Philips | 50PFL5008D/79 | Quick Start Guide | Philips 5000 series 3D Ultra Slim Smart LED TV 50PFL5008D/79 Quick start guide

Philips 5000 series 3D Ultra Slim Smart LED TV 50PFL5008D/79 Quick start guide
5000 series
Quick start guide
English
Before using your product, read all accompanying
safety information
Bahasa
Indonesia
Sebelum menggunakan produk ini, baca semua
informasi keselamatan yang disertakan
ภาษาไทย
ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัย
Tiẽng Việt
Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc tất cả thông
tin an toàn kèm theo
简体中文
使用产品前,请阅读所有随附的安全信息。
ทั้งหมดที่มาพร้อมผลิตภัณฑ
English
Bahasa
Indonesia
What’s in the box
Isi kemasan
ภาษาไทย
สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ
Tiẽng Việt
Có gì trong hộp
简体中文
包装盒内物品
(AP)
4x
M4 x 10mm
4x
M5
(/56)
(AU)
1
English
Bahasa
Indonesia
Mount the stand
Pasang dudukan
ภาษาไทย
ยึดขาตั้ง
Tiẽng Việt
Gắn chân đế
简体中文
安装支架
1
2
3
4
Connect
Sambungan
ภาษาไทย
เชื่อมต่อ
USB 2
English
Bahasa
Indonesia
HDMI
2
Tiẽng Việt Kết nối
HDMI 2
HDMI 1
ARC
USB 1
简体中文 连接
NETWORK
SERV.U
AUDIO IN
TV ANTENNA
DVI
CVBS/Y
Pb
L
R
Pr
DIGITAL
AUDIO OUT
ANTENNA
AC IN ~
TV ANTENNA
HDMI
ARC
HDMI
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI
ARC
CVBS/Y Pb
Pr
L
R
HDMI
CVBS/Y L
R
R
L
Y
Pb
Pr
L
R
VIDEO
HDMI
HDMI
AUDIO IN
DVI/VGA
ANTENNA
HDMI
DVI
USB
HDD
OUT
IN
ANTENNA
REC
3
www.smarttv.philips.com
English
Bahasa
Indonesia
Connect Smart TV
Sambungkan Smart TV
ภาษาไทย
เชื่อมต่อ Smart TV
Tiẽng Việt
Kết nối TV Thông minh
简体中文
连接 Smart TV
NETWORK
NETWORK
4
English
Bahasa
Indonesia
Manage cables
Atur kabel
ภาษาไทย
จัดเก็บสายสัญญาณ
Tiẽng Việt
Quản lý cáp
简体中文
布线
5
English
Bahasa
Indonesia
Insert batteries
Masukkan baterai
ภาษาไทย
ใส่แบตเตอรี่
Tiẽng Việt
Quản lý cáp
简体中文
插入电池
1
2
3
4
6
English
Bahasa
Indonesia
Select your language and follow the onscreen
instructions.
Pilih bahasa Anda, lalu ikuti petunjuk di layar.
ภาษาไทย
เลือกภาษาของคุณและทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอ
Tiẽng Việt
Chọn ngôn ngữ và thực hiện theo hướng dẫn
trên màn hình.
选择您的语言并按照屏幕说明操作。
简体中文
Select your language
English
ไทย
Tiẽng Việt
简体中文
Indonesian
English
Bahasa
Indonesia
To wall mount, purchase a suitable bracket.
Untuk memasang di dinding, beli braket yang
sesuai
ภาษาไทย
หากต้องการยึดทีวีกับผนัง ให้ซื้อตัวยึดที่เหมาะสม
Tiẽng Việt
简体中文
Để treo tường, hãy mua một giá đỡ phù hợp.
要进行壁挂式安装,请购买适当的托架。
TV
H
V
x
y
107 cm / 42”
400 mm
400 mm
M6
20 mm
117 cm / 46”
400 mm
400 mm
M6
20 mm
127 cm / 50”
400 mm
400 mm
M6
16 mm
H
x
y
V
www.philips.com/support
English
Bahasa
Indonesia
For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as
onscreen help*. A printable user manual as well as product updates is available from
www.philips.com/support.
* For certain languages only.
Demi pelestarian lingkungan, panduan pengguna tidak dicetak dan tersedia pada
produk sebagai bantuan di layar*. Panduan pengguna yang dapat dicetak dan
pembaruan produk tersedia dari www.philips.com/support.
* Hanya untuk bahasa tertentu.
ภาษาไทย
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คู่มือผู้ใช้จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ แต่จะมีอยู่ในวิธีใช้บนหน้าจอ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถดูคู่มือผู้ใช้ที่สามารถพิมพ์ออกมาได้และข้อมูลการอัพเดต
ผลิตภัณฑ์ใน www.philips.com/support.
* สำ�หรับบางภาษาเท่านั้น
Tiẽng Việt
简体中文
Để bảo quản lâu dài, hướng dẫn sử dụng không được in ra và có sẵn trong sản
phẩm dưới dạng trợ giúp trên màn hình*. Bản hướng dẫn sử dụng có thể in cũng
như các bản cập nhật của sản phẩm có sẵn trên trang web www.philips.com/
support.
* Chỉ dành cho các ngôn ngữ nhất định.
为实现可持续发展,未随附打印版的用户手册,用户可以从屏幕帮助中进
行查看*。有关可打印的用户手册以及产品更新,请访问 www.philips.com/
support。
* 仅适用于特定语言。
1
2
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising