Philips | HTS8141/12 | Owner's Manual | Philips Система за домашно кино HTS8141/12 Ръководство за притежателя

Philips Система за домашно кино HTS8141/12 Ръководство за притежателя
Регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome
HTS8141
Ръководство за потребителя
3
PHILIPS
Съдържание
1 Важно
7 Нагласяване на настройките
4
Безопасност и важни бележки
4
Бележка за запазена марка
6
38
Общи настройки
38
Аудио настройки
40
Видео настройки
41
Предпочитания
44
8 Допълнителна информация
2 Вашият продукт
7
Най-интересни функции
7
Преглед на продукта
8
3 Свързване
46
Обновяване на софтуера
46
Грижи
46
9 Спецификации
47
10 Решаване на проблеми
48
11 Речник
50
11
Поставете продукта
11
Свържете видео кабелите
12
Свържете събуфера
14
Свържете аудио кабелите и др. устройства 15
Разположете продукта
4 Начало
17
19
Подгответе дистанционното управление
19
Намерете канала за гледане
20
Стартирайте настройката на Ambisound
20
Включете Прогресивното сканиране
22
Използвайте функцията EasyLink Филипс
23
Изберете източник за възпроизвеждане
24
5 Възпроизвеждане
25
Възпроизвеждане на диск
25
Възпроизвеждане на видео
26
Възпроизвеждане на музика
29
Изобразяване на снимка
30
Възпроизвеждане от USB устройство
31
Възпроизвеждане от преносим медиа плейър
32
Възпроизвеждане от iPod
32
Възпроизвеждане от радио
34
6 Нагласяване на звука
36
Регулиране на силата
36
Нагласяване на ниски/високи честоти
36
Избиране на Ambisound
36
Избиране на предварителна настройка
37
EN
3
1 Важно
Безопасност и важни бележки
Внимание
• Риск от прегряване! Никога не инсталирайте
продукта в затворено пространство. Винаги
оставяйте място от поне 4 инча около продукта
за вентилация. Завеси и други предмети не
трябва да покриват вентилационните отвори на
продукта.
• Никога не поставяйте продукта,
дистанционното управление или батериите
близо до открити пламъци или други топлинни
източници, вкл. слънчева светлина.
• Използвайте този продукт само на закрито.
Дръжте продукта далече от вода, влага и
предмети пълни с течност.
• Никога не поставяйте този продукт върху друго
електрическо оборудване.
• Не стойте до продукта по време на
гръмотевични бури.
• Когато като изключващо устройство се
използват щепсел или свързващо
устройство, те трябва да бъдат достъпни.
• Видимо и невидимо лазерно излъчване, когато
е отворен. Не се излагайте на лъча.
Забележка
Този продукт отговаря на важните изисквания
и други разпоредби на Директиви 2006/95/EC
(ниско напрежение) и 2004/108/EC (EMC).
4 EN
•
За да отговаря на EMC директива
(2004/108/ EC), щепсела на захранването
на този продукт не трябва да се откачва от
кабела.
Изхвърляне на стария продукт
и батериите
Авторски права
Вашият продукт е проектиран и произведен от
Правенето на неразрешени копия на материални с
висококачествени
авторски права, в това число компютърни
материали
и
Бъдете отговорни Спазвайте
авторските права
компоненти,
които могат да се рециклират и използват
програми, файлове, излъчвания и аудио записи,
повторно.
може да се счита за нарушение на авторските
права и да се преследва като криминално
престъпление. Това оборудване не трябва да се
Когато този символ със зачеркнат контейнер за
боклук е прикачен към продукт, това означава, че
продукта е под закрилата на европейска директива
2002/96/ЕС.
местната
Моля
информирайте
система
за
разделно
се
относно
събиране
на
електрически и електронни отпадъци.
Моля действайте според местните закони и не
изхвърляйте вашия стар продукт с нормалните
домакински отпадъци.
Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще
помогне
за
предотвратяването
на
евентуални
отрицателни последствия за околната среда и
човешкото здраве.
използва за такива цели.
Защита Macrovision
Този продукт има технология за защита от
копиране, която е защитена от определени
патенти в САЩ и друга интелектуална собственост
на Macrovision Corporation и други държатели на
права. Използването на тази технология трябва да
е одобрено от Macrovision Corporation и е
предназначено само за домашна или друга
употреба в тесен кръг от лица, освен ако не е
одобрено от Macrovision Corporation. Разглабянето
и ремонтирането са забранени.
Вашият продукт съдържа батерии покрити от
Европейска директива 2006/66/EC, които не могат
Авторски права в Обединеното Кралство.
да
Записването и възпроизвеждането на материали
се
изхвърлят
с
останалите
домакински
отпадъци.
може да изисква одобрение. Прочетете акт за
Моля информирайте се относно местните правила
авторски права1956 и актове за защита на
за разделно събиране на батерии. Правилното
изпълнителите 1958 до1972.
изхвърляне
на
батериите
ще
помогне
за
предотвратяването на евентуални отрицателни
последствия за околната среда и човешкото
здраве
Относно прогресивното
сканиране
Потребителите трябва да имат в предвид, че не
всички телевизори с висока резолюция са напълно
съвместими с този продукт и на екрана може да се
появят смущения. При 525 или 625 проблеми с
прогресивното сканиране се препоръчва
потребителя да превключи връзката на изход със
„стандартна резолюция”. Ако има въпроси касаещи
съвместимостта на нашето устройство с 525p и
625p DVD плейър; свържете се с центъра за
обслужване на клиенти.
EN
5
Забележка за запазена марка
HDMI, HDMI логото и High-Definition Multimedia
Interface са запазена или регистрирана марка на
HDMI licensing LLC.
Произведен по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и двойният-D символ са
запазена марка на Dolby Laboratories.
USB-IF логата са запазена марка на Universal Serial
Bus Implementers Forum, inc.
DivX, DivX Ultra Certified, и съответните лога са
iPod е запазена марка на Apple Inc., регистрирана в
запазена марка на DivX, Inc. и се използват по
САЩ и други държави.
лиценз.
"Направен за iPod" означава, че електронният
Official DivX® Ultra сертифициран продукт.
аксесоар е проектиран за връзка специално към
Възпроизвежда всякакви видове DivX ® видео
iPod и е сертифициран от проектанта да отговори
(вкл. DivX ® 6) с разширено възпроизвеждане на
на стандартите на Apple.
DivX® медия файлове и DivX® медия формат.
Apple не са отговорни за функционирането на това
Възпроизвежда DivX® видео с менюта, субтитри
устройство, или покриването на стандарти за
и аудио записи.
безопасност и други регулаторни.
Произведен по лиценз под патенти на САЩ:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & и други щатски и световни патенти,
издадени или чакащи одобрение. DTS и DTS Digital
ENERGY STAR и символа ENERGY STAR са
запазени търговски марки в САЩ.
Surround са запазени марки, а DTS логото и
символа са запазена марка на DTS, Inc. © 19962008 DTS, Inc. Всички права запазени.
DCDi
byFAROUDJA
Windows Media логото на Windows са запазени
или регистрирани марки на Microsoft Corporation в
САЩ и/или други държави.
'DCDi' е запазена марка на Faroudja,
подразделение на Genesis Microchip, Inc.
Ambisound
2 Вашият продукт
Ambisound технологията възпроизвежда
многоканален съраунд звук с по-малко говорители,
за да ви даде обгръщащ съраунд звук без
Поздравления за вашата покупка и добре дошли в
Филипс! За да се възползвате максимално от
неудобството от разполагането на цял комплект от
говорители.
поддръжката предлагана от Филипс, регистрирайте
Директна USB и MP3 връзка
продукта си на www.philips.com/welcome.
Просто включете вашето USB устройство в USB
жака, за да възпроизвеждате вашите
MP3/WMA/JPEG/DivX файлове; или включете
Най-важни функции
EasyLink
преносимия плейър към MP3 LINK жака, за да се
насладите на музиката и великолепното качество на
звука.
EasyLink използва протокола HDMI CEC (Consumer
Electronics Control), за да споделя функционалност с
Синхронизиране на аудио изхода с видео
всички EasyLink-съвместимите устройства, които са
възпроизвеждането
свързани чрез HDMI съединители. Този стандарт
Синхронизирайте картината и звука като забавите
позволява устройствата да се управляват с едно
аудио изхода, ако видео сигнала изпращан към
дистанционно управление.
телевизора е по-бавен от звука.
Забележка
•
Филипс не гарантира 100% съвместимост
с всички HDMI CEC устройства.
Увеличаване на резолюцията до 1080p
Наслаждавайте се на дискове с най-високо
Регионални кодове
Можете
да
възпроизвеждате
дискове
със
следните регионални кодове.
DVD регионален код
Държави
Европа
качество на картината за вашия HDTV. Този
продукт предлага видео възпроизвеждане с пълна
хай-дефинишън резолюция от 1080р, която ви
гарантира детайлна картина и увеличена рязкост,
Русия
което означава по-реалистично изображение и
невероятно зрително изживяване.
EN
7
Преглед на продукта
Главно устройство
11
Включва или изключва в стендбай режим
системата за домашно кино.
Натиснете и задръжте, за да включите това
устройство от режим стендбай с ниска
консумация.
2 Екран
3 AMBISOUND
Избиране на различни съраунд опции:
автоматичен, стерео или многоканален
съраунд звук.
4 u PLAY/PAUSE
Стартиране, прекъсване и подновяване
възпроизвеждането на диск.
В радио режим автоматично настройване на
радио станции при първоначално пускане.
Забележка
•
Бутоните на тази система за домашно
кино се управляват чрез екран активен на
допир. Екранът за управление ще намали
яркостта си след 1 секунда бездействие.
5 Регулиране на звука
Увеличаване или намаляване на звука.
6 x STOP
Спиране възпроизвеждане на диска.
В радио режим, изтриване на текущата
запаметена станция.
7 SOURCE
Съвет
•
Можете да промените яркостта на екрана
за управление (виж 'Промяна на
настройките' > 'Общи настройки' >
[Display Dim]).
Избиране на медия за възпроизвеждане DISC,
USB, DOCK, RADIO FM, OPTICAL INPUT,
DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX1 INPUT,
AUX2 INPUT, AUX3 INPUT или MP3 LINK.
8 Z OPEN/CLOSE
Отваря или затваря отделението за
дисковете.
9 Отделение за дисковете
Следните съединители се намират от лявата страна на
системата:
10
MP3 LINK съединител
За свързване на преносим аудио плейър.
11
За свързване на USB флаш памет, USB картов
четец или цифрова камера.
8
EN
Дистанционно управление
1 1 (Standby-On)
Включва или изключва в стендбай
режим системата за домашно кино.
Натиснете и задръжте, за да
изключите това устройство и всички
HDMI CEC съвместими устройства
(само при EasyLink управление).
2 Z OPEN/CLOSE
Отваря или затваря отделението
за дисковете.
3 Бутони за източниците
DISC MENU: Превключва на източник
диск.
USB: Превключва на източник USB.
RADIO: Превключва на УКВ радио.
AUDIO SOURCE: Избира аудио вход
като източник.
iPod DOCK: Превключва на iPod в
докинг станцията.
4
INFO
При дискове, показва информация за
текущото състояние на диска.
Показва
умален
размер
12
на
снимки.
5
OPTIONS
Извикване или излизане от менюто за
настройка на опциите.
6 u (Play/Pause)
Стартира, прекъсва или подновява
възпроизвеждането на диск.
В радио режим, автоматично
настройва радио станции при
първоначално включване.
7 x (Stop)
Спира възпроизвеждането на диск.
В радио режим, изтрива текущата
запаметена радио станция.
EN
9
LU
8 TREBLE / BASS
15
Изберете режим ниски или високи, след това
натиснете 2 +/- за да зададете съответното
запис.
9 AUDIO SYNC
Избиране на аудио език или канал.
Натиснете и задръжте, за да изберете
16
функцията, след това натиснете 2 +/-, за
17
да зададете време за закъснение..
В радио режим за превключване между УКВ
стерео и УКВ моно.
10
11
18
SOUND MODE
Избиране на зададен звук ефект.
19
REPEAT /PROGRAM
Избиране или изкл. на режими повторение и
В радио режим, натиснете и задръжте, за да
започнете
автоматично
запаметяване
на
станции
12
13
OK
V▲Y
Y (бутони за навигация)
Навигация из менютата.
Натиснете ляво и дясно за бързо търсене
напред назад.
В радио режим, натиснете нагоре надолу, за да
изберете радио честота.
В радио режим, натиснете ляво дясно, за да
стартирате автоматично търсене.
14
10 EN
20
2 +/Увеличава или намалява нивото на
D BACK
Връщане на предишен екран.
AMBISOUND
Избиране на стерео или
Цифрови бутони
Изберете позиция за
SUBTITLE
При видео избиране езика на
субтитрите.
21
HDMI / ANGLE
Избиране на видео резолюция за
HDMI изхода.
Потвърждава въвеждане или избор.
Заглушава или вкл. аудио изхода.
възпроизвеждане.
В радио режим, натиснете, за да започнете
ръчно запаметяване на станции
% (Mute)
многоканален съраунд звук.
разбъркано възпроизвеждане
Радио: избира запаметена станция
звука.
Прескача на предишното или
следващо заглавие, раздел или
ниво.
:b/
/B: (Previous/Next)
Натиснете
и
задръжте,
за
да
изобразите видеото под различен
ъгъл на камерата.
22
ZOOM
Увеличаване или намаляване на
картината.
3 Свързване
Поставете продукта
•
Поставете продукта на маса или го
монтирайте на стена (виж раздела
Направете
следните
връзки
към
вашата
‘Монтиране на DVD системата за домашно
система за домашно кино.
Основни връзки:
кино’).
•
Никога не го поставяйте в затворен корпус.
•
Уверете се, че имате лесен достъп до
•
Поставете устройството
захранващия
кабел,
за
•
Свържете видео кабелите
изключите лесно продукта.
•
Свържете събуфера
да
можете
да
Допълнителни връзки:
•
•
Свържете аудио кабелите/другите
устройства
•
Свържете звука от телевизора
•
Свържете звука от кабелен
приемник/ рекордер/игрова конзола
•
Свържете звука от преносим медия
плейър
•
USB устройство
•
iPod докинг станция
Разполагане на системата за домашно
кино
1
Поставете системата за домашно кино в
близост до телевизора
Забележка
•
•
Поставете системата на височина, найблизка до нивото на слушателя.
2.
Проверете табелката с типа отзад или
отдолу на продукта за идентификация и
данни за захранването.
Преди направите или промените някакви
връзки се уверете, че всички устройства са
изключени от захранването.
Позиционирайтe DVD системата за домашно
кино успоредно на позицията на слушателя.
Съвет
•
В зависимост от нуждите и наличностите за
свързване на този продукт може да се
използват различни съединители. На
www.connectivityguide.philips.com има
подробен интерактивен справочник, който
ви помага да свържете този продукт.
3
поне 1м от телевизора.
Съвет
•
11 EN
Поставете събуфера в ъгъла на стаята и на
От дилър на Филипс може да закупите
допълнителна стойка за маса, която
поддържа както телевизор на Филипс, така
и системата за домашно кино.
Свързване на видео кабели
Преди да свържете:
1
Избутайте захващачите, за да отворите
Свържете тази система за домашно кино към
задното капаче.
телевизор, за да гледате видео. Изберете найдобрата връзка, която поддържа телевизора.
•
Опция 1: Свържете към HDMI жак (за HDMI,
DVI или HDCP-съвместим телевизор).
•
Опция 2: Свържете към SCART жак (за
стандартен телевизор).
•
Опция 3: Свържете към компонентните видео
жакове (за стандартен или телевизор с
прогресивно сканиране).
Забележка
•
Трябва да свържете тази система за
домашно кино директно към телевизор.
2
Свържете кабелите към съответните жакове
и ги подведете към мястото означено с
CABLE OUT.
•
Вижте опциите за свързване на следващите
страници.
3
След като приключите затворете задното
капаче
Забележка
•
Всички кабели трябва да са поставени в
задния панел, за да се затвори правилно
капачето.
EN 12
Опция 1: Свързване към HDMI жак
1
Опция 2: Свържете към SCART жак
Свържете HDMI кабел (не е включен в
комплекта) към HDMI OUT жака на тази
система за домашно кино и към HDMI входа
на телевизора.
1
Свържете скарт кабел към жака SCART OUT
(AUX-SCART) на системата за домашно кино и
скарт входа на телевизора.
Забележка
•
HDMI съединителят е съвместим само с
HDMI и DVI телевизори
Забележка
•
Съвет
•
•
•
•
•
Можете да оптимизирате видео изхода.
(виж 'Нагласяване на настройките' > 'Видео
настройка' > [Advanced Picture]).
Това устройство е HDMI CEC съвместимо.
Това позволява свързани устройства да се
управляват с едно дистанционно
управление през HDMI (виж раздела
‘Включване на EasyLink управление’ за
повече детайли).
Ако телевизорът има само DVI връзка,
свържете с HDMI/DVI адаптор. Свържете с
аудио кабел изхода на звука.
За да изкарате звука от телевизора на тази
система за домашно кино, свържете аудио
кабел от аудио входа на устройството към
аудио изхода на телевизора.
Този тип връзка осигурява най-добро
качество на картината.
•
Скарт връзката позволява изкарването на
аудио изхода на телевизора през
говорителите. Натиснете няколко пъти
AUDIO SOURCE докато на екрана се появи
'AUX SCART'.
Този тип връзка осигурява добро качество
на картината.
EN 13
Опция 3: Свържете към
компонентен видео жак
Свързване на събуфер
Забележка
При първоначално включване на тази
1
към главното устройство.
система е необходима скарт връзка, за да
се промени видео изхода от RGB на YUV.
За повече детайли виж раздел ‘Аудио
2
домашно кино.
Video ].
Свържете компонентния видео кабел (не е
3
COMPONENT VIDEO входовете на
Свържете сивия край на кабела към жака TO
SUBWOOFER на системата за домашно кино.
включен в комплекта) към съединителите Y Pb
Pr на системата за домашно кино и към
Свържете белия край на кабела към жака
LOUDSPEAKERS на системата за
настройки’ -[ Video Setup ] > [ Component
1
Развийте кабела за свързване на събуфера
4
Свържете УКВ антена към жака FM75Ω на
телевизора.
събуфера (при някои модели този кабел е
•
Ако се използва телевизор с
свързан). Удължете УКВ антената и закрепете
прогресивно сканиране може да
другия край на стената.
включите този режим. (виж раздела
'Включване на прогресивно сканиране').
5
Когато всички необходими връзки са
направени свържете кабела на захранването
Съвети
•
•
14
Компонентният видео вход на телевизора
може да бъде означен като Y Pb Pr, Y Cb Cr
или YUV.
Този тип връзка осигурява добро качество
на картината.
EN
и се пригответе да се насладите на вашата
DVD система за домашно кино.
Свързване на аудио
кабели/други устройства
Този раздел ви описва как да изкарате звука от
други устройства на тази система за домашно
кино и се насладете на многоканален съраунд
Свързване на аудио от кабелен
приемник, рекордер или игрова
конзола
В зависимост от възможностите на устройството
може да свържете към аналогови или цифрови
съединители.
звук.
Свързване на аудио към телевизор
Свързване към аналогови съединители
(също се използва за EasyLink управление)
1
Свържете аудио кабелите (не са включени в
комплекта) към жаковете AUDIO IN-AUX1 на
тази система за домашно кино и аудио
изходите на телевизора.
Забележка
1
Свържете аудио кабелите (не са включени в
комплекта) към жаковете AUDIO IN-AUX2 или
•
За да слушате аудио изхода от тази
връзка натиснете няколко пъти AUDIO
SOURCE докато на екрана се появи
'AUX1 INPUT'.
AUX3 на събуфера и към аудио изходите на
устройството.
Забележка
•
За да слушате аудио изхода от тази
връзка натиснете няколко пъти AUDIO
SOURCE докато на екрана се появи
'AUX2 INPUT' или 'AUX3 INPUT'.
EN
15
Свързване към цифров/оптичен съединител
Свързване на преносим медия плейър
1
Свържете3.5 mm стерео аудио кабел (не е
включен в комплекта) към жака MP3 LINK на
тази система за домашно кино и към жака за
слушалки на преносимия медия плейър
(например MP3 плейър).
Забележка
•
1
Свържете коаксиален кабел (не е включен в
За да слушате аудио изхода през тази
връзка натиснете няколко пъти AUDIO
SOURCE докато на екрана се появи 'MP3
LINK'.
комплекта) към жака DIGITAL-IN COAXIAL на
събуфера и към COAXIAL/DIGITAL изхода на
устройството.
Свързване на USB устройство
Забележка
•
За да слушате аудио изхода през тази връзка
натиснете няколко пъти AUDIO SOURCE
докато на екрана се появи 'DIGITAL INPUT'.
или
1
Свържете оптичен кабел (не е включен в
комплекта) към жака OPTICAL IN на
събуфера и към изхода OPTICAL OUT на
устройството.
1
Свържете USB устройство към
USB
жака на тази система за домашно кино.
Забележка
•
За да слушате аудио изхода през тази връзка
натиснете няколко пъти AUDIO SOURCE
докато на екрана се появи 'OPTICAL INPUT' .
Забележка
•
•
16
EN
Тази система за домашно кино може да
възпроизвежда само MP3, WMA, DivX
(Ultra) или JPEG файлове, които са
запаметени на такива носители.
За достъп до съдържанието и
възпроизвеждане на файловете натиснете
USB.
Свързване на iPod докинг станция
Монтиране на DVD системата
за домашно кино
Внимание
•
Риск от нараняване и повреждане на
продукта. Само квалифицирани хора
трябва да монтират продукта.
1
Уверете се, че всички кабели са свързани
към системата за домашно кино.
2
Махнете винтовете и откачете стойката на
системата за домашно кино, след това
затворете задния капак.
1
Свържете iPod докинг станция към жака
DOCK на тази система за домашно кино.
За да преглеждате видео клипове/снимки от
iPod, свържете композитен видео кабел от
2
докинг станцията към телевизора и включете
телевизора на съответния канал.
Забележка
•
За да слушате аудио изхода от тази
връзка натиснете iPod DOCK.
3
Закрепете доставените винтове към задната
част на системата за домашно кино.
EN
17
4
Позиционирайте скобата в комплекта на
скобата. Плъзнете винтовете в отворите, за
да фиксирате позицията.
Съвет
За да монтирате системата за домашно кино
под телевизор оставете поне 10 см място
между телевизора и скобата.
5
Закрепете скобата на стената с винтове
(не са включени)..
18
Закачете системата за домашно кино върху
вкарайте гумените тапи за стената (не са
включени в комплекта) в отворите.
•
6
стената, пробийте отвори за винтовете и
EN
4 Да започнем
Подгответе
управление
дистанционното
Управление на източник за
възпроизвеждане
1
Натиснете бутона RADIO, USB, DISC MENU,
AUDIO SOURCE или iPod DOCK, за да
изберете източника, който искате да
управлявате.
2
Изберете желаната функция (например
:b/
/B:) .
Навигиране из менютата
1
2
3
Плъзнете капачето на отделението за батериите,
за да го отворите.
Вкарайте двете батерии R03 или (AAA). Спазете
поляритета на батериите с маркировката от
вътрешната страна на отделението.
1
Насочете дистанционното управление
директно към сензора на продукта и изберете
желаната функция.
2
За да навигирате из менютата на екрана
натиснете следните бутони на дистанционното
Плъзнете капачето обратно на място.
управление.
Забележка
•
•
•
Не смесвайте батерии (стари и нови,
въглеродни и алкални).
Извадете батериите ако са изхабени или
дистанционното управление няма да се
използва дълго време.
Батериите съдържат химически вещества и
трябва да се изхвърлят по подходящ начин.
Действие
V▲
Y
Придвижване наляво/надясно
OK
Потвърждаване на избор
0-9
Въвеждане на цифри
Придвижване нагоре/надолу
EN
19
Намиране на канал за
гледане
Забележка
•
Преди да започнете махнете лепенката
против отваряне от горната страна на
отделението за дискове.
Стартиране настройката на
Ambisound
Когато включите системата за домашно кино за
първи път следвайте съветите на екрана, за да
настроите Ambisound и да получите най-добрия
съраунд ефект.
Забележка
1
2
3
Натиснете 1, за да включите този продукт.
•
Натиснете DISC MENU, за да включите в
режим диск.
•
Преди да започнете се уверете, че сте
направили всички връзки.
Преди да вкарате диск за
възпроизвеждане завършете настройката
на Ambisound.
Включете телевизора и изберете канал по
един от следните начини:
•
1
Отидете на най-ниския канал на
телевизора, натиснете бутона канал
2
Натиснете DISC MENU, за да включите в
режим диск.
Включете телевизора и изберете
надолу докато видите синия екран на
съответния видео канал.
Филипс.
» Появява се екрана [OSD Language].
Натиснете няколко пъти бутона 1 на
•
дистанционното управление на
телевизора.
•
Обикновено видео канала се намира
между най-високия и най-ниския канали
и може да се нарича FRONT, A/V IN,
VIDEO и т.н.
Съвет
•
Прочетете упътването на телевизора как
да изберете съответния видео канал.
3
Изберете език за екранните менюта и
натиснете ►.
» Появява се поздравително съобщение.
За да излезете от менюто за настройка на
Ambisound натиснете x.
4
Натиснете ► за да продължите.
» Появява се съобщение за продукта.
20 EN
5
Натиснете ► за да продължите.
8
» Появява се екрана[Room Acoustics].
Изберете височината на която е поставена
системата и натиснете ►.
» Появява се екрана [Listening Position].
6
Изберете условията на стаята и натиснете ►.
» Появява се екрана[Room Placement].
9
Изберете разстоянието между колоните и
позицията на слушателя и натиснете ►.
10 Настройката на говорителите е завършена,
натиснете ► за да излезете.
Системата за домашно кино е готова за
използване.
Съвет
•
•
7
Изберете позицията на системата за
домашно кино в стаята и натиснете ►.
Можете да промените езика за екранните
менюта (виж 'Промяна на настройките' >
'Предпочитания' > [OSD Language]).
Ако свържете тази система към HDMI CEC
съвместим телевизор посредством HDMI
кабел, тя се превключва автоматично на
език на менютата според този на вашия
телевизор.
» Появява се екрана [Height].
EN
21
Включване на прогресивно
сканиране
7
За да продължите изберете [Ok] и след
това натиснете OK.
» Настройката на прогресивното сканиране
е завършена.
Ако телевизорът поддържа изход с прогресивно
Забележка
сканиране можете да свържете тази система за
домашно кино и телевизора с компонентен видео
•
кабел. (виж 'Свързване на видео кабели' > 'Опция
3: Свързване към компонентен видео съединител').
•
1
Включете телевизора на канала за гледане
на тази система за домашно кино.
2
3
4
Натиснете DISC MENU.
Натиснете
8
OPTIONS.
Натиснете ▼ за да изберете [Video Setup] в
менюто и след това натиснете ►
9
Aко се появи празен/със смущения екран,
изчакайте 15 секунди за автоматично
възстановяване.
Ако не се появи картина изключете режима
прогресивно сканиране както следва: 1)
Натиснете Z за да отворите отделението за
дискове. 2) Натиснете ►. 3) Натиснете
SUBTITLE.
Натиснете
менюто.
OPTIONS за да излезете от
Вече можете да включите режима прогресивно
сканиране на телевизора.
Забележка
•
5
6
Изберете [Component Video] > [YUV],
след това натиснете OK.
Изберете [Progressive] > [On], след това
натиснете OK.
» Появява се предупредително съобщение.
22 EN
Някои телевизори с прогресивно сканиране
не са напълно съвместими с това
устройство в резултат на което се
получават смущения в картината, когато се
възпроизвеждат DVD дискове в този
режим. В този случай изключете режима
прогресивно сканиране на телевизора и
системата за домашно кино.
Забележка
Включване на EasyLink
•
Вашият продукт използва EasyLink на Филипс, която
използва протокола HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). EasyLink-съвместими устройства свързани
•
чрез HDMI съединители може да се управляват с
едно дистанционно управление
1
За да използвате функцията
възпроизвеждане с едно докосване,
преди да употреба трябва да поставите
диск в отделението за дискове.
Филипс не гарантира 100% съвместимост
в всички HDMI CEC устройства.
Включете HDMI CEC функциите на
телевизора и другите свързани устройства.
Повече детайли можете да намерите в
Присвояване на
аудио входове
устройства
към
ръководствата за експлоатация.
2
Забележка
•
Преди да започнете се уверете, че са
направени всички аудио връзки между
системата и другите устройства.
Вече може да се насладите на EasyLink
функцията на Филипс.
Възпроизвеждане с едно докосване
Когато натиснете Play на дистанционното
управление на DVD системата, това устройство
ще се включи автоматично и ще започне
1
2
телевизора на канала за гледане на DVD.
Натиснете
OPTIONS.
» Появява се менюто [General Setup].
възпроизвеждане на диска (ако в отделението
бъде открит диск) и също така ще включи
Натиснете DISC MENU.
3
4
Натиснете ►
Изберете [EasyLink Setup], след това
натиснете ►
Стендбай с едно докосване
Когато натиснете и задържите бутона STANDBY за
поне 3 секунди, той ще изключи това устройство и
всички свързани устройства в стендбай. Това
устройство отговаря също така на тази команда и
от други HDMI CEC устройства.
•
[Auto Wake-up TV] и [System Standby]
функциите са включени фабрично.
5
Изберете [System Audio Control] > [On],
След това натиснете ОК.
6
Изберете [Audio Input Mapping],
След това натиснете ОК.
Превключване на аудио входа с едно
докосване
Това устройство може да разпознава аудио
сигналите от активни източници. То се включва
автоматично на съответния аудио вход и изкарва
звука от говорителите.
Преди да се насладите на тази функция
трябва да присвоите аудио входовете на
съответните устройства.
Може да регулирате звука с дистанционното
управление на всяко HDMI CEC устройство.
EN 23
7
Изберете [OK] в менюто и натиснете OK, за да
започне сканиране на устройствата.
»
След приключване се появява менюто за
Избиране на източник
възпроизвеждане
за
присвояване на аудио входовете.
8
Изберете аудио изхода на тази система за
домашно кино, който се използва за
свързване към други HDMI устройства и
натиснете ►
9
Изберете свързаното устройство и натиснете
»
Повторете стъпки 8-9, за да присвоите
да изберете: DISC > USB > DOCK > RADIO
други свързани устройства.
FM > DIGITAL INPUT > OPTICAL INPUT >
1
OK.
10 Натиснете
Натиснете няколко пъти бутона SOURCE, за
AUX SCART > AUX1 INPUT> AUX2 INPUT >
OPTIONS, за да излезете от
AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC и т.н..
менюто.
На дистанционното управление
•
Натиснете iPod DOCK, за да включите в докинг
режим.
•
Натиснете няколко пъти AUDIO SOURCE, за да
включите на свързания аудио източник:
Екран
Устройство свързано към
AUX SCART
SCART жак
AUX1 INPUT
AUDIO IN-AUX1 жакове
AUX2 INPUT
AUDIO IN-AUX2 жакове
AUX3 INPUT
AUDIO IN — AUX3 жакове
DIGITAL
DIGITAL IN — COAXIAL
INPUT
жак
OPTICAL
DIGITAL IN — OPTICAL
INPUT
жак
MP3 LINK
MP3 LINK съединител
•
Натиснете RADIO, за да включите на УКВ
обхват.
•
Натиснете USB, за да включите на USB
режим.
•
Натиснете DISC MENU, за да включите на
режим диск.
24
EN
5 Възпроизвеждане
Възпроизвеждане от диск
Възпроизвеждане на диск
Внимание
Забележка
•
•
•
DVD дисковете и плейърите са
проектирани с регионални ограничения.
Проверете дали DVD диска е от същия
регион както и плейъра (указан на задния
панел).
Това устройство поддържа
възпроизвеждане на следните формати:
MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
Относно WMV9 – това устройство
поддържа само главен профил (ниско ниво)
и обикновен профил. Разширен профил и
DRM защитени файлове не се поддържат.
•
Никога не поставяйте други предмети
освен дискове в отделението за дискове.
Никога не докосвайте оптичните лещи в
отделението за дискове.
•
1
2
Натиснете Z, за да отворите отделението за
дискове.
Поставете диск с етикета отгоре.
•
При двустранни дискове поставете
страната за възпроизвеждане отгоре.
3
Натиснете Z, за да затворите отделението за
дискове и стартирате възпроизвеждането.
•
За да гледате възпроизвеждане на диск
включете телевизора на канала на тази
3
система за домашно кино.
•
За да спрете възпроизвеждането
натиснете x.
Съвет
•
•
•
Ако се появи меню за въвеждане на парола,
въведете паролата преди да можете да
гледате заключен или забранен диск.
Ако прекъснете или спрете диск за 15
минути се появява фирмения екран.
За да изключите тази функция
натиснете DISC MENU.
Ако прекъснете или спрете диск и в рамките
на 30 минути не бъде натиснат бутон,
системата за домашно кино се включва
автоматично в режим стендбай.
EN
25
Възпроизвеждане на видео
Забележка
Промяна на видео възпроизвеждане
1
2
Възпроизвеждане на заглавие.
С дистанционното управление променете
видео възпроизвеждането.
•
При видео диск възпроизвеждането винаги
продължава от мястото, където е спряно
предишни път. За да стартирате
възпроизвеждането от началото натиснете
:b докато се изобразява съобщението.
Управляване на видео
възпроизвеждане
1
2
Бутон
Действие
AUDIO
SYNC
Избиране на аудио език или
SUBTITLE
При видео избиране на език за
канал.
субтитрите.
REPEAT
Избиране или изключване на
режимите повторение или
Възпроизвеждане на заглавие.
разбъркано възпроизвеждане.
Използвайте дистанционното управление, за да
• Опциите повторение зависят от
типа на диска.
управлявате заглавието.
• При видео дискове режим
Бутон
Действие
u
Стартира, прекъсва, подновява
възпроизвеждане.
x
Спира възпроизвеждането.
B:
Прескача на следващото заглавие
или раздел.
:b
Прескача в началото на текущото
повторение в възможен само ако
режима PBC е изключен.
ZOOM
• За придвижване из увеличената
картина използвайте бутоните за
навигация.
INFO
два пъти, за да прескочите на
или назад (наляво). Натиснете
няколко пъти, за да смените
скоростта.
•
В режим пауза, възпроизвеждане
на забавен кадър назад или напред.
V▲
Бавно търсене напред(надолу)
или назад (нагоре). Натиснете
няколко пъти, за да смените
скоростта.
•
26
EN
При VCD е възможно
възпроизвеждане на забавен кадър
само напред.
Можете да промените опциите
за възпроизвеждане без да го
предишното заглавие или раздел.
Бързо търсене напред (надясно)
Показва текущото състояние или
информация за диска.
заглавие или раздел. Натиснете
m/M
Увеличава или намалява картината.
прекъсвате.
ANGLE
HDVI
Натиснете и задръжте, за да видите
възпроизвеждането от различни
ъгли.
Важи само за DVD дискове със
записани сцени под различни ъгли.
Избиране на DVD меню
Синхронизиране на звука и картината
Ако видео възпроизвеждането е по-бавно от
звука (звука се разминава с картината), можете
да забавите аудио изхода.
1
2
Натиснете DISC MENU, за да изберете главното
меню на диска.
Изберете опция за възпроизвеждане и натиснете
OK.
•
В някои менюта въведете избора си с
цифровите бутони.
•
За да се върнете към менюто със заглавието
по време на възпроизвеждане натиснете D
BACK.
1
Избиране на VCD меню
2
1
Забележка
•
Натиснете V▲, за да изберете опция за
В рамките на 5 секунди натиснете 2+/- за
да зададете време на закъснение на звука.
Функцията PBC (управление на възпроизвеждането)
при видео дискове в включена фабрично. Когато
заредите диск се появява менюто със съдържанието
на диска.
Натиснете и задръжте AUDIO SYNC докато
се появи ‘AUDIO SYNC XXX'.
‘XXX’ означава времето за закъснение.
Ако регулатора на звука не се използва в
рамките на 5 секунди, той се връща към
нормалната си функция.
възпроизвеждане и ОК, за да стартирате
възпроизвеждането.
•
Ако PBC е изключена, менюто се прескача и
възпроизвеждането започва от първото
заглавие.
•
За да се върнете към менюто по време на
възпроизвеждане натиснете D BACK (само
ако режима PBC е включен).
Съвет
•
Можете да промените PBC настройките
(виж 'Промяна на настройките' >
'Предпочитания' > [PBC]).
EN 27
Бързо
прескачане
момент
на
определен
Възпроизвеждане на DivX® видео
DivX е видео формат, който запазва високо качество
въпреки високата компресия. На този DivX®
сертифициран продукт може да се наслаждавате на
DivX филми.
1
Вкарайте диск или USB, които съдържат DivX
видео.
2
Натиснете DISC MENU или USB.
» Появява се меню със съдържанието.
1
По време на възпроизвеждане натиснете
INFO.
» Появява се меню със състоянието на диска.
2
3
4
Изберете заглавие за възпроизвеждане и
натиснете u
С дистанционното управление управлявайте.
Натиснете ▲V, за да видите информацията и
след това OK.
3
Бутон
Действие
•
[TT Time] (време на заглавието)
AUDIO
Избиране на аудио език или
•
[Ch Time] (време на раздела)
SYNC
канал.
•
[Disc Time] (време на диска)
SUBTITLE
Избиране на език за субтитрите
•
[Track Time] (време на записа)
С цифровите бутони въведете момента на който
на видео.
x
Спиране на възпроизвеждането.
При DivX Ultra видео, натиснете
искате да отидете и след това натиснете OK.
този бутон отново, за да видите
Менюто със съдържанието.
INFO
Показва информация за DivX Ultra
видео.
Забележка
•
•
•
•
28
EN
Можете да възпроизвеждате само DivX
филми, които са наети или закупени с DivX
регистрационния код на тази система (виж
'Нагласяване на настройки' > 'Общи
настройки' > [DivX(R) VOD код]) .
Можете да възпроизвеждате DivX видео
файлове до 4 GB.
Ако субтитрите не се изобразят правилно,
променете набора символи (виж
'Нагласяване на настройки' >
'Предпочитания' > [DivX Subtitle]).
Тази система за домашно кино може да
изобразява до 45 символа на субтитри.
Възпроизвеждане на музика
Възпроизвеждане на MP3/WMA
музика
MP3/WMA е силно компресиран аудио файл (с
разширения .mp3 или .wma).
Забележка
•
При някои комерсиални аудио дискове
възпроизвеждането може да продължи от
мястото,където е прекъснато. Натиснете
:b, за да стартирате възпроизвеждането от
първата песен.
Управление на възпроизвеждането
1
2
Възпроизведете песен.
1
MP3/WMA музика.
2
Действие
u
Стартира, прекъсва, подновява
3
4
•
Спира възпроизвеждане.
B:
:b
Прескача на следваща песен.
Прескача в началото на
Текущата песен. Натиснете
Изберете песен и след това натиснете u
За да се върнете на главното меню натиснете BACK
натиснете OK.
Забележка
•
•
•
два пъти, за да прескочите на
предишната песен.
Изберете папка и натиснете OK.
или ▲докато изберете папка 'Previous' и
възпроизвеждане.
x
Натиснете DISC MENU или USB.
» Появява се меню със съдържанието.
С дистанционното управление управлявайте.
Бутон
Вкарайте диск или USB, които съдържат
•
Избиране на песен.
•
Бързо търсене напред
При диск записан с няколко сесии се
възпроизвежда само първата сесия.
Този продукт не подържа формата MP3PRO.
Ако в MP3 името (ID3) или името на албума
присъстват специални символи, те може да не
се изобразят правилно понеже не се
поддържат от системата.
Някои WMA файлове са защитени от Digital
Rights Management и не може да се
възпроизвеждат на този продукт.
Файлове/папки над лимита на този продукт не
може да се изобразят или възпроизвеждат.
Съвет
(дясно) или назад (ляво).
Натиснете няколко пъти, за
да промените скоростта на
търсене.
•
•
Можете да изберете изобразяване на
файловете и папките на диска (виж
'Промяна
на
настройките'
>
‘Предпочитания’ > [MP3/JPEG Nav]).
Натиснете няколко пъти,
за да промените скоростта.
REPEAT
PROGRAM
Вкл./изкл. на режимите
повторениe или разбъркано
възпроизвеждане.
Тези опции зависят от типа на
диска.
EN
29
Изобразяване на снимки
Изобразяване на снимки като
слайдшоу
Забележка
•
•
Този продукт може да изобразява JPEG снимки
(файлове с разширение .jpeg или .jpg).
1
•
Вкарайте диск или USB, които съдържат
JPEG снимки.
2
Натиснете DISC MENU или USB.
»
•
Започва слайдшоу (за Kodak диск) или се
появява меню на диска (за JPEG диск).
3
•
Може да отнеме повече време за изобразяване
на диск на екрана поради големия брой записани
файлове с музика и снимки.
Ако JPEG снимка не е записана с 'exif' тип на
файла, умаления размер не се показва на екрана.
Той се заменя с малка снимка ‘синя планина’.
Този продукт може да изобразява само
цифрови снимки с формата JPEG-EXIF, който
се използва от почти всички цифрови
фотоапарати.
Не може да изобразява Motion JPEG и
формати различни от JPEG или аудио
клипове със снимките.
Файлове/папки над лимита на този продукт не
може да се изобразят или възпроизвеждат.
Изберете папка/албум, които искате да
възпроизвеждате.
•
За да прегледате снимките в албума
натиснете
INFO.
Управляване на фото възпроизвеждане
1
2
Стартирайте фото слайдшоу.
С дистанционното управление задавайте снимки.
Бутон
Действие
b
Прескача на предишна снимка.
►
Прескача на следваща снимка.
▲
Завърта снимка по
часовниковата стрелка.
V
Завърта снимка обратно на
часовниковата стрелка.
ZOOM
•
•
:b/
/B:
За да изберете снимка използвайте
бутоните за навигация.
•
За да изобразите само избраната
снимка натиснете ОК.
4
Натиснете u за да започне слайдшоу.
•
За да се върнете в менюто натиснете
BACK.
30
EN
снимка.
За да отидете на предишен следващ
екран натиснете
Увеличава или намалява
x
Замразяване на
възпроизвеждането в режим
увеличение.
Спира възпроизвеждане.
Възпроизвеждане на слайдшоу с
музика
Възпроизвеждане от USB
устройство
Едновременно възпроизвеждане на MP3/WMA
музикални файлове и JPEG фото файлове, за да
Този продукт възпроизвежда MP3, WMA, DivX
получите слайдшоу с музика. MP3/WMA и JPEG
(Ultra) или JPEG файлове от USB устройства.
файловете трябва да са на същия диск или USB
устройство.
1
2
Стартирайте MP3/WMA музика.
Изберете фото албума и натиснете ОК, за да
започне слайдшоуто.
» Слайдшоуто продължава до края на фото
албума.
» Музиката продължава до края на диска.
» За да се върнете в менюто натиснете D BACK.
3
4
За да спрете слайдшоу натиснете x.
1
2
Свържете USB устройството към жака
(USB).
Натиснете USB.
» Появява се меню със съдържанието.
За да спрете музиката натиснете отново x.
3
Изберете файл за възпроизвеждане и
натиснете u
» Повече информация можете да намерите в
разделите ‘Възпроизвеждане на музика,
снимки, видео’.
4
За да спрете възпроизвеждане натиснете x или
извадете USB устройството.
Забележка
•
•
•
•
Ако устройството не може да влезе в USB
жака го свържете през удължителен кабел.
Ако свържете картов четец с много карти
ще имате достъп само до една от тях.
Ако се използва USB харддиск, използвайте
външно захранване, за да осигурите
нормална работа.
Цифрови камери, които използват
протокола РТР или изискват инсталирането
на допълнителни програми не се
поддържат.
EN
31
Възпроизвеждане от
преносим медия плейър
Възпроизвеждане от iPod
За да се насладите на вашия iPod през
системата за домашно кино ви е необходима
Просто свържете преносимия медия плейър
докинг станция (допълнителен аксесоар – не е
(например МР3 плейър) към тази система за
включен в комплекта). Списък с поддържани
домашно кино и се насладете на великолепен звук.
модели:
iPod mini
i Pod mini 2nd gen
iPod touch
i Pod touch 2nd
gen
iPod classic (80/120/160
iPod nano
GB)
1st/2nd/3rd/4th
gen
iPod with colour display
i Pod photo
iPod 4th/5th/6th gen
1
Забележка
Свържете 3.5 mm стерео аудио кабел (не е
включен в комплкета) към жака MP3 LINK на
•
системата за домашно кино и към жака за
Направете справка с уеб сайта на
Филипс за най-последните поддържани
модели на iPod.
слушалки на плейъра.
2
Натиснете няколко пъти AUDIO SOURCE
докато се появи 'MP3 LINK'.
3
4
Подготовка на докинг станцията
Стартирайте възпроизвеждането на медия
Ако вашият iPod не може да влезе в докинг
плейъра.
станцията я нагласете както е показано по-долу.
За да спрете възпроизвеждането натиснете
STOP на плейъра.
Забележка
•
•
Възпроизвеждането се управлява само
от преносимия плейър.
Спрете възпроизвеждането на плейъра
преди да превключите на друг източник.
1
Завъртете винта В в долната част на докинг
станцията, за да разхлабите захващането.
2
Нагласете захващането А докато пасне на
вашия iPod.
3
32 EN
Завъртете винта по часовниковата стрелка,
за да затегнете захващането.
Управляване на музика от iPod
Бутон
Действие
VOL +/-, 2
Увеличаване или намаляване
на звука.
SOUND MODE
Избиране на звуков ефект.
AMBISOUND
Избиране на Ambisound звук.
:b/
/B:
Прескачане на предишна следваща
песен.
m/M
Бързо търсене напред назад.
Натиснете няколко пъти, за да
промените скоростта на търсене
u
Стартиране, прекъсване,
подновяване на възпроизвеждане.
1
Свържете докинг станцията към жака DOCK
INFO
на системата за домашно кино.
2
управление’, за да можете да
Свържете вашия iPod към докинг станцията и
управлявате вашия iPod чрез
го включете.
3
4
съдържанието на телевизионния
Натиснете iPod DOCK.
екран.
•
При някои модели на iPod може да
В този режим бутоните на iPod нямат
отнеме повече време за разпознаване.
функция.
Стартирайте възпроизвеждането на вашия
За да се върнете към нормален
iPod.
режим натиснете отново този бутон.
•
За да видите видео клипове от вашия
iPod, свържете видео кабел от докинг
станцията към телевизора. Уверете се,
PROGRAM
REPEAT
че настройката 'TV ON' на iPod е
включена.
5
Превключване в режим ‘Разширено
Превключване между различни
режими на повторение и разбъркано
възпроизвеждане.
Тази опция е достъпна само в режим
„Разширено управление’.
С дистанционното управление управлявайте
възпроизвеждането.
•
•
33 EN
Докато сте в iPod режим батерията на
плейъра ще се зарежда.
В режим ‘Разширено управление’ можете да
управлявате само чрез бутоните за
навигация на дистанционното управление.
Възпроизвеждане на радио
Настройване за първи път
Проверете дали към тази система за домашно кино
Когато изберете радио режима за първи път,
в свързана УКВ антена. В противен случай свържете
следвайте инструкциите, за да запаметите радио
доставената УКВ антена към жака FM75 Ωи
станциите.
закрепете другия край към стената.
1
Натиснете RADIO.
» 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' се появява.
2
Натиснете u
» Всички разпознати радио станции се
запаметяват.
» След приключване се избира първата
запаметена станция.
•
За да спрете запаметяването натиснете x
Забележка
Съвет
•
•
•
•
За най-добро приемане поставете антената
далеч от телевизора и други източници на
излъчване.
За още по-добро УКВ приемане
свържете външна УКВ антена.
•
Тази система за домашно кино може да
запамети до 40 радио станции.
Ако автоматичната инсталация не се
включи или са запаметени по-малко от 5
станции ще се появи ‘AUTO INSTALL’ и ще
бъдете приканени да запаметите станциите
отново.
Ако УКВ станция излъчва RDS данни, ще се
появи името на станцията.
EN
34
Слушане на радио
1
Натиснете RADIO.
2
С дистанционното управление
управлявайте радиото.
Бутон
Действие
:b/
/B:
Избиране на запаметена радио станция.
▲V
Избиране на радио честота нагоре
или надолу.
Натиснете и задръжте, за да изтриете
x
Индивидуално търсене и
запаметяване на радио
станции
1
Натиснете RADIO.
2
Натиснете m / M.
» Започва търсене докато не бъде открита
радио станция.
3
станцията, която желаете да запаметите.
текущата радио станция
от списъка.
•
Номерът на другите радио станции
•
4
остава непроменен.
AUDIO
SYNC
Превключва между УКВ стерео и моно.
режим запаметяване.
Преинсталиране на всички радио
станции
1
Натиснете RADIO.
2
Натиснете и задръжте PROGRAM докато се появи
‘STARTING INSTALL’.
Всички предварително запаметени радио
станции ще бъдат заменени.
Забележка
Проверете антената ако по време на
инсталация не бъде открит стерео сигнал
или бъдат запаметени по-малко от 5 радио
станции (появява се ‘CHECK ANTENNA’).
35 EN
Натиснете PROGRAM.
20 секунди след горната стъпка се излиза от
6
»
За фина настройка натиснете ▲ V .
» Ако не се извърши действие в рамките на
5
•
Повторете стъпка 2 докато не откриете
Натиснете :b/
/B: (или цифровите бутони),
за да изберете номер под който да
запаметите станцията.
Натиснете PROGRAM, за да потвърдите.
6 Нагласяване на звука
Избиране на Ambisound
Регулиране на нивото
1
Натиснете VOL +/- за да увеличите или
намалите нивото на звука.
•
За заглушаване натиснете %
•
За възстановяване, натиснете отново %
или натиснете VOL +.
1
Натиснете няколко пъти AMBISOUND за да
изберете режим Ambisound, който най-
Нагласяване на високи/ниски
подхожда на видеото или музиката, която
възпроизвеждате.
Опция
Описание
AUTO
Съраунд изход базиран на аудио
потока.
MULTI-
5.1 многоканален изход за
стандартно кино изживяване.
CHANNEL
STEREO
1
2
Стерео звук от два предни
високоговорителя.
Натиснете TREBLE / BASS.
Натиснете няколко пъти VOL +/-, за да
зададете ниво на високите или ниски честоти.
Забележка
Ако регулаторът на звука не се използва в
рамките на 10 секунди, той се връща към
нормалната си функция.
EN 36
Избиране на ефект на звука
1
Натиснете няколко пъти SOUND
MODE, за да изберете ефект на звука,
който най-подхожда на видеото или
музиката, която възпроизвеждате.
.
Видео/музика
ACTION /
ROCK
CONCERT/
CLASSIC
DRAMA /
JAZZ
Описание
Засилени ниски и
високи за чудесни кино
ефекти и атмосфера.
Подходящ за екшън
филми и рок/поп
музика.
Режим за чист и развен
звук. Идеален за
слушане на класическа
музика или гледане на
дискове с концерти.
Ясни средни и високи
честоти. Пресъздава
атмосферата на клуб на
живо, все едно
изпълнителят е пред
вас. Подходящ за джаз
музика и гледане на
драми.
NEWS
Засилени средни за
ясно вокали и говор.
GAMING /
Леко засилени ниски и
подчертани средни, за
видео игри и парти
музика.
PARTY
SPORTS
Умерени средни и
съраунд ефекти за ясен
говор и атмосфера на
спортно събитие.
EN 37
7
Промяна
настройките
на
Можете да промените различни настройки според
вашите предпочитания. Прочетете инструкциите
по-долу как да навигирате из менютата.
•
За да излезете
Опции
4
Изберете настройка и натиснете OK.
•
За да се върнете на предишното меню натиснете
D BACK.
•
За да излезете от менюто натиснете
OPTIONS.
[EasyLink Setup]
Тази функция е приложима само, ако системата е
свързана с HDMI CEC съвместими устройства. Тя
позволява всички свързани устройства да реагират
едновременно на подадена команда с натискане на
един бутон.
Опция
Описание
[Auto
Когато натиснете PLAY, телевизорът и
системата за домашно кино се
включват. Започва възпроизвеждане
ако има диск в системата за домашно
кино.
За да изключите изберете [Off].
Wake-up
TV]]
[System
Standby]
Отговаря на команда за изключване от
други HDMI CEC устройства.
За да изключите изберете [Dedine].
Забележка
[System
Ако опцията за настройка е сива, това
означава, че не може да се променя в
текущото състояние.
Audio
Control]
Общи настройки
[Audio
Input
Mapping]
1
Натиснете
OPTIONS.
» Появява се менюто[General Setup].
2
3
Натиснете ►.
Изберете опция и натиснете OK.
38 EN
Когато
възпроизвеждате
звук
от
свързано устройство, системата за
домашно кино се включва автоматично
на съответния източник.
За да включите тази функция изберете
[On].
След това продължите на [Audio Input
Mapping] за да сканирате и разпознаете
всички свързани устройства.
Когато присвоите правилно аудио
изхода, тази система за домашно кино
се включва автоматично на
устройството, което възпроизвежда.
1. Натиснете ОК, за да започне
сканиране на устройствата.
2. Изберете аудио вход за
присвояване (например AUX1
Input, AUX2 Input), след това
натиснете ►.
3. Изберете устройството
свързано към този вход и
натиснете ОК.
Забележка
•
•
•
Вашият телевизор и другите свързани
устройства трябва да са HDMI CEC
съвместими.
Трябва да включитеHDMI CEC функциите
на телевизора/устройството преди да
можете да се насладите на EasyLink
управлението. Повече информация можете
да намерите в съответните ръководства.
Филипс не гарантира 100% съвместимост с
всички HDMI CEC съвместими устройства.
[Disc Lock]
Задава ограничения за възпроизвеждане на диск.
Преди да започнете поставете диска в
отделението за дискове (можете да заключите
[Sleep Timer]
Автоматично включване в режим стендбай след
зададен период от време.
•
[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]
- Избор на време за включване в стендбай
режим.
•
[Off] – Изключва този режим.
[Low Power Standby]
Включва или изключва режима стендбай с ниска
консумация. Намалява консумацията в режим
стендбай.
•
[On] – Задава режим стендбай с ниска
максимум 40 диска).
•
[Lock] – Ограничава достъпа до този диск.
консумация.
•
[Off] – Задава стендбай с нормална
След активиране е необходима парола за
консумация.
възпроизвеждане.
•
[Unlock] – Възпроизвежда всички дискове.
Съвет
•
Можете да зададете и промените парола
(виж 'Промяна на настройките' >
‘Предпочитания’ > [Password]).
[Display Dim]
Променя нивото на яркост на екрана на тази
система за домашно кино.
•
[100%] – Нормална яркост.
•
[70%] – Средна яркост.
•
[40%] – Най-малка яркост
[DivX(R) VOD Code]
Изобразява DivX® регистрационен код.
Съвет
•
Когато закупувате или наемате филми от
www.divx.com/vod задайте DivX кода на
системата за домашно кино. DivX видео
филми наети или закупени чрез услугата
DivX® VOD (Video On Demand) може да се
възпроизвеждат само ако са регистрирани.
[OSD Language]
Избира език за екранните менюта.
[Screen Saver]
Включва или изключва режим фабричен екран.
Помага да се предпази екирана на телевизора от
изобразяване прекалено дълго време на статичен
екран.
•
[On] – Задава да се появи фабричния екран
след 15 минути бездействие (например в
режим пауза или стоп)..
•
[Off] – Изключва режима фабричен екран.
EN 39
Нагласяване на звука
Забележка
•
В раздела ‘Да започнем – Стартиране на
Ambisound настройка’ ще намерите повече
информация.
[HDMI Audio]
Избира HDMI аудио настройки, когато свържете
системата за домашно кино и телевизор
посредством HDMI кабел.
•
[On] – позволява аудио изход през
телевизора и говорителите на системата. Ако
аудио форматът на диска не се поддържа,
1
Натиснете
той ще бъде конвертиран до двуканален
OPTIONS.
стерео (линеен-PCM).
» Появява се менюто [General Setup].
2
Натиснете ▼ за да изберете [Audio Setup], и
•
ще се предава само през говорителите на
след това натиснете ►.
3
4
[Off] – Изключва звука през телевизора. Звука
системата.
Изберете опция и натиснете OK.
Изберете настройка и натиснете OK.
•
За да се върнете на предишно меню
натиснете D BACK.
•
За да излезете от менюто натиснете
OPTIONS.
[Night Mode]
Прави високите звуци по-меки, а меките ги
засивлва, за да можете да гледате DVD филми с
намален звук, без да пречите на околните.
•
[On] – Наслаждавайте се на тихо гледане
нощем.
•
[Off] – Наслаждавайете се на съранд звук с
пълен динамичен диапазон
[Ambisound Setup]
Оптимизира Ambisound в зависимост от
разположението на системата за домашно кино в
стаята (виж 'Да започнем' > ‘Стартиране настройката
на Ambisound‘).
Описание
•
[Off] – Наслаждавайете
[Setup
Превежда ви през всички изисквания
Guide]
за настройка.
[Room
Задава типа стени, които
Acoustics]
ограждат стаята.
[Room
Задава мястото в стаята.
Placement]
[Height]
Задава височината на поставяне.
[Listening
Задава разстоянието между
Position]
позицията за слушане и
системата за домашно кино.
40
EN
[TV Display]
Видео настройки
Изберете един от следните формати на екрана
според това как искате да се вижда картината:
LU
•
[4:3 Pan Scan] – За телевизор с екран 4:3:
екран с пълна височина и отрязани страни.
•
[4:3 Letter Box] - За телевизор с екран 4:3:
широкоекранн картина с черни ленти отгоре и
отдолу.
•
1
Натиснете
[16:9 Wide Screen] – Заширокоекранен
телевизор: изобразяване с формат 16:9.
OPTIONS.
» Появява се менюто [General Setup].
2
3
4
Натиснете ▼ за да изберете [Video Setup],
[Picture Setting]
след това натиснете ►.
Избиране на фабрично зададени настройки за
цветовете и зададени от потребителя настройки.
Изберете опция и натиснете OK
•
Изберете настройка и натиснете OK.
•
•
[Standard] – Оригинална настройка на
цветовете.
За да се върнете на предишното меню
•
[Bright] – Ярки цветове.
натиснете D BACK.
•
[Soft] – Топли цветове.
•
[Personal] – Нагласяване настройките на
За да излезете от менюто
OPTIONS.
цветовете. Задайте нивата на аркост,
контраст, рязкост, насищане и натиснете OK.
[TV Type]
Променете тази настройка ако картината не се
изобразява правилно. Фабрично тази настройка е
съобразена с телевизионния стандарт във
вашата държава.
•
[PAL] – За телевизори с PAL система.
•
[NTSC] - За телевизори с NTSC система.
•
[Multi] – За телевизори, които са съвместими
както с PAL, така и с NTSC.
EN
41
•
[Wide Screen Format] – Задава широкоекранен
[Advanced Picture]
формат при възпроизвеждане на диск.
Това е допълнителна настройка за оптимизиране
на видео изхода. Тази опция е приложима само
при видео връзка през HDMI или компонентен
видео изход с прогресивно сканиране.
Опция
Описание
[Superwide]
Центъра на екрана е разпънат
по-малко от страните.
•
[DCDi] – Вкл./изкл. на тази функция, която
Приложим само при 720p и
запълва липсващите линии, за да оптимизира
по-голяма резолюция.
видео съдържанието. Особено ефектива при
[4:3 Pillar
Няма разпъване на картината.
възпроизвеждане на забавен кадър.
Box]
От двете страни на екрана се
изобразяват черни ленти.
Забележка
[Off]
Картината се изобразява според
формата на диска.
•
DCDi настройката е достъпна само при
прогресивно сканиране.
Забележка
•
[Gamma] – Нагласяване цвета на пиксела, за
•
Тази настройка е достъпна само сте задали
на [TV Display] опцията [16:9 Wide Screen].
да се възпроизвежда перфектна и ясна
картина.
•
[Chroma Delay] – Нагласяване закъснението на
хрома сигналите, за да се възпроизвежда
•
[HDMI Video] - Избиране на видео резолюция,
която е съвместима с телевизионния ви екран.
перфектна и ясна картина.
•
[True Life] – Увеличаване контраста и
интензитета на цветовете, за да се получи по-
Описание
•
[4:3 Letter Box
[Auto]
Автоматично разпознаване и
избиране на най-добрата видео
динамична картина.
резолюция, която се поддържа.
Забележка
•
За да нагласите горните настройки,
изберете опция и натиснете ОК. След това
променете стойността с курсора наляво или
надясно и натиснете ОК за потвърждение.
[480p],
Избиране на видео резолюция,
[576p],
която се поддържа най-добре от
[720p],
телевизора. Прочетете
[1080i],
упътването на телевизора за.
[l080p]
детайли.
Забележка
•
42 EN
Ако настройката не е съвместима с вашия
телевизор се появява черен екран.
Натиснете HDMI докато се появи картина.
[Closed Caption]
[Component Video]
Вкл./изкл. изобразяването на звука в субтитрите.
Изберете видео формата, който отговаря на
•
[On] – Показва звуковите ефекти в
връзката между телевизора и системата за
субтитрите. Приложимо само при дискове,
домашно кино.
които имат записана тази информация и при
•
[YUV] – Компонентна видео връзка.
телевизори, които я поддържат.
•
[RGB] – Скарт връзка.
•
[Off] – Изключва тази функция.
[Progressive]
Ако телевизорът поддържа изход с прогресивно
сканиране можете да използвате тази функция, за да
обогатите качеството на картината.
[On] – Включва режим прогресивно сканиране.
•
[Off] - Изключва режим прогресивно сканиране.
.
Съвет
•
Има по-детайлна информация в раздела
(виж 'Да започнем' > 'Включване на
прогресивно сканиране').
Забележка
•
Тази настройка е достъпна само ако сте
задали на [Component Video] опцията
[YUV].
EN
43
Забележка
Предпочитания
•
•
•
Ако езика, който сте задали не е наличен на
диска се избира фабрично зададения.
При някои дискове езика за
субтитрите/звука може да се променя само
от менюто на диска.
За да изберете езици, които не са изброени
в менюто изберете [Others]. След това
изберете 4-цифрения код на езика в края на
това упътване и го въведете.
[Parental]
Ограничава достъпа до дискове, които не с
подходящи за деца. Тези типове дискове трябва
да бъдат записани с рейтинг.
1
Press
OPTIONS.
» Появява се менюто [General Setup].
2
Натиснете ▼ за да изберете [Preferences],
след това натиснете ►.
3
•
4
Изберете опция и натиснете OK.
На следващите страници може да намерите
обяснение на дадените по-горе опции.
1) Натиснете OK.
2) Изберете ниво на рейтинг и натиснете OK.
3) Натиснете цифровите бутони, за да въведете
паролата.
Забележка
•
Изберете настройка и натиснете OK.
•
За да се върнете на предишното
меню натиснете D BACK.
•
•
За да излезете от менюто натиснете
OPTIONS.
•
[Audio]
Избиране на аудио език при възпроизвеждане на
диск.
За да възпроизвеждате дискове с рейтинг
над този, който зададете в [Parental]
трябва да въведете парола.
Рейтингите зависят от държавата. За да
възпроизвеждате всякакви дискове
задайте '8'.
Някои дискове имат отпечатан рейтинг на
тях, но не са записани в такъв. В този
случай функцията няма ефект.
Съвет
•
Можете да зададете или промените
парола (виж ‘Предпочитания’ >
[Password]).
[Subtitle]
Избиране на език за субтитрите при възпроизвеждане
на диск
[Disc Menu]
Избиране на език за екранните менюта.
EN
44
[DivX Subtitle]
[PBC]
Избиране набор от символи, които поддържат
Включва или изключва изобразяване на менюто
DivX субтитри.
на видео дискове с функцията PBC (управление
[Standard] English, Irish, Danish, Estonian, Finnish,
на възпроизвеждането).
French, German, Italian, Portuguese,
•
[On] – Когато вкарате диска изобразява
Luxembourgish, Norwegian (Bokmal
индексно меню.
and Nynorsk), Spanish, Swedish,
[Off] – Прескача менюто и стартира
Turkish
•
възпроизвеждането от първия запис.
[Central
Polish, Czech, Slovak, Albanian, Europe]
Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian (Latin script),
[MP3/JPEG Display]
Romanian
Избира изобразяване на папки или на всички
[Cyrillic]
Belarusian, Bulgarian, Ukrainian,
[Greek]
Macedonian, Russian, Serbian
Greek
[Hebrew]
Hebrew
файлове.
•
[With Menu] – Изобразява папките на
MP3/WMA файлове.
•
[Without Menu] – Изобразява всички файлове.
Забележка
[Password]
Задава или променя паролата на заключени
•
дискове и възпроизвежда заключени DVDта.
•
Уверете се, че името на файла със
субтитрите е същото като името на файла с
филма. Например ако името на файла на
филма е 'Movie.avi', трябва да именовате
файла със субтитрите 'Movie.sub' или
'Movie.srt'.
Гръцки и Иврит може да се свалят от сайта
на Филипс, но те ще заместят езиците на
кирилица от списъка.
[Version Info.]
1) С цифровите бутони въведете '0000' или
последната зададена парола в полето [Old Password].
Показва версията на системата за домашно
кино.
2) Въведете новата парола в полето [New
Съвет
Password].
3) Въведете отново новата парола в полето [Confirm
Password].
4) Натиснете OK за да излезете от менюто.
Забележка
• Ако забравите паролата въведете '0000'
преди да зададете нова парола.
•
Тази информация е необходима ако желаете
да проверите и свалите от сайта на Филипс
по-нова версия на софтуера на системата за
домашно кино.
[Default]
Връща всички настройки на системата за
домашно кино към фабричните им стойности
освен за [Disc Lock], [Password] и [Parental].
45 EN
8 Допълнителна
информация
Обновяване на софтуера
Забележка
•
8
По време на обновяване на софтуера не
изваждайте CD-R или USB паметта.
За да рестартирате системата откачете
кабела на захранването за няколко секунди и
го включете отново.
За да проверите за нови версии на софтуера на
системата за домашно кино, сравнете текущата
версия с нови (ако има такива) версии от уеб
сайта.
Забележка
•
Препоръчваме ви да откачите кабела на
захранването за няколко секунди и да
рестартирате системата.
Грижи
Внимание
•
1
2
3
4
Натиснете
OPTIONS.
Изберете [Preferences] > [Version Info.],
и натиснете OK.
Запишете версията и натиснете
Почистване на дискове
Избършете диска с парцал от микрофибър с
OPTIONS,
прави движения от центъра към краищата.
за да излезете от менюто.
Отидете на www.philips.com/support, за да
проверите за нова версия на софтуера на
системата за домашно кино.
5
Никога не използвайте търговски
препарати като бензин, разтворители или
антистатични шпрейове предназначени за
дискове.
Почистване на екрана на главното устройство
Избършете екрана с парцал от микрофибър.
Ако последната версия е по-висока от тази,
която имате, я запишете на CD-R или USB
флаш памет.
Вкарайте CD-R или USB паметта в системата
6
за домашно кино.
Натиснете DISC MENU или USB, след това
7
следвайте инструкциите на екрана и
потвърдете процедурата по подновяването.
»
След приключване на процедурата по
обновяването, системата за домашно кино
се изключва автоматично в стендбай
режим.
EN 46
9 Спецификации
Забележка
•
Спецификациите и дизайна подлежат на
промяна без предизвестие.
Радио
•
Обхват: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
•
26 dB чувствителност на затихване: FM 22 dBf
•
IF rejection ratio: FM 60 dB
•
Отношение сигнал шум: FM 60 dB
•
Хармонични изкривявания: FM 3%
•
Честотен диапазон: FM 180 Hz~10 kHz
/ ±6dB
Носители за възпроизвеждане
• DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
•
Стерео разделяне: FM 26 dB (1 kHz)
DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video
•
Стерео праг: FM 23.5 dB
CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX-CD, USB флаш памети
USB
Усилвател
•
•
•
Обща изходна мощност: 500 W RMS
Съвместимост: High Speed USB (2.0)
Поддържан клас: UMS (USB Mass Storage
Class)
•
Честотен диапазон: 20 Hz ~ 20 kHz / ±3 dB
•
Отношение сигнал шум: > 65 dB (CCIR)
•
Входна чувствителност:
iPod докинг станция
•
AUX SCART & AUX 1: 500 mV
•
Размери (WxHxD): 34.5 x 104 (mm)
•
MP3 LINK: 250 mV
•
Тегло: 163.5 gr
Диск
Главно устройство
•
Тип на лазера: полупроводник
•
Диаметър на диска: 12 cm/8 cm
•
Размери (WxHxD): 1028 x 167 x 155 (mm)
•
Видео декодиране: MPEG1/MPEG2/DivX/
•
Тегло: 8.9 kg
DivX Ultra
•
Централен високоговорител:
•
Видео DAC: 12 bits, 108 MHz
•
Импеданс: 4 ohm
•
Система на сигнала: PAL/NTSC
•
Говорители: 2 x 2.5’’ ниски + 2 x 1’’
•
Видео S/N: 56 dB
•
Аудио DAC: 24 bits/96 kHz
•
Честотен диапазон:
високи
•
•
Честотен диапазон: 200 Hz-20 kHz
Леви/десни съраунд високоговорители:
•
4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
•
Импеданс: 6 ohm
•
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
•
Говорители: 4 x 2.5’’ пълен диапазон
•
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
•
Честотен обхват: 200 Hz-20 kHz
•
PCM: IEC 60958
•
Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
Захранване (събуфер)
•
DTS: IEC 60958, IEC 61937
•
Скоба за монтиране на стена
•
Размери (WxHxD): 681.7x 99 х 35 (mm)
•
Тегло: 1.5 kg
Спецификации на лазера
•
Тип: полупроводников лазер GaAIAs (CD)
•
Дължина на вълната: 645-660 nm (DVD),
770-800 nm (CD)
•
47
•
Консумация: 120 W
•
Консумация в режим стендбай:
•
Нормален: <3.5 W
•
С ниска консумация: < 0.3 W
•
Система: бас рефлекс
•
Импеданс: 4 ohm
•
•
Говорители: 165 mm (6.5") ниски
Честотен диапазон: 35 Hz ~ 200 Hz
•
Размери (WxHxD): 322 x 425 x
332 (mm)
Изходна мощност: 6 mW (DVD), 7 mW
(VCD/CD)
•
Захранване: 220-240 V; ~50 Hz
Отклонение на лъча: 60 градуса.
EN
Тегло: 12.7 kg
10 Възможни проблеми
Картина
Няма картина
Погледнете упътването на телевизора за избор на
Внимание
правилния канал за гледане. Сменяйте канал
•
Риск от токов удар. Никога не махайте капака
на продукта
докато видите DVD екрана.
Натиснете DISC MENU.
За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да
поправяте системата сами. Ако възникне проблем,
проверете следните точки преди да я занесете на
поправка. Ако проблема продължава,
прегистрирайте продукта и получете помощ на
www.philips.com/welcome.
Ако се свържете с Philips, ще бъдете помолени за
номера на модела и серийният номер на
Системата за домашно кино. Номера на модела и
серийният номер са отзад или отдолу на
Системата за домашно кино. Напишете тези
номера тук:
Ако сте променили настройката на [TV Display],
трябва да я включите отново на фабрично
зададената: 1) Натиснете Z за да отворите
отделението за дискове. 2) Натиснете b. 3)
Натиснете SUBTITLE.
Ако сте променили настройката на прогресивното
сканиране, трябва да я включите отново на
фабрично зададената: 1) Натиснете Z за да
отворите отделението за дискове. 2) Натиснете ►.
3) Натиснете SUBTITLE.
Няма картина при HDMI връзка.
Проверете дали HDMI кабела е наред. Заменете с
Model No. _______________________________
нов HDMI кабел.
Serial No.________________________________
Ако това се случи докато сменяте HDMI видео
Главно устройство
Бутоните на системата не работят
•
Изключете системата от контакта за няколко
минути и я включете отново.
•
Уверете се, че кабела за връзка от събуфера
е свързан към системата за домашно кино.
резолюцията, натиснете няколко пъти HDMI докато
се появи картина.
Звук
Изкривен звук или вхо
•
Уверете се, че звука на телевизора е нагласен
на минимум, ако изкарвате звука през
системата за домашно кино.
На системата отнема доста време да се включи
•
Този
екологичен
продукт
има
ниска
консумация в режим стендбай, което прави
включването по-бавно. За да скъсите това
време:
1. Натиснете
OPTIONS.
2. Натиснете ► и изберете [Standby Mode] в
менюто.
3. Изберете [Normal].
48 EN
Няма звук
•
Уверете се, че аудио кабелите са свързани и
превключете на правилния източник
(например AUDIO SOURCE, USB), за да
изберете устройството, което искате да
пуснете.
Няма звук при HDMI връзка.
DivX видео файловете не може да се
възпроизвеждат.
•
•
Ако свързаното устройство не е HDCP-
Уверете се, че DivX файла е кодиран с DivX
съвместимо или е само DVI-съвместимо, не
енкодер, според спецификациите за домашно
можете да предавате звук през HDMI връзка.
кино
Използвайте аналогова или цифрова аудио
•
Уверете се, че DivX видео файла е пълен.
връзка.
Уверете се, че опцията [HDMI Audio] е
EasyLink функцията не работи
включена.
•
Уверете се, че системата за домашно кино е
свързана към HDMI CEC съвместим телевизор
посредством HDMI CEC кабел.
Няма звук от телевизионна програма
•
Свържете аудио кабел от AUDIO входа на
системата за домашно кино към AUDIO изхода
на телевизора. След това натиснете
неколкократно AUDIO SOURCE, за да изберете
съответния включен източник.
Възпроизвеждане
Звукът не е синхронизиран с картината
•
За да промените:
1. Натиснете и задръжте AUDIO SYNC докато не
се появи ‘AUDIO SYNC XXX’.
Форматът на екрана не отговаря на настройките на
телевизора.
•
Форматът е фиксиран диска.
DivX субтитрите не се изобразяват правилно.
•
Проверете дали името на файла със субтитрите
е същото както името на файла с филма.
•
Изберете правилния набор от символи: 1)
Натиснете
OPTIONS. 2) Изберете [Preferences] и
натиснете ►. 3) Изберете [DivX Subtitle], след това
2. Изчакайте 5 секунди и натиснете VOL + - .
натиснете OK. 4) Изберете набора символи, който
поддържа субтитрите.
Съдържанието на USB паметта не може да бъде
прочетено.
•
Форматът на USB паметта не е съвместим с
тази система за домашно кино.
•
Паметта е форматирана с друга файлова
система, която не се поддържа от устройството
(например NTFS).
•
Максималния размер на поддържаната памет е
160 GB.
Видео съдържанието на iPod (снимки, видео
клипове, т.н.) не се показва в режим Разширено
управление.
•
Видео изобразяването не се поддържа в този
режим; можете да разглеждате видео
съдържанието само на самия iPod.
EN
49
11 Речник
HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) е
високоскоростен цифров интерфейс, който може
да предава некомпресирано видео с висока
A
резолюция и многоканален цифров звук. Този
интерфейс осигурява високо качество на картината
Aspect ratio
и звука без никакъв шум. HDMI е напълно
Това е отношението между дължината и ширината
съвместим с DVI. Според HDMI стандарта,
на телевизионните екрани. Отношението при
свързването към HDMI или DVIпродукти без HDCP
стандартни телевизори е 4:3, докато отношението
(High-bandwidth Digital Content Protection) няма да
при широкоекранни или с висока резолюция
даде видео или аудио изход.
телевизори е 16:9. Формата пощенска кутия ви
позволява да се насладите на обикновен
телевизор 4:3 на широкоекранна картина.
D
J
DivX®
JPEG
DivX® е патентована, базирана на MPEG-4 видео
Много популярен формат за цифрови снимки.
компресия разработена от DivX®, Inc. Тя може да
Система за компресия на снимки предложена от
намали размера на видео файл като запази високо
Joint Photographic Expert Group, при която се губи
качество на картината.
малка част от качеството въпреки високата
Dolby Digital
Съраунд система разработена от Dolby Laboratories
компресия. Файловете се разпознават с
разширенията '.jpg' или '.jpeg'.
която съдържа 6 канала цифров звук (предни ляв
или десен, централе, съраунд ляв и десен и
събуфер).
DTS
Digital Theatre Systems. Съраунд система с 5.1
отделни цифрови канала. Не е проектирана от
Dolby Digital.
M
MP3
Файлов формат за аудио компресия. MP3 е
съкращение от Motion Picture Experts Group 1
(или MPEG-1) Audio Layer 3. Един диск CD-R или
CD-RW с МР3 може да съдържа 10 пъти повече
данни от обикновен диск.
MPEG
H
HDCP
High-bandwidth Digital Content Protection. Това е
спецификация, която позволява сигурно
предаване на цифрова информация между
различни устройства (не позволява
неразрешено копиране).
50 EN
Motion
Picture
Experts
Group.
Колекция
от
системи за компресия на цифров звук и картина.
P
PBC
Управление на възпроизвеждането. Система при
която навигирате из VCD или SVCD посредством
екранни менюта, записани на диска. Можете да се
насладите на интерактивно търсене и
възпроизвеждане.
PCM
Импулсно кодова модулация. Система за
цифрово кодиране на звук.
Progressive scan
Прогресивното сканиране изобразява два пъти
повече кадъра в секунда отколкото обикновена ТВ
система. Дава ви по-висока резолюция и качество
на картината.
W
WMA
Windows Media™ Audio. Отнася се за технология
за аудио компресия разработена от Microsoft
Corporation. WMA данни може да се разкодират с
Windows Media player версия 9 или Windows Media
player за Windows XP. Файловете се разпознават
по разширението '.wma.'
WMV
Windows Media™ Video. Отнася се за технология
за видео компресия разработена от Microsoft
Corporation. WMV данни може да се разкодират с
Windows Media player Encoder 9. Файловете се
разпознават по разширението '.wmv.'
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising