Philips | 46PFL4008S/98 | User guide | Philips 3000 series Slim LED TV 32PFL3008/98 คู่มือผู้ใช้

Philips 3000 series Slim LED TV 32PFL3008/98 คู่มือผู้ใช้
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome
PFL3008
PFL4008
PFL4308
TH คู่มือผู้ใช้
สารบัญ
1 คำ�ประกาศ
2
2 ข้อสำ�คัญ
4
ความปลอดภัย
การเตือนด้านสุขภาพ 3D
การดูแลรักษาจอภาพ
การรีไซเคิล
4
5
5
6
3 ทีวีของคุณ
7
4 การใช้งานทีวี
9
การควบคุมด้านหลัง
รีโมทคอนโทรล
การใช้งานรีโมทคอนโทรล
การเปิดหรือปิดทีวี
การเปลี่ยนช่อง
การดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
การปรับระดับเสียงทีวี
5 การใช้งานทีวี
ขั้นสูง
การเข้าสู่เมนูของทีวี
เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียง
การปรับการตั้งค่า
การใช้ตัวตั้งเวลา
การปรับการตั้งค่า VGA
การเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
จากอุปกรณ์ USB
อัพเดทซอฟต์แวร์ของทีวี
การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่า
จากโรงงาน
7
7
8
9
9
10
10
11
11
11
12
14
14
15
17
17
6 การตั้งช่องทีวี
18
7 การตั้งค่า 3D
20
8 การเชื่อมต่อทีวี
22
9 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
26
การตั้งช่องทีวีโดยอัตโนมัติ
การอัพเดทช่อง
การตั้งช่องทีวีแบบธรรมดา
การเปลี่ยนชื่อช่อง
18
18
18
19
การแปลง 2D เป็น 3D
การปรับการตั้งค่า 3D
20
20
ขั้วต่อด้านหลัง
ช่องเสียบด้านข้าง
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
การใช้งาน Philips EasyLink
22
23
24
25
ความละเอียดในการแสดงผล
มัลติมีเดีย
กำ�ลังเสียง
ความละเอียดในตัว
การปรับสัญญาณ / การรับสัญญาณ / การ
ส่งสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
กำ�ลังไฟ
การยึดทีวีที่สนับสนุน
10 การแก้ไขปัญหา
26
26
26
26
27
27
27
27
28
ปัญหาทั่วไป
ปัญหาเกี่ยวกับช่องทีวี
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับเสียง
ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ HDMI
ปัญหาในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ติดต่อเรา
28
28
28
29
29
29
29
TH
1
1 คำ�ประกาศ
2013© TP Vision Netherlands B.V. สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลจำ�เพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สิน
ของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือ
ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ TP Vision
Netherlands B.V. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีพันธะในการปรับเปลี่ยน
การจัดส่งล่วงหน้า
เนื้อหาในคู่มือนี้มีความเหมาะสมพอสำ�หรับการใช้
ระบบตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนด หากมีการใช้
ผลิตภัณฑ์ โมดูล หรือขั้นตอนใดๆ ของอุปกรณ์
นั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้
ในเอกสารฉบับนี้ จะต้องมีการขอรับคำ�ยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ และเหมาะสม
กับการนำ�ไปใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนั้นก่อน
TP Vision Netherlands B.V. ขอรับประกันว่า
เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรใดๆ ของ
สหรัฐอเมริกา และไม่มีการรับประกันอื่นใดไม่ว่า
โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย TP Vision Netherlands B.V.
ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ในเนื้อหา
ของเอกสารนี้ รวมทั้งปัญหาใดๆ ก็ตามที่เป็นผลของ
เนื้อหาในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาดที่ได้แจ้งต่อ Philips
จะได้รับการปรับแก้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ฝ่าย
สนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด
ข้อกำ�หนดของการรับประกัน
• ความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทีวี
หรือการรับประกันเป็นโมฆะ อย่าพยายาม
ซ่อมแซมทีวีด้วยตัวคุณเอง
• ควรใช้ทีวีและอุปกรณ์เสริมตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้ผลิตกำ�หนดเท่านั้น
• เครื่องหมายข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของ
ทีวี แสดงว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด
อย่าถอดฝาครอบทีวี ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
Philips ทุกครั้งเพื่อขอรับบริการหรือการ
ซ่อมแซม
2
TH
•
การกระทำ�ใดๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในคู่มือนี้ว่า
ไม่สามารถกระทำ�ได้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน
แก้ไข หรือกระบวนการประกอบใดๆ ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในคู่มือนี้ว่าเป็นสิ่งแนะนำ�ให้กระทำ�หรือ
อนุญาตให้กระทำ�ได้ จะทำ�ให้การรับประกันเป็น
โมฆะทันที
ลักษณะเฉพาะของจุดสี
ผลิตภัณฑ์ LCD/LED นี้มีจุดสี (พิกเซล) เป็นจำ�นวน
มาก แม้จุดสี 99.999% หรือมากกว่านั้นของจุดสี
ทั้งหมดจะทำ�งานได้ตามปกติ จุดดำ�หรือจุดสว่าง
(แดง เขียว หรือน้ำ�เงิน) อาจปรากฏขึ้นได้บนจอภาพ
ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะโดยพื้นฐานของการแสดงผล
ประเภทดังกล่าว (ตามมาตรฐานการผลิตทั่วไป)
และไม่ถือว่าเป็นการทำ�งานผิดพลาด
ฟิวส์หลัก (ชุด /56 เท่านั้น)
ทีวีนี้ใช้ได้กับปลั๊กที่ได้รับการรับรอง หากจำ�เป็น
ต้องเปลี่ยนฟิวส์หลัก ต้องใช้ฟิวส์ที่มีค่าเท่ากับ
ที่ระบุไว้ในปลั๊กเท่านั้น (เช่น 10A)
1
2
3
ถอดที่ครอบฟิวส์และฟิวส์ออก
ฟิวส์ที่นำ�มาติดตั้งทดแทนต้องเป็นไปตาม BS
1362 และมีเครื่องหมายรับรองของ ASTA
หากฟิวส์สูญหาย ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย
ของคุณเพื่อตรวจสอบประเภทที่ถูกต้อง
ประกอบที่ครอบฟิวส์กลับเข้าไป
ไทย
ลิขสิทธิ์
Kensington และ Micro Saver เป็นเครื่องหมาย
การค้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO World
Corporation ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยู่ระหว่าง
การขอจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
®
HDMI และโลโก้ HDMI และอินเตอร์เฟซ
High-Definition Multimedia เป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
HDMI licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ
เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้
จดทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมาย
การค้านั้นๆ
TH
3
2 ข้อสำ�คัญ
อ่านและทำ�ความเข้าใจคำ�แนะนำ�ทั้งหมดก่อนที่คุณ
จะเริ่มใช้ทีวี กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� การรับประกัน
จะไม่มีผลใช้งาน
ความปลอดภัย
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!
•
•
•
•
•
ห้ามให้ทีวีโดนฝนหรือน้ำ� ห้ามวางภาชนะที่มี
ของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับทีวี หากของเหลว
นั้นกระเด็นหรือหกใส่ทีวี ให้ถอดปลั๊กออกจากทีวี
ทันที ติดต่อ Philips Consumer Care เพื่อ
ตรวจสอบทีวีก่อนเริ่มใช้
ห้ามวางทีวี รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่
ใกล้กับเปลวไฟหรือแหล่งกำ�เนิดความร้อนใดๆ
รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
ในการป้องกันประกายไฟ ควรให้เทียนไข หรือ
เปลวไฟอื่นๆ อยู่ห่างจากทีวี รีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่เสมอ
ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อน
หรือช่องที่เปิดได้อื่นๆ ในทีวี
เมื่อมีการหมุนทีวีต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ตึง
หากสายไฟตึง อาจทำ�ให้สายไฟหลุดจาก
ตัวเครื่อง และทำ�ให้เกิดประกายไฟ
หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีกับระบบ
ไฟหลัก ให้ถอดปลั๊กไฟของทีวี เมื่อยกเลิกการ
เชื่อมต่อสายไฟ ให้ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง อย่าดึงที่
สาย ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ
สายไฟ และเต้าเสียบได้ตลอดเวลา
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือ
เพลิงไหม้!
• ห้ามให้รีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่ โดนฝน
หรือน้ำ� หรือความร้อนสูง
4
TH
•
หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟ
ที่ชำ�รุดอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้
ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ที่ทีวี!
• เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน้ำ�หนักเกิน
25 กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน
• เมื่อตั้งทีวีบนพื้นโต๊ะ ให้ใช้ขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น
ยึดขาตั้งกับทีวีให้แน่นหนา วางทีวีไว้บนพื้นราบ
ในระนาบเดียวกัน เพื่อช่วยรองรับน้ำ�หนักของ
ทีวีและขาตั้ง
• เมื่อตั้งทีวีบนผนัง ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่
สามารถรองรับน้ำ�หนักของทีวีได้ ติดตั้งตัวยึดเข้า
กับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ำ�หนักของทีวีและ
ตัวยึดผนังได้ TP Vision Netherlands B.V.
ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับ
บาดเจ็บ หรือความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึด
ผนังไม่ถูกต้อง
• หากคุณจำ�เป็นต้องจัดเก็บทีวี ให้ถอดขาตั้ง
ออกจากทีวี อย่าวางทีวีขณะยังมีขาตั้งอยู่
• ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบ ตรวจดู
ให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่อยู่บน
ด้านหลังของทีวี อย่าเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบ
หากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
• ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์นี้อาจทำ�
จากกระจก โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก!
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีล้มลง
และทำ�ให้เด็กๆ ได้รับบาดเจ็บ
• ห้ามวางทีวีบนพื้นผิวที่มีผ้าคลุมหรือวัสดุอื่นๆ
ที่สามารถดึงออกได้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของทีวียื่นออก
มาจากขอบมุม
• ห้ามวางทีวีบนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงมาก
(เช่น ชั้นหนังสือ) โดยไม่มีการยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์
และทีวีเข้ากับกำ�แพงหรือส่วนรองรับที่เหมาะสม
• อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้น
เมื่อปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้ถึงทีวี
ความเสี่ยงของความร้อนสูง!
• ห้ามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำ�กัด และควรให้มีพื้นที่
เหลือรอบทีวีอย่างน้อย 4 นิ้วหรือ 10 ซม. เพื่อให้
ทีวีระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้ ตรวจดูให้
แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบาย
อากาศบนทีวี
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพลิงไหม้ หรือ
ความเสียหายของสายไฟ!
• ห้ามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ บนสายไฟ
• ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟและเสาอากาศ
ก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ขณะเกิดพายุฝน
ฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวี
สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ
ความเสี่ยงต่ออันตรายเกี่ยวกับการได้ยิน!
• หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังหรือเฮดโฟนในระดับเสียง
ที่สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ
อุณหภูมิต่ำ�
• หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำ�กว่า 5°C
หรือ 41°F ให้ยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์ และ
รอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบ
การเตือนด้านสุขภาพ 3D
•
•
อาการดังกล่าวจะหายไป หากยังคงมีอาการ
อย่ารับชม 3D ต่อโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์ก่อน
ผู้ปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกำ�ลังรับชม 3D
และตรวจดูให้แน่ใจว่าเด็กไม่มีอาการใดๆ ตาม
ที่ได้อธิบายไว้ด้านบน ไม่แนะนำ�ให้เด็กอายุต่ำ�
กว่า 6 ขวบรับชม 3D เนื่องจากระบบการมอง
เห็น
ยังไม่พร้อม
อย่าใช้แว่น 3D เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
การดูแลรักษาจอภาพ
•
•
•
•
•
หลีกเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างไว้ ภาพนิ่ง
คือภาพที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอนานเกินไป
ตัวอย่างเช่น: เมนูบนหน้าจอ แถบสีดำ� และ
การแสดงเวลา หากคุณจำ�เป็นต้องเปิดภาพ
ค้างไว้บนหน้าจอ ให้ลดความเข้มและความ
สว่างของจอภาพลง เพื่อไม่ให้หน้าจอเกิด
ความเสียหาย
ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนทำ�ความสะอาด
ทำ�ความสะอาดทีวีและกรอบด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้
สารอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด
ในครัวเรือนหรือน้ำ�ยาเคมีกับทีวี
ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อหน้าจอทีวี!
ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วย
วัตถุใดๆ ก็ตาม
ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีซีดจาง
ให้เช็ดหยดน้ำ�บนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
ใช้กับซีรีส์ PFL4308
• หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยโรค
ลมบ้าหมูหรือ มีอาการแพ้แสงกะทันหัน ให้
ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนเข้าใกล้แหล่งไฟ
แฟลช, ภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู 3D
• เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบาย เช่น
เวียนศีรษะ, ปวดหัว หรืองุนงง เราแนะนำ�
ว่าไม่ควรดู 3D เป็นระยะเวลาหนึ่ง หากคุณ
รู้สึกไม่สบาย ให้หยุดรับชม 3D และอย่า
เคลื่อนไหวร่างกายหรือทำ�กิจกรรมที่อาจ
ทำ�ให้เกิดอันตราย (เช่น การขับรถ) จนกว่า
TH
5
ไทย
ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี
• ผลิตภัณฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจใช้
แบตเตอรีแบบเหรียญซึ่งสามารถกลืนเข้าปากได้
โปรดเก็บแบตเตอรีให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา
การรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มี
คุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำ�ไปรีไซเคิล
หรือนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีกากบาท
ขีดทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ
European Directive 2002/96/EC โปรดศึกษา
ระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดดำ�เนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและไม่ทิ้ง
ผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือน
โดยทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ European
Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับ
ขยะจากครัวเรือนได้
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยก
แบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพได้
6
TH
3 ทีวีของคุณ
ไทย
รีโมทคอนโทรล
1
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และ
ยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอให้ โปรด
ลงทะเบียนทีวีของคุณที่ www.philips.com/
welcome
20
การควบคุมด้านหลัง
3
4
5
19
6
2
7
8
VOL
1
CH
2
INPUT
3
MENU
4
18
9
10
11
12
5
13
14
a VOL+/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง
15
b CH▲/▼: สลับไปยังช่องถัดไปหรือก่อนหน้า
c INPUT: กดปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการแหล่ง
สัญญาณที่มี
17
16
d เมนู: สลับเพื่อเปิด/ปิดเมนูหน้าหลัก
e
(สแตนด์บาย): สลับระหว่างโหมดเปิดกับ
โหมดสแตนด์บาย ในการตัดแหล่งจ่ายไฟ
ต้องดึงปลั๊กไฟออก
a
(สแตนด์บาย)
เปิดทีวีหรือเข้าโหมดสแตนด์บาย
b ปุ่มเล่น
ควบคุมวิดีโอหรือเพลง
c
FORMAT
เปลี่ยนรูปแบบภาพ
d
ทีวี
สลับมาดูทีวี
TH
7
e
(หน้าหลัก)
การเข้าใช้เมนูหน้าหลัก
f
INFO
แสดงข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมปัจจุบัน
g
(ปุ่มนาวิเกต)
เข้าออกเมนูแล้วเลือกรายการต่างๆ
การใช้งานรีโมทคอนโทรล
ขณะใช้รีโมทคอนโทรล ให้ถือรีโมทคอนโทรลไว้ใกล้
ทีวีและชี้ไปที่เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ ผนัง หรือวัตถุอื่น
กีดขวางระยะระหว่างรีโมทคอนโทรลและทีวี
h OK
ยืนยันการป้อนหรือการเลือก
i
j
OPTIONS
เข้าใช้ตัวเลือกของกิจกรรมหรือการเลือกปัจจุบัน
(ย้อนกลับ)
กลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้หรือออกจากการทำ�งาน
k CH +/- (ช่อง +/-)
เปลี่ยนช่อง
l
(ปิดเสียง)
ปิดหรือเรียกคืนเสียง
m +/- (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียง
n ปุ่มสี
เลือกงานหรือตัวเลือก
o 0-9 (ปุ่มตัวเลข)
เลือกช่อง
p TEXT
เปิดหรือปิดเทเลเท็กซ์
q SUBTITLE
เปิดหรือปิดคำ�บรรยาย
r
ADJUST
เข้าใช้เมนูตั้งค่า
s
LIST
เปิดดูรายชื่อช่องทีวี
t
SOURCE
เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
8
TH
~5m
~30˚
4 การใช้งานทีวี
เคล็ดลับ
สแตนด์บาย ก็ยังต้องมีการใช้พลังงาน เมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง
เป็นเวลานานๆ ให้ถอดสายไฟที่ทีวีออกจากเต้าเสียบไฟ
ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทีวีโดยทั่วไป
การเปิดหรือปิดทีวี
ไทย
•• แม้ว่าทีวีของคุณจะใช้ปริมาณกระแสไฟน้อยมากในโหมด
การเปลี่ยนช่อง
VOL
VOL
CH
CH
INPUT
INPUT
MENU
MENU
การเปิดเครื่อง
• เสียบปลั๊กไฟ
• หากไฟแสดงสถานะสแตนด์บายเป็นสีแดง
ให้กด
(เปิดสแตนด์บาย) บนรีโมท
คอนโทรลหรือที่ด้านข้างของทีวี
»» ไฟแสดงสถานะสแตนด์บายจะเปลี่ยน
เป็นสีฟ้าและหน้าจอทีวีสว่างขึ้น
การสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย
• กด
(เปิดสแตนด์บาย) บนรีโมทคอนโทรล
หรือที่ด้านข้างของทีวี
»» ไฟแสดงโหมดสแตนด์บายเปลี่ยนเป็นสีแดง
•
•
•
กด CH +/- บนรีโมทคอนโทรลหรือ CH
ที่ด้านขวาหลังของทีวี
ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมท
คอนโทรล
กด
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปยังช่อง
ก่อนหน้านี้
TH
9
การดูช่องที่ตั้งไว้
คุณสามารถดูช่องที่มีทั้งหมดบนรายชื่อช่อง
การปรับระดับเสียงทีวี
VOL
CH
INPUT
1
2
3
4
กด
เพื่อเลือกช่องและเรียกดูรายชื่อช่อง
กด OK เพื่อดูช่องที่เลือก
กด
เพื่อสลับไปที่หรือกลับไปที่ช่อง
ที่ดูก่อนหน้านี้
การดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
หมายเหตุ
•• เปิดอุปกรณ์ก่อนเลือกอุปกรณ์นั้นเป็นแหล่งสัญญาณภายนอก
ใช้ปุ่ม Source
1
2
3
10
MENU
กด OK หรือ LIST
»» รายชื่อช่องจะปรากฏขึ้น
กด
SOURCE
»» รายการแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกอุปกรณ์
กด OK เพื่อเลือก
»» ทีวีจะสลับไปยังอุปกรณ์ที่เลือก
TH
การเพิ่มหรือลดระดับเสียง
• กด VOL +/- บนทีวีหรือ ปุ่มปรับ
ระดับเสียง +/- บนรีโมทคอนโทรล
การปิดหรือเปิดเสียง
• กด (ปิดเสียง)
• กด อีกครั้งเพื่อเรียกคืนเสียง
การเข้าสู่เมนูของทีวี
การปรับค่าภาพ
1
2
•
เมนูช่วยให้คุณตั้งช่อง เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียง
และเข้าสู่คุณสมบัติอื่นๆ
1
กด
(หน้าหลัก)
» หน้าจอเมนูจะปรากฏขึ้น
•
2
3
4
5
เลือก [ตั้งค่า]
กด
เพื่อเลือกจากตัวเลือก
ต่อไปนี้:
• [ภาพ] / [เสียง] / [ทีวี] (ใช้ได้เฉพาะใน
โหมดทีวีเท่านั้น) /
[ตั้งค่า] / [ควบคุมการใช้งาน] / [การ
ตั้งค่า VGA] (ใช้ได้เฉพาะในโหมดพีซี
เท่านั้น) / [EasyLink]
กด OK เพื่อเลือก
กด หน้าหลัก เพื่อ ออก
•
•
•
•
•
เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียง
เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียงให้เหมาะกับความ
ต้องการคุณ คุณสามารถใช้การตั้งค่าที่กำ�หนดไว้
ล่วงหน้าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเอง
•
กด ปรับ และเลือก [ภาพ]
» เมนู [ภาพ] จะปรากฏขึ้น
ไทย
5 การใช้งานทีวี
ขั้นสูง
กด
เพื่อเลือก / ปรับการตั้งค่า:
[ภาพสมาร์ต]:
• [มาตรฐาน]: การตั้งค่าภาพมาตรฐาน
แนะนำ�ให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์สำ�หรับ
ความบันเทิงภายในครอบครัว
• [Eco]: ลดความเข้มของแสงด้านหลัง
เพื่อประหยัดพลังงาน
• [สดใส]: เพิ่มความเปรียบต่างและความ
คมชัดของภาพ
• [ภาพยนตร์]: ใช้การตั้งค่าเพื่อดูภาพยนตร์
เพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมภาพยนตร์
ที่ดีที่สุด
• [ส่วนตัว]: ผู้ใช้สามารถกำ�หนดการ
ตั้งค่าเองได้
[ความสว่าง]: ปรับความเข้มและรายละเอียด
ของส่วนที่มืดกว่า (สามารถจัดเก็บการปรับค่า
เป็นการตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
[ความเข้มวิดีโอ]: ปรับความเข้มในส่วนที่สว่าง
ส่วนที่มืดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง (สามารถจัดเก็บ
การปรับค่าเป็นการตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
[สี]: ปรับความอิ่มตัวของสี (สามารถจัดเก็บ
การปรับค่าเป็นการตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
[โทนสี]: ปรับระดับของสีเขียว (จะปรากฏ
สำ�หรับเนื้อหาที่มีรูปแบบ NTSC เท่านั้น)
[ความชัด]: ปรับความคมชัดในภาพ (สามารถ
จัดเก็บการปรับค่าเป็นการตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
[อุณหภูมิสี]:
• [เย็น]: โทนสีขาว-น้ำ�เงิน
• [ปกติ]: โทนสีขาว ผู้ใช้สามารถกำ�หนดค่า
โทนสีขาวในโหมด PC เองได้
• [อบอุ่น]: โทนสีชมพู-ขาว
[การควบคุมขั้นสูง]:
• [การลดนอยซ์]: กรองและการลบนอยซ์
ออกจากสัญญาณภาพ
• [แบ็คไลท์]: ปรับความสว่างของ
หน้าจอ (เมื่อค่าการควบคุมของแสงด้าน
หลังต่ำ� แฟลชแสงขาวอาจปรากฏเมื่อ
คุณเปิดทีวี เรื่องนี้ถือเป็นการตอบสนอง
TH
11
•
•
ปกติ เมื่อเปิดใช้งาน [ไดนามิกแบ็คไลท์]
คุณสมบัตินี้จะถูกซ่อน)
[ไดนามิกคอนทราสต์]: ระดับความเข้มสูงสุด
(ไม่มีคุณสมบัติความเข้มขั้นสูงในโหมด PC)
[ไดนามิกแบ็คไลท์]: ความเข้มจะปรับตาม
ระดับความสว่างของภาพ
การปรับค่าเสียง
1
2
12
กด
ปรับ และเลือก [เสียง]
» เมนู [เสียง] จะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกและปรับการตั้งค่าของคุณ:
• [Smart Sound]:
• [มาตรฐาน]: ประสิทธิภาพโดดเด่น
ที่สมดุลสำ�หรับทุกความถี่เสียง (ทรีเบิล /
เสียงระดับกลาง / เบส)
• [ดนตรี]: ปรับเสียงทรีเบิลและเสียงเบส
ที่ให้เสียงชัดเจนและบริสุทธิ์ เหมาะที่สุด
สำ�หรับการฟังเสียงเปียโนและการแสดง
ออร์เคสตรา
• [เสียงพูด]: ปรับช่วงเสียงพูด เหมาะที่สุด
สำ�หรับการฟังข่าว รายการทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
• [ส่วนตัว]: ให้ผู้ใช้สามารถกำ�หนด
คุณสมบัติต่างๆ สำ�หรับพารามิเตอร์เสียง
ทั้งหมดได้เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
• [สมดุล]: ปรับความสมดุลของลำ�โพงด้านขวา
และซ้าย
• [เสียงทุ้ม]: ปรับระดับเสียงเบส (สามารถจัด
เก็บ
การปรับค่าเป็นการตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
• [เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงทรีเบิล (สามารถ
จัดเก็บการปรับค่าเป็นการตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
• [เสียงรอบทิศทาง]: เปิดใช้งานเสียง
เซอร์ราวนด์: เปิดหรือปิดการใช้งาน
• [AVL]: เปิดใช้งานการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
TH
การปรับการตั้งค่า
1 กด ปรับ และเลือก [ตั้งค่า]
2
» เมนู [ตั้งค่า] จะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกและปรับการตั้งค่า
ของคุณ:
• [ภาษาเมนู]: ปรับการตั้งค่าภาษาของทีวี
• [รูปแบบภาพ]: สัญญาณส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปแบบ 16:9, 4:3, ซูม 1 และซูม 2 แหล่ง
สัญญาณ HDMI อยู่ในรูปแบบ 16:9, 4:3,
จุดต่อจุด, ซูม 1 และซูม 2 แหล่งสัญญาณ
VGA จาก PC อยู่ในรูปแบบ 16:9, 4:3
และจุดต่อจุด
• [ตั้งเวลาปิดเมนู์]: ตั้งค่าระยะเวลาในการ
แสดงเมนู
• [ความโปร่งใสเมนู]: ตั้งค่าระดับความ
โปร่งใสสำ�หรับการแสดงเมนู
• [จอน้ำ�เงิน]: ตั้งค่าสีหน้าจอของทีวีเมื่อไม่มี
สัญญาณ (เมื่อสัญญาณทีวีไม่ทำ�งาน)
• [ปิดอัตโนมัติ]: ตั้งเวลาปิดทีวีอัตโนมัติ
หลังจากไม่ได้ใช้งานช่วงเวลาหนึ่ง
• [ตั้งเวลาปิด]: ตั้งระยะเวลาที่ไม่ได้
ใช้งานก่อนที่ทีวีจะสลับไปที่โหมด
สแตนด์บายอัตโนมัติ ปรับเวลาโดยใช้ปุ่ม
Sleep บนรีโมทคอนโทรล เลือกจาก: ปิด/
10/20/30/60/90/120/180 นาที
(ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด PC)
• [สถานะเมื่อเปิด]: ตั้งค่าสถานะทีวี
เมื่อเชื่อมต่อกับไฟ AC
• [ตั้งนาฬิกา]: ตั้งเวลาระบบ
• [แช่ภาพขณะสลับช่อง: ตั้งค่าโหมด
สำ�หรับการเปลี่ยนช่อง (ปรากฏสำ�หรับ
โหมด TV เท่านั้น)
• [การตั้งค่า 3D]*: ตั้งค่าคุณสมบัติ 3D
• [ตรวจหา 3D]: ตั้งค่าโหมดตรวจ
หา 3D
• [ประเภท 3D]: ตั้งค่าประเภท 3D
ด้วยตนเอง [ตรวจหา 3D] ต้องตั้งค่า
ด้วยตนเอง
การเปลี่ยนรูปแบบภาพ
1
2
3
4
กด
กด
ปรับ และเลือก [ตั้งค่า]
เพื่อเลือก [รูปแบบภาพ]
เลือก รูปแบบภาพ
กด OK เพื่อยืนยัน
ข้อมูลโดยย่อของรูปแบบภาพ
การตั้งค่าภาพต่อไปนี้สามารถกำ�หนดค่าได้
ไทย
[เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน]: ตั้งค่า
โหมดสำ�หรับการสลับซ้าย-ขวา
• [ฉาก 3 มิติ]: ตั้งค่าระดับความลึก
3 มิติ
• [ภาษา TTX]: ตั้งค่าภาษาเทเลเท็กซ์
(ใช้ได้เฉพาะในโหมดทีวีเท่านั้น)
• [ระบบสี]: ตั้งค่าระบบสี AV (ปรากฏ
สำ�หรับโหมด AV เท่านั้น)
• [HDMI]: ตั้งค่าโหมด HDMI (ปรากฏ
สำ�หรับโหมด HDMI 480p / 576p /
720p / 1080p เท่านั้น
• [รีเซ็ต]: รีเซ็ตการตั้งค่าเริ่มต้น (ยกเว้น
การตั้งค่ารหัสผ่านและข้อมูลช่อง)
* สามารถใช้งานได้ในทีวี 3D เท่านั้น
•
หมายเหตุ
•• ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแหล่งสัญญาณภาพ การตั้งค่าภาพ
บางอย่างอาจไม่มีให้เลือก
[16:9]: ปรับสัดส่วนมาตรฐาน
แบบคลาสสิกเป็นรูปแบบ
จอกว้าง
[4:3]: รูปแบบมาตรฐานแบบ
คลาสิก
[ซูม 1]: ขยายตามแนวนอน
เป็นรูปแบบภาพจอกว้าง
เมื่อใช้รูปแบบนี้ ด้านซ้าย
และขวาของกรอบภาพจะถูก
ครอบตัด
[ซูม 2]: ปรับสัดส่วนมาตรฐาน
เป็นรูปแบบจอกว้าง (เฉพาะ
ตัวเลือกมาตรฐานและจอกว้าง
ที่พร้อมใช้งานในโหมด PC
เท่านั้น)
[จุดต่อจุด]: ใช้สำ�หรับการ
เชื่อมต่อ HDMI กับ PC
หน้าจอแบบเต็มจาก PC จะ
แสดงเพื่อให้ประสิทธิภาพ
สูงสุดในการแสดงผล
TH
13
การใช้ตัวตั้งเวลา
คุณสามารถตั้งตัวตั้งเวลาเพื่อสลับทีวีไปยังโหมด
สแตนด์บายตามเวลาที่ระบุ
เคล็ดลับ
•• ตั้งค่าเวลาปิดเครื่องก่อนใช้ตัวตั้งเวลา
การล็อคช่อง
1
2
3
4
ตั้งค่าระบบตั้งเวลาปิด
เคล็ดลับ
•• คุณสามารถปิดทีวีของคุณก่อนถึงเวลา หรือตั้งเวลาปิดเครื่องใหม่
1
2
3
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้
กด
ปรับ และเลือก [ตั้งค่า]
กด
เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง
กด
เพื่อเลือก [ตั้งเวลาปิดเครื่อง]
» สามารถตั้งตัวตั้งเวลาปิดได้ถึง 180 นาที
การล็อคทีวี
คุณสามารถป้องกันไม่ให้บุตรหลานของคุณ
ดูบางรายการหรือบางช่องได้โดยการล็อค
การควบคุมทีวี
การตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
1
2
3
4
14
กด
ปรับ และเลือก [ควบคุมการรับชม]
เลือก [ป้อนรหัสผ่าน] หรือเลือก
[เปลี่ยนรหัสผ่าน]
ป้อนรหัสผ่านของคุณโดยใช้ปุ่มตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรล
ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหน้าจอเพื่อสร้างหรือ
เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ
TH
กด
ปรับ และเลือก [ควบคุมการรับชม]
ป้อนรหัสผ่าน และเลือก [ล็อคช่อง]
เลือกช่อง กด OK เพื่อล็อค หรือปลดล็อคช่อง
ทำ�ขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำ�หากต้องการล็อคหรือ
ปลดล็อคช่องอื่นๆ เพิ่มเติม
• [ล็อคช่อง]: เมื่อช่องถูกล็อค:
• ป้อนรหัสผ่านสี่หลักของคุณเพื่อเข้าใช้
เมนูล็อคช่อง
• ป้อนรหัสผ่านสี่หลักของคุณเพื่อดูช่อง
ที่ล็อค
• ป้อนรหัสผ่านสี่หลักของคุณเพื่อเข้าใช้
เมนูควบคุมการใช้งาน
• [ลบทั้งหมด]: ฟังก์ชันนี้จะล้างช่องที่ล็อค
ที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้และการตั้งค่าแหล่ง
สัญญาณทั้งหมด
• รหัสผ่านที่ตั้งไว้คือ '0000' ผู้ใช้
สามารถเปลี่ยนและตั้งค่ารหัสผ่าน
สี่หลักของตนเอง
หมายเหตุ
•• เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสผ่านเมื่อคุณพยายามดูช่องที่ล็อค
การปรับการตั้งค่า VGA
1 กด ปรับ และเลือก [ตั้งค่า VGA]
2
» เมนู [ตั้งค่า VGA] จะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกและปรับการตั้งค่า
ของคุณ:
• [ปรับอัตโนมัติ]: ปรับอัตโนมัติเพื่อปรับ
ความละเอียดของทีวีและ PC ให้ตรงกัน
เพื่อให้ระบบแสดงโปรแกรมของคุณอย่าง
ครบถ้วนบนหน้าจอ
• [ตำ�แหน่งแนวนอน]: ปรับตำ�แหน่งใน
แนวนอน
• [ตำ�แหน่งแนวตั้ง]: ปรับตำ�แหน่งในแนวตั้ง
• [เฟส]: ปรับความถี่เฟสของสัญญาณ VGA
เคล็ดลับ
•• สามารถดูเมนู VGA เมื่อเชื่อมต่อ PC เท่านั้น
การเล่นไฟล์มัลติมีเดีย
จากอุปกรณ์ USB
หากคุณมีไฟล์ภาพ เพลง หรือวิดีโอ ในอุปกรณ์จัดเก็บ
USB คุณสามารถเล่นไฟล์นั้นบนทีวีได้
รูปแบบวิดีโอใน USB ที่รองรับ:
• อุปกรณ์จัดเก็บที่รองรับ: USB (รองรับเฉพาะ
อุปกรณ์จัดเก็บ USB FAT หรือ FAT 32)
• รูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่ใช้ร่วมกันได้:
• ภาพ: JPEG
• เสียง: MP3
• วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4 , H.264
• เอกสาร: TXT
ข้อควรระวัง
•• TP Vision ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากเครื่องไม่รองรับอุปกรณ์
เก็บข้อมูล USB และไม่ผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลในอุปกรณ์
เสียหายหรือสูญหาย
การดูภาพถ่าย และเล่นไฟล์เพลงและวิดีโอ
1
2
3
4
เปิดทีวี
ต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB เข้ากับช่อง USB
ที่ด้านข้างของทีวี
กด
(หน้าหลัก)
เลือก [USB] แล้วกด OK
»» เบราเซอร์ USB จะเปิดขึ้น
การดูรูปภาพ
1
2
จากเบราเซอร์ USB เลือก [ภาพถ่าย] และกด
OK
ไทย
[นาฬิกา]: ปรับความถี่นาฬิกาของ
สัญญาณ VGA
•
เลือกภาพถ่ายหรือโฟลเดอร์ แล้วกด OK ภาพ
จะถูกขยายเพื่อให้พอดีกับหน้าจอทั้งหมด
• กด CH- หรือ CH+ เพื่อดูภาพก่อนหน้า /
ภาพถัดไป
การเริ่มเล่นภาพสไลด์
1
2
เลือกภาพถ่ายหรือโฟลเดอร์ แล้วกด OK
ภาพจะถูกขยายเพื่อให้พอดีกับหน้าจอทั้งหมด
»» ภาพสไลด์เริ่มต้นจากภาพที่เลือก
ควบคุมภาพสไลด์ด้วยปุ่มต่อไปนี้:
•
หรือ : เล่นหรือหยุดชั่วคราว
• CH- หรือ CH+ : ดูภาพก่อนหน้า /
ภาพถัดไป
การเปลี่ยนการตั้งค่าภาพสไลด์
ในการเริ่มต้นภาพสไลด์ กด
(หน้าหลัก) เพื่อ
เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้และกด OK
• [หยุดชั่วคราว / เล่น]: เริ่ม / หยุดภาพ
สไลด์
• [ซ้ำ�]: ตั้งค่าโหมดเล่น
• [สลับ]: แสดงภาพสไลด์ตามลำ�ดับหรือ
แสดงแบบสุ่ม
• [ระยะเวลา]: ตั้งระยะเวลาแสดงภาพ
สไลด์
• [เอฟเฟกต์]: ตั้งเอฟเฟกต์พิเศษระหว่าง
เปลี่ยนภาพ
• [แสดงข้อมูล]: แสดงชื่อ ความละเอียด
ขนาดไฟล์ วันที่และเวลาถ่ายภาพ
การฟังเพลง
1
2
จากเบราเซอร์ USB เลือก [ดนตรี] แล้วกด OK
เลือกเพลงหรืออัลบั้ม แล้วกด OK เพื่อ เล่น
TH
15
การเปลี่ยนการตั้งค่าเพลง
ในการเล่นเพลง กด
(หน้าหลัก) เลือกหนึ่งใน
ตัวเลือกต่อไปนี้แล้วกด OK
• [หยุดชั่วคราว / เล่น]: เริ่ม / หยุดเล่นเพลง
• [ซ้ำ�]: ตั้งค่าโหมดเล่น
• [สลับ]: แสดงเพลงตามลำ�ดับหรือแสดง
แบบสุ่ม
• [แสดงข้อมูล]: แสดงข้อมูล เช่น ชื่อเพลง
ศิลปิน ขนาด ฯลฯ
• [แสดง / ซ่อนช่วงเสียง]: แสดงหรือซ่อน
คลื่นความถี่เสียงของเพลง
• [Smart Sound]: ตั้งค่าโหมดเล่นของเสียง
• [ตัวเลือกเนื้อเพลง]: เปิดคุณสมบัติแสดง
เนื้อเพลงและรูปแบบการเข้ารหัส (เมื่อมี
เนื้อเพลงเท่านั้น)
• [เสียงเท่านั้น]: ปิดหน้าจอเพื่อประหยัด
พลังงาน (แตะปุ่มใดก็ได้เพื่อเรียกคืน
หน้าจอ)
การรับชมวิดีโอ
1
2
3
การดูเอกสาร
1
จากเบราเซอร์ USB เลือก [ข้อความ]
แล้วกด OK
จากเบราเซอร์ USB เลือก [ภาพยนตร์]
แล้วกด OK
2
3
ควบคุมภาพยนตร์ด้วยปุ่มต่อไปนี้:
•
หรือ : เล่นหรือหยุดชั่วคราว
•
: ค้นหาเดินหน้าหรือย้อนกลับ
ปรับการตั้งค่าเพื่อดูเอกสาร
กด OK เพื่อเล่นวิดีโอ
เปลี่ยนการตั้งค่าวิดีโอ
ในการเล่นวิดีโอ กด
(หน้าหลัก) เลือกหนึ่งใน
ตัวเลือกต่อไปนี้แล้วกด OK
• [หยุดชั่วคราว / เล่น]: เริ่ม / หยุดเล่นวิดีโอ
• [ซ้ำ�]: ตั้งค่าโหมดเล่นของวิดีโอ
• [แสดงข้อมูล]: แสดงข้อมูล เช่น ชื่อวิดีโอ
ความละเอียด และขนาด ฯลฯ
• [ภาพสมาร์ต]: ตั้งค่าโหมดเล่นของภาพ
• [เลือกการแสดงผล]: ตั้งค่าอัตราส่วน
การเล่นวิดีโอ
16
[คำ�บรรยาย]: เปิดหรือปิดคำ�บรรยาย
(พร้อมใช้งานสำ�หรับรูปแบบคำ�บรรยาย
ที่รองรับ)
• [ร่องเสียง]: แทร็คเสียงถัดไป
• [การตั้งค่า 3D]*:
• [ประเภท 3D]: เลือกโหมดสัญญาณ
เข้า 3D
• [เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน]:
ตั้งค่าการสลับซ้าย-ขวาสำ�หรับ
ภาพ 3D
• [3D เป็น 2D]: เลือกรูปแบบ 3D
ที่ใช้ร่วมกันได้เพื่อดูภาพ 2D
• [ฉาก 3 มิติ]: ปรับระดับความลึก
เมื่อแปลงภาพ 2D เป็น 3D
• [3D]*: ตั้งค่าโหมดเล่น 3D สำ�หรับวิดีโอ
*สามารถใช้งานได้ในทีวี 3D เท่านั้น
•
TH
กด OK เพื่อดูเอกสาร
ปุ่มต่อไปนี้ควบคุมการดูเอกสาร:
•
หรือ : เล่นหรือหยุดชั่วคราว
•
: ค้นหาเดินหน้าหรือย้อนกลับ
ในการเล่นเอกสาร กด
(หน้าหลัก) เลือกหนึ่ง
ในตัวเลือกต่อไปนี้แล้วกด OK
• [หยุดชั่วคราว / เล่น]: เริ่ม / หยุดแสดง
เอกสาร
• [ซ้ำ�]: ตั้งค่าโหมดแสดงผล
• [สลับ]: แสดงเอกสารตามลำ�ดับหรือแสดง
แบบสุ่ม
• [แสดงข้อมูล]: แสดงชื่อและขนาดของ
เอกสาร
ไทย
การถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB
ข้อควรระวัง
•• โปรดดำ�เนินการขั้นตอนต่อไปนี้เมื่อต้องการถอดอุปกรณ์จัดเก็บ
USB เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย
1
2
ออกจากเบราเซอร์ USB ตามขั้นตอนในเมนู
รอ 5 นาทีก่อนถอดอุปกรณ์จัดเก็บ USB
อัพเดทซอฟต์แวร์ของทีวี
Philips มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
และเราขอแนะนำ�ให้คุณอัพเดทซอฟต์แวร์ทีวี
เมื่อใดก็ตามที่มีให้บริการ โปรดไปที่
www.philips.com/support เพื่อดูอัพเดทที่พร้อม
ให้บริการ
การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่า
จากโรงงาน
คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าภาพและเสียงของทีวี
เป็นค่าเดิมจากโรงงาน การตั้งค่าช่องที่จัดเก็บไว้
จะยังคงเหมือนเดิม
1
2
3
กด
กด
ปรับ
เพื่อเลือก [ตั้งค่า] > [รีเซ็ต]
เลือก [ยืนยัน] และกด OK ในการยกเลิก เลือก
[ยกเลิก] และกด OK
TH
17
6 การตั้งช่องทีวี
ส่วนนี้จะให้คำ�แนะนำ�วิธีตั้งช่องทีวีใหม่และปรับช่อง
อย่างละเอียด
การตั้งช่องทีวีโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถค้นหาและจัดเก็บช่องได้โดยอัตโนมัติ
1
2
3
กด
กด OK
3
กด
ปรับ
กด
เพื่อเลือก [ทีวี] > [ช่อง] >
[อัพเดทสแกน]
กด OK
»
การค้นหาและจัดเก็บช่องทีวีใหม่
1
2
3
ทีวีเริ่มการค้นหาช่องอัตโนมัติ
การอัพเดทช่อง
1
2
คุณสามารถค้นหาและเก็บช่องทีวีอะนาล็อกได้ด้วย
ตนเอง
ปรับ
กด
เพื่อเลือก [ทีวี] > [ช่อง] >
[สแกนช่อง]
»
การตั้งช่องทีวีแบบธรรมดา
ทีวีเริ่มการอัพเดทช่อง
4
5
กด
ปรับ
กด
เพื่อเลือก [TV] > [ช่อง] >
[ค้นหาช่องสัญญาณอนาล็อก]
» เมนู [ค้นหาช่องสัญญาณอนาล็อก]
จะปรากฏขึ้น
เลือก [เริ่มค้นหาความถี่ (MHz)]/[สิ้นสุด
ค้นหาความถี่ (MHz)ี่] แล้วป้อน ความถี่ของ
ช่องที่เป็นตัวเลขสามหลัก โดยใช้ปุ่มตัวเลข
โดยตรง
เลือก [เริ่มค้นหา] และกด OK
กด
(หน้าหลัก) เพื่อออก
การข้ามช่อง
1
2
3
4
5
กด ปรับ
กด
เพื่อเลือก [ทีวี] > [ช่อง] >
[แก้ไขช่อง]
» เมนู [แก้ไขช่อง] จะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกช่องที่ต้องการข้าม และกด
OK เลือก [ข้าม] แล้วกด
เพื่อ ปรับค่า
ในการยืนยัน เลือก [บันทึก] และกด OK
ทำ�ตามขั้นตอนที่กล่าวมาซ้ำ�เพื่อข้ามช่องเพิ่มเติม
กด OK เพื่อเริ่มการค้นหาช่อง
เคล็ดลับ
•• ใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าใช้งานช่องที่ข้าม
•• ในการดูช่องต่างๆ โปรดทำ�ซ้ำ�ขั้นตอน 1 ถึง 4 อีกครั้ง ก่อนกด
OK เพื่อยกเลิกการเลือกช่องเหล่านั้น
18
TH
การสลับช่อง
3
4
กด
ปรับ
ไทย
1
2
กด
เพื่อเลือก [ทีวี] > [ช่อง] >
[แก้ไขช่อง]
» เมนู [แก้ไขช่อง] จะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกช่องที่ต้องการสลับ แล้วกด
ปุ่มสีแดง
กด
เพื่อเลือกช่องที่ต้องการสลับ แล้วกด
ปุ่มสีแดง เพื่อยืนยัน
การเปลี่ยนชื่อช่อง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้ ชื่อช่องจะปรากฏ
เมื่อคุณเลือกช่อง
1
2
3
4
5
6
กด
ปรับ
กด
เพื่อเลือก [ทีวี] > [ช่อง] >
[แก้ไขช่อง]
» เมนู [แก้ไขช่อง] จะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกช่องที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ
แล้วกดปุ่ม OK
กด
เพื่อเลือกชื่อช่อง กดปุ่ม OK เพื่อ
เข้าไปหน้าการแก้ไข
กด
เพื่อเลือกตัวอักษร
เลือก [ยืนยัน] และกด OK เพื่อเปลี่ยนชื่อ
ให้เสร็จสมบูรณ์
เคล็ดลับ
•• ชื่อช่องสามารถมีตัวอักษรสูงสุด 6 ตัว
TH
19
7 การตั้งค่า 3D
ส่วนนี้ใช้กับทีวี 3D เท่านั้น
คุณสามารถปรับการตั้งค่า 3D เพื่อรับเอฟเฟกต์ภาพ
3D ที่ดีที่สุด หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการกำ�หนดค่า
โปรดสวมแว่น 3D เพื่อดูรายการ 3D
การแปลง 2D เป็น 3D
1
2
3
4
20
กด
ปรับ
กด
เพื่อเลือก [ตั้งค่า] >
[การตั้งค่า 3D]
เลือก [ตรวจหา 3D] > [ทำ�เอง]
แล้วกด OK
เลือก [ประเภท 3D] > [2D เป็น 3D]
และกด OK
• [2D-3D]: แปลงภาพ 2D เป็นภาพ
3D
• [มุมมอง 3D]: ปรับระดับความลึกเมื่อ
แปลงภาพ 2D เป็นภาพ 3D
TH
การปรับการตั้งค่า 3D
คุณสามารถปรับการตั้งค่า 3D ที่ใช้สำ�หรับสัญญาณ
เข้า 3D
การปรับรูปแบบสัญญาณ 3D
1
2
3
4
กด
ปรับ
กด [ตั้งค่า] > [การตั้งค่า 3D]
เลือก [ประเภท 3D] แล้วกด OK
เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้ แล้วกด OK
• [2D-3D]: แปลงภาพ 2D
เป็นภาพ 3D
• [3D-2D]: แปลงภาพ 3D
เป็นภาพ 2D
• [เรียงข้าง]: ซ้อนสัญญาณ 'รูปแบบ
ซ้าย-ขวา' เพื่อแสดงภาพสเตอริโอ 3D
• [บน/ล่าง]: ซ้อนสัญญาณ
'รูปแบบด้านล่างด้านบน' เพื่อแสดงภาพ
สเตอริโอ 3D
• [บรรจุกรอบ]: ซ้อนสัญญาณ 'รูปแบบ
การเรียงลำ�ดับกรอบ' เพื่อแสดงภาพ
สเตอริโอ 3D
การแปลง 3D เป็น 2D
1
2
3
4
5
กด
ไทย
แปลงภาพ 3D เป็นภาพ 2D
ปรับ
กด
เพื่อเลือก [ตั้งค่า] >
[การตั้งค่า 3D]
เลือก [ประเภท 3D] > [3D-2D]
และกด OK
เลือก [3D-2D] และกด OK
เลือกรูปแบบสัญญาณ 3D ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดูภาพ 2D
หมายเหตุ
•• การปรับประเภท 3D สามารถทำ�ได้เมื่อตรวจหา 3D
ในโหมดด้วยตนเองเท่านั้น
•• สามารถใช้ระดับความลึก 3D เมื่อเปิดใช้งาน 2D เป็น 3D
เท่านั้น
TH
21
8 การเชื่อมต่อทีวี
ส่วนนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับช่องเสียบ
ต่างๆ
b อินพุต PC (VGA และเสียง)
VGA
หมายเหตุ
•• คุณสามารถใช้ช่องเสียบประเภทต่างๆ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์
เข้ากับทีวีของคุณ
ขั้วต่อด้านหลัง
a HDMI
ระบบเสียงดิจิตอลและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ์
ดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง เช่น เครื่องเล่น
Blu-ray
PC input
c อินพุตคอมโพเนนต์/อินพุต AV
เสียงและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณ์อะนาล็อก
หรือดิจิตอล เช่น เครื่องเล่นดีวีดี หรือ
เครื่องเล่นเกม
Video
/Y
22
TH
Audio
VGA
Pb
Pr
Left
Component Input
Right
Video
Left
ไทย
ช่องเสียบด้านข้าง
a USB
อินพุตข้อมูลจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB
Right
USB
Video
<
Left
Right
b เสาอากาศ / เคเบิลทีวี
อินพุตสัญญาณจากเสาอากาศ สายเคเบิล หรือ
ดาวเทียม
AV Input
d เอาต์พุตวิดีโอ
เอาต์พุตวิดีโอ Composite จากอุปกรณ์
อะนาล็อก เช่น VCR
Antenna/cableTV
Video
Video
c SERV. U
สำ�หรับใช้โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมืออาชีพ
เท่านั้น
d หูฟัง q
เอาต์พุตเสียงสเตอริโอไปยังหูฟังหรือเฮดโฟน
หมายเหตุ
•• เมื่อต่อหูฟัง ลำ�โพงทีวีจะปิดเสียงโดยอัตโนมัติ
TH
23
•
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวี:
• ตั้งอัตรารีเฟรชหน้าจอของคอมพิวเตอร์เป็น
60Hz
• เลือกความละเอียดหน้าจอที่รองรับที่คอมพิวเตอร์
ของคุณ
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับช่องเสียบใดช่องเสียบหนึ่ง
ต่อไปนี้:
สาย HDMI และอะแดปเตอร์ HDMI-DVI
Audio
DVI
หมายเหตุ
•• การเชื่อมต่อผ่าน DVI หรือ VGA ต้องใช้สายสัญญาณเสียง
เพิ่มเติม
•
•
สาย VGA
สาย HDMI
VGA
•
สาย DVI-HDMI
Audio
DVI
24
TH
Audio
VGA
การใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Philips EasyLink จะทำ�ให้
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ HDMI-CEC สามารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการควบคุมฟังก์ชันต่างๆ เพื่อให้มี
ประสิทธิผลสูงสุด อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC
ที่เชื่อมต่อผ่านขั้วต่อ HDMI สามารถควบคุมโดย
รีโมทคอนโทรลของทีวี
หากต้องการเปิดใช้งาน Philips EasyLink คุณจะต้อง:
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ HDMI-CEC
สองเครื่องขึ้นไปผ่านทางอินเตอร์เฟซ HDMI
• ยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับ HDMI-CEC
ทำ�งานเหมาะสม
• สลับไปยัง EasyLink
การใช้ One-touch Play
1
หลังจากเปิดใช้ EasyLink กดเล่นที่อุปกรณ์
ของคุณ
»» ทีวีจะสลับไปยังแหล่งสัญญาณ
ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
ไทย
การใช้งาน Philips EasyLink
การใช้ One-touch Standby
1
กด
(เปิดสแตนด์บาย) บนรีโมทคอนโทรล
»» ทีวีและอุปกรณ์ HDMI ทั้งหมดที่เชื่อมต่อ
อยู่จะสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย
หมายเหตุ
•• อุปกรณ์ที่รองรับ EasyLink ต้องเปิดอยู่และเลือกไว้
เป็นแหล่งสัญญาณ
•• Philips ไม่รับรองว่าจะใช้งานร่วมกันได้ 100% กับอุปกรณ์
HDMI CEC ทั้งหมด
การเปิดหรือปิดใช้งาน EasyLink
หลังจากเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ทีวีจะ
เปิดและสลับไปยังแหล่งสัญญาณที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
•• ห้ามเปิดใช้ Philips EasyLink หากคุณไม่ได้ต้องการใช้งาน
1
2
3
กด
กด
ปรับ
เพื่อเลือก [EasyLink]
เลือก [ปิด] หรือ [เปิด] แล้วกด OK
TH
25
9 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า สำ�หรับข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
โปรดไปที่ www.philips.com/support
ความละเอียดในการแสดงผล
รูปแบบคอมพิวเตอร์
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz
(ไม่รองรับสำ�หรับทีวี 32")
รูปแบบภาพ
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 50Hz, 60Hz
มัลติมีเดีย
•
•
อุปกรณ์จัดเก็บที่รองรับ: USB (รองรับเฉพาะ
อุปกรณ์จัดเก็บ USB FAT หรือ FAT 32)
รูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่ใช้ร่วมกันได้:
• ภาพ: JPEG
• เสียง: MP3
• วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4 , H.264
• เอกสาร: TXT
กำ�ลังเสียง
•
•
•
•
ความละเอียดในตัว
•
•
•
•
26
TH
32PFL3008/ 32PFL4008: 10W x 2
39PFL3008/ 39PFL4008/ 39PFL4308:
10W x 2
42PFL3008/ 42PFL4008/ 42PFL4308:
10W x 2
46PFL4008/ 46PFL4308: 10W x 2
32PFL3008/ 32PFL4008: 1366 x 768
39PFL3008/ 39PFL4008/ 39PFL4308:
1920 x 1080
42PFL3008/ 42PFL4008/ 42PFL4308:
1920 x 1080
46PFL4008/ 46PFL4308: 1920 x 1080
•
•
•
ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ: 75ohm coaxial
(IEC75)
ระบบทีวี: PAL, D/K
การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL
การยึดทีวีที่สนับสนุน
ในการยึดทีวี โปรดสั่งซื้อตัวยึดทีวีของ Philips หรือ
ตัวยึดทีวีตามมาตรฐาน VESA เพื่อป้องกันไม่ให้สาย
เคเบิลและช่องเสียบได้รับความเสียหาย ควรให้ด้าน
หลังของทีวีห่างกับผนังอย่างน้อย 2.2 นิ้ว หรือ 5.5 ซม.
คำ�เตือน
•• โปรดทำ�ตามคำ�แนะนำ�ทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับตัวยึดทีวี TP
รีโมทคอนโทรล
•
แบตเตอรี่: AAA 2 ก้อน (แบบ LR03)
กำ�ลังไฟ
•
•
•
•
•
ไฟฟ้าที่ใช้: 220-240V, 50-60Hz
ไฟสแตนด์บาย: ≤ 0.5 วัตต์
อุณหภูมิแวดล้อม: 5 ถึง 45 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิแวดล้อม: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
(สำ�หรับ PFL4008/PFL4308 เท่านั้น)
พลังงานที่ใช้:
• ซีรีส์ PFL3008
32PFL3008: 64W
39PFL3008: 87W
42PFL3008: 95W
•
ซีรีส์ PFL4008
32PFL4008: 66W
39PFL4008: 93W
42PFL4008: 101W
46PFL4008: 143W
•
ซีรีส์ PFL4308
39PFL4308: 88W
42PFL4308: 101W
46PFL4308: 143W
Vision Netherlands B.V. ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิด
อุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึด
ทีวีไม่ถูกต้อง
ระยะห่าง
หมายเลขรุ่น ระหว่างพิกเซล สกรูยึดที่ใช้
ที่ใช้ (มม.)
4 x M4
(ความยาวที่
แนะนำ�: 16 มม.)
32PFL3008
39PFL3008
100 x 100
42PFL3008
200 x 200
32PFL4008
200 x 100
39PFL4008
39PFL4308
200 x 200
42PFL4008
46PFL4008
42PFL4308
46PFL4308
4 x M6
(ความยาวที่
แนะนำ�: 18 มม.)
400 x 400
4 x M6
(ความยาวที่
แนะนำ�: 18 มม.)
4 x M4
(ความยาวที่
แนะนำ�: 16 มม.)
4 x M6
(ความยาวที่
แนะนำ�: 18 มม.)
TH
27
ไทย
การปรับสัญญาณ / การรับ
สัญญาณ / การส่งสัญญาณ
10 การแก้ไขปัญหา
ส่วนนี้จะกล่าวถึงปัญหาทั่วไปที่มักเกิดขึ้นรวมถึงวิธี
การแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ปัญหาทั่วไป
เปิดทีวีแล้วแต่ทีวีไม่ทำ�งาน:
•• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ รอหนึ่งนาทีแล้วจึง
ต่อกลับเข้าที่เดิม
•• ตรวจสอบสายไฟว่าเสียบแน่นดีแล้วหรือไม่
รีโมทคอนโทรลทำ�งานผิดปกติ:
•• ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
ถูกต้องตามขั้ว +/- ของรีโมทคอนโทรลหรือไม่
•• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
หากแบตเตอรี่อ่อนหรือหมด
•• ทำ�ความสะอาดเลนส์ของตัวรับส่งสัญญาณ
ของทีวีและรีโมทคอนโทรล
ไฟแสตนด์บายสีแดงที่ทีวีกระพริบ:
•• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ รอจนกว่าทีวี
จะเย็นลงก่อนเชื่อมต่อสายไฟกลับเข้าที่เดิม
หากไฟยังกะพริบอยู่ ให้ติดต่อ Philips
Consumer Care Centre
คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคทีวี
•• ป้อน '3448'
เมนูของทีวีแสดงภาษาไม่ถูกต้อง
•• เปลี่ยนเมนูทีวีเป็นภาษาที่คุณต้องการ
เมื่อเปิด/ปิดหรือไปที่โหมดสแตนด์บายของทีวี
คุณจะได้ยินเสียงจากโครงเครื่องทีวี:
•• ไม่จำ�เป็นต้องดำ�เนินการใดๆ เสียงดังกล่าว
เป็นเสียงปกติของการขยายหรือหดตัวของทีวี
เมื่อเย็นตัวลงและร้อนขึ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ
ต่อประสิทธิภาพการทำ�งานของทีวี
28
TH
ปัญหาเกี่ยวกับช่องทีวี
ช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้าไม่ปรากฏในรายชื่อช่อง:
•• ตรวจดูว่าได้เลือกรายชื่อช่องที่ถูกต้องไว้หรือไม่
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
เปิดทีวี แต่ไม่มีภาพ:
•• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศ
เข้ากับทีวีถูกต้องหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องไว้เป็นแหล่ง
สัญญาณของทีวี
มีเสียงแต่ไม่มีภาพ:
•• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าภาพถูกต้องหรือไม่
สัญญาณภาพของทีวีที่ได้รับจากเสาอากาศไม่ดี:
•• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศ
เข้ากับทีวีถูกต้องหรือไม่
•• ลำ�โพง อุปกรณ์เสียงที่ไม่ต่อสายดิน ไฟนีออน
อาคารสูง และวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ จะมีผลต่อ
คุณภาพการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ลองปรับ
คุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทาง
เสาอากาศ หรือย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ห่าง
จากทีวี
•• หากสัญญาณภาพที่ได้รับจากช่องใดช่องหนึ่ง
ไม่ชัด โปรดลองปรับจูนช่องนั้นแบบละเอียด
สัญญาณภาพที่ได้รับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
ไม่ดี:
•• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นๆ ถูกต้องหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าภาพถูกต้องหรือไม่
ทีวีไม่บันทึกค่าของภาพที่ฉันตั้ง:
•• ตรวจดูว่าตำ�แหน่งทีวีตั้งไว้เป็นการตั้งค่าที่บ้าน
โหมดนี้ให้ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนและบันทึก
การตั้งค่า
ภาพที่แสดงไม่เต็มจอ และมีขนาดใหญ่หรือ
เล็กเกินไป:
•• ลองใช้รูปแบบภาพที่แตกต่างกัน
ตำ�แหน่งภาพไม่ถูกต้อง
•• สัญญาณภาพจากอุปกรณ์บางอย่างอาจไม่พอดี
กับหน้าจอ โปรดตรวจดูเอาต์พุตสัญญาณของ
อุปกรณ์
มีภาพ แต่คุณภาพของเสียงไม่ดี:
หมายเหตุ
•• หากไม่พบสัญญาณเสียง ทีวีจะปิดเอาต์พุตเสียงโดยอัตโนมัติ
ซึ่งไม่ได้หมายถึงการทำ�งานที่ผิดปกติ
••
••
••
••
ตรวจสอบว่าได้ต่อสายทุกอย่างถูกต้องหรือไม่
ตรวจดูว่าไม่ได้ตั้งระดับเสียงไว้ที่ 0
ตรวจดูว่าไม่ได้ปิดเสียงไว้
ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าเสียงถูกต้องหรือไม่
มีภาพ แต่ลำ�โพงมีเสียงออกเพียงด้านเดียว:
•• ตรวจดูว่าสมดุลเสียงตั้งเป็นตรงกลาง
ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ HDMI
พบปัญหากับอุปกรณ์ HDMI:
•• โปรดทราบว่าการรองรับ HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) นั้นจะดีเลย์เวลาที่ทีวีจะแสดงผล
จากอุปกรณ์ HDMI
•• หากทีวีไม่จดจำ�อุปกรณ์ HDMI และไม่มี
ภาพปรากฏ โปรดลองสลับแหล่งสัญญาณเป็น
อุปกรณ์อื่น และกลับมาที่เดิมอีกครั้ง
•• หากเสียงผิดเพี้ยนเป็นพักๆ โปรดตรวจดูว่า
การตั้งค่าเอาต์พุตจากอุปกรณ์ HDMI นั้นถูกต้อง
•• หากคุณใช้อะแดปเตอร์หรือสาย HDMI เป็น
DVI โปรดตรวจดูว่าสายสัญญาณเสียงที่มา
พร้อมผลิตภัณฑ์ได้ต่ออยู่กับช่อง AUDIO
(mini jack เท่านั้น)
ปัญหาในการเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์
ไทย
ปัญหาเกี่ยวกับเสียง
คอมพิวเตอร์แสดงผลบนทีวีไม่คงที่:
•• ตรวจสอบว่า PC ของคุณใช้ความละเอียด
และอัตราการรีเฟรชที่รองรับ
•• ตั้งรูปแบบภาพทีวีเป็นไม่มีสเกล
ติดต่อเรา
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงที่ส่วน
FAQ สำ�หรับรุ่นนี้ที่ www.philips.com/support
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก ให้ติดต่อ Philips
Customer Service Centre ในประเทศของคุณ
คำ�เตือน
•• อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวเอง เนื่องจากอาจทำ�ให้ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง หรือทำ�ให้ทีวีของคุณเสียหายจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ หรือทำ�ให้การประกันเป็นโมฆะ
หมายเหตุ
•• โปรดจดรุ่นและหมายเลขซีเรียลของทีวีไว้ก่อนที่คุณจะติดต่อ
Philips Customer Service Centre หมายเลขเหล่านี้พิมพ์
ไว้ที่ด้านหลังของทีวีและบนบรรจุภัณฑ์
TH
29
ระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
โลโก้นี้ที่อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ระบุว่าระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมคือ 10 ปี ระยะเวลาการใช้งาน
ที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์สารสนเทศไฟฟ้าอ้างอิงถึงระยะเวลาที่สารพิษและสารอันตราย หรือ
ส่วนประกอบที่อยู่ภายในผลิตภัณฑ์จะไม่รั่วไหลหรือเสียหายกะทันหัน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ทำ�ให้เกิด
มลพิษร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม หรือความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ระหว่างระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามคำ�แนะนำ�ที่ให้ไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้
ระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนสิ้นเปลือง: แบตเตอรี่
คำ�อธิบายเชิงชี้แนะของกฎระเบียบการจัดการการรีไซเคิลสำ�หรับขยะ
จากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อดูแลและปกป้องโลกให้ดียิ่งขึ้น โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการการรีไซเคิลขยะจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอีกต่อไป
หรือเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นหมดอายุการใช้งาน
30
TH
ไทย
TH
31
© 2013 TP Vision Netherlands B.V.
สงวนลิขสิทธิ์
เลขที่ใบสั่งซื้อเอกสาร:
Philips และโล่สัญลักษณ์ 'Philips’ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips Electronics N.V. ซึ่งใช้งานภาย
ใต้ใบอนุญาตจาก Koninklijke Philips Electronics N.V
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising