Philips | HTS2511/12 | Owner's Manual | Philips Система за домашно кино 5.1 HTS2511/12 Ръководство за притежателя

Philips Система за домашно кино 5.1 HTS2511/12 Ръководство за притежателя
Регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome
HTS2511
Инструкция за експлоатация
1
2
3
4
5
Важно
Безопасност
Грижи за продукта
Грижа за околната среда
Помощ и поддръжка
Вашата система за
домашно кино
Основна част
Конектори
Дистанционно
Свързване и настройване
Свързване на тонколони
Свързване към телевизор
Свързване на звука от
телевизора и други устройства
Настройване на тонколоните
6
2
2
3
3
4
5
5
5
6
Обновяване на софтуеъра
Проверка на версията на
софтуеъра
Обновяване чрез USB
20
7
Спецификации на продукта
22
8
Възможни проблеми
24
9
Бележки
Авторски права
Съвместимост
Търговски марки
26
20
20
8
8
9
10
11
Използване на системата
Достъп до главното меню
Дискове
Информационни файлове
USB устройство
Настройки за снимките и
картината
Радио
Избор на звук
12
12
12
13
14
Промяна на настройките
Настройки на езика
Настройки на картината и
звука
Настройки на звука
Настройки за възрастов
контрол
Настройки на дисплея
Настройки за пестене на
енергия
Възстановяване на фабричните
настройки
17
17
15
15
16
17
18
18
18
19
19
BG
1
Бъл га р ски
Съдържание
1
Важно
Прочетете и разберете всички
инструкции преди да използвате
системата за домашно кино.
Ако настъпи повреда в следствие
на неправилно разбиране на
инструкциите, гаранцията ви
няма да важи.
Безопасност
Риск от токов удар или пожар!
• Не излагайте продукта и
аксесоарите на дъжд или вода. Не
поставяйте премети изпълнени с
вода, като вази, близо до системата.
Ако бъдат разлети течности върху
или в системата, изключете я от
контакта незабавно. Свържете се
с Philips Consumer Care, за да бъде
проверена системата преди да я
използвате отново.
• Никога не поставяйте системата и
аксесоарите близо до открит огън
или други източници на топлина,
включително директна слънчева
светлина.
• Не поставяйте предмети във
вентилационните отвори или
други отвори на системата.
• Където захранващия кабел или
куплунга на уреда се използва
като изключващо устройство,
то трябва да е лесно достъпно.
• Изключете системата от контакта
преди гръмотевични бури.
• Когато изключвате захранващия
кабел, винаги дърпайте щепсела,
а не кабела.
Риск от късо съединение или пожар!
• Преди да свържете системата към
контакта, уверете се, че волтажа
съответства на стойностите
отпечатани отзад или отстрани
на продукта. Никога не свързвайте
системата към контакта ако
волтажа се различава.
2
BG
Риск от нараняване или повреда на
системата!
• Когато окачвате системата на
стена, използвайте само
осигурената скоба. Окачвайте
скобата на стена, която може да
понесе комбинираното тегло на
системата и скобата. Koninklijke
Philips Electronics N.V. не носи
отговорност при неправилно
монтиране на стена, което доведе
до инцидент, нараняване или
повреда.
• За тонколони с поставки,
използвайте само осигурените
стойки. Прикачете поставките
стабилно към тонколоните.
Разположете сглобените поставки
на плоска, равна повърхност, която
може да понесе общата тежест
на тонколоната и поставката.
• Не поставяйте системата или
други предмети върху
захранващия кабел или върху
друго електрическо оборудване.
• Ако пренасяте системата при
температури по ниски от 5°C,
разопаковайте продукта и
изчакайте докато температурата
му се изравни със стайната преди
да я свържете към контакта.
• Видима и невидима лазерна
радиация когато е отворена.
Не гледайте лъча.
• Не пипайте оптичните лещи в
отделението за дискове.
• Части от продукта може да са
направени от стъкло. Пренасяйте
внимателно, за да избегнете
нараняване и повреда.
Риск от прегряване!
• Не поставяйте системата в
затворени пространства. Винаги
оставяйте място от поне 4 инча от
всички страни, за вентилация.
Уверете се, че никакви пердета
или други предмети не покриват
вентилационните отвори на
системата.
Грижа за продукта
•
•
•
•
Не поставяйте предмети различни от
дискове в отделението за дискове.
Не поставяйте надраскани или
счупени дискове в отделението за
дискове.
Махнете дисковете от отделението
ако няма да използвате продукта
продължително време.
Използвайте само микрофибърна
кърпа за да почиствате продукта.
Грижа за околната среда
Вашия продукт е проектиран и
произведен от висококачествени
материали и компоненти, които могат
да се рециклират и използват отново.
Когато видите този символ с зачеркната
кофа за боклук, това означава, че
продукта покрива изискванията по
европейска директива 2002/96/EC.
Моля, информирайте се относно
местните закони за разделни събиране
на електрически и електрони продукти.
Моля действайте според местните
закони и никога не изхвърляйте
продукта с домакинските си отпадъци.
Правилното изхвърляне на стария ви
продукт помага за избягването на
евентуални отрицателни последствия
за околната среда и човешкото здраве.
Продукта ви съдържа батерии,
покриващи Европейска директива
2006/66/EC, които не могат да се
изхвърлят заедно с домакинските
отпадъци.
Моля, информирайте се относно
местните закони за разделни
събиране на батерии, тъй като
правилното изхвърляне на батериите
помага за избягването на евентуални
отрицателни последствия за околната
среда и човешкото здраве.
BG
3
Бъл га р ски
Риск от екологично замърсяване!
• Не смесвайте батерии (стари и
нови или карбонови с алкални, т.н.).
• Опасност от взрив ако батериите са
поставени неправилно. Подменяйте
със същия или еквивалентен тип.
• Махнете батериите ако са изтощени
или ако няма да използвате
дистанционното продължително
време.
• Батериите съдържат химически
вещества, и поради това трябва да
се изхвърлят правилно.
Риск от поглъщане на батериите!
• Продукта/дистанционното може
да съдържат батерии, приличащи
на монета, които могат да бъдат
погълнати. Дръжте батериите далеч
от деца по всяко време! Ако бъдат
погълнати, батериите могат да
предизвикат сериозно нараняване
или смърт. Могат да се получат
тежки вътрешни изгаряния два часа
след поглъщане.
• Ако батериите бъдат погълнати
потърсете незабавно лекарска
помощ.
• Когато зареждате батерии, винаги
пазете от деца нови и стари батерии.
Уверете се, че отделението за
батериите е напълно безопасно
след като подмените батериите.
• Ако отделението не можа да бъде
обезопасено добре, спрете да
използвате продукта. Пазете от
деца и се свържете с производителя.
Помощ и поддръжка
Philips осигурява обширна онлайн
поддръжка. Посетете уеб сайта на
www.philips.com/support, за да:
• свалите цялата инструкция за
употреба;
• разпечатате ръководството за
бърза употреба;
• гледате клипове за обучение
(достъпни само за определени
модели);
• откриете отговорите на често
задаваните въпроси (FAQs);
• ни напишете е-майл с въпрос;
• говорите с нашите лица по
поддръжката.
Следвайте инструкциите в уеб сайта,
за да изберете своя език и след
това въведете номера на модела
на продукта.
Освен това, можете да се
свържете с потребителския център
на Philips във вашата държава.
Преди да се свържете с Philips,
запишете номера на модела и
серийният номер на продукта.
Можете да откриете тази информация
отзад или отдолу на продукта.
4
BG
Вашата система
за домашно кино
Поздравления за покупката и
добре дошли при Philips!
За да се възползвате напълно от
поддръжката предлагана от Philips,
регистрирайте системата на
www.philips.com/welcome.
Основна част
(USB)
Аудио, видео или картинен вход за
USB устройство.
Места за свързване отзад
AC MAINS~
Този раздел включва преглед на
основната част.
Места за свързване отпред
SPEAKERS
FRONT
RIGHT
FRONT
LEFT
FRONT
CENTER
REAR
RIGHT
REAR
LEFT
SUB
WOOFER
AUX
FM
ANTENNA
Конектори
Този раздел включва преглед на
местата за свързване на системата.
VIDEO OU
T
L
OPTICAL
DIGITAL IN
Отделение за дискове
Дисплей
(Отваряне/Затваряне)
За да отворите или затворите
отделението за дискове,
или за да извадите диска.
(Пускане/пауза)
За пускане, спиране в пауза
или продължаване на
възпроизвеждането
SOURCE
За избор на аудио/видео източник
за системата.
(Standby-On)
Включване на системата
или превключва системата
в стендбай режим.
Бъл га р ски
2
R
COAXIA
L
AUDIO IN DIGITAL IN
SCART TO TV
AC MAINS
Свържете към контакта.
SPEAKERS
Свързване към осигурените
тонколони и суббуфер.
FM ANTENNA
Фиксирана FM антена.
AUDIO IN - AUX
За свързване към аналогов
аудио изход на телевизор или
аналогово устройство.
VIDEO OUT
За свързване към съставния
видео вход на телевизор.
SCART TO TV
За свързване към скарт входа
на телевизора.
DIGITAL IN-COAXIAL
За свързване към коаксиален
аудио изход на телевизора или
цифрово устройство.
DIGITAL IN-OPTICAL
За свързване към оптичен
аудио изход на телевизора или
цифрово устройство.
BG
5
Дистанционно управление
Този раздел включва преглед на
бутоните на дистанционното.
1
2
3
24
23
4
5
6
22
21
7
8
9
20
19
18
10
11
1
2
6
12
17
13
16
14
15
(Standby-On)
Включване или превключване в
стендбай на системата.
(Home)
Достъп до главното меню.
BG
Бутони за избор на източник
• DISC: превключване на източник
за дискове. Достъп или изход от
менюто на диска, когато е
пуснат.
• AUDIO SOURCE: за избор на
аудио вход.
• RADIO: превключване на радио
за източник.
• USB: превключване на USB за
източник
4 Бутони за навигация
• За навигация в менютата.
• Във видео режим, натиснете
наляво или надясно за да
превъртите бързо напред или
назад; натиснете нагоре или
надолу за бавно превъртане
напред или назад.
• В радио режим, натиснете
наляво или надясно за да
започне автоматично търсене;
натиснете нагоре или надолу
за фино настройване на
радио честота.
5 OK
Потвърждаване на въвеждане или
избор.
6
BACK
За връщане към предишното меню.
7
/ (предишен/следващ)
• Преминаване на предишната
или следващата песен,
глава или заглавие
• В радио режим, избор на
запаметена станция
8
(Mute)
Спиране или пускане отново на
звука.
9
+/За усилване или намаляне на
силата на звука.
10 SOUND
Избор на звуков режим.
11 Цифрови бутони
Избор на предмет за пускане.
12 ANGLE
Избор на видео сцени записани с
различни ъгли на камерата.
3
14
15
16
17
18
19
20
REPEAT/PROGRAM
• Избор или изключване на
режим за повторение.
• В радио режим, натиснете
веднъж за достъп до режим за
програмиране, и натиснете
отново, за да запаметите
радио станцията.
• В радио режим, натиснете и
задръжте за 3 секунди, за да
инсталирате отново радио
станциите.
REPEAT A-B
Отбелязване на две точки в
рамките на глава или песен за
повтарящо се възпроизвеждане
или за изключване на режима
на повторение.
ZOOM
Увеличение на видео сцена или
снимка. Натиснете бутоните за
навигация (наляво/надясно), за да
изберете фактор на увеличение.
SCREEN FIT
Нагласяне на формата на
картината към екрана на
телевизора.
SUBTITLE
Избор на език на субтитрите за
филм.
AUDIO SYNC
• Избор на език или канал за
звука.
• Натиснете и задръжте за достъп
до настройките за забавяне на
звука, и след това натиснете
бутоните за навигация, за да
забавите звука, за да се
съчетае с картината.
SURR
Избор на сърраунд звук или стерео
звук.
(спиране)
• Спиране на възпроизвеждането.
• В радио режим, натиснете и
задръжте, за да изтриете
пуснатата запаметена радио
станция.
(пускане/пауза)
Пускане, пауза или продължаване
на възпроизвеждането.
22
OPTIONS
Достъп до повече възможности на
възпроизвеждане при пуснат диск
или USB устройство.
23
(отваряне/затваряне)
За да извадите диска или да
отворите или затворите
отделението за дискове.
24 SLEEP
Превключване на системата за
домашно кино в стендбай режим
след изминалото време.
21
BG
Бъл га р ски
13
7
3
Свързване и
настройване
Този раздел ви помага как да свържете
вашата система към телевизор и други
устройства и след това да го настроите.
За информация относно основните
свръзки на системата и аксесоарите,
погледнете Инструкцията за бърза
употреба. За лесен интерактивен
помощник, погледнете
www.connectivityguide.philips.com.
Бележка
• Погледнете лепенката с модела
отзад или отдолу на продукта,
за идентификация и захранването.
• Преди да правите или променяте
свръзки, уверете се, че всички
устройства са изключени от контакта.
Свързване на тонколони
Кабелите на тонколоните са цветно
кодирани за лесно свързване. За да
свържете тонколона към системата
за домашно кино, съчетайте цвета на
кабела на тонколоната към конектора
със същия цвят.
Разположението на тонколоните
играе важна роля в настройването на
сърраунд звука. За най-добри
резултати, поставете всички тонколони
срещу положението за слушане и
ги поставете близо до нивото на ушите
(когато сте седнали).
8
BG
Бележка
• Сърраунд звука зависи от фактори като
форма и големина на стаята, тип на
стените и тавана, прозорци и
отразяващи повърхности, и акустиката
на тонколоните. Експериментирайте с
положението на тонколоните, за да
откриете оптималното им място.
Следвайте основните напътствия,
за да разположите тонколоните.
1
2
3
Позиция на седене:
Това е центъра на зоната на
слушане.
FRONT CENTER (предена централна)
тонколона:
Поставете централната тонколона
директно срещу позицията за
седене, или над или под телевизора.
FRONT LEFT (предена лява) и FRONT
RIGHT (предена дясна) тонколони:
Поставете дясната и лявата
тонколони пред, и на равно
разстояние от централната
тонколона. Уверете се, че лявата,
дясната и централната тонколони
са на едно и също разстоянието
от мястото за седене.
5
REAR LEFT (задна лява) и REAR RIGHT
(задна дясна) тонколони:
Поставете задните сърраунд
тонколони от ляво и от дясно на
мястото за седене, или на една
линия с него или леко зад него.
SUBWOOFER (суббуфер):
Поставете суббуфера поне на
метър от ляво или от дясно на
телевизора. Оставете около 10 см
разстояние от стената.
Възможност 2:
Свързване към телевизор със
съставен видео кабел
Стандартно качество на картината
Тази връзка не поддържа HD видео.
1
Свързване към телевизор
2
Свържете системата към телевизорa,
за да гледате филми.
Можете да слушате звука от
телевизионните програми чрез
тонколоните на системата.
Използвайте свръзката с най-добро
качество достъпно за телевизора и
системата.
3
Възможност 1: Свързване към
телевизор със скарт
Добро видео качество
Скарт връзката комбинира видео и
аудио сигналите. Скарт връзката
може да поддържа RGB видео,
но не и HD видео.
1
2
Бъл га р ски
4
4
Като използвате съставен видео
кабел, свържете VIDEO OUT
конектора на системата към
VIDEO IN конектора на телевизора.
• Съставния видео вход може да
е обозначен като AV IN,
COMPOSITE или BASEBAND.
Свържете аудио кабел, за да
чувате звука на телевизора през
системата за домашно кино
(погледнете 'Свързване на звука от
телевизора и други устройства').
Когато гледате телевизионни
програми, натиснете SOURCE на
системата неколкократно, за да
изберете правилния аудио вход.
Когато гледате филм, превключете
телевизора на правилния канал за
приемане на видео сигнал.
За подробности погледнете
инструкцията на телевизора.
TV
Като използвате SCART кабел,
свържете SCART TO TV конектора
на системата към SCART IN
конектора на телевизора.
Когато гледате телевизионни
програми, натиснете
неколкократно SOURCE на
системата за домашно кино, за
да изберете правилния аудио вход.
TV
BG
9
Възможност 2: Свържете звука
чрез цифров коаксиален кабел
Свързване на звука
от телевизор и
други устройства
Добро качество на звука
1
Пуснете звука от телевизора или
други устройства през тонколоните
на системата за домашно кино.
Използвайте връзката с най-добро
качество на телевизора, системата за
домашно кино и другите устройства.
Като използвате коаксиален кабел,
свържете COAXIAL конектора на
системата към конектора
COAXIAL/DIGITAL OUT на
телевизора или друго устройство.
• Цифровия оптичен конектор
може да е означен като
DIGITAL AUDIO OUT.
Бележка
• Аудио свръзките в инструкцията са
само препоръчителни. Можете да
използвате и други свръзки.
Възможност 1: Свържете звука
чрез цифров оптичен кабел
Най-добро качество на звука
1
Като използвате оптичен кабел,
свържете OPTICAL конектора на
системата към конектора
OPTICAL OUT на телевизора или
друго устройство.
• Цифровия оптичен конектор
може да е означен като SPDIF
или SPDIF OUT.
TV
10
BG
Възможност 3: Свържете звука
чрез аналогови аудио кабели
Стандартно качество на звука.
1
Като използвате аналогов аудио
кабел, свържете конекторите AUX
на системата към конекторите
AUDIO OUT на телевизора или
другото устройство.
VCR
Бъл га р ски
Настройване на
тонколоните
Настройте тонколоните ръчно,
за да усетите сърраунд звука.
Преди да започнете
Направете необходимите връзки
описани в ръководството за бърза
употреба и след това включете
телевизора на правилния канал
за системата за домашно кино.
1
2
3
4
Натиснете
(Home).
Натиснете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Audio] > [Speaker Setup].
Натиснете бутоните за навигация
и ОК, за да изберете и промените:
• [Speaker volume]: настройване
на силата на звука за всяка
тонколона.
• [Speaker delay]: настройване
на времето на забавяне за
тонколоните, които са
разположени по-близо до
позицията на слушане, за да
се получи еднакво предаване
на звука от всички тонколони.
BG
11
4
Използвайте
вашата система
Този раздел ви помага да използвате
вашата система, как да пускате
мултимедия от множество източници.
Преди да започнете
• Проверете дали сте направили
всички необходими свръзки
описани в инструкцията за
бърза употреба и инструкцията
за употреба.
• Включили сте телевизора на
правилния източни за системата
(например HDMI, AV IN).
Достъп до главното меню
Главното меню осигурява лесен
достъп до свързаните устройства,
настройки и други полезни функции
на системата за домашно кино.
1
2
3
Натиснете (Home).
9 Появява се главното меню.
Натиснете бутоните за навигация и
ОК, за да изберете следното:
• [DISC]: пуска
възпроизвеждането от диска.
• [USB]: достъп до съдържанието
на USB устройството.
• [Setup]: достъп до менюта за
промяна на видео, аудио и
други настройки.
Натиснете
(Home), за да излезете.
Дискове
Системата може да възпроизвежда
множество дискове: DVD, VCD и CD.
Може също да възпроизвежда дискове,
направени у дома, със снимки и музика.
1
2
Поставете диск в системата.
Ако диска не се пусне автоматично,
натиснете DISC.
3
Използвайте дистанционното, за да
контролирате възпроизвеждането.
Бутони за възпроизвеждане
Бутон
Действие
Бутони за Навигация в менютата.
навигация Нагоре/надолу:
• видео: бавно превъртане
напред или назад
(при VCD/SVCD е
възможно са бавно
превъртане напред).
• снимки: завъртане на
снимка по или обратно
на часовниковата стрелка.
Наляво/надясно
• видео: бързо търсене
напред или назад.
Натиснете неколкократно,
за да промените
скоростта на търсене.
OK
Потвърждаване на
въвеждане или избор.
(Play/ Пускане, спиране в пауза
Pause)
или продължаване на
възпроизвеждането.
/
SUBTITLE
12
BG
Спиране на
възпроизвеждането.
Преминаване на
предишната или
следващата песен,
глава или файл.
Избор на език за
субтитрите за филм.
Действие
Избор на език за
субтитрите за филм.
AUDIO
SYNC
DISC
Избор на аудио език или
канал.
За достъп или изход от
менюто на диска.
Напасване на формата
на картината към екрана
на телевизора.
Увеличение на видео
сцена или снимка.
Избор или изключване на
режим на повторение.
SCREEN
FIT
ZOOM
REPEAT
REPEAT
A-B
ANGLE
OPTIONS
Отбелязване на две точки в
глава или песен, които да
се повтарят или изключване
на режим на повторение.
Избор на видео сцени
записани под различен
ъгъл на камерата.
Достъп до допълните
настройки по време на
възпроизвеждането на
музика, филм или
мултимедиен файл
(погледнете 'Възможности
за картината, звука и
снимките').
Синхронизиране на звука
с картината
Ако картината и звука не са
синхронизирани, можете да забавите
звука, за да пасне на картината.
1
2
Докато сте пуснали филм,
натиснете и задръжте AUDIO SYNC.
9 Появява се менюто за
синхронизиране на звука.
Бележка
• Картината и звука могат да се
синхронизират чрез менюто с
настройки на системата, натиснете
(Home) изберете SETUP > [Audio Setup] >
[Audio Sync].
Информационни файлове
Системата ви за домашно кино може
да възпроизвежда снимки, аудио и
видео файлове запаметени на диск
или USB устройство. Преди да пуснете
файл, проверете дали формата на
файла се поддържа от системата
(погледнете 'Файлов формат').
1
2
Пуснете файловете от диск или
USB устройство.
За да спрете възпроизвеждането,
натиснете .
• За да продължи видеото от
където сте го спрели,
натиснете
.
Субтитри
Ако филма ви има субтитри на няколко
езика, изберете език за субтитрите.
Бележка
• Уверете се, че филма и файла на
субтитрите имат еднакви имена.
Например, ако файла на филма е с
име 'movie.avi', запишете файла на
субтитрите като 'movie.srt' или 'movie.sub'.
• Системата може да възпроизвежда
файлове със субтитри, от следните
формати: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi и
.sami. Тези файлове не се показват в
навигационното меню за файлове.
Натиснете навигационните бутони,
за да синхронизирате звука с
картината и след това натиснете ОК.
BG
13
Бъл га р ски
Бутон
SUBTITLE
1
2
3
4
5
6
Докато сте пуснали филма,
натиснете SUBTITLE, за да изберете
език.
За DivX филми, ако субтитрите не
се показват правилно, направете
следното, за да променете
набора от символи.
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Preference] >
[DivX Subtitle].
Изберете набор от символи,
който поддържа субтитрите.
Набор
символи
[Standard]
[Central
Europe]
Език
Английски, Албански,
Датски, Холандски, Фински,
Френски, Галски, Немски,
Италиански, Кюрдски
(латински), Норвежки,
Португалски, Испански,
Шведски и Турски
Албански, Хърватски,
Чешки, Холандски,
Английски, Немски,
Унгарски, Ирландски,
Полски, Румънски,
Словашки, Словенски
и Сръбски.
[Hebrew]
Английски,
съвременен Иврит
[Cyrillic]
Български, Белоруски,
Английски, Македонски,
Молдовски, Руски,
Сръбски и Украински.
Гръцки
[Greek]
VOD код за DivX
Преди да закупите DivX филм и да го
пуснете на системата, регистрирайте
системата на www.divx.com като
използвате DivX VOD кода.
14
BG
1
2
3
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [General] >
[DivX(R) VOD Code].
9 Появява се DivX VOD
регистрационния код за тази
система.
USB устройство
Гледайте снимки, слушайте музика
или гледайте филми запаметени на
USB устройство като MP4 плеър или
цифров фотоапарат.
От какво имате нужда:
• USB устройство, което е
форматирано с FAT файлова
система, и съответства на класа
Mass Storage.
Бележка
• Ако използвате USB удължителен
кабел, USB HUB или USB multi-reader,
USB устройството може да не бъде
разпознато.
• Можете да използвате цифрови
фотоапарати ако те могат да
възпроизвеждат файлове без да
използват специална програма
за това.
1
2
3
4
Свържете USB устройството към
(USB) конектора на системата.
Натиснете USB.
9 Появява се менюто със
съдържанието.
Изберете файл и натиснете OK.
Използвайте бутоните за
възпроизвеждане, за да
контролирате възпроизвеждането
(погледнете 'Бутони за
възпроизвеждане').
Използвайте допълнителни функции
когато пускате музика, филми или
медийни файлове от диск или
USB устройство.
Възможности за картината
1
2
•
•
•
•
•
•
Натиснете
OPTIONS.
9 Появява се менюто с настройки
на картината. В зависимост от
видео източника, някой
възможности не са достъпни.
Използвайте навигационните
бутони и ОК, за да изберете и
промените:
[Info]: показване на информация
за възпроизвеждането.
[PBC]: включване или изключване
на навигацията в менюто със
съдържанието на VCD или SVCD
дискове с функция за контрол на
възпроизвеждането.
[Aspect ratio]: избор на
съотношение на картината на
екрана, което пасва на екрана
на телевизора.
[Audio]: избор на език за звука на
филма.
[Subtitle]: избор на език за
субтитрите за филма.
[Angle]: Избор на видео сцени,
записани под различен ъгъл за
гледане.
Възможности за снимки
1
2
3
4
Натиснете
OPTIONS.
Натиснете навигационните бутони
и ОК, за да изберете и промените:
• [Color]: включване или
изключване на цветния режим.
• [Photo preview]: показване на
умалени изображения на
снимките.
Натиснете / , за да преминете
на предишната или следващата
страница за преглед.
Натиснете навигационните бутони
и ОК, за да изберете снимка.
Музикална презентация
Ако снимките и аудио файловете са
един същи диск или USB устройство,
можете да създадете музикална
презентация.
1
2
3
4
5
Изберете песен и натиснете ОК.
Натиснете
BACK, за да се
върнете към папките със снимки.
Изберете снимка и натиснете ОК,
за да започне презентацията.
Натиснете , за да спрете
презентацията.
Натиснете
музиката.
отново, за да спрете
Радио
Слушайте радио от системата и
запаметете до 40 радио станции.
Бележка
• Не се поддържат AM и цифрово радио.
• Ако няма засечен стерео сигнал или
ако бъдат открити по-малко от пет
станции, ще бъдете запитани да
инсталирате радио станциите отново.
BG
15
Бъл га р ски
Възможности за
картината и снимките
1
2
3
Разпънете FM антената отзад на
системата и я поставете далеч
от телевизора или други източници
на излъчване.
Натиснете RADIO.
9 Ако вече сте настроили радио
станции, ще се пусне
последната слушана от
вас станция.
9 Ако не сте настройвали
станции, на дисплея ще се
появи съобщението
“AUTO INSTALL...PRESS PLAY”.
Натиснете
.
Този раздел ви помага да изберете
идеалния звук за вашите филми или
музика.
Звуков режим
Избор на предварително зададен
звуков режим, за да паснат на филма
или музиката ви.
1
Използвайте дистанционното,
за да слушате или сменяте радио
станциите:
Бутон
Цифрови
бутони
/
Бутони за
навигация
PROGRAM
16
Избор на звук
BG
Действие
Избор на запаметена
радио станция.
Наляво/надясно:
Търсене на радио станция.
Нагоре/надолу:
Търсене на радио честота.
Натиснете, за да спрете
инсталирането на
станциите.
Натиснете и задръжте,
за да изтриете
запаметената радио
станция.
Ръчно: натиснете веднъж
за достъп до режим за
програмиране,
и натиснете пак,
за да запаметите
радио станцията.
Автоматично: Натиснете и
задръжте за 3 секунди,
за да преинсталирате
радио станциите.
Натиснете SOUND неколкократно,
за да изберете звуков режим.
• MOVIE: насладете се на
звуково изживяване като на
кино, специално подобрено
за филми.
• MUSIC: пресъздайте
оригиналността на записа
на вашата музика, както
е в студио или на концерт.
• GAMING: насладете се на
вълнуващи аркадни звуци,
идеални за екшън видео игри
или шумни партита.
• NEWS: чуйте всяка дума с
оптимизация на речта и
чисти гласове.
• ORIGINAL: усетете оригиналния
звук на филмите и музиката,
без да са добавени звукови
ефекти.
Сърраунд звуков режим
Усетете поглъщащо аудио изживяване
със сърраунд звуковите режим.
1
Натиснете SURR неколкократно,
за да изберете сърраунд режим.
• SURROUND (MUL-CH):
5.1 канален сърраунд звук,
най-добър за филми.
• STEREO: дву канален стерео звук.
Идеален за слушане на музика.
Промяна на
настройките
Настройките на системата са
нагласени за оптимално представяне.
Освен ако нямате причина за промяна
на настройките, ви препоръчваме да
запазите тези настройки.
Бележка
• Не можете да променяте настройките,
които са в сиво.
• За да се върнете на предишното меню,
натиснете
BACK. За да излезете от
менюто, натиснете (Home).
Настройки на езика
Език за екрана
1
2
3
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [General] и натиснете OK.
• [OSD Language]: изберете език
за менюто.
Език на диска
1
2
3
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Preference] и натиснете
OK .
• [Audio]: избор на аудио език
за дискове.
• [Subtitle]: избор на език за
субтитрите на дискове.
• [Disc Menu]: избор на език за
менюто за дискове.
Бележка
• Ако предпочитания от вас език го няма,
можете да изберете [Others] от списъка
и да въведете 4-цифрения езиков код,
който можете да намерите отзад на
упътването.
• Ако изберете език, който не е достъпен
на диска, системата ще използва този
по подразбиране за диска.
Настройки на картината
и звука
1
2
3
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Video] и натиснете OK .
• [TV System]: Избор на видео
формат, който се поддържа от
телевизора.
• [TV Display]: Избор на формат
на картината, който да пасне
на екрана на телевизора.
• [SCART Settings]: избор на скарт
изхода, за да поддържа RGB
или CVBS качество на картината.
• [Picture Settings]: Избор на
настройки за цветовете за
видеото на телевизора.
Бележка
• Ако промените настройка, се уверете, че
телевизора поддържа новата настройка.
BG
17
Бъл га р ски
5
Настройки на звука
1
2
3
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Audio] и натиснете OK .
• [Sound Mode]: избор на
предварително зададен
звуков режим, за да пасне на
филмите и музиката ви.
• [Night Mode]: избор на тих
или изцяло динамичен звук.
Нощния режим намалява
силата на звука на силните
звуци и усилва силата на звука
на звуците като говор.
Приложим само за Dolby Digital
кодирани DVD дискове.
• [Treble]/[Bass]: настройване на
високо честотните (требъл) и
ниско честотните (бас)
настройки на системата за
домашно кино.
Настройки на възрастов
контрол
Парола и ограничения
1
2
3
18
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Preference] и натиснете
OK.
• [Password]: задайте или
променете паролата за достъп
до възрастовия контрол. Ако
нямате парола или сте я
забравили, въведете 0000.
• [Parental control]: Включване
на ограничен достъп според
възрастта за възпроизвеждане
на DVD-филми, които са
записани с ограничения.
За да пускате дискове
независимо от ограничението,
изберете [8 Adult].
BG
Заключване на диск
1
2
3
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [General] и натиснете OK.
• [Disc Lock]: заключване на
диска, за да се ограничи
възпроизвеждането.
Можете да заключите до
20 диска на системата.
Бележка
• За да пуснете заключен диск,
следвайте инструкциите на екрана,
за да въведете паролата и натиснете OK.
Настройки на дисплея
1
2
3
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Preference] и натиснете
OK.
• [PBC]: включване или
изключване на менюто със
съдържание за VCD и SVCD
дискове с функция за контрол
на възпроизвеждането.
1
2
3
Натиснете
Бъл га р ски
Настройки за пестене
на енергия
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [General] и натиснете OK.
• [Display Dim]: нагласяне на
яркостта на дисплея на
предния панел на системата.
• [Sleep Timer]: превключване на
системата в стендбай режим
след като измине времето.
• [Auto Standby]: превключване
на системата в стендбай
режим след 30 минути на
неактивност, ако е в режим
за дискове или USB.
Възстановяване на
фабричните настройки
1
2
3
4
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Preference] > [Default] и
натиснете OK.
Изберете [ОК] и натиснете OK,
за да потвърдите.
9 Системата се възстановява с
фабричните настройки,
с изключение на възрастовия
контрол.
BG
19
6
Обновяване на
софтуера
Philips непрекъснато се опитва
да подобри продуктите си.
За да продължите да имате
най-добрите функции и поддръжка за
системата, редовно обновявайте
софтуера й. Сравнете версията на
настоящия софтуер с последната
версия на www.philips.com/support.
Ако настоящата версия е по-стара от
последната достъпна на уеб сайта за
поддръжка на Philips, обновете
системата с последния софтуер.
Обновяване от
USB устройство
От какво имате нужда
• USB устройство, с поне 75 MB памет.
USB устройството трябва е
форматирано в FAT.
Не използвайте USB твърд диск.
• компютър с достъп до интернет.
• архивираща програма, която
поддържа ZIP файлов формат.
Стъпка 1:
Сваляне на последния софтуер
1
Внимание
• Не инсталирайте по-стара версия на
софтуера от настоящата. Philips не носи
отговорност за проблеми причинени от
понижаване на версията на софтуера.
2
3
Проверяване на версията
на софтуера
4
Проверете версията на настоящия
софтуер инсталиран на системата.
5
1
2
3
20
Натиснете
(Home).
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
Изберете [Preference] >
[Version Info.].
9 Показва се версията на
софтуеъра.
BG
6
Свържете USB устройство към
компютъра.
В търсачкaта, посетете
www.philips.com/support.
В сайта за поддръжка на Philips,
намерете вашия продукт и
намерете Software and drivers.
9 Обновлението на софтуера е
достъпно като zip файл.
Запишете zip файла в папка на
USB устройството.
Използвайте архивиращата
програма, за да разархивирате
обновлението на софтуера в
папката на USB устройството.
Изключете USB устройството от
компютъра.
Бъл га р ски
Стъпка 2: Обновяване на софтуера
Внимание
• Не изключвайте системата или USB
устройството по време на обновяването.
1
2
3
Свържете USB устройството,
което съдържа сваления файл,
към системата.
• Уверете се, че отделението за
дискове е затворено и няма
поставен диск вътре.
Включете телевизора на правилния
източник за системата.
Следвайте инструкциите на
телевизора, за да потвърдите
обновяването.
9 Когато обновяването приключи,
системата автоматично се
изключва и включва отново.
Ако това не стане, изключете
захранващия кабел за няколко
секунди и след това го
свържете отново.
BG
21
7
Спецификации
на продукта
Бележка
Усилвател
•
•
•
• Спецификациите и дизайна подлежат
на промяна без предизвестие.
•
Обща изходна мощност:
300 W RMS (30% THD)
Честотен отговор:
20 Hz~20 kHz / ±3dB
Съотношение сигнал/шум:
> 65 dB (CCIR)/(A-измерено)
Входяща чувствителност:
• AUX: 2 V
Регионален код
Видео
Лепенката с модела отзад или
отдолу на системата показва,
кои региони поддържа
•
•
Държава
DVD
Европа, Англия
Азия, Тайван, Корея
Латинска Америка
Аудио
•
•
•
Австралия,
Нова Зенландия
Русия
Китай
•
DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, аудио CD,
видео CD/SVCD, снимкови файлове,
MP3 мултимедия, WMA мултимедия,
DivX мултимедия, USB устройства.
Файлов формат
•
•
•
Аудио: .mp3, .wma
Видео: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
Снимки: .jpg, .jpeg
22
BG
S/PDIF цифров аудио вход:
• коаксиален: IEC 60958-3
• оптичен: TOSLINK
Честота на сампъла:
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
Постоянен bit rate:
• MP3: 32 kbps - 320 kbps
• WMA: 48 kbps - 192 kbps
Радио
•
Възпроизвеждана мултимедия
Сигнална система: PAL / NTSC
SCART изход: 100 mV
•
•
Обхват:
• Европа/Русия/Китай:
FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
• Азия/Латинска Америка:
FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
Съотношение сигнал/шум:
FM >45 dB
Честотен отговор:
FM 200 Hz~12.5 kHz / ±6dB
USB
•
•
•
Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
Поддържан клас:
USB Mass Storage Class (MSC)
Файлова системата: FAT16, FAT32
Лазер
•
•
•
•
•
•
•
Захранване:
• Европа/Китай/Русия/Индия:
220-240V; ~50 Hz
• Латинска Америка/Азия:
110-240V~, 50-60 Hz
Консумация на енергия: 55 W
Консумация на енергия в стендбай:
< 0.9 W
Размери (ШxВxД): 360 x 58x 325 мм
Тегло: 2.35 кг
•
•
Тип: Полупроводников GaAIAs (CD)
Дължина на вълната:
645-665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
Изходна мощност:
6mW (DVD), 7mW (CD)
Дивергенция на лъча: 60 градуса
Суббуфер
•
•
•
•
•
Изходна мощност:
50 W RMS (30% THD)
Импеданс: 8 ohm
Драйвер: 133 мм (5.25”) уфър
Размери (ШxВxД):
160 x 267.5 x 265 мм
Тегло: 2.61 кг
Тонколони
Централна тонколона:
• Изходна мощност:
50 W RMS (30% THD)
• импеданс: 4 ohm
• драйвери: 1 x 70 мм (2.75”) буфер
• размери (ШxВxД): 84.5 x 89 x 89 мм
• Тегло: 0.27 кг
Предни/задни тонколони:
• Изходна мощност:
4 х 50 W RMS (30% THD)
• импеданс: 4 ohm
• драйвери: 1 x 70 мм (2.75”) буфер
• размери (ШxВxД): 84.5 x 89 x 89 мм
• Тегло: 0.25-0.29 кг/всяка
Батерии на дистанционното
•
2 х ААА-R03-1.5V
BG
23
Бъл га р ски
Главна част
8
Възможни
проблеми
Внимание
• Риск от токов удар.
Не махайте покритието на системата.
За да е валидна гаранцията, не се
опитвайте да поправяте системата
сами. Ако възникне проблем,
проверете следните точки преди да я
занесете на поправка. Ако проблема
продължава, регистрирайте продукта
и получете помощ на
www.philips.com/support.
Главна част
Бутоните на системата не работят
• Изключете системата от контакта за
няколко минути и я включете отново.
Картина
Няма картина
• Уверете се, че телевизора е
включен на правилния канал за
системата.
• Ако това се случи докато сменяте
телевизионната система,
натиснете , за да отворите
отделението за дискове и след
това 439 на дистанционното, за да
възстановите телевизионната
система по подразбиране.
24
BG
Звук
Няма звук от тонколоните на
системата
• Свържете аудио кабела от
системата към телевизора или
други устройства (погледнете
'Свързване на звука от телевизора
и други устройства').
• Възстановете фабричните
настройки на системата
(погледнете 'Възстановяване на
фабричните настройки'), и след
това я изключете и включете отново.
• На системата натиснете SOURCE
неколкократно, за да изберете
правилния аудио вход.
Смущения в звука или ехо
• Когато пуснете звука от системата
през телевизора, се уверете,
че звука на телевизора е спрян.
Звука и картината не са
синхронизирани
• 1) Натиснете и задръжте AUDIO
SYNC. 2) Натиснете бутоните за
навигация в рамките на 5 секунди,
за да синхронизирате звука с
картината.
Бъл га р ски
Възпроизвеждане
Диска не може да се пусне
• Почистете диска.
• Уверете се, че системата
поддържа диска (погледнете
'Медийни формати').
• Уверете се, че системата
поддържа регионалния код
на диска.
• За DVD±RW или DVD±R, се уверете,
че диска е финализиран.
Не могат да се пуснат DivX видео
файлове
• Уверете се, че DivX е кодиран
според профила на системата
с DivX кодираща програма.
• Проверете дали DivX файла е цял.
DivX субтитрите не се показват
правилно
• Уверете се, че името на файла
на субтитрите е същото като
филма (погледнете 'Субтитри').
• Изберете правилния набор от
символи (погледнете 'Субтитри').
Неможе да се разчете съдържанието
на USB устройството
• Формата на USB устройството
не е съвместим със системата
за домашно кино.
• Уверете се, че файловата система
на USB устройството се поддържа
от системата за домашно кино.
'No entry' или 'Х' се появява на
телевизора
• Действието не може да бъде
извършено.
BG
25
9
Бележки
DivX , DivX Ultra , DivX Certified и
прилежащите им лога са запазени
марки на Rovi Corporation или
техните представителства и се
използва само ако има лиценз.
DivX Ultra® Certified за възпроизвеждане
на DivX® филми с допълнителни
функции и изключително съдържание.
Относно DIVX VIDEO:DivX® е цифров
видео формат създаден от DivX, LLC,
представителство на Rovi Corporation.
Това е официално сертифицирано
DivX Certified® устройство, което
възпроизвежда DivX филми.
Посетете www.divx.com за повече
информация и софтуерни
инструменти, за да превърнете
вашите файлове в DivX филми.
Относно DIVX VIDEO ON DEMAND:
Това DivX сертифицирано® устройство
трябва да е регистрирано, за да
пускате DivX Video-on-Demand (VOD)
съдържание. За да генерирате
регистрационния код, намерете
раздела относно DivX VOD в
настройките на устройството.
Посетете vod.divx.com с този код,
за да получите повече информация
за това как приключите процеса по
регистрацията.
®
Този раздел съдържа правна
информация и бележки за
авторските права.
Авторски права
Тази система има технология за
защита на записи, която е защитена
от патенти в САЩ или други права на
интелектуална собственост на
Rovi Corporation.
Сглобяването и разглобяването
са забранени.
Съвместимост
Този продукт съответства на основните
изисквания и други свързани с тях
наредби на директиви 2006/95/EC
(Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).
Търговски марки
Произведено с лиценза на Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic и
двойният-D символ за запазени марки
на Dolby Laboratories.
26
BG
®
CLASS 1
LASER PRODUCT
®
Езиков код
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Avestan
Aymara
Azerhaijani
Bahasa Melayu
Bashkir
Belarusian
Bengali
Bihari
Bislama
Bokmål, Norwegian
Bosanski
Brezhone
Bulgarian
Burmese
Castellano, Español
Catalàn
Chamorro
Chechen
Chewa; Chichewa;
Nyanja
Chuang; Zhuang
Church Slavic; Slavonic
Chuvash
Corsican
Česky
Dansk
Deutsch
Dzongkha
English
Esperanto
Estonian
Euskara
Eλληνικá
Faroese
Franзais
Frysk
Fijian
Gaelic; Scottish Gaelic
Gallegan
Georgian
Gikuyu; Kikuyu
Guarani
Gujarati
Hausa
Herero
Hindi
Hiri Motu
Hrwatski
Ido
Interlingua (International)
Interlingue
6566
6565
6570
6577
6582
7289
6583
6569
6589
6590
7783
6665
6669
6678
6672
6673
7866
6683
6682
6671
7789
6983
6765
6772
6769
7889
9072
9065
6785
6786
6779
6783
6865
6869
6890
6978
6979
6984
6985
6976
7079
7082
7089
7074
7168
7176
7565
7573
7178
7185
7265
7290
7273
7279
6779
7379
7365
7365
Inupiaq
Irish
Нslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Portuguкs
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Tükçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
Център за обслужване на клиенти в България
Телефон:
02 / 491 62 74
цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план
email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.
sgpjp_1150/12_v1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising