да го гледате веднъж.

[Включване на разбъркването]
/[Изключване на разбъркването]:
Включване или изключване на
случайното показване на снимките в
слайдшоуто.

[Завърт.изобр.]: Завъртане на
снимката.

[Покажи инф.]: Преглед на
информация за изображение.
Забележка:
BG
19
Български

За да видите информация за снимката
(например заглавие, албум, дата, размер
на файла или име на следващата снимка),
изберете снимката и натиснете
INFO.
За да скриете информацията, натиснете
INFO отново.
BG
20
Преглед на телетекст



Избор на страница
Когато каналите разпространяват
телетекст, можете да го видите.
1. Изберете канал, разпространяващ
телетекст, и натиснете TEXT.
2. Изберете страница по един от
следните начини:

Въведете номера на страницата с
Бутони с цифри.

Натиснете CH + / CH -, за да видите
следващата или предишната
страница.

Натиснете Цветни бутони, за да
изберете цветен елемент.
Опции за телетекст
1. Докато преглеждате телетекст,
натиснете OPTIONS.
2. Изберете опция:

[Замраз. на стр.]/[Размразяване на
страница]: Стопиране или
освобождаване на текущата
страница.

[Двоен екран]/[Цял екран]:
Включване или изключване на
телетекст на двоен екран. По един
екран за текущия канал и телетекста
в двете половини на телевизионния
екран.

[T.O.P. преглед]: Телетекстът с
таблица на страници (T.O.P.) ви
позволява да преминавате от една
тема на друга, без да въвеждате
номера на страниците.


[Увеличав.]/[Нормален изглед]:
Увеличаване на мащаба на
страницата. Натиснете Бутони за
навигация, за да се придвижите по
увеличения изглед.
[Показване]: Скриване или
разкриване на скритата информация
на дадена страница, например
решенията на гатанки или ребуси.
[Превключване между
подстраници]: Ако има достъпни
подстраници, всяка от тях се показва
автоматично.
[Език]: Превключване към друга
езикова група за правилно показване
на различни набори знаци.
[Телетекст 2.5]: Преглеждане на
телетекста с повече цветове и подобри графики от обикновения
телетекст. Ако Телетекст 2,5 се
излъчва от даден канал, то той е
включен по подразбиране.
Език за телетекст
При цифровите телевизионни канали, за
които разпространителите предлагат
различни езици на телетекста, можете да
изберете предпочитан основен и
второстепенен език.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите].
3. Изберете [Езици] > [Телетекст
основна] или [Телетекст допълнителна].
4. Изберете език и натиснете OK.
Подстраници
Ако страницата от телетекста съдържа
няколко подстраници, можете
последователно да прегледате всяка от
тях. Тези подстраници се показват на
лента до номера на основната страница.
Натиснете или , за да ги изберете.
BG
21
Български
3 Допълнителни
функции на
телевизора
Задаване на ключалки и
таймери
Часовник
На телевизора може да се показва
часовник. Часовникът показва часа,
излъчван от вашия оператор на
телевизионни услуги.
Показване на часовника на телевизора
1. Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
2. Изберете [Часовник] и след това
натиснете OK.
Часовникът се показва в горния десен
ъгъл на телевизионния екран.
Задаване на лятно часово време*
В държави с предаване на данни за
часовника можете да активирате или
деактивирате лятното часово време, ако
е избрано [Режим авт. часовник] >
[Автоматично] или [В завис. от
държавата].
1. В менюто [Часовник] изберете [Лятно
часово време].
2. Изберете [Стандартно време] или
[Лятно часово време], след което
натиснете OK.
Ръчна настройка на часовника на
телевизора
Можете ръчно да зададете датата и часа.
Преди да започнете, задайте режима на
часовника на [Ръчно].
Промяна на режима на часовника
Можете да променяте режима на
часовника на автоматичен или ръчен. По
подразбиране е зададен на автоматичен
режим, който автоматично го
синхронизира с координираното
универсално време (UTC). Ако
телевизорът не може да получава
излъчвания на UTC, променете режима на
часовника на [Ръчно].
1. В менюто [Часовник] изберете [Дата]
или [Час], след това натиснете OK.
2. Настройте часа или датата с Бутони за
навигация.
3. Изберете [Готово], след което
натиснете OK.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Общи настройки].
3. Изберете [Часовник] > [Режим авт.
часовник].
4. Изберете [Автоматично], [Ръчно] или
[В завис. от държавата], след което
натиснете OK.
Можете да превключите телевизора в
режим на готовност след определено
време. При обратното броене до
зададеното време можете да изключите
телевизора по-рано или да нулирате
таймера за заспиване.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Общи настройки] >
[Таймер за засп.].
Промяна на часовата зона*
В държави с предаване на данни за
часовника можете да промените часовата
зона, ако е избрано [Режим авт.
часовник] > [Автоматично] или [В завис.
от държавата].
1. В менюто [Часовник] изберете [Часова
зона].
2. Изберете вашата часова зона, след
което натиснете OK.
BG
22
*Налично само в определени държави.
Таймер за заспиване
3. Изберете времетраене на таймера за
заспиване.
Таймерът за заспиване може да се
настрои за времетраене до 180 минути.
За да изключите таймера, го задайте на
нула минути.
4. Натиснете OK, за да активирате
таймера за заспиване. След определеното
време телевизорът преминава в режим на
готовност.
За да защитите децата от неподходящи
телевизионни програми, можете да
заключите телевизора или да блокирате
програмите с възрастови ограничения.
Задаване или промяна на кода за
заключване за деца
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Закл. за деца].
3. Изберете [Задаване на код] или
[Промяна на код].
4. Въведете кода с Бутони с цифри.
Съвет: Ако влезете в каналите от списъка,
ще получите подкана да въведете кода за
заключване. Ако забравите кода си,
въведете "8888", за да заобиколите всички
съществуващи кодове.
Заключване или отключване на канали
1. В менюто за заключване за деца
изберете [Закл. на канала].
2. Въведете кода за заключване за деца с
Бутони с цифри.
3. Изберете каналите за заключване или
отключване. Рестартирайте телевизора, за
да активирате заключването.
Забележка:
Ако влезете в каналите от списъка, ще
получите подкана да въведете кода за
заключване.
4. Въведете кода за заключване за деца с
Бутони с цифри.
5. Изберете възрастова категория и
натиснете OK.
Всички програми над избраната
възрастова категория се блокират.
Информация относно кодовете за
заключване за деца ще намерите в
Допълнителни функции на телевизора >
Задаване на ключалки и таймери >
Заключване за деца (Страница 23).
Родителска оценка
Можете да настроите телевизора да
показва само програми с подходяща за
вашето дете възрастова категория. Това
ограничение се прилага само за цифрови
канали от разпространители, които
оценяват програмите си в зависимост от
възрастта.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите].
3. Изберете [Закл. за деца] >
[Родителска оценка].
Ще бъдете подканени да въведете кода
за заключване против деца.
BG
23
Български
Заключване за деца
4 Промяна на
настройките на
телевизора
– [Разширена острота]: Позволява
изключителна острота, особено на
линии и очертания в картината.
– [Динам. Контраст]: Динамично
подобряване на видимостта на
детайлите в тъмните, средните и
светлите области на картината.
– [Динам. фон. осв.]: Избиране на
ниво на фоново осветление за
оптимизиране на динамичната
консумация на енергия и контраста
на картината.
- [Подч. на цвета]: Динамично
подобряване на яснотата и
детайлите на цветовете.
Картина и звук
Настройки на картината
Можете да промените настройките в
менюто „Картина“.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Картина], след което
натиснете OK.
3. Изберете настройка за промяна и
натиснете OK.








BG
[Стил на картина]: Избор на
предварително зададена настройка
на картината.
[Възстанови стила]: Възстановяване
на последно избраната
предварително зададена настройка
на картината.
[Контраст 3D backlight] / [Контраст
на фоново осветление]: Регулиране
на яркостта на фоновото осветление
на дисплея.
[Цветно]: Настройване на
наситеността на цветовете на
картината.
[Острота]: Регулиране на яркостта на
картината.
[Нам. на шума]: Избор на стойността
за намаляване на шума на картината.
[Намаляване на MPEG артефакт]:
По-плавни преходи и намаляване на
мъгливостта в цифровата картина.
[Digital Crystal Clear]: Фина
настройка на всеки пиксел в
съответствие с околните пиксели и
възпроизвеждане на ярки
изображения с висока разделителна
способност.
24



[Разширени]: Достъп до разширени
настройки като гама, настройки на
тона и контраста на видеото.
– [Гама]: Регулиране на нелинейната
настройка за осветеността и
контраста на картината.
– [Оттенък]: Промяна на баланса на
цветовете.
– [Цвят по избор]: Персонализиране
на настройката за баланс на
цветовете. Достъпна само ако е
избрано [Оттенък] > [По избор].
- [3D видео контраст] / [Контраст
на видео]: Регулиране на видео
контраста.
- [Яркост]: Регулиране на яркостта на
екрана.
[Игрова конзола или компютър]:
Когато гледате съдържание от
свързана игрова конзола, изберете
[Игра], за да приложите настройките
за игри. Когато даден компютър е
свързан през HDMI, изберете
[Компютър].
[Формат и краища]: Достъп до
разширени настройки за контрол на
формата на показване на картината.
– [Формат на картината]: Промяна
на формата на картината.
– [Ръбове на екрана]: Промяна на
формата на картината.
– [Повд. на картин.]: Ако тази опция
е налична, преместете позицията на
картината.
*Съществува само при някои модели.
Можете да промените настройките в
менюто „Звук“.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Звук], след което натиснете
OK.
3. Изберете настройка за промяна и
натиснете OK.
- [HDMI 1 – ARC]: Разрешаване на
изходен аудиосигнал от съвместимо
с ARC устройство, свързано с HDMI
1 конектора.
- [Забав. на аудио изх.]:
Автоматично синхронизиране на
изображението на телевизора с
аудиосигнала от свързана система за
домашно кино. Не е необходимо да
използвате тази настройка, когато
свързвате телевизора със система за
домашно кино Philips.
- [Компенсиране на изходния звук]:
Регулиране на настройката за
забавяне на изходния аудиосигнал.
Налично, ако е включено [Забав. на
аудио изх.].







[Стил на звук]: Достъп до
предварително зададени настройки
на звука.
[Възстанови стила]: Възстановяване
на последно избраната
предварително зададена настройка
на звука.
[Баси]: Настройка на нивото на
басовете на високоговорителите и
слушалките.
[Високи]: Настройка на нивото на
високите честоти на
високоговорителите и слушалките.
[Режим съраунд]: Избор на режим за
съраунд звук за подобряване на
звученето.
[Сила зв. на слуш.]: Регулиране на
силата на звука на слушалките.
[Разширени]: Достъп до разширени
настройки за подобряване на
звученето.
– [Авт. регул. сила звук]:Разрешаване
на намаляването на внезапните
промени в силата на звука, например
при превключване на канали.
– [Високог. на ТВ]: Избор на
предпочитаните високоговорители
за поточно предаване на аудио от
телевизора. Вижте Свързване на
телевизора > Настройване на
EasyLink устройства > Избор за
изходни високоговорители
(Страница 41).
- [Clear Sound]*: Подобряване на
качеството на звука.
- [Формат на аудио изхода]: Избор
на типа на аудио изхода през
конектора за цифров аудио изход.
Избор между [Mногоканален] и
[Стерео].
Аудио формат
Ако оператор на аналогов телевизионен
канал предлага поточен стерео звук в
много формати, можете да изберете
аудио формат.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Моно/стерео].
3. Изберете настройка и натиснете OK.
Възстановяване на картината и звука
Можете да възстановите настройките на
картината и звука по подразбиране, без
да променяте настройките на
инсталираните канали.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Общи настройки] >
[Фабрични настр.], след което натиснете
OK.
3. Изберете [OK], след което натиснете
OK.
Всички настройки на телевизора (освен
тези на каналите) се възстановяват до
фабричните.
BG
25
Български
Настройки на звука
Канали
Автоматично инсталиране
При първоначалното включване на
телевизора е извършено пълно
инсталиране на каналите.
За да промените езика и държавата и да
преинсталирате всички налични
телевизионни канали, можете отново да
стартирате тази инсталация.
Стартиране на инсталиране
Забележка: Ако получите подкана да
въведете код, въведете "8888".
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Търсене на
канали] > [Преинсталиране на канали],
след което натиснете OK.
3. Изберете държавата си и натиснете
OK.
4. Изберете мрежата и натиснете OK.

[Антена (DVB-T)]: Достъп до
некриптирани безплатни сателитни
канали.

[Кабел (DVB-C)]: Достъп до канали
от кабелната мрежа.
5. Следвайте инструкциите от екрана, за
да изберете други опции, ако има такива.
Показва се началното меню за търсене на
канали.
6. Изберете [Старт], след което
натиснете OK.
7. След като търсенето на канали
завърши, изберете [Край] и натиснете
OK.
Съвет: Натиснете LIST, за да видите
списъка с каналите.
Забележка:Когато бъдат намерени
цифрови телевизионни канали, списъкът
на инсталираните канали може да покаже
празни номера. Можете да преименувате
тези канали.
BG
26
Инсталиране на аналогови канали
Можете да търсите и съхранявате
аналогови телевизионни канали един по
един.
Стъпка 1: Избор на вашата система
Забележка: Пропуснете тази стъпка, ако
системните ви настройки са правилни.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Инсталиране на
каналите].
3. Изберете [Аналогов: Ръчно
инсталиране] > [Система], след което
натиснете OK.
4. Изберете системата за вашата държава
или регион, след което натиснете OK.
Стъпка 2: Търсене и запаметяване на
нови ТВ канали
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Инсталиране на
каналите].
3. Изберете [Аналогов: Ръчно
инсталиране] > [Търсене на канал], след
което натиснете OK.
4. Намиране на канал:

Ако знаете честотата на канала, я
въведете с Бутони за навигация или
Бутони с цифри.

В противен случай потърсете
следващата честота със силен сигнал.
Изберете [Търсене] и след това
натиснете OK.
5. След като намерите правилния канал,
изберете [Готово] и натиснете OK.
6. Изберете [Съхр. като нов канал], след
което натиснете OK за съхраняване на
новия телевизионен канал.
Забележка: Ако приемането е лошо,
преместете антената и повторете
процедурата.
Ако знаете честотата на каналите, които
искате да инсталирате, можете да
търсите и съхранявате цифрови канали
един по един. За най-добри резултати се
свържете с доставчика на услуги.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Инсталиране на
каналите].
3. Изберете [Цифрова: Тест за приемане]
> [Търсене на канал] и след това
натиснете OK.
4. Натиснете Бутони с цифри, за да
зададете честотата на канала.
5. Изберете [Търсене], след което
натиснете OK.
6. След като каналът бъде намерен,
изберете [Съхраняване], след което
натиснете OK.
Фино настройване на аналоговите
канали
Ако приемането на аналогов
телевизионен канал е лошо, направете му
фина настройка.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Инсталиране на
каналите].
3. Изберете [Аналогов: Ръчно
инсталиране] > [Фина настройка], след
което натиснете OK.
4. Натиснете или , за да настроите
фино канала.
5. Когато изберете правилната честота на
канала, изберете [Готово], след което
натиснете OK.
6. Изберете опция и натиснете OK.

[Съхраняване на текущия канал]:
Съхраняване на канала под текущия
му номер.

[Съхр. като нов канал]: Съхраняване
на канала под нов номер.
Актуализиране на списъка на
каналите
При първоначалното включване на
телевизора е извършено пълно
инсталиране на каналите. По
подразбиране, когато възникнат промени
в тези списъци с канали, телевизорът ги
актуализира автоматично. Можете да
изключите автоматичното актуализиране
или да актуализирате каналите ръчно.
Забележка: Ако получите подкана да
въведете код, въведете "8888".
Автоматично актуализиране
За автоматично добавяне или премахване
на цифрови канали оставете телевизора в
режим на готовност. Телевизорът
актуализира каналите и съхранява тези,
които са нови, всеки ден. Празните
канали се премахват от списъка с канали.
Изключване на съобщението за
актуализиране на каналите
Ако е извършено актуализиране на
каналите, при пускане на телевизора се
показва съобщение. Можете да изключите
това съобщение.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите].
3. Изберете [Инсталиране на каналите] >
[Съобщ. за актуал. на канал].
4. Изберете [Изключване] и натиснете
OK.
Изключване на автоматичните
актуализации
В менюто [Инсталиране на каналите]
изберете [Автомат. актуализиране на
канала] > [Изключване].
Ръчно актуализиране на каналите
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Търсене на
канали] > [Актуал. на каналите], след
което натиснете OK.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за
да актуализирате каналите.
BG
27
Български
Инсталиране на цифрови канали
Копиране на канали
ВНИМАНИЕ: Тази функция е
предназначена за търговски
представители и сервизен персонал.
Можете да копирате списъци с канали от
един телевизор Philips на друг
посредством USB устройство за
съхранение. Не е нужно да търсите
канали или да ги инсталирате отново на
втория телевизор. Файлът, съдържащ
списъка с канали, е достатъчно малък, за
да се побере на всяко USB устройство за
съхранение.
Какво ви трябва
Два телевизора Philips със следните
свойства:

Еднаква настройка за държава

Еднакъв диапазон години

Еднакъв тип DVB, обозначен с
окончанието (H, K, T или D/00) в
името на модела

Еднакъв тип хардуер, обозначен със
стикера от задната страна на
телевизора. Например: TPM10.1E LA.

Съвместими версии на софтуера
Забележка: Ако получите подкана да
въведете код, въведете "8888".
Стъпка 1: Проверете настройката за
държава
1. Включете първия телевизор (с каналите,
които искате да копирате на втория
телевизор).
2. Натиснете .
3. Изберете [Настройка] > [Търсене на
канали] > [Преинсталиране на канали],
след което натиснете OK.
Ще се появи менюто на държавата.
4. Запишете си текущата настройка.
5. Натиснете .
6. Натиснете [Отказ], за да излезете.
Стъпка 2: Копирайте списъка с канали на
USB
1. Свържете USB устройство за
съхранение с първия телевизор (на който
са инсталирани каналите).
2. Натиснете .
3. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите].
BG
28
4. Изберете [Инсталиране на каналите] >
[Копиране на списък с канали] >
[Копиране на USB] и след това натиснете
OK.
Списъкът с канали се копира на USB
устройството за съхранение.
5. Извадете USB устройството за
съхранение.
Стъпка 3: Копиране на канали в
телевизор с инсталирани канали
1. Включете втория телевизор, на който
искате да копирате списъка с канали.
Започва първоначалното инсталиране.
2. Следвайте инструкциите на екрана и
изберете същата държава като тази на
телевизора, от който искате да копирате.
3. Пропуснете търсенето на канали.
4. Свържете USB устройството за
съхранение.
5. Натиснете .
6. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите].
7. Изберете [Инсталиране на каналите] >
[Копиране на списък с канали] >
[Копиране в телевизора], след което
натиснете OK.
Списъкът с канали се копира на
телевизора.
8. Извадете USB устройството за
съхранение.
Стъпка 3: Копиране на канали в
телевизор с предварително инсталирани
канали
1. Включете втория телевизор, на който
искате да копирате списъка с канали.
2. Натиснете .
3. Изберете [Настройка] > [Търсене на
канали] > [Преинсталиране на канали],
след което натиснете OK.
Ще се появи менюто на държавата.
4. Уверете се, че настройката за държава
е същата като на първия телевизор.
5. Натиснете .
6. Натиснете [Отказ], за да излезете.
Езикови настройки
Език на менютата
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Общи настройки] > [Език
на менюто].
3. Изберете език на менютата от списъка,
след което натиснете OK.
Език на звука
Ако телевизионният канал излъчва два
или повече езици на звука, можете да
изберете предпочитания.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
2. За цифрови канали изберете [Език на
звука]. За аналогови канали изберете
[Двоен I-II]. Натиснете OK, за да
потвърдите избора си.
3. Изберете от наличните езици и
натиснете OK.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Езици].
3. Изберете [Основен език за аудио] или
[Вторичен език за аудио] и изберете
един от наличните езици.
4. Натиснете OK, за да потвърдите.
Субтитри при аналогови канали
1. Когато гледате аналогов телевизионен
сигнал, натиснете TEXT.
2. Въведете трицифрения номер на
страницата със субтитрите, който
обикновено е „888“.
Ако са налични, субтитрите се включват.
Субтитри при цифрови канали
1. Когато гледате цифров телевизионен
сигнал, натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Субтитри] и след това
натиснете OK.
3. Изберете [Изкл. на субтитри], [Вкл. на
субтитри] или [Автоматично], а след това
натиснете OK.
Език на субтитрите
Когато са налични субтитри, можете да
промените езика на субтитрите за
цифровите канали.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
2. Изберете [Език на субт.], след което
изберете един от наличните езици и
натиснете OK.
Езикът на субтитрите се променя за
конкретния канал.
Можете да зададете предпочитаните ви
първи и втори езици за субтитри, за да се
показват, когато са налични.
Можете да зададете предпочитаните ви
първи и втори аудио езици, за да ги
чувате, когато са налични.
BG
29
Български
7. Ако настройката за държава е различна,
преинсталирайте втория телевизор, така
че тя да съответства на настройката на
първия. Вижте Промяна на настройките
на телевизора > Нулиране на всичко
(Страница 32).
8. Свържете USB устройството за
съхранение с втория телевизор.
9. Натиснете .
10. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите].
11. Изберете [Инсталиране на каналите]
> [Копиране на списък с канали] >
[Копиране в телевизора], след което
натиснете OK.
Списъкът с канали се копира на втория
телевизор.
12. Извадете USB устройството за
съхранение.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Езици].
3. Изберете [Основен език за
субтитрите] или [Вторичен език за
субтитри] и изберете един от наличните
езици.
4. Натиснете OK, за да потвърдите.
Актуализиране на
софтуера
Други настройки
Показва се версията на текущия софтуер.
Внимание: Не инсталирайте по-ниска
версия на софтуера от тази, която е
инсталирана понастоящем на изделието.
TP Vision не носи отговорност за
проблеми, причинени от инсталиране на
софтуер с по-ниска версия от текущата.
Демонстрация на телевизора
Можете да гледате демонстрация, за да
разберете повече за функциите на този
телевизор.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка] > [Гледай
демо], след което натиснете OK.
3. Изберете демонстрация и натиснете
OK.
Режим У дома
Някои настройки на телевизора може да
не са налични в режим Магазин. За да се
уверите, че са приложени правилните
телевизионни настройки, настройте
телевизора в режим У дома.
1. Докато гледате телевизия, натиснете
.
2. Изберете [Настройка], след което
натиснете OK.
3. Изберете [Настройки на телев.] >
[Общи настройки] > [Място].
4. Изберете [Начало] или [Магазин], след
което натиснете OK.
5. Рестартирайте телевизора.
BG
30
Проверка на версията
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Софтуерни
настройки] > [Инф. за текущ софт.], след
което натиснете OK.
Актуализирайте софтуера по един от
следните начини:

актуализация посредством USB
устройство за съхранение

актуализация от цифрово излъчване
Актуализация с USB
Какво ви трябва

USB устройство за съхранение с
поне 256 мегабайта свободно
пространство, което е форматирано
във FAT или DOS и чиято защита
срещу записване е деактивирана.

Достъп до компютър с USB порт и
интернет връзка.

Програма за архивиране на файлове,
която поддържа ZIP файлов формат:
например WinZip® за Microsoft®
Windows® или StuffIt® за
Macintosh®.
Забележка: Не използвайте USB твърд
диск.
Изтегляне на най-новия софтуер
1. Свържете USB флаш устройството към
компютъра.
2. На компютъра стартирайте браузър,
като например Internet Explorer® или
Safari®, и вижте сайта
www.philips.com/support.
5. Приемете лицензионното
споразумение и изтеглете ZIP файла в
USB флаш устройството.
Забележка: Някои интернет браузъри,
като например Mozilla® Firefox® или
Google® Chrome®, може да изтеглят ZIP
файла директно на компютъра. Ако това
се случи, копирайте файла в USB флаш
устройството.
6. За Internet Explorer: С помощта на
програма за архивиране на файлове
извлечете файла autorun.upg от
изтегления ZIP файл. Не копирайте или
поставяйте извлечения файл в папка.
6. За Safari: Когато изтеглянето завърши,
файлът autorun.upg автоматично се
извлича от ZIP файла в компютъра.
Копирайте файла в USB флаш
устройството. Не копирайте или
поставяйте извлечения файл в папка.
7. Извадете и премахнете USB флаш
устройството от компютъра.
Надстройване на софтуера на телевизора
Внимание:

Не изключвайте телевизора и USB
флаш устройството по време на
надстройването.

Ако токът спре по време на
надстройването, не изключвайте USB
устройството от телевизора.
Телевизорът продължава
надстройването веднага след като
захранването бъде възстановено.

Ако възникне грешка по време на
надстройването, повторете
процедурата отначало. Ако грешката
възникне отново, свържете се с ТВ
центъра за обслужване на клиенти на
Philips.
1. Отстранете всички USB устройства
(например Wi-Fi адаптер) от телевизора,
след което го включете.
2. Свържете USB флаш устройството към
телевизора.
Надстройването на софтуера ще стартира
автоматично. Надстройката е завършена,
когато на екрана се покаже съобщение с
известие.
3. Преди да рестартирате телевизора,
изключете USB флаш устройството от
телевизора.
4. Натиснете на дистанционното
управление – не натискайте повече от
веднъж.
Телевизорът ще се изключи, след което
ще се включи отново. Надстройката е
завършена.
5. За да предотвратите случайните
актуализации на софтуера на телевизора,
свържете отново USB флаш устройството
с компютъра и изтрийте файла
autorun.upg.
Актуализация от цифрово излъчване.
Когато са налични, телевизорът може да
получава актуализации на софтуера чрез
цифрови излъчвания. Когато се получи
актуализация, ще бъдете подканени да
актуализирате софтуера. Силно ви
препоръчваме да актуализирате софтуера,
когато получите подкана за това.
Следвайте инструкциите на екрана.
Ако не актуализирате софтуера на
телевизора, когато получите
актуализацията, ще получите подкана да
запишете файла с актуализацията. За
актуализиране на софтуера по-късно:
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Софтуерни
настройки] > [Местни актуал.].
3. Изберете изтегления файл и следвайте
инструкциите на екрана, за да завършите
актуализацията.
BG
31
Български
3. Потърсете вашия телевизор и открийте
софтуера и драйверите за него.
Надстройката на софтуера се предоставя
като компресиран файл (*.zip).
4. Ако версията на софтуера е по-нова от
версията на телевизора, щракнете върху
връзката за надстройка на софтуера.
Нулиране на всичко
Можете да възстановите всички
настройки на картината и звука и да
преинсталирате всички телевизионни
канали.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Общи настройки] >
[Преинстал. на ТВ], след което натиснете
OK.
3. Следвайте инструкциите на екрана.
BG
32

Свързвайте HDMI кабели с дължина
под 5 метра / 16,4 фута.
За кабелите
Качество на кабелите
Преди да свържете дадено устройство с
телевизора, проверете достъпните
конектори на устройството. Свържете
устройството с телевизора чрез найвисококачествената връзка от наличните.
Качествените конектори предават
картината и звука по-добре.
Показаните в това ръководство за
потребителя начини за свързване са само
препоръки. Възможни са и други решения.
За повече примери посетете
http://www.connectivityguide.philips.com.
SCART
SCART връзката обединява видео- и
аудиосигнали.
SCART конекторите могат да работят с
RGB видеосигнали, но не и с
телевизионни сигнали с висока
детайлност (HD).
Съвет: Ако устройството има само
комбинирани или RCA конектори, за да
го свържете към CVBS/Y конектора на
телевизора, използвайте комбиниран
(CVBS) кабел.
HDMI
HDMI връзката дава най-доброто
качество на картина и звук.

Един HDMI кабел обединява
сигналите за видео и звук. Свържете
HDMI за телевизионни канали с
висока детайлност (HD) и за да
включите EasyLink.

Конекторът за HDMI с канал за
връщане на аудио (ARC) дава
възможност за извеждане на
телевизионния аудио сигнал към
съвместимо с HDMI ARC устройство.
VGA
Само за определени системи.
Можете да свържете VGA, за да се
показва съдържане от компютър на
телевизора.
VGA предава само картина. За звук
свържете и към AUDIO IN.
BG
33
Български
5 Свързване на
телевизора
Свързване на антена
Свържете антената към телевизора.
Свързване на устройства
Плейър на Blu-ray или DVD дискове
Свържете плейъра на дискове с телевизора посредством HDMI кабел.
BG
34
Български
Телевизионен приемник
Свържете сателитния или цифровия телевизионен приемник с телевизора посредством
антенен кабел.
Свържете цифровия телевизионен приемник с телевизора посредством HDMI кабел.
Свържете цифровия телевизионен приемник с телевизора посредством SCART кабел.
BG
35
Видеорекордер
Свържете рекордера с телевизора посредством антенен кабел.
Свържете рекордера с телевизора посредством HDMI кабел.
Свържете рекордера с телевизора посредством SCART кабел.
BG
36
Български
Игрова конзола
Свържете игровата конзола с телевизора посредством HDMI кабел.
Домашно кино
Свързване на съвместима с HDMI-ARC система за домашно кино с телевизора посредством
HDMI кабел.
Свържете системата за домашно кино с телевизора посредством HDMI кабел и оптичен
аудио кабел.
BG
37
Свържете системата за домашно кино с телевизора посредством SCART кабел.
Цифров фотоапарат
Свържете цифровия фотоапарат с телевизора посредством USB кабел.
Цифров камкордер
Свържете цифровата камера с телевизора посредством HDMI кабел.
BG
38
Български
Свързване на други
устройства
USB устройство за съхранение
Свържете USB флаш устройството с
телевизора посредством USB кабел.
Свържете USB твърдия диск с телевизора
посредством USB кабел.
Компютър
Свържете компютъра с телевизора посредством HDMI кабел.
BG
39
(Само за определени системи.) Свържете компютъра с телевизора посредством DVI-HDMI
кабел и аудио кабел.
Гледане на сигнал от
свързаните устройства
Настройване на EasyLink
устройства
Избор на устройство
Какво можете да направите
За да можете да гледате някое
устройство, го свържете преди това към
телевизора. Вижте Свързване на
телевизора > Свързване на устройства
(Страница 34).
Избор на устройство с ИЗТОЧНИК
1. Натиснете
SOURCE.
2. Изберете дадено устройство, след
което натиснете OK.
Избор на устройство от началното меню
1. Натиснете .
2. Изберете [Източник] и след това
натиснете OK.
3. Изберете дадено устройство, след
което натиснете OK.
Можете да използвате оптимално
съвместимите с HDMI-CEC устройства
посредством усъвършенстваните функции
за управление на Philips EasyLink.
Свържете съвместимите с HDMI-CEC
устройства чрез HDMI към телевизора и
ги контролирайте едновременно с
дистанционното му управление.
Забележка: Други марки описват
функциите за HDMI-CEC по различен
начин. Някои примери са Anynet
(Samsung), Aquos Link (Sharp) или BRAVIA
Sync (Sony). Не всички марки са напълно
съвместими с Philips EasyLink.
BG
40
След като включите Philips EasyLink, са
налични следните функции:
Изпълнение с едно докосване
При възпроизвеждане от съвместимо с
HDMI-CEC устройство телевизорът се
включва от режим на готовност и
превключва на правилния източник.
Режим на готовност с едно докосване
Когато натиснете на дистанционното
управление на телевизора, той и всички
съвместими с HDMI-CEC устройства
преминават в режим на готовност.
Какво ви трябва

Свържете съвместимо с HDMI-CEC
устройство към съединителя на
телевизора. Можете да свържете
повече от едно HDMI-CEC
устройство. Вижте Свързване на
телевизора > Свързване на
устройства (Страница 34).

Конфигурирайте всяко съвместимо с
HDMI-CEC устройство по правилния
начин.

Включете EasyLink.
Включете EasyLink
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Общи настройки] >
[EasyLink].
3. Изберете [EasyLink] > [Включване],
след което натиснете OK.
Управление на устройства
Ако свържете няколко HDMI-CEC
устройства, поддържащи тази настройка,
можете да ги контролирате чрез
дистанционното управление на
телевизора.
Забележка: Това е разширена настройка.
Устройствата, които не поддържат тази
настройка, не могат да реагират на
дистанционното управление на
телевизора.
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Общи настройки] >
[EasyLink] > [Дистанц. управл. на
EasyLink].
3. Изберете [Включване] или
[Изключване], след което натиснете OK.
Съвети:

За да се върнете към управление на
телевизора, натиснете , след което
изберете [ТВ].

За да управлявате друго устройство,
натиснете , след което изберете
устройството от менюто "Начало".
Бутони EasyLink
Можете да контролирате съвместимите с
HDMI-CEC устройства чрез тези бутони
на дистанционното управление:

: Включване или преминаване в
режим на готовност на телевизора и
свързаното устройство.

Бутони за възпроизвеждане:
Управление на възпроизвеждането
на видео или музика.

Бутони с цифри: Избор на заглавие,
глава или запис.

OK: Стартиране, спиране на пауза
или подновяване на
възпроизвеждането от свързаното
устройство, активиране на избор или
отваряне на менюто на
устройството.

: Показване на началното меню на
телевизора.
Избор на изход за тонколони
Ако свързаното устройство е съвместимо
с HDMI с канал за връщане на аудио
(HDMI ARC), звукът от телевизора може
да се изведе през HDMI кабела. Не са
необходими други аудиокабели. Уверете
се, че сте свързали устройството към
HDMI ARC съединителя на телевизора.
Вижте Свързване на телевизора > За
кабелите > HDMI (Страница 33).
BG
41
Български
Дистанционно управление EasyLink
Можете да управлявате няколко
съвместими с HDMI-CEC устройства
посредством дистанционното управление
на телевизора.
Контрол на звука на системата
Ако чрез HDMI ARC конектора свържете
съвместимо с HDMI-CEC устройство,
което има високоговорители, можете да
слушате звука на телевизора от тях,
вместо от високоговорителите
телевизора.
Включване на HDMI ARC
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Звук] > [Разширени] >
[HDMI 1 – ARC].
3. Изберете едно от нещата по-долу, след
което натиснете OK.

[Включване]: Можете да слушате
звука на телевизора през свързаното
съвместимо с ARC устройство.

[Изключване]: Слушане на звука на
телевизора от тонколоните му или
от устройство, свързано през
конектора за цифров аудио изход.
Забележка: Уверете се, че всички HDMICEC настройки са зададени правилно в
свързаното устройство.
Настройване на тонколоните на
телевизора
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Звук] > [Разширени] >
[Високог. на ТВ].
3. Изберете опция и натиснете OK:

[Изключване]: Изключване на
тонколоните на телевизора.

[Включване]: Включване на
тонколоните на телевизора.

[EasyLink]: Изключване на
високоговорителите на телевизора и
поточно прехвърляне на звука от
телевизора към свързано HDMI-CEC
аудиоустройство.

[Авт. старт. на EasyLink]: Когато е
свързано HDMI-CEC
аудиоустройство, автоматично се
изключват високоговорителите на
телевизора и звукът се предава към
устройството поточно.
Промяна на поточното предаване на
звука на телевизора
Можете да превключите звука между
високоговорителите на телевизора и
свързан разширител по всяко време.
1. Натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Картина и звук] >
[Високогов.].
BG
42
3. Изберете едно от нещата по-долу, след
което натиснете OK.

[ТВ]: Включено по подразбиране.
Телевизионният аудио сигнал се
прехвърля поточно през телевизора
и свързаното HDMI-CEC аудио
устройство, докато свързаното
устройство не превключи към
управление на системния звук. След
това телевизионният аудио сигнал се
прехвърля поточно през свързаното
устройство.

[Усилвател]: Аудио сигналът се
прехвърля поточно през свързаното
HDMI-CEC устройство. Ако режимът
за системен звук не е включен в
устройството, аудио сигналът ще
продължи да се прехвърля поточно
през тонколоните на телевизора.
Ако е избрано [Авт. старт. на
EasyLink], телевизорът подканва
свързаното устройство да превключи
в режим за системен звук.
Свързване на CAM
(Conditional Access
Module)
Какво можете да направите
Можете да гледате кодирани цифрови
телевизионни канали с модул за условен
достъп (CAM). След като поставите CAM
и платите абонаментните такси, можете
да гледате програмите.
Телевизорът поддържа както CI
(Common Interface), така и CI+. CI+
поддържа платени HD цифрови програми
с висока степен на защита срещу
копиране.
Забележка: Приложенията, функциите,
съдържанието и съобщенията на екрана
зависят от доставчика на CAM услуги.
Български
Какво ви трябва
Внимание: За да предпазите CAM от
повреда, го включете според
инструкциите.
Забележка: Вижте документацията от
оператора за това как се поставя смарт
карта в модула за условен достъп.
1. Изключете телевизора.
2. Следвайте указанията, отпечатани
върху CAM модула, и го включете в слота
на общия интерфейс отстрани на
телевизора.
Натиснете CAM максимално навътре.
3. Включете телевизора и изчакайте CAM
да се активира. Това отнема няколко
минути.
За да запазите достъпа до шифрованите
цифрови телевизионни канали, оставете
CAM в слота.
Достъп до CAM услуги
1. След като включите и активирате CAM,
натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Общ интерфейс] и след
това натиснете OK.
3. Изберете доставчика на CAM и
натиснете OK.
BG
43
6 Отстраняване
на
неизправности
Общи проблеми
Телевизорът не се включва:

Изключете захранващия кабел от
контакта. Изчакайте една минута и
го включете отново.

Проверете дали захранващият кабел
е свързан правилно.
При включване, изключване или
превключване в режим на готовност
чувате скърцащ звук от кутията на
телевизора:
Не е необходимо никакво действие.
Пукането е в резултат на нормално
разширяване и свиване на телевизора при
затопляне и изстиване. Това не оказва
влияние на работата.
Телевизорът не реагира на
дистанционното управление или на
бутоните, след като бъде включен:
Телевизорът изисква известно време, за
да се включи. През това време
телевизорът не реагира на
дистанционното управление или на
бутоните. Това е нормално.
Ако телевизорът продължи да не реагира
на дистанционното управление, вижте
сензора на дистанционното управление
през цифров фотоапарат – ако натиснете
някой от бутоните на дистанционното
управление и забележите червено мигане
при сензора, дистанционното управление
работи, но телевизорът може да трябва
да се провери в ТВ центъра за
обслужване на клиенти на Philips. Тази
процедура за отстраняване на
неизправности не е приложима за
дистанционни управления, сдвоени
безжично с телевизора.
BG
44
Когато телевизорът е в режим на
готовност, се показва начален екран,
след което се връща в режим на
готовност:
Това е нормално. Когато телевизорът
бъде изключен и включен отново в
захранването, началният екран се показва
при следващото стартиране.
За да включите телевизора от режим на
готовност, натиснете на
дистанционното управление или на
телевизора.
Светлинният индикатор на телевизора за
режим на готовност мига в червено:
Изключете захранващия кабел от
контакта. Изчакайте, докато телевизорът
се охлади, преди да включите отново
захранващия кабел. Ако мигането
продължи, свържете се с ТВ центъра за
обслужване на клиенти на Philips.
Звукът на телевизора не е на правилния
език:
Ако изберете език на звука посредством
OPTIONS, настройката за език на
телевизора се връща към езика по
подразбиране, когато смените канала или
изключите телевизора. За да запазите
избрания език, променете езика на звука,
като натиснете , след което изберете
[Настройка] > [Настройки на каналите]
> [Езици] > [Основен език за аудио] или
[Вторичен език за аудио].
Менюто на телевизора или Smart TV не е
на правилен език:
Сменете менюто на предпочитания от
вас език.
За повече информация вж. Промяна на
настройките на телевизора > Езикови
настройки > Език на менютата (Страница
29).
Забравили сте 4-цифрения код за
отключване на функцията за блокиране
на канали (заключване против деца):
Въведете "8888".
Проблеми с картината
Проблеми с каналите
Телевизорът е включен, но няма образ
или образът е изкривен:

Проверете дали антената е правилно
свързана с телевизора.

Проверете дали е избрано
правилното устройство като
източник за показване.

Проверете дали външното
устройство или източник са свързани
правилно.
Има звук, но няма картина:
Проверете дали настройките на
картината са зададени правилно.
Искате да инсталирате телевизионни
канали:
Вижте Промяна на настройките на
телевизора > Автоматично инсталиране
(Страница 26) за инструкции относно
инсталирането на аналогови или цифрови
канали.
Не бяха намерени цифрови канали по
време на инсталиране:

Вижте техническите спецификации,
за да се уверите, че телевизорът
поддържа DVB-T или DVB-C в
държавата ви.

Уверете се, че всички кабели са
свързани правилно и е избрана
точната мрежа.
Получавате слаб телевизионен сигнал от
антената:

Проверете дали антената е правилно
свързана с телевизора.

Високоговорителите, незаземените
аудиоустройства, неоновите лампи,
високите сгради или други големи
обекти могат да повлияят на
качеството на приемане. Опитайте
да подобрите качеството на
приемания сигнал, като промените
посоката на антената или отдалечите
устройствата от телевизора.

Ако е слаб сигналът само на един
канал, регулирайте го чрез фина
настройка.
Инсталираните по-рано канали не се
появяват в списъка с каналите:
Проверете дали е избран правилният
списък с канали.
Искате да прегрупирате или пренаредите
списъка с канали:
След като са избрани канали, те се
показват в списъка. За информация
относно управлението на списъците с
канали, включително прегрупирането на
канали, вижте Гледане на телевизия >
Управление на списъци с канали
(Страница 14).
Получавате ниско качество на картината
от свързани устройства:

Проверете дали устройствата са
свързани правилно.

Проверете дали настройките на
картината са зададени правилно.
Телевизорът не е записал настройките ви
на картината:
Проверете дали местоположението на
телевизора е зададено на Дом. В този
режим можете да променяте и записвате
настройките.
Картината не съвпада с екрана, вместо
това е прекалено голяма или прекалено
малка:
Изберете друг формат на картината.
BG
45
Български
Искате да надстроите софтуера на
телевизора:
Посетете www.philips.com/support и
изтеглете последния софтуерен пакет за
телевизора. На сайта има също
инструкции за инсталиране на софтуера и
бележки по версията, указващи какво е
актуализирано. Пълни инструкции за това
как да надстроите софтуера на
телевизора можете да намерите също
така и в Промяна на настройките на
телевизора > Актуализиране на софтуера
(Страница 30).
Форматът на картината се променя при
различните канали:
Вместо [Автоматично] изберете друг
формат на картината.
Позицията на картината е неправилна:
Сигналите за картината от някои
устройства не отговарят точно на
размера на екрана. Проверете изходния
сигнал на устройството.
Картината от излъчването е кодирана:
Може да ви е нужен модул за условен
достъп, за да влезете в съдържанието.
Проверете при вашия оператор.
Електронен стикер с информация с
появява на дисплея на телевизора:
Телевизорът е в режим [Магазин]. За да
премахнете електронния стикер,
настройте телевизора в режим [Начало],
след което го рестартирайте. Вижте
Промяна на настройките на телевизора >
Други настройки > Режим У дома
(Страница 30).
Компютърното изображение на
телевизора е нестабилно:

Проверете дали компютърът ви
използва поддържаната
разделителна способност и честота
на опресняване. Вижте
Спецификации > Разделителни
способности на дисплея (Страница
49).

Променете формата на картината на
телевизора на [Неизмерен].
Проблеми със звука
Има картина, но няма звук от
телевизора:
Ако не бъде открит аудиосигнал,
телевизорът автоматично ще изключи
изходящия аудиосигнал и няма да посочи
неизправност.

Проверете дали всички кабели са
свързани правилно.

Проверете дали звукът не е
изключен или зададен на нула.
BG
46

Проверете дали е избрана
настройката за тонколоните на
телевизора. Натиснете OPTIONS,
изберете [Картина и звук] >
[Високогов.], след което изберете
[ТВ].

Проверете дали изходът за звук на
телевизора е свързан с входа за звук
на системата за домашно кино, което
има активиран HDMI-CEC или е
съвместимо с EasyLink. Трябва да се
чува звук от тонколоните на
системата за домашно кино.
При някои устройства може да е
необходимо да активирате ръчно
изходния HDMI аудиосигнал. Ако
HDMI аудио сигналът вече е
активиран, но все още не чувате звук,
опитайте да промените формата на
цифровия аудио сигнал за
устройството на PCM (импулснокодова модулация). За инструкции
вижте документацията към
устройството.

Има картина, но звукът е с лошо
качество:
Проверете дали настройките на звука са
зададени правилно.
Проблеми при свързване
Имате проблеми с HDMI устройства

Имайте предвид, че поддръжката на
HDCP (широколентова защита на
цифрово съдържание) може да
удължи времето, необходимо на
телевизора да покаже съдържанието
от HDMI устройство.

Ако телевизорът не разпознае HDMI
устройството и не се покаже
картина, превключете източника от
едното на другото устройство и
обратно.

Ако има прекъсвания на звука,
проверете дали изходящите
настройки от HDMI устройството са
правилни.
Ако използвате адаптер HDMI към
DVI или кабел HDMI към DVI, се
уверете, че е свързан допълнителен
аудио кабел с AUDIO IN (само за
минижак), ако е наличен.
Не може да използвате функциите на
EasyLink:
Проверете дали всички HDMI устройства
са съвместими с HDMI-CEC. Функциите
на EasyLink работят само с устройства,
съвместими с HDMI-CEC.
Ако към телевизора е свързано
съвместимо с HDMI-CEC
аудиоустройство и той не показва икони
за изключване или сила на звука при
изключване, увеличаване или намаляване
на звука.
Когато е свързано HDMI-CEC
аудиоустройство, това е нормално.
Съдържанието на USB устройството не
се показва:

Проверете дали USB устройството
за съхранение е настроено на
съвместимо с Клас за масово
съхранение, както е описано в
неговата документация.

Проверете дали USB устройството
за съхранение е съвместимо с
телевизора.

Проверете дали форматът на
файловете с аудио и картина се
поддържат от телевизора.
Свързване с Philips
Предупреждение: Не се опитвайте да
ремонтирате телевизора сами. Това
може да доведе до сериозно
нараняване, непоправими щети по
телевизора или да анулира гаранцията.
Ако не можете да разрешите проблема,
вижте често задаваните въпроси (ЧЗВ) за
този телевизор на адрес
www.philips.com/support. Можете също
да се консултирате и допринесете към
общността на телевизори Philips на адрес
www.supportforum.philips.com.
Ако искате да разговаряте или да
изпратите имейл до представител на
Philips, свържете се с ТВ центъра за
обслужване на клиенти на Philips във
вашата държава. Можете да намерите
информацията за контакт в брошурата
към този телевизор или на адрес
www.philips.com/support.
Преди да се свържете с Philips, си
запишете модела и серийния номер на
телевизора. Тези номера са отпечатани
на задната страна на телевизора, както и
на опаковката.
Аудиофайловете и снимките от USB
устройството за съхранение не се
възпроизвеждат или показват плавно:
Показателите за скорост на пренос на
USB устройството за съхранение може да
ограничават скоростта на пренос на
данните до телевизора, което води до
ниско качество на възпроизвеждане.
BG
47
Български

7 Спецификации
Мощност и приемане
Спецификациите на продукта могат да се
променят без предупреждение.
Power

Захранване от мрежата: AC 220–
240V (50–60Hz)

Консумация на енергия в режим на
готовност: < 0,3 W

Температура на околната среда: от 5
до 40 градуса Целзий

Консумацията на енергия можете да
видите в спецификациите на
изделието на адрес
www.philips.com/support.
Мощността, посочена върху табелката на
продукта, показва разхода на енергия при
нормална употреба в домашни условия
(IEC 62087 Ed.2). Максималната мощност,
която е показанa в скоби, се използва за
електрическа безопасност (IEC 60065 Ed.
7.2).
Приемане

Антенен вход: 75 ома коаксиален
(IEC75)

ТВ система: DVB COFDM 2K/8 K

Възпроизвеждане на видео: NTSC,
PAL, SECAM*

Цифрова телевизия: MPEG-4, DVB-T
(наземна), DVB-T2*, DVB-C (кабелна)

Обхвати на тунера: VHF, UHF, SChannel, Hyperband
*Съществува само при някои модели.
BG
48
Картина и звук
Картина / дисплей

Тип дисплей: светодиодно фоново
осветление HD/Full HD

Размер по диагонал:
- 51 см / 20 инча
- 56 см / 22 инча
- 61 см / 24 инча
- 81 см / 32 инча
- 99 см / 39 инча
- 102 см / 40 инча
- 107 см / 42 инча
- 118 см /47 инча
- 127 см / 50 инча

Формат на картината: 4:3 / 16:9
(широкоекранен)

Разделителна способност на екрана:
- 1920 x 1080p (За Full HD системи)
- 1366 X 768 (За HD системи)

Подобряване на картината: Digital
Crystal Clear

3D*
*Само за определени системи.
Звук

Изходна мощност (RMS @ 10%
THD):
- 32"-40" PFL3168, PFL3178, PFL3188,
PFL3198 и PFL4398: 10W
- 32-40" PFL3088, PFL3138 и PFL3148:
8W
- 42" PFL3168, PFL3188, PFL3178,
PFL3198 и PFL4398: 16W
- 47-50" PFL3168, PFL3178, PFL3188,
PFL3198 и PFL4398: 20W
- 47"-50" PFL3088, PFL3138 и PFL3148:
20W

Incredible Surround

Clear Sound*

Моно/стерео
*Съществува само при някои модели.
Компютърни формати - HDMI
(Разделителна способност – скорост на
обновяване)
640 x 480 - 60 Хц
800 x 600 - 60 Хц
1024 x 768 - 60 Хц
1280 x 720 – 60 Хц
1280 x 768 - 60 Хц
1280 x 1024 - 60 Хц
1360 x 768 - 60 Хц
Само за Full HD телевизори:
1680 x 1050 - 60 Хц
1920 x 1080 - 60 Хц
Компютърни формати - VGA
(Разделителна способност – скорост на
обновяване)
640 x 480 - 60 Хц
800 x 600 - 60 Хц
1024 x 768 - 60 Хц
1280 x 1024 - 60 Хц
1360 x 768 - 60 Хц
Само за Full HD телевизори:
1600 x 1200 - 60 Хц
1920 x 1080 - 60 Хц
Видеоформати
(Разделителна способност – скорост на
обновяване)
480i - 60 Хц
480p - 60 Хц
576i - 50 Хц
576p - 50 Хц
720p – 50 Хц, 60 Хц
1080i – 50 Хц, 60 Хц
1080p – 24 Хц, 25 Хц, 30 Хц, 50 Хц, 60 Хц
Мултимедия
Забележка: Имената на файловете с
мултимедия не трябва да превишават 128
знака.
Поддържани съединители за мултимедия

USB 2.0 (FAT/FAT 32/NTFS):
Свържете само онези USB
устройства, които консумират
мощност 500mA или по-малко.
Поддържани файлове с изображения

JPEG: *.jpg, *.jpeg

PNG: *.png
Поддържани аудиофайлове

MPEG1: *.mp3

Скорост на предаване: 32kbps,
64kbps, 96kbps, 128kbps, 196kbps,
256kbps, 320kbps

Честота на дискретизация: 32kHz,
44.1kHz, 48kHz
Поддържани видеофайлове

MPEG1/2: *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ts

MPEG4: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv

H.264: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.ts
Поддържан формат на субтитрите

SRT: поддръжка на няколко езика
BG
49
Български
Разделителни
способности на дисплея
Поддържани аудио/видеоформати
Възможности за свързване
32-39PFL3xx8H/T и 39PFL4398H/T:
Задни съединители

HDMI 2

SERV. U: Сервизен порт

TV ANTENNA: 75 ома коаксиален
(IEC)

SCART (RGB/CVBS): SCART адаптер
32-39PFL3xx8H/T и 39PFL4398H/T:
Съединители от дясната страна

HDMI 1 ARC: HDMI канал за
връщане на аудио

DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

USB
32-39PFL3xx8H/T и 39PFL4398H/T:
Съединители от лявата страна

CI: Общ интерфейс
40-50PFL3xx8H/T и 42-47PFL4398H/T:
Задни съединители

HDMI 1 ARC: HDMI канал за
връщане на аудио

HDMI 2

HDMI 3 (Само за определени
системи)

USB 2 (Само за определени системи)

AUDIO IN (DVI): 3,5-милиметров
стерео минижак

SERV. U: Сервизен порт

DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

TV ANTENNA: 75 ома коаксиален
(IEC)

Слушалки: 3,5-милиметров минижак

SCART (RGB/CVBS): SCART адаптер
40-50PFL3xx8H/T и 42-47PFL4398H/T:
Странични съединители

CI: Общ интерфейс

USB / USB 1
Версия на помощната
информация
UMv 318812133504 - 20130906
BG
50
3
3D очила, поддръжка - 5
V
Български
8 Показалец
VGA - 33
А
3D, изключване - 17
автоматично изключване, устройства - 41
3D, от 2D на 3D - 18
аналогови канали, инсталиране - 26
3D, промяна на формата - 17
аналогови канали, субтитри - 29
3D, стартиране - 17
аналогови канали, фина настройка - 27
C
Б
CAM - 42
безопасност - 3
CAM, включване - 43
В
CAM, поставяне - 43
CI - 42
включване, изключване на телевизора - 12
възпроизвеждане, USB файлове - 18
D
външен твърд диск - 39
demo - 30
Д
E
дистанционно управление - 11
EasyLink - 40
домашно кино, свързване - 37
EasyLink, бутони за управление - 41
Е
EasyLink, включване - 41
EasyLink, дистанционно управление - 41
EasyLink, тонколони на телевизора - 41
EasyLink, управление от екрана - 12
EasyLink, функции - 40
език на звука - 29
език, меню - 29
език, субтитри - 29
Енергиен етикет - 9
EPG, разпространител - 16
З
H
Закл. ТВ - 6
HDMI - 33
заключване за деца - 23
HDMI ARC - 33
И
S
игрова конзола, свързване - 37
SCART - 33
U
USB, изпълнение на файлове - 18
източник, избиране - 15
инсталиране на канали, автоматично - 26
К
кабели - 33
BG
51
канали - 13
поддръжка на продукта - 10
канали, актуализация - 27
показване на спецификации - 48
канали, емблема - 14
Помощ, версия - 50
канали, инсталиране (автоматично) - 26
канали, инсталиране (аналогови) - 26
предварително зададени настройки,
картина и звук - 15
канали, инсталиране (цифрови) - 27
предпочитани канали, списък - 13
канали, превключване - 13
Предупреждение за здравето при гледане
на 3D съдържание - 4
канали, предпочитани - 13
канали, преименуване - 14
канали, преинсталиране - 32
преименуване на канали - 14
преинсталиране - 32
канали, скриване или показване - 14
Р
канали, сортиране - 14
разделителна способност на екрана - 49
канали, фина настройка (аналогови) - 27
разположение, на стойка или на стена - 6
ключалка Кенсингтън - 6
разположение, съвети - 6
кодеци, поддържани - 49
режим - 30
компютър, разделителни способности на
екрана - 49
режим на готовност - 12
М
рекордер, свързване - 36
Модул за условен достъп - 42
рециклиране - 9
мултимедия, възпроизвеждане на файлове
- 18
родителска оценка - 23
мултимедия, опции за изпълнение - 18
мултимедия, поддържани формати - 49
режим, вкъщи или в магазина - 30
ръководство за свързване - 10
С
Н
светодиоден индикатор за режим на
готовност - 11
настройки за енергийна ефективност - 8
свързване - 50
настройки на звука, нулиране - 25
свързване с Philips - 10
настройки на картината, нулиране - 25
свързване, USB устройство - 39
настройки, аудиоформат - 25
свързване, външен твърд диск - 39
свързване, домашно кино - 37
О
свързване, игрова конзола - 37
Общ интерфейс - 42
свързване, компютър - 39
онлайн форум - 10
свързване, плейър на дискове - 34
свързване, рекордер - 36
П
свързване, телевизионен приемник - 35
плейър на дискове, свързване - 34
свързване, цифров фотоапарат - 38
поддръжка на екрана - 5
свързване, цифрова камера - 38
BG
52
сила на звука - 13
софтуер, USB актуализация - 30
софтуер, проверка на версията - 30
софтуер, цифрова актуализация - 31
спецификации за звука - 48
спецификации на захранването - 48
Ц
цифров фотоапарат - 38
цифрова камера - 38
цифрови канали, инсталиране - 27
цифрови канали , субтитри - 29
цифрово радио - 14
списък с канали - 14
Ч
списък с канали, копиране - 28
часовник - 22
субтитри, аналогови - 29
Български
сензори - 11
субтитри, език - 29
субтитри, цифрови - 29
съединители - 33
Т
таймер за заспиване - 22
ТВ справочник, оператор - 16
телевизионен приемник, свързване - 35
телевизионни високоговорители,
изключване - 13
телетекст 2,5 - 21
телетекст, двоен екран - 21
телетекст, език - 21
телетекст, подстраници - 21
телетекст, таблица на страници - 21
телетекст, уголемяване - 21
Триизмерен образ - 16
търговски марки и авторски права - 8
У
усилвател, избор на изход - 41
устойчивост - 8
устройства, гледане - 40
Ф
Формат на картината - 15
BG
53
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising