Philips 42PFL9803H/10 User manual

Philips 42PFL9803H/10 User manual
LCD телевизор
32PFL9603
37PFL9603
42PFL9603
42PFL9703
42PFL9803
47PFL9603
47PFL9703
52PFL9703
Важно
-
Прочетете тази инструкция за експлоатация
преди да започнете да използвате този
продукт.
-
Обърнете внимание на тази част и стриктно
следвайте инструкциите. Гаранцията не е
валидна при повреда, когато не са спазвани
инструкциите.
Безопасност
-
-
-
-
-
За да избегнете късо съединение не
излагайте продукта на дъжд или вода.
За да избегнете пожар или електрически
удар не поставяйте открити източници на
огън (например запалени свещи) близо до
телевизора.
Оставете свободно място поне 10 см (4 инча)
от всички страни на телевизора, за да има
вентилация.
Сложете го далеч от радиатори или други
източници на топлина.
Не поставяйте телевизора в затворени
пространства като секции. Уверете се, че
пердета, лавици и т.н. не спират потока на
въздух през отворите за вентилация.
Уверете се, че телевизора не може да падне.
Поставете телевизора върху стабилна и
плоска повърхност и използвайте само
поставката осигурена с телевизора.
За да избегнете увреждане на захранвашият
кабел, което може да причини пожар
или електрически удар, не поставяйте
телевизора върху кабела или нещо друго,
което може да защипе кабела.
Когато телевизора е окачен на подвижно
рамо или със скоби VESA за стената
избягвайте напрежение върху захранващия
кабел. Частично оголен захранващ кабел
може да доведе до изскачането на искри
или пожар.
Рециклиране
-
Грижа за екрана
-
-
надраска, развали или повреди за постоянно
екрана.
За да избегнете деформации и избледняване
на цветовете, изтрийте ако има капки вода
възможно по-скоро.
Статични изображения
Избягвайте статични изображения колко
е възможно повече. Ако неможете,
намалете контраста и яркостта на екрана,
за да предотвратите повреда на екрана.
Статичните изображения са изображения,
които остават на екрана за дълго време.
Примери за статични изображения са:
менюта на екрана, страници от телетекст,
черни ленти, информация за стоковата
борса, лога на телевизионни канали,
изписване на време и т.н.
Изключете телевизора от захранването
преди да го чистите.
Почистете повърхността със сух парцал.
Не прилагайте никакви други субстанции
(химически или почстващи препарати за
дома). Това може да повреди екрана.
Не пипайте, бутайте или трийте или удряйте
екрана с нищо твърдо, като това може да
Занесете опаковачните материали в местния
ви център за рециклиране.
Изхвърляйте стари батерии безопасно като
се съобразявате с местните наредби.
Този продукт е проектиран и произведен от
материали, които могат да се рециклират и
използват отново.
Този продукт не бива да се изхвърля с друг
домашен отпадък. Информирайте се или
попитайте вашия доставчик за местните
наредби и рециклирането предпазващо
околната среда. Неконтролираното
изхвърляне на отпадъци вреди на околната
среда и човешкото здраве. (ЕЕС 2002/96/
ЕС)
Вашият телевизор
Дистанционо управление
Този раздел ви осигурява преглед на бутоните за
контрол и функциите на този телевизор.
Преглед на телевизора
Бутони за контрол
1.LightGide
2. Светлинен индикатор
3. Сензор за дистанционото управление
4. За усилване и намаляне на звука
5. Меню
6. З а п р е м и н а в а н е н а с л е д в а щ и я и л и
предишния канал или програма
7. Захранващ бутон
Места за свързване
1. За включване или за преминаване в режим
стендбай
2. За гледане на свързано устройство – DVD,
VCR…
3. Помощник за програмите
4. За усилване и намаляне на звука
5. За включване и изключване на Ambilight
6. Смяна на програмата напред или назад
7. Бутон за изключване или включване на
менюто
8. Бутони за навигация
9. Цветни бутони
1. Места за свързване отзад
2. Места за свързване отстрани
За повече информация погледнете “Свързки”.
За повече информация погледнете “ Преглед на
дистанционото управление”.
Най-съществените неща на
продукта
Начало
Този раздел ви помага за поставянето и
инсталирането за пръв път на телевизора.
Вашият нов телевизор е снабден с някой от найсъвремените аудио и видео новости. Вашият
телевизор предлага следните предимства ...
Поставяне на телевизора
LCD дисплей с в исока разделителна
способност
HD разделителна способност от 1920х1080р,
най-високата за HD източници. Осигурява чиста,
без трептения картина с непрекъснато търсене с
оптимална яркост и изключителни цветове.
Внимателно прочетете мерките за
безопасност в 1.1 Безопасност преди да
поставите телевизора.
-
Ambilight
За по-успокояващо усещане от гледането и
подобрено усещане от качеството на картината.
-
Pixel Plus HD
Предлага префектно качество на картината от
какъвто и да е източник.
-
100Hz Clear LCD (ако има)
Предлага изключителна острота при
възпроизвеждането на движения, по-добри
черни нива, силен контраст със свободни от
трептения, спокойни изображения и по-широк
ъгъл за гледане.
-
-
-
DVB-T и DVB-C вграден тунер
Освен нормалното аналогово телевизионо
излъчване, вашия телевизор приема и цифрови
наземни и в определени държави също и цифрови
кабелни телевизиони и радио излъчвания.
Електронен програмен помощник – EPG
EPG показва цифровите телевизиони програми
в таблица на екрана. Помощника може да ви
напомни кога започват програмите, включва
телевизора и т.н.
HDMI места за свързване
HDMI конектори, за да имате най-висококачественото
свързване с висока разделителна способност.
USB свързване / PC мрежа
Мултимедийна връзка за незабавно гледане или
пускане на вашите снимки или музика.
Универсално дистанционо
Има универсално дистанционо, което може да
контролира и други устройства като DVD плеъри и
рекордери, цифрови приемници (STB) или системи
за домашно кино (HTS) на Philips и други марки.
MPEG4 излучване (ако е достъпно)
Видеостандарт с по-високо качество предлагано
от HD предаваното излъчване.
Телевизорите с големи екрани са тежки.
Носете и поддържайте телевизора наймалко двама души.
Най-доброто разстояние за гледане на
телевизора е разстояние три пъти диагонала
на екрана.
Поставете телевизора, така че светлината
да не пада директно върху екрана.
Най-добър Ambilight ефект се получава в
стая с притъмнена светлина.
За най-добър Ambilight ефект, поставете
телевизора от 10 до 20 см от стената.
Вашият телевизор е оборудван с Kensington
слот за безопасност отзад на телевизора за
ключалка против кражба (не е осигурена).
Окачване на стена VESA
Разкачане на поставката на
телевизора
Внимание
Съобразете се с теглото на телевизора ако го
окачвате на стената. Неправилното окачване
може да доведе до сериозни наранявания или
повреда. Koninklijke Philips Electronics N.V. не
носи отговорност за неправилно окачване,
което е довело до инцидент или нараняване.
1.Намерете 4-те винта отзад на телевизора.
Вашият телевизор е подготвен за закачване
на стена съвместимо с VESA. Скобите не са
осигурени. Трябва ви един от долуизброените
кодове VESA, за да купите скоби подходящи за
телевизора ви.
32”/81см
VESA MIS-F 200, 200, 6
37”/94см
VESA MIS-F 200, 200, 8
42”/107см
VESA MIS-F 300, 300, 8
47”/119см
VESA MIS-F 400, 400, 8
52”/132см
VESA MIS-F 400, 400, 8
Попитайте доставчика си за информация за
поставките и скобите за монтиране на стена.
Точки за фиксиране VESA
2. Развийте винтовете.
Намерете 4 места за фиксиране отзад на
телевизора.
3. Вдигнете телевизора от поставката.
Батерии на дистанциото
управление
Въпреки, че използва много малко ток, когато е
на стендбай режим, издърпайте захранващия
кабел на телевизора ако няма да го използвате
дълго време и искате да спестите ток.
1. О т в о р е т е к а п а ч е т о н а о т д е л е н и е т о
за батериите отзад на дистанционото
управление.
2. Поставете двете осигурени батерии (тип ААR6-1,5V). Уверете се, че + и – краищата на
бетериите са поставени правилно (отвътре
на отделението е отбелязано).
3. Затворете капачето.
1. Проверете дали захранването на токовата
мрежа отговаря на волтажа отпечатан на
лепенката отзад на телевизора. Не включвайте
захранващия кабел ако волтажа е различен.
2. Пъхнете захранващия кабел плътно.
Бележка
Премахнете батериите ако не смятате да
използвате дистанционото управление за
дълго време.
Кабел за антената
1. Намерете мястото за свързване на антената
отзад на телевизора.
2. Пъхнете кабела на антената плътно в
гнездото за антената Antenna.
Свързване на захранващия
кабел
Захранващият кабел трябва да бъде достъпен
по всяко време.
Телевизора никога не се изключва напълно,
докато физически не издърпате захранващия
кабел.
Употреба на телевизора
Гледане на телевизия
Научете се как да използвате вашия телевизор
за ежедневна употреба.
Смяна на канала
1. За да сменяте телевизионите канали:
- Натиснете номер (1 до 999) или натиснете
Р+ или Р- на дистанционото управление.
- Натиснете Program/Channel – или +
на страничните бутони за контрол на
телевизора.
2. Натиснте
, за да се върнете на телевизиония
канал, който сте гледали преди това.
Включване и изключване
– стендбай
Може да отнеме до 15 секунди, за да се включи
телевизора.
За да включите телевизора:
-
Натиснете 1 Power от дясната страна на
телевизора, ако светлиния индикатор за
режим стендбай е изключен.
Натиснете 1 на дистанционото управление,
ако светлиния индикатор за режим стендбай
е включен. LightGide мига по време на
стартирането и свети постоянно, когато
телевизора е готов за употреба.
За да преминете в режим стендбай:
-
Нагласяне на звука
Натиснете 1 на дистанционото управление.
LightGide изгасва и светва индикатора за
стендбай.
1. За да нагласите звука:
- Натиснете 2 + или – на дистанционото
управление
- Натиснете Volume + или - на страничните
бутони за контрол на телевизора.
2. За да спрете звука:
- Натиснете
на дистанционото управление
- Натиснете отново �
,�����������������������
за да пуснете отново
звука.
За да го изключите:
-
Натиснете 1 Power отстрани на телевизора.
И двата индикатора не светят.
Гледане на канали от цифров
приемник
1. Включете цифровият приемник.
Картината от вашия приемник може да се
появи автоматично на екрана.
2. Използвайте дистанционото управление
на цифровия приемник, за да изберете
телевизионен канал.
Ако не се появи картината:
1. Н а т и с н е т е
на дистанционото
управление.
2. Натиснете pилиq, за да изберете къде сте
свързали приемника.
3. Натиснете ОК.
Избор на страница от
телетекста
Повечето телевизиони канали излъчват
информация посредством телетекст.
За да гледате телетекст:
Бележка: Когато не сте свързали устройства,
погледнете Свръзки.
1. Натиснете Teletext.
Появява се главната страница с индексите.
2. За да изберете страница по ваш избор:
- Въведете номер на страницата с цифровите
бутони.
- Натисенте Р+ или Р- или pq за да видите
следващата или предишната страница.
- Натиснете цветен бутон, за да изберете един
от кодираните цветно предмети в долната
част на екрана.
- Натиснете
, за да се върнете на
страницата, която сте гледали преди това.
3. Натиснете отново Teletext, за да изключите
телетекста.
Гледане на свързани
устройства
1. Включете устройството.
Картината от вашето устройство може да се
появи автоматично на екрана.
Ако картината не се появи:
2. Н а т и с н е т е�
на дистанционото
управление.
3. Натиснете pилиq, за да изберете къде сте
свързали устройството.
4. Натиснете ОК.
Бележка: Когато не сте свързали устройства,
погледнете Свръзки.
Гледане на DVD
За повече информация за телетекста, погледнете
раздел Телетекст.
1. Включете DVD плеъра.
2. Поставете диск. Началната картината плеър
се появява автоматично на екрана.
3. Натиснете Play u.
Картината от вашия плеър се появява
автоматично на екрана.
Ако картината не се появи:
1.Натиснете
на дистанционото управление.
2.Натиснете pилиq, за да изберете DVD
плеъра.
3.Натиснете ОК. Изчакайте няколко секунди
докато се появи картината.
4.Натиснете Play u.
Смяна на Ambilight режима
Използвайте повече от
вашия телевизор
Можете да нагласяте скоростта, с която Ambilight
отговаря на избораженията на екрана.
Този раздел се занимава с по-напредналата
употреба на вашия телевизор:
Настройване на Ambilight режима:
-
1. Натиснете Ambilight, за да го включите.
2. Натиснете Mode, за да сменяте между
спокоен и динамичен Ambilight режими.
-
Настройките на режима са достъпни само ако
Ambilight цвета е зададен на активен режим в
менюто Ambilight. Когато бъде избран фиксиран
цвят бутона Mode не функционира. Погледнете
Ambilight.
Режим LoungeLight (ако е достъпен)
Когато телевизора е в стендбай режим, можете
да включите Ambilight.
1. Натиснете Ambilight на дистанционото.
Изчакайте докато се появи.
2. Натиснете Mode неколкократно, за да сменяте
между различните Ambilight ефекти.
За повече информация, погледнете Ambilight.
Съвет
За да се наслдите напълно на Ambilight,
изключете или затъмнете осветлението
в стаята.
как да се използват менютата
как да нагласите настройките на картината,
звука и Ambilight
повече за телетекста
как да създадете списък от любими канали
предимствата на електрония програмен
помощник
как да зададете заключване и таймери
как да зададете субтитри и да изберете език
на субтитрите
как можете да гледате вашите снимки или
да пуснете вашата любима музика от USB
устройтво или компютърна или домашна
мрежа.
Преглед на дистанционото
управление
4. Телетекст
За да включите или изключите телетекста.
5. Цветни бутони
За лесен избор на страници от телетекста.
За лесен избор на задачи.
Demo
За да включите менюто Demo и да започне
представяне на функциите на телевизора.
6. Guide
За да включите или изключите електрония
програмен помощник.
7. Бутони със стрелкиpqtu
За да се движите или да преминете вляво
или вдясно през списъци или настройки.
8. ОК
За да се появи списъка с каналите.
За да активирате настройка.
9. Back бутон O
За да пуснете предишната програма или
предишния TXT.
За да махнете списъка с канали.
10. Аудио и видео бутони m u M x z
За да конторлирате DVD плеъри или
рекордери, Blu-ray плеъри или VCR.
11. Volume 2
За да нагласите силата на звука.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
За да спрете звука или за да го пуснете
отново.
Цифрови бутони
За да изберете телевизионен канал.
Clock
За да се покаже часа на екрана.
Ambilight
За да включвате или изключвате Ambilight.
Mode
За да настроите динамичния ефект на Ambilight.
Предишен канал
За да се върнете на канала, който сте
гледали преди това.
+Р- Предишен или следващ канал
За да превключите на следващия или
предишния канал в списъка с каналите.
Menu
За да включите или изключите менюто.
19.
1. Стендбай 1
За да включите телевизора или да го
20. Информация на екрана i
върнете в режим стендбай.
За да се покаже информация за канала или
2. Source
програмата ако е достъпна.
За включване или изключване на менюто
21. Двоен екран
Source.
За да се покаже телетекста от дяснта страна,
За да управлявате свързано устройство или
а картината отлявата страна на екрана.
да се върнете към телевизора.
22. Субтитри
3. TV
За да активирате или изключите режима за
Настройва дистанционото за режим за
субтитри.
телевизор.
10
Бележка
Възможно е дистанционото да не е
съвместимо с всички марки DVD плеъри,
кабелни приемници и системи за домашно
кино.
23. Широкоекранен формат
За да изберете формат на картината.
24. DVD STB HTS
За да контролирате свързано устройство.
Погледнете 10 Индекс, за да откриете раздела
в упътването относно определен бутон на
дистанционото управление.
Метод 1: Използване на помощника на
дистанционото
Универсално дистанционо управление
Има универсално дистанционо, което може
да контролира и други устройства като DVD
плеъри и рекордери, цифрови приемници (STB)
или системи за домашно кино (HTS) на Philips
и други марки.
1. Н а т и с н е т е D V D , S T B и л и H T S н а
дистанционото, за да изберете DVD, кабелен
приемник (STB) или система за домашно
кино (HTS). Бутона ще мига докато сте в този
режим.
1. Включете устройството.
2. Натиснете бутона DVD, STB или HTS на
дистанционото за 4 секунди, за да изберете
режима, който искате или натиснете Menu�
и изберете Setup>Installation>Remote control
assistant и натиснете u, за да влезете.
- DVD е за DVD, DVD-R, HDD и Blu-Ray
- STB е за цифров и кабелен приемник
- HTS е за системи за домашно кино, аудио/
видео системи.
Сега дистанционото е в избрания програмен
режим. Следвайте инструкциите на екрана.
Бележка
Телевизора и устройството трябва да са в
обхвата на дистанционото.
Метод 2: Директно въвеждане на кода
за настройки
2. Използвайте съответните бутони на
дистанционото, за да контролирате
устройството. Ако то не отговаря или
работи неправилно, трябва да настроите
дистанционото за това устройство.
Погледнете Контролиране на определено
устройство.
3. Натиснете бутона TV, за да се върнете в
нормален режим. Ако не натиснете бутон в
продължение на 30 секунди, дистанционото
връща на режим за телевизия.
Контролиране на определено
устройство
Можете да изберете от три начина за
програмиране на дистанционото за устройство
от определена марка:
- можете да използвате помощника на
дистанционото;
- можете да въведете кода за настройка на
марката или
- можете да пуснете автоматично търсене.
Вместо да използвате помощника, можете
директно да въведете кода за настройки. Вижте
списъка с тези кодове по марка и устройство на
края на упътването.
1. Натиснете бутоните DVD, STB или HTS и ОК
едновремено за 4 секунди, за да изберете
универсалния режим, който искате.
2. Въведете три цифрения код за модела и
марката на устройството. Някой марки имат
по няколко кода, като трябва да изберете
един от тях. Можете да ги пробвате един по
един.
Ако въведете известен код, всички бутони
за универсален режим ще мигнат за
потвърждение на избора. Ако въведете
непознат код, всички бутони за универсален
режим ще светнат за 2 секунди. Повторете
стъпка 2 с различен код.
3. Насочете дистанционото към устройството
и натиснете 1, за да тествате дали кода е
разпознат. Ако е разпознат, пробвайте дали
работят всички функции. Ако не е разпознат,
повторете стъпки 1 и 2 с някой от другите
кодове за настройване.
11
Метод 3: Автоматично търсене на
всички кодове
Ако неможете да намерите марката или кода,
можете да пуснете автоматично търсене за
всички кодове. То може да отнеме няколко
минути.
Ако дори и след това няма правилен код, няма
да можете да управлявате това устройство с
това дистанционо. В такъв случай използвайте
дистанционото на устройството.
1. Включете устройстовото, за което искате да
настроите дистанционото.
2. Насочете дистанционто към устройството по
време на автоматичното търсене.
3. И з б е р е т е у н и в е р с а л е н р е ж и м , к а т о
натиснете бутоните DVD, STB или HTS и
ОК едновремено за 4 секунди. Избрания
универсален режим светва за постоянно.
4. Натиснете ОК, за да започне автоматичното
търсене. На всеки 2 секунди, когато се
изпраща нов код, бутона 1 премигва.
Дръжте насочено дистанционото към
устройството.
5. Когато устройството се изключи, натиснете
ОК, за да спрете търсенето.
6.
Натиснете 1, за да включите
устройството.
7. Използвайте бутоните на дистанционото,
за да видите дали работят всички функции.
Ако не работят, натиснете ОК отново, за да
продължи автоматичното търсене за точния
код.
8. Ако работят, натиснете бутона на настоящия
универсален режим, за да потвърдите и да
излезете от автоматичното търсене.
Бележка:
За да спрете в пауза автоматичното търсене,
натиснете ОК. Натиснете p илиq , за да
търсите кодовете един по един напред или
назад, за да откриете кода на устройството
или натиснете ОК отново, за да продължи
търсенето.
1. Натиснете бутона TV.
2. Натиснете ОК и
едновремено за 4
секунди. Бутона 1 ще светне за 2 секунди.
От сега нататък, дистанционото няма да се
върне към нормалния режим за телевизия.
За да възстановите връщането на режима
след 30 секунди, следвайте същите стъпки
1 и 2.
Преглед на фунцкиите на
устройствата
Когато дистанционото е използвано за избор
на определено устройство, всички бутони имат
същите функции с изключение на описаните
тук.
-
DVD
Бутона Menu
= Меню на DVD диска
Р+/- = Предишна/следваща песен от DVD
диска
-
DVD рекордер
Бутона m = предишна песен
Бутона M = следваща песен
-
DVD рекордер с хард диск
Бутона Menu�
=
�������������������
DVD-R HDD браузър
Бутонаm = предишна песен
Бутона M = следваща песен
-
Blu-Ray Disc плеър
Бутона
= Меню на съдържанието
Бутона Menu �
= Меню на диска
-
Цифров или сателитен приемник
Няма промяна във функциите
-
Система за домашно кино
Бутона Menu �
= Меню на диска
Бутона * = сила на звука
Р+/- = следващ/предишен
Запазване на универсалния режим на
дистанционото за постоянно
Ако сте натиснали бутоните DVD, STB или
HTS, дистанционото може да управлява други
устройства. Ако не натиснете бутон за 30
секунди, ще се върне на нормалния режим за
телевизия. Можете да настроите дистанционото
да запази универсален режим докато не се
избере друг, като се изключва възстановяването
към нормален режим след 30 секунди.
12
Кодове за настройка на дистанционото Smart настройки
–
Погледнете края на упътването.
Яркост на LightGuide
LightGuide отпред на телевизора обозначава
включването на телевизора. След като се
включи, индикатора свети постоянно. Можете да
зададете интензитета на светлината или да се
изключи след като телевизора се включи.
1. Натиснете Menu�
>Setup>Installation>Pref
erences>LightGuide brightness.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете pилиq, за да изберете ниво на
яркост от 0 (изключен) до 4.
Менюта на телевизора
С помощта на менютата на екрана на телевизора,
вие инсталирате вашия телевизор, нагласяте
настройките на картината, звука и Ambilight
и имате достъп до функциите. Този раздел
прави преглед на менютата и описва как да се
движите в тях.
Менюто
1. Натиснете Menu
на дистанционото
управление, за да се покаже главното меню.
2. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
изберете това, за да пуснете една от
предварително зададените настройки. Всяка
се състои от настройки за картината, звука и
Ambilight.
Картина
– изберете това, за да настроите всички
настройки на картината.
Звук
- изберете това, за да настроите всички
настройки на звука.
Ambilight
- изберете това, за да настроите всички
настройки на Ambilight.
Помощник
– използвайте помощника, за да ви помогне
за основните настройки на картината, звука
и Ambilight по лесен начин.
Функции
– изберете това за настройки на други
функции.
Настройки
– изберете това:
- за инсталиране и обновяване на софтуеъра
на телевизора;
- за да използвате помощника на
дистанционото, който ще ви помогне да
настроите дистанционото за контрол на други
устройства.
- за да използвате помощника за свръзките,
който ще ви помогне да свържете устройствата
към телевизора.
Употреба на менюто
Научете се да използвате менюто с помощта
на този пример.
Главното меню предоставя следните
предмети:
1. Натиснете Menu�
управление.
на дистанционото
Главното меню се появява на екрана.
2. Натиснете u, за
���������������������������������
да изберете Picture (картина).
13
3. ����������
Натиснете u, за да елзете в настройките на
картината.
Настройки на картината и звука
Когато сте пуснали телевизора сте избрали
зададени настройки на картината, звука и ambilight. Този раздел описва как да промените
тези настройки.
Smart настройки
Настройте телевизора с едни от предварително
зададените настройки. Те включват настройки за
картината, звука и Ambilight.
1. Натиснете Menu
на дистанционото и
изберете Smart settings.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
настройка.
4. Натиснете ОК.
5. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
Настройките са: Personal(лични), Vivid(живи),
Standard(стандартни), Movie(филм), Energy saving
(енергоспестяващи), Game (игра).
4. ����������
Натиснете q, за да изберете Brightness
(яркост).
Помощник при настройките
5. ����������
Натиснете u, за да влезете в настройките
за яркостта.
6. ����������
Натиснете p илиq , за да нагласите
настройките.
7. ����������
Натиснете t , за да се върнете към
настройките на картината или натиснете
Menu
, за да излезете от менюто.
Използвайте помощника при настройките, за да
ви напътства по време на основните настройки
на картината и звука, по по-лесен начин.
1. Натиснете Menu�
на
�����������������
дистанционото
управление
2. ����������������������������������������
Изберете Settings assistant и натиснете u,
за да влезете.
3. Натиснете зеления бутон на дистанционото
управление, за да стартирате помощника.
4. Натиснете tилиu, за да изберете отлявата
или отдясната страна да правите своя
избор.
5. Натиснете зеления бутон, за да запаметите
всички настройки, които сте насправили.
Настройки на картината
Този раздел описва как да нагласите всички
настройки на картината.
Бележка:
Ще имате възможност да избирате повече
когато са инсталирани цифрови канали и те
се излъчват.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление
2. Изберете Picture и натиснете u , за да
влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
настройка.
14
Perfect Pixel HD
Управлява настройките на Perfect Pixel HD Engine, като резултата е изключителни острота,
контраст, цвят и движение.
Contrast (Контраст)
Променя нивото на светлите части на картината,
но запазва тъмните части непроменени.
Brightness (Яркост)
Променя нивото на светлината като цяло на
картината.
Colour (Цвят)
Променя нивото на сатурация.
Hue (Нюанс)
Ако се излъчва NTSC предаване, това ниво
компенсира различията в цветовете.
Sharpness (Острота)
Променя нивото на острота на финните
детайли.
Noise reduction (Намалявене на шума)
Улавя и намалява шума на картината.
Нагласете нивото на Minimum (минимално),
Medium (средно), Maximum (максимално) или
Off (изключено).
Tint (Отсянка)
Задайте цветовете на Normal (нормални), Warm
(червеникави) или Cool (синкави). Изберете Custom, за да направите ваша собствена настройка
в менюто Custom tint.
Custom (По избор)
Натиснете зеления бутон, за да изберете всяка
лента, за да промените стойностите на:
R-WP червено с бели точки
G-WP зелено с бели точки
B-WP синьо с бели точки
R-BL червено тъмно ниво
G-BL зелено тъмно ниво
HD Natural Motion (HD естествено движение)
Намалява трептенията и произвежда гладки
движения особенно когато се гледа филм.
100 Hz Clear LCD (ако има)
За включване или изключване на тази
фунцкия.
Advanced Sharpenss (подобрена острота)
Осигурява изключителна острота особено на
линиите и контурите на картината.
Dynamic contrast (Динамичен контраст)
Подобрява контраста на картината, когато
изображението на екрана се променя.
Нагласете нивото на Minimum (минимално),
Medium (средно), Maximum (максимално) или Off
(изключено). Препоръчва се средното ниво.
Dynamic backlight
(динамична фонова светлина)
Задава ниво при което консумацията на енергия
може да се намали, като се намали интензитета
на яркостта на екрана. Изберете за най-добра
консумация на енергия или за картина с найдобър интензитет на яркостта.
MPEG artifact reduction
(намаляване на MPEG артефактите)
Прави по-плавни промените на цифровата
картина. Включва или изключва тази функция.
Colour enhancement
(Подобряване на цветовете)
Прави цветовете по-живи и подобрява
разделителната способност на детайлите в
ярките цветове.Нагласете нивото на Minimum
(минимално), Medium (средно), Maximum
(максимално) или Off (изключено).
15
Active control (Активен контрол)
Поправя всички приемани сигнали, за да осигури
възможно най-добрата картина. Включва или
изключва активния контрол.
Супер увеличен
(не работи за HD)
Премахва черните линии от двете страни на 4:3
излъчванията. Има минимално смущение.
Light sensor (Светлинен сензор)
Наглася настройките на картината и Ambilight в
зависимост от светлиното състояние в стаята.
Включва и изключва светлиния сензор.
Picture format (Формат на картината)
Погледнете раздел Широкоекранен формат на
картината.
4:3 (не работи за HD)
Показва класическия 4:3 формат.
Широкоекранен формат на картината
Избягват се черните линии от двете страни
или отгоре и отдолу на картината. Променете
формата на картината на формат, който изпълва
целия екран.
1. Натиснете
, за да включите менюто за
формат на картината.
Разширен за филми 14:9
(не работи за HD)
Разширява класическия 4:3 формат на 14:9.
Разширен за филми 16:9
(не работи за HD)
Разширява класическия 4:3 формат на 16:9.
2. Натиснете pилиq, за да изберете достъпен
формат на картината.
3. Натиснете p, за да преместите нагоре, за
да направите частично скритите субтитри
видими.
Съвет
Настройката за автоматичен формат се
препоръчва, за да има най-малко смущения.
Автоматичен формат
(не работи за PC)
Уголемява картината автоматично, за да
изпълни екрана. Субтитрите остават видими.
1. В менюто изберете Picture>Auto format
mode.
2. Изберете Auto-fill, за да се изпълни екрана
колкото е възможно. Изберете Auto-zoom, за
да запазите формата, но може да се появят
черни ленти.
Широк екран
Разстяга 4:3 формата до 16:9.
Извънмащабен(само за PC и HD)
Максимална острота. Може да има леко
смущения по краищата. С изображенията от
компютъра може да се появят черни ленти.
Бележка
Не забравяйте да дадете име на свръзката
в менюто за свръзки. Погледнете раздел
Наименуване на вашето устройство.
16
Настройки на звука
Този раздел описва как да нагласите всички
настройки на звука.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление
2. Изберете Sound и натиснете u , за да
влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
настройка.
Моно/стерео (Mono/Stereo)
Ако има стерео излъчване, можете да избирате
между моно и стерео за всеки телевизионен
канал.
TV speakers (тонколони)
Ако сте свързали аудио система, можете да
изключите тонколоните на телевизора. Ако
аудио системата поддържа Easylink, погледнете
Easylink. Изберете Automatic, за да пуснете звука
на телевизора през системата.
Сърраунд режим (Surround mode)
За да изберете по-пространствен звук, ако
се излъчва или ако е достъпен от свързано
устройство.
Сила на звука на слушалки
(Headphone volume)
За промяна на силата на звука на слушалките.
Можете да спрете звука на тонколоните
на телевизора с
на дистанционото
управление.
Еквалайзер (Equalizer)
Променя баса и требъла на звука. Изберете всяка
лента, за да смените настройката. Погледнете
също така раздел Меню за бърз достъп.
Сила на звука (Volume)
Променя силата на звука. Когато нагласяте
силата на звука с 2 , се появява лента за
силата на звука. Ако не желаете да се появява,
отидете в Menu>Setup>Installation>Preferences и
натиснете u, за да влезете в списъка и изберете
Volume bar off (Лентата за звука изключена).
Баланс (Balance)
За нагласяне на баланса между лявата и
дясната тонколона, за да пасне най-добре на
позицията от, която слушате.
Автоматично ниво на звука
(Automatic volume leveller)
Намалява внезапните разлики в силата на звука
в началото на реклами или когато сменяте от
един канал на друг. Изберете дали да е включен
или изключен.
Делта звук (Delta volume)
Оеднаквява разликите в силата на звука между
каналите или свързаните устройства.
1. Включете на канала или устройството, на
което искате да оеднаквите разликата в
силата на звука.
2. Изберете Delta volume в менюто за звука и
променете нивото на звука.
Автоматичен сърраунд (Auto surround)
Превключва телевизора автоматично на найдобрия излъчван режим за сърраунд звук.
Изберете дали да е включен или изключен.
Език на звука (Audio language)
Когато са инсталирани и се излъчват цифрови
канали, може да има списък с езиците на звука
за пуснатата в момента програма. Погледнете
също така раздел Меню за бърз достъп. За
да промените за постоянно езика на звука,
погледнете раздел Инсталиране на канал.
Dual I/II
Ако се излъчват, можете да избирате между два
различни езика.
17
Ambilight
Този раздел описва как да нагласите настройките
на Ambilight.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление
2. Изберете Ambilight и натиснете u, за да
влезете в списъка.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
настройка.
Separation (разделяне)
Задава ниво на разлика в цвета между лявата и
дясната страна на телевизора. Ако е изключено
се появява динамичен, но с монотонен цвят
Ambilight.
Внимание
За да избегнете лошо приемане на
инфрачервения сигнал на дистанционото
управление, поставете вашето устройство
извън обхвата на Ambilight ефекта.
Телетекст
Вашия телевизор иам памет за 1200 страници,
които запаметяват излъчваните страници и
подстраници на телетекста, за да се намали
времето за чакане.
За да изберете страница от телетекста
погледнете раздел Избор на страница от
телетекста.
Ambilight
Включва или изключва Ambilight.
Избор на език на телетекста
Active Mode (режим)
Нагласете скоростта с която Ambilight отговаря
на изображението на екрана. Достъпна е само
когато е избрана от менюто за цветовете на
Ambilight.
Relaxed – ефекта се сменя плавно и меко с
изображението на екрана.
Dynamic – сменя се бързо и отговарящо на
движенията.
Brightness (яркост)
Променя изходната светлина на Ambilight.
Colour (цвят)
Сменете цвета, за да е динамичен (Active mode)
или на един от предварително зададените.
Custom ви позволява финна настройка на
фиксиран цвят.
Някой цифрови излъчватели предлагат
възможноста да изберете език. Погледнете
Автоматично инсталиране.
Избор на номер на страница с
подстраници
Страница от телетекста може да съдържа
няколко подстраници. Страниците се показват
на лента точно след номера на главната
страница.
1. Натиснете ���������
Teletext�.
2. Изберете страница от телетекста.
3 . Н а т и с н е т е t и л иu , з а д а и з б е р е т е
подстраница.
Избор на Т.О.Р. телетекстово
излъчване
Т.О.Р. телетекста (таблица със страници) не се
излъчва от всички телевизионни канали. Можете
18
лесно да прескочите от един предмет на друг без
да използвате номерата на страниците.
1. Натиснете ���������
Teletext�.
2. Натиснете i.
Т.О.Р. прегледа се появява.
3. Използвайте pqилиtu, за да изберете
предмет.
4. Натиснете ОК, за да видите страницата.
Двоен екран с телетекст
(не е достъпен за канали с цифрова
текст услуга)
Гледате телевизиония канал и телетекста един
до друг.
1. Натиснете
, за да се появи двойния екран
с телетекста.
2. Натиснете ��������������������������������
Teletext������������������������
отново, за да се появи
само телетекста.
3. Натиснете Teletext������������������
��������������������������
, за да изключите
телетекста.
Търсене в телетекста
Прескочете веднага на предмет свързан с
поредица от номера на страници или търсете
определени думи в страниците от телетекста.
1. Натиснете ���������
Teletext�.
2. Натиснете ОК, за да изберете първата дума
или номер.
3. Натиснете pqилиtu, за да прескочите на
следващата дума или номер на страница.
4. Натиснете ОК, за да започне търсенето на
страница, която съдържа избраната дума
или номер.
5. Натиснете p докато няма избрана дума или
номер, за да излезете от търсенето.
Увеличение на страници от телетекста
За да ви е по-удобно когато четете, можете да
увеличите страницата на телетекста.
телетекста.
2. Н а т и с н е т е
на дистанционото
управление, за да увеличите горната част
на страницата.
3. Натиснете
отново, за да видите
увеличена доланата част на страницата.
4. Натиснете pилиq, за да се движите из
увеличената страница.
5. Натиснете
отново, за да се върнете на
нормалната големина на страницата.
Меню на телетекста
С възможностите в менюто на телетекста можете
да видите скрита информация, да пуснете
подстраниците да се сменят автоматично и да
смените настройките на буквите.
Reveal (показвам)
Скрийте или покажете скритата информация на
страница, като например решения на загадки
или пъзели.
Cycle subpages (въртене на подстраниците)
Ако има достъпни подстраници за избраната
страница, можете да направите така, че те да
се сменят автоматично.
Language (език)
Някои езици използват различен набор от
символи. Превключете на другата група, за да
се покаже текста правилно.
1. Натиснете ���������
Teletext�.
2. Натиснете Menu�
.
3. Натиснете p илиq , за да изберете
възможност.
4. Натиснете ОК, за да промените настройка.
5. Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто на телетекста.
6. Натиснете Teletext������������������
��������������������������
, за да изключите
телетекста.
1. Натиснете Teletext������������������������
��������������������������������
и изберете страница от
19
Телетекст 2.5
Ако се излъчва от телевизиония канал, този
телетекст предлага повече цветове и по-добра
графика.
Телетекст 2.5 е включен, като фабрична
настройка.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Setup>Installation>P
references>Teletext 2.5 и натиснете u, за да
влезете в списъка.
2. Изберете on(включен) или off(изключен).
Създаване на списък с любими
канали
Гледайте списъка с всички канали или направете
любим списък по ваше желание с предпочитаните
от вас телевизиони канали и радио станции.
Избиране на списък с любими канли
Научете се как да избирате един от списъците
с любими канали.
1. Натиснете ОК.
Първия път след като сте приключили с
инсталирането, ще се появи списъка с всички
канали. В друг случай, се появява последно
избрания списък с любими канали.
Настройване на списък с любими
канали
Създайте или променете вашия личен списък с
любими канали.
1. Натиснете ОК.
Последно избрания списък се появява.
2. Натиснете червения бутон, за да се появят
всички списъци с любими канали.
3. Натиснете pилиq, за да изберете списък.
4. Натиснете ОК.
5. Натиснете зеления бутон, за да влезете
в режим за променяне. Избрания списък
изкарва списък с всички канали.
6. Натиснете pилиq, за да изберете канал.
7. Натиснете ОК, за да маркирате (или
премахнете маркировката) на избрания
канал. Канала се добавя (или се премахва)
от избрания списък.
8. Натиснете зеления бутон отново, за да
излезете от режима за променяне.
Модифицирания списък с канали се появява
отново.
Избор на канал от списък с любими
канали
1. Натиснете ОК.
Появява се последния избран списък с
канали.
2. Изполвайте pилиq, за да изберете канал.
3. Натиснете ОК.
Телевизора се настройва на този канал.
Съвет
Използвайте –Р+ преминавате през
телевизионите канали от избрания списък с
любими канали.
С помощта на цифровите бутони можете
все още да избирате канали, които не са
отбелязани като любими.
2. Натиснете червения бутон, за да се покажат
всички списъци с любими канали.
3. Натиснете pилиq, за да изберете списък.
4. Натиснете ОК.
Избрания списък с любими канали се
появява.
5. Натиснете отново ОК, за да излезете.
20
Електронен програмен
помощник - EPG
Може да отнеме известно време преди да
се получи EGP информацията. Ще се появи
списък с телевизионите програми.
Електроният програмен помощник е помощник на
екрана, за да подреди цифровите телевизиони
програми. Можете да се движите, избирате или
гледате програми по време, заглавие или жанр.
Има два вида EPG: ‘Now and Next’ (Сега и после)
и ‘7 or 8 day’ (7 или 8 ден).
Когато се инсталират цифрови програми и се
излъчват, EGP е достъпен. ‘Now and Next’ е
винаги достъпен, но ‘7 or 8 day’ EGP е достъпен
само в някой страни.
С менюто EGP можете да...
-
гледате списък с излъчваните в момента
програми
гледате следващата програма
групирате програмите според жанра им
настроите напомнящи съобщения кога
започват програмите
настроите предпочитаните от вас EGP
канали
т.н.
Включване на EGP
1. Натиснете
.
Появява се следния вид EGP
2. Използвайте цветните бутони, за да
активирате достъпните действия в долната
част на екрана.
- Next(следваща):
за да покаже информация относно
следващата програма.
- Remind(напомни):
за да маркирате или премахнете
маркировката на програма, за която искате
да ви бъде напомнено.
- Watch(гледай):
за да гледате или слушате пусната в
момента програма.
- Jump to ...(прескочи на...):
за да преминете на предишния или
следващия ден
- Info(информация):
за да появи информация за избрана
програма (ако е достъпна).
3. Натиснете
, за да излезете от EGP.
Повече за ‘7 or 8 day’ EGP
‘Now and Next’ EGP
Появява се подробна информация относно
гледаната в момента програма.
Търсенето по жанр, настроени напомняния,
т.н. се управлява от менюто на програмния
помощник.
1. Н а т и с н е т е
на дистанционото
управление.
2. Натиснете Menu�
.
Появява се менюто на програмния
помощник.
ИЛИ
‘7 or 8 day’ EGP
21
3. Натиснете p илиq , за да изберете
възможност от менюто.
4. Натиснете u, за да влезете.
5. Натиснете pилиq, за да направите избор.
6. Натиснете ОК, за да активирате или
натиснете зеления бутон, за да гледате.
7. Натиснете
, за да излезете от EGP.
Бележка
В менюто на програмния помощник се
появяват само каналите, които са отбелязани
като Prefered (предпочитани) EGP канали.
Таймери и заключване
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Features>On timer
и натиснете u, за да влезете е менюто On
timer.
2. Използвайте pилиq,tилиu, за да изберете
и влезете в предметите на менюто един
по един, за да нагласите канал, ден от
седмицата или всеки ден, и време за
включване.
3. Натиснете ОК, за да потвърдите.
4. Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто.
Съвет
За да изключите таймера за включване,
изберете Off (изключен) в менюто On timer.
Заключване на телевизиони канали и
програми
Заключете телевизиони канали и/или програми
от свързани устройства, за да предотвратите
деца да ги гледат. Заключете и отключете с
помощта на четири цифрен код.
Задаване или промяна на кода
Този раздел описва как да включите телевизора
или да го изключите в определено време и как
да заключите или отключите телевизора.
Автоматично преминаване в режим
стендбай
Таймера за самоизключване, превключва
телевиора в режим стендбай след време.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Features>Sleeptimer
и натиснете u, за да влезете в графата за
таймера за самоизключване.
2. Натиснете pилиq, за да зададете време
до 180 минути, през интервал от 5 минути.
Ако зададете 0 минути, таймера за
самоизключване е изключен.
Можете винаги да изключите телевизора
по-рано или отмените времето по време на
отброяването.
Автоматично включване на
телевизора
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Features>Set or
Change code и натиснете u, за да влезете
до кода.
2. Въведете вашия код с цифровите бутони.
Появява се отново менюто Features със
съобщение, което потвърждава, че кода ви
е бил съзаден или променен.
Забрави ли сте кода си?
1.
2.
3.
4.
5.
Изберете Change code (смяна на кода).
Натиснете u.
Въведете заместващия код 8-8-8-8.
Въведете нов персонален код.
Потвърдете вашия нововъведен код.
Предишния код е изтрит и новия код е
запаметен.
Активиране или изключване на
защитата от деца
Задайте кода и можете:
- да заключите всички канали и устройства;
- да заключите определен канал или
устройство;
- да зададете време след, което всички канали
и устройства ще бъдат заключени;
- да зададете възраста на вашето дете за
Таймера за включване, включва телевизора
автоматично на определен канал в определено
време, от режим стендбай.
22
1.
2.
3.
4.
5.
възрастов контрол когато се инсталират и
излъчват цифрови канали.
Натиснете Menu�
на дистанционото
управление
Изберете Features>Child lock и натиснете u,
за да влезете до кода.
Въведете вашия код с помощта на цифровите
бутони.
Изберете една от възможностите.
Натиснете u.
Заключване или отключване на всички
канали и свързани устройства
1. Изберете Lock (заключване) или Unlock
(отключване).
Заключване на определена програма
или на всички канали в определено
време
Задаване на възрастова граница на
цифров канал
Някой цифрови телевизии имат възрастов
контрол на техните програми (взависимост от
страната ви). Когато възрастовия контрол е повисок от възраста на детето ви, програмата ще
бъде заключена.
1. Изберете Custom lock.
2. Натиснете u, за да влезете.
3. Натиснете pилиq, за да изберете Parental
rating(възрастов контрол).
4. Натиснете u.
5. Натиснете p илиq , за да изберете
възрастова граница.
6. Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто Child lock.
Субтитри
За всеки телевизионен канал, могат да се
настроят субтитри, идващи от излъчвания
телетекст или DVB-T. Ако цифровите канали са
инсталирани и се излъчват, можете да изберете
предпочитания от вас език на субтитрите.
1. Изберете Custom lock.
2. Натиснете u, за да влезете в менюто Custom
lock.
3. Натиснете отново u, за да влезете в менюто
Lock after (Заключи след)
4. Изберете On, за да включите таймера за
заключване.
5. Натиснете t.
6. Изберете Time.
7. Натиснете u.
8. Въведете време с pилиq и u.
9. Натиснете ОК.
Заключване на един или повече
канали и свързани устройства
1. Изберете Custom lock.
2. Натиснете u, за да влезете.
3. Натиснете pилиq, за да изберете Channel
lock (заключване на канал).
4. Натиснете u.
5. Натиснете pилиq, за да изберете канал(и)те,
които искате да заключите или отключите.
6. Натискайте всеки път ОК, за да отключите
или заключите канала.
Пускане на субтитри от аналогов
телевизионен канал
1. Изберете аналогов телевизионен канал.
2. Натиснете Teletext, за да включите
телетекста.
3. Въведете трицифрения номер на страницата
със субтитрите.
4. Натиснете Teletext������������������
��������������������������
, за да изключите
телетекста.
Бележка
Страницата от телетекста за субтитри на
аналогови канали трябва да се запаметява за
всеки телевизионен канал по отделно.
Включване и изключване изписването
на субтитри
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Features>Subtitle и
натиснете u, за да влезете в списъка.
2. Натиснете pилиq, за да изберете On, за
да се изписват субтитрите винаги или On
during mute, за да се изписват субтитрите
само когато звука е изключен с бутона
на дистанционото управление.
23
3. Натиснете t, за да се върнете към менюто
Features (Характеристики).
Включване на USB устройство
1. В к л ю ч е т е у с т р о й с т в о о т с т р а н и н а
телевизора, докато телевизора е включен.
Появява се съобщение, че има включено USB
устройство и то се появява автоматично.
Бележка
В случай, че не се появи автоматично,
натиснете Source
>USB/Memory cards и
натиснете ОК. Изберете Side и натиснете ОК,
за да се появи съдържанието на камерата.
Изключване на USB устройството
Избор на език на цифровите субтитри
Ако излъчването на субтитрите е достъпно
през цифрови канали, можете да изберете
предпочитан от вас език на субтитрите от списък
с излъчваните езици. Предпочитания от вас език
на субтитрите, който е бил зададен е менюто за
инсталиране, ще бъде отменен временно.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Features>Subtitle
Language и натиснете u, за да влезете в
списъка с достъпните езици.
2. Натиснете pилиq, за да изберете език за
субтитрите.
3. Натиснете ОК.
1. Натиснете Source
.
2. Изключете USB устройството.
3. Изберете телевизора или друго устройство,
за да гледате програми.
Разглеждане на снимки, пускане на
презентация и музика
Потърсете снимките в папките на USB
устройството.
1. Изберете папката със снимките, които
сте записали на USB устройството.
Съвет
Изберете менюто за език на субтитрите
директно с бутона Option на дистанционото
управление. Погледнете раздел Бърз достъп
до менюто.
2. Натиснете u, за да влезете в папката със
снимките.
3. Натиснете pилиq, за да изберете снимка или
албум със снимки на USB устройството.
Гледане и пускане на вашите
снимки и музика
Гледайте снимки или слушайте музика
запаметена на USB устройство (не е осигурено
с телевизора), от камера (само снимки) или до
компютърната мрежа. Гледайте вашите снимки
като презентация или слушайте лично направен
плейлист с музика.
Бележка
Philips не може да бъде държан отговорен ако
вашето USB устройство не се поддържа, нито
пък Philips ще поеме отговорност за повреда
или загуба на запаметена информация.
24
6. Натиснете t, за да се върнете към прегледа
със снимки в умален размер.
7. Натиснете зеления бутон отново, за да се
върнете към списъка със снимките.
4. Натиснете ОК, за да видите картинката или
за да започне презентация на картинките в
албума.
5. Натиснете ОК, за да спрете в пауза
презентацията. Натиснете го отново, за да
започне отново.
6. Натиснете един от цветните бутони на
дистанционото управление, за да извършите
една от функции в долната част на екрана,
която отговаря на съответния цветен бутон.
Натиснете синия бутон, за да спрете
презентацията и за да видите повече
функции. Ако ленатата с функциите в долната
част на екрана изчезне, натиснете някой от
цветните бутони, за да се появи отново.
7. Натиснете t и изберете друга картинка или
друг албум.
Слушане на музика
Открийте вашите песни в Music album (албум с
песни) в USB устройството.
1. Изберете папка с музика от запаметената музика
на устройството.
2. Натиснете u, за да влезете в папката Music.
3. Натиснете pилиq, за да изберете песен или
музикален албум.
4. Натиснете ОК, за да пуснете избраната
песен или за да пуснете песен последвана от
следващата песен в един и същ албум.
Настройки на презентацията
-
-
-
-
Details/More details
Показва името на картинката, датата
и размера и следващата картинка от
презентацията.
Transitions
Показва списък с възможните начини
на появяване на картинките. Натиснете
pилиq, за да изберете и натиснете ОК, за
да активирате.
Slide time
Настройва забавяне на времето за смяна на
картинките: Short (кратко), Medium (средно),
Long (дълго).
Rotate
За завъртане на картинка.
Start/Show/Pause
За да спрете и пуснете отново презентацията.
Умалени картинки
Гледайте картинките от избрания албум като
преглед.
1. Изберете албум със снимки.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка със
снимките.
3. Натиснете зеления бутон.
4. Натиснете pилиq, tилиu, за да изберете
снимка.
5. Натиснете ОК, за да видите снимката.
Настройки на музиката
-
-
Details
Показва името на файла.
Repeat one/all
Повтаря всички песни в един албум докато
вие не спрете песен или повтаря само
една избрана песен докато вие не спрете
песента.
Shuffle
Пуска всички песни в разбъркан ред.
Презентация с музика на заден фон
Гледайте презентация на вашите запаметени
картинки съпроводена от запаметената ви
музика на заден фон.
1. Първо изберете албум с песни и натиснете
ОК.
2. Изберете папката Picture и изберете албум
с картинки и натиснете ОК.
Гледане на снимки или слушане на
музика от компютър
За да гледате снимки и да слушате музика от
свързан компютър, се уверете, че:
25
рутера и компютъра са включени.
има инсталиран подходящ софтуеър
1.
2.
3.
4.
5.
6.
на компютъра. Погледнете Компютърна
мрежа
Натиснете Source
на дистанционото.
Изберете PC network и натиснете u .
Изчакайте докато съд ържанието на
компютъра се появи.
Изберете желаното съдържание и натиснете
u.
Използвайте p илиq , t илиu ,����������
за да се
движите из папките и файловете.
Натиснете ОК, за да гледате или слушате.
Натиснете t, за да се върнете на предишния
списък.
Стъпка 1: Индентификация на
телевизора
Телевизора ще се индентифицира сам на USB
устройството.
1. Натиснете Menu>Setup.
2. Натиснете u.
3. Натиснете pилиq, за да изберете Software
upgrade.
4. Натиснете u.
Погледнете Възможни проблеми ако има
проблем с пускането на файлове или ако
компютъра не се пояи в менюто за мрежа.
Слушане на радио станции
Ако цифровото излъчване е възможно, ще бъдат
инсталирани цифрови радио станции по време
на инсталацията.
За да слушате цифрова радио
станция:
1. Н а т и с н е т е О К н а д и с т а н ц и о н о т о
управление.
Появява се менюто All channels (всички
канали).
2. Използвайте цифровите бутони, за да
изберете радио станция, която е достъпена от
канал с номер 400 нагоре. За да пренаредите
погледнете раздел Пренареждане на
каналите.
3. Натиснете ОК.
Обновяване на софтуеъра
Philips непрекъснато се опитва да подобри
своите продукти. Препоръчително е да
обновявате софтуеъра на вашия телевизор. За
да го обновите ви трябва USB устройство (не е
осигурено).
Устройството трябва да има поне 128 MB
свободно място. Уверете се, че защитата срещу
записване е изключена. Някой USB устройства
не работят с този телевизор.
Помощник при обновяването
5. Натиснете pилиq, за да изберете Update
assistaint.
6. Натиснете u.
7. Натиснете ОК, за да го включите.
8. Включете USB устройство към USB конектора
отстрани на телевизора. Появява се менюто
на телевизора.
9. Н а т и с н е т е з е л е н и я б у т о н , з а д а
продължите.
Появява се съобщение, на което е написано,
че индентификациония файл е прехвърлен
от телевизора на USB устройството.
10. Натиснете зеления бутон отново, за да
приключите.
11. И з к л ю ч е т е U S B у с т р о й с т в о т о о т
телевизора.
Стъпка 2: Сваляне на софтуеъра от
компютъра на USB устройството
1. Включете USB устройството към компютър
свързан към интернет.
2. Намерете и отворете файла ‘update.htm’ на
вашето USB устройство.
3. Прочетете инструкциите на екрана и
кликнете на бутона Send ID.
Обновения софтуеър е свален на USB
устройството.
4. И з к л ю ч е т е U S B у с т р о й с т в о т о о т
компютъра.
Той ви помага да обновите софтуеъра на
телевизора.
26
Стъпка 3: Прехвърляне на сваления
обновен софтуеър на телевизора
Сваления софтуеър на USB устройството трябва
да бъде зареден на телевизора.
Внимание
- Не изключвайте USB устройството по
време на обновяването на софтуеъра.
- Ако има спиране на тока по време на
обновяването, на изключвайте USB
устройството от телевизора. Телевизора
ще продължи обновяването, веднага след
като тока дойде.
1. Включете телевизора
2. Включете USB устройство към USB конектора
отстрани на телевизора.
5. Изключете USB устройството от телевизора.
6. Натиснете 1 на дистанционото.
Не натискайте повече от веднъж и не
натискайте бутона Power 1 на телевизора.
3. Телевизора ще се изключи. Екрана остава
черен за около 10 секунди. Изчакайте и
не използвайте бутона 1 за включване на
телевизора.
7. Телевизора се изключва. Екрана остава черен
за около 10 секунди. Моля, изчакайте.
4. Процеса на обновяване започва автоматично.
Моля, изчакайте.
8. Телевизора отново се включва. Обновяването
в завършено.
Обновяването е приключило, когато на
екрана се появи съобщението ‘Operation
successful’.
27
Обновяване на софтуеъра чрез
цифрово предаване (DVB-T)
Телевизора ви може да получи новия софтуеър
автоматично от системата за цифрово излъчване.
Ако получите съобщение за обновяване на
екрана, препоръчително е да обновите софтуеъра
незабавно – изберете Now.
Изберете Later (по-късно), ако искате да ви бъде
напомнен по-късно.
Изберете Cancel (отменяне), за да излезете от
обновяването (не се препоръчва). Ако отмените
обновяването, вие все още можете да обновите
софтуеъра от Setup>Setup>Software update>Local
update.
Инсталиране на канали
Когато включите телевизора за първи път:
- трябва да изберете език на менютата на
телевизора;
- всички достъпни канали ще бъдат
инсталирани.
В този раздел има инструкции как да
преинсталирате канал, както и други полезни
инсталациони функции.
Бележка:
Повторната инсталация ще модифицира
списъка с всички канали и новите добавени
канали няма да бъдат добавени към списъците
с любими канали.
Автоматично инсталиране
Менюто за избор на език прелага също следните
настройки когато са инсталирани и се излъчват
цифрови канали.
Preffered audio (предпочитан език на звука)
Изберете един от възможните езици на звука,
като предпочитан език.
Preffered subtitles
(предпочитан езин на субтитрите)
Изберете един от възможните езици на
субтитрите, като предпочитан език. Погледнете
раздел Субтитри.
Preffered teletext language
(език на телетекста)
Изберете един от възможните езици на
телетекста, като първи предпочитан език и
друг - като втори.
Hearing impaired (увреден слух)
Изберете On, за да се появят версията
на субтитрите за увреден слух на вашия
предпочитан език за субтитри и звук, когато е
достъпен.
Този раздел описва как да търсите и да запаметите
всички достъпни канали автоматично.
Стъпка 1 Език на менюто
Настройте език на телевизионите менюта.
Преминете на следващата стъпка ако езика е
настроен правилно.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Setup>Installation>
Languages и натиснете u, за да влезете в
Menu Language (език на менюто).
2. Натиснете pилиq, за да изберете вашия
език.
3. Натиснете ОК, за да потвърдите.
4. Натиснете t, за да се върнете към менюто
за инсталиране.
Preffered audio format
(предпочитан аудио формат)
Изберете предпочитания от вас и достъпен аудио
формат, за да има най-добро възпроизвеждане
на звука. Изберете Advanced за най-добър звук
ако има свързана система за домашно кино. Във
всички останали случаи изберете Standard.
Стъпка 2 Избор на страна
Изберете страната където се намирате.
Телевизора ще инсталира и ще подреди
телевизионите канали според страната ви.
28
1. Натиснете q, за да изберете Channel Instalation.
2. Натиснете u , за да влезете в менюто.
Избрано е Automatic installation.
3. Натиснете u, за да влезете.
4. Натиснете ОК.
Появява се списъка с държавите.
5. Натиснете pилиq, за да изберете вашата
страна.
6. Натиснете Next.
Ако сте избрали Cable от стъпка 3, има достъпно
Settings menu. Оставете тези настройки
непроменени освен ако доставчика ви не
осигурява определени стойности, за използване
за честотата на мрежата, ID на мрежата или
съотношението на символите. Следвайте
текста на екрана, за да промените настройките.
Използвайте цифровите бутони, за да въведете
числата. Можете да изберете и да инсталикрате
аналогови канали или не.
1. Натиснете Start.
Инсталирането ще отнеме няколко минути.
В случай, че сте избрали Cable, телевизора
може да изисква въвеждане на ID на
мрежата осигурено от доставчика. Въведето
го с цифровите бутони.
2. Когато инсталирането е приключило,
натиснете Finish, за да се върнете към
менюто за инсталиране.
3. Натиснете Menu
, за да излезете от
менюто.
Стъпка 3: Избор на антена или кабелна Съвет
Този раздел е достъпен само когато този
телевизор е подготвен да приема DVB-C канали
в държавата ви.
Изберете Antenna, за да инсталирате всички
цифрови наземни (DVBT) и аналогови канали.
Изберете Cable, за да инсталирате всички
цифрови кабелни (DVB-C) и аналогови канали.
1. Натиснете pилиq, за да изберете Antenna
или Cable.
2. Натиснете Next.
3. Ако телевизора попита, въведете ID на
мрежата, осигурена от вашия доставчик.
Бележка:
Можете да инсталирате каналите,
ако сте свързали цифрова антена или
мрежов кабел. Следвателно трябва да
направите инсталирането два пъти. За
да гледате запаметените Antenna канали
или запаметените Cable канали, трябва да
превключвате между Antenna или Cable в Channel installation > Antenna или Cable менюто.
Когато бъдат открити цифрови телевизиони
канали, на списъка с инсталираните канали
може да се появят някой номера, които
нямат канал. Ако искате да преименувате,
пренаредите или деинсталирате запаметени
канали, погледнете 6.3 Пренареждане на
каналите.
Стъпка 5: Избор на часовник, часова
зона и дневна светлина
Достъпно е само когато избраната страна има
цифрово излъчване. Преминете на следващата
стъпка, ако тази не е достъпна.
1. Натиснете q, за да изберете Clock.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете pилиq, за да изберете Auto clock
mode.
4. Натиснете u, за да влезете.
Стъпка 4 Инсталиране на телевизиони
канали и радио станции
Телевизора ще търси и запамети всички
достъпни цифрови и аналогови телевизиони
канали и всички достъпни цифрови радио
станции.
29
Auto clock mode
Изберете Automatic, за да зададете на
телевиозра винаги да сверява часа. Настройките
за часовата зона и дневната светлина са
зададени автоматично.
Изберете Manual, когато при вас не е достъпно
Унивесалното координиране на часа (UTC).
Time zone/daylight saving
Когато сте избрали автоматичен режим за
часовника, изберете вашата часова зона и
изберете между Standard (зимно) и Daylightsaving time (лятно) време.
Аналогово: Ръчно инсталиране
Можете да настроите аналогови телевизиони
канали, канал по канал ръчно с помощта на
ръчното инсталиране.
Избор на система
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Setup>Installation>C
hannel installation>Analogue: manual installation.
2. Натиснете u, за да влезете в менюто за ръчно
инсталиране и изберете System (система).
3. Натиснете u, за да влезете в списъка.
4. Натиснете pилиq, за да изберете вашата
страна или част от света, където се
намирате.
5. Натиснете t, за да се върнете към меню за
ръчно инсталиране.
3. Натиснете червения бутон, за да въведете
сами честотата или зеления бутон, за да
потърсите следващия канал.
Съвет
Ако знаете честотата, въведете трите
цифри на честотата с помощта на
цифровите бутони на дистанционото
управление.
4. Натиснете t, когато бъде открит нов канал.
5. Изберете Store as new channel, за да
запаметите новия канал под нов номер.
6. Натиснете u, за да влезете.
7. Натиснете ОК.
Появява се Done.
8. Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто за инсталиране на канали.
Финна настройка
Настройте финно открит канал, на който сигнала
е слаб.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Setup������������
�����������������
>Installatio
n>Channel installation>Analogue: manual
installation>Fine Tune
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
3. Натиснете p илиq , за да наглсите
честотата.
4. Натиснете t, когато завършите финното
настройване.
5. Изберете Store current channel, за да
запаметите настроения канал под настоящия
му номер.
6. Натиснете u, за да влезете.
7. Натиснете ОК.
Появява се Done.
8. Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто за инсталиране на канали.
Пренареждане на запаметените
канали
За да преименувате, пренаредите, деинсталирате
или инсталирате отново запаметените канали.
Преименуване на канал
Търсене и запаметяване на нов канал
Сменете името на канал или задайте име на
1. Натиснете Menu�
на дистанционото канал, за който още не било зададено име.
управление и изберете Setup������������
�����������������
>Installatio
на дистанционото
n>Channel installation>Analogue: manual 1. Натиснете Menu�
управление и изберете ��������������������
Setup���������������
>Installation>C
installation>Search
hannel installation>Rearrange.
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
30
2. Натиснете u, за да влезете в списъка с
каналите.
3. Натиснете p илиq в списъка с канали,
за да изберете канала, който искате да
преименувате.
4. Натиснете червения бутон.
5. Натиснете p q илиt u , за да изберете
или смените буквите и за да изберете
следващата или предшната буква. Празните
места, цифрите и други специални символи
се намират между Z и А.
6. Натиснете зеления бутон или ОК, за да
приключите.
Съвет
Можете да изтриете всички букви като
натиснете жълтия бутон.
Със синия бутон можете да изтриете
буквата, която е избрана.
Деинсталиране и инсталиране отново
на канал
За да деинсталирате запаметен канал, който не
може повече да бъде настроен.
За да инсталирате отнво наскоро деинсталиран
канал.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете ��������������������
Setup���������������
>Installation>C
hannel installation>Rearrange.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка с
каналите.
3. Натиснете p илиq в списъка с канали,
за да изберете канала, който искате да
деинсталирате или инсталирате отново.
4. Н а т и с н е т е з е л е н и я б у т о н , з а д а
деинсталирате или инсталирате канала.
5. Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто.
Пренареждане на каналите
Сменете реда на запаметените канали.
каналите.
5. Натиснете синия бутон, за да преместите
надолу избрания канал в списъка с
каналите.
6. Натиснете Menu�
, за излезете от
менюто.
Управление на каналите
Автоматично управление на каналите
Веднъж на ден, в 3 часа сутринта, всички
достъпни телевизиони канали се обновяват
автоматично. Обновяването е приключило
ако телевизора е в режим стендбай. По-рано
запаметените канали се обновяват, а новите са
запаметяват. Канали, които вече не се откриват,
ще бъдат премахнати от списъка с каналите.
Също така вие можете да направите сами
това обновяване по всяко време. Когато бъде
намерен или махнат канал, при включване на
телевизора се появява съобщение. Можете да
включите или изключите това съобщение.
1. Натиснете Menu�
на
�����������������
дистанционото
и изберете Setup>Installation>Channel
installation>Startup massage.
2. И з б е р е т е д а л и д а е в к л ю ч е н о и л и
изключено.
Ръчно търсене
Можете да направите обновяването сами по
всяко време.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Channel installa
tion>Installation update.
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
3. Натиснете ОК.
4. Натиснете зеления бутон, за да започне.
Обновяването започва и ще отнеме няколко
минути.
5. Ако обновяването е приключило, натиснете
червения бутон, за да се върнете към
менюто за инсталиране на канали.
6. Натиснете Menu�
, за излезете от
менюто.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете ��������������������
Setup���������������
>Installation>C
hannel installation>Rearrange.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка с
каналите.
3. Натиснете pилиq в списъка с канали, за да
изберете канала, на който искате да смените
мястото.
4. Натиснете жълтия бутон, за да преместите
нагоре избрания канал в списъка с
31
Вързки
Тествяне на цифровото приемане
Ако приемате цифрово телевизионно излъчване
може да проверите качеството и силата на
сигнала на определен канал.
Преглед на местата за
свързване
1. Изберете канал.
2. Натиснете Menu�
.
3. Изберете Setup>Installation>Channel
installation>Digital: Test reception.
4. Натиснете u, за да влезете в менюто.
5. Натиснете ОК.
6. Натиснете зеления бутон, за да започне
тестването.
Показва се информация за качеството и
силата на сигнала за този канал.
7. Използвайте стрелките, за да смените
честотата, за да подобрите сигнала или
да въведете нова честота директно с
цифровите бутони.
8. Натиснете зеления бутон, за да запаметите
ако качеството и силата на сигнала са
добри.
9. Натиснете червения бутон, за да се върнете
към менюто за инсталиране на канали.
10. Натиснете Menu�
, за излезете от
менюто.
Съвет
За да постигнете най-добри резултати,
свържете се с квалифициран човек, който
поставя антени.
Фабрични настройки
Може да искате да възстановите фабричните
настройки. Ще бъдат възстановени само
настройките за картината,звука или Ambilight.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете ��������������������
Setup���������������
>Installation>F
actory settings
2. Натиснете u, за да влезете в менюто.
3. Натиснете ОК.
4. Натиснете Menu�
, за излезете от
менюто.
32
Места за свързване отстрани
1. Гнездо за слушалки
Стерео мини жак.
2. Audio L/R (аудио вход)
Аудио L/R може да се използва заедно с
Video или S-Video острани на телевизора.
3. Video (видео вход)
Може да се използва заедно с Audio L/R
острани на телевизора.
4. S-Video (отстрани)
Може да се използва заедно с Audio L/R
острани на телевизора..
5. USB
Място за свързване на USB
6. HDMI
HDMI вход
7. Common Interface
Слот за Кондиционални модули за достъп
(CAM)
Места за свързване отзад
8. EXT1, EXT2
СКАРТ гнезда за свързване на DVD,VCR,
цифров приемник, игрова конзола, т.н.
9. EXT3
Съставен видео Y Pb Pr и аудио L/R места
за свързване за DVD, цифров приемник или
игрова конзола, т.н. VGA и Audio L/R места
за свързване на компютър.
10. Service UART
Само за услигата.
11. Digital Audio Out (Цифров аудио изход)
Аудио чинчов изход за свързване на системи
за домашно кино, т.н.
12. Audio Out L/R (Аудио изход)
Аудио изходни чинчови места за свързване
на системи за домашно кино, т.н.
13. Вход за антена
14. Network
Място за свързване към мрежа.
15. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3
HDMI места за свързване за Blu-ray плеър
на дискове, HD цифров приемник или HD
игрова конзола, т.н.
16. Audio L/R In [DVI към HDMI]
Аудио чинчов вход за свързване за употреба
с DVI към HDMI адаптор.
Относно свързването
Какво трябва да знаете
Свържете устройстовото си с възможно найдобрата вързка. Погледнете за най-добрата
свръзка с устройството. Използвайте местата
за свързване на телевизора.
HDMI - най-добро качество *****
HDMI свръзката има най-добро качество на
картината и звука. Един кабел комбинира
видео и аудио сигналите. Използвайте HDMI
за HD (с висока разделителна способност)
телевизиони сигнали. Устройство свързано с
HDMI към телевизора може само да изпраща
аудио и видео сигнали към вашия телевизор.
Устройството неможе да приема или записва
аудио и видео от вашия телевизор.
HDMI кабел (максимум 5 м)
Съвет
DVI към HDMI – по-добро качество
Използвайте HDMI/DVI адаптор в случай, че
устройството ви има само DVI място за
свързване. Свържете аудио кабел към Audio L/
R In за звука. Трябва да зададете този Audio In
конектор към HDMI 1, 2 или 3 конектора, който
използвате. Погледнете 7.5.2 Настройки на
звука (ако има).
Бележка
HDMI поддържа HDCP (Висока широкочестотна
защита на цифрово съдържание). HDCP е
защитен срещу копиране сигнал, който идва с
HD съдържание (DVD диск или Blu-ray диск).
Y Pb Pr - по-добро качество ****
Използвайте съставен видео YPbPr местата
за свързване заедно с аудио L/R мини жака.
Свързвайте цветните кабели така, че да
отговарят, когато правите свръзка. YPbPr
поддържа HDTV телевизиони сигнали.
33
Комбиниран видео - жълт и аудио L/R кабел
- червен и бял
Съставен видео
YPbPr кабел червен, зелен, син HDMI с EasyLink
СКАРТ - добро качество ***
Един кабел комбинира видео и аудио сигнали.
Скарт местата за свързване поддържат RGB
видео, но не и HDTV телевизиони сигнали.
Устройства свързани чрез HDMI и имащи HDMI
CEC могат да работят заедно.
1. Натиснете Menu > Setup>Installation>Pre
ferences и натиснете u, за да влезете в
списъка.
2. Натиснете p илиq , за да изберете EasyLink.
3. Натиснете u, за да влезете.
4. Натиснете pилиq, за да изберете On или
Off.
5. Изберете On, за да активирате EasyLink.
EasyLink може да не работи с други марки.
Пускане с едно докосване
Пуснете DVD диск и натиснете Play. Телевизора
ви ще се включи от стендбай режим и ще покаже
DVD програмата автоматичнo.
Скарт кабел
S-Video - добро качество **
Използвайте S-video кабел заедно с аудио L/R
(чинчов) кабел. Свържете правилно цветовете
на кабелите, когато правите свръзката.
Стендбай на системата
Натиснете 1 на дистанционото за повече от 2
секунди, за да превключите всички устройства
на стендбай режим.
Контрол на звука на системата
Когато сте свързали аудио система можете да
слушате звука от телевизора през нея, като
звука на тонколоните на телевизора е спрян.
Погледнете Настройки на звука, тонколони.
S-video кабел
Бележка: Уверете се, че контрола на звука
на системата на вашето HDMI-CEC аудио
устройство (например система за домашно
кино) е настроен правилно.
Аудио L/R кабел
- червен, бял
Изображение синхронизирано с
изходния звук
Видео - стандартно качество *
Използвайте видео (чинчов) кабел заедно с
аудио L/R (чинчов) кабел. Свържете правилно
цветовете на кабелите, когато правите
свръзката.
За да съвпаднат най-добре картината и звука
от говора на екрана, свържете система за
домашно кино към аудио L/R или Цифровите
аудио изходи.
34
Не свързвайте аудио сигнала на DVD плеър,
цифров приемник или друго аудио/видео
устройство директно към системата за домашно
кино.
Свързване с помощника (ако е
достъпно)
Използвайте помощника за свръзките, за да
ви покаже каа да свържете устройствата към
телевизора. Той наглася всички настройи
автоматично.
Можете да свържете устройствата и без да
използвате помощника. Погледнете Свързване
без употребата на помощника.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Connection assistant.
2. Натиснете u, за да пуснете помощника.
3. Натиснете ОК.
Свързване без употребата на
помощника
Свръзките показани в този раздел са
препоръчителни за повечето случаи. Има и
други възможни начини. Когато към телевизора
иам свързано устройство, трябва да знае каква
връзка сте използвали. Погледнете Настройки
на свързките.
35
DVD плеър
Използвайте Скарт кабел, за да свържете устройството към EXT1 входа отзад на телевизора.
DVD рекордер или цифров приемник
Използвайте Скарт кабел и два кабела за антена.
DVD рекордер и цифров приемник
Използвайте 3 Скарт кабела и 3 кабела за антена.
36
DVD рекордер и система за домашно
кино
Използвайте Скарт кабел, 2 кабела за антена и 2 цифрови аудио (чинчови) кабела.
DVD рекордер и DVD система за
домашно кино
Използвайте 2 Скарт кабела, 2 кабела за антена и 2 цифрови аудио (чинчови) кабела.
Сателитен применик
Използвайте Скарт кабел и 2 кабела за антена.
37
HD цифров приемник/HD сателитен
приемник
Използвайте HDMI кабел и 2 кабела за антена.
DVD-R, система за домашно кино и
цифров приемник
Използвайте 3 Скарт кабела, 3 кабела за антена и 1 аудио (чинчови) кабела.
Blu-ray плеър на дискове
Използвайте HDMI кабел.
38
Игрова конзола
Най-практичната връзка за игрова конзола е
отстрани на телевизора. Връзките с по-добро
качество са отзад на телевизора.
Свързване отстрани на телевизора
Използвайте видео и аудио L/R (чинчови)
местата за свързване.
Свързване отзад на телевизора
Използвайте HDMI или YPbPr (EXT3) входовете
за HD качество.
Свързване отзад на телевизора
Използвайте HDMI или YPbPr (EXT3) входовете
за HD качество.
Компютър
Камера
Най-практичната връзка за камерата е отстрани
на телевизора. Връзките с по-добро качество са
отзад на телевизора.
Свързване отстрани на телевизора
Използвайте видео и аудио L/R (чинчови)
местата за свързване или използвайте S-video
и аудио L/R местата за свързване.
Можете да свържете компютъра директно към
телевизора. Телевизора ще работи като монитор.
За това как можете да свържете компютъра в
мрежа погледнете Мрежа. Компютъра може да
бъде свързан отстрани с DVI към HDMI адаптор
или с PС към TV кабел. Можете също така да
свържете компютъра отзад с VGА връзка.
Внимание
Преди да свържете компютъра, настройте
монитора на компютъра да се обновява на
честота от 60 Hz.
DVI към HDMI свръзка
Използвайте DVI към HDMI адаптор, за да
го свържете към страничния HDMI конектор.
Свържете и Audio L/R острани, за да имате
звук.
39
Настройки на свръзката
Когато всички устройства са свързани,
телевизора има нужда да разпознае какви
свръзки сте направили, кои устройства сте
свързали и към кои места за свързване. Ако
сте използвали помощника, настройките са
направени.
Даване на име на вашето устройство
PС към TV свръзка
Свържете PС към TV кабела към S-Video входа
острани и Audio L/R кабел, за звука.
Наименувайте свързаните устройства, за да ги
избирате по-лесно и за най-добро оправяне на
сигнала.
Насочете вида на устройството (DVD, VCR,
игрова ...) към мястото за свързване, което сте
използвали за свързване на това устройство.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете ��������������������
Setup>Installation>R
ename device�.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете pилиq, за да изберете вида на
устройството.
4. Натиснете u.
5. Натиснете pилиq, за да изберете вида на
устройството.
6. Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто.
Нагласяне на звука
VGA свръзка
Използвайте VGA кабел, за да свържете
компютъра към EXT3 конектора отзад на
телевизора. Свържете и аудио кабел от Audio
L/R към EXT3 Audio L/R.
Ако сте използвали Audio L/R In (DVI-HDMI)
конектора за устройство свързано в HDMI отзад
на телевизора, задайте Audio In към HDMI 1, 2
или 3, където сте свързали устройството.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото и
изберете Setup>Installation>Audio setup.
2. Натиснете u два пъти.
3. Натиснете pилиq, за да изберете HDMI
свързката, която трябва да бъде свързана
с Audio In.
За разделителните способности на монитора,
които се поддържат, погледнете раздел
Техническа информация.
40
Канали на декодера
може да повреди CAM или вашия телевизор.
Декодерите, които декодират канали приемани
от антената се свързват към EXT1 и EXT2
(Скарт).
Трябва да насочите телевизиония канал като
канал, който трябва да бъде декодиран. След
това насочете мястото за свръзване, където е
свързан декодера.
1. Внимателно пъхнете CAM в Common Interface слота отзад на телевизора, докато
неможе повече да бъде вкаран.
2. Оставете CAM в Common Interface слота за
постоянно.
Може да отнеме няколко минути преди
CAM да се активира. Премахването на CAM
ще деактивира цифровите телевизиони
услуги.
1. Натиснете Menu�
на дистанционото
управление и изберете Setup>Installation>D
ecoder>Channel.
2. Натиснете u, за да влезете в списъка.
3. Натиснете pилиq, за да изберете канал,
който искате да бъде декодиран.
4. Натиснете t и се върнете, за да изберете
Status.
5. Натиснете pилиq, за да изберете мястото за
свързване, което се използва от декодера.
6. Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто.
Меню Common Interface
От това меню можете да влезете в CAM услугата,
която сте инсталирали. Приложенията и техните
функции, съдържанието и съобщенията на
екрана идват от доставчика на CAM услугите.
1. Натиснете Menu
на дистанционото
управление
и
изберете
Setup>Features>Common Interface.
Тази възможност от менюто е достъпна
когато CAM е включен и сте се свързали с
доставчика.
Подготовка за цифрови услуги
Закодираните цифрови телевизиони канали могат
да бъдат декодирани с Кондиционален модул за
достъп (CAM) или Smart карта осигурени от
оператора на цифрови телевизиони услуги. CAM
може да позволи няколко услуги взависимост от
оператора, който ползвате(например Pay TV).
Свържете се с вашия оператор на цифрови
телевизиони услуги, за повече информация и
условията.
Включване на кондиционален модул
за достъп - CAM
Внимание
Изключете телевизора преди да пъхнете
CAM. Погледнете на CAM правилната посока
за поставяне. Неправилното пъхане на модула
41
Мрежа
Можете да свържете телевизора към
компютърна мрежа в дома си. Слушайте музика
и разглеждайте снимки от всеки компютър
свързан към телевизора. Функцията за мрежа
на телевизора има DNLA сертификат. Можете
да използвате Microsoft Windows XP или Vista,
Intel Mac OSX или Linux.
Пример за домашна мрежа
От какво имате нужда
За да направите мрежа ви трябват:
- рутър и компютър с мрежа;
- мрежов кабел;
- скорошен медиен софтуеър (Windows Media
Player 11 или подобен) на компютъра.
За пълния списък със съвместим софтуеър
погледнете Техническа информация.
Настройване на връзката към мрежата
Не трябва да правите никакви специални
настройки, за да вържете телевизора към
мрежата.
1. Свържете мрежовия кабел от рутера към
Network конектора отзад на телевизора.
В медийния сервър телевизора ще бъде номер
– MAC или IP номер. Включете телевизора
и рутера, за да се покаже номера в сервъра.
Изберете номер и нагласете сервъра да споделя
файловете с този номер. За софтуеър обозначен
с * в раздел Техническа информация, има
инструкция стъпка по стъпка. Погледнете 7.7.4
Настройки на медийния сървър.
Системата за сигурност, firewall, на компютъра
ви може да блокира връзката към мрежата.
Позволете на софтуеъра да се свърже с
мрежата.
5. Натиснете бутона Source
на
дистанционото.
6. Изберете PC network и натиснете u. Може
да отнеме известно време докато се свърже
телевизора.
7. Използвайте цветните бутони и стрелките,
за да търсите из папките или за да пуснете
файл.
Ако телевизора неможе да се свърже
към мрежата, погледнете упътванията на
софтуеъра, рутера или на компютъра.
Ръчна настройка на мрежата
Някой настройки за мрежата могат да бъдат
нагласени на телевизора. Нагласете DHCP
на On, за да се свърже автоматично към
мрежата.
Натиснете Menu>Setup>Installation>Manual network installation.
Настройки на медийния сървър
Медийните сървъри трябва да се настроят да
споделят файловете и папките си. Следвайте
инструкциите точни, за да настроите сървъра.
Windows Media Player v.11
на Windows Vista
Настройване за споделяне по мрежата
В Windows Media Player изберете Library от
менюто и изберете Media sharing.
2. Включете рутера. Настройте го на DHCP
On.
3. Включете компютъра и пуснете софтуеъра.
4. Някой софтуеъри се нуждаят от настройване,
за да пускат файловете на телевизора.
42
В прозореца Media Sharing, отбележете Share
my media box. Натиснете OK.
Можете да отворите прозореца Settings,
за да промените определени настройки за
споделянето.Когато иконата на устройството
(телевизорът) е избрана с зелен тик, натиснете
OK.
Задаване на папките за споделяне
В Windows Media Player изберете Library от
менюто и изберете Add to Library.
Ако не бъде открита връзка с мрежата и не
можете да отбележите кутийката, натиснете
бутона Networking, за да се покаже прозореца
Network и Sharing Center, …
В прозореца Add To Library, изберете My folders
и останалите, до които имате достъп и натиснете
бутона Advanced Options …
Нагласете Network discovery на On. Нагласете
File sharing на On. Върнете се към прозореца Media Sharing в Windows Media Player и отбележете
Share my media box. Натиснете OK.
Когато телевизора е свързан, чрез рутър, към
компютъра и всичко е включено, прозореца Media sharing ще покаже телевизора като Unkown
Device. Изберете устройството и натиснете
Allow.
Когато Advanced Options е отворено, можете
да добавяте определени папки към списъка за
споделяне. Натиснете Add.
43
В прозореца Add Folder изберете папка с музика,
снимки или видео клипове, които искате да
споделите с други устройства (телевизора ви).
Натиснете OK.
Вече всичко е готово за да се наслаждавате
на музика, снимки и видео клипове на
телевизора.
Windows Media Player v11
на Windows XP
Настройване за мрежово споделяне
В прозореца Add To Library се показва новата
добавена папка. Можете да добавите още папки,
които да споделите. Натиснете бутона ОК, за да
добавите файловете към библиотеката.
В Windows Media Player изберете Library от
менюто и изберете Media sharing …
В прозореца Media Sharing, отбележете Share
my media box.
Когато телевизора е свързан, чрез рутър, към
компютъра и всичко е включено, прозореца Media sharing ще покаже телевизора като Unkown
Device. Изберете устройството и натиснете
Allow.
44
Можете да отворите прозореца Settings,
за да промените определени настройки за
споделянето.
Когато иконата за устройството (телевизора) е
отбелязан с зелен тик, натиснете OK.
Задаване на папки за споделяне
В Windows Media Player изберете Library от
менюто и изберете Add to Library.
В прозореца Add Folder изберете папка с музика,
снимки или видео клипове, които искате да
споделите с другите устройства (телевизора).
Натиснете OK.
В прозореца Add To Library, изберете My folders
и останалите, до които имате достъп и натиснете
бутона Advanced Options.
В прозореца Add To Library, новодобавената
папка се показва. Можете да добавите още
папки, които да споделите. Натиснете бутона ОК,
за да добавите файлове към библиотеката.
С отворения Advanced Options, можете да
добавите определени папки към списъка за
споделяне. Натиснете Add.
45
Натиснете бутона Sharing.
Задаване на папки за споделяне
Натиснете икона със зеления плюс и изберете
Add folder…
Вече всичко е готово за да се наслаждавате
на музика, снимки и видео клипове на
телевизора.
В появилия се Add media, натиснете бутона
Browse.
TVersity v.0.9.10.3 на Windows XP
Настройване за мрежово споделяне
Натиснете бутона Settings и натиснете бутона
Start Sharing.
В прозореца Browse for Folder изберете папка с
музика, снимки или видео клипове, които искате
да споделите.
Натиснете OK.
Прозорец, които се появява, ви уведомява, че
услугата е пусната. Натиснете ОК.
Вече всичко е готово за да се наслаждавате
на музика, снимки и видео клипове на
телевизора.
46
Twonky Media v4.4.2 на Macintosh OS X
Настройване за мрежово споделяне
В Twonky Media натиснете Basic Setup > First
steps.
В този прозорец можете да промените името на
сървъра, който се появява на телевизора.
Натиснете Select, за да изберете папката, която
ще споделите.
Сега натиснете Save Changes.
След това натиснете Rescan content directories.
Натиснете Basic Setup > Clients/Security.
Отбележете кутийката до Enable sharing за нови
клиенти автоматично.
Задаване на папки за споделяне
Натиснете Basic Setup > Sharing.
Някой ‘Content Locations’ може да са зададени
автоматично. За да добавите папка, която
да споделите на мрежата, натиснете бутона
Browse.
В някой случаи, това може да не направи всички
файлове и папки достъпни.
Натиснете Support > Troubleshooting и натиснете
Rebuild database, за сте сигурни, че всичко
работи идеално. Престуктурирането може да
отнеме известно време.
Вече всичко е готово за да се наслаждавате
на музика, снимки и видео клипове на
телевизора.
В синята рамка натиснете на името на хард
диска, за да търсите папка с музика, снимки
или видео клипове, които искате да споделите
с други устройства (телевизора).
47
Техническ информация
-
Картина/Дисплей
-
вид на дисплея: LCD напълно HD W-UXGA
разделителна способност на панела: 1920 х
1080р
Pixel Plus HD подобрение на картината
1080р 24/25/30/50/60 Hz обработване
100 Hz Clear LCD (ако има)
Поддържани разделителни
способности на дисплея
- Видео формати
Разд. способност
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
1080p
1080p
-
-
•
•
Windows Media Player 11 (на Microsoft Windows XP* или Vista*)
PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (на PC* &
Intel Mac OSX*)
Sony Vaio медия сървър (на Microsoft Windows XP или Vista)
TVersity v.0.9.10.3 (на Windows XP*)
Nero 8 - Nero MediaHome (на Microsoft Windows XP)
DiXiM (на Windows XP)
Macrovision Network Media Server (на Windows XP)
Fuppes (на Linux)
UShare (на Linix)
Philips Media Manager (на Microsoft Windows
XP)
Philips NAS SPD8020
За софтуеър обозначен с * има инструкция
стъпка по стъпка достъпна в упътването
по интернет. Напишете номера на модела на
телевизора на www.philips.com/support.
Поддържани формати на USB
Устройства с памет
•
FAT 16, FAT 32, NTFS.
Дистанционо управление
-
вход за антена: 75 ohm коаксиален (IEC75)
телевизиона система: DVD COFDM 2K/8K
(MPEG2, MPEG4 ако е достъпно)
видео възпроизвеждане: NTSC, SECAM,
PAL
DVD: DVB наземна
(погледнете определените страни на
табелката с вида на телевизора)
Звукова система
- Virtual Dolby Digital
- BBE
•
•
•
•
Чест. на обновяване
60 Hz
60 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz, 60 Hz
50 Hz, 60 Hz
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
50 Hz, 60 Hz
Звук
•
•
•
Тунер/Приемане/Излъчване
-
Поддържан софтуеър
•
•
- Копютърен формат
Разд. способност Чест. на обновяване
640 х 480p
60 Hz (VGA/HDMI)
600 x 800p
60 Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p
60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p
60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p
60 Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p
60 Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p
60 Hz (HDMI)
1920 x 1080i
60 Hz (HDMI)
1920 x 1080p
60 Hz (HDMI)
Свръзки: USB
Формати на възпроизвеждане: MP3,
Презентация (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2
Вид: RC4492; RC4494 (42PFL9803)
Батерии: 3 размер АAA - вид LR03-1,5V
Места за свързване
Отзад
- EXT1 (скарт): аудио L/R, CVBS вход, RGB
- EXT2 (скарт): аудио L/R, CVBS вход, RGB
- EXT3: YPbPr или VGA, аудио L/R
- HDMI1 (HDMI 1.3а за всички HDMI свръзки)
- HDMI2
- HDMI3
- Audio In L/R (DVI-HDMI)
- Aудио L/R изход - синхронизиране на
дисплея
- Цифров аудио изход (коаксиален-чинч-S/
PDIF) - синхронизиране на дисплея
- Network – RJ45
Мултимедия
48
Странични
- HDMI вход
- S-video (Y/C)
- видео (CVBS) вход
- аудио L/R вход
- изход за слушалки (стерео мини жак)
- USB
- Common interface слот
Забравили сте кода, за да премахнете
защитата от деца
Захранване
Езика на телевизионото меню е
грешен?
-
-
Главно захранване: AC 220-240V (±10%)
Консумация на енергия в нормален и
стендбай режими:
Погледнете техническите спецификации на
www.philips.com
Околна температура: 5 - 35 градуса по
Целзий
Спецификациите са предмет на промяна
без предизвестие. За повече подробности
относно спецификациите на този продукт
погледнете www.philips.com/support.
Възможни проблеми
Телевизор и дистанционо
управление
Телевизора не се включва
-
-
Проверете дали захранващия кабел е
включен;
Проверете дали батериите на дистанционото
не са изтощени. Проверете и положенито на
+ и – краищата им. Можете да използвате
бутоните на телевизора, за да го включите;
Изключете захранващия кабел, изчакайте
една минута и го включете отново.
режим и мигането се появи отново, обадете
се до сервизния център.
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Погледнете раздел Задаване на код/
Промяна на кода.
Следвайте тези стъпки, за да смените
езика.
Натиснете Menu�
на дистанционото.
Натиснете u.
Използвайте q , за да изберете третия
ред.
Натиснете u три пъти.
Натиснете pилиq, за да изберете език.
Натиснете ОК.
Натиснете Menu�
, за да излезете от
менюто.
Телевизиони канали
Някой телевизиони канали ги няма
-
Уверете се, че сте избрали правилния списък
с канали;
Канал може да бъде премахнат от Rearrange
menu.
Не са открити цифрови канали по
време на инсталирането
-
Уверете се, че телевизора поддържа
DVB-T в страната ви. Погледнете списъка
с държавите на лепенката с модела на
телевизора.
Картина
Телевизора не реагира на
дистанционото управление
-
Синята светлина свети, но няма
картина
Проверете дали батериите на дистанционото
не са изтощени. Проверете и положенито на
+ и – краищата им;
Почистете лещите на дистанционото
управление и на сензора на телевизора;
Червената светлина на телевизора
мига
-
-
Проверете дали антената е свързана
правилно;
Проврете дали сте избрали правилното
устройство.
Има звук, но няма картина
-
Проверете настройките на контраста и
яркостта в менюто.
Изключете захранващия кабел за половин
минута и го включете отново. Уверете се,
Картината е лоша
че има достатъчно място за вентилация.
Изчакайте докато телевизора се охлади.
- Проверете дали антената е свързана
Когато телевизора не се включи в стендбай
49
-
-
правилно;
Тонколони, незаземени аудио устройства,
ноенови светлини, високи сгради или
планини могат да повлияят на качеството
на картината. Опитайте се да подобрите
картината, като смените посоката на
антената или поставите устройството далеч
от телевизора;
Проверете дали сте избрали правилната
телевизиона система от менюто за ръчно
инсталиране.
Ако само определен канал е лош, опитайте
се да настроите финно канал в менюто Fine
tune.
-
Звука е лош
-
-
-
Проверете настройките на картината.
Изберете някой от настройките за
възстановяане на стандартните такива в
менюто Reset to standard.
Проверете свръзките и кабелите на
свързаните устройства.
Уверете се, че телевизора е нагласен на
Home в TV menu>Installation>Preferences>
Location.
Картината не пасва на екрана,
прекалено голяма или прекалено
малка е
-
Изберете формат, при който пасва
по-добре в менюто за формат на
картината.Наименувайте свързаното
устройство в менюто Connections, за да
имате най-добър сигнал.
Разположението на картината на
екрана не е правилно
-
-Някой сигнали за картината от някой
устройства не пасват точно на екрана.
Можете да преместите картината със
стрелките на дистанционото. Проверете
изходния сигнал на устройството.
Звук
Има картина, но няма звук
-
Проверете дали баланаса не е настроен до
карй наляво или надясно.
Звука се забавя, когато има свързано
HTS-DVD устройство
-
Телевизора не помни направените
настройки, когато се пусне отново
-
Проверете дали звука е настроен на
стерео.
Проверете настройките на еквалайзерите.
Изберете някой от настройките за
възстановяане на стандартните такива в
менюто Reset to standard.
Звукът излиза само през едната
тонколона
Картината има лоши цветове
-
Ако не засече аудио сигнал, телевизора
автоматично изключва звука. Това е
нормално и не означава, че е повреден.
Погледнете упътването на устройството, за
да нагласите синхронизирането на звука. Ако
неможе да се нагласи, изключете HD Natural
Mоtion от Picture > Perfect Pixel HD менюто.
Погледнете 5.4.3 Настройки на картината.
HDMI свръзки
Има проблем с устройствата свързани
посредством HDMI
-
-
-
-
Проверете дали звука не е зададен на 0.
Проверете дали звука не е бил изключен с
бутона
.
Проверете дали всички кабели са свързани
правилно.
50
Процедурата HDMI-HDCP може да отнеме
няколко секунди преди да телевизора да
покаже картината от устройството.
Ако телевизора не разпознава устройството
и на екрана няма картина, пробвайте да
превключите от едно устройство на друго
и после пак на първото, за да рестартирате
HDCP процедурата.
Ако постоянно има смущения в звука,
погледнете инструкцията на устройството,
за да проверите изходните настройки. Ако
това не помогне, свържете допълнителен
аудио кабел.
Ако използвате HDMI към DVI адаптор,
проверете дали има поставена допълнителна
аудио връзка, за да завършите DVI
връзката.
HDMI с EasyLink не работи
- Проверете, дали свързаното устройство
HDMI CEC стандарт. Погледнете упътването
на устройството.
- Проверете дали HDMI кабела е свързан
правилно.
- Проверете дали Easylink е активирано в
менюто Setup>Installation>Preferences.
- Уверете се, че аудио контрола на HDMI
CEC аудио устройството е правилно
настроен. Погледнете упътването на аудио
устройството.
USB свръзка
Телевизора не показва съдържанието
на USB устройството
-
Нагласете устройстово (фотоапарат) на
съвместимо ‘Mass Storage Device’.
USB устройството може да има нужда
от специфични драйвери. За съжаление
този софтуеър не може да бъде свален на
телевизора.
Не можете да видите файловете си в
менюто Multimedia
-
Не всички аудио и картинни файлове
се поддръжат. Погледнете Техническа
информация.
Файловете не се пускат
-
Ако проблема не се разреши
Изключете и включете отново телевизора. Ако
проблема все още не е разрешен, обадете се
до сервизния център или се консултирайте със
сайта ни www.philips.com/support. Можете да
откриете телефоните номера на сервизните
центрове на задната корица на това упътване.
Моля, подгответе си модела на телевизора
и номера на продукта преди да се обадите.
Можете да откриете тези номера на етикета на
опаковката или на табелката с модела отзад и
отдолу на телевизора.
Внимание
Не се опитвайте да поправяте сами
телевизора.
Аудио и картинните файлове не се
възпроизвеждат гладко
-
Т рансферното пред с т а в я н е н а U S B
устройството ограничава трансферната
часетота.
Личен компютър
Изображението от компюътра на
телевизора не е стабилно или не е
синхронизирано
-
Проверете дали сте избрали правилната
разделителна способност на компютъра.
Погледнете раздел 8. Техническа
информация.
Немога да открия файловете си на
компютъра
-
Проверете дали файловете са били добавени
в папката.
Не се поддържат всички формати на
файлове. Погледнете раздел 8.
Файловете от компютъра не се
показват в мрежовото меню
-
Погледнете техническата информация, за
да видите кои формати се поддържат.
Трябва да настроите медийния сървър да
споделя файлове с телевизора.
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement