Philips | 43PFS4012/12 | Owner's Manual | Philips 4000 series Full HD Ултратънък LED телевизор 43PFS4012/12 Ръководство за притежателя

Philips 4000 series Full HD Ултратънък LED телевизор 43PFS4012/12 Ръководство за притежателя
Регистрирайте вашия продукт и си осигурете поддръжка на адрес
www.philips.com/welcome
Ръководство за потребителя
32PHS4012
42PFS4012
43PFS4012
50PFS4012
PHILIPS
Съдържание
Безопасност и поддръжка на екрана 5
Безопасност
5
Опасност от токов удар или
пожар!
5
Опасност от късо съединение или
пожар!
5
Опасност от нараняване или
повреда на телевизора!
5
Опасност от нараняване на деца! 6
Опасност от поглъщане на
батериите!
6
Опасност от прегряване!
6
Опасност от нараняване, пожар
или повреда на захранващия кабел!
6
Опасност от увреждане на слуха! 6
Ниски температури
6
Поддръжка на екрана
6
ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА
7
Прочетете инструкциите за
безопасност
7
Монтаж на стойката на телевизора и
инструкции за стенен монтаж
7
Монтаж на стойката на телевизора
7
Инструкции за стенен монтаж
7
Съвети при монтаж
8
Електрозахранващ кабел
8
Кабел за антена
8
Сателитна чиния
8
Свързване на вашите устройства
Информация относно свързването
Справочник за свързване
Порт за антена
HDMI портове
Y Pb Pr - Audio L R
CVBS - Audio L R
Аудио изход - оптичен (SPDIFOUT)
Общ интерфейс - CAM
CI+
CAM
Цифрова приставка-STB
Сателитен приемник
Система за домашно кино
Свързване с HDMI ARC
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
2
Свързване с HDMI
Плеър за Blue-ray дискове
DVD плеър
Игрова конзола
USB флаш устройство
Компютър
Слушалки
USB интерфейс
12
12
12
13
13
13
13
13
Включване
Включване/изключване на
захранването, режим на готовност
Включване на захранването
Режим на готовност
Изключване на захранването
Бутони на телевизора
14
14
14
14
14
14
Дистанционно управление
1. Преглед на клавиши
Отгоре
В средата
Отдолу
2. Преглед на клавиши
Отгоре
В средата
Отдолу
ИЧ сензор
Батерии
Почистване
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
Телевизионни канали
Списък на каналите
Относно списъка с канали
Отваряне на списък с канали
Филтриране на списък с канали
Гледане на телевизионни канали
Настройте канал
За преместването на канали
Заключване на канал
Предпочитани канали
Отваряне на менюто за канал
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
21
Канал
21
Инсталиране на канал - антена, кабел21
Актуализация на канали
21
Инсталиране на канал - сателит
22
Гледане на сателитен канал
22
Инсталиране на сателитен канал 22
Редактиране на канал
22
Списък с график
22
Информация за сигнал
23
Информация за CI
23
Актуализация на софтуер през (OAD)
23
Налаштування антени
23
Ръчно инсталиране
23
Добавяне на сателит
23
Настройка на приемо-предавател
23
Настройка на Ku_HOTBIRD
24
Справочник на телевизионните
програми
От какво имате нужда
Използване на програмата на
телевизията
Отваряне на програмата на
телевизията
Запис
Напомняне
Пред. ден
Следващ ден
Час
27
Настройки за време
27
Таймер за заспиване
27
Часова зона
27
Автоматично преминаване в режим
на готовност
27
Таймер за извеждане на меню на
екрана
27
Лятно часово време
27
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Заключване на системата
Задаване на парола
Заключване на канал
Родителски контрол
Заключване на клавиши
27
27
27
27
27
27
НАСТРОЙКА
28
Общи настройки
28
Език
28
Език на телетекст
28
Език на аудио
28
Език на субтитрите
28
Увреден слух
28
Файлова система на PVR
28
Съотношение широчина/височина
28
Син екран
28
При първия монтаж
28
Нулиране
28
Актуализация на софтуер през USB
28
HDMI CEC-Easylink
28
Помощ
28
24
24
24
24
24
25
25
25
Записване и промяна на време
25
Записване
25
От какво имате нужда
25
Запис на предаване
25
Отваряне или изтриване на списъка
със записи
25
Смяна на време
26
От какво имате нужда
26
Използване на Time Shifting (Смяна
на време) за програма
26
Повторно възпроизвеждане
26
Източници
26
Превключване на сигнал от устройство
26
От режим на готовност
26
Easylink
26
3
КАРТИНА
Настройка на картината
28
28
ЗВУК
Настройка на звука
29
29
МУЛТИМЕДИЯ
От USB връзка
Снимка
Музика
Филм
ТЕКСТ
29
29
29
30
30
31
Информация за спецификации
31
Разделителна способност на дисплея31
Мултимедия
31
Сила на звука
31
Разделителна способност на дисплея31
Тунер/Приемане/Предаване
32
Дистанционно управление
32
Електрозахранване
32
Размери и тегло
32
Софтуер
33
Актуализация на софтуер
33
Софтуер с отворен код
33
Декларация за лицензиране на отворен
код
33
Отстраняване на неизправности и
поддръжка
Общи проблеми
Проблеми с каналите
Проблеми с картината
Проблеми със звука
Проблеми с HDMI връзката
Проблеми с връзката от компютър
Свържете се с нас
Предупреждение
34
34
34
35
33
35
35
36
36
Условия за ползване, авторски права и
лицензи
36
Условия за ползване
36
Авторски права и лицензи
36
4
Опасност от късо съединение или
пожар!
Безопасност и
поддръжка на екрана
• Никога не излагайте дистанционното
управление или батериите на дъжд, вода
или прекомерна топлина.
• Избягвайте прилагане на сила спрямо
захранващите щепсели. Нестабилно
поставени захранващи щепсели могат да
предизвикат искрене или пожар.
Безопасност
Опасност от токов удар или
пожар!
• Никога не излагайте телевизора на
дъжд или вода.
• Никога не поставяйте съдове с
течности, като например вази, в близост
до телевизора. Ако течността се разлее
или попадне в телевизора, незабавно
изключете телевизора от електрическия
контакт. Свържете се с Центъра за
обслужване на клиенти на Philips за
проверка на телевизора, преди да го
използвате отново.
• Никога не поставяйте телевизора,
дистанционното управление или
батериите близо до открит пламък или
други източници на топлина, включително
и директна слънчева светлина.
• За да предотвратите
разпространението на пожар, винаги
дръжте свещи и други източници на
пламък далеч от телевизора,
дистанционното управление и батериите.
• Никога не поставяйте каквито и да са
предмети във вентилационните отвори
или в други отвори на телевизора.
• Когато телевизорът се завърти, се
уверете, че захранващият кабел не е
опънат. Опъване на захранващия кабел
може да разхлаби връзките и да
предизвика искрене.
• За да изключите телевизора от
електрическата мрежа, щепселът за
захранване на телевизора трябва да бъде
изключен от захранващия контакт. При
изключване на електрозахранването,
винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.
Уверете се, че винаги имате пълен достъп
до щепсела, захранващия кабел и
захранващия контакт.
Опасност от нараняване или
повреда на телевизора!
• За вдигане и пренасяне на телевизора,
който тежи повече от 25 кг или 55 паунда,
са необходими двама души.
• При монтиране на телевизора върху
стойка, използвайте само предоставената
с телевизора стойка. Закрепете здраво
стойката към телевизора. Поставете
телевизора върху плоска равна
повърхност, която може да издържи
общото тегло на телевизора и стойката.
• При стенен монтаж на телевизора,
използвайте само стенна конзола, която
може да издържи теглото на телевизора.
Фиксирайте стенната конзола към стена,
която може да издържи общото тегло на
телевизора и стенната конзола. TP Vision
Europe B.V. не носи никаква отговорност
за неправилен стенен монтаж, който е
предизвикал произшествие, нараняване
или повреда.
• Ако се налага да оставите телевизора
в положение за съхранение, демонтирайте
стойката от телевизора. Никога не
поставяйте телевизора върху задната му
страна с монтирана стойка.
• Преди да включите телевизора в
захранващия контакт се уверете, че
електрическото напрежение съответства
на стойността, отпечатана върху задната
страна на телевизора. Никога не
включвайте телевизора в електрическия
контакт, ако напрежението е различно.
• Части от този продукт може да са
направени от стъкло. Бъдете внимателни,
за да избегнете нараняване и повреда.
5
Опасност от нараняване на деца!
Опасност от увреждане на слуха!
• Следвайте тук посочените предпазни
мерки, за да предотвратите падане на
телевизора и нараняване на деца:
• Никога не поставяйте телевизора
върху повърхност, покрита с плат или друг
материал, който може да бъде издърпан.
• Уверете се, че никоя част на
телевизора не се подава от краищата на
повърхността, върху която е поставен
телевизора.
• Никога не поставяйте телевизора
върху висока мебел (като например рафт
за книги), без преди това да закрепите
съответната мебел и самия телевизор към
стената или към друга подходяща опора.
• Обяснете на децата за възможните
опасности при катерене върху мебелите
за достигане на телевизора.
• Избягвайте използването на слушалки
тип "тапи" или стандартни слушалки с
голяма сила на звука за продължителни
периоди от време.
Ниски температури
• Ако телевизорът се транспортира при
температури под 5oC или 41oF,
разопаковайте го и изчакайте, докато
температурата му се изравни със стайната
температура, преди да свържете
телевизора към захранващия контакт.
Поддръжка на екрана
• Избягвайте статичните изображения,
доколкото е възможно. Статичните
изображения са изображения, които
остават на екрана за продължителни
периоди от време. Пример: екранни
Опасност от поглъщане на
менюта, черни ленти и показване на
батериите!
часовото време. Ако се налага да
• Части от този продукт може да са
използвате статични изображения,
направени от стъкло. Бъдете внимателни,
намалете контраста и яркостта на екрана,
за да избегнете нараняване и повреда.
за да се избегне повреда на екрана.
• Изключвайте телевизора от контакта
Опасност от прегряване!
преди почистване.
• Почиствайте телевизора и рамката с
• Никога не поставяйте телевизора в
затворено пространство. Винаги оставяйте мека и влажна кърпа. Никога не
използвайте вещества като спирт,
междинно разстояние най-малко 4 инча
химикали или домашни почистващи
или 10 см около телевизора с цел
препарати за почистване на телевизора.
вентилация. Уверете се, че пердета или
• Опасност от повреда на екрана на
други предмети не покриват
телевизора! Никога не докосвайте,
вентилационните отвори на телевизора.
натискайте, търкайте или драскайте екрана
с какъвто и да е предмет.
Опасност от нараняване, пожар
• За да избегнете изкривяване и
или повреда на захранващия
избледняване на цветовете, избърсвайте
кабел!
капчиците вода възможно най-скоро
• Никога не поставяйте телевизора или
• Забележка: Статичните изображения
други предмети върху захранващия кабел. може да доведе до трайно увреждане на
• Изключвайте телевизора от
телевизионния екран.
електрическия контакт и антената преди
• Статични изображения не трябва да се
гръмотевични бури. По време на
показват на LCD (течно-кристалния) екран
гръмотевични бури не докосвайте никоя
в продължение на повече от два часа, тъй
част на телевизора, захранващия кабел или като това може да доведе до призрачни
кабела на антената.
изображения. За да предотвратите това,
намалете яркостта и контраста на екрана.
6
• Гледането на предавания във формат
4:3 формат за продължителни периоди от
време могат да доведе до оставане на
различни следи по левия и десния край на
екрана, както и по краищата на картината.
Избягвайте използването на този режим
за продължителни периоди от време.
• Показването на статични изображения
от видеоигри или компютри за
продължителен период от време може да
доведе до частични остатъчни
изображения и появата на призрачни
изображения, причинени от прогаряне на
екрана. Намалете яркостта и контраста на
екрана, когато използвате телевизора по
този начин.
• Призрачни изображения, частични
остатъчни изображения, както и други
следи, които се появяват на екрана на
телевизора, в резултат на посочените погоре причини, не се покриват от
гаранцията.
телевизора. В случай, че сте загубили
Краткото практическо ръководство,
можете да го изтеглите от
www.philips.com. Използвайте продуктовия
номер на типа на телевизора, за да
потърсите Краткото практическо
ръководство за изтегляне.
Инструкции за стенен монтаж
Вашият телевизор е подготвен и за
съвместима с VESA конзола за стенен
монтаж (продава се отделно).
Използвайте следния VESA код при
закупуване на конзола за стенен монтаж.
За да фиксирате конзолата надеждно,
използвайте винтове с дължина, посочена
в чертежа.
VESA
TV
L
min.&max.
ПЪРВОНАЧАЛНА
НАСТРОЙКА
Съвети: Тази илюстрация е само за
справка.
Обърнете внимание на следното: "L"
означава дебелината на VESA.
32PHS4001 / 32PHT4001:
VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /
49PFS4001 / 49PFT4001:
VESA MIS-F 200x300mm.
Горна страна M6x43mm.
Долна страна M6x28mm.
32PHS4012:
VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.
43PFS4012:
VESA MIS-F 400x200mm.
Горна страна M6x45mm.
Долна страна M6x23mm.
50PFS4012/12:
VESA MIS-F 200x200mm.
Горна страна M6x45mm.
Долна страна M6x23mm.
Прочетете инструкциите за
безопасност
Моля, първо прочетете инструкциите за
безопасност, преди да използвате
телевизора . В Help (Помощ), отидете на
Безопасност и поддръжка на екрана.
Монтаж на стойката на
телевизора и инструкции за
стенен монтаж
Монтаж на стойката на
телевизора
Инструкциите как да монтирате
стойката на телевизора можете да
намерите в Краткото практическо
ръководство, което е приложено в
картонената кутия, когато разопаковате
Внимание:
Стенният монтаж на телевизора изисква
7
специални умения и трябва да се извършва
само от квалифициран специалист.
Стенният монтажът на телевизора трябва
да отговаря на стандартите за
безопасност в зависимост от теглото на
телевизора. Също така, преди да
разположите телевизора, прочетете
предпазните мерки за безопасност.
TP Vision Europe B.V. не носи никаква
отговорност за неправилни действия и
монтаж на телевизор, които са довели до
произшествие, нараняване или повреда.
Свързване на вашите
устройства
Информация относно
свързването
Справочник за свързване
Съвети при монтаж
• Разположете телевизора далеч от
пряка слънчева светлина.
• Разположете телевизора на
разстояние до 15 см от стената.
• Идеалното разстояние за гледане на
телевизора е равно на дължина 3 пъти
колкото размера на диагонала на екрана.
Когато седите, очите ви трябва да бъдат
на нивото на центъра на екрана.
Електрозахранващ кабел
• Поставете щепсела докрай в контакта.
• Уверете се, че щепселът в стенния
контакт е достъпен по всяко време.
• Съвети: Ако не използвате телевизора
за дълъг период от време, извадете
захранващия кабел.
Винаги свързвайте устройство към
телевизора с най-високо възможно
качество на връзката. Също така
използвайте кабели с добро качество, за
да осигурите по-доброто предаване на
Кабел за антена
картината и звука. Ако имате нужда от
помощ при свързване на няколко
• Поставете куплунга на антената
плътно в гнездото ANTENNA (Антена) от устройства към телевизора, можете да
разгледате справочника за свързване на
задната страна на телевизора.
телевизора на сайта на Philips.
• Можете да свържете сигнал от ваша
Справочникът предлага информация за
собствена антена, идващ от
начините за свързване и за типа кабели,
разпределителна система на антената.
които да се използват. Отидете на
Използвайте IEC съвместим коаксиален
www.connectivityguide.philips.com.
конектор 75 ома RF за антена.
Използвайте тази връзка за антена за
входящи сигнали тип DVB-T и DVB-C.
Сателитна чиния
За модели PHS и PFS.
Свържете сателитния конектор тип F
към сателитната връзка SAT на гърба на
телевизора.
8
Порт за антена
управлявате свързано устройство с
дистанционното управление на
телевизора, тъй като EasyLink използва
HDMI CEC (Контрол на битова
електроника), за да комуникира с
DVB-T/T2
свързаните устройства. Устройствата
трябва да поддържат HDMI CEC и трябва
да са свързани с HDMI връзка.
Настройка на EasyLink: Телевизорът се
доставя с включен Easylink. Уверете се, че
всички HDMI CEC настройки са правилно
Ако имате разполагате с декодер
зададени на устройствата, свързани с
(цифров приемник) или записващо
EasyLink. EasyLink може да не работи с
устройство, свържете кабелите на
устройства от други марки.
антената за предаване на сигнала от
HDMI CEC при други марки: Функцията
антената първо през декодера или
за HDMI CEC има различни наименования
записващото устройство преди той да
за различните марки. Някои примери са:
влезе в телевизора. По този начин,
Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro
антената и декодерът могат да изпратят
Link, Simplink и Viera Link. Не всички марки
евентуални допълнителни канали към
са напълно съвместими с EasyLink.
записващото устройство, които да се
Примерни наименования на HDMI CEC
записват.
са собственост на техните съответни
HDMI портове
собственици.
Работа с устройства: Можете да
работите с устройство, свързано с HDMI и
настроено с HDMI CEC на връзките на
телевизора. Натиснете бутон MENU
(Меню), за да влезете в главното меню и
изберете SETTING (Настройка), натиснете
бутона OK, за да влезете в менюто с
настройки, на екрана натиснете бутона
Качество на HDMI
▲/▼, за да изберете HDMI CEC.
HDMI връзката осигурява най-добро
Натиснете бутона OK, за да влезете в
качество на картината и звука.
подменюто, изберете CEC control
Използвайте HDMI кабел за
(Управление на CEC), за да го включите и
телевизионния сигнал.
можете да настроите тези опции.
За най-добро предаване на качествен
Включен или изключен Easy-Link: Влезте
сигнал, използвайте високоскоростен
в менюто с настройки, на екрана
HDMI кабел и не използвайте HDMI кабел, натиснете бутона ▲/▼, за да изберете
който е по-дълъг от 5 м.
HDMI CEC. Натиснете бутона OK, за да
HDMI MHL
влезете в подменюто, изберете CEC
HDMI 3 връзката на телевизора има
control (Управление на CEC), за да го
HDMI MHL (Мобилна връзка с висока
включите или изключите.
разделителна способност).
Дистанционно управление на Easy-Link:
Забележка: 32PHS4012: HDMI 2 връзката Ако искате да свържете устройства, но не
на телевизора има HDMI MHL (Мобилна
искате да ги използвате с дистанционното
връзка с висока разделителна способност). управление на телевизора, можете
HDMI CEC-Easylink
отделно да изключите дистанционното
Easylink: Easylink: С Easylink можете да
управление Easy-Link.
9
Можете да управлявате няколко
устройства, съвместими с HDMI-CEC, с
дистанционното управление на
телевизора.
В менюто с настройки изберете EasyLink
Remote control (Дистанционно управление
на EasyLink) и изберете off (изключено).
DVI към HDMI
Ако все още притежавате устройство,
което има само DVI връзка, можете да
свържете устройството с някоя от HDMI
връзките чрез адаптер за DVI към HDMI.
Използвайте адаптер за DVI към HDMI
сигнал, ако вашето устройство има само
DVI връзка. Използвайте една от HDMI
връзките и добавете кабел Audio L/R към
Audio in за звук, който се намира на гърба
на телевизора.
Y Pb Pr
Компонентният видеосигнал
представлява висококачествена връзка.
YPbPr връзката може да се използва за
телевизионни сигнали с висока
разделителна способност (HD).
Mini - YPbPr
Моля, използвайте мини YPbPr кабел за
свързване. Обърнете внимание на
цветовете на YPbPr (зелен, син, червен)
конектора, когато свързвате.
Използвайте аналогов кабел Audio L/R,
ако вашето устройство предава и звук.
CVBS - Audio L R
Съставният видеосигнал CVBS
представлява висококачествена връзка. До
порта за CVBS сигнал се намират
портовете за ляв и десен звуков сигнал Audio.
Аудио изход - оптичен (SPDIFOUT)
Защита срещу копиране
DVI и HDMI кабелите поддържат HDCP
(Защита на широколентово цифрово
съдържание). HDCP е сигнал за защита
срещу копиране, който не позволява
копирането на съдържание от DVD диск
или Blu-ray диск. Също така е познат и
като DRM (Система за управление на
цифрови права).
Y Pb Pr - Audio L R
Съставният видеосигнал CVBS
представлява висококачествена връзка. До
порта за CVBS сигнал се намират
портовете за ляв и десен звуков сигнал Audio.
COMPONENT
Оптичният аудио изход е връзка за
висококачествен звук. Тази оптична връзка
може да поддържа 5.1 аудио канала. Ако
вашето устройство - обикновено това е
домашно кино (HTS), няма връзка с HDMI
ARC, можете да използвате тази връзка с
оптичен аудио вход на HTS. Връзката на
оптичния аудио изход изпраща звука от
телевизора до HTS.
Можете да натиснете бутона MENU
(Меню), за да влезете в главното меню и
да изберете SOUND (Звук), натиснете
OK, за да влезете в подменюто, след
което на екрана натиснете бутона ▲/▼, за
да изберете режим SPDIF, натиснете
бутоните ◄/►, за да настроите опции
като PCM, Auto (Автоматично), off
(изключен).
10
Общ интерфейс - CAM
Цифрова приставка-STB
CI+
Digital Receriver Set Box
TV
COMMON INTERFACE
FRONT
SMART CARD
CAM
Този телевизор е с готовност за CI с
условен достъп.
С CI+ можете да гледате качествени HD
програми (с висока разделителна
способност), като филми и спортни
събития, предлагани от цифровите
телевизионни оператори във вашия
регион. Тези програми се кодират от
телевизионните оператори и трябва да се
декодират с предплатен модул за CI+.
Свържете се с вашия цифров
телевизионен оператор, за да получите
повече информация за общите условия.
CAM
Поставете CAM модул.
Изключете телевизора, преди да
поставите CAM.
Използвайте CAM за правилния метод
на поставяне. Неправилното поставяне
може да повреди CAM и телевизора.
Използвайте интерфейсния слот CI на
телевизора, за да поставите CAM картата.
Като предната част на картата е
обърната към вас, внимателно поставете
CAM докрай.
Оставете картата в слота за постоянно.
Може да са необходими няколко минути,
за да се активира CAM.
Изваждането на CAM ще деактивира
излъчването на услугата на телевизора.
Ако CAM е поставена и абонаментните
такси са платени (методът на свързване
може да се различава), можете да гледате
излъчването на телевизора. Поставената
CAM е единствено за вашия телевизор.
Използвайте 2 антени, за да свържете
антената към цифровата приставка
(цифров приемник) и телевизора.
До връзките на антените свържете
HDMI кабела, за да свържете цифровата
приставка с телевизора.
Auto Standby (Автоматично
преминаване в режим на готовност)
Ако използвате само дистанционното
управление на цифровата приставка.
Направете това, за да не позволите на
телевизора са премине автоматично в
режим на готовност след период от 5
часа без натискане на дистанционното
управление на телевизора.
За да зададете Auto Standby
(Автоматично преминаване в режим на
готовност), натиснете бутона MENU
(Меню), изберете TIME (Време) и
натиснете бутона OK.
ТIME (Време) > Auto Standby
(Автоматично преминаване в режим на
готовност) и поставете плъзгача на off
(изключено).
Сателитен приемник
DVB-S/S2
Statellite Receriver
Свържете кабела на антената на
сателитната чиния към сателитния
11
приемник.
До връзките на антените свържете
HDMI кабела, за да свържете цифровата
приставка с телевизора.
Auto Standby (Автоматично
преминаване в режим на готовност)
Ако използвате само дистанционното
управление на цифровата приставка.
Направете това, за да не позволите на
телевизора са премине автоматично в
режим на готовност след период от 5
часа без натискане на дистанционното
управление на телевизора.
За да зададете Auto Standby
(Автоматично преминаване в режим на
готовност), натиснете бутона MENU
(Меню), изберете TIME (Време) и
натиснете бутона OK.
ТIME (Време) > Auto Standby
(Автоматично преминаване в режим на
готовност) и поставете плъзгача на off
(изключено).
Система за домашно кино
Свързване с HDMI ARC
Home Theatre
HDMI
(ARC)
необходимо да свързвате допълнителния
аудио кабел, който изпраща звука на
телевизионната картина към HTS. HDMI
ARC връзката съчетава и двата сигнала.
Синхронизиране на аудио към видео
(sync)
Ако звукът не съвпада с видео картината
на екрана, можете да зададете “забавяне”
за повечето системи за домашно кино с
устройство за възпроизвеждане на
дискове, за да се получи съответствие на
звука с видео картината.
Свързване с HDMI
Използвайте HDMI кабел, за да свържете
система за домашно кино (HTS) с
телевизора. Можете да свържете звуков
панел (саундбар) на Philips или HTS с
вграден диск плейър.
Ако системата за домашно кино няма
HDMI ARC връзка, добавете оптичен
аудио кабел (Toslink), за да изпратите звука
от телевизионната картина към системата
за домашно кино.
Синхронизиране на аудио към видео
(sync)
Ако звукът не съвпада с видео картината
на екрана, можете да зададете “забавяне”
за повечето системи за домашно кино с
устройство за възпроизвеждане на
дискове, за да се получи съответствие на
звука с видео картината.
Плеър за Blue-ray дискове
Използвайте високоскоростен HDMI
кабел, за да свържете плеъра за Blue-ray
Използвайте HDMI кабел, за да свържете дискове с телевизора.
Ако плеъра за Blue-ray дискове има
система за домашно кино (HTS) с
телевизора. Можете да свържете звуков
EasyLink HDMI CEC, можете да
панел (саундбар) на Philips или HTS с
управлявате плеъра с дистанционното
вграден диск плейър.
управление на телевизора.
HDMI ARC
HDMI 1 връзката на телевизора има
DVD плеър
HDMI ARC (Реверсивен звуков канал). Ако
Използвайте HDMI кабел, за да свържете
устройството, обикновено - система за
DVD плеъра с телевизора.
домашно кино (HTS), също има и HDMI
Ако DVD плеъра има EasyLink HDMI
ARC връзка, го свържете с HDMI 1 на този
CEC, можете да управлявате устройството
телевизор. С HDMI ARC връзката не е
12
за възпроизвеждане с дистанционното
управление на телевизора.
VGA порта на гърба на телевизора. След
това свържете аудио кабела към PCAUDIO за звук.
Игрова конзола
HDMI: За най-добро качество, свържете
игровата конзола с високоскоростен
HDMI кабел към телевизора.
Y Pb Pr – Audio L R: Свържете игровата
конзола с компонентен видео кабел (Y Pb
Pr) и добавете аудио L/R кабел за звук към
телевизора.
CVBS - Audio L R: Свържете игровата
конзола към телевизора с помощта на
комбиниран кабел (CVBS) и аудио L/R
кабел към телевизора.
USB флаш устройство
Можете да разглеждате снимки или да
възпроизвеждате музика и видеоклипове
от USB флаш устройство за свързване.
Поставете USB флаш устройство в една
от USB връзките на телевизора, докато
телевизорът е включен.
Телевизорът разпознава флаш
устройството и показва прозорец със
съвети дали можете да разглеждате USB
флаш устройството.
Ако съветите изчезнат, можете да
натиснете бутона SOURCE (Източник),
изберете MULTIMEDIA (Мултимедия) и
натиснете OK, за да влезете.
Компютър
Можете да свържете вашия компютър
към телевизора и да използвате
телевизора като компютърен монитор.
С HDMI
Използвайте HDMI кабел, за да свържете
компютъра с телевизора.
С DVI към HDMI
Като алтернатива можете да използвате
адаптер за DVI към HDMI, за да свържете
компютъра към HDMI и аудио L/R кабел
(мини жак 3,5 мм) към входа AUDIO IN
L/R на гърба на телевизора.
С VGA
Свържете жака PC IN (HD15-HD15) към
Слушалки
Можете да се свържете слушалки към
порт HEADPHONE (Слушалки) от задната
страна на телевизора. Натиснете бутона
+/- на дистанционното управление, за да
регулирате силата на звука.
USB интерфейс
Поставете USB устройство за
съхранение на данни в USB интерфейса на
телевизора. Натиснете бутона SOURCE
(Източник), за да влезете в менюто на
входния сигнал, а след това натиснете
бутона ▲/▼, за да изберете MULTIMEDIA
(Мултимедия). Натиснете бутона OK, за да
влезете в мултимедията, записана на USB
устройството.
Забележка:
1. Функцията USB поддържа файлове от
PHOTO/MUSIC/MOVIE/TEXT
(Снимки/Музика/Филми/Текст). Форматът
на USB устройството може да бъде само
от система FAT/FAT32.
2. Когато токът на USB порт, свързан към
външно устройство, превишава 500mA,
това ще доведе до повреда на телевизора.
3. Когато USB устройството работи, то
не трябва да се изважда. Това ще доведе
до повреда в системата на телевизора или
USB устройството.
13
Включване
1
SOURCE
CH+
2
CH VOL+
Включване/изключване на
захранването, режим на
готовност
3
4
VOL MENU
5
Включване на захранването
43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001
Преди да включите телевизора се
уверете, че електрозахранването е
стабилно. Когато телевизорът е свързан
към източник на електрозахранване, свети
индикатора на захранването. Ако
телевизорът разполага с електрически
превключвател “ ", натиснете края,
маркиран с "I", за да включите
захранването и натиснете края, маркиран с
5
3
1
2
4
"O", за да изключите захранването.
Когато индикаторът на захранването
1. SOURCE (
): Показване на
свети, натиснете клавиша “ " на
списъка с източници на сигнал.
дистанционното управление или бутона на
2. CH-/CH+ (
): Превключване на
панела на телевизора, за да включите
предишния/следващия канал.
захранването на телевизора.
3. VOL-/VOL+ (
):
намаляване/увеличаване
на
силата на звука.
Режим на готовност
4.
MENU(
):
включване/изключване
на
Когато телевизорът работи, натиснете
главното меню.
клавиша “ ", за да превключите телевизора
5.
: Включване/изключване на
в режим на готовност.
телевизора - за да изключите
захранването, моля, изключете
Изключване на захранването
захранващия кабел.
За да изключите телевизора напълно,
натиснете бутона или извадете
32PHS4012
захранващия кабел от контакта и след
това индикаторът на захранването ще
изгасне. Ако няма да използвате
телевизора за дълъг период от време,
извадете захранващия кабел.
Up
Бутони на телевизора
Right
Left
Ако сте загубили дистанционното
Rocker button combination
управление или батериите му са изтощени,
key(optional)
Down
все още ще можете да извършвате някои
Двупозиционен
комбиниран
бутон
основни операции с телевизора.
Разгледайте бутоните за управление по- (допълнителен):
Натиснете двупозиционния бутон OK:
долу:
①. След включване на телевизора, в
режима на OSD (екранното) меню,
32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012
14
натиснете OK, за да се покаже
менюто, което включва 4 вида: Menu
(Меню), Source (Източник), Power
(Захранване), Exit (Изход). По време
на работа с менюто, натиснете OK,
за да потвърдите операцията функцията е идентична с натискането
на бутон [OK] на дистанционното
управление.
②. В менюто без USB източник,
натиснете продължително
двупозиционния бутон OK за 2
секунди, за да се върнете към
предишната страница.
③. В менюто с USB източника, натиснете
продължително двупозиционния
бутон OK за 2 секунди, за да се
покаже менюто "Source Input"
(Източник на входа) на екрана.
Преместване на двупозиционния бутон
наляво/надясно:
①. В режим на работа без екранно
меню, преместете двупозиционния
бутон наляво/надясно, за да
намалите/увеличите силата на звука,
функцията е идентична с натискането
на бутона [VOL+]/[VOL-] на
дистанционното управление.
②. В режим на работа без екранно
меню, преместете двупозиционния
бутон наляво/надясно, за да
регулирате аналоговата стойност на
избрания елемент, функцията е
идентична с натискането на бутона
[◄]/[►] на дистанционното
управление.
Преместване на двупозиционния
бутоннагоре/надолу:
①. В режим на работа без екранно
меню, преместете двупозиционния
бутон нагоре/надолу, за да изберете
канал, функцията е идентична с
натискането на бутона [CH+]/[CH-]
на дистанционното управление.
②. В режим на работа с екранно меню,
преместете двупозиционния бутон
нагоре/надолу, за да изберете
елементите за настройка, функцията
е идентична с натискане на бутона
[▲]/[▼] на дистанционното
управление.
50PFS4012
3
1
2
1)
Бутон Menu (Меню): Натиснете
този бутон, за да се покаже менюто за
настройка. В режим на работа с
екранно меню натиснете този бутон, за
да се върнете към предишното меню.
2)
Standby (Режим на готовност): За
включване на телевизора или
връщането му обратно в режим на
готовност.
3) Двупозиционен комбиниран бутон:
Двупозиционен бутон OK: Натиснете
двупозиционния бутон, за да влезете в
менюто за избор на източник; в режим на
работа с екранно меню, натиснете
двупозиционния бутон, за да потвърдите
операцията, функцията е идентична като
бутона [OK] на дистанционното
управление.
Преместване на двупозиционния бутон
нагоре/надолу: Увеличаване/намаляване на
номер на канал; в режим на работа с
екранно меню, преместете
двупозиционния бутон нагоре/надолу, за
да изберете елементите за настройка,
функцията е идентична като натискане на
бутона [▲]/[▼] на дистанционното
управление.
Преместване на двупозиционния бутон
наляво/надясно: бутон за
намаляване/увеличаване на силата на звука;
в режим на работа с екранно меню,
преместете двупозиционния бутон
наляво/надясно, за да регулирате
аналоговата стойност, функцията е
идентична като натискане на бутона
[◄]/[►] на дистанционното управление.
15
Дистанционно
управление
1. Преглед на клавиши (серия
4001)
Отгоре
запишете. Натиснете (Record)(Запис) на
дистанционното управление, за да
зададете времето на записване.
5.
FORMAT
- Показва формата на картината.
6.
SETUP
- Натиснете този клавиш, за да се
покажат опции за настройка. Можете да
регулирате настройките по ваше желание.
В средата
1
4
2
1
4
2
5
6
5
3
6
1.
В готовност/Включване на
захранването:
- За включване на телевизора или
връщането му обратно в режим на
готовност.
2. Бутони за възпроизвеждане
,
,
,
,
- Клавиши за бърз достъп в режим USB:
Спиране, Пауза, Превъртане назад, Старт,
Бързо превъртане напред.
3.
TV GUIDE
- Незабавен достъп до справочника с
телевизионни програми.
- Наличието на електронен програмен
указател (EPG) зависи от телевизионните
оператори.
4.
Записване
- За записване на предаване от
телевизионна програма, натиснете бутон
(Record) (Запис) на дистанционното
управление.
- За програмиране на записване на
предстояща телевизионна програма,
натиснете TV GUIDE (Програма на
телевизия), а след това изберете
телевизионната програма, която искате да
7
3
8
9
1. MENU
- Включване/изключване на менюто.
2.
INFO
- Показване на информация за
програмата (когато е достъпна).
3.
BACK
- Връщане към предишния канал.
4. SOURCE
- За отваряне или затваряне на менюто
Source (Източник) - списък на свързаните
устройства.
5.
OPTION
- Избиране на елемент от опциите за
настройка на телевизора.
6. OK
- В режим на меню: Потвърждаване на
въведена информация или избор.
Бутони със стрелка/бутони
7.
за придвижване, за да се придвижвате
нагоре, надолу, наляво или надясно.
16
8.
EXIT
- Натиснете този бутон, за да излезете
от меню.
9.
CH LIST
- Преглед на списъка с канали.
2. Преглед на клавиши (серия
4012)
Отгоре
Отдолу
1
1
4
2
6
3
2
TV GUIDE
SETUP
FORMAT
5
6
1.
В готовност/Включване на
захранването:
- За включване на телевизора или
връщането му обратно в режим на
готовност.
2. Бутони за възпроизвеждане
3
4
,
5
7
1. CH-/CH+
- За превключване на
предишния/следващия канал в списъка с
канали. За отваряне на
предишната/следващата страница в
Text/Teletext (Текст/Телетекст).
2. -/+ Сила на звука
- За регулиране на силата на звука
3.
Цветни клавиши
- Функцията на бутона следва
инструкциите на екрана.
4. Цифрови клавиши (0~9)
- Избиране на канал или стойност.
5. SUBTITLE
- Показване на информация за субтитри,
когато има субтитри.
6.
Заглушаване на звука
- За заглушаване на звука или за
премахванен на заглушаването.
7. TEXT (ТЕКСТ)
- За отваряне или затваряне на
Text/Teletext (Текст/Телетекст).
,
,
,
- Клавиши за бърз достъп в режим USB:
Спиране, Пауза, Превъртане назад, Старт,
Бързо превъртане напред.
3.
TV GUIDE
- Незабавен достъп до справочника с
телевизионни програми.
- Наличието на електронен програмен
указател (EPG) зависи от телевизионните
оператори.
4.
Записване
- За записване на предаване от
телевизионна програма, натиснете бутон
(Record) (Запис) на дистанционното
управление.
- За програмиране на записване на
предстояща телевизионна програма,
натиснете TV GUIDE (Програма на
телевизия), а след това изберете
телевизионната програма, която искате да
запишете. Натиснете (Record)(Запис) на
дистанционното управление, за да
зададете времето на записване.
5.
FORMAT
- Показва формата на картината.
6.
SETUP
- Натиснете този клавиш, за да се
покажат опции за настройка. Можете да
регулирате настройките по ваше желание.
17
В средата
Отдолу
1
4
8
2
10
2
1
5
5
3
6
4
7
3
9
1.
- Включване/изключване на менюто.
2.
INFO
- Показване на информация за
програмата (когато е достъпна).
3.
BACK
- Връщане към предишния канал.
4.
SOURCES
- За отваряне или затваряне на менюто
Source (Източник) - списък на свързаните
устройства.
5.
OPTIONS
- Избиране на елемент от опциите за
настройка на телевизора.
6. OK
- В режим на меню: Потвърждаване на
въведена информация или избор.
7.
Бутони със стрелка/бутони
за придвижване, за да се придвижвате
нагоре, надолу, наляво или надясно.
8.
EXIT
- натиснете този клавиш, за да излезете
от менюто и DTV.
9.
LIST
- Преглед на списъка с канали.
10.
Цветни клавиши
- Функцията на бутона следва
инструкциите на екрана.
6
/
1.
-За да включите захранването и да
превключите на предишния/следващия
канал в списъка с канали. За отваряне на
предишната/следващата страница в
Text/Teletext (Текст/Телетекст).
/
2.
- За регулиране на силата на звука
3. Цифрови клавиши (0~9)
- Избиране на канал или стойност.
4. SUBTITLE
- Показване на информация за субтитри,
когато има субтитри.
5.
- За заглушаване на звука или за
премахванен на заглушаването.
6. TEXT (ТЕКСТ)
- За отваряне или затваряне на
Text/Teletext (Текст/Телетекст).
ИЧ сензор
Телевизорът може да получава команди
от дистанционно управление, което
използва IR (инфрачервена) връзка за
изпращане на команди. Ако използвате
такова дистанционно управление, дръжте
го близо до телевизора и се уверете, че
насочвате дистанционното към
инфрачервения сензор в предната част на
телевизора.
Уверете се, че линията на видимост
между дистанционното управление и
18
телевизора не е запречена от мебели,
стени или други предмети.
Батерии
1. Плъзнете капака на отделението за
батериите в посоката, посочена от
стрелката.
2. Поставете две батерии тип AAALR03-1,5V в дистанционното управление,
уверете се, че краищата с "+" и "-" на
батериите са поставени правилно.
3. Поставете отново вратичката на
отделението за батериите.
Почистване
Вашето дистанционно управление е
обработено с устойчиво на надраскване
покритие.
За да почистите дистанционното
управление, използвайте мека влажна
кърпа. Никога не използвайте вещества
като спирт, химикали или домашни
почистващи препарати за почистване на
дистанционното управление.
Телевизионни канали
Списък на каналите
Относно списъка с канали
След инсталирането на канали, всички
канали се показват в списъка с канали.
Каналите се показват заедно със своето
името, ако тази информация е достъпна.
Има списък с всички инсталирани канали.
Можете да филтрирате този списък само
за показване на телевизионни канали или
само на радио канали.
При избран списък с канали, натиснете
бутона ▲/▼, за да изберете канал, след
което натиснете бутона OK, за да гледате
избрания канал. Можете да преглеждате
страницата с канали нагоре или надолу в
списъка като използвате бутона CH-/
CH+.
Радиостанции
Ако има цифрово излъчване, по време на
инсталиране се инсталират цифрови
радиостанции. Превключете на радио
канал, така както превключвате на
телевизионен канал.
Отваряне на списък с канали
За да отворите текущия списък с канали..
Натиснете бутона SOURCE (Източник),
за да преминете в режим на телевизор
(DTV или ATV).
Натиснете бутона LIST (Списък), за да
отворите текущия списък с канали.
Натиснете бутона LIST (Списък) отново,
за да затворите списъка с канали.
Филтриране на списък с канали
Можете да филтрирате списък с всички
канали. Можете да настроите списъка с
канали само за показване на телевизионни
канали или само на радио канали.
За задаване на списък с филтри с всички
канали.
1. Докато гледате телевизионен канал.
2. Натиснете бутон ◄/►, за да изберете
списък.
3. Можете да изберете ALL (Всички),
DTV или ATV, HD, Radio list (Списък с
радио станции) и др.
Гледане на телевизионни
канали
Настройте канал
За да гледате телевизионни канали,
натиснете бутона SOURCE (Източник), за
да се покаже менюто за сигнали, можете
да изберете Satellite (Сателит), DTV, ATV
и натиснете OK, за да влезете.
Превключване на канали
За да превключите каналите, натиснете
бутона CH-/CH+.
Ако знаете номера на канала, въведете
номера в текущия телевизионен канал, а
след това телевизорът ще се превключи
автоматично на номера на канала, който
сте въвели.
19
Предишен канал
За да се върнете към предишния
настроен канал, натиснете бутона BACK
(Назад), за да върнете предишния канал
Радио канал
Ако има цифрово излъчване, по време на
инсталиране се инсталират цифрови
радиостанции. Превключете на радио
канал, така както превключвате на
телевизионен канал.
channel lock (заключен канал) и натиснете
бутона OK, за да влезете в списъка с
канали.
3. Натиснете бутон ▲/▼, за да изберете
вашия канал и натиснете бутона
на
дистанционното управление, за да
заключите канала, натиснете отново
бутона
, за да отключите канала.
Parental Guidance (Родителски контрол)
За да не позволите на децата да гледат
програма, която не е подходяща за
тяхната възраст, можете да използвате
За преместването на канали
1. Докато гледате телевизия, натиснете Parental Guidance (Родителски контрол).
Някои цифрови телевизионни оператори
бутона MENU (Меню) и изберете
са категоризирали програмите си по
CHANNEL (Канал), натиснете OK, за да
възраст. Когато оценката по възраст на
влезете.
2. В менюто на канала изберете Channel дадена програма е равна или по-висока от
възрастта, която сте задали като
Edit (Редактиране на канал) и натиснете
възрастова категория за вашето дете,
бутона OK, за да влезете в списъка с
програмата ще бъде заключена.
канали.
За задаване на възрастова категория..
3. В списъка с канали можете да
1. Докато гледате телевизионни канали,
натиснете бутона ▲/▼, за да изберете
натиснете
бутона MENU (Меню) и
вашия канал, натиснете бутона
на
изберете
LOCK
(Заключване), натиснете
дистанционното управление, за да
OK, за да влезете.
преместите канала и натиснете бутона
2. Въведете кода в системата за
▲/▼, за да го преместите.
заключване, за да влезете, изберете
4. Натиснете бутона OK, за да
Parental Guidance (Родителски контрол) и
потвърдите
натиснете бутона OK, за да влезете.
3. Натиснете бутон ◄/►, за да изберете
Заключване на канал
вашата възрастова категория.
Заключване и отключване на канал
Телевизорът ще поиска кода, за да
За да не позволите на деца да гледат
отключи програмата. За някои
канал или програма, можете да заключвате оператори/разпространители телевизорът
канали или да заключите програмата за
заключва само програма с по-висока
възрастни.
категория.
Можете да заключите канал, за да не
позволите на децата да го гледат. За да
Предпочитани канали
гледате заключен канал, трябва да
За предпочитаните канали
въведете кода за отключване. Не можете
Можете да създадете списък с
да заключвате програми от свързани
предпочитани канали, който съдържа само
устройства.
каналите, които искате да гледате. Когато
За да зададете заключен канал
1. Докато гледате телевизионни канали, е избран списъка с предпочитани канали
ще видите само любимите си канали,
натиснете бутона MENU (Меню) и
когато превключите между каналите.
изберете LOCK (Заключване), натиснете
Създаване на Favourite list (Списък с
OK, за да влезете.
предпочитания)
2. Въведете кода в системата за
1. Докато гледате телевизия, натиснете
заключване, за да влезете, изберете
20
бутона MENU (Меню) и изберете
CHANNEL (Канал), натиснете OK, за да
влезете.
2. В менюто на канала изберете Channel
Edit (Редактиране на канал) и натиснете
бутона OK, за да влезете в списъка с
канали.
3. В списъка с канали можете да
натиснете бутона ▲/▼, за да изберете
вашия канал, натиснете продължително
бутона
на дистанционното
управление, за да зададете вашия
предпочитан канал и натиснете
продължително бутона
отново, за да
го анулирате.
4. Натиснете бутона BACK(Назад), за да
върнете текущия канал. Можете да
продължите да натискате бутона
, за
да се покаже Favourite list (Списък с
предпочитания).
Преименуване на канал
1. Докато влизате в ATV канал,
натиснете бутона MENU (Меню) и
изберете CHANNEL (Канал), натиснете
OK, за да влезете.
2. В менюто на канала изберете Channel
Edit (Редактиране на канал) и натиснете
бутона OK, за да влезете в списъка с
канали.
3. Можете да натиснете бутона ▲/▼, за
да изберете вашия канал, натиснете
бутона
на дистанционното
управление, за да преименувате канала.
4. Натиснете бутона OK , за да
потвърдите името на канала.
Отваряне на менюто за канал
Натиснете клавиша MENU на
дистанционното управление, натиснете
клавиша ◄/►, за да изберете CHANNEL
(Канал) на екрана и натиснете клавиша
OK, за да влезете в менюто за канала.
Канал
Инсталиране на канал антена, кабел
Актуализация на канали
Сканиране за програми
Преди да гледате програмите на
телевизора, е необходимо да сканирате
програмите. (Забележка: Преди сканиране
се уверете, че антената е свързана
правилно).
Автоматична настройка
Натиснете клавиша MENU, за да влезете
в главното меню, изберете CHANNEL
(Канал) и натиснете клавиша OK, за да
влезете в менюто за канала. Изберете
Auto Tuning (Автоматична настройка) и
натиснете клавиша , за да отворите
опциите за настройка. Можете да
натиснете клавиша ▲/▼, за да регулирате
тези опции, а след това натиснете клавиша
OK за започване на търсенето.
Ръчна настройка на ATV
Изберете CHANNEL (Канал), натиснете
клавиша OK, за да влезете в менюто на
канала, изберете ATV Manual Tuning
(Ръчна настройка на АТV), а след това
натиснете , за да влезете в подменю.
Можете да натиснете клавиша ▲/▼, за да
изберете елемента, който искате да
настроите, а след това натиснете ◄/►, за
да настроите опциите или да търсите
ръчно канали.
Ръчна настройка на DTV
Изберете CHANNEL (Канал) и
натиснете клавиша OK, за да влезете в
менюто на канала. Изберете клавиша DTV
Manual Tuning (Ръчна настройка на DTV),
натиснете клавиша ◄/► за да изберете
канал, и натиснете клавиша OK за
започване на търсене.
21
Инсталиране на канал сателит
Гледане на сателитен канал
Натиснете бутона SOURCE (Източник)
на дистанционното управление, за да се
покаже менюто. Натиснете бутона ▲/▼,
за да изберете Satellite (Сателит) и
натиснете OK, за да влезете в сателитния
канал.
натиснете бутона CH LIST (Списък с
канали) на дистанционното управление, за
да се покаже тази информация.
Съвети: Натиснете бутона MENU
(Меню), за да излезете от настройката.
Редактиране на канал
Изберете CHANNEL (Канал), натиснете
бутона OK, за да влезете в менюто на
канала, изберете Channel Edit
(Редактиране на канал), натиснете бутона
Инсталиране на сателитен канал
OK, за да влезете в списъка с канали,
Преди да гледате сателитен канал,
натиснете бутона ▲/▼, за да изберете
трябва да инсталирате сателитен канал.
елемента, който искате да редактирате.
Този телевизор има вграден сателитен
Можете да изберете цветните бутони, за
приемник DVB-S/S2. Свържете кабела от
да редактирате тези програми като
сателитната антена директно с
следвате съветите от екрана.
телевизора. Използвайте коаксиален кабел,
Изтриване: Натиснете бутона
на
подходящ за свързване на сателитна
дистанционното управление, за да
антена. Уверете се, че сателитната чиния е изтриете избрания канал.
идеално центрирана, преди да започнете
Преместване: Натиснете бутона
на
инсталирането.
дистанционното управление, за да
За да инсталирате сателитен канал...
маркирате канал и натиснете бутона ▲/▼,
1. Натиснете бутона SOURCE и
за да го преместите, след което натиснете
изберете Satellite (Сателит), след това
бутона
, за да потвърдите
натиснете OK, за да влезете в сателитния местоположението.
канал.
Пропускане: Натиснете бутона
на
2. Натиснете бутона MENU (Меню) и
дистанционното управление, за да
изберете Channel (Канал), след това
прескочите канала, и отново натиснете
натиснете бутон OK, за да влезете в
бутона
, за да го отмените.
менюто на канала.
Предпочитан: Натиснете
3. Изберете Auto tuning (Автоматична
продължително бутона
на
настройка) и натиснете бутона OK, за да
дистанционното управление, за да
влезете в менюто Tuning Setup
зададете вашия предпочитан канал, и
(Конфигуриране на настройка). Можете да отново натиснете бутона
, за да го
натиснете бутона ▲/▼, за да изберете
отмените.
Country (Държава), Satellite (Сателит), Scan
Mode (Режим на сканиране), Channel Type
Списък с график
(Тип канал), Service (Услуга); натиснете
Изберете
CHANNEL (Канал) и
бутона ◄/►, за да настройте тези опции,
след което натиснете OK, за започване на натиснете клавиша OK, за да влезете в
менюто на канала. Изберете Schedule List
настройката.
(Списък с график) и натиснете клавиша
4. Телевизорът ще търси сателити,
OK, за да видите информацията за
налични при центрирането на вашата
списъка с графика или списъка за запис (тя
сателитна чиния. Това може
е налична само в режим DTV).
да отнеме няколко минути. Когато
настройката завърши, каналът ще се
запамети в списъка с канали - можете да
22
Информация за сигнал
бутона за придвижване ◄/►, за да
изберете желаната опция.
Изберете CHANNEL (Канал) и
Ъгъл на геогр. Дължина: Натиснете
натиснете клавиша OK, за да влезете в
бутона
за придвижване ◄/►, за да
менюто на канала. Изберете Signal
преместите
курсора и натиснете
information (Информация за сигнал) и
цифровите бутони на дистанционното
натиснете клавиша OK, за да видите
управление, за да въведете желаната
информацията за сигнала (тя е налична
стойност.
само в режим DTV).
Честотна лента: Натиснете бутона за
придвижване ◄/►, за да изберете
Информация за CI
желаната опция.
Изберете CHANNEL (Канал) и
2. Натиснете бутона
на
натиснете клавиша OK, за да влезете в
дистанционното управление, за да влезете
менюто на канала. Изберете CI information в меню Edit (Редактиране). Операциите от
(Информация за CI) и натиснете клавиша
меню Edit (Редактиране) са същите, както
OK, за да видите информацията за CI (тя
в менюто Add (Добавяне).
изисква модул CI CAM).
3. Натиснете бутона
на
дистанционното управление, за да влезете
в меню Channel Search (Търсене на канал).
Актуализация на софтуер
Натиснете бутона за придвижване ▲/▼,
през (OAD)
за да изберете желания елемент.
Избор на Off (Изкл.) или On (Вкл.)
Натиснете бутона за придвижване ◄/►,
за да зададете Channel Search (Търсене на
Налаштування антени
канал), като например: Scan Mode (Режим
Ръчно инсталиране
на сканиране), Channel Type (Тип канал) и
Натиснете бутона ▲/▼, за да изберете Service Type (Тип услуга).
4. Натиснете бутона
на
Dish Setup (Настройка на сателитна чиния)
дистанционното управление, за да
и натиснете бутона OK, за да влезете в
изтриете избрания сателит.
Manual installation (Ръчно инсталиране) на
сателитния канал.
Настройка на приемо-предавател
Добавяне на сателит
Натиснете бутона TV GUIDE (Програма
В менюто Dish Setup (Настройка на
на телевизията) на дистанционното
сателитна чиния) натиснете бутона ◄/►, управление, за да превключите между
за да маркирате лявата, средната или
satellite (сателит) и Transponder (Приемодясната колона. Когато сателитът се
предавател).
маркира, можете да натиснете бутона
1. Натиснете бутона
на
EXIT (Изход), за да върнете предишното
дистанционното управление, за да влезете
меню.
в меню Add (Добавяне).
1. Натиснете бутона
на
Честота: Натиснете бутона за
дистанционното управление, за да влезете придвижване ◄/►, за да преместите
в меню Add (Добавяне).
курсора и натиснете цифровите бутони на
Име на сателит: Натиснете бутона за
дистанционното управление, за да
придвижване , за да влезете в
въведете желаната стойност.
страницата за преименуване. Използвайте
Символ (ks/s): Натиснете бутона за
бутоните за придвижване, за да зададете
придвижване ◄/►, за да преместите
ново пълно име.
курсора и натиснете цифровите бутони на
Посока на геогр. Дължина: Натиснете
дистанционното управление, за да
23
въведете желаната стойност.
Полярност: Натиснете бутона за
придвижване ◄/►, за да изберете
желаната опция.
2. Натиснете бутона
на
дистанционното управление, за да влезете
в меню Channel Search (Търсене на канал).
Натиснете бутона за придвижване ▲/▼,
за да изберете желания елемент.
Натиснете бутона за придвижване ◄/►,
за да зададете Channel Search (Търсене на
канал), като например: Scan Mode (Режим
на сканиране), Channel Type (Тип канал) и
Service Type (Тип услуга).
Справочник на
телевизионните
програми
От какво имате нужда
Чрез TV Guide (Програма на
телевизията) можете да видите списък с
текущите и програмирани телевизионни
програми на вашите канали. В зависимост
от мястото, откъдето идва информацията
от телевизионния справочник (данни), се
показват аналогови и цифрови канали или
Настройка на Ku_HOTBIRD
само цифрови канали. Не всички канали
Когато изберете Ku_HOTBIRD, можете предлагат информация от TV Guide
да натиснете бутона за придвижване▲/▼, (Програма на телевизията).
Телевизорът може да събира
за да изберете този елемент.
информация за TV Guide (Програма на
Тип LNB (блок с ниско ниво на шум)
Натиснете бутона за придвижване ◄/►, телевизията) за каналите, които са
инсталирани на телевизора (напр.
за да влезете в подменю. След това
натиснете бутона за придвижване ▲/▼, за каналите, които гледате на телевизора).
Телевизорът не може да събира
да изберете желаната опция.
информация за TV Guide (Програма на
LNB захранване
Натиснете бутона за придвижване ◄/►, телевизията) за канали, гледани от цифров
приемник.
за да изберете желаната опция.
22 kHz
Натиснете бутона за придвижване ◄/►,
Използване на програмата на
за да изберете желаната опция.
телевизията
Toneburst
Отваряне на програмата на
Натиснете бутона за придвижване ◄/►,
телевизията
за да изберете желаната опция.
DisEqc1.0 (Цифрово управление на
Натиснете бутон
(TV
сателитно оборудване)
GUIDE)(Програма на телевизията) за
Натиснете бутона за придвижване ◄/►, достъп до указателя с телевизионни
за да изберете желаната опция.
програми (наличен само в режим DTV).
DisEqc1.1
Можете да изберете цветните бутони, за
Натиснете бутона за придвижване ◄/►, да редактирате тези програми като
за да изберете желаната опция.
следвате съветите от екрана. Функциите
Мотор
на цветните бутони се въвеждат по
Натиснете бутона за придвижване ◄/►, следния начин:
за да изберете желаната опция.
Запис
Натиснете бутона
на
дистанционното управление, за да
запишете програмите, които искате.
24
Напомняне
Можете да натиснете бутона
на
дистанционното управление, за да
зададете напомняне за желаните от вас
програми.
Пред. ден
Натиснете бутон
на
дистанционното управление, за да видите
списъка с предавания от предишния ден.
Следващ ден
Натиснете бутон
на
дистанционното управление, за да видите
списъка с предавания от следващия ден.
Записване и промяна
на време
Записване
От какво имате нужда
Можете да записвате цифрово
телевизионно предаване и да го гледате
по-късно.
За да запишете телевизионна програма,
ви трябва…
1. Свързан с USB твърд диск,
форматиран на този телевизор.
2. Цифрови телевизионни канали,
инсталирани на този телевизор.
3. Да получавате информация на канала
за TV Guide (Програма на телевизията).
4. Надеждна настройка на
телевизионния часовник Ако нулирате
ръчно телевизионния часовник, записът
може да е неуспешен.
Не можете да записвате, когато
използвате функцията за смяна на
времето.
По отношение на прилагането на
законодателството в областта на
авторското право, някои доставчици на
DVB могат да прилагат различни
ограничения посредством технологията
DRM (Digital Rights Management, Цифрово
управление на права). В случай на
защитени канали за излъчване, може да се
ограничи записването, валидността на
записа или броят на гледанията.
Записването може да бъде напълно
забранено, ако се опитате да записвате
защитено излъчване или да
възпроизведете изтекъл запис, може да се
появи съобщение за грешка.
Запис на предаване
В режим DTV, натиснете клавиш
(Запис), за да започнете да записвате
предаването. Функцията за запис изисква
свързване на USB твърд диск, форматиран
на телевизора.
За да запишете предаването, което
гледате в момента, трябва да натиснете
клавиша
(Запис) на дистанционното
управление, след което записването ще
започне веднага. По време на записване
можете да натиснете клавиш ■, за да
спрете записването.
Планиране на запис
Можете да разглеждате и управлявате
вашите записи в списъка със записи. До
списъка със записи, има отделен списък за
планирани записи и напомняния.
Отваряне или изтриване на
списъка със записи
Изберете CHANNEL (Канал), натиснете
бутона OK, за да влезете в менюто на
канала, изберете Schedule List (Списък с
график), натиснете бутона OK, за да
разгледате информацията за списъка с
график или информацията от списъка със
записани, натиснете бутона ◄/►, за да
изберете списъка с график или Recorded
list (Списък със записани). Натиснете
бутона ▲/▼, за да изберете записите, и
натиснете OK за възпроизвеждане или
натиснете бутона
на дистанционното
управление, за да изтриете избрания файл
на записа. Можете да натиснете бутона
EXIT (Излизане), за да излезете от
списъка.
25
Смяна на време
От какво имате нужда
Можете да използвате функцията Timeshift (Смяна на времето) и да продължите
с гледането малко по-късно.
За да използвате Time-shift (Смяна на
времето) ви е необходимо...
1. Свързан с USB твърд диск,
форматиран на този телевизор.
2. Цифрови телевизионни канали,
инсталирани на този телевизор.
3. Да получавате информация на канала
за TV Guide (Програма на телевизията).
Със свързан и форматиран USB твърд
диск, телевизорът съхранява непрекъснато
програмите, които гледате. Когато
превключите на друг канал, програмата на
предишния канал се изчиства. Също така,
когато превключите телевизора в режим
на готовност, предаването се изчиства.
Не можете да използвате функцията за
смяна на времето, когато записвате.
Използване на Time Shifting
(Смяна на време) за програма
В режим DTV натиснете бутона
на
дистанционното управление, менюто с
опции за смяна на времето ще се покаже
на екрана и програмата е в състояние на
спиране. Натиснете бутона ■ на
дистанционното управление, за да спрете
и да спрете функцията за смяна на
времето. Когато напускате програмата за
кратко време, функцията за смяна на
времето може да прекрати и да съхрани
възпроизвежданата програма в U диска.
Когато възобновите възпроизвеждането,
програмата може да продължи да се
възпроизвежда.
Повторно възпроизвеждане
Тъй като телевизорът съхранява
програмата, която гледате, можете да
възпроизведете отново програмата за
няколко секунди.
Когато зададете пауза на програмата,
можете да натиснете бутона
(възпроизвеждане), за да я
възпроизведете по нормалния начин.
Източници
Превключване на сигнал от
устройство
В списъка на връзките от менюто Source
(Източник), можете да видите
устройствата, свързани към телевизора.
От това меню Source (Източник) можете
да превключите към съответно
устройство.
Меню "Източник"
За да отворите менюто Sources
(Източници), натиснете бутона SOURCE
(Източник) на дистанционното
управление. А след това натиснете бутона
▲/▼, за да изберете свързано устройство
и натиснете бутона OK, за да влезете в
източника на сигнал.
От режим на готовност
Когато телевизорът е в режим на
готовност, можете да включите свързано
устройство с дистанционното управление
на телевизора.
Възпроизвеждане
За да включите диск плеъра и телевизора
от режим на готовност и да започнете
веднага да възпроизвеждате диска или да
гледате програмата, натиснете бутона ►
(play)(възпроизвеждане) на
дистанционното управление.
Устройството трябва да е с HDMI кабел
и както телевизорът, така и устройството
трябва да са с включен HDMI CEC.
Easylink
Easylink: С Easylink можете да
управлявате свързано устройство с
дистанционното управление на
телевизора, тъй като EasyLink използва
HDMI CEC за да комуникира с свързаните
устройства. Устройствата трябва да
поддържат HDMI CEC и трябва да са
свързани с HDMI връзка.
26
Час
Настройки за време
Таймер за заспиване
С таймера за заспиване, можете да
зададете на телевизора да премине в
режим на готовност автоматично след
изтичане на предварително зададено
време.
За настройка на таймера за заспиване...
1. Натиснете клавиша MENU на
дистанционното управление, натиснете
клавиша ◄/►, за да изберете TIME
(Време) на екрана и натиснете клавиша
OK , за да влезете в менюто за канала.
2. Натиснете клавиша ▲/▼ за да
изберете Sleep Timer (Таймер за
заспиване) и натиснете клавиша ◄/►, за
да регулирате стойността на времето за
режима на готовност: Off (Изкл.), 15
минути, 30 минути, 45 минути, 60 минути,
90 минути, 120 минути, 240 минути.
Деактивиране на таймера за заспиване
на телевизора:
Изберете опцията Off (Изкл.) на екрана,
а след това затворете таймера за
заспиване на телевизора.
Часова зона
Натиснете клавиша ▲/▼ за да изберете
Time Zone (Часова зона) и натиснете
клавиша ◄/►, за да изберете часовата
зона на вашата страна.
Автоматично преминаване в
режим на готовност
OSD Timer (Таймер за извеждане на меню
на екрана) и натиснете клавиша ◄/►, за
да регулирате менюто на времето за
показване (5 секунди, 15 секунди, 30
секунди).
Лятно часово време
Натиснете клавиша ▲/▼ за да изберете
Summer Time (Лятно часово време) и
натиснете клавиша ◄/►, за да изберете
опция: On (Вкл.), Off (Изкл.), Auto
(Автомат.).
ЗАКЛЮЧВАНЕ
Заключване на системата
Можете да включите/изключите
заключването на системата. Опции за
блокиране на предавания са достъпни,
когато заключването е активирано
(Парола по подразбиране: 0000).
Задаване на парола
Задайте нова парола.
Заключване на канал
Натиснете бутон
, за да заключите
програма в списъка с канали. Трябва да
въведете паролата, за да гледате
програмата, когато тя е заключена.
Родителски контрол
Настройте нивото на заключване на
програми - тази функция помага на
родителите да блокират неподходящи
канали за деца.
Натиснете клавиша ▲/▼ за да изберете
Заключване на клавиши
Auto Standby (Автоматично преминаване в
Включване или изключване на
режим на готовност) и натиснете клавиша
заключването на клавиши.
◄/►, за да регулирате времето: Off
(Изкл.), 3 часа, 4 часа, 5 часа.
Таймер за извеждане на меню на
екрана
Натиснете клавиша ▲/▼ за да изберете
27
НАСТРОЙКА
Общи настройки
Език
Изберете език за системата на
телевизора.
доведе до връщане на всички настройки
до фабричните настройки по
подразбиране.
Актуализация на софтуер през
USB
Обновяване на софтуер с USB
интерфейса.
Език на телетекст
HDMI CEC-Easylink
Изберете езика за Text/Teletext
(Текст/Телетекст).
Настройка на опциите за HDMI CEC.
Помощ
Език на аудио
Влезте в справочника.
Изберете езика за звука, ако програмата
е достъпна.
Език на субтитрите
Изберете езика на субтитрите, ако
програмата е налична.
КАРТИНА
Настройка на картината
Увреден слух
Натиснете бутона MENU (Меню), за да
Задайте функцията Hearing impaired
се покаже главното меню, изберете икона
(Увреден слух) на On (Вкл.) или Off (Изкл). Picture (Картина) и натиснете OK, за да
влезете.
Картина: натиснете бутон ◄/►, за да
Файлова система на PVR
зададете
режима за показване на
Управлявайте USB устройството за
картината, например: Personal
записване на телевизионни предавания.
(Персонализиран), Vivid (Оживен),
Standard (Стандартен), Mild (Меки
Съотношение широчина/височина тонове).
Изберете съотношението
Контраст: натиснете бутон ◄/►, за да
широчина/височина между Zoom1
регулирате стойността на контраста на
(Увеличение 1), Zoom2 (Увеличение 2),
картината (0~100).
Auto (Автомат.), 4:3, 16:9.
Яркост: натиснете бутон ◄/►, за да
регулирате стойността на яркостта на
картината (0~100).
Син екран
Цвят: натиснете бутон ◄/►, за да
При включване на опцията за син екран,
регулирате стойността на цвета на
екранът на телевизора ще настане син,
картината (0~100).
когато няма входен сигнал.
Оттенък: натиснете бутон ◄/►, за да
настроите стойността на оттенъка на
При първия монтаж
картината (това е достъпно само в NTSC
Когато телевизорът се използва за първи система).
път, можете да конфигурирате език,
Рязкост: натиснете бутон ◄/►, за да
страна, среда, автоматична настройка.
регулирате стойността на рязкостта на
картината (0~100).
Нулиране
Цветова температура: натиснете бутон
◄/►, за да регулирате стойността на
Рестартирането на телевизора ще
28
цветовата температура на картината като:
Coоl (Студена), Normal (Нормална), Warm
(Топла).
Намаляване на смущения: натиснете
бутон ◄/►, за да регулирате
намаляването на смущения на картината
като: Off (Изкл.), Low (Ниско), Middle
(Средно), High (Високо), Default (По
подразбиране).
Режим HDMI: натиснете бутон ◄/►, за
да зададете картината за режим HDMI.
ЗВУК
МУЛТИМЕДИЯ
От USB връзка
Поставете USB устройство, натиснете
бутон SOURCE (Източник) или бутон
MENU (Меню), за да се покаже менюто за
сигнала, изберете MULTIMEDIA
(Мултимедия) и натиснете бутона OK, за
да влезете в мултимедийния плейър.
Забележка: Ако искате да излезете от
MULTIMEDIA (Мултимедия), моля,
изберете източника отново.
Снимка
Настройка на звука
Натиснете бутона MENU (Меню), за да
се покаже главното меню, изберете икона
Sound (Звук) и натиснете OK, за да
влезете.
Звук: натиснете бутон ◄/►, за да
зададете режима за звука, например:
Personal (Персонализиран), Vivid (Оживен),
Standard (Стандартен), Mild (Меки
тонове).
Високи честоти: натиснете бутон ◄/►,
за да регулирате стойността на високите
честоти на звука (0~100).
Ниски честоти: натиснете бутон ◄/►,
за да регулирате стойността на ниските
честоти на звука (0~100).
Баланс: натиснете бутон ◄/►, за да
регулирате стойността на баланса на звука
(-50~50).
Ниво на автоматична сила на звука:
натиснете бутон ◄/►, за да включите или
изключите нивото за автоматична сила на
звука.
Режим SPDIF: натиснете бутон ◄/►, за
да изберете режима SPDIF на звука,
например: PCM, Auto (Автоматично), Off
(Изкл.).
Превключвател на AD: натиснете бутон
◄/►, за да включите или изключите
превключвателя на AD.
В мултимедийното меню, натиснете
клавиша ◄/►, за да изберете Photo
(Снимка) и натиснете OK, за да влезете.
Можете да натиснете клавиш ◄/►/▲/▼
за да изберете снимка в папката и да
натиснете клавиша START (►) (Начало),
за да я възпроизведете.
Опции на плейъра за снимки:
1. Възпроизвеждане/пауза:
Възпроизвеждане/пауза на слайдшоу.
2. Пред.: Възпроизвеждане на
предишната снимка.
3. Следващ: Възпроизвеждане на
следващата снимка.
4. Спиране: Спиране на
възпроизвеждането на снимки и връщане
към предишното меню.
5. Повторение: Повторение на
възпроизвеждането на снимки:
повторение на 1, повторение на всички,
без повторение.
6. Музика: Възпроизвеждане на
музикален фон.
7. Списък за възпроизвеждане:
Показване на списъка за възпроизвеждане
29
със снимки.
8. Информация: Показване на
информация за снимка.
9. Завъртане: Завъртане на снимката по
часовниковата стрелка.
10. Завъртане: Завъртане на снимката
обратно на часовниковата стрелка.
11. Увеличаване на мащаба: Увеличаване
на снимката.
12. Намаляване на мащаба: Намаляване
на снимката.
13. Преместване на изглед: Ако снимката
е по-голяма от екрана, можете да
използвате тази функция, за да преместите
снимката.
8. Списък за възпроизвеждане:
Показване на списъка с музикални
изпълнения за възпроизвеждане.
9. Информация: Показване на
информация за музикално изпълнение.
10. Избиране на час: Изберете часа за
възпроизвеждане на музиката.
Филм
В мултимедийното меню, натиснете
клавиша ◄/► за да изберете Movie
(Филм) и натиснетеOK а да влезете.
Можете да изберете филм от папката и
да натиснете клавишаSTART( )
(Начало), за да го възпроизведете.
Опции на видео плейъра:
Музика
В мултимедийното меню, натиснете
клавиша ◄/►, за да изберете Music
(Музика) и натиснете OK, за да влезете.
Можете да изберете песен от папката и
да натиснете клавиша START(►)
(Начало), за да я възпроизведете.
1. Възпроизвеждане/пауза:
Възпроизвеждане/пауза на видеоклипа.
2. FB: Натиснете този клавиш за бързо
превъртане назад, натиснете START( )
(Начало) за нормално възпроизвеждане.
3. FF: Натиснете този клавиш за бързо
превъртане напред, натиснетеSTART( )
(Начало) за нормално възпроизвеждане.
4. Пред.: Възпроизвеждане на
1. Възпроизвеждане/пауза:
предишния видеоклип.
Възпроизвеждане/пауза на музика.
5. Следващ: Възпроизвеждане на
2. FB: Натиснете този клавиш за бързо следващия видеоклип.
превъртане назад, натиснете START( )
6. Спиране: Спиране на
(Начало) за нормално възпроизвеждане. възпроизвеждането на видеоклипове и
3. FF: Натиснете този клавиш за бързо връщане към предишното меню.
превъртане напред, натиснетеSTART( )
7. Повторение: Повторение на
(Начало) за нормално възпроизвеждане. възпроизвеждането на видеоклипове:
4. Пред.: Възпроизвеждане на
повторение на 1, повторение на всички,
предишното музикално изпълнение.
без повторение.
5. Следващ: Възпроизвеждане на
8. Задаване от А до В: Като зададете
следващото музикално изпълнение.
точка A и точка B, можете да гледате
6. Спиране: Спиране на
видеоматериала между А и В.
възпроизвеждането на музика и
9. Списък за възпроизвеждане:
връщане към предишното меню.
Показване на списъка с видеоклипове
7. Повторение: Повторение на
за възпроизвеждане.
възпроизвеждането на музикални
10. Информация: Показване на
изпълнения: повторение на 1,
информация за видеоклипа.
повторение на всички, без повторение.
Опции на музикалния плейър:
30
11. Показател за време: Изберете
времето за възпроизвеждане на
видеоклипа.
12. Увеличаване на мащаба:
Увеличаване на снимката.
13. Намаляване на мащаба:
Намаляване на снимката.
14. Съотношение на картината:
Изберете съотношението
широчина/височина между zoom1
(Увеличение 1), zoom2 (Увеличение 2),
auto (Автомат.), 4:3, 16:9.
15. Преместване на изглед: Ако
снимката е по-голяма от екрана,
можете да използвате тази функция, за
да преместите снимката.
ТЕКСТ
Опциите за текстовото меню са същите,
както за менюто за снимки. Моля,
направете справка с опциите за снимки.
В мултимедийното меню, натиснете
бутона ◄/► за да изберете TEXT
(Текст) и натиснете OK за да влезете.
Можете да изберете TEXT (Текст) от
папката File (Файл) и да натиснете
бутона START( ) (Начало) на
дистанционното управление, за да го
възпроизведете.
1. Натиснете бутон ◄/◄◄, за да
изберете последната страница.
2. Натиснете бутон
/
, за да
изберете следващата страница.
Информация за
спецификации
Разделителна способност на
дисплея
Компютърни формати: Разд. способност честота на обновяване:
HD
FHD
720×400 70Hz
640×480 60Hz
640×480 60Hz
800×600 60Hz
800×600 60Hz
1024×768 60Hz
1024×768 60Hz
1360×768 60Hz
1360×768 60Hz
1920×1080 60Hz
Видео формати: Разд. способност честота на обновяване:
480i -60Hz
480p -60Hz
576i -50Hz
576p -50Hz
720p -50Hz, 60Hz
1080i -50Hz, 60Hz
1080p -50Hz, 60Hz
Мултимедия
Поддържани устройство за съхранение на
данни USB (подържат се само USB
устройства с формат FAT или FAT 32)
Съвместими формати на мултимедийни
файлове:
Изображение: JPEG
Аудио: MP3
Видео: MPEG 2 / MPEG4, H.264,HEVC
Сила на звука
8W×2
Разделителна способност на
дисплея
32PHS4001 / 32PHT4001 /32PHS4012:
1366×768
42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/
43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/
50PFS4012: 1920×1080
31
Тунер/Приемане/Предаване
43PFS4001/ 43PFT4001
Без основата
Размери (Ш×В×Д): 970×564×75(мм)
Тегло: 8.3Kg
С основата
Размери (Ш×В×Д): 970×614×219(мм)
Тегло: 8.5Kg
43PFS4012
Без основата
Размери (Ш×В×Д): 969×567×83(мм)
Тегло: 7.4Kg
С основата
Размери (Ш×В×Д): 969×625×226(мм)
Тегло: 7.5Kg
49PFS4001/ 49PFT4001
Без основата
Размери (Ш×В×Д): 1102×639×82(мм)
Тегло: 9.6Kg
С основата
Размери (Ш×В×Д): 1102×696×258(мм)
Тегло: 10.0Kg
50PFS4012:
Без основата
Размери (Ш×В×Д): 1126×655×83(мм)
Тегло: 10.1Kg
С основата
Размери (Ш×В×Д): 1126×713×226(мм)
Тегло: 10.3Kg
Антенен вход: 75 ома, коаксиален (IEC75)
Поддържани системи:
ATV: PAL, SECAM, NTSC
DTV: DVB-T/C/T2
Дистанционно управление
Батерии: 2×AAA
Електрозахранване
Мрежово електрозахранване: 100-240V~,
50/60Hz
Разход на енергия в режим на готовност:
≤0,5 W
Околна температура: 5-40 °C
Разход на енергия:
32PHS4001 / 32PHT4001: 55W
32PHS4012: 65W
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /
43PFS4012 : 75W
49PFS4001/ 49PFT4001 : 110W
50PFS4012 : 108W
Размери и тегло
32PHS4001 / 32PHT4001
Без основата
Размери (Ш×В×Д): 732×430×76(мм)
Тегло: 4.4Kg
С основата
Размери (Ш×В×Д): 732×474×193(мм)
Тегло: 4.5Kg
32PHS4012
Без основата
Размери (Ш×В×Д): 732×432×76(мм)
Тегло: 4.0Kg
С основата
Размери (Ш×В×Д): 732×492×183(мм)
Тегло: 4.0Kg
42PFS4012
Без основата
Размери (Ш×В×Д): 947×553×78(мм)
Тегло: 6.6Kg
С основата
Размери (Ш×В×Д): 947×610×226(мм)
Тегло: 6.7Kg
32
Софтуер
Актуализация на софтуер
Може да се наложи да актуализирате
софтуера на телевизора. Необходим ви е
компютър и USB устройство с памет, за да
качите софтуера на телевизора. Използвайте
USB устройство с памет от 256 MB
свободно пространство. Уверете се, че
защитата срещу записване е изключена.
1. Започнете актуализацията на
телевизора.
За да започнете актуализацията на
софтуера....
Натиснете бутона MENU (Меню),
изберете SETTING (Настройка) и натиснете
бутона OK. Изберете Update Software (USB)
(Софтуерна актуализация (USB)), натиснете
OK, за да започнете актуализация на
софтуера.
Идентифицирайте телевизора.
Поставете USB устройството с памет в
един от USB слотовете на телевизора. На
USB устройството с памет се записва
идентификационен файл.
Изтеглете софтуера за телевизора.
Поставете USB устройството с памет във
вашия компютър.
На USB устройството с памет изберете
“locate file” (локализиране на файла) и го
проверете внимателно. Разгледайте името
на софтуера по-долу:
Модел:
Име на софтуера
32PHS4001 MSD3463_S_SN51_50.bin
32PHS4012 MSD3463_S.bin
32PHT4001 MSD3463 _SN51_50.bin
MSD3463_S_SN51_63.bin
42PFS4012
43PFS4001
MSD3463_S_AS358_70.bin
43PFT4001
MSD3463_ AS358_70.bin
43PFS4012
MSD3463_S_SN51_68.bin
49PFS4001
MSD3463_ AS358_35.bin
49PFT4001
MSD3463_ AS358_35.bin
50PFS4012
MSD3463_S_AS358_60.bin
След като изтеглите тези файлове ги
копирайте в USB устройството с памет. Не
поставяйте файла в папка.
Поставете USB устройството с памет в
•
телевизора.
• Натиснете бутона MENU (Меню), за да
се покаже главното меню, изберете
SETTING (Настройка) и натиснете OK, за да
влезете.
• Изберете Software Update (USB)
(Софтуерна актуализация (USB)), натиснете
OK и изберете YES (Да), телевизорът ще
обновява софтуера автоматично.
• Когато процесът на обновяване
приключи на 100%, телевизорът автоматично
ще се рестартира.
Актуализация на софтуера за телевизора
Актуализацията започва автоматично.
Самият телевизор се изключва за около
минута и след това се включва отново, моля,
изчакайте.
Забележка:
• Не използвайте дистанционното
управление.
• Не вадете USB устройството с памет от
телевизора.
• Моля, осигурете стабилно захранване по
време на актуализацията на софтуера, тъй
като внезапно изключване на захранването
ще повреди телевизора.
Софтуер с отворен код
Този телевизор съдържа софтуер с
отворен код. TP Vision Europe B.V. предлага
да достави при поискване копие от пълния
изходен код за авторските права на
софтуерни пакети с отворен код, използвани
в този продукт, за които такова
предложение се изисква от съответните
лицензи.
Това предложение е валидно за срок до
три години след покупката на продукта за
всеки, получил тази информация. За да
получите изходния код, моля, пишете на
английски език до следния имейл адрес
open.source@tpvision.com.
33
Декларация за лицензиране
на отворен код
Официални декларации и лицензионни
текстове за всеки софтуер с отворен код,
използван в този телевизор Philips.
Това е документ, който описва
разпределението на изходния код,
използван за телевизора Philips, който спада
към Откритото лицензионно споразумение
на GNU (GPL), или към Стандартния
обществен лиценз за ограничено използване
GNU (LGPL), или към друг лиценз с отворен
код. Инструкции за получаване на изходния
код за този софтуер могат да се намерят в
ръководството за потребителя.
PHILIPS НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ,
БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ТОЗИ СОФТУЕР. Philips не предлага никаква
поддръжка за този софтуер.
Гореизложеното не засяга вашите гаранции
и законни права във връзка с продукт(и) на
Philips, закупен(и) от вас. Това се отнася само
за този изходния код, който ви е
предоставен.
Този телевизор съдържа софтуер с
отворен код. TP Vision Europe B.V. предлага
да достави при поискване копие от пълния
изходен код за авторските права на
софтуерни пакети с отворен код, използвани
в този продукт, за които такова
предложение се изисква от съответните
лицензи. Това предложение е валидно за
срок до три години след покупката на
продукта за всеки, получил тази информация.
За да получите изходния код, моля, пишете
на английски език до
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Отстраняване на
неизправности и
поддръжка
Общи проблеми
Телевизорът не може да се включи:
• Изключете електрозахранващия кабел от
електрическия контакт. Изчакайте една
минута, преди да го включите отново.
• Проверете дали електрозахранващият
кабел е свързан добре.
Дистанционното управление не работи
изправно:
• Проверете дали батериите на
дистанционното управление са поставени
правилно според ориентацията "+/-".
• Сменете батериите на дистанционното
управление, ако те са изтощени или слаба.
• Почистете дистанционното управление
и лещата на сензора на телевизора.
Менюто на телевизора не е на правилния
език:
• Променете менюто на телевизора на
предпочитания от вас език.
При включване/изключване на телевизора
или преминаване в режим на готовност се
чува пукане откъм корпуса на телевизора:
• Не е необходимо никакво действие.
Пукането произтича от нормалното
разширяване и свиване на корпуса на
телевизора при неговото затопляне и
изстиване. Това не оказва влияние върху
неговата работа.
Проблеми с каналите
По време на инсталиране няма намерени
цифрови канали:
• Вижте техническите спецификации, за да
сте сигурни, че телевизорът поддържа
форматите DVB-T или DVB-C във вашата
страна.
• Уверете се, че всички кабели са правилно
свързани.
34
Инсталираните по-рано канали не се
показват в списъка с каналите:
• Проверете дали е избран правилния
списък с канали.
Проблеми с картината
Телевизорът е включен, но няма картина:
• Проверете дали антената е правилно
свързана с телевизора.
• Проверете дали е избрано правилното
устройство като източник за сигнал за
телевизора.
Има звук, но няма картина:
• Проверете дали настройките на
картината са правилно зададени.
Слаб телевизионен сигнал от връзката на
антената:
• Проверете дали антената е правилно
свързана с телевизора.
• Високоговорители, незаземени аудио
устройства, неонови лампи, високи сгради
или други големи обекти могат да влошат
качеството на приемане. Ако е възможно се
опитайте да подобрите качеството на
приемане, като промените посоката на
антената или отдалечите устройствата от
телевизора.
• Ако качеството на приемане на
определен канал е лошо, направете фина
настройка на този канал.
Има лошо качество на картината от
свързани устройства:
• Проверете дали устройствата са
правилно свързани.
• Проверете дали настройките на
картината са правилно зададени.
Картината не съвпада с екрана, тя е
прекалено голяма или прекалено малка:
• Опитайте да използвате различен
формат на картината.
Разположението на картината е
неправилно:
• Сигналите за картина от някои
устройства не могат да се поберат
правилно на екрана. Моля, проверете на
изходния сигнал на устройството.
Проблеми със звука
Показва се картина, но качеството на
звука е лошо:
• Проверете дали всички кабели са
правилно свързани.
• Проверете дали силата на звука не е
зададена на 0.
• Проверете дали звукът не е изключен.
• Проверете дали настройките на звука са
правилно зададени.
Показва се картина, но звукът идва само
от един високоговорител:
• Уверете се, че балансът на звука е
настроен по средата.
Проблеми с HDMI връзката
Има проблеми с HDMI устройствата:
• Моля, имайте предвид, че поддръжката
на HDCP (Защита на цифрово съдържание
от високочестотната лента) може да удължи
времето, необходимо на телевизора да
покаже съдържанието от дадено HDMI
устройство.
• Ако телевизорът не разпознава HDMI
устройството и на се показва картина, моля,
опитайте да превключите източника на
сигнал към друго устройство, преди да го
включите отново.
• Ако има временни прекъсвания на звука,
моля, проверете дали настройките на изхода
от HDMI устройството са правилни.
Проблеми с връзката от
компютър
Дисплеят на компютъра, показван на
телевизора, не е стабилен:
• Проверете дали вашият компютър
използва поддържаната разделителна
способност и честота на обновяване.
• Задайте формата на картината на
телевизора, за да се покаже мащаб.
35
Свържете се с нас
Условия за ползване,
авторски права и
лицензи
Ако не можете да разрешите вашия
проблем, моля, направете справка с найчесто задаваните въпроси за този
модел на www.philips.com/support.
Ако проблемът не бъде разрешен, моля,
свържете се с местния център за обслужване
на клиенти на Philips.
Предупреждение
Не се опитвайте сами да ремонтирате
телевизора. Това може да доведе до тежко
нараняване, непоправими щети на
телевизора или да анулира гаранцията.
Забележка:
Моля да отбележите модела и серийния
номер на вашия телевизор, преди да се
свържете с Центъра за обслужване на
клиенти на Philips. Тези номера са
отпечатани на задната/долната част на
телевизора и върху опаковката.
Условия за ползване
2017© TP Vision Europe B.V. Всички права
запазени. Спецификациите подлежат на
промяна без уведомяване. Търговските
марки са собственост на Koninklijke Philips
N.V или съответните им собственици. TP
Vision Europe B.V. си запазва правото да
променя своите продукти по всяко време,
без да е длъжна да прави промени в
доставени преди това съответни продукти.
Материалът, представен в това
ръководство, се счита за подходящ за
предназначението на системата. Ако
продуктът или отделните му модули или
процедури се използват за цели, различни от
посочените тук, трябва да се получи
потвърждение за тяхната валидност и
годност. TP Vision Europe B.V. гарантира, че
самият материал не нарушава никакви
патенти на Съединените щати. Няма друга
пряка или косвена гаранция.
TP Vision Europe B.V. не може да носи
отговорност за каквито и да са грешки в
съдържанието на този документ, нито за
каквито и да са проблеми, възникнали в
резултат на съдържанието на този документ.
Грешки, съобщени на Philips, ще бъдат
коригирани и публикувани на уеб сайта за
поддръжка на Philips възможно най-скоро.
Авторски права и лицензи
HDMI:
MHL:
Dolby:
36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising