Philips | HTS3357/12 | Owner's Manual | Philips DVD система за домашно кино HTS3357/12 Ръководство за притежателя

Philips DVD система за домашно кино HTS3357/12 Ръководство за притежателя
DVD система за
домашно кино
HTS3357
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Основна
информация
Добавени аксесоари
ВНИАМНИЕ!
Тази система не съдържа части, които
могат да се поправят от потребителя. Моля
оставете всички дейности по поддържката
на квалифициран персонал.
Предпазни мерки свързани с
инсталирането.
-
Откриване на подходящо място
-
Поставете устройството на плоска, твърда
и стабилна повърхност. Не поставяйте
устройството на килима.
Не поставяйте устройството върху друго
оборудване, което може да го загрее
(например приемник или усилвател).
Не поставяйте нищо под устройството
(например дискове, списания).
Поставете устройството близо до контакт
и където захранващия кабел да е лесно
достъпен.
За да почистите диск, използвайте почистващ
парцал от микрофибър и трийте диска от
центъра към краищата в права линия.
ВНИМАНИЕ!
Никога не използвайте разтвори, например
безин, консерванти, почистващи препарати
продавани в търговската мрежа, или
антистатичен спрей предназначен за
дискове.
Относно рециклирането
Пазете от високи температури, влага, вода и
прах
-
1 суббуфер
2 предни тонколони
2 странични тонколони
1 централна тонколона
1 дистанционо управление с батерии
1 SCART кабел
1 FM жична антена
1 AM/MW антена
1 кабел за включване на MP3 (за включване
на преносим аудио плеър)
Инструкция за експлоатация
Почистване на дискове
Място за вентилация
- Поставете апарата на място с нормална
вентилация, за да предотвратите вътрешно
прегряване. Оставете поне 10 см (4.0”)
пространство отзад и отгоре на устройството
и 5 см (2.0”) отляво и отдясно, за да
предотвратите прегряване.
-
-
Апарата трябва да се пази от поливане или
изпръскване.
Не поставяйте никакви опасни източници
върху апарата (например предмети пълни с
течности, запалени свещи).
Тези инструкции за експлоатация са отпечатани
върху хартия, която не замърсява околната
среда. Електроната екипировка се състои
от голям брой материали, които могат да
бъдат рециклирани. Ако изхвърляте старо
оборудване, моля занесете го до мястото
за рециклиране. Моля съобразявайте се с
местните закони отнасящи се до изхвърлянето
на опаковачен материал, изтощени батерии и
старо оборудване.
Главно устройство
1. STANDBY ON
- за включване на устройството или за
изключване на нормален стендбай
режим.
6. SOURCE (Източник)
- за избор на съответния включен
източник: DISC (диск), MP3 LINE-IN,
FM, AM/MW, TV, AUX, DI.
2. Отделение за дискове
7. VOL
- за нагласяне силата на звука.
3. OPEN/CLOSE Z
- от ва ря / з ат ва ря отд ел е н и ето з а
дискове.
8. Гнездо MP3 LINE-IN
- вход за включване към гнездото
за изход към слушалки на вашия
преносим аудио плеър.
4. Дисплей на панела
5. u (PLAY/PAUSE)
- Диск: пуска/спира в пауза
възпроизвеждането
- Радио: стартира автоматичната радио
инсталация, при инсталиране за първи
път.
`b / B` (PREV/NEXT)
- Диск: за пропускане на предното или
следващото заглавие/глава/песен.
- Радио: за избор на предварително
зададена радио станция.
x (STOP)
- излиза от дадено действие.
- Диск: спира възпроизвеждането.
- Радио: натиснете и задръжте този
бутон, за да изтриете пуснатата в
момента предварително зададена
радио станция.
9. Гнездо за USB
- за включване на USB flash устройство
или четец на USB карти с памет.
Дистанционно
управление
1. 1
-
за включване на устройството или за
изключване на нормален стендбай
режим.
- натиснете и задръжте, за да изключите
към стендбай режим с ниска консумация
на енергия.
2. Бутон за избор на източник
DISC/USB:
превключва между режими за диск и USB.
RADIO:
превключва между FM и AM/MW радио честота.
TV:
включва на режим TV. Звукът от телевизора ще
преминава през тонколоните на системата.
AUX/DI:
превключва между режими на външен източник
DIGITAL IN и AUX.
MP3 LINE IN:
превключва на аудио устройството, което е
свързано към гнездото MP3 LINE IN.
3. OPEN/CLOSE Z
- от ва ря / з ат ва ря отд ел е н и ето з а
дискове.
4. PROGRAM
- DISC: за стартиране на
програмирането.
- RADIO: натиснете и задръжте този
бутон, за да започне автоматичното/
ръчното програмиране на радио
станции.
5. SLEEP
- з а н а гл а с я н е н а ф у н к ц и я т а з а
самоизключване.
6. SETUP
- за влизане или изход от менюто с
настройките на системата.
7. DISPLAY
- показва настоящето състояние на
системата или информация за диска.
- за избор на различен ъгъл на гледане
на DVD филм (ако е възможно).
8. PLAY/PAUSE u
- DISC: стартира/спира в пауза
възпроизвеждането.
- RADIO: стартира автоматичната радио
инсталация, при инсталиране за първи
път.
9. STOP x
- за излизане от дадено действие.
- DISC: спира възпроизвеждането.
- RADIO: натиснете и задръжте този
бутон, за да изтриете пуснатата в
момента настроена радио станция.
10. TV VOL +/ - за нагласяне на силата на звука на
телевизора (само за телевизори Philips
и други съвместими марки).
11. AUDIO SYNC (аудио синхронизация)
- настройва времетраене за забавяне
на изходния звук ако видео
възпроизвеждането е по-бавно от
изходния звук.
12. REPEAT
- за избор на различни режими на
повторение или разбъркано пускане;
за изключване на режим на повторение
или разбъркано пускане.
13. ZOOM
- за увеличаване или намаляване на
картината на телевизора.
17. TITLE O
- за DVD, за връщане към предното
меню.
- само за VCD версия 2.0;
По време на възпроизвеждането, показва меню
със заглавията на диска или се връща към
главното меню.
18. PREV `b / NEXT B`
- DISC: за пропускане на предишното или
следващото заглавие/глава/песен.
- RADIO: за избор на настроена радио
станция.
19. MUTE %
- за изключване или включване отново
на звука.
20. VOL + / - за нагласяне на силата на звука.
21. SURROUND
- за избор на многоканален сърраунд или
режим стерео.
22. Цифрови бутони 0-9
- за въвеждане на номер на песен/
заглавие от диск.
- за въвеждане на номер на настроена
радио станция.
23. SOUND
- за избор на предварително зададен
звуков ефект.
24. SUBTITLE
- за избор на език на субтитрите от
DVD.
25. AUDIO
- DISC: за избор на аудио език/канал.
14. DISC MENU
- за DVD, за влизане или изход от менюто
със съдържанието на диска.
- за VCD/SVCD, за влизане в
систематизираното меню.
15. ОК
- за потвърждаване на въвеждане или
избор.
16. Бутони със стрелки pqtu
- DISC: за избор на посока на движение
в менюто.
- DISC: натиснете наляво или надясно
за бързо търсене напред или назад.
- RADIO: натиснете нагоре или надолу,
за да настроите радио честотата.
- R A D I O : н а т и с н ет е н а л я в о и л и
надясно, за да започне автоматичното
търсене.
Употреба на
дистанционото управление
1. Отворете отделението за батериите.
2. Пъхнете двете батерии тип R03 или ААА,
като следвате отбелязването вътре (+ -) в
отделението.
3. Затворете капачето.
4. Насочете дистанционото управление точно
към дистанциония сензор (iR) на предния
панел.
5. Изберете източника, който искате да
контролирате, като натиснете бутона DISC/
USB, RADIO, AUX/DI, MP3 LINE-IN или TV на
дистанционото управление.
6. След това изберете желаната функция
(например `b,B`).
ВНИМАНИЕ!
- Махайте батериите, ако са изтощени или
ако дистанционото управление не използвано
за дълъг период от време.
- Не комбинирайте батерии (стари и нови или
карбонови и алкални, т.н.).
- Батериите съдържат химически субстанции
и трябва да бъдат изхвърляни правилно.
Основни вързки
Стъпка 1: Поставяне на
тонколоните
Системата за домашно кино на Philips е проста
за инсталиране. Въпреки това, правилното
поставяне на системата е от голямо значение, за
да се осигури оптимално изживяване от звука.
1. Поставете предната лява и дясна тонколони
на равни разстояния от телевизора и под
ъгъл приблизително 45 градуса спрямо
позицията на слушане.
2. Поставете централната тонколона над
телевизора или главната част, така че
ц е н т р а л н и я з ву к о в к а н а л д а бъ д е
съсредоточен.
3. Поставете страничните тонколни на нивото
на ушите за нормално слушане една срещу
друга.
4. Поставете суббуфера в ъгъла на стаята. В
противен случай, дръжте го поне на един
метър от телевизора.
Полезни съвети:
- Диаграмата за поставяне на системата
тук е само примерна, така че системата за
се представи най-добре. Може да откриете и
други възможности за разположение, които са
по-подходящи за разположението на вашата
стая, така че да ви осигури наслаждаване на
изживяването от звука.
- За да предотвратите магнитни смущения,
никога не поставяйте предните тонколони
твърде близо до телевизора.
- Страничните тонколони са означени с REAR
LEFT или REAR RIGHT.
- Предните тонколони са означени с FRONT
LEFT или FRONT RIGHT.
- На настройки на тонколоните, погледнете
“Начало - Настройване на канала на
тонколоните”.
Стъпка 2: Свързване към
телевизор
Възможност 2: Употреба на S-видео
жак
Тази връзка позволява да гледате видео
възпроизвеждането от тази система. Само
трябва да изберете една от възможностите
изброени по-долу, за да направите видео
връзката.
-
За стандартен телевизор, следвайте
възможност 1 или 2 или 3.
За телевизор с непрекъснато търсене,
следвайте възможност 4.
За HDMI телевизор, следвайте възможност 5.
Полезен съвет:
- Много е важно да свържете главната част
директно към телевизора, за да се насладите
на оптимално качество на видео сигнала.
Възможност 1: Употреба на
гнездото SCART
-
Използвайте SCART кабела (осигурен е), за
да свържете гнездото SCART на главната
част към съответното SCART гнездо на
телевизора.
Полезен съвет:
- С тази връзка, можете да натиснете TV на
дистанционото управление, за да прекарате
звука на телевизора през тонколоните на
системата.
-
Свържете S-видео кабел (не е осигурен)
от гнездото S-VIDEO на главната част към
входящото гнездо S-VIDEO (или означено
като Y/C или S-VHS) на телевизора.
- Това осигурява отлично качество на
картината.
Възможност 3: Употреба на видео
жак
-
Свържете съставния видео кабел (не е
осигурен) от гнездото CVBS на главната част
към гнездото за видео вход (или означено
като A/V In, Video In, Composite или Baseband) на телевизора.
- Това осигурява добро качество на
картината.
Възможност 4: Свързване към
Възможност 5: Свързване към
телевизор с непрекъснато търсене HDMI съвместим телевизор
HDMI (Мултимедиен интерфейс с висока
или съставен видео вход
Качеството на видеото с непрекъснато търсене
е достъпно само ако използвате Y Pb Pr свръзка
и телевизор с непрекъснато търсене. Това
осигурява изключително качество на картината
когато гледате DVD филми.
1. Използвайте съставни видео кабели (червен/
син/зелен - не са осигурени), за да свържете
гнездата Y Pb Pr на главната част към
съответните гнезда за съставен видео вход
(или означени с Y Pb/Cb Pr/Cr или YUV) на
телевизора.
2. Ако вашия телевизор приема непрекъснати
сигнали, продължете с глава “Начало Настройване на функцията непрекъснато
т ъ р с е н е ” , з а п од р о б н о с т и от н о с н о
настройките на функцията за непрекъснато
търсене.
разделителна способност) е цифров интерфейс,
който позволява чисто цифрово видео предаване
без да се губи от качеството на картината.
1. Използвайте HDMI кабел (не е осигурен), за
да свържете HDMI OUT на главната част към
HDMI IN на HDMI съвместимото устройство
(например HDMI телевизор, HDCP съставен
DVI телевизор).
2. След като сте приключили необходимите
свръзки, инсталирането и настройването,
погледнете ‘Страница за настройване на
звука и страница за настройване на видеото’,
за оптимални настройки на HDMI звука и
видео.
Полезен съвет:
- HDMI е съвместим с някой DVI устройства,
посредством употребата на подходящ
адаптор.
- Ако е свързано DVI устройство, трябва
да имате допълнителен аудио кабел за
предаване на звука.
Стъпка 3: Свързване
на тонколоните към
суббуфера
-
Свържете тонколоните към съответните
гнезда за всяка една в задната част на
главната част. Уверете се, че цветовете
на жаковете съотвтестват на цветовете на
гнездата.
Полезни съвети:
- За да избегнете нежелан шум, никога не
поставяйте тонколоните твърде близо до
главната част, субуфера, адаптора за тока,
телевизора или всякакви други източници на
излъчване.
10
ф и к с и р а й те зъ бч ето в
предназначеното за него
място
Стъпка 4: Свързване на FM
и АМ/MW антените
Стъпка 5: Свързване на
захранващият кабел
1. Свържете осигурената AM/MW антена
към AM/MW гнездото. Поставете AM/MW
антената на рафт, или я прикрепете към
поставка или стена.
2. Свържете осигурената FM антена към FM
75 * гнездото. Удължете FM натената и
прикрепете края й към стената.
За по-добро приемане на FM стерео сигнала,
свържете външна FM антена (не е осигурена).
След като сте свързали всичко както трябва,
свържете захранващият кабел в контакта.
Индикатора за режим стендбай на главната
част светва.
Полезни съвети:
- Нагласете позицията на антените, за
оптимално приемане.
- Сложете антените възможно най-далеч от
вашия телевизор, VCR или друг източник на
излъчване, за да избегнете всякакво нежелано
смущение.
Полезни съвети:
- Погледнете табелката с типа на продукта,
която се намира отзад или отдолу, за
индентификация и силата на захранването.
- Преди да правите или променяте някакви
свръзки, уверете се, че всички устройства
са изключени от захранването.
11
Бележка:
Ако изключите или включите системата в
режим стендбай, не означава, че е изключена
от главното захранване.
Незадължителни
свръзки
2. Използвайте SCART кабела, за да свържете
това устройство към вашия телевизор.
- Ако вашия телевизор няма места
за свързване на SCART к абела,
погледнете ‘Стъпка 2: Свързване към
телевизор’, за други възможности за
свързване на видео сигнала.
Свързване на кабелна
телевизия/сателитен
приемник и рекордер/VCR
Можете да свържете аудио изхода на аналогово
аудио/видео устройство (няпример VCR,
кабелна/сателитна телевизия) към тази система
за домашно кино, за да се насладите на
способностите на многоканалния сърраунд
звук.
Бележка:
Горната картинка е само пример за подобна
свързка. Тя може да се различава в зависимост
от свързаните устройства.
1. Запазете съществуващите свързки между
вашия телевизор и другите устройства.
3. Използвайте аудио кабел (червен/бял - не е
осигурен), за да свържете гнездото AUDIO IN
AUX на главната част към гнездата AUDIO
OUT на кабелната/сателитната телевизия.
- За по-добро к ачество на звук а,
свържете коаксиален кабел от гнездото
COAXIAL DIGITAL IN на главната част
към входящото гнездо COAXIAL на
устройството.
Полезен съвет:
- Обърнете се към инструкцията за
експлоатация на свързаното устройство
относно друго възможности за свързване.
12
Начало
-
Откриване на канала, на
който да гледате
-
1. Натиснете бутона SOURCE на главната част
докато на дисплея на панела не се появи
‘DISC’ (или DISC/USB на дистанционото
управление).
2. Включете телевизора и го пуснете на
правилния канал за приемане на видео
сигнал.
- Можете да включите на най-ниските
канали на вашия телевизор, след това
натиснете бутона за смяна на канала
на дистанционото управление на
телевизора докато видите канала за
приемане на видео сигнал.
- Можете да натиснете бутона
неколкократно на дистанционото
управление на телевизора.
- Обикновенно тези канали са между
първите и последните канали и може
да се наричат FRONT, A/V IN, VIDEO.
- Погледнете инструкцията за
експлоатация на телевизора за това
как да изберете правлният вход на
вашия телевизор.
Избор на различен източник
за възпроизвеждане
-
Натиснете бутона SOURCE на предния
панел неколкократно, за да изберете:
DISC 4 FM 4 AM/MW 4 TV 4 AUX 4
MP3 LINE IN 4 DISC ...
-
-
Натиснете DISC/USB, за да
превключвате между режими DISC и
USB (ако е засечено USB).
Натиснете RADIO, за да превключвате
между FM и AM/MW честоти.
Ако сте свързали системата към
телевизора със скарт кабел, натиснете
TV, за да чувате звука от телевизора
през системата.
Натиснете AUX/DI, за да превлючите на
външно устройство, което е свързано
към гнездата AUDIO IN-AUX или COAXIAL DIGITAL IN на системата.
Н ат и с н ет е M P 3 L I N E - I N , з а д а
превключите на преносим аудио плеър,
който е включен към гнездото MP3
LINE-IN на системата.
Избор на настройките за
езика
Възможностите за език са различни, взависимост
от вашата държава или регион. Може да не
отговаря на картинките показани в инструкцията
за експлоатация.
Език на екрана (OSD)
OSD езика на тази система остава такъв
какъвто го настроите, независимо от промените
направени на езика на DVD диск.
1. В режим за дискове, натиснете SETUP на
дистанционото управление.
- Появява се {General Setup Page}.
2. Натиснете q, за да избрете {OSD Language}
в менюто и натиснете u.
или
-
Натиснете DISC/USB, RADIO, TV, AUX/
DI или MP3 LINE-IN на дистанционото
управление.
13
3. Използвайте бутоните pq, за да изберете
език и натиснете ОК, за да потвърдите.
Език на звука, субтитрите и менюто
при възпроизвеждане на DVD
Можете да изберете предпочитаните от вас
настройки на езика при възпроизвеждане на
DVD. Ако избрания език е записан на DVD
диска, тази система автоматично пуска диска
на този език. В противен случай, ще се използва
предварително зададения език на диска.
Полезни съвети:
- По време на възпроизвеждането на
DVD, можете да смените езика на звука и
субтитрите, като натиснете бутоните AUDIO и SUBTITLE на дистанционото управление.
Независимо от това, предварителните
настройки тук направени от вас, няма да се
променят.
- За някои DVD, езика на субтитрите/звука/
менюто могат да се сменят само посредством
менюто на DVD диска.
Настройване на дисплея на
телевизора
1. Натиснете x два пъти, за да спрете
възпроизвеждането (ако има такова), след
това натиснете SETUP.
Задайте режим на дисплея на тази система
взависимост от вида на свързания телевизор.
Формата, който изберете трябва да е достъпен
на диска. Ако не е, настройките за дисплея на
телевизора, няма да променят картината по
време на възпроизвеждането.
2. Натиснете u неколкократно, за да изберете
{Preference Page}.
3. Използвайте бутоните pq, за да изберете една
от възможностите по-долу и натиснете u.
1. В режим за дискове, натиснете SETUP на
дистанционото управление.
2. Натиснете u неколкократно, за да изберете
{Video Setup Page}.
3. Натиснете q, за да избрете {TV Display} в
менюто и натиснете u.
{Audio}
За избор на предпочитания език на звука при
възпроизвеждане на DVD.
{Subtitle}
За избор на предпочитания език на субтитрите
при възпроизвеждане на DVD.
{Disc Menu}(меню на диска)
За избор на предпочитания език на менюто на
диска при възпроизвеждане на DVD.
4. Използвайте бутоните pq, за да изберете
език и натиснете ОК, за да потвърдите.
Ако езика, който искате, не е в списъка, тогава
изберете {Others}, след, което използвайте
цифровите бутони (0-9) на дистанционото
управление, за да въведете четири цифрения
езиков код ‘ХХХХ’ (погледнете последната
страница) и натиснете ОК, за да потвърдите.
5. Повторете стъпки 3-4 за други настройки.
{4:3 Pan Scan}
Изберете този, ако телевизора ви е нормален
и искате двете страни на картината да бъде
изрязана или форматирана по екрана на
телевизора.
{4:3 Letter Box}
Изберете този, ако телевизора ви е нормален.
На екрана на телевизора ще се пок аже
широкоекранна картина с черни ленти отгоре
и отдолу.
14
5. Отидете на {Component} > {YUV} в менюто и
натиснете ОК, за да потвърдите.
{16:9}
Изберете този, ако имате широкоекранен
телевизор.
4. Изберете една от възможностите и натиснете
ОК, за да потвърдите.
Настройване на функцията
непрекъснато търсене
6. Отидете на {Progressive} > {On} в менюто и
натиснете ОК, за да потвърдите.
(само за телевизори с непрекъснато търсене)
Непрекъснатото търсене показва два пъти
номера на кадрите за секунда, което не прави
кръстосаното търсене (обичайна нормална
телевизионна система). С почити два пъти
повече линии, непрекъснатото сканиране
предлага по-висока разделителна способност
на картината и по-добро качество.
Преди да започнете ...
Уверете се, че сте свързали тази система към
телевизор с непрекъснато сканиране използващ
YPbPr връзка (погледнете ‘Възможност 4:
Свързване към телевизор с непрекъснато
търсене или съставен видео вход’).
1. Включете телевизора на правилния канал за
гледане на тази система.
- Уверете се, че режима за непрекъснато
търсене на телевзиора е изключен (или
е на кръстосан режим). Погледнете
инструкцията за експлоатация на
телевизора.
2. Включете системата и натиснете DISC/USB
на дистанционото управление.
3. Натиснете SETUP на дистанционото
управление.
4. Натиснете u неколкократно, за да изберете
{Video Setup Page}.
7. Прочетете обяснителното съобщение на
телевизора и потвърдете действието си като
изберете
в менюто и натиснете ОК.
В този момент на екрана на телевизора няма
да има картина докато не включите режима за
непрекъснато търсене на телевизора.
8. Включете режима за непрекъснато търсене
на телевизора, погледнете инструкцията за
експлоатация на телевизора.
- на телевизора ще се появи
съобщение.
9. Потвърдете действието си като изберете
в менюто и натиснете ОК.
- Настройването е завършено и можете
да започнете да се наслаждавате на
картина с високо качество.
Ако не се появи картина
1. Натиснете OPEN/CLOSE Z.
2. Натиснете t на дистанционото управление.
3. Натиснете AUDIO на дистанционото
управление.
Полезни съвети:
- Ако се появи празен/разстроен екран,
изчакайте 15 секунди за автоматично
възстановяване.
- Има някой телевизори с непрекъснато
т ъ р с е н е , к о и то н е с а съ вм е с т и м и
с тази система, като по този начин се
получава неестествена картина, когато
възпроизвеждате DVD видео диск в режим
на непрекъснато търсене. В този случай,
изключете функцията за непрекъснато
търсене на тази система и вашия
телевизор.
15
Настройване на каналите
на тонколоните
6. Използвайте бутоните tu, за да настроите
времето на забавяне (0 ms ~ 15 ms) за
централната и страничните тонколони,
които най-добре пасват на вашите нужди за
сърраунд звука.
7. Натиснете ОК, за да потвърдите.
Можете да нагласяте времето на забавяне
(само централно и сърраунд) и силата на звука
за индивидуалните тонколони. Тези настройки
ви позволяват да оптимизирате звука според
заобикалящата ви среда и настройки.
Преди да започнете ...
Спрете възпроизвеждането на диска като
натиснете бутона STOP два пъти или извадите
диска от отделението за дискове. В противен
случай, няма да имате достъп до настройките.
1. В режим за дискове, натиснете SETUP на
дистанционото управление.
Полезни съвети:
- 1 ms увеличение/намаление на времето
за забавяне е равно на 30 см промяна в
разстоянието.
- Използвайте настройки за по-дълго време за
забавяне, когато страничните тонколони са
по-близо до слушателя, отколкото предните
тонколони.
- Тестовия звук ще бъде автоматично
произведен, за да ви помогне да прецените
нивото на звука за всяка тонколона.
2. Натиснете u неколкоратно, за да изберете
{Audio Setup Page}.
3. Натиснете q, за да изберете {Speakers Volume} и натиснете u.
4. Използвайте бутоните tu, за да нагласите
нивото на звука за всяка тонколона (-6dB ~
+6dB) и натиснете ОК, за да потвърдите.
5. Използвайте pq, за да изберете {Speakers
Delay} и натиснете u.
16
Действия с дискове
Пускане на диск
Дискове, които могат да се
пускат
1. Натиснете SOURCE неколкократно докато
‘DISC’ се появи на дисплея на панела (или
натиснете DISC/USB на дистанционото
управление).
2. Включете телевизора на правилния канал за
гледане на тази система.
- На телевизора се появява синия фонов
DVD екран.
3. Натиснете OPEN/CLOSE Z, за да отворите
отделението за дискове.
Вашата система за домашно кино пуска:
- DVD дискове (DVD)
- Видео дискове (VCD)
- Супер видео дискове (SVCD)
- Затворени DVD записващи и презаписващи
дискове (DVD-R, DVD-RW)
- Аудио компакт дискове (CD)
- MP3/Windows Media аудио дискове, файлове
с картинки (Kodak,JPEG) на CD-R(W).
- формат ISO 9660/UDF
- поддържана разделителна способност
на JPEG до 3072 x 2048
- поддържани честоти: 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz
- поддържани bit-rates 32 ~ 256 (kbps),
преходни bit-rates (средоно 128 kbps)
- DivX файлове на CD-R(W)/DVD+R(W):
- DivX 3/4/5/6, DivX Ultra
Регионални кодове за DVD дискове
DVD дисковете и плеърите са проектирани с
регионални ограничения. Преди да пуснете диск,
уверете се, че диска е от същия регион откъдето
е плеъра. Регионалният код за тази система е
отбелязан отзад или отдолу на панела.
Бележки:
- Ако забраняващата икона ( или Х ) се появи
на телевизора, когато натиснете бутон,
това означава, че функцията не е достъпна
на пуснатия в момента диск или по това
време.
- Никога не слагайте предмети различни от
диск в отделението за дискове. Ако направите
това, може да причините повреда в плеъра
на дискове.
4. Заредете диск и натиснете OPEN/CLOSE Z,
за да затворите отделението за дискове.
- Уверете се, че записаната част на
диска е обърната надолу. За дискове
записани и от двете страни, заредете
страната, която искате да пуснете, като
я поставите нагоре.
5. Възпроизвеждането започва автоматично.
- Погледнете следващите страници за
повече възможности и функции на
възпроизвеждането.
Полезни съвети:
- Ако имате проблем с пускането на определен
диск, извадете диска и пробвайте с друг.
Направилно форматирани дискове не могат
да бъдат пуснати на тази система.
- Някои дискове немогат да бъдат пуснати
на тази система поради конфигурацията
и характеристиките на диска, или поради
състоянието на записа и авторския софтуеър,
който е използван.
Основни контролни действия
при възпроизвеждане
Спиране в пауза на
възпроизвеждането
-
17
По време на възпроизвеждането, натиснете
u.
- Докато е в режим на пауза, можете да
натиснете u, за да преместите напред
с един кадър на всяко натискане.
- За да започне отново възпроизвеждането,
натиснете u отново.
Избор на друга песен/глава
-
Натиснете `b/B` или използвайте цифровите
бутони 0-9, за да въведте номер на песен/
глава.
- Ако е включен режим за повторение,
натиснете `b отново, за да пуснете
отново същата песен/глава.
Търсене напред/назад
-
Натиснете m/M на дистанционото
управление.
- По време на търсенете, натиснете m/
M неколкократно за да увеличите/
намалите скоростта на търсенето.
- За да пуснете отново нормалното
възпроизвеждане, натиснете u.
Спиране на възпроизвеждането
-
Натисенте x.
Полезни съвети:
- Ако на телевизора се появи съобщението
‘To playback from the beginning, press PREV
key’ (За да пуснете от началото, натиснете
бутона PREV) докато зареждате диск,
можете да натиснете `b, за да започне
възпроизвеждането от началото.
- Това е функция за спестяване на енергия,
тази система автоматично преминава в
режим стендбай ако не натиснете никаккъв
бутон в продължение на 15 минути след като
възпроизвеждането от диска е спряло.
VCD/SVCD/CD
g RPT ONE - (повторение на песен)
g RPT ALL - (повторение на диска)
g SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
g RPT SHF - (повтарящо се разбъркано
възпроизвеждане)
g RPT OFF- (изк лючване на режим за
разбъркано пускане)
MP3/DivX/Windows Media Audio
g RPT ONE - (повторение на песен)
g RPT ALL/FLD - (повторение на папка)
g SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
g RPT OFF- (изк лючване на режим за
разбъркано пускане)
Полезен съвет:
- Повтореното възпроизвеждане не е
достъпно на VCD дискове когато режима
PBC е включен.
Създаване на програма с
песни от диска
(не за дискове с картинки и MP3)
Можете да пуснете съдържанието на диска в
реда, в който искате като създадете програма с
реда на пускане на песните.
1. Натиснете PROGRAM на дистанционото
управление.
- Менюто за създаване на програма се
появява.
Избор на различни функции
за повторение/разбъркано
пускане
Възможностите за повторно пускане и режимите
за разбъркано пускане варират в зависимост от
вида на диска.
-
Докато сте пуснали диск, натиснете REPEAT
на дистанционото управление неколкократно,
за да изберете режим на повторно или
разбъркано пускане.
DVD
g RPT ONE - (повторение на глава)
g RPT TT - (повторение на заглавие)
g SHUFFLE - (разбъркано възпроизвеждане)
g RPT SHF - (повтарящо се разбърк ано
възпроизвеждане)
g RPT OFF- (изключване на режим за разбъркано
пускане)
2. Използвайте цифровите бутони 0-9 за да
въведете номер на на песен/глава.
3. Използвайте бутоните p q t u , за да
преместите курсора на следващта позиция.
- Ако има повече от общо 10 програмирани
песни, изберете {Next} на екрана и
натиснете ОК (или натиснете B` на
дистанционото управление), за да
влезете на следващата страница за
програмиране.
18
-
За премахнете песен/глава от менюто
за програмиране, изберете песента/
главата и натиснете ОК.
4. След като приключите, изберете {Start}
на екрана и натиснете ОК, за да започне
възпроизвеждането.
- В ъ з п р о и з в ж д а н ет о з а п о ч в а о т
избраната песен под програмираната
последователност.
5. За да излезете от менюто за програмиране,
изберете {Exit} в менюто и натиснете ОК.
Други функции на
възпроизвеждане за видео
дискове (DVD/VCD/SVCD)
За достъп или изход от менюто
-
Натиснете DISC MENU на дистанционото
управление.
Показване на информацията на
възпроизвеждането
Тази система може да показва информация
за възпроизвежданият диск (например номер
на заглавие или глава, изминало време на
възпроизвеждане, език на звука/субтитрите) и
голям брой операции могат да се извършват
без да бъде прекъсвано възпроизвеждането
на диска.
1. По време на възпроизвеждането, натиснете
DISPLAY.
- На телевизора се появява списък с
възможната информация за диска.
Бележка:
Операционите функции описани тук може да
не са възможни за определени дискове. Винаги
се обрущайте към инструкциите осигурени
с дисковете.
Употреба на менюто на диска
2. Използвайте бутоните pq, за да видите
информацията и натиснете ОК за достъп.
Взависимост от формата на диска, на екрана на
телевизора може да се появи меню, след като
се заредили диска.
3. Използвайте цофровите бутони 0-9, за да
въведете номер/време или използвйте
бутоните pq, за да направите избор.
За да изберете функция на възпроизвеждане
или предмет
- Използвайте бутоните p q t u или
цифровите бутони 0-9 на дистанционото
управление, след това натиснете ОК, за да
започне възпроизвеждането.
4. Натиснете ОК, за да потвърдите.
- Възпроизвеждането се променя според
избраното време или избраното
заглавие/глава/песен.
19
Увеличаване/намаляване
Тази възможност ви позволява да увеличавате
или намалявате картината на телевизора и да
панорамирате през картината.
1. По време на възпроизвеждането, натиснете
ZOOM неколкократно за да изберете различна
степен на увеличение/намаление.
- Възпроизвеждането продължава.
2. Изпозлвайте бутоните p q t u , за да
панорамирате през увеличения образ.
3. Натиснете ZOOM неколкократно, за да се
върнете към оригиналния размер.
Смяна на езика на субтитрите
Тази възможност работи само на DVD дискове с
много езици за субтитрите. Можете да смените
езика, който желаете, докато е пуснат DVD
диска.
-
Натиснете SUBTITLE неколкократно, за да
изберете различен език за субтитрите.
Смяна на ъгъла на камерата
Тази възможност в достъпна само на DVD,
което съдържа последователности записани от
различни ъгли на камерата. Това ви позовлява
да виждате картината от различни ъгли.
1. По време на възпроизвеждането, натиснете
DISPLAY.
- Появява се меню с информация за
възпроизвеждането.
2. Натиснете q, за да изберете функцията
‘ANGLE’ в менюто.
3. Ако има възможност за избор на различен
ъгъл на камерата, натиснете u и цифорвите
бутони, за да изберете.
Смяна на езика на звука
Тази възможност работи само на DVD дискове с много
езици за звука или VCD с много аудио канали.
-
Натиснете AUDIO неколкократно за да
изберете възможните аудио езици.
Настройване на времето за забавяне
на аудио възпроизвеждането
Тази функция ви позволява да нагласяте
времето за забавяне на звука ако видео
възпроизвеждането е по-бавно отколкото
изходния звук, следователно отразяващо се в
‘Lip-sync’. Единствения начин за корегирате ‘Lipsync’ грешката причинена от забавеното видео е
да забавите звука в същото количество.
1. Натиснете AUDIO SYNC.
2. В продължение на пет секунди, използвайте
VOL+/ -, за да нагласите времето за забавяне
на изходния звук (0 ~ 200 ms).
- Ако не използвате настройването на
нивото на звука за тези пет секунди,
възпроизвеждането продължава с
нормаланата функция за нивото на
звука.
Полезен съвет:
- Настройте предпочитаните от вас
предварително зададени AUDIO SYNC
настройки в менюто с настройките,
погле днте ‘Възможности в меню с
настройките - {Audio Setup Page}’.
Контрол на възпроизвеждането
(само за VCD)
Контрола на възпеоизвеждането (PBC) ви
позволява да пускате видео CD на паузи,
следвайки менюто на дисплея. Функцията PBC
на тази система е включена по подразбиране.
За VCD с функция за контрол на
възпроизвеждането (PBC) (само версия 2.0)
-
По време на възпроизвеждането, натиснете
TITLE O, за да се върнете към менюто със
заглавия на диска или към главното меню.
Полезен съвет:
- Нагласете предпочитаните от вас
настройки по подразбиране на PBC в менюто
с настройките, погледнете ‘Възможности в
меню с настройките - {Preference Page}’.
За VCD - смяна на аудио канал
- Натиснете AUDIO нек олк ократно, за
да изберете възможните аудио канали
осигурени на диска (STEREO, MONO LEFT,
MONO RIGHT или MIX MONO).
20
Пускане на диска с MP3/WMA
Функция за преглед (само за VCD/
SVCD)
Тази функция ви позволява да прегледате
съдържанието на VCD или SVCD.
Тази система може да възпроизвежда повечето
MP3 и Windows Media Audio файлове записани
върху записващи дискове или закупени
дискове.
1. Натиснете DISC MENU.
Преди да започнете ...
Включете телевизора на правилния канал за видео
сигнал. Погледнете ‘Откриване на правилния
канал за гледане’, за повече подробности.
2. Използвайте бутоните pq, за да изберете една
от следните възможности и натиснете ОК.
{Track Digest}
Виждате шест различни песни на един екран
всеки път. Това ви позволява да хвърлите бърз
поглед на всички песни на диска.
1. Пуснете MP3/WMA диск.
- Времето за прочитане на диска трае
около 30 секунди поради сложността
на конфигурацията на директорията/
файла.
- На телевизора се появява менюто на
диска.
{Disc Interval}
Виждате целия диск в шест картинки с умален
размер. Разделя диска на шест части на равни
интервали и ги показва на един екран.
{Track Interval}
Виждате съдържанието на отделна песен в шест
картинки с умален размер. Разделя една песен
на шест части на равни интервали и ги показва
на един екран. Тази възможност е възможна
само по време на режим на възпроизвеждане.
-
за да преминете на предната или следващата
страница, натиснете `b/B`.
-
за да върнете към главното меню, изберете
{Menu} на екрана и натиснете ОК.
-
натиснете ОК на избраната умалена картинка,
за да започне възпроизвеждането от там.
3. За да излезете от менюто за преглед,
изберете {Exit} на екрана и натиснете ОК.
2. А к о м е н юто н а д и с к а с е с ъ с то и от
разнообразни папки, използвайте бутоните
p q , за да изберете желаната папка и
натиснете ОК, за да отворите папката.
3. Използвайте бутоните pq за да изберете
песен/файл и натиснете ОК, за да започне
възпроизвеждането.
- В ъ з п р о и з веж д а н ето з а п оч ва от
избрания файл и продължава до края
на папката.
По време на възпроизвеждането;
- Натиснете `b/B`, за да възпроизведете друга
песен/файл от пуснатата в момента папка.
- Натиснете m/M, за да търсите бързо
напред или назад за определена музикална
песен.
- За да изберете друга папка от пуснатия в
момента диск, натиснете p неколкократно,
за да изберете “Previous”(предишна) папка и
натиснете ОК, за да се върнете към менюто
със цялото съдържание.
- Натиснете REPEAT неколкократно, за да имате
достъп до различните режими на пускане.
4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете x.
21
Полезни съвети:
- За да прескочите менюто с папките
когато заредите MP3/JPEG диск, задайте
настройките на MP3/JPEG NAV е менюто с
предпочитанията на {Without Menu}.
- Само първата сесия от диск с много сесии
ще бъде възпроизведена.
- Нормално е да има случайни ‘прескачания’
докато слушате вашия MP3/WMA диск поради
нечист запис на цифровото съдържание по
време на зареждането от интернет.
- Ако има специални символи в името на
MP3/WMA песента (ID3) или името на албума,
то може да не се появи точно изписано на
екрана, защото системата не поддържа тези
символи.
1. По време на възпроизвеждането, натиснете
*.
- На телевизора ще се появят 12 картинки
с умален размер.
2. Натиснете `b/B`, за да се появят другите
к артинки на предишната/следващата
страница.
Пускане на файл с JPEG
картинка (презентация)
3. Използвайте бутоните p q t u , за да
изберете една от картинките и натиснете ОК,
за да започне възпроизвеждането.
Преди да започнете ...
Включете телевизора на правилния канал
за видео сигнал. Погледнете ‘Откриване
на правилния канал за гледане’, за повече
подробности.
-
Функция за предварителен
преглед
Пуснете JPEG фото диск (диск с Kodak
картинки, JPEG).
- При Kodak дисковете, презентацията
почва автоматично.
- При JPEG дисковете, на телевизора се
появява меню с картинките. Натиснете
u, за да започне възпроизвеждането
на презентацията.
Полезен съвет:
- Тази система може да има нужда от повече
време, за да пусне съдържанието на диска
на телевизора поради големия брой песни/
картинки записани върху един диск.
4. Натиснете DISC MENU, за да се върнете към
менюто на диска.
Увеличение на картинка
1. По време на възпроизвеждането натиснете
ZOOM неколкократно, за да изберете
различен режим на увеличение.
2. Използвайте бутоните p q t u , за да
панорамирате през увеличената картинка.
Завъртане/обръщане на картинка
-
Поддържани формати:
-
Разширението на файла трябва да е ‘*.JPG’,
и не ‘*.JPEG’.
Тази система може да пуска само снимки от
цифрова камера според JPEG-EXIF формата,
обикновенно използван от почти всички
цифрови камери. Неможе да се пускат Motion
JPEG (картинки с движение), непрекъснати
JPEG и други формати JPEG, или картинки
с формат различен от JPEG, или звукови
клипове записани заедно с картинките.
По време на възпроизвеждането, използвайте
бутоните p q t u , за да завъртите/
преобърнете картинката на телевизора.
p: обръща картинката вертикално
q: обръща картинката хоризонтално
t: завърта картинката обратно на часовниковата
стрелка
u : завърта картинката по часовниковата
стрелка
22
Пускане на MP3/WMA музика и
JPEG картинки едновременно
Можете да създадете музикална презентация
ако диска съдържа и MP3/WMA музика и
файлове с JPEG картинки.
1. Пуснете MP3/WMA диск, който съдържа
музика и картинки.
2. Изберете песен в менюто и натиснете u,
за да започне възпроизвеждането.
3. По време на възпроизвеждането, използвайте
бутоните pq, за да изберете файл с картинка
от менюто на диска и натиснете ОК.
- Файловете с к артинки ще бъдат
възпроизведени до края на папката.
- Музиката продължава да звучи и ще
се повтори, ако стигне до края на
избрания албум, плей лист или песен.
4. За да спрете едновременното възпроизвеждане,
натиснете DISC MENU последвано от x.
Пускане на DivX диск
DVD плеъра поддържа възпроизвеждане на DivX
филми, които се свалили от вашия компютър
на записващ диск. Погледнете ‘Възможности
в менюто за настройки - {General Setup Page
- DivX(R) VOD код}’, за повече подробности.
По време на възпроизвеждането;
- Ако са записани многоезични субтитри на
DivX диска, при натискането на SUBTITLE
на дистанционото управление ще смените
езика на субтитрите.
- Ако са записани многоезични аудио записи
на DivX заглавието, ако натиснете AUDIO
на дистанционото управление ще смените
източника на звук.
- Използвайте бутоните m/M на
дистанционото управление, за да извършите
бързо търсене напред/назад.
- Натиснете DISPLAY неколкократно докато се
появи менюто за търсене на времетраене,
въведете времето където трябва да започне
възпроизвеждането.
- Възпроизвеждането преминава на
въведеното време.
Полезни съвети:
- Поддържат се файлове със субтитри със
следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt),
но не се появяват е менюто за навигация на
файла.
- Името на файла със субтитрите, трябва
да бъде записан със същото име на файла
като на филма.
- Могат да се изписват на екрана само
субтитри с имена, които имат средно 45
символа.
1. Пуснете DivX диск.
2. Изпозлвайте бутоните p q t u , за да
стигнете до заглавието, което искате да
пуснете.
3. Н а т и с н е т е О К , з а д а з а п о ч н е
възпроизвеждането.
23
Възпроизвеждане
- USB устройство
Пускане от USB flash
устройство или USB четец
на карти с памет
Можете да пуснете или видите файлове с
информация (JPEG,MP3, Windows Media Audio
или DivX) в USB flash устройство или USB четец
на карти с памет. Въпреки това, не е възможно
да промените или копирате тези информационни
файлове.
1. Свържете USB flash устройство/USB четец
на карти с памет директно към гнездото USB
на тази система.
2. На телевизора се появява съобщение за 5
секунди, когато устройството бъде засечено.
3. Натиснете DISC/USB на дистанционото
управление, за да имате достъп до
информацията записана на устройството.
- Когато използвате много устройства
върху един четец на карти, можете
да имате достъп само до една от
свързаните карти.
- Броя на устройствата може да се
различава при различните четци на
карти.
-
-
За повече информация за
възпроизвеждането, погледнете
‘Пускане на MP3/WMA диск’,
‘Пускане на файл с JPEG картинки
(презентация)’ или ‘Пускане на DivX
диск’, за подробности.
По време на възпроизвеждането,
можете да натиснете DISC/UBS, за
да се върнете в режим за пускане на
дискове.
5. Преди да изключите USB устройството,
натиснете x, за да спрете възпроизвеждането
или натиснете DISC/USB, за да превключите
на режим за дискове.
Полезни съвети:
- USB гнездото не поддържа свързването
на други USB устройства освен USB flash
устройство/USB четец на карти с памет.
- Когато USB устройството не пасва в
USB гнездото, трябва да използвате USB
удължителен кабел.
- Можете само да четете и възпроизвеждате
съдържанието на USB устройството.
- Съдържание със защита против записване
не може да бъде пуснато.
Пускане от друг преносим
аудио плеър
Свържете вашият преносим аудио плеър
към тази система, за да получите найдоброто изживяване от имерсиония звук през
тонколоните на системата. Въпреки това,
контрол на възпроизвеждането не е възможно
на преносимия аудио плеър.
1. Използвайте осигурения MP3 LINE-IN кабел,
за да направите свръзка между изхода за
слушалки на вашия преносим аудио плеър
4. Изберете файла, който искате да пуснете и
и MP3 LINE-IN гнездото на систамета.
натиснете u.
24
Възможности в
менюто с настройки
2. Натиснете MP3 LINE-IN на дистанционото
управление.
3. Започва възпроизвеждането от вашият
преносим аудио плеър.
- Музиката ще се чува през
тонколоните.
4. За да спрете възпроизвеждането, натиснете
бутона STOP на преносимия аудио плеър.
Полезен съвет:
- Ако смените входящият източник като
натиснете някой от бутоните за избор
на източник (например DISC/USB, RADIO),
натиснете бутона STOP на преносимия аудио
плеър, за да спрете възпроизвеждането от
него.
Достъп до менюто с
настройки
Настройките на тази система се правят
посредством телевизора, позволявайки ви да
настроите системата така, че да пасне на вашите
определени изисквания.
1. В режим за дискове, натиснете SETUP на
дистанционото управление.
- Появява се менюто с настройките.
2. Използвайте бутоните tu, за да изберете
ед н а от въ з мож н о с т и те в ме н юто с
настройките и натиснете ОК.
-
Ако не можете да влезете в {Preference
Page}, натиснете SETUP, за да излезете от
менюто. След това, натиснете STOP x два
пъти преди да натиснете SETUP отново.
3. Използвайте бутоните pq, за да изберете
възможност за настройка и натиснете u за
достъп.
4. Изберете настройката, която искате да
промените и натиснете ОК, за да потвърдите
и да се върнете към избрания преди това
предмет.
- Инструкции и обяснения за
възможностите са осигурени на
следващите страници.
- Ако възможността в менюто е сивкаво
и збл ед н я л а , то ва оз н ач а ва , ч е
настройката не е достъпна или неможе
да бъде променана в настоящото
състояние.
5. За да излезете, натиснете SETUP.
25
Страница с основни
настройки
(подчертаните възможности са фабрични
настройки зададени по подразбиране)
Disc Lock (заключване на диск)
Не всички дискове имат възрастови ограничения
или са кодирани от производителите на диска.
Можете да предотвратите пуск ането на
определени дискове с функцията за заключване
на дискове. Можете да заключите до 40 диска.
стр. 26-27
{Lock}(заключване)
за да блокирате възпроизвеждането на пуснатия
в момента диск. За да пуснете заключен диск
се изисква шест цифрена парола. Паролата по
подразбиране е ‘136900’ (погледнете ‘Страница
с предпочитани настройки - {Password}).
{Unlock}
всички дискове могат да се пускат.
стр. 27-28
Display Dim
(замъгляване на изображението)
За избор на яркостта на дисплея върху панела
на тази система.
{100%}
яркостта е максимална.
{70%}
яркостта е на средно ниво.
стр. 28-29
{40%}
затъмнен дисплей. Това изключва всички
светлинни индикатори и икони на дисплея на
предния панел на системата.
Program (програмиране)
За достъп до менюто за програмиране на песни.
Погледнете “Създаване на програма с песни от
диск”, за повече подробности.
OSD Language (OSD език)
За избор на език на менюто за дисплея на екрана
на тази система.
стр. 30-31
26
Screen Saver (скрийн сейвър)
Скрийн сейвъра предотвратява повреди на
екрана на телевизора, като избягва показването
на статична картина за дълго време.
{On}
включва режим за използване на скрийн сейвъра
на телевизора, когато възпроизвеждането е
приключило или спряно в пауза за повече от
5 минути.
{Off}
изключва функцията скрийн сейвър.
Sleep (таймер за самоизключване)
Таймера за самоизключване позволява на
системата да преминава в режим стендбай
автоматично след избрано предварително
зададено време.
{15/30/45/60 mins}
за избор на период от предварително зададено
време след, което системата да премине в
режим стендбай автоматично.
Влезте в менюто за настройване на разстоянието
на тонколоните. Използвайте бутоните tu, за
да зададете време на забавяне за централната
и страничните тонколони базирано на позицията
за слушане и разстоянието. Погледнете ‘Начало
- Настройване на каналите на тонколоните’.
Бележка:
1 ms увеличение/намаление на времето
за забавяне отговаря на една (1) стъпка
промяна в разстоянието. Използвайте
настройки за по-дълги времена на забавяне
когато страничните тонколони са поблизо до слушателя отколкото предните
тонколони.
HDMI аудио
Тази настройка се изисква само ако използвате
гнездото HDMI OUT, за да свържете вашия
телевизор или друго устройво за изображения
(погледнете ‘Възможност 5: Свързване към
HDMI-съвместим телевизор’).
{Off}
за изключване на функцията таймер за
самоизключване.
DivX(R) VOD код
Philips ви осигурява възможността да наемате
или закупувате филми от услугата DivX VOD
на www.divx.com/vod посредством DivX VOD
регистрационен код. Всички свалени филми от
DivX VOD могат да бъдат възпроизведени само
на тази система.
Натиснете u, за да видите регистрациония код
и натиснете ОК, за да излезете.
{Off}
за изключване на HDMI изходния звук. Вие все
още можете да се наслаждавате на излизащ звук
през тонколоните на системата.
{All}
HDMI изходния звук ще бъде еднакъв с
излизащият звук при възпроизвеждането.
В случай когато възпроизвеждания звук
не се поддържа, изходния звук ще бъде
променен на PCM (пулсова кодова модулация)
автоматично.
{PCM only}
миксира звуковите сигнали към линейни - PCM
(2 канала).
Страница с настройки
на звука
(подчертаните възможности са фабрични
настройки зададени по подразбиране)
Сила на звука на тонколоните
Забавяне на изходния звук от
тонколоните
Влезте в менюто за настройки на нивото на
тонколоните. Използвайте бутоните t u ,
за да нагласите нивото на звука за всяка
свързана тонколона между -6dB и +6dB.
Погледнете ‘Начало - Настройване на каналите
на тонколоните’.
Бележки:
- Може да отнеме малко време докато
системата и свързаното устройство се
засекат и инициират.
- Не е възможно да се слуша SACD или
контролирани срещу записване DVD-аудио
CPPM (защитено съдържание за Playable Media)
източници използвайки HDMI връзката.
27
Ъпсамплинг на диск
Тази функция ви позволява да преврнете
музикален диск с по-голяма честота като
използвате обработване на сложен цифров
сигнал за по-добро качество на звука.
{Off}
за изключване на ъпсамплинга на дискове.
Дисплей на телевизора
Формата на картината може да бъде нагласяна
така, че да пасне на телевизора.
{4:3 Pan Sacn}
за пълна височина на
картината с изрязани страни.
{4:3 Letter Box}
за широкоекранен формат
с черни ленти отгоре и
отдолу на картината.
{88.2 kHz (x2)}
за да увеличите честотата на диска два пъти
повече от оригиналната честота.
Бележки:
- Ако сте включили функцията за ъпсамплинг
на дискове, изходния звук автоматично ще се
превключи в режим стерео.
- Ако натиснете бутона SURROUND на
дистанционото управление за да изберете
многоканален режим, това изк лючва
функцията за ъпсамплинг на дискове.
Аудио синхронизация
Тази функция ви позволява да нагласите
времето за забавяне на звука ако видео
възпроизвеждането е по-бавно от колкото
изходния звук.
Използвайте бутоните t u , за да зададете
време на забавяне на изходния звук между 0
- 200 ms.
Страница с настройки на
картината {16:9 Wide Screen}
за широкоекранен телевизор
(честото на кадъра 16:9).
Непрекъснато търсене
Преди да включите функцията за непрекъснато
търсене, трябва да се уверите, че телевизора ви
приема непрекъснати сигнали (задължително за
телевизори с непрекъснато търсене) и че можете
да свържете тази система към телевизора
използващ Y Pb Pr. Погледнете ‘Начало Настройване на функцията за непрекъснато
търсене’, за повече подробности.
{On}
за включване на режима на непрекъснато
търсене. Прочетете инструкцията на телевизора
и потвърдете извършеното от вас действие като
натиснете ОК на дистанционото управление.
(подчертаните възможности са фабрични
настройки зададени по подразбиране)
{Off}
за изключване на режима на непрекъснато
търсене.
Вид на телевзиора
Настройки на картината
За избор на цветна система, която съответства
на свързания телевизор. Това позволява
възпроизвеждането на различни типове дискове
(PAL или NTSC дискове) на тази система.
Тази система осигурява три предварително
зададени настройки на цвета на картината и
една лична настройка, която можете да зададете
сами.
{PAL}
за телевизор с PAL система.
{Standart}
оригиналните настройки на цветовете.
{NTSC}
за телевизор с NTSC система.
{Bright}
ярки, живи настройки на цветовете.
{Multi}
за телевизор, който е съвместим както с PAL,
така и с NTSC система.
{Soft}
топли настройки на цветовете
(с преобладаване на топлите цветове).
28
{Personal}
изберете това, за да зададете само настройки
за цветовете на картината.
Използвайте бутоните tu, за да нагласите
настройките, които пасват най-добре на личните
ви предпочитания и натиснете ОК, за да
потвърдите. За средно ниво на настройките
избрете {0}.
{HDMI video}
за избор на подходяща видео разделителна
способност в зависимост от способностите
на свързаното устройство/телевизор, за
по-нататъчно подобряване на HDMI видео
сигнала.
{480p}
Непрекъснат сигнал в 480 линии за NTSC
телевизор.
{576p}
Непрекъснат сигнал в 576 линии за PAL
телевизор.
Бележка:
Възможностите за настройки на картината
не са приложими при HDMI връзка.
{720p}(ако има свързан HDMI телевизор)
Непрекъснат сигнал подобрен до 720
линии.
HDMI настройки
{1080i}(ако има свързан HDMI телевизор)
Кръстосан сигнал подобрен до 1080 линии.
Те ви осигуряват настройки на картината за
да подсилите вида и качеството на картината
при възпроизвеждане на диск. Тази функция
е приложима само ако имате свързани към
тази система, HDMI-съвместими устройства/
телевизор.
{Wide Screen Format}
(широкоекранен формат)
за избор на подходящо изображение на
екрана.
Бележка:
Тази функция е възможна само ако сте избрали
{16:9 Wide Screen} от възможностите за
настройка в {TV Display}.
{Superwide}
Пок азва 4:3 диск а с к артинки на
широкоекранен телевизор с липса на
линейно разтягане (централната позиция
на екрана се разтяго по-малко отколкота
крайщата му).
{Auto}
Този видео сигнал автоматично следва
поддържаната разделителна способност на
екрана.
Бележка:
Ако на екрана на телевизора не се появи нищо
поради разделителна способност, която не се
поддържа, изпозлвайте SCART кабела, за да
свържете тази система и вашяи телевизор.
Включете телевизора на правилния канал
за приемане на видео сигнал и нагласете
настройките за разделителната способност
на 480р/576р.
Съставен
За избор на вида на видео изхода, който
съответства на видео връзката между системата
и вашия телевизор.
{4:3 Pillar Box}
Пок азва 4:3 диск а с к артинки на
широкоекранен телевизор без разтягане.
От двете страни на телевизиония екран ще
се появят черни линии.
{YUV}
за съставна (Y Pb Pr) видео връзка.
{RGB}
за SCART връзка.
{Off}
Не се извършват никакви настройки на
екрана, когато се избере тази възможност.
Бележка:
{Superwide} е приложим само при разделителна
способност: 720р или 1080i.
29
Страница с предпочитания
Сърраунд
За задаване на препочитани настройки
на сърраунд ефекта, когато системата е
включена.
(подчертаните възможности са фабрични
настройки зададени по подразбиране)
Звук
{On}
за включване на многоканален сърраунд
режим.
За избор на предпочитания аудио език на DVD
със записани много езици на звука.
Субтитри
За избор на предпочитания език на субтитрите
при възпроизвеждане на DVD.
{Last Setting}
за вк лючване на последните сърраунд
настройки.
Меню на диска
PBC
За избор на предпочитан език на менюто на
диска при възпроизвеждане на DVD.
Функцията за контрол на възпроизвеждането е
възможна само за VCD/SVCD. Тя ви позволява
да пускате видео дискове (2.0) с прекъсвания,
следвайки менюто на екрана.
Бележка:
Ако избрания език за звука/субтитрите/
менюто на диска го няма на DVD диска, ще
се използвай езика по подразбиране на диска
вместо него.
{On}
менюто с индексите (ако има такова) се появява
на телевизора когато заредите VCD/SVCD.
Възрастов контрол
Това забранява гледането на дискове, които
надвишават границата, която сте задали.
Това работи само при DVD дискове с ниво на
възрастов контрол зададено на целия диск или
на определени сцени от диска.
1) Използвайте бутони pq, за да изберете
ниво на възрастов контрол от 1 до 8 и
натиснете ОК.
2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на
дистанционото управление, за да въведете
вашата шест цифрена парола.
Бележки:
- Възрастовия контрол зависи от държавата
(‘1’ е за материал, който е преценен за
най-малко вреден и ‘8’ за най-вредения). За
да премахнете възрастовия контрол и да
позволите всички дискове да бъдат пускани,
изберете ‘8’.
- Някои DVD дискове не са кодирани с възрастов
контрол поради това, че той е отпечатан
на опаковката на диска. VCD, SVCD и CD
нямат ниво на възрастов контрол, така че
тази функция на действа при тези видове
дискове.
- DVD дискове, на които е поставено по-високо
ниво на контрол от нивото, което вие сте
избрали, няма да могат да бъдат пускани
докато не въведете същата шест цифрена
парола.
{Off}
VCD/SVCD пропуска менюто с индексите
и възпроизвеждането започва директно от
началото.
МP3/JPEG NAV
MP3/JPEG навигатора може да се зададе само
ако диска е записан с меню. Той ви позволява
да изберете различни менюта на изображение,
за по лесно търсене.
{Without Menu}
показва всички файлове съдържащи се в MP3/
JPEG диска.
{With Menu}
показва менюто на папки на MP3/JPEG диска.
Бележка:
Тази система може да показва най-много 650
файла/папки в директория.
30
Парола
{Korean}
показва шрифтове на корейски.
Паролата се използва за заключване на
дискове и за възрастов контрол. Паролата
по подразбиране е ‘136900’. За да смените
паролата:
По подрабиране
Тази функция ви позволява да възстановите
всички възможности в менюто с настройките и
вашите персонални настройки към зададените
фабрични такива, с изключение на паролата
ви за заключване на дискове и за възрастов
контрол.
1) Натиснете ОК, за да влезете в менюто за
смяна на паролата.
2) Използвайте цифровите бутони 0-9 на
дистанционото управление за да въведете
вашата съществуваща шест цифрена парола
на {Old Rassword}.
Бележка:
Когато правите това за първи път или ако
сте забравили съществуващата парола,
въедете ‘136900’.
Действия свързани с
радио
Преди да започнете ...
Уверете се, че FM и AM/MW антените са
свързани.
Настройване на радио
станции
3) Въведете нова шест цифрена парола на
{New Password}.
4) Въведете новата шест цифрена парола
отново на {Confirm РWD}.
5) Натиснете ОК, за да потвърдите и да
излезете от менюто.
1. Натиснете SOURCE неколкократно докато ‘FM’
се появи на пислея на панела (или натиснете
RADIO на дистанционото управление).
DivX субтитри
2. Натиснете t u на дистанционото управление,
за да започне настройването.
- Индикатора за честотата започва
да се сменя докато не открие радио
станция със достатъчна сила на радио
сигнала.
Изберете шрифта, който поддържат субтитрите
записани на DivX диска.
{Central Europe}
показва централно европейски шрифтове.
{Cyrillic}
показва шрифтове на кирилица.
3. Повторете стъпка 2 ако е необходимо докато
намерите желаната от вас радио станция.
{Greek}
показва шрифтове на субтитрите на гръцки.
{Standart}
покзва стандартен списък с шрифтове на
субтитрите на романски осгиурени от тази
система.
{Hebrew}
показва шрифтове на субтитрите на еврейски.
Натиснете ОК, за да потвърдите връщането към
настройките по подразбиране.
4. За финна настройка на приемането на
станция със слаб сигнал, натиснете pq за
кратко и неколкократно докато не откриете
оптималното приемне на сигнала.
Полезен съвет:
- Ако FM радио станция предава RDS (радио
информационна система) информация,
RDS името ще бъде записано и показано на
дисплея.
{Chinese (Simp)}
показва шрифтове на опростен китайски.
31
Предварително задаване на
радио станции
-
Употреба на автоматичното
предварително задаване
Можете да запаметите до 40 FM и 20 AM/
MW предварително зададени радио станции
в паметта. Има три различни начина за
програмиране на радио станции:
-
Веднъж след като сте приключили,
първата настроена радио станция ще
бъде пусната.
Използване на автоматичното инсталиране
(само при настройване за пръв път)
Използване на автоматично предварително
задаване
И з п ол з в а н е н а р ъ ч н о а вт о м ат и ч н о
задаване
Полезни съвети:
- Система автоматично излиза от режима
за предварително задаване ако не се натисне
бутон в продължение на 20 секунди.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал или помалко от 5 (пет) станции бъдат засечени по
време на инсталиране на радиото, се появява
‘CHECK ANTENNA’ (‘Проверете антената’).
Използване на автоматичното
инсталиране
Когато включите режим ‘RADIO’ за първи
път, ще бъдете помолен да инсталирате
радио станциите. С тази функция, можете да
инсталирате всички възможни радио станции
автоматично с едно натискане на бутон.
Използвайте автоматичното предварително
задаване, за да запаметите или инсталирате
отново всички предварително зададени радио
станции.
1. Натиснете RADIO за да изберете FM или
AM/MW честотата.
2. Натиснете и задръжте PROGRAM докато на
дисплея не се появи “START ...”.
- Всички преди запаметени радио
станции ще бъдат заместени.
Употреба на ръчното
предварително задаване
Използвайте ръчното предварително задаване,
за да запаметите вашите любими радио
станции.
1. Настройте на желаната от вас радио
станция (погледнете ‘Настройване на радио
станции’).
2. Натиснете PROGRAM.
3. Използвайте бутоните `b/B`, за да изберете
предварително зададен номер под, който
искате да запаметите пуснатата в момента
радио станция.
1. Натиснете RADIO.
- Появява се ‘AUTO INSTALL .. PRESS
PLAY’ (‘Автоматично инсталиране ..
натиснете пусни’).
4. Натиснете PROGRAM, за да я запаметите.
2. Натиснете u.
- Системата започва да търси първо на FM
честотата, след това на AM/MW честотата.
- Всички достъпни радио станции със
силен сигнал ще бъдат запаметени
автоматично.
32
Контрол на звука и
силата на звука
Избиране на предварително
зададена радио станция
1. Натиснете RADIO за да изберете FM или
AM/MW честотата.
2. Използвайте бутоните `b/B`, за да изберете
предварително зададена радио станция
(или използвайте цифровите бутони на
дистанционото управление).
- Предварително зададения номер и
радио честота се появява на дисплея.
Изтриване на предварително
зададена радио станция
1. В режим радио, използвайте бутони `b/B`, за
да изберете предварително зададена радио
станция.
2. Натиснете и задръжте x докато се появи
‘FM/AM/MW X DELETED’.
- ‘Х’ е предварително зададения номер.
- Радио станцията продължава да
свири, но вече е изтрита от списъка
с предварително зададените радио
станции.
- Останалите предварително зададе
радио станции остават непроменени.
Контрол на силата на звука
-
Натиснете VOL +/- за да увеличите или
намалите силата на звука.
- ‘VOL MIN’ е минималното ниво на силата
на звука и ‘VOL MAX’ е максималното
ниво на силата на звука.
Временно изключване на звука
- Натиснете MUTE %.
- Възпроуизвеждането продължава без
звук и се появява ‘MUTE’.
- За да възстановите звука, натиснете
MUTE % отново, или увеличете нивото
на силата на звука.
Избор на сърраунд звук
-
33
Натиснете SURRUOND за да изберете между
многоканален или стерео звук.
- Достъпа до различните режими на
сърраунд звук зависят от звуците
достъпни на диска.
- Възможните изходни режими за
многоканален звук включват: Dolby Digital, DTS (цифрова система за домашно
кино) Surround и Dolby Pro Logic II.
- Стерео излъчванията и записи ще
произведат някой от ефектите на
сърраунд каналите когато са пуснати
в режим сърраунд.
Избор на ефекти на
дигиталния звук
За избор на предварително зададен ефект на
дигиталния звук, който пасва на съдържанието
на вашия диск или който оптимизира звука на
музикалния стил, който сте пуснали.
-
Натиснете SOUND, за да изберете някой от
възможните звукови ефекти
CONCERT
CLASSIC
Плосък и чист звуков
режим. Идеален за слушане
на класическа музика и
гледане на концерти на
живо записани на DVD.
DRAMA
JAZZ
Чисти средни и високи
тонове. Наподобява
атмосферата на клуб с
жива музика, която се
свири точно пред вас.
Добър за джаз музика и
гледане на драми.
ACTION
ROCK
Подобрява високите
и ниските тонове за
страхотни звукови ефекти
и атмосфера на филми.
Стахотен за екшън филми
и рок/поп музика.
MTV
RnB
Подобрява ниските
и средните тонове
за страхотни звуци.
Подходящ са R&B, Хип
хоп и MTV клипове.
GAMING
PARTY
Леко подобрява ниските и
силно средните честоти,
като ги прави идеални за
парти музика и игране на
видео игри.
CARTOON
LOUNGE
Реж и м с с р е д н а с и л а
на звука подходяща за
спокойна музика и гледане
на анимационни филми.
SPORTS
SPORTS
Средно ниво на средните
честоти и сърраунд ефект
за чисти вокали и създава
атмосфера на спортно
събитие на живо.
NEWS
NEWS
Подобрява средните
честоти за чисти вокали/
говор.
NIGHT
NIGHT
Динамично контролиран
звуков режим подходящ
за гле д а н е н а ф и л м и
през нощта или за
необезпокоителна музика
на заден фон.
34
Други функции
Настройване на таймера за
самоизключване
Инсталиране на последния
софтуеър
Таймера за самоизключване позволява на
системата да премине автоматично в режим
стендбай в предварително зададено време.
Периодично Philips ще публикува ъпгрейди на
софтуеъра, за да подобри потребителския ви
опит.
-
1. Вземете новата версия на софтуеъра за тази
система като натиснете OPEN/CLOSE Z, за
да отворите отделението за дискове.
2. Натиснете DISPLAY на дистанционото
управление.
- Запишете информацията за настоящата
версия на вашия софтуеър.
Натиснете SLEEP на дистанционото
управление неколкократно, за да изберете
предварително зададено време, в което да
се изключи. (15, 30, 45, 60 минути или Off
(изключено).
- Преди системата да премине в режим
стендбай, ще се появи отброяване от
60 секунди.
‘SLEEP 60’ g ‘SLEEP 59’ ... g ‘SLEEP 1’ g
‘SLEEP’
3. Посетете уеб сайта на Philips ‘www.philips.
com/support’, за да проверите дали има
последен ъпгрейт на софтуеъра и свалете
софтуеъра на CD-R.
Изключване на таймера за самоизключване
-
4. Пуснете CD-R в отделението за дискове.
- Софуеъра започва да се инсталира на
тази система автоматично.
Бележка:
Никога не изключвайте от контакта или
изключвайте самата система по време на
обновяването.
5. Когато отделението за дискове се отвори,
извадете диска.
- Обновяването на софтуеъра е в
процес.
6. Веднъж след като приключи, системата
автоматично преминава в режим стендбай.
35
Натиснете SLEEP неколкократно, за да
изберете ‘OFF’ или натиснете бутона * (за
включване на режим стендбай).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising