Avent | SCF612/10 | Owner's Manual | Avent Avent Breast Milk Containers SCF612/10 User manual

Avent Avent Breast Milk Containers SCF612/10 User manual
Τα κύπελλα φύλαξης γάλακτος Philips AVENT είναι προαποστειρωμένα και μπορείτε να
EL τα χρησιμοποιήσετε αμέσως. Επαναπoστειρώστε τα κύπελλα, καπάκια και αντάπτoρες πριν από
κάθε χρήση ώστε να µπoρoύν να xρησιµoπoιηθoύν ξανά. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα κύπελλα
φύλαξης γάλακτος αρκετές φορές και να τα πετάξετε με τα πρώτα σημάδια φθοράς. Τo µητρικό γάλα
µπoρεί να απoθηκευθεί στo ψυγείo µέxρι και 48 ώρες (όxι στην πόρτα) ή στoν καταψύκτη µέχρι και 3
µήνες. Πoτέ µην ξαναπαγώνετε τo µητρικό γάλα ή να πρoσθέτετε φρέσκo σε ήδη ξεπαγωµένo γάλα. Τo
φαγητό µπoρεί να απoθηκευθεί στo ψυγείo µέχρι και 48 ώρες ή στoν καταψύκτη µέχρι και 3 µήνες. Γράψτε
επάνω τo περιεχόμενο, την ηµερoµηνία xρησιµoπoιώντας µαρκαρόδo ή µoλύβι. Τα κύπελλα φύλαξης
γάλακτος διαθέτουν βιδωτά καπάκια, για αποθήκευση και μεταφορά χωρίς διαρροές.
Για την ασφάλεια και την υγεία τoυ παιδιoύ σας ΠΡOΣOXΗ! • Πριν από την πρώτη χρήση καθαρίστε τo
πρoϊόν. Πριν από την πρώτη χρήση, καθώς και πριν από κάθε χρήση, αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα,
πλύνετέ τα και σκουπίστε τα προσεκτικά. Απoστειρώστε τo χρησιμoπoιώντας Απoστειρωτή Philips AVENT
ή βράστε τo για 5 λεπτά. Με αυτόν τoν τρόπoο διασφαλίζετε τη σωστή υγιεινή. Καθαρίζετε πριν από κάθε
χρήση. • Πάντα να χρησιμoπoιείτε τo πρoϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικα. • Πoτέ να μην χρησιμoπoιείτε τις
θηλές ως πιπίλες. • Τo συνεχές και παρατεταμένo πιπίλισμα υγρών θα πρoκαλέσει φθoρά στα δόντια. • Πάντα
να ελέγχετε τη θερμoκρασία της τρoφής πριν τo τάισμα. • Να φυλάτε όλα τα μέρη τoυ πρoϊόντoς πoυ δεν
χρησιμoπoιείτε µακριά από τα παιδιά. • Να µην αφήνετε τη θηλή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινoβoλία ή
σε θερµότητα όταν δεν χρησιμoπoιείται, oύτε να την αφήνετε σε απoλυμαντικό («διάλυμα απoστείρωσης»)
για περισσότερo από όσo συνιστάται γιατί ενδέχεται να χαλάσει. • ΜΗΝ τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό
φούρνο.• Πριν από κάθε χρήση, να ελέγχετε τo πρoϊόν. Να τo πετάξετε από τo πρώτo σημάδι φθoράς.
• Όταν ελέγχετε τις θηλές να τις τραβάτε πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. • ΜΗΝ ζεσταίνετε τo περιεχόμενo
σε φoύρνo μικρoκυµάτων επειδή ενδέχεται να εσταθεί ανoµoιόµoρφα και αυτό µπoρεί να κάψει τo µωρό
σας. • Πλύνετε σχoλαστικά τα χέρια σας και βεβαιωθείτε ότι oι επιφάνειες πoυ θα ακoυµπήσετε είναι καθαρές
πριν πιάσετε τα απoστειρωµένα µέρη. • ΜΗΝ χρησιµoπoιείτε δραστικά καθαριστικά ή αντιβακτηριδιακά
καθαριστικά. • Υπερβoλική συγκέντρωση απoρρυπαντικών µπoρεί να πρoκαλέσει ρωγµές στα πλαστικά
εξαρτήµατα. Σε περίπτωση πoυ συµβεί κάτι τέτoιo να τα αντικαταστήσετε άµεσα. • Ασφαλές για χρήση σε
πλυντήριo πιάτων – oι χρωστικές oυσίες των φαγητών µπoρεί να απoχρωµατίσoυν κάπoια εξαρτήµατα.
• Για λόγoυς υγιεινής, σας συστήνoυµε να αλλάζετε τις θηλές/τα στόµια κάθε 3 µήνες. • Πάντα να
συναρµoλoγείτε τις θηλές όταν είναι υγρές. Μην σφίγγετε υπερβoλικά τη θηλή στo µπιµπερό. • Να φυλάτε τις
θηλές σε ένα στεγνό, σκεπασµένo δoχείo. • ΜΗΝ επιτρέπετε στo παιδί να παίζει µε τα µικρά εÍαρτήµατα, ή να
περπατάει, oύτε να τρέχει ενώ χρησιµoπoιεί µπιµπερό ή κύπελλo. • ∆ε συνίσταται για άλλα υγρά εκτός από
νερό ή γάλα, όπως για παράδειγµα χυµoύς φρoύτων και ζαχαρoύχα ρoφήµατα. Εάν χρησιµoπoιηθεί µε τέτoια
υγρά, τότε αυτά θα πρέπει να είναι καλά αραιωµένα και αυτό θα πρέπει να γίνει µόνo για σύντoµo χρoνικό
διάστηµα και να µην πίνει συνεχώς τo παιδί. • Μπορείτε να αποστειρώσετε τα κύπελλα φύλαξης γάλακτος
με οποιαδήποτε μέθοδο αποστείρωσης. • ΜΗΝ πιέζετε τα καπάκια όταν έχουν κλείσει. Το περιεχόμενο των
κυπέλλων φύλαξης γάλακτος ζεσταίνεται πιο γρήγορα σε σχέση με τα τυπικά μπιμπερό
και τα δοχεία. • Τo κoυτάλι είναι κατάλληλo για χρήση από 6+ µηνών.
EL: 2111983029 (Χρέωση ανάλογη με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο)
Εισαγωγέας : ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
EN 14350, EN14372
The Philips AVENT milk storage cups are pre-sterilised for immediate use.
GB
Re-sterilise cups, lids and adaptors before each subsequent use so they can
be used again. We recommend using the milk storage cups several times and to
discard when showing signs of wear and tear. Expressed breast milk can be stored
in the fridge for up to 48 hours (not in the door) or freezer for up to 3 months.
Never refreeze breast milk or add fresh breast milk to already frozen milk. Food can
be stored in the fridge for up to 48 hours or freezer for up to 3 months. Label the
content and date using a marker or pencil. The milk storage cups have twist on lids to
provide leakproof storage and transport.
For your child’s safety and health WARNING! • Before first use, clean the product.
Before first and every use, take all items apart, wash and rinse thoroughly. Sterilise using
a Philips AVENT Steriliser or boil for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Clean before
each use. • Always use this product with adult supervision • Never use feeding teats as
a soother • Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay
• Always check food temperature before feeding • Keep all components not in use out
of the reach of children• Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat when not
in use, or leave in disinfectant (“sterilising solution”) for longer than recommended, as
this may weaken the teat • Do not place in a heated oven • Before each use, inspect
the product. Throw away at the first sign of damage or weakness • During inspection
of teats pull the feeding teat in all directions • DO NOT warm contents in a microwave
oven as this may cause uneven heating and could scald your baby • Wash your hands
thoroughly and ensure surfaces are clean before contact with sterilised components
• DO NOT use abrasive cleaning agents or anti-bacterial cleaners • Excessive
concentrations of detergents may eventually cause plastic components to crack.
Should this occur, replace immediately • Dishwasher safe – food colourings may
discolour components • For hygiene reasons, we recommend replacing teats/spouts
after 3 months • Always assemble teats when wet • Do not overtighten teat assembly
on bottle • Keep teats in a dry, covered container • DO NOT allow child to play with
small parts or walk/run while using bottles or cups • Drinks other than milk or water,
such as fruit juices and flavoured sugary drinks are not recommended. If they are used,
they should be well diluted and only used for limited periods, not constantly sipped • The
milk storage cups are suitable for all methods of sterilisation • Avoid placing unnecessary
pressure when lids are in place • The content will heat faster in the milk storage cups
than in standard feeding bottles/containers • Spoon is suitable for use 6+ months.
GB: 0844 33 80 489 5 pence/minute (mobile rates may vary)
IRL: 0818 21 01 41 national call rate (mobiles vary)
AU: 1300 363 391 (option 4)
EN 14350, EN14372
www.philips.com/AVENT
Philips NL9206AD-4 Drachten
4213.354.0021.3
Τα κύπελλα φύλαξης γάλακτος Philips AVENT είναι προαποστειρωμένα και μπορείτε να
EL τα χρησιμοποιήσετε αμέσως. Επαναπoστειρώστε τα κύπελλα, καπάκια και αντάπτoρες πριν από
κάθε χρήση ώστε να µπoρoύν να xρησιµoπoιηθoύν ξανά. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα κύπελλα
φύλαξης γάλακτος αρκετές φορές και να τα πετάξετε με τα πρώτα σημάδια φθοράς. Τo µητρικό γάλα
µπoρεί να απoθηκευθεί στo ψυγείo µέxρι και 48 ώρες (όxι στην πόρτα) ή στoν καταψύκτη µέχρι και 3
µήνες. Πoτέ µην ξαναπαγώνετε τo µητρικό γάλα ή να πρoσθέτετε φρέσκo σε ήδη ξεπαγωµένo γάλα. Τo
φαγητό µπoρεί να απoθηκευθεί στo ψυγείo µέχρι και 48 ώρες ή στoν καταψύκτη µέχρι και 3 µήνες. Γράψτε
επάνω τo περιεχόμενο, την ηµερoµηνία xρησιµoπoιώντας µαρκαρόδo ή µoλύβι. Τα κύπελλα φύλαξης
γάλακτος διαθέτουν βιδωτά καπάκια, για αποθήκευση και μεταφορά χωρίς διαρροές.
Για την ασφάλεια και την υγεία τoυ παιδιoύ σας ΠΡOΣOXΗ! • Πριν από την πρώτη χρήση καθαρίστε τo
πρoϊόν. Πριν από την πρώτη χρήση, καθώς και πριν από κάθε χρήση, αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα,
πλύνετέ τα και σκουπίστε τα προσεκτικά. Απoστειρώστε τo χρησιμoπoιώντας Απoστειρωτή Philips AVENT
ή βράστε τo για 5 λεπτά. Με αυτόν τoν τρόπoο διασφαλίζετε τη σωστή υγιεινή. Καθαρίζετε πριν από κάθε
χρήση. • Πάντα να χρησιμoπoιείτε τo πρoϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικα. • Πoτέ να μην χρησιμoπoιείτε τις
θηλές ως πιπίλες. • Τo συνεχές και παρατεταμένo πιπίλισμα υγρών θα πρoκαλέσει φθoρά στα δόντια. • Πάντα
να ελέγχετε τη θερμoκρασία της τρoφής πριν τo τάισμα. • Να φυλάτε όλα τα μέρη τoυ πρoϊόντoς πoυ δεν
χρησιμoπoιείτε µακριά από τα παιδιά. • Να µην αφήνετε τη θηλή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινoβoλία ή
σε θερµότητα όταν δεν χρησιμoπoιείται, oύτε να την αφήνετε σε απoλυμαντικό («διάλυμα απoστείρωσης»)
για περισσότερo από όσo συνιστάται γιατί ενδέχεται να χαλάσει. • ΜΗΝ τοποθετείτε το προϊόν σε ζεστό
φούρνο.• Πριν από κάθε χρήση, να ελέγχετε τo πρoϊόν. Να τo πετάξετε από τo πρώτo σημάδι φθoράς.
• Όταν ελέγχετε τις θηλές να τις τραβάτε πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. • ΜΗΝ ζεσταίνετε τo περιεχόμενo
σε φoύρνo μικρoκυµάτων επειδή ενδέχεται να εσταθεί ανoµoιόµoρφα και αυτό µπoρεί να κάψει τo µωρό
σας. • Πλύνετε σχoλαστικά τα χέρια σας και βεβαιωθείτε ότι oι επιφάνειες πoυ θα ακoυµπήσετε είναι καθαρές
πριν πιάσετε τα απoστειρωµένα µέρη. • ΜΗΝ χρησιµoπoιείτε δραστικά καθαριστικά ή αντιβακτηριδιακά
καθαριστικά. • Υπερβoλική συγκέντρωση απoρρυπαντικών µπoρεί να πρoκαλέσει ρωγµές στα πλαστικά
εξαρτήµατα. Σε περίπτωση πoυ συµβεί κάτι τέτoιo να τα αντικαταστήσετε άµεσα. • Ασφαλές για χρήση σε
πλυντήριo πιάτων – oι χρωστικές oυσίες των φαγητών µπoρεί να απoχρωµατίσoυν κάπoια εξαρτήµατα.
• Για λόγoυς υγιεινής, σας συστήνoυµε να αλλάζετε τις θηλές/τα στόµια κάθε 3 µήνες. • Πάντα να
συναρµoλoγείτε τις θηλές όταν είναι υγρές. Μην σφίγγετε υπερβoλικά τη θηλή στo µπιµπερό. • Να φυλάτε τις
θηλές σε ένα στεγνό, σκεπασµένo δoχείo. • ΜΗΝ επιτρέπετε στo παιδί να παίζει µε τα µικρά εÍαρτήµατα, ή να
περπατάει, oύτε να τρέχει ενώ χρησιµoπoιεί µπιµπερό ή κύπελλo. • ∆ε συνίσταται για άλλα υγρά εκτός από
νερό ή γάλα, όπως για παράδειγµα χυµoύς φρoύτων και ζαχαρoύχα ρoφήµατα. Εάν χρησιµoπoιηθεί µε τέτoια
υγρά, τότε αυτά θα πρέπει να είναι καλά αραιωµένα και αυτό θα πρέπει να γίνει µόνo για σύντoµo χρoνικό
διάστηµα και να µην πίνει συνεχώς τo παιδί. • Μπορείτε να αποστειρώσετε τα κύπελλα φύλαξης γάλακτος
με οποιαδήποτε μέθοδο αποστείρωσης. • ΜΗΝ πιέζετε τα καπάκια όταν έχουν κλείσει. Το περιεχόμενο των
κυπέλλων φύλαξης γάλακτος ζεσταίνεται πιο γρήγορα σε σχέση με τα τυπικά μπιμπερό
και τα δοχεία. • Τo κoυτάλι είναι κατάλληλo για χρήση από 6+ µηνών.
EL: 2111983029 (Χρέωση ανάλογη με τον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο)
Εισαγωγέας : ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
EN 14350, EN14372
The Philips AVENT milk storage cups are pre-sterilised for immediate use.
GB
Re-sterilise cups, lids and adaptors before each subsequent use so they can
be used again. We recommend using the milk storage cups several times and to
discard when showing signs of wear and tear. Expressed breast milk can be stored
in the fridge for up to 48 hours (not in the door) or freezer for up to 3 months.
Never refreeze breast milk or add fresh breast milk to already frozen milk. Food can
be stored in the fridge for up to 48 hours or freezer for up to 3 months. Label the
content and date using a marker or pencil. The milk storage cups have twist on lids to
provide leakproof storage and transport.
For your child’s safety and health WARNING! • Before first use, clean the product.
Before first and every use, take all items apart, wash and rinse thoroughly. Sterilise using
a Philips AVENT Steriliser or boil for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Clean before
each use. • Always use this product with adult supervision • Never use feeding teats as
a soother • Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay
• Always check food temperature before feeding • Keep all components not in use out
of the reach of children• Do not leave a feeding teat in direct sunlight or heat when not
in use, or leave in disinfectant (“sterilising solution”) for longer than recommended, as
this may weaken the teat • Do not place in a heated oven • Before each use, inspect
the product. Throw away at the first sign of damage or weakness • During inspection
of teats pull the feeding teat in all directions • DO NOT warm contents in a microwave
oven as this may cause uneven heating and could scald your baby • Wash your hands
thoroughly and ensure surfaces are clean before contact with sterilised components
• DO NOT use abrasive cleaning agents or anti-bacterial cleaners • Excessive
concentrations of detergents may eventually cause plastic components to crack.
Should this occur, replace immediately • Dishwasher safe – food colourings may
discolour components • For hygiene reasons, we recommend replacing teats/spouts
after 3 months • Always assemble teats when wet • Do not overtighten teat assembly
on bottle • Keep teats in a dry, covered container • DO NOT allow child to play with
small parts or walk/run while using bottles or cups • Drinks other than milk or water,
such as fruit juices and flavoured sugary drinks are not recommended. If they are used,
they should be well diluted and only used for limited periods, not constantly sipped • The
milk storage cups are suitable for all methods of sterilisation • Avoid placing unnecessary
pressure when lids are in place • The content will heat faster in the milk storage cups
than in standard feeding bottles/containers • Spoon is suitable for use 6+ months.
GB: 0844 33 80 489 5 pence/minute (mobile rates may vary)
IRL: 0818 21 01 41 national call rate (mobiles vary)
AU: 1300 363 391 (option 4)
EN 14350, EN14372
www.philips.com/AVENT
Philips NL9206AD-4 Drachten
4213.354.0021.3
для хранения молока Philips AVENT простерилизованы и готовы к
RU Контейнеры
использованию сразу после извлечения из упаковки. Перед каждым последующим
применением контейнеры, крышки и адаптеры необходимо стерилизовать. Рекомендуется
использовать контейнеры для хранения молока несколько раз и выбросить их при первых
признаках износа. Все остальные компоненты предназначены для многоразового
использования, перед каждым применением их необходимо стерилизовать. Сцеженное
грудное молоко можно хранить в холодильнике до 24 часов (кроме полок в дверце) или
до 3 месяцев в морозильной камере. Не замораживайте грудное молоко повторно, не
добавляйте свежее молоко к уже замороженному. Детское питание можно хранить до 48
часов в холодильнике или до 3 месяцев в морозильной камере. Для удобства хранения и
транспортировки контейнеры для хранения молока оснащены завинчивающимися
герметичными крышками.
Pojemniki na pokarm Philips AVENT zostały wysterylizowane i są gotowe do natychmiastowego
PL
użycia. Przed każdym kolejnym użyciem należy sterylizować pojemniki, pokrywki i nasadki wielofunkcyjne.
Z pojemników na pokarm można korzystać wielokrotnie. Należy je jednak wyrzucić przy pierwszych oznakach
zużycia. Odciągnięty pokarm może być przechowywany w lodówce do 24 godzin (nie na drzwiczkach) lub w
zamrażarce do 3 miesięcy. Nie wolno powtórnie zamrażać rozmrożonego pokarmu, ani dodawać świeżego
mleka do już zamrożonego. Inne pokarmy mogą być przechowywane w lodówce do 24 godzin lub zamrażarce
do 3 miesięcy. Oznacz zawartość i datę używając markera lub ołówka. Dzięki szczelnie zakręcanym pokrywkom
pojemniki ułatwiają przechowywanie i przenoszenie pokarmu.
A Philips AVENT tejtároló poharak elõsterilizáltak az azonnali használat érdekében. Sterilizálja
HU
újra a poharakat, tetőket és az adaptert minden használat előtt, hogy újra használhassa azokat.
Javasoljuk a tejtároló poharak többszöri használatát, a kopás vagy repedés elsõ jeleire azonban dobja
el õket. A lefejt anyatej hűtőszekrényben 48 órán keresztül (nem az ajtajában), a fagyasztóban 3
hónapon át tárolható. Soha ne fagyassza újra a már kiolvasztott anyatejet és ne töltsön friss tejet arra,
ami már le van fagyasztva. A bébiételt a hűtőszekrényben 48 órán át, a fagyasztóban 3 hónapon
keresztül lehet tárolni. Mindig írja rá a pohár tartalmát és a dátumot filctollal vagy tollal.
A tejtároló poharak csavaros fedele szivárgásmentes tárolást és szállítást tesznek lehetõvé.
Для здоровья и безопасности вашего ребенка – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ • Перед первым использованием вымойте. Перед первым и каждым последующим использованием
промывайте и тщательно ополаскивайте каждую часть по отдельности. Из соображений гигиены
стерилизуйте принадлежности в стерилизаторе Philips AVENT или кипячением в течение 5 минут.
Мойте изделие перед каждым использованием. • Ребенок должен использовать это изделие под
присмотром взрослого. • Не используйте соски в качестве пустышек. • Продолжительное сосание
жидкостей может привести к кариесу. • Перед кормлением проверяйте температуру питания.
• Храните компоненты, которые в данный момент не используются, в месте, недоступном для
детей.• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ соску на прямом солнечном свете или вблизи источников тепла. Не
оставляйте соску в стерилизующем растворе дольше рекомендуемого времени, это может привести к
ее преждевременному износу. • Не помещайте изделие в нагретую духовку.• Не подогревайте
детское питание в микроволновой печи, так как прогрев может быть неравномерным, что, в свою
очередь, может привести к ожогам. • Перед тем, как прикасаться к стерильным принадлежностям для
кормления, тщательно вымойте руки и поверхности, с которыми могут соприкасаться стерильные
предметы. • НЕ применяйте для мытья абразивные и антибактериальные средства. Избыточная
концентрация моющих средств может со временем привести к появлению трещин на пластиковых
деталях. Поврежденные детали немедленно заменяйте. • Все компоненты можно мыть в
посудомоечной машине, при мытье вместе с грязной посудой возможно их окрашивание остатками
пищи. • Из соображений гигиены рекомендуется заменять соски\носики поильников каждые 3 месяца.
• Вставляйте соску в кольцо, пока она еще влажная. • Присоединяя соску к бутылочке, не
прикладывайте излишних усилий. • Храните соски в сухой емкости с крышкой. • Не позволяйте
ребенку играть с мелкими деталями, пить на ходу или на бегу. • Не рекомендуется давать ребенку из
бутылочки другие напитки, кроме воды и молока (фруктовые соки, сладкие напитки). Если вы все-таки
это делаете, давайте напитки разбавленными и на непродолжительное время. • Контейнеры для
хранения молока можно стерилизовать любым способом. • Закрывая контейнеры крышками, не
прикладывайте излишних усилий. • В контейнерах для хранения молока содержимое разогревается
быстрее, чем в обычных бутылочках для кормления/контейнерах. • Ложка предназначена для детей
от 6 месяцев.
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka OSTRZEŻENIE! • Przed pierwszym użyciem
oczyść produkt. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem rozmontuj wszystkie elementy, a
następnie umyj je i dokładnie wypłucz. Sterylizuj przy użyciu Sterylizatora Philips AVENT lub gotuj w
wodzie przez 5 minut. Jest to niezbędne dla zapewnienia higieny. Wyczyść przed każdym użyciem.
• Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.• Nigdy nie używaj smoczka do
karmienia jako smoczka do uspokajania.• Ciągłe i długotrwałe picie płynów może spowodować
próchnicę zębów. • Zawsze sprawdzaj temperaturę pożywienia przed karmieniem. • Wszystkie
elementy, które nie są używane, przechowuj poza zasięgiem dziecka.• Nie wystawiaj smoczka do
karmienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła, gdy nie jest używany oraz nie
pozostawiaj go w roztworze sterylizującym dłużej niż jest to zalecane, ponieważ może to osłabiać
smoczek. • Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.• Przed każdym użyciem sprawdź
dokładnie produkt. Wyrzuć przy pierwszych oznakach zniszczenia lub osłabienia.• Podczas
sprawdzania ciągnij smoczek we wszystkich kierunkach.• NIE podgrzewaj pokarmu w kuchence
mikrofalowej, ponieważ może zostać nierównomiernie podgrzany i poparzyć Twoje dziecko.• Umyj
dokładnie ręce i upewnij się, że powierzchnie, z którymi będzie się stykał produkt są czyste.• NIE
używaj środków do szorowania ani antybakteryjnych płynów do mycia naczyń.• Detergenty
używane w nadmiernym stężeniu mogą spowodować pęknięcie plastikowych elementów. Jeśli tak
się stanie, natychmiast je wymień.• Można myć w zmywarkach, barwniki żywnościowe mogą barwić
elementy.• Ze względów higienicznych zalecamy wymianę smoczków/ustników co 3 miesiące.
• Zawsze montuj smoczek, gdy jest wilgotny.• Nie dokręcaj zbyt mocno smoczka założonego na
butelkę.• Przechowuj smoczki w suchym, zamkniętym pojemniku.• NIE pozwól dziecku bawić się
małymi elementami ani chodzić/biegać podczas picia z butelki lub kubka.• Napoje inne niż mleko i
woda, takie jak soki owocowe oraz słodkie, aromatyzowane napoje, nie są zalecane. Jeśli są
stosowane, powinny być dobrze rozcieńczone i stosowane jedynie przez ograniczony czas.
• Pojemniki na pokarm nadają się do sterylizacji wszystkimi metodami. • Unikaj niepotrzebnego
nacisku po założeniu pokrywek.• Zawartość pojemników na pokarm nagrzewa się szybciej niż w
przypadku standardowych butelek I pojemników do karmienia. • Łyżeczka jest przeznaczona dla
dzieci powyżej 6 miesiąca życia.
Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében, FIGYELMEZTETÉS! • Az első használat előtt
mossa el a terméket. Minden használat előtt szedje szét, mosogassa el és alaposan öblítse el a
termék összes alkotórészét. Sterilizálja Philips AVENT sterilizálóval, vagy forralja 5 percig a higiénia
érdekében. Tisztítsa meg minden használat előtt.• Mindig felnőtt felügyelete mellett használja a
terméket! • Soha ne használjon etetőcumit játszócumi helyett! • Vízen kívül bármi más folyadék
folyamatos iszogatása fogszuvasodáshoz vezethet! • Etetés előtt mindig ellenőrizze a táplálék
hőfokát! • A nem használt alkatrészeket ne hagyja a gyermek keze ügyében! • Ne tegye sütőbe
• Minden használat előtt tisztítsa meg úgy, hogy minden alkatrészt szétszed, majd alaposan elmossa
és leöblíti. AVENT gőzsterilizálóval, vagy 5 perces forralással sterilizálja ezeket! • Minden használat
előtt vizsgálja meg a terméket. A minőségromlás, vagy bármilyen sérülés első jelére dobja el!
• Úgy ellenőrizze, hogy húzogassa meg az etetőcumit minden irányba. • NE melegítse az ételt, italt
mikrohullámú készülékben, mert ez egyenetlen felmelegedéshez vezethet és megégetheti a babát!
• Mindig alaposan mossa meg a kezét, mielőtt sterilizált termékhez érne és ellenőrizze, hogy a
felület, amire a sterilizált terméket helyezné tiszta-e. • NE használjon antibakteriális tisztítókat, sem
súrolószert a tisztításhoz! • A túlságosan magas koncentrációjú tisztítók a műanyag alkatrészek
repedéséhez vezethetnek. Ha ez megtörténik, azonnal cserélje ki! • Mosogatógépbe helyezhető –
az ételszínezékek elszínezhetik az alkatrészeket. • Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy az
etetőcumit /csőröket háromhavonta cseréljék ki. • Mindig nedvesen állítsa össze az etetőcumikat!
• Ne szorítsa túlságosan az összeállított cumit az üvegre. • Az etetőcumikat száraz, fedett tárolóban
tartsa. • Ne hagyja, hogy gyermeke játszon a kisebb alkatrészekkel, vagy a cumisüveggel, poharakkal
szaladgáljon. • A tápszeren, vagy forralt vízen kívül egyéb – például gyümölcslevek, ízesített cukros
italok rendszeres adása nem javasolt! Ha mégis ilyet itat gyermekével, azt vizezze fel, és ne hagyja,
hogy folyamatosan szopogassa! • A tejtároló poharak bármilyen fertõtlenítõ eljárással tisztíthatók.
• Kerülje a felesleges terhelést amikor a tető a poháron van. • A tejtároló poharakban hamarabb
felmelegedik a tej, mint a hagyományos cumisüvegekben vagy tárolóedényekben. • A kanál 6
hónapnál idősebb babák etetésére alkalmas.
RU: 8 800-200-08-80; 8 800-200-08-83 – консультации по вопросам грудного вскармливания
www.philips.com/AVENT
EN 14350, EN14372
PL: 22 397 15 06
www.philips.com/AVENT
HU: 06 1 700 81 52
www.philips.com/AVENT
EN 14350, EN14372
EN 14350, EN14372
Philips AVENT-melkeoppbevaringskopper er forhåndsteriliserte for umiddelbar bruk.
NO
Steriliser begre, lokk og adapter på nytt før hver gjenbruk Vi anbefaler å bruke
melkeoppbevaringskoppene flere ganger og kaste dem når de viser tegn på slitasje. Utpumpet
brystmelk kan oppbevares i kjøleskapet i inntil 48 timer (ikke i døren), eller i fryseren i inntil 3
måneder. Tinet brystmelk må ALDRI fryses på nytt. Tilsett aldri ny brystmelk til allerede frossen
brystmelk. Mat kan oppbevares i kjøleskapet i inntil 48 timer eller fryseren i inntil 3 måneder.
Emballasjen merkes tydelig med innhold og dato. Skru på lokket for å unngå lekkasje ved
transport og oppbevaring. Melkeoppbevaringskoppene har lokk som kan skrus på for å gi
lekkasjefri oppbevaring og transport.
For ditt barns sikkerhet og helse ADVARSEL! • Rengjøres godt før bruk. Før første og hver bruk
bør du ta alle delene fra hverandre og vaske og skylle dem grundig. Ved sterilisering bør enten en
Philips AVENT sterilistator benyttes eller kokes i 5 minutter. Dette for å sikre en best mulig
hygiene. Rengjør før hver bruk.• En voksen må alltid være til stede når dette produktet brukes.
• Benytt aldri tåtesmokker som narresmokker. • Gjentagende og langvarig suging på
flaskesmokken kan forårsake tannskader. • Sjekk alltid temperaturen på maten før du gir den til ditt
barn. • Alle løse deler oppbevares utilgjengelig for barn. • Unngå å sette flaskesmokken i direkte
sollys og varme, og ikke la den ligge i desinfiksjonsmiddel (“steriliseringsløsning”) lenger enn
anbefalt. Dette kan skade smokken. • Ikke plasser produktet i en varm ovn.• Sjekk produktet nøye
innen hver gangs bruk. Kast delene hvis det ser ut som de er ødelagt eller har en brist. • Trekk
flaskesmokken i alle retninger når du kontrollere den. • Varm IKKE innholdet i mikrobølgeovn da
dette kan føre til ujevn oppvarming som kan skade ditt barn. • Vask hendene dine nøye og pass
på at alle overflater er rene før de kommer i kontakt med de steriliserte delene. • BRUK IKKE
slipemidler eller anti-bakterielle vaskemidler. • Overdreven bruk av vaskemidler kan føre til at
plastikkdelene går i stykker. Hvis dette skulle hende, erstatt delen umiddelbart. • Kan vaskes i
oppvaskmaskinen – Farge fra mat kan gi misfarging av delene. • Av hygieniske grunner anbefaler vi
at smokker/lokk byttes ut etter 3 måneder. • Sett alltid sammen smokken når den er fuktig.
• IKKE trekk skruringen på flaskesmokken til for hardt ved montering på flasken. • Oppbevar
flaskesmokkene i en tørr, tildekket beholder. • Tillat IKKE barnet å leke med små deler eller gå/
løpe rundt når de drikker av tåteflasker eller begre. • Andre drikker enn melk og vann, som juice
og andre sukkerholdige drikker, anbefales ikke. Hvis barnet allikevel drikker dette bør det være
godt utblandet og bare gis i begrenset utstrekning. • Melkeoppbevaringskoppene er egnet til alle
typer sterilisering. • Unngå å settes under unødvendig press når lokket er på. • Innholdet varmes
opp raskere i melkeoppbevaringskopper enn i vanlige tåteflasker/beholdere. • Det er passende å
bruke skje fra barnet er 6 måneder.
NO: 22 97 19 50 nasjonal takst (mobiler varierer)
www.philips.com/AVENT
EN 14350, EN14372
Philips AVENT-mjölkförvaringsmuggar är steriliserade i förväg och kan börja användas
SV
omedelbart. Sterilisera muggar, lock och adapters före varje återanvändning. Vi
rekommenderar att du använder förvaringsmuggarna flera gånger och kastar dem när de börjar
bli slitna. Utpumpad bröstmjölk kan förvaras i kylskåp i upp till 48 timmar (ej I dörrfacket) eller i
frys i upp till 3 månader. Upptinad bröstmjölk får inte frysas igen. Blanda aldrig färsk bröstmjölk
med redan frusen mjölk. Mat kan förvaras i kylskåp i upp till 48 timmar eller i frys i upp till 3
månader. Etikettera innehållet och datera. Skruvlocken ger en tät förslutning vid förvaring och
transport. Förvaringsmuggarna har skruvlock för att vara täta vid förvaring och transport.
DA Philips AVENT-bægrene til opbevaring af mælk er steriliserede på forhånd til øjeblikkelig
anvendelse. Steriliser altid bægre, låg og adaptere inden efterfølgende brug, så de kan
genanvendes. Vi anbefaler at bruge bægrene til opbevaring af mælk flere gange og kassere dem,
når de viser tegn på slitage. Udmalket modermælk kan opbevares i køleskab op til 48 timer
(ikke i lågen) eller i fryser op til 3 måneder. Nedfrys aldrig modermælk flere gange eller tilsæt
frisk modermælk til allerede frosset mælk. Mad kan opbevares i køleskab op til 48 timer eller i
fryser op til 3 måneder. Skriv indhold og dato på bægeret med tusch eller kuglepen. Bægrene
til opbevaring af mælk har skruelåg, så de kan opbevares og transporteres uden at lække.
För ditt barns säkerhet och hälsa VARNING! • Rengör produkten före första användningen.
Före varje användning ska du ta isär alla delar och tvätta och skölja dem grundligt. Sterilisera
delarna med en Philips AVENT Sterilisator eller koka i 5 minuter, för en säker hygien. Rengör
före varje användning.• En vuxen måste alltid överse bruk av denna produkt. • Använd inte
flasknappar som tröst. • Upprepad och långvarig sugning av vätskor skadar tänderna.
• Kontrollera alltid innehållets temperatur innan det serveras. • Förvara alla komponenter som
inte används utom räckhåll för barn. • Lämna inte en flaksnapp i direkt solljus eller värme när
den inte används, eller i ett desinfektionsmedel (“steriliseringslösning”) under längre tid än den
rekommenderade, eftersom detta kan försvaga nappens styrka. • Placera aldrig i en varm ugn.
• Kontrollera produkten före varje användning. Kassera vid första tecknet på skada eller svaghet.
• Dra flasknappen i alla riktningar när du kontrollerar den. • Värm INTE upp innehållet i en
mikrovågsugn, eftersom detta kan resultera i ojämn uppvärmning och skålla barnet. • Tvätta
händerna noga och kontrollera att ytorna är rena innan kontakt sker med steriliserade delar .
• Använd INTE grova rengöringsmedel eller antibakteriella medel. • Starka koncentrationer
av lösningsmedel kan leda till sprickbildning i plastdelar. Byt produkt omedelbart om detta
inträffar. • Går att diska i maskin - matrester kan missfärga komponenterna. • Av hygieniska skäl
rekommenderar vi att nappar/mugglock byts ut efter 3 månader. • Sätt alltid på dinapparna när
de är våta. • Vrid ej fast skruvringen till dinappen för hårt på flaskan. • Förvara napparna i en
torr och sluten behållare. • Låt INTE barn leka med små delar eller gå/springa när de suger på
nappflaskor eller liknande. • Andra drycker än mjölk och vatten, t.ex. fruktjuice och sockerhaltiga
läskedrycker, rekommenderas ej. Om dessa förekommer skade vara väl utblandade och bara
drickas i begränsad utsträckning (inte ständigt läppjas). • Förvaringsmuggarna är lämpliga för alla
steriliseringsmetoder. • Undvik onödigt tryck då locket är på. • Innehållet värms upp snabbare
i förvaringsmuggarna än i standardnappflaskor/-behållare. • Matningsskeden är lämplig för barn
6 månader och äldre.
ADVARSEL – for dit barns sikkerhed! • Rengør produktet, inden det anvendes første gang.
Før første brug og før hver brug herefter skal du adskille alle dele og vaske og skylle dem
grundigt. Steriliser i Philips AVENT sterilisator eller kog i vand i 5 minutter af hygiejnehensyn.
Rengør før hver brug. • Anvend altid dette produkt under opsyn af en voksen. • Brug aldrig
flaskesutter som narresut. • Vedvarende brug af flaskesut beskadiger tænderne. • Kontroller
altid madens temperatur, inden barnet får mad. • Hold alle dele, der ikke er i brug, væk fra
børns rækkevidde. • Placer ikke sutten i direkte sollys eller varme, når den ikke er i brug, og læg
den ikke i desinfektionsmiddel (steriliseringsopløsning) længere tid end anbefalet, da det kan
svække sutten. • Anbring ikke i opvarmet ovn. • Kontroller altid produktet inden brug. Kassér,
så snart produktet viser tegn på skade eller svaghed. • Kontroller, at sutten kan trækkes i
alle retninger. • Opvarm IKKE indholdet i mikroovn, da det kan give ujævn opvarmning, og
barnet kan blive skoldet. • Vask hænderne grundigt og sørg for, at alle overflader er rene,
inden de kommer i kontakt med steriliserede dele. • Brug IKKE slibemiddel eller antibakterielle
rensemidler. • For store mængder rengøringsmiddel kan på sigt betyde, at plastkomponenterne
revner. Skulle dette ske, skal delene straks udskiftes. • Tåler opvaskemaskine – farvestoffer i
maden kan dog misfarve delene. • Af hygiejnehensyn anbefales det at udskifte sutter/tude efter
3 måneder. • Saml altid sutterne, mens de er våde. • Overstram ikke sutten ved montering
på flasken. • Opbevar sutterne i en tør, lukket beholder. • Lad IKKE barnet lege med smådele
eller gå/løbe rundt, mens det drikker af flasker eller bægre. • Anden væske end mælk eller
vand, fx saft eller andre sukkerholdige drikkevarer, kan ikke anbefales. Hvis barnet alligevel
drikker dette, bør det fortyndes godt og kun gives kortvarigt. Lad ikke barnet konstant nippe
af det. • Bægrene til opbevaring af mælk er velegnede til alle former for steriliseringsmetoder.
• Undgå unødigt pres på lågene, når disse er fastskruet. • Indholdet varmes hurtigere op
i bægrene til opbevaring af mælk end i almindelige sutteflasker eller beholdere. • Ske kan
anvendes fra barnet er 6+ måneder.
SV: 0857 92 90 67 (national samtal)
www.philips.com/AVENT
DA: 35 44 41 30 pris ved indenrigsopkald (mobilopkaldspriser varierer)
www.philips.com/AVENT
EN 14350, EN14372
EN 14350, EN14372
для хранения молока Philips AVENT простерилизованы и готовы к
RU Контейнеры
использованию сразу после извлечения из упаковки. Перед каждым последующим
применением контейнеры, крышки и адаптеры необходимо стерилизовать. Рекомендуется
использовать контейнеры для хранения молока несколько раз и выбросить их при первых
признаках износа. Все остальные компоненты предназначены для многоразового
использования, перед каждым применением их необходимо стерилизовать. Сцеженное
грудное молоко можно хранить в холодильнике до 24 часов (кроме полок в дверце) или
до 3 месяцев в морозильной камере. Не замораживайте грудное молоко повторно, не
добавляйте свежее молоко к уже замороженному. Детское питание можно хранить до 48
часов в холодильнике или до 3 месяцев в морозильной камере. Для удобства хранения и
транспортировки контейнеры для хранения молока оснащены завинчивающимися
герметичными крышками.
Pojemniki na pokarm Philips AVENT zostały wysterylizowane i są gotowe do natychmiastowego
PL
użycia. Przed każdym kolejnym użyciem należy sterylizować pojemniki, pokrywki i nasadki wielofunkcyjne.
Z pojemników na pokarm można korzystać wielokrotnie. Należy je jednak wyrzucić przy pierwszych oznakach
zużycia. Odciągnięty pokarm może być przechowywany w lodówce do 24 godzin (nie na drzwiczkach) lub w
zamrażarce do 3 miesięcy. Nie wolno powtórnie zamrażać rozmrożonego pokarmu, ani dodawać świeżego
mleka do już zamrożonego. Inne pokarmy mogą być przechowywane w lodówce do 24 godzin lub zamrażarce
do 3 miesięcy. Oznacz zawartość i datę używając markera lub ołówka. Dzięki szczelnie zakręcanym pokrywkom
pojemniki ułatwiają przechowywanie i przenoszenie pokarmu.
A Philips AVENT tejtároló poharak elõsterilizáltak az azonnali használat érdekében. Sterilizálja
HU
újra a poharakat, tetőket és az adaptert minden használat előtt, hogy újra használhassa azokat.
Javasoljuk a tejtároló poharak többszöri használatát, a kopás vagy repedés elsõ jeleire azonban dobja
el õket. A lefejt anyatej hűtőszekrényben 48 órán keresztül (nem az ajtajában), a fagyasztóban 3
hónapon át tárolható. Soha ne fagyassza újra a már kiolvasztott anyatejet és ne töltsön friss tejet arra,
ami már le van fagyasztva. A bébiételt a hűtőszekrényben 48 órán át, a fagyasztóban 3 hónapon
keresztül lehet tárolni. Mindig írja rá a pohár tartalmát és a dátumot filctollal vagy tollal.
A tejtároló poharak csavaros fedele szivárgásmentes tárolást és szállítást tesznek lehetõvé.
Для здоровья и безопасности вашего ребенка – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ • Перед первым использованием вымойте. Перед первым и каждым последующим использованием
промывайте и тщательно ополаскивайте каждую часть по отдельности. Из соображений гигиены
стерилизуйте принадлежности в стерилизаторе Philips AVENT или кипячением в течение 5 минут.
Мойте изделие перед каждым использованием. • Ребенок должен использовать это изделие под
присмотром взрослого. • Не используйте соски в качестве пустышек. • Продолжительное сосание
жидкостей может привести к кариесу. • Перед кормлением проверяйте температуру питания.
• Храните компоненты, которые в данный момент не используются, в месте, недоступном для
детей.• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ соску на прямом солнечном свете или вблизи источников тепла. Не
оставляйте соску в стерилизующем растворе дольше рекомендуемого времени, это может привести к
ее преждевременному износу. • Не помещайте изделие в нагретую духовку.• Не подогревайте
детское питание в микроволновой печи, так как прогрев может быть неравномерным, что, в свою
очередь, может привести к ожогам. • Перед тем, как прикасаться к стерильным принадлежностям для
кормления, тщательно вымойте руки и поверхности, с которыми могут соприкасаться стерильные
предметы. • НЕ применяйте для мытья абразивные и антибактериальные средства. Избыточная
концентрация моющих средств может со временем привести к появлению трещин на пластиковых
деталях. Поврежденные детали немедленно заменяйте. • Все компоненты можно мыть в
посудомоечной машине, при мытье вместе с грязной посудой возможно их окрашивание остатками
пищи. • Из соображений гигиены рекомендуется заменять соски\носики поильников каждые 3 месяца.
• Вставляйте соску в кольцо, пока она еще влажная. • Присоединяя соску к бутылочке, не
прикладывайте излишних усилий. • Храните соски в сухой емкости с крышкой. • Не позволяйте
ребенку играть с мелкими деталями, пить на ходу или на бегу. • Не рекомендуется давать ребенку из
бутылочки другие напитки, кроме воды и молока (фруктовые соки, сладкие напитки). Если вы все-таки
это делаете, давайте напитки разбавленными и на непродолжительное время. • Контейнеры для
хранения молока можно стерилизовать любым способом. • Закрывая контейнеры крышками, не
прикладывайте излишних усилий. • В контейнерах для хранения молока содержимое разогревается
быстрее, чем в обычных бутылочках для кормления/контейнерах. • Ложка предназначена для детей
от 6 месяцев.
Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka OSTRZEŻENIE! • Przed pierwszym użyciem
oczyść produkt. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem rozmontuj wszystkie elementy, a
następnie umyj je i dokładnie wypłucz. Sterylizuj przy użyciu Sterylizatora Philips AVENT lub gotuj w
wodzie przez 5 minut. Jest to niezbędne dla zapewnienia higieny. Wyczyść przed każdym użyciem.
• Produkt powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej.• Nigdy nie używaj smoczka do
karmienia jako smoczka do uspokajania.• Ciągłe i długotrwałe picie płynów może spowodować
próchnicę zębów. • Zawsze sprawdzaj temperaturę pożywienia przed karmieniem. • Wszystkie
elementy, które nie są używane, przechowuj poza zasięgiem dziecka.• Nie wystawiaj smoczka do
karmienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła, gdy nie jest używany oraz nie
pozostawiaj go w roztworze sterylizującym dłużej niż jest to zalecane, ponieważ może to osłabiać
smoczek. • Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.• Przed każdym użyciem sprawdź
dokładnie produkt. Wyrzuć przy pierwszych oznakach zniszczenia lub osłabienia.• Podczas
sprawdzania ciągnij smoczek we wszystkich kierunkach.• NIE podgrzewaj pokarmu w kuchence
mikrofalowej, ponieważ może zostać nierównomiernie podgrzany i poparzyć Twoje dziecko.• Umyj
dokładnie ręce i upewnij się, że powierzchnie, z którymi będzie się stykał produkt są czyste.• NIE
używaj środków do szorowania ani antybakteryjnych płynów do mycia naczyń.• Detergenty
używane w nadmiernym stężeniu mogą spowodować pęknięcie plastikowych elementów. Jeśli tak
się stanie, natychmiast je wymień.• Można myć w zmywarkach, barwniki żywnościowe mogą barwić
elementy.• Ze względów higienicznych zalecamy wymianę smoczków/ustników co 3 miesiące.
• Zawsze montuj smoczek, gdy jest wilgotny.• Nie dokręcaj zbyt mocno smoczka założonego na
butelkę.• Przechowuj smoczki w suchym, zamkniętym pojemniku.• NIE pozwól dziecku bawić się
małymi elementami ani chodzić/biegać podczas picia z butelki lub kubka.• Napoje inne niż mleko i
woda, takie jak soki owocowe oraz słodkie, aromatyzowane napoje, nie są zalecane. Jeśli są
stosowane, powinny być dobrze rozcieńczone i stosowane jedynie przez ograniczony czas.
• Pojemniki na pokarm nadają się do sterylizacji wszystkimi metodami. • Unikaj niepotrzebnego
nacisku po założeniu pokrywek.• Zawartość pojemników na pokarm nagrzewa się szybciej niż w
przypadku standardowych butelek I pojemników do karmienia. • Łyżeczka jest przeznaczona dla
dzieci powyżej 6 miesiąca życia.
Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében, FIGYELMEZTETÉS! • Az első használat előtt
mossa el a terméket. Minden használat előtt szedje szét, mosogassa el és alaposan öblítse el a
termék összes alkotórészét. Sterilizálja Philips AVENT sterilizálóval, vagy forralja 5 percig a higiénia
érdekében. Tisztítsa meg minden használat előtt.• Mindig felnőtt felügyelete mellett használja a
terméket! • Soha ne használjon etetőcumit játszócumi helyett! • Vízen kívül bármi más folyadék
folyamatos iszogatása fogszuvasodáshoz vezethet! • Etetés előtt mindig ellenőrizze a táplálék
hőfokát! • A nem használt alkatrészeket ne hagyja a gyermek keze ügyében! • Ne tegye sütőbe
• Minden használat előtt tisztítsa meg úgy, hogy minden alkatrészt szétszed, majd alaposan elmossa
és leöblíti. AVENT gőzsterilizálóval, vagy 5 perces forralással sterilizálja ezeket! • Minden használat
előtt vizsgálja meg a terméket. A minőségromlás, vagy bármilyen sérülés első jelére dobja el!
• Úgy ellenőrizze, hogy húzogassa meg az etetőcumit minden irányba. • NE melegítse az ételt, italt
mikrohullámú készülékben, mert ez egyenetlen felmelegedéshez vezethet és megégetheti a babát!
• Mindig alaposan mossa meg a kezét, mielőtt sterilizált termékhez érne és ellenőrizze, hogy a
felület, amire a sterilizált terméket helyezné tiszta-e. • NE használjon antibakteriális tisztítókat, sem
súrolószert a tisztításhoz! • A túlságosan magas koncentrációjú tisztítók a műanyag alkatrészek
repedéséhez vezethetnek. Ha ez megtörténik, azonnal cserélje ki! • Mosogatógépbe helyezhető –
az ételszínezékek elszínezhetik az alkatrészeket. • Higiéniai okokból azt javasoljuk, hogy az
etetőcumit /csőröket háromhavonta cseréljék ki. • Mindig nedvesen állítsa össze az etetőcumikat!
• Ne szorítsa túlságosan az összeállított cumit az üvegre. • Az etetőcumikat száraz, fedett tárolóban
tartsa. • Ne hagyja, hogy gyermeke játszon a kisebb alkatrészekkel, vagy a cumisüveggel, poharakkal
szaladgáljon. • A tápszeren, vagy forralt vízen kívül egyéb – például gyümölcslevek, ízesített cukros
italok rendszeres adása nem javasolt! Ha mégis ilyet itat gyermekével, azt vizezze fel, és ne hagyja,
hogy folyamatosan szopogassa! • A tejtároló poharak bármilyen fertõtlenítõ eljárással tisztíthatók.
• Kerülje a felesleges terhelést amikor a tető a poháron van. • A tejtároló poharakban hamarabb
felmelegedik a tej, mint a hagyományos cumisüvegekben vagy tárolóedényekben. • A kanál 6
hónapnál idősebb babák etetésére alkalmas.
RU: 8 800-200-08-80; 8 800-200-08-83 – консультации по вопросам грудного вскармливания
www.philips.com/AVENT
EN 14350, EN14372
PL: 22 397 15 06
www.philips.com/AVENT
HU: 06 1 700 81 52
www.philips.com/AVENT
EN 14350, EN14372
EN 14350, EN14372
Philips AVENT-melkeoppbevaringskopper er forhåndsteriliserte for umiddelbar bruk.
NO
Steriliser begre, lokk og adapter på nytt før hver gjenbruk Vi anbefaler å bruke
melkeoppbevaringskoppene flere ganger og kaste dem når de viser tegn på slitasje. Utpumpet
brystmelk kan oppbevares i kjøleskapet i inntil 48 timer (ikke i døren), eller i fryseren i inntil 3
måneder. Tinet brystmelk må ALDRI fryses på nytt. Tilsett aldri ny brystmelk til allerede frossen
brystmelk. Mat kan oppbevares i kjøleskapet i inntil 48 timer eller fryseren i inntil 3 måneder.
Emballasjen merkes tydelig med innhold og dato. Skru på lokket for å unngå lekkasje ved
transport og oppbevaring. Melkeoppbevaringskoppene har lokk som kan skrus på for å gi
lekkasjefri oppbevaring og transport.
For ditt barns sikkerhet og helse ADVARSEL! • Rengjøres godt før bruk. Før første og hver bruk
bør du ta alle delene fra hverandre og vaske og skylle dem grundig. Ved sterilisering bør enten en
Philips AVENT sterilistator benyttes eller kokes i 5 minutter. Dette for å sikre en best mulig
hygiene. Rengjør før hver bruk.• En voksen må alltid være til stede når dette produktet brukes.
• Benytt aldri tåtesmokker som narresmokker. • Gjentagende og langvarig suging på
flaskesmokken kan forårsake tannskader. • Sjekk alltid temperaturen på maten før du gir den til ditt
barn. • Alle løse deler oppbevares utilgjengelig for barn. • Unngå å sette flaskesmokken i direkte
sollys og varme, og ikke la den ligge i desinfiksjonsmiddel (“steriliseringsløsning”) lenger enn
anbefalt. Dette kan skade smokken. • Ikke plasser produktet i en varm ovn.• Sjekk produktet nøye
innen hver gangs bruk. Kast delene hvis det ser ut som de er ødelagt eller har en brist. • Trekk
flaskesmokken i alle retninger når du kontrollere den. • Varm IKKE innholdet i mikrobølgeovn da
dette kan føre til ujevn oppvarming som kan skade ditt barn. • Vask hendene dine nøye og pass
på at alle overflater er rene før de kommer i kontakt med de steriliserte delene. • BRUK IKKE
slipemidler eller anti-bakterielle vaskemidler. • Overdreven bruk av vaskemidler kan føre til at
plastikkdelene går i stykker. Hvis dette skulle hende, erstatt delen umiddelbart. • Kan vaskes i
oppvaskmaskinen – Farge fra mat kan gi misfarging av delene. • Av hygieniske grunner anbefaler vi
at smokker/lokk byttes ut etter 3 måneder. • Sett alltid sammen smokken når den er fuktig.
• IKKE trekk skruringen på flaskesmokken til for hardt ved montering på flasken. • Oppbevar
flaskesmokkene i en tørr, tildekket beholder. • Tillat IKKE barnet å leke med små deler eller gå/
løpe rundt når de drikker av tåteflasker eller begre. • Andre drikker enn melk og vann, som juice
og andre sukkerholdige drikker, anbefales ikke. Hvis barnet allikevel drikker dette bør det være
godt utblandet og bare gis i begrenset utstrekning. • Melkeoppbevaringskoppene er egnet til alle
typer sterilisering. • Unngå å settes under unødvendig press når lokket er på. • Innholdet varmes
opp raskere i melkeoppbevaringskopper enn i vanlige tåteflasker/beholdere. • Det er passende å
bruke skje fra barnet er 6 måneder.
NO: 22 97 19 50 nasjonal takst (mobiler varierer)
www.philips.com/AVENT
EN 14350, EN14372
Philips AVENT-mjölkförvaringsmuggar är steriliserade i förväg och kan börja användas
SV
omedelbart. Sterilisera muggar, lock och adapters före varje återanvändning. Vi
rekommenderar att du använder förvaringsmuggarna flera gånger och kastar dem när de börjar
bli slitna. Utpumpad bröstmjölk kan förvaras i kylskåp i upp till 48 timmar (ej I dörrfacket) eller i
frys i upp till 3 månader. Upptinad bröstmjölk får inte frysas igen. Blanda aldrig färsk bröstmjölk
med redan frusen mjölk. Mat kan förvaras i kylskåp i upp till 48 timmar eller i frys i upp till 3
månader. Etikettera innehållet och datera. Skruvlocken ger en tät förslutning vid förvaring och
transport. Förvaringsmuggarna har skruvlock för att vara täta vid förvaring och transport.
DA Philips AVENT-bægrene til opbevaring af mælk er steriliserede på forhånd til øjeblikkelig
anvendelse. Steriliser altid bægre, låg og adaptere inden efterfølgende brug, så de kan
genanvendes. Vi anbefaler at bruge bægrene til opbevaring af mælk flere gange og kassere dem,
når de viser tegn på slitage. Udmalket modermælk kan opbevares i køleskab op til 48 timer
(ikke i lågen) eller i fryser op til 3 måneder. Nedfrys aldrig modermælk flere gange eller tilsæt
frisk modermælk til allerede frosset mælk. Mad kan opbevares i køleskab op til 48 timer eller i
fryser op til 3 måneder. Skriv indhold og dato på bægeret med tusch eller kuglepen. Bægrene
til opbevaring af mælk har skruelåg, så de kan opbevares og transporteres uden at lække.
För ditt barns säkerhet och hälsa VARNING! • Rengör produkten före första användningen.
Före varje användning ska du ta isär alla delar och tvätta och skölja dem grundligt. Sterilisera
delarna med en Philips AVENT Sterilisator eller koka i 5 minuter, för en säker hygien. Rengör
före varje användning.• En vuxen måste alltid överse bruk av denna produkt. • Använd inte
flasknappar som tröst. • Upprepad och långvarig sugning av vätskor skadar tänderna.
• Kontrollera alltid innehållets temperatur innan det serveras. • Förvara alla komponenter som
inte används utom räckhåll för barn. • Lämna inte en flaksnapp i direkt solljus eller värme när
den inte används, eller i ett desinfektionsmedel (“steriliseringslösning”) under längre tid än den
rekommenderade, eftersom detta kan försvaga nappens styrka. • Placera aldrig i en varm ugn.
• Kontrollera produkten före varje användning. Kassera vid första tecknet på skada eller svaghet.
• Dra flasknappen i alla riktningar när du kontrollerar den. • Värm INTE upp innehållet i en
mikrovågsugn, eftersom detta kan resultera i ojämn uppvärmning och skålla barnet. • Tvätta
händerna noga och kontrollera att ytorna är rena innan kontakt sker med steriliserade delar .
• Använd INTE grova rengöringsmedel eller antibakteriella medel. • Starka koncentrationer
av lösningsmedel kan leda till sprickbildning i plastdelar. Byt produkt omedelbart om detta
inträffar. • Går att diska i maskin - matrester kan missfärga komponenterna. • Av hygieniska skäl
rekommenderar vi att nappar/mugglock byts ut efter 3 månader. • Sätt alltid på dinapparna när
de är våta. • Vrid ej fast skruvringen till dinappen för hårt på flaskan. • Förvara napparna i en
torr och sluten behållare. • Låt INTE barn leka med små delar eller gå/springa när de suger på
nappflaskor eller liknande. • Andra drycker än mjölk och vatten, t.ex. fruktjuice och sockerhaltiga
läskedrycker, rekommenderas ej. Om dessa förekommer skade vara väl utblandade och bara
drickas i begränsad utsträckning (inte ständigt läppjas). • Förvaringsmuggarna är lämpliga för alla
steriliseringsmetoder. • Undvik onödigt tryck då locket är på. • Innehållet värms upp snabbare
i förvaringsmuggarna än i standardnappflaskor/-behållare. • Matningsskeden är lämplig för barn
6 månader och äldre.
ADVARSEL – for dit barns sikkerhed! • Rengør produktet, inden det anvendes første gang.
Før første brug og før hver brug herefter skal du adskille alle dele og vaske og skylle dem
grundigt. Steriliser i Philips AVENT sterilisator eller kog i vand i 5 minutter af hygiejnehensyn.
Rengør før hver brug. • Anvend altid dette produkt under opsyn af en voksen. • Brug aldrig
flaskesutter som narresut. • Vedvarende brug af flaskesut beskadiger tænderne. • Kontroller
altid madens temperatur, inden barnet får mad. • Hold alle dele, der ikke er i brug, væk fra
børns rækkevidde. • Placer ikke sutten i direkte sollys eller varme, når den ikke er i brug, og læg
den ikke i desinfektionsmiddel (steriliseringsopløsning) længere tid end anbefalet, da det kan
svække sutten. • Anbring ikke i opvarmet ovn. • Kontroller altid produktet inden brug. Kassér,
så snart produktet viser tegn på skade eller svaghed. • Kontroller, at sutten kan trækkes i
alle retninger. • Opvarm IKKE indholdet i mikroovn, da det kan give ujævn opvarmning, og
barnet kan blive skoldet. • Vask hænderne grundigt og sørg for, at alle overflader er rene,
inden de kommer i kontakt med steriliserede dele. • Brug IKKE slibemiddel eller antibakterielle
rensemidler. • For store mængder rengøringsmiddel kan på sigt betyde, at plastkomponenterne
revner. Skulle dette ske, skal delene straks udskiftes. • Tåler opvaskemaskine – farvestoffer i
maden kan dog misfarve delene. • Af hygiejnehensyn anbefales det at udskifte sutter/tude efter
3 måneder. • Saml altid sutterne, mens de er våde. • Overstram ikke sutten ved montering
på flasken. • Opbevar sutterne i en tør, lukket beholder. • Lad IKKE barnet lege med smådele
eller gå/løbe rundt, mens det drikker af flasker eller bægre. • Anden væske end mælk eller
vand, fx saft eller andre sukkerholdige drikkevarer, kan ikke anbefales. Hvis barnet alligevel
drikker dette, bør det fortyndes godt og kun gives kortvarigt. Lad ikke barnet konstant nippe
af det. • Bægrene til opbevaring af mælk er velegnede til alle former for steriliseringsmetoder.
• Undgå unødigt pres på lågene, når disse er fastskruet. • Indholdet varmes hurtigere op
i bægrene til opbevaring af mælk end i almindelige sutteflasker eller beholdere. • Ske kan
anvendes fra barnet er 6+ måneder.
SV: 0857 92 90 67 (national samtal)
www.philips.com/AVENT
DA: 35 44 41 30 pris ved indenrigsopkald (mobilopkaldspriser varierer)
www.philips.com/AVENT
EN 14350, EN14372
EN 14350, EN14372
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising