Philips 42PFL5322/10, 32PFL5322/10 User manual

Philips 42PFL5322/10, 32PFL5322/10 User manual
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
32PFL5322
42PFL5322
-
Консумацията на електроенергия на
телевизора може да се види на табелката в
вида отзад на телевизора.
- За повече специфик ации на продукта,
погледнете брошурата за продукта на www.
philips.com/support.
Рециклиране
Опаковката на този продукт може да бъде
рециклирана. Обърнете се към местните власти
относно правилното изхвърляне.
Изхвърляне на вашия стар продукт
Вашия продукт е проектиран и произведен от
вискококачествени материали и съставни части,
които могат да бъдат рециклирани и използвани
отново. Когато е прикачен този символ с
зачеркната кофа за боклук, това означава, че
продукта е защитен от Европейска директива
200/96/ЕС.
Моля информирайте се относно системата
за разделно събиране на електрическите и
електроните отпадъци. Моля действайте според
моестните закони и не изхвърляйте вашите стари
продукти с нормалните домашни отпадъци.
Правилното изхвърляне на стария ви продукт
ще помогне за предотвратяването на евентуални
отрицателни последици върху околната среда и
човешкото здраве.
Изхвърляне на батерии
Осигурените бтерии не съдържат тежките
метали живак и кадмий. Моля проверете как
трябва да се изхвърлят изтощени батерии
според местните закони.
Информация за продукта
- Модела и серийният номер могат да
бъдат открити отзадната страна и долната
страна отляво на вашия телевизор и на
опаковката.
-
Консумацията на електроенергия в режим
стендбай на този телевизор е по-малко от
1W.
Бележка
Спецификациите и информацията могат
да бъдат сменени без предварително
предупреждение.
- Ако имате нужда от помощ, моля обадете
се на услугата за помощ на потребителя във
вашата страна. Съответните телефони
и адреси са написани в приложената
гаранционата книжката, която важи в цял
свят.
Въведение
Благодаря ви, че закупихте този телевизор.
Тази инструкция за екслоатация съдържа
цялата информация, от която имате нужда, за
да инсталирате за първи път и да оперирате с
вашия нов телевизор.
Ако в тази инструкция за експлоатация не
намерите отговор на ваш проблем или ако
страницата със проблеми при пускането не
разрешава проблема на вашия телевизор,
можете да се обадите на местния доставчик
на Philips или сервизния център. Погледнете
гаранционата книжката, която важи в цял свят,
за подробности. Моля имате номера на модела
и продукта (които можете да откриете отзад или
отдолу на вашия телевизор или на опаковката)
подготвени, преди да се обадите на сервизния
център за потребители на Philips.
Важна информация
-
Съвет:
Намалете контраста и яркостта, когато
гледате.
Електрически, магнитни и
електромагнитни полета (EMF)
-
-
С т а т и ч н и и зо б р а же н и я н а е к р а н а н а
телевизора
Характеристика на LCD и плазмените панели, е
че ако дълго време показват един и същ образ,
може да остане постоянен след-образ на екрана.
Това се наричаво фосфорно вътрешно изгаряне.
Нормалната употреба на телевизора трябва да
включва показванете на образи, които съдържат
постоянно подвижни и сменящи се изображения,
които да изпълват екрана.
Примери за статични изображения (това не
е щялостен списък, поради което можете
да се сблъскате с други през времето, което
гледате).
-
-
-
Менюта на телевизора и DVD: списък със
съдържанието на диска.
Черни ленти: когато се появят черни ленти
от лявата и от дясната страна на екрана
е препоръчително, за смените формата
на картината, така че изображението да
изпълва целия екран.;
Лога на телевизиони канали: представляват
проблем ако са много ярки и статични.
Подвижните или тези с нисък контраст има
по-малък шанс да причинят преждевременно
остаряване на екрана;
Индекси на стоковата борса: намират се в
долната част на екрана на телевизора;
Лога на канали за пазаруване и показване
на ценови листи: ярки и се показват
непрекъснато или неколкократно на едно и
също място на екрана на телевизора.
Примерите за статични изображения също
включват лога, компютърни изображения,
показване на часа, телетекст и изображения
показани в режим 4:3, статични образи или
символи, т.н.
-
-
-
Philips Royal Electronics произвежда и продава
много продукти, насочени за потребителите,
които, както всяка друга електронна техника,
по принцип имат способността да излъчват
и приемат електромагнитни сигнали.
Един от водещите бизнес принципи на Philips
е да вземе всички необходими свързани
със здравето и безопасността мерки за
техните продукти, за да съответстват на
приложимите законови изисквания и за да
паснат на EMF стандартите, приложими по
време на производството на продуктите.
P h i l i p s е о б въ рз а н с р аз в и т и ето ,
произвеждането и предоставянето на пазара
на продукти, които не причиняват странични
ефекти върху здравето.
Philips потвърждава, че ако продуктите
с е и з п ол з в ат п р а в и л н о п о т я х н от о
предназначение, те са безопасни според
научните изследвания достъпни днес.
Philips играе активна роля в развитието
на международните EMF стандарти и
стандартите за безопасност, позвалявайки
на Philips да взима участие в бъдещи
развития в стандартизацията, за по-ранното
интегриране на неговите продукти.
Безопасност
Вниамание:
Свързките не бива да се правят преди
окачването, но кабелите трябва да са
включени в местата за свързване на
телевизора.
Основно
1. Поставете или окачете телевизора където
искате, но се уверете, че въздуха може да
циркулира свободно през вентилационите
отвори.
2. Не поставяйте телевизора в затворени
пространства, като етажерки за книги или
подобни места.
3. За да предотвратите всякакви безопасни
ситуации, не поставяйте в близост до
телевизора никакви източници на открит
огън, като например запалени свещи.
4. Избягвайте горещина, директна слънчева
светлина или излагане на дъжд или вода.
8. Избягвайте да поставяте вази или вази пълни
с вода върху или близо до телевизора. Вода
разлята в телевизора може да причини токов
удар. Не включвайте телевизора ако има
разлята вода в него. Изключете захранващия
кабел от контакта незабавно и занасете да
проверят телевизора на сервизен техник.
9. Поставянето на телевизора на стената
трябва да става само от квалифициран за
това персонал. Неправилното или грешното
подтавяне може да направи телевизора
опасен.
Грижи за екрана
1. Не премахвайте защитния лист докато не
сте приключили поставянето на поставката/
окачването на стената и свързването. Моля
действайте внимателно.
Бележка
Използвайте само осигурената мека кърпа, за
да почиствате праха отпред на телевизора.
5. Като предпазна мярка, не пипайте никакви
части на телевизора, захранващия кабел или
кабела на антената по време на буря.
6. Изключете захранването от контакта.
Не дърпайте захранващия к абел. Не
използвайте тръдно пасващи контакти.
Включете кабела директно към контакта. Ако
е хлабав, това може да причини появата на
искри и да възникне пожар.
7. Погрижете се да не свържете твърде много
оборудване в един и същи контакт, тъй като
това може да причини пренатоварване, което
може да доведе до пожар или токов удар.
2. Не използвайте прекалено мокра кърпа,
от която се стича вода. Не използвайте
ацетон, толуен или алкохол, за да почиствате
тел е в и зо р а . К ато п р ед п аз н а м я р к а ,
издърпайте захранващия кабел от контакта,
когато почиствате телевизора.
3. Не пипайте, бутайте или търкайте или
удряйте екрана с нищо твърдо, тъй като това
може да надраска, замъгли или повреди
екрана за постоянно.
Преглед на бутоните
на телевизора и
местата за свързване
Бутони за управление отстрани
1. Гезндо за телевизиона антена: включете
кабела на антената към гнездото 75
.
2. HDMI1/HDMI2: за свързване към set-top box,
DVD плеър/рекордер, оборудване с висока
разделителна способност или персонален
компютър.
3. EXT4: за свързване към оборудване като DVD,
декодер, които имат същите гнезда.
4. EXT1 (RGB) и 5. EXT2 (CVBS/S-VIDEO): за
свързване към оборудване като DVD плеър/
рекордер, VCR, декодер, които имат същите
свръзки (така наречени ‘скарт свръзки’).
Бутоните за управление отстрани се намират
отлявата страна на телевизора.
Места за свързване отстрани
Тези места за свързване се намират отстрани
на телевизора.
1. POWER 1: за да включите или изключите
телевизора.
Бележка:
За да не се консумира никаква енергия,
трябва да изключите захранващия кабел от
контакта.
2. VOLUME -/+: за да увеличите или намалите
силата на звука.
3 MENU: за да се появят или затварят менюта.
Бутоните PROGRAM -/+ могат да бъдат
използвани, за да се избира предмет от
менюто, а бутоните VOLUME -/+, за да се
влезе в избрания предмет от менюто и да
се правят настройки.
4. PROGRAM -/+: за да изберате програми.
Места за свързване отзад
Тези места за свързване се намират отзад на
телевизора и са с насочени с лицето надолу.
Тези места за свързване се намират отзад на
телевизора и са с насочени с лицето назад.
1. Слушалки i: за вашето лично удоволствие от
слушането, свържете жака на слушалките
към мястото за свързване на слушалки на
телевизора.
2. Audio Video: за свързване на устройства като
фотоапарат или камера.
Начало
Включване на телевизора
-
Преди за започнете
Внимание
Свързките не бива да се правят преди
окачването, но кабелите трябва да са
включени в местата за свързване на
телевизора.
Свързване на антената
-
За да включите телевизора, натиснете
бутона POWER отстрани на телевизора.
Включва се син индикатор и след няколко
секунди, светва екранчето в лявата долна
страна отпред на телевизора.
Ако телевизора все още е в режим стендбай
(индикатова е червен), натиснете бутона
PROGRAM -/+ от страничните бутони за
управление или бутона Р -/+ на дистанционото
управление.
Включете кабела на антената точно в гнездото за
антената 75
, в задната част на телевизора
и в гнездото за антената на стената.
Свързване на захранващия кабел
Включете захранващия кабел (осигурен) в
гнездото за него в задната част (с лицето надолу)
на телевизора и в контакта на стената.
Употреба на дистанционото управлени
Внимание
Уверете се, че волтажа на електрическата
мрежа в дома ви отговаря на волтажа изписан
на лепенката отзад на телевизора.
Пъхнете двете осигурени батерии. Уверете се, че
+ и - краищата на батерии са поставени правилно
(отбелязано е вътре в отделението).
Дистанционо
управление
натиснат бутона.
Индикацията за моно е червена, когато е бил
натиснат този бутон.
3. Таймер за самоизключване
За да изключите телевизора в режим стендбай
след определено време.
4. Сърраунд звук
За да включите/изключите сърраунд звуковите
ефекти. В стерео, това създава впечатлението,
че тонколоните са много надалеч.
5. Меню
За да изкарате или излезете от менютата на
телевизора.
6. Бутони със стрелки нагоре/надолу/наляво/
надясно (pqtu)
Тези четири бутона се използват за избор и
настройки на предметите от менюто.
7. Формат на екрана
8. За да пуснете списъка с източници, за да
изберете телевизор (или свързано странично
оборудване (EXT1, EXT2, EXT3, EXT4,
HDMI1 или HDMI2). Използвайте бутоните
pq, за да изберете източник и бутона u/
, за да потвърдите избора.
9. Списък с програми
За се появи/скрие списъка с програмите.
Използвайте бутоните p q , за да изберете
програма и бутоните u/
, за да я пуснете.
1. Стендбай
За да превключите телевизора в режим стендбай.
За да включите отново телевизора, натиснете
бутоните
,
до
, Р -/+ или
.
Когато телевизора се включи, се пуска в режима,
в който последно в бил гледан.
2. Звуков режим
Използва се, за да пуснете програмите в стерео
и Nicam стерео в моно. За двуезични програми,
изберете Dual I или Dual II (както в отбелязано на
екрана по време на излъчванията). Индикацията
за моно се появява в червено, когато е бил
14. Телетекст
15. ОК
За потвърдаване на избор.
16. Активен контрол
За автоматично нагласяне на настройките на
картината, за да има опстоянно добро качество
на картината независимо от състоянието на
сигнала.
17. Програма (+ Р -)
За избор на следващия или предишния достъпен
канал/източник.
18. 0/9 Цифрови бутони
/
За директен достъп до програмите. За пускане
на програми с двуцифрен номер, като втората
цифра трябва да бъде въвдена малко след
първата преди да изчезне чертичката.
19. Предишна/Настояща програма
За смяна между последно гледаната и пуснатата
в момента програма.
10. Спиране на звука
За спиране или включване на звука.
11. Сила на звука (+ VOL -)
За увеличаване или намаляне на силата на
звука.
12. Smart картина/звук
Дава сотъп до серия от предварително зададени
настройки на картината и звука.
13. Информация на екрана
Натиснете, за да се появи (ако е възможно)
информация относно избраната телевизиона
програма или канал.
Бърза инсталация
на автоматичното запаметяване, няма
да бъдат запаметени всички канали. За да
се запаметят всички канали, трябва да
направите пълно търсене с автоматично
запаметяване отново.
Когато включите телевизора за първи път се
появява меню на екрана. Това меню иска от вас
да изберете страна по ваш избор.
Бележка
ATS (Автоматична система за настройка)
функция
Ако предавателя или кабелната мрежа
изпраща автоматични сигнал за сортиране,
програмите ще бъдат номерирани правилно.
Ако не е такъв случая, можете да използвате
менюто за сортиране (Sort), за да номерирате
програмите по ваше предпочитание.
Бележка
Ако горе споменатото меню не се появи,
продължете да правите инсталацията
на каналите с метода на автоматично
запаметяване. Ако горе спонатото меню се
появи, продължете да следвате стъпките
от него.
1. Натиснете бутоните pq на дистанционото
управление, за да изберете страна. Ако
вашата страна не се появи в списъка,
изберете ‘...’. Обърнете се към ‘Таблица със
справка за страните’.
, за да преминете
2. Натиснете бутона u/
в режима за езика и изберете вашия език с
бутоните pq.
ACI (Автоматично инсталиране на канали)
функция
Ако кабелна система или телевизионен канал,
който излъчва ACI, бъде засечен, се появява
списък с програми. Ако няма ACI излъчване,
каналите се номерират според избраните
от вас език и страна. Можете да използвате
менюто за сортиране, за да промените
номерата им.
Автоматично
запаметяване
Преди да запаметите автоматично всички
канали, изберете вашата държава и език.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутоните pq неколкократно, за
да изберете Install и бутона u/
, за да
влезете в менюто за инсталиране (Install).
3. Натиснете бутонаu /
, за да започне
търсенето. Търсенето започва автоматично.
Всички достъпни телевизиони програми ще
бъдат запаметени. Тази дейност ще отнеме
няколко минути. На екрана се показва
прогреса на търсенето и броя на откритите
програми.
Важно:
За да излезете или прекъснете търсенето,
преди да е свършило, натиснете бутона
. Ако прекъснете търсенето по време
3. Натиснете бутона u, за да влезете в режим
за език (Language).
4. Натиснете бутоните pq, за да изберете
език по ваш избор и бутона u/
, за да
потвърдите избора си.
Бележка:
Избора на страна и език може да бъде направен
само в режим телевизия. Ако се включили друг
режим (EXT), използвайте бутона
, за да
покаже списъка с източници. Използвайте
бутоните pq, за да изберете TV и натиснете
u/
, за да потвърдите избора.
5. Натиснете бутона t, за да се върнете към
предишното меню.
6. Изберете Country (страна) с бутоните pq,
за да изберете страна. Ако вашата страна не
е в списъка, изберете ‘...’. Обърнете се към
‘Таблица със справка за страните’.
- Натиснете бутона
.
- Натиснете бутона q неколкократно, за да
изберете четвъртия подред предмет от
менюто.
- Натиснете два пъти бутона u.
- Натиснете бутоните pq, за да изберете
правилния език.
- Натиснете бутона
, за да потвърдите
избора.
- Натиснете бутона
от менюто.
, за да излезете
Ръчно запаметяване
Това меню се използва за запаметяване на
програмите една по една.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутоните pq неколкократно,
за да изберете Install и бутона u /
,
за да влезете в менюто за инсталиране.
7. Натиснете бутона u/
, за да потвърдите
избора. М ожете да продължите към
автоматичното запаметяване на каналите.
8. Натиснете бутона t, за да се върнете към
предишното меню.
9. Натиснете бутоните pq неколкократно, за
да изберете Auto Store и бутона u, за да
започне автоматичното търсене на каналите.
Всички достъпни телевизиони програми ще
бъдат запаметени. Това действие ще отнеме
няколко минути.
Важно
За да излезете или прекъснете търсенето,
преди да е свършило, натиснете бутона
3. Натиснете бутона q , за да изберете
Manual Store и бутона u /
, за да
влезете в менюто за ръчно запаметяване.
. Ако прекъснете търсенето по време
на автоматичното запаметяване, няма
да бъдат запаметени всички канали. За да
се запаметят всички канали, трябва да
направите пълно търсене с автоматично
запаметяване отново.
Бележка
Ако сте избрали грешен език по една или друга
причина и не разбирате езика, за да оперирате
с телевизора, направете следното, за да се
върнете към предпочитания от вас език.
- Натиснете бутона
от менюто на екрана.
4. Н а т и с н е т е б у т о н и т е p q , з а д а
изберете предмети в менюто за ръчно
инсталиране, за да направите настройки
или да активирате определена функция.
, за да излезете
10
Подреждане на
програмите
Функцията за подреждане ви позволява да
променяте номера на програмата на избрана
програма.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутона p q неколкократно,
за да изберете Install и бутона u /
,
за да влезете в менюто за инсталиране.
5. System (система):
Натиснете бутоните pq, за да изберете
Europe (Европа) (автоматично засичане),
France (Франция) (LL’ стандарт),
UK (I стандарт),
West Europe (BG стандарт) или
East Europe (DK стандарт).
Натиснете бутона u /
, за да потвърдите
избора на система.
6. Search (търсене):
Натиснете бутона u. Търсенете започва.
След като е открита програма, търсенето
спира и се появява имета на програмата (ако
е възможно). Продължете със следващата
стъпка. Ако знаете честотата на желаната
от вас програма, можете да я въведете
директно като използвате бутоните 0 до 9.
7. Program No. (Номер на програма):
Въведете желания от вас номер с бутоните
0 до 9 или pq.
8. Fine Tune (Финна настройка):
Ако приемания сигнал не ви задоволява,
нагласете го с бутоните pq.
9. Store (запаметяване):
За да запаметите промените, натиснете
бутона u /
. Сега програмата е
запаметена.
10. Повторете стъпки 6 до 9. за да запаметите
всяка програма.
11. За да се върнете към предишното меню,
натиснете бутона t.
12. За да излезете от менюто, натиснете бутона
3. Натиснете бутона q, за да изберете Sort и
бутона u/
, за да влезете в менюто за
подреждане.
4. Изберете номера на програма, който искате
да преместите като използвате бутоните
pq и бутона u, за да влезете в режима за
подреждане (Сега стрелката сочи наляво).
.
5. Н а т и с н е т е б у т о н и т е p q , з а д а
изберете нов номер на програмата и го
потвърдете с бутона t. (Стрелката сочи
надясно и подреждането е завършено).
11
4. Натиснете бутоните pq, за да изберете
канал, на който искате да зададете име.
5. Натиснете бутона u, за да преминете към
първото поле за показване на име.
6. Натиснете бутоните pq, за да изберете
с и м вол и те ( м а к с и м ум 5 с и м вол а ) и
натиснете бутоните tu, за да преминете
отстрани на поле за показване на име.
6. Повторете стъпки 4 и 5 за всяка програма,
на която искате да смените номера.
7. За да се върнете към предишното меню,
натиснете бутона t.
8. За да излезете от менюто, натиснете бутона
.
Наименуване на
канал
7. Натиснете бутона u/
докато името не се
появи в горния ляв ъгъл на телевизиония
екран. Сега името е запаметено.
8. За да се върнете към предишното меню,
натиснете бутона t.
9. За да излезете от менюто, натиснете бутона
Ако желаете, можете да зададете име на
телевизионен канал.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутона p q неколкократно,
за да изберете Install и бутона u /
,
за да влезете в менюто за инсталиране.
3. Натиснете бутона q неколкократно, за
да изберете Name и бутона u /
, за
да влезете в режим за задаване на име.
12
.
Избиране на вашите
любими програми
Тази функция ви позволява да прескачате
програмите, които не искате да гледате по-често
и да запазите само вашите любими канали.
Бележка:
Веднъж след като е била прескочена програма,
не можете да я изберете с бутона Р -/+.
Можете да я изберете само с цифровите
бутони 0-9.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутона p q неколкократно,
за да изберете Install и бутона u /
, за да влезете в менюто за инсталиране.
6. За да се върнете към предишното меню,
натиснете бутона t.
7. За да излезете от менюто, натиснете бутона
.
Съвет
- За да добавите пак пропускани програми към
вашия списък с любими програми, повторете
стъпки 1 до 3.
- Натиснете бутона pq неколкократно, за
да изберете пропуснатата програма, която
искате да добавите отново към вашия списък
с любими програми.
- Натиснете бутона u/
, за да не се пропуска
програмата. Отметката ще се появи, което
означава, че тази програма е възстановена.
3. Натиснете бутона q, за да изберете Fav.
Program и бутона u/
, за да влезете в
списъка с любими програми.
4. Натиснете бутона pq неколкократно, за
да изберете програмата, която искате да
пропуснете.
5. Натиснете бутона u/
, за да прескочите
п р о г р а м ат а . О т м ет к ат а от д я с н ат а
страна на менюто ще изчезне, което
означава, че програмата е пропусната.
13
Функции
Таймер
Функцията Таймер ви позволява да нагласите
телевизора да се превключи на друг канал в
определено време, докато гледате друг канал.
Можете също така да я използвате за будилник,
като телевизора се включва в определено
време от режим стендбай. За да функционира
таймер, телевизора не бива да се изключва
от захранването. Веднъж след като сте го
изключили, таймера се изключва също.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутоните pq неколкократно,
за да изберете Features и бутона u/
, за да влезете в менюто с функциите.
3. Натиснете бутона u/
, за да влезете в
менюто за таймера.
4. Н а т и с н е т е б у т о н и т е p q , з а д а
изберете предмет от менюто.
Бележка
Повременапоследнатаминутаотнагласенето
време на таймера за самоизключване, ще се
появи отброяване на екрана. Натиснете някой
бутон на дистанционото управление, за да
отмените самоизключването.
Time (часовник):
за да въведете настоящия час.
Start time (време за стартиране):
за да въведете време за стартиране.
Stop time (време на спиране):
за да въведете време, в което да премине в
стендбай режим.
Program No.:
за да въведете номер на канала, който ще
използвате като будилник.
Activate (включване):
настройките включват:
- Once (веднъж), за да включване на
будилника само за един ден,
- Daily (всеки ден), за включване на
будилника всеки ден,
- Off, за отменяне.
на дистанционото
6. Натиснете бутона
управление, за да превключите телевизора
в режим стендбай. Телевизора ще се включи
автоматично в зададения час. Ако оставите
телевизора включен, просто ще се смени
канала във времете за стартиране и ще
премине в режим стендбай във времето на
спиране.
Възрастов контрол
Функцията за възрастов контрол ви позволява да
заключвате канали, за да немогат да се гледат
определение програми от деца.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутоните pq неколкократно,
за да изберете Features и бутона u/
, за да влезете в менюто с функциите.
5. За да промените настройките на таймера,
използвайте pqtu или цифровите бутони
0-9.
Sleep (самоизключване):
за да изберете период от време, който ще
направи телевизора да премине в стендбай
режим след като изтече избрания период от
време.
Изберете възможността Off (изключен), за да
изключите функцията.
14
Change Code (смяна на кода)
Въведете вашия нов 4-цифрен код к ато
използвате цифровите бутони 0-9 и го потвърдете
като въведете новия 4-цифрен код отново.
3. Натиснете бутоните p q неколкократно
докато не стигнете до Parental Lock и
натиснете бутона u/
, за да влезете в
режима за възрастов контрол
Clear All (отключване на всички)
Натиснете бутона u, за да отключите всички
заключени канали.
Lock All (заключване на всички)
Натиснете бутона u, за да заключите всички
заключени канали.
4. Въведете кода за достъп 0711 посредством
цифровите бутони 0-9. Въведете кода за
достъп 0711 отново.
5. След това телевизора ще изиска от вас да
промените кода. Въведете ваш собствен
4-цифрен код с цифровите бутони 0-9
и потвърдете новия код. Веднъж след
като сте потвърдили новия код, ще се
появи менюто за възрастов контрол.
Бележка
Ако включите телевизора и изберете
програма, която е била заключена, трябва
да въведете кода за достъп, за да пуснете
избрания заключен канал. За да отключите
канала, отидете на Lock Program (заключване
на програма) в менюто за възрастов контрол
и натиснете бутоните t u (символа с
катинара изчезва).
Защита от деца
Бутоните за управление отстрани на телевизора
щ е бъ д ат з а к л юч е н и к о гат о и з б е р ет е
възможността On (включен) в менюто за защита
от деца. Трябва да скриете дистанционото
управление от децата, за да предотвратите
гледането от тях на телевизора.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутоните pq неколкократно, за
да изберете Features и бутона u/
, за да
влезете в менюто с функциите.
3. Натиснете бутона q , за да изберете
Child Lock и натиснете бутона u/
, за
да влезете в менюто за защита от деца.
В менюто за възрастов контрол, използвайте
бутонитеp q t u , цифровите бутони 0-9 и
, за да влизате и включвате функциите за
възрастов контрол.
Описание на настройките:
Lock Program (заключване на програма)
За заключване на една програма. Натиснете
бутона u, за да влезете в режим за заключване
на програма и бутоните pq, за да изберете
програмата, която искате да заключите или
отключите. Натиснете бутоните t u , за да
заключите или изключите избраната програма.
Символ с катинар се появява до номера на
заключения канал. За да излезете от режима
за заключеване на програма и да се върнете
към менюто за възрастов контрол, натиснете
бутона
.
4. Натиснете бутоните pq, за да изберете
възможността On (включен), за да заключите
или възможността Off (изключен), за да
отключите.
15
5. Натиснете бутона u/
, за да включите/
изключите възможностите ON или OFF.
6. За да се върнете към предишното меню,
натиснете бутона t.
7. За да излезете от менюто, натиснете бутона
.
Настройки на
картината и звука
Можете да наглсите настройките на картината
и звука в менюто за картината (Picture) и звука
(Sound).
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутоните pq, за да изберете
Picture или Sound.
, за да влезете
3. Натиснете бутона u /
в м е н ют о з а к а рт и н ат а и л и з ву к а .
Активен контрол
За автоматично нагласяне на настройките
на картината, за да има оптимално качество
на картината непрекъснато независимо от
състоянието на сигнала.
.
1. Натиснете бутона
2. Натиснете бутоните pq неколкократно, за
да изберете Features и бутона u/
, за да
влезете в менюто с функциите.
3. Натиснете бутоните pq неколкократно, за да
изберете Active Control и натиснете бутона u/
, за да влезете в режима за активен контрол.
4. Натиснете бутоните pq, за да изберете
възможностите On (включен) или Off
(изключен).
, за да включите/
5. Натиснете бутона u/
изключите възможностите ON или OFF.
6. За да се върнете към предишното меню,
натиснете бутона t.
7. За да излезете от менюто, натиснете бутона
.
4. Натиснете бутоните pq, за да изберете
настройка на картината или звука.
, за да влезете в
5. Натиснете бутона u/
настройктата на картината или звука.
6. Натиснете бутоните pq, за да наглсите
настройката на картината или звука.
7. За да се върнете към предишното меню,
натиснете бутона t.
8. За да излезете от менюто, натиснете бутона
.
Описание на настройките на картината
Brightness(яркост):
това променя яркостта на картината.
Colour (цвят):
това променя наситеността на цвета.
Contrast (контраст):
това променя разликата между светлите и
тъмните цветове в рамките на границата на
контраста на телевизора.
16
Sharpness (острота):
това повишава или намалява нивото на
изостреност, за да се подобри детаилността на
картината.
Colour Temp. (температура на цвета):
това променя настройките на цвета: Cool (посинкав), Normal (балансиран) или Warm (почервен).
Contrast+ (контраст+):
За повишаване на границата на контраста
на телевизора. Изберете възможността On
(включен), за да активирате функцията.
NR:
за подобряване на ‘шумна’ картина (наличие на
малки точици по картината) поради предаван
слаб сигнал. Изберете възможността On
(включен), за да активирате функцията.
Smart
Picture(картина) и
Sound (звук)
Функцията Smart Picture ви предлага избор от 5
настройки на картината, които са наименувани:
Rich, Natural, Soft, Multimedia и Personal.
Натиснете бутона
неколкократно, за да
сменяте между различните настройки, за да
изберете желания от вас режим.
Описание на настройките на звука
Equalizer (еквалайзер):
за да нагласите тоновете на звука.
Balance (баланс):
това балансира звука излизащ от лявата и
дясната тонколони.
AVL (Автоматично ниво на силата на звука):
това се използва, за да ограничи внезапното
уеличаване на звука, особенно при смяната на
програми или рекламния блок.
Incr. Surround (страхотен сърраунд):
за избор между Incredible Surround и стерео,
когато има стерео предаване и между моно
и Spatial (пространствен), когато има моно
предаване.
Бележка:
Настройката Personal е настройка, която
вие създавате, като използвате менюто
за картината в главното меню. Това е
единствената настройка от настройките
Smart Picture, която може да се променя.
Всички други настройки са предварително
зададени фабрично, за да ви улеснят.
Функцията Smart Sound ви предлага избор от 4
настройки на звука, които са наименувани: Movies, Music, Voice и Personal.
Натиснете бутона
неколкократно, за да
сменяте между различните настройки, за да
изберете желания от вас режим.
Бележка:
Настройката Personal е настройка, която
вие създавате, като използвате менюто за
звука в главното меню. Това е единствената
настройка от настройките Smart Sound,
която може да се променя. Всички други
настройки са предварително зададени
фабрично, за да ви улеснят.
17
Формати на
картината
Описание на настройките на картината
Rich (богата):
Настройки за ярк а и изострена к артина
подходяща за забокаляща ви среда със ярка
светлина и за използване при демонстрации,
за да покажете качеството на телевизора при
добри източници.
Natural (натурална):
Препоръчван режим, за условия на хол и
средана сила на сигнала.
Soft (мека):
Предназначена за сигнали с лошо качество.
Подходяща гледане в хол.
Multimedia (мултимедия):
Най-добра за пускане на графични
приложения.
Personal (лична):
Настройките на картината се задават по ваше
предпочитание.
Картината, която приемате, може да се предава
със формат 16:9 (широк екран) или във формат
4:3 (нормален екран). 4:3 картините ще имат
черна лента отдясно и отляво на екрана.
Функцията за смяна на формата на картината
ви позволява да оптимизирате изображението
на екрана.
Натиснете бутона
неколкократно, за да
сменята меджу различните формати на екрана и
да изберете предпочитания от вас формат.
Описание на настройките на звука
Movies (филми):
Набляга на усещането за действие.
Music (музика):
Набляга на ниските тонове.
Voice (глас):
Набляга на високите тонове.
Personal (лична):
Настройките на звука се задават по ваше
предпочитание.
Картината се възпроизвежда във формат 4:3 и
черните ленти се появяват и от двете страни
на картината.
Картината се уголемява до формат 14:9,
тънки черни ленти остават от двете страни на
картината. Известна част от горната и долната
част от картината се изрязва.
Картинатра се уголемява до формат 16:9. Този
режим се препоръчва, когато пускате картини,
които имат черни ленти отгоре и отдолу (формат
на плик за писма). В този режим, големи
части отгоре и отдолу на картината ще бъдат
изрязани.
18
Телетекст
Този режим се използва, когато се появява 4:3
картина, като използва пълната площ на екрана
и оставя субтитрите видими. Част отгоре на
картината ще бъде изрязана.
Телетекста е информационна система излъчвана
от определени канали, които могат да бъдат
считани за вестници. Той също предлага достъп
до субтитри за зрители с увреден слух или които
не разбират предавания език на звука (кабелни
телевизии, дателитни канали, т.н.).
Този режим се използва, когато се появява 4:3
картина, като се използва пълната площ на
екрана, като картината се уголемява от всички
страни.
Картината се появява в оригиналните пропорции
на предаваните образи във формат 16:9.
Бележка
Ако пуснете 4:3 картина в този режим, тя ще
се разтегне хоризонтално.
1. Включване/изключване на телетекста
Натиснете този бутон, за да се появи
телетекста на екрана. Появява се страницата
със съдържанието, на която има списък с
предмети, до които имате достъп. Всеки
предмет има съответен три цифрен номер на
страницата. Ако избрания канал не излъчва
телетекст, ще се появи индикацията 100 и
екрана ще остане празен. Пордължете, за
да излезете от телетекста, като натиснете
19
бутона
отново.
2. Избор на страница
Въведете номера на желаната от вас
страница с цифровите бутони 0-9 или
бутоните Р -/+. Пример: страница 120,
въведете 120. Номера е изписан в горния
ляв ъгъл на екрана. Когато страницата
бъде открита, брояча спира търсенето и
страницата се появява. Повторете това
действие, за да видите друга страница. Ако
брояча продължава да търси, това означава,
че страницата не се предава. В такъв случай,
изберете друг номер.
3. Директен достъп до предметите
Цветните полета се появяват в долната част
на екрана. 4-те цветни бутона се използват
за достъп до предметите или съответните
страници. Цветните полета светват когато
предмета или страницата все още не са
достъпни.
4. Съдържание
Това ви връща към страницата със
съдържанието (обикновенно страница 100
или hitlist менюто).
5. Задържане на страница
Определени страници съдържат
подстраници, които автоматично се появяват
последователно. Този бутон се използва,
за да спрете или продължите появата
на подстраниците. Индикацията
се
появява в горния ляв ъгъл. Използвайте
бутоните tu, за да изберете предишната
или следващата подстраница.
6. Скрита информация
За да се появи или скрие скрита информация
като разрешения на игри или загатки.
7. Уголемяване на станица
Това ви позволява да покажете горната
или долната част на страница. Като го
натиснете отново ще съзтановите страницата
в нопмален размер.
8. Картина/телетекст
-
20
Натиснете бутона
.
Натиснете бутона
, за да се покаже
телетекста от дясната страна, а картината
отлявата страна на екрана.
, за да се появи
Натиснете бутона
телетекста на целия екран.
-
Натиснете бутона
, за да се появи
картината на целия екран.
9. Любими страници
Бележка:
възможно е само при RF Аналогов.
Вместо стандартните цветни полета,
които се появат в долната част на екрана,
можете да запаметите 4 любими страници на
първите 40 канала, които могат да се появат
като използвате цветните буотни (червен,
зелен, жълт, син). Веднъж зададени, тези
любими страници ще бъдат по подразбиране
всеки път като пусканете телетекста.
За да запаметите любимите страници,
направете следното:
-
, за да преминете в
Натиснете бутона
реижм за любими страници.
Използвайте буотните
/
, за да
въведете страница от телетекста, която искате
да запаметите като любима страница.
Натиснете и задръжте цветн бутон по ваш избор
за около 5 секунди. Страницата е запаметена.
Повторете втъпки 2 до 3, за останалите цветни
бутони.
За да излезете от режим за любими страници,
натиснете бутона
. За да излезете от
телетекстовия режим натиснете бутона
.
Бележка
За да изчистите любимите страници,
натиснете и задръжте бутона
около 5 секунди.
Употреба на
телевизора като
монитор на компютър
Вашия телевизор може да се използва като
монитор на телевизор. Бележка: Връзката
към компютър е възможно само посредством
HDMI място за свързване. Не се поддържа VGA
свръзка.
Свързване на комютърното
оборудване
Важно
За да функционира телевизора като монитор
на компютър, трябва да направите следните
неща.
1. Свържете DVI изхода на компютъра към HDMI 1
или HDMI 2 местата за свързване на телевизора.
Използвайте HDMI към DVI кабел, ако искате да
свържете DVI изхода.
2. Свържете аудио кабела към аудио жака на
компютъра и към L/R аудио жаковете (EXT3) на
телевизора.
, за да се появи списъка
3. Натиснете бутона
с източниците и използвайте бутона pq, за да
изберете HDMI 1 или HDMI 2.
за
4. Натиснете бутона u/
избрания източник.
, за да преминете към
Управление на настройките на
телевизора докато е свързан
компютър
1. Натиснете бутона
, за да се появи
главното меню.
2. Натиснете бутоните pq, за да изберете Picture, Sound или Features и бутона u/
, за да
влезете в избраното меню.
21
Употреба на
телевизора в HD
режим
3. Натиснете бутона p q , за да изберете
настройките и бутона tu, за да изберете или
нагласите настройката.
4. За да върнете към предишното меню, натиснете
бутона t.
5. За да излезете от менюто, натиснете бутона
(с висока разделителна способност)
.
Меню за картината
-
-
-
Менюто за картината включва функциите
Brightness (яркост), Contrast (контраст), Colour
Temp., Contrast+ (контраст+І, Horizontal Shift
(хоризонтално преместване) и Vertical Shift
(вертикално преместване).
С изключение на фунцкиите Horizontal Shift
(хоризонтално преместване) и Vertical Shift
(вертикално преместване), всички други
функции работят по абсолютно същия начин,
както функциите в менюто за картината на
телевизора.
Функцията Horizontal Shift (хоризонтално
преместване) ви позволява да нагласите
хоризонталната положение на картината.
Функцията Vertical Shift (вертикално преместване)
ви позволява да нагласите вертикалното
положение на картината.
Меню с функции
-
-
Менюто с функциите включва функциите Mode
Selection (избор на режим) и Format (формат).
Когато свържете компютър, който поддържа
разделителните способности 480р или 720р,
предмета Mode Selection (избор на режим) ще
бъде достъпен в менюто с функциите. Това ще
ви позволи да изберете между PC и HD режим.
Функцията Format (формат) работи по абсолютно
същия начин както форматите на екрната на
телевизора.
Бележка
Когато използвате HDMI, за да свържете вашия
телевизор към компютъра, е възможно те да
не работят идеално първия път. Обикновено
този проблем се разрешава като смените
разделителната способност или настройките
на устройството свързано към телевизора. В
някой случаи можете да видите съобщение
на екрана и да трябва да натиснете ОК, за да
продължите да гледате телевизора. Моля
погледнете инструкцията за експлоатация
на свързаното устройство, за това как да
направите нужните промени.
HD (с висока разделителна способност) режима
ви позволява да се насладите на по-изчистена
и изострена картина, ако използвате HD
оборудване, което може да произведе видео
сигнали с висока разделителна способност.
Свързване на HD оборудване
Важно:
За да работи телевизора в HD режим, трябва
да направите следното.
1. Свържете HDMI или DVI изхода на вашето HD
оборудване към HDMI1 или HDMI2 мястото
за свързване на телевизора. Използвайте
DVI към HDMI кабел ако DVI мястото за
свързване се използва. Можете също така
да свържете Компонентните видео изходи (Y,
Pb, Pr) на HD оборудването (ако има такива)
към Компонентните видео входове (EXT4) на
телевизора.
2. Свържете аудио кабела към аудио жака на
HD оборудването и към L/R аудио жаковете
(EXT3) на телевизора.
, за да се появи
3. Натиснете бутона
списъка с източниците и бутона pq, за да
изберете HDMI1 или HDMI2 (или EXT4 ако
използвате YPbPr връзка).
4. Натиснете бутона u/
, за да превключите
на избрания източник.
Управление на настройките на
телевизора докато е в HD режим
1. Натиснете бутона
, за да се появи
главното меню.
2. Натиснете бутоните pq, за да изберете
Picture, Sound или Features и бутона u/
, за да влезете в избраното меню.
22
3. Натиснете бутона p q , за да изберете
настройките и бутона tu, за да изберете
или нагласите настройката.
4. За да върнете към предишното меню,
натиснете бутона t.
5. За да излезете от менюто, натиснете бутона
.
Меню за картината
-
-
-
Менюто за картината включва функциите
Brightness (яркост), Colour (цвят), Contrast
(контраст), Sharoness (острота), Colour
Temp., Contrast+ (контраст+І, Horizontal Shift
(хоризонтално преместване) и Vertical Shift
(вертикално преместване).
С изключение на фунцкиите Horizontal Shift
(хоризонтално преместване) и Vertical Shift
(вертикално преместване), всички други
функции работят по абсолютно същия начин,
както функциите в менюто за картината на
телевизора.- Функцията Horizontal Shift
(хоризонтално преместване) ви позволява
да нагласите хоризонталната положение на
картината.
Функцията Vertical Shift (вертик ално
преместване) ви позволява да нагласите
вертикалното положение на картината.
Поддържани формати
HD формат
480р, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i
SD формат
480i, 576i
Бележка
Вашия телевизор Philips е HDMI съвместим. Ако
не получавате добра картина, моля сменете
видео формата на вашето устройство (DVD
плеър, кабелна set-top box, т.н.) на стандартен
формат. Например, за DVD плеър, изберете
480р, 576р, 720р или 1080i.
Моля отбележете, че това не е дефект на
телевизора.
Меню за звука
-
Менюто за звука включва функциите Equalizer (еквалайзер), Balance (баланс), AVL и
Incredible Surround и те работят абсолютно
по същя начин както в менюто за звука на
телевизора.
Меню с функции
-
-
Менюто с функциите включва функциите
Timer (таймер), Child Lock (защита от
деца), Parental Lock (възрастов контрол),
Mode Selection (избор на режим) и Active
Control (активен контрол). С изключение на
функцията Mode Selection (избор на режим)
всички други функции работят по абсолютно
същия начин както в менюто за функциите
на телевизора.
Когато свържете HD (с висока разделителна
способност) оборудване, което поддържа
разделителните способности 480р или 720р,
функцията Mode Selection (избор на режим)
ще бъде достъпна в менюто с функциите.
Това ще ви позволи да изберете между PC
и HD режим.
23
Свързване на друго
оборудване
Предглед на свързките
24
Свързване на VCR или DVD
рекордер
С еврокабел
1. Свържете кабелите на антената 1 и 2 както е
показано.
2. Свържете еврокабела 3 както е показано.
на дистанционото
3. Натиснете бутона
управление, за да се появи списъка с
източниците.
4. Натиснете бутона q неколкократно, за да
изберете EXT2 и натиснете бутона u/
, за
да потвърдите избора.
Свързване на декодер и VCR
Свържете еврокабела 4 към вашия декодер и към
специалното място за свързване на еврокабел на
вашия рекордер.Погледнете също така наръчника
на вашия рекордер. Внимание: не поставяйте
рекордера твърде близо до екрана, тъй като някой
рекордери са чувствителни към сигналите от
екрана. Спазвайте минимално разстояние от 0.5
метра от екрана.
Съвет
Можете също така да свържете вашия
декодер директно към EXT1 или EXT2
посредством еврокабел.
Свързване на 2 VCR
устройства или на VCR и
DVD рекордер
С еврокабели
Само с кабел за антена
1. Свържете кабелите на антената 1 и 2 както е
показано.
2. Настройте тестовия сигнал на вашия рекордер
и запаметете тестовия сигнал под програма с
номер 0. Погледнете също така инструкцията
за експлоатация на вашия рекордер
1. Свържете кабелите на антената 1 и 2 както е
показано.
2. Свържете VCR устройствата или DVD
рекордера към EXT1 и ЕХТ2 с еврокабели 4
и 5.
на дистанционото
3. Натиснете бутона
управление, за да се появи списъка с
източниците.
4. Натиснете бутона q , за да изберете ЕХТ1
или EXT2 и натиснете бутона u/
, за да
потвърдите избора.
Само с кабели за антена
1. Свържете кабелите на антената 1, 2 и 3 както
е показано.
2. Настройте тестовия сигнал на вашия рекордер
и запаметете тестовия сигнал под програма с
номер 0. Погледнете също така инструкцията
за експлоатация на вашия рекордер.
25
Свързване на DVD плеър,
кабелна телевизия или
игрова конзола
През HDMI място за свързване
HDMI е водещ нов стандарт за цифрови видео и
аудио свръзки.
1. Свържете вашето оборудване с HDMI мястото
за свързване.
на дистанционото
2. Натиснете бутона
управление, за да се появи списъка с
източниците.
3. Натиснете бутона q , за да изберете HDMI1
или HDMI2 и натиснете бутона u/
, за да
потвърдите избора.
Свързване на сателитен
приемник
С еврокабел
1. Свържете кабелите на антената 1 и 2 както е
показано.
2. Свържете сателитния приемник към EXT1 или
ЕХТ2 с еврокабел 3.
на дистанционото
3. Натиснете бутона
управление, за да се появи списъка с
източниците.
4. Натиснете бутона q , за да изберете ЕХТ1
или EXT2 и натиснете бутона u/
, за да
потвърдите избора.
С Компонентните видео места за
свързване
Погледнете ‘Свързване на DVD плеър, сателитен
приемник или кабелна телевизия’.
26
Свързване на DVD плеър,
сателитен приемник или
кабелна телевизия
С Компонентни видео места за
свързване
1. Свържете трите отделни компонентни видео
кабела 1 към YPbPr жаковете на DVD плеъра
и към Y (жълт), Pb (син) и Pr (червен) жаковете
на EXT4 на телевизора.
2. Свържете аудио кабела към L и R аудио
жаковете на DVD плеъра и към L/R аудио
жаковете на EXT4 2.
на дистанционото
3. Натиснете бутона
управление, за да се появи списъка с
източниците.
4. Натиснете бутона q , за да изберете ЕХТ4
и натиснете бутона u/
, за да потвърдите
избора.
5. В случай че искате да свържете кабелна
телевизия и/или сателитен применик, свържете
също така кабела на кабелната телевизия
и/или кабела на сателитната чиния 3 и кабела
на антената 4.
Бележка
- Кабелите обикновенно са с цветен код.
Свързвайте червен към червен, бял към бял,
т.н.;
- Означенията на компонентните видео
гнезда може да се различават, взависимост
от свързания DVD плеър. Въпреки, че
обозначенията може да се различават,
буквите B и R са стандартни за синия и
червения съставни сигнали, като съответно Y
означава луминантен сигнал. Обърнете се към
инструкцията на DVD плеъра за подробности
за обозначенията и свръзките.
- За да получите опитимално удоволствие
от гледането е препоръчително за да
превключите вашето оборудване на найвисоките възможни поддържани режими на
разделителна способност.
Внимание
В случай, че видеите прескачащи образи,
грешни цветове или липса на цвят, липса
на картина, или дори комбинация от всичко
това на екрана, проверете дали свръзките са
направени правилно и дали разделителната
способност и стандарта на сигнала на
свързаното оборудване са нагласени правилно.
Погледнете инструкция за експлоатация на
оборудването.
27
Свързване на компютър
Поддържани компютърни разделителни
способности
640 x 480, 60 Hz
800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz
800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
Бележка
- Само цифровия изход на компютъра може да
се свърже посредством DVI към HDMI кабел.
VGA свръзкате не се поддържа.
- Преди да свържете компютъра към
телевизора, изберете от настройките на
монитора на компютъра, честотата на
обновяване да е на 60 Hz.
640 x 480, 85 Hz
1024 x 768, 72 Hz
800 x 600, 60 Hz
800 x 600, 72 Hz
1024 x 768, 75 Hz
1024 x 768, 85 Hz
Свързване на камера,
фотоапарат, игрова
конзола
1. Свържете камерата, фотоапарата или
игровата конзола.
2. За моно оборудване, свържете към VIDEO 2
и AUDIO L 3 (само).
За стерео оборудване, свържете и AUDIO L
и AUDIO R 3.
S-VHS качество с S-VHS камера се постига
като свържете S-VHS кабелите към S-VIDEO
входа 1 и AUDIO L/R входовете 3.
Внимание:
не свързвайте кабелите 1 и 2 едновремено. Това
може да доведе до смущение в картината.
Компютър снабден с DVI място за
свързване
1. Използвайте DVI към HDMI кабел, за да
свържете към едно от HDMI местата за
свързване на вашия телевизор 1.
2. Свържете аудио кабела към аудио жака на
компютъра и към L/R аудио жаковете на
телевизора EXТ3 2.
на дистанционото
3. Натиснете бутона
управление, за да се появи списъка с
източниците.
4. Натиснете бутона q, за да изберете HDMI1
или HDMI2 и натиснете бутона u/
, за да
потвърдите избора.
на дистанционото
3. Натиснете бутона
управление, за да се появи списъка с
източниците.
4. Натиснете бутонаq , за да изберете
, за да
ЕХТ3 и натиснете бутона u /
потвърдите избора
28
Свързване на слушалки
1. Пъхнете жака в гнездото за слушалки i както
е показано.
2. Импеданса на слушалките трябва да е между
8 и 400 Ohm. Гнездото за слушалките е
предназначено за 3.5 мм жак.
Съвет
Натиснете бутона
на дистанционото
управление, за да спрете звука от вградените
високоговорите на телевизора. За да
включите звука, натиснете бутона
отново.
29
Възможни проблеми
По-долу има списък с проблеми, с които може да се сблъскате при употребата на телевизора.
Преди да се обадите до сервиза, направете тези простички проверки.
Проблем
Възможно разрешение
Няма изображения на екрана
- Проверете дали захранващия кабел е правилно
включен в контакта и към телевизора. Ако все още
няма захранване, изключете кабела. Изчакайте 60
секунди и пъхнете отново кабела.
- Н а т и с н ет е б у т о н а
на дистанционото
управление.
Слаб сигнал (шум със снежинки)
- Проверете свързването на антената към телевизора
и към гнездото за антената на стената.
- Опитайте се ръчно да настроите картината.
- Избрали ли сте правилната система на телевизора.
- Натиснете бутона
, за да проверите силата на
сигнала.
Липса на картина
- Уверете се, че осигурените кабели са свързани правилно
(кабела на антената към телевизора, другия кабел
на антената към рекордера, захранващите кабели,
...).
- Уверете се, че сте избрали правилния източник.
- Уверете се, че защитата от деца е изключена.
Липса на звук на определени канали
- Проверете дали е избрана правилната система на
телевизора.
Липса на звук
- Уверете се, че звука не е намален докрай. - Проверете
дали режима за изключване на звука (
) не в
включен. Ако режим за изключване на звука е
включен, натиснете бутона
, за да деактивирате
този режим.
- Проверете свръзките между допълнителното
оборудване и телевизора.
Смущения в звука
- Опитайте да изключите всички електрически уреди,
за да преотвратите смущение, например, сешоар,
прахосмукачка.
Не може да разберете езика на екрана,
за да оперирате с телевизора
- Натиснете бутона
екрана.
, за да излезете от менюто на
- Натиснете бутона
.
- Натиснете бутона
неколкократно, за да изберете
четвъртия предмет от менюто.
- Натиснете бутона q два пъти.
- Натиснете бутоните u, за да изберете правилния
език.
- Натиснете бутона pq, за да потвърдите избора.
- Натиснете бутона
, за да излезете от менюто.
Телевизора не отговаря на командите - Преместете го по-близо до приемника на предната
на дистанционото управление
страна на телевизора.
- Проверете как сте поставили батериите.
- Пробвайте да смените батериите.
30
Едно или няколко малки петънца на екрана, които се появяват на екрана
като статични точки с червен, син,
зелен или черен цвят.
Това не е проблем. Панела с течни кристали е
изграден с много висока прецизна технология,
която ви дава най-фините детайли на картината.
Понякога, няколко неактивни пиксела може да се
си променят цвета заедно със смяната на картината
Бележка: това не оказва влияние на работата на
телевизора.
Смущения или трептения на картината - Шума се появява ако връзката към цифрово оборудване
в HD режим
като DVD плеър или Set-top box се разпадне.
Погледнете инструкцията за експлоатация на
цифровото оборудване, което свързвате.
- Използвайте стандартен-съставен (висококачествен)
HDMI към DVI кабел.
Няма звук или картина но, светлиния
индикатор на предния панел свети в
червено
- Н а т и с н ет е б у т о н а
управление.
Режима за компютър не работи
- Проверете дали всички свръзки са направени
правилно.
- Проверете дали е избран правилния източник.
Натиснете бутона
, за да влезете в списъка с
източниците и изберете правилния източник.
- Проверете дали сте настроили компютъра на
съвместима разделителна способност на дисплея.
- Проверете настройките на видео к артата на
компютъра.
S-video цвета избледнява
- Проверете дали SVHS кабела е правилно свързан.
- Натиснете бутона Р+ на дистанционото управление, за
да пуснете следващия канал и след това натиснете
бутона Р-, за да се върнете към предишния канал.
на дистанционото
Наличие на черни ленти в горната и - Променете честотата на обновяване на компютъра
долната част на екрана в режим за
на 60 Hz.
компютър
31
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement