Philips | 22PFL3606H/58 | Owner's Manual | Philips 3000 series LCD телевизор 19PFL3606H/58 Ръководство за притежателя

Philips 3000 series LCD телевизор 19PFL3606H/58 Ръководство за притежателя
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL5206H
26PFL3606H
22PFL3606H
22PFL3206H
19PFL3606H
BG Ръководство за
потребителя
Contact information
België/ Belgique
0800 80 190 Gratis/Gratuit
ß chat www.philips.com/support
България
00800 11 544 24
Česká republika
800 142 840 Bezplatný hovor
Danmark
3525 8759 Lokalt opkald
ß chat www.philips.com/support
Deutschland
0800 000 7520 (kostenfrei)
ß chat www.philips.com/support
Ελλάδα
0 0800 3122 1280
Κλήση χωρίς χρέωση
España
900 800 655 Teléfono local gratuito
solamente para clientes en España
ß chat www.philips.com/support
Estonia
8000100288 kohalik kõne tariifi
France
0805 025 510 numéro sans frais
ß chat www.philips.com/support
Hrvatska
0800 222778 free
Ireland
South: 1 800 7445477
North: 0 800 331 6015
Italia
800 088774 Numero Verde
Қазақстан
+7 727 250 66 17 local
Latvia
80002794 local
Sverige
08 5792 9100 Lokalsamtal
Lithuania
880030483 local
Suisse/Schweiz/Svizzera
0800 002 050
Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau
fixe France
Luxemburg/Luxembourg
080026550
Ortsgespräch/Appel local
Magyarország
06 80 018 189 Ingyenes hívás
Nederland
0800 023 0076 Gratis nummer
Norge
22 70 81 11 Lokalsamtale
Österreich
0800 180 016
Suomi
09 2311 3415 paikallispuhelu
Türkiye
444 7 445
United Kingdom
0800 331 6015 Toll Free
Українська
0-800-500-697
Polska
00800 3111 318
Portugal
0800 780 902 Chamada Grátis
Россия
(495) 961 1111
8800 200 0880
(бесплатный звонок по России)
România
0800-894910 Apel gratuit
0318107125 Apel local
Србија
+381 114 440 841 Lokalni poziv
Slovensko
0800 004537 Bezplatný hovor
Slovenija
600 744 5477 lokalni klic
This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.
updated:20110912
1 Бележка
3
2 Важно
5
3 Телевизор
8
8
9
Контроли на телевизора
Дистанционно управление
Използване на дистанционното
управление
4 Използване на телевизора
Включване на телевизора
Превключване на телевизора в
режим на готовност
Изключване на телевизора
Превключване на канали
Гледане на сигнал от свързаните
устройства
Промяна на силата на звука на
телевизора
Използване на телетекст
5 Допълнителни функции на
телевизора
10
11
11
11
11
12
13
13
14
15
15
Достъп до менютата на телевизора
Промяна на настройките на
картината и звука
15
Използване на менюто за
универсален достъп
19
Използване на разширените
функции за телетекст
19
Създаване и използване на списък с
предпочитани канали
20
Използване на електронния
справочник на програмите
21
Показване на часовника на телевизора 22
Използване на таймерите
23
Заключване на неподходящо
съдържание
23
Промяна на езика
Възпроизвеждане на снимки и
музика от USB устройства за
съхранение
Слушане на цифрови радиоканали
Актуализиране на софтуера на
телевизора
Промяна на предпочитания за
телевизора
Стартиране на ТВ демонстрация
Възстановяване на фабричните
настройки на телевизора
24
25
27
27
29
29
29
6 Инсталиране на канали
30
30
31
31
32
32
32
7 Свързване на устройства
33
33
34
35
Автоматично инсталиране на канали
Ръчно инсталиране на канали
Преименуване на канали
Пренареждане на канали
Тестово цифрово приемане
Достъп до CAM услуги
Конектори на задната страна
Конектори отстрани
Свързване на компютър
Използване на модула за условен
достъп
Използване на Philips EasyLink
Използване на ключалка "Кенсингтън"
8 Информация за продукта
Поддържани разделителни
способности на екрана
Мултимедия
Тунер / Приемане / Предаване
Дистанционно управление
Захранване
Поддържани монтажни стойки за
телевизор
Спецификации на продукта
BG
36
36
38
39
39
39
39
39
40
40
41
1
Бъ лг а р ск и
Съдържание
9 Отстраняване на неизправности 42
Общо проблеми с телевизора
Проблеми с каналите на телевизора
Проблеми с картината
Проблеми със звука
Проблеми с HDMI връзката
Проблеми с връзката към компютър
Връзка с нас
10 Показалец
2
BG
42
42
43
43
43
44
44
45
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
Спецификациите могат да се променят
без предупреждение. Търговските марки
са собственост на Koninklijke Philips
Electronics N.V или на съответните си
притежатели. Philips си запазва правото
да променя изделията си по всяко време
без задължението да внася съответните
промени във вече доставени изделия.
Съдържанието на това ръководство би
трябвало да е достатъчно за използването
на системата по предназначение. Ако
продуктът или отделните му модули или
процедури се използват за цели, различни
от определените тук, трябва да се получи
потвърждение за валидност и годност.
Philips гарантира, че материалът сам по себе
си не нарушава каквито и да било патенти
в САЩ. Няма допълнителни изрични или
подразбиращи се гаранции.
Гаранционни условия
• Съществува риск от нараняване,
повреда на телевизора или анулиране на
гаранцията! Никога не се опитвайте да
ремонтирате телевизора сами.
• Използвайте телевизора и аксесоарите
само по предназначението им, зададено
от производителя.
• Предупредителният знак на гърба
на телевизора указва риск от токов
удар. Никога не сваляйте капака на
телевизора. За сервиз и поправка
се свързвайте винаги с отдела по
поддръжката на клиенти на Philips.
•
Всякакви действия, изрично забранени
в това ръководство, всякакви промени
или процедури по монтаж, които не са
препоръчани или упълномощени в това
ръководство, ще анулират гаранцията.
Характеристики на пикселите
Този LCD продукт има голям брой цветни
пиксели. Въпреки че има 99,999% или повече
ефективни пиксели, възможно е трайно
на екрана да се появят черни или ярко
осветени точки (червени, зелени или сини).
Това е структурно свойство на дисплея
(в рамките на широко разпространените
индустриални стандарти) и не представлява
неизправност.
Съвместимост с ЕМП
Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда
и продава много изделия, предназначени
за потребителите, които – като всяка друга
електронна апаратура – могат да излъчват и
приемат електромагнитни сигнали.
Един от водещите делови принципи на
компанията Philips е в нашите изделия да
се вземат всички необходими мерки за
безопасност, да се придържаме към всички
приложими изисквания на закона и да
бъдем в съответствие с всички стандарти
за електромагнитни смущения, налични към
момента на произвеждане на изделията.
Philips има за правило да разработва,
произвежда и продава изделия, които не
са вредни за здравето. Philips потвърждава,
че съгласно съвременните научни данни,
при правилно използване на изделията
на фирмата в съответствие с тяхното
предназначение, те са безопасни.
Philips играе активна роля в разработването
на международни стандарти за
електромагнитни смущения и за
безопасност, което на свой ред позволява
на Philips да предвижда бъдещото развитие
на стандартизацията с оглед ранното й
внедряване в своите изделия.
BG
3
Бъ лг а р ск и
1 Бележка
Предпазител за мрежовото захранване
(само за Обединеното кралство)
Този телевизор е оборудван с одобрен
щепсел с три конектора. Ако е необходимо
да се смени предпазителят за мрежовото
захранване, той трябва да се смени с
предпазител със същата стойност като
посочената на щепсела (примерно 10A).
1
2
3
Махнете капака на предпазителя и
самия предпазител.
Резервният предпазител трябва да
отговаря на BS 1362 и да има знак за
одобрение ASTA. Ако предпазителят е
загубен, свържете се с търговеца, за да
проверите правилния тип.
Поставете обратно капака на
предпазителя.
Авторски права
Kensington и Micro Saver са регистрирани
в САЩ търговски марки на ACCO World
Corporation с публикувани регистрации и
заявки за регистрация, намиращи се в процес
на обработка в други страни по света.
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby и символът с двойно D са търговски
марки на Dolby Laboratories.
HDMI, емблемата HDMI и High-Definition
Multimedia Interface са търговски или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC в Съединените щати и в други
държави.
Всички останали регистрирани и
нерегистрирани търговски марки са
собственост съответните си притежатели.
4
BG
Прочетете и разберете всички инструкции,
преди да използвате телевизора. Гаранцията
не важи в случай на повреда поради
неспазване на инструкциите.
Безопасност
Съществува риск от токов удар или пожар!
• Никога не излагайте телевизора на
дъжд или вода. Никога не поставяйте
съдове с течности (като вази например)
до телевизора. Ако върху или в
телевизора бъдат разлети течности, го
изключете незабавно от електрическия
контакт. Свържете се с отдела за грижа
за клиенти на Philips за проверка на
телевизора, преди да го използвате
отново.
• Никога не поставяйте телевизора,
дистанционното или батериите до
пламъци или други източници на
топлина, включително и на директна
слънчева светлина.
С цел предотвратяване разпространението
на огън винаги дръжте всички свещи
и други пламъци далеч от телевизора,
дистанционното и батериите.
•
•
Никога не пъхайте предмети във
вентилационните отвори или в други
отвори на телевизора.
Когато телевизорът е завъртян, се
уверете, че захранващият кабел не е
опънат. При обтягане на захранващия
кабел може да се разхлабят връзките и
да се образува волтова дъга.
•
За да изключите телевизора от
електрическото захранване, щепселът
на телевизора трябва да е изключен.
При изключване на захранващия кабел
дърпайте щепсела, а не самия кабел.
Уверете се, че по всяко време имате
пълен достъп до щепсела, захранващия
кабел и контакта.
Съществува риск от късо съединение или
пожар!
• Никога не излагайте дистанционното
или батериите на дъжд, вода или
прекомерна топлина.
• Избягвайте опъване на захранващите
щепсели. Разхлабените захранващи
щепсели могат да доведат до пожар.
Съществува риск от нараняване или
повреда на телевизора!
• За повдигане и носене на телевизора,
който тежи повече от 25 килограма или
55 фунта, са необходими двама души.
• При монтиране на телевизора на стойка,
използвайте само предоставената
заедно с него стойка. Закрепете добре
стойката за телевизора. Поставете
телевизора на равна и хоризонтална
повърхност, която може да издържи
общото тегло на телевизора и стойката.
• При монтиране на телевизора на стена,
използвайте само стенен монтаж,
който може да издържи теглото на
телевизора. Закрепете стенния монтаж
на стена, която може да издържи
общото тегло на телевизора и стенния
монтаж. Koninklijke Philips Electronics N.V.
не носи отговорност за неправилно
монтиране на стената, довело до
инцидент, нараняване или повреда.
• Ако се налага да съхранявате
телевизора, демонтирайте стойката.
Никога не поставяйте телевизора легнал
върху задната му част, когато стойката е
монтирана.
BG
5
Бъ лг а р ск и
2 Важно
•
Преди да включите телевизора в
контакта, се уверете, че напрежението
съответства на записаната на
гърба на телевизора стойност. Не
включвайте телевизора в контакта, ако
напрежението е различно.
• Части от този продукт може да
са направени от стъкло. Работете
внимателно, за да избегнете нараняване
или повреда.
Съществува риск от нараняване за деца!
Следвайте тези предпазни мерки, за
да избегнете падане на телевизора и
причиняване на нараняване на деца:
• Никога не поставяйте телевизора на
повърхност, покрита с плат или друг
материал, който може да се издърпа.
• Уверете се, че никоя част на телевизора
не стърчи по ръбовете на повърхността.
• Никога не поставяйте телевизора на
висока мебел (като например рафт
за книги), без първо да закрепите
съответната мебел и телевизора към
стената или към друга подходяща опора.
• Обяснете на децата за съществуващата
опасност при катерене върху мебелите
за достигане на телевизора.
Опасност от поглъщане на батерии!
• Продуктът/дистанционното управление
може да съдържа батерия от тип
"монета", която може да бъде погълната.
Винаги дръжте батерията далеч от деца!
Съществува риск от прегряване!
• Никога не поставяйте телевизора
в ограничено пространство. Винаги
оставяйте около телевизора
пространство от поне 4 инча или
10 см за вентилация. Уверете се, че
вентилационните отвори на телевизора
не са закрити от пердета или други
предмети.
Съществува риск от нараняване, пожар или
повреда на захранващия кабел!
• Никога не поставяйте телевизора или
други предмети върху захранващия
кабел.
6
BG
•
Изключете телевизора от електрическия
контакт и антената преди гръмотевични
бури. По време на гръмотевични бури
никога не докосвайте която и да е част
на телевизора, захранващия кабел или
кабела на антената.
Съществува риск от увреждане на слуха!
• Избягвайте използване на слушалки
на високо ниво на звука или за
продължителен период от време.
Ниски температури
• Ако телевизорът се транспортира
при температури под 5 °C или 41 °F,
разопаковайте го и изчакайте, докато се
приспособи към околната температура
на помещението, преди да го включите
в електрически контакт.
Поддръжка на екрана
•
•
•
•
•
Избягвайте, доколкото е възможно,
показване на статични изображения
на екрана. Статичните изображения са
изображения, които остават на екрана
за дълго време. Примери: менюта на
екрана, черни ленти и часове/дати.
Ако се налага да използвате статични
изображения, намалете контраста и
яркостта на екрана, за да избегнете
повреждането му.
Изключете телевизора, преди да го
почиствате.
Почиствайте телевизора с мека и
влажна тъкан. Никога не използвайте
върху телевизора вещества като
алкохол, химикали или домашни
почистващи препарати.
Съществува риск от повреда на
телевизора! Никога не докосвайте,
натискайте, търкайте или драскайте
екрана с каквито и да е предмети.
За да избегнете деформации и
избледняване на цвета, избърсвайте
капчиците вода възможно най-скоро
след появата им.
Продуктът е разработен и произведен от
висококачествени материали и компоненти,
които могат да бъдат рециклирани и
използвани повторно.
Когато символът на зачеркнатата кръгла
кофа за боклук е прикрепен към продукта,
това означава, че продуктът е обхванат от
Директива 2002/96/ЕО. Информирайте се
за местната система за разделно събиране
на отпадъци за електрически и електронни
продукти.
Действайте съобразно местните правила и
не изхвърляйте старите си продукти заедно
с нормалните битови отпадъци.
Правилното изхвърляне на стария
продукт помага за предотвратяването
на потенциални негативни последици за
околната среда и човешкото здраве.
Продуктът съдържа батерии, обхванати
от Директива 2006/66/ЕО. Тези батерии
не могат да се изхвърлят заедно с
обикновените битови отпадъци.
Информирайте се за местните правила
за разделно събиране на батерии, тъй
като правилното им изхвърляне помага
за предотвратяването на потенциални
негативни последици за околната среда и
човешкото здраве.
Усилия за опазване на околната
среда
Philips непрекъснато насочва вниманието си
към намаляването на въздействието върху
околната среда от своите иновационни
потребителски изделия. Нашите усилия
са насочени към екологичносъобразни
подобрения в процеса на производство,
намаляване на вредните вещества, ефективно
използване на енергията, инструкции за
действия в края на жизнения цикъл на
изделието и рециклиране на изделията.
Достъп до настройките за енергийна
ефективност:
1
2
Докато гледате телевизия, натиснете
зеления бутон на дистанционното
управление.
Изберете една от следните настройки:
• [Икон. на енергия]: Настройки на
картината, които пестят най-много
електроенергия.
• [Изключи екрана]: Ако желаете
само да слушате звука от
телевизора, можете да изключите
дисплея му. Другите функции
продължават да работят както
обикновено.
• [Изключване на неизполз.
източници]: Ако свържете
съвместими с EasyLink устройства,
можете да ги изключвате.
BG
7
Бъ лг а р ск и
Изхвърляне на старите продукт и
батерии
3 Телевизор
xxPFL3606H/22PFL3206H
Поздравяваме ви за покупката и добре
дошли при Philips! За да се възползвате
изцяло от предлаганата от Philips поддръжка,
регистрирайте телевизора си на адрес
www.philips.com/welcome.
1
Контроли на телевизора
5
2
+/-: Регулиране на силата на звука.
a
b CH +/-: Превключване на каналите.
32PFL5206H
c У ДОМА: Влизане в началното меню.
d ИЗТОЧНИК: Избор на свързани
устройства.
1
e Захранване: Включване или изключване
на телевизора.
2
3
4
5
8
BG
f
g
1
•
•
(Без звук)
Изключване или възстановяване на
аудиото.
h +/- (Сила на звука)
• Регулиране на силата на звука.
2
17
3
4
16
15
14
5
13
6
7
12
i 0-9 (Бутони с цифри)
• Избор на канали.
j SUBTITLE
• Разрешаване или забраняване на
субтитри.
k TEXT
• Разрешаване или забраняване на
телетекст.
l
8
•
OPTIONS
Достъп до опции за текущата
дейност или избор.
•
(Назад)
Връщане към предишното меню или
изход от дадена функция.
9
m
10
SOURCE
Избор на свързани устройства.
Бъ лг а р ск и
Дистанционно управление
11
n OK
• Потвърждаване на запис или избор.
o
a
•
(Готовност – Вкл.)
Включване на телевизора или
превключване в режим на готовност.
b Бутони за възпроизвеждане
• Управление на видео или музика.
c
d
e
FIND
• Достъп до менюто за избор на
списък с ТВ канали.
•
•
p
•
•
(Бутони за навигация)
Навигиране в менютата и избор на
елементи.
ADJUST
Достъп до менюто за
конфигуриране на настройките.
q Цветни бутони
• Избор на задачи или опции.
(У дома)
Влизане в началното меню.
CH - / CH + (Предишен/следващ)
Превключване на канали или
навигиране в страниците, записите,
албумите или папките на менютата.
BG
9
Използване на
дистанционното
управление
Използвайте дистанционното управление
в близост до телевизора и го насочвайте
към сензора за дистанционно управление.
Уверете се, че пряката видимост между
дистанционното управление и телевизора
не е нарушена от мебели, стени или други
предмети.
~5m
~30˚
10
BG
Ако телевизорът е в режим на
готовност
•
Бъ лг а р ск и
4 Използване на
телевизора
Натиснете (Готовност – Вкл.) на
дистанционното управление.
Този раздел ще ви помогне при
извършването на основни действия с
телевизора.
Включване на телевизора
•
Натиснете ключа за захранване на
телевизора.
»» Телевизорът ще се включи след
малко закъснение.
xxPFL3606H/22PFL3206H
Превключване на
телевизора в режим на
готовност
•
Натиснете отново (Готовност – Вкл.)
на дистанционното управление.
»» Сензорът за дистанционно
управление на телевизора ще стане
червен.
Изключване на телевизора
•
32PFL5206H
Натиснете отново ключа за захранване
на телевизора.
»» Сензорът за дистанционно
управление на телевизора ще се
изключи.
»» Докато е в режим на готовност,
телевизорът продължава да
консумира електроенергия. Ако
няма да използвате телевизора
дълго време, изключете захранващия
му кабел от контакта или изключете
ключа за захранване.
Забележка
•• Ако не можете да намерите дистанционното
управление и искате да включите телевизора
от режим на готовност, натиснете CH+/- на
телевизора.
BG
11
Превключване на канали
Натиснете CH+ или CH- на
дистанционното управление.
•
Други начини за превключване на
канали
•
•
Въведете номер на канал с помощта на
Бутони с цифри.
Натиснете
(BACK) на
дистанционното управление, за да се
върнете на предишния канал.
Забележка
•• Когато използвате списък с предпочитани, можете
Натиснете бутона CH +/- на телевизора.
•
да избирате само от каналите в списъка (вж.
'Създаване и използване на списък с предпочитани
канали' на стр. 20).
xxPFL3606H/22PFL3206H
Преглед на визуализация на канал
Можете да прегледате визуализация на
всички налични канали с таблицата на
каналите.
• Натиснете FIND.
»» Показва се таблицата с каналите.
•
•
32PFL5206H
12
BG
За да прегледате даден канал,
изберете го.
За да гледате даден канал, изберете
го, след което натиснете OK.
•
Натиснете бутона
+/- на телевизора.
Бъ лг а р ск и
Гледане на сигнал от
свързаните устройства
xxPFL3606H/22PFL3206H
Забележка
•• Преди да изберете дадено устройство като
източник, включете устройството.
Избор на устройство от списъка с
източници
1
Натиснете
SOURCE.
32PFL5206H
2
3
»» Ще се покаже списъка с източници.
Натиснете
устройство.
, за да изберете
Натиснете OK, за да потвърдите избора
си.
»» Телевизорът превключва на
избраното устройство.
Промяна на силата на звука
на телевизора
•
Натиснете +/- на дистанционното
управление.
За включване или изключване на
звука:
•
•
Натиснете , за да изключите звука.
Натиснете отново, за да включите
звука.
BG
13
Използване на телетекст
1
2
3
Натиснете TEXT.
»» Появява се основната индексна
страница.
Изберете дадена страница по един от
следните начини:
• Натиснете Бутони с цифри, за да
въведете номер на страница.
• Натиснете или , за да
прегледате следващата или
предишната страница.
• Натиснете Цветни бутони, за да
изберете цветен елемент.
• Натиснете
(BACK) за връщане на
предишната отворена страница.
Натиснете TEXT за излизане от
телетекста.
Забележка
•• Само за потребители във Великобритания: Някои
цифрови телевизионни канали предоставят
специализирани услуги за цифров текст (например
BBC1).
14
BG
Достъп до менютата на
телевизора
Промяна на настройките на
картината и звука
Промяна на настройките на картината и
звука, за да отговарят на предпочитанията
ви. Можете да приложите предварително
зададените настройки или да промените
настройките ръчно.
Забележка
•• Докато гледате телевизия или външни устройства,
натиснете ADJUST, след което изберете
[Интел. карт.] или [Интел. звук] за бърз достъп до
настройките на картината и звука.
Менютата ви помагат да инсталирате канали,
да променяте настройките на картината и
звука, както и да получите достъп до други
функции.
1
Натиснете .
Появява се екранът на менюто.
Използване на интелигентна
картина
Използване на интелигентна картина за
прилагане на предварително зададените
настройки на картината.
1
2
3
2
3
Изберете едно от нещата по-долу, след
което натиснете OK.
• [Гледане на ТВ]: Ако е избран
друг източник, освен антената,
превключване обратно на антенния
източник
• [Ръковод. с програми]: Отваряне
на електронния справочник за
програми.
• [Преглед USB]: Ако е свързано USB
устройство за съхранение, се отваря
браузърът на съдържание.
• [Настройка]: Отваряне на менюта за
промяна на картината, звука и други
настройки.
Натиснете
, за да излезете.
Натиснете
ADJUST.
Изберете [Интел. карт.] и след това
натиснете OK.
Изберете една от долуописаните
настройки, след което натиснете OK.
• [Лично]: Прилагане на
персонализирани настройки на
картината
• [Ярко]: Богати и динамични
настройки, идеални за през деня.
• [Нормално]: Настройки за
естествена картина.
• [Кино]: Настройки, идеални за
филми.
• [Игра]: Настройки, идеални за игри.
• [Икон. на енергия]: Настройки,
които пестят най-много
електроенергия.
• [Стандарт]: Настройки по
подразбиране, които са подходящи
за повечето работни среди и видове
видео.
BG
15
Бъ лг а р ск и
5 Допълнителни
функции на
телевизора
•
•
[Снимка]: Настройки, идеални за
снимки.
[По избор]: Персонализирайте и
съхранете личните си настройки на
картината. Изберете [Лично], за да
приложите тези настройки.
Ръчно регулиране на настройките
на картината
1
2
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Картина] и след това
натиснете OK.
Изберете една от долуописаните
настройки, след което натиснете OK.
[Интел. карт.]: Достъп до
предварително зададени интелигентни
настройки на картината.
[Нулиране]: Възстановяване на
фабричните настройки.
[Контраст]: Регулиране на наситеността
на областите с фоново осветление,
като видео съдържанието остава
непроменено.
[Яркост]: Регулиране на интензитета и
детайлите в тъмните области.
[Цветно]: Регулиране на наситеността
на цветовете.
[Нюанс]: За NTSC балансирайте
цветовите вариации.
[Острота]: Регулиране на рязкостта на
изображението.
[Нам. на шума]: Филтриране и
намаляване на шума на изображението.
[Оттенък]: Регулиране на цветовия
баланс на изображението.
[Цвят по избор]: Персонализиране на
настройката за оттенък (Достъпна само
ако е избрано [Оттенък] > [По избор]).
[Digital Crystal Clear]: Фина настройка
на всеки пиксел за съответствие със
съседните пиксели. Тази настройка
създава ярки изображения с висока
детайлност.
BG
[Разш.острота]: Разрешаване на подобра острота на картината.
• [Динам. Контраст]: Подобряване на
контраста. [Средно] се препоръчва
като настройка.
• [Динам. фон. осв.]: Регулиране на
яркостта на фоновото осветление
на телевизора, за да отговаря на
светлинните условия.
• [Нам. на MPEG арт.]: Изглаждане
на преходите при цифрова картина.
Можете да включите или изключите
тази функция.
• [Подч. на цвета]: По-живи цветове
и подобряване на детайлите
при ярките цветове. Можете да
включите или изключите тази
функция.
• [Гама]: Регулиране на наситеността
на полутоновете в картината. Това
не се отразява на черното и бялото.
[Режим PC]: Регулиране на картината,
когато компютър е свързан към
телевизора посредством HDMI или DVI.
[Формат на карт.]: Промяна на формата
на картината.
[Ръбове на екрана]: Регулиране
на областта за гледане (когато е
зададена на минимума, е възможно да
видите шум или назъбени краища на
изображението).
[Повд. на картин.]: Ако е налично,
регулира позицията на картината
за всички формати, освен [Авто
мащабиране], [Широк екран], [4:3] и
[Неизмерен].
•
•
•
•
•
1
2
3
Натиснете
ADJUST.
Изберете [Формат на карт.], след което
натиснете OK.
Изберете формат на картината, след
което натиснете OK.
Обобщение на форматите на
картината
Следните настройки на картината могат да
се конфигурират.
Забележка
•• В зависимост от формата на източника на картината
някои настройки на картината не са достъпни.
[Авто формат]: За
избрани модели. (Не
важи за режим на
компютър.) Автоматично
се показва подходящият
формат на картината.
Ако не, се прилага
широкоекранен формат.
[Авто попълване]:
За избрани модели.
Регулиране на картината
за запълване на екрана
(субтитрите продължават
да се виждат).
Препоръчва се за
минимално изкривяване
на екрана, но не и за HD
или компютър.
[Авто мащабиране]:
За избрани модели.
Увеличаване на картината
за запълване на екрана.
Препоръчва се за
минимално изкривяване
на екрана, но не и за HD
или компютър.
[Супер мащабиране]: (Не
е за режимите на HD и
компютър.) Премахване
на черните ленти
отстрани при излъчвания
с формат 4:3. Има
минимално изкривяване.
[Мащаб. на
субт.]Показват се
картини с формат 4:3
на целия екран, като
субтитрите се виждат.
Част от горната картина
е отрязана.
[4:3]: Показване на
класическия формат 4:3.
[Филм разш. 14:9]: (Не
е за режимите на HD и
компютър.) Мащабира
формата 4:3 до 14:9.
[Филм разш.16:9]: (Не
е за режимите на HD и
компютър.) Мащабиране
на формат 4:3 до 16:9.
[Широк екран]:
Мащабиране на формат
4:3 до 16:9.
[Неизмерен]: Само
при някои модели и
при режимите на HD и
компютър. Разрешаване
на максимална
острота. Може да се
получи изкривяване
поради системите на
доставчиците. Задаване
на разделителната
способност на
компютъра на режим
на широк екран за
постигане на най-добри
резултати.
BG
17
Бъ лг а р ск и
Промяна на формата на картината
Използване на интелигентен звук
Използване на интелигентен звук, за да
се приложат предварително зададените
настройки на звука.
1
2
3
Натиснете
ADJUST.
Ръчно регулиране на настройките
на звука
1
2
Изберете [Интел. звук] и след това
натиснете OK.
Изберете една от долуописаните
настройки, след което натиснете OK.
• [Лично]: Прилагане на настройките,
персонализирани в менюто за звука.
• [Стандарт]: Настройки, които са
подходящи за повечето работни
среди и видове аудио.
• [Новини]: Настройки, идеални за
говор, например емисия новини.
• [Кино]: (За определени модели)
Настройки, идеални за филми.
• [Игра]: (За определени модели)
Настройки, идеални за игри.
• [ДРАМА]: (За определени
модели) Настройки, идеални за
драматургични програми.
• [Спорт]: (За определени модели)
Настройки, идеални за спортни
програми.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
18
BG
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Звук], след това натиснете
OK.
»» Ще се появи менюто [Звук].
Изберете една от долуописаните
настройки, след което натиснете OK.
[Интел. звук]: Достъп до предварително
зададени интелигентни настройки на
звука.
[Нулиране]: Възстановяване на
фабричните настройки.
[Изчиств. звук]: Подобряване на
яснотата на звука.
[Баси]: Регулиране на нивото на басите.
[Високи]: Регулиране на нивото на
високите честоти.
[Съраунд]: Включване на пространствен
звук.
[Incredible Surround]: (Само при
определени модели) Подобрен
пространствен звук за по-добър съраунд
ефект.
[Сила зв. на слуш.]: (При модели със
слушалки) Регулиране на силата на звука
на слушалките.
[Авт. регул. сила звук]: Автоматично
намаляване на внезапните промени
в силата на звука, например при
превключване на каналите.
[Баланс]: Регулиране на баланса на
дясната и лявата тонколона.
[Формат на цифров изх. сигнал]:
Избор на цифровия аудио изход през
съединител за цифров изходен аудио
изход.
• [PCM]: Конвертиране на аудио
сигнал от вид, различен от PCM, във
формат PCM.
• [Mногоканален]: Извеждане на
аудио сигнал към системата за
домашно кино.
Използване на разширените
функции за телетекст
За по-добро качество на картината и звука
можете да включвате и изключвате опциите
за хора с увредено зрение или слух.
1
2
3
•
•
•
1
Докато гледате телевизия, натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
каналите] > [Език].
Изберете една от следните опции, след
което натиснете OK.
[Хора с увреден слух]: Включване
или изключване на субтитри за хора с
увреден слух.
[Хора с увредено зрение]: Някои
цифрови телевизионни канали излъчват
специален звук, пригоден за хора с
увредено зрение. Нормалният звуков
съпровод е придружен от допълнителни
коментари. Изберете опция:
• [Изключване]: Изключване на звука
за хора с увредено зрение.
• [Високогов.]: Звук за хора
с увредено зрение само от
тонколоните
• [Слушалки]: Звук за хора с увредено
зрение само от слушалките.
• [Високоговорител + слушалки]: Звук
за хора с увредено зрение както от
тонколоните, така и от слушалките.
[Сила на зв. за увред. зрен.]: Регулиране
на силата на звука за хора с увредено
зрение.
За да излезете, натиснете
.
Достъп до менюто за опциите на
телетекста.
Настройте функциите на телетекста чрез
менюто за опциите на телетекста.
1
2
3
Натиснете TEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто за опциите на
телетекста.
Изберете една от следните опции, след
което натиснете OK.
• [Замраз. на стр.] / [Размразяване
на страница]: Стопиране или
освобождаване на текущата
страница.
• [Двоен екран] / [Цял екран]:
Превключване между телетекст на
цял екран и на двоен екран.
• [T.O.P. преглед]: Включване на
таблицата на страници за програми
с телетекст
• [Увеличав.] / [Нормален изглед]:
Превключване между увеличен и
нормален изглед на страниците на
телетекста.
• [Показване]: Скриване или
разкриване на скритата информация
на дадена страница, например
решенията на гатанки или ребуси.
• [Превкл. подстр.]: Ако има
достъпни подстраници, автоматично
показване на всяка подстраница
последователно.
• [Езици]: Избор на език за
телетекста.
BG
19
Бъ лг а р ск и
Използване на менюто за
универсален достъп
Избор на подстраници на телетекст
Една страница от телетекста може
да съдържа няколко подстраници.
Подстраниците се показват до номера на
основната страница.
1
2
3
Натиснете TEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Натиснете или , за да изберете
страница от телетекста.
Преглед само на списъка с
предпочитани канали
1
2
3
Натиснете или , за да въведете
подстраница.
Избор на T.O.P. (ТНП – Таблица
на страниците) за програми с
телетекст
Можете да преминавате от една тема на
друга, без да въвеждате номер на страница,
с помощта на таблицата на страници (ТНП)
за програми с телетекст. ТНП за програми
с телетекст се предлага само за определени
телевизионни канали.
1
2
3
4
5
Натиснете TEXT.
»» Появява се екранът на телетекста.
Натиснете
OPTIONS.
Изберете [T.O.P. преглед], след което
натиснете OK.
»» ТНП обзорът се появява.
Изберете тема.
Натиснете OK, за да прегледате
страницата.
Създаване и използване
на списък с предпочитани
канали
Можете да създадете списък с
предпочитаните си телевизионни канали, за
да можете да ги намирате по-лесно.
20
BG
Докато гледате телевизия, натиснете
FIND.
»» Показва се менюто с матрицата на
каналите.
Натиснете
OPTIONS.
Изберете [Избор на списък] >
[Предпочитани], след това натиснете
OK.
»» В таблицата с каналите се показват
само тези, които са включени в
списъка с предпочитани.
Забележка
•• Таблицата с предпочитани канали е празна, докато
не добавите канали в списъка с предпочитани.
Преглед на всички канали
Можете да излезете от списъка с
предпочитани и да прегледате всички
инсталирани канали.
1
2
3
Докато гледате телевизия, натиснете
FIND.
»» Показва се менюто с матрицата на
каналите.
Натиснете
OPTIONS.
Изберете [Избор на списък] >
[Всички], след това натиснете OK.
»» В таблицата с каналите се показват
всички канали.
Забележка
•• Всички предпочитани канали се маркират със
звездичка, когато преглеждате таблицата с каналите.
1
2
3
4
5
Докато гледате телевизия, натиснете
FIND.
»» Показва се менюто с матрицата на
каналите.
Натиснете
1
2
OPTIONS.
Изберете [Избор на списък] >
[Всички], след това натиснете OK.
Натиснете
Включване на ЕСП
OPTIONS.
Изберете [Отб. като предп.] или
[Демаркиране на предпочитан], след
което натиснете OK.
»» Каналът се добавя или премахва от
списъка с предпочитани.
Забележка
•• В таблицата с каналите всички предпочитани канали
са маркирани със звездичка.
Използване на електронния
справочник на програмите
Справочникът за програми е екранен
справочник, който се предлага за цифрови
канали. Той ви дава възможност да:
• Преглеждате списък на излъчваните
цифрови програми
• Да преглеждате предстоящите
програми
• Да групирате програмите по жанр
• Да задавате напомняния за начало на
програми
• Задавате предпочитани канали в
справочника за програми
Натиснете
.
Изберете [ТВ справочник], след което
натиснетеOK.
»» Справочникът за програми
се показва с информация за
планираните програми.
Забележка
•• Данните от справочника за програми са достъпни
само в определени държави и зареждането им
може да отнеме известно време.
Промяна на опциите на
справочника за програми
Можете да зададете или изчистите
напомняния, да промените деня и да
получите достъп до други полезни опции в
менюто с опции на справочника за програми.
1
2
3
4
Натиснете
.
Изберете [ТВ справочник], след което
натиснете OK.
Натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто на справочника
на програмите.
Изберете една от следните опции, след
което натиснете OK.
• [Зад. напомняне] / [Изчиств. на
напомн.]: Задаване или изчистване
на напомняния за програми.
• [Смяна на ден]: Задаване на деня на
справочника за програми.
• [More info]: Показва се информация
за програмата.
• [Търсене по жанр]: Търсене на
телевизионни програми по жанр.
• [Планирани напомняния]:
Показване на списък с напомняния
за програми. Опцията е достъпна
само за предстоящи програми.
• [Получаване на EPG данни]:
Актуализиране на най-новата
информация в справочника за
програми.
BG
21
Бъ лг а р ск и
Управление на списъка с
предпочитани
Показване на часовника на
телевизора
Можете да виждате часовник на екрана
на телевизора. Часовникът показва
текущото време, като използва данни за
времето, получени от вашия оператор на
телевизионни услуги.
Ръчна настройка на часовника на
телевизора
В някои държави се налага да настроите
часовника на телевизора ръчно.
1
2
3
4
5
6
7
8
Натиснете
1
2
3
Изберете [Авто часовник], след което
натиснете OK.
Изберете [Ръчно], след което натиснете
OK.
Изберете [Час] или [Дата], след което
натиснете OK.
Натиснете Бутони за навигация за
задаване на час или дата.
Изберете [Готово], след което
натиснете OK.
, за да излезете.
Забележка
•• Ако избраната от вас държава поддържа цифрово
излъчване, часовникът показва часа на вашия
телевизионен оператор с приоритет.
BG
Изберете [Часовник].
»» Показва се часовникът.
Натиснете OK.
Забележка
•• За да изключите часовника, повторете процедурата.
Промяна на режима на часовника
1
2
3
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Предпочитания] >
[Часовник] > [Авто часовник].
Изберете [Автоматично] или [Ръчно],
след което натиснете OK.
Промяна на часовата зона
Забележка
•• Тази опция е налична само ако изберете [Авто
часовник] > [Автоматично] (в държави с предаване
на данни за часовника).
1
2
3
4
22
Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
»» Ще се появи менюто с опции.
.
Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Предпочитания] >
[Часовник].
Натиснете
Показване на часовника на
телевизора
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Предпочитания] >
[Часовник] > [Часова зона].
Изберете часовата си зона.
Натиснете OK за потвърждение.
1
2
Забележка
•• Тази опция е налична само ако изберете [Режим
авт. часовник] > [Ръчно].
1
2
3
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки
на телев.] > [Предпочитания] >
[Часовник] > [Лятно часово време],
след което натиснете OK.
3
4
Изберете [Стандартно време] или
[Лятно часово време], след което
натиснете OK.
Използване на таймерите
Можете да настройвате таймерите да
превключват телевизора в режим на
готовност в указано време.
Съвет
•• Настройте часовника на телевизора, преди да
използвате таймерите.
Автоматично превключване на
телевизора в режим на готовност
(таймер за заспиване)
Таймерът за заспиване превключва
телевизора в режим на готовност след
предварително зададен интервал от време.
Съвет
•• Можете да изключите телевизора по-рано или
да нулирате таймера за заспиване по време на
отброяването.
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
телев.] > [Предпочитания] > [Таймер
за засп.].
»» Ще се появи менюто [Таймер за
засп.].
Изберете стойност между 0 и 180
минути.
»» Ако изберете нула, таймерът за
заспиване ще се изключи.
Натиснете OK, за да включите таймера
за заспиване.
»» Телевизорът преминава в режим на
готовност след указаното време.
Заключване на
неподходящо съдържание
Можете да попречите на децата си да
гледат определени програми или канали,
като заключите контролите на телевизора.
Задаване или промяна на кода
1
2
3
4
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
каналите] > [Закл. за деца].
Изберете [Задаване на код] или
[Промяна на код].
»» Показва се менюто [Задаване на
код] / [Промяна на код].
Въведете кода, като използвате Бутони
с цифри.
»» Следвайте инструкциите на екрана,
за да създадете или промените
ПИН кода.
Съвет
•• Ако забравите кода си, въведете "8888", за да
преодолеете всички съществуващи кодове.
BG
23
Бъ лг а р ск и
Използване на лятно часово време
Заключване или отключване на
един или повече канали
1
2
3
4
5
6
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
каналите] > [Закл. за деца] > [Закл. на
канала].
»» Показва се списък с канали.
Изберете канала, който искате да
заключите или отключите, след което
натиснете OK.
»» При първото заключване или
отключване на даден канал
получавате подкана да въведете
ПИН кода.
Въведете кода и натиснете OK.
»» Ако каналът е заключен, се показва
икона на катинар.
Повторете горните стъпки за
заключване или отключване на повече
канали.
За да активирате заключването,
включете и изключете телевизора.
»» Когато превключвате каналите чрез
CH - или CH +, заключените канали
се пропускат.
»» Когато влезете в заключените
канали от таблицата с канали, ще
получите подкана да въведете ПИН
кода.
Задаване на родителски оценки
Някой доставчици на цифрово съдържание
категоризират своите програми съобразно
възрастта. Можете да настроите телевизора
да показва само програми с подходяща за
вашето дете възрастова категория.
1
2
3
4
5
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки
на каналите] > [Закл. за деца] >
[Родителска оценка].
»» Ще се покаже екран за настройка
на кода.
Въведете кода чрез Бутони с цифри.
»» Ще се покаже менюто за оценки.
Изберете възрастова категория, след
което натиснете OK.
Натиснете
, за да излезете.
Промяна на езика
В зависимост от вашия оператор можете
да променяте езика на звука, езика
на субтитрите или и двата за даден
телевизионен канал.
Няколко езика на звука, субтитри или и
двете се излъчват чрез телетекст или DVB-T
цифрови излъчвания. Две излъчвания на
звук. При цифрови излъчвания можете да
изберете език на субтитрите.
Смяна на езика на менютата
1
2
3
24
BG
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
телев.] > [Предпочитания] > [Език на
менюто], след което натиснете OK.
Изберете език, след което натиснете
OK.
Можете да изберете език на звука, ако
вашият оператор предлага тази услуга. За
цифровите канали може да се предлагат
няколко езика. За аналоговите канали може
да се предлагат два езика.
1
2
3
2
Забележка
•• Когато изберете език на субтитрите за цифров
телевизионен канал, както е описано по-долу,
предпочитаният език на субтитрите, зададен в
менюто за инсталиране, временно бива отменен.
Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
За цифровите канали изберете [Език
на звука] и изберете езика, след което
натиснете OK.
За аналоговите канали изберете [Двоен
I-II] и изберете един от двата езика,
след което натиснете OK.
Показване и скриване на
субтитрите
1
Избор на език на субтитрите за
цифрови канали
Докато гледате телевизия, натиснете
SUBTITLE.
Изберете едно от нещата по-долу, след
което натиснете OK.
• [Вкл. на субтитри]: Субтитрите се
показват винаги.
• [Изкл. на субтитри]: Субтитрите не
се показват никога.
• [Вкл. при спрян звук]: Субтитрите се
показват, когато звукът е изключен.
Забележка
•• Повторете тази процедура, за да разрешите
показването на субтитри за всеки аналогов канал.
•• Изберете [Субтитри] > [Изкл. на субтитри], за да
забраните субтитрите.
Бъ лг а р ск и
Промяна на езика на звука
1
2
3
4
Докато гледате телевизия, натиснете
OPTIONS.
Изберете [Език на субт.], след което
натиснете OK.
Изберете език на субтитрите.
Натиснете OK за потвърждение.
Възпроизвеждане на снимки
и музика от USB устройства
за съхранение
Внимание
•• Philips не носи отговорност, ако USB устройството
за съхранение не се поддържа, нито за повреда или
загуба на данни от устройството.
Свържете USB устройство за съхранение, за
да възпроизвеждате снимките или музиката,
записани на него.
1
2
3
4
Включете телевизора.
Свържете USB устройството към USB
порта отстрани на телевизора.
Натиснете
.
Изберете [Преглед USB], след което
натиснете OK.
»» Показва се USB браузърът.
BG
25
•
Разглеждане на снимки
1
2
3
В USB браузъра изберете [Картина],
след което натиснете OK.
•
Изберете снимка или албум със снимки,
след което натиснете OK, за да видите
снимката, уголемена така, че да запълни
екрана на телевизора.
• За да видите следващата или
предишната снимка, натиснете
.
•
За да се върнете, натиснете
•
.
•
Слайдшоу на снимките
1
Когато е показано изображение на
дадена снимка на цял екран, натиснете
OK.
»» Започва слайдшоу от избраното
изображение.
•
Натиснете следните бутони за
възпроизвеждане:
•
за възпроизвеждане.
•
за пауза.
•
или за възпроизвеждане на
предишната или следващата снимка.
•
за спиране.
• За да се върнете, натиснете .
Промяна на настройките на
слайдшоуто
1
2
26
Докато гледате слайдшоу, натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции за
слайдшоу.
Изберете едно от нещата по-долу, след
което натиснете OK.
• [Ст./стоп слайдш.]: Стартиране или
спиране на слайдшоу.
• [Преходи слайдш.]: Задаване на
прехода от една картина към
следващата.
• [Чест. на слайдш.]: Избор на
времето за показване на всяка
снимка.
BG
3
[Повторение] / [Изп. веднъж]:
Преглед на снимките в папката
еднократно или многократно.
[Изключване на разбъркването]
/ [Включване на разбъркването]:
Преглед на снимките в
последователен или произволен ред.
[Завърт.изобр.]: Завъртане на
снимката.
[Покажи инф.]: Показване на името,
датата и размера на картината,
както и на следващата картина, в
слайдшоуто.
[Зад. като Scenea]: Задаване на
избраната картина като тапет на
телевизора.
За да се върнете, натиснете
.
Забележка
•• [Завърт.изобр.] и [Покажи инф.] се показват само
когато слайдшоуто е поставено на пауза.
Слушане на музика
1
2
3
В USB браузъра изберете [Музика], след
което натиснете OK.
Изберете музикален запис или
албум, след което натиснете OK за
възпроизвеждане.
За да управлявате възпроизвеждането,
използвайте бутоните за
възпроизвеждане:
•
за възпроизвеждане.
•
за пауза.
•
или за възпроизвеждане на
предишния или следващия запис.
•
или
за търсене напред или
назад.
•
за спиране.
Преглед на слайдшоу с музика
Можете да прегледате слайдшоу на
снимките с фонова музика.
1
2
3
4
5
6
Изберете албум с песни.
Натиснете OK.
Натиснете , за да се върнете към USB
браузъра на съдържание.
Изберете албум с картини.
Натиснете OK.
»» Слайдшоуто започва.
За да излезете, натиснете
.
Изключване на USB устройство за
съхранение
Внимание
•• Следвайте тази процедура, за да избегнете повреда
на USB устройството за съхранение.
1
2
Натиснете
браузъра.
, за да излезете от USB
Изчакайте пет секунди, след което
изключете USB устройството за
съхранение.
Слушане на цифрови
радиоканали
1
2
3
Натиснете FIND.
»» Показва се менюто с матрицата на
каналите.
Натиснете
OPTIONS, след което
изберете [Избор на списък] > [Радио].
»» Показва се таблицата с
предпочитани радио канали.
Изберете радио канал и натиснете OK,
за да го слушате.
Актуализиране на софтуера
на телевизора
Philips непрестанно се старае да подобри
своите изделия и ние ви препоръчваме да
актуализирате софтуера на вашия телевизор,
когато са налични актуализации за него.
Начини за актуализиране на
софтуера на телевизора.
Можете да актуализирате софтуера на
телевизора по един от следните начини:
A: с USB устройство за съхранение,
B: при подкана чрез цифрови излъчвания или
C: след подкана чрез цифрови излъчвания.
A: Актуализиране с USB устройство
За да извършите актуализация с USB
устройство за съхранение, имате нужда от:
• Компютър с достъп до интернет
• USB устройство за съхранение.
Стъпка 1: Проверете текущата версия на
софтуера
1
2
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Софтуерни
настройки] > [Инф. за текущ софт.].
»» Показва се информацията за
текущия софтуер.
BG
27
Бъ лг а р ск и
Промяна на настройките за музика
• Докато възпроизвеждате музика,
натиснете
OPTIONS за достъп до
една от настройките по-долу, след
което натиснете OK.
• [Спиране на възпроиз.]: Спиране на
възпроизвеждането на музика.
• [Повторение]: Еднократно или
повтарящо се възпроизвеждане на
песен.
• [Включване на разбъркването] /
[Изключване на разбъркването]
: Възпроизвеждане на песните
последователно или в случаен ред.
• [Покажи инф.]: Показване на името
на файла.
3
4
5
Запишете си номера на версията на
софтуера.
За да се върнете, натиснете OK.
За да излезете, натиснете .
Стъпка 2: Изтеглете и актуализирайте
последната версия на софтуера
1
2
3
4
5
6
7
Свържете USB устройство за
съхранение.
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Актуал. на
софтуера].
B: Актуализиране при подкана чрез
цифрови излъчвания
Ако приемате цифрови излъчвания (DVB-T),
телевизорът може да получава автоматично
актуализации на софтуера. Когато
телевизорът получи актуализация, ще ви
подкани да актуализирате софтуера му.
1
2
3
Следвайте инструкциите, за да
заредите файл на USB устройството за
съхранение.
Свържете USB устройството за
съхранение с компютъра, след което
щракнете двукратно върху файла.
»» Отваря се уеб страница.
Следвайте инструкциите на уеб
страницата.
• Ако версията на текущия софтуер
съвпада с най-новия файл за
софтуерна актуализация, не е нужно
да актуализирате софтуера на
телевизора.
• Ако версията на текущия софтуер
е по-ниска от най-новия файл за
софтуерна актуализация, изтеглете
този файл в главната директория на
USB устройството.
Изключете USB устройството за
съхранение от компютъра.
4
BG
.
Изберете [Настройка] > [Софтуерни
настройки] > [Известие].
Ако се покаже съобщение с подкана
за актуализация на софтуера, следвайте
инструкциите, за да започнете
актуализацията.
»» След като актуализирането на
софтуера приключи, телевизорът се
рестартира.
Ако не искате да актуализирате
софтуера, изберете [Настройка] >
[Софтуерни настройки] > [Изчиств. на
известие], след което натиснете OK.
Забележка
•• Ако пропуснете актуализацията, можете да го
актуализирате ръчно след това (вж. 'C: Проверка за
актуализации чрез цифрови излъчвания' на стр. 28).
C: Проверка за актуализации чрез
цифрови излъчвания
Можете да проверите за налични
актуализации чрез цифрови излъчвания.
1
2
3
28
Натиснете
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Софтуерни
настройки] > [Проверка за основни
актуализ.].
Ако е налична актуализация, следвайте
инструкциите на екрана, за да я
стартирате.
»» След като актуализирането на
софтуера приключи, телевизорът се
рестартира.
Стартиране на ТВ
демонстрация
Използвайте менюто за предпочитания,
за да персонализирате настройките на
телевизора.
Можете да използвате демонстрации, за
да се запознаете по-добре с функциите
на телевизора. Някои демонстрации не са
налични за определени модели. Наличните
демонстрации се показват в списъка на
менюто.
1
2
3
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
телев.] > [Предпочитания].
Изберете едно от нещата по-долу, след
което натиснете OK.
• [Език на менюто]: Избор на език на
менютата.
• [Таймер за засп.]: Превключване на
телевизора в режим на готовност
след предварително зададен
интервал от време.
• [Място]: Оптимизиране на
настройките на телевизора за
вашето местоположение – у дома
или в магазин.
• [Лента за сила зв.]: Показване
на лентата за сила на звука при
регулиране на силата на звука.
• [Автомат. изключване]: Задаване
на телевизора да се изключва
автоматично след определен
период на неактивност с цел
пестене на електроенергия.
• [Размер на информацията
за канала]: Промяна на вида
информация, която се извежда при
превключване на каналите.
• [Забав. на аудио изх.]: Автоматично
синхронизиране на изображението
на телевизора с аудио сигнала от
свързана система за домашно кино.
• [Часовник]: Показване или скриване
на часа на телевизора и задаване на
опциите за часовник.
1
2
3
4
Бъ лг а р ск и
Промяна на предпочитания
за телевизора
Докато гледате телевизия, натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Гледай демо],
OK.
Изберете демонстрация и натиснете
OK, за да я гледате.
За да излезете, натиснете
.
Възстановяване на
фабричните настройки на
телевизора
Можете да възстановите настройките по
подразбиране на картината и на звука за
телевизора. Настройките на инсталираните
канали не се променят.
1
2
3
4
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
телев.] > [Фабрични настр.], след това
натиснете OK.
Ако получите подкана за въвеждане
на код, въведете кода за заключване
за деца (вж. 'Задаване или промяна на
кода' на стр. 23).
»» Показва се съобщение за
потвърждаване.
Натиснете OK за потвърждение.
BG
29
6 Инсталиране на
канали
Първият път, когато настройвате телевизора,
ще получите подкана да изберете език
за меню и да инсталирате ТВ и цифрови
радиоканали (ако са достъпни). След това
можете да преинсталирате и настроите
фино каналите.
Автоматично инсталиране
на канали
Можете да търсите и съхранявате канали
автоматично.
Стъпка 1: Изберете език за менюто
1
2
3
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
телев.] > [Предпочитания] > [Език на
менюто], след което натиснете OK.
Изберете език, след което натиснете
OK.
Стъпка 2: Изберете вашата държава
Изберете държавата, в която използвате
телевизора. Каналите, налични за
съответната държава, се инсталират на
телевизора.
1
2
3
30
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Търсене на
канали], след това натиснете OK.
Изберете [Преинсталиране на канали]
и след това натиснете OK.
»» Ще се покаже менюто за избор на
страна.
BG
4
5
6
Изберете държавата си, след което
натиснете OK.
»» Ще се стартира ръководството за
инсталиране на канали.
Изберете [Старт] и след това
натиснете OK.
»» Всички достъпни канали се
съхраняват.
За да излезете, натиснете OK.
Актуализиране на списъка на
каналите
Можете да разрешите автоматичното
актуализиране на канали, когато телевизорът
е в режим на готовност. Каналите, съхранени
в телевизора, се актуализират всяка сутрин в
съответствие с информацията за каналите в
телевизионното излъчване.
1
2
3
4
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
каналите] > [Инсталиране на каналите]
> [Автомат. актуализиране на канала].
Изберете [Включване], за да разрешите
автоматичната актуализация или
изберете [Изключване], за да я
забраните.
За да се върнете, натиснете
.
Този раздел описва как да търсите и да
съхранявате аналогови ТВ канали ръчно.
Стъпка 3: Фина настройка на
аналогови канали
1
2
Стъпка 1: Избор на вашата система
Забележка
•• Преминете направо на следващата стъпка, ако
3
системните настройки са правилни.
1
2
3
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
каналите] > [Инсталиране на каналите]
> [Аналогова: Ръчно инсталиране
на антена] > [Система], след което
натиснете OK.
Изберете правилната система за
вашата държава или регион, след което
натиснете OK.
Стъпка 2: Търсене и запаметяване
на нови ТВ канали
1
2
3
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
каналите] > [Инсталиране на каналите]
> [Аналогова: Ръчно инсталиране на
антена] > [Търсене на канал], след
което натиснете OK.
• Ако знаете трицифрената честота
на канала, въведете я.
• За търсене изберете [Търсене], след
което натиснете OK.
След като каналът бъде намерен,
изберете [Готово], след което
натиснете OK.
• За да съхраните канала под нов
номер, изберете [Съхр. като нов
канал], след което натиснете OK.
• За да съхраните канала под номера
на избрания преди това канал,
изберете [Съхраняване на текущия
канал], след което натиснете OK.
Натиснете
Бъ лг а р ск и
Ръчно инсталиране на
канали
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
каналите] > [Инсталиране на каналите]
> [Аналогови: ръчно инсталиране] >
[Фина настр.], след което натиснете
OK.
Натиснете
канала.
, за да настроите фино
Преименуване на канали
Можете да преименувате каналите. Името
се показва, когато изберете канала.
1
2
3
4
5
6
7
8
Докато гледате телевизия, натиснете
FIND.
»» Показва се менюто с матрицата на
каналите.
Изберете канал, който да преименувате.
Натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто с опции за
каналите.
Изберете [Преименув. канал] и след
това натиснете OK.
За да изведете полето за въвеждане на
текст, натиснете OK.
За всеки знак изберете знак и натиснете
OK.
• За да изберете главни букви, малки
букви или символи: В реда под
клавиша за интервал изберете
съответния клавиш и натиснете OK.
Когато приключите, изберете [Готово],
след което натиснете OK.
»» Полето за въвеждане на текст се
затваря.
В менюто за преименуване на канала
изберете [Готово], след което
натиснете OK.
BG
31
Пренареждане на канали
След инсталиране на каналите можете да
промените реда на показването им.
1
2
3
4
5
6
7
Докато гледате телевизия, натиснете
FIND.
»» Показва се менюто с матрицата на
каналите.
Натиснете
OPTIONS.
»» Показва се менюто за опциите на
каналите.
Изберете [Преподреждане], след което
натиснете OK.
Изберете канала, който искате да
пренаредите, след което натиснете OK.
»» Избраният канал е подчертан.
Преместете осветения канал на новото
му място, след което натиснете OK.
OPTIONS.
Натиснете
Изберете [Пренар. е готово], след
което натиснете OK.
Забележка
•• Ако качеството и силата на сигнала са лоши,
преместете антената или сателитната чиния и
проверете отново.
•• Ако имате по-нататъшни проблеми с приемането на
цифровите излъчвания, обърнете се към специалист
по инсталирането.
Достъп до CAM услуги
1
2
3
Поставяне и активиране на CAM (вж.
'Поставяне и активиране на CAM' на
стр. 36).
Натиснете
OPTIONS.
Изберете [Общ интерфейс].
»» Показват се приложенията,
предоставени от оператора на
цифрови телевизионни услуги.
Забележка
•• Тази опция от менюто е достъпна само ако CAM е
правилно поставен и активиран.
Тестово цифрово приемане
Можете да проверите качеството и силата
на сигнала на цифровите канали. Това ще ви
позволи да преместите и тествате антената
или сателитната чиния.
1
2
3
4
5
32
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
каналите] > [Инсталиране на каналите]
> [Цифрова: Тест за приемане], след
което натиснете OK.
Въведете честотата, която ще се тества,
след което натиснете OK.
Изберете [Търсене], след което
натиснете OK.
След като каналът бъде намерен,
изберете [Съхраняване], след което
натиснете OK.
BG
b EXT 1 (RGB и CVBS)
Аудио- и видеовход от аналогови или
цифрови устройства, като например
DVD плейъри или игрови конзоли.
Бъ лг а р ск и
7 Свързване на
устройства
Този раздел описва как да свържете
устройства с различни конектори. За
местоположението на тези конектори на
телевизора вижте ръководството за бързо
инсталиране. Повече примери за свързване с
други устройства са дадени в Ръководството
за бързо инсталиране.
Забележка
•• Можете да използвате различни типове конектори
за свързване на дадено устройство към телевизора.
Съвет
•• За лесен достъп до устройството, след свързване го
добавете към началното меню: натиснете
което изберете [Доб. ново устр.].
, след
c SPDIF OUT
Цифров аудиоизход към домашно кино
или други цифрови аудиосистеми.
SPDIF OUT
Конектори на задната
страна
a TV ANTENNA
Входящ сигнал от антена, кабел или
сателит.
d SERV. U
За употреба само от сервизния
персонал.
TV ANTENNA
BG
33
e PC IN (VGA и AUDIO IN)
Аудио- и видеовход от компютър.
VGA
VGA
g EXT 2 (Y Pb Pr и AUDIO L/R)
Аудио- и видеовход от аналогови или
цифрови устройства, като например
DVD плейъри или игрови конзоли.
AUDIO
PC IN
f HDMI 1
Цифров аудио- и видеовход от
висококачествени цифрови устройства,
като например Blu-ray плейъри.
h
(Слушалка)
Стерео аудиоизход към слушалки.
Конектори отстрани
Връзките чрез DVI или VGA изискват
допълнителен аудио кабел (вж.
'Свързване на компютър' на стр. 35).
a USB
Входящи данни от USB устройства за
съхранение.
b COMMON INTERFACE
Слот за модул за условен достъп (CAM).
34
BG
PC IN
AUDIO
Преди да свържете компютър към
телевизора,
• настройте честотата на опресняване на
монитора на компютъра на 60 Хц.
• Изберете някоя от поддържаните
разделителни способности на монитора
на компютъра.
Свържете компютъра с един от следните
конектори:
Забележка
•• Връзките чрез DVI или VGA изискват допълнителен
Бъ лг а р ск и
HDMI кабел и HDMI-DVI адаптер
•
Свързване на компютър
DVI
•
VGA кабел
аудио кабел.
AUDIO
HDMI кабел
VGA
VGA
PC IN
•
•
DVI-HDMI кабел
PC IN
AUDIO
DVI
BG
35
Използване на модула за
условен достъп
Модулът за условен достъп (CAM) е
предоставен от съответните оператори за
цифрови телевизионни услуги за декодиране
на цифрови телевизионни канали.
Забележка
Достъп до CAM услуги
1
2
3
Поставяне и активиране на CAM (вж.
'Поставяне и активиране на CAM' на
стр. 36).
Натиснете
OPTIONS.
Изберете [Общ интерфейс].
»» Показват се приложенията,
предоставени от оператора на
цифрови телевизионни услуги.
•• Вж. документацията от оператора за това как се
поставя смарткарта в модула за условен достъп.
Забележка
•• Тази опция от менюто е достъпна само ако CAM е
Поставяне и активиране на CAM
правилно поставен и активиран.
Внимание
•• Трябва да спазвате указанията, описани по-долу.
Неправилното поставяне на модул CAM може да
доведе до повреда както на самия модул, така и на
телевизора.
1
2
3
4
5
36
Изключете телевизора и извадете
кабела от контакта.
Като следвате указанията, отпечатани
върху CAM, внимателно го поставете
в COMMON INTERFACE отстрани на
телевизора.
Натиснете CAM максимално навътре.
Свържете отново телевизора към
контакта.
Включете телевизора и изчакайте CAM
да се активира. Това може да отнеме
няколко минути. Не изваждайте CAM от
слота, когато се използва, тъй като това
ще деактивира цифровите услуги.
BG
Използване на Philips
EasyLink
Използвайте оптимално своето съвместимо
с HDMI-Consumer Electronic Control (CEC)
устройство посредством усъвършенстваните
функции за управление на Philips EasyLink.
Ако вашето съвместимо с HDMI-CEC
устройство e свързано чрез HDMI, можете
да го управлявате едновременно с
дистанционното управление на телевизора.
За да активирате Philips EasyLink, трябва да:
• Свържете съвместимо с HDMI-CEC
устройство чрез HDMI
• Конфигурирайте правилно всяко
съвместимо с HDMI-CEC устройство
• Включете EasyLink
Забележка
•• Съвместимите с EasyLink устройства трябва да се
включат и да се изберат като източник.
•• Philips не гарантира 100% съвместимост с всички
HDMI CEC устройства.
При възпроизвеждане от съвместимо
с HDMI-CEC устройство телевизорът
се включва от режим на готовност и
превключва на правилния източник.
•• Ако не смятате да използвате Philips Easylink,
изключете го.
3
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
телев.] > [EasyLink] > [EasyLink].
Изберете [Включване] или
[Изключване], след което натиснете
OK.
Задаване на EasyLink режим на
високоговорителите на телевизора
Ако свържете съвместимо с HDMI-CEC
устройство, което има тонколони, можете
да изберете да слушате звука на телевизора
от тези тонколони, а не от тонколоните на
телевизора.
Когато възпроизвеждате съдържание
от съвместима с EasyLink система за
домашно кино, ако желаете тонколоните на
телевизора да се изключват автоматично,
включете режима EasyLink.
1
2
3
6
7
8
Забележка
1
2
4
5
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
телев.] > [EasyLink] > [EasyLink].
Изберете [Включване], след което
натиснете OK.
Изберете [Високог. на ТВ], след което
натиснете OK.
Изберете едно от нещата по-долу, след
което натиснете OK.
• [Изключване]: Изключване на
тонколоните на телевизора.
• [Включване]: Включване на
тонколоните на телевизора.
• [EasyLink]: Телевизионният аудио
сигнал се прехвърля поточно през
свързаното HDMI-CEC устройство.
Превключете телевизионния аудио
сигнал към свързаното HDMI-CEC
аудио устройство от менюто
"Регулиране".
• [Авт. старт. на EasyLink]:
Автоматично изключване на
тонколоните на телевизора
и поточно прехвърляне на
телевизионния аудио сигнал към
свързаното HDMI-CEC аудио
устройство.
Забележка
•• За да изключите звука на високоговорителите
на телевизора, изберете [Високог. на ТВ] >
[Изключване].
Свържете съвместимо с HDMI-CEC
устройство чрез HDMI конектора.
Свържете аудио кабела от конектора
SPDIF OUT към конектора AUDIO IN
на съвместимото с EasyLink устройство
(вж. 'Конектори на задната страна' на
стр. 33).
Конфигурирайте правилно
съвместимото с HDMI-CEC устройство
(вижте ръководството за потребителя
на устройството).
BG
37
Бъ лг а р ск и
Включване и изключване на
EasyLink
Избор на изход за тонколони от менюто
"Регулиране"
Ако са избрани [EasyLink] или [Авт. старт. на
EasyLink], влезте в менюто за регулиране, за
да превключите телевизионния аудио сигнал.
1
2
3
38
Докато гледате телевизия, натиснете
ADJUST.
Изберете [Високоговорител], след
което натиснете OK.
Изберете едно от следните, след което
натиснете OK:
• [ТВ]: Включено по подразбиране.
Телевизионният аудио сигнал се
прехвърля поточно през телевизора
и свързаното HDMI-CEC аудио
устройство, докато свързаното
устройство не превключи към
управление на системния звук.
След това телевизионният аудио
сигнал се прехвърля поточно през
свързаното устройство.
• [Усилвател]: Аудио сигналът
се прехвърля поточно през
свързаното HDMI-CEC устройство.
Ако режимът за системен звук
не е включен в устройството,
аудио сигналът ще продължи
да се прехвърля поточно през
тонколоните на телевизора. Ако е
включено [Авт. старт. на EasyLink],
телевизорът подканва свързаното
устройство да превключи в режим
за системен звук.
BG
Запазване на качеството на
картината
Ако качеството на картината на телевизора
е нарушено от функциите за обработка на
картината на други устройства, включете
Pixel Plus Link.
1
2
3
4
5
6
Свържете съвместимо с HDMI-CEC
устройство към HDMI конектора.
Конфигурирайте правилно
съвместимото с HDMI-CEC устройство
(вижте ръководството за потребителя
на устройството).
Натиснете
.
Изберете [Настройка] > [Настройки на
телев.] > [EasyLink] > [EasyLink].
Изберете [Включване], след което
натиснете OK.
Изберете [Pixel Plus Link] >
[Включване], след това натиснете OK.
Използване на ключалка
"Кенсингтън"
На гърба на телевизора има защитен слот
"Кенсингтън". Предотвратете евентуална
кражба, като закрепите ключалка
"Кенсингтън" между слота и постоянен
предмет, като например тежка маса.
Мултимедия
•
Поддържано устройство за съхранение:
USB (поддържат се само FAT или FAT 32
USB устройства за съхранение)
Поддържани формати на файлове с
мултимедия:
• Изображения: JPEG
• Аудио: MP3
Информацията за продукта подлежи на
промяна без предизвестие. За подробна
информация за продукта посетете
www.philips.com/support.
•
Поддържани разделителни
способности на екрана
Тунер / Приемане /
Предаване
Компютърни формати
• Разделителна способност – скорост на
обновяване:
• 640 x 480 – 60 Хц
• 800 x 600 – 60 Хц
• 1024 x 768 – 60 Хц
• 1280 x 720 - 60 Хц
• 1280 x 768 - 60 Хц
• 1280 x 1024 - 60 Хц
• 1360 x 768 – 60 Хц
• 1680 x 1050 - 60 Хц (само за пълен
HD режим)
• 1920 x 1080 – 60 Хц (само за пълен
HD режим)
Видеоформати
• Разделителна способност – скорост на
обновяване:
• 480i – 60 Хц
• 480p – 60 Хц
• 576i – 50 Хц
• 576p – 50 Хц
• 720p – 50 Хц, 60 Хц
• 1080i – 50 Хц, 60 Хц
• 1080p – 24 Хц, 25 Хц, 30 Хц, 50 Хц,
60 Хц.
•
Антенен вход: 75 ома коаксиален
(IEC75)
• DVB: DVB тунер – наземен, DVB-C*,
DVB-T, MPEG4
• TV система: DVB COFDM 2K/8K; PAL I,
B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
• Възпроизвеждане на видео: NTSC,
SECAM, PAL
• Честоти на тунер: Hyperband, S-канал,
UHF, VHF
*За определени модели
Дистанционно управление
•
•
Тип: PF01E11B
Батерии: 2 бр. размер AAA (тип LR03)
BG
39
Бъ лг а р ск и
8 Информация за
продукта
Захранване
2
За 32PFL5206H свалете накрайника на
монтажната стойка:
•
a Развийте накрайника на монтажната
стойка.
Поддържани монтажни
стойки за телевизор
b Свалете го от задната част на
телевизора.
Захранване от мрежата: 220-240 V,
50-60 Hz
• Консумация на енергия в режим на
готовност: < 0.3 W
• Температура на околната среда: от 5°C
до 40°C
• Консумацията на енергия можете да
видите в спецификациите на изделието
на адрес www.philips.com/support.
Мощността, посочена върху табелката на
продукта, показва разхода на енергия при
нормална употреба в домашни условия
(IEC 62087 Ed.2). Максималната мощност,
която е показанa в скоби, се използва за
електрическа безопасност (IEC 60065 Ed.
7.2).
За 32PFL5206H и 26PFL3xx6H
За да монтирате телевизора, купете
монтажна стойка за телевизор Philips или
съвместима стойка за телевизор.
Предупреждение
•• Следвайте всички инструкции, предоставени с
монтажната стойка за телевизор. Koninklijke Philips
Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно
монтиране на стената, довело до инцидент,
нараняване или повреда.
Преди монтиране изпълнете следните
стъпки:
1
40
За да предотвратите повреда в
кабелите и конекторите, оставете поне
2,2 инча (5,5 см) свободно пространство
до гърба на телевизора.
BG
3
Уверете се, че монтажните болтове
отговарят на следните спецификации:
Размер на
телевизионния екран
(инчове)
32
26
Необходима
височина
(мм)
200 x 100
200 x 100
Необходими
монтажни
болтове
4 x M4 (20 мм)
4 x M4 (10 мм)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предизвестие.
32PFL5206H
• Без стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 771 x 495 x
49 (мм)
• Тегло: 8,45 кг
• Със стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 771 x 539 x
179 (мм)
• Тегло: 9 кг
26PFL3606H
• Без стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 648,5 x 414,5 x
79,1 (мм)
• Маса: 6,2 кг
• Със стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 648,5 x 465,3 x
176,7 (мм)
• Маса: 6,5 кг
22PFL3606H
• Без стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 529,4 x 334,9
x 57 (мм)
• Маса: 3,84 кг
• Със стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 529,4 x 368,4 x
159,3 (мм)
• Маса: 4,06 кг
22PFL3206H
• Без стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 520 x 340 x
43 (мм)
• Маса: 3,2 кг
• Със стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 520 x 380 x
145 (мм)
• Тегло: 3,3 кг
19PFL3606H
• Без стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 462,8 x 297,4
x 57 (мм)
• Маса: 2,94 кг
• Със стойка за телевизор
• Размери (Ш x В x Д): 462,8 x 330,9 x
149,3 (мм)
• Маса: 3,13 кг
BG
41
Бъ лг а р ск и
Спецификации на продукта
9 Отстраняване
на
неизправности
В този раздел са описани най-често
срещаните проблеми и съответните
решения.
Общо проблеми с
телевизора
Телевизорът не се включва:
•• Изключете захранващия кабел от
контакта. Изчакайте една минута и го
включете отново.
•• Проверете дали захранващият кабел е
свързан правилно.
Дистанционното управление не работи
както трябва:
•• Проверете дали батериите на
дистанционното управление са
поставени правилно съобразно
посоките +/-.
•• Сменете батериите, ако са изтощени
или слаби.
•• Почистете лещите на дистанционното
управление и сензора на телевизора.
Светлинният индикатор на телевизора за
режим на готовност мига в червено:
•• Изключете захранващия кабел
от контакта. Изчакайте, докато
телевизорът се охлади, преди да
включите отново захранващия кабел.
Ако мигането продължи, се свържете
с центъра за обслужване на клиенти на
Philips.
Забравили сте кода за отключване на
функцията заключване на телевизора
•• Въведете "8888".
42
BG
Менюто на телевизора не е на правилния
език.
•• Сменете менюто на телевизора на
предпочитания от вас език.
При включване, изключване или
превключване в режим на готовност чувате
скърцащ звук от кутията на телевизора
•• Не е необходимо никакво действие.
Пукането е в резултат на нормално
разширяване и свиване на телевизора
при затопляне и изстиване. Това не
оказва влияние на работата.
Не може да се премахне електронният
стикер, който се показва на екрана на
телевизора.
•• За премахване на емблеми
и изображения, задайте
местоположението на телевизора на "У
дома".
1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка]
> [Настройки на телев.] >
[Предпочитания] > [Място].
3. Изберете [У дома] и натиснете
OK.
Проблеми с каналите на
телевизора
Инсталираните по-рано канали не се
появяват в списъка с каналите:
•• Проверете дали е избран правилният
списък с канали.
Не бяха намерени цифрови канали по
време на инсталиране:
•• Проверете дали телевизорът поддържа
DVB-T, DVB-T Lite или DVB-C във вашата
страна.
Някои канали не са инсталирани
автоматично на телевизора:
•• Уверете се, че сте избрали държавата,
където се използва телевизорът, по
време на инсталирането.
Телевизорът е включен, но няма картина:
•• Проверете дали антената е правилно
свързана към телевизора.
•• Проверете дали като ТВ източник е
избрано правилното устройство.
Има звук, но няма картина:
•• Проверете дали настройките на
картината са зададени правилно.
Получавате слаб телевизионен сигнал от
антената:
•• Проверете дали антената е правилно
свързана към телевизора.
•• Високоговорителите, незаземените
аудиоустройства, неоновите лампи,
високите сгради или други големи
обекти могат да повлияят на качеството
на приемане на картината. Опитайте да
подобрите качеството на приемания
сигнал, като промените посоката на
антената или отдалечите устройствата
от телевизора.
•• Ако е слаб сигналът само на един канал,
опитайте се да го регулирате чрез фина
настройка.
Получавате ниско качество на картината от
свързани устройства:
•• Проверете дали устройствата са
свързани правилно.
•• Проверете дали настройките на
картината са зададени правилно.
Телевизорът не е записал настройките ви
на картината:
• Проверете дали местоположението на
телевизора е зададено на домашната
настройка. Този режим ви предлага
гъвкавост при промяна и записване на
настройките.
Картината не съвпада с екрана, вместо това
е прекалено голяма или прекалено малка:
•• Опитайте се да използвате друг формат
на картината.
Позицията на картината е неправилна:
•• Сигналите за картината от някои
устройства не отговарят точно на
размера на екрана. Проверете изходния
сигнал на устройството.
Проблеми със звука
Бъ лг а р ск и
Проблеми с картината
Има картина, но няма звук от телевизора:
Забележка
•• Ако не бъде открит аудиосигнал, телевизорът
автоматично ще изключи изходящия аудиосигнал и
няма да посочи неизправност.
••
Проверете дали всички кабели са
свързани правилно.
•• Проверете дали силата на звука не е
настроена на 0.
•• Проверете дали звукът не е изключен.
Има картина, но звукът е с лошо качество:
•• Проверете дали настройките на звука са
зададени правилно.
Има картина, но звукът се чува само от
единия високоговорител:
•• Проверете дали балансът на звука е
настроен централно.
Проблеми с HDMI връзката
Имате проблеми с HDMI устройства
•• Имайте предвид, че HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection
– широколентовата защита на цифрово
съдържание) поддръжката може
да удължи времето, необходимо на
телевизора да покаже съдържанието от
дадено HDMI устройство.
•• Ако телевизорът не разпознае HDMI
устройството и не се покаже картина,
опитайте да превключите източника
от едното на другото устройство и
обратно.
•• Ако има прекъсвания на звука,
проверете дали изходящите настройки
от HDMI устройството са правилни.
•• Ако използвате адаптер HDMI към DVI
или кабел от HDMI към DVI, проверете
дали допълнителният аудиокабел е
свързан към AUDIO IN (само минижак).
BG
43
Проблеми с връзката към
компютър
Компютърното изображение на телевизора
е нестабилно:
•• Проверете дали компютърът ви
използва поддържаната разделителна
способност и честота на опресняване.
•• Задайте формата на картината на
телевизора на немащабиран.
Връзка с нас
Ако не можете да разрешите проблема си,
прегледайте раздела FAQ (често задавани
въпроси) за телевизора на адрес
www.philips.com/support.
Ако проблемът остане нерешен, се свържете
с центъра за обслужване на клиенти на
Philips във вашата страна, който е указан в
списъка в Приложението.
Предупреждение
•• Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами.
Това може да доведе до сериозно нараняване,
непоправими щети по продукта или да анулира
гаранцията.
Забележка
•• Преди да се свържете с Philips си запишете модела
и серийния номер на телевизора. Тези номера са
отпечатани на задната страна на телевизора, както
и на опаковката.
44
BG
Р
C
CAM
Вмъкване
разрешаване
свързване
свързване на устройство
свързване, компютър
сила на звука
софтуер
актуализация посредством цифрово
излъчване
спецификации
списък с предпочитани, добавяне
субтитри
субтитри, език
D
demo
36
36
31
33
12
26
37
19
23
23
29
E
EasyLink
качество на картината, запазване
разрешаване
език
аудио
меню
субтитри
език на звука
Електронен справочник за програми
ЕСП, меню
З
заключване "Кенсингтън"
заключване за деца
захранване
38
37
23
23
23
23
19
19
38
23
40
Pixel Plus връзка
размери
режим "В магазина"
режим "У дома"
режим на готовност
рециклиране
36
41
29
29
11
7
Ц
цифрови канали
език, промяна
субтитри
цифрово радио
25
25
27
В
включване и изключване на телевизора
възрастова категория
11
24
Г
грижа за околната среда
докато гледате телевизия
край на експлоатационния срок
рециклиране
7
7
7
Д
дистанционно управление
общ преглед
9
Ф
фабрични настройки
Формат на картината
29
17
Ч
часовник
22
BG
45
Бъ лг а р ск и
10 Показалец
комутатор
контроли
И
инсталиране
инсталиране на канали
инсталиране на канали (автоматично) 30
инсталиране на канали (ръчно)
31
интелигентен звук
18
интелигентна картина
15
местоположение, вкъщи или в магазин
Модул за условен достъп
О
А
аналогови канали
език, промяна
фина настройка
25
31
У
устройства
гледане
13
Н
настройки
звук
картина
настройки на звука
настройки на картината
начално меню
18
16
18
15
15
К
канали
актуализиране
инсталиране (автоматично)
инсталиране (ръчно)
комутатор
предпочитани
преименуване
пренареждане
Преподреждане
скриване или показване
списък с канали
канали, фина настройка (аналогови)
компютър, вж. компютър
компютър, разделителни способности на
екрана
46
М
BG
30
30
31
12
20
31
32
32
20
12
31
35
39
общ интерфейс
отстраняване на неизправности
Т
таймер за заспиване
телетекст
двоен екран
подстраници
разширяване
Таблица на страниците
П
поддръжка
поддръжка на екрана
подреждане на канали
поставяне на телевизора
преименуване на канали
преинсталиране на телевизора
11
8
29
36
36
42
23
19
20
19
20
6
6
32
29
31
30
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising