Saeco | HD8753/89 | Owner's Manual | Saeco Saeco Intelia Автоматическая кофемашина HD8753/89 Italian Tasters PDF

Saeco Saeco Intelia Автоматическая кофемашина HD8753/89 Italian Tasters PDF
E
s
pr
e
s
s
oиCa
ppu
c
c
i
n
oP
e
r
f
e
t
t
oотPh
i
l
i
psS
a
e
c
o
I
n
t
e
l
i
a
On
eT
ou
c
hCa
p
p
u
c
c
i
n
o
Се
рт
и
фи
ци
ров
а
н
аи
т
а
л
ь
я
н
с
к
и
мце
н
т
ромде
г
у
с
т
а
т
оров
Ce
n
t
r
oS
t
u
di
As
s
a
g
g
i
a
t
or
i
—I
t
a
l
i
a
nT
a
s
t
e
r
s
Эт
ойк
офе
ма
ши
н
еп
ри
с
в
ое
нз
н
а
кк
а
ч
е
с
т
в
аE
s
pr
e
s
s
o&Ca
ppu
c
c
i
n
oP
e
r
f
e
t
t
o— Ph
i
l
i
psS
a
e
c
o.
Эт
и
м
з
н
а
к
омон
абыл
аот
ме
ч
е
н
ап
от
ому
,
ч
т
ок
а
ч
е
с
т
в
оп
ри
г
от
ов
л
е
н
н
ог
овн
е
йэ
с
п
ре
с
с
оик
а
п
у
ч
и
н
о
у
дов
л
е
т
в
оря
е
тс
т
рог
и
мт
ре
бов
а
н
и
я
мвот
н
оше
н
и
иорг
а
н
ол
е
п
т
и
ч
е
с
к
и
хп
а
ра
ме
т
ровPh
i
l
i
psS
a
e
c
oи
с
е
рт
и
фи
ци
ров
а
н
ои
т
а
л
ь
я
н
с
к
и
мце
н
т
ромп
рофе
с
с
и
он
а
л
ь
н
ыхде
г
у
с
т
а
т
оровCe
n
t
r
oS
t
u
di
As
s
a
g
g
i
a
t
or
i
—I
t
a
l
i
a
nT
a
s
t
e
r
s
.
Яв
л
я
я
с
ьв
е
ду
щи
мп
рои
з
в
оди
т
е
л
е
мп
ол
н
ос
т
ь
юа
в
т
ома
т
и
ч
е
с
к
и
хк
офе
ма
ши
ндл
я
дома
,
к
омп
а
н
и
яPh
i
l
i
psS
a
e
c
oог
ромн
оев
н
и
ма
н
и
еу
де
л
я
е
тк
а
ч
е
с
т
в
е
н
н
ымх
а
ра
к
т
е
ри
с
т
и
к
а
мк
офе
,
ч
т
обыв
ыс
мог
л
ивп
ол
н
ойме
рен
а
с
л
а
ди
т
ь
с
яв
к
у
с
омиа
рома
т
омэ
т
ог
он
а
п
и
т
к
а
.
Та
к
ойп
одх
оди
г
ра
е
тк
л
юч
е
в
у
юрол
ь
,
в
е
дь
,
н
а
с
л
а
жда
я
с
ьч
а
ше
ч
к
ойэ
с
п
ре
с
с
ои
л
ик
а
п
у
ч
и
н
о,
мы
з
а
де
й
с
т
в
у
е
миз
ре
н
и
е
,
ч
т
обыоце
н
и
т
ьк
а
ч
е
с
т
в
ок
офе
й
н
ойи
л
имол
оч
н
ойп
е
н
к
и
,
иобон
я
н
и
е
,
ч
т
обы
н
а
с
л
а
ди
т
ь
с
яа
рома
т
ом,
иос
я
з
а
н
и
е
,
ч
т
обыощу
т
и
т
ьба
рх
а
т
и
с
т
ос
т
ьн
а
п
и
т
к
ав
орт
у
,
и
,
к
он
е
ч
н
оже
,
в
к
у
с
.
Выбе
ри
т
еи
н
ди
в
и
ду
а
л
ь
н
ыен
а
с
т
рой
к
идл
я
п
ри
г
от
ов
л
е
н
и
як
офеп
ов
а
ше
мув
к
у
с
у
Ук
а
ждог
ои
зн
а
сс
в
оив
к
у
с
ов
ыеп
ре
дп
оч
т
е
н
и
я
,
исн
а
ше
йп
ол
н
ос
т
ь
юа
в
т
ома
т
и
ч
е
с
к
ойк
офе
ма
ши
н
ой
в
ыв
с
е
г
дас
може
т
еп
одобра
т
ьи
де
а
л
ь
н
оедл
яс
е
бяс
оч
е
т
а
н
и
е
.
Дл
ят
е
х
,
к
т
ох
от
е
лбыоце
н
и
т
ьв
к
у
с
E
s
pr
e
s
s
oиCa
ppu
c
c
i
n
oP
e
r
f
e
t
t
oотPh
i
l
i
psS
a
e
c
o,
мып
ре
дл
а
г
а
е
моз
н
а
к
оми
т
ь
с
ясре
к
оме
н
да
ци
я
ми
н
и
же
:
E
s
p
r
e
s
s
oP
e
r
f
e
t
t
oотPh
i
l
i
p
sS
a
e
c
o
Сорткофе
Чис
т
а
яа
р
а
бик
а
,
пол
на
яобжа
р
к
а
Адаптируемаяс
ис
темаSaec
o
На
с
т
р
ойк
ипоу
мол
ч
а
нию
Выборкрепос
ти(
вг
раммахкофе)
3з
е
р
нышк
а— к
р
е
пк
ий(
1
0г
)
Нос
иквыходакофе
Нижне
епол
оже
ние
Рег
улировкакофемолкискерамичес
кимижерновами 2— ме
л
к
ийпомол
Предварительнаяварка
На
с
т
р
ойк
ипоу
мол
ч
а
нию
Температура
На
с
т
р
ойк
ипоу
мол
ч
а
нию
Порция(
млналиваемог
окофе)
3
5ml
E
s
pr
e
s
s
oиCa
ppu
c
c
i
n
oP
e
r
f
e
t
t
oотPh
i
l
i
psS
a
e
c
o
I
n
t
e
l
i
a
On
eT
ou
c
hCa
p
p
u
c
c
i
n
o
Се
рт
и
фи
ци
ров
а
н
аи
т
а
л
ь
я
н
с
к
и
мце
н
т
ромде
г
у
с
т
а
т
оров
Ce
n
t
r
oS
t
u
di
As
s
a
g
g
i
a
t
or
i
—I
t
a
l
i
a
nT
a
s
t
e
r
s
Эт
ойк
офе
ма
ши
н
еп
ри
с
в
ое
нз
н
а
кк
а
ч
е
с
т
в
аE
s
pr
e
s
s
o&Ca
ppu
c
c
i
n
oP
e
r
f
e
t
t
o— Ph
i
l
i
psS
a
e
c
o.
Эт
и
м
з
н
а
к
омон
абыл
аот
ме
ч
е
н
ап
от
ому
,
ч
т
ок
а
ч
е
с
т
в
оп
ри
г
от
ов
л
е
н
н
ог
овн
е
йэ
с
п
ре
с
с
оик
а
п
у
ч
и
н
о
у
дов
л
е
т
в
оря
е
тс
т
рог
и
мт
ре
бов
а
н
и
я
мвот
н
оше
н
и
иорг
а
н
ол
е
п
т
и
ч
е
с
к
и
хп
а
ра
ме
т
ровPh
i
l
i
psS
a
e
c
oи
с
е
рт
и
фи
ци
ров
а
н
ои
т
а
л
ь
я
н
с
к
и
мце
н
т
ромп
рофе
с
с
и
он
а
л
ь
н
ыхде
г
у
с
т
а
т
оровCe
n
t
r
oS
t
u
di
As
s
a
g
g
i
a
t
or
i
—I
t
a
l
i
a
nT
a
s
t
e
r
s
.
Яв
л
я
я
с
ьв
е
ду
щи
мп
рои
з
в
оди
т
е
л
е
мп
ол
н
ос
т
ь
юа
в
т
ома
т
и
ч
е
с
к
и
хк
офе
ма
ши
ндл
я
дома
,
к
омп
а
н
и
яPh
i
l
i
psS
a
e
c
oог
ромн
оев
н
и
ма
н
и
еу
де
л
я
е
тк
а
ч
е
с
т
в
е
н
н
ымх
а
ра
к
т
е
ри
с
т
и
к
а
мк
офе
,
ч
т
обыв
ыс
мог
л
ивп
ол
н
ойме
рен
а
с
л
а
ди
т
ь
с
яв
к
у
с
омиа
рома
т
омэ
т
ог
он
а
п
и
т
к
а
.
Та
к
ойп
одх
оди
г
ра
е
тк
л
юч
е
в
у
юрол
ь
,
в
е
дь
,
н
а
с
л
а
жда
я
с
ьч
а
ше
ч
к
ойэ
с
п
ре
с
с
ои
л
ик
а
п
у
ч
и
н
о,
мы
з
а
де
й
с
т
в
у
е
миз
ре
н
и
е
,
ч
т
обыоце
н
и
т
ьк
а
ч
е
с
т
в
ок
офе
й
н
ойи
л
имол
оч
н
ойп
е
н
к
и
,
иобон
я
н
и
е
,
ч
т
обы
н
а
с
л
а
ди
т
ь
с
яа
рома
т
ом,
иос
я
з
а
н
и
е
,
ч
т
обыощу
т
и
т
ьба
рх
а
т
и
с
т
ос
т
ьн
а
п
и
т
к
ав
орт
у
,
и
,
к
он
е
ч
н
оже
,
в
к
у
с
.
Выбе
ри
т
еи
н
ди
в
и
ду
а
л
ь
н
ыен
а
с
т
рой
к
идл
я
п
ри
г
от
ов
л
е
н
и
як
офеп
ов
а
ше
мув
к
у
с
у
Ук
а
ждог
ои
зн
а
сс
в
оив
к
у
с
ов
ыеп
ре
дп
оч
т
е
н
и
я
,
исн
а
ше
йп
ол
н
ос
т
ь
юа
в
т
ома
т
и
ч
е
с
к
ойк
офе
ма
ши
н
ой
в
ыв
с
е
г
дас
може
т
еп
одобра
т
ьи
де
а
л
ь
н
оедл
яс
е
бяс
оч
е
т
а
н
и
е
.
Дл
ят
е
х
,
к
т
ох
от
е
лбыоце
н
и
т
ьв
к
у
с
E
s
pr
e
s
s
oиCa
ppu
c
c
i
n
oP
e
r
f
e
t
t
oотPh
i
l
i
psS
a
e
c
o,
мып
ре
дл
а
г
а
е
моз
н
а
к
оми
т
ь
с
ясре
к
оме
н
да
ци
я
ми
н
и
же
:
Ca
p
p
u
c
c
i
n
oP
e
r
f
e
t
t
oотPh
i
l
i
p
sS
a
e
c
o
Сорткофе
Чис
т
а
яа
р
а
бик
а
,
пол
на
яобжа
р
к
а
Типы молока
Св
е
же
еце
л
ь
ноемол
ок
ов
ыс
ок
ог
ок
а
ч
е
с
т
в
а
Температурамолока
Ох
л
а
жде
нноевх
ол
одил
ь
ник
е
Адаптируемаяс
ис
темаSaec
o
На
с
т
р
ойк
ипоу
мол
ч
а
нию
Выборкрепос
ти(
вг
раммахкофе)
3з
е
р
нышк
а— к
р
е
пк
ий(
1
0г
)
Объеммолока(
млналиваемог
омолока)
На
с
т
р
ойк
ипоу
мол
ч
а
нию
Объемкофе(
млналиваемог
окофе)
3
5ml
Нос
иквыходакофе
Нижне
епол
оже
ние
Рег
улировкакофемолкискерамичес
кимижерновами2— ме
л
к
ийпомол
Предварительнаяварка
На
с
т
р
ойк
ипоу
мол
ч
а
нию
Температура
На
с
т
р
ойк
ипоу
мол
ч
а
нию
Вз
биваниемолока
На
с
т
р
ойк
ипоу
мол
ч
а
нию
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising