Philips | 40PFL3008H/12 | Owner's Manual | Philips 3000 series Full HD Ултратънък LED телевизор 40PFL3008H/12 Ръководство за притежателя

Philips 3000 series Full HD Ултратънък LED телевизор 40PFL3008H/12 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Съдържание
Важно!
Важно!....................................................................1
Използвайте Вашия телевизор ........................2
Дистанционно управление ...............................2
Уведомления, функции и аксесоари.................3
Енергийна ефективност....................................3
Скрол бутон на телевизора...............................3
Включване/Изключване.....................................3
Първоначална инсталация................................3
Меню Медийно възпроизвеждане....................4
Записване на програма.....................................4
Запис с изместване на времето .......................4
Незабавен запис................................................5
‘Прочетете и разберете цялата информация в
брошурата за безопасност, преди да инсталирате и
използвате телевизора. Причинените от неспазване
на това изискване повреди не се покриват от
гаранцията.’
Изхвърляне на старо оборудване и батерии
Моля не изхвърляйте този телевизор и батериите
като общ домашен боклук. Ако искате да
изхвърлите този продукт или батерията, намерете
пунктовете за събиране или съоръженията,
предназначени за рециклиране.
Забележка: Знакът Pb под символа за батериите показва,
че тази батерия съдържа олово. СКАРТ
кабел.
Гледане на записани програми ........................5
Промяна на настройките на телевизора.........5
Опции на дисплея..............................................5
Опции на звука...................................................5
Конфигуриране на настройките на
изображението...................................................5
Електронен справочник за програмите (ЕСП).....6
Опции на програмата.........................................6
Актуализиране на телевизора...........................6
Отстраняване на повреди..................................6
Спецификации.....................................................7
български - 1 -
продукти Батерии
Използвайте Вашия телевизор
Дистанционно управление
1. Режим на готовност
2. Стоп (в режим "Медиен браузър")
3. Възпроизвеждане (в режим "Медиен
браузър") / Възпроизвеждане-Слайдшоу (в
режим "Медиен браузър")
4. Бързо назад (в режим „Медиен браузър”)
5. AV / Избор на източник
6. TV
7. Електронен справочник на програмите (в
цифрови бутони)
8. Навигационни бутони (Напред/Назад/
Наляво/Надясно)
9. Записване на програма
10. Предишна програма / Следваща страница
11. Спиране на звука
12. Намаляване на звука
13. Зелен бутон / Показване на програма (в
ЕСП) / Маркиране/Размаркиране на всички
(от списък с любими)
14. Червен бутон
15. Цифрови бутони
16. Вклєчени/Изклєчени субтитри (във видео
канали)
17. Телетекст / Смесен (в режим „Телетекст”)
18. Син бутон/Редактиране на списъка с канали/
Филтър (в "Списък с любими" и "ЕСП")
19. Жълт бутон / Програма(в ЕПС)
20. Увеличаване на звука
21. Следваща програма / Предишна програма
БЕЛЕЖКА: Обхватът на дистанционното управление е
около 7м / 23ft.
Телетекст
Натиснете бутона TEXT, за да влезете.
Натиснете отново, за да активирате смесения
режим. Натиснете повторно, за да излезете.
Следвайте инструкциите, показани на екрана на
цифровия телетекст.
Цифров телетекст (само за
Великобритания)
Н ат и с н ете бу то н а T E X T , з а д а в и д и те
информация за цифровия телетекст. Работете
с цветните бутони, курсорните бутони и бутона
OK. Методът за навигация може да се различава
в зависимост от съдържанието на цифровия
телетекст. Следвайте инструкциите, показани на
екрана на цифровия телетекст.
22. Назад / Връщане / Индексна страница (в
режим „Телетекст”)/Обмен
23. Моно / Стерео - Dual I-II / Текущ език (*) (в
цифрови канали)
24. OК (Потвърждение) / Задържане (в режим
„Телетекст”) / Списък с канали
25. Информация / Разкриване (в режим
Телетекст)
26. Включване-изключване на меню / Изход (в
режим Медиен браузър)
27. Мащабиране на картината
28. Бързо напред (в режим „Медийно
възпроизвеждане”)
29. Пауза (във видео режим на медийно
възпроизвеждане) / Запис с изместване на
времето
български - 2 -
Уведомления, функции и аксесоари
Енергийна ефективност
Този телевизор разполага със следните функции
за енергийна ефективност:
• Режим за пестене на електроенергия
(ECO): Можете да използвате комбинация
от енергоспестяващи настройки. Док ато
гледате телевизия, натиснете бутона "Menu"
("Меню"), а настройките на режим "Пестене на
електроенергия" могат да се намерят в раздел
"Изображение" в главното меню.
• Режим "Изключване на изображението":
Ако искате само да слушате аудио сигнал от
телевизора, можете да изключите дисплея.
Другите функции продължават да функционират
нормално. Докато гледате телевизия, натиснете
"Menu" и изберете "Изображение" от "Изключване
на изображението" в опцията "Режим на пестене
на електроенергия".
• Забележка : Изключете телевизора от контакта,
ако няма да го използвате за продължителен
период от време.
Скрол бутон на телевизора
Скрол бутонът отстрани на телевизора ви
позволява да управлявате силата на звука, да
сменяте канали и да включите телевизора в режим
на готовност.
Включване/Изключване
За да включите телевизора
За да включите телевизора в режим "Готовност"
или:
• Натиснете бутона “ ”, CH- или CH+ или цифров
бутон от дистанционното управление.
• Натиснете страничния превключвател, докато
телевизорът не се вк лючи от режим на
готовност.
Забележка: Ако телевизорът е бил оставен включен и
не е работил 4 часа, същият ще премине в режим на
готовност. Когато по-късно включите телевизора, на
екрана ще се появи следното съобщение: “Режимът не
причинява работа” Натиснете OK, за да продължите.
За да изключите телевизора
• Натиснете бутона „ ” от дистанционното
управление или натиснете бутона STANDBY,
така че телевизорът да премине в режим
„Готовност”.
Забележка : За да изключите напълно телевизора,
извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.
Първоначална инсталация
Когато за първи път включите телевизора
ще видите екрана за избор на език. Моля
предпочитания от вас език и натиснете "OK".
Можете да настроите телевизора, следвайки
екрана за първоначална инсталация (ПИ).
Монтиране на антената
Изберете опцията "АНТЕНА" от екрана "Тип
на търсене", за да търсите наземни цифрови
предавания.
На екрана ще се появи списък, генериран от
LCN (*), когато екранът изчезне. Изберете “Да” и
натиснете ОК, за да запаметите списъка.
За промяна на силата на звука: Увеличете силата Натиснете бутона “ ”, за да излезете от списъка
на звука, премествайки скрол бутона нагоре. с канали и да гледате телевизия.
Увеличете силата на звука, премествайки скрол (*) LCN е система за локални номера на каналите,
която организира наличните излъчвания в
бутона надолу.
съответствие с разпознаваема последователност
За смяна на канала:
на каналите (при наличие).
1. Натиснете скрол бутона в средата, на екрана Монтиране на кабел
ще се появи информационната лента с каналите.
Избе р ете о п ц и я та " К А Б Е Л " и н ат и с н ете
2. Превъртете запаметените канали чрез натискане бутона OK от дистанционното управление. За
на бутона нагоре или надолу.
автоматична инсталация, моля изберете ДА и
За да смените източника:
натиснете ОК. От този екран можете да изберете
1. Превъртете запаметените канали чрез натискане честотния диапазон.
на бутона нагоре или надолу
въведете крайната дата с помощта на цифровите
2. Превъртете запаметените канали чрез натискане бутони.
на бутона нагоре или надолу.
Забележка: Продължителността на търсене
За включване на телевизора Натиснете средата се променя в зависимост от избраната стъпка
на бутона и го задръжте за няколко секунди, докато на търсене.
телевизорът премине в режим на готовност.
български - 3 -
Меню Медийно възпроизвеждане
н ю
М е д и е н
б р а у з ъ р
Работа на режим Повторение/Разбъркване
Стартирайте
възпроизвеждането с
и активирайте
Телевизорът възпроизвежда следващия файл и повтаря списъка.
Стартирайте
възпроизвеждането с
OK и активирайте
Файлът ще се повтаря в кръг (повтаря се).
Стартирайте
възпроизвеждането с
ОК/ и активирайте
Стартирайте
възпроизвеждането с
ОК/ и активирайте
Файлът ще се възпроизвежда разбъркано.
Възпроизвеждането на файла ще продължи в разбъркан ред и
възпроизвеждането в разбъркан ред ще продължи.
Възпроизвеждане на медийни файлове от
USB
Можете да възпроизвеждате снимки, музика,
и филмови файлове, които са записани на
USB диска, като го свържете към телевизора
и използвате екрана на медийния браузър.
С въ р ж ете U S B д и с к а к ъ м н я к о й от U S B
входовете, разположени отстрани на телевизора.
Натискането “
”на бутона , докато сте в
режим "Медиен браузър" ще ви даде достъп
до опциите "Изображение", "Звук" и "Настройки".
Натискайки " " отново бутано, за да излезете от
този екран. Можете да зададете настройките
на вашия Медиен браузър като използвате
диалоговия прозорец Настройки.
ВА Ж Н О ! Н а п р а в ет е р е з е р в н о к о п и е н а
вашите файлове преди да свържете какъвто
и да е телевизор. Производителят не носи
отговорност за каквито и да било повреди на
файлове или загуба на данни. Възможно е
определени типове USB устройства, напр. MP3
плейъри или USB хард дискове/ флаш памети
да не са съвместими с този телевизор.
Записване на програма
Моля форматирайте вашата USB флаш памет /
устройство, преди да го използвате за първи път.
За да направите това, натиснете бутона OK, когато
"Форматиране на диск" е маркирано на екрана и
въведете вашия пин код. Фабрично зададеният
ПИН код по подразбиране е "0000".
• За да запишете програма, свържете USB
флаш памет, докато телевизорът е изключен.
Функцията за записване ще е на разположение
с включване на телевизора.
• Свързаните USB флаш памети / устройства
трябва да имат поне 1 гигабайт (1gb) свободно
пространство и са USB 2.0 съвместими. Ще се
появи съобщение за грешка, ако тези изисквания
не са спазени.
• По подразбиране, записаните програми се
запаметяват на USB флаш паметта / устройството.
Освен това можете да запаметите тези програми
и на компютър, въпреки че можете да ги
възпроизвеждате само на телевизора.
• Телевизорът поддържа FAT32 и NTFS формати
на дисковете, но записване няма да може да се
извърши на NTFS дискове.
Запис с изместване на времето
Натиснете бутона (ПАУЗА), докато гледате
програма, за да включите режима на изместване
на времето.
• В режим на изместване на времето програмата
е спряна, като едновременно с това се записва
на свързания USB диск.
•Н ат и с н ете
от н о во
бу то н а
(ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ), за да започнете
отново да гледате спряната програма от момента
на нейното спиране. Натиснете бутона (СТОП),
за да спрете възпроизвеждането и да се върнете
към библиотеката на записите.
Забележка : Изместване на времето не може да се
използва, докато сте в режим "Радио".
Забележк а: Не можете да използвате функцията
"Бързо изместване на времето назад", преди да
се премине към опцията "Възпроизвеждане бързо
напред".
български - 4 -
Цвят: Настройва цвета.
Незабавен запис
Натиснете бутона
, за да започне текущият
запис, докато гледате програма. Можете да
от дистанционното
н ат и с н ете бу то н а
управление, за да запишете следващото събитие
в ЕПС. В този случай, ще се покаже екранното
съобщение, указвайки, че има програмни събития
за запис. Натиснете бутона
(СТОП), за да
отмените текущия запис.
Забележка: По време на режим "Запис" не можете
да превключвате програмите или да влезете в режим
"Медийно възпроизвеждане". По време на запис на
програма или при изместване на времето на екрана ще
се появи предупредително съобщение, ако скоростта на
USB устройството е незадоволителна.
Гледане на записани програми
Изберете "Библиотека на записите"от меню
"Медийно възпроизвеждане". От списъка
изберете записаната позиция (ако преди това е
записана), използвайки бутона. Натиснете бутон
ОК, за да видите опциите за възпроизвеждане.
Изберете опцията “Запис” и натиснете бутона OK.
Забележка : По време на възпроизвеждането не може
да виждате главното меню и позициите от менюто.
Натиснете бутона
(СТОП), за да спрете
възпроизвеждането и да се върнете към
библиотеката на записите.
Бавно напред
Натиснете бутона
(ПАУЗА), докато гледате
записаните програми, на разположение ще е
функцията бавно напред. Може да използвате
. Последователното натискане на
бутона
променя скоростта за бавно напред.
бутона
Промяна на настройките на
телевизора
За да получите достъп до изброените по долу
опции;
1. Натиснете бутона "MENU"
2. Маркирайте вашия избор
3. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите
Опции на дисплея
Режим: променя режим "Изображение" на една
от следните възможности: Кино, Игра, Спорт,
Динамично и Естествено.
Контраст: Настройва стойностите за осветеност
и затъмнение на екрана.
Задна подсветка: Управлява задната подстветка.
Намаляване на шума: Намалява нивата на шум
в изображението.
Опции на звука
Сила на звука: Настройва нивото на звука.
Еквалайзер: Променя режим "Еквалайзер".
Баланс: Настройва или, звукът се чува главно от
десния или левия високоговорител.
Слушалки: Настройва силата на звук а в
слушалките.
Режим "Звук": Настройва предпочитания режим
на звука.
AVL: Настройва граничната максимална сила на
звука на изхода.
Слушалки/Изход: Тази опция е зададена за
слушалки, ако имате слушалки или изход, ако
имате външен усилвател, свързан към жака на
слушалките.
Динамичен бас: Активира или деактивира
функцията "Динамично усилване на баса".
Увеличава обхвата на басите.
Съраунд звук: Режимът „Съраунд звук” може да
се включа и изключва.
Цифров изход: Настройва аудио типа на
цифровия изход.
Конфигуриране на настройките на изображението
Тази функция е за ограничаване на достъпа до
избрано съдържание. Контролира се от пин
код, дефиниран специално за вас. Заводската
настройка на пин кода е “0000”.
Заключване на меню (опция): Настройката
"Заключване на меню" позволява или забранява
достъпа до менюто.
Заключване за непълнолетни (опция): Когато
се включи, тази опция взима информацията за
непълнолетни от програмата и ако тази програма
не е разрешена, не показва картина и звук.
Заключване за деца (опция): Когато той бъде
включен, телевизора може да се управлява само
от дистанционното. В този случай бутоните на
контролния панел няма да функционират.
Настройване на ПИН: Дефинира нов ПИН код.
Забележка : Ако опцията "Държава" е настроена на
Франция или Италия, можете да използвате 4725 като
код по подразбиране.
Яркост: Настройва яркостта на изображението.
Острота: Настройва остротата. Висока стойност
на остротата може да бъде причина за по-ясно
и отчетливо изображение в зависимост от
съдържанието.
български - 5 -
Електронен справочник за програмите (ЕСП)
Някои, но не всички канали излъчват информация
за текущи и предстоящи програми. Натиснете
бутона “
”, за да видите меню "ЕСП".
Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно: Разглеждате
ЕСП.
OK: Пок азва опциите на програмата.
ИНФОРМАЦИЯ: Показва детайлна информация
за избраната програма.
ЗЕЛЕН: Превключва в Списък на програмите
на ЕСП.
ЖЪЛТ: Превключва в Разписание на програмите
на ЕСП.
СИНИЯ: Показва опциите за филтриране.
: телевизорът ще започне да записва
избраната програма. Можете да натиснете
отново, за да спрете записа.
Опции на програмата
В менюто ЕСП, натиснете бутона OK за да
влезете в меню Опции за събитията.
Избор на канал
В меню Електронен справочник за програмите,
използвайки тази функция Вие можете да
превключите на избран от Вас канал.
Задаване/Изтриване на таймер за запис
След като сте избрали програма в меню "ЕСП",
натиснете OK. Изберете опцията “Запис” и
натиснете бутона OK. След тази операция на
избраната програма е зададен запис.
Задаване на таймер/Изтриване на запис
След като сте избрали програма в меню "ЕСП",
натиснете OK. Изберете опцията “Задаване на
таймер за събитие” и натиснете бутона OK.
Можете да зададете таймер на предстоящи
програми.
Актуализиране на телевизора
Отидете на основното меню, изберете настройки,
появява се текущата версия на софтуера.
Внимание: Не инсталирайте по-стара версия
на софтуера от текущата. TP Vision не носи
отговорност или не може да бъде държана
отговорна за проблеми, причинени от даунгрейд
на софтуера.
Актуализиране с USB
Преди да актуализирате софтуера се уверете,
че имате:
· USB флаш памет, която има 256 мегабайта
свободно пространство, форматирана е във
формат FAT или DOS и е презаписваема.
· Достъп до компютър с USB конектор и интернет
достъп.
О т и д е т е н а w w w. p h i l i p s . c o m / s u p p o r t и
следвайте инструкциите за инсталиране на
софтуера.
Автоматична актуализация от цифрово
предаване
Докато телевизорът е свързан към ефирен сигнал.
Ако позиция „Автоматично търсене” е разрешена
в меню „Опции за актуализация”, телевизорът се
събужда в 03:00 и претърсва излъчваните канали
за нова актуализация на софтуера. Ако се открие и
свали успешно нова актуализация на софтуера, при
следващото пускане телевизорът вече ще работи с
новата версия на софтуера.
Забележка : Ако телевизорът не се рестартира след 2
минути, изключете телевизора от захранването за 10
минути и след това го включете отново.
Отстраняване на повреди
Телевизорът няма да се включи
Уверете се, че захранващия кабел е включен
правилно в контакта. Батериите в дистанционното
управление може да са изтощени. Натиснете бутона
за включване/изключване (Power бутона) в горната
част на телевизора.
Лоша картина
• Избрали ли сте правилната телевизионна
система?
• Ниско ниво на сигнала може да причини
смущение в изображението. Моля проверете
достъпа до антената.
• Проверете дали сте въвели правилната честота
на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.
• Качеството на картината може да се влоши
когато две периферни устройства са свързани
към телевизора едновременно. В такъв случай,
изключете едно от двете устройства.
Няма изображение
• Няма изображение означава, че телевизорът
не приема никакъв сигнал. Дали сте избрали
правилния бутон на дистанционното управление?
Опитайте още веднъж. Също така се уверете, че
е избран правилният източник на входа.
• Дали антената е правилно свързана?
• Дали е повреден кабелът на антената? Дали са
използвани подходящи щекери за свързване на
антената?
български - 6 -
• Ако имате съмнения, свържете се с Вашия
търговец.
Няма звук
• Спрян ли е звукът на телевизора? За да отмените
заглушаването, натиснете бутона “ ”или
увеличете силата на звука.
• 2. Звукът се чува само от единия високоговорител.
Поставен ли е регулатора на баланса в някое от
крайните положения? Вижте раздела „Меню
Звук”.
Спецификации
Характерни режими за визуализиране на
вход на компєтър
Следващата таблица показва някои от типичните
режими на видео екраните. Вашият телевизор може
да не поддържа всички разделителни способности.
Вашият телевизор поддържа разделителни
способности до 1920х1080.
Индекс
Резолюция
Честота
Дистанционно управление не
функционира
1
640x350p
60 Hz
• Батериите може да са поставени неправилно.
Поставете капака.
2
640x400p
60 Hz
3
1024x768
60 Hz
4
1280x768
60 Hz
5
1360x768
60 Hz
• Ако не можете да изберете входен източник, може
би не е свързано нито едно устройство.
6
720x400
60 Hz
7
800x600
56 Hz
• Проверете AV кабелите и връзките, ако сте се
опитвали да свържете външно устройство.
8
800x600
60 Hz
9
1024x768
60 Hz
10
1024x768
66 Hz
11
1280x768
60 Hz
12
1360x768
60 Hz
13
1280x1024
60 Hz
14
1280x960
60 Hz
15
1280x1024
60 Hz
16
1400x1050
60 Hz
17
1600x1200
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
Входни източници не могат да бъдат
избрани
Няма записи
За да запишете програма, свържете USB диска
към Вашия телевизор, докато същият е изключен.
След това трябва да включите телевизора, за
да активирате функцията за записване. Ако не
можете да записвате, опитайте се да изключите
телевизора и след това да пъхнете отново USB
USB е твърде бавно
Ако на екрана се появи съобщение “Твърде бавно
USB” при започване на запис, рестартирайте
записа. Ако все още получавате същата грешка,
възможно е USB флаш паметта да не е USB 2.0
съвместима.
български - 7 -
AV и HDMI сигнална съвместимост
Източник
Поддржани сигнали
Налични
O
Телевизионно
Излъчване
PAL/ B/G D/K K
PAL 50/60
EXT
NTSC 60
O
Приемани канали
(SCART )
RGB 50
O
VHF (BAND I/III) UHF (BAND
U) HYPERBAND
RGB 60
O
1000
PAL 50/60
O
Брой предварително
настроени канали
NTSC 60
O
Индикатор На Канала
Екранно менє
RF Вход За Антена
75 Ohm (небалансирано)
Работно напрежение
220-240В променлив ток,
50 Хц
Аудио
Немски+Nicam Стерео
Изходяща Аудио
Мощност (Wrms.)
(10% Thd)
2x8 W
Страничен
AV
PC, YPbPr
HDMI1
HDMI2
480i-480p
60Hz
O
576i-576p
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
1080P
50Hz,60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
50Hz
O
Консумирана
мощност
100 W
576i-576p
720P
50Hz,60Hz
O
Тегло
11,00
1080I
50Hz,60Hz
O
Размери на
телевизора ДхШхВ
(със стойката)
220 x 933 x 592
Размери на
телевизора ДхШхВ
(без стойката)
70 x 933 x 559
Дисплей
16/9_40” инча
Работна температура
и влажност:
5ºC до 45ºC, 85% Влажност
макс
24Hz, 25Hz
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
български - 8 -
Поддържани файлови формати в режим USB
Медия
Разширение
Видео
Аудио
Филм
dat, mpg,
mpeg
Mpeg1,2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
dat, mpg,
mpeg
MPEG2 ,H.264, VC1, AVS,
MVC
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
H.264:1080Px2@25fps 1080P@
50fps MVC: 1080P@ 24fps
Други: 1080P@ 30fps” 50Mbit/
sec
.vob
MPEG2
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
.mkv
MPEG1,2,4, XviD,
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
H.264,
AC3/EAC3, LPCM
H.264:1080Px2@25fps 1080P@
50fps Other:1080P@ 30fps
50Mbit/sec
.mp4 .mov
.avi
Формат
VC1,WMV3,
Motion JPEG
MPEG1,2,4
Xvid
Бележки
MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM
H.264:
1080Px2@25fps1080P@ 50fps
Other: 1080P@ 30fps 50Mbit/
sec
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA
H.264: 1080Px2@25fps
1080P@ 50fps Other:
1080P@ 30fps” 50Mbit/sec
MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC,
LPCM/ADPCM
H.264: 1080Px2@25fps
1080P@ 50fps Other: 1080P@
30fps” 50Mbit/sec
H.264,
VC1,WMV3,
Sorenson H.263
Motion JPEG
flv
H.264,
Sorenson H.263
Музика
3gp,3g2
MPEG4, H.264
asf, wmv
MPEG2,4, XviD, H.264,
VC1,WMV3
.mp3
-
WMA / ASF
.m4a/ .aac
LPCM
WMA, WMA Pro
AAC, HEAAC
.jpg .jpeg
Основен JPEG
.png
Прогресивен JPEG
.bmp
non-interlace
.png
Субтитри
1080P@ 30fps 50Mbit/sec
MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)
.wav
Снимки
1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC,
AC3/EAC3, LPCM, WMA
interlace
sub
-
-
srt
-
-
български - 9 -
MAX WxH = 14592x12288
До 8 мегабайта
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used
under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising