Philips 32PFL7332/10 User manual

Philips 32PFL7332/10 User manual
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
32PFL7332
Преди да започнете
“Мултимедиен преглед”.
Внимание
Не включвайте захранващият кабел в гнездото
отзад на телевизора или в контакта на
стената и не окачвайте телевизора на
стената преди да сте направили всички
свръзки.
Преди да включите телевизора, свържете
периферното оборудване. Погледнете “Създаване
на видео и аудио връзки”.
Преглед на панела за свръзки
отзад
Към вашия телевизор могат да бъдат включвани
множество видове аудио и видео оборудване.
Погледнете “Създаване на видео и аудио
връзки”.
EXT 1 е предназначен за CVBS, RGB и Audio
L/R;
EXT 2 е предназначен за CVBS, S-VIDEO, RGB
и Audio L/R;
EXT 3 е предназначен за YPbPr, RGB H/V и
Audio L/R;
Има HDMI 1 и 2.
Видео формати, които поддържа: 480i, 480p,
576i, 576p, 720p, 1080i.
Внимание
Изключете всички източници на ток, преди да
съдавате каквито и да е врзки.
Съвет
За предпочитане е да свръзвате оборудване с
RGB изход към EXT 1 и EXT 2, тъй като RGB
осигурява по-добро качество на картината.
Преглед на панела за свръзки
отстрани на телевизора
-
за да свържете камера, фотоапарат или
игрова конзола, погледнете “Създаване на
видео и аудио връзки”.
за да свържете слушалки, погледнете
“Създаване на видео и аудио връзки”.
за да свържете USB устройство, погледнете
Бутони отстрани на телевизора
В случай, че изгубите дистанционото управление
или е повредено, освен смяна на каналите
или нагласяне на силата на звука, можете да
променяте и някои други основни настройки
с помощта на бутоните отстрани на вашия
телевизор.
• Натиснете бутона за включване 1, за да
включите или изключите телевизора.Бутона
MENU може да се използва, за да извикате
менюто на телевизора без дистанционно
управление.
• Използвайте:
- бутоните VOLUME + и -, и бутоните
PROGRAM + и -, за да изберете подменю;
- с бутона MENU подвърждавате направения
избор.
Светлинен индикатор на телевизора
Светлиният индикатор показва режимът, в който
е телевизора.
• ако свети червено означава че телевизора
е в режим стендбай
• ако свети синьо означава, че телевизора е
включен
Дистанционно управление
1. Вкарайте двете осигурени батерии
Уверете се, че (+) и (-) на края на батериите
са поставени правилно (има маркировка
вътре в отделението за тях)
При повечето бутони, натискането им веднъж ще
активира функцията. Натискането им втори път
ще отмени действието.
Начало
Свързване на антената
1. включете кабела на антената точно в
гнездото за него 8 от долната страна на
телевизора.
Включване на телевизора
1. Натиснете бутона за включване 1 отстрани
на телевизора.
Индикатора отпред на телевизора ще светне и
ще излезе картина.
2. Ако телевизора е в режим стендбай,
натиснете бутоните -Р+ или бутона 1 на
дистанционното управление.
Свръзване на захранващия
кабел
Инсталиране за пръви път
1. включете осигурения захранващ кабел
в гнездото за него от долната страна на
телевизора и в контакта на стената.
Внимание
Уверете се, че волтажа на токовата мрежа
отговаря на волтажа изписан на лепенката
на гърба на телевизора.
Процедурата по инсталирането се състои от
породеица от екрани, които ви насочват през
инсталирането на вашия телевизор.
Следвайте инструкциите на екрана.
Бележка
Ако телевизора е бил инсталиран преди това
и/или ако искате да промените настройките
на първоначалната инсталация, погледнете
Използване на “настойките на телевизионото
меню”.
Стъпка 1: избор на езика на
екрана
След като се покаже поздравителния екран, ще
трябва да изберете на какъв език да излизат
телевизионите менюта. Непрекъснато се сменя
езика на текста на заглавието и информацията
на екрана. Също така дигиталното аудио и езика
на субтитрите ще се изписват на избрания език
за менюто.
1. Натиснете бутоните, докато исканият от вас
език не светне.
2. Натиснете бутона ОК на дистанционото
управление.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да
продължите нататък.
Бележки
Ако изберете грешна държава, номерацията на
каналите няма да съвпада със стандартната
за вашата държава.
3. Натиснете оцветеният в зелено бутон на
дистанционото управление, за да стартирате
автоматичната инсталация на каналите.
Всички достъпни телевизионни канали се
откриват и запаметяват автоматично. Това
ще отнеме няколко минути. Когато търсенето
приключи, на менюто ще се изпише броя на
откритите канали.
Бележки
Ако решите да инсталирате каналите
по-късно, изберете Automatic installation
(автоматично инсталиране) на менюто на
телевизора, Installation (инсталиране), Channels
(канали), за да открие достъпните канали.
4. Натиснете оцветения в червено бутон
отново, когато търсенето приключи.
Стъпка 2: завършване на
процедурата по първоначалното
инсталиране на телевизора
1. Натиснете оцветения в зелено бутон на
дистанционото управление за да светне
Television.
2. Изберете държавата, в която се намирате в
момента.
Стъпка 3: Помощник при
настройките: избор на
настройки на телевизора
Посредством няколко разделени екрана/
цели екрана вие лесно може да изберете
предпочитаните от вас картина и звук, за да
изберете настройките, които ви удовлетворяват.
1. Натиснете оцветения в зелено бутон на
дистанционото управление, за да влезете в
менюто Settings assistant.
2. Изберете локализацията си посредством
бутоните V или . Ако изберете Shop, ще
прескочите помощника при настройките.
В такъв случай, параметрите за картината и звука
на телевизора ще настроят на предварително
зададени фиксирани настройки.
3. Натиснете оцветения в зелено бутон отново,
за да продължите.
Бележки
Ако изберете Home ще се включи помощника
при настройките. Използвайте бутоните
b или B всеки път когато искате да изберете
предпочитаната от вас картина.
колко екрана са преминати и колко е общият
брой на екраните.
Settings assistant ще преминава последователно
през следните настройки: картина и звук.
5. Натиснете оцветения в зелено бутон отново,
за да запаметите направените настройки и
за да се върнете в инсталационото меню на
телевизора.
Бележка
Когато пропуснете или спрете помощника при
настройките, автоматично ще бъдат избрани
стандартните настройки на Philips за вас.
6. Натиснете оцветения в червено бутон
отново, за да приключите процедурата по
първоначалната инсталация и да се покаже
на екрана първият запаметен телевизионен
канал.
Бележка
Можете по всяко време да променяте или
върнете към изходящо положение настройките
или да нагласяте самостоятелно настройките
за картината и звука чрез менюто “TV settings”.
Погледнете “Употреба на настройките на
менюто на телевизора”.
З а д а к о н т р ол и р а т е н а с т о й к и т е н а
специалните функции, характеристики и
допълнително оборудване на телевизора,
погледнете “Нагласа на настройките на
менюто на функциите”.
4. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да
потвърдите вашият избор всеки път и да
преминете на следващият екран.
П од м е н ютата ще бъ д ат п р ед с та вя н и
последователно. В заглавието е упоменато
Как да се предвижвате в
менюто
Увод
Много напътстващи инструкции, помощни
текстове и съобщения ще се появяват на екрана
на телевизора, когато използвате менютата
или когато се опитвате да извършите някакво
действие.
- Прочетете помощните текстове, които се
появяват на определен ярко светещ предмет
от менюто.
- Цветните бутони в дъното на екрана
отговарят на различни действия, които могат
да бъдат изпълнени.
1. Натиснете отговарящият оцветен бутон на
дистанционото управление, за да изпълните
необходимото или желано действие.
2. Използвайте бутоните V или
, за да
посочите и изберете предмет от менюто.
Бележка
Дигитално отнасящите се предмети от
менюто са достъпни само в случай на цифрово
телевизионно излъчване.
1. Натиснете бутона
на дистанционото
управление. Главното меню се появява на
екрана.
• TV menu ви дава достъп до телевизионото
меню. Погледнете по-долу.
• TV channels ви дава достъп до списъка с
телевизиони канали и възможността да
съдадете до четири любими списъка с
предпочитани от вас телевизиони канали
и дигитални радио станции. Погледнете
“Създаване на любим списък с канали”.
• Multimedia ви дава достъп до приложението
мултимедиен преглед. Това ви позволява да
пускате ваши персонални мултимедийни
файлове. Multimedia има единствено ако
се свързано USB устройство. Погледнете
“Мултимедиен преглед”.
3. Използвайте бутона B, за да влезете в
подменюто на избрания от вас предмет.
Панела от дясната страна показва съдържанието
на избрания предмет от менюто.
4. Използвайте бутоните V или
, за да
изберете предмет от менюто.
• TV settings ви позволява да нагласите
предпочитаните от вас настройки на
картината и звука.
• Features ви позволява да управлявате
настройките на специалните функции на
телевизора.
• Installation ви позволява да:
- изберете предпочитанията на езика;
- търсите и запаметявате телевизионни
канали;
- пуснете или настроите различни специални
функции;
- изберете свързано периферно оборудване;
- определите един или повече номера
на канали като декодиращи номера на
канали;
- върнете настройките на картината и звука
към стандартните фабрични настройки;
- обновите софтуера на телевизора.
5. Натиснете бутона B за да влезете в избрания
предмет от менюто.
Съдържанието на десния панел се премества в
левия панел и сега в десния панел се показва
съдържанието на новоизбрания предмет от
левия панел.
Бележка
В някой случай е важно да наблюдавате
картината докато нагласяте настройките.
Това означава, че когато избирането на
предмет е от дясната страна, другите
предмети от менюто се скриват. Когато
натиснете бутона B, скритите предмети
от менюто се появяват отново и избора на
предмет преминава в левия панел.
6. Натиснете бутона �
главното меню.
,�������������������
за да излезете в
1. Стендбай 1
Натиснете, за да превключите телевизора в
или от режим стендбай.
Когато е включен на стендбай, индикатора на
телевизора свети в червено.
Употреба на
дистанционото
управление
Бележка
Телевизорът никога не се изключва напълно,
освен ако не го изключите самостоятелно от
захранването.
2. m x B X M Погледнете “Функционални
бутони на мултимедийният преглед”.
3. AV Аудио Видео
За да се покаже списъка с източници, за
да изберете TV или друго оборудване.
Използвайте V или
, за да изберете
източник и бутона ОК, за да потвърдите
избора.
4. OPTION
• за отваряне и затваряне на менюто за
бърз достъп, което съдържа няколко често
използвани опции, например формат на
картината.
• когато е в режим телетекст, натиснете го
неколкократно, за да се увеличи страницата
на телетекста. Погледнете “Телетекст”.
5. / Teletext On/Off
Натиснете го, за да включите телетекста.
Погледнете “Телетекст”.
Бележка
Не всички канали излъчват интерактивни
телевизиони приложения по всяко време.
6. Стрелки
Натиснете стрелките V
b B, за да
преминавате през различните менюта.
7. ОК
• за да активирате настройка
• започва възпроизвеждането на съдържание
на приложение в Multimedia Browser.
8. Без функция
9. +Р- Избор на канал
• за да сменяте телевизионите канали и
запаметени източници и отбелязани в
спиъска с любими канали;
• за избор на страница в режим Телетекст;
• за бързо преминаване през списъците в
менютата;
• за да включите телевизора от режим
стендбай.
10. Бутон % Mute
За включване и изключване на звука.
11. 0/9 Бутони с числа
За избор на телевизиони канали между 0 и
999.
12. Р<Р Предишен канал
Натиснете за да превключвате между
пуснатия в момента канал и преди това
гледания телевизионен канал.
13. VOL +/Натиснете + или - за да усилите или
намалите звука.
14.
INFO
Натиснете го, за да се покаже (ако е
достъпна) информация относно избрания
телевизионен канал и програма.
15. BROWSE/MENU
За отваряне и затваряне на главното меню.
Погледнете “Как да се оправите в менюто”.
16. FAV
За да се покаже списъка с каналите. Можете
да създадете до четири любими списъка.
17. Оцветени бутони
• Когато функциите отговарят на цветните
бутони, те се показват на екрана.
• З а д а и з б е р ет е с т р а н и ц а в р е ж и м
телетекст.
Използване на бутона
Бутона
ви дава достъп до менюто за бърз
достъп, което ви дава директен достъп до някой
функции и опции на менюто.
1. Натиснете бутона
.
Менюто за бърз достъп се появява.
2. Натиснете бутона V или , за да изберете
предмет от менюто.
3. Натинсете бутона ОК, за да преминете
на избрания предмет от менюто на
телевизионото меню. (С изключение на
опцията Часовник).
4. Използвайте бутона V или
или b или B,
за да направите вашия избор.
5. Натиснете бутона
, за да излезете.
Субтитри:
Погледнете “Нагласяне на настройките на
менюто на функциите”.
Формат на картината:
Погледнете “Употреба на настройките
на телевизионото меню, Нагласяне на
настройките на картината”.
Еквалайзер:
Погледнете “Употреба на настройките
на телевизионото меню, Нагласяне на
настройките на звука”.
Часовник:
Избирате дали да се показва или не часовник
на картината на екрана.
настройки на
телевизионото меню
Телевизионото меню ви позволява да влезете и
да промените настройките и предпочитанията
в случай, че искате да промените настройките
на първоначалната инсталация и/или искате
да контролирате настойките на специалните
телевизионни фукции, характеристики и
странично оборудване.
А. Променяне на настройките с
лесен за използване начин чрез
Settings assistant
Всеки път, когато направите вашия избор,
натискайте оцветения в зелено бутон, за да
потвърдите избора.
1. Изберете Settings assistant и натиснете
бутона B.
Посредством няколко разделени екрана/
цели екрана вие бързо можете да изберете
предпочитаните настройки на картината
и звука, за да имате настройки, които ви
удовлетворяват. Погледнете “Инсталиране
за първи път”, Стъпка 3: Помощник при
настройките: избор на настройки на
телевизора.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да се
върнете към телевизионото меню отново.
Б. Използване на стандартните
настройки (ако има такива)
Това ви позволява да върнете настройките за
гледане и слушане към предварително зададени
фабрични настройки.
Нагласяне на настройките за
гледане и слушане
1. Натиснете бутона �
������������������
на дистанционото
управление.
Главното меню се появява на екрана.
1. Изберете Reset to standart и натиснете
бутона B.
• Появява се меню, което ви позволява да
изберете една от стандартните настройки
3. Изберете TV settings и натиснете бутонаB.
за гледане и слушане.
Менюто TV settings се премества отляво.
• Current показва вашите настоящи настройки
за гледане и слушане.
4. Натиснете бутона �
, за да излезете от • Ако изберете Natural, това ви позволява да
нагласите настройките на картината и звука
менюто.
на препоръчаните стандартни стойности. В
Има три начина да направите променянето на
повечето случаи, това ще ви даде най-добре
настройките на телевизора по-лесно.
балансираното изживяване от гледането.
10
2. Изберете TV menu и натиснете бутона B.
На екрана се появява TV menu.
•
•
Ако изберете Vivid, това ви позволява да
нагласите настройките на картината и звука
на плътни стойности, като по този начин
способностите на телевизора се използват
напълно.
Ако изберете Subtle, това ви позволява
да нагласите настройките на картината и
звука на най-чистото възпроизвеждане на
съдържанието на оригиналния източник.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон за да
запаметите избраните настройки.
C. Индивидуални настройки на
картината и звука
1. Изберете Picture и Sound като натиснете
бутона B.
• Появява се меню, което ви позволява
финна настройка на настройките на звука и
картината.
• За да нагласите настройките на картината,
погледнете “Нагласяне на настройките на
картината”.
• За да нагласите настройките на звука,
погледнете “Нагласяне на настройките на
звука”.
Нагласяне на настройките
на картината
Менюто за картината съдържа настройки, които
засягат качеството на картината.
5. Натиснете бутона V или , за да изберате
предметите от менюто за картината.
1. Натиснете бутона �
на дистанционото
управление.
Появява се главното меню.
6. Натиснете бутона B, за да влезете в
избрания предмет от менюто за картината.
7. Натиснете бутона V или
или b или B, за
да нагласите настройките.
2. Изберете TV menu и натиснете бутона B.
TV menu се премества отляво.
8. Натиснете бутона b за да се върнете е
менюто за картината.
3. Изберете TV settings и натиснете бутона B.
Менюто TV settings се премества в левия
панел.
4. Изберете Picture и натиснете бутона B.
Менюто за картината се премества в левия
панел.
Контраст
Наглася интензитета на светлите части
в картината, но запазва тъмните части
непроменени.
Яркост
Наглася излъчването на светлина на цялата
картина, което основно засяга по-тъмните
места на картината.
Цвят
Наглася нивото на сатурация на цветовете,
за да паснат на личните ви предпочитания.
11
Нюанс
Компенсира цветовите вариации при NTSC
3.58 шифрирано излъчване.
Острота
Нагласява остротата на финните детайли в
картината.
Отенък
Увеличава или намалява Warm (червените)
и Cool (сините) цветове, за да паснат на
личните ви предпочитания.
• Избор
Cool, за да даде на белите цветове синкав
отенък.
Neutral, за да даде на белите цветове
неутрален отенък.
Warm, за да даде на белите цветове червен
отенък.
Custom, за да направите настройки по ваш
избор в предмета Custom tint на менюто.
R-BL: позволява ви сами да настроите отенъка
на цвета чрез настройване на червеното BL
на картината.
G-BL: позволява ви сами да настроите отенъка
на цвета чрез настройване на зеленото BL
на картината.
3. Натиснете цветните бутони за да се върнете
на предварително зададените настройки.
4. Натиснете бутона b за да върнете в менюто
за картината.
Pixel Plus
Pixel Plus е най-добарата настройка, тъй като
тя напълно обработва картината, така че
всеки пиксел да бъде възможно най-добър,
подобрявайки контраста, остротата, дълбочината
на картината и възпроизвеждането на цветовете,
и яркостта от всеки източник, включително с HD
(висока разрешаваща способност).
1. Изберете On или Off, за да включите/
изключите Pixel Plus.
Digital Natural Motion
Намалява полето и трептенето на линиите, като
по този начин възпроизвежда плавни движения
особенно при филми.
1. Изберете Off, Minimum или Maximum в този
ред, за да видите разликата в качеството на
картината.
Динамичен Контраст
Автоматично прави контраста в по-тъмните и
по-светлите места на картината по-забележим,
което променя изображението на екрана.
Custom tint (само когато отенъка е включен
на Custom)
Финно настройване на белите петна (WP) и
черното ниво (BL) на картината.
1. По правило изберете Medium. По ваше
предпочитание може да изберете Off, Minimum или Maximum.
1. Изберете Custom tint и натиснете бутона B. DNR (динамично намаляване на шума)
2. Използвайте бутоните V или , b или B, за DNR автоматично филтрира и намалява шума
при изображенията. Това подобрява качеството
да изберете и нагласите настройките на:
R-WP: позволява ви сами да настроите отенъка на картината, когато приеманият сигнал е
на цвета чрез настройване на червеното WP слаб.
на картината.
G-WP: позволява ви сами да настроите отенъка 1. Изберете Off, Minimum, Medium или Maximum според шума на изображението в
на цвета чрез настройване на зеленото WP
картината.
на картината.
B-WP: позволява ви сами да настроите отенъка
на цвета чрез настройване на синьото WP
на картината.
12
Съвет
Таз и фу н к ц и я е съ щ о та к а д о с т ъ п н а
посредством бутона
на дистанционото
управление.
Изберете измежду следните формати на
картината: Автоматичен формат, Супер увеличен
4:3, Разширен за филм 14:9, Разширен за филм
16:9 или Широк екран.
Подчертаване на цветовете
Автоматично контролира зеленото подчертаване
и синьото разтягане. Това прави цветовете поярки.
1. Изберете Off, Minimum, Medium или Maximum.
Активен контрол
Телевизора непрекъснато измерва и поправя
всички получавани сигнали, за да се осигури
най-добрата възможна картина.
1. Изберете On или Off, за да включите/
изключите Активен контрол.
Светлинен сензор
Ако е включен (Оn) автоматично наглася
настройките на картината за най-добро гледане,
взависимост от състоянието на светлината в
стаята.
1. Изберете On или Off.
Формат на картината
Това ви позволява да нагласяте размера на
картината, взависимост от излъчвания формат
и вашите предпочитания.
Автоматичния формат прави картината, така
че да изпълва екрана колко е възможно
повече. В случай, че има субтитри в черната
линия отдолу, автоматичния формат ги прави
видими. В случай на лого на излъчваната
програма в ъгъла на черната линия отгоре,
логото изчезва от екрана.
Супер увеличен премахва черните линии от
страни на 4:3 програмите с много минимално
разстройване.
Когато е избран Разширен за филм 14:9,
Разширен за филм 16:9 или Супер увеличен
формат на екрана, можете да направите
субтитрите видими с бутона V или
.�
Бележка
Не всички формати на екрана са възжмони
при използване на HD (с висока разрешаваща
способност) източници.
Нагласяне на настройките
на звука
Менюто за звука съдържа настройки, които
засягат качеството на звука.
Менюто за картината съдържа настройки, които
засягат качеството на картината.
1. Натиснете бутона � B на дистанционото
управление.
Появява се главното меню.
2. Изберете TV menu и натиснете бутона � B.
TV menu се премества отляво.
3. Изберете TV settings и натиснете бутона � B.
Менюто TV settings се премества в левия
панел.
4. Изберете Sound и натиснете бутона � B.
Менюто за звука се премества в левия
панел.
5. Използвайте бутона V или ,�����������������
за да изберате
предметите от менюто за звука.
13
Бележка
Ако има повече от една възможност за аудио
език, тогава изберете една от възможностите.
За да смените за постоянно аудио езика,
използвайте Езиковото меню в менюто за
инсталиране.
6. Натиснете бутона B, за да влезете в
избрания предмет от менюто за звука.
Бележка
Взависимост от входящия сигнал, един или
повече предмета от менюто може да не могат
да бъдат избрани.
7. Използвайте бутоните V или �����
или b или
B, за да нагласите настройките.
8. Натиснете бутона b за да се върнете е
менюто за звука.
Съвет
Таз и фу н к ц и я е съ щ о та к а д о с т ъ п н а
посредством бутона
������������������
на дистанционото
управление.
Dual I/II
Позволява ви да изберете, за всеки канал, Dual I
или II, когато има двойно звуково излъчване.
Mono/Stereo
Позволява ви да изберете, за всеки телевизионен
канал, Mono или Stereo звук, когато излъчването
е стерео.
Режим Surround
Позволява ви да избирате режими за повече
пространствено или сърраунд възпроизвеждане
на звука, взависимост от излъчвания сигнал
или от приеманите сигналите от външни
източници.
Сила на звука на слушалки
Позволява ви да контролирате силата на звука,
който преминава през слушалки.
AVL (Автоматично настройване на
нивото на силата на звука)
Еквалайзер
Позволява ви да променяте честотния отговор на
звука, за да съвпадне с личния ви вкус.
Съвет
Таз и фу н к ц и я е съ щ о та к а д о с т ъ п н а
посредством бутона
������������������
на дистанционото
управление.
Сила на звука
Позволява ви да нагласяте силата за излизащия
звук.
Баланс
Позволява ви да нагласяте излизащия звук от
десните и левите високоговорители, за да се
постигне най-доброто стерео възпроизвеждане
взависимост от позицията ви, в която слушате.
Автоматично намалява разликите в силата
на звука между каналите и програмите, като
осигурява по-постоянно ниво като цяло. Това
също намалява динамиката при звука.
Делта звук
Позволява ви да корегирате всякакви постоянни
разлики в силата на звука между телевизионите
канали или външни източници.
Автоматичен surround
Когато е включен (On), това позволява на
телевизора автоматично да преминава на
най-добрия сърраунд режим за звука, който се
излъчва.
14
Нагласяне на настройките
на менюто за функциите
М енюто с функциите, ви позволява да
контролирате настройките на специалните
функции и характеристики на телевизора и
допълнително оборудване.
1. Натиснете бутона B на дистанционото
управление.
Появява се главното меню.
2. Изберете TV menu и натиснете бутона B.
TV menu се премества отляво.
Sleeptimer (Таймер за
самоизключване)
Това наглася период от време, след изтичането
на който, телевизора автоматично преминава в
режим стендбай.
1. Изберете Sleeptimer.
2. Натиснете бутона B.
3. Изберете стойност с бутоните V или
.�
Списъка има стойности от 0 до 180 минути.
Когато е избрано 0, таймера за самоизключване
не изключен.
3. Изберете Features и натиснете бутона B.
Менюто Features се премества в левия
панел.
Бележка
Винаги можете да изключите вашия телевизор
по-рано или да изберете друг период от
време.
4. Използвайте бутона V или ,�����������������
за да изберате
предметите от менюто за функциите.
Childclock (Детски часовник)
5. Натиснете бутона B, за да влезете в избрания
предмет от менюто за функциите.
Посредством 4-цифрен код, ви можете да за
заключвате телевизионни канали и външни
източници, за да предотвратите гледането на
определени канали от деца.
6. Използвайте бутоните V или �����
или b или
B, за да нагласите настройките.
1. Изберете Childclock.
7. Натиснете бутона b за да се върнете е
менюто за функциите.
2. Натиснете бутона B, за да влезете в Childclock
менюто.
3. Въведете вашия 4-цифрен код.
Субтитри
Това показва субтитрите на телетекста от
избрания телевизионен канал. Те могат да
показват постоянно, или само когато звука
в изключен. Страницата със субтитрите на
телетекста трябва да бъде запаметена за всеки
канал.
1. Превключете на телетекст и изберете
правилната страница със субтитри от
индекса.
2. Изключете телетекста.
3. Изберете
• Subtitle On, за да се покажат субтитрите на
избраните телевизионни канали.
• On during mute, за автоматично показване на
субтитрите само когато звука е бил изключен
с бутона % на дистанционото управление.
Бележка
Трябва да въвеждате отново вашия код всеки
път когато влизате в Childclock менюто.
4. Изберете някой от предметите в менюто
Childclock и натиснете бутона B:
Lock (заключване), за да заключите всички
канали и външни източници:
Custom lock (определено от вас заключване),
за да заключите определен канал или
канали, или да заключите всички канали в
определено време.
• Lock after (заключи след), за да заключите
всички програми от определено време нататък.
1. Натиснете два пъти бутона B.
2. Изберете On, за да нагласите часовника.
3. Натиснете бутона b.
4. Изберете Time и натиснете бутона B.
Съвет
Таз и фу н к ц и я е съ щ о та к а д о с т ъ п н а 5. Въведете времето посредством бутоните V
посредством бутона
на дистанционото
или ���
и B.
управление.
15
• Channel lock (заключване на канал), за да
заключите определен телевизионен или външен
канал.
1. Натиснете бутона ОК за включване или
изключване.
• Parental rating (възрастова граница), за да
настроите възрастовата граница на цифрови
програми, ако програмата има тази функция.
Приложените граница, за са взависимост
от избраната държава при първоначалната
инсталация.
1. Натиснете бутона B и изберете възрастова
граница с бутоните V или
.�
Unlock (отключване), за да премахнете всички
поставени преди това ограничения.
менюто автоматично преминава на Change
code. Следвайте инструкциите на екрана.
2. Въведете вашия код с бутоните с цифрите.
Всички комбинации от 0000 до 9999 са
валидни числа.
• Появява се менюто с функциите със
съобщение, което потвърждава, че вашия
PIN-код е въведен или сменен.
On timer (таймер за включване)
От режим стендбай, по този начин телевизора
автоматично се включва на определен канал в
определено време.
1. Изберете On timer.
Важно: ако забравите вашия код!
2. Натиснете бутона B за да влезете в On timer
менюто.
1. Изберете Change code (смяна на кода) и
натиснете бутона B.
3. Изберете Timer и натиснете бутона B.
2. Въведете отменящия код 8-8-8-8.
3. Въведете нов личен 4-цифрен код.
Предишния код е изтрит и новият е
запаметен.
4. Изберете On.
5. Изберете Channel и след това телевизиония
канал, на който искате да се включи
телевизора в определеното време и ден.
6
. Изберете Day и след това деня от седмицата
или изберете Daily (всеки ден).
7. Изберете Time и въведете времето с
бутоните с цифри или с бутоните V или
.�
8. Натиснете бутона ОК, за да го включите.
9. Натиснете бутона b, за да се върнете към
менюто за функциите или натиснете бутона �
,�������������������������
за да изключите менюто.
Set code/Change code (поставяне
на код/Смяна на кода)
Това ви позволява да сложите или да промените
4-цифрения код за достъп, който се използва,
на друга различна заключваща функция на
телевизора.
1. Изберете Set или Change code.
• ак о не съществува PIN-к од, менюто
автоматично преминава на Set code.
Следвайте инструкциите на екрана.
• ако преди това е имало въведен PIN-код,
16
Бележка
От сега нататък, всяка седмица, вашият
телевизор ще се включва автоматично на
избрания канал, в избрания ден, в избраното
време, докато не изключите отново функцията
On timer.
Бележка
Можете да нагласите само един таймер за
включване.
Меню за инсталация
Това меню ще промени настройките свързани
с инсталацията на телевизиони канали, езика
и държавата и тези при първоначалната
инсталация на вашия телевизор.
1. Натиснете бутона B на дистанционото
управление.
Появява се главното меню.
Демонстрация
2. Изберете TV menu и натиснете бутона B.
TV menu се премества отляво.
1. Изберете Demo.
3. Изберете Installation и натиснете бутона B.
Менюто Installation се премества в левия
панел.
Това ви позволява да придобиете предства за
функциите, който са част от телевизора.
4. Използвайте бутона V или ,�����������������
за да изберате
предметите от менюто за инсталация.
2. Натиснете бутона B.
3. Изберете желаната демонстрация.
5. Натиснете бутона B, за да влезете в избрания
предмет от менюто за инсталация.
4. Натиснете бутона ОК, за да започне
демонстрацията.
Избраната демонстрация се пуска веднъж.
5. Натиснете оцветения в червено бутон, за
да спрете демонстрацията и да се върнете
в менюто за демонстации.
6. Натиснете оцветения в червено бутон, за да
излезете от менюто за демонстации.
6. Използвайте бутоните V или �����
или b или
B, за да направите вашия избор.
7. Натиснете бутона ОК, за активиране или
потвърждение.
8. Натиснете бутона b, за да се върнете в
менюто за инсталация или натиснете бутона
, за да изключите менюто.
Търсене и запаметяване на
телевизиони канали
Съвет
Имате нужда от тази част само ако искате да
промените инсталационите настройки.
17
Избор на език на менюто
•
То в а м е н ю в и п о з в ол я в а д а и з б е р ет е
предпочитания от вас език.
Когато търсенето приключи, менюто ще
покаже броя на намерените канали.
1. Изберете предмет от менюто за езика и
влезте в списъка с възможните езици с
бутона � B.
2. Изберете вашия език с бутоните V или
.�
3. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите
избора си.
Ръчно инсталиране
Това ви дава възможността ръчно да инсталирате
(намиране канал по канал) аналогови канали.
1. Изберете Manual Installation и натиснете
бутона � B.
2. Изберете System.
Избор на държава
3. Изберете вашата държава или част от света,
в която се намирате в момента.
Това меню ви позволява да изберете държавата,
в която се намирате.
Бележки
Ако сте избрали грешна държава, номерацията
на каналите няма да съвпада със стандартната
за вашата държава;
Запаметяване на телевизиони
канали
6. Натиснете бутона b, за да запаметите
намерения канал или за да потърсите друг
канал.
• Изберете Channels (канали) в инсталационото
меню на телевизора.
Телевизора ще сканира целият честотен спектър,
основан на избраната държава.
•
Всички достъпни телевизиони канали се
намират и запаметяват автоматично.
Това ще отнеме няколко минути.
Съвет
Ако знаете честотата на канала, въведете
3-те цифри на честотата с бутоните с
цифрите от 0 до 9 (например, 049).
5. Изберете червения или зеления бутон, за да
продължите.
След като правилно са избрани езика и
държавата, вече може да търсите и запаметите
телевизиони канали.
Автоматично инсталиране
4. Изберете Search и натиснете бутона � B.
7. Изберете Fine tune (финна настройка) и
натиснете бутона � B.
Финното настройване може да бъде полезно,
когато честотата е променлива или когато
има смесване с друга честота.
Нагласете честотата с бутоните V или ���
в
случаите на слабо приемане на открития
канал.
18
8. Изберете Store current channel (запаметяване
на настоящия канал), ако искате да запаметите
честотата под номера на настоящия канал.
Натиснете бутона � B и потвърдете с бутона
ОК.
Изберете Store as new channel (запаметяване
като нов канал), ако искате да запаметите
честотата под нов номер на канал.
Натиснете бутона � B и потвърдете с бутона
ОК.
Пренареждане
9. Използвайте менюто за пренареждане, за да
пренаредите или преименувате каналите.
3. Натиснете оцветения в синьо бутон, за
да го преместите с една позиция назад в
списъка.
Пренареждане на списъка с
каналите
1. Изберете канала, на който искате да смените
мястото.
2. Натиснете оцветения в жълто бутон, за да
го преместите с една позиция напред в
списъка.
4. Повторете, за да пренаредите други
телевизиони канали.
Това ви позволява да преименувате, да
пренаредите и да премахнете или инсталирате
отново запаметени канали.
1. Натиснете отговарящия цветен бутон и
следвайте инструкциите на екрана.
Това ви позволява да смените реда на
запаметените телевизиони канали.
Преименуване
Това ви позволява да смените името на
запаметения канал в паметта или да дадете име
на канал, на който не е въведено име.
1 . И з б е р ет е к а н а л а , к о й т о и с к ат е д а
преименувате.
2. Натиснете оцветения в червено бутон на
дистанционото управление.
3. Изберете буквите с бутоните V или .
Избирането на мястото на буквите става с
бутона B.
4. Натиснете оцветения в зелено бутон или
бутона ОК, когато приключите.
Бележки
• натиснете оцветения в жълто бутон,
за да изтриете всички букви. Курсора се
намира в началото отново;
• натиснете оцветения в синьо бутон, за
да изтриете буквата, на която се намира
курсора. Въведете нова буква с бутоните
V или .
• можете да дадете име на канал с номер от
0 до 999.
• празните места, числата и другите
специални символи се намират между
буквите Z и А.
5. Изберете друг канал и повторете стъпки от
2 до 4.
19
Премахване - Инсталиране отново
Избор на телетекст 2.5
1. И з б е р ет е к а н а л а , к о й т о и с к ат е д а
премахнете.
•
Това ви позволява да премахнете запаметен
канал, който в последствие не може да се пусне.
Това също ви позволява да инсталирате отново
канал, който преди това сте премахнали.
Някой излъчватели предлагат възможността
да се виждат повече цветове, други фонови
цветове и по-хубава картина в страниците на
телетекста.
2. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да
премахнете избрания канал.
Премахнатия канал се отбелязва в списъка
с икона
пред премахнатия канал.
3. Натиснете оцветения в зелено бутон отново,
за да инсталирате отново премахнатия
канал.
•
Изберете Teletext 2.5 On, за да се възползвате
от тази функция.
Изберете Teletext Off ако ви харесва повече
неутралния вид на телетекста.
Направения избор е валиден за всички
канали, които излъчват телетекст 2.5.
Бележка
Може да отнеме няколко секунди преди
излъчването на телетекста да се премина
на Телетекст 2.5.
Избор на On Screen Display (OSD)
Бележка
Премахнатите канали не се инсталират отново,
по време на обновяване на инсталацията.
Това ви позволява да избирате начина на
показване на линията за силата на звука и
съкратена или разширена информация за
програмата и канала, да се показва на екрана.
Настройка на
предпочитанията ви
•
Това меню съдържа предмети, които могат да
настроят или нагласят разнообразни специални
фунцкии на телевизора и такива, в които по
принцип се влиза от време на време.
•
Изберете Minimum за да активирате
съкратено показване на информация за
канала.
Изберете Normal за да активирате показване
на разширена информация за канала
и програмата. Например, информация
за програмата, качествот на приемания
сигнал от свързано странично оборудване,
формат на екрана и звуков режим, избран
аудио език, език на субтитрите, рейтинги,
оставащо време на настроения таймер за
самоизключване,...
Показване на заглавието на
програмата
Това ви позволява да се покаже заглавието на
програмата според предаваната информация.
•
Когато е избрано Yes, след избора на
телевизиона програма или след като
натиснете бутона
на дистанционото
управление, заглавието на програмата ще
се появи ако се предава.
Избор на локализация
Това ви позволява да изберете локализацията
на вашия телевизор. Ако изберете Shop,
настройките на картината, звука и амбилайта ще
бъдат фиксирани. Локализацията Home ще даде
пълна свобода да смените всяка предварително
зададена настройка за картината и звука.
20
Избор на свръзки
Това ви позволява да изберете странично
оборудване, което сте свързали към аудио и
видео местата за свързване.
1. Изберете Connections.
2. Натиснете бутона B.
3. Изберете входа, към който е включено
страничното оборудване.
• Когато изберете EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1,
HDMI2, Side или Digital Audio In, се появява
списък, в който можете да откриете вида на
страничното оборудване, което е свързано
към входа.
4. Натиснете бутона B отново, за да влезете в
списъка с видовете странично оборудване,
свързано към избрания вход.
посредством DIGITAL AUDIO OUT мястото за
свързване към външен усилвател или приемник.
Ако усилвателя или приемника имат отговарящо
място за свързване за Digital Audio In, можете
да го свържете към мястото за свързване на
телевизора DIGITAL AUDIO OUT, с единичен
кабел. Погледнете “Създаване на видео и аудио
връзки”, Свързване на усилвател за домашно
кино.
Избор на номер за
декодиращ канал
Това ви позволява да определите един или повече
номера на канали като декодиращи номера
на канали когато докодер или дескрамблер
(устройство намаляващо трептенията) са
свързани към EXT1 или EXT2.
1. Изберете номер на к анал, под който
сте запаметили програма, която идва от
декодера или дескрамблера.
2. Изберете Status.
3. Изберете входа използван за свързването
на декодера: None, EXT1 или EXT2.
• Изберете None, ако не желаете избрания
номер на канал да бъде активиран като
декодиращ номер на канала.
5. Изберете страничното оборудване с бутоните
V или .
Digital Audio In
Ако страничното оборудване има дигитален
аудио изход, можете да го свържете към мястото
за свързване на телевизора DIGITAL AUDIO
IN, с единичен кабел. В менюто за свръзките,
назначете Digital Audio In към съответния
външен вход, към който е свързано страничното
оборудване.
Връщане към фабричните
настройки
В допълнение, за да се възприеме аудио
изхода посредством Digital Audio In, телевизора
може да излъчва кодирано Dolby Digital аудио
1. Изберете и натиснете бутона B.
Това ви позволява да възстановите повечето
предварително зададени фабрични
параметри.
21
2. Натиснете бутона ОК за да изтриете
настройките и да възстановите техните
предварително зададени стойности.
Въпреки това, ако иск ате да видите
последното излъчено известие отново,
изберете Announcement в менюто за
обновяване на софтуеъра.
Бележка
Докато софтуеъра не се обнови, съобщението
ще бъде достъпно.
Как да обновите софтуера
на вашия телевизор
Това ви позволява да обновите софтуера
на телевизора си к ато използвате USB
устройство.
Обновяване с USB устройство
Възможно е да започнете процедурата по
обновяването от USВ устройство (преди да
сте пуснали телевизора). Паметта трябва да е
запълнена с точната информация (и структура)
за обновяване, която можете да откриете на
сайта: www.philips.com/software.
За да разберете как става зареждането на нова
версия на софтуеъра върху вашето устройство
носител на памет, погледнете “Обновяване на
софтуеъра на телевизори Philips чрез преносима
памет”.
Автоматично известие за софтуеъра (ако има)
Когато включите вашия телевизор, може да се
появи съобщение, че има ново обновление на
софтуеъра, което е достъпно.
1. Натиснете оцветения в зелено бутон на
дистанционото управление, ако искате да
ви се напомни това по-късно.
2. Натиснете оцветения в червено бутон на
дистанционото управление, за да потвърдите,
че сте прочели съобщението.
• В ед н ъ ж с л ед к ато с те п от въ рд и л и ,
съобщението няма да се появява повече.
22
Създаване на любим
списък
Това ви позволява да съдадете до четири
любими списъка с канали от предпочитанието
от вас телевизиони канали и радио станции.
Например, всеки член от семейството може да си
създаде негов/нейн собствен любим списък.
Бележка
Когато този бутон се натисне за пръв път
след като приключите инсталирането, ще
се изпише списъка с всички канали. В други
случаи ще се показва последния избран списък
с канали.
Избор на канал от показан
любим списък
1. Натиснете бутона FAV.
Появява се последно избрания списък с
канали.
1. Натиснете бутона FAV.
Появява се последно избрания списък с
канали.
2. Натиснете бутоните V или
изберете канал.
Избор на друг любим списък
с канали
2. Натиснете бутона b.
, b или B, за да
3. Натиснете бутона V или
списък.
3. Натиснете бутона ОК, за да пуснете избрания
канал.
, за да изберете
4. Натиснете оцветения в червено бутон, за да
смените името на списъка ако искате.
5. Натиснете бутона FAV отново, за да
излезете.
Създаване на любим списък
или променяне на списъка
1. Натиснете бутона FAV.
Появява се последно избрания списък с
канали.
2. Натиснете бутона b.
3. Изберете желания от вас списък с канали.
4. Натиснете бутона B.
5. Натиснете оцветения в червено бутон, за да
добавите канал.
Всички канали, които са в списъка, се
показват.
Любимите канали се маркират.
23
6. Натиснете бутона V или , за да изберете
канала, който искате да добавите или да
пропуснете от списъка.
7. Натиснете оцветения в зелено бутон, за да
маркирате или премахнете маркирането на
избрания канал, и за да го добавите или
премахнете от избрания любим списък.
Бележка
Натиснете оцветения в червено бутон
отново, за да се покаже списъка съдържащ
вашите любими канали.
8. Натиснете бутона FAV отново, за да
излезете.
С бутона -Р+ вие ще можете да преминавате
през телевизионите канали от избрания
списък.
Бележка
С цифровите бутони, можете все още да
избирате канали, които не са маркирани като
любими.
24
Мултимедиен
преглед
2. Изключете USB устройството.
Мултимедийният преглед ви позволява да
пускате снимки, филми или да слушате аудио
файлове, запаметени на USB устройство.
Приложението мултимедиен преглед се повиква
от главното меню.
•
•
•
Могат да се възпроизвеждат следните
формати на файлове:
за снимки: JPEG
за аудио: MP3, MP3 pro, LPCM
за видео: MPEG1, MPEG2
Поддържат се само форматирани на FAT/
DOS устройства носители на памет.
Не можете да държите Philips отговорен за
USB устройства, които не се поддържат.
За да видите съдържанието
на USB устройство
Съвет
Ако USВ устройството не пасва в USB порта
отстрани, използвайте удължителен USB
кабел, за да свържете USB устройството с
USB порта. Попитайте вашия вносител за
повече информация.
Включване на USB
устройство
Бележка
USB устройства не се доставят с този
т ел е в и з о р . З а н а й - д о б р о с въ р з в а н е ,
използвайте USB устройство, което не е пошироко от 25 mm. Ако използвате USB мемори
стик или дигитална камера, свържете ги към
USB порта отстрани. Погледнете “Създаване
на видео и аудио връзки, Преглед на страничния
панел”.
Меню за мултимедиен
преглед
1. Включете USB устройство.
2. Изберете USB устройство под Мултимедия
с бутоните V или .
• Мултимедийния преглед ви позволява да
прегледате съдържанието запаметено на
включеното USB устройство.
• Появява се дву панелен преглед, като в
левия панел се съдържат следните видове
съдържание (Музика, Снимки, Филми).
• В десния панел се появява съдържанието,
к о ето е д о с т ъ п н о от и зб р а н и я в и д
съдържание.
Когато USB устройството е включено, менюто за
мултимедиен преглед се появява автоматично.
Погледнете по нататък.
Изключване на USB
устройство
3. Натиснете бутона B, за да влезете в
съдържанието.
1. Натиснете бутона * на дистанционото
управление, за да изключите главното 4. Натиснете бутоните V или
съдържание.
меню.
25
, за да изберете
5. Натиснете бутона B, за да влезете в
съдържанието.
6. Натиснете бутоните V или
файл или папка.
, за да изберете
9. Натиснете един от оцветениете бутони на
дистанционото управление, за да извършите
отговарящата на тях функция показана в
долната част на екрана.
Съвет
Оцветения в синьо бутон може да се използва,
ако е необходимо, за да се появят отново
цветните бутони.
10. За да спрете възпроизвеждането на
съдържанието, натиснете бутона x на
дистанционото управление.
Бележка
Натиснете оцветения в зелено бутон, за да
се покажат всички файлове с изображения в
настоящата папка, като малки изображения,
докато преглеждате снимки. Натиснете
оцветения в зелено бутон отново, за да се
покажат файловете с изображения като
списък.
Бележки
• Вашия телевизор поддържа презентации
с музика на заден фон.
Погледнете “Формат на презентацията с
музика на заден фон”;
• Възпроизвеждането ще продължи дори
ако сте включили на екраните за преглед.
Звука ще спре когато започне друга песен,
или когато стигне края.
• Повече техничестки бележки могат да се
открият на “Дигитална камера и теми за
USB”.
Следните икони могат да се появят:
7. В случай, че е избрано file, натиснете бутона
ОК за да пуснете снимката или за да пуснете
видео или аудио файл.
В случай, че е избрано directory, album или
playlist, натиснете бутона B, за да влезете
в съдържанието или натиснете бутона
ОК или B X за да пуснете презентация
или повтарящо се възпроизвеждане на
файловете, които има.
8. Натиснете бутона b, за да продължи да
свири музиката и да се върнете към менюто
Мултимедия.
26
Функционални бутони в
долната част на екрана
Подробности
за да се появи описание за
избрания файл или
директория
Преход
за да изберете дали желаете
да има плавен преход
между страниците при
презентация
Функционални бутони
за мултимедия на
дистанционото управление
5
6
7
8
Време за смяна
на слайд
за избор на времето, за
което се стой картина на
презентация
Завъртане
за завъртане на снимка
Повторение на
една/всички�
за повторение на възпроизвеждането на музикални
файлове
Разбъркано
пускане
за пускане разбъркано на
музиклани колекции в
случаен ред
Увеличение
за избор на един от режимите
за увеличение (х1, х2, х4) с
бутоните V или . Допълнително можете да
премествате увеличения
прозорец по екрана с бутоните
V или , b или B.
Цял/малък екран за да сменяте между цял и
смален екран
Бележка
За да завъртите снимка или за да изберете
едно от увеличенията, първо трябва да спрете
презентацията с бутона ОК или с оцветения
в синьо бутон.
27
за бързо превъртане назад на пуснато
съдържание
за спиране на пуснато съдържание
за пускане на един файл, за пускане на
презентация, за възпроизвеждане на папка
или друга колекция, за спиране в пауза на
пуснато съдържание
за бързо превъртане напред на пуснато
съдържание
Телетекст
Бележка
Телетекста не е достъпен посредством
оборудване свързано през HDMI мястото за
свързване.
Повечето телевизиони к анали излъчват
информация посредством телетекст.
Този телевизор има памет за съхранение на 1200
страници, като по този начин могат да бъдат
запаметени повечето излъчвани страници и
подстраници, за да се съкрати времето за чакане.
След всяка смяна на канала, паметта се обновява.
Избор на страница от телетекста
1. Въведете номера на желаната страница с
цифровите бутони или с бутона –Р+.
2. Изберете от възможностите в долната част
на екрана с оцветените бутони.
Включване на предишно избрана
страница от телетекста
1. Натиснете бутона Р<Р.
Избор на T.O.P. телетекстовите
излъчвания
1. Натиснете
.
Появява се преглед на достъпните T.O.P.
телетекстовите теми.
2. Изберете желаната тема с бутоните V или
, b или B и натиснете бутона ОК.
Бележка
Не всички канали имат T.O.P. телетекстови
излъчвания.
Избор на подстраница
Когато дадена страница от телетекста се състои
от различни подстраници, се появява списък с
възможните подстраници на екрана.
1. Натиснете бутоните V или , за да изберете
предишната или следващата подстраница.
Картина/Телетекст
1. Натиснете бутона /.
2. Натиснете бутона
, за да се покаже
телетекста отдясно на екрана.
3. Натиснете бутона
, за да излезе
телетекста на целия екран.
4. Натиснете бутона /, за да се покаже
картината на целия екран.
Включване на телетекста
Хипертекст
Посредством хипертекста можете лесно да
прескачате на страница с определен номер или
да търсите за определена дума показана на
пуснатата в момента страница от телетекста.
1. Натиснете /, за да включите телетекста.
Главната страница с индексите се появява
на екрана.
28
1. Натиснете бутона ОК, за да изберете първата
дума или номер на страница.
Разкриване
Разкриване/скриване на скрита информация
на страница, както и разрешения на гатанки и
пъзели.
2. Натиснете бутоните V или , b или B, за да
изберете всяка друга дума или номер, който
искате да търсите.
3. Натиснете бутона ОК, за да потвърдите.
Търсенете започва.
Появява се съобщения в долната част на
екрана, което обозначава търсенето, или че
думата или страницата не са открити.
4. Натиснете бутона � , докато не стигнете до
горната част на страницата, за да излезете
от хипертекста.
Уголемяване на страница от
телетекста
Въртене на подстраниците (ако
подстраници са възможни)
Прави така, че подстраниците да се сменят
автоматично.
1. Натиснете бутона ОК за да включите, а за
да изключите го натиснете отново.
Език
Ако буквите на екрана не отговарят на буквите
използвани от излъчвания телетекст, можете тук
да промените езиковата група.
1. Изберете Group I или Group II с бутона ОК.
1. Натиснете бутона�
на дистанционото
управление неколкократно, за да се покаже
горната част на телетекста, долната част
на телетекста и след това, за да се върнете
нормалния размер на страницата на
телетекста.
Меню на телетекста
Менюто на телетекста предлага множество
функции за контрол на телетекста.
1. Включете телетекста и натиснете бутона
за да включите менюто.
2. Натиснете бутоните V или
предмет от менюто.
,
, за да изберете
3. Натиснете бутона ОК за активиране.
4. Натиснете бутона
менюто.
, за да изключите
29
Създаване на аудио
и видео връзки
Преглед на страничния
панел
Фотоапарат, камера или игрова
конзола
1. Свържете вашия фотоапарат, камера или
игрова конзола както е показано.
2. Свържете към VIDEO
и
AUDIO L 3 за моно оборудване. За стерео
оборудване свържете също така и AUDIO R
3.
S-VHS качество с S-VHS камера се постига
като свържете S-VHS кабелите с входа SVIDEO 1 и входовете AUDIO 3.
Внимание
Не свързвайте кабели 1 и 2 по едно и също
време. Тово може да доведе до смущения в
картината.
Слушалки
1. Включете жака в гнездото за слушалки i,
както е показано.
2. Импеданса на слушалките трябва да е
между 8 и 4000 Ohm. Гнездото за слушалки
е пригодено за 3.5 мм жак.
В менюто за звука изберете Headphone
volume за да нагласите силата на звука на
слушалките.
Съвет
Натиснете % на дистанционото управление
за да изключите вградените високоговорители
на телевизора.
USB
Погледнете “Мултимедиен преглед”
30
Преглед на задния панел
31
Свързване на DVD или VCR
рекордер
Внимание
Не поставяйте вашия рекордер много близо до
екрана, тъй като някой рекордери получават
смущения от сигналите от екрана. Спазвайте
минимална дистанция от 0.5м от екрана.
С еврокабел
1. Свържете кабелите за антената 1 и 2 както
е показано.
2. Свържете еврокабела 3 както е показано.
3. Изберете източника, към който е свързано
DVD-то или VCR, в инсталационото меню,
“Избор на свръзка”.
Свързване на декодер и VCR
1. Свържете еврокабела 4 към вашия декодер
и към специалната евро букса на вашия
рекордер.
Погледнете също така и упътването на
вашия рекордер.
Съвет
Можете също така да свържете декодера
директно към EXT1 или ЕХТ2 с еврокабел.
Само с кабел за антена
1. Свържете кабелите за антената 1 и 2 както
е показано.
2. Настройте тестовия сигнал на рекордера си
и го запзметете под програма номер 0.
Погледнте “Ръчно инсталиране”.
Погледнете също така и упътването на
вашия рекордер.
Свързване на две VCR или
на VCR и DVD рекордер
Бележка
Не можете да записвате сигнали от оборудване
свързано към YPbPr входа.
С еврокабели
1. Свържете кабелите за антената 1, 2 и 3
както е показано.
2. Свържете вашите VCR устройства или DVD
рекордера към ЕХТ1 и ЕХТ2 с еврокабели
4 и 5.
32
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, “Избор на свръзка”,
и го свържете с ЕХТ1 или ЕХТ2.
Само с кабел за антена
1. Свържете кабелите за антената 1, 2 и 3
както е показано.
2. Настройте тестовия сигнал на рекордера си
и го запзметете под програма номер 0.
Погледнте “Ръчно инсталиране”.
Погледнете също така и упътването на
вашия рекордер.
Свързване на DVD плеър,
кабелна телевизия или
игрова конзола
Съвет
Ако е необходимо, можете да настроите
позицията на картината към центъра на
екрана с бутоните със стрелките.
С HDMI конектор
HDMI е водещият нов стандарт за дигитални
видео и аудио връзки.
1. Свържете вашето оборудване с HDMI конектора.
Свързване на сателитен
приемник
2. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, “Избор на свръзка”,
и го свържете с HDMI1 или HDMI2.
С еврокабели
Бележка
Ако има проблем, погледнете “Теми отнасящи
се до свързването на странично оборудване
посредством HDMI конектор”.
1. Свържете кабелите за антената 1 и 2 както
е показано.
2. Свържете вашия сателитен приемник към
ЕХТ1 и ЕХТ2 с еврокабел 3.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, “Избор на свръзка”,
и го свържете с ЕХТ1 или ЕХТ2.
С конектори за компонентно видео
Погледнете “Свързване на DVD плеър, сателитен
приемник или кабелна телевизия”.
33
С DVI конектор
Бележка
Само DVD плеър с DVI с дигитален звук може
да бъде свързано към HDMI конектор.
1. Свържете DVI към HDMI кабела към един от
HDMI конекторите на телевизора 1.
2. Свържете аудио кабела 2 към конектора
DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, “Избор на свръзка”,
и го свържете с HDMI1 или HDMI2.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, “Избор на свръзка”,
и го свържете с ЕХТ3.
Изберете също така Digital audio in в същото
меню за свързки.
4. В случай, че свързвате DVD плеър с
аналогов звук, свържете аудио кабела към
аудио жаковете на DVD-то L и R и към L/R
AUDIO жаковете на ЕХТ3 3.
5. В случай, че свързвате кабелна телевизия
и/или сателитен приемник, свържете също
така кабела на кабелната телевизия и/или
кабела на сателитния приемник 4 и кабела
на антената 5.
4. Изберете също така Digital audio in в същото
меню за свързки.
Бележки
• кабелите често са с цветен код. Свързвайте
червен с червен, бял с бял, т.н..;
Свързване на DVD плеър,
• надписите на компонентните видео
г н е з д а м о г а т д а бъ д а т р а з л и ч н и
сателитен приемник или
при отделните модели DVD плеъри.
кабелна телевизия
Въпреки, че съкращенията могат да се
различават, буквите В и R означават
син и червен компонентни сигнали, а Y
1. Свържете трите отделни компонентни кабела
означава светъл сигнал. Обърнете се към
1 към YPbPr жаковете на DVD плеъра и към
инструкцията за експлоатация на DVD
Y, Pb и Pr жаковете на ЕХТ3 на телевизора.
плеъра, за определенията и подробности
при свързването.
2. Свържете аудио кабела 2 към цифровия
изход на оборудването и към конектора • за да е оптимално гледането, се препоръчва
д а в к л юч и т е в а ш е т о о б о ру д в а н е
DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
на възможно най-високите режими на
разделителна способност.
34
Внимание
В случай, че забележите прескачащи образи,
грешни цветове или липса на цвят, липса
на картина, или дори комбинации от тези
на екрана, проверете дали свръзките са
направени добре по правилния начин и дали
разделителната способност и стандартния
сигнал на свързаното оборудване са правилно
настроени. Погледнете упътването на
оборудването.
Компютър снабден с DVI конектор:
1. Използвайте DVI към HDMI кабел за да
го свържете към HDMI конекторите на
телевизора 1.
2. Свържете аудио кабела 2 към конектора
DIGITAL AUDIO IN на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали
в инсталационото меню, “Избор на свръзка”,
и го свържете с HDMI1 или HDMI2.
4. Изберете също така Digital audio in в същото
меню за свързки.
Свързване на компютър
Бележки
• към HDMI конекторите може да се свърже
компютър само с дигитален звук;
• ако компютър ви няма изход за дигитален
з в у к , с въ р ж е т е в а ш и я к о м п ю т ъ р
посредством VGА конектора;
• преди да свържете компютъра към
телевизора, изберете в насртойките на
монитора на компютъра, за се върне към
честота от 60 Hz;
• поддържаните режими на комютърни
монитори са:
VGA
640 х 480
SVGA
800 х 600
ХVGA
1024 х 768
35
Компютър снабден с VGА конектор:
1. Използвайте VGА към RGB H/V кабел 1, за
да го свържете към RGB H/V конекторите на
телевизора.
2. Свържете аудио кабела 2 към AUDIO R
(десен) и L (ляв) вход на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали в
инсталационото меню, “Избор на свръзка”.
Аналогов усилвател за домашно кино
1. Според вида на кабелите за свързване и
входовете за свързване на усилвателя за
домашно кино, свържете приеника към AUDIO
OUTLиR конекторите 1 или2,иликъмЕХТ1 или
ЕХТ2 3 отзад или отдолу отзад на телевизора.
Свързване на усилвател за
домашно кино
Цифров усилвател за домашно
кино
1. Свържете цифровия усилвател за домашно
кино към DIGITAL AUDIO OUT конектора 1,
отзад на телевизора.
Съвет
За да избегнете видимо закъснение между
картина и звук, използвайте DIGITAL AUDIO OUT конектора на вашия усилвател за
домашно кино.
36
Обновяване на
софтуера на телевизора
Philips чрез преносима
памет
Бележка
Използвайте подобрения на софтуеъра, който
могат да бъдат открити на сайта www.philips.
com/support.
Проверка на версията на
софтуеъра на телевизора
Увод
Philips предлага способност за обновяване на
софтуеъра на вашия телевизор като използвате
преносима памет. След к ато направите
обновяване на софтуеъра, телевизора ви ще
се преставя по-добре.
Какви поодбрения ше бъдат направени зависи
от обновленията, които използвате, както и
от софтуеъра на телевизора преди това. Вие
можете сами да изпълните процедурата по
обновяването.
Уверете се, че съдържанието на този документ
се отнася за технически грамотни или опитни
софтуеърни потребители.
Подготвяне на преносимата памет
за обновяване на софтуеъра
Преди да започнете процедурата по обновяването
на софтуеъра, е препоръчително да проверите
какъв е софтуеъра на вашия телевизор.
1. Изберете Software upgrade от Телевизионото
меню, Инсталиране, Обновяване на
софтуеъра.
2. Натиснете бутона B.
Менюто за обновяването на софтуеъра
минава в левия панел.
3. Изберете Current Software Info, за да видите
версията и описанието на настоящият
софтуеър.
За процедурата ще ви бъдат необходими:
• персонален компютър с дотъп до интернет;
• програма за архивиране, която поддържа
ZIP формат (например WinZip за Windows
или Stuffit за Mac OS);
• USB мемори стик, който за предпочитане да
е празен.
Бележка
Поддържа се само преносима памет
форматирана на FAT/DOS.
Новия софтуеър може да се набави от
представителя ви или можете да се свали от
сайта: www.philips.com/support.
1. Влезте в www.philips.com/support, като
използвате интернет браузъра на вашия
компютър.
2. Следвайте процедурата, за да откриете
информацията и софтуеъра подходящ за
вашия телевизор.
3. Изберете най-новия файл със софтуеър и го
изтеглете на вашия компютър.
4. Разархивирайте ZIP файла и копирайте
файла “autorun.upg” в директория на USB
преносимата памет.
37
Автоматична процедура по
обновяване на софтуеъра
1. Изключете телевизора и премахнете всички
устройства носители на памет.
2. Включете USB преносимата памет, която
съдържа сваления от интернет обновен
софтуеър.
5. Когато обновяването на софтуеъра е
успешно, изключете USB преносимата памет
и рестартирайте телевизора с бутона 1
отстрани на телевизора.
Вашия телевизор ще се стартира с новия
софтуеър.
Бележка
След като е приключило обновяването,
използвайте вашия компютър за да изтриете
софтуеъра за телевизора от USB преносимата
памет.
Процедура по ръчно обновяване
на софтуеъра
За ръчно обновяване на софтуеъра, копирайте
файла “autorun.upg” в директория “Upgrades”
на USB преносимата памет. М ожете да
преименувате файла ако желаете, но запазете
.upg разширението.
3. Включете телевизора с бутона * отстрани на
телевизора.
4. При стратирането, телевизора ще сканира
USB преносимата памет докато не открие
съдържанието за обновяването.
Телевизора автоматично ще премине в режим на
обновяване. След няколко секунди ще се появи
състояните на процедурата по обновяването.
Внимание:
• не може да изключите USB преносимата памет
по време на процедурата по обновяване на
софтуеъра;
• в случай, че спре тока по време на процедурата 1. Включете преносимата памет, която съдържа
по обновяване, не изключвайте USB преносимата
сваления обновен софтуеър.
памет от телевизора. Телевизора ще продължи
обновяването когато отново има ток;
2. Изберете Software upgrade от инсталационото
• ако се опитате да сложите предишна версия на
меню. Отидете в Local upgrades. На
софтуеъра от тази, която имате в момента, ще
телевизора ще се появи списък с всички
бъдете попитани за потвърждение. Свалянето
съвместими софтуеъри на USB преносимата
на по-стар софтуеър трябва да се прави само
памет и ще покаже информация за всяка
при необходимост;
избрана по-нова версия.
• ако възникне грешка по време на обновяването,
трябва да опитате да стартирате отново 3. Изберете правилната версия за обновяване
процедурата или да се свържете с вашия
и натиснете оцветения в червено бутон, за
доставчик;
да започне обновяването.
• автоматичната процедура по обновяването Телевизора ще се рестартита и автоматично
ще започне само тогава, когато версията на ще премине в режим за обновяване. След
USB преносимата памет е различна от тази на няколко секунди ще се появи състоянието на
телевизора.
процедурата по обновяването.
38
Внимание
Ако се опитате да сложите предишна или
същата версия на софтуеъра от тази, която
имате в момента, ще бъдете попитани
за потвърждение. Свалянето на по-стар
софтуеър трябва да се прави само при
необходимост.
4. Когато обновяването на софтуеъра е
успешно, изключете USB преносимата памет
и рестартирайте телевизора с бутона 1
отстрани на телевизора. Вашия телевизор
ще се стартира с новия софтуеър.
Формат на
презентацията с музика
на заден фон
Основни правила
•
•
•
•
Бележки:
• най-новата версия на този документ може
да бъде открита на сайта за поддръжка на
Philips (www.philips.com/support).
Използвайте номера на вашия телевизор,
за да откриете тази документация и други
свързани с нея файлове.
• Philips не може да бъде държан отговорен
за възникнали проблеми със съдържанието
на този документ. Грешки съобщени на
Philips ще бъдат адаптирани и побликувани
на сайта за поддръжка на Philips възможно
най-скоро.
•
•
Увод
Този документ обяснява как да съзадете
презентационен файл Philips с музика на заден
фон. Обърнете внимание, че съдържанието
на този документ се отнася до технически
грамотни или опитни софтуеърни потребители.
За да пуснете презентацията, отворете файла
за презентацията през Мултимедийния браузър
на телевизора.
1. Натиснете бутона
на дистанционото
управление, след като сте включили USB
устройство и телевизора е включен.
2. Отидете там където сте записали файла с
презентацията (.alb) на преносимата памет.
3. Изберете файла с пр езе н та ц и ята и
натиснете бутона ОК, за да стартирате
презентацията.
4. За да спрете презентацията, натиснете
бутона x.
•
Презентацията ще използва прост ASCII
XML синтаксис, чрез който файловете с
презентацията могат да бъдат създавани
и п р о м е н я н и с п о м о щ та н а п р о с т и
инструменти.
Във всички препратки към мрежово
съдържание трябва да се използва глобалния
му адрес.
Съдържанието, записано на преносима
памет, не разполага с глобален адрес;
поради това, съдържание на преносима
памет не може да се използва в презентация,
която не е записана на същата преносима
памет.
За да се осигури преносимост на данните,
презентация, записана на преносима памет,
трябва да използва съдържание САМО
от същата преносима памет. Препратките
към глобални адреси могат да предизвикат
проблеми, ако преносимата памет се свърже
към устройство, което не разполага с достъп
до мрежа. Това обаче е просто препоръка,
не забрана.
П р е п о р ъ ч ва с е а д р е с и те , у к аз ва щ и
съдържание, записано на преносима памет,
да представляват относителни пътища
спрямо директорията, където е записана
презентацията. Тези пътища трябва да
включват буквата или името на устройството,
което се асоциира с преносимата памет.
Поддържа се и използване на абсолютен път
към съдържанието.
примери за относителен път: pictures\test1.
jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg
примери за абсолютен път: USB1:\pictures1\
foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg
Основни формати
Формата и синтаксиса по-долу, ще бъдат
използвани за създаването на презентационни
файлове (прост ascii текст) с разширение .alb
(.ALB). Например: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...
Трябва да се използва следния синтаксис за
създаване на текстови файлове:
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO885h9-1” ?>
<philips-slideshow version=”1.0” >
<title>Title of the slideshow</
title>
<audio>audio_url</audio>
<slide-duration>30</slide-duration>
<slides>
39
<slide>slide_1_url</slide>
<slide>slide_2_url</slide>
<slide>slide_3_url</slide>
<slide>slide_4_url</slide>
<slide>slide_5_url</slide>
<slide>slide_6_url</slide>
...
<slide>slide_N-1_url</slide>
<slide>slide_N_url</slide>
</slides>
</philips-slideshow>
Поддържани XML-тагове
В следващата таблица е описан синтаксиса на
XML.
Име на таг
Употреба
Описание
philips-slideshow
задължителна
Подпис на презентацията, включващ и версията
title
незадължителна
Заглавие
audio
незадължителна
Аудио адреса, намиращ се след този таг, сочи
музиката, която ще се изпълнява на заден фон по
време на презентацията. Валидни са единствено
препратки към една песен или плейлист (.m3u и
.pls). При използване на препратки към друг тип
файлове няма да се изпълнява музика. Ако посочите
само една песен, тя ще се повтаря безкрайно. Ако
посочите плейлист, песните в него ще се изпълняват
последователно и ще започнат отначало, щом бъде
достигнат края му.
slide-duration
незадължителна
Времето (представено в 0.1 секунди), през което
ще се показва едно изображение от презентацията.
Този таг може да не се поддържа на телевизори.
Телевизорите могат да наложат употребата на едни
или няколко предварително дефинирани интервала
от време.
slides
задължителна
Посочва изображенията, които ще бъдат показвани
в презентацията.
slide
незадължителна
Посочва адреса на едно изображение.
40
Проблеми свързани с
дигитални камери и USB
•
Бележки:
• най-новата версия на този документ може
да бъде открита на сайта за поддръжка на
Philips (www.philips.com/support).
• софтуеъра на вашия телевизор може
да се обновява. Ако имате проблеми
първо проверете дали нямате най-новия
софтуеър инсталиран на телевизора. Найновия софтуеър, заедно с инструкции за
него, могат да бъдат открити на сайта за
поддръжка на Philips. Използвайте номера
на вашия телевизор, за да откриете тази
документация и други свързани с нея
файлове.
• Philips не може да бъде държан отговорен
нито за грешки със съдържанието на този
документ, нито за проблеми възникнали
в резултат от съдържанието на този
документ. Грешки съобщени на Philips
ще бъдат адаптирани и побликувани на
сайта за поддръжка на Philips възможно
най-скоро.
Проблеми свързани с USB
устройства носители на
информация
•
•
Проблеми свързани с дигитални
камери
Ако USB връзката между вашата дигитална
камера и телевизор не работи, може да опитате
някое от решенията по-долу, за да разрешите
проблема си.
•
•
•
•
Уверете се, че дигиталната камера е
включена и проверете дали настройките на
дигиталната камера са правилни (погледнте
инстукцията за експлоатация на вашата
дигитална камера за повече информация).
Някой дигитални камери ви позволяват да
изключите USB интерфейса. Уверете се,
че USB интерфейса е включен преди да я
свържете с телевизора.
Ако имате дигитална камера само с вградена
памет (нямат преносима памет) можете да
опитате да копирате съдържанието ръчно
на USB устройство посредством персонален
компютър.
Някой дигитални камери ви позволяват
да превключвате между PTP (Трансферен
протокол на снимките) или “PC Link” и USB
Mass Storage. Уверете се, че сте избрали USB
Mass Storage или “PC Drive” на дигиталната
камера.
Ако камерата поддържа различени настройки
на интерфейса, уверете се, че сте ги
пробвали една по една или сте се свързали
с доставчика на камера за да разберете
точните настройки.
•
•
41
Устройства свързани към USB порта
на телевизора трябва да са “Mass Storage Class”. Ако устройството (дигитална
камера, MP3 плеър, преносим хард диск,
...) не е “Mass Storage Class”, няма да бъде
засечено от търсачката за съдържание на
телевизора.
Поддържат се следните подвидове на Mass
Storage Class:
Изпълнението на телевизора е основано на
“Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” (версия 1.2, юни 23, 2003)
включително и всички документи отнасящи
се към този документ. Документа може да
бъде открит на сайта за стандартизацията
на USB устройства (www.usb.org).
Напълно поддържа USB Mass Storage Class
Bulk-Only Transport (blnterfaceProtocol =
50h).
Напълно поддържа SubClass Code = 05h;
SFF-8070i spec.
Напълно поддържа SubClass Code = 06h;
SCSI прозрачен команден пакет.
Ако използвате големи USB устройства за
съхранение на информация, когато сте в
търсачката на съдържанието, ще отнеме
много време преди да имате достъп до
вашите файлове/
Когато използвате USB преносим харддиск:
Поради голямата консумация на енергия
на харддиска се препоръчва да използвате
външен източник на енергия за преносимия
харддиск, за да се осигури нормална работа
при всякакви условия.
Проблеми отнасящи се
до свързани странични
устройства с HDMI
конектор
Бележка
Телетекста не е достъпен при използване
на оборудване свързано посредством HDMI
конектор.
различни стандарти за изходи, което може да
създаде трудности при възпроизвеждането
на картината на телевизора.
• В случай, че вашето HDMI оборудване не
приема никакъв сигнал, изключете HDMI
оборудането и след това го включете
отново.
За да получите оптимална картина се препоръчва
да превключите вашето DVD, Blu-Ray на HD settop
box на най-високата поддържана разделителна
способност.
HDMI IN конектора поддържа следните прежими
на екрана за телевизори и монитори:
HD Телевизор със стандартна разделителна
способност (SDTV)
640 х 480i
720 x 480i
720 x 576i
Телевизор с подобрена разделителна способност
(EDTV)
640 х 480p
720 x 480p
720 x 576p
Телевизор с висока разделителна способност
(HDTV)
1920 x 1080i
1280 x 720p
PC
•
•
•
•
•
VGA
SVGA
XGA
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Ако е необходимо, можете да нагласите
позицията на картината централно на екрана
с бутоните V или , b или B.
Поради изискванията за легалност, е
възможно някой определени защитени от
копиране PCM аудио качества от странично
оборудване свързано към HDMI входа,
сигнала излизащ от дигиталното аудио да е
без звук.
Телевизора поддържа HDCP. Това е
система за защита на съдържанието на
DVD изхождащо от HDMI срещу копиране.
Това осигурява сигурна дигитална връзка
между видео източника (DVD, PC, т.н.) и
вашия телевизор. Съдържанието е кодирано
в източника на странчното оборудване, за да
се предотврати създаването на копия без
авторски права.
Правилната работа се гарантира само с
HDMI съвместими потребителски продукти.
Ограничете дължината на кабела до 5 м.
Дигитално странично оборудване от
различни производители, може да имат
42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement