Philips | HTS5110/12 | Owner's Manual | Philips Тонколони за домашно кино HTS5110/12 Ръководство за притежателя

Philips Тонколони за домашно кино HTS5110/12 Ръководство за притежателя
Регистрирайте своя продукт и получете помощ на
www.philips.com/welcome
HTS5110
БГ User
Ръководство
EN
manual на потребителя
PT Manual do utilizador
DA Brugervejledning
SV Användarhandbok
DE Benutzerhandbuch
TR Kullan.m k.lavuzu
EL !"#$%&'(%) #&*+,FI
Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT
Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
2
2
2
2
2
2 Важно
Безопасност
Грижи за продукта
Изхвърляне на вашия продукт и батерии
3
3
3
3
3 Вашата система за домашно кино
Основен уред
Дистанционно управление
4
4
5
4 Свързване на системата
Конектори
Свързване към телевизор
Свързване на звука от телевизор или
други устройства
6
6
7
5 Използване на системата
Преди да започнете
Избор на звук
Синхронизиране на звука и видеото
Възпроизвеждане от USB памет
Още функции за възпроизвеждане от
диск или USB
Възпроизвеждане от радио
Възпроизвеждане от MP3 плейър
Използване на Philips EasyLink
9
9
9
10
10
6 Промяна на настройките
Достъп до менюто за настройки
Промяна на общите настройки
Промяна на аудио настройките
Промяна на видео настройките
Промяна на настройките за предпочитания
12
12
13
13
13
13
7 Актуализиране на софтуера
Проверка на версията на софтуера
Актуализиране на софтуера от USB
14
14
14
14
9 Отстраняване на проблеми
15
8
10
11
11
11
БГ
1
English
Български
1 Бележки
Авторско право
Съответствие
Предпазител (само за Великобритания)
Търговски марки
8 Спецификации на продукта
1 Бележки
Авторско правo
Забележка
• За съответствие с Директивата за електромагнитна
съвместимост (2004/108/EC), щепселът на този
продукт не трябва да се отделя от захранващия кабел.
Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права
Този продукт включва технология за защита от
копиране, която е защитена с патенти в САЩ и
други права върху интелектуална собственост на
Rovi Corporation. Реверсивното инженерство и
демонтажът са забранени.
Авторско право във Великобритания
Записването и възпроизвеждането на материал
може да изисква съгласие. Виж Закона за
авторското право от 1956 и Законите за защита
на изпълнителите от 1958 до 1972.
Произведено по лиценз съгласно патенти в САЩ
с номера: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 и други издадени и
чакащи патенти в САЩ и по света. DTS и
символът са регистрирани търговски марки, а
DTS Digital Surround и логата DTS са търговски
марки на DTS, Inc. Продуктът
© включва софтуера.
©
DTS, Inc. Всички права запазени.
Съответствие
Този продукт е в съответствие със съществените
изисквания и други приложими разпоредби на
Директиви 2006/95/EC (Ниско напрежение) и
2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).
С настоящото Philips Consumer Lifestyle декларира,
че тази система за домашно кино HTS5120 е в
съответствие със съществените изисквания и
другите приложими разпоредби на Директива
1999/5/ЕО.
Предпазител
(само за Великобритания)
Този продукт е снабден с одобрен формован щепсел.
Ако се наложи смяна на предпазителя, той трябва да
бъде сменен с предпазител, които има същата
стойност, като посочената на щепсела (например
10A).
1 Махнете капачето на предпазителя и самия
предпазител.
2 Новият предпазител трябва да е в съответствие с
BS 1362 и да носи маркировката за одобрение от
ASTA. Ако предпазителят е изгубен, свържете се с
вашия дилър, за да потвърдите правилния вид.
3 Поставете обратно капачето на предпазителя.
2
БГ
Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и символът с двойно "D" са
търговски марки на Dolby Laboratories.
HDMI и логото HDMI, както и High-Defnition
Multimedia Interface са търговски марки или
регистрирани търговски марки на HDMI
Licensing LLC.
Логата USB-IF са търговски марки на Universal
Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media и логото на Windows са
търговски марки или регистрирани търговски
марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други страни.
Прочетете и се уверете, че сте разбрали всички
инструкции, преди да използвате системата за
домашно кино. Ако поради неспазване на
инструкциите настъпи повреда, гаранцията не
важи.
Безопасност
Риск от токов удар или пожар!
• Никога не излагайте продукта и неговите аксесоари
на дъжд или вода.
Никога не поставяйте контейнери за течности, като
например вази, в близост до продукта.
Ако върху или в продукта бъдат разлети течности,
незабавно го изключете от контакта. Свържете се с
отдела за поддръжка на Philips, за проверка на
продукта преди да го използвате отново.
• Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари
в близост до открит огън или други източници на
топлина, включително пряка слънчева светлина.
• Никога не пъхайте предмети във вентилационните
или други отвори на продукта.
• Ако за изключващо средство се използва
захранващият щепсел или куплунгът на уреда,
средството за изключване трябва да бъде лесно
достъпно за използване.
• Изключете продукта от контакта преди гръмотевични
бури.
• Когато изключвате захранващия кабел, винаги
дърпайте щепсела, а не кабела.
Риск от късо съединение или пожар!
• Преди да свържете продукта към контакта, уверете
се, че напрежението съответства на стойностите
отпечатани на гърба или отдолу на продукта. Никога
не свързвайте продукта към контакта ако
напрежението е различно.
Риск от нараняване или повреда на системата
за домашно кино!
• За продукти, които могат да се монтират на стена,
използвайте само включената в комплекта скоба.
Поставете скобата на стена, която може да издържи
общото тегло на
продукта и скобата. Koninklijke Philips Electronics N.V.
не поема отговорност за неправилно монтиране на
стена, довело до инцидент, нараняване или повреда.
• За високоговорители със стойки, използвайте само
включените в комплекта стойки. Прикрепете стойките
стабилно към високоговорителите. Поставете
сглобените стойки върху равни хоризонтални
повърхности, които могат да издържат общото тегло
на високоговорителя и стойката.
Грижи за продукта
За почистване на продукта използвайте само
микрофибърна кърпа.
Изхвърляне на вашия стар
продукт и батерии
Вашият продукт е проектиран и произведен с
висококачествени материали и компоненти, които
могат да бъдат рециклирани и използвани отново.
Когато видите, че върху даден продукт е поставен този
символ на зачеркнат контейнер с колелца, това
означава, че продуктът е в обхвата на Европейска
Директива 2002/96/ЕО.
Моля, информирайте се относно местната система за
разделно събиране на електрически и електронни
продукти.
Моля, придържайте се към вашите местни правила и
не изхвърляйте своя стар продукт с обикновените
битови отпадъци.
БГ
3
English
Български
2 Важно
• Никога не поставяйте продукта или каквито и да
е предмети върху захранващи кабели или друго
електрическо оборудване.
• Ако продуктът се транспортира при температура
под 5°С, разопаковайте го и изчакайте, докато
температурата му се изравни със стайната,
преди да го включите в контакта.
Риск от прегряване!
• Никога не поставяйте продукта и неговите
аксесоари в затворено пространство. Винаги
оставяйте поне 10 cm свободно място около
продукта за вентилация. Погрижете се
вентилационните отвори никога да не се
закриват от пердета или други предмети.
Риск от замърсяване!
• Не смесвайте батерии (стари и нови или
въглеродни и алкални, и т.н.).
• Махнете батериите ако са изтощени или ако
дистанционното управление няма да се
използва дълго време.
• Батериите съдържат химически вещества и
трябва да се изхвърлят правилно.
Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага
за предотвратяване на потенциалните негативни
последствия за околната среда и човешкото здраве.
Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на
Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не
могат да се изхвърлят с обикновените битови
отпадъци. Моля, информирайте се относно
местните правила за разделно събиране на
батерии, тъй като правилното изхвърляне
помага за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото
здраве.
3 Вашата система за
домашно кино
Поздравления за вашата покупка и добре дошли във
Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта,
която Philips предлага, регистрирайте продукта си на
www.philips.com/welcome.
Основен уред
1 1 (Режим на готовност – Вкл)
2 2 +/- (Volume)
3
4
Увеличаване или намаляване на звука.
Дисплей
SOURCE
Избира аудио/видео източник за системата
за домашно кино
5
SOUND MODE
6
Избор на звуков режим.
SURROUND
Превключване на звук съраунд или стерео
звук
4
БГ
1
2
3
4
23
3
4
22
21
20
5
5
6
7
6
7
19
8
18
9
17
9
10
16
15
14
8
11
12
13
0
qa
qs
qd
qf
1 1 (Режим на готовност – Вкл)
2
• Включва системата за домашно кино или
я привежда в режим на готовност.
• Ако е активирана функцията EasyLink,
натиснете и задръжте поне за три
секунди, за да приведете всички
свързани HDMI CEC-съвместими
устройства в режим на готовност.
Аудио източник
• USB: Превключва на USB памет.
qg
qh
• Навигация в менютата
• В режим радио, натиснете наляво/надясно
за намиране на станция; натиснете нагоре/
надолу за фина настройка на честотата.
m/M (Превъртане назад/напред)
Превърта назад или напред. Натиснете няколко
пъти, за да промените скоростта на превъртане.
INFO
Показва информация за това, което се
възпроизвежда.
u (Възпроизвеждане/Пауза)
Започва, спира на пауза или продължава
възпроизвеждането.
x (Стоп)
• Спира възпроизвеждането.
• В режим радио изтрива предварително
настроената радио станция.
TREBLE/BASS
Промяна на високите честоти или баса.
Използва се с +/-.
Бутони с цифри
Избор на позиция за възпроизвеждане
AUDIO SYNC
Синхронизиране на звука и видеото. Използва
се с +/-.
SOUND MODE
Избор на предварително зададен звуков ефект.
ZOOM
Приближаване на снимка.
REPEAT A-B
Маркира за повтаряне две точки в рамките на
дадена песен или изключва режима на
повтаряне.
REPEAT / PROGRAM
• Избор на режим за повтаряне или
разбъркано възпроизвеждане.
• В режим радио, програмиране на радио
станции.
SUBTITLE
Забележка
• Този бутон не е приложим за HTS5110.
БГ
5
English
Български
Дистанционно управление
• RADIO: Превключва на FM радио.
•• COAX: Превключва на коаксиален цифров
вход или HDMI ARC източник.
•
• AUX: Превключва на външен входен
• източник.
•• MP3 LINK: Превключва на входен източник
MP3 Link.
SETUP
Отваря/затваря менюто за настройки
▲▼bB (Бутони за навигация)
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
SURROUND
Избор на съраунд звук Dolby Virtual Speaker.
2 +/Увеличаване или намаляване на звука.
(Mute)
Спиране или пускане на звука.
?b/B? (Предишен/Следващ)
Преминава към предишния/следващия трак
или файл.
(Назад)
Връщане към предишното меню.
ОК
Потвърждава въвеждане или избор.
AUDIO
Избор на език или канал на звука.
4 Свързване на системата
за домашно кино
Този раздел ви помага да свържете вашата
система за домашно кино към телевизор и други
устройства. Основните връзки на системата за
домашно кино с нейните аксесоари са дадени в
ръководството за бърз старт. За изчерпателно
интерактивно ръководство вижте
www.connectivityguide.philips.com.
Забележка
• За идентификация и данни за захранването
погледнете табелката отзад или отдолу на
продукта.
• Преди да правите или променяте връзки,
уверете се, че всички устройства са
изключени от контакта.
Конектори
Предни конектори
1
(USB)
Входящо аудио или снимки от USB памет.
2
MP3 LINK
Входен звук от MP3 плейър
Задни конектори
1
6
БГ
DC IN
Свързване към AC-DC адаптера.
VIDEO OUT
Свързване към комбинирания видео вход на
телевизора.
3
HDMI OUT
Свързване към HDMI входа на телевизора.
FM ANTENNA
Свързване на FM антената за улавяне на
радио сигнал.
COAXIAL IN
Свързване към коаксиалния аудио изход на
телевизор или цифрово устройство.
4
5
6
AUX IN
Свързване към аналоговия аудио изход на
телевизор или аналогово устройство.
Опция 2: Свързване към телевизор чрез
комбинирано видео (CVBS)
English
Български
2
Забележка
• Кабелът или конекторът за комбинирано видео
може да е обозначен с AV IN, VIDEO IN,
COMPOSITE или BASEBAND.
TV
Свързване към телевизор
Свържете вашата система за домашно кино
директно към телевизор чрез някой от следните
конектори (от най-висококачествено видео до
видео с базово качество):
1
2
3
HDMI
Опция 3: Свързване към телевизор чрез
SCART
(Използвайте включения в комплекта SCART
адаптер)
Комбинирано видео
SCART
TV
Опция 1: Свързване към телевизор чрез
HDMI
TV
Забележка
• Ако HDTV има DVI конектор, направете свързването
чрез HDMI/DVI адаптер.
• Ако телевизорът поддържа EasyLink HDMI CEC,
управлявайте системата за домашно кино и
телевизора с едно дистанционно управление (вижте
"Използване на Philips EasyLink" на стр. 11).
БГ
7
Свързване на звука от телевизор
или други устройства
Използвайте вашата система за домашно кино за
възпроизвеждане на звук от телевизор или други
устройства, като например приемник за кабелна
телевизия. Изберете от следните конектори.
Опция 1: Свързване на звука чрез
цифров коаксиален кабел
Опция 3: Свързване на звука чрез HDMI
кабел
Забележка
• HDMI конекторът на телевизора може да е
обозначен с HDMI 1 или HDMI ARC. Тази функция
работи само с устройства, съвместими с Audio
Return Channel (ARC).
Забележка
• Цифровият коаксиален кабел или конектор може
да е обозначен с COAXIAL/DIGITAL OUT или
SPDIF OUT.
(Кабелът не е включен в комплекта)
TV
Опция 2: Свързване на звука чрез
аналогови аудио кабели
TV
8
БГ
TV
Промяна на звуковия режим
Изберете предварително дефиниран звуков
режим, подходящ за вашето видео или музика.
English
Български
5 Използване на системата
за домашно кино
Тази част ще ви помогне да използвате системата
за домашно кино за възпроизвеждане на
съдържание от най-различни източници.
Преди да започнете
• Направете необходимите връзки и направете
настройките, както е описано в ръководството
за бърз старт.
• Превключете телевизора на правилния източник
за системата за домашно кино.
Избор на звук
Този раздел ви помага да изберете идеалния звук
за вашето видео или музика.
Промяна на високите честоти и баса
Променете високите честоти (treble) или баса
(bass) на системата за домашно кино, за да са
подходящи за вашето видео или музика.
1 Натиснете TREBLE или BASS.
2 Натиснете 2 +/- в рамките на 5 секунди, за
да увеличите или намалите високите честоти
или баса.
Натиснете SOUND MODE няколко пъти за
преминаване през наличните звукови режими.
Звуков
режим
Описание
ROCK
Усилен нисък и висок честотен
диапазон. Идеален за екшън филми и рок
или поп музика.
JAZZ
Чисти средни и високи честоти.
Идеален за драма филми и джаз.
CLASSIC
Неутрален звук. Идеален за
концерти и класическа музика.
SPORTS
Умерен среден честотен диапазон и
съраунд ефекти за ясни вокали и
атмосфера на живо спортно събитие.
NIGHT
Динамично контролиран звуков режим,
подходящ за гледане на филми през
нощта или за ненатрапваща се фонова
музика.
Промяна на режима за виртуален
съраунд звук
Технологията DVS (Dolby Virtual Speaker) създава
силно убедително усещане за 5.1-канален звук,
идващ само от два високоговорителя.
По време на възпроизвеждане, натиснете
SURROUND за включване или изключване на
ефекта за звук съраунд.
БГ
9
Синхронизиране на звука и видеото
Ако звукът и видеото не са синхронизирани,
можете да забавите звука, за да съответства на
видеото.
Използване на опциите за снимки
Достъп до няколко полезни функции по време на
разглеждане на снимки.
Бутон
Действие
1 Натиснете и задръжте AUDIO SYNC
↳ На дисплея се появява съобщението за
синхронизиране за звука.
2 Натиснете +/- в рамките на пет секунди, за да
синхронизирате звука с видеото.
Забележка
• Тази функция е приложима само ако аудио/видео
източникът е свързан през телевизора
Възпроизвеждане от USB памет
Системата за домашно кино е оборудвана с USB
конектор, който ви дава възможност да
разглеждате снимки или да слушате музика от
USB памет.
1 Свържете USB паметта към системата за
домашно кино.
2 Натиснете USB.
↳ Появява се браузър за съдържание.
3 Натиснете бутоните за навигация за да
изберете файл, след което натиснете OK.
4 Използвайте следните бутони, за да
контролирате възпроизвеждането:
Бутон
Действие
Бутони за Навигация на менютата
навигация
ОК
Потвърждаване на въвеждане или избор
Стартиране, пауза или продължаване
ZOOM
10
БГ
Завърта картината обратно или по
часовниковата стрелка
Преминава към предишна/следваща.
REPEAT
Повтаря един файл в папката или цялата
папка. Показва файловете в папката
разбъркано.
INFO Показва фото албумите в преглед с
миниатюри (thumbnails)
Използване на аудио опциите
Натиснете следните бутони за достъп до повече
функции по време на възпроизвеждане на аудио.
Бутон
Действие
REPEAT
Избор или изключване на режима на
повтаряне
Забележка
• Ако USB паметта не се вмества в конектора,
използвайте USB удължител.
• Системата за домашно кино не поддържа цифрови
фотоапарати, които се нуждаят от компютърна
програма за показване на снимки.
• USB паметта трябва да бъде FAT или DOS
форматирана и съвместима с Mass Storage Class.
Още функции за възпроизвеждане
от USB
Спира възпроизвеждането
За показване на снимки от USB памет има на
разположение няколко експертни функции.
Преминава към предишния/следващия
трак или файл.
Пускане на музикално слайдшоу
Превърта назад или напред. Натиснете
няколко пъти, за да промените скоростта
на превъртане.
Възпроизвеждане на музика и снимки
едновременно за създаване на музикално
слайдшоу. Файловете трябва да са в една и съща
USB памет.
1 Изберете песен и натиснете OK.
2 Натиснете
и идете в папката със снимки.
3 Изберете снимка и натиснете OK, за да
стартирате слайдшоуто.
4 Натиснете x, за да спрете слайдшоуто.
5 Натиснете x отново, за да спрете музиката.
Приближаване на снимка
Избор на част от песен за повтаряне.
1 По време на възпроизвеждане, натиснете
REPEAT A-B за да маркирате начало.
2 Пак натиснете REPEAT A-B за да маркирате
край.
↳ Започва повтарянето.
↳ За да спрете повтарянето от A до B, отново
натиснете REPEAT A-B.
Забележка
• Повтарянето е възможно само в рамките на една
песен.
Възпроизвеждане от радио
Системата за домашно кино може да запазва до
40 радио станции.
1 Проверете дали FM антената е свързана.
2 Натиснете RADIO.
↳ Ако не сте настроили радио станции, на
дисплея се появява "AUTO INSTALL...PRESS
PLAY". Натиснете u.
3 Натиснете следните бутони, за да
контролирате възпроизвеждането:
Бутон
Действие
Избор на настроена радио станция.
Търсене на радио станция.
Фина настройка на радио честотата.
Натиснете и задръжте, за да изтриете
настроената радио станция.
PROGRAM
Ръчен: Натиснете за влизане в режим
на програмиране, натиснете ?b/B? за да
зададете номер на радио станцията,
след което натиснете пак за да
запазите радио станцията.
Автоматичен: Задръжте за 5 секунди за
преинсталиране на станциите.
Забележка
• Системата за домашно кино може да запазва до 40
радио станции.
• Натиснете x за да спрете инсталирането.
• AM и цифрово радио не се поддържат.
• Ако не бъде засечен стерео сигнал или ако бъдат
открити по-малко от пет станции, системата ви приканва
да инсталирате радио станциите отново.
• За най-добър сигнал поставете антената далеч от
телевизора или други източници на излъчване.
Възпроизвеждане от MP3 плейър
Свързване и възпроизвеждане на аудио файлове
от MP3 плейър или други външни аудио устройства.
1 Свържете MP3 плейъра към системата за
домашно кино.
2 Натиснете MP3 LINK.
↳ на дисплея се появява "MP3 LINK"
3 Натиснете бутоните на MP3 плейъра, за да
изберете и пуснете аудио файлове.
Използване на Philips EasyLink
Системата за домашно кино поддържа Philips
EasyLink, която използва протокола HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Съвместимите с
EasyLink устройства, свързани чрез HDMI
конектори, могат да бъдат контролирани с едно
единствено дистанционно управление.
Забележка
• Philips не гарантира 100% съвместимост с
всички HDMI CEC устройства.
1 Включете HDMI CEC функциите на телевизора
и другите свързани устройства. За
подробности вижте ръководствата на
телевизора или другите устройства.
2 Натиснете SETUP.
3 Изберете [General Setup], след което
натиснете ОК.
4 Изберете [EasyLink Setup], след което
натиснете ОК.
5 Изберете и регулирайте следните настройки:
• [EasyLink]: Активира или деактивира EasyLink.
• [One Touch Play]: Активира или деактивира
възпроизвеждането с едно докосване.
Ако е активирано, можете да използвате
дистанционното управление, за да стартирате
възпроизвеждането от USB в системата за
домашно кино, а телевизорът автоматично се
превключва на правилния канал.
• [One Touch Standby]: Активира или деактивира
преминаването в режим на готовност с едно
докосване.
Ако е активирано, системата за домашно кино
може да бъде приведена в режим на готовност
с дистанционно управление от телевизора или
други свързани HDMI CEC устройства.
БГ
11
English
Български
Повтаряне на конкретна част
• [System Audio Control]: Активира или деактивира
управлението на звука на системата.
Ако е активирано, следвайте инструкциите на
телевизора, за да разпределите свързаните
устройства правилно към аудио конекторите на
системата за домашно кино. Системата за
домашно кино превключва автоматично към
аудио източника на свързаното устройство.
• [Audio Input Mapping]: Актуализира
разпределянето на входящия звук, ако има нови
свързани устройства.
6 Натиснете OK, за да потвърдите избора си.
Забележка
• Свързаните устройства трябва да бъдат
свързани чрез HDMI и да са включени.
6 Промяна на настройките
Този раздел ви помага да промените настройките
на вашата система за домашно кино.
Внимание
• Повечето настройките вече са конфигурирани с найдобрата стойност за системата за домашно кино. Освен
ако нямате конкретна причина да промените дадена
настройка, е най-добре е да я оставите както е зададена
по подразбиране.
Достъп до менюто за настройки
1 Натиснете
SETUP.
↳ Появява се следното меню.
Символ
Описание
[Общи настройки]
[Аудио настройки]
[Видео настройки]
[Настройки на
предпочитанията]
2 Изберете меню за настройки, след което
натиснете ОК.
Вижте следващите раздели за информация
относно това как да промените настройките на
вашата система за домашно кино.
4 Натиснете
, за да се върнете към
предишното меню, или натиснете , за да
излезете.
Забележка
• Не можете да промените настройка, която е в сиво.
12
БГ
Промяна на видео настройките
1 Натиснете
1 Натиснете
SETUP.
2 Изберете [Video Setup], след което натиснете
ОК.
3 Изберете и регулирайте следните настройки:
• [TV System]: Избор на телевизионна система,
която е съвместима с телевизора.
• [TV Display]: Избор на формат за показване
на картината, който да пасва на екрана на
телевизора.
• [Picture Settings]: Избира предварително
зададена цветова настройка.
• [HDMI Setup]: Избор на HDMI видео
резолюция и широкоекранен формат за
екрана на телевизора. Опцията широк екран
е налична само за настройка 16:9 на
екрана на телевизора.
4 Натиснете OK, за да потвърдите избора си.
SETUP.
2 Изберете [General Setup], след което натиснете
ОК.
3 Изберете и регулирайте следните настройки:
• [EasyLink Setup]: Настройка на EasyLink за
лесен контрол на всички HDMI CECсъвместими устройства с едно дистанционно
управление (вижте "Използване на Philips
EasyLink" на стр. 11).
• [Display Dim]: Променя яркостта на дисплея.
• [OSD Language]: Избор на език за менютата
на дисплея.
• [Screen Saver]: Активира или деактивира
скрийнсейвъра. Ако е активиран, екранът
преминава в пасивен режим след 10 минути
бездействие (например при пауза или стоп).
• [Sleep Timer]: Задава таймер за преминаване
на системата за домашно кино в режим на
готовност след определено време.
4 Натиснете OK за да потвърдите избора си.
Промяна на аудио настройките
1 Натиснете
SETUP.
2 Изберете [Audio Setup], след което натиснете
ОК.
3 Изберете и регулирайте следните настройки:
• [HDMI Audio]: Активира или деактивира
изходния HDMI звук за телевизора. За
настройки, свързани с HDMI, телевизорът
трябва да бъде свързан чрез HDMI.
4 Натиснете OK за да потвърдите избора си.
Забележка
• Най-добрата настройка за телевизора е автоматично
избрана. Ако трябва да промените настройката,
уверете се, че телевизорът поддържа новата настройка.
• Някои видео настройки зависят от видео източника.
Уверете се, че телевизорът поддържа настройката или
функцията.
• За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да
бъде свързан чрез HDMI.
Промяна на настройките за
предпочитания
1 Натиснете
SETUP.
2 Изберете [Preference Setup], след което
натиснете ОК.
3 Изберете и регулирайте следните настройки:
• [MP3/JPEG Display]: Показва MP3/JPEG
папките или всичките файлове.
• [Version Info.]: Показва версията на софтуера
на системата за домашно кино.
• [Default]: Връща фабричните настройки на
системата за домашно кино.
4 Натиснете OK, за да потвърдите избора си.
БГ
13
English
Български
Промяна на общите настройки
7 Актуализиране на
софтуера
За да проверите за нови актуализации, сравнете
текущата версия на софтуера на вашата система за
домашно кино с най-новата версия на софтуера (ако
има такава) на уеб сайта на Philips.
Проверка на версията на
софтуера
1 Натиснете
SETUP.
2 Изберете [Preference Setup] > [Version Info.],
след което натиснете ОК.
↳ Показва се версията на софтуера.
Актуализиране на софтуера от
USB
1 Проверете най-новата версия на софтуера
на www.philips.com/support.
• Потърсете вашия модел и кликнете върху
"софтуер и драйвери".
2 Свалете софтуера в USB памет.
3 Свържете USB паметта към системата за
домашно кино.
4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да
потвърдите актуализацията.
↳ Когато актуализацията завърши, системата
за домашно кино автоматично преминава
в режим на готовност.
5 Изключете захранващия кабел за няколко
секунди и после отново го включете.
Внимание
• Не изключвайте захранването и не вадете
USB паметта, докато трае актуализацията на
софтуера, защото можете да повредите
системата за домашно кино.
14
БГ
8 Спецификации на
продукта
Забележка
• Спецификациите и конструкцията подлежат
на промени без предупреждение.
Съвместим носител
USB памет
Файлови формати
• Аудио: .mp3, .wma
• Снимки: .jpg
Усилвател
• Обща изходна мощност: 300 W RMS
• Честотна характеристика: 20 Hz-20 kHz /
±3dB
• Съотношение сигнал към шум: > 65 dB
(CCIR) / (A-weighted)
• Чувствителност на входа:
• AUX: 2 V
• MP3 LINK: 1 V
Видео
• Система на сигнала: PAL/NTSC
• HDMI изход: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p
Аудио
• S/PDIF цифров аудио изход
• Коаксиален: IEC 60958-3
• Честота на семплиране:
• MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
• Постоянен битрейт:
• MP3: 112 kbps - 320 kbps
• WMA: 48 kbps - 192 kbps
Радио
• Обхват: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
• Съотношение сигнал към шум: FM 50 dB
• Честотна характеристика: FM 180 Hz-10
kHz / ±6dB
USB
• Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
• Поддръжка на клас: UMS (USB Mass Storage
Class)
• Файл система: FAT12, FAT16, FAT32
• Максимална поддържана памет: < 160GB.
• Захранване (DC IN): 100-240V; 50-60 Hz
• Консумация: 35 W
9 Отстраняване на
проблеми
Предупреждение
• Консумация в режим на готовност: < 1 W
• Импеданс: 8 ohm уфер, 8 ohm туитер
• Драйвери на високоговорителя: 3” уфер, 1.5"
туитер
• Честотна характеристика: 150 Hz ~ 20 kHz
• Размери (ШxВxД): 790.6 x 100.3 x 50 (mm)
• Тегло: 1.5 kg
Субуфер
• Захранване: 220-240V; ~50 Hz
• Консумация: 35 W
• Консумация в режим на готовност: < 1 W
• Система: Bass Reflex System
• Импеданс: 8 ohm
• Драйвер на високоговорителя: 6” уфер
• Честотна характеристика: 35 Hz - 200 Hz
• Размери (ШxВxД): 182 x 365 x 306 (mm)
• Тегло: 6 kg
Конзола за стенен монтаж
• Размери (ШxВxД): 440 x 60 x 23 (mm)
• Тегло: 0.54 kg
English
Български
Основен уред
• Риск от токов удар. Никога не махайте
обвивката на продукта.
За да се запази валидността на гаранцията, никога не
се опитвайте да поправяте продукта сами.
Ако имате проблеми при използването на този
продукт, проверете следните точки преди да потърсите
сервизно обслужване. Ако и след това имате проблем,
регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome.
Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и
серийния номер на вашия продукт. Номерът на
модела и серийният номер се намират отзад или
отдолу на вашия продукт. Запишете номерата тук:
Модел №
___________________________
Сериен № ___________________________
Основен уред
Бутоните на системата за домашно кино не
работят.
• Изключете системата за домашно кино от контакта
за няколко минути и отново я включете.
Картина
Няма картина
• Уверете се, че телевизорът превключен на
правилния източник за системата за домашно кино.
Няма картина при HDMI връзка.
• Проверете дали HDMI кабелът не е повреден.
Сменете го с нов HDMI кабел.
• Ако това се случва при смяна на HDMI видео
резолюцията, натиснете HDMI няколко пъти, докато
се появи картината.
Звук
Няма звук от субуфера
1 В режим на готовност натиснете и задръжте
бутона x (Стоп) на дистанционното
управление, докато на основния уред замига
[PAIRING].
2 Натиснете и задръжте бутона PAIR на
субуфера, докато синият и зеленият индикатор
на субуфера замигат последователно.
3 Ако безжичната връзка е успешна се появява
[PAIR OK] и зеленият индикатор на субуфера
светва.
БГ
15
• Ако безжичната връзка е неуспешна се появява
[PAIR FAIL] и синият и зеленият индикатор на
субуфера продължават да светят. Проверете
дали няма смущения от близки електронни
устройства. Отстранете конфликта или
смущението, след което повторете процедурата
по-горе.
Няма звук
• Уверете се, че аудио кабелите са свързани и
изберете правилния входящ източник (например
AUX, USB) за устройството, от което искате да
възпроизвеждате.
Няма звук при HDMI връзка
• Може да не чувате звук ако свързаното устройство
не е HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
съвместимо или е само DVI съвместимо. Използвайте
аналогова или цифрова аудио връзка.
• Уверете се, че е активирано [HDMI Audio].
Няма звук от телевизионната програма
• Свържете аудио кабел от аудио входа на системата
за домашно кино към аудио изхода на телевизора.
След това изберете правилния аудио източник,
например AUX или COAX.
Изкривен звук или ехо
• Уверете се, че звукът на телевизора е изключен или
намален докрай, ако сте пуснали звука през
системата за домашно кино.
Звукът и видеото не са синхронизирани
• 1) Натиснете AUDIO SYNC. 2) Натиснете +/- в
рамките на пет секунди.
Възпроизвеждане
Съдържанието на USB памет не може да бъде
прочетено
• Уверете се, че форматът на USB паметта е съвместим
със системата за домашно кино (виж "Спецификации
на продукта" на стр. 14).
• Уверете се, че USB паметта е форматирано с файл
система, която се поддържа от системата за
домашно кино (имайте предвид, че NTFS не се
поддържа).
На телевизора се появява "No entry" или "х"
• Операцията не е възможна
Функцията EasyLink не работи
• Уверете се, че системата за домашно кино е
свързана към телевизор Philips с EasyLink и
функцията EasyLink е включена.
Не искам моята система за домашно кино
да се включва, когато включвам
телевизора си
• Това е правилното поведение на Philips EasyLink
(HDMI-CEC). За да направите така, че
системата за домашно кино да работи
самостоятелно, изключете EasyLink.
16
БГ
Езиков код
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
中文
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
!""#$%&'
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385
Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português
7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084
Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
Център за обслужване на клиенти
Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24
E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички
права
запазени
All rights
reserved.
sgptt_1027/12_v3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising