Philips | GC320/05 | Owner's Manual | Philips Steam&Go Bàn ủi hơi cầm tay GC320/05 Hướng dẫn sử dụng

Philips Steam&Go Bàn ủi hơi cầm tay GC320/05 Hướng dẫn sử dụng
GC320
GC310
Steam&Go
User manual
คมือผใช
Petunjuk Penggunaan
Hướng dẫn sử dụng
사용 설명서
使用手冊
Manual pengguna
用户手册
3
19
4
21
7
22
9
23
12
27
16
2
3
4
ENDo not use your bare hand as a
supporting surface when you steam.
Pull the sides of the garment to stretch it.
IDJangan menggunakan tangan kosong sebagai
landasan pendukung saat menguapi.
Tarik sisi pakaian untuk merentangkannya.
KO
MS
팀 다리미를 사용할 때는 맨손으로
스
옷감을 잡지 마십시오. 옷감의 끝을
잡아당겨 펴십시오.
THอยาใชมือเปลาในการรองพื้นผิวเมื่อคุณใชไอน
ดึงดานขางของเสื้อผาเพื่อยืดใหตึง
VI
hông dùng tay trần của bạn làm bề mặt
K
đỡ khi ủi hơi. Kéo căng vải ở góc.
ZH-T
行蒸氣熨燙時,請勿直接以未受保
進
護的手作為支撐平面。 拉扯衣物兩
側,讓它展開攤平。
ZH-S
熨烫时请不要用手作为支撑面。
拉紧衣物的侧边以将其展开。
Jangan gunakan tangan anda sebagai
permukaan sokongan semasa anda
menstim pakaian. Tarik sisi pakaian untuk
menegangkannya.
5
ENDo not use the appliance on an ironing
board, horizontal surface or hold it upside
down, this causes inconsistent steam.
Always hold the steamer in an upright
position during usage for the best steam
performance.
IDJangan gunakan alat pada papan setrika,
permukaan horizontal atau memegangnya
terbalik, karena menyebabkan uap tidak
konsisten. Selalu pegang penguap pada
posisi vertikal saat pemakaian untuk kinerja
uap terbaik.
KO스팀이 고르게 분사되지 않을 수
있으므로 다림판이나 평평한 곳 또는
거꾸로 든 상태에서 제품을 사용하지
마십시오. 스팀을 제대로 분사하려면
스티머를 항상 위쪽으로 향하게 들고
사용하십시오.
MS
6
Jangan gunakan perkakas pada papan seterika,
permukaan mendatar atau memegangnya
secara terbalik, ini menyebabkan stim yang
tidak konsisten. Sentiasa pegang penstim
secara menegak semasa penggunaan untuk
prestasi stim terbaik.
TH
อยาใชเครื่องบนโตะรองรีด พื้นผิวแนวราบหรือถือเครื่องหงาย
ขึ้น เนื่องจากอาจทำ�ใหการพนไอนไมสมเสมอ ใหถือเครื่องพน
ไอนในแนวตั้งระหวางการใชงานเสมอ เพื่อใหมีประสิทธิภาพดใน
การพนไอนที่ดีที่สุด
VI
Không sử dụng thiết bị trên ván ủi, bề mặt
nằm ngang hoặc lộn ngược thiết bị, làm
như vậy sẽ tạo ra hơi nước không đều.
Luôn giữ bàn ủi hơi nước ở vị trí thẳng
đứng khi sử dụng để có được hiệu suất ủi
hơi tốt nhất.
ZH-T
請勿在熨燙板與水平面上使用本產
品,或將本產品上下顛倒使用,如此
會導致蒸氣不順。使用時,請務必以
直立方向持握蒸氣機,以達到最佳蒸
氣效能。
ZH-S
请勿在熨衣板、水平表面上使用本产
品,或将其翻转过来使用,这会导致
蒸汽不稳定。使用时,请务必以垂直
姿态持握蒸汽挂烫机,以获得最佳的
蒸汽性能。
ENYour appliance has been designed to be
used with tap water. In case you live in an
area with hard water, fast scale build-up
may occur. Therefore, it is recommended
to use distilled or demineralized water to
prolong the lifetime of your appliance.
o not add perfume, water from tumble
D
dryer, vinegar, magnetically treated water
(e.g., Aqua+), starch, descaling agents, ironing
aids, chemically descaled water or other
chemicals as they may cause water spitting,
brown staining or damage to your appliance.
IDAlat Anda dirancang untuk digunakan dengan
air keran. Jika Anda tinggal di area dengan
kesadahan air yang tinggi, kerak akan cepat
terbentuk. Karena itu, disarankan untuk
menggunakan air suling atau tanpa campuran
mineral untuk memperpanjang masa pakai alat.
Jangan tambahkan parfum, air dari pengering
pakaian, cuka, air magnetik (misalnya
Aqua+), kanji, zat pembersih kerak, pelicin
pakaian, air bebas kerak dengan proses
kimia, atau bahan kimia lain karena dapat
menyebabkan air menyembur, noda cokelat,
atau kerusakan pada alat.
KO
제품은 수돗물을 사용할 수
이
있도록 설계되었습니다. 사용 지역의
수돗물이 심한 경수일 경우 석회질이
더 빨리 생성될 수 있습니다. 따라서
증류수나 정수된 물을 사용하면
제품의 수명이 연장됩니다.
리미에 향수, 회전식 건조기의 물,
다
식초, 자기 처리된 물(예: Aqua+),
풀, 석회질 제거제, 다림질 보조제,
이물질 제거용 화학 약품이나
기타 화학 약품을 넣지 마십시오.
물이 튀거나 갈색 얼룩이 생기거나
다리미가 손상될 수 있습니다.
MS
erkakas anda telah direka bentuk untuk
P
digunakan dengan air paip. Jika anda
tinggal di kawasan dengan air terlalu keras,
pembentukan karat yang cepat mungkin
berlaku. Maka, anda disyorkan untuk
menggunakan air suling atau air tanpa mineral
untuk memanjangkan hayat perkakas anda.
Jangan tambah minyak wangi, air dari
mesin pengering, cuka, air yang dirawat
secara magnet (misalnya, Aqua+), kanji,
agen penanggal kerak, bahan bantu
penyeterikaan, air yang dinyahkerak secara
kimia atau bahan kimia lain kerana ia boleh
menyebabkan air berdetus, kesan kotoran
perang atau kerosakan pada perkakas anda.
TH
เครื่องของคุณไดรับการออกแบบมาใหใชกับนประปา หากคุณ
อาศัยอยในพื้นที่ที่นกระดางมาก อาจเกิดตะกรันสะสมอยางรวดเร็ว
ดังนั้นขอแนะนำ�ใหใชนกลั่นหรือนปราศจากแรธาตุเพื่อยืดอายุ
การใชงานของเครื่อง
อยาใสนหอม นจากเครื่องอบผา นสมสายชู นที่เปนผลจากพลัง
งานแมเหล็ก (เชน Aqua+) แปง นยาขจัดคราบตะกรัน นยารีด
ผาเรียบ ผลิตภัณฑสำ�หรับการรีดผาหรือสารเคมีอื่นๆ เนื่องจากอาจ
ทำ�ใหนกระเด็น เกิดคราบสีนตาล หรือทำ�ใหเครื่องเสียหายได
VI
hiết bị của bạn đã được thiết kế để sử
T
dụng nước máy. Trong trường hợp bạn
sống tại khu vực có nước rất cứng, việc
tích tụ cặn nhanh sẽ xảy ra. Vì vậy, chúng
tôi khuyên bạn nên sử dụng nước cất để
kéo dài tuổi thọ của thiết bị.
hông thêm nước hoa, nước từ máy sấy
K
đảo, giấm, nước đã khử từ tính (ví dụ:
Aqua+), hồ vải, chất làm sạch cặn, chất phụ trợ ủi, nước đã được tẩy sạch bằng hóa
chất hoặc các hóa chất khác do các chất
này có thể gây tình trạng phun nước, ố
vàng hoặc làm hỏng thiết bị của bạn.
7
ZH-T
的產品乃專為搭配自來水使用而設
您
計。如果您居住的地區水質硬度高,
產品可能會快速累積水垢。因此,我
們建議您使用蒸餾水或軟水,以延長
產品的使用壽命。
勿將香水、滾筒式烘乾機的水、
請
醋、磁化水 (例如 Aqua+)、澱粉、除
垢劑、熨燙添加劑、經化學除垢的水
或其他化學物質加入產品中,否則可
能造成水噴濺、溢漏、產生棕色汙垢
或產品損害。
1
8
2
ZH-S
据设计,您的产品适合使用自来水。
根
如果您所居住的区域水质很硬,水垢积
聚会非常快。因此,建议使用蒸馏水或
软化水以延长产品的使用寿命。
勿加入香水、转筒式干燥机中的
请
水、醋、磁处理水(如 Aqua+)、
淀粉、除垢剂、熨衣剂、化学除垢水
或其他化学物质,这些会造成喷水、
留下棕色污渍或损坏产品。
3
ENThe light goes on when the steamer is
plugged in.
KO스티머가 전원에 연결되면 표시등이
켜집니다.
It takes approximately 45 seconds for the
steamer to heat up sufficiently and be
ready for use.
분히 예열되어 스티머를 사용할
충
준비가 되려면 약 45초 정도
걸립니다.
When steam is ready, direct the steam
away for a few seconds before you begin
your session, as the initial steam may
contain water droplets.
팀을 처음 분사하면 물방울이
스
떨어질 수 있습니다. 스팀 다리미를
사용할 준비가 되면 다림질을
시작하기 전에 몇 초간 스팀을 다른
곳에 분사해 보십시오.
If there are any water droplets on the
steamplate, wipe it off with a cloth before
you steam.
팀 열판에 물방울이 있으면
스
다림질하기 전에 천으로
닦아내십시오.
The steaming process can create small wet
spots in the garment. The garment may
also be slightly damp due to the steam.
팀 다림질을 하면 옷에 약간의
스
젖은 얼룩이 생길 수 있습니다. 또한
스팀을 분사하면 옷이 약간 축축해진
느낌이 들 수 있습니다.
After your session, leave your garment out
to dry before you keep or wear it.
팀 다림질을 한 후에는
스
옷을 보관하거나 입기 전에
건조시키십시오.
IDLampu menyala saat penyembur uap telah
tersambung ke arus listrik.
Perlu kurang lebih 45 detik agar penguap
cukup panas dan siap digunakan.
Bila uap sudah siap, jauhkan uap beberapa
detik sebelum memulai sesi penguapan,
karena uap awal mungkin mengandung titiktitik air.
Jika terdapat butiran air pada pelat penguap,
seka dengan kain sebelum Anda melakukan
penguapan.
Proses penguapan dapat menyebabkan titik
basah kecil pada pakaian. Pakaian mungkin
juga sedikit lembab akibat uap.
Setelah penguapan, biarkan pakaian kering
sebelum menyimpan atau mengenakannya.
MS
Lampu menyala apabila plag penstim dipasang.
Penstim mengambil masa 45 saat untuk
menjadi cukup panas dan sedia digunakan.
Apabila stim sudah sedia, arahkan stim ke
arah lain selama beberapa saat sebelum
anda memulakan sesi anda, kerana stim
awal mungkin mengandungi titisan air.
Jika terdapat sebarang titisan air pada plat
stim, lapnya dengan kain sebelum anda
menstim pakaian.
Proses stim boleh mewujudkan tompok
basah yang kecil dalam pakaian. Pakaian
juga mungkin menjadi sedikit lembap
disebabkan stim.
Selepas sesi anda, biarkan pakaian anda
kering sebelum anda menyimpan atau
memakainya.
9
TH
ไฟติดสวางขึ้นเมื่อเสียบปลั๊กเครื่องพนไอน
ZH-T
讓蒸氣機充分加熱並準備就緒,
要
約需 45 秒的時間。
เครื่องพนไอนจะใชเวลาในการทำ�ความรอนที่มีประสิทธิภาพ
ประมาณ 45 วินาที จากนั้นจะพรอมใชงาน
於初始蒸氣可能含有水滴,因此蒸
由
氣準備好時,請先將蒸氣導向他處幾
秒,再開始蒸燙。
เมื่อไอนพรอมใชงาน ใหพนไอนออกสักครกอนเริ่มการใชงาน
เนื่องจากไอนระยะแรกอาจมีนละอองน
หากมีละอองนบนแผนไอน ใหเช็ดออกดวยผากอนที่จะเริ่มพนไอน
果蒸氣盤上有任何水滴,請先用布
如
擦拭乾淨後,再開始蒸燙。
กระบวนการพนไอนสามารถทำ�ใหมีรอยเปยกบนผาได เนื้อผาอาจ
หมาดเล็กนอยเนื่องจากไอน
燙過程可能在衣物上產生小水印。
蒸
衣物也可能因為蒸氣而微濕。
หลังจากการพนไอน ปลอยผาใหแหงกอนจัดเก็บหรือสวมใส
VI
Khi hơi nước đã sẵn sàng, trỏ hơi nước ra
xa trong vài giây trước khi bắt đầu ủi, vì
hơi nước ban đầu có thể chứa nước đọng
thành giọt.
ếu còn nước đọng thành trên tấm hơi,
N
hãy lau sạch nước bằng khăn trước khi
ủi hơi.
10
燙後,請將衣物晾乾後再行收納或
蒸
穿著。
Đèn bật sáng khi bàn ủi hơi được cắm điện.
ất khoảng 45 giây để bàn ủi hơi đủ nóng
M
và sẵn sàng sử dụng.
蒸氣機插電時,指示燈會亮起。
ZH-S
汽挂烫机接通电源后,指示灯亮起。
蒸
汽挂烫机充分加热并准备就绪约需
蒸
45 秒。
汽就绪后,请将蒸汽朝向其它方向
蒸
几秒钟然后再开始熨烫,因为开始的
蒸汽可能包含水滴。
果蒸汽板上有水滴,请在蒸汽熨烫
如
之前用布擦拭。
uá trình ủi hơi có thể tạo ra những vết
Q
ướt nhỏ trên quần áo. Quần áo cũng có
thể hơi ẩm sau khi ủi hơi.
汽熨烫过程可能在衣物上留下小湿
蒸
点。衣物也会因为蒸汽而适成轻微潮
湿。
S au khi ủi hơi, hãy để quần áo khô trước
khi cất đi hoặc mặc quần áo.
烫之后,请让衣物干燥后再收起或
熨
穿着。
1
2
3
11
ENYou can dewrinkle garments more easily
if you spread the laundry properly after
you have washed it. Hang the garments on
hangers to dry them with fewer wrinkles.
IDAnda dapat lebih mudah menghilangkan
kerut pada pakaian jika Anda menggelar
kain dengan baik setelah mencucinya.
Gantung pakaian pada hanger agar kering
dan tidak terlalu berkerut.
KO의류를 세탁한 후 쫙 펴서 말리면
스티머로 주름을 펴기가 더 쉽습니다.
의류에 주름이 덜 가도록 옷걸이에
세탁물을 걸어서 말리십시오.
MS
Anda boleh menghilangkan kedut
pakaian dengan lebih mudah jika anda
menyebarkan cucian dengan sempurna
selepas anda mencucinya. Gantung
pakaian pada penggantung pakaian untuk
mengeringkannya dengan kurang kedutan.
TH
คุณสามารถขจัดรอยยับของผาไดงายยิ่งขึ้นถาคุณตรึงผาออกใหดี
ภายหลังการซัก ตากเสื้อผาบนไมแขวนจะมีรอยยับนอยลง
VI
Bạn có thể loại bỏ nếp nhăn của quần áo
dễ dàng hơn nếu bạn giũ quần áo đúng
cách sau khi giặt. Treo quần áo lên để phơi
khô quần áo giúp giảm nếp nhăn.
ZH-T
洗衣後若將衣物妥善攤開,
將可更輕鬆地撫平衣物皺摺。
用曬衣架掛曬衣物,亦可減少皺摺。
ZH-S
如果您在洗衣后正确展开衣物,
您为衣物除皱将更轻松。将衣物悬挂
在衣架上晾干以减少褶皱。
12
1
EN
F or shirts with buttons, close the first button
on the collar to help straighten the fabric.
2
When you are steaming, press the steamer
head against the garment. At the same
time, pull the sides of the garment with
your other hand to stretch it.
IDUntuk atasan berkancing, kaitkan kancing
pertama pada kerah untuk membantu
meluruskan kain.
Saat Anda menguapi, tekan kepala penguap
pada pakaian. Pada saat yang sama, tarik
sisi pakaian dengan tangan lain untuk
merentangkannya.
KO단추가 달린 셔츠는 다림질하기
쉽도록 칼라의 첫 번째 단추를
잠급니다.
팀을 분사할 때 스티머 헤드를
스
옷감에 대고 지긋이 누릅니다. 이
때 다른 손으로는 옷감의 끝을 잡아
당겨줍니다.
MS
ZH-T
對有鈕扣的襯衫,扣上衣領上的第
針
一顆鈕扣,有助於拉直布料。
行蒸燙時,請將蒸氣噴頭按壓在衣
進
物上。同時用另一隻手拉扯衣物兩
側,使其展開攤平。
ZH-S
于带纽扣的衬衫,请扣上领口第一
对
颗扣子,有助于令织物更挺直。
汽熨烫时,请将蒸汽喷头按向衣
蒸
物。同时,用另一只手拉紧衣物的侧边
以将其展开。
ntuk baju dengan butang, tutup butang
U
pertama pada kolar untuk membantu
meluruskan fabrik.
Apabila anda menstim, tekan kepala
penstim pada pakaian. Pada masa yang
sama, tarik sisi pakaian dengan tangan lagi
satu untuk menegangkannya.
TH
สำ�หรับเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุม ใหติดกระดุมบนสุดที่คอเสื้อเพื่อชวยยืด
เสนใยผา
เมื่อคุณกำ�ลังใชเครื่องพนไอน ใหกดหัวพนไอนแนบกับเนื้อผา ใน
ขณะเดียวกัน ใหดึงดานขางของเสื้อผาดวยมืออีกดานหนึ่งเพื่อยืดใหตึง
VI
Với áo sơ-mi có cúc, cài cúc đầu tiên ở cổ
để giúp kéo thẳng vải.
Khi bạn ủi hơi, hãy ấn đầu bàn ủi lên vải.
Cùng lúc đó, dùng tay còn lại để kéo giãn vải.
13
ENHold the trigger and move the steamer
horizontally along the collar.
IDTahan pemicu dan gerakkan penguap secara
horizontal sepanjang kerah.
KO스팀 버튼을 누른 채 칼라를 따라
스티머를 수평으로 이동합니다.
MS
Pegang pencetus dan gerakkan penstim
secara mendatar sepanjang kolar.
TH
กดปุ่มใชพลังไอนคางไว และเคลื่อนเครื่องพนไอนไปในแนวนอน
ตามคอเสื้อ
VI
Giữ nút bấm và di chuyển bàn ủi hơi theo
chiều ngang theo cổ.
ZH-T
按住觸動器並沿著衣領水平移動蒸氣
機。
ZH-S
按住开关并沿着领口水平移动蒸汽挂
烫机。
14
3
EN
o steam sleeves, start from the shoulder
T
area and move the steamer head
downwards. Steam while you pull the
sleeve diagonally down with the other hand.
4
IDUntuk menguapi lengan baju, mulailah dari
area bahu dan gerakkan kepala penyembur
uap menurun. Uapi saat Anda menarik
lengan baju secara diagonal dengan tangan
yang lain.
KO소매를 다리려면 스티머 헤드를 어깨
부분에서부터 시작해 아래쪽으로
이동합니다. 다른 손으로 소매를
대각선 아래로 잡아당기면서
다림질합니다.
MS
ntuk menstim lengan baju, mula dari
U
kawasan bahu dan gerakkan kepala penstim
ke arah bawah. Menstim semasa anda
menarik lengan baju secara menyerong ke
bawah dengan satu tangan lagi.
TH
ในการรีดแขนเสื้อ ใหเริ่มจากบริเวณหัวไหล และเลื่อนหัวพน
ไอนลงลาง พนไอนขณะที่คุณใชมืออีกขางหนึ่งดึงแขนเสื้อเปน
แนวทะแยงมุมลงมา
VI
Để ủi hơi tay áo, hãy bắt đầu từ vùng vai
và di chuyển đầu bàn ủi hơi xuống dưới. Ủi
trong khi bạn dùng tay còn lại kéo tay áo
chéo xuống.
ZH-T
若要熨燙袖子,請從肩部開始,
並將蒸氣噴頭向下移動。一邊熨燙,
一邊用另一隻手將袖子往對角線方向
往下拉。
ZH-S
要对袖子进行蒸汽熨烫,请从肩膀区
域开始,并向下移动蒸汽喷头。熨烫
的同时,请用另一只手沿对角线向下
拉衣袖。
15
ENFor shirt pockets, move the steamer head
upwards against the fabric.
IDUntuk kantung baju, gerakkan kepala
penguap ke atas pada kain.
KO셔츠 주머니는 스티머 헤드를 옷감에
대고 위쪽으로 이동합니다.
MS
Untuk poket baju, gerakkan kepala penstim
ke arah atas pada fabrik.
TH
สำ�หรับกระเปาเสื้อเชิ้ต ใหเลื่อนหัวพนไอนขึ้นดานบนยอนเนื้อผา
VI
Với túi áo sơ-mi, di chuyển đầu bàn ủi hơi
lên trên và ấn vào vải.
ZH-T
針對襯衫口袋,請將蒸氣噴頭按壓在
布料上並向上移動。
ZH-S
对于衬衣口袋,请将蒸汽喷头朝向衣
物并向上移动。
1
16
2
5
ENKeep the steamer head a slight distance
away from dresses with frills, ruffles,
ruching or sequins. Use only the steam to
loosen the fabric. You can also steam from
the inside.
3
IDJaga jarak kepala penguap dari gaun dengan
jumbai, kerutan, rajutan, atau payet. Hanya
gunakan uap untuk melemaskan kain. Anda
juga dapat menguapi pakaian dari dalam.
KO프릴, 주름 장식, 루시 장식 또는
스팽글 장식이 달린 원피스의 경우는
스티머 헤드를 원
MS
Jauhkan kepala penstim sedikit daripada
pakaian dengan ropol atau labuci. Hanya
gunakan stim untuk melonggarkan fabrik.
Anda juga boleh menstim pakaian dari
bahagian dalam.
TH
รักษาระยะหางเล็กนอยระหวางหัวพนไอนจากจีบ กลีบ ลูกไม หรือ
เครื่องประดับโลหะ ใชเพียงไอนเพื่อทำ�ใหเนื้อผาคลายตัว คุณสา
มารถพนไอนจากดานในของเสื้อผาได
VI
iữ đầu bàn ủi hơi cách xa một chút với
G
váy có diềm xếp nếp, trang trí xếp nếp
hoặc trang trí kim sa, kim tuyến. Chỉ sử
dụng hơi nước để kéo giãn vải. Bạn cũng
có thể ủi mặt trong của quần áo.
ZH-T
蒸氣噴頭應與洋裝荷葉邊、波浪褶、
百葉褶或亮片保持些許距離。蒸氣只
應用於讓這些布料更蓬鬆。您也可以
從內側進行熨燙。
ZH-S
对于带有装饰、褶边、褶饰或亮片的
女装,请让蒸汽喷头与裙子保持较小
的距离。请仅使用蒸汽来松散织物。
您也可以由内侧用蒸汽熨烫衣物。
17
ENFor dresses with large flat surfaces, press
the steamer head against the fabric and
gently move it along the fabric for best
result.
IDUntuk gaun dengan permukaan datar yang
lebar, tekan kepala penguap pada kain dan
gerakkan perlahan sepanjang kain untuk
hasil terbaik.
KO피스에서 약간 떨어진 곳에서 잡고
옷감이 펴질 정도로만 소량의 스팀을
분사합니다. 옷 안쪽에서부터 스팀을
분사할 수도 있습니다.
MS
Untuk gaun dengan permukaan rata yang
besar, tekan kepala penstim pada fabrik
dan gerakkannya dengan cermat sepanjang
fabrik untuk hasil yang lebih baik.
TH
สำ�หรับชุดกระโปรงซึ่งมีเนื้อที่กวางราบเรียบ ใหกดหัวเครื่องพน
ไอนลงบนเนื้อผา และคอยๆ เลื่อนไปบนเนื้อผาเพื่อใหไดผลลัพธที่
ดีที่สุด
VI
Với váy có bề mặt phẳng rộng, ấn đầu bàn
ủi hơi lên vải và di chuyển nhẹ đầu bàn ủi
hơi dọc theo vải để có kết quả tốt nhất.
ZH-T
針對擁有大片平坦表面的洋裝,請將
蒸氣噴頭按壓在布料上,然後輕輕沿
著布料移動,以達到最佳效果。
ZH-S
对于有较大平整表面的女装,请将蒸
汽喷头按在织物上,并轻轻地沿着织
物的方向移动,以获得最佳效果。
18
4
ENThe brush attachment improves steam
penetration into thick and heavy fabrics
for faster results. This is meant to be used
with steam. Hold the steam trigger and
brush slowly with the bristles touching the
garment.
Note: Always unplug the steamer
before you attach or detach the brush
attachment. Be careful, the steamer head
may still be hot.
IDSikat ini meningkatkan daya tembus uap
ke dalam kain yang tebal dan berat agar
hasilnya lebih cepat. Sikat ini dimaksudkan
untuk digunakan bersama uap. Tahan
pemicu uap dan sikat perlahan dengan bulu
sikat menyentuh pakaian.
Catatan: Selalu cabut steker penyembur uap
sebelum Anda memasang atau melepas
sambungan sikat. Berhati-hatilah, kepala
penyembur uap mungkin masih panas.
KO표면이 넓은 경우는 옷감 위에 스티머
헤드를 대고 옷감을 따라 천천히
이동하면서 다림질하면 구김이 잘
펴집니다.
브러시 액세서리는 스팀의 침투력을
높여 두껍고 무거운 섬유도 빠르게
다림질할 수 있으므로 함께 사용하는
것이 좋습니다. 스팀 버튼을 누른
채로 옷감에 브러시의 빗살을 대고
천천히 문지르십시오.
MS
Pemasangan berus memperbaiki
penembusan stim ke dalam fabrik yang
tebal dan berat untuk hasil yang lebih
cepat. Ini dimaksudkan untuk digunakan
dengan penstim. Tahan pencetus stim dan
berus perlahan-lahan dengan bulu kejur
menyentuh pakaian.
Nota: Sentiasa cabut penstim sebelum
anda menyambung atau menanggalkan
alat tambahan berus. Berhati-hati, kepala
penstim mungkin masih panas.
TH
อุปกรณแปรงทำ�ใหไอนสามารถแทรกไปในเนื้อผาที่หนาและหนัก
ไดรวดเร็วขึ้น ควรใชงานเมื่อเครื่องพรอมพนไอน กดปุ่มใชพลัง
ไอนคางไว แลวเคลื่อนแปรงอยางชาๆ โดยใหขนแปรงสัมผัสเนื้อผา
หมายเหตุ: ถอดปลั๊กเครื่องทำ�ไอนเสมอกอนที่คุณจะติดตั้งหรือถอด
อุปกรณแปรง โปรดระมัดระวังเพราะหัวพนไอนอาจยังรอนอย
VI
Phụ kiện bàn chải cải thiện sự thấm sâu
của hơi nước vào vải dày và nặng giúp ủi
nhanh hơn. Phụ kiện này được thiết kế để
sử dụng với bàn ủi hơi. Giữ nút bấm hơi
nước và chải chậm với sợi cứng tiếp xúc
với vải.
Lưu ý: Luôn rút phích cắm của bàn ủi hơi
trước khi lắp hoặc tháo phụ kiện bàn chải.
Cẩn thận, đầu bàn ủi hơi có thể vẫn còn nóng.
ZH-T
刷配件可改善蒸氣對厚重布料的滲
毛
透力,更快達到效果。設計應與蒸氣
搭配使用。按住蒸氣觸動器,讓刷毛
接觸衣物,一邊緩慢刷動。
注意:安裝或拆下毛刷配件之前,務
必先拔除蒸氣機電源插頭。請小心,
蒸氣噴頭可能還是很燙。
ZH-S
刷附件可增强蒸汽对厚重纤维的渗
毛
入,更快定型。这是为了与蒸汽配合
使用。按住蒸汽开关,用刷毛缓慢刷
拭衣物。
注意:在安装或拆卸毛刷附件之前,
请务必拔掉蒸汽挂烫机的电源插头。
注意,蒸汽喷头可能仍很烫
19
1
ENClean the appliance and wipe any deposits
off the steamer head with a damp cloth
and a non-abrasive liquid cleaning agent.
Note: Never use scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such
as alcohol, petrol or acetone to clean the
appliance.
IDBersihkan alat dan seka sisa kotoran yang
keluar dari kepala penguap dengan kain
lembab dan bahan pembersih cair non abrasif.
Catatan: Jangan sekali-kali menggunakan
sabut gosok, bahan pembersih abrasif atau
cairan agresif seperti alkohol, bensin atau
aseton untuk membersihkan alat.
KO제품을 세척하고 젖은 천에 비마모성
액체 세제를 묻혀 스티머 헤드에 묻은
불순물을 닦아내십시오.
참고: 제품을 세척할 때 수세미,
연마성 세제나 알콜, 휘발유,
아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지
마십시오.
MS
Bersihkan perkakas dan sapu sebarang
mendapan daripada kepala penstim
dengan kain lembap dan agen pencuci
cecair tidak melelas.
Perhatian: Jangan sekali-kali gunakan pad
penyental, agen pembersih yang melelas atau
cecair yang agresif seperti alkohol, petrol atau
aseton untuk membersihkan perkakas.
20
3
2
TH
ทำ�ความสะอาดเครื่องและเช็ดคราบสกปรกออกจากหัวพน
ไอนดวยผาชุบนหมาดและนยาทำ�ความสะอาดที่ไมทำ�ใหเกิด
การกัดกรอน
หมายเหตุ: หามใชแผนใยขัด สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือของเหลวที่มี
ฤทธิ์รุนแรง เชน แอลกอฮอล นมัน หรืออะซีโทน ในการทำ�ความ
สะอาดเครื่องเปนอันขาด
VI
L au chùi thiết bị và lau sạch các chất bụi
bẩn khỏi đầu bàn ủi bằng một miếng vải ẩm
và chất tẩy rửa không mang tính ăn mòn.
Lưu ý: Không sử dụng miếng tẩy rửa, chất
tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những chất
lỏng mạnh như là cồn, xăng hoặc axêtôn
để lau chùi thiết bị.
ZH-T
請使用濕布和非磨蝕性的液態清潔劑
清潔本產品,並擦掉蒸氣噴頭上所有
的沉積物。
注意:切勿使用鋼絲絨、磨蝕性的清
潔劑或侵蝕性的液體 (例如酒精、汽油
或丙酮) 清潔本產品。
ZH-S
用湿布和非腐蚀性液体清洁剂清洁本
产品,并擦去蒸汽喷头中的沉积物。
注意:切勿使用钢丝绒、研磨性清洁
剂或腐蚀性液体(例如酒精、汽油或
丙酮)来清洁产品。
1
2
3
21
ENAlways empty the water tank after use.
IDSelalu kosongkan tangki air setelah
digunakan.
KO사용 후에는 물 탱크를 항상
비우십시오.
MS
Kosongkan tangki air setiap kali selepas
penggunaan.
TH
เทนออกจากแทงคเมื่อใชงานเสร็จทุกครั้ง
VI
Luôn đổ hết nước ra khỏi ngăn chứa nước
sau khi sử dụng.
ZH-T
每次使用後請務必清空水箱。
ZH-S
请在使用后倒干剩余的水。
1
4
22
2
3
5
EN
Problem
Possible cause
Solution
The steamer does not
produce any steam.
The steamer has not heated up sufficiently.
Let the steamer heat up for approx. 45 seconds
before using it.
You have not pressed the steam trigger fully.
Press the steam trigger fully.
The water level in the water tank is too low.
Unplug the steamer and refill the water tank.
The water tank is not in place.
Insert the water tank properly.
You are holding the steamer upside down,
which makes it impossible for the steamer
to get water from the water tank.
Hold the steamer in upright position.
You are holding the steamer in horizontal
position to steam a garment on a flat
surface.
This steamer is designed to be used in upright
position on hanging garments. Do not use the
steamer in horizontal position or on garments
in horizontal position.
The water tank is not in place.
Insert the water tank properly.
The steamer has not heated up sufficiently.
Let the steamer heat up for approx. 45 seconds
before using it.
The steamer produces
a pumping sound/the
handle vibrates.
Water is pumped to the steamer head to
be converted into steam.
This is normal.
The steamer does not
heat up.
There is a connection problem.
Check if the mains plug is inserted properly in
the wall socket and if the wall socket is working
properly.
Masalah
Kemungkinan penyebab
Solusi
Penyembur uap tidak
menghasilkan uap.
Penyembur uap tidak cukup panas.
Biarkan penguap memanas kurang lebih 45
detik sebelum digunakan.
Anda belum menekan pemicu uap secara
penuh.
Tekan pemicu uap secara penuh.
Ketinggian air di tangki air terlalu rendah.
Cabut steker penyembur uap dan isi ulang
tangki air.
Tangki air tidak diletakkan dengan benar.
Masukkan tangki air dengan benar.
Anda memegang penyembur uap secara
terbalik, ini membuat penyembur uap tidak
dapat menyedot air dari tangki air.
Pegang penyembur uap dalam posisi berdiri.
Anda memegang penyembur uap dalam
posisi horizontal untuk menguapi pakaian
pada permukaan yang rata.
Penyembur uap ini dirancang untuk digunakan
dalam posisi berdiri pada pakaian yang digantung. Jangan gunakan penyembur uap dalam
posisi horizontal atau pada pakaian dalam posisi
horizontal.
Tangki air tidak diletakkan dengan benar.
Masukkan tangki air dengan benar.
Penyembur uap tidak cukup panas.
Biarkan penguap memanas kurang lebih
45 detik sebelum digunakan.
Penyembur uap
mengeluarkan bunyi
memompa/pegangannya
bergetar.
Air dipompa ke kepala penyembur uap
untuk dihasilkan menjadi uap.
Hal ini normal.
Penyembur uap tidak
memanas.
Ada masalah sambungan.
Periksa apakah steker listrik dimasukkan ke
stopkontak dinding dengan benar dan apakah
stopkontak dinding bekerja dengan benar.
Water droplets drip
from the steamer head.
ID
Air menetes dari kepala
penyembur uap.
23
KO
문제점
가능한 원인
해결책
스티머에서 스팀이 나
오지 않습니다.
스팀기가 충분히 뜨거워지지 않았
습니다.
스팀 다리미를 약 45초간 예열한 후에 사
용하십시오.
스팀 버튼을 제대로 누르지 않았
습니다.
스팀 버튼을 제대로 누르십시오.
물탱크의 수위가 너무 낮습니다.
스티머의 전원 코드를 뽑고 물탱크를 다
시 채우십시오.
물탱크가 제대로 장착되지 않았
습니다.
물탱크를 제대로 끼우십시오.
스티머를 거꾸로 들고 있으면 물탱
크의 물이 스티머로 흡입되지 않
습니다.
스티머를 똑바로 세우십시오.
평평한 표면에 놓은 옷감에 스팀을
분사하기 위해 스티머를 수평으로
들고 있습니다.
이 스티머는 똑바로 세운 상태로 걸려 있
는 옷감에 사용되도록 설계되었습니다. 스
티머를 수평으로 사용하거나 옷감을 수평
으로 놓고 사용하지 마십시오.
물탱크가 제대로 장착되지 않았
습니다.
물탱크를 제대로 끼우십시오.
스팀기가 충분히 뜨거워지지 않았
습니다.
스팀 다리미를 약 45초간 예열한 후에 사
용하십시오.
스티머에서 펌프 소리
가 나고 손잡이가 떨
립니다.
물이 스티머 헤드로 공급되면서 스
팀으로 변환됩니다.
이는 일반적인 현상입니다.
스티머가 예열되지 않
습니다.
전원 연결에 문제가 있습니다.
벽면 콘센트에 전원 플러그가 제대로 꽂혀
있으며 벽면 콘센트가 제대로 작동하는지
확인하십시오.
Masalah
Penyebab yang mungkin
Penyelesaian
Penstim tidak menghasilkan
sebarang stim.
Penstim tidak memanas dengan
secukupnya.
Biarkan penstim memanas selama lebih kurang
45 saat sebelum menggunakannya.
Anda tidak menekan pencetus stim
sepenuhnya.
Tekan pencetus stim sepenuhnya.
Paras air di dalam tangki terlalu rendah.
Cabut plag penstim dan isi semula tangki air.
Tangki air tiada di tempatnya.
Masukkan tangki air dengan betul.
Anda memegang penstim secara
terbalik, menjadikan penstim tidak dapat
menyedut air daripada tangki air.
Pegang penstim dalam kedudukan menegak.
Anda memegang penstim dalam
kedudukan mendatar untuk menstim
pakaian pada permukaan rata.
Penstim ini direka bentuk untuk digunakan
dalam kedudukan menegak pada pakaian yang
digantung. Jangan gunakan penstim dalam
kedudukan mendatar atau pada pakaian dalam
kedudukan mendatar.
Tangki air tiada di tempatnya.
Masukkan tangki air dengan betul.
Penstim tidak memanas dengan
secukupnya.
Biarkan penstim memanas selama lebih kurang
45 saat sebelum menggunakannya.
Penstim menghasilkan bunyi mengepam/pemegang
bergetar.
Air dipamkan ke kepala penstim untuk
ditukarkan kepada stim.
Ini perkara biasa.
Penstim tidak memanas.
Terdapat masalah sambungan.
Periksa jika plag sesalur kuasa tidak dimasukkan
dengan betul ke soket dinding dan jika soket
dinding berfungsi dengan betul.
스팀기 헤드에서 물방
울이 떨어집니다.
MS
Titisan air menitik dari
kepala penstim.
24
TH
ปญหา
สาเหตุที่เปนไปได
การแกปญหา
เครื่องพนไอนไมสรางไอน
เครื่องพนไอนรอนไมพอ
ปลอยใหเครื่องพนไอนทำ�ความรอนประมาณ 45 วินา
ทีกอนใชงาน
คุณอาจไมไดกดปุ่มใชพลังไอนลงจนสุด
กดปุ่มใชพลังไอนลงจนสุด
แทงคนมีระดับนตเกินไป
ถอดปลั๊กเครื่องพนไอนแลวเติมนลงในแทงคน
แทงคนถูกประกอบไมเขาที่
ประกอบแทงคนใหเขาที่
คุณกำ�ลังถือเครื่องพนไอนกลับหัว ทำ�ใหเครื่อง
ไมสามารถรับนจากแทงคนได
ถือเครื่องพนไอนในแนวตั้ง
คุณกำ�ลังถือเครื่องพนไอนในแนวนอนเพื่อพน
ไอนใสผาบนพื้นราบ
เครื่องพนไอนนี้ถูกออกแบบใหใชในแนวตั้งบนผาที่แข
วนอย หามใชเครื่องพนไอนในแนวนอนหรือใชกับผาที่วาง
ในแนวนอน
แทงคนถูกประกอบไมเขาที่
ประกอบแทงคนใหเขาที่
เครื่องพนไอนรอนไมพอ
ปลอยใหเครื่องพนไอนทำ�ความรอนประมาณ 45 วินา
ทีกอนใชงาน
เครื่องพนไอนมีเสียงสูบน/
ดามจับสั่น
นจะถูกสูบไปที่หัวพนไอนเพื่อเปลี่ยนเปนไอน
เปนเหตุการณปกติ
เครื่องพนไอนไมทำ�ความรอน
มีปญหาเกี่ยวกับการตอสายไฟ
ใหตรวจสอบวาไดเสียบปลั๊กไฟกับเตารับบนผนังเขาที่ดีหรือไม
และตรวจสอบวาเตารับบนผนังทำ�งานเปนปกติหรือไม
Sự cố
Nguyên nhân có thể
Giải pháp
Bàn ủi hơi không phun
hơi nước.
Bàn ủi hơi vẫn chưa đủ nóng.
Để bàn ủi hơi nóng lên trong khoảng 45 giây
trước khi sử dụng.
Bạn vẫn chưa bấm nút bấm hơi nước
hoàn toàn.
Bấm nút bấm hơi nước hoàn toàn.
Mức nước trong ngăn chứa nước quá
thấp.
Rút phích cắm của bàn ủi hơi và đổ nước vào
ngăn chứa nước.
Ngăn chứa nước không ở đúng vị trí.
Lắp ngăn chứa nước đúng cách.
Bạn giữ bàn ủi hơi lộn ngược, khiến cho
bàn ủi hơi không thể hút nước từ ngăn
chứa nước.
Giữ bàn ủi hơi ở vị trí thẳng đứng.
Bạn giữ bàn ủi hơi ở vị trí nằm ngang để
ủi quần áo trên bề mặt phẳng.
Bàn ủi hơi này được thiết kế sử dụng ở vị trí
thẳng đứng với quần áo treo trên mắc. Không
sử dụng bạn ủi hơi ở vị trí nằm ngang hoặc với
quần áo ở vị trí nằm ngang.
Ngăn chứa nước không ở đúng vị trí.
Lắp ngăn chứa nước đúng cách.
Bàn ủi hơi vẫn chưa đủ nóng.
Để bàn ủi hơi nóng lên trong khoảng 45 giây
trước khi sử dụng.
Bàn ủi hơi phát ra tiếng
kêu ộp oạp/tay cầm rung.
Nước được bơm đến đầu bàn ủi hơi để
chuyển thành hơi nước.
Đây là hiện tượng bình thường.
Bàn ủi hơi không nóng lên.
Có sự cố về dây nối hay phích cắm điện.
Hãy kiểm tra xem phích cắm điện có được cắm
đúng cách vào ổ điện không và xem ổ điện có
hoạt động chuẩn xác không.
นหยดออกจากหัวพนไอน
VI
Nước nhỏ giọt từ đầu
bàn ủi.
25
ZH-T
問題
可能原因
解決方法
蒸氣機不會產生蒸氣。
蒸氣機加熱溫度不夠。
使用前,先讓蒸氣機加熱約 45 秒鐘。
您尚未完全按下蒸氣觸動器。
完全按下蒸氣觸動器。
水箱內的水位過低。
拔除蒸氣機插頭,並添加水箱內的水。
水箱沒有正確裝入。
將水箱妥善裝入。
蒸氣機上下顛倒,因此無法從水箱
中取水。
以直立方向持握蒸氣機。
您是以水平方向持握蒸氣機,對平
坦表面上的衣物使用。
此蒸氣機設計以直立方向為吊掛衣物使
用。請勿以水平方向使用蒸氣機,
或將其用在平放的衣物上。
水箱沒有正確裝入。
將水箱妥善裝入。
蒸氣噴頭滴水。
ZH-S
蒸氣機加熱溫度不夠。
使用前,先讓蒸氣機加熱約 45 秒鐘。
蒸氣機發出汲水聲音/握
把震動。
水正被送往蒸氣噴頭轉換成蒸氣。
這是正常現象。
蒸氣機未加熱。
電源連接有問題。
請檢查電源插頭是否正確插入電源插座,
以及電源插座是否可正常運作。
问题
可能的原因
解决方法
蒸汽挂烫机没有产生
蒸汽。
蒸汽挂烫机未充分加热。
让蒸汽挂烫机加热大约 45 秒后再使用。
您没有完全按下蒸汽开关。
完全按下蒸汽开关。
水箱中的水位太低。
拔掉蒸汽挂烫机的电源插头,
然后为水箱加水。
水箱没有放好。
请正确插入水箱。
您倒置了蒸汽挂烫机,导致蒸汽挂
烫机无法从水箱吸水。
请竖直放置蒸汽挂烫机。
您水平放置蒸汽挂烫机以在平坦的
表面上熨烫衣物。
根据设计,本蒸汽挂烫机应以竖直放置的
方式来熨烫悬挂衣物。请勿水平放置蒸汽
挂烫机或熨烫水平放置的衣物。
水箱没有放好。
请正确插入水箱。
有水滴从蒸汽喷头中
滴出。
26
蒸汽挂烫机未充分加热。
让蒸汽挂烫机加热大约 45 秒后再使用。
蒸汽挂烫机会产生抽水
声/手柄震动。
水被抽到蒸汽喷头以转化为蒸汽。
这是正常的。
蒸汽挂烫机不能加热。
接触不良。
检查电源插头是否正确插入电源插座,
以及电源插座是否正常工作。
27
Specifications are subject to change without notice.
©2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 4239.000.8348.2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising