Philips 20PFL4122/10, 19PFL4322/10, 15PFL4122/10 User manual

Philips 20PFL4122/10, 19PFL4322/10, 15PFL4122/10 User manual
LCD телевизор
15PFL4122
20PFL4122
19PFL4322
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Разполагане на
телевизора
Изхвърляне на вашия стар продукт
За по-нататъчна помощ се обадете на центъра
за услуги към потребителя в страната ви.
Съответните телефонни номера и адреси са
дадени в международната гаранциона карта.
Въведение
Вашия продукт е проектиран и произведен
с висококачествени материали и елементи,
които могат да се рециклират и да се използват
отново. Когато видите, че този символ с
зачертаната количка за отпадъци на колелца е
прикрепен към вашия продукт, това означава, че
продуктът е произведен съгласно Европейската
Деректива 2002/976/ЕС. Информирайте се за
местното разделно изхвъляне на отпадъците за
електрически и електронни продукти.
Спазвайте местните закони и не изхвърляйте
вашия стар продукт с домакинските отпадъци.
Правилното изхвърляне на продукта ще
помогне за предотвратяването на възможните
отрицателни последствия върху околната среда
и човешкото здраве.
Благодарим ви, че за купихте този телевизор.
Та з и и н с т р у к ц и я з а е к с п л о а т а ц и я е
предназначена да ви помогне да инслатирате и
работите с телевизора. Силно ви препоръчваме
да я прочетете внимателно. Надяваме се, че
нашите технологии отговарят изцяло на вашите
изисквания.
Рециклиране
Матереиалите използвани за телевизора могат
както да се използват отново, така и да бъдат
рециклирани. За да се намали замърсяване на
околната среда, специализирани фирми събират
употребявани уреди и ги унищожават след като
са взели всички материали, които могат да се
използват отново (попитайте вашия доставчик
за повече подробности).
Изхвърляне на батерии
Осигурените батерии не съдържат тежките
метали живак и кадмий. Моля проверете как да
изхвърляте изтощени батерии според местните
закони.
Информация за продукта
Модела и серийния номер могат да бъдат
открити отзад на телевизора и на опаковката.
Важна информация
относно безопасността
Порочетете преди да използвате оборудването
Важно
-
-
в стендбай режим консумацията на енергия е по-малко от 1W.
- консумацията на енергия от телевизора е
дадена на лепенката отстрани на същия.
- за повече спецификации на продукта,
погледнете брошурата за продукта на www.
philips.com/support.
Бележка:
спецификациите и информацията могат да
бъдат променяни без предизвестие.
За вентилация оставете от 4’’ до 6 ‘’ свободно
място от всички страни на телевизора. Не
поставяйте телевизора на мокета.
Оборудването не бива да се излага на
разливане или изпръскване.
Оборудването не трябва да се излага на
дъжд или влага и предмети пълни с течности,
като вази, не трябва да се слагат върху
него.
Телевизора трябва да е включен към
главното захранване с защитена заземена
връзка (не е осигурена за 15’’).
К у п л у н га н а з а х р а н ва щ и я к а бел н а
телевизора е изключващото устройство,
изключващото устройства трябва да остане
готово за работа (не е осигурено за 15’’).
Основна информация
Не включвайте захранващия кабел в контакта
или окачайте телевизора на стената преди да
са направени всички свързки.
-
Независимо къде окачате или поставяте
телевизора, уверете се, че въздуха може
свободно да циркулира през вентилационите
отвори.
Електрически, магнитни и
електромагнитни полета („EMF”)
-
-
-
Не поставяйте телевизора в затворени
пространства, като секции или подобни
мебели.
За да избегнете опасни ситуации, не
поставяйте открити източници на огън като
свещи близо до телевизора.
Избягвайте топлина, директна слънчева
светлина и излагането на дъжд или вода.
Оборудването не бива да се излага на
разливане или изпръскване.
Грижи за екрана
-
-
Не пипайте, натискайте, търкайте или
удряйте екрана с нищо твърдо, тъй като това
може да го надере, замъгли или повреди за
постоянно.
Моля не бършете праха с парцали, които са
третирани с химически вещества.
Не пипайте повърхността с голи ръце или
мазни парцали (някой козметични средства
са вредни за екрана).
Изключете телевизора от контакта преди да
почистите екрана.
Когато повърхността се напраши, забършете
я нежно с абсорбиращ памучен или от друг
мек материал, като велур, парцал.
Не използвайте ацетон, толуен и алкохол тъй
като причиняват химически повреди.
Не използвайте течни или аерозолни
почистващи средства. Избърсвайте колкото
се може по скоро капки от слюнка или
вода. Дългото им преседяване на екрана
причинява деформации и избледняване на
цвета.
-
-
Philips Royal Electronics произвежда и
продава много продукти предназначени за
потребителите, които, както всички останали
електронни технологии, имат по принцип
способността да излъчват и приемат електро
магнитни сигнали.
Един от водещите бизнес принципи на
Philips е да вземе всички необходими мерки
за здравето и безопасността свързани с
нашите продукти, за да отговарят на всички
законни изисквания и, за да са съвместими
с EMF стандартите, приложени по времето
на производството на продукта.
Philips е задължен да развива, произвежда
и рекламира продукти, които не причиняват
вредни за здравето ефекти.
Philips потвърждава, че ако продуктите се
използват правилно по предназначение, те
са безопасни за употреба според научните
факти достъпни днес.
Philips играе важна роля в развитието
на международните EMF стандарти и
стандартите за безопасност, което позволява
на Philips да участва в по-натъчни разроботки
в стандартизацията за по-ранна интеграция
на продуктите си.
Представяне на LCD
телевизора
Места за свързване отзад на
телевизора
Бутони на телевизора
-
Power :
включва и изключва телевизора.
Volume +/-:
за настройване силата на звука;
Menu:
за достъп или излизане от менюто;
Бутоните PROGRAM +/- могат да се използват
за избиране на настройка, а бутоните
VOLUME +/- се използват за правене на промени
в настройката.
Program -/+ (- Р +):
избиране на програми;
75 Ω
EXT
PC IN: VGA и аудио
HDMI
AC In
DC In (само за 15PFL4122)
Бутони на дистанционото управление
Места за свързване отстрани на
телевизора
-
Слушалки
AV I: Video In, S-video, Audio L/R входове
CV I/AV2: компонентно видео (YPbPr), съставен
видео вход, (Video In), Audio L/R входове
1. POWER 1
За включване/изключване на телевизора от или
в стендбай режим. Бележка: Телевизора никога
не е изключен напълно, освен ако не сте го
изключили от контакта.
2.
Тези четири цветни бутони ви осигуряват
достъп до предмет или страница означени със
съответния цвят на телетекста.
3. Sleep (самоизключване) бутон
Натиснете, за да зададете време след което
телевизора да се самоизключи.
4. бутон Smart Sound
Натиснете неколкократно, за да изберете между
три настройки: Personal (лични), Speech (говор),
Music (музика), Movies (филми), Multimedia
(мултимедия).
5. Стрелки
Тези четири бутона се използват, за да се
движите из менютата.
6. Menu
За да изкарате или затворите менютата на
телевизора.
7. A/CH
За да се върнете на програмата, която сте
гледали преди това.
8. VOL +/за настройване силата на звука.
9. Mute
За изключване или възстановяване на звука.
10. Информационен бутон
Натиснете, за да видите номера на пуснатия в
момента канал на телевизиония екран.
11. Формат на екрана
12. I-II бутон/ звуков режим
Натиснете неколкократно, за да изберете Mono,
Stereo, Dual I, Dual II, Nicam Mono, Nicam Stereo,
Nicam Dial I, Nicam Dual II.
13. Бутон за телетекст
включване/изключване на телетекста
задържане на телетекста
Задържа на страница от телетекста
смесване на телетекста
Фона на телетекста става прозрачен и
съдържанието се смесва с изображението.
показване/скриване на информация от
телетекста
Натиснете, за да сменяте между режим за
показване и за скриване.
основен страница
Натиснете, за да се върнете към основната
страница
уголемяване на страница
Натиснете, за да увеличите контекста два
пъти.
14. бутон Smart Picture
Натиснете неколкократно, за да изберете Personal (лични), Rich (богати), Nature (естествени),
Soft (меки) или Multimedia (мултимедийни)
настройки за картината.
15. бутон OK
Натиснете бутона ОК, за да влезете в списъка с
програмите или да потвърдите избор.
16. бутон Incredible Surround *
Добавя страхотна дълбочина и пространственост
на звука на телевизора. Изберете On (включен)
или Off (изключен).
17. P +/Натиснете, за да пуснете предишния или
следващия канал.
Натиснете, за да преминете на предишната или
следващата страница от телетекста.
18. Цифрови бутони
Натиснете цифровите бутони, за да директен
достъп до телевизионите канали. За двуцифрови
канали, въведете втората цифра след като сте
въвели първата.
19. бутон AV
Натиснете, за да изберете източник на видео
сигнал: TV, CVI, AV1, AV2, PC, EXT или HDMI.
Инсталиране на
телевизора
Бързо инсталиране
1. Разполагане на телевизора
Поставете телевизора на стабилна твърда
повърхност. За да избегнете опасности не
излагайте телевизора на вода, или източници
на топлина (например лампа, свещ,
радиатор). Не покривайте вентилационите
отвори отзад.
Когато пуснете телевизора за пръв път, менюто
ще се покаже на екрана. От това меню трябва да
изберете държава и език за менютата:
Ако менюто не се появи, натиснете бутона
MENU, за да се появи.
2. Свързване на антената и захранващия
кабел
- Включете кабела на антената в гнездото
отзад на телевизора
- Свържете захранващия кабел към телевизора
и към контакта (220-240 V/50Hz).
3. Включване
За да включите телевизора натиснете бутона
POWER. Светва син индикатор и екрана
светва. Преминете направо на раздела за
бързо инсталиране. Ако телевизора остане
в стендбай режим (индикатора е червен),
натиснете бутона – Р + на дистанционото
управление. Индикатора ще премигне, когато
използвате дистанционото управление.
1. И з п о л з в а й т е б у т о н и т е
на
дистанционото управление, за да изберете
държава и потвърдете с
.
и
2. След това изберете език с бутоните
потвърдете с
.
3. Търсенето започва автоматично. Всички
достъпни телевизионни програми и радио
станции ще бъдат запаметени. Тази дейност
ще отнеме около няколко минути. На екрана
се появява прогреса на търсенето и броя
на откритите програми. Когато свърши
търсенето, менюто изчезва.
За да излезете или прекъснете, натиснете
бутона MENU. Ако не бъдат открити програми,
погледнете възможните разрешения.
4. Ако трансмитерът или кабелната телевизия
поддържат автоматично подреждане на
каналите, те ще се подредят по номера
правилно. В този случай инсталирането е
готово.
5. Ако не поддръжат, трябва да използвате
менюто Channel setting, за да номерирате
програмите правилно.
Ръчно запаметяване
Настройки на каналите
Това меню се използва за запаметяване на
програми една по една.
Това ви позволява да изберете дали пуснатия
канал да се пропуска или да е активен.
1. Натиснете бутона MENU.
2. Със стрелките изберете менюто Install и след
това Manual Store:
1. Натиснете бутона MENU.
2. Със стрелките, изберете менюто Install, след
това Channel setting:
3. Sysytem (система): изберете Europe (засича
се автоматично*) или West Europe (BG
стандарт), East Europe (DK стандарт), UK (I
стандарт) или France (LL’ стандарт).
4. Manual Store (ръчно запаметяване):
Натиснете
. Търсенето започва. Когато
бъде открита програма, сканирането спира и
името на канал се изписва (ако е възможно).
Преминете на следващата стъпка. Ако знаете
честотата на търсения от вас канал, можете
директно да я въведете, като използвате
бутоните 0 до 9.
5. Program No. (номер на програма): Въведете
желания номер с бутоните
или 0 до
9.
6. Fine Tune (финна настройка): Ако приемането
не ви задоволява, настройте го к ато
използвате бутоните
.
.
7. Store (запаметяване): натиснете
Програмата е запаметена.
8. Повторете стъпки 4 до 7 за всяка програма,
която искате да запаметите.
9. За да излезете от менюто, натиснете
MENU.
3. Обозначете изобра си с бутоните
и
потвърдете с бутона
.
- Channel edit (настройване на канал):
Това ви позволява да изберете канал, който
да настроите.
- Channel swap (размяна на канали):
Това прехвърля избрания канал на желаната
от вас позиция на друг канал.
- Name edit (промяна на името):
Ако желаете, можете да дадете име на
програмите и свързаните устройства.
Използвайте бутоните
, за да се движите
по полето с името (6 символа) и бутоните
, за да избирате символи. След като
сте въвели името, използвайте бутона
,
за да излезете. Името е запаметено.
- Channel sort (подреждане на канали):
Това подрежда всички достъпни канали по
цифров и азбучен ред.
Други настойки в менюто
за инсталиране
Настройки на картината
1. Натиснете MENU, след това
менюто Picture.
1. Натиснете бутона MENU.
2. Изберете Install със стрелките
.
-
Language (език):
за промяна на езика на менютата.
- Country (държава):
за избор на държава (GB за Великобритания).
Тази настройка се използва при търсенето,
автоматичното подреждане на програмите
и телетекста. Ако вашата държава я няма в
списъка, изберете ‘’...’’.
- Auto Store (автоматично запаметяване):
за стартиране на автоматично търсене за
всички програми достъпни в региона. Ако
предавателя или кабелната мрежа изпращат
автоматични сигнали за подреждане,
програмите ще бъдат номерирани правилно.
Ако не, трябва да използвате менюто Channel setting, за да пренаредите програмите.
Някой предаватели и кабелни мрежи излъчват
техни собствени параметри за подреждане
(регион, език, т.н.). В такъв случай, обозначете
избора си като използвате бутоните
и потвърдете с
. За да излезете от или да
прекъснете търсенето натиснете MENU.
3. За да излезете от менютата, натиснете
MENU.
. Появява се
2. Използвайте бутоните
, за да изберете
или промените настройка и потвърдете с
.
3. За да излезете от менютата, натиснете
MENU.
Описание на настройките:
Brightness(яркост):
това променя яркостта на картината.
Contrast (контраст):
това променя разликата между светлите и
тъмните тонове.
Colour (цвят):
това променя наситеността на цвета.
Sharpness (острота):
това променя разделителната способност на
картината.
Tint (нюанс):
това променя цвета на картината на смесен или
с нюанси.
Colour Temp. (температура на цвета):
това променя настройките на цвета: Cool (посинкав), Normal (балансиран) или Warm (почервен).
Picture format (формат на картината):
настройте, за да промените формата на екрана,
за да съвпадне с вида на програмата, която
гледате.
Настройки на звука
Настройки на функциите
1. Натиснете MENU, изберете Sound( ) и
натиснете
. Появява се менюто Sound.
1. Натиснете MENU, изберете Feature(
натиснете
. Можете да нагласяте:
2. Използвайте бутоните
, за да изберете
или промените настройка и потвърдете с
.
3. За да излезете от менютата, натиснете
MENU.
-
Описание на настройките:
Smart sound:
можете да настиснете бутона Smart sound на
дистанционото управление неколкократно, за
да изберете Personal (лични), Speech (говор),
Music (музика), Movies (филми), Multimedia
(мултимедия).Режима Personal се наглася по ваше
предпочитание.
Setting:
това ви позволява да нагласяте баса, требъла
и баланса на звука.
Incredible Surround:
добавя страхотна дълбочина и пространственост
на звука на телевизора. Изберете On (включен)
или Off (изключен).
AVL:
това се използва, за да ограничи внезапното
уеличаване на звука, особенно при смяната на
програми или рекламния блок.
-
-
) и
Timer (таймер)
- часовник: за нагласяне на часа.
- време на включване: за задаване на
час, в който телевизора да се включи
автоматично.
- време на изключване: за задаване на
час, в който телевизора да се изключи
автоматично.
- таймер за самоизключване: за избор
на период от време след, който
автоматично преминава на стендбай
режим. Списъка има стойности от 0 до
180.
NR
Намалява шума (снежинките) на картината
при трудни условия на приемане.
Auto lock (автоматично заключване)
Можете да заключите к анали, за да
предпазите децата си от гледане на
програми с неподходящо съдържание.
Auto lock предлага множество варианти на
заключване:
- заключване на програма: за заключване
на телевизионен канал по ваш избор.
- промяна на кода: за смяна на кода на
достъп.
- изчистване: за отключване на всички
заключени канали и програми.
- Source list (списък с източници)
Включва източници на видео сигнал: TV, CVI,
AV1, AV2, PC, EXT или HDMI.
, за да изберете
2. Използвайте бутоните
или промените настройка и потвърдете с
.
3. За да излезете от менютата, натиснете
MENU.
Формати на екрана
За 19PFL4322,
Супер увеличен, 4:3, Разширен за филми 14:9,
Разширен за филми 16:9, 16:9 субтитри и широк
екран.
Супер увеличен, Разширен за филми 14:9,
Разширен за филми 16:9 и 16:9 субтитри правят
така, че картината да пасне възможно най-добре
на екрана. Препоръчително е да натиснете
стрелките нагоре/надолу, за да нагласите
положението на картината върху екрана.
Супер увеличен премахва черните ленти отстрани
на 4:3 програмите с минимални смущения.
Когато са избрани Разширен 4:3, Компресиран
16:9, HD 4:3, Супер увеличен, Разширен за
филми 14:9, Разширен за филми 16:9 формати
на картината, можете да направите субтитрите
видими със стрелките нагоре/надолу.
Натиснете този бутон за се появи списък с
възможните формати на екрана. Възможните
формати се определят от вида на сигнала,
който приемате. За да изберете формат, който
предпочитате, натиснете бутона FORMAT
неколкократно:
Бележка:
Не всички формати на екрана са възможни,
когато е пуснат HD източник.
За 15PFL4122/20PFL4122
10
Употреба е режим за
монитор на компютър
Звук:
PC режим
1. Натиснете бутона AV на дистанционото
управление, за да се появи списъка с
източници.
, за да изберете
2. Използвайте бутоните
PC режим и потвърдте с
.
Първо трябва да свържете компютър и да
нагласите разделителната способност.
Употреба на PC менютата
Натиснете бутона MENU, за да влезете с
специалните настройки на режим PC монитор.
Използвайте стрелките, за да ги нагласите
(настройките се запаметяват автоматично):
Smart sound:
можете да настиснете бутона Smart sound на
дистанционото управление неколкократно, за
да изберете Personal (лични), Speech (говор),
Music (музика), Movies (филми), Multimedia
(мултимедия).Режима Personal се наглася по
ваше предпочитание.
Setting:
това ви позволява да нагласяте баса, требъла
и баланса на звука.
Incredible Surround:
добавя страхотна дълбочина и пространственост
на звука на телевизора. Изберете On (включен)
или Off (изключен).
AVL:
това се използва, за да ограничи внезапното
уеличаване на звука, особенно при смяната на
програми или рекламния блок.
Функции (не са достъпни за 15’’/20’’)
Картина:
Colour Temp. (температура на цвета):
това променя настройките на цвета: Cool (посинкав), Normal (балансиран) или Warm (почервен).
Brightness(яркост):
за нагласяне яркостта на картината.
Contrast (контраст):
за нагласяне контраста на картината.
Auto adjust (автоматично нагласяне):
за автоматично нагласяне на най-доброто
положение на картината и настройките phase/
clock.
Manual adjust (ръчно нагласяне):
за ръчно финно настройване на изображението,
когато се появи на екрана.
- Phase:
пр е ма х ва хо р и зо н та л н и те л и н и и н а
смущение.
- Clock:
премахва вертик алните линии на
смущение.
- Horizontal:
за нагласяне на хоризонталното положение
на картината.
- Vertical:
за нагласяне на вертикалното положение на
картината.
11
Picture format (формат на картината):
за избор между цял екран или 4:3 на монитора.
Инсталиране:
Language:
за избор на предпочитан език.
Factory reset:
за да върнете фабричните настройки на
телевизора.
Това е списък с различните разделителни
способности на телевизора в PC режим:
Свързване на странично оборудване
Натиснете бутона AV на дистанционото, за да се появи списъка с източници и
изберете TV или свързано странично оборудване към TV, CVI, AV1, AV2, PC,
EXT или HDMI.
Места за свързване отзад
Свържете към EXT
Изберете източник EXT
Места за свързване отстрани
Свържете към CVI/компонентен (YPbPr)
Изберете източник CVI
Свържете към AV1, AV2: съставен 1+2, 1+4
Свържете към AV1: S-video 3+2
Изберете източник AV1 или AV2
Свържете слушалки
12
Свържете към HDMI
Изберете източник HDMI
Свържете към PC
Изберете източник PC
HDMI входа е съвмести с 480i/p, 576i/p, 720p,
1080i/p способност на сигнала.
13
Съвети
Почистване на телевизора
Слаб сигнал
Близоста на планини и високи сгради може да
причини замъгляване на картината, ехо и сенки.
В този случай, опитайте ръчно да нагласите
картината: погледнете финна настройка или
променете положението на външната антена.
Ако използвате вътрешна антена, приемате
може да е затруднено при определени условия.
Можете да подобите приемането като завъртите
антената. Ако примането е слабо, трябва да
използвате външна антена.
Използвайте само чист, мек и без влакна парцал,
за да почиствате екрана и тялото на телевизора.
Не използвайте продукти на основата на алкохол
или разтворители.
Все още няма резултат?
Изключете захранващия кабел за 30 секунди и
след това го включете отново. Ако телевизора
се повреди, не опитвайте да го поправяте сами:
свържете се с гаранциония сервиз.
Няма картина
Правилно ли сте свързали антената в гнездото?
Избрали ли сте правилната система? Хлабово
свързани еврокабели или антени са най-честата
причина за проблеми със звука и картината
(понякога конекторите са изключени наполовина
ако телевизора се мести или върти). Проверете
всички свръзки.
Няма звук
Ако на определени канали има картина, но
без звук, това означава, че не сте избрали
правилната телевизиона система. Нагласете
настройките на системата 4. Усилвателя
свързан към телевизора не възпроизвежда звук?
Проверете дали не сте объркали аудио изхода
с аудио входа.
Не работи PC режима
Проверете дали сте настроили компютъра на
съвместима разделителна способност.
Дистанционо управление
Телевизора не реагира на дистанционото;
индикатора на панела повече не премигва
когато използвате дистанционото? Сменете
батериите.
Стендбай
Ако телевизора не получава сигнал за 30 мин.,
автоматично преминава в стендбай режим. За
да спестите енергия, телевизора е снабден
с елементи, които осигуряват много ниска
консумация на енергия в стендбай режим.
14
РЕЧНИК
VGA (Video Graphics Array):
често използвана страндартна графична система
за монитори на компютри.
RGB сигнали:
Това са трите видео сигнала – червено, зелено
и синьо – от който се съставя изображението.
Използването на тези сигнали подобрява
качеството на картината.
S-VHS сигнали:
В тази група спадат два отделни видео сигнала
от тип Y/C, принадлежащи към стандартите за
записи S-VHS и Hi-8. Луминесцентните сигнали
Y (черно и бяло) и хроматичните сигнали C
(цветовете) се записват отделно на касетите.
По този начин се постига по-добро качество
на картината отколкото при стандартното
видео (VHS и 8 мм), където сигналите Y/C се
комбинират в един общ.
NICAM звук:
Процес, позволяващ излъчването на звуци в
цифров формат.
Системи:
Телевизионните предавания не се излъчват
по един и същ начин във всички държави.
Съществуват различни стандарти: BG, DK, I и
LL’. Настройките на системата (страница 7) се
използват за избор на стандарт. Не бъркайте
това със стандартите за цветово кодиране PAL и
SECAM. PAL се използва в повечето европейски
страни, а SECAM – във Франция, Русия и
повечето африкански страни. САЩ и Япония
използват различна система, наречена NTSC.
Входа EXT се използва за разчитане на NTSC
кодирани записи.
16:9:
Отнася се до съотношението между дължината
и височината на картината. Широкоекранните
телевизори имат съотношение 16/9, стандартните
телевизионни екрани са с 4/3.
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement