Philips | GC523/69 | Owner's Manual | Philips Bàn ủi hơi nước đứng GC523/69 Hướng dẫn sử dụng

Philips Bàn ủi hơi nước đứng GC523/69 Hướng dẫn sử dụng
2
1
MS
ota: Bersihkan perkakas dan sapu mendapan daripada kepala
N
penstim dengan kain lembap dan agen pencuci cecair tidak
melelas.
Kosongkan tangki air setiap kali selepas penggunaan untuk
menghindarkan penokokan kerak dan mengekalkan prestasi stim
yang baik.
3
TH
5
4
ENPut the glove on the hand you are using to hold a garment. The
glove protects your hand against the steam from the steamer head.
6
ENYour appliance has been designed to be used with tap water. In
case you live in an area with hard water, fast scale build-up may
occur. Therefore, it is recommended to use water without minerals
such as distilled or purified water to prolong the lifetime of your
appliance.
Note: Do not add perfume, vinegar, mineral water, starch, descaling
agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals
as they may cause water spitting, brown staining, or damage to
your appliance.
TC
VI
SC
将防烫手套戴在拿着衣物的手上。防烫手套可保护您的手
不被蒸汽喷头所喷出的蒸汽烫伤。
VI
Đeo găng vào tay bạn định dùng để giữ quần áo. Găng tay bảo vệ bàn tay của
bạn tránh khỏi hơi nước thoát ra từ đầu bàn ủi hơi.
hiết bị của bạn đã được thiết kế để sử dụng nước máy. Trong trường hợp bạn
T
sống tại khu vực có nước rất cứng, việc tích tụ cặn nhanh sẽ xảy ra. Vì vậy, chúng
tôi khuyên bạn nên sử dụng nước không có khoáng chất, chẳng hạn như nước
cất hoặc nước tinh khiết để kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
Lưu ý: Không thêm nước hoa, giấm, nước khoáng, hồ vải, chất làm sạch cặn, chất
phụ trợ ủi, nước đã được tẩy sạch bằng hóa chất hoặc các hóa chất khác, do các
chất này có thể gây tình trạng phun nước, ố vàng hoặc làm hỏng thiết bị của bạn.
THเครื่องของคุณได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับน้ำ�ประปา หากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำ�
กระด้าง อาจเกิดตะกรันสะสมอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ขอแนะนำ�ให้ใช้น้ำ�ที่ไม่มีเกลือแร่ เช่น
น้ำ�กลั่นหรือน้ำ�ที่กรองแล้วเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
3
_TFD
_⻿
ENMulti steam settings are provided to save water and energy. You
can increase the steam setting for more steam power at any point
of time. The appliance is safe to use on all fabrics at any setting.
Note: The steam supply hose becomes warm during steaming. This
is normal.
SC
VI
本产品提供了多档蒸汽设置,便于节水和节能。您可以调
高蒸汽设置档位,以便随时获得更强劲的蒸汽动力。本产
品在任何档位下都可以安全用于所有可熨面料。
注意:蒸汽熨烫期间,蒸汽输送管会变热。这是正常的。
Nhiều cài đặt hơi nước được cung cấp để giúp tiết kiệm nước và năng lượng.
Bạn có thể tăng cài đặt hơi nước lên để có thêm công suất hơi nước vào bất kỳ
lúc nào. Thiết bị an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ở mọi cài đặt.
Lưu ý: Vòi cung cấp hơi nước sẽ nóng lên trong khi ủi hơi. Đây là hiện tượng
bình thường.
MSBerbilang tetapan stim disediakan untuk menjimatkan air
dan tenaga. Anda boleh meningkatkan tetapan stim untuk
mendapatkan lebih banyak kuasa stim pada bila-bila masa.
Perkakas selamat untuk digunakan pada semua jenis kain dengan
semua tetapan.
Nota: Hos bekalan stim menjadi panas semasa menstim. Ini
perkara biasa.
THมีการตั้งค่าไอน้ำ�หลากหลายให้เพื่อประหยัดน้ำ�และพลังงาน คุณสามารถเพิ่มการตั้งค่า
พลังไอน้ำ�เพื่อให้ได้พลังไอน้ำ�มากขึ้นตลอดการใช้งาน อุปกรณ์มีความปลอดภัยสำ�หรับใช้
งานกับเนื้อผ้าทุกประเภทตามการตั้งค่า
KO
หมายเหตุ: สายไอน้ำ�จะร้อนขึ้นในขณะใช้งาน เป็นเหตุการณ์ปกติ
ote: Ensure that pole is closely collapsed without any gap in
N
between pole lock clips to remove the pole from its base.
EN
Caution: Do not attach or detach the brush/pleat maker while the
steam is on or the steamer head is hot.
TC
注意:釋出蒸氣或蒸氣噴頭很燙時,請勿安裝或拆下刷具/燙線夾。
TC
備註:確認掛桿收折妥當,掛桿與掛桿鎖固定夾之間沒有空隙,
以便從底座取下。
SC
小心:蒸汽已打开或蒸汽喷头很烫时,不要安装或拆卸
毛刷/衣裤褶线夹。
SC
VI
hú ý: Không gắn hoặc tháo bàn chải/dụng cụ xếp li khi đang có hơi nước hoặc
C
đầu bàn ủi hơi còn nóng.
注意:将衣架杆从底座上取下时,请确保衣架杆紧密
折叠,衣架杆锁夹间没有任何空隙。
VI
MS
was: Jangan pasang atau tanggalkan pembuat lisu/berus
A
sewaktu stim dihidupkan atau sewaktu kepala penstim panas.
คำ�เตือน: อย่าประกอบหรือถอดแปรงหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์รีดจีบและแปรงในขณะที่ยัง
ทำ�ไอน้ำ�อยู่หรือในเวลาที่หัวพ่นไอน้ำ�ยังร้อน
L ưu ý: Đảm bảo trụ đứng được thu sát vào nhau, không có khoảng hở giữa các
kẹp khóa, để lấy trụ ra khỏi đế.
MS
주의: 스팀이 켜졌거나 스티머 헤드가 뜨거운 상태일 경우 브러시/
주름선 생성기를 탈부착하지 마십시오.
KO
ota: Pastikan dirian dilipat rapat tanpa ruang di antara klip
N
pengunci dirian untuk mengeluarkan dirian dari tapak.
หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสาหดปิดสนิทโดยไม่มช
ี อ่ งว่างระหว่างคลิปล็อคเสาในขณะ
ทีน
่ �ำ เสาออกจากฐาน
TH
KO
1
TH
EN
GC523
GC513, GC517
4
5
ENTo maintain optimal steam performance and prolong the lifetime
of the appliance, it is important to remove scales and impurities
inside the appliance regularly. Therefore, it is recommended to
perform the de-calc process at least once a month.
Before you start de-calc process, make sure there is some water in
the water tank.
TC
SC
VI
為維持最佳蒸氣效能並延長產品使用壽命,請務必定期清除本產品內部
的水垢和雜質。因此,我們建議您至少每月進行一次除垢程序。
請先確認水箱中有水,再開始除垢程序。
为了保持良好的蒸汽熨烫性能并延长产品的使用寿命,定
期去除产品内部的水垢和杂质是很有必要的。因此,建议
您至少每月执行一次除垢流程。
开始执行除垢流程之前,请确保水箱中留有一些水。
iều quan trọng là phải thường xuyên thực hiện việc tẩy cặn và các tạp chất bên
Đ
trong thiết bị để duy trì hiệu suất ủi hơi tối ưu và kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Do
vậy, bạn nên thực hiện quy trình tẩy sạch cặn bám ít nhất một tháng một lần.
Trước khi bắt đầu quy trình tẩy sạch cặn bám, hãy đảm bảo có nước trong ngăn
chứa nước.
MSUntuk mengekalkan prestasi stim yang optimum dan
memanjangkan jangka hayat perkakas, anda perlu menanggalkan
kerak dan kotoran di dalam perkakas dengan kerap. Oleh itu, anda
disyorkan untuk melakukan proses pembersihan kerak sekurangkurangnya sebulan sekali.
Sebelum memulakan fungsi pembersihan kerak, pastikan terdapat
sedikit air di dalam tangki air.
THเพื่อรักษาประสิทธิภาพไอน้ำ�และยืดอายุการใช้งานของเครื่อง จำ�เป็นที่จะต้องขจัดตะกรัน
และสิ่งสกปรกภายในเครื่องเป็นประจำ� ดังนั้น จึงแนะนำ�ให้ทำ�ขั้นตอน De-Calc ด้วยการ
ล้างอย่างง่าย อย่างน้อยเดือนละครั้ง
KO
물과 에너지를 절약하기 위해 다양한 스팀 설정이 제공됩니다. 언제든
더 많은 스팀량으로 스팀 설정을 조절할 수 있습니다. 이 제품은 어떠한
설정에서든 모든 섬유 소재에 안전하게 사용할 수 있습니다.
참고: 스팀을 분사하는 동안 스팀호스가 따뜻해집니다. 정상입니다.
ก่อนที่คุณจะขั้นตอน De-Calc ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้ำ�อยู่ในแท้งค์
최적의 스팀 성능을 유지하고 제품의 수명을 연장하기 위해서는
정기적으로 제품 내부의 석회질과 불순물을 제거하는 것이 중요합니다.
따라서, 최소한 한 달에 한 번 석회질 제거 작업을 하는 것이 좋습니다.
석회질 제거 과정을 시작하기 전에 물탱크에 물이 있는지 확인하십시오.
1
2
水箱中的水位低
或水箱未正确
插入。
为水箱加水并正确
装入。
产品内积聚的水
垢太多。
执行除垢过程。
请参阅 部分。
Problem
The appliance
produces no steam
or irregular steam.
执行除垢过程。
请参阅 部分。
蒸汽挂烫机底座 水箱盖未盖好
漏水。
或除垢旋钮未
拧紧。
盖好水箱盖或拧紧
除垢旋钮。
Solution
Let the appliance heat
up for approximately
45 seconds.
Lift the steamer head
to straighten the hose
vertically. This allows
any condensation to
flow back.
Low water level in the Refill the water tank
tank or the tank is not and insert it properly.
inserted properly.
Too much scale
Perform calc-clean
has built up in the
process. Refer to
appliance.
section.
Water droplets drip You have left the
Lift the steamer head
from the steamer
steamer head and/or to straighten the hose
head or the
the steam supply hose vertically. This allows
appliance produces in horizontal position any condensation to
a croaking sound.
for a long time.
flow back.
When the hose
Lift the steamer head
forms a U-shape,
to straighten the hose
condensation in the
vertically. This allows
hose cannot flow back any condensation to
into the water tank.
flow back.
An excessive
The water in the
Perform calc-clean
amount of water
appliance is dirty or process. Refer to
drips out of the
has been left inside section.
steamer head when the appliance for a
the appliance is
long time.
heating up.
Water leaks out
You have not closed Close the water tank
from the steamer
the water tank cap
cap or de-calc knob
base.
or de-calc knob
securely.
securely.
3
水箱內的水位過低或
水箱未正確裝入。
產品中累積太多
水垢。
蒸氣噴頭會滴水,或 蒸氣噴頭及/或蒸氣膠
本產品發出汲水聲。 管長期水平放置。
若膠管呈 U 字型,膠
管中凝結的水珠無法
流回水箱。
4
_ 10 min.
_ 10 ܳ䧌
6
Possible cause
The steamer has
not heated up
sufficiently.
Steam has
condensed in the
hose.
問題
可能原因
產品
蒸氣機加熱溫度
無法產生蒸氣或蒸氣 不夠。
量不規律。
膠管中的蒸氣凝結。
當產品加熱時,多餘
的水從蒸氣噴頭中
滴出。
蒸氣機底座漏水。
產品中的水不乾淨,
或已經在產品中很長
一段時間。
您沒有將水箱蓋或除
鈣旋鈕關緊。
水箱沒有
正確裝入。
7
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Thiết bị
Bàn ủi hơi vẫn chưa đủ
tạo hơi nước không
nóng.
đều hoặc không có hơi
nước.
Hơi nước ngưng tụ trong
vòi.
Ngăn chứa nước không
được lắp đúng cách.
MS
Penyebab yang
Masalah
mungkin
Perkakas
Penstim tidak
tidak
memanas dengan
mengeluarkan stim secukupnya.
atau mengeluarkan
stim yang tidak
sekata.
Stim telah
terpeluwap di dalam
hos.
Air di dalam tangki
tidak mencukupi
atau tangki tidak
dimasukkan dengan
betul.
Terlalu banyak kerak
telah menokok di
dalam perkakas.
Titisan air menitis
Anda telah
dari kepala penstim membiarkan
atau perkakas
kepala penstim
mengeluarkan
dan/atau hos
bunyi menguak.
bekalan stim dalam
kedudukan
mendatar dalam
tempoh masa yang
lama.
Apabila hos
membentuk bentuk
U, pemeluwapan
di dalam hos tidak
dapat mengalir
semula ke dalam
tangki air.
解決方法
待產品加熱約 45 秒。
拿起蒸氣噴頭,讓膠管
以垂直方向伸直。這
樣可讓凝結水珠流回
水箱。
為水箱加水並正確裝入
水箱。
執行除鈣程序。請參閱
部分。
拿起蒸氣噴頭,讓膠
管以垂直方向伸直。
這樣可讓凝結水珠流
回水箱。
拿起蒸氣噴頭,讓膠
管以垂直方向伸直。
這樣可讓凝結水珠流
回水箱。
執行除鈣程序。請參閱
部分。
Banyak air menitis
daripada kepala
penstim apabila
perkakas mula
memanas.
Air keluar dari
tapak penstim.
TH
Air di dalam
perkakas adalah
kotor atau telah
dibiarkan di dalam
perkakas dalam
tempoh yang lama.
Anda tidak menutup
tukup tangki air atau
tombol pembersihan
kerak dengan ketat.
VI
ưu ý: Lau chùi thiết bị và lau sạch các bụi bẩn trên đầu bàn ủi bằng một miếng
L
vải ẩm và chất tẩy rửa không mang tính ăn mòn.
Luôn đổ hết nước ra khỏi ngăn chứa nước sau khi sử dụng, để tránh tích tụ cặn
và duy trì hiệu suất hơi nước thích hợp.
Lắp ngăn đúng cách.
Penyelesaian
Biarkan perkakas
menjadi panas
selama kira-kira
45 saat.
Lakukan proses
pembersihan kerak.
Rujuk bahagian .
Angkat kepala
penstim untuk
meluruskan hos
secara menegak.
Ini membolehkan
sebarang
pemeluwapan untuk
mengalir semula.
Tutup tukup tangki
air atau tombol
pembersihan kerak
dengan ketat.
หัวพ่นไอน้ำ�ยังร้อนไม่พอ
ปล่อยให้เครื่องทำ�ความร้อน
ไอน้ำ�ควบแน่นเป็นหยดน้ำ�
ยกหัวพ่นไอน้ำ�ขึ้นเพื่อให้สาย
ประมาณ 45 วินาที
อยู่ในแนวดิ่ง การทำ�เช่นนี้จะ
ทำ�ให้การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ�
ที่เกิดขึ้นไหลย้อนกลับไป
ระดับน้ำ�ในแท็งค์ต่ำ�หรือใส่
เติมน้ำ�ในแท้งค์น้ำ�แล้วใส่แท้ง
มีตะกรันสะสมตัวอยู่ใน
ทำ�ตามขั้นตอน Calc - Clean
คุณปล่อยให้หัวพ่นไอน้ำ�
ยกหัวพ่นไอน้ำ�ขึ้นเพื่อให้สาย
ในตำ�แหน่งแนวขวางเป็น
ทำ�ให้การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ�
แท็งค์น้ำ�ไม่ถูกต้อง
เครื่องมากเกินไป
น้ำ�หยดออกจากหัวพ่นไอ
น้ำ�หรือเครื่องมีเสียงดัง
และ/หรือสายไอน้ำ�อยู่
เวลานาน
เมื่อสายไอน้ำ�ม้วนเป็นรูป
ตัว U หยดน้ำ�ที่เกิดจากการ
ค์ให้ถูกต้อง
ดูส่วน
อยู่ในแนวดิ่ง การทำ�เช่นนี้จะ
ที่เกิดขึ้นไหลย้อนกลับไป
ยกหัวพ่นไอน้ำ�ขึ้นเพื่อให้สาย
อยู่ในแนวดิ่ง การทำ�เช่นนี้จะ
ควบแน่นในสายไอน้ำ�จะไม่ ทำ�ให้การกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ�
สามารถไหลย้อนกลับลงไป
ในแท้งค์น้ำ�ได้
4239 001 15221
TH
ปัญหา
สาเหตุที่เป็นไปได้
การแก้ปัญหา
มีน้ำ�หยดออกจากหัวพ่น
น้ำ�ในแทงค์สกปรกหรือทิ้ง
ทำ�ตามขั้นตอน Calc - Clean
คุณไม่ได้ปิดฝาแท้งค์น้ำ�
ปิดฝาแท้งค์น้ำ�หรือปุ่ม
ไอน้ำ�มากเกินไปเมื่อ
เครื่องกำ�ลังทำ�ความร้อน
น้ำ�รั่วออกมาจากฐาน
เครื่องพ่นไอน้ำ�
ที่เกิดขึ้นไหลย้อนกลับไป
ไว้เป็นเวลานาน
หรือปุ่ม De-Calc ปิดไม่
แน่น
De-Calc ให้แน่น
ประกอบแท้งค์ให้เข้าที่
문제점
예상 원인
해결책
제품
스팀이 나오지
않거나 일정하게
나오지 않습니다.
다리미가 충분히
뜨거워지지
않았습니다.
제품이 예열될 때까지
45초간 기다리십시오.
호스에 스팀이 고여
있습니다.
스티머 헤드를 올려
호스를 곧게 폅니다.
그러면 고인 스팀이
물탱크로 되돌아갑니다.
탱크에 물이
부족하거나 탱크가
제대로 꽂혀 있지
않습니다.
물 탱크를 다시 채우고
제대로 꽂으십시오.
제품 내부에
석회질이 너무 많이
축적되었습니다.
석회질 제거 과정을
수행합니다. 섹션을
참조하십시오.
스티머 헤드 및
스팀호스를 긴 시간
동안 수평 위치로
두었습니다.
스티머 헤드를 올려
호스를 곧게 폅니다.
그러면 고인 스팀이
물탱크로 되돌아갑니다.
호스가 U자 모양이
되면 호스에 고인
스팀이 물탱크로
되돌아갈 수 없게
됩니다.
스티머 헤드를 올려
호스를 곧게 폅니다.
그러면 고인 스팀이
물탱크로 되돌아갑니다.
제품이 가열되면서
과도한 양의 물이
스티머 헤드 밖으로
튑니다.
제품 안에 있는
물이 더럽거나 물이
오랫동안 제품 안에
있었습니다.
석회질 제거 과정을
수행합니다. 섹션을
참조하십시오.
스티머 받침대에서
물이 샙니다.
물탱크 뚜껑이나
간편한 석회질 제거
조절기를 꼭 닫지
않았습니다.
물탱크 뚜껑이나
석회질 제거 조절기를
꼭 닫으십시오.
물탱크가 제대로
삽입되어 있지
않습니다.
탱크를 제대로
끼우십시오.
ไม่ถูกต้อง
KO
ดูส่วน
ใส่น้ำ�ในแท้งค์น้ำ�
Angkat kepala
penstim untuk
meluruskan hos
secara menegak.
Ini membolehkan
sebarang
pemeluwapan untuk
mengalir semula.
Lakukan proses
pembersihan kerak.
Rujuk bahagian .
ตัวเครื่อง
ไม่มีพลังไอน้ำ�หรือพลังไอ
©2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
Angkat kepala
penstim untuk
meluruskan hos
secara menegak.
Ini membolehkan
sebarang
pemeluwapan untuk
mengalir semula.
Isi semula tangki air
dan masukkannya
dengan betul.
การแก้ปัญหา
ote: Clean the appliance and wipe any deposits off the steamer
N
head with a damp cloth and non-abrasive liquid cleaning agent.
Always empty the water tank after usage, to prevent calc build-up
and maintain good steam performance.
注意:用湿布和非腐蚀性液体清洁剂清洁本产品,并擦去
蒸汽喷头中的沉积物。
使用后务必将水箱倒空,以防止水垢的形成并保持良好的
蒸汽性能。
사용 설명서
Nhấc đầu bàn ủi để làm
cho vòi thẳng lại theo
hướng thẳng đứng. Việc
này cho phép nước ngưng
tụ chảy ngược lại.
Châm lại nước vào ngăn
chứa nước và lắp thiết bị
đúng cách.
สาเหตุที่เป็นไปได้
EN
SC
用户手册
Giải pháp
Để thiết bị nóng lên trong
khoảng 45 giây.
ปัญหา
ในสายไอน้ำ�
備註:請使用濕布和非磨蝕性的液態清潔劑清潔產品,並擦掉蒸氣噴頭
上所有的沉澱物。
每次使用後請務必清空水箱,以避免鈣質堆積並維持良好的蒸氣效能。
คู่มือผู้ใช
Hướng dẫn sử dụng
Masukkan tangki
dengan betul.
น้ำ�ผิดปกติ
TC
Manual pengguna
使用手冊
请正确插入水箱。
Tangki air tidak
dimasukkan dengan
betul.
關緊水箱蓋或除鈣
旋鈕。
將水箱妥善裝入。
User manual
Thực hiện quy trình
calc-clean (khử cặn bám).
Tham khảo mục .
Nước nhỏ giọt từ đầu Bạn đã để đầu bàn ủi và/ Nhấc đầu bàn ủi để làm
bàn ủi hoặc thiết bị tạo hoặc vòi cung cấp hơi
cho vòi thẳng lại theo
tiếng xả khí.
nước ở vị trí đứng trong hướng thẳng đứng. Việc
một thời gian dài.
này cho phép nước ngưng
tụ chảy ngược lại.
Khi vòi xếp thành hình
Nhấc đầu bàn ủi để làm
chữ U, nước ngưng tụ
cho vòi thẳng lại theo
có trong vòi không thể
hướng thẳng đứng. Việc
chảy ngược lại ngăn chứa này cho phép nước ngưng
nước.
tụ chảy ngược lại.
Lượng nước thừa rỉ ra Nước trong thiết bị bẩn Thực hiện quy trình
từ đầu bàn ủi hơi khi
hoặc đã có trong thiết bị calc-clean (khử cặn bám).
thiết bị nóng lên.
từ rất lâu.
Tham khảo mục .
Nước rỉ ra từ phía bên Bạn không đóng kỹ nắp Đóng kỹ nắp ngăn chứa
dưới đế.
ngăn chứa nước hoặc
nước hoặc núm de-calc.
núm de-calc.
The water tank is not Insert the tank
inserted properly.
properly.
TC
GC513, GC517
GC523
提起蒸汽喷头以垂
直拉直蒸汽输送
管。这样做可使冷
凝水流回水箱中。
产品加热时有过 产品中的水变脏
多的水从蒸汽喷 或留在产品很长
头中滴出。
时间。
Nước trong ngăn chứa
nước không đủ hoặc
ngăn không được lắp
đúng cách.
Tích tụ quá nhiều cặn
vôi trong thiết bị.
참고: 받침대에서 폴을 분리할 때는 폴 잠금 클립 사이에 틈이 없이
밀착된 상태로 폴을 수축합니다.
GC523
GC513, GC517
5
VI
2
> 1 hour
> 1 ᄼᬣ
多重蒸氣設定能夠節能省水。您可以隨時提高蒸氣設定以增加更多蒸
氣。本產品在任何設定下皆適用各種布料。
備註:蒸氣膠管在供應蒸氣過程中溫度會升高。這是正常現象。
提起蒸汽喷头以垂
直拉直蒸汽输送
管。这样做可使冷
凝水流回水箱中。
水箱未正确
插入。
EN
让产品加热约
45 秒钟。
有蒸汽凝结在输
送管内。
当蒸汽输送管处
于 U 形状态时,
输送管内的冷凝
水不能流回水
箱中。
4
4
解决方法
水滴从蒸汽喷头 蒸汽喷头和/或蒸 提起蒸汽喷头以垂
上滴下或产品发 汽输送管水平摆 直拉直蒸汽输送
出咕噜声。
放了较长时间。 管。这样做可使冷
凝水流回水箱中。
2
3
2
GC523
참고: 제품을 세척하고 젖은 천에 비마모성 액체 세제를 묻혀 스티머
헤드에 묻은 불순물을 닦아내십시오.
사용 후에는 석회질 축적을 방지하고 스팀 성능을 최상으로 유지하기
위해 물탱크를 항상 비우십시오.
1
2
3
TC
KO
GC517
GC523
이 제품은 수돗물을 사용하도록 제작되었습니다. 사용 지역의 수돗물이
경수일 경우 석회질이 더 빨리 생성될 수 있습니다. 따라서 제품 수명
연장을 위해 증류수나 정수된 물과 같이 미네랄 성분이 없는 물을
사용하는 것이 좋습니다.
참고 : 향수, 식초, 생수, 풀, 석회질 제거제, 다림질 보조제, 이물질 제거용
화학 약품 또는 기타 화학 용품을 넣지 마십시오. 물이 튀거나 갈색
얼룩이 생기거나 제품이 손상될 수 있습니다.
GC513, GC517
Note: ทำ�ความสะอาดเครื่องและเช็ดคราบสกปรกออกจากหัวพ่นไอน้ำ�ด้วยผ้าชุบน้ำ�
หมาดและน้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่ไม่ทำ�ให้เกิดการกัดกร่อน
옷감을 잡는 손에는 장갑을 끼십시오. 장갑이 스티머 헤드에서 나오는
스팀으로부터 손을 보호해 줍니다.
1
หมายเหตุ: อย่าใส่น้ำ�หอม น้ำ�ส้มสายชู น้ำ�แร่ แป้ง น้ำ�ยาขจัดคราบตะกรัน น้ำ�ยารีด
ผ้าเรียบ ผลิตภัณฑ์สำ�หรับการรีดผ้าหรือสารเคมีอื่นๆ เนื่องจากอาจทำ�ให้น้ำ�กระเด็น เกิด
คราบสีน้ำ�ตาล หรือทำ�ให้เครื่องเสียหายได้
1
产品无法产生蒸 蒸汽挂烫机未充
汽或产生的蒸汽 分加热。
不连贯。
THสวมถุงมือข้างทีค
่ ณ
ุ ใช้จบ
ั ผ้า ถุงมือจะปกป้องมือของคุณจากไอน้�ำ ทีพ
่ น
่ ออกมาจากหัวพ่นไอน้�ำ
KO
可能的原因
เทน้ำ�ออกจากแท้งค์เมื่อใช้งานเสร็จทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสะสมตะกรันและคง
ประสิทธิภาพการทำ�งานของเครื่อง
MSPakai sarung tangan pada tangan yang anda gunakan untuk
memegang pakaian. Sarung tangan melindungi tangan anda
daripada stim yang keluar daripada kepala penstim.
根据设计,您的产品适用自来水。如果您所居住的区域水
质较硬,水垢积聚会非常快。因此,建议使用不含矿物质
的水(如蒸馏水或纯净水)以延长产品的使用寿命。
注意:请勿加入香水、醋、矿泉水、淀粉、除垢剂、烫衣
剂、化学除垢水或其他化学品,这些物质会造成喷水、留
下棕色污渍或损坏产品。
MSPerkakas anda telah direka bentuk untuk digunakan dengan
air paip. Jika anda tinggal di kawasan yang mempunyai air liat,
pembentukan kerak yang cepat mungkin akan berlaku. Maka, anda
disyorkan untuk menggunakan air tanpa mineral seperti air suling
atau air tulen untuk memanjangkan hayat perkakas anda.
Nota: Jangan tambahkan minyak wangi, cuka, air mineral, kanji, agen
penanggal kerak, bahan bantu penyeterikaan, air yang dinyahkerak
secara kimia atau bahan kimia lain kerana ini boleh menyebabkan air
berdetus, kesan kotoran perang atau kerosakan pada perkakas anda.
KO
將手套穿戴在要固定衣物的那一隻手。手套可以保護您的手不被蒸氣噴
頭的蒸氣燙傷。
本產品的設計是使用自來水。如果您居住的地區水質硬度高,可能快速
堆積水垢。因此,建議您使用不含礦物質的水質 (例如蒸餾水或純水),
以延長產品的使用壽命。
備註:請勿加入香水、醋、礦泉水、燙衣漿、除垢劑、熨燙添加劑、經
化學除垢的水或其他化學物質,否則可能造成水噴濺溢漏、產生棕色汙
漬或產品損害。
SC
TC
SC 问题
스티머 헤드에서
물방울이 떨어지거나
다리미에서 끓는
소리가 납니다.
-
English
p
n
o
Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.
m
GC517, GC523
Important
GC517, GC523
Read this important information carefully before you use the appliance
and save it for future reference.
l
Danger
Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it
under the tap.
GC517, GC523
--
k
j
a
---
GC517, GC523
i
b
h
----
g
---
GC513, GC517
--
c
f
e
GC523
d
------
EN
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Steamer head
Steam supply hose
Steam dial
Base
De-calc knob
Water tank
Pole
Pole lock clip
Pants clip (GC517, GC523)
Hanger
Hanger hook
Steamer head holder
Pleat maker and brush
(GC517, GC523)
n Glove
o Board (GC517, GC523)
p B
oard cover (GC517,
GC523)
j
k
l
m
蒸氣噴頭
蒸氣膠管
蒸氣控制鈕
底座
除鈣旋鈕
水箱
掛桿
掛桿鎖固定夾
褲子固定夾 (GC518、GC523)
衣架
衣架掛鉤
蒸氣噴頭放置架
燙線夾和刷具
(GC517, GC523)
n 手套
o 熨燙板 (GC517, GC523)
p 熨燙板套 (GC517, GC523)
j
k
l
m
SC
a
b
c
d
e
f
g
h
i
-------
TC
a
b
c
d
e
f
g
h
i
--
---------
蒸汽喷头
蒸汽输送管
蒸汽旋钮
底座
除垢旋钮
水箱
衣架杆
衣架杆锁夹
裤夹 (GC517,
j
k
l
m
衣架
衣架钩
蒸汽喷头支架
衣裤褶线夹和毛刷
(GC517, GC523)
n 防烫手套
o 熨衣板 (GC517,
GC523)
p 熨衣板罩
GC523)
GC523)
a Đầu bàn ủi hơi
b Vòi cung cấp hơi nước
c Núm chọn chế độ hơi nước
d Đế
e Núm de-calc
f Ngăn chứa nước
g Trụ đứng
h Kẹp khóa
i Kẹp quần áo (GC517, GC523)
(GC517,
CAUTION: Hot water !
Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
--
Kepala penstim
Hos bekalan stim
Tombol stim
Tapak
Tombol pembersihan kerak
Tangki air
Dirian
Klip pengunci dirian
Klip seluar (GC517, GC523)
TH
หัวพ่นไอน้ำ�
สายไอน้ำ�
ปุ่มควบคุมพลังไอน้ำ�
ฐาน
ปุ่ม De-Calc
แท้งค์น้ำ�
เสา
คลิปล็อคเสา
ค
ลิปหนีบกางเกง (GC517, GC523)
j Giá treo
k Móc treo
l Kẹp giữ đầu bàn ủi hơi
m Dụng cụ xếp li và bàn chải
(GC517, GC523)
n Găng tay
o Ván lót (GC517, GC523)
p Vỏ bọc ván lót (GC517,
GC523)
Penggantung
Cangkuk penggantung
Pemegang kepala penstim
Pembuat lisu dan berus
(GC517, GC523)
n Sarung tangan
o Papan (GC517, GC523)
p Alas papan (GC517, GC523)
j
k
l
m
ไม้แขวนเสื้อ
ตะขอที่แขวน
ที่ยึดหัวพ่นไอน้ำ�
อุปกรณ์รีดจีบและแปรง
(GC517, GC523)
n ถุงมือ
o แผ่นรองรีด (GC517, GC523)
p ผ้ารองรีด (GC517, GC523)
j
k
l
m
KO
a 스티머 헤드
b 스팀 호스
c 스팀량 조절기
d 받침대
e 석회질 제거 조절기
f 물탱크
g폴
h 폴 잠금 클립
i 바지 클립 (GC517, GC523)
Recycling
Do not throw away the product with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment.
Guarantee & Service
If you need information or support, please visit www.philips.com/support
or read the separate worldwide guarantee leaflet.
j 옷걸이
k 옷걸이 고리
l 스티머 헤드 홀더
m 주름선 생성기 및 브러시
(GC517, GC523)
n 장갑
o 다림판(GC517, GC523)
p 다림판 덮개 (GC517, GC523)
-
重要事項
使用本產品前,請先仔細閱讀此重要資訊,並保留說明以供日後參考。
-
危險
請勿讓產品浸入水或其他液體中,也不要在水龍頭下沖洗。
警示
在您連接電源之前,請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電源電壓
相符。
插頭、電源線或產品本身受損時,或是產品曾摔落或漏電時,請勿使用。
請勿將本產品連接至直流電源。
請務必將本產品送回飛利浦授權之服務中心進行檢查或修理。請勿嘗試自
行動手修理,否則產品保固即告失效。
如果電源線損壞,必須交由飛利浦、飛利浦授權之服務中心,或是具備相
同資格的技師更換,以免發生危險。
當本產品連接到電源時,必須有人看顧。
本產品可供 8 歲以上孩童、身體官能或心智能力退化者,或是經驗與使用
知識缺乏者使用,但需要有人在旁監督或適當指示如何安全使用本產品,
以及可能遭受的危險。
當蒸氣熨燙完畢、為水箱裝水、清空水箱、進行清潔和沖洗,以及離開本
產品 ( 即使只是暫時離開 ) 時,請將電源插頭從插座拔下。
請勿讓兒童接觸產品與電源線。
請勿讓孩童將產品當成玩具。若無人在旁監督,不得讓孩童清潔與維護產品。
僅可將產品連接到有接地的電源插座。
產品電源開啟時,請勿開啟除鈣旋鈕。請依照使用手冊所建議的冷卻時間,
等待冷卻之後再打開。
當產品處於高溫或連接至電源時,將產品放在平面上時請務必注意,勿讓
蒸氣噴頭碰觸到平面。
產品運作期間,請勿讓電源線接觸到高溫蒸氣。
在水箱加水之後以及使用產品期間,請將水箱保持關閉。
插頭必須插入插槽採用相同技術規格的電源插座。
產品運作時,切勿搖晃蒸氣噴頭。
注意
定期檢查電源線是否受損。
產品使用期間,蒸氣噴嘴會冒出高溫蒸氣和熱水,請格外留意。 蒸氣與熱
水可能會造成燙傷。產品使用時會釋放蒸氣,因此請特別小心。
蒸氣噴頭的噴嘴可能會變得很燙,如果碰到可能會燙傷。
加水及清潔時,請拔除產品插頭。
本產品僅供家用。
請勿在地板上拖行本產品。
在使用期間,請勿將蒸氣機底座放在桌面或椅子上,請將其放在地板上。
如果膠管彎曲成 U 型,會導致蒸氣凝結水滴停留在膠管中。這會造成蒸氣
量不規律或蒸氣噴頭滴水的情況。
蒸氣可能會對某些牆壁或門板塗裝造成損傷或褪色。
水箱沒水時請勿使用本產品。
產品電源開啟時,請勿開啟除鈣旋鈕。請依照使用手冊所建議的冷卻時間,
等待冷卻之後再打開。
-
-
回收
本產品使用壽命結束時,請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。請將該產品送
至政府指定的回收點或進行回收。此舉能為環保盡一份心力。
Tiếng Việt
Quan trọng
Hãy đọc kỹ thông tin quan trọng này trước khi bạn sử dụng thiết bị và hãy cất giữ
nó để tiện tham khảo sau này.
----
----
-----------------------
Cảnh báo
Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng
trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
Không được sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện nguồn hoặc chính bản thân thiết
bị có dấu hiệu hư hỏng thể hiện ra bên ngoài, hoặc nếu thiết bị đã bị rơi hoặc rò rỉ.
Không thể nối trực tiếp thiết bị vào nguồn điện.
Luôn mang thiết bị đến trung tâm dịch vụ được ủy quyền bởi Philips để kiểm tra
hoặc sửa chữa. Không tự tìm cách sửa chữa thiết bị, nếu không chế độ bảo hành sẽ
mất hiệu lực.
Nếu dây điện nguồn bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của
Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.
Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan
hoặc tâm thần, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể sử dụng thiết bị này
nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu
được các mối nguy hiểm liên quan.
Khi ủi xong, khi bạn châm nước, khi lau chùi và cả khi không ủi hoặc thậm chí chỉ
rời bàn ủi trong chốc lát, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này. Không để trẻ em thực hiện việc vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị trừ khi chúng
được giám sát.
Chỉ nối thiết bị vào ổ cắm điện có dây tiếp đất.
Không mở núm de-calc khi thiết bị đang BẬT. Làm theo đề xuất hướng dẫn sử
dụng trên thời gian làm lạnh trước khi mở.
Không đặt thiết bị trên bề mặt với đầu bàn ủi hơi chạm vào bề mặt khi thiết bị
nóng hoặc đang nối với nguồn điện.
Không để dây điện tiếp xúc với hơi nước nóng khi thiết bị đang hoạt động.
Luôn đóng ngăn chứa nước sau khi châm nước và trong khi sử dụng thiết bị.
Chỉ được cắm phích cắm điện vào ổ cắm có cùng các đặc tính kỹ thuật giống như
phích cắm.
Không được lắc đầu bàn ủi hơi trong khi thiết bị còn đang hoạt động.
Chú ý
Thường xuyên kiểm tra dây điện nguồn để phát hiện những hư hỏng có thể xảy ra.
Hãy thận trọng với hơi nước nóng và nước nóng thoát ra từ lỗ phun hơi trong khi
sử dụng. Hơi nước và nước nóng có thể gây bỏng. Phải cẩn trọng khi sử dụng thiết
bị do có hơi nước thoát ra.
Lỗ phun hơi trên đầu bàn ủi rất nóng và có thể gây bỏng nếu chạm vào.
Rút phích cắm điện của thiết bị trong khi châm nước và lau chùi.
Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.
Không kéo hoặc lê thiết bị trên sàn.
Không đặt mặt bàn ủi hơi nước lên mặt bàn hoặc ghế mà nên đặt trên sàn trong
khi đang sử dụng.
Khi vòi xếp thành hình chữ U, hơi nước ngưng tụ trong vòi. Điều này khiến hơi
nước không đều hoặc nước nhỏ giọt ra khỏi đầu bàn ủi.
Hơi nước có thể gây hư hỏng hoặc làm phai màu bề mặt thành hoặc cửa thiết bị.
Không sử dụng thiết bị khi ngăn chứa nước hết nước.
Không mở núm de-calc khi thiết bị đang BẬT. Làm theo đề xuất hướng dẫn sử
dụng trên thời gian làm lạnh trước khi mở.
CHÚ Ý: Nước nóng!
Điện từ trường (EMF)
Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến
mức phơi nhiễm điện từ trường.
Tái chế
Không vứt sản phẩm cùng chung với rác thải gia đình thông thường khi ngừng sử
dụng nó, mà hãy đem sản phẩm đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như
vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường.
Bảo hành & dịch vụ
Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập www.philips.com/support
hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.
Pengenalan
Penting
Baca maklumat penting ini dengan teliti sebelum anda menggunakan
perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.
--
重要信息
使用产品之前,请仔细阅读本重要信息,并妥善保管以供日后
参考。
危险
- 不要将本产品浸入水或其它液体中,也不要在水龙头下冲洗。
-
Nguy hiểm
Không nhúng thiết bị vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào, hoặc rửa dưới vòi nước.
Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk
mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan
oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.
Philips 大家庭! 为了
www.philips.com/
警告
在将产品连接电源之前,请先检查产品所标电压与当地的供
电电压是否相符。
-------------
----------
-----
Awas
Periksa kord sesalur kuasa secara tetap untuk memastikan tiada
kerosakan.
Hati-hati terhadap stim panas dan air panas yang keluar daripada
penstim sewaktu penggunaan. Stim dan air panas boleh
menyebabkan kelecuran. Hati-hati sewaktu menggunakan perkakas
kerana terdapat stim yang keluar.
Muncung kepala penstim boleh menjadi amat panas dan
menyebabkan kelecuran jika tersentuh.
Cabut plag perkakas sewaktu mengisi dan membersihkannya.
Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan rumah tangga sahaja.
Jangan sekali-kali seret atau tarik perkakas di atas lantai.
Jangan letakkan tapak penstim di atas meja atau kerusi tetapi lebih
baik meletakkan tapak penstim di atas lantai semasa digunakan.
Jika hos membentuk bentuk U, stim akan memeluwap di dalam hos.
Ini akan menyebabkan stim atau titisan air yang tidak sekata keluar
dari kepala penstim.
Stim mungkin merosakkan atau menyebabkan perubahan warna
pada kemasan dinding atau pintu tertentu.
Jangan gunakan perkakas apabila tangki air kosong.
Jangan buka tombol pembersihan kerak apabila perkakas
DIHIDUPKAN. Ikut cadangan manual arahan untuk tempoh perkakas
anda perlu disejukkan sebelum membukanya.
AWAS: Air panas!
-
Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan
dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
--
경고
제품을 전원에 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이
일치하는지 확인하십시오 .
플러그 , 전원 코드 또는 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있거나 제품을
떨어뜨렸거나 물이 새는 경우 사용하지 마십시오 .
제품을 DC 전원에 연결하지 마십시오 .
검사 또는 수리가 필요한 경우에는 항상 필립스 서비스 지정점으로
문의하십시오 . 품질 보증이 무효화되므로 , 제품을 직접 수리하지 마십시오 .
전원 코드가 손상된 경우 , 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는
필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오 .
제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오 .
8 세 이상의 아이들과 신체적 , 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과
지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여
안전하게 사용할 수 있도록 지침을 숙지하고 관련 위험을 인식해야 합니다 .
스팀 분사를 마쳤을 때 , 물탱크에 물을 채우거나 버릴 때 , 제품을
청소하거나 헹굴 때 , 제품을 사용하다가 잠시라도 자리를 비울 때는 벽면
콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오 .
제품과 전원 코드는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 보호자의 감독이 필요합니다 .
어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오 .
제품은 반드시 접지된 벽면 콘센트에 연결하십시오 .
제품이 켜지면 석회질 제거 조절기를 열지 마십시오 . 열기 전에 사용
설명서에 나와 있는 제품을 식히는 시간에 대한 권장 사항을 따르십시오 .
제품이 뜨겁거나 전원에 연결되어 있을 경우 스티머 헤드를 표면 위에 올려
놓지 마십시오 .
스팀기가 작동할 때 전원 코드가 뜨거운 스팀에 닿지 않게 하십시오 .
물탱크를 채운 후 제품을 사용할 때는 물탱크를 잠그십시오 .
플러그와 같은 기술적 특성을 가진 전원 콘센트에만 플러그를 꽂아야 합니다 .
제품 작동 중에는 스티머 헤드를 흔들지 마십시오 .
주의
전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오 .
스티머를 사용하는 동안 노즐에서 뜨거운 스팀이나 뜨거운 물이 샐 수
있으니 주의하십시오 . 스팀과 뜨거운 물은 화상을 입을 수 있습니다 .
스팀이 방출되므로 제품 사용 시에는 주의해야 합니다 .
스티머 헤드의 노즐은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을
수도 있습니다 .
주입 및 세척 시에는 제품의 전원을 분리하십시오 .
본 제품은 가정용입니다 .
바닥에서 제품을 끌거나 당기지 마십시오 .
사용 시 스티머를 테이블이나 의자 위에 두지 말고 바닥에 두십시오 .
호스가 U 자 형태로 구부러지면 호스 안쪽에 스팀이 응결되어 고이게
됩니다 . 이로 인해 스티머 헤드에서 스팀이 고르게 분사되지 않거나
물방울이 떨어질 수 있습니다 .
스팀으로 인해 특정 벽 또는 도어 마감이 손상되거나 변색될 수 있습니다 .
물탱크가 비어 있을 때는 제품을 사용하지 마십시오 .
제품이 켜지면 석회질 제거 조절기를 열지 마십시오 . 열기 전에 사용
설명서에 나와 있는 제품을 식히는 시간에 대한 권장 사항을 따르십시오 .
주의 : 물이 뜨겁습니다 !
--
EMF(전자기장)
이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.
재활용
-
Medan elektromagnet (EMF)
수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된
재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이를 통해 환경 보호에 동참하실 수
있습니다.
품질 보증 및 서비스
보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우, www.philips.com/support를
방문하거나 제품 보증서를 참고하십시오.
Kitar semula
Jangan buang produk dengan sisa rumah biasa di akhir hayatnya,
sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula.
Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.
Jaminan & Servis
Jika anda memerlukan maklumat atau sokongan, sila lawati www.philips.
com/support atau baca risalah jaminan sedunia yang berasingan.
ภาษาไทย
ข้อมูลเบื้องต้น
1
ขอแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ใหม่และต้อนรับเข้าสู่โลกของฟิลิปส์! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่
www.philips.com/welcome
ข้อสำ�คัญ
โปรดอ่านข้อมูลที่สำ�คัญอย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องและเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงใน
ภายหลัง
---------
--
------------
----------
อันตราย
ก่อนใช้งานโปรดตรวจสอบแรงดันไฟที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับแรงดันไฟที่ใช้ภายในบ้า
นหรือไม่
ห้ามใช้งานเครื่องหากพบว่าปลั๊กไฟ สายไฟ หรือตัวเครื่องเกิดชำ�รุดเสียหาย
หรือหากเครื่องตกกระแทกหรือมีรอยรั่ว
อย่าเชื่อมต่อเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟโดยตรง
ให้นำ�เครื่องไปที่ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจากฟิลิปส์เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม
อย่าพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะ
หากสายไฟชำ�รุด ควรนำ�ไปเปลี่ยนที่บริษัท Philips หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก
Philips หรือบุคคลที่ผ่านการรับรองดำ�เนินการเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
ห้ามเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
เด็กอายุ 8 ปีและมากกว่า และผู้ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ
หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้
โดยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำ�แนะนำ�ในการใช้งานที่ปลอดภัยและเข้าใจถึงอัน
ตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
เมื่อการพ่นไอน้ำ�สิ้นสุดแล้ว, เมื่อคุณเติมน้ำ�ลงในแท้งค์น้ำ�หรือเทน้ำ�ออก,
เมื่อคุณทำ�ความสะอาดเครื่องและล้าง และเมื่อต้องปล่อยเครื่องพ่นไอน้ำ�ไว้แม้ช่วงเวลาสั้นๆ
ให้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับบนผนัง
เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำ�เครื่องนี้ไปเล่น
ห้ามไม่ให้เด็กทำ�ความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล
เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
อย่าเปิดปุ่ม De-Calc เมื่อเปิดเครื่องอยู่ ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนคู่มือคำ�แนะนำ�ในเรื่องเวลาที่ใช้ใ
นการเย็นตัวก่อนเปิด
อย่าวางเครื่องบนพื้นผิวที่สัมผัสกับหัวพ่นไอน้ำ�ขณะที่เครื่องร้อน
หรือเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับปลั๊กไฟ
อย่าให้สายไฟสัมผัสกับไอร้อนขณะเครื่องกำ�ลังทำ�งาน
ปิดแท้งค์น้ำ�ให้สนิทหลังจากเติมน้ำ�แล้ว และในระหว่างการใช้งาน
ปลั๊กไฟต้องเสียบกับเต้ารับที่มีคุณลักษณะทางเทคนิคเหมือนเดิมกับปลั๊กไฟเท่านั้น
ห้ามเขย่าหัวพ่นไอน้ำ�ในขณะที่เครื่องกำ�ลังทำ�งาน
ข้อควรระวัง
หมั่นตรวจสอบสายไฟให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงการชำ�รุด
ให้ระวังไอความร้อน และน้ำ�ร้อนที่ออกมาจากหัวพ่นของเครื่องพ่นไอน้ำ�ขณะใช้งาน
ไอและน้ำ�ร้อนทำ�ให้เกิดแผลพุพองได้ ควรใช้ความระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์
เนื่องจากมีการปล่อยไอน้ำ�
หัวพ่นของเครื่องพ่นไอน้ำ�มีความร้อนสูงและอาจทำ�ให้เกิดแผลพุพองได้หากสัมผัส
ถอดปลั๊กเครื่องระหว่างการเติมน้ำ�และทำ�ความสะอาด
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำ�หรับการใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น
อย่าลาก หรือดึงเครื่องบนพื้น
อย่าวางฐานเครื่องพ่นไอน้ำ�บนโต๊ะ หรือเก้าอี้แต่ให้วางฐานเครื่องพ่นไอน้ำ�ไว้ที่พื้นในระหว่าง
การใช้งาน
หากท่อยางเป็นรูปตัว U ไอน้ำ�จะกักเก็บอยู่ในท่อยาง เป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดไอน้ำ�ผิดปกติ
หรือมีหยดน้ำ�ออกมาจากหัวพ่นไอน้ำ�
ไอน้ำ�อาจทำ�ให้กำ�แพงหรือประตูเกิดความเสียหายหรือทำ�ให้สีซีดจาง
ห้ามใช้เครื่องเมื่อน้ำ�ในแท้งค์หมด
อย่าเปิดปุ่ม De-Calc เมื่อเปิดเครื่องอยู่ ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนคู่มือคำ�แนะนำ�ในเรื่องเวลาที่ใช้ใ
นการเย็นตัวก่อนเปิด
ข้อควรระวัง: น้ำ�ร้อน!
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF)
การรีไซเคิล
ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปเมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว แต่ควรน
ำ�ไปทิ้งที่จุดรวบรวมขยะเพื่อการนำ�กลับไปใช้ใหม่ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
การรับประกันและการบริการ
หากคุณต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com/support หรือ
อ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก
한국어
소개
필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스에서 제공하는 지원 혜택을
받으시려면 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록해 주십시오.
중요함
본 제품을 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수
있도록 잘 보관하십시오.
-
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
คำ�เตือน
ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ
--
2
ห้ามจุ่มตัวเครื่องลงในน้ำ�หรือของเหลวใดๆ หรือเปิดน้ำ�ก๊อกไหลผ่านตัวเครื่อง
--
Bahaya
Jangan sekali-kali merendam perkakas di dalam air atau sebarang
cecair lain, ataupun membilasnya di bawah paip.
Amaran
Pastikan bahawa voltan yang dinyatakan pada perkakas sepadan
dengan voltan sesalur tempatan anda.
Jangan gunakan perkakas jika plag, kord sesalur kuasa atau perkakas
menunjukkan kerosakan yang nyata atau jika perkakas telah terjatuh
atau bocor.
Jangan sambungkan perkakas terus ke bekalan semasa.
Sentiasa kembalikan perkakas ke pusat servis yang disahkan oleh
Philips untuk mendapatkan pemeriksaan atau pembaikan. Jangan cuba
baiki perkakas itu sendiri, kerana jaminannya akan menjadi tidak sah.
Jika kord sesalur kuasa rosak, pastikan kord digantikan oleh Philips,
pusat servis yang disahkan oleh Philips atau orang yang layak sahaja
untuk mengelakkan bahaya.
Jangan biarkan perkakas tanpa dijaga apabila ia bersambung
dengan sesalur kuasa.
Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun
dan ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal, deria atau
mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka
diberi pengawasan dan arahan berkaitan penggunaan perkakas
secara selamat dan memahami bahaya yang mungkin berlaku.
Apabila anda selesai mengukus, mengisi atau mengosongkan tangki air,
membersihkan dan membilas perkakas serta meninggalkan perkakas
walau untuk sebentar, tanggalkan plag sesalur kuasa dari soket dinding.
Jauhkan perkakas dan kord sesalur kuasanya dari capaian kanak-kanak.
Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka
tidak bermain dengan perkakas ini. Pembersihan dan penyenggaraan
tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
Sambungkan perkakas hanya kepada soket dinding yang dibumikan.
Jangan buka tombol pembersihan kerak apabila perkakas
DIHIDUPKAN. Ikut cadangan manual arahan untuk tempoh perkakas
anda perlu disejukkan sebelum membukanya.
Jangan letakkan perkakas pada permukaan di mana kepala penstim
menyentuh permukaan semasa perkakas sedang panas atau
disambungkan ke sesalur kuasa.
Jangan biarkan kord sesalur kuasa bersentuhan dengan stim panas
apabila perkakas sedang beroperasi.
Pastikan tangki air sentiasa tertutup selepas mengisinya dan sewaktu
menggunakan perkakas.
Plag perlu dipasang pada salur keluar kuasa dengan ciri teknikal
yang sama dengan plag sahaja.
Jangan goncang kepala penstim apabila perkakas sedang digunakan.
--
Giới thiệu
Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được
lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại
www.philips.com/welcome.
如需相關資訊或支援,請造訪 www.philips.com/support,或另行參閱全球
保證書。
简介
弃置产品时,请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃,应将其
交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。
Bahasa Melayu
简体中文
--
如果您需要信息或支持,请访问 www.philips.com/
support 或阅读单独的全球保修卡。
保固與服務
恭喜您购买了您的产品,欢迎您来到
能充分享受飞利浦提供的支持,请在
welcome 上注册您的产品。
回收
保修与服务
電磁場 (EMF)
本飛利浦產品符合所有電磁場暴露的相關適用標準和法規。
--
本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。
--
注意:熱水!
--
--
注意:热水!
电磁场 (EMF)
簡介
感謝您購買本產品。歡迎來到飛利浦的世界! 請至 www.philips.com/
welcome 註冊您的產品,以獲得飛利浦提供的完整支援。
警告
定期检查电线,防范潜在的危害。
使用过程中,请注意从蒸汽挂烫机喷嘴冒出的热蒸汽和热水。
蒸汽和热水可能会导致烫伤。使用本产品时应当心蒸汽喷射。
蒸汽挂烫机蒸汽喷头的喷嘴会变得非常烫,触摸可能会导致
烫伤。
注水和清洁时,请拔下设备的电源插头。
本产品仅限于家用。
切勿在地板上拖拉本产品。
切勿将蒸汽挂烫机底座放置在桌面或椅子上,使用过程中,
请将蒸汽挂烫机底座放在地板上。
如果蒸汽输送管处于 U 形状态,则蒸汽会在输送管内冷凝。
从而导致蒸汽输出不连贯或蒸汽喷头中滴出水滴。
蒸汽可能损坏或导致某些墙体或门褪色。
水箱为空时,请勿使用产品。
请勿在产品开启时打开除垢旋钮。打开之前,请先遵循说明
手册建议的冷却时间。
--
---
繁体中文
MS
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Caution
Check the mains cord regularly for possible damage.
Beware of hot steam and hot water that comes out from steamer
nozzle during use. Steam and hot water can cause burns. Care should
be taken when using the appliance due to the emission of steam.
The nozzle of steamer head can become extremely hot and may
cause burns if touched.
Unplug the appliance during filling and cleaning.
This appliance is intended for household use only.
Never drag or pull the appliance across the floor.
Do not place the steamer base on top of table or chair but rather
keep the steamer base on the floor during usage duration.
If the hose forms a U shape, steam condenses in the hose. This causes
irregular steam or water droplets to come out of the steamer head.
Steam may damage or cause discolouration of certain wall or door
finishes.
Do not use the appliance when the water tank is empty.
Do not open the de-calc knob when the appliance is ON. Follow
instruction manual recommendation on the cooling time before opening.
--
VI
a
b
c
d
e
f
g
h
i
Warning
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the
local mains voltage before you connect the appliance.
Do not use the appliance if the plug, mains cord or the appliance itself
shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
Do not connect the appliance to a direct current supply.
Always return the appliance to a service centre authorised by Philips
for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance
yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
If the mains cord is damaged you must have it replaced by Philips, a
service centre authorized by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities
or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved.
When you have finished steaming, when you fill or empty the water tank,
when you perform cleaning and rinsing and when you leave the appliance
even for a short while, remove the mains plug from the wall socket.
Keep the appliance and its mains cord out of reach of children.
Children should be supervised to ensure that they do not play with
the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Only connect the appliance to an earthed wall socket.
Do not open the de-calc knob when the appliance is ON. Follow
instruction manual recommendation on the cooling time before opening.
Do not place the appliance on a surface with the steamer head touching
the surface while the appliance is hot or connected to the mains.
Do not let the mains cord come into contact with hot steam when
the appliance is in operation.
Keep the water tank closed after filling it and while using the appliance.
The plug must be plugged to a power outlet of the same technical
characteristics of the plug only.
Do not shake the steamer head while the appliance is in operation.
-
如果插头、电源线或产品本身已经明显损坏,或产品曾坠落
或出现渗漏,请勿再使用产品。
切勿将产品连接到直流电源。
本产品应送往由飞利浦授权的服务中心检查或修理。请不要
尝试自己修理产品,否则产品维修保证书将会无效。
如果电源线损坏,为避免危险,必须由飞利浦、飞利浦授权
的服务中心或类似的专职人员来更换。
电源接通期间,使用者不得离开。
8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有
障碍或缺乏相关经验和知识的人士请在他人监督或指导下使
用,以确保他们安全使用,并且让他们明白相关的危害。
当完成熨烫、为水箱加水或清空水箱、清洁和冲洗产品以及
短时间离开产品时,请从电源插座上拔下电源插头。
将产品和电源线放在儿童接触不到的地方。
应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。不要让儿童在无人
监督的情况下进行清洁和保养。
产品只能使用带接地线的插座。
请勿在产品开启时打开除垢旋钮。打开之前,请先遵循说明
手册建议的冷却时间。
如果产品很烫或已连接到电源,将产品放置在表面上时,
切勿让蒸汽喷头接触表面。
产品工作期间,切勿让电源线与高温蒸汽接触。
水箱注水之后以及使用设备时,水箱须保持封闭。
必须将插头插入技术特性与插头相同的电源插座中。
产品工作期间,请勿摇晃蒸汽喷头。
위험
제품을 물 또는 다른 액체에 절대 담그거나 헹구지 마십시오 .
GC517
GC523
ENThe board provides backing support to enhance the steaming
performance.
Note: Do not wash the board cover as it may damage the foam
material
TC
熨燙板能提供輔助支撐,讓蒸氣熨燙的效果更好。
備註:請勿清洗熨燙板套,泡棉材質可能因此受損
SC
熨衣板可以提供支撑以增强熨烫效果。
注意:不要清洗熨衣板罩,因为这可能会损坏泡沫材料
VI
Ván lót để đỡ phía sau giúp tăng cường hiệu suất ủi hơi.
L ưu ý: Không giặt vỏ bọc ván lót vì có thể làm hỏng chất liệu xốp
MSPapan menyediakan sokongan menegak untuk meningkatkan
prestasi penstiman.
Nota: Jangan cuci alas papan kerana ini boleh merosakkan bahan
busa
THแผ่นรองรีดช่วยรองรับด้านหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปล่อยไอน้ำ�
หมายเหตุ: ห้ามล้างทำ�ความสะอาดผ้ารองรีด เนื่องจากอาจทำ�ให้โฟมเกิดความเสียหาย
KO
다림판은 뒷면을 지지해주므로 다림질 성능이 개선됩니다.
참고: 폼 소재를 손상시킬 수 있으므로 다림판 덮개를 세척하지
마십시오.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising