Philips | HTS5131/12 | Owner's Manual | Philips Система за домашно кино SoundBar HTS5131/12 Ръководство за притежателя

Philips Система за домашно кино SoundBar HTS5131/12 Ръководство за притежателя
!"#$%&"'()*+'(,'*-+.&(/0-(#"&(%+,,*'&(/&
Регистрирайте
своя продукт и получете помощ на
1112,3$4$,%2.*561"4.*5"
!"#$%&%
Ръководство
на потребителя
'()
7%"'(5/0+/4(
(,) B"<'+$C%//01$:;$0#(
*+) 8'+#"'9":4"-0$0#(
(0)8'+C"'3D0-<*C(
*') 8"0+&;"'3/0-<+.3(
1") =/0+/4(-*(+&$4$;/-*'(
',) ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
#2) E09?0-/'3/0-<*C(
'#) =/0+/4(-"4(+%+/'$*(
"/) .XOODQ×PN×ODYX]X
-.)
>?)&&@*,/%(
-/) =*-"(-A"5,4*$(
.") =/0+/4"(+&"0&"(
1 Помощ и поддръжка
Демонстрации
Често задавани въпроси
Свържете се с Philips
4
4
4
4
2 Важна информация
Авторско право
Съответствие
Предпазител
Софтуер с отворен код
Търговски марки
4
4
4
4
5
5
3 Важно
Безопасност
Грижи за продукта
Грижи за околната среда
6
6
7
7
4 Вашата система за домашно кино
Основен уред
Дистанционно управление
8
8
8
5 Свързване на системата
за домашно кино
Субуфер
Конектори
Свързване към телевизор
Свързване на звука от телевизор или
други устройства
Интернет
12
13
6 Използване на системата
за домашно кино
Избор на звук
Дискове
USB памет-устройства
DivX
Опции за аудио, видео и снимки
Радио
MP3 плейър
iPod или iPhone
YouTube филмчета
Уеб албуми Picasa
EasyLink
15
15
16
18
19
20
21
22
22
23
23
24
7 Промяна на настройките
Картина
Звук
Език
Родителски контрол
Пестене на енергия
Прилагане на фабричните настройки
26
26
26
27
27
28
28
8 Стенна конзола и поставка
Стенна конзола
Поставка за системата за домашно кино
и телевизор – STS1100/STS1300
29
29
9 Актуализиране на софтуера
Проверка на версията на софтуера
Актуализиране на софтуера през Интернет
Актуализиране на софтуера през USB
30
30
30
30
10 Спецификации на продукта
31
11 Отстраняване на проблеми
34
12 Езиков код
37
29
10
10
10
11
БГ
3
! "# $%& '
Български
Съдържание
1
и поддръжка
9"Помощ
:(3*"4/;"68**$,%
!"Важна
#$%&'(
2
информация
Гледайте видео демонстрации, изтеглете
X,)(#&<$/'*&)9)*0$,-%Q&/*H+-*,/&,&%*:)H,0'&
актуализация на софтуера и намерете отговори
XSGDWHDQGÀQGDQVZHUVWRPDQ\IUHTXHQWO\
на множество често задавани въпроси за вашия
,+%H'0'/&>9'%)$*+%&MY?Z%P&*+&5*90&40*/9()&,)&
продукт
на www.philips.com.
HHH34#$-$4%3(*13
Този
раздел съдържа юридическа информация,
"#$%&%'()$*+&(*+),$+%&)#'&-'.,-&,+/&)0,/'1,02&
както
и информация за търговските марки.
+*)$('%3
<8%$,&436
Демонстрации
За да настроите вашата система за домашно кино
и"*&%')&94&5*90&#*1'&)#',)'0&,+/&.')&,//$)$*+,-&
да получите допълнителна информация, вижте
$+:*01,)$*+Q&0':'0&)*&)#'&<$/'*&)9)*0$,-%&,)&&
видео демонстрациите на www.philips.com/support.
HHH34#$-$4%3(*1K%944*0)3
Често
=>?6 задавани въпроси
Ако имате проблем, вижте често задаваните
T:&5*9&#,<'&,&40*6-'1Q&0':'0&)*&)#'&:0'>9'+)-5&
въпроси
за тази система за домашно кино на
,%2'/&>9'%)$*+%&MY?Z%P&:*0&)#$%&#*1'&)#',)'0&,)&
www.philips.com/support.
HHH34#$-$4%3(*1K%944*0)3
Ако все още имате нужда от помощ, свържете се с
T:&5*9&%)$--&+''/&#'-4Q&(*+),()&D#$-$4%&=*+%91'0&
потребителския
отдел на Philips във вашата страна.
=,0'&$+&5*90&(*9+)053
@4,/&/Предупреждение
•‡Не
се опитвайте да поправяте вашата система за
& I*&+*)&,))'14)&)*&0'4,$0&5*90&#*1'&)#',)'0&
домашно
кино сами. Това може да причини тежко
5*90%'-:3&"#$%&1,5&(,9%'&%'<'0'&$+[905Q&
нараняване,
непоправими щети на вашата система за
$00'4,0,6-'&/,1,.'&)*&5*90&#*1'&)#',)'0Q&*0&
домашно
кино
или да анулира гаранцията.
<*$/&5*90&H,00,+)53
)$/%4'%"A.&3&*6
Свържете
се с Philips
Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела
иT:&5*9&(*+),()&D#$-$4%Q&5*9&H$--&6'&,%2'/&:*0&)#'&
серийния номер на вашия продукт. Номерът на
1*/'-&,+/&%'0$,-&+916'0&*:&5*90&40*/9()3&"#'&
модела и серийният номер се намират отзад или
1*/'-&+916'0&,+/&%'0$,-&+916'0&,0'&*+&)#'&
отдолу на вашия продукт. Запишете номерата
6,(2&*0&6*))*1&*:&5*90&40*/9()3&\*)'&)#'&
преди да се обадите на Philips:
+916'0%&6':*0'&5*9&(,--&D#$-$4%U&
Модел № ___________________________
R*/'-&\*3&]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Сериен № ___________________________
8'0$,-&\*3&]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Авторско
)$*+,&-.%правo
"
Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права
Този
продукт включва технология за защита от
"#$%&$)'1&$+(*04*0,)'%&(*45&40*)'()$*+&)'(#+*-*.5&
копиране,
която е защитена
с патенти в САЩ и
)#,)&$%&40*)'()'/&65&7383
&4,)'+)%&,+/&*)#'0&
$+)'--'()9,-&40*4'0)5&0$.#)%&*:&;*<$&=*04*0,)$*+3
&
други
права върху интелектуална собственост на
;'<'0%'&'+.$+''0$+.&,+/&/$%,%%'16-5&,0'&
Rovi Corporation. Реверсивното инженерство и
40*#$6$)'/3 са забранени.
демонтажът
Авторско
право във Великобритания
)$*+,&-.%"&/"%.("01
Записването и възпроизвеждането на материал
;'(*0/$+.&,+/&4-,56,(2&*:&1,)'0$,-&1,5&0'>9$0'&
може
да изисква съгласие. Виж Закона за
(*+%'+)3&8''&=*450$.#)&?()&@ABC&,+/&"#'&
авторското
право от 1956 и Законите за защита
D'0:*01'0%&D0*)'()$*+&?()%&@ABE&)*&@AFG3
на изпълнителите от 1958 до 1972.
Съответствие
)$2*3&4/'(
"
Този
продукт е в съответствие със съществените
"#$%&40*/9()&$%&$+&(*14-$,+('&H$)#&)#'&'%%'+)$,-&
изисквания
и други приложими разпоредби на
0'>9$0'1'+)%&,+/&*)#'0&0'-'<,+)&40*<$%$*+%&*:&
Директиви
2006/95/EC (Ниско напрежение) и
I$0'()$<'%&GJJCKABKL=&MN*H&O*-),.'PQ&GJJ!K@JEK
L=&MLR=P3
2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).
Предпазител
54&/6"786(
Тази информация важи само за продукти с
"#$%&$+:*01,)$*+&,44-$'%&*+-5&)*&40*/9()%&H$)#&,&
английски
щепсел.
7S&1,$+%&4-9.3
Този продукт е снабден с одобрен формован
щепсел.
Ако сменяте предпазителя, използвайте
7KLVSURGXFWLVÀWWHGZLWKDQDSSURYHGPROGHG
такъв
със:
4-9.3&T:&5*9&0'4-,('&)#'&:9%'Q
&9%'&*+'&H$)#U
•
посочени на щепсела,
‡стойностите,
)#'&0,)$+.%&%#*H+&*+&)#'&4-9.Q
‡одобрение
,&V8&@WCG&,440*<,-Q&,+/
•
по BS 1362, и
‡
)#'&?8"?&,440*<,-&1,023
• знак за одобрение ASTA
=*+),()&5*90&/',-'0&$:&5*9&,0'&+*)&%90'&,6*9)&
Ако не сте сигурни какъв вид предпазител да
H#,)&)54'&*:&:9%'&)*&9%'3
използвате, свържете се с вашия дилър.
=,9)$*+U&"*&(*+:*01&H$)#&)#'&LR=&/$0'()$<'&
Внимание: За съответствие с Директивата за
MGJJ!K@JEKL=PQ&/*&+*)&/'),(#&)#'&4-9.&:0*1&)#'&
електромагнитна съвместимост (2004/108/EC),
4*H'0&(*0/3
щепселът
на този продукт не трябва да се отделя
от захранващия кабел.
!4
B#
БГ
Philips Electronics Singapore Pte Ltd предлага да
>+2(2N0%V(,7*-)&270%42&1#N)-,%>*,%X*'%+,-,Q8%
предостави,
при поискване, копие от пълния
)33,-0%*)%',(2$,-9%5N)&%-,b5,0*9%#%7)N8%)3%*+,%
съответен
код-първоизточник за използваните в
7).N(,*,%7)--,0N)&'2&1%0)5-7,%7)',%3)-%*+,%
този
продукт, защитени от авторското право
7)N8-21+*,'%)N,&%0)5-7,%0)3*M#-,%N#7/#1,0%50,'%
софтуерни
пакети с отворен код, за които такова
предложение
се изисква от съответните лицензии.
2&%*+20%N-)'57*%3)-%M+27+%057+%)33,-%20%-,b5,0*,'%
Това
предложение
е валидно до три години след
Q8%*+,%-,0N,7*2$,%(27,&0,0;%P+20%)33,-%20%$#(2'%5N%
закупуването
на
продукта,
към всеки, който
*)%*+-,,%8,#-0%#3*,-%N-)'57*%N5-7+#0,%*)%#&8)&,%
получава
тази
информация.
За да получите кода2&%-,7,2N*%)3%*+20%2&3)-.#*2)&;%P)%)Q*#2&%0)5-7,%
първоизточник, моля пишете на адрес
7)',9%N(,#0,%7)&*#7*%)N,&;0)5-7,cN+2(2N0;7).;%
open.source@philips.com. Ако предпочитате да не
:3%8)5%N-,3,-%&)*%*)%50,%,.#2(%)-%23%8)5%')%&)*%
използвате
електронна поща или ако не получите
UHFHLYHFRQÀUPDWLRQUHFHLSWZLWKLQDZHHNDIWHU
потвърждение
за получаване в рамките на една
.#2(2&1%*)%*+20%,.#2(%#''-,009%N(,#0,%M-2*,%*)%
седмица
след изпращането на имейл до този
d[N,&%4)5-7,%P,#.9%>+2(2N0%:&*,((,7*5#(%>-)N,-*8%
адрес,
моля пишете на “Open Source Team, Philips
L%4*#&'#-'09%>;[;%Z)]%EEK9%!GKK%TV%V2&'+)$,&9%
Intellectual
Property & Standards, P.O. Box 220,
5600
AE Eindhoven, Холандия.” Ако не получите
P+,%^,*+,-(#&'0e;%:3%8)5%')%&)*%-,7,2$,%*2.,(8%
навременно
потвърждение за получаване на
FRQÀUPDWLRQRI\RXUOHWWHUSOHDVHHPDLOWRWKH
вашето
писмо,
моля изпратете съобщение до
,.#2(%#''-,00%#Q)$,;%P+,%*,]*0%)3%*+,%(27,&0,0%
имейл
адреса
по-горе.
Текстовете на лицензите и
#&'%#7/&)M(,'1,.,&*0%3)-%)N,&%0)5-7,%
декларациите за използвания в този продукт
0)3*M#-,%50,'%2&%*+20%N-)'57*%#-,%2&7(5','%)&%#%
софтуер с отворен код са включени в отделна
VHSDUDWHOHDÁHW
листовка.
5/46,74/8&
Търговски
марки
((
(
! "# $%& '
Български
Софтуер
с отворен код
*+,"(&-./0,(&-1234/,
Java
и всички други търговски марки и лога Java
"#$#%#&'%#((%)*+,-%"#$#%*-#',.#-/0%#&'%()1)0%#-,%
са
търговски марки или регистрирани търговски
*-#',.#-/0%)-%-,120*,-,'%*-#',.#-/0%)3%45&%
627-)080*,.09%:&7;%2&%*+,%<&2*,'%4*#*,0%#&'=)-%
марки
на Sun Microsystems, Inc в САЩ и/или
)*+,-%7)5&*-2,0;
други страни.
((
Произведено по лиценз съгласно патенти в САЩ
6#&53#7*5-,'%5&',-%(27,&0,%5&',-%<;4;%>#*,&*%
с номера: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
?@0A%!9B!C9DBEF%!9D!G9GHBF%!9DHB9IJKF%!9DHJ9HGEF%
5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,392,195;
G9EEG9GCGF%G9BJH9!I!F%H9IDE9CD!F%H9EHE9!GHF%
7,272,567;
7,333,929; 7,212,872 и други
H9III9DEDF%H9ECE9JHE%L%)*+,-%<;4;%#&'%M)-('M2',%
издадени
и чакащи патенти в САЩ и по света.
N#*,&*0%2005,'%L%N,&'2&1;%OP4%#&'%*+,%48.Q)(%
#-,%-,120*,-,'%*-#',.#-/09%L%OP4RSO9%#&'%OP4R
DTS
и символът са регистрирани търговски марки,
аSO%6#0*,-%T5'2)%U%V00,&*2#(%#&'%*+,%OP4%()1)0%
DTS- HD Master Audio | Essential и логата DTS са
#-,%*-#',.#-/0%)3%OP49%:&7;%>-)'57*%2&7(5',0%
търговски марки на DTS, Inc. Продуктът включва
%OP49%:&7;%T((%W21+*0%W,0,-$,';
0)3*M#-,;% ©DTS,
софтуера.
Inc. Всички права запазени.
(
dZ(5R-#8%O207e9%dZ(5R-#8e%#&'%dZ(5R-#8%O207e%()1)%
“Blu-ray
Disc", “Blu-ray" и логото "Blu-ray Disc" са
#-,%*-#',.#-/0%)3%Z(5R-#8%O207%T00)72#*2)&;
търговски марки на Blu-ray Disc Association.
Произведено
по лиценз на Dolby Laboratories.
6#&53#7*5-,'%5&',-%(27,&0,%3-).%O)(Q8%
X#Q)-#*)-2,0;%O)(Q8%#&'%*+,%')5Q(,RO%08.Q)(%
Dolby
и символът с двойно "D" са търговски марки
#-,%*-#',.#-/0%)3%O)(Q8%X#Q)-#*)-2,0;
на Dolby Laboratories.
((
(
‘DVD
Video’ е търговска марка на DVD Format/
fO\O%\2',)@%20%#%*-#',.#-/%)3%O\O%g)-.#*=
Logo
Licensing
Corporation.
X)1)%X27,&02&1%h)-N)-#*2)&;
(
TM
BONUSVIEW
9*:;<=>!?)
"BD
LIVE" и "BONUSVIEW" са търговски марки на
fZO%X:\V@%#&'%fZ[^<4\:Vi@%#-,%*-#',.#-/0%)3%
Z(5R-#8%O207%T00)72#*2)&;
Blu-ray
Disc Association.
(
"x.v.Colour"
е търговска марка на Sony
f];$;h)()5-@%20%#%*-#',.#-/%)3%4)&8%
h)-N)-#*2)&;%
Corporation.
®
DivX
, DivX
Certified®, DivX
PlusTM HD и свързаните
'LY;&HUWLÀHG
9%O2$Y%>(50)%SO%#&'%
O2$Y%
с#00)72#*,'%()1)0%#-,%*-#',.#-/0%)3%O2$Y9%:&7;%#&'%
тях лога са регистрирани търговски марки на
DivX,
Inc и се използват по лиценз.
#-,%50,'%5&',-%(27,&0,;
ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат,
%20%#%'212*#(%
TZ[<P%O:\Y%\:OV[A%O2$Y%
създаден
от DivX, Inc. Това е официално
DivX
$2',)%3)-.#*%7-,#*,'%Q8%O2$Y9%:&7;%P+20%20%#&%
сертифицирано устройство, което възпроизвежда
%',$27,%*+#*%N(#80%O2$Y%
RIÀFLDO'LY;&HUWLÀHG
DivX
видео. Посетете www.divx.com
за повече
$2',);%\202*%'2$];7).%3)-%.)-,%2&3)-.#*2)&%#&'%
информация
и софтуерни инструменти за
конвертиране
на вашите файлове в DivX видео
VRIWZDUHWRROVWRFRQYHUW\RXUÀOHVLQWR'LY;
формат.
$2',);
ЗА
DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX®
TZ[<P%O:\Y%\:OV[R[^ROV6T^OA%P+20%
сертифицирано
трябва да бъде
%',$27,%.50*%Q,%-,120*,-,'%
'LY;&HUWLÀHG устройството
регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX
2&%)-',-%*)%N(#8%N5-7+#0,'%O2$Y%\2',)R)&R
видео
при поискване (VOD). За да получите
O,.#&'%_\[O`%.)$2,0;%P)%)Q*#2&%8)5-%
вашия
регистрационен код, намерете DivX VOD
-,120*-#*2)&%7)',9%()7#*,%*+,%O2$Y%\[O%0,7*2)&%
раздела
в менюто за настройки на вашето
2&%8)5-%',$27,%0,*5N%.,&5;%a)%*)%$)';'2$];7).%
устройство.
Отидете на vod.divx.com за повече
3)-%.)-,%2&3)-.#*2)&%)&%+)M%*)%7).N(,*,%8)5-%
информация
относно това как да направите
регистрацията.
-,120*-#*2)&;
БГ
!:
5!
"
!"Важно
#$%&'()*(
3
HDMI,
логото HDMI и High-Defnition Multimedia
+'0,WKH+'0,ORJRDQG+LJK'HÀQLWLRQ
L(,+-4#%-$&6'+#)1$.#&$)#&+)$%#4$)A*&/)&
Interface
са търговски марки или регистрирани
)#7-*+#)#%&+)$%#4$)A*&/1&MDL6&,-.#'*-'7&NN?&-'&
търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и
+3#&O'-+#%&H+$+#*&$'%&/+3#)&./('+)-#*5
други
страни.
""
CLASS
1 ОТ
ЛАЗЕРЕН
ПРОДУКТ
LASER
PRODUCT
КЛАС
1
!6
/0
БГ
Прочетете и разберете всички инструкции преди
"#$%&$'%&('%#)*+$'%&$,,&-'*+)(.+-/'*&0#1/)#&2/(&
да използвате системата за домашно кино. Ако
(*#&2/()&3/4#&+3#$+#)5&61&%$4$7#&-*&.$(*#%&02&
поради неспазване на инструкциите настъпи
1$-,()#&+/&1/,,/8&-'*+)(.+-/'*9&+3#&8$))$'+2&%/#*&
повреда,
'/+&$::,25гаранцията не важи.
Безопасност
+),-(.
Риск от токов удар или пожар!
•
Никога не излагайте продукта и неговите
5LVNRIHOHFWULFVKRFNRUÀUH
на дъжд или вода.
‡аксесоари
;#<#)&#=:/*#&+3#&:)/%(.+&$'%&$..#**/)-#*&
Никога не поставяйте контейнери за течности,
+/&)$-'&/)&8$+#)5&;#<#)&:,$.#&,->(-%&
като например вази, в близост до продукта.
./'+$-'#)*9&*(.3&$*&<$*#*9&'#$)&+3#&:)/%(.+5&
Ако върху или в продукта бъдат разлети
61&,->(-%*&$)#&*:-,+&/'&/)&-'+/&+3#&:)/%(.+9&
течности, незабавно го изключете от контакта.
%-*./''#.+&-+&1)/4&+3#&:/8#)&/(+,#+&
Свържете се с отдела за поддръжка на Philips,
-44#%-$+#,25&?/'+$.+&@3-,-:*&?/'*(4#)&
за проверка
на продукта преди да го
?$)#&+/&3$<#&+3#&:)/%(.+&.3#.A#%&0#1/)#&
използвате
отново.
(*#5 не поставяйте продукта и неговите
• Никога
‡аксесоари
;#<#)&:,$.#&+3#&:)/%(.+&$'%&$..#**/)-#*&
в близост до открит огън или други
QHDUQDNHGÁDPHVRURWKHUKHDWVRXUFHV
източници
на топлина, включително пряка
-'.,(%-'7&%-)#.+&*(',-73+5
слънчева
светлина.
‡Никога
;#<#)&-'*#)+&/0B#.+*&-'+/&+3#&<#'+-,$+-/'&
•
не пъхайте предмети във
*,/+*&/)&/+3#)&/:#'-'7*&/'&+3#&:)/%(.+5
вентилационните
или други отвори на продукта.
‡АкоC3#)#&+3#&4$-'*&:,(7&/)&$'&$::,-$'.#&
•
за изключващо средство се използва
./(:,#)&-*&(*#%&$*&+3#&%-*./''#.+&%#<-.#9&
захранващият
щепсел или куплунгът на уреда,
+3#&%-*./''#.+&%#<-.#&*3$,,&)#4$-'&)#$%-,2&
средството
за изключване трябва да бъде лесно
достъпно
за използване.
/:#)$0,#5
•
продукта от контакта преди
‡Изключете
D-*./''#.+&+3#&:)/%(.+&1)/4&+3#&:/8#)&
гръмотевични
бури.
/(+,#+&0#1/)#&,-73+'-'7&*+/)4*5&
•
Когато
изключвате
захранващия кабел, винаги
‡ C3#'&2/(&%-*./''#.+&+3#&:/8#)&./)%9&
дърпайте
щепсела,
а не кабела.
$,8$2*&:(,,&+3#&:,(79&'#<#)&+3#&.$0,#5
Риск
от късо съединение или пожар!
5LVNRIVKRUWFLUFXLWRUÀUH
• Преди да свържете продукта към контакта,
‡ E#1/)#&2/(&./''#.+&+3#&:)/%(.+&+/&+3#&
уверете се, че напрежението съответства на
:/8#)&/(+,#+9&#'*()#&+3$+&+3#&:/8#)&
стойностите отпечатани на гърба или отдолу на
</,+$7#&4$+.3#*&+3#&<$,(#&:)-'+#%&/'&+3#&
продукта. Никога не свързвайте продукта към
0$.A&/)&0/++/4&/1&+3#&:)/%(.+5&;#<#)&
контакта ако напрежението е различно.
./''#.+&+3#&:)/%(.+&+/&+3#&:/8#)&/(+,#+&-1&
Риск от нараняване или повреда на
+3#&</,+$7#&-*&%-11#)#'+5
системата за домашно кино!
5LVNRILQMXU\RUGDPDJHWRWKHKRPHWKHDWHU
•
За продукти, които могат да се монтират на
‡стена,
F/)&8$,,G4/('+$0,#&:)/%(.+*9&(*#&/',2&+3#&
използвайте само включената в
*(::,-#%&8$,,&4/('+&0)$.A#+5&H#.()#&+3#&
комплекта
скоба. Поставете скобата на стена,
8$,,&4/('+&+/&$&8$,,&+3$+&.$'&*(::/)+&+3#&
която
може да издържи общото тегло на
./40-'#%&8#-73+&/1&+3#&:)/%(.+&$'%&+3#&
продукта
и скобата. Koninklijke Philips Electronics
N.V.
не поема отговорност за неправилно
8$,,&4/('+5&I/'-'A,-BA#&@3-,-:*&J,#.+)/'-.*&
монтиране
на стена, довело до инцидент,
;5K5&0#$)*&'/&)#*:/'*-0-,-+2&1/)&-4:)/:#)&
нараняване
или повреда.
8$,,&4/('+-'7&+3$+&)#*(,+*&-'&$..-%#'+9&-'B()2&
• За високоговорители
със стойки, използвайте
/)&%$4$7#5
само
включените
в
комплекта
стойки.
‡ F/)&*:#$A#)*&8-+3&*+$'%*9&(*#&/',2&+3#&
Прикрепете
стойките стабилно към
*(::,-#%&*+$'%*5&H#.()#&+3#&*+$'%*&+/&+3#&
високоговорителите.
Поставете сглобените
*:#$A#)*&+-73+,25&@,$.#&+3#&$**#40,#%&*+$'%*&
стойки
върху
равни
хоризонтални
повърхности,
RQÁDWOHYHOVXUIDFHVWKDWFDQVXSSRUWWKH
които
могат
да
издържат
общото
тегло
на
./40-'#%&8#-73+&/1&+3#&*:#$A#)&$'%&*+$'%5
високоговорителя и стойката.
да #/&'#3-%&)#%(,&#%&#/&#*4-%&-6-)*%+)06&
е предмети върху захранващи кабели или
-5$+'1-/*:
друго електрическо оборудване.
‡
• АкоI2&*4-&'%#($)*&+,&*%0/,'#%*-(&+/&
продуктът се транспортира при
*-1'-%0*$%-,&9-6#3&JKE8&$/'0)L&*4-&
температура
под 5°С, разопаковайте го и
'%#($)*&0/(&30+*&$/*+6&+*,&*-1'-%0*$%-&
изчакайте, докато температурата му се изравни
със10*)4-,&%##1&*-1'-%0*$%-&9-2#%-&
стайната, преди да го включите в контакта.
)#//-)*+/.&+*&*#&*4-&'#3-%&#$*6-*:
• Видимо и невидимо лазерно излъчване при
‡отворен
M+,+96-&0/(&+/=+,+96-&60,-%&%0(+0*+#/&34-/&
продукт. Избягвайте излагане на лъча.
• Не #'-/:&N=#+(&-O'#,$%-&*#&9-01:
пипайте оптичните лещи в отделението за
‡диск.
?#&/#*&*#$)4&*4-&(+,)&#'*+)06&6-/,&+/,+(-&*4-&
(+,)&)#1'0%*1-/*:
• Този
продукт може да има части от стъкло.
‡Пипайте
F0%*,&#2&*4+,&'%#($)*&)0/&9-&10(-&#2&
го внимателно, за да избегнете
.60,,:&P0/(6-&3+*4&)0%-&*#&0=#+(&+/H$%7&0/(&
наранявания
и щети.
Риск(010.-:
от прегряване!
5LVNRIRYHUKHDWLQJ
• Никога не поставяйте продукта и неговите
‡аксесоари
1HYHULQVWDOOWKLVSURGXFWLQDFRQÀQHG
в затворено пространство. Винаги
,'0)-:&N6307,&6-0=-&0&,'0)-&#2&0*&6-0,*&2#$%&
оставяйте поне 10 cm свободно място около
+/)4-,&0%#$/(&*4-&'%#($)*&2#%&=-/*+60*+#/:&
продукта
за вентилация. Погрижете се
>/,$%-&)$%*0+/,&#%&#*4-%&#9H-)*,&/-=-%&
вентилационните
отвори никога да не се
)#=-%&*4-&=-/*+60*+#/&,6#*,&#/&*4-&'%#($)*:
закриват от пердета или други предмети.
5LVNRIFRQWDPLQDWLRQ
Риск от замърсяване!
‡
• Не ?#&/#*&1+O&90**-%+-,&Q#6(&0/(&/-3&#%&
смесвайте батерии (стари и нови или
)0%9#/&0/(&06L06+/-8&-*):R:
въглеродни
и алкални, и т.н.).
‡
S-1#=-&90**-%+-,&+2&*4-7&0%-&-O40$,*-(&#%&
• Махнете
батериите ако са изтощени или ако
+2&*4-&%-1#*-&)#/*%#6&+,&/#*&*#&9-&$,-(&2#%&0&
дистанционното
управление няма да се
6#/.&*+1-:
използва
дълго време.
‡
T0**-%+-,&)#/*0+/&)4-1+)06&,$9,*0/)-,8&*4-7&
• Батериите
съдържат химически вещества и
,4#$6(&9-&(+,'#,-(&#2&'%#'-%67:
трябва
да се изхвърлят правилно.
5LVNRIVZDOORZLQJEDWWHULHV
Риск от поглъщане на батериите!
‡
U4-&'%#($)*B%-1#*-&)#/*%#6&107&)#/*0+/&0&
• Продуктът/дистанционното
управление може да
)#+/&*7'-&90**-%78&34+)4&)0/&9-&,3066#3-(:&
съдържа
батерия с формата на монета, която
V--'&*4-&90**-%7&#$*&#2&%-0)4&#2&)4+6(%-/&0*&
може
да бъде погълната. Винаги дръжте
066&*+1-,Wдалеч от деца!
батерията
()*+,.-*,2-3*,4*-536/
Грижи
за продукта
‡
• Не ?#&/#*&+/,-%*&0/7&#9H-)*,&#*4-%&*40/&(+,),&
поставяйте в отделението за дискове
()*+,-.,/'+,+"0%*-"1+"/
Грижи
за околната среда
,
Вашият продукт е проектиран и произведен с
"#$%&'%#($)*&+,&(-,+./-(&0/(&10/$20)*$%-(&3+*4&
висококачествени материали и компоненти, които
4+.4&5$06+*7&10*-%+06,&0/(&)#1'#/-/*,8&34+)4&
могат
да бъдат рециклирани и използвани
)0/&9-&%-)7)6-(&0/(&%-$,-(:
отново.
,
Когато видите, че върху даден продукт е поставен
;4-/&*4+,&)%#,,-(<#$*&34--6-(&9+/&,719#6&+,&
този
символ на зачеркнат контейнер с колелца,
0**0)4-(&*#&0&'%#($)*&+*&1-0/,&*40*&*4-&'%#($)*&
това
означава, че продуктът е в обхвата на
+,&)#=-%-(&97&*4-&>$%#'-0/&?+%-)*+=-&@AA@BCDB
Европейска Директива 2002/96/ЕО.
>E:&F6-0,-&+/2#%1&7#$%,-62&09#$*&*4-&6#)06&
Моля,
информирайте се относно местната
,-'0%0*-&)#66-)*+#/&,7,*-1&2#%&-6-)*%+)06&0/(&
система
за разделно събиране на електрически и
-6-)*%#/+)&'%#($)*,:
електронни
продукти.
F6-0,-&0)*&0))#%(+/.&*#&7#$%&6#)06&%$6-,&0/(&
Моля,
придържайте се към вашите местни
правила
и не изхвърляйте своя стар продукт с
(#&/#*&(+,'#,-&#2&7#$%&#6(&'%#($)*,&3+*4&7#$%&
обикновените
битови отпадъци.
/#%106&4#$,-4#6(&30,*-:
Правилното
изхвърляне
на вашия стар продукт
E#%%-)*&(+,'#,06&#2&7#$%&#6(&'%#($)*&4-6',&*#&
помага
за
предотвратяване
на потенциалните
'%-=-/*&'#*-/*+06&/-.0*+=-&)#/,-5$-/)-,&2#%&*4-&
негативни
последствия за околната среда и
-/=+%#/1-/*&0/(&4$10/&4-06*4:
човешкото здраве.
,,
Вашият
продукт съдържа батерии в обхвата на
"#$%&'%#($)*&)#/*0+/,&90**-%+-,&)#=-%-(&97&*4-&
>$%#'-0/&?+%-)*+=-&@AADBDDB>E8&34+)4&)0//#*&
Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не
9-&(+,'#,-(&3+*4&/#%106&4#$,-4#6(&30,*-:
могат
да се изхвърлят с обикновените битови
F6-0,-&+/2#%1&7#$%,-62&09#$*&*4-&6#)06&%$6-,&#/&
отпадъци.
Моля, информирайте се относно
,-'0%0*-&)#66-)*+#/&#2&90**-%+-,&9-)0$,-&)#%%-)*&
местните правила за разделно събиране на
(+,'#,06&4-6',&*#&'%-=-/*&/-.0*+=-&)#/,-5$-/)-,&
батерии,
тъй като правилното изхвърляне помага
2#%&*4-&-/=+%#/1-/*06&0/(&4$10/&4-06*4:
за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве.
+/*#&*4-&(+,)&)#1'0%*1-/*:
предмети, различни от дискове.
?#&/#*&+/,-%*&30%'-(&#%&)%0)L-(&(+,),&+/*#&
• Не поставяйте изкривени или напукани дискове
*4-&(+,)&)#1'0%*1-/*:
за дискове.
‡в отделението
S-1#=-&(+,),&2%#1&*4-&(+,)&)#1'0%*1-/*&
• Махнете
дисковете
от отделението за дискове
+2&7#$&0%-&/#*&$,+/.&*4-&'%#($)*&2#%&0/&
ако-O*-/(-(&'-%+#(&#2&*+1-:
няма да използвате продукта дълго време.
‡За 8VHRQO\PLFURÀEHUFORWKWRFOHDQWKH
•
почистване на продукта използвайте само
'%#($)*:
микрофибърна кърпа.
‡
БГ
!7
7!
! "# $%& '
Български
‡
G-=-%&'60)-&*4-&'%#($)*&#%&0/7&#9H-)*,&
• Никога
не поставяйте продукта или каквито и
4
система за
+&Вашата
,$-)&.$#"&%."/%")
домашно кино
6*+71/)-,/)$*+%&*+&8*-1&9-1(#/%':
Поздравления
за вашата покупка &и/+.&2',(*4'&
добре дошли
WR3KLOLSV7RIXOO\EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW
във Philips! За да се възползвате пълноценно от
;#$,$9%&*33'1%:&1'7$%)'1&8*-1&#*4'&)#'/)'1&/)&&
помощта,
която Philips предлага, регистрирайте
22259#$,$9%5(*4<2',(*4'5
продукта си на www.philips.com/welcome.
0/1(&-(1%уред
Основен
&
1
2
3 4 5
6
7
8
1
(Режим на готовност – Вкл)
!& 1&23%/(45678(9
=2$)(#&)#'&#*4'&)#'/)'1&*+&*1&)*&%)/+.>85
Включване
на системата за домашно кино
привеждане в режим на готовност
"& или &:;7&2<$*-#"9
?+(1'/%'&*1&.'(1'/%'&0*,-4'5
2 2
+/–
#& Увеличаване
38=!>? или намаляване на звука
=','()&/+&/-.$*&*1&0$.'*&%*-1('&3*1&)#'&
3 SOURCE
#*4'&)#'/)'15
Избор на аудио или видео източник за
&2@*/6;@/-A"9
$& системата
за домашно кино
=)/1):&9/-%'&*1&1'%-4'&9,/85
4 u (Възпроизвеждане/Пауза)
&23%$B9 спиране на пауза или
%& Започване,
=)*9&9,/85
продължаване на възпроизвеждането.
&& C1AB*/6&B/("*
5 x (Стоп)
'& Спиране
@=3D&E8&8@?F
на възпроизвеждането.
;-%#&)*&*9'+&)#'&.$%(&(*49/1)4'+)5
6 Дисплей
(& C1A'&'$#B/)%#"(%
7
PUSH TO OPEN
Натиснете, за да отворите отделението за
диск.
8
Отделение за диск
!8
?F
БГ
Дистанционно
управление
!"#$%"&'$(%)$*
Този раздел включва общ преглед на
"#$%&%'()$*+&$+(,-.'%&/+&*0'10$'2&*3&)#'&1'4*)'&
дистанционното
управление.
(*+)1*,5&
&
•‡Включване
на системата за домашно кино
=:2$37&$7%&7',%&$7%0$%(&'/&'(&$'&
или)$0/5I;привеждане в режим на готовност
•‡АкоD7%/&E0);L2/>&2)&%/0I+%56&1(%))&
е активирана функцията EasyLink,
натиснете
и задръжте поне за три секунди,
0/5&7'+5&?'(&0$&+%0)$&$7(%%&)%3'/5)&
за да
приведете
всички свързани HDMI CEC
$'&):2$37&0++&3'//%3$%5&QR"4&SES&
съвместими
устройства в режим на готовност.
3',1+20/$&5%*23%)&$'&)$0/5I;2
()G<H-.
&( (Начало)
Достъп
до началното меню
833%))&$7%&7',%&,%/#3 SOUND SETTINGS
'(Отваряне
(;4679(;!II:7J;
или затваряне на опциите за звука.
833%))&'(&%92$&)'#/5&'1$2'/)4 Бутони за навигация
Навигация в менютата
((•7CK%#C,%<"(?+,,<"&
T0*2H0$%&,%/#)•‡В режим
радио, натиснете наляво или
за да стартирате автоматичното
‡надясно,
4/&(052'&,'5%6&1(%))&+%?$&'(&(2H7$&$'&
)$0($&0#$'&)%0(37търсене.
•‡В режим
радио, натиснете нагоре или
4/&(052'&,'5%6&1(%))&#1&'(&5':/&$'&
$#/%&$7%&(052'&?(%U#%/3;надолу,
за да настроите честотата.
5
)(ОК
42
Потвърждаване
на въвеждане или избор.
&RQÀUPDQHQWU\RUVHOHFWLRQ
6
OPTIONS
(43I:47;
*(• Достъп
до повече опции по време на
‡възпроизвеждане
833%))&,'(%&1+0;&'1$2'/)&:72+%&1+0;2/H&
на съдържание от диск или
USB0&52)3&'(&0&V=@&)$'(0H%&5%*23%памет-устройство.
‡ 4/&(052'&,'5%6&)%$&0&(052'&)$0$2'/• В режим радио, настройка на радио
станция.
+( L85()M<$+H-.(
4/3(%0)%&'(&5%3(%0)%&*'+#,%7 +/–
или намаляване на звука.
()3$CD.
,(Увеличаване
8 B=$0($&'(&(%)#,%&1+0;(Възпроизвеждане)
Започване или продължаване на
-(възпроизвеждането.
()3C+&-.(
B0#)%&1+0;9 X (Пауза)
.(Спиране
(8( на
()NC&,(/C>FOC=A8NC&,(N<=OC=A.
пауза.
=%0(37&I03>:0(5)&'(&?'(:0(5-&B(%))&
0 m/M (Превъртане назад/напред)
(%1%0$%5+;&$'&370/H%&$7%&)%0(37&)1%%5Търсене
назад или напред. Натиснете няколко
пъти,
за
да
промените скоростта на търсене.
/( 0$P'C"+H-=%>(?+,,<"&
qa Бутони
с букви и цифри
‡ E/$%(&*0+#%)&'(&+%$$%()&J#)2/H&="=&)$;+%&
• Въвеждане
%/$(;P- на стойности или букви (на
на SMS).
‡принципа
4/&(052'&,'5%6&)%+%3$&0&1(%)%$&(052'&
• В режим
радио,
избор на предварително
)$0$2'/настроена радио станция.
0( ;6/I:IE!
qs SUBTITLE
=%+%3$&)#I$2$+%&+0/H#0H%&?'(&*25%'Избор на език за субтитрите към видеото.
1(TOP
I43(*!76
qd
MENU
833%))&$7%&,02/&,%/#&'?&0&*25%'&52)3Достъп до главното меню на видео диска.
qf
(Предишен/Следващ)
2(?b/B?
( (8( ()3=-K%<+&87-Q,.
•‡Преминаване
към предишната/следващата
=>21&$'&$7%&1(%*2'#)&'(&/%9$&$(03>6&
песен,
глава или файл.
FKDSWHURUÀOH
•‡В режим
радио, избор на предварително
4/&(052'&,'5%6&)%+%3$&0&1(%)%$&(052'&
)$0$2'/настроена радио станция.
qg
x
(Стоп)
3( ();,<P.(
Спиране
на възпроизвеждането.
=$'1&1+0;-
qh
(Mute)
!( ()*+,-.
Спиране
или пускане на звука.
"#$%&'(&(%)$'(%&*'+#,%qj
BACK
(/012 към предишното меню.
"( • Връщане
.%$#(/&$'&0&1(%*2'#)&,%/#&)3(%%/•‡ В режим
радио, натиснете и задръжте, за
‡ да 4/&(052'&,'5%6&1(%))&0/5&7'+5&$'&%(0)%&
изтриете текущата предварително
$7%&3#((%/$&1(%)%$&(052'&)$0$2'/)настроена
радио станция.
#( POP-UP
343563(*!7689:;1(*!76
qk
MENU / DISC MENU
833%))&'(&%92$&$7%&52)3&,%/#&:7%/&;'#&1+0;&
Влизане
или излизане от менюто на диска
0&52)3при
възпроизвеждане от диск.
ql
за източник
$( Бутони
;<+=>-(?+,,<"&
•‡ Цветни
бутони: Избор на задачи или
1<$<=(?+,,<"&<&=%+%3$&$0)>)&'(&'1$2'/)&
опции
за
Blu-ray дискове.
?'(&@+#A(0;&52)3)•‡ DISC:
Превключване на източник диск.
9:;1<&=:2$37&$'&52)3&)'#(3%•‡ DOCK
for iPod: Превключване към
9412(@<=(%3<A<&=:2$37&$'&B72+21)&5'3>&
поставка
Philips за iPod или iPhone.
?'(&2B'5&'(&2B7'/%•‡ RADIO:
Превключване
на FM радио.
B09:4<&=:2$37&$'&C"&(052'Избор
на
входен
аудио
•‡ SOURCE:
(;46B1!<&=%+%3$&0/&0#52'&2/1#$&
източник.
)'#(3%-
!C&DE%"F(><",=<$&
EasyLink
контроли
С
EasyLink можете да контролирате вашата
D2$7&E0);+2/>6&;'#&30/&3'/$('+&;'#(&7',%&
система
за домашно кино и телевизора със
$7%0$%(&0/5&$7%&FG&:2$7&$7%&?'++':2/H&I#$$'/)&
следните
бутони на дистанционното управление
'/&;'#(&7',%&$7%0$%(&(%,'$%&3'/$('+&J)%%&
KE0);L2/>M&'/&10H%&NOPна
вашата система за домашно кино (вижте
‡
&J;,C"A?D54"P<&B(%))&0/5&7'+5&$'&):2$37&
"EasyLink"
на страница 24).
;'#(&7',%&$7%0$%(6&FG&0/5&$7%&3'//%3$%5&
1
(Режим на готовност – Вкл): натиснете
5%*23%)&$'&)$0/5I;и задръжте, за да приведете вашата система
‡
&J3$CDP<&D7%/&0&*25%'&52)3&2)&2/&$7%&52)3&
за домашно кино, телевизора и свързаните
3',10($,%/$6&:0>%&#1&$7%&FG&?(',&
устройства
в режим на готовност.
)$0/5I;6&0/5&$7%/&1+0;&0&52)3• B (Възпроизвеждане)
•
Когато в отделението за диск има видео диск,
телевизорът се събужда от режим на
готовност и се пуска дискът.
БГ
!7
9!
! "# $%& '
Български
1
(Режим на готовност – Вкл)
%(1 ();,C"A?D54".(
J6Свързване
!"##$%&6K"(56L",$6
5
на системата
за &L$E&$5
домашно кино
Този раздел ви помага да свържете вашата
система
за домашно кино към телевизор и други
H15-)-&'(5$%)1&?;-)*$+)'$%%&'()*$+,)1$2&)(1&3(&,)
устройства.
За информация
($)3)HI)3%4)$(1&,)4&B5'&-9
) относно основните
връзки
на вашата система за домашно кино и
J$,)5%0$,23(5$%)3.$+()(1&).3-5')'$%%&'(5$%-)$0)
нейните
аксесоари, вижте ръководството
за бърз
*$+,)1$2&)(1&3(&,)3%4)3''&--$,5&-@
)-&&)(1&)K+5'7)
-(3,()8+54&9
)J$,)3)'$2;,&1&%-5B&)5%(&,3'(5B&)8+54&@
старт.
За изчерпателно
интерактивно ръководство)
-&&)///9'$%%&'(5B5(*8+54&9;15?5;-9'$29
вижте
www.connectivityguide.philips.com.)
B"&$
Забележка
•‡За
идентификация и данни за захранването,
) )RULGHQWLÀFDWLRQDQGVXSSO\UDWLQJVUHIHUWR
погледнете
табелката отзад или отдолу на
(1&)(*;&);?3(&)3()(1&).3'7)$,).$(($2)$0)(1&)
продукта.
;,$4+'(9
) E&0$,&)*$+)237&)$,)'13%8&)3%*)'$%%&'(5$%-@)
•‡Преди
да правите или променяте връзки,
237&)-+,&)(13()3??)4&B5'&-)3,&)45-'$%%&'(&4)
уверете
се, че всички устройства са изключени
от0,$2)(1&);$/&,)$+(?&(9
контакта.
'(23""4$5
Субуфер
Следвайте стъпките по-долу за позициониране,
J$??$/)(1&)-(&;-).&?$/)($);$-5(5$%@
)'$%%&'(@)3%4)
свързване
и настройка вашия субуфер.
-&()+;)*$+,)-+./$$0&,9)
M":1&1"#
Позициониране
Поставете
субуфера на поне един метър отляво
<?3'&)(1&)-+./$$0&,)3()?&3-()$%&)2&(&,)=(1,&&)
или
отдясно
на вашата система за домашно кино и
0&&(>)3/3*)0,$2)&5(1&,)($)(1&)?&0()$,),581()$0)*$+,)
на
десет сантиметра от стената.
1$2&)(1&3(&,@)3%4)(&%)'&%(52&(&,)3/3*)0,$2)(1&)
За
най-добри резултати, поставете вашия субуфер
/3??9
както е показано по-долу.
J$,).&-(),&-+?(-@);?3'&)*$+,)-+./$$0&,)3-)-1$/%)
.&?$/9
66
!"
10
GB
БГ
!"##$%&
Свързване
Свържете
субуфера към системата за домашно
#$%%&'()*$+,)-+./$$0&,)($)*$+,)1$2&)(1&3(&,)
кино,
както
е описано в ръководството за бърз
3-)4&-',5.&4)5%)(1&)6+5'7)-(3,()8+54&9
старт.
'$&()
Настройка
Настройте
субуфера чрез аудио менюто.
:&()+;)*$+,)-+./$$0&,)(1,$+81)(1&)3+45$)2&%+9
1 )Натиснете
на дистанционното управление на
<,&--) )=+",$>)$%)*$+,)1$2&)(1&3(&,)
вашата
система за домашно кино и изберете
,&2$(&)'$%(,$?@)3%4)-&?&'()-'$&().)A)
[Setup]
> [Audio] > [Subwoofer volume].
-/(01".)A)-'(23""4$567"8(,$.9
2 )Регулирайте
силата на звука.
#13%8&)(1&)B$?+2&9)
*
9
!"##$%&"5:
Конектори
Свързване на други устройства към вашата
#$%%&'()$(1&,)4&B5'&-)($)*$+,)1$2&)(1&3(&,9
система
за домашно кино.
Лявата
'10$68$4&страна
6
1
!6
1
2
(USB)
6;<'=>
Входящо
аудио, видео или снимки от USB
C+45$@)B54&$)$,);5'(+,&)5%;+()0,$2)3)D:E)
памет-устройство.
-($,38&)4&B5'&9
2
iLINK
"6 MUSIC
?<'@!61A@BC
Входящ
звук от MP3 плейър.
C+45$)5%;+()0,$2)3%)F<G);?3*&,9
Отзад
в ляво
D$E568$4&
66
FM(75Ω)
ANTENNA
1
L
(WHITE)
2
AUDIO IN-AUX
R
(RED)
DOCK for iPod
3
COAXIAL
4
DIGITAL IN
OPTICAL
5
SUBWOOFER (3Ω)
1
FM 75 Ω
!6 ANTENNA
/BFGBB/6H?6IJ6
6
Входен
сигнал от антена, кабел или сателит.
:58%3?)5%;+()0,$2)3%)3%(&%%3@)'3.?&)$,)
-3(&??5(&9
Свързване
към аналоговия аудио изход на
"#$$%&'('#(8$(8$86#;(80/-#(#0'+0'(#$(')%(
телевизор
или
аналогов уред.
12(#5(8$(8$86#;(/%.-&%3(
3 DOCK for iPod
!( Свързване
+,0L(M5<(%N5G
към поставка Philips за iPod или
"#$$%&'('#(8(S)-6-+,(/#&<(:#5(-S#/(#5(
iPhone (Модел: Philips DCK3060).
-S)#$%3HB#/%6T(S)-6-+,(A"URVWVI
4 DIGITAL
IN-COAXIAL
"( Свързване
+*O*./P(*2J0,/K*/P
към коаксиалния аудио изход на
"#$$%&'('#(8(&#8X-86(80/-#(#0'+0'(#$(')%(
телевизор
или цифров уред.
12(#5(8(/-;-'86(/%.-&%3(
5 DIGITAL
IN-OPTICAL
Свързване
към оптичния аудио изход на
%( +*O*./P(*2J,N.*0/P
телевизор
или цифров уред.
"#$$%&'('#(8$(#+'-&86(80/-#(#0'+0'(#$(')%(
6 SUBWOOFER
12(#5(8(/-;-'86(/%.-&%3(
Свързване към включения в комплекта
&( 3-BQ,,R!@
субуфер.
"#$$%&'('#(')%(,0++6-%/(,0>4##:%53
"#$$%&'('#(')%(&#*+#,-'%(.-/%#(-$+0'(#$(
Свързване
към комбинирания видео вход на
')%(123
телевизора.
"( AC
/0(1/*234
4
MAINS~
"#$$%&'('#(')%(+#4%5(,0++673
Свързване
към захранването.
Свързване
към телевизор
05""678(85(.)
Свържете вашата система за домашно кино към
"#$$%&'(7#05()#*%(')%8'%5('#(8(12('#(48'&)(.-/%#,3
(
телевизор,
за да гледате филми. Можете да
9#0(&8$(6-,'%$('#(80/-#(:5#*(12(+5#;58*,(')5#0;)(
слушате
звука на телевизионните програми през
високоговорителите
на вашата
система за домашно
7#05()#*%(')%8'%5(,+%8<%5,3
(=,%(')%(>%,'(?086-'7(
кино.
Използвайте
връзката
с
най-добро
качество
&#$$%&'-#$(8.8-68>6%(#$(7#05()#*%(')%8'%5(8$/(123
на вашата система за домашно кино и телевизора.
,98%5"(:;(05""678(85(.)(8'<5=#'(>+1*(
Опция
1: Свързване към телевизор
?/@0A
чрез
HDMI (ARC)
Видео
с най-добро качество
B6&8(C=D$%8E(F%G65
@6D<(76"86<
Отзад
централно
((
3
OUT
!( VIDEO
)*+!,(,-.
Wi-Fi ®
Wi-Fi
Q%JR%(®
Свързване
към Wi-Fi приставка (Модел: Philips
"#$$%&'('#(8(K-EM-(/#$;6%(HB#/%6T(S)-6-+,(
WUB1110).
K=Y!!!VI3
@6D<(<%#'8
Отзад
в дясно
((
LAN
HDMI OUT
(ARC)
VIDEO OUT
(YELLOW)
1
2
3
4
AC MAINS~
1
'( LAN
P/2
"#$$%&'('#(')%(ZF[(-$+0'(#$(8(>5#8/>8$/(
Свързване
към LAN входа на широколентов
*#/%*(#5(5#0'%53
модем или рутер.
$( HDMI
>+1*(,-.(?/@0A
2
OUT (ARC)
"#$$%&'('#(')%(@ABC(-$+0'(#$(')%(123(
Свързване
към HDMI входа на телевизора.
Вашата система за домашно кино поддържа HDMI
9#05()#*%(')%8'%5(,0++#5',(@ABC(.%5,-#$(
версия
1.4 - Audio Return Channel (ARC). Ако
!3D(E(F0/-#(G%'05$(")8$$%6(HFG"I3(C:(7#05(12(
вашият
телевизор поддържа HDMI ARC, свържете
-,(@ABC(FG"(&#*+6-8$'J(&#$$%&'(7#05()#*%(
вашата
система за домашно кино към телевизора
')%8'%5('#(')%(12(')5#0;)(')%(@ABC(FG"(
чрез HDMI ARC връзката за лесна и бърза
&#$$%&'-#$(:#5(%8,7(8$/(?0-&<(,%'0+3(
настройка.
С
HDMI ARC нямате нужда от допълнителен аудио
K-')(@ABC(FG"J(7#0(/#($#'($%%/(8$(8//-'-#$86(
кабел,
за да слушате звука от телевизора през
80/-#(&8>6%('#(+687(80/-#(:5#*(12(')5#0;)(7#05(
вашата
система за домашно кино.
)#*%(')%8'%53(
1 Използвайки високоскоростен HDMI кабел,
( =,-$;(8(@-;)(L+%%/(@ABC(&8>6%J(&#$$%&'(
свържете HDMI OUT (ARC) конектора на
')%(>+1*(,-.(?/@0A(&#$$%&'#5(#$(7#05(
вашата система за домашно кино към HDMI
)#*%(')%8'%5('#(')%(>+1*(/@0(&#$$%&'#5(
ARC конектора на телевизора.
#$(')%(123(
HDMI ARC конекторът на телевизора може да е
1)%(>+1*(/@0(&#$$%&'#5(#$(')%(12(*-;)'(
обозначен с HDMI IN или HDMI. За
>%(68>%6%/(>+1*(*2(#5(>+1*3(M#5(/%'8-6,(#$(
подробности относно конекторите на
12(&#$$%&'#5,J(,%%(')%(12(0,%5(*8$0863
телевизора,
вижте неговото ръководство.
:
(
TV
2 Включете HDMI-CEC функцията на вашия
(телевизор.
N$(7#05(12J('05$(#$(@ABCE"O"3(M#5(
За подробности вижте ръководството
/%'8-6,J(,%%(')%(12(0,%5(*8$0863
на телевизора.
( K)%$(7#0(+687(8(/-,&(#$(7#05()#*%(
!#
Когато
пуснете диск във вашата система за
')%8'%5J
(')%(.-/%#(-,(80'#*8'-&8667(
домашно
кино,
видеото автоматично се
/-,+687%/(#$(12(8$/(')%(80/-#(-,(
появява на телевизора, а звукът автоматично
80'#*8'-&8667(+687%/(#$(')%()#*%(')%8'%53
се чува
през системата за домашно кино.
3 Ако
звукът от телевизора не се чува автоматично
( C:(80/-#(:5#*(')%(12(/#%,($#'(+687(
през
системата за домашно кино, настройте звука
80'#*8'-&8667(#$(7#05()#*%(')%8'%5J(,%'(0+(
ръчно
(вижте "Свързване на звука от телевизор
')%(80/-#(*8$08667(H,%%(PL%'(0+(80/-#(:#5(
или&#$$%&'%/(/%.-&%,Q(#$(+8;%(!RI3
други устройства" на страница 13).
H
I
БГ
!2
11
!!
! "# $%& '
Български
2
IN-AUX
$( AUDIO
/-+*,(*2J/-K
!"#$%&'E)'*%&&+,#'#%'./'#-0%12-'I>B=
Опция
2: Свързване към телевизор
чрез
HDMI
7+4#'918:$#;'5$6+%
Опция
3: Свързване към телевизор
!"#$%&'()'*%&&+,#'#%'#-+'./'#-0%12-'
чрез
комбинирано
,%3"%4$#+'5$6+% видео
#$%&'()%*+%<.%/'0%456#%>MD%7'9;@<2/08%7'//-70%
784$,'918:$#;'5$6+%
Ако
вашият телевизор няма HDMI конектори,
#$%&'()%*+%,'-.%/'0%123-%456#%7'//-70').8%
свържете
вашата система за домашно кино към
телевизора
чрез комбинирана връзка.
7'//-70%&'()%1'9-%01-20-)%0'%01-%*+%01)'(:1%2%
Комбинираната
връзка не поддържа видео с
7'9;'.<0-%7'//-70<'/=%>%7'9;'.<0-%7'//-70<'/%
висока
резолюция.
GRHVQRWVXSSRUWKLJKGHÀQLWLRQYLGHR
При
комбинираната връзка ще ви трябва
?<01%2%7'9;'.<0-%7'//-70<'/8%&'(%/--,%2/%
допълнителен
аудио кабел, за да слушате звука
2,,<0<'/2@%2(,<'%72A@-%0'%;@2&%01-%2(,<'%$)'9%01-%
от телевизора през вашата система за домашно
*+%01)'(:1%&'()%1'9-%01-20-)%B.--%CD'//-70%
кино (вижте "Свързване на звука от телевизор или
2(,<'%$)'9%*+%2/,%'01-)%,-3<7-.E%'/%;2:-%!"F=
други
устройства" на страница 13).
%
G.</:%2%7'9;'.<0-%3<,-'%72A@-8%7'//-70%01-%
1 Използвайки комбиниран видео кабел,
/=>?!%7'//-70')%'/%&'()%1'9-%01-20-)%0'%
свържете
VIDEO конектора на вашата система
за 01-%7'9;'.<0-%3<,-'%7'//-70')%'/%01-%*+=
домашно кино към комбинирания видео
конектор
на телевизора.
*1-%7'9;'.<0-%3<,-'%7'//-70')%9<:10%A-%
Комбинираният
видео конектор може да е
@2A-@-,%@/'=A8%/=>?!'=A8%*!BC!D=.?8%
обозначен
с
AV
IN, VIDEO IN, COMPOSITE
')%7@D?7@A>=
или BASEBAND.
Видео с най-добро качество
Ако вашият телевизор не поддържа HDMI ARC,
&'()%1'9-%01-20-)%0'%01-%*+%01)'(:1%2%.02/,2),%
свържете
вашата система за домашно кино към
456#%7'//-70<'/=
телевизора
чрез стандартна HDMI връзка.
?<01%2%.02/,2),%456#%7'//-70<'/8%&'(%/--,%2/%
При
стандартната HDMI връзка ще ви трябва
2,,<0<'/2@%2(,<'%72A@-%0'%;@2&%01-%2(,<'%$)'9%01-%
допълнителен
аудио кабел, за да слушате звука
от
телевизора през вашата система за домашно
*+%01)'(:1%&'()%1'9-%01-20-)%B.--%CD'//-70%
кино
(вижте "Свързване на звука от телевизор
2(,<'%$)'9%*+%2/,%'01-)%,-3<7-.E%'/%;2:-%!"F=
или други устройства" на страница 12).
% G.</:%2%4<:1%N;--,%456#%72A@-8%7'//-70%
1 Използвайки високоскоростен HDMI кабел,
01-%I>B='!F.'J@G*K%7'//-70')%'/%&'()%
свържете HDMI OUT (ARC) конектора на
1'9-%01-20-)%0'%01-%I>B=%7'//-70')%'/%
вашата
система за домашно кино към HDMI
01-%*+=
конектора на телевизора.
*1-%456#%7'//-70')%'/%01-%*+%9<:10%A-%
HDMI
конекторът на телевизора може да е
@2A-@-,%I>B='=A=%
обозначен с HDMI IN.
<
'
TV
2 Включете HDMI-CEC функцията на вашия
%телевизор.
H/%&'()%*+8%0()/%'/%456#ODPD=%Q')%
За подробности вижте ръководството
,-02<@.8%.--%01-%*+%(.-)%92/(2@=
на телевизора.
% ?1-/%&'(%;@2&%2%,<.7%'/%&'()%1'9-%
!!
Когато
пуснете диск във вашата система за
01-20-)8
%01-%3<,-'%<.%2(0'920<72@@&%
домашно
кино,
видеото автоматично се
появява
на телевизора, а звукът автоматично
,<.;@2&-,%'/%*+%2/,%01-%2(,<'%<.%
се чува
през системата за домашно кино. %
2(0'920<72@@&%;@2&-,%'/%01-%1'9-%01-20-)=
3 За да чувате звука от телевизионните
% *'%;@2&%2(,<'%$)'9%*+%;)':)29.%01)'(:1%
програми през вашата система за домашно
&'()%1'9-%01-20-)8%7'//-70%2/%2,,<0<'/2@%
кино, свържете допълнителен аудио кабел
2(,<'%72A@-%B.--%CD'//-70%2(,<'%$)'9%*+%
(вижте "Свързване на звука от телевизор или
2/,%'01-)%,-3<7-.E%'/%;2:-%!"F=%
други устройства" на страница 12).
Ако звукът от телевизора не се чува
%4 #$%2(,<'%$)'9%01-%*+%,'-.%/'0%;@2&%
автоматично през системата за домашно
2(0'920<72@@&%'/%&'()%1'9-%01-20-)8%.-0%(;%
кино, настройте звука ръчно (вижте
01-%2(,<'%92/(2@@&%B.--%CN-0%(;%2(,<'%$')%
"Свързване на звука от телевизор или други
7'//-70-,%,-3<7-.E%'/%;2:-%!RF=
устройства" на страница 13).
E
(
L
Забележка
A%#+
•‡Ако
телевизорът ви има DVI конектор, можете да
% #$%&'()%*+%12.%2%5+#%7'//-70')8%&'(%72/%(.-%2/%
използвате HDMI/DVI адаптер за свързване с
456#S5+#%2,2;0-)%0'%7'//-70%0'%*+=
телевизора.
Видео с най-добро качество
<
''
TV
2 Превключете вашия телевизор на правилния видео
% H/%&'()%*+8%.I<071%0'%01-%7'))-70%3<,-'%</;(0=
вход.
3 %За *'%;@2&%2(,<'%$)'9%*+%;)':)29.%01)'(:1%
да чувате звука от телевизионните програми
&'()%1'9-%01-20-)8%7'//-70%2/%2,,<0<'/2@%
през
вашата система за домашно кино, свържете
допълнителен
аудио кабел (вижте "Свързване на
2(,<'%72A@-%B.--%CD'//-70%2(,<'%$)'9%*+%
звука
от телевизор или други устройства" на
2/,%'01-)%,-3<7-.E%'/%;2:-%!"F=
страница
12).
H/%&'()%1'9-%01-20-)8%;)-..%D!FG*?%
Натиснете
бутона
SOURCE на вашата система за
)-;-20-,@&%0'%.-@-70%01-%7'))-70%2(,<'%</;(0=
домашно кино, за да изберете правилния аудио вход.
E
(
Свързване
на звука от
*%&&+,#'816$%'H0%3'./'8&6'
телевизор
или други устройства
%#-+0'6+5$,+4
Пускане на звука от телевизор или други
устройства
през вашата система за домашно кино.
J@2&%2(,<'%$)'9%*+%')%'01-)%,-3<7-.%01)'(:1%
&'()%1'9-%01-20-)=
Използвайте
връзката с най-добро качество на
G.-%01-%A-.0%K(2@<0&%7'//-70<'/%232<@2A@-%'/%&'()%
телевизора,
системата за домашно кино и други
*+8%1'9-%01-20-)8%2/,%'01-)%,-3<7-.=%
устройства.
A%#+
Забележка
•‡Аудио
връзките в това ръководство са само
% *1-%2(,<'%7'//-70<'/.%</%01<.%(.-)%92/(2@%2)-%
препоръчителни.
Можете да използвате и други
'/@&%)-7'99-/,20<'/.=%L'(%72/%(.-%'01-)%
връзки.
7'//-70<'/.%0''=
•‡Когато
вашата система за домашно кино и
% ?1-/%&'()%1'9-%01-20-)%2/,%*+%2)-%
телевизорът
са свързани чрез HDMI ARC, аудио
7'//-70-,%01)'(:1%I>B='@G*8%2/%2(,<'%
7'//-70<'/%<.%/'0%)-K(<)-,=
връзка не се изисква.
!"
12
?A
БГ
Звук
с най-добро качество
C*&+(H,.$%+I(.,/%0
Използвайки
оптичен кабел, свържете OPTICAL
X50&6'-&')G,0+-C'+-TC%3'+)&&%+,',$%'8@><;JF'
конектора
на
вашата система за домашно кино
+)&&%+,)1')&'()*1'$)2%',$%-,%1',)',$%'
към
OPTICAL OUT конектора на телевизора или
8@><;JF(89>'+)&&%+,)1')&',$%'9:')1'),$%1'
друго
.%/0+%7устройство.
Цифровият
оптичен конектор може да е
9$%'.060,-C')G,0+-C'+)&&%+,)1'206$,'T%'C-T%C%.'
обозначен
с SPDIF, SPDIF OUT или OPTICAL.
)@D<K3')@D<K(89>3')1'8@><;JF7'
((
TV
8-+%0"(6G(;0""*3+(.,/%0(+'20,#'(.(/%#%+.$(
Опция
2: Свързване на звука чрез
30.L%.$(3.?$*
цифров
коаксиален кабел
Звук
с добро качество
M00/(H,.$%+I(.,/%0(
Използвайки
коаксиален кабел, свържете
X50&6'-'+)-U0-C'+-TC%3'+)&&%+,',$%';8JN<JF'
COAXIAL
конектора на вашата система за
+)&&%+,)1')&'()*1'$)2%',$%-,%1',)',$%'
домашно
кино към COAXIAL/DIGITAL OUT
;8JN<JFOD<M<>JF(89>'+)&&%+,)1')&',$%'9:'
конектора
на телевизора или друго устройство.
)1'),$%1'.%/0+%7
Цифровият
коаксиален конектор може да е
9$%'.060,-C'+)-U0-C'+)&&%+,)1'206$,'T%'C-T%C%.'
обозначен
с
DIGITAL AUDIO OUT.
D<M<>JF(J9D<8(89>7'
((
8-+%0"(7G(;0""*3+(.,/%0(+'20,#'(.".$0#(
Опция
3: Свързване на звука чрез
.,/%0(3.?$*&
аналогови аудио кабели
Звук
с базово качество
C.&%3(H,.$%+I(.,/%0
Използвайки
аналогов кабел, свържете AUX
X50&6'-&'-&-C)6'+-TC%3'+)&&%+,',$%'J9N'
конекторите
на вашата система за домашно кино
+)&&%+,)15')&'()*1'$)2%',$%-,%1',)',$%'
към
AUDIO OUT конекторите на телевизора или
J9D<8(89>'+)&&%+,)15')&',$%'9:')1'),$%1'
друго
.%/0+%7устройство.
((
VCR
! "# $%& '
Български
8-+%0"(5G(;0""*3+(.,/%0(+'20,#'(.(/%#%+.$(
Опция
1: Свързване на звука чрез
0-+%3.$(3.?$*
цифров
оптичен кабел
Настройка
на звука за свързаните
)*+(,-(.,/%0(102(30""*3+*/(/*4%3*&
устройства
#$%&'()*'+)&&%+,'-'.%/0+%',)'()*1'$)2%'
Когато
свързвате дадено устройство към вашата
,$%-,%13'+$%+4',$%'-*.0)'5%,,0&657
система
за домашно кино, проверете аудио
настройките.
' 8&'()*1'9:'-&.'),$%1'.%/0+%53',*1&')&'
1 Изключете HDMI-CEC функцията на вашия
;<=>?@A@7'B)1'.%,-0C53'5%%',$%'*5%1'
телевизор
и другите устройства. За подробности
2-&*-C')D',$%'9:'-&.',$%'),$%1'.%/0+%7
вижте
ръководствата на телевизора и другите
устройства.
2 От6HOHFW¶$PSOLÀHU·IURPWKH79VSHDNHUV
менюто за високоговорителите на телевизора
2%&*7'B)1'.%,-0C53'5%%',$%'9:'*5%1'2-&*-C7
изберете
‘Amplifier’ (Усилвател). За подробности
вижте
ръководството
на телевизора.
' 8&'()*1'$)2%',$%-,%13',*1&')&'E(5,%2'
3 Включете функцията System Audio Control на
F*.0)'@)&,1)C3'-&.',$%&'2-G',$%'-*.0)'
вашата
система за домашно кино, след което
)D',$%'+)&&%+,%.'.%/0+%',)',$%'+)11%+,'
разпределете
звука от свързаното устройство
към+)&&%+,)15')&'()*1'$)2%',$%-,%1'H5%%'IJC-('
правилните конектори на вашата система за
домашно
кино (вижте "Пускане на звук от
-*.0)'D1)2'$)2%',$%-,%1K')&'G-6%'LMN7
системата
за домашно кино" на страница 25).
>D',$%'+)&&%+,%.'.%/0+%'05'&),';<=>?@A@'
Ако
свързаното устройство не поддържа HDMI+)2GC0-&,3'G1%55')89:;!'1%G%-,%.C(')&'()*1'
CEC,
натиснете неколкократно бутона SOURCE на
$)2%',$%-,%1',)'5%C%+,',$%'+)11%+,'-*.0)'0&G*,7
вашата
система за домашно кино, за да изберете
правилния аудио вход.
5
6
7
Интернет
<"+*2"*+
Свържете вашата система за домашно кино към
@)&&%+,'()*1'$)2%',$%-,%1',)',$%'0&,%1&%,'-&.'%&O)(P
интернет
и се наслаждавайте на:
‡YouTube
=0,>,?*(4%/*0&PQ1)R5%3'5%-1+$3'-&.'R-,+$'
•
филмчета: Браузвайте, търсете и
S)*9*T%'/0.%)5',$1)*6$',$%'>&,%1&%,'H5%%'
гледайте
YouTube филмчета в Интернет (вижте
"YouTube
филмчета" на страница 23).
IS)*9*T%'/0.%)5K')&'G-6%'L"N7
•
албуми Picasa: Отваряйте, търсете и
‡Уеб@%3.&.(A*?(.$?,B&P'F++%553'5%-1+$3'-&.'/0%R'
G$),)5'5,)1%.'0&'()*1'J0+-5-'R%T'-CT*25'
разглеждайте
снимки, съхранени във вашите уеб
албуми
Picasa през Интернет (вижте "Уеб албуми
,$1)*6$',$%'>&,%1&%,'H5%%'IJ0+-5-'#%T'
Picasa"
на страница 23).
FCT*25K')&'G-6%'L"N7
приложения: Достъп до ексклузивни
•
‡BD-Live
CDEF%4*(.--$%3.+%0"&P'F++%55'%U+C*50/%'
услуги
от Blu-ray дискове с активирана функция BD5%1/0+%5'D1)2',$%'Q<?V0/%'%&-TC%.'QC*?1-('
Live.05+5'H5%%'IQ<?V0/%')&'QC*?1-(K')&'G-6%'!WN7
(вижте "BD-Live при Blu-ray" на страница 18).
•
Актуализиране
на софтуера: Актуализиране на
‡ )01+A.2*(,-/.+*P'*G.-,%',$%'$)2%',$%-,%1'
софтуера
на
системата
за домашно кино чрез
5)D,R-1%',$1)*6$',$%'&%,R)14'H5%%'IXG.-,%'
мрежата
(вижте
"Актуализиране
на софтуера през
5)D,R-1%',$1)*6$',$%'>&,%1&%,K')&'G-6%'"YN7
Интернет" на страница 30).
;.,+%0"
Внимание
•‡Запознайте
се с мрежовия рутер и мрежовите
' B-20C0-10Z%'()*15%CD'R0,$',$%'&%,R)14'1)*,%1'-&.'
принципи,
преди да се опитате да свържете
&%,R)140&6'G10&+0GC%5'T%D)1%'()*',1(',)'+)&&%+,'
системата
за домашно кино към компютърна мрежа.
,$%'$)2%',$%-,%1',)'-'&%,R)147'>D'&%+%55-1(3'
Ако е необходимо, прочетете документацията, която
1%-.'.)+*2%&,-,0)&',$-,'-++)2G-&0%5',$%'
придружава
мрежовите компоненти. Philips не носи
&%,R)14'+)2G)&%&,57'J$0C0G5'05'&),'1%5G)&50TC%'
отговорност
за загубени, повредени или нарушени
D)1'C)5,3'.-2-6%.3')1'+)11*G,'.-,-7
данни.
БГ
!P
13
!"
>()#*&$-++#$,(-+
Кабелна
връзка
Свържете
вашата система за домашно кино към
>911&-.#=97%#39?&#.3&0.&%#.9#=97%#%97.&%#
рутера
с мрежов кабел.
.3%97<3#0#1&.89%:#-0C,&*
Какво
ви трябва:
>"@,&A-6&+##*
•
рутер (с активиран DHCP).
‡Мрежов
@#1&.89%:#%97.&%#(8;.3#AB>$#&10C,&2)*
‡Мрежов
@#1&.89%:#-0C,&#(RS"T#'.%0;<3.#-0C,&)*
•
кабел (прав кабел RJ45).
‡
F9%#JAEU;N&#044,;-0.;91#012#'9L.80%&#
• За BD-Live приложения и актуализиране на
7420.&/#?0:&#'7%&#.30.#.3&#1&.89%:#%97.&%#
софтуера,
се уверете, че мрежовият рутер има
KDVDFFHVVWRWKH,QWHUQHWDQGWKHÀUHZDOOLV
достъп
до Интернет и защитната стена (firewall)
2;'0C,&2*
е деактивирана.
5#,&67&,"#&'()#*&+#,'-)%
Настройка
на кабелната мрежа
Свържете
вашата система за домашно кино към
>911&-.#=97%#39?&#.3&0.&%#.9#=97%#%97.&%#0'#
рутера,
както е показано по-долу, след което
'3981#C&,98/#012#.3&1#'8;.-3#91#.3&#2&N;-&'*
включете устройствата.
&&
LAN
3
;
B
C
J
L
!"
14
I<
БГ
1
2
3
Натиснете .
3#Изберете
+&,&-.#45#,678/#012#.3&1#4%&''#9:*
[Setup], след което натиснете ОК.
;#Изберете
+&,&-.#4<#,'-)%8#5#4=(#'&<#,'-)%&
[Network] > [View Network Settings],
5#,,(+/.8/#012#.3&1#4%&''#9:*
след което натиснете ОК.
!# 63&#-7%%&1.#1&.89%:#'&..;1<'#0%&#
! Появяват
се текущите настройки на
2;'4,0=&2*
мрежата.
>()#?#..&$-++#$,(-+
Безжична
връзка
Свържете
вашата система за домашно кино към
>911&-.#=97%#39?&#.3&0.&%#.9#=97%#%97.&%#
рутера
чрез
безжична връзка.
.3%97<3#0#8;%&,&''#-911&-.;91*
Какво
ви трябва:
>"@,&A-6&+##*
‡Мрежов
@#1&.89%:#%97.&%#(8;.3#AB>$#&10C,&2)*
•
рутер (с активиран DHCP).
‡
@#D;EF;#291<,&#(G92&,H#$3;,;4'#DIJ!!!K)*
• Wi-Fi приставка (Модел: Philips WUB1110).
‡ F9%#'9L.80%&#7420.&/#?0:&#'7%&#.30.#.3&#
• За актуализиране на софтуера, се уверете, че
1&.89%:#%97.&%#30'#0--&''#.9#.3&#M1.&%1&.#
мрежовият
рутер има достъп до Интернет и не
DQGLVQRWUHVWULFWHGE\ÀUHZDOOVRURWKHU
е ограничен от защитната стена (firewall) или
'&-7%;.=#'='.&?'*
друга система за сигурност.
5#,&67&,"#&'()#?#..&+#,'-)%
Настройка
на безжичната връзка
www
1 Свържете системата за домашно кино към
# >911&-.#.3&#39?&#.3&0.&%#.9#0#1&.89%:#
мрежов
рутер (вижте "Кабелна връзка" на
%97.&%#.3%97<3#0#8;%&2#-911&-.;91#('&&#
страница
14).
OD;%&2#-911&-.;91P#91#40<&#!")*
2 #Включете
телевизора и превключете на
67%1#91#=97%#6Q/#012#'8;.-3#.9#.3&#-9%%&-.#
правилния
източник за системата за домашно
'97%-&#L9%#.3&#39?&#.3&0.&%*
кино.
# $%&''# #(1-2#)*
3 Натиснете .
# +&,&-.#45#,678/#012#.3&1#4%&''#9:*
4 Изберете [Setup], след което натиснете ОК.
+&,&-.#4<#,'-)%8#5#4<#,'-)%&D+.,@??@,(-+8#
5 #Изберете
[Network] > [Network Installation] >
5#4>()#*&EI,"#)+#,H8/#012#.3&1#4%&''#9:*
[Wired (Ethernet)], след което натиснете ОК.
# F9,,98#.3&#;1'.%7-.;91'#91#.3&#6Q#.9#
6 Следвайте
инструкциите на телевизора, за да
-9?4,&.&#.3&#'&.74*
направите настройката.
# 63&#39?&#.3&0.&%#-911&-.'#.9#.3&#
!!
Системата
за домашно кино се свързва с
;1.&%1&.*#ML#-911&-.;91#L0;,'/#'&,&-.#4K#,)A8/#
Интернет. Ако връзката е неуспешна,
012#.3&1#4%&''#9:*
изберете [Retry], след което натиснете ОК.
+&,&-.#4G(+(."8/#012#.3&1#4%&''#9:#.9#&V;.*
7 #Изберете
[Finish], след което натиснете ОК за
да излезете.
0
!"#$%&'()#*&+#,'-)%&.#,,(+/.
Проверете
настройките на кабелната
мрежа
0# $%&''# #(1-2#)*
Свържете
вашата система за домашно кино към
>911&-.#=97%#39?&#.3&0.&%#.9#=97%#%97.&%#0'#
рутера,
както
е показано по-долу, след което
'3981#C&,98/#012#.3&1#'8;.-3#91#.3&#2&N;-&'*
включете устройствата.
&&
Wi-Fi
www
1 Свържете системата за домашно кино към
# >911&-.#.3&#39?&#.3&0.&%#.9#0#1&.89%:#
мрежов рутер чрез безжична връзка (вижте
%97.&%#.3%97<3#0#8;%&,&''#-911&-.;91#('&&#
"Безжична
връзка" на страница 14).
OD;%&,&''#-911&-.;91P#91#40<&#!")*
2 Включете телевизора и превключете на
# 67%1#91#=97%#6Q/#012#'8;.-3#.9#.3&#-9%%&-.#
правилния
източник за системата за домашно
'97%-&#L9%#.3&#39?&#.3&0.&%*
кино.
# $%&''# #(1-2#)*
3 Натиснете .
+&,&-.#45#,678/#012#.3&1#4%&''#9:*
4 #Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
+&,&-.#4<#,'-)%8#5#4<#,'-)%&D+.,@??@,(-+8#
5 #Изберете
[Network] > [Network Installation] >
5#4>()#?#..&E>(FG(H8/#012#.3&1#4%&''#9:*
[Wireless (Wi-Fi)] и натиснете ОК.
0
3
;
B
C
(
M
5'+BO)P%/+$+&&)"+1P-/O)&+11%"#&
Проверете
настройките на безжичната
мрежа
7' @3(&&' 'AQ-0+C8
1
2
3
Натиснете
.
?'Изберете
=(-()*'K8+1.CLG'2,4'*$(,'.3(&&'9I8
[Setup] и натиснете ОК.
H'Изберете
=(-()*'K:+1P-/OL'K'KR%+P)S%/+$+&&)
[Network] > [View Wireless Settings],
8+11%"#&LG'2,4'*$(,'.3(&&'9I8
след което натиснете ОК.
!' #$(')033(,*'L%MI%'&(**%,7&'23('4%&.-2/(48
! Появяват се текущите Wi-Fi настройки.
6
на системата
()Използване
*&+),-./)'-0+)
за домашно кино
1'+21+/
Тази част ще ви помогне да използвате системата
за домашно кино за възпроизвеждане на
#$%&'&()*%+,'$(-.&'/+0'0&('*$('$+1('*$(2*(3'*+'
съдържание
от най-различни източници.
.-2/'1(4%2'53+1'2'6%4('32,7('+5'&+03)(&8
Преди
да започнете
•3+4-/+),-.)&12/1
Направете необходимите връзки, описани в
‡ръководството
92:('*$(',()(&&23/')+,,()*%+,&'4(&)3%;(4'
за бърз старт и пълното
%,'*$('<0%):'&*23*'70%4('2,4'*$('0&(3'
ръководство.
12,02-8
• Превключете телевизора на правилния източник
‡ =6%*)$'*$('#>'*+'*$(')+33()*'&+03)('5+3'*$('
за системата
за домашно кино.
$+1('*$(2*(38
Избор
на звук
5'--&+)&-."6
Този раздел ви помага да изберете идеалния звук
#$%&'&()*%+,'$(-.&'/+0')$++&('*$('%4(2-'&+0,4'5+3'
за вашето видео или музика.
/+03'?%4(+'+3'10&%)8
1 'Натиснете
SOUND SETTINGS.
@3(&&' )89*:;)8!<<=:>88
2 'Натиснете
бутоните за навигация (наляво/
@3(&&'*$(':2@%#21%-")A.11-"&'A-(5*B3%7$*C'*+'
надясно)
за достъп до звуковите опции.
2))(&&'*$('&+0,4'+.*%+,&'+,'*$('4%&.-2/8'
7
?
Звукова
опция
8-."6)&+11%"#&
Описание
;+&B/%C1%-"
89*:;
SOUND
=(-()*'2'&+0,4'1+4(8
Избор
на звуков режим.
8*DD9*:;
SURROUND
=(-()*'&033+0,4'&+0,4'+3'
Избор
на звук съраунд или
&*(3(+'&+0,48
стерео
звук.
<D!3E!
TREBLE
D$2,7('*$('$%7$'53(E0(,)/'
Регулиране
на изходното ниво
на +0*.0*8
високите честоти.
3F88
BASS
D$2,7('*$('-+6'53(E0(,)/'
Регулиране
на изходното ниво
на +0*.0*8
ниските честоти.
F*;)8G:5
AUDIO
SYNC
F(-2/'*$('204%+'*+'12*)$'*$('
Забавяне
звука, за да
?%4(+8 на видеото.
съответства
3 Изберете опция и натиснете OK.
' =(-()*'2,'+.*%+,G'2,4'*$(,'.3(&&'9I8
4 Натиснете
BACK за да излезете.
H
J'
@3(&&'
)3F5I'*+'(H%*8
БГ
!:
15
!"
! "# $%& '
Български
6 Следвайте инструкциите на телевизора, за да
' I+--+6'*$('%,&*30)*%+,&'+,'*$('#>'*+'
завършите
настройката.
)+1.-(*('*$('&(*0.8
! Системата за домашно кино се свързва с
!' #$('$+1('*$(2*(3')+,,()*&'*+'*$('
Интернет.
връзката е неуспешна,
%,*(3,(*8Ако
'J5')+,,()*%+,'52%-&G
'&(-()*'KD+1/,LG'
изберете
[Retry],
след
което
натиснете
ОК.
2,4'*$(,'.3(&&'9I8
7 Изберете [Finish] и натиснете ОК за да
' =(-()*'KN%"%&'LG'2,4'*$(,'.3(&&'9I'*+'(H%*8
излезете.
9+,-/)G+/.
Звуков
режим
Изберете
предварително дефиниран звуков
6HOHFWSUHGHÀQHGVRXQGPRGHVWRVXLW\RXU
режим,
подходящ за вашето видео или музика.
>:7*$'$&')%4:-;
SOUND SETTINGS.
1 'Натиснете
F&*44' )9<8>!)9=;;@>H9;
2 'Изберете
SOUND и натиснете OK.
L*0*-+'9<8>!5',.7'+(*.'/&*44'<E;
3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/
' F&*44'+(*'>'3"I'("+-)J,((+-#'G%/M7$C.K'+$'
надолу),
за да изберете настройка от дисплея:
4*0*-+','4*++:.I'$.'+(*'7:4/0,1N
• MOVIE:
Кино преживяване, специално
‡ K<L@=N'O.P$1','-:.*),+:-',%7:$'
подобрено
за филми.
*Q/*&:*.-*5'4/*-:,001'*.(,.-*7'@$&'
)$>:*4;
• MUSIC:
Пресъздайте оригиналната
‡ K89@AN'?*-&*,+*'+(*'$&:I:.,0'&*-$&7:.I'
звукозаписна
среда на вашата музика, в
*.>:&$.)*.+'$@'1$%&')%4:-5':.'+(*'
студиото или на концерт.
4+%7:$'$&',+','-$.-*&+;
• ORIGINAL: Усетете оригиналния звук на
‡ <M@H@>NON'OQ/*&:*.-*'+(*'$&:I:.,0'
вашите
филми или музика, без добавени
4$%.7'$@'1$%&')$>:*4',.7')%4:-5'
звукови
ефекти.
C:+($%+',77*7'4$%.7'*@@*-+4;
• NEWS:
Чуйте всяка дума при оптимизиран
‡ >=%9N'R*,&'*>*&1'C$&7'C:+('
говор$/+:):S*7'4/**-(',.7'-0*,&'>$-,04;
и ясни вокали.
‡ HNK@>HN'O.P$1'+(&:00:.I',&-,7*'
• GAMING:
Забавлявайте се с ясни аркадни
4$%.745':7*,0'@$&',-+:$.9/,-T*7'>:7*$'
звуци, идеални за динамични видео игри или
I,)*4'$&'0$%7'/,&+:*4;
шумни купони.
' F&*44'<EWRFRQÀUP
4 Натиснете OK за да потвърдите.
7
2
?
F
9,11+,-/)#+,-/)G+/.
Звуков
режим съраунд
Потопете
се в звука с режимите за звук съраунд
OQ/*&:*.-*',.':))*&4:>*',%7:$'*Q/*&:*.-*'C:+('
4%&&$%.7'4$%.7')$7*4;
1
Натиснете SOUND SETTINGS.
7
2'Натиснете
L*0*-+'98MM<8>!5',.7'+(*.'/&*44'<E;
3
бутоните за навигация (нагоре/
?'надолу),
F&*44'+(*'>'3"I'("+-)J,((+-#'G%/M7$C.K'+$'
за да изберете от следните настройки:
F&*44' SURROUND
)9<8>!)9=;;@>H9;
2 'Изберете
и натиснете OK.
4*0*-+'+(*'@$00$C:.I'4*++:.I4N
• AUTO: Звук съраунд, базиран на звуковия
‡ N8;<N'L%&&$%.7'4$%.7'B,4*7'$.'+(*'
поток.
,%7:$'4+&*,);
• V‡SURR:
Виртуален съраунд.
L)98MMN'3:&+%,0'L%&&$%.7;
‡ 9;=M=<N'DC$9-(,..*0'4+*&*$'4$%.7;'
• STEREO:
Двуканален стерео звук. Идеален
<7*,0'@$&'0:4+*.:.I'+$')%4:-;
за слушане на музика.
F' F&*44'<EWRFRQÀUP
4 Натиснете OK за да потвърдите.
=P,'6"Q.1
Еквилайзер
Променете
настройките на високите честоти
6(,.I*'+(*'(:I('@&*U%*.-1'G+&*B0*K',.7'0$C'
(TREBLE)
и
ниските
честоти (BASS) на системата за
@&*U%*.-1'GB,44K'4*++:.I4'$@'+(*'($)*'+(*,+*&;
домашно
кино.
' F&*44'
)9<8>!)9=;;@>H9;
1 Натиснете SOUND SETTINGS.
' L*0*-+';M=RO='$&'RN995',.7'+(*.'/&*44'
2 Изберете
<E; TREBLE или BASS и натиснете OK.
3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/
' F&*44'+(*'>'3"I'("+-)J,((+-#'G%/M7$C.K'+$'
надолу), за да променете честотата.
-(,.I*'+(*'@&*U%*.-1;
4 Натиснете OK за да потвърдите.
7
2
?
F'
F&*44'<EWRFRQÀUP
!"
16
=>
БГ
!"#$#
Дискове
Вашата система за домашно кино може да
#$%&'($)*'+(*,+*&'-,.'/0,1'23245
'36245
'6245'
възпроизвежда
DVD,VCD, CD и Blu-ray
дискове,
,.7'80%9&,1'7:4-4;
'
<+'-,.',04$'/0,1'7:4-4'+(,+'1$%=>*'
както и такива, които сте записали у дома, като
),7*',+'($)*5
например
CD-R'4%-(',4'629?'7:4-4'$@'/($+$4',.7'
дискове със снимки и музика.
)%4:-;
%&'()*+,)-../
За аудио или 2D видео:
0+1)',/"+)+1)2!)3"/.+4)
•
и видео връзка между вашата система за
‡Аудио
A%7:$',.7'>:7*$'-$..*-+:$.'B*+C**.'1$%&'
домашно
кино и телевизора.
($)*'+(*,+*&',.7'+(*'D3;
‡
A.',%7:$'$&','>:7*$'7:4-;
• Аудио или видео диск.
Какво ви трябва
Пускане
56'*)/"#$#на дискове
))
7'
E(*.'1$%'4C:+-('$.'1$%&'($)*'+(*,+*&5'
/&*44'589:);<)<5=>'+$'$/*.'+(*'7:4-'
1 Когато
включите вашата система за домашно
-$)/,&+)*.+;
кино,
натиснете PUSH TO OPEN, за да
отделението за диск.
'отворите
<.4*&+','7:4-5',.7'+(*.'-0$4*'+(*'7:4-'
-$)/,&+)*.+;
2 Поставете диск и затворете отделението за
!' #$%&'D3'4C:+-(*4'+$'+(*'-$&&*-+'4$%&-*'
диск.
,.7'+(*'7:4-'/0,14',%+$),+:-,001;
! Телевизорът
се превключва на правилния
2
?'
източник и дискът се пуска автоматично.
<@'+(*'7:4-'7$*4'.$+'/0,1',%+$),+:-,0015'/&*44'
!@9A'$&'4*0*-+'BC6'*)!"#$D':.'+(*'($)*'
3 Ако дискът не се пусне автоматично, натиснете
)*.%5',.7'+(*.'/&*44'<E;
DISC
или изберете [play Disc] в началното
'меню,
F&*44'+(*'/0,1'B%++$.4'+$'-$.+&$0'/0,1'G4**'
след което натиснете OK.
HF0,1'B%++$.4='$.'/,I*'!JK;
3 Използвайте бутоните за възпроизвеждане, за
F
да контролирате възпроизвеждането (вижте
"Бутони за възпроизвеждане" на страница 17).
Бутон
F211,"
Бутони за
83C%#31%,"/
навигация
D211,"&
ОК
Действие
>*1%,"
Навигация в менютата.
R)/,N)&(%7(.*18
Потвърждаване на въвеждане или
6A
&RQÀUPDQHQWU\RUVHOHFWLRQ
избор.
B %<J$3)?
Стартиране
или продължаване
:&)0&%-0%0(1*7(%;6)28
на възпроизвеждането.
9)*1(%;6)28
\\
Спиране на пауза.
:&-;%;6)28
x
Спиране на възпроизвеждането.
:G,;%&-%&'(%;0(/,-*1%-0%.(E&%
%=%
?b/B?
Преминаване към предишната/
WUDFNFKDSWHURUÀOH
следв.
песен, глава или файл.
S)1&%I)3G>)0+1%-0%$)1&%
%=%
m/M
Превъртане назад или напред.
$-0>)0+18%90(11%0(;()&(+62%&-%
Натиснете
неколкократно, за да
3').N(%&'(%1()03'%1;((+8
промените
скоростта на
превъртане.
83C%#31%,"/
T-&)&(%&'(%;,3&*0(%36-3G>,1(%
Бутони
за
Завъртане
на картината по
D211,"&%<*;=
-0%3-*.&(0B36-3G>,1(8
навигация
часовниковата
стрелка или
+->.?
(нагоре/надолу) обратно.
(7F:;:M!
:(6(3&%1*I&,&6(%6).N*)N(%$-0%
SUBTITLE
Избор
/,+(-8 на език за субтитрите
към видеото.
J6JI7J/
U33(11%-0%(E,&%&'(%+,13%7(.*8
POP-UP MENU / Вход или изход от менюто на
P!87Q9;(@/
DISC MENU
диска.
P!87
OPTIONS
Достъп по разширени опции по
U33(11%&'(%)+/).3(+%-;&,-.1%
/6J:;68( време
на възпроизвеждането на
>'(.%2-*%;6)2%2-*0%)*+,-5%
вашите
аудио, видео или
YLGHRRUPHGLDÀOHV
мултимедийни
файловеVHH
(вижте
VU*+,-5%/,+(-5%).+%;,3&*0(%
"Опции
за аудио, видео и
снимки"
на страница 20).
-;&,-.1F%-.%;)N(%QW?8
За
видео формати като DivX:
S-0%/,+(-%$-07)&1%1*3'%)1%M,/XY
‡За да
K-%1&-;%;6)25%;0(11%
8
•
спрете възпроизвеждането,
натиснете x.
‡
K-%0(1*7(%&'(%/,+(-%$0-7%>'(0(%2-*%
• За да продължи видеото от там, където сте го
1&-;;(+5%;0(11% %<J$3)?8
натиснете B.
‡спрели,
K-%;6)2%&'(%/,+(-%$0-7%&'(%1&)0&5%;0(11%6A8
• За да пуснете видеото отначало, натиснете OK.
9%&0$3)/R."2/O,+/G@9/3"4/(G@9
Показване
на менюто за VCD и SVCD
Показване
на менюто със съдържание при VCD и
M,1;6)2%&'(%3-.&(.&%7(.*%-.%CZM%).+%:CZM%
SVCD
+,1318 дискове.
.
1 %Натиснете
90(11% %<S,R.?8
2 Изберете [Setup] > [Preference], след което
% :(6(3&%K(.120L%L%KJ+.O.+."*.L5%).+%&'(.%
натиснете ОК.
;0(11%6A8
3 Изберете [VCD PBC] > [On], след което
% :(6(3&%KG@9/JF@L%L%K6"L5%).+%&'(.%;0(11%
натиснете ОК.
()"*'+,"%-./0%*12+./3"4/&,2"4
Синхронизиране
на картината и звука
Ако
звукът и картината не са синхронизирани,
#$%&'(%)*+,-%).+%/,+(-%)0(%.-&%12.3'0-.,4(+5%
забавете
звука, за да съответства на картината.
+(6)2%&'(%)*+,-%&-%7)&3'%&'(%/,+(-8
1 %Натиснете
SOUND SETTINGS.
90(11% /(6789/(!::;8<(8
2 Изберете AUD SYNC и натиснете OK.
% :(6(3&%>79/(?8@5%).+%&'(.%;0(11%6A8
3 Натиснете бутоните за навигация (нагоре/
%надолу),
90(11%&'(%83C%#31%,"/D211,"&%<*;=+->.?%&-%
за да синхронизирате звука с
12.3'0-.,4(%&'(%)*+,-%>,&'%&'(%/,+(-8
картината.
90(11%6AWRFRQÀUP
4 %Натиснете
OK за да потвърдите.
5
=
B
E
F,"2&/G%.H/,"/F$2I+3)
BonusView
при Blu-ray
Blu-ray
дисковете, които поддържат функцията
@.%A6*B0)2%+,131%&')&%1*;;-0&%&'(%A-.*1%
BonusView
(известна още като Picture-In-Picture) ви
C,(>5%(.D-2%(E&0)%3-.&(.&5%1*3'%)1%)%+,0(3&-0F1%
дават
възможност да гледате специално
3-77(.&)025%>',6(%2-*%>)&3'%&'(%7),.%$()&*0(8%
съдържание,
като например коментари на
A-.*1%C,(>%,1%)61-%G.->.%)1%;,3&*0(B,.B;,3&*0(8
режисьора, докато гледате основния филм.
% H.)I6(%A-.*1%C,(>%<;,3&*0(B,.B;,3&*0(?%,.%
1 Активирайте BonusView (Picture-In-Picture) в
&'(%A6*B0)2%+,13%7(.*8
менюто на Blu-ray диска.
% J',6(%2-*%;6)2%&'(%7),.%$()&*0(5%;0(11% /
2 По време на основния филм, натиснете
6J:;68(8
OPTIONS.
!% K'(%-;&,-.1%7(.*%,1%+,1;6)2(+8
! Появява се менюто с опции
:(6(3&%KJ;J/(.$.*1%,"L%L%KJ;JL5%).+%&'(.%
3 %Изберете
[PIP Selection] > [PIP], след което
;0(11%6A8
натиснете
OK.
M(;(.+,.N%-.%&'(%/,+(-5
%9#9%-;&,-.%O!P%
!!
В %зависимост
от филма се появява
PIP опция
-0%OQP%,1%+,1;6)2(+8
[1] или
[2].
!!
Picture-In-Picture
видеото се появява в малък
% K'(%;,3&*0(B,.B;,3&*0(%/,+(-%,1%+,1;6)2(+%
прозорец.
,.%)%17)66%>,.+->8%
4 Изберете [2nd Audio Language] (втори език на
% :(6(3&%K="4/>24%,/M3"#23#.L%-0%K="4/
звука)
или [2nd Subtitle Language] (втори език
(2D1%1$./M3"#23#.L5%).+%&'(.%;0(11%6A8
на субтитрите), след което натиснете ОК.
% :(6(3&%&'(%6).N*)N(5%).+%&'(.%;0(11%6A8
5 Изберете езика, след което натиснете OK.
5
=
B
E
N
Забележка
8,1.
•‡За
да изключите BonusView, натиснете
% K-%&*0.%-$$%A-.*1%C,(>5%;0(11%
/6J:;68(5%
!OPTIONS, изберете [PIP Selection] > [Off] и
1(6(3&%KJ;J/(.$.*1%,"L%L%K6OOL5%).+%&'(.%;0(11%
натиснете
ОК.
6A8
5
=
B
6A8
Забележка
8,1.
•‡За
да пропуснете менюто със съдържание,
% K-%1G,;%&'(%3-.&(.&%7(.*5%1(6(3&%K6OOL8
изберете [Off].
БГ
!8
17
!"
! "# $%& '
Български
Бутони
за възпроизвеждане
J$3)/D211,"&
BD-Live
при Blu-ray
)!*+",'(/=()&5*?$@
Blu-ray
дисковете с BD-Live съдържание осигуряват
T4%-<3/&,6%=*(+(%H*)5%-./0*1'%+$4)'4)2%,++'((%
достъп
до допълнителни услуги, като интернет чат
,==*)*$4,<%G',)3&'(2%(3+5%,(%*4)'&4')%+5,)(%
сH*)5%)5'%=*&'+)$&2%<,)'()%A$1*'%)&,*<'&(2%E,A'(2%
режисьора, последни филмови трейлъри, игри,
H,<<>,>'&2%,4=%&*4E)$4'(7
тапети и рингтонове.
DE$4(@/5(=''<
Какво
ви трябва
‡Blu-ray
,%-<3/&,6%=*(+%H*)5%-./0*1'%+$4)'4)
•
диск с BD-Live съдържание
‡
Деактивиране
!"#$%&'()!*+",'на BD-Live
За да ограничите достъпа до BD-Live, включете
#$%&'()&*+)%,++'((%)$%-./0*1'2%)3&4%$4%)5'%-./
системата
за сигурност на BD-Live.
0*1'%('+3&*)67
.
1 %Натиснете
8&'((% %9./0':7
2 %Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
;'<'+)%23'45672%,4=%)5'4%>&'((%897
1
3
[Advanced] > [BD-Live security] > [On]
:%Изберете
;'<'+)%2;<,$=>'<7%?%2)!*+",'(#'>5?"4@7%?%
и натиснете
OK.
28=72%,4=%)5'4%>&'((%897
,4%*4)'&4')%+$44'+)*$4
•
връзка
‡Интернет
,%D;-%()$&,E'%='1*+'2%H*)5%,)%<',()%!U-%$G%
% -./0*1'%,++'((%*(%&'()&*+)'=7
!!
Достъпът
до BD-Live е ограничен.
• USBA'A$&6
памет-устройство с поне 1 GB памет
Забележка
A/4'
• BD-Live услугите варират в различните страни и
‡% -./0*1'%('&1*+'(%1,&6%G&$A%+$34)&6%)$%+$34)&62%
зависят
от диска.
,4=%='>'4=%$4%)5'%=*(+7
•‡Когато
използвате BD-Live, доставчикът на
% V5'4%6$3%3('%-./0*1'2%=,),%$4%)5'%=*(+%,4=%
съдържание
осъществява достъп до данните на
5$A'%)5',)'&%,&'%,++'(('=%L6%)5'%+$4)'4)%
>&$1*='&7
диска
и системата за домашно кино.
Достъп
до BD-Live с USB памет;>>'##()!*+",'(F"4E($(B3)(#4/?$C'(<',">'
устройство
-%Свържете
J$44'+)%6$3&%5$A'%)5',)'&%)$%)5'%5$A'%
1
вашата система за домашно кино към
4')H$&P%,4=%*4)'&4')%9(''%QO4)'&4')R%$4%>,E'%
домашната мрежа и Интернет (вижте
!W:7
"Интернет" на страница 13).
% J$44'+)%)5'%D;-%()$&,E'%='1*+'%)$%)5'%
2 Свържете USB памет-устройството към
5$A'%)5',)'&7%
системата за домашно кино.
‡ #5'%D;-%()$&,E'%='1*+'%*(%3('=%
• USB памет-устройството се използва за
)$%()$&'%)5'%=$H4<$,='=%-./0*1'%
съхранение
на изтегленото DB-Live
+$4)'4)7
съдържание.
% ;'<'+)%)5'%-./0*1'%*+$4%*4%)5'%=*(+%A'432%
3 Изберете
иконата на BD-Live в менюто на
,4=%)5'4%>&'((%897
диска
натиснете OK.
!% и-./0*1'%(),&)(%)$%<$,=7
%#5'%<$,=*4E%)*A'%
! BD-Live
започва да се зарежда. Времето за
='>'4=(%$4%)5'%=*(+%,4=%6$3&%*4)'&4')%
зареждане
зависи от диска и вашата
+$44'+)*$47
интернет връзка.
% 8&'((%)5'%A$,"C$4"/=(%544/=#%)$%4,1*E,)'%
1
:
Забележка
A/4'
•‡Не
можете да ограничите интернет достъпа при
% @$3%+,44$)%&'()&*+)%*4)'&4')%,++'((%$4%
предлаганите
на пазара Blu-ray дискове.
+$AA'&+*,<%-<3/&,6%=*(+(7%
USB
памет-устройствa
B3)(#4/?$C'(<',">'#
Гледане на снимки и филми, и слушане на музика
B4C$6%>*+)3&'(2
%,3=*$%,4=%1*='$%$4%,%D;-%()$&,E'%
от
USB памет-устройство.
='1*+'7 ви трябва
Какво
DE$4(@/5(=''<
•
USB памет-устройство, форматирано за FAT или
‡NTFS
F%D;-%()$&,E'%='1*+'%)5,)%*(%G$&A,))'=%G$&%
файл система и съвместимо с класа Mass
)$7RU17)6ÀOHV\VWHPVDQGFRPSOLHV
Storage.
H*)5%)5'%I,((%;)$&,E'%J<,((7
•
USB кабел, ако USB памет‡Удължителен
F%D;-%'K)'4(*$4%+,L<'2%*G%)5'%D;-%()$&,E'%
устройството
не пасва в конектора.
GHYLFHGRHVQRWÀWLQWRWKHFRQQHFWRU
Забележка
A/4'
•‡Можете
да използвате свързани чрез USB цифрови
% @$3%+,4%3('%=*E*),<%+,A'&,(%+$44'+)'=%L6%D;-%
фотоапарати
ако могат да възпроизвеждат файловете
LIWKH\FDQSOD\WKHÀOHVZLWKRXWXVLQJDVSHFLDO
без
да
се
използва
специална компютърна програма.
+$A>3)'&%>&$E&,A7
•‡За
да
пускате
DRM-защитени
DivX файлове от USB
% 7RSOD\'LY;'50SURWHFWHGÀOHVIURP
памет-устройство,
свържете
вашата
система за
,%D;-%()$&,E'%='1*+'2%+$44'+)%6$3&%5$A'%
)5',)'&%)$%,%#M%)5&$3E5%,4%N.IO%+,L<'7%
домашно
кино към телевизора чрез HDMI кабел.
G
4 Използвайте
бутоните за навигация, за да
-./0*1'2%,4=%)5'4%>&'((%89%)$%('<'+)%,4%
навигирате
в BD-Live, след което натиснете OK,
*)'A7
за да изберете някой елемент.
I&'$?(0'0/?@
Изчистване
на паметта
Ако
вашето памет-устройство няма достатъчно
OG%6$3&%()$&,E'%='1*+'%=$'(%4$)%5,1'%'4$3E5%
A'A$&6%G$&%)5'%-./0*1'%+$4)'4)2%+<',&%)5'%
памет
за BD-Live съдържанието, изчистете паметта
A'A$&6%$4%)5'%()$&,E'%='1*+'7
на
памет-устройството.
-%Натиснете
8&'((% %9./0':7
1
.
1
%
;'<'+)%23'45672%,4=%)5'4%>&'((%897
2 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
:%Изберете
;'<'+)%2;<,$=>'<7%?%2I&'$?(0'0/?@72%,4=%
3
[Advanced] > [Clear memory] и
)5'4%>&'((%897
натиснете
OK.
!% #5*(%+<',&(%)5'%<$+,<%A'A$&6%,4=%='<')'(%
! По този начин се изчиства локалната памет
WKH%'/LYHÀOHVWKDW\RXGRZQORDGHG
и се$4%6$3&%()$&,E'%='1*+'7
изтриват BD-Live файловете, които сте
изтеглили във вашето памет-устройство.
!"
18
JA
БГ
3OD\ÀOHV на файлове
Пускане
1 Свържете USB памет-устройството към
% J$44'+)%)5'%D;-%()$&,E'%='1*+'%)$%)5'%
системата
за домашно кино.
5$A'%)5',)'&7
2 Натиснете .
% 8&'((% %9./0':7
!!
Появява
се началното меню.
% #5'%5$A'%A'43%*(%=*(><,6'=7
3 Изберете [browse USB] и натиснете ОК.
% ;'<'+)%2%?/F#'(B3)72%,4=%)5'4%>&'((%897
! Появява се браузър за съдържание.
!% F%+$4)'4)%L&$H('&%*(%=*(><,6'=7
4 Изберете файл и натиснете OK.
6HOHFWDÀOHDQGWKHQSUHVV897
5 Използвайте
бутоните за възпроизвеждане, за
%да 8&'((%)5'%><,6L,+P%L3))$4(%)$%+$4)&$<%><,6%
контролирате възпроизвеждането (вижте
9(''%Q8<,6%L3))$4(R%$4%>,E'%!S:7
"Бутони
за възпроизвеждане" на страница 19).
1
:
G
H
Бутон
G<--," за
Бутони
навигация
+B)%#B-%,"1
E<--,"&
ОК
Действие
A2-%,"
Навигация в менютата.
Q%*):%A-'2-8D/C
Потвърждаване на въвеждане или
избор.
0?
&RQÀUPDQHQWU\RUVHOHFWLRQ
B
Стартиране или продължаване
?A%1A'.1'1-/D2-'9$%&C
'5K$BL<
на възпроизвеждането.
#%D/-'9$%&C
\\
Спиране на пауза.
?A.9'9$%&C
x
Спиране на възпроизвеждането.
?S)9'A.'AE-'91-*).D/'.1'8-MA'
'R'
?b/B?
Преминаване към предишната/
WUDFNFKDSWHURUÀOH
следв. песен, глава или файл.
m/M
T%/A'K%4SL%1,/'.1'0%/A'
Превъртане назад или напред.
'R'
Натиснете неколкократно, за да
0.1L%1,/C'#1-//'1-9-%A-,$&'A.'
промените скоростта на
4E%8:-'AE-'/-%14E'/9--,C
превъртане.
+B)%#B-%,"1
U.A%A-'AE-'9)4AD1-'4$.4SL)/-'.1'
Бутони
за
Завъртане на картината по
E<--,"&'5D9R 4.D8A-1V4$.4SL)/-C
навигация
часовниковата стрелка или
,.L8<
(нагоре/надолу) обратно.
;FGHIHJ!
?-$-4A'/DKA)A$-'$%8:D%:-'0.1'
SUBTITLE
Избор на език за субтитрите
*),-.C
към видеото.
10KHI0+; W44-//'AE-'%,*%84-,'.9A).8/'
OPTIONS
Достъп по разширени опции по
LE-8'&.D'9$%&'&.D1'%D,).='
време на възпроизвеждането на
YLGHRRUPHGLDÀOHV
вашите аудио, видео VHH
или
мултимедийни
файлове
(вижте
6WD,).='*),-.='%8,'9)4AD1-'
"Опции за аудио, видео и
.9A).8/7'.8'9%:-'XY<C
снимки" на страница 20).
(%)*
Пускане на DivX филми от:
#$%&'()*+'*),-./'01.2'3
• диск (вижте "Дискове" на страница 16),
‡ %',)/4'5/--'6()/4/7'.8'9%:-'!;<=
•
памет-устройство (вижте "USB памет‡USB%'>?@'/A.1%:-',-*)4-'5/--'6>?@'/A.1%:-'
устройства"
на страница 18).
,-*)4-/7'.8'9%:-'!B<C
Забележка
+,-.
• За да пускате DRM-защитени DivX файлове от диск
‡' 7RSOD\'LY;'50SURWHFWHGÀOHVIURPDGLVF
или
USB памет-устройство, свържете вашата система
.1'%'>?@'/A.1%:-',-*)4-='4.88-4A'&.D1'E.2-'
заAE-%A-1'A.'%'FG'AE1.D:E'%8'H(IJ'4%K$-C
домашно кино към телевизора чрез HDMI кабел.
VOD
код за DivX
/0(12,3.14,51(%)*
Преди да закупите DivX филми и да ги пуснете на
@-0.1-'&.D'9D14E%/-'()*+'*),-./'%8,'9$%&'AE-2'
вашата
система за домашно кино, регистрирайте
.8'&.D1'E.2-'AE-%A-1='1-:)/A-1'AE-'E.2-'AE-%A-1'
системата
за домашно кино на www.divx.com с
.8'LLLC,)*MC4.2'D/)8:'AE-'()*+'GN('4.,-C'
помощта
на DivX
VOD кода.
' #1-//'
'57,8.<C
1 Натиснете .
6
9' ?-$-4A':;.-<=>='%8,'AE-8'91-//'0?C
2 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
@' ?-$-4A':A3)B"2.3>'O':(%)*C1/0(1D,3.>='
3 Изберете
[Advanced] > [DivX® VOD Code] и
%8,'AE-8'91-//'0?C
натиснете
OK.
!' FE-'()*+'GN('1-:)/A1%A).8'4.,-'0.1'
&.D1'E.2-'AE-%A-1')/',)/9$%&-,C
! Появява
се регистрационният DivX VOD код
за вашата система за домашно кино.
T.1'*),-.'0.12%A/'/D4E'%/'()*+3
За
видео формати като DivX:
‡За да
F.'/A.9'9$%&='91-//'
C
•
спрете възпроизвеждането,
натиснете x.
‡
F.'1-/D2-'AE-'*),-.'01.2'LE-1-'&.D'
• За да
продължи видеото
от там, където сте го
'5K$BL<C
/A.99-,='91-//'
натиснете B.
‡спрели,
F.'9$%&'AE-'*),-.'01.2'AE-'/A%1A='91-//'0?C
• За да пуснете видеото отначало, натиснете OK.
! "# $%& '
Български
Бутони за възпроизвеждане
K$BL1E<--,"&
Субтитри
;<E-%-$.&
Ако филмът ви има субтитри на няколко езика,
J0'&.D1'*),-.'E%/'/DKA)A$-/')8'2D$A)9$-'$%8:D%:-/='
изберете
език за субтитрите.
/-$-4A'%'/DKA)A$-'$%8:D%:-C'
1 Докато върви филмът, натиснете SUBTITLE, за
' PE)$-'9$%&)8:'*),-.='91-//';FGHIHJ!'A.'
да изберете език.
6
/-$-4A'%'$%8:D%:-C
Забележка
+,-.
•‡'Уверете
се, че файлът на субтитрите има същото
0DNHVXUHWKDWWKHVXEWLWOHÀOHKDVWKHVDPH
име
като
файла на филма. Например, ако името
QDPHDVWKHYLGHRÀOH)RUH[DPSOHLIWKH
на
филмовия
файл е "movie.avi", запазете файла
YLGHRÀOHLVQDPHG¶PRYLHDYL·VDYHWKHVXEWLWOH
със субтитрите като "movie.srt" или "movie.sub".
ÀOHDV¶PRYLHVUW·RU¶PRYLHVXE·
• Вашата система за домашно кино може да
‡'възпроизвежда
<RXUKRPHWKHDWHUFDQSOD\VXEWLWOHÀOHVLQWKH
файлове със субтитри в следните
0.$$.L)8:'0.12%A/3'C/1A='C/DK='CAMA='C//%='C%//='/2)='
формати:
.srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi и .sami. Тези
DQGVDPL7KHVHÀOHVGRQRWDSSHDULQWKHÀOH
файлове
не се появяват в менюто за навигация във
8%*):%A).8'2-8DC
файловете.
J0'AE-'/DKA)A$-/',.'8.A'%99-%1'4.11-4A$&='4E%8:-'
•‡'Ако
субтитрите не се появяват правилно,
AE-'4E%1%4A-1'/-AC
променете
набора от символи.
БГ
!+
19
!"
176("(=$&B@3A3B($A&*$(
Набор
от символи за субтитрите
!"#$%&%'("%)*
Видео
опции
Ако
субтитрите не се появяват правилно,
N@(+$'(356+%+&'3(01(-1+(*44'*8(,188',+&=2(,$*-.'(
променете
набора от символи, който поддържа
+$'(,$*8*,+'8(3'+(+$*+(354418+3(+$'(:%/A(356+%+&'9
DivX
( субтитрите.
;8'33( &,-./,019
1 Натиснете
OPTIONS.
!( <$'(14+%1-3(7'-5(%3(0%34&*='09
! Появява се менюто с опции.
( ;8'33(+$'(034"53("%)&67((%)*(+1(3'&',+(
2 Използвайте
бутоните за навигация, за да
9?@3A3B($A&1$(<2(*-0(+$'-(48'33(,89
изберете [Character Set] и натиснете OK.
( ?'&',+(*(,$*8*,+'8(3'+9
3 Изберете набор от символи.
Докато
гледате видео, изберете опции като
#$%&'()*+,$%-.(/%0'12(3'&',+(14+%1-3(35,$(*3(
субтитри,
език на звука, търсене по време и
356+%+&'32(*50%1(&*-.5*.'2(+%7'(3'*8,$2(*-0(4%,+58'(
3'++%-.39(:'4'-0%-.(1-(+$'(/%0'1(3158,'2(317'(
настройки
на картината. В зависимост от видео
14+%1-3(*8'(-1+(*/*%&*6&'9
източника, някои опции не са налични.
1 (Натиснете
OPTIONS.
;8'33( &,-./,019
!!
Появява
се менюто с опции
( <$'(/%0'1(14+%1-3(7'-5(%3(0%34&*='09
2 Използвайте бутоните за навигация и ОК, за
( ;8'33(+$'(034"53("%)&67((%)*(*-0(,8(+1(
да 3'&',+(*-0(,$*-.'>
изберете и промените:
• [Audio
Language]: Избор на език за звука на
‡ 9:7#"%&;3)5735$<>(?'&',+(*50%1(
видеото.
&*-.5*.'(@18(/%0'19
• [Subtitle
Language]: Избор на език за
‡ 9176("(=$&;3)5735$<>(?'&',+(356+%+&'(
&*-.5*.'(@18(/%0'19
субтитрите
на видеото.
‡ 9/)>%<>(:%34&*=(%-@187*+%1-(*615+()$*+(
• [Info]:
Показване на информация за това,
което%3(4&*=%-.9
се възпроизвежда.
‡
9?@3A3B($A&1$(<>(?'&',+(*(,$*8*,+'8(3'+(
• [Character Set]: Избор на набор от символи,
+$*+(354418+3(+$'(:%/A(356+%+&'9
който поддържа DivX субтитрите.
‡ 9."C$&1$3AB@<6NLSWRDVSHFLÀFSDUW
• [Time 1@(+$'(/%0'1(6=('-+'8%-.(+$'(+%7'(1@(
Search]: Прескачане до конкретен
момент
от видеото чрез въвеждане на
+$'(3,'-'9
времето
на сцената.
‡ 92)#&:7#"%&;3)5735$<>(?'&',+(+$'(
• [2nd Audio
Language]: Избор на втори език
3',1-0(*50%1(&*-.5*.'(@18(B&5C8*=(
/%0'19(DE18(B&5C8*=(0%3,3(1-&=F
за звука
на видео от Blu-ray диск. (Само за
‡ 92)#&176("(=$&;3)5735$<>(?'&',+(+$'(
Blu-ray
дискове)
3',1-0(356+%+&'(&*-.5*.'(@18(B&5C8*=(
• [2nd Subtitle Language]: Избор на втори език
/%0'19(DE18(B&5C8*=(0%3,3(1-&=F
за субтитрите на видео от Blu-ray диск. (Само
‡ 9."(=$*<6HOHFWDVSHFLÀFWLWOH
за Blu-ray дискове)
‡ 9?@3'($A*<6HOHFWDVSHFLÀFFKDSWHU
• [Titles]:
Избор на конкретно заглавие.
‡ 9:)5=$&;"*(<>(?'&',+(*(0%@@'8'-+(,*7'8*(
• [Chapters]:
*-.&'9Избор на конкретна глава.
• [Angle
List]: Избор на различен ъгъл на
‡ 9D$)7*<>(:%34&*=(+$'(0%3,(7'-59
‡ 9-/-&1$=$B("%)<>(:%34&*=(;%,+58'C%-C
камерата.
;%,+58'()%-01)()$'-(4&*=%-.(*(B&5C8*=(
• [Menus]:
Показва менюто на диска.
0%3,(+$*+(354418+3(+$'(B1-53(G%')9(
• [PIP Selection]:
Показва прозореца Picture-InDE18(B&5C8*=(0%3,3(1-&=F
Picture при възпроизвеждане на Blu-ray диск,
‡ 9E%%C<>(H117(%-+1(*(/%0'1(3,'-'(18(
който
поддържа BonusView. (Само за Blu-ray
4%,+58'9(;8'33(+$'(034"53("%)&67((%)*(
дискове)
D&'@+I8%.$+F(+1(3'&',+(*(J117(@*,+189
• [Zoom]:
Увеличение на видео сцена или
‡ 9F$'$3(<>(K'4'*+(*(,$*4+'8(18(+%+&'9
снимка.
Натиснете бутоните за навигация
‡
9F$'$3(&:GH<>(L*8M(+)1(41%-+3()%+$%-(
(наляво/надясно), за да изберете
*(,$*4+'8(18(+8*,M(+1(8'4'*+(4&*=2(18(
коефициент
на увеличение.
+58-(1@@(+$'(8'4'*+(710'9
• [Repeat]: Повтаряне на глава или заглавие.
‡ 9-"B(7A$&1$((")5*<6HOHFWDSUHGHÀQHG
• [Repeat
A-B]: Маркира за повтаряне две
точки ,1&18(3'++%-.9
в рамките на дадена глава или трак,
или изключва режима на повтаряне.
• [Picture Settings]: Избор на предварително
зададена цветова настройка.
+
2
I
?@3A3B($A&
;3)5735$
Набор
от Език
символи
1$(
албански, датски,
91(3)#3A#< английски,
O-.&%3$2(P&6*-%*-2(:*-%3$2(:5+,$2(
холандски,
фински, френски, келтски,
E%--%3$2(E8'-,$2(Q*'&%,2(Q'87*-2(
немски,
италиански,
кюрдски (на
N+*&%*-2(R580%3$(DS*+%-F2(T18)'.%*-2(
латиница),
норвежки,
португалски,
;18+5.5'3'2(?4*-%3$2(?)'0%3$(*-0(
испански,
шведски
и
турски
<58M%3$
хърватски, чешки, холандски,
9?$)(A3=& албански,
P&6*-%*-2(U81*+2(UJ',$2(:5+,$2(
немски, унгарски,
J7A%'$< английски,
O-.&%3$2(Q'87*-2(V5-.*8%*-2(N8%3$2(
ирландски,
полски, румънски,
;1&%3$2(K17*-%*-2(?&1/*M2(?&1/'-'(
словашки,
словенски
и сръбски
*-0(?186%*белоруски, английски,
9?KA"=="B< български,
B5&.*8%*-2(B'&18533%*-2(O-.&%3$2(
македонски,
молдовски, руски, сръбски
L*,'01-%*-2(L1&0*/%*-2(K533%*-2(
и?'86%*-(*-0(WM8*%-%*украински
9LA$$M< гръцки
Q8''M
:7#"%N&4"#$%N&3)#&'"B(7A$&
Опции
за аудио, видео и снимки
%'("%)*
Използване на разширени функции при
възпроизвеждане на аудио, видео или
W3'(*0/*-,'0(@'*+58'3()$'-(=15(4&*=(*50%12
(/%0'12(
мултимедийни
файлове от диск или USB паметRUPHGLDÀOHVIURPDGLVFRUD86%VWRUDJHGHYLFH
устройство.
Аудио
опции
:7#"%&%'("%)*
Повтаряне на песен, диск или папка при
#$%&'(4&*=%-.(*50%12(8'4'*+(*-(*50%1(+8*,M2(*(0%3,2(
възпроизвеждане
на аудио.
18(*(@1&0'89
1 Натиснете неколкократно
OPTIONS за да
( ;8'33( &,-./,01(8'4'*+'0&=(+1(,=,&'(
изберете
от следните функции:
+$815.$(+$'(@1&&1)%-.(@5-,+%1-3>
• RPT
/ RPT FILE: Повтаряне на
‡ TRACK
F-.&.F:?8(I(F-.&O/;J>(K'4'*+(+$'(
текущата
песен
или файл.
FXUUHQWWUDFNRUÀOH
• RPT
/ RPT FOLDER: Повтаряне на
‡ DISC
F-.&P/1?(I(F-.&O,;PJF>(K'4'*+(*&&(
всички+$'(+8*,M3(1-(+$'(0%3,(18(+$'(@1&0'89
песни в диска или папката.
‡
F-.&F:0P,D>(;&*=(*50%1(+8*,M3(%-(
• RPT RANDOM: Възпроизвеждане на песните
8*-017(180'89
в разбъркан
ред.
‡
F-.&,OO>(<58-(1@@(+$'(8'4'*+(710'9
• RPT OFF: Изключване на повтарянето.
+
!"
20
J0
БГ
+
2
()&%*+$,&$%-.&'/0&
Музикално
слайдшоу
L0,.%(J,%2,5;(&(3,-'*$%9(M11)(,5'1('0%(3,-'*$%9(
Докато
гледате снимка, увеличете я, завъртете я,
добавете
анимация към слайдшоу и променете
$1'&'%(,'9(&//(&5,)&',15('1(&(+.,/%+0129(&5/(
настройките
за снимката.
-0&5;%('0%(3,-'*$%(+%'',5;+6
Създайте
музикално слайдшоу, за да слушате
#$%&'%(&()*+,-&.(+.,/%+012('1(3.&4()*+,-(&5/(
3,-'*$%+(&'('0%(+&)%(',)%6
музика
и гледате снимки едновременно.
1
1 (Натиснете
OPTIONS.
:$%++( ,29AC2@E6
!!
Появява
се
менюто с опции за снимки.
( G0%(J,/%1(13',15+()%5*(,+(/,+3.&4%/6
2 Използвайте бутоните за навигация и ОК, за
(да :$%++('0%(@+K%#+?%/",L)??/"&(&5/(23('1(
изберете и промените:
+%.%-'(&5/(-0&5;%K
• [Rotate
+90]: Завъртане на снимката на 90
‡ M=/?+?.,NOPQK(N1'&'%('0%(3,-'*$%(OC(
градуса
по часовниковата стрелка.
• [Rotate/%;$%%(-.1-82,+%6
-90]: Завъртане на снимката на 90
градуса
обратно на часовниковата стрелка.
‡ M=/?+?.,ROPQK(N1'&'%('0%(3,-'*$%(OC(
• [Zoom]:
Приближаване на видео сцена или
/%;$%%(-1*5'%$P-.1-82,+%6
снимка.
Използвайте бутоните за навигация
‡ MS//TQK(Q11)(,5'1(&(J,/%1(+-%5%(1$(
(наляво/надясно),
за да изберете
3,-'*$%6(:$%++('0%(@+K%#+?%/",L)??/"&(
коефициент
на приближаване.
=.%<'R$,;0'>('1(+%.%-'(&(M11)(<&-'1$6
• [Info]:
Показва
информация за снимката.
‡ MC"U/QK(S,+3.&4(3,-'*$%(,5<1$)&',156
• [Duration
per
slide]:
Задаване на
‡ MB)I+?%/",J.I,&$%-.QK(7%.%-'('0%(/,+3.&4(
продължителност
за
показване на всяка
+3%%/(<1$(%&-0(3,-'*$%(,5(&(+.,/%(+0126
снимка
от
слайдшоуто.
‡ ME$%-.,6"%T+?%/"QK(7%.%-'(&5,)&',15(<1$(
• [Slide '0%(+.,/%(+0126
Animation]: Избор на анимация за
слайдшоуто.
‡ M9%*?)I.,E.??%"#&Q6HOHFWDSUHGHÀQHG
• [Picture Settings]: Избор на предварително
-1.1$(+%'',5;6
зададена цветова настройка.
‡ M=.J.+?QK(N%3%&'(&(+%.%-'%/(<1./%$6
• [Repeat]: Повтаряне на избрана папка.
4
E$%-.&'/0&
Слайдшоу
Докато
слушате музика имате достъп до забавни
L0,.%(3.&4,5;(&*/,19(&--%++(<*5(<%&'*$%+(+*-0(&+(
3,-'*$%(&5/()*+,-&.(+.,/%+012+6
функции
като слайдшоу със снимки и музика.
9%*?)I.,&$%-.&'/0&
Слайдшоу
със снимки
Гледане
на слайдшоу със снимки от диск или USB
H,%2(&(+.,/%+012(1<(41*$(3,-'*$%+(+'1$%/(,5(41*$(
памет-устройство.
/,+-(1$(&(T7U(+'1$&;%(/%J,-%6
1 (Изберете
снимка от диск или USB памет7%.%-'(&(3,-'*$%(<$1)(&(/,+-(1$(T7U(+'1$&;%(
устройство
и натиснете B. (=9$+:>6
/%J,-%9(&5/('0%5(3$%++(
2 (Натиснете
OPTIONS.
:$%++( ,29AC2@E6
3 Използвайте бутоните за навигация и ОК, за
( :$%++(@+K%#+?%/",L)??/"&(&5/(23('1(+%.%-'(
да изберете следните настройки:
'0%(<1..12,5;(+%'',5;+K
• [Slide Animation]: Изберете анимация за
‡ ME$%-.,6"%T+?%/"QK(7%.%-'(&5(&5,)&',15(
слайдшоуто.
<1$('0%(+.,/%+0126
• [Duration
per slide]: Изберете колко дълго да
‡ MB)I+?%/",J.I,&$%-.QK(7%.%-'(&(/,+3.&4(
се показват
снимките в слайдшоуто.
+3%%/(<1$(%&-0(3,-'*$%(,5(&(+.,/%+0126
4 (Натиснете
x за да спрете слайдшоуто.
:$%++( ('1(+'13('0%(+.,/%+0126
1
1
24Натиснете
( :$%++(
7%.%-'(&()*+,-('$&-89(&5/('0%5(3$%++(236
1 (Изберете
песен и натиснете OK.
8
BACK и отидете в папката със
,56739(&5/(;1('1('0%(3,-'*$%(
<1./%$6
снимките.
7%.%-'(&(3,-'*$%9(&5/('0%5(3$%++(
(=9$+:>('1(
3 (Изберете
снимка и натиснете B за да
+'&$'('0%(+.,/%+0126
стартирате слайдшоуто.
;
:$%++( (&;&,5('1(+'13()*+,-6
5<(Натиснете
x отново, за да спрете музиката.
:$%++( ('1(+'13(+.,/%+0126
4 (Натиснете
x, за да спрете слайдшоуто.
=+-%/
Радио
С вашата система за домашно кино можете да
?,+'%5('1(@A($&/,1(15(41*$(01)%('0%&'%$9
(&5/(
слушате
радио и да запаметявате до 40 радио
+'1$%(*3('1(BC($&/,1(+'&',15+6
станции.
>'+?,:/),"..Какво
ви трябва
•‡FM @A(&5'%55&6
антена
Забележка
@/?.
•‡AM
и цифрово радио не се поддържат.
( DA(&5/(/,;,'&.($&/,1(&$%(51'(+*331$'%/6
•‡Ако
не бъде засечен стерео сигнал, системата ви
( E<(51(+'%$%1(+,;5&.(,+(/%'%-'%/9(41*(&$%(
приканва
да инсталирате радио станциите отново.
3$1)3'%/('1(,5+'&..('0%($&/,1(+'&',15+(&;&,56
•‡За
най-добър сигнал поставете антената далеч от
( @1$('0%(F%+'($%-%3',159(3.&-%('0%(&5'%55&(&2&4(
телевизора
или други източници на излъчване.
<$1)('0%(GH(1$(1'0%$(+1*$-%+(1<($&/,&',156
A)".,&?+?%/"&
Настройка
на станции
1
1 (Свържете
FM антената, както е описано в
#155%-'('0%(@A(&5'%55&(&+(/%+-$,F%/(,5('0%(
I*,-8(+'&$'(;*,/%6
ръководството
за бърз старт.
4
:$%++(=6BC26
2 (Натиснете
RADIO.
!( E<(41*(0&J%(&.$%&/4(,5+'&..%/('0%($&/,1(
! Ако вече сте настроили радио станциите, се
+'&',15+9('0%(.&+'(-0&55%.('0&'(41*(.,+'%5%/(
пуска
последният канал, който сте слушали.
'1(,+(3.&4%/6
4
8
;
! "# $%& '
Български
9%*?)I.,/J?%/"&
Опции
за снимки
!!
Ако
не сте настроили радио станции, на
( E<(41*(0&J%(51'(,5+'&..%/(&54($&/,1(
дисплея
се появява
"AUTO INSTALL...PRESS
+'&',15+9
('0%()%++&;%(6DA2,C@EA6FFGGG
9=!EE,9F6H(&33%&$+(15('0%(/,+3.&4(
PLAY".
Натиснете B.
3&5%.6(:$%++( (=9$+:>6
3 Натиснете следните бутони, за да слушате или
(променяте
:$%++('0%(<1..12,5;(F*''15+('1(.,+'%5(1$('1(
станциите:
8
-0&5;%($&/,1(+'&',15+K
БГ
!@
21
!"
Бутон
Действие
G/--.0
F5-4.0
?b/B?
на предварително настроена
$@$ или
$"# ИзборM414)6$2$0#4'46$#27("$'626(",*
бутони с
радио станция.
F&%,'0/2)*45$
букви
и
H/--.03
цифри
A'I4J'-4.0$
M42#):$?"#$2$#27("$'626(",*
Бутони
за Търсене
на радио станция.
H/--.03$C14?6@
навигация
#(=:6I
(ляв/десен)
Бутони
за Фина N(,4$6&,4$2$#27("$?#4;&4,)3*
настройка на радио честотата.
A'I4J'-4.0$
навигация
H/--.03$C&0@
(нагоре/
7"J,I
надолу)
.#4''$6"$'6"0$6:4$(,'621126(",$"?$
x
Натиснете,
за да спрете
#27("$'626(",'*
инсталирането на радио станциите.
.#4''$2,7$:"17$6"$4#2'4$6:4$
$GF<B Натиснете
BACK
и задръжте, за да
0#4'46$#27("$'626(",*
изтриете
предварително настроената
радио-2,&21D$.#4''$",)4$6"$2))4''$
станция.
$9"E>9A8
OPTIONS Ръчен0#"=#2%$%"74A$2,7$0#4''$
режим: Натиснете веднъж, за
2=2(,$6"$'6"#4$6:4$#27("$
влизане
в режим на програмиране и
натиснете
отново, за да запазите
'626(",*
радио+&6"%26()D$.#4''$2,7$:"17$?"#$
станцията.
Автоматичен
режим: Натиснете и
6:#44$'4)",7'$6"$#4(,'6211$6:4$
задръжте
за
три
секунди, за да
#27("$'626(",'*
преинсталирате радио станциите.
;FC>9
RADIO
K"==14$846J44,$6:4$'64#4"$
Превключване
между стерео и моно
2,7$%","$'"&,7'*
звук.
@43-)0$-.$*'14.
Слушане на радио
!"#$%&'()*
MP3
плейър
Свържете вашия MP3 плейър за да слушате аудио
&RQQHFW\RXU03SOD\HUWRSOD\\RXUDXGLRÀOHV
файлове или музика от него.
"#$%&'()*
+,'-$(./$0))1
•‡MP3+,$-./$01234#*
плейър
•‡3.5+$/*5%%$'64#4"$2&7("$)2814*
mm стерео аудио кабел.
Какво ви трябва
"&'($2/345на музика
Пускане
1 Свържете MP3 плейъра към системата за
$ 9",,4)6$6:4$-./$01234#$6"$6:4$:"%4$
домашно кино, както е описано в
6:4264#$2'$74')#(847$(,$6:4$;&()<$'62#6$=&(74*$
ръководството за бърз старт.
$ .#4''$ $89:;<=$#404264713$&,6(1$!:8><$
2 Натиснете неколкократно SOURCE, докато на
>?@>AB$20042#'$",$6:4$7('0123$02,41*
дисплея се появи ‘MUSIC I-LINK’.
$ .#4''$6:4$8&66",'$",$6:4$-./$01234#$6"$
3 Използвайте бутоните на MP3 плейъра, за да
VHOHFWDQGSOD\DXGLRÀOHVRUPXVLF
изберете и пуснете аудио файлове или музика.
6
7
#
iPod
или iPhone
4".1$.*$4",.0)
Когато свържете поставка Philips за iPod/iPhone,
>:4,$3"&$)",,4)6$2$.:(1(0'$7")<$?"#$(."7@(.:",4A
$
можете
да използвате системата за домашно
3"&$)2,$&'4$6:4$:"%4$6:4264#$6"$0123$%&'()A
$
кино, за да пускате музика и филми и да гледате
%"B(4'$2,7$0:"6"'$?#"%$3"&#$(."7$"#$(.:",4*
снимки
от вашия iPod или iPhone.
+,'-$(./$0))1
Какво ви трябва
‡Поставка
+$.:(1(0'$7")<$C-"741D$.:(1(0'$E9F/GHGI*
•
Philips (Модел: Philips DCK3060).
‡ +$3411"J$)"%0"'(64$)2814*
• Жълт комбиниран кабел.
Забележка
A.-)
6
1 $Натиснете
RADIO.
.#4''$;FC>9*
• ‡
За да
слушате предварително настроена $
K"$1('64,$6"$2$0#4'46$'626(",A$0#4''$
станция,
?b или B?.
*
"#$ натиснете
• ‡
За да
потърсите
радио
станция и след това
K"$'42#):$?"#$2$#27("$'626(",A$2,7$6:4,$
да слушате,
използвайте бутоните за
1('64,A$0#4''$A'I4J'-4.0$H/--.03$C14?6@
навигация
(ляво/дясно).
#(=:6I*
2 Използвайте бутоните +/– за да регулирате
$ .#4''$KL?$CM.&/2)I$6"$):2,=4$6:4$B"1&%4*
силата на звука.
7
Мрежа
за настройване
E/040J$J*41
ВO,$'"%4$)"&,6#(4'A$3"&$)2,$6"==14$6:4$N-$6&,(,=$
някои страни можете да превключвате мрежата
за
настройване между 50 kHz и 100 kHz.
=#(7$846J44,$5G$<PQ$2,7$RGG$<PQ*$MJ(6):(,=$6:4$
Превключването
на мрежата за настройване
6&,(,=$=#(7$4#2'4'$211$0#4'46$#27("$'626(",'*
изтрива
всички предварително настроени радио
$ .#4''$;FC>9*
станции.
$ .#4''$ *
1 Натиснете RADIO.
$ .#4''$2,7$:"17$ $C"&'(I$6"$6"==14$846J44,$
2 Натиснете x.
5G$<PQ$"#$RGG$<PQ*
3 Натиснете и задръжте B за да превключвате
между 50 kHz и 100 kHz.
6
7
#
!!
22
=A
БГ
• Когато системата за домашно кино е в режим iPod,
‡можете
$ 9:2#=4$3"&#$(."7@(.:",4$",$6:4$7")<$J:(14$
да зареждате вашия iPod/iPhone в
6:4$:"%4$6:4264#$('$(,$(."7$%"74*
поставката.
C.5D$(./*$4".1$.*$4",.0)
Свързване
на вашия iPod или iPhone
1 $Преместете
плъзгача в долната част на
-"B4$6:4$'1(74$26$6:4$8"66"%$"?$6:4$7")<$6"$
поставката
на
STANDARD, след което свържете
8EFACF;CA$2,7$6:4,$)",,4)6$6:4$7")<$6"$
поставката
към системата за домашно кино.
6:4$:"%4$6:4264#*
2 Свържете жълтия комбиниран кабел към
$поставката
9",,4)6$6:4$3411"J$)"%0"'(64$)2814$6"$6:4$
и телевизора.
7")<$2,7$KL*$
3 Включете вашия iPod или iPhone и го сложете
$на MJ(6):$",$6:4$(."7$"#$(.:",4A$2,7$012)4$(6$
поставката.
6
7
#
",$6:4$7")<*
Бутони
за възпроизвеждане и търсене
($)*+)",+&-)./'+01223"&
H
Бутон
Действие
41223"
5/2%3"
Бутони за Показване на клавиатурата на
6)7%#)2%3"+екрана.
()*&+,-#./0#12*34002#
навигация
Използвайте клавиатурата на
(нагоре)
01223"&#$%&'
50-61,478
екрана за търсене на видео.
9*0#./0#12*34002#50-61,47#.1#
Бутони за Показване на бутоните за
*0,43/#:14#,#;)7018
навигация възпроизвеждане на екрана.
6)7%#)2%3"+
()*&+,-#./0#12*34002#&+,-#
(надолу)
01223"&#$71<2'
Бутони за Докато6%..12*8
браузвате видео плейлиста,
навигация
6)7%#)2%3"+избор ?/)+0#641<*)2>#./0#;)701#
на предишното или следващото
(наляво/
01223"&#$+0:.=#
видео.&+,-+)*.@#*0+03.#./0#&40;)1%*#14#
Изберете бутоните за
надясно)
4)>/.'
20A.#;)7018
възпроизвеждане на екрана, за да
B0+03.#./0#12*34002#&+,-#
пуснете видеото.
6%..12*#.1#&+,-#./0#;)7018
ОК
Потвърждаване на въвеждане или
89
избор.&RQÀUPDQHQWU\RUVHOHFWLRQ
B.,4.#14#40*%C0#&+,-8
B #$($)*' Стартиране
или продължаване на
възпроизвеждането.
D,%*0#&+,-8
\\
Спиране
на пауза.
B.1&#&+,-8
x
Спиране
на възпроизвеждането.
B5)&#.1#./0#&40;)1%*#14#20A.#
#=#
?b/B?
Преминаване
;)7018 към предишното/
следващото видео.
B5)&#6,35<,47*#14#:14<,47*#
#=#
m/M
Превъртане назад или напред, докато
</)+0#&+,-)2>#;)7018
върви видеото.
I31J10-+7%,-3&
YouTube
филмчета
(%/)&)+:-0+5$01;&
Уеб
албуми Picasa
Браузвайте, търсете и гледайте YouTube филмчета
N41<*0@#*0,43/@#,27#<,.3/#P1%K%60#;)701*#./41%>/#
чрез вашата система за домашно кино.
Отваряйте, търсете и разглеждайте снимки,
E330**@#*0,43/@
,27#;)0<#&/1.1*#*.1407#)2#-1%4#
съхранени
във #вашите
уеб албуми Picasa чрез
D)3,*,#?06#E+6%C*#./41%>/#-1%4#/1C0#./0,.048
вашата
система за домашно кино.
<
1 #Свържете
вашия iPod или iPhone (вижте
(135#-1%4#)D17#14#)D/120#$*00#H(135#-1%4#
"Свързване
на вашия iPod или iPhone" на
)D17#14#)D/120I#12#&,>0#!!'8
страница
22).
# D40**#A8B9+C3.+%(3,#12#./0#/1C0#./0,.04#
2 Натиснете
DOCK for iPod на дистанционното
40C1.0#312.41+8
на системата за домашно кино.
#управление
N41<*0#12#./0#)D17#14#)D/120#*34002#.1#
3 Изберете
песни от екрана на вашия iPod или
*0+03.#C%*)3#.4,35*8
iPhone.
=
?
Пускане
на филми и слайдшоута
($)*+7%,-3+)",+&$%,-&'3D&
1 Свържете вашия iPod или iPhone (вижте
# (135#-1%4#)D17#14#)D/120#$*00#H(135#-1%4#
"Свързване на вашия iPod или iPhone" на
)D17#14#)D/120I#12#&,>0#!!'8
страница 22).
# D40**#A8B9+C3.+%(3,#12#./0#/1C0#./0,.04#
2 Натиснете DOCK for iPod на дистанционното
40C1.0#312.41+8
управление на системата за домашно кино.
# B<).3/#./0#KO#.1#./0#5EFEGA!8#*1%430#
3 Превключете телевизора на източник AV/VIDEO
$31440*&127)2>#.1#./0#-0++1<#31C&1*).0#
(съответстващ
на жълтия комбиниран кабел).
3,6+0'8
!!
Екранът
на телевизора е празен.
# K/0#KO#*34002#>10*#6+,258
4 Изберете филми или снимки от екрана на вашия
# N41<*0#12#./0#)D17#14#)D/120#*34002#.1#
iPod
или iPhone.
*0+03.#;)701*#14#&/1.1*8
5 Натиснете B за да пуснете филмите или
# D40**# #$($)*'#.1#&+,-#./0#;)701*#14#&/1.1*8
снимките.
<
=
?
@
-1%4#/1C0#./0,.048
1 #Свържете
вашата система за домашно кино към
F12203.#-1%4#/1C0#./0,.04#.1#./0#G2.0420.#
Интернет
(вижте "Интернет" на страница 13).
$*00#HG2.0420.I#12#&,>0#J"'8
<
=
3
иконата YouTube и натиснете OK.
?#Изберете
B0+03.#./0#P1%K%60#)312@#,27#./02#&40**#
2. #Натиснете
.
D40**# #$>3;-'8
! 898
Появява се страницата по подразбиране на
!
# K/0#70:,%+.#P1%K%60#L0,26,35#&,>0#)*#
YouTube
Leanback.
7)*&+,-078
4 За навигация в менюто на YouTube Leanback и
#за K1#2,;)>,.0#./0#P1%K%60#L0,26,35#C02%#
избор на опции използвайте бутоните за
,27#*0+03.#1&.)12*@#&40**#./0#6)7%#)2%3"+
навигация и натиснете OK.
@
01223"&@#,27#./02#&40**#898
5 #За K1#0A).#P1%K%60#,27#40.%42#.1#./0#/1C0#
да излезете от YouTube и да се върнете в
началното
меню, натиснете
#$>3;-'8 .
C02%@#&40**#
H
Забележка
632•‡Ако
в продължение на няколко секунди не натиснете
# G:#-1%#712I.#&40**#,2-#6%..12#:14#:0<#*03127*@#
./0#12*34002#6%..12*#,27#C02%#7)*,&&0,48
бутон,
бутоните и менюто на екрана изчезват.
:')2+*31+"--,
Какво
ви трябва
‡Акаунт
E2#,331%2.#<)./#D)3,*,#?06#E+6%C*8
•
в уеб албуми Picasa.
‡
E#<)407#14#<)40+0**#/1C0#20.<145#
• Кабелна
или безжична домашна мрежа (в
$70&027)2>#12#./0#20.<145#3,&,6)+).-#1:#
зависимост
от мрежовите способности на
-1%4#/1C0#./0,.04'8
вашата система за домашно кино).
<
F12203.#-1%4#/1C0#./0,.04#.1#./0#G2.0420.#
1 #Свържете
вашата система за домашно кино към
$*00#HG2.0420.I#12#&,>0#J"'8
Интернет (вижте "Интернет" на страница 13).
D40**# #$>3;-'8
2 #Натиснете
.
3 #Изберете
иконата
Picasa и натиснете OK.
B0+03.#./0#D)3,*,#)312@#,27#./02#&40**#898
!!
Появява
се менюто по подразбиране на
# K/0#70:,%+.#D)3,*,#C02%#)*#7)*&+,-078
Picasa.
L1>#)2#.1#./0#D)3,*,#?06#E+6%C*#%*)2>#-1%4#
4 #Логнете
се в уеб албуми Picasa, като
D)3,*,#<06#,331%2.8
използвате вашия Picasa уеб акаунт.
‡ 7KHÀUVWWLPH\RXORJLQVHOHFW1HZ
• Когато
се логнете за първи път, изберете
9*04M@#,27#./02#02.04#-1%4#%*042,C0#
New User+ и въведете вашето потребителско
име и,27#&,**<1478#B,;0#-1%4#+1>)2#7,.,#:14#
парола. Запазете вашите логин данни
0,*-#,330**#+,.048
за по-лесен
достъп по-късно.
‡
G:#-1%#/,;0#+1>>07#)2#60:140@#*0+03.#
• Ако сте се логвали преди, изберете запазено
,#*.1407#%*042,C0#,27#02.04#./0#
потребителско
име и въведете паролата.
&,**<1478
• Използвайте бутоните с цифри и букви на
‡ D40**#./0#,+&/,2%C04)3#50-*#12#
дистанционното
управление, за да въведете
./0#40C1.0#312.41+#.1#02.04#-1%4#
вашето
потребителско име и парола.
=
?
@
%*042,C0#,27#&,**<1478
БГ
!6
23
!"
! "# $%& '
Български
($)*+;1&%/на музика
Пускане
бутоните за навигация, за да
?&5 Използвайте
/+%,,&)$%&@"A&B"+&-',C.++-'#&)'&,%1%9)&'5%&
изберете едно от следните и натиснете OK.
'N&)$%&N'11'805E7&*5C&)$%5&.+%,,&<=B
• My Photos: Показване на умален размер на
‡ <3&/$')',Q&;0,.1*3&)$-(F5*01,&'N&)$%&
снимките, запазени във вашите уеб албуми
.$')',&,*D%C&05&3'-+&/09*,*&R%F&
Picasa.
J1F-(,B
• Featured: Показване на умален размер на
‡ M%*)-+%CQ&;0,.1*3&)$-(F5*01,&'N&
препоръчаните снимки от уеб сайта на
N%*)-+%C&.$')',&N+'(&/09*,*&8%F,0)%B
Picasa.
‡ M+0%5C,Q&;0,.1*3&)$%&10,)&'N&N+0%5C,B
• Friends:
Показване на списъка с приятели.
‡ O%*+9$Q&O%*+9$&.$')',&F*,%C&'5&
• Search:
Търсете
6%38'+C,B на снимки по ключови думи.
• Favorites:
Показване на любимите албуми от
‡ M*D'+0)%,Q&;0,.1*3&)$%&N*D'+0)%&*1F-(,&
вашите
уеб
албуми Picasa.
N+'(&3'-+&/09*,*&R%F&J1F-(,B
• Tag:
Показване
на снимките, които са
‡ #*EQ&;0,.1*3&)$%&.$')',&)$*)&*+%&)*EE%C&
тагнати
в уеб албумите Picasa.
05&)$%&/09*,*&R%F&J1F-(,B
6 Натиснете
за да излезете от менюто на
& /+%,,& &@6-7/A&)'&%S0)&/09*,*&(%5-B
Picasa.
D
E&/2,"FC.7#,"'0,#F&0/#*-2#
Разглеждане
на албуми и слайдшоута
1 Използвайте бутоните за навигация, за да
& /+%,,&)$%&@"A&B"+&-',C.++-'#&)'&,%1%9)&<3&
изберете
My Photos от менюто на Picasa и
/$')',&N+'(&)$%&/09*,*&(%5-7&*5C&)$%5&
натиснете
OK.
.+%,,&<=B
!!
Появяват
се албумите със снимки във
& #$%&.$')'&*1F-(,&05&3'-+&/09*,*&R%F&
вашите
уеб
албуми Picasa.
J1F-(,&*+%&C0,.1*3%CB
2 Използвайте бутоните за навигация, за да
& /+%,,&)$%&@"A&B"+&-',C.++-'#&)'&,%1%9)&
изберете
снимка и натиснете OK, за да видите
*&.$')'7&*5C&)$%5&.+%,,&<=&)'&D0%8&)$%&
снимката
на цял екран.
.$')'&05&N-11&,9+%%5B&
3 Натиснете OK отново, за да видите снимките в
& /+%,,&<=&*E*05&)'&D0%8&)$%&.$')',&05&*&
слайдшоу.
,10C%,$'8B
4 Докато гледате слайдшоуто, използвайте
& R$01%&D0%805E&*&,10C%,$'87&.+%,,& ,
OPTIONS
и бутоните за навигация, за да
<GHI<@1&*5C&@"A&B"+&-',C.++-'#&)'&
изберете
едно
от следните и натиснете OK:
,%1%9)&'5%&'N&)$%&N'11'805E7&*5C&)$%5&.+%,,&
• Current
<=Q playing: Показване на индекса на
текущата
снимка.
‡ ?-++%5)&.1*305EQ&;0,.1*3&)$%&05C%S&'N&
• Slideshow
pause/play: Спиране на пауза или
)$%&9-++%5)&.$')'B
‡ O10C%,$'8&.*-,%T&.1*3Q&O%1%9)&)'&.*-,%&
продължаване
на слайдшоуто.
• Rotate:'+&.1*3&*&,10C%,$'8B
Завъртане на текущата снимка.
‡
U')*)%Q&O%1%9)&)'&+')*)%&)$%&9-++%5)&
• Zoom: Увеличаване или намаляване на
.$')'B
снимката.
‡ V''(Q&O%1%9)&)'&W''(&05&'+&W''(&'-)&
• Effect: Избор на слайдшоу ефект.
)$%&.$')'B
• Speed:
Избор на скорост за слайдшоуто.
‡ 2NN%9)Q&O%1%9)&*&,10C%,$'8&%NN%9)B
• Friends:
Добавяне на собственика на
‡ O.%%CQ&O%1%9)&*&,10C%,$'8&,.%%CB
текущата
снимка към списъка с приятели.
‡ M+0%5C,Q&JCC&)$%&'85%+&'N&)$%&9-++%5)&
5 Натиснете
BACK, за да се върнете към
.$')'&)'&)$%&N+0%5C,&10,)B
&предишния
/+%,,& екран.
,JKL=&)'&+%)-+5&)'&)$%&.+%D0'-,&
4
5
8
>
?
!"
24
,9+%%5B
!@
БГ
EasyLink
!"#$%&'(
Системата за домашно кино поддържа Philips
#$%&$'(%&)$%*)%+&,-..'+),&/$010.,&2*,340567
&8$09$&
EasyLink,
която използва протокола HDMI CEC
-,%,&)$%&:;<=>?2?&@?'5,-(%+&21%9)+'509,&
(Consumer Electronics Control). Съвместимите с
?'5)+'1A&.+')'9'1B&2*,34056>9'(.10*5)&C%D09%,&)$*)&
EasyLink устройства, свързани чрез HDMI, могат
*+%&9'55%9)%C&)$+'-E$&:;<=&9*5&F%&9'5)+'11%C&
да
бъдат контролирани с едно
единствено
F3&*&,05E1%&+%(')%&9'5)+'1B
&
дистанционно
управление.
/$010.,&C'%,&5')&E-*+*5)%%&GHHI&05)%+'.%+*F010)3&
Philips
не гарантира 100% съвместимост с всички
80)$&*11&:;<=>?2?&C%D09%,B
HDMI
CEC устройства.
)*"+,$-.,'//0
‡ :;<=>?2?&9'(.10*5)&C%D09%,B
Какво
ви трябва
‡HDMI-CEC
J5&:;<=&9'55%9)0'5&F%)8%%5&)$%&
•
съвместими устройства.
9'55%9)%C&C%D09%,B
• HDMI връзка между свързаните устройства.
12&+3*,-'
Включване
1 Включете HDMI CEC функциите на телевизора
& K5&)$%&#L&*5C&')$%+&9'55%9)%C&C%D09%,7&
и другите
свързани устройства. За подробности
)-+5&'5&)$%&:;<=>?2?&'.%+*)0'5,B&M'+&
вижте
ръководствата на телевизора или другите
C%)*01,7&,%%&)$%&(*5-*1&'N&)$%&#L&'+&')$%+&
устройства.
C%D09%,B&
2 &Натиснете
.
/+%,,& &@6-7/AB
3 &Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
O%1%9)&91/+.:;7&*5C&)$%5&.+%,,&<=B
4 &Изберете
[EasyLink] > [EasyLink] и натиснете
O%1%9)&9!"#$%&'(;&P&9!"#$%&'(;7&*5C&)$%5&
ОК.
.+%,,&<=B
5 &Изберете
[On] и натиснете ОК.
O%1%9)&9<';7&*5C&)$%5&.+%,,&<=B
4
5
8
>
?
Контролиране
на системата за домашно кино и
I.3(0.$'()*').1*'()*%(*0'%3,'()*'.()*0'
други
свързани HDMI-CEC съвместими устройства
2.33*2(*,'DEFCJIKI'2.1<$-%3(',*4-2*7'A-()'%'
с7-35$*'0*1.(*'2.3(0.$6
едно единствено дистанционно управление.
Възпроизвеждане
;"2I3.,H'+9$)* с едно докосване
Ако
активирате възпроизвеждането с едно докосване,
C/'&.+'*3%L$*'M3*J(.+2)'<$%&;'()*'>?'
телевизорът автоматично се превключва на правилния
%+(.1%(-2%$$&'7A-(2)*7'(.'()*'2.00*2('2)%33*$'
канал, когато пуснете диск във вашата система за
A)*3'&.+'<$%&'%',-72'-3'&.+0').1*'()*%(*06
домашно
кино.
;"2I3.,H'+&3)"-J*
Преминаване
в режим на готовност
с едно
'883)"-J*9'.3'()*'
N)*3'&.+'<0*77'%3,').$,'
докосване
0*1.(*'2.3(0.$;'()*').1*'()*%(*0'%3,'%$$'()*'
Когато натиснете и задържите бутона 1 на
2.33*2(*,'DEFCJIKI',*4-2*7'8()%('7+<<.0('
дистанционното управление, системата за домашно
.3*J(.+2)'7(%3,L&9'7A-(2)'(.'()*'7(%3,L&'
кино
и всички свързани HDMI-CEC устройства (ако
1.,*6 тази функция) преминават в режим на
поддържат
C/'.3*J(.+2)'7(%3,L&'-7'*3%L$*,'.3'&.+0').1*'
готовност.
Ако
преминаването в режим на готовност с едно
()*%(*0;'&.+'2%3'7A-(2)'(.'7(%3,L&'A-()'()*'
докосване
е активирано във вашата система за
0*1.(*'2.3(0.$'./'()*'>?'.0'.()*0'DEFCJIKI'
домашно
кино,
можете да я превключите в режим на
,*4-2*76
готовност с дистанционното управление на телевизора
8*&321+@,-%.+A."30.$
или
друго HDMI-CEC устройство.
N)*3'&.+'<$%&'%',*4-2*'()%(')%7'-(7'%+,-.'
.+(<+('0.+(*,'(.'()*').1*'()*%(*0;'()*').1*'
Управление
на звука на системата
()*%(*0'7A-(2)*7'(.'()*'2.00*7<.3,-35'%+,-.'
Когато
възпроизвеждате от устройство, чиито звук е
7.+02*'%+(.1%(-2%$$&6
свързан
към системата за домашно кино, тя превключва
на
съответния аудио източник автоматично.
>.'+7*'.3*J(.+2)'%+,-.;'(+03'.3':&7(*1'G+,-.'
За
да използвате аудио с едно докосване, включете
I.3(0.$'%3,'/.$$.A'()*'-37(0+2(-.37'.3'()*'>?'
управлението на звука на системата и следвайте
(.'1%<'2.33*2(*,',*4-2*7'(.'()*'%+,-.'-3<+('
инструкциите на телевизора, за да разпределите
2.33*2(.07'./'()*').1*'()*%(*06
свързаните
устройства правилно към входните аудио
конектори
на системата за домашно кино.
@,-%.+C"9,3+D)99%"#
N)*3'&.+'2.33*2('%'3*A',*4-2*'(.'&.+0').1*'
Разпределяне
на входящия звук
()*%(*0;'1%<'()*',*4-2*'(.'()*'%+,-.'-3<+('
Когато
свържете
ново устройство към вашата система
2.33*2(.0'87**'O#$%&'%+,-.'/0.1').1*'()*%(*0P'
за домашно кино, разпределете устройството към
.3'<%5*'!"96
входния аудио конектор (вижте "Пускане на звук от
Пускане
на звук от системата за
($)*+),-%.+/0.1+'.12+3'2)320
домашно кино
#$%&'()*'%+,-.'/0.1'%'2.33*2(*,',*4-2*'()0.+5)'
Пускане на звука от свързано устройство през
&.+0').1*'()*%(*06
вашата система за домашно кино.
#0*77' '85.1296
1 'Натиснете
.
'
:*$*2('7823,9:;'%3,'()*3'<0*77';<6
2 Изберете [Setup] и натиснете OK.
3 'Изберете
[EasyLink] > [System Audio Control] >
:*$*2('7!)&*>%"?:'='78*&321+@,-%.+
[On]
и
натиснете
OK.
A."30.$:'='7;":;'%3,'()*3'<0*77';<6
• За
пуснете звука да се чува от
‡ да>.'<$%&'()*'%+,-.'/0.1'()*'>?'
високоговорителите
на телевизора, изберете
7<*%@*07;'7*$*2('7;//:;'%3,'7@-<'()*'
[Off] и/.$$.A-35'7(*<76
пропуснете следващите стъпки.
4 Изберете [EasyLink] > [Audio Input Mapping] и
' :*$*2('7!)&*>%"?:'='7@,-%.+C"9,3+D)99%"#:;'
натиснете
OK.
%3,'()*3'<0*77';<6
5 Следвайте инструкциите на телевизора, за да
'разпределите
B.$$.A'()*'-37(0+2(-.37'.3'()*'>?'(.'1%<'
звука на свързаното устройство
()*'%+,-.'./'()*'2.33*2(*,',*4-2*'(.'()*'
към аудио входовете на вашата система за
%+,-.'-3<+(7'.3'&.+0').1*'()*%(*06
домашно
кино.
4
6
=
B
E
Забележка
F.32
•‡Ако
свържете вашата система за домашно кино към
' C/'&.+'2.33*2('&.+0').1*'()*%(*0'(.'()*'>?'
телевизора
чрез HDMI ARC връзка, уверете се, че
()0.+5)'%3'DEFC'GHI'2.33*2(-.3;'1%@*'7+0*'
звукът
на
телевизора
е разпределен към ARC входа
()%('()*'>?'%+,-.'-7'1%<<*,'(.'()*'GHI'-3<+('
на.3'&.+0').1*'()*%(*06
вашата система за домашно кино.
системата за домашно кино" на страница 25).
БГ
!F
25
!"
! "# $%& '
Български
A."30.$+-2G%H2&на устройствата
Контролиране
7
на настройките
C(Промяна
;DA>E'(@'$$">E@
Този раздел ви помага да промените настройките
5/7.&.$+-7(0&/$)%.&4(1&-(&+/,0:$&-/$&.$--70:.&(<&
на вашата система за домашно кино.
4(1*&/(9$&-/$,-$*=&
Внимание
;A%$")>
•‡Повечето
от настройките вече са конфигурирани с
& 0RVWRIWKHVHWWLQJVDUHDOUHDG\FRQÀJXUHG
най-добрата стойност за вашата система за
27-/&-/$&;$.-&8,)1$&<(*&4(1*&/(9$&-/$,-$*=&
домашно
кино. Освен ако нямате причина да
M0)$..&4(1&/,8$&,&*$,.(0&-(&+/,0:$&,&.$--70:A&7-&
промените
дадена настройка, е най-добре е да я
7.&;$.-&-(&)$,8$&7-&,-&-/$&3$<,1)-&8,)1$=
оставите
както е зададена по подразбиране.
Забележка
F)$'
•‡Не
можете да промените настройка, която е в сиво.
& N(1&+,00(-&+/,0:$&,&.$--70:&-/,-&7.&:*,4$3&(1-=
•‡За
да се върнете към предишното меню, натиснете
& 5(&*$-1*0&-(&-/$&%*$87(1.&9$01A&%*$..&
(
BACK. За да излезете от менюто,&C,)-'D=
натиснете .
B=;4=&5(&$O7-&-/$&9$01A&%*$..&
Картина
!"#$%&'
Променете настройките на картината според
'/,0:$&-/$&%7+-1*$&.$--70:.&-(&.17-&4(1*&
вашите
предпочитания.
%*$<$*$0+$.=
Забележка
F)$'
• Най-добрата настройка за телевизора е
‡автоматично
& 5/$&;$.-&.$--70:&7.&,1-(9,-7+,))4&.$)$+-$3&<(*&
избрана. Ако трябва да промените
-/$&56=&><&4(1&+/,0:$&-/$&.$--70:A&9,P$&.1*$&
настройката,
уверете се, че телевизорът поддържа
-/,-&-/$&56&.1%%(*-.&-/$&0$2&.$--70:.=
новата
настройка.
!"#$%&'(@'$$">E@(A>7(?)&-A$
Настройки
и формат на
картината
+& B*$..& &C,)-'D=
1
2
3
4
.
.&Натиснете
E$)$+-&/0'$%12A&,03&-/$0&%*$..&34=
Изберете [Setup] и натиснете ОК.
5&Изберете
E$)$+-&/6"7')2A&,03&-/$0&%*$..&34=
[Video] и натиснете ОК.
<&Променете
'/,0:$&-/$&<())(270:&.$--70:.A&,03&-/$0&
следните настройки и натиснете
%*$..&34G
OK:
‡ /G6(8"@1*AH2G&B7+-1*$&<(*9,-=
• [TV Display]: Формат на картината.
‡ /!"#$%&'(0'$$">E@23UHGHÀQHGFRORU
• [Picture
Settings]: Предварително зададени
.$--70:.=
цветови настройки.
!"#$%&'(#)*)&
Цвят
на картината
Deep
Color пресъздава естествения цвят на вашия
#$$%&'()(*&*$+*$,-$.&-/$&0,-1*,)&2(*)3&(0&4(1*&
телевизионен
екран и показва ярки изображения
56&.+*$$0&,03&37.%),4.&87873&79,:$.&70&(8$*&,&
с;7))7(0&(<&+()(*.=
над милиард цветове.
><&4(1*&56&.1%%(*-.&#$$%&'()(*&,03&7.&
Ако
вашият телевизор поддържа Deep Color и е
+(00$+-$3&-(&4(1*&/(9$&-/$,-$*&-/*(1:/&,0&
свързан към вашата система за домашно кино с
?#@>&+,;)$A&4(1&+,0&+/,0:$&-/$&#$$%&'()(*=
HDMI
кабел, вие можете да промените Deep
& B*$..& &C,)-'D=
Color.
.
1 &Натиснете
E$)$+-&/0'$%12A&,03&-/$0&%*$..&34=
2 &Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
E$)$+-&/6"7')2&F&/,89:(8''1(;)*)&2A&,03&
-/$0&%*$..&34=
3 Изберете
[Video] > [HDMI Deep Color] и
ОК.
&натиснете
E$)$+-&-/$&<())(270:&(%-7(0.A&,03&-/$0&%*$..&
34G от следните опции и натиснете OK:
4 Изберете
‡ /=%$)2G&H1-(9,-7+,))4&.$)$+-&?#@>&
• [Auto]:
Автоматичен избор на HDMI Deep
#$$%&'()(*=
Color.
‡ /3>2G&67$2&87873&79,:$.=
• [On]:
За ярки изображения.
‡ /3??2G&#7.%),4&.-,03,*3&IJ;7-&+()(*=
• [Off]: За стандартни 8-битови цветове.
+
.
5
<
Резолюция
на картината
!"#$%&'(&'@)*%$")>
За HDMI видео настройки, свържете вашата
K(*&?#@>&873$(&.$--70:.A&+(00$+-&4(1*&/(9$&
система
за домашно кино към телевизора с HDMI
-/$,-$*&-(&-/$&56&-/*(1:/&,0&?#@>&+,;)$=&
кабел.
& B*$..& &C,)-'D=
1 Натиснете .
+
.& E$)$+-&/0'$%12A&,03&-/$0&%*$..&34=
2 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
5& E$)$+-&/6"7')2&F&/,89:(6"7')2A&,03&-/$0&
3 Изберете
[Video] > [HDMI Video] и натиснете
%*$..&34=
&ОК.'/,0:$&-/$&?#@>&*$.()1-7(0&.$--70:A&,03&
<
-/$0&%*$..&34=
4 Променете
HDMI резолюцията и натиснете OK.
Звук
0)%>7
Променете настройките на звука според вашите
'/,0:$&-/$&.(103&.$--70:.&-(&.17-&4(1*&%*$<$*$0+$=
предпочитания.
,89:(A%7")
HDMI
аудио
За
да слушате HDMI звук от вашия телевизор,
5(&/$,*&,0&?#@>&,137(&(1-%1-&<*(9&4(1*&56A&
свържете
вашата система за домашно кино към
+(00$+-&4(1*&/(9$&-/$,-$*&-(&-/$&56&-/*(1:/&
телевизора
с HDMI кабел.
,0&?#@>&+,;)$=
1 &Натиснете
.
B*$..& &C,)-'D=
2 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
& E$)$+-&/0'$%12A&,03&-/$0&%*$..&34=
3 Изберете [Audio] > [HDMI Audio] и натиснете
& E$)$+-&/=%7")2&F&/,89:(=%7")2A&,03&-/$0&
ОК.
%*$..&34=
4 Изберете от следните опции и натиснете OK:
&• [Bitstream]:
E$)$+-&-/$&<())(270:&(%-7(0.A&,03&-/$0&%*$..&
Активиране на изходящ битов
34G
поток през HDMI.
‡ /B"$@$&'A-2G&L0,;)$&;7-.-*$,9&(1-%1-&
• [Auto]: Автоматичен избор на най-добрия
(8$*&?#@>=&
поддържан
аудио формат.
‡ /=%$)2G&H1-(9,-7+,))4&.$)$+-&-/$&;$.-&
• [Off]: .1%%(*-$3&,137(&<(*9,-=
Деактивиране на звука от телевизора.
+
.
5
<
‡
!"
26
IF
БГ
/3??2G&#7.,;)$&,137(&<*(9&-/$&56=
Субтитри
на диска
(%&)*&+,-%-$.
За
да слушате на тих звук, силните звуци се
J;%#M68&.#,8'.&1819/#2&-%&0'&#.3&#?;,6<&#;:#,;62#
намаляват
при възпроизвеждане от диск. Нощният
';612'#G3&1#>;6#4,0>#28'-'*#N893.#<;2&#8'#;1,>#
режим
е наличен само при Dolby кодирани DVD и
0?08,07,&#:;%#O;,7>A&1-;2&2#OLO#012#P,6A%0>#
28'-'* дискове.
Blu-ray
1 #Натиснете
.
$%&''# #(012.)*
1 #Натиснете
.
$%&''# #(012.)*
2 #Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
+&,&-.#45.-+67/#012#.3&1#4%&''#89*
/
2
[Setup] и натиснете ОК.
3#Изберете
+&,&-.#45.-+67/#012#.3&1#4%&''#89*
3
[Audio] > [Night Mode] > [On] и
:#Изберете
+&,&-.#4G+C%17#5#4@%#'-*?1C.7#5#48"7/#012#
.3&1#4%&''#89*
натиснете
ОК.
Език
HA"#+A#.
Избор на език за началното меню, звука и
+&,&-.#0#,019609&#:;%#.3&#3;<&#<&16/#0628;/#012#
субтитрите.
'67.8.,&'*
/
3
3
[Preference] > [Subtitle] и натиснете
:#Изберете
+&,&-.#4;<.=.<.").7#5#45+,-%-$.7/#012#.3&1#
>
+&,&-.#0#'67.8.,&#,019609&#:;%#28'-'/#012#.3&1#
4 #Изберете
език за субтитрите на дисковете и
4%&''#89*
натиснете OK.
(%&)*2."+
Меню
на диска
/
3
3
[Preference] > [Disc Menu] и натиснете
:#Изберете
+&,&-.#4;<.=.<.").7#5#4(%&)*?."+7/#012#
1 #Натиснете
.
$%&''# #(012.)*
2 #Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
+&,&-.#45.-+67/#012#.3&1#4%&''#89*
>
012.*2."+
Начално
меню
.
/# $%&''# #(012.)*
2 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
3# +&,&-.#45.-+67/#012#.3&1#4%&''#89*
3 Изберете [Preference] > [Menu language] и
:#натиснете
+&,&-.#4;<.=.<.").7#5#4?."+*$A"#+A#.7/#012#
ОК.
>
.3&1#4%&''#89*
Звук
на диска
(%&)*A+C%1
1 Натиснете
.
/# $%&''# #(012.)*
2 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
3# +&,&-.#45.-+67/#012#.3&1#4%&''#89*
3 Изберете [Preference] > [Audio] и натиснете
:#ОК.+&,&-.#4;<.=.<.").7#5#4G+C%17/#012#.3&1#
4%&''#89*
4 #Изберете
език за звука на дисковете и
+&,&-.#01#0628;#,019609&#:;%#28'-'/#012#.3&1#
натиснете
OK.
4%&''#89*
>
@1-.
Забележка
• Ако предпочитаният от вас език за диска не е
‡# =:#>;6%#4%&:&%%&2#28'-#,019609&#8'#1;.#0?08,07,&/#
наличен, изберете от списъка [Others] и въведете
'&,&-.#48-'.<&7#:%;<#.3&#,8'./#012#&1.&%#.3&#
четирицифрения код на езика, който можете да
@A2898.#,019609&#-;2&#:;612#0.#.3&#&12#;:#.38'#
намерите в края на това ръководство (Вижте
6'&%#<0160,#('&&#BC019609&#-;2&D#;1#409&#E")*
"Езиков код" на страница 37) .
‡
#
=:#>;6#'&,&-.#0#,019609&#.30.#8'#1;.#0?08,07,&#
• Ако изберете език, който не е наличен на диска,
;1#0#28'-/#.3&#3;<&#.3&0.&%#6'&'#.3&#2&:06,.#
системата за домашно кино използва езика по
,019609&#;:#.3&#28'-*
подразбиране на диска.
.3&1#4%&''#89*
ОК.
+&,&-.#0#<&16#,019609&#:;%#28'-'/#012#.3&1#
4 #Изберете
език за менюто на дисковете и
4%&''#89*
натиснете OK.
1 Натиснете
4 #Изберете
език за менюто и натиснете OK.
+&,&-.#0#<&16#,019609&/#012#.3&1#4%&''#89*
4%&''#89*
ОК.
Забележка
@1-.
•‡#Ако
предпочитаният от вас език за диска не е
=:#>;6%#4%&:&%%&2#28'-#,019609&#8'#1;.#0?08,07,&/#
наличен,
изберете от списъка [Others] и въведете
'&,&-.#48-'.<&7#:%;<#.3&#,8'./#012#&1.&%#.3&#
четирицифрения
код на езика, който можете да
@A2898.#,019609&#-;2&#:;612#0.#.3&#.3&#&12#;:#
намерите
в
края
на
това ръководство (Вижте
.38'#6'&%#<0160,#('&&#BC019609&#-;2&D#;1#409&#
"Езиков
код"
на
страница
37).
E")*
=:#>;6#'&,&-.#0#,019609&#.30.#8'#1;.#0?08,07,&#
•‡#Ако
изберете език, който не е наличен на диска,
;1#0#28'-/#.3&#3;<&#.3&0.&%#6'&'#.3&#2&:06,.#
системата
за домашно кино използва езика по
,019609&#;:#.3&#28'-*
подразбиране
на диска.
Родителски
контрол
;A<."-A$*)1"-<1$
Ограничаване на достъпа до дискове, които са
F&'.%8-.#0--&''#.;#28'-'#.30.#0%&#%&-;%2&2#G8.3#
записани
с възрастова класификация.
%0.819'*
;A&&B1<C
Парола
Можете
да зададете или промените вашата
H;6#-01#'&.#;%#-3019&#>;6%#40''G;%2#.;#4,0>#0#
%&'.%8-.&2#28'-*
парола
за пускане на диск с ограничен достъп.
.
1 #Натиснете
$%&''# #(012.)*
/
2
[Setup] и натиснете ОК.
3#Изберете
+&,&-.#45.-+67/#012#.3&1#4%&''#89*
:#Изберете
+&,&-.#4;<.=.<.").7#5#4D'A"#.*;A&&B1<C7/#
3
[Preference] > [Change Password] и
012#.3&1#4%&''#89*
натиснете
ОК.
!# I#-3019&#40''G;%2#<&16#8'#28'4,0>&2*
! Появява се меню за смяна на паролата.
#
J;,,;G#.3&#81'.%6-.8;1'#;1#.3&#KL#.;#'&.#;%#
4 Следвайте
инструкциите на телевизора, за да
-3019&#40''G;%2*
зададете
или промените паролата.
>
‡
=:#>;6#2;#1;.#30?&#0#40''G;%2#;%#>;6#
• Ако нямате парола или сте я забравили,
30?&#:;%9;..&1/#&1.&%#EEEE*
въведете 0000.
# $%&''#89*
5 Натиснете OK.
F
БГ
!@
27
!"
! "# $%& '
Български
@%#'-*21C.
Нощен
режим
A(0:%?'
Възрастова
класификация
Някои дискове са записани с възрастова
A&'2-5).*.-(12-12*&1525-/)%0-1(%)3D.-(**&15)3Dкласификация. Можете да настроите вашата
%&-(D2=-F&$-*(3-.2%-$8-,&$1-0&'2-%02(%21-%&-8+(,система за домашно кино да възпроизвежда само
&3+,-5).*.-/)%0-(3-(D2-1(%)3D-+&/21-%0(3-,&$1дискове с по-ниска възрастова класификация от
*0)+5G.-(D2=
възрастта на вашето дете.
>12..- -?+,-$@=
.
1 -Натиснете
2 -Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
A2+2*%-/!$01239-(35-%023-812..-45=
3 -Изберете
[Preference]
> [Parental Control] и
A2+2*%-/7#$8$#$%"$3-B-/7(#$%0(;&B,%0#,;39натиснете
ОК.
(35-%023-812..-45=
! Появява се съобщение, което ви подканва
!- #-'2..(D2-81&'8%.-,&$-%&-23%21-%02да въведете парола.
8(../&15=
4 Въведете паролата с помощта на бутоните с
-цифри.
H3%21-%02-8(../&15-/)%0-%02-C1-$#:"&
D100,%'=
5 Изберете възрастова класификация и
OK.
-натиснете
A2+2*%-(3-(D2-1(%)3D9-(35-%023-812..-45=
• За
възпроизвеждане
на всички дискове,
‡ I&-8+(,-(++-5).*.-)112.82*%)42-&6-%02независимо
от възрастовата класификация,
1(%)3D9-.2+2*%-+242+-F-&1-/4883=
изберете ниво 8 или [Off].
*
.
6
=
E
Пестене
на енергия
G%$#?<&'():%?
Спестете енергия като промените следните
A(42-2321D,-:,-*0(3D)3D-%02-6&++&/)3D-.2%%)3D.=
настройки.
Автоматично
>10,&'0(%@D< преминаване в режим на
готовност
J023-8+(,)3D-(-5).*-&1-(-KAL-.%&1(D2-524)*29Когато
сте пуснали диск или файл от USB памет($%&'(%)*(++,-./)%*0-,&$1-0&'2-%02(%21-%&устройство,
вашата система за домашно кино
.%(35:,-)67 преминава в режим на готовност ако:
автоматично
•
или е на пауза, и
‡е спряна
)%-).-)3-8($.2-&1-.%&8-'&529-(35•
на 30 минути не е натиснат
‡в продължение
3&-:$%%&3-).-812..25-6&1-M<-')3$%2.=
никакъв бутон.
- >12..- -?+,-$@=
1 Натиснете .
A2+2*%-/!$01239-(35-%023-812..-45=
2 -Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
A2+2*%-/7#$8$#$%"$3-B-/>10,&!0(%@D<3-B3 -Изберете
[Preference] > [Auto Standby] > [On] и
/4%39-(35-%023-812..-45=
натиснете ОК.
*
.
6
!;$$2&0:-$#
Таймер
за сън
Настройка
на таймер за превключване на
A2%-%)'21.-%&-./)%*0-%02-0&'2-%02(%21-%&системата
за домашно кино в режим на готовност
VWDQGE\DIWHUDVSHFLÀHGWLPH
след
определено
време.
- >12..- -?+,-$@=
1 Натиснете .
- A2+2*%-/!$01239-(35-%023-812..-45=
2 Изберете [Setup] и натиснете ОК.
A2+2*%-/7#$8$#$%"$3-B-/!;$$2&H:-$#39-(353 -Изберете
[Preference] > [Sleep Timer] и натиснете
%023-812..-45=
ОК.
A2+2*%-%02-5$1(%)&3-&6-%02-.+228-%)'21=
4 -Изберете
продължителността на таймера за сън.
!
I02-.+228-%)'21-*(3-:2-.2%-$8-%&-N<! Таймерът за сън може да бъде настроен за
')3$%2.=
-O6-%02-.+228-%)'21-).-.2%-%&-/48839
до 60
минути.
Ако таймерът за сън е на
)%-./)%*02.-&66=
положение [Off], той се изключва.
>12..-45-%&-(*%)4(%2=
5 -Натиснете
OK, за да активирате таймера.
!
I02-0&'2-%02(%21-./)%*02.-%&-.%(35:,! Системата за домашно кино преминава в
DIWHUWKHVSHFLÀHGWLPH
режим
на готовност след зададеното време.
*
.
6
=
E
!"
28
GC
БГ
!"#$$%&'()$#
Скрийнсейвър
Вашата
система за домашно кино автоматично
#$%&'(%)*(++,-./)%*0-,&$1-0&'2-%02(%21-%&преминава
в режим скрийнсейвър ако:
.*1223-.(421-'&52-)67
•
или е на пауза, и
‡е спряна
)%-).-)3-8($.2-&1-.%&8-'&529-(35‡в продължение
3&-:$%%&3-).-812..25-6&1-;<-')3$%2.=
•
на 10 минути не е натиснат
- >12..-бутон.
-?+,-$@=
никакъв
1 -Натиснете
.
A2+2*%-/!$01239-(35-%023-812..-45=
2 -Изберете
[Setup] и натиснете ОК.
A2+2*%-/7#$8$#$%"$3-B-/!"#$$%&!()$#3-B/4%39-(35-%023-812..-45=
3 Изберете
[Preference] > [Screen Saver] > [On] и
натиснете ОК.
*
.
6
9:'2;(<&2(%$;
Дисплей
Промяна
на яркостта на дисплея на системата за
C0(3D2-%02-:1)D0%32..-&6-%02-0&'2-%02(%21домашно
кино.
5).8+(,-8(32+=
*
.-Изберете
A2+2*%-/!$01239-(35-%023-812..-45=
2
[Setup] и натиснете ОК.
6-Изберете
A2+2*%-/7#$8$#$%"$3-B-/9:'2;(<&7(%$;39-(353
[Preference] > [Display Panel] и
>12..- -?+,-$@=
1 -Натиснете
.
=
%023-812..-45=
натиснете
ОК.
A2+2*%-%02-:1)D0%32..9-(35-%023-812..-45=
4 -Изберете
яркост и натиснете OK.
Прилагане
на фабричните
>22;<&8("0,#<&'$00:%?'
настройки
E2.2%-,&$1-0&'2-%02(%21-%&-%02-526($+%-.2%%)3D.=
Връщане
на вашата система за домашно кино към
F&$-*(33&%-12.2%-%02-8(123%(+-*&3%1&+-.2%%)3D.=
фабричните настройки. Не можете да върнете
- >12..- за
-?+,-$@=
настройките
родителски контрол.
*
.-Натиснете
A2+2*%-/!$01239-(35-%023-812..-45=
1
.
6-Изберете
A2+2*%-/>@)(%"$@3-B-/A$'0,#$&@$8(1;0&
2
[Setup] и натиснете ОК.
'$00:%?'39-(35-%023-812..-45=
3 Изберете [Advanced] > [Restore default settings]
-и натиснете
A2+2*%-/4539-(35-%023-812..-45=
ОК.
=
4 Изберете [OK] и натиснете OK.
Преди да прикрепите вашата система за домашно
кино
към стената или върху поставката,
#$%&'$()&*(+&*,-()&*'(.&+$(-.$/-$'(-&(-.$(0/11(
&'(&,-&(/(23,41$(2-/,56
внимателно прочетете('$/5(/11(2/%$-)(7'$8/*-3&,2(
инструкциите за
92$$(:;/%$-)<(&,(7/4$(=>?
(
безопасност
(вижте "Безопасност"
на страница 6).
@%()&*(./A$(/,)(B*$')6
(8&,-/8-(C.31372(D&,2*+$'(
Ако
имате въпроси, свържете
се с отдела за
D/'$(3,()&*'(8&*,-')?
(
обслужване на Philips във вашата страна.
Стенна
конзола
01$$-234"5
Диаметър/дължина на винта
В(789:-$9"#5';6%129598
зависимост от вида на стената, на която
E$7$,5(&,(-.$(-)7$(&%(0/11(+&*,-3,4(-.32(0/11(
монтирате
тази стенна конзола, уверете се, че
+&*,-(F'/8G$-6
(+/G$(2*'$(-./-()&*(*2$(28'$02(&%(/(
използвате
винтове
с подходяща дължина и
2*3-/F1$(1$,4-.(/,5(53/+$-$'?
диаметър.
-
()(**++,
-
! "# $%& '
Български
8
конзола и
/-Стенна
01$$-234"5-1"6поставка
&51"6
()(*.++,
3 - 3.5mm
> 25mm
За информация как да монтирате вашата система
H&'(3,%&'+/-3&,(/F&*-(.&0(-&(0/11()&*'(.&+$(
за
домашно
кино на стената, вижте ръководството
-.$/-$'6
(2$$(-.$(0/11(+&*,-(4*35$?
на стенната конзола.
Поставка
за система за
(51"6-<38-'329-5'91598-1"6-)=домашно
кино и телевизор >-()(**++;()(*.++
STS1100/STS1300
@%()&*(./A$(/(C.31372(IJ6
()&*(8/,(+&*,-()&*'(.&+$(
Ако
имате телевизор Philips,
можете да монтирате
-.$/-$'(/,5(-.$(IJ(&,-&(/(23,41$(2-/,5?
вашата
система за домашно кино и телевизора на
C*'8./2$(-.$(;I;KKLL(&'(;I;KMLL(2-/,5(%'&+(/,(
една
и съща поставка.
/*-.&'3N$5(C.31372(5$/1$'?
(
Купете си поставка STS1100
или STS1300 от
H&'(3,2-'*8-3&,2(&,(.&0(-&(3,2-/11(-.$(2-/,5(03-.(
оторизиран Philips дилър.
-.$(.&+$(-.$/-$'(/,5(C.31372(IJ6
За
инструкции как да монтирате(2$$(-.$(2-/,5(
поставката със
B*38G(2-/'-(4*35$?
системата за домашно кино и телевизора Philips,
вижте ръководството за бърз старт на поставката.
БГ
!?
29
!"
9 Актуализиране на
E' !"#$%&'()*%+$,&
софтуера
'#%;#2-823.%-#%E.-%-7.%C.4-%*.,-3$.4%,2/%43<<#$-%
За
да продължите да получавате най-добрата
*#$%@#3$%7#+.%-7.,-.$D
%3</,-.%-7.%4#*-=,$.%
функционалност и подкрепа
за вашата система за
$.E3?,$?@0
%
I#+<,$.%-7.%9.$48#2%#*%@#3$%;3$$.2-%
домашно кино, актуализирайте софтуера редовно.
4#*-=,$.%=8-7%-7.%?,-.4-%9.$48#2%#2%%
%
Сравнете версията на вашия настоящ софтуер с
===0<78?8<40;#+F43<<#$-0
последната версия на www.philips.com/support.
Проверка
на версията на
F-&GH'()*%+$,&'<&,(;)4
софтуера
5%Натиснете
B$.44% %JI)J&K0
.
9%Изберете
).?.;-%K0&%."LD%,2/%-7.2%<$.44%MN0
[Setup] и натиснете ОК.
:%Изберете
).?.;-%KB#<$4G&#L%L%KO&,(;)4'P4*)QLD%,2/%
[Advanced] > [Version Info.] и
1
2
3
-7.2%<$.44%MN0
натиснете
ОК.
!
%
'7.%4#*-=,$.%9.$48#2%84%/84<?,@./0
! Появява се версията на софтуера.
Актуализиране
на софтуера
!"#$%&'()*%+$,&'%-,)./-'%-&'
през
Интернет
P4%&,4&%
1 Свържете вашата система за домашно кино към
%мрежата.
I#22.;-%@#3$%7#+.%-7.,-.$%-#%-7.%
Използвайте
2.-=#$M0%54.%,
• кабелна връзка (вижте "Настройка на кабелната
‡ на
=8$./%2.-=#$M%;#22.;-8#2%J4..%N).-%3<%
мрежа"
страница 14), или
-7.%=8$./%2.-=#$MO%#2%<,E.%PQKD%#$%
• безжична
връзка (вижте "Настройка на
‡ ,%=8$.?.44%2.-=#$M%;#22.;-8#2%J4..%
безжичната
мрежа" на страница 14).
N).-%3<%-7.%=8$.?.44%2.-=#$MO%#2%<,E.%
2 Натиснете .
PQK0
3 Изберете [Setup] и натиснете OK.
% B$.44% %JI)J&K0
4 Изберете [Advanced] > [Software Update] >
%[Network].
).?.;-%K0&%."LD%,2/%-7.2%<$.44%MN0
%! ).?.;-%KB#<$4G&#L%L%K0)*%+$,&'!"#$%&L%L%
Ако бъде засечена медия за актуализация,
KR&%+),HL0%
получавате подканване да стартирате или
!
% >*%,2%3<E$,/.%+./8,%84%/.-.;-./D
%@#3%,$.%
отмените
актуализацията.
<$#+<-./%-#%4-,$-%#$%;,2;.?%-7.%3</,-.0%
5 Следвайте инструкциите на телевизора, за да
потвърдите
)ROORZWKHLQVWUXFWLRQRQWKH79WRFRQÀUP
актуализацията.
-7.%3</,-.0
! Когато актуализацията завърши, системата
!
R7.2%-7.%4#*-=,$.%3</,-.%84%;#+<?.-.D
за% домашно
кино автоматично се изключва% и
-7.%7#+.%-7.,-.$%,3-#+,-8;,??@%4=8-;7.4%
включва отново. Ако това не стане,
#**%,2/%$.4-,$-40
%>*%8-%/#.4%2#-D
изключете
захранващия
кабел за%/84;#22.;-%
няколко
-7.%<#=.$%;#$/%*#$%,%*.=%4.;#2/4%,2/%
секунди и после отново го включете.
5
9
:
=
>
-7.2%$.;#22.;-%8-0
R)%&
Забележка
•‡Ако
системата за домашно кино не може да се
% >*%-7.%7#+.%-7.,-.$%;,22#-%;#22.;-%-#%-7.%
и след
свърже
със сървъра на Philips,
натиснете
B78?8<4%4.$9.$D%<$.44%
%JI)J&KD%,2/%-7.2%
4.?.;-%K0&%."L%L%KR&%+),HL%L%KR&%+),H'
това
изберете [Setup] > [Network] > [Network
P4(%$88$%;)4L%-#%4.-%3<%-7.%2.-=#$M0
Installation],
за да настроите мрежата.
!"
30
SR
БГ
Актуализиране
на софтуера
!"#$%&'()*%+$,&'%-,)./-'!01
през
USB
2-$%'3).'4&&#
Какво
ви трябва
‡ $86%ÁDVKGULYHZLWKDWOHDVW0%RI
• USBPHPRU\7KH86%ÁDVKGULYHPXVWEH)$7
памет-устройство с поне 75 MB памет. USB
#$%&'()%*#$+,--./0%1#%2#-%34.%,%5)6%7,$/%
памет-устройството трябва да е форматирано с
/$89.0
FAT или NTFS. Не използвайте твърд USB диск.
‡
:%;#+<3-.$%=8-7%>2-.$2.-%,;;.440
•
с достъп до Интернет.
‡Компютър
:2%,$;789.%3-8?8-@%-7,-%43<<#$-4%-7.%A>B%
ÀOHIRUPDW
IRUH[DPSOH:LQ=LSŠIRU
• Програма
за архиви,
която поддържа файлов
0LFURVRIWŠ:LQGRZVŠRU6WXIÁWŠIRU
формат ZIP (например WinZip® за Microsoft®
0DFLQWRVKŠ Windows® или Stufflt® за Macintosh®).
0%&"'56'7)+48)$#'%-&'8$%&(%'()*%+$,&
Стъпка
1: Изтеглете последната версия
на
5 софтуера
&RQQHFWD86%ÁDVKGULYHWR\RXU
1 Свържете
USB памет-устройство към вашия
;#+<3-.$0
%компютър.
>2%@#3$%=.C%C$#=4.$D%E#%-#%===0<78?8<40
2 Във;#+F43<<#$-0
вашия уеб браузър, отидете на
www.philips.com/support.
$WWKH3KLOLSV6XSSRUWZHEVLWHÀQG\RXU
3 В уеб
сайта за поддръжка на Philips намерете
<$#/3;-%,2/%?#;,-.%-7.%0)*%+$,&'$4#'
#,;<&,(0%
вашия
продукт и намерете Software and drivers.
% '7.%4#*-=,$.%3</,-.%84%,9,8?,C?.%,4%,%G8<%
!!
Актуализираната
версия на софтуера е
ÀOH
файл в zip формат.
4 Запазете
zip файла в основната директория на
6DYHWKH]LSÀOHLQWKHURRWGLUHFWRU\RI
\RXU86%ÁDVKGULYH
вашето USB памет-устройство.
5 %Използвайте
програмата за архиви, за да
54.%-7.%,$;789.%3-8?8-@%-#%.H-$,;-%-7.%
VRIWZDUHXSGDWHÀOHLQWKHURRWGLUHFWRU\RI
разархивирате
актуализираната версия на
WKH86%ÁDVKGULYH
софтуера
в основната директория на USB
!
%
7KHÀOHVDUHH[WUDFWHGXQGHUWKH!?@A
памет-устройството.
BCC'IROGHURI\RXU86%ÁDVKGULYH
! Файловете
се разархивират в папката
'LVFRQQHFWWKH86%ÁDVKGULYHIURP\RXU
UPG_ALL на вашето USB памет-устройство.
;#+<3-.$0
6 Изключете USB памет-устройството от вашия
компютър.
9
:
=
>
D
Внимание
@5/1%-"
•‡Преди
да свържете USB памет-устройството към
# %HIRUH\RXFRQQHFWWKH86%ÁDVKGULYHWR
вашата
система за домашно кино, уверете се,
/()5#'(6,#&',2&,5?#624,#8)5,#&'2&#&',5,#%8#
че*(#D%8+#%*#&',#D%8+#+(6025&6,*&?#2*D#&',#D%8+#
в отделението за дискове няма диск и е
+(6025&6,*&#%8#+1(8,Dзатворено.
10
на
()*Спецификации
+,-./01*
продукта
&230%4%051%-"&
! "# $%& '
Български
;132*<=*>2.513*1'3*&-41?5,3
Стъпка
2: Актуализиране на софтуера
6-13
Забележка
(
•‡#Спецификациите
и конструкцията подлежат на
6SHFLÀFDWLRQVDQGGHVLJQDUHVXEMHFWWRFKDQJH
$%&'()&#*(&%+,промени
без предупреждение.
2 #Превключете
вашия телевизор на правилния
N$%&+'#/()5#.;#&(#&',#+(55,+&#8()5+,#7(5#
източник
за вашата система за домашно кино.
/()5#'(6,#&',2&,5-
73#%-"*0-.3&кодове
Регионални
1 Свържете USB памет-устройството към вашата
&RQQHFWWKH86%ÁDVKGULYHWR\RXUKRPH
система
за домашно кино.
&',2&,5-
<
и изберете [Setup].
3 #Натиснете
R5,88# #KB-93M?#2*D#&',*#8,1,+&#C;31/2D4 #Изберете
[Advanced] > [Software Update] >
N,1,+&#CF.G5"03.D#T#C;-41?5,3*>2.513D#T#
[USB].
C>;HD-
A
E
I
5 #Следвайте
инструкциите на телевизора, за да
U(11($#&',#%*8&5)+&%(*8#(*#&',#.;#&(#
потвърдите
актуализацията.
FRQÀUPWKHXSGDWH
!!
Когато
актуализацията завърши, системата#
# G',*#&',#8(7&$25,#)0D2&,#%8#+(601,&,?
&',#'(6,#&',2&,5#2)&(62&%+211/#8$%&+',8#
за домашно
кино автоматично се изключва и
(77#2*D#5,8&25&8#V7#%&#D(,8#*(&?
#D%8+(**,+&#
включва отново. Ако
това не стане,
&',#0($,5#+(5D#7(5#2#7,$#8,+(*D8?
#2*D#
изключете
захранващия кабел за няколко
&',*#5,+(**,+&#%&секунди и после отново го включете.
Забележка
6-13
•‡Не
изключвайте захранването и не вадете USB
# G',*#&',#8(7&$25,#)0D2&,#%8#%*#05(95,88?#D(#
памет-устройството,
докато трае
*(&#&)5*#(77#&',#0($,5#(5#5,6(I,#&',#LN@#
ÁDVKGULYH
актуализацията на софтуера.
Табелката
отзад или отдолу на системата за
.',#&/0,#012&,#(*#&',#32+4#(5#3(&&(6#(7#&',#
домашно
кино показва кои региони поддържа.
'(6,#&',2&,5#8'($8#$'%+'#5,9%(*8#%&#8)00(5&8-
*
Страна
Country
DVD
BD
Европа,
Europe,
Великобритания
United Kingdom
Тихоокеанска
Азия,
Asia Pacific, Taiwan,
Тайван, Корея
A
Korea
Латинска
Америка
Latin America
A
Австралия,
Australia,
Нова
New Зеландия
Zealand
Русия,
Russia,Индия
India
C
Китай
China
C
83.%5*4-,951& формати
Мултимедийни
‡AVCHD,
:;<=>?#@>ABC?#@>A;%D,(?#>;>A;%D,(?#
•
BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/
>;>EBFEBG?#>;>ABFABG?#>;>EBFAB#
+RW,
DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW,
>H?#<>ABF<>ABG?#:)D%(#<>?#;%D,(#<>F
Audio
CD, Video CD/ SVCD, снимки, MP3-CD,
69&'3LFWXUHÀOHV03&':0$&'
WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, USB памет>%IJ#KL1&52MA<>?#LN@#8&(529,#D,I%+,
устройства
Файл
формати
:%$3*4-,951&
‡Аудио:
:)D%(O#-22+?#-642?#-60!?#-$62?#-$2I
•
.aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
‡
;%D,(O#-2I%?#-D%IP?#-60Q?#-64I?#-287?#-609?#
-60,9
‡
R%+&)5,O#-S09?#-S0,9?#-9%7?#-0*9
• Снимки:
.jpg, .jpeg, .gif, .png
• Видео: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .asf, .mpg, .mpeg
БГ
!6
31
!"
!"#$%&.%,/-+0
Аудио
формати
.divx
файлове в AVI контейнер
GLY[ÀOHVLQ$9,FRQWDLQHU
O)PN'Q)>B'/QB0/BN'=P<<)N/='/QB'R)**)S-T.'0PU-)'
Вашата
система за домашно кино поддържа
ÀOHV
следните
аудио файлове.
12+(30$%3
4%3+-$3(, !"#$%&
'%#('
5><!
%#!
5S>0
2EW
500M
22$
5S03
5>70
5>C0
12I
%YI
%Y2
5>C0
%Y2
5>C0
5>C0
5>C0
%Y2
%Y2
%Y2
5>C0
%Y2
5>C0
%Y2
*$+&,-+(
%#!
!"'C+<='V'
!";'C+<=
1%2
:7'C+<='V'
6:;'C+<=
22$&'F?G 6X"'C+<=
22$
#$%
657'%+<=
22$
6X"'C+<=
#$%
"Z5:7['
%+<=
()*+,'
:7;'C+<=
(-.-/0*
(LE'M)NB 6597'%+<=
%#?@
X6"'C+<=
%#!
!"'C+<='V'
!";'C+<=
1%2
:7'C+<='V'
6:;'C+<=
22$&'F?G 6X"'C+<=
22$
,I\RXKDYHDKLJKGHÀQLWLRQ79\RXUKRPH
Ако
имате HD телевизор, с вашата система за
WKHDWHUDOORZV\RXWRSOD\\RXUYLGHRÀOHVZLWK
домашно кино можете да гледате филми с:
‡ \B=)*P/-)T]'6X";'8'6;[;'<-8B*='0/
•
1920 x 1080 пиксела при
‡Резолюция:
WN0>B'N0/B]':'V'!;'RN0>B='<BN'=BM)TU5'
•
Кадрова честота: 6 ~ 30 кадъра в секунда.
DYLÀOHVLQ$9,FRQWDLQHU
.avi файлове в AVI контейнер
!"#$%&
'%#('
)$#(%&'%#('
*$+&,-+(
#$%&'
()*+,'
(-.-/0*&'
(LE'
M)NB&'
%#!&'
1%2
(-34'!566&'(-34'758&'
(-34'958&'(-34':58
6;'%+<='>08
*$+&,-+(
#$%&'
()*+,'
(-.-/0*&'
%#!&'
1%2
(-34'!566&'(-34'758&' 6;'%+<='
(-34'958&'(-34':58
>08
%#?@'6&'%#?@'"
";'%+<='
A<B0C'7;'
%+<=D
6;'%+<='
>08
%#?@'7'2E#
PSRUPYÀOHVLQ03FRQWDLQHU
.mp4
или .m4v файлове в MP4 контейнер
!"#$%&
'%#('
)$#(%&'%#('
()*+,'
%#?@'6&'%#?@'"
(-.-/0*&'
%#?@&'
%#!&'
22$&'F?G
22$
%#?@'7'2E#
F5":7H2I$'
F#J756H75;K'
%#J!5"H!56H!5;
*$+&,-+(
";'%+<='A<B0C'
7;'%+<=D
6;'%+<='>08
";'%+<='A<B0C'
7;'%+<=D
!"#$%&'%#('
)$#(%&'%#('
*$+&,-+(
#$%&'()*+,' %#?@'6&'%#?@' ";'%+<='
(-.-/0*&'(LE' "
A<B0C'7;'
M)NB&'%#?@&'
%+<=D
%#!&'1%2&'
22$&'F?G
22$
%#?@'7'2E#
6;'%+<='>08
F5":7H2I$'
";'%+<='
F#J756H75;K'
A<B0C'7;'
%#J!5"H!56H!5; %+<=D
.asf
файлове в ASF контейнер
DVIÀOHVLQ$6)FRQWDLQHU
%#?@'6&'%#?@'"
%#?@'7'2E#
F5":7H2I$'
F#J756H75;K'
%#J!5"H!56H!5;
15
БГ
)$#(%&'%#('
PNYÀOHVLQ0.9FRQWDLQHU
.mkv
файлове в MKV контейнер
)$#(%&.%,/-+0
Видео
формати
!"
32
!"#$%&
'%#('
";'%+<='
A<B0C'7;'
%+<=D
6;'%+<='>08
";'%+<='
A<B0C'7;'
%+<=D
!"#$%&'%#('
)$#(%&'%#('
#$%&'()*+,' %#?@'7'2E#
(-.-/0*&'%#!&'
1%2
F5":7H2I$'
F#J756H75;K'
%#J!5"H!56H!5;
*$+&,-+(
6;'%+<='>08
";'%+<='
A<B0C'7;'
%+<=D
:.;%2-92;49 <%;42-92;49
*%/-5,/4
R"=D-NA0- =RSH-BD-=RSH- 68-=)%:-5%1&^[#<1D-=RSHD- 6
V8-=)%:9
=R!
=RSH-BD-=RSH- 68-=)%:-5%1&^6
V8-=)%:9
$PSOLÀHU
Усилвател
• Обща изходна мощност: 300 W RMS (30% THD)/
‡ A#'&*-#;'%;'-%#J1<,-V88K-L=0-5!8M300W RMS (10% THD)
A.N9O-!88K-L=0-5B8M-A.N9• Честотна характеристика: 20 Hz - 20 kHz /
‡ ?<1b;1U[+-<1:%#U:1,-68-.Y/68-^.Y-O-e!-24
‡±3dB
0(>U&*/'#/U#(:1-<&'(#,-f-CQ-24-5""ZL9-O• Съотношение сигнал към шум: > 65 dB (CCIR) /
5@/J1(>T'129
‡(A-weighted)
ZU%;'-:1U:('(_('+,
• Чувствителност
на входа:
‡ @3g,-Q88-$W
• AUX:
500
mV
‡ =;:([-(\(U^,-6Q8-$W
• Music iLink: 250 mV
<%;42
Видео
•
на сигнала: PAL/NTSC
‡Система
0(>U&*-:+:'1$,-R@\-O-EA0"
‡HDMI
.N=Z-#;'%;',-Vd8(OQPC(D-Vd8%OQPC%D-P68%D•
изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p,
B8d8(D-B8d8%D-B8d8%6V
1080i,
1080p, 1080p24
:.;%2
Аудио
•
цифров аудио вход:
‡S/PDIF
0ORNZ?-N(>('&*-&;2(#-(U%;',
• Коаксиален:
IEC 60958-3
‡ "#&F(&*,-ZS"-C8cQd/!
• Оптичен:
TOSLINK
‡ I%'([&*,-AI0\ZEh
•
на семплиране:
‡Честота
0&$%*(U>-]<1b;1U[+,
‡
=R!,-!6-^.YD-VV7B-^.YD-Vd-^.Y
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
‡ K=@,-VV7B-^.YD-Vd-^.Y
• WMA:
44.1 kHz, 48 kHz
‡
"#U:'&U'-)('-<&'1,
• Постоянен битрейт:
‡ =R!,-!6-^)%:-/-!68-^)%:
• MP3: 112 kbps - 320 kbps
‡ K=@,-Vd-^)%:-/-Bc6-^)%:
• WMA: 48 kbps - 192 kbps
8,;%2
Радио
•
‡Обхват:
A;U(U>-<&U>1,
‡ S;<#%1O"T(U&,-?=-dP7Q/B8d-=.Y-5Q8• Европа/Китай:
FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
^.Y9
• Тихоокеанска Азия/Русия/Латинска
‡ $VLD3DFLÀF5XVVLD/DWLQ$PHULFD)0
Америка: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
dP7Q/B8d-=.Y-5Q8OB88-^.Y9
•
сигнал към шум: FM 50 dB
‡Съотношение
0(>U&*/'#/U#(:1-<&'(#,-?=-Q8-24
‡Честотна
?<1b;1U[+-<1:%#U:1,-?=-Bd8-.Y/B67Q-^.Y•
характеристика: FM 180 Hz O-e!-24
12.5"kHz / ±3dB
()*
USB
•‡Съвместимост:
Hi-Speed USB (2.0)
"#$%&'()(*('+,-.(/0%112-304-56789
•‡Поддръжка
на клас: USB Mass Storage Class
"*&::-:;%%#<',-304-=&::-0'#<&>1-"*&::5=0"9
(MSC)
‡
?(*1-:+:'1$,-?@ABCD-?@A!6D-EA?0
• Файл
система: FAT16, FAT32, NTFS
=&F($;$-$1$#<+-:;%%#<',-G-BC8-H4
•‡Максимална
поддържана памет: < 160GB.
! "# $%& '
Български
.mpg
и .mpeg файлове в PS контейнер
PSJDQGPSHJÀOHVLQ36FRQWDLQHU
+,%"-."%/ уред
Основен
•‡- Изходна
мощност: 2 x 100W RMS (30% THD)/
I;'%;'-%#J1<,-6-F-B88K-L=0-5!8M2 x A.N9O-6-F-PQK-L=0-5B8M-A.N9
75W RMS (10% THD)
•‡- Захранване:
R#J1<-:;%%*+,• Европа/Китай:
220-240V; ~50 Hz
‡ S;<#%1O"T(U&,-668/6V8-WXD-Q8-.Y
• Латинска
Америка/Тихоокеанска Азия:
‡ /DWLQ$PHULFD$VLD3DFLÀF
110-127
V/220-240
V, ~50-60 Hz
WO668/6V8-WXD-Q8/C8-.Y‡ L;::(&OZU2(&,-668/6V8-WXD-Q8-.Y• Русия/Индия:
220-240V; ~50 Hz
‡
R#J1<-[#U:;$%'(#U,-PQ-K
• Консумация: 75 W
6WDQGE\SRZHUFRQVXPSWLRQ”:
•‡- Консумация
в режим на готовност: ≤ 0.3 W
\1]'OL(>T'-:%1&^1<:,•‡- Леви/десни
високоговорители
‡ 0%1&^1<-($%12&U[1,-C-#T$
• Импеданс
на високоговорителите: 6 ohm
‡
0%1&^1<-2<(_1<:,-6-F-CV-$$-567Q`9• Драйвери на високоговорителите: 64 mm
(2.5”),J##]1<-a-B-F-6Q-$$-5B`9-'J11'1<
уфер + 1 x 25 mm (1") туитер
‡ ?<1b;1U[+-<1:%#U:1,-BQ8-.Y/68-^.Y
• Честотна характеристика: 150 Hz-20 kHz
‡- N($1U:(#U:-5KF.FN9,-cVQ-F-BPd7Q-F-cC• Размери (ШxВxД): 945 x 178.5 x 96 mm
$$
• Тегло: 5.0 kg
‡-
K1(>T',-Q78-^>
).0122345
Субуфер
•‡Изходна
мощност: 200W RMS (30% THD)/
I;'%;'-%#J1<,-688K-L=0-5!8M-A.N9O150W
RMS (10% THD)
BQ8K-L=0-5B8M-A.N9•‡Импеданс:
3 ohm
Z$%12&U[1,-!-#T$
•‡Драйвери
на високоговорителите: 165 mm
0%1&^1<-2<(_1<:,-BCQ-$$-5C7Q`9-J##]1<
‡(6.5”)
?<1b;1U[+-<1:%#U:1,-68-.Y/BQ8-.Y
уфер
‡
N($1U:(#U:-5KF.FN9,-B6!-F-!8c-F-!Cc• Честотна характеристика: 20 Hz-150 Hz
$$ (ШxВxД): 123 x 309 x 369 mm
• Размери
‡ K1(>T',-!7C-^>
• Тегло: 3.6 kg
‡ "&)*1-*1U>'T,-!-$
• Дължина на кабела: 3 m
6,$$-72."/
Стенна
конзола
•‡- Размери
(ШxВxД): 37.6 x 50 x 46.4 mm
N($1U:(#U:-5KF.FN9,-!P7C-F-Q8-F-VC7V-$$
•‡- Тегло:
0.05 kg всяка
K1(>T',-878Q-^>O1&[T
8472/4-92"/52$-0,//45%4&
Батерии
на дистанционното
‡ 6-F-@@@/L8!/B7Q-Wуправление
• 2 x AAA-R03-1.5 V
БГ
!=
33
!!
@1*)$
Лазер
•
лазер (Диод): InGaN/AIGaN (BD), AIGaInP
‡ВидI4&*.#:<7*#FB%(8*GJ#>5K41AL>K41#FMBG=#
(DVD/CD)
L>K4>5E#FBNBAHBG
‡Дължина
O42*#+*56-/J#"PQ#RS#53ATS#53#FMBG=#UQQ#
•
на вълната: 405 +7 nm/-7 nm (BD),
RVP#53ATVP#53#FBNBG=#SWP#RVP#53ATXP#
655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10
53#FHBG(CD)
nm/-20"nm
‡
Y9-79-#7(;*.#FC4Z0#.4-%56&GJ#XP#3O#FMBG=#
• Изходна
мощност (Максимална): 20 mW (BD),
U#3O#FBNBG=#S#3O#FHBG
6 mW (DVD), 7 mW (CD)
11 Отстраняване на
!!" #$%&'()*+%%,-./
проблеми
01$.-./
Предупреждение
•‡Риск
от токов удар. Никога не махайте
# $%&'#()#*+*,-.%,#&/(,'0#1*2*.#.*3(2*#-/*#
,4&%56#()#-/*#7.(89,-0#
обвивката на продукта.
:(#'**7#-/*#;4..45-<#24+%8=
#5*2*.#-.<#-(#.*74%.#-/*#
За
да се запази валидността
на гаранцията, никога
7.(89,-#<(9.&*+)0
# поправяте продукта сами.
не
се опитвайте да
Ако
имате проблеми при използването на
този
>)#<(9#/42*#7.(?+*3&#9&%56#-/%&#7.(89,-=
#,/*,'#-/*#
продукт,
проверете следните точки преди да#>)#<(9#
)(++(;%56#7(%5-&#?*)(.*#<(9#.*@9*&-#&*.2%,*0
потърсите
сервизно #обслужване.
Ако и след това
&-%++#/42*#4#7.(?+*3=
.*6%&-*.#<(9.#7.(89,-#458#6*-#
имате
проблем, регистрирайте продукта
&977(.-#4-#;;;07/%+%7&0,(3A;*+,(3*0
# си и
получете помощ на www.philips.com/welcome.
21-."&.-, уред
Основен
Бутоните
на системата за домашно кино не
#+)"'&,,%.*"%.",+)"+%3)",+)1,)$"4%".%,"5%$67
работят.
‡
B%&,(55*,-#-/*#/(3*#-/*4-*.#).(3#-/*#
• Изключете
системата за домашно кино от
7(;*.#&977+<#)(.#4#)*;#3%59-*&=#-/*5#
контакта
за няколко минути и отново я включете.
.*,(55*,-0
899:9"1;;)1$*"%.",+)"4-*;(1<";1.)(7
На
дисплея се появява ERROR.
‡
B%&,(55*,-#-/*#/(3*#-/*4-*.#).(3#-/*#
• Изключете системата за домашно кино от
7(;*.#&977+<#)(.#4#)*;#3%59-*&=#-/*5#
контакта
за няколко минути и отново я включете.
.*,(55*,-0
На
дисплея се появява OPEN.
:=8>"1;;)1$*"%.",+)"4-*;(1<";1.)(7
‡Извадете
$*3(2*#8%&,#).(3#-/*#8%&,#,(374.-3*5-0
•
диска от отделението за диск.
‡
>)#<(9#.*3(2*#45#*%6/-#%5,/#8%&,#).(3#-/*#
• Ако извадите осем инчов диск от отделението
8%&,#,(374.-3*5-=#-/*#8%&7+4<#.*34%5&#
за диск,
на дисплея остава OPEN.
:=8>0#
•
се, че отделението за диск е
‡Уверете
C4'*#&9.*#-/4-#-/*#8%&,#,(374.-3*5-#%&#
,+(&*80
затворено.
‡
C4'*#&9.*#-/4-#5(#(?D*,-#?+(,'&#-/*#8%&,#
• Уверете се, че никакви предмети не пречат на
,(374.-3*5-#?*)(.*#,+(&%56#%-0
отделението за диск, преди да го затворите.
?@:AB8C"1;;)1$*"%.",+)"4-*;(1<";1.)(7
На
се появява BLOCKED.
‡ дисплея
C4'*#&9.*#-/4-#5(#(?D*,-#?+(,'&#-/*#8%&,#
,(374.-3*5-#?*)(.*#,+(&%56#%-0
• Уверете
се, че никакви предмети не пречат на
A1..%,")D)E,"1"4-*E"F$%3",+)"4-*E"E%3;1$,3).,7
отделението за диск, преди да го затворите.
‡
E.*&&#458#/(+8# #FG,%;G#)(.#-/.**#&*,(58&#
Дискът не може да се извади от отделението
-(#*D*,-0
за диск.
‡ >5#8%&,#&(9.,*=#7.*&&# #FG,%;G#458#-/*5#
• Натиснете и задръжте x за три секунди, за да
*5-*.#!HI#-(#*D*,-#-/*#8%&,0
диска.
‡извадите
C4'*#&9.*#-/4-#-/*#/(3*#-/*4-*.#%&#5(-#%5#
• При&-458?<#3(8*0
източник диск, натиснете x и след това
‡въведете
B%&,#,(374.-3*5-#%&#?+(,'*80#C4'*#&9.*#
159, за да извадите диска.
-/4-#5(#(?D*,-#?+(,'&#-/*#8%&,#,(374.-3*5-0
• Уверете се, че системата за домашно кино не е
‡ H+(&*#-/*#8%&,#,(374.-3*5-#458#(7*5#%-#
в режим на готовност.
464%5#-(#*D*,-#-/*#8%&,0
• Отделението за диск е блокирано. Уверете се,
че никакви предмети не пречат на отделението
за диск.
• Затворете отделението за диск и отново го
отворете, за да извадите диска.
!"
34
8>
БГ
Няма картина
9+,C%31)0/5
•
Уверете се, че телевизорът превключен на
‡правилния
A7B(%);'(%,-7,%,-(%TI%2)%)<2,5-(9%,4%,-(%
източник за системата за домашно
кино.
54''(5,%)4;'5(%04'%,-(%-4C(%,-(7,('*
Няма
картина на телевизор свързан чрез HDMI.
9+,C%31)0/,+",-,;G,3+""/31/*,1'0+)#',S:F<5
•
се, че сте свързали системата за
‡Уверете
A7B(%);'(%,-7,%=4;%;)(%7%W23-%N:((9%WHAG%
домашно
кино и телевизора с високоскоростен
57S/(%,4%5488(5,%,-(%-4C(%,-(7,('%789%TI*%
HDMI
кабел.
Някои стандартни HDMI кабели не
N4C(%N,7897'9%WHAG%57S/()%94%84,%92):/7=%
показват
правилно
някои изображения, 3D
:'4:('/=%04'%)4C(%2C73()6%!H%?29(46%4'%
филми или Deep Color.
H((:%@4/4'*
• Проверете дали HDMI кабелът не е повреден.
‡ A7B(%);'(%,-7,%,-(%WHAG%57S/(%2)%84,%07;/,=*%
Ако е повреден, сменете го с нов кабел.
G0%2,%2)%07;/,=6%'(:/75(%2,%<2,-%7%8(<%57S/(*
• За да възстановите фабричната резолюция на
‡картината,
&'())% %.S+T/$%789%,-(8%UVW%48%,-(%
натиснете
и след това 731 на
'(C4,(%548,'4/%,4%'(),4'(%,-(%9(07;/,%
дистанционното управление.
:25,;'(%'()4/;,248*
• Променете
настройката за HDMI видео или
‡изчакайте
@-783(%,-(%WHAG%?29(4%)(,,2836%4'%<72,%04'%
10 секунди за автоматично
#X%)(5489)%04'%7;,4%'(54?('=%.)((%D&25,;'(%
възстановяване
(вижте "Резолюция на
'()4/;,248E%48%:73(%+Y$*
картината" на страница 26).
'LVFGRHVQRWSOD\KLJKGHÀQLWLRQYLGHR
Дискът
не възпроизвежда видео висока резолюция
•
се, че дискът съдържа видео с висока
‡Уверете
A7B(%);'(%,-7,%,-(%92)5%548,728)%-23-Z
резолюция.
GHÀQLWLRQYLGHR
•
се, че телевизорът поддържа видео с
‡Уверете
A7B(%);'(%,-7,%,-(%TI%);::4',)%-23-Z
висока
резолюция.
GHÀQLWLRQYLGHR
•
HDMI кабел за свързване с
‡Използвайте
Q)(%78%WHAG%57S/(%,4%5488(5,%,4%,-(%TI*
телевизора.
6+)"*
Звук
От високоговорителите на системата за домашно
9+,&+)"*,L0+T,'+T/,1'/-1/0,&C/-Q/0&5
кино
не се чува звук
‡Свържете
@488(5,%,-(%7;924%57S/(%0'4C%=4;'%-4C(%
•
аудио кабела от вашата система за
,-(7,('%,4%=4;'%TI%4'%4,-('%9(?25()*%
домашно
кино към телевизора или друго
W4<(?('6%=4;%94%84,%8((9%7%)(:7'7,(%7;924%
устройство.
Не е необходима отделна аудио
5488(5,248%<-(8O%
връзка,
когато:
‡ ,-(%-4C(%,-(7,('%789%TI%7'(%
• системата
за домашно кино и телевизорът са
5488(5,(9%,-'4;3-%78%S:F<,(E@%
свързани
чрез HDMI ARC връзка, или
5488(5,2486%4'%
• устройството
е свързано към HDMI IN
‡
7%9(?25(%2)%5488(5,(9%,4%,-(%S:F<,<9%
конектора на вашата система за домашно
кино. 5488(5,4'%48%=4;'%-4C(%,-(7,('*
‡Настройте
N(,%;:%,-(%7;924%04'%,-(%5488(5,(9%9(?25(%
•
звука за свързаното устройство
.)((%DN(,%;:%7;924%04'%5488(5,(9%9(?25()E%48%
(вижте
"Настройка на звука за свързаните
:73(%#!$*на страница 13).
устройства"
‡Върнете
F()(,%=4;'%-4C(%,-(7,('%,4%2,)%075,4'=%
•
вашата система за домашно кино към
)(,,283)%.)((%D[::/=%075,4'=%)(,,283)E%48%:73(%
фабричните
настройки (вижте "Прилагане на
+\$6%789%,-(8%)<2,5-%2,%400%789%)<2,5-%48%
фабричните настройки" на страница 28), след
73728*
което
я изключете и включете отново.
‡
]8%=4;'%-4C(%,-(7,('6%:'())%678E@!%
• Натиснете
неколкократно бутона SOURCE на
'(:(7,(9/=%,4%)(/(5,%,-(%54''(5,%7;924%28:;,*
вашата система за домашно кино, за да
:%&1+01/*,&+)"*,+0,/3'+5
изберете правилния аудио вход.
‡
G0%=4;%:/7=%7;924%0'4C%,-(%TI%,-'4;3-%,-(%
• Ако-4C(%,-(7,('6%C7B(%);'(%,-7,%,-(%TI%2)%
сте пуснали звука на телевизора през
C;,(9*
системата за домашно кино, уверете се, че
Изкривен звук или ехо
Звукът
и видеото не са синхронизирани
()*%+,-"*,.%*/+,-0/,"+1,&2"3'0+"%4/*5
#$%&'())% ,6789:,6!;;<9=6*%+$%&'())%
SOUND SETTINGS.
•‡1) Натиснете
,-(%9-.%#-1%+",>)11+"&%./(0,1'23-,$%,4%)(/(5,%
2)"Използвайте
бутоните за навигация (наляво/
надясно),
за да изберете AUDIO SYNC, след
(8:,6?9@6%789%,-(8%:'())%7A*%!$%&'())%
което
натиснете
ОК. 3) Използвайте бутоните
,-(%9-.%#-1%+",>)11+"&%.;:194<8$%,4%
за навигация
(нагоре/надолу),
за да
)=85-'482>(%,-(%7;924%<2,-%,-(%?29(4*
синхронизирате звука с видеото.
B$-2
Възпроизвеждане
Дискът не може да бъде пуснат
@-""+1,C$-2,-,*%&35
•‡Почистете
диска.
@/(78%,-(%92)5*
•‡Уверете
се, че отделението за диск е
A7B(%);'(%,-7,%,-(%92)5%54C:7',C(8,%2)%
затворено.
5/4)(9*
•‡Уверете
се, че системата за домашно кино
A7B(%);'(%,-7,%,-(%-4C(%,-(7,('%);::4',)%
,-(%,=:(%40%92)5%.)((%DA(927%04'C7,)E%48%
поддържа
диска (вижте "Мултимедийни
:73(%!#$*
формати"
на страница 31).
‡
A7B(%);'(%,-7,%,-(%-4C(%,-(7,('%);::4',)%
• Уверете се, че системата за домашно кино
,-(%'(3248%549(%40%,-(%92)5%.)((%DF(3248%
поддържа регионалния код на диска (вижте
549()E%48%:73(%!#$*
кодове" на страница 31).
‡"Регионални
G0%,-(%92)5%2)%7%HIHJFK%4'%HIHJF%92)56%
• АкоPDNHVXUHWKDWLWLVÀQDOL]HG
дискът е DVD±RW или DVD±R, уверете се,
че е финализиран.
&DQQRWSOD\D'LY;ÀOH
Не
да бъде пуснат DivX файл
‡ може
0DNHVXUHWKDWWKH'LY;ÀOHLVHQFRGHG
• Уверете
се, че DivX файлът е кодиран с DivX
DFFRUGLQJWRWKH¶+RPH7KHDWHU3URÀOH·
енкодера
съгласно "Home Theater Profile".
<2,-%,-(%H2?L%(8549('*
0DNHVXUHWKDWWKH'LY;ÀOHLVFRPSOHWH
•‡Уверете
се, че DivX видео файлът е цял.
:%.D,+0,EFGHIEF,&)>1%1$/&,*+,"+1,*%&C$-2,
DivX
или RMVB/RM субтитрите не се показват
правилно
3+00/31$25
•‡Уверете
се, че името на файла със субтитрите е
0DNHVXUHWKDWWKHVXEWLWOHÀOHQDPHLVWKH
същото
като името на филмовия файл
(вижте
VDPHDVWKHPRYLHÀOHQDPH
VHH¶6XEWLWOHV·
"Субтитри"
на страница 19).
48%:73(%#M$*
N(/(5,%,-(%54''(5,%5-7'75,('%)(,O%#$%&'())%
•‡Изберете
правилния набор от символи: 1)
Натиснете
OPTIONS. 2) Изберете
,7B;<796*%+$%N(/(5,%J@'-0-31/0,6/1K*%
!$%N(/(5,%,-(%);::4',(9%5-7'75,('%)(,*%P$%
[Character
Set]. 3)"Изберете поддържания набор
&'())%7A*%
от символи.
4)"Натиснете OK.
Съдържанието
на USB памет-устройството не може
@-""+1,0/-*,1'/,3+"1/"1&,+L,-,86H,&1+0-#/,
да
бъде
прочетено
*/.%3/5
•‡Уверете
се, че форматът на USB паметA7B(%);'(%,-7,%,-(%04'C7,%40%,-(%QNR%
устройството
е съвместим със системата за
),4'73(%9(?25(%2)%54C:7,2S/(%<2,-%,-(%-4C(%
,-(7,('*
домашно
кино.
‡
0DNHVXUHWKDWWKHÀOHV\VWHPRQWKH86%
• Уверете се, че файл системата на USB памет),4'73(%9(?25(%2)%);::4',(9%S=%,-(%-4C(%
устройството
се поддържа от системата за
,-(7,('*
домашно кино.
M9+,/"102N,+0,MON,&%#",-CC/-0&,+",1'/,;G5
‡ T-(%4:('7,248%2)%84,%:4))2S/(*
• Операцията не е възможна
!-&2P%"Q,*+/&,"+1,R+0Q5
EasyLink не работи
‡ A7B(%);'(%,-7,%,-(%-4C(%,-(7,('%2)%
• Уверете се, че системата за домашно кино е
5488(5,(9%,4%7%&-2/2:)%S'789%U7)=V28B%TI6%
свързана към телевизор Philips с EasyLink и
789%,-(%U7)=V28B%4:,248%2)%48%.)((%DU7)=V28BE%
функцията
EasyLink е включена (вижте "EasyLink"
48%:73(%+P$*
На телевизора се появява "No entry" или "х"
на страница 24).
звукът на телевизора е изключен или е намален
докрай.
БГ
!9
35
!"
! "# $%& '
Български
Картина
B%31)0/
Системата
за домашно кино се включва
(2"-,3%0,+$)#42,%-,#2",567,#2",2%8",#2"9#"&,
автоматично,
когато включите телевизора
90#%89#)49**3,+$)#42"+,%-1
•
е нормално, когато използвате Philips
‡Това
<,.('3&,$7.1*'.('01*5$/'-,&0'41)'$*&')(.0>'
C,./.=(':$(4P.0%'JQ9#H@;:;OB'<1'5$%&'+,&'
EasyLink (HDMI-CEC). За да направите така, че
,15&'+,&$+&*'-1*%'.02&=&02&0+/48'(-.+6,'
системата
за домашно кино да работи
1II':$(4P.0%B
самостоятелно, изключете EasyLink.
:9--%#,944"++,;<=>)?",/"9#0&"+1
Нямам
достъп до функциите на BD-Live
‡Уверете
#$%&'()*&'+,$+'+,&',15&'+,&$+&*'.('
•
се, че системата за домашно кино е
6100&6+&2'+1'+,&'0&+-1*%B'D(&'$'
свързана към мрежата. Използвайте кабелна
-.*&2'0&+-1*%'6100&6+.10'J(&&'K?.*&2'
връзка (вижте "Кабелна връзка" на страница
6100&6+.10L'10'=$>&'MNO'1*'-.*&/&(('
14)0&+-1*%'6100&6+.10'J(&&'K?.*&/&(('
или безжична връзка (вижте "Безжична
връзка"
на страница 14).
6100&6+.10L'10'=$>&'MNOB
•
се, че мрежата е настроена.
‡Уверете
#$%&'()*&'+,$+'+,&'0&+-1*%'.('(&+')=B'D(&'
$'-.*&2'0&+-1*%'.0(+$//$+.10'J(&&'KE&+')='
Използвайте кабелна връзка (вижте "Кабелна
+,&'-.*&2'0&+-1*%L'10'=$>&'MNO'1*'-.*&/&(('
връзка"
на страница 14) или безжична връзка
0&+-1*%'.0(+$//$+.10'J(&&'KE&+')='+,&'
(вижте "Безжична връзка" на страница 14).
-.*&/&(('0&+-1*%L'10'=$>&'MNOB
• Уверете се, че Blu-ray дискът поддържа
‡ #$%&'()*&'+,$+'+,&'F/)@*$4'2.(6'()==1*+('
функциите на BD-Live.
F9@P.7&'I&$+)*&(B
•
паметта (вижте "Изчистване на
‡Изчистете
;/&$*'5&51*4'(+1*$>&'J(&&'K;/&$*'5&51*4L'
паметта"
на страница 18)
10'=$>&'MROB
Не
мога да гледам филми или снимки от iPod
:9--%#,@*93,?)."%,%&,@2%#%+,/&%8,9-,)A%.,%&,
или
iPhone на телевизора.
)A2%-",%-,#2",561
•
филми и снимки от вашия iPod или
‡Изберете
F*1-(&'$02'(&/&6+'7.2&1('$02'=,1+1('I*15'
iPhone
и ги пуснете на телевизора.
+,&'.C12'1*'.C,10&'(6*&&08'$02'=/$4'+,&5'
10'41)*'<SB
• Уверете
се, че софтуерът на вашия iPod или
‡iPhone
#$%&'()*&'+,$+'+,&'.C12'1*'.C,10&'(1I+-$*&'
не е подправен или незаконно
,$('01+'3&&0'+$5=&*&2'-.+,'1*'.//&>$//4'
модифициран.
PRGLÀHG
Не мога
да гледам снимки от iPod или iPhone
:9--%#,?)"$,@)4#0&"+,/&%8,9-,)A%.,%&,)A2%-",%-,
на телевизора.
#2",561
•
Свържете жълт компонентен кабел към
‡ ;100&6+'$'4&//1-'615=1(.+&'6$3/&'+1'+,&'
поставката за iPod"и телевизора.
.C12'216%'$02'+,&'<SB
•
телевизора на източник AV/VIDEO
‡Превключете
E-.+6,'+,&'<S'+1'+,&'B6C6D<EF'(1)*6&'
(съответстващ
на жълтия компонентен кабел).
J61**&(=102.0>'+1'+,&'4&//1-'615=1(.+&'
• Натиснете
6$3/&OB бутона за възпроизвеждане на вашия
или iPhone, за да стартирате слайдшоуто.
‡iPodC*&(('+,&'=/$4'3)++10'10'+,&'.C12'1*'.C,10&'
+1'(+$*+'$'(/.2&(,1-B
• Уверете
се, че софтуерът на вашия iPod или
‡iPhone
#$%&'()*&'+,$+'+,&'.C12'1*'.C,10&'(1I+-$*&'
не е подправен или незаконно
,$('01+'3&&0'+$5=&*&2'-.+,'1*'.//&>$//4'
модифициран.
PRGLÀHG
Екранът
на телевизора е черен, когато
56,+4&""-,)+,G*94',$2"-,3%0,@*93,9,;*0=&93,H<,
пускате Blu-ray 3D филм или защитен срещу
?)."%,%&,9,<)?I,4%@3,@&%#"4#".,?)."%1
копиране
DivX филм
‡Уверете
#$%&'()*&'+,$+'+,&',15&'+,&$+&*'.('
•
се, че системата за домашно кино е
6100&6+&2'+1'+,&'<S'+,*1)>,'$0'Q9#H'
свързана към телевизора с HDMI кабел.
6$3/&B
• Превключете телевизора на правилния HDMI
‡ E-.+6,'+1'+,&'61**&6+'Q9#H'(1)*6&'10'+,&'
източник.
<SB
!"
36
E!
БГ
!"#$%&'
Мрежа
Безжичната
мрежа не се открива или има
()&"*"++,-"#$%&',.)+#%&#".,%&,-%#,/%0-.1
смущения
‡ #$%&'()*&'+,$+'+,&'-.*&/&(('0&+-1*%'.('
• Уверете
се, че безжичната мрежа не се
01+'2.(+)*3&2'34'5.6*1-$7&'17&0(8'9:;<'
смущава
от микровълнови фурни, DECT
=,10&(8'1*'1+,&*'0&.>,31*.0>'?.@A.'2&7.6&(B'
‡телефони
C/$6&'+,&'-.*&/&(('*1)+&*'$02'+,&',15&'
или други Wi-Fi устройства.
WKHDWHUZLWKLQÀYHPHWHUVRIHDFKRWKHU
• Поставете безжичния рутер и системата за
‡домашно
D(&'$'DEF'&G+&0(.10'6$3/&'+1'6100&6+'+,&'
кино на не повече от пет метра един
?.@A.'210>/&'+1'+,&',15&'+,&$+&*B
от друг.
‡ HI'+,&'-.*&/&(('0&+-1*%'21&('01+'-1*%'
• Използвайте USB удължител, за да свържете
=*1=&*/48'+*4'$'-.*&2'0&+-1*%'.0(+$//$+.10'
Wi-Fi
приставката към системата за домашно
J(&&'KE&+')='+,&'-.*&2'0&+-1*%L'10'=$>&'
кино.
MNOB
• Ако безжичната мрежа не работи правилно,
пробвайте инсталацията с кабелна мрежа
(вижте "Настройка на кабелната мрежа" на
страница 14).
*
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
ÅëëçíéêÜ
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
! "# $%& '
Български
12
код
()* Езиков
+,"#-,#.*/01.
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
БГ
!2
37
!"
Център за обслужване на клиенти
Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24
E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg
!"#$%"&'()(*+),*-"./)+)01"2+-345'()31"6787
9++"5):/41"5-1-5;-<7
Всички
права запазени
1:0WW=%>BY
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising