Philips ทีวี LED 42PFL8605/98 คู่มือผู้ใช้

Philips ทีวี LED 42PFL8605/98 คู่มือผู้ใช้
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
TH คูมือผูใช
Inhalt
1
2
3
4
5
TH
เริ่มตนใชงาน
3
ขอสําคัญ
เพลิดเพลินกับทีวี HD
การยึดทีวีกับผนัง
ขอมูลผลิตภัณฑเดน
เขาใชขอมูลเพิ่มเติม
3
6
7
8
9
การใชงานทีวี
10
ภาพรวม
ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ
รีโมทคอนโทรล
เมนูทีวีพื้นฐาน
การรับชมรายการทีวี
ดูจากอุปกรณที่เชื่อมตอ
การใชงาน Ambilight
10
10
10
12
14
16
16
การใชงานทีวีขั้นสูง
18
การใชงานเทเลเท็กซ
ชองที่ชื่นชอบ
ใช EPG
ใชตัวจับเวลาและล็อค
ใชบทบรรยาย
เขาใชมัลติมีเดีย
ใช Scenea
การเขาใชทั่วไป
18
19
19
19
20
20
22
22
การตั้งคาทีวี
24
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
เปลี่ยนการตั้งคาชอง
การตั้งชองทีวี
เปลี่ยนการตั้งคาภาษา
ตั้งคาเครือขาย
เปลี่ยนการตั้งคาอื่น
อัพเดตซอฟตแวรทีวี
ติดตั้งทีวีใหม
24
25
27
28
28
29
30
30
เชื่อมตอทีวี
31
การเชื่อมตอครั้งแรก
เกี่ยวกับสาย
31
31
2
6
7
8
ภาพรวมชองเสียบทีวี
การเชื่อมตออุปกรณ
เชื่อมตออุปกรณอื่น
การใชงาน Philips EasyLink
ใช CAM
32
34
40
44
47
วิธีแกไขปญหา
48
ติดตอเรา
ปญหาทั่วไปของทีวี
ปญหาชองทีวี
ปญหาเกี่ยวกับภาพ
ปญหาเกี่ยวกับเสียง
ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI
ปญหาการเชื่อมตอแบบ USB
ปญหาการเชื่อมตอเครือขาย
48
48
48
48
49
49
50
50
ขอมูลทางเทคนิค
51
ภาพรวม
การใชไฟและการรับสัญญาณ
การแสดงผลและเสียง
ความละเอียดในการแสดงผล
มัลติมีเดีย
การเชื่อมตอ
ขนาด (PFL8605)
ขนาด (PFL6605)
51
51
51
51
52
52
53
54
ดัชนี
58
ขอสําคัญ
ขอแสดงความยินดี
NonPu blish
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา
และยินดีตอนรับสูผลิตภัณฑของ Philips!
เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips
มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่
(http://www.philips.com/welcome)
•
ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ทีวี!
•
เมื่อตองการยกและเคลื่อนยายทีวีที่มีน้ําหนักเกิน 25
กก./55 ปอนด ควรมีผูยกสองคน
•
เมื่อตั้งทีวีบนพื้นโตะ ใหใชขาตั้งที่ใหมาเทานั้น
ยึดขาตั้งกับทีวีใหแนนหนา
วางทีวีไวบนพื้นราบในระนาบเดียวกัน
เพื่อชวยรองรับน้ําหนักของทีวีและขาตั้ง
•
เมื่อตั้งทีวีบนผนัง
ใหใชเฉพาะตัวยึดติดผนังที่สามารถรองรับน้ําหนักของทีวีได
ติดตั้งตัวยึดเขากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ําหนักของทีวี
และตัวยึดผนังได Koninklijke Philips
Electronics N.V. ไมขอรับผิดชอบใดๆ
หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ
หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไมถูกตอง
•
กอนที่คุณจะเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบ
ตรวจดูใหแนใจวาแรงดันไฟฟาตรงกับคาที่อยูบนดานหลังข
องทีวี
อยาเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบหากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกั
น
ความปลอดภัย
NonPu blish
อานและทําความเขาใจคําแนะนําทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี
กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตาม
คําแนะนํา การรับประกันจะไมมีผลใชงาน
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไหม!
หามให TV โดนฝนหรือน้ํา หามวางภาชนะที่มีของเหลว เชน
แจกัน ใกลกับ TV หากของเหลวนั้นกระเด็นหรือหกใส TV
ใหถอดปลั๊กออกจาก TV ทันที ติดตอ Philips Consumer
Care เพื่อตรวจสอบ TV กอนเริ่มใช
•
หามใสวัตถุใดๆ
ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่เปดไดอื่นๆ ใน TV
•
•
เมื่อมีการหมุนทีวีตองแนใจวาสายไฟไมตึง หากสายไฟตึง
อาจทําใหสายไฟหลุดจากตัวเครื่อง
และทําใหเกิดประกายไฟ
หามวาง TV รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่
ใกลกับเปลวไฟหรือแหลงกําเนิดความรอนใดๆ
รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง ในการปองกันประกายไฟ
ควรใหเทียนไขหรือเปลวไฟอื่นๆ อยูหางจาก TV
รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่เสมอ
หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ
ปลั๊กไฟที่ชํารุดอาจกอใหเกิดประกายไฟได
ภาษาไทย
1 เริ่มตนใชงาน
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเด็ก!
ปฏิบัติตามขอควรระวังเพื่อปองกันไมให TV
ลมลงและทําใหเด็กๆ ไดรับบาดเจ็บ
•
หามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผาคลุมหรือวัสดุอื่นๆ
ที่สามารถดึงออกได
•
ตรวจดูใหแนใจวาไมมีชิ้นสวนของทีวี
ยื่นออกมาจากขอบมุม
•
หามวางทีวีบนเฟอรนิเจอรที่มีความสูงมาก เชน ชั้นหนังสือ
โดยไมมีการยึดทั้งเฟอรนิเจอรและทีวี
เขากับผนังหรือสวนรองรับที่เหมาะสม
•
อธิบายใหเด็กๆ
เขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปนขึ้นไปบนเฟอรนิเจอร
เพื่อใหถึง TV
ความเสี่ยงของความรอนสูง!
•
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาลัดวงจรหรือเพลิงไหม!
•
หามใหรีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่โดนฝน หรือน้ํา
หรือความรอนสูง
หามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จํากัด
และควรใหมีพื้นที่เหลือรอบทีวีอยางนอย 4 นิ้ว เพื่อใหทีวี
ระบายความรอนจากตัวเครื่องได
ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ
ไมบังชองระบายอากาศบนทีวี
TH
3
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ เพลิงไหม
หรือความเสียหายของสายไฟ!
•
หามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ บนสายไฟ
•
เพื่อใหปลดการเชื่อมตอสายไฟของทีวีออกจากเตาเสียบได
งายขึ้น ตรวจดูใหแนใจวาคุณเขาถึงสายไฟไดทุกเมื่อ
•
เมื่อคุณปลดการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊ก
อยาดึงที่สาย
•
ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟและเสาอากาศกอนที่จะมี
พายุฝนฟาคะนอง ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง
อยาสัมผัสสวนหนึ่งสวนใดของทีวี สายไฟ
หรือสายของเสาอากาศ
หมดอายุการใชงาน
NonPu blish
ผลิตภัณฑของคุณใชวัสดุและสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผ
ลิต และสามารถนําไปรีไซเคิล หรือนํากลับมาใชใหมได
ความเสี่ยงตออันตรายเกี่ยวกับการไดยิน!
หลีกเลี่ยงการใชหูฟงหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟงตอเนื่อง
นานๆ
อุณหภูมิต่ํา
หากมีการขนยายทีวี ในอุณหภูมิที่ต่ํากวา 5°C/41°F
ใหยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ
และรอจนกวาอุณหภูมิของทีวีตรงกับอุณหภูมิหอง
กอนการเชื่อมตอทีวีเขากับเตาเสียบไฟ
การดูแลรักษาจอภาพ
NonPu blish
•
ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอหนาจอทีวี! หามสัมผัส
ดัน ถู หรือกระแทกที่หนาจอดวยวัตถุใดๆ ก็ตาม
•
•
ถอดปลั๊กออกจากทีวีกอนทําความสะอาด
ทําความสะอาดทีวีและกรอบดวยผานุมหมาดๆ
หามใชสารอื่นๆ เชน แอลกอฮอล
น้ํายาทําความสะอาดในครัวเรือนหรือน้ํายาเคมีกับทีวี
•
ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีซีดจาง
ใหเช็ดหยดน้ําบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
•
หลีกเลี่ยงการเปดภาพนิ่งคางไว
ภาพนิ่งคือภาพที่เปดคางไวบนหนาจอนานเกินไป
ภาพนิ่งประกอบดวยเมนูบนหนาจอ, แถบดํา,
การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณตองใชภาพนิ่ง
ใหลดความเขมและความสวางของหนาจอ
เพื่อใหไดภาพที่คมชัด
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู
คือผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบังคับ European Directive
2002/96/EC
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟ
ฟาและอิเล็กทรอนิกส
โปรดดําเนินการตามกฎระเบียบในทองถิ่นและไมทิ้งผลิตภัณฑเกา
ของคุณพรอมกับขยะจากครัวเรือนโดยทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑที่เกาอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระท
บในทางลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
TH
4
•
หนาจอปดเสียง: ปดจอทีวี ฟงกชันอื่นๆ รวมทั้งเสียง
ยังคงใชงานไดตามปกติ หนาจอ 'ปดเสียง'
ชวยประหยัดพลังงานหากคุณตองการฟงเสียงจากทีวี
ภาษาไทย
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive
2006/66/EC
ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในทองถิ่นในการแยกแบตเตอรี่
เนื่องจากการทิ้งอยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทา
งลบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โปรดดูที่ ตั้งคาทีวี > เปลี่ยนการตั้งคาอื่น >
การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ในหนา 29)
การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในตัว
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
NonPu blish
ทีวีนี้ไดรับรางวัล European Union Ecolabel
สําหรับคุณภาพดานการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาแลว
ทีวีนี้ไดรับรางวัล Ecolabel
มีคุณสมบัติที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไปนี้ซึ่งมีคุณสมบัติในการ
ประหยัดพลังงาน:
การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่ปรับได
เขาใชการตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมขณะดูทีวีโดยกดปุมสีเขียว
บนรีโมทคอนโทรล
•
ใชพลังงานในโหมดสแตนดบายนอย:
ดวยวงจรไฟฟาขั้นสูงและทันสมัยที่ทําใหการใชพลังงานทีวี
อยูในระดับต่ํามาก
และไมมีการสิ้นเปลืองพลังงานขณะใชงานในโหมดสแตนด
บาย
•
สวิตชปด/เปดเฉพาะ:
ตัดกระแสไฟฟาไปยังทีวีโดยใชสวิตชปด/เปดเฉพาะที่อยูดา
นลางตัวเครื่อง
•
การจัดการพลังงานขั้นสูง:
การจัดการพลังงานขั้นสูงของทีวีรุนนี้ใหคุณเชื่อมั่นไดวาใช
พลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
หากตองการดูวาการตั้งคาทีวีสวนตัวของคุณมีผลตอการสิ้
แลวเลือก
นเปลืองพลังงานที่เกี่ยวของอยางไร ใหกด
[ตั้งคา] > [การสาธิตทีวี] > [Active Control]
เรายังคงใหความสําคัญตอการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิ
ตภัณฑเพื่อผูบริโภคใหมๆ อยางตอเนื่อง
เรามุงมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดียิ่งขึ้นในระหวางการผลิต
รวมถึงการลดปริมาณสารอันตราย สงเสริมการประหยัดพลังงาน
และการใหขอมูลเกี่ยวกับการหมดอายุการใชงานและการรีไซเคิลผ
ลิตภัณฑ
การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเหลานี้ ไดแก:
•
•
การตั้งคาภาพประหยัดพลังงาน: การตั้งคา
[ประหยัดพลังงาน]
อัจฉริยะใชการตั้งคาภาพรวมกันเพื่อลดการใชพลังงาน
เซนเซอร Ambient light:
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานเซนเซอร Ambient light
ในตัวจะลดความสวางของหนาจอทีวีลงเมื่อแสงรอบดานมื
ดขึ้น
TH
5
เพลิดเพลินกับทีวี HD
เนื้อหาHD เต็มรูปแบบ
NonPu blish
ทีวีนี้สามารถแสดงเนื้อหาวิดีโอ High-Definition (HD)
เต็มรูปแบบ หากตองการเพลิดเพลินกับเนื้อหา HD
คุณตองเชื่อมตอทีวีกับแหลงภาพ HD
ติดตอตัวแทนจําหนายของคุณ
เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่รับเนื้อหาวิดีโอ HD
ในประเทศของคุณ
ดวยความมุงมั่นดานสิ่งแวดลอมของเรา ทีวีรุนนี้จึงไดรับรางวัล
European Ecolabel
โปรดดูรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับการใชพลังงานของโหมดสแตนด
บาย นโยบายการรับประกัน อะไหล
และการรีไซเคิลทีวีนี้ไดบนเว็บไซตของ Philips
สําหรับประเทศของคุณที่ (http://www.philips.com/)
ขอมูลเกี่ยวกับการหมดอายุการใชงาน
หากตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการกําจัดทีวีรุนนี้และแบตเตอรี่
โปรดดูที่ เริ่มตนใชงาน > ขอสําคัญ > หมดอายุการใชงาน
(ในหนา 4)
ใชตัวล็อคKensington
NonPu blish
ทีวีของคุณมีชองเสียบเพื่อความปลอดภัย Kensington
ที่ดานลางของทีวี
ใหซื้อล็อคปองกันโจรกรรม Kensington (ไมมีใหมา)
เพื่อรักษาความปลอดภัยของทีวี
ทีวีนี้สามารถแสดงเนื้อหาวิดีโอ HD ไดจาก:
•
เครื่องเลนดิสก Blu-ray ที่เชื่อมตอดวยสาย HDMI
เลนดิสก Blu-ray
•
เครื่องเลน DVD ระบบอัปสเกลลิ่ง, ที่เชื่อมตอดวยสาย
HDMI, เลนดิสก DVD
•
•
สถานีถายทอด HD ระบบ OTA
เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล HD, ที่เชื่อมตอดวยสาย
HDMI, เลนเนื้อหา HD
จากสายเคเบิลหรือผูใหบริการสัญญาณดาวเทียม
•
ชอง HD บนเครือขาย DVB-C ของคุณ
(หากมีในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ)
เครื่องเลนเกม HD (เชน X-Box 360 หรือ
PlayStation 3), ที่เชื่อมตอดวยสาย HDMI,
เลนเกม HD
•
วางตําแหนงทีวี
NonPu blish
•
•
•
•
TH
6
กอนวางตําแหนงทีวี
โปรดอานการปองกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ดู
เริ่มตนใชงาน > ขอสําคัญ > ความปลอดภัย (ในหนา
3)
จัดวางทีวีในบริเวณที่ไมมีแสงตกกระทบบนหนาจอโดยตรง
ระยะหางที่เหมาะสมในการรับชมทีวี คือ
สามเทาของเสนทแยงมุมของขนาดจอ เชน
หากเสนทแยงมุมของขนาดจอทีวี คือ 116 ซม./46 นิ้ว
ระยะหางที่เหมาะสมในการรับชม คือ ประมาณ 3.5
ม./ประมาณ 138 นิ้ว จากดานหนาของหนาจอ
ขณะนั่ง
ระดับสายตาของคุณควรอยูที่ตรงกลางของหนาจอ
เพื่อคุณภาพ Ambilight ที่ดีที่สุด
ควรติดตั้งทีวีใหหางจากผนัง 25 ซม.
กอนที่คุณจะติดตั้งทีวีกับผนัง
ใหกําหนดความยาวของสกรูที่ถูกตอง
คุณสามารถกําหนดความยาวของสกรูโดยการบวกขนาดความหนา
ของผนังเขากับความยาวของสกรูที่แนะนําซึ่งแสดงในภาพ
การยึดทีวีกับผนัง
ในการยึดทีวี ใหสั่งซื้อตัวยึดทีวีของ Philips
หรือตัวยึดทีวีที่ใชรวมกันได
ตรวจสอบขนาดจอทีวีและตรวจดูใหตรงกับรายการประเภทของตัว
ยึดติดผนังที่สั่งซื้อ:
81 ซม./ 32 นิ้ว: 200 มม. x 300 มม., M6
94 ซม./ 37 นิ้ว: 200 มม. x 200 มม., M6
102 ซม./ 40 นิ้ว: 200 มม. x 200 มม., M6
107 ซม./ 42 นิ้ว: 200 มม. x 200 มม., M6
117 ซม./ 46 นิ้ว: 300 มม. x 300 มม., M8
132 ซม./ 52 นิ้ว: 400 มม. x 400 มม., M8
สําหรับทีวี 46 นิ้วถึง 52 นิ้ว:
กอนที่คณ
ุ จะติดตั้งทีวีกับผนัง
ใหกําหนดความยาวของสกรูที่ถูกตอง
คุณสามารถกําหนดความยาวของสกรูโดยการบวกขนาดความหนา
ของผนังเขากับความยาวของสกรูที่แนะนําซึ่งแสดงในภาพ
ทําตามคําแนะนําทัง้ หมดที่ใหมาพรอมกับตัวยึดทีวี
Koninklijke Philips Electronics N.V.
ไมขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ไดรับบาดเจ็บ
หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึด TV ที่ไมถูกตอง
เพื่อปองกันอันตรายตอสายเคเบิลและตัวเชื่อมตอ
ควรเวนชองวางอยางนอย 5.5 ซม./2.2 นิ้วจากดานหลังของทีวี
สําหรับทีวี 32 นิ้วถึง 42 นิ้ว:
TH
7
ภาษาไทย
•
สําหรับทีวี 40 นิ้ว
กอนที่คุณจะติดตั้งทีวีกับผนัง ใหจดความยาวของสกรูที่ถูกตอง
คุณสามารถกําหนดความยาวของสกรูโดยการบวกขนาดความหนา
ของผนังเขากับความยาวของสกรูที่แนะนําซึ่งแสดงในภาพ
ทีวีดิจิตอล
นอกจากการถายทอดทางทีวีแบบอะนาล็อกโดยปกติแลว
ทีวีของคุณยังสามารถรับการถายทอดสัญญาณดิจิตอลได
เมื่อสามารถใชบริการไดในบางเมือง/ภูมิภาค
ทีวีของคุณสามารถรับการถายทอดสัญญาณเคเบิลดิจิตอล
(DVB-C) และวิทยุดิจิตอลได
DVB (Digital Video Broadcasting)
ใหคุณภาพของภาพแลเเสียงที่ดีกวา บางสถานีถายทอดยังมีภาษา
(เสียงพูด)
และ/หรือเทเลเท็กซในหลายภาษาที่พรอมใหบริการการกระจายเสี
ยงแบบดิจิตอล
คูมือโปรแกรม(EPG)
ขอมูลผลิตภัณฑเดน
จอ LCD HD แบบเต็มรูปแบบ
ทีวีรุนนี้มีจอ LCD High-Definition (HD)
แบบเต็มรูปแบบ, รองรับความละเอียด HD สูงสุด
1920x1080p
จอแสดงผลนี้มีระบบ Progressive Scan
ใหภาพนิ่งสนิทสีสันสดใส
อีกทั้งยังใหความสวางที่พอเหมาะและสีสันที่ยอดเยี่ยม
แสงพื้นหลัง LED
ของจอแสดงผลใหความเขมของภาพที่ดีเยี่ยมและประหยัดพลังงา
นมาก
Ambilight
NonPu blish
Ambilight
คือเทคโนโลยีดานการสองสวางจากดานหลังของทีวีลงบนผนัง
เทคโนโลยีใหมนี้จะปรับสีและความสวางของแสงใหเหมาะกับภาพ
ของทีวีโดยอัตโนมัติ
โดยทําใหประสบการณในการรับชมดีขึ้นอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอ
น
ความสวางยังชวยลดอาการกลามเนื้อตาออนลาจึงใหประสบการ
ณในการรับชมที่ผอนคลายมากขึ้น
โปรดดูที่ ใชทีวีของคุณ > ใช Ambilight (ในหนา 16)
TH
8
คูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส (EPG)
เปนคูมือบนหนาจอที่ใหบริการสําหรับชองดิจิตอล EPG
ใหคุณสามารถ:
•
ดูรายการทีวีดิจิตอลที่จะถายทอด
•
ดูรายการทีวีที่กําลังจะมี
•
รวมกลุมรายการตามประเภท
•
ตั้งคาขอความเตือนเมื่อรายการเริ่ม
•
กําหนดชอง EPG ที่ตองการ
หมายเหตุ:
•
EPG มีบริการในบางประเทศ
•
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EPG โปรดดูที่
เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > ใช EPG (ในหนา
19)
มัลติมีเดีย
ดูหรือเลนไฟลมัลติมีเดียของคุณ (เชน ภาพถาย เพลง และวิดีโอ)
จากการเชื่อมตอ USB จากดานขางของทีวี
หรือโดยตรงจากคอมพิวเตอรของคุณ
โปรดดูที่ เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น >
เขาใชงานมัลติมีเดีย (ในหนา 20)
ภาษาไทย
เขาใชขอมูลเพิ่มเติม
บนหนาจอ
NonPu blish
คุณกําลังอานคูมือผูใชบนหนาจอ
คูมือนี้ประกอบดวยขอมูลทั้งหมดที่จําเปนสําหรับการติดตั้งและกา
รใชทีวีรุนนี้
เขาใชคูมือผูใชโดยเลือก [วิธีใช] ในเมนูหนาหลัก
กอนปฏิบัติตามคําแนะนํา
ใหปดคูมือผูใชชั่วคราวโดยกดปุมสีเหลืองบนรีโมทคอนโทรล
กดปุมสีเหลืองอีกครั้ง เพื่อเปดคูมือผูใชในหนาเดิม
บนอินเตอรเน็ต
NonPu blish
คุณสามารถดูคูมือผูใชเวอรชัน PDF นี้ ไดบนอินเตอรเน็ต
ซึ่งมีขอมูลลาสุดและคําอธิบายคุณสมบัติตางๆ
อยางละเอียดที่ไมรวมอยูในคูมือผูใชบนหนาจอนี้
เขาใชงาน PDF และขอมูลผลิตภัณฑอื่นๆ
รวมทั้งคําถามที่พบบอย และการอัพเกรดเฟรมแวรไดที่
(http://www.philips.com/support)
TH
9
2 การใชงานทีวี
ภาพรวม
ในบทนี้จะกลาวถึงการควบคุมและฟงกชันการใชงานโดยรวมของที
วี
ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ
NonPu blish
1. เซนเซอร Ambient/เซนเซอรรีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรล
ภาพรวม
NonPu blish
+/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง ในเมนูหนาหลัก
1.
ปุมเหลานี้สามารถปรับไดตามแนวนอน
2. : เขาสูเมนูหนาหลัก
กดอีกครั้งเพื่อเริ่มตนกิจกรรมในเมนูหนาหลัก..
3. P/CH +/- : สลับไปยังชองถัดไปหรือกอนหนา
ในเมนูหนาหลัก ปุมเหลานี้สามารถปรับไดตามแนวตั้ง
(Ambilight) : เปดหรือปดสวิตช Ambilight
4.
ขณะทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย ใหเปดหรือปดสวิตชแสง
Lounge
1. (สแตนดบาย):
สลับทีวีเปนโหมดสแตนดบายหากทีวีเปดอยู
เปดทีวีหากทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย
2. (หนาหลัก): เขาสูเมนูหนาหลัก
3. (เบราส): เขาสูเมนูเบราสเพื่อเลือกรายการชองทีวี
คูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส และเทเลเท็กซ
(ปุมนาวิเกต): เลื่อนดูเมนูและเลือกรายการ
4.
5. (กอนหนา/ถัดไป): เปลี่ยนชอง
และยังสามารถขามไปยังหนาตางๆ ของเมนู และระหวางเพลง
อัลบั้ม หรือโฟลเดอรตางๆ
6.OK: ยืนยันรายการหรือการเลือก
TH
10
7. (การรับชม): เขาสูเมนูแถบการรับชม
8.
(ตัวเลือก):
เขาใชตัวเลือกของกิจกรรมหรือการเลือกปจจุบัน
9.+/- (ระดับเสียง) และ (ปดเสียง):
เพิ่มหรือลดระดับเสียง; ปดเสียงหรือเรียกคืน
เปดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ดานหลังรีโมทคอนโทรล เพื่อใสแบตเตอรี่
(ประเภท AAA-LR03-1.5V)
ตรวจสอบใหแนใจวาใสขั้วแบตเตอรี่ + และ - ถูกตอง
(มีการทําเครื่องหมาย + และ - ไวดานใน)
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
ทิ้งแบตเตอรี่ตามขอกําหนดเมื่อหมดอายุการใชงาน โปรดอาน
เริ่มตนใชงาน > ขอสําคัญ > หมดอายุการใชงาน (ในหนา 4)
10. (ดานหลัง): กลับไปยังหนาจอเมนูกอนหนา
11.ปุมสี: เลือกงานหรือตัวเลือก
12.0-9 (ปุมตัวเลข): เลือกชองหรือการตั้งคา
TH
11
ภาษาไทย
แบตเตอรี่
เปดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ดานหลังรีโมทคอนโทรล เพื่อใสแบตเตอรี่
(ประเภท AAA-LR03-1.5V)
ตรวจสอบใหแนใจวาใสขั้วแบตเตอรี่ + และ - ถูกตอง
(มีการทําเครื่องหมาย+ และ - ไวดานใน)
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
ทิ้งแบตเตอรี่ตามขอกําหนดเมือ่ หมดอายุการใชงาน โปรดอาน
เริ่มตนใชงาน > ขอสําคัญ > หมดอายุการใชงาน (ในหนา 4)
เมนูทีวีพื้นฐาน
หนาหลัก
NonPu blish
เมนูหลักใหคุณเขาสูอุปกรณที่เชื่อมตออยู
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง และคุณสมบัติที่มีประโยชนอื่นๆ
1. กด
2. เลือกรายการในเมนูหนาหลัก แลวกด OK เพื่อเขาใชเมนู
3. หากตองการออกจากเมนูหนาหลัก กด
หรือ
หากตองการเริ่มกิจกรรม ใหไฮไลทรายการดวย ปุมนาวิเกต
และกด OK:
•
[วิธีใช] เขาใชคูมือผูใชอิเล็กทรอนิกส
•
[ดูทีว]ี
สลับกลับไปที่แหลงที่มาเสาอากาศหากเลือกแหลงที่มาอื่นไ
ว
รีโมทคอนโทรลบนหนาจอ
•
NonPu blish
มีรีโมทคอนโทรลบนหนาจอ (OSRC)
ซึ่งใหคุณเขาใชฟงกชันที่ใชทั่วไปไดอยางงายดาย
ความพรอมใชงานของปุมตางๆ
บนหนาจอจะแตกตางกันตามการตั้งคาทีวีของคุณ
และอุปกรณที่เชื่อมตอตองใช HDMI-CEC ไดเทานั้น
ในการเขาใช OSRC
1. ขณะดูทีวีหรือเชื่อมตออุปกรณ ใหกด
2. เลือก [แสดงปุมอุปกรณ] จากนั้นกด OK
3. ใช ปุมนาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและใชปุมบนหนาจอ
[เบราส USB] หากเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ
USB ใหเขาใชเบราเซอรเนื้อหา
•
[เบราส PC]
เขาใชเบราเซอรเนื้อหาของเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
(มีเฉพาะบางรุนเทานั้น)
•
•
[Scenea]สลับไปยังภาพพื้นหลัง Scenea
[เพิ่มอุปกรณของคุณ]เพิ่มอุปกรณใหมในเมนูหลัก
•
[ตั้งคา]เขาใชเมนูที่อนุญาตใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาภาพ
เสียง และทีวี
เบราส
NonPu blish
เมนูเบราสชวยใหคุณเขาใชงานไดงาย:
•
โปรแกรมการตั้งรายการแบบอิเล็กทรอนิกส
•
รายการชองทีวี
•
เทเลเท็กซ
TH
12
3. เลือกชอง จากนั้นกด OK เพื่อเขาใชชอง
4. กด
เพื่อออกจากรายการชองสัญญาณโดยไมมีการเปลี่ยนชอง
ภาษาไทย
ในการเขาใชเมนูเบราสขณะกําลังดูทีวี ใหกด
เพิ่มอุปกรณของคุณ
NonPu blish
หลังจากที่คุณเชื่อมตออุปกรณกับทีวีแลว
ใหเพิ่มอุปกรณนี้ในเมนูหนาหลักเพื่อความสะดวกในการใชงาน
1. กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกรายการ:
•
[คูมือโปรแกรม]:
เขาใชโปรแกรมการตั้งรายการแบบอิเล็กทรอนิกส
•
•
[รายการสถานี]: เขาใชรายการชองทีวี
[Teletext]: เขาใชเทเลเท็กซ
ในเมนูหลัก เลือก [เพิ่มอุปกรณของคุณ], จากนั้นกด OK
ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อเพิ่มอุปกรณไปยังเมนูหลั
ก
ในการลบอุปกรณออกจากเมนูหลัก เลือกรายการ แลวกด
และเลือก [ลบอุปกรณนี้] กด OK
2. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
ตั้งคา
การรับชม
[ตั้งคา] ในเมนูหลักทําใหคุณเปลี่ยนการตั้งคาทีวีสวนใหญได
รวมถึง:
•
การตั้งคาภาพและเสียง
•
การติดตั้งหรืออัพเดตชองทีวี
•
อัพเดตซอฟตแวรทีวี
•
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ
กด
เพื่อเขาใชเมนูแถบการรับชม ซึ่งมีการตั้งคาที่ใชบอย
เมนูแถบการรับชมชวยใหคุณเขาใชงานไดงาย:
•
[Ambilight]เปดหรือปด Ambilight
•
[ไดนามิค Ambilight]:
ปรับความเร็วการตอบสนองของ Ambilight
•
[รูปแบบไฟลภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ
•
[Smart picture]: การตั้งคาภาพที่ใชบอย
•
•
•
[Smart sound]: การตั้งคาเสียงที่ใชบอย
[ลําโพง]: กําหนดคาลําโพงทีวีสําหรับ Philips
EasyLink
[สลับภาพ]: ปรับตําแหนงภาพ
NonPu blish
1. ในเมนูหลัก เลือก [ตั้งคา], จากนั้นกด OK
2. เลือกรายการที่มี ปุมนาวิเกต จากนั้นกด OK:
•
[ตั้งคาภาพและ เสียงดวน]:
แนะนําคุณเกี่ยวกับการตั้งคาภาพและเสียง
•
•
[ตั้งคาทีว]ี : การตั้งคาภาพและเสียงขั้นสูง
[คนหาชองอัตโนมัต]ิ : แนะนําคุณเกี่ยวกับการติดตั้งชอง
•
•
[ตั้งคาชอง]: การตั้งคาชองขั้นสูง
[เชื่อมตอกับเครือขาย]:
แนะนําคุณเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับเครือขายคอมพิวเตอรข
องคุณ มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
•
รายการชองสัญญาณ
•
รายการชองสัญญาณแสดงชองทีวีและสถานีวิทยุที่สามารถติดตั้งบ
นทีวีของคุณได
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK
•
•
NonPu blish
[ตั้งคาเครือขาย]: การตั้งคาเครือขายขั้นสูง
มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
[ซอฟตแวรอัพเดต]:
แนะนําคุณเกี่ยวกับการอัพเดตซอฟตแวรทีวี
[ตั้งคาซอฟตแวร]: การตั้งคาการอัพเดตทีวีขั้นสูง
[การสาธิตทีว]ี : การสาธิตคุณสมบัติพิเศษที่มีในทีวี
TH
13
ตัวเลือก
NonPu blish
เมนูตัวเลือกทําใหตั้งคาที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอทําไดส
ะดวกขึ้น
1. กด เพื่อดูวามีตัวเลือกใดบาง
2. เพื่อออก กด อีกครั้ง
การสลับไปที่โหมดสแตนดบาย
กด บนรีโมทคอนโทรล สัญญาณไฟ LED
ดานหนาจะเปลี่ยนเปนสีแดง
การปดเครื่อง
กดสวิตชเปดปดที่อยูดานลางของทีวีใหอยูที่ตําแหนง 'o'
ทีวีจะปด
แมวาทีวีของคุณจะใชปริมาณกระแสไฟนอยมากในโหมดสแตนดบ
าย ก็ยังตองมีการใชพลังงาน หากไมไดใชงานเปนเวลานาน
ใหปดสวิตชทีวีโดยใชสวิตชเปดปดที่อยูดานลางของชุด
การรับชมรายการทีวี
การเปด/ปดหรือเขาสูโหมดสแตนดบาย
เคล็ดลับ:
หากคุณหารีโมทคอนโทรลไมพบและตองการเปดทีวีจากโหมดสแต
นดบาย ใหกด P/CH +/- ที่ดานขางของทีวี
การเปลี่ยนชอง
•
กด
บนรีโมทคอนโทรลหรือ P/CH +/ที่ดานขางของทีวี
การเปดเครื่อง
•
สัญญาณไฟ LED ดานหนาปดอยู ใหกดสวิตชเปดปด
(1) ที่ดานลางของทีวี ใหอยูที่ตําแหนง ' | '
•
•
กด , จากนั้นเลือก [รายการสถานี]
เพื่อใชรายการชองสัญญาณ
สัญญาณไฟ LED ดานหนาเปนสีแดง ใหกด
บนรีโมทคอนโทรล (2) หรือเปดทีวีจากโหมดสแตนดบาย
โดยกดปุมใดๆ ที่ดานขางของทีวี
•
•
กด เพื่อกลับไปยังชองที่ดูกอนหนานี้
ปอนหมายเลขชองโดยใช ปุมตัวเลข
NonPu blish
หมายเหตุ:
•
สัญญาณไฟ LED ดานหนาจะไมเปด เมื่อทีวีเปดอยู
•
ทีวีจะใชเวลาสักครูในการเริ่มทํางาน ระหวางนี้
ทีวีจะไมตอบสนองตอรีโมทคอนโทรลหรือการกดปุมควบคุ
มที่ดานขาง เรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติ
TH
14
ในการดูเฉพาะชองอะนาล็อกหรือดิจิตอลเทานั้น
*ชองดิจิตอลจะมีใหบริการโดยขึ้นอยูกับเมือง/ภูมิภาคที่คุณอยู
ใหกรองรายการชองสัญญาณเพื่อเขาใชชองอะนาล็อกหรือดิจิตอลเ
ทานั้น
1. ในรายการชองสัญญาณ กด
การปรับระดับเสียง
•
[เปนธรรมชาติ]: การตั้งคาภาพแบบธรรมชาติ
•
•
•
[ภาพยนตร]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการดูภาพยนตร
[เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการเลนเกม
[ประหยัดพลังงาน]:
การตั้งคาที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด
NonPu blish
การเพิ่มหรือลดระดับเสียง
•
•
กด +/- บนรีโมทคอนโทรล
กด
+/- ที่ดานขางของทีวี
•
•
•
[มาตรฐาน]:
ปรับการตั้งคาภาพที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและประเภทวิ
ดีโอมากที่สุด การตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน
[ภาพถาย]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการดูภาพ
[ตั้งเอง]: ใหคุณปรับแตงและจัดเก็บการตั้งคาภาพสวนตัว
3. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
4. กด เพื่อออก
ใชการตั้งคาSmart sound
NonPu blish
ใชแถบการรับชม [Smart sound]
เพื่อเขาใชการตั้งคาที่ใชบอย
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [Smart sound]
จากนั้นเลือกการตั้งคาหนึ่งรายการตอไปนี้:
•
NonPu blish
การปดหรือเปดเสียง
•
•
กด
กด
เพื่อปดเสียง
อีกครั้งเพื่อเปดเสียง
ใชเมนู [เสียง] เพื่อปรับระดับเสียงของหูฟง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ ตั้งคาทีวี > เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง >
การตั้งคาเสียงเพิ่มเติม (ในหนา 25)
ใชการตั้งคาSmart picture
NonPu blish
ใชแถบการรับชม [Smart picture]
เพื่อเขาใชการตั้งคาภาพที่ใชบอย
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [Smart picture]
จากนั้นเลือกการตั้งคาหนึ่งรายการตอไปนี้:
•
•
[สวนตัว]:
ตั้งคาทีวีใหตรงกับความตองการของคุณในเมนู[ภาพ] ใน
[ตั้งคา]
[สดใส]: ใชการตั้งคาแบบสมบูรณและแบบไดนามิค
ซึ่งเหมาะสําหรับการใชในแสงธรรมชาติ
•
[สวนตัว]:
ตั้งคาทีวีใหตรงกับความตองการของคุณในเมนู[เสียง] ใน
[ตั้งคา]
[มาตรฐาน]:
ปรับการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและประเภทเ
สียงมากที่สุด
•
[ขาวสาร]: ใชการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับเสียงที่พูด เชน
ขาว
•
[ภาพยนตร]:
ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูภาพยนตร
•
•
•
[เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการเลนเกม
[ดรามา]: ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูละคร
[กีฬา]: ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูกีฬา
3. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
4. กด เพื่อออก
การเปลี่ยนรูปแบบภาพ
เปลี่ยนรูปแบบภาพใหเหมาะสมกับรายการที่คุณรับชม
1. กด
(การรับชม)
2. เลือกรูปแบบภาพ จากนั่นกด OK เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
TH
15
ภาษาไทย
2. เลือก [เลือกรายการ] > [อะนาล็อก] หรือ [ดิจิตอล]
จากนั้นกด OK
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกของคุณ
ซึ่งจะใชไดเฉพาะชองดิจิตอลหรืออะนาล็อกเทานั้น
หมายเหตุ: สามารถเขาใชงานรูปแบบไฟลภาพผานทางเมนู
[ตั้งคา] ไดเชนกัน
การใชงาน Ambilight
คุณสามารถเลือกรูปแบบภาพตอไปนี้ได:
เปด Ambilight
•
•
•
•
•
•
[เติมอัตโนมัติ]: ปรับภาพเพื่อใชกับหนาจอ
(คําบรรยายยังคงแสดง)
แนะนําใหใชเพื่อลดความผิดเพี้ยนบนจอภาพใหมีนอยที่สุด
แตไมใชสําหรับ HD หรือ PC
[ซูมอัตโนมัต]ิ : ขยายภาพเพื่อใชกับจอภาพ
แนะนําใหใชเพื่อลดความผิดเพี้ยนบนจอภาพใหมีนอยที่สุด
แตไมใชสําหรับ HD หรือ PC
[ซูมไดมากขึ้น]: ลบแถบสีดําที่ดานตางๆ
ของการถายทอดสัญญาณ 4:3 ไมแนะนําสําหรับ HD
หรือ PC
[ขนาดภาพขยาย 16:9]: ปรับสเกลรูปแบบ 4:3
คลาสสิคเปน 16:9 ไมแนะนําสําหรับ HD หรือ PC
[จอกวาง]: ยืดรูปแบบ 4:3 คลาสสิคเปน 16:9
[ไมปรับสัดสวน]: ใหรายละเอียดมากที่สุดสําหรับ PC
ใชไดเมื่อเปดใช [โหมด PC] ในเมนู [ภาพ] เทานั้น
NonPu blish
เพลิดเพลินกับการรับชมที่ผอนคลายยิ่งขึ้นและคุณภาพของภาพที่ไ
ดรับการปรับปรุง ปรับแสงภายในหองแบบสลัวจะใหเอฟเฟกต
Ambilight ที่ดีที่สุด
ขอควรระวัง
เพื่อใหตัวรับสัญญาณอินฟราเรทของรีโมทคอนโทรลทํางานไดดี
โปรดจัดวางอุปกรณใหหางจาก Ambilight
(การรับชม)
1. กด
2. เลือก [Ambilight] จากนั้นกด OK
3. เพื่อเปดหรือปด Ambilight [เปด] หรือ [ปด]
คุณสามารถกด
ไดอีกดวย
บนทีวีเพื่อเปดหรือปด Ambilight
ดูจากอุปกรณที่เชื่อมตอ
เพิ่มอุปกรณใหม
NonPu blish
หมายเหตุ:
•
กอนดูจากอุปกรณที่เชื่อมตอ
คุณตองเพิ่มอุปกรณนั้นไปยังเมนูหลักเสียกอน
•
อุปกรณที่สามารถใชงานไดกับ HDMI ARC
ที่เชื่อมตอกับหัวเสียบ HDMI ARC
บนทีวีจะถูกเพิ่มไปยังเมนูหลักโดยอัตโนมัติ
1. เชื่อมตอและเปดสวิตชอุปกรณ
2. กด
3. เลือก [เพิ่มอุปกรณของคุณ] จากนั้นกด OK
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
ดูจากอุปกรณที่เชื่อมตอ
NonPu blish
1. กด
2. เลือกอุปกรณจากเมนูหลัก
3. กด OK เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
TH
16
ตั้งคา Ambilight
NonPu blish
ในเมนู Ambilight คุณสามารถเขาใชการตั้งคา Ambilight
เพิ่มเติมได
ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
[Ambilight]
เลือกการตั้งคาเพื่อปรับ:
> [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี >
•
[ไดนามิค]: ปรับ Ambilight
ระหวางระดับที่ผอนคลายและไดนามิค ใชไดเฉพาะเมื่อตั้ง
Ambilight [สี] ไวเปน [ไดนามิค]
[ความสวาง]: ปรับความสวางของ Ambilight
•
[สี]: เลือกสีที่กําหนดไวลวงหนา
•
•
[สีที่กําหนดเอง]: กําหนดสี Ambilight ของคุณเอง
ในการเขาใชตัวเลือกนี้ ใหตั้งคา [Ambilight] > [สี]
> [ตั้งเอง]
[การแบง]: ปรับความแตกตางระดับสีของทีวีแตละดาน
ปดคุณสมบัตินี้เพื่อใหไดสี Ambilight
แบบเขมขนและสม่ําเสมอ
•
[ทีวีปด]: เลือกวิธีที่จะให Ambilight ปดเมื่อปดทีวี
•
[หองผอนคลาย]: เลือกโหมดแสง Lounge
การตั้งคานี้จะนํามาใชเมื่อเปดใชแสง
Loungeในโหมดสแตนดบาย
[แสง Scenea Lounge]: เปดหรือปดแสง Scenea
Lounge เมื่อมีการเปดใช Scenea
•
•
ภาษาไทย
•
[สีผนัง]: เลือกสีที่ตรงกับสีผนัง Ambilight
จะแกไขสีของตัวเองเพื่อผสมกับสีของผนังดานหลังทีวีไดดีที่
สุด
ตั้งคาการตอบสนองของ
Ambilight
NonPu blish
กอนที่คุณจะสามารถปรับความเร็วการตอบสนองของ
> [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี >
Ambilight ใหกด
[Ambilight] > [สี] > [Dynamic]
กําหนดความเร็วที่ Ambilight จะตอบสนองตอภาพบนหนาจอ
1. กด
(การรับชม)
2. เลือก [ไดนามิค Ambilight] จากนั้นกด OK
3. เลื่อนตัวสไลดเพื่อตั้งคาการตอบสนองของ Ambilight
4. กด เพื่อออกจากตัวสไลด
5. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
ใชแสงLounge
NonPu blish
เมื่อทีวีอยูในโหมดสแตนบายด คุณสามารถเปด Ambilight
และสรางเอฟเฟกตแสง Lounge ในหองของคุณได
ที่ดานขางทีวี
ขณะทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด
หมายเหตุ: อาจใชเวลาในการเปดแสง Lounge มากกวา 5
วินาที
ในการเลือกเฉดสีของแสง Lounge โปรดดูที่ ใชทีวีของคุณ >
ใช Ambilight > การตั้งคา Ambilight (ในหนา 16)
TH
17
3 การใชงานทีวีขั้นสูง
เลือกภาษาเทเลเท็กซ
การใชงานเทเลเท็กซ
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ภาษา] >
[เทเลเท็กซหลัก] หรือ [เทเลเท็กซรอง]
3. เลือกภาษาเทเลเท็กซที่ตองการ จากนั้นกด OK
เลือกเพจ
NonPu blish
1. กด
2. เลือก [Teletext] จากนั้นกด OK
3. เลือกเพจโดย:
•
การปอนหมายเลขหนาดวย ปุมตัวเลข
•
กด
หรือ
เพื่อดูหนากอนหนาหรือถัดไป
•
กด ปุมสี เพื่อเลือกรายการที่มีรหัสสี
4. กด
เพื่อออกจากเทเลเท็กซ
เขาใชตัวเลือกเทเลเท็กซ
NonPu blish
•
NonPu blish
•
•
•
•
เลือกหนายอย
NonPu blish
หนาเทเลเท็กซหนึ่งหนาสามารถมีหนายอยไดหลายหนา
โดยหนายอยตางๆ
ที่มีจะปรากฏในแถบที่อยูถัดจากหมายเลขหนาหลัก
เมื่อมีหนายอยบนหนาเทเลเท็กซ ใหกด
เพื่อเลือกหนายอย
หรือ
การคนหาเทเลเท็กซ
NonPu blish
1. เมื่ออยูในเทเลเท็กซ กด
2. เลือกตัวเลือก:
•
[เพจฟรี] / [ยกเลิกการตรึงหนา]:
ตรึงหรือยกเลิกการตรึงเพจปจจุบัน
•
การถายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีเทเลเท็กซภาษาตง
ๆ มากมาย คุณสามารถตั้งคาภาษาหลักและรองได
[สองจอภาพ] / [เต็มจอ]:
เปดหรือปดการใชงานเทเลเท็กซสองจอภาพ
ที่แยกชองปจจุบันหรือแหลงไปดานซายของหนาจอ
โดยเทเลเท็กซอยูดานขวา
[T.O.P. โดยรวม]: เทเลเท็กซแบบ Table Of
Pages (T.O.P.)
ชวยใหคุณสามารถขามจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งไดโด
ยไมตองระบุหมายเลขหนา
[ขยาย] / [มุมมองปกติ]:
คุณสามารถขยายหนาเทเลเท็กซเพื่อใหสามารถอานขอควา
มตางๆ ไดงายขึน้ ได กด ปุมนาวิเกต
เพื่อเคลื่อนไหวไปมาบนหนาจอที่ขยาย
[เผย]: ซอนหรือแสดงขอมูลที่ซอนไวในเพจเทเลเท็กซได
เชน เฉลยคําตอบ หรือวิธีแกปริศนา
[หนายอยวงจร]:
วนดูหนายอยโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีหนายอย
[ภาษา]:
สลับไปยังกลุมภาษาอื่นเพื่อใหแสดงภาษาอยางถูกตองเมื่อ
มีการใชชุดตัวอักษรที่แตกตางกัน
3. กด
เพื่อออกจากเมนูตัวเลือก
TH
18
1. เมื่ออยูในเทเลเท็กซ ใหกด OK เพื่อไฮไลตตัวเลขหรือคําแรก
2. กด ปุมนาวิเกต เพื่อขามไปที่คําหรือหมายเลขเพื่อคนหา
3. กด OK เพื่อเริ่มตนการคนหา
4. กด จนกวาจะไมมีคําหรือตัวเลขที่ไฮไลตเพื่อออกจากคนหา
ใชเทเลเท็กซดิจิตอล
การถายทอดทีวีดิจิตอลบางรายการมีขอความดิจิตอลโดยเฉพาะห
รือบริการอินเตอรแอกทีฟบนชองทีวีดิจิตอล
มีคุณสมบัตินี้เฉพาะบางรุนเทานั้น เมื่ออยูในเทเลเท็กซดิจิตอล:
•
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกหรือไฮไลทรายการ
•
ใช ปุมสี เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกด OK
เพื่อยืนยันการเลือกหรือเปดใช
หมายเหตุ:
บริการขอความดิจิตอลจะถูกบล็อคเมื่อมีการถายทอดบทบรรยายแ
ละ [บทบรรยาย] ถูกเปดใชงาน อาน
เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > ใชบทบรรยาย (ในหนา
20)
ใช Teletext 2.5
NonPu blish
เทเลเท็กซ 2.5
มีสีจํานวนมากกวาและใหภาพกราฟกที่ดีกวาเทเลเท็กซธรรมดา
หากเทเลเท็กซ 2.5 ไดรับการถายทอดโดยชอง
เทเลเท็กซจะเปดตามคาดีฟอลต
ชองที่ชื่นชอบ
เพิ่มหรือลบชอง
NonPu blish
1. กด
2. เลือก [รายการสถานี:] จากนั้นกด OK
3. กด
4. เลือก [ทําเครื่องหมายเปนรายการโปรด] หรือ
[ยกเลิกการทําเครื่องหมายเปนรายการโปรด] แลวกด OK
ปรากฏรูปดาวขึ้นในตารางชอง
แสดงวาชองถูกแอดไปที่รายการที่ชื่นชอบ
รูปดาวจะหายไปหากคุณลบชองออกจากรายการโปรด
เลือกรายการที่ชื่นชอบ
NonPu blish
เปดใชEPG
NonPu blish
1. กด
2. เลือก [คูมือโปรแกรม] จากนั้นกด OK
ตัวเลือกของEPG
NonPu blish
ใชเมนูตัวเลือก EPG นี้เพื่อตั้งคาหรือลบขอความเตือน
เปลี่ยนวันและเขาใชตัวเลือกที่มีประโยชนอื่นของ EPG
จะมีตัวเลือกเหลานี้ใหใชไดเปนเวลาเจ็ดหรือแปดวันเทานั้น
ขึ้นอยูกับบริการการถายทอด
1. เมื่ออยูใน EPG กด
2. กด ปุมนาวิเกต และ OK
เพื่อเลือกและปรับการตั้งคาตอไปนี:้
•
•
•
•
ดูชองในรายการที่ชื่นชอบเทานั้น หรือดูชองทั้งหมด
หากขณะนี้เลือกรายการที่ชื่นชอบอยู
1. ในรายการชอง กด
เลือก [เลือกรายการ] > [รายการโปรด]
เพื่อแสดงชองในรายการที่ชื่นชอบ หรือ [ทั้งหมด]
เพื่อแสดงชองทั้งหมด
3. กด OK เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ
ใช EPG
ภาพรวม
NonPu blish
คูมือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส (EPG)
เปนคูมือบนหนาจอที่ใหบริการสําหรับชองดิจิตอล EPG
ใหคุณสามารถ:
•
•
•
•
•
ดูรายการทีวีดิจิตอลที่จะถายทอด
ดูรายการทีวีที่กําลังจะมี
รวมกลุมรายการตามประเภท
ตั้งคาขอความเตือนเมื่อรายการเริ่ม
กําหนดชอง EPG ที่ตองการ
หมายเหตุ: EPG มีบริการในบางประเทศ
ภาษาไทย
ในการเปดหรือปดเทเลเท็กซ 2.5
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ]
> [เทเลเท็กซ 2.5] > [เปด] หรือ [ปด] จากนั้นกด OK
[เปลี่ยนวัน]: ตั้งคาวัน EPG เลือก [วันนี้], [วันถัดไป]
หรือ [วันกอนหนานี้]
[ขอมูลเพิ่มเติม]: ดูขอมูลโปรแกรม
[คนหาตามประเภท]: คนหาโปรแกรมทีวีตามประเภท
[อัพเดตตารางรายการโทรทัศน]:
อัพเดตขอมูลโปรแกรมลาสุด
ใชตัวจับเวลาและล็อค
ตั้งเวลาปด
NonPu blish
ตัวตั้งเวลาปดจะปดทีวีของคุณใหอยูในโหมดสแตนดบายหลังจาก
ครบเวลาที่ตั้งไว คุณสามารถปดทีวีของคุณกอนถึงเวลา
หรือตั้งเวลาปดใหมขณะที่เครื่องกําลังนับถอยหลังได
1. กด
2. กด [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ]
> [ตัวตั้งเวลาปด]
3. กด ปุมนาวิเกต เพื่อตั้งคาตัวตั้งเวลาปด
ตัวตั้งเวลาปดสามารถตั้งไดสูงสุด 180 นาที โดยเพิ่มทีละหานาที
ตัวตั้งเวลาปดจะปด หากตั้งเวลาไวเปนศูนยนาที
4. กด OK เพื่อเปดใชงานตัวตั้งเวลาปด
ทีวีของคุณจะปลี่ยนเปนโหมดสแตนดบายหลังจากครบเวลาที่ตั้งไว
ล็อคกันเปด
เพื่อปองกันไมใหเด็กๆ ดูทีวี
คุณสามารถล็อคทีวีหรือบล็อคโปรแกรมที่มีการกําหนดอายุได
TH
19
ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสล็อคสําหรับการรับชมของเด็ก
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ระบบปองกันเด็ก]
3. เลือก [ตั้งรหัส] หรือ [เปลี่ยนรหัส]
4. ปอนรหัสพรอม ปุมตัวเลข
เคล็ดลับ: หากคุณลืมรหัส ใหปอน ‘8888’
เพื่อยกเลิกรหัสที่ใชอยู
ในชองดิจิตอล
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [บทบรรยาย] จากนั้นกด OK
3. ในเมนูที่ปรากฏ เลือก [ปด], [เปด] หรือ [ระหวางปดเสียง]
จากนั้นกด OK
หมายเหตุ: ดวย [ระหวางปดเสียง]
ทีวีจะแสดงบทบรรยายเฉพาะเมื่อปดเสียงดวย
NonPu blish
ล็อคหรือปลดล็อคชอง
1. ในเมนูระบบปองกันเด็ก ใหเลือก [ล็อคแชนเนล]
2. ปอนรหัสล็อคปองกันเด็กดวย ปุมตัวเลข เมนู
[ล็อคแชนเนล] ปรากฏขึ้น
3. เลือกชองที่จะล็อคหรือปลดล็อค
การจัดอันดับของผูปกครอง
สถานีถายทอดดิจิตอลบางสถานีจัดอันดับโปรแกรมของตนตามอา
ยุ
คุณสามารถตั้งคาทีวีใหแสดงเฉพาะโปรแกรมที่มีระดับอายุมากกว
าอายุลูกของคุณได
1. กด
2. กด [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ระบบปองกันเด็ก] >
[การจัดอันดับของผูปกครอง]
ขอความที่ปรากฏจะขอใหคุณปอนรหัสล็อคปองกันเด็ก
3. ปอนรหัสล็อคปองกันเด็กดวย ปุมตัวเลข
4. เลือกระดับอายุ แลวกด OK
ทุกโปรแกรมที่ไมไดอยูในระดับอายุที่เลือกจะถูกบล็อค
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรหัสล็อคปองกันเด็ก โปรดดูที่
เพลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > ใชตัวตั้งเวลาและล็อค >
ระบบปองกันเด็ก (ในหนา 19)
ใชบทบรรยาย
ในชองอะนาล็อก
NonPu blish
1. เปลี่ยนทีวีเปนชองทีวีอะนาล็อก
2. กด
แลวเลือก [Teletext] และกด OK
3. ปอนหมายเลขหนาสามหลักของหนาบทบรรยาย (มักเปน
'888')
4. กด เพื่อออกจากเทเลเท็กซ บทบรรยายจะปรากฏ หากมี
TH
20
เขาใชมัลติมีเดีย
เบราสUSB
NonPu blish
คุณสามารถดูภาพถายหรือเลนเพลงและวิดีโอบนทีวีจากอุปกรณเก็
บขอมูลแบบ USB ได
ขอควรระวัง: Philips ไมมีสวนรับผิดชอบหากอุปกรณจัดเก็บ
USB ไมรองรับหรือมีความเสียหายหรือสูญเสียขอมูลจากอุปกรณ
คุณสามารถเขาใชเบราเซอรเนื้อหา USB
ไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้:
•
ขณะดูทีวี ใหเชื่อมตออุปกรณ USB เขากับพอรต USB
ที่ดานขางของทีวี
•
1. กด
2. เลือก [เบราส USB] แลวกด OK
การดูภาพสไลด
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกภาพ แลวกด OK
•
หากตองการหยุดการเลนหรือหยุดชั่วคราว กด OK
อีกครั้ง
•
หากตองการขามไปยังไฟลกอนหนาหรือถัดไป กด
หรือ
กด เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา กด
เพื่อเขาใชหรือออกจากการตั้งคาตอไปนี้:
•
[แสดงขอมูล]: แสดงขอมูลไฟล
•
[หยุด]: หยุดภาพสไลด
•
[หมุนไดรอบ]: หมุนไฟล
•
[ซ้ํา]: เลนซ้ําภาพสไลด
•
•
•
[เลนครั้งเดียว]: เลนไฟลหนึ่งครั้ง
[ปดเลนแบบสุม] / [เปดเลนแบบสุม]:
เปดหรือปดใชการแสดงภาพแบบสุมในการแสดงภาพสไลด
[ความเร็วภาพสไลด]:
กําหนดเวลาแสดงภาพแตละภาพในภาพสไลด
•
[การเปลี่ยนภาพสไลด]:
ตั้งการเปลี่ยนผานจากภาพหนึ่งไปยังภาพถัดไป
[ตั้งเปน Scenea]:
กําหนดภาพที่เลือกเปนภาพพื้นหลังบนทีวี
ฟงเพลง
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกเพลง แลวกด OK
•
กด / เพื่อยอนเพลงกลับ
หรือกรอเดินหนาอยางรวดเร็ว
กด เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา กด
เพื่อเขาใชหรือออกจากการตั้งคาตอไปนี้:
•
[หยุด]: หยุดเลนเสียง
•
[ซ้ํา]: เลนเพลงหรืออัลบั้มซ้ํา
•
[เลนครั้งเดียว] เลนไฟลหนึ่งครั้ง
•
[เปดเลนแบบสุม] / [ปดเลนแบบสุม]:
เปดหรือปดใชการเลนเพลงแบบสุม
ดูวิดีโอ
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกไฟลวิดีโอ แลวกด OK
•
กด หรือ เพื่อยอนไฟลกลับ
หรือกรอเดินหนาอยางรวดเร็ว
กด เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา ขณะเลนวิดีโอ ใหกด
เพื่อเขาใชการตั้งคาตอไปนี้:
•
[หยุด]: หยุดเลน
•
[ซ้ํา]: เลนวิดีโอซ้ํา
•
[เปดเลนแบบสุม] / [ปดเลนแบบสุม]:
เปดหรือปดใชการเลนวิดีโอแบบสุม
เบราสPC
*มีคุณสมบัตินี้เฉพาะบางรุนเทานั้น
ดูภาพ เลนเพลง
และดูวิดีโอบนทีวีจากเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเก็บขอมูลอื่น
ในเครือขายภายในบานของคุณ
ในการเบราสเครือขายคอมพิวเตอร
กอนอื่นใหตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย โปรดดูที่ ตั้งคาทีวี >
ตั้งคาเครือขาย
หากํามมีการติดตั้งเครือขายในครั้งแรกที่คุณเขาใช [เบราส
PC]การติดตั้งเครือขายจะเริ่มขึ้น
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
ในการเขาใชเครือขายคอมพิวเตอร:
ในเมนูหลัก เลือก [เบราส PC], จากนั้นกด OK
ภาษาไทย
•
โดยการเปด PC และเราเตอร
ทีวีจะแสดงเนื้อหาเซิรฟเวอรมัลติมีเดียจาก PC ของคุณ
เมื่อเปดรายการเนื้อหาบน PC เลือกไฟลที่คุณตองการเลน
และกด OK
เพลง ภาพสไลดของภาพถาย หรือวิดีโอ จะเริ่มเลน
การดูภาพสไลด
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกภาพ แลวกด OK
•
หากตองการหยุดการเลนหรือหยุดชั่วคราว กด OK
อีกครั้ง
•
หากตองการขามไปยังไฟลกอนหนาหรือถัดไป กด
หรือ
กด เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา กด
เพื่อเขาใชหรือออกจากการตั้งคาตอไปนี้:
•
[แสดงขอมูล]: แสดงขอมูลไฟล
•
[หยุด]: หยุดภาพสไลด
•
[หมุนไดรอบ]: หมุนไฟล
•
[ซ้ํา]: เลนซ้ําภาพสไลด
•
•
•
•
•
[เลนครั้งเดียว]: เลนไฟลหนึ่งครั้ง
[ปดเลนแบบสุม] / [เปดเลนแบบสุม]:
เปดหรือปดใชการแสดงภาพแบบสุมในการแสดงภาพสไลด
[ความเร็วภาพสไลด]:
กําหนดเวลาแสดงภาพแตละภาพในภาพสไลด
[การเปลี่ยนภาพสไลด]:
ตั้งการเปลี่ยนผานจากภาพหนึ่งไปยังภาพถัดไป
[ตั้งเปน Scenea]:
กําหนดภาพที่เลือกเปนภาพพื้นหลังบนทีวี
ฟงเพลง
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกเพลง แลวกด OK
•
กด / เพื่อยอนเพลงกลับ
หรือกรอเดินหนาอยางรวดเร็ว
กด เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา กด
เพื่อเขาใชหรือออกจากการตั้งคาตอไปนี้:
•
[หยุด]: หยุดเลนเสียง
•
[ซำ]: เลนเพลงหรืออัลบั้มซ้ํา
•
[เลนครั้งเดียว] เลนไฟลหนึ่งครั้ง
TH
21
•
[เปดเลนแบบสุม] / [ปดเลนแบบสุม]:
เปดหรือปดใชการเลนเพลงแบบสุม
ดูวิดีโอ
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือกไฟลวิดีโอ แลวกด OK
•
กด หรือ เพื่อยอนไฟลกลับ
หรือกรอเดินหนาอยางรวดเร็ว
กด เพื่อออกจากเบราเซอรเนื้อหา ขณะเลนวิดีโอ ใหกด
เพื่อเขาใชการตั้งคาตอไปนี้:
•
•
•
[หยุด]: หยุดเลน
[ซ้ํา]: เลนวิดีโอซ้ํา
[เปดเลนแบบสุม] / [ปดเลนแบบสุม]:
เปดหรือปดใชการเลนวิดีโอแบบสุม
ฟงชองวิทยุดิจิตอล
NonPu blish
หากมีการถายทอดภาพดวยระบบดิจิตอล
จะมีการติดตั้งชองวิทยุดิจิตอลโดยอัตโนมัติระหวางการติดตั้ง
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [รายการสถานี:] จากนั้นกด OK
3. ในรายการชอง กด
4. เลือก [เลือกรายการ] > [วิทยุ] จากนั้นกด OK
5. เลือกชองวิทยุ จากนั้นกด OK
ใช Scenea
เปดใช Scenea
NonPu blish
คุณสามารถใช Scenea
เพื่อแสดงภาพใหเปนภาพพื้นหลังที่ทีวีของคุณ
ตรวจสอบใหแนใจวาสถานที่ที่ใชงานทีวีตั้งไวเปนโหมด
[หนาแรก]
1. กด
2. เลือก [Scenea] จากนั้นกด OK
ภาพดีฟอลตหรือที่โหลดไวลวงหนาจะปรากฏ
หมายเหตุ: หากคุณปดตัวตั้งเวลาปด
ภาพพื้นหลังจะแสดงเปนเวลา 240 นาที มิฉะนั้น
จะแสดงตามระยะเวลาที่ตั้งไวในตัวตั้งเวลา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตั้งเวลา โปรดดูที่
พลิดเพลินกับทีวีของคุณไดมากขึ้น > ใชตัวตั้งเวลาและล็อค >
ตัวตั้งเวลา (ในหนา 19)
TH
22
กําหนดภาพเปนScenea
NonPu blish
หมายเหตุ: ขนาดไฟลของภาพตองไมเกิน 1MB
1. เชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB กับทีวี
2. กด
3. เลือก [เบราส USB] จากนั้นกด OK
4. เลือกภาพ แลวกด
5. เลือก [ตั้งเปน Scenea] แลวกด OK
6. เลือก [ใช] จากนั้นกด OK
7. กดปุมใดก็ไดเพื่อออกจาก Scenea
การเขาใชทั่วไป
เปดใชงานการเขาใชทั่วไป
NonPu blish
หากไดรับการสนับสนุนจากสถานีถายทอดดิจิตอล
ทีวีเครื่องนี้จะมีระบบเสียงและบทบรรยายพิเศษสําหรับผูทมี่ ีระบบ
การไดยินบกพรอง
รวมถึงระบบเสียงพิเศษสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ
ในการเปดใชคุณสมบัติเหลานี้ คุณตองเปดการเขาใชทั่วไปในเมนู
[การปรับแตงตามตองการ]
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ]
> [การเขาใชทั่วไป] > [เปด] จากนั้นกด OK
ระบบการไดยินบกพรอง
NonPu blish
ชองทีวีดิจิตอลบางชองกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยายพิเศ
ษที่ปรับใหเหมาะสมกับผูที่มีระบบการไดยินบกพรอง
ในการเปดสวิตชระบบเสียงและบทบรรยายสําหรับผูที่มีระบบการไ
ดยินบกพรอง (หากมี)
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. กดปุมสีแดงเพื่อเลือก [การรับฟงที่เปนอันตราย]
ผูมีสายตาผิดปกติ
NonPu blish
ชองทีวีดิจิตอลบางชองกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยายพิเศ
ษที่ปรับใหเหมาะสมกับผูมีสายตาผิดปกติ
เสียงปกติจะไดรับการผสมผสานเขากับคําบรรยายพิเศษ
ในการเปดสวิตชระบบเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ (หากมี)
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. กดปุมสีเขียวเพื่อเลือก [ผูมีสายตาผิดปกติ]
3. ใชปุมตอไปนี้เพื่อเลือก:
•
สีแดง - [ปด]: ปดเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ
•
สีเหลือง - [หูฟง]:
เฉพาะเสียงจากหูฟงสําหรับผูมีระบบการไดยินบกพรองโดย
มองเห็นได
•
•
4. กด
ปรับระดับเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ
1. ในเมนู [การเขาใชทั่วไป] กดปุมสีเหลืองเพื่อเลือก
[ระดับเสียงมิกซ]
2. กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลื่อนปุมเลื่อนขึ้นหรือลง จากนั้นกด OK
3. กด เพื่อออก
การสงเสียงกลับสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ
คุณสมบัตินี้ทําใหมีการสงเสียงกลับเมื่อกดปุมตางๆ
บนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี
1. ในเมนู [การเขาใชทั่วไป] กดปุมสีฟาเพื่อเลือก [คียบี๊พ]
2. กดปุมสีเขียวเพื่อเปดการสงเสียงกลับหรือกดปุมสีแดงเพื่อปด
3. กด เพื่อออก
สีเขียว - [ลําโพง]:
เฉพาะเสียงจากลําโพงสําหรับผูมีระบบการไดยินบกพรองโ
ดยมองเห็นได
สีฟา - [ลําโพง + หูฟง]:
เฉพาะเสียงจากลําโพงและหูฟงสําหรับผูมีระบบการไดยินบ
กพรองโดยมองเห็นได
เพื่อออก
หมายเหตุ:
ปุมสีเขียวและสีเหลืองใชไมไดหากเปดใชงานรีโมทคอนโทรล
EasyLink ไว สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู เชื่อมตอทีวี > ใช
Philips EasyLink > คุณสมบัติ EasyLink (ในหนา
44)
เคล็ดลับ:
ในการตรวจสอบวามีเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติอยูหรือไม กด
และเลือก [ภาษาเสียงพากย]
ภาษาที่มีไอคอนรูปตาแสดงถึงการสนับสนุนผูมีสายตาบกพรอง
TH
23
ภาษาไทย
3.
กดปุมสีเขียวเพื่อเปดระบบเสียงและบทบรรยายสําหรับผูที่มีระบบ
การไดยินบกพรอง กดปุมสีแดงเพื่อปด
4. กด เพื่อออก
เคล็ดลับ:
ในการตรวจสอบวามีภาษาสําหรับผูมีระบบการไดยินบกพรองอยูห
รือไม กด และเลือก [ภาษาเสียงพากย]
ภาษาที่มีไอคอนรูปหูแสดงถึงการสนับสนุนผูมีระบบการไดยินบกพ
รอง
4 การตั้งคาทีวี
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
ตัวชวยตั้งคา
NonPu blish
ใชตัวชวยการตั้งคาเพื่อแนะนําการตั้งคาภาพและเสียง
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตัง้ คาภาพและ เสียงดวน] จากนั้นกด
OK
3. เลือก [เริ่ม] จากนั้นกด OK
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อเลือกการตั้งคาที่คุณต
องการ
การตั้งคาภาพเพิ่มเติม
NonPu blish
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [ภาพ] จากนั้นกด OK
3. เลือกการตั้งคาเพื่อปรับ:
•
[Smart picture]: เขาสูการตั้งคา Smart
picture ที่กําหนดลวงหนา
•
[รีเซ็ต]: รีเซ็ตกลับไปใชการตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน
•
[ความเปรียบตาง]: ปรับความเขมของความสวาง
คงคาสีที่เขมไวโดยไมเปลี่ยนแปลง
•
•
•
ตั้งคา Smart picture
ใชแถบการรับชม [Smart picture]
เพื่อเขาใชการตั้งคาภาพที่ใชบอย
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [Smart picture]
จากนั้นเลือกการตั้งคาหนึ่งรายการตอไปนี้:
•
•
[สวนตัว]:
ตั้งคาทีวีใหตรงกับความตองการของคุณในเมนู[ภาพ] ใน
[ตั้งคา]
[สดใส]: ใชการตั้งคาแบบสมบูรณและแบบไดนามิค
ซึ่งเหมาะสําหรับการใชในแสงธรรมชาติ
•
[เปนธรรมชาติ]: การตั้งคาภาพแบบธรรมชาติ
•
•
•
[ภาพยนตร]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการดูภาพยนตร
[เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการเลนเกม
[ประหยัดพลังงาน]:
การตั้งคาที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด
•
•
•
[มาตรฐาน]:
ปรับการตั้งคาภาพที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและประเภทวิ
ดีโอมากที่สุด การตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน
•
•
•
24
[สี]: ปรับความอิ่มตัวของสี
[สีสัน]:
ชดเชยความผันแปรของสีในการสงสัญญาณที่เขารหัส
NTSC
[ความคมชัด]: ปรับความคมชัดของภาพ
[การลดเสียงรบกวน]: กรองและลดความเบลอในภาพ
[เฉดสี]: ปรับสมดุลของสีในภาพ
[เฉดสีที่กําหนดเอง]: ปรับแตงการตั้งคาเฉดสี
[Pixel Precise HD] : เขาใชการตั้งคาขั้นสูง ไดแก
[HD Natural Motion], [100 Hz Clear
LCD], [ความคมชัดขั้นสูง], [Dynamic
contrast], [แสงพื้นหลังไดนามิค], [การลดจุดรบกวน
MPEG], [การปรับสีใหดีขึ้น], [แกมมา]
[โหมด PC]: เปดใชงานตามคาเริ่มตน หากคุณเลือก
[คอมพิวเตอร] ในเมนูหนาหลัก หากเปดใช
คุณจะสามารถเลือก [รูปแบบไฟลภาพ] >
[ไมปรับสัดสวน]
ซึ่งใหรายละเอียดมากที่สุดในการแสดงเนื้อหาของ PC
หากเชื่อมตอคอมพิวเตอรผานทาง HDMI หรือ VGA
จะมีการเปดใชงานตัวเลือกนี้ตามคาเริ่มตน
•
[เซนเซอรตรวจจับแสง]:
เปดใชงานการปรับแตงการแสดงผลบนหนาจอแบบไดนามิ
คเพื่อใหเหมาะกับสภาพแสง
•
•
•
[รูปแบบไฟลภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ
[ขอบหนาจอ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ
[สลับภาพ]: ปรับตําแหนงภาพ
[ภาพถาย]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการดูภาพ
[ตั้งเอง]: ใหคุณปรับแตงและจัดเก็บการตั้งคาภาพสวนตัว
3. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
4. กด เพื่อออก
TH
•
•
•
[ความสวาง]:
ปรับความเขมและรายละเอียดของสวนที่เขม
การตั้งคาSmart sound
รีเซ็ตกลับไปใชการตั้งคาของโรงงาน
ใชแถบการรับชม [Smart sound]
เพื่อเขาใชการตั้งคาที่ใชบอย
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [Smart sound]
จากนั้นเลือกการตั้งคาหนึ่งรายการตอไปนี้:
•
[สวนตัว]:
ตั้งคาทีวีใหตรงกับความตองการของคุณในเมนู[เสียง] ใน
[ตั้งคา]
การรีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาของโรงงานจะเรียกคืนการตั้งคาภา
พและเสียงเริ่มตน
การตั้งคาชองจะยังคงเหมือนเดิม
•
•
•
•
•
•
[มาตรฐาน]:
ปรับการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับสภาพแวดลอมและประเภทเ
สียงมากที่สุด
[ขาวสาร]: ใชการตั้งคาเสียงที่เหมาะกับเสียงที่พูด เชน
ขาว
[ภาพยนตร]:
ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูภาพยนตร
[เกม]: การตั้งคาที่เหมาะสําหรับการเลนเกม
[ดรามา]: ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูละคร
[กีฬา]: ใชการตั้งคาเสียงที่นาจะเหมาะกับการดูกีฬา
3. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
4. กด เพื่อออก
การตั้งคาเสียงเพิ่มเติม
NonPu blish
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [เสียง] จากนั้นกด OK
3. เลือกการตั้งคาเพื่อปรับ:
•
[Smart sound]: เขาสูการตั้งคา Smart sound
ที่กําหนดลวงหนา
•
•
[รีเซ็ต]: รีเซ็ตกลับไปใชการตั้งคาเริ่มตนของโรงงาน
[เบส]: ปรับระดับเสียงเบส
•
•
•
•
[เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงเบส
[เซอรราวด]: เปดใชเสียงมีมิติ
[ระดับเสียงหูฟง]: ปรับระดับเสียงหูฟง
[ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ]:
ลดการเปลี่ยนระดับเสียงอัตโนมัติ เชน เมื่อเปลี่ยนชอง
•
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การตั้งคาจากโรงงาน]
จากนั้นกด OK
การตั้งคาทีวจี ะถูกรีเซ็ตกลับเปนคาเริ่มตนของโรงงาน
เริ่มตนการสาธิตทีวี
NonPu blish
เริ่มการสาธิตเพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของทีวีขอ
งคุณ
หมายเหตุ: การสาธิตไมรองรับชอง MHEG
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [ตั้งคา] > [การสาธิตทีว]ี จากนั้นกด OK
3. เลือกการสาธิต จากนั้นกด OK
4. กด เพื่อออกจากการสาธิต
เปลี่ยนการตั้งคาชอง
การเรียงลําดับชองใหม
NonPu blish
หลังการติดตั้ง
คุณอาจตองการเรียงลําดับรายการชองใหมใหเหมาะกับความตอง
การของคุณ
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK
3. ในรายการชอง กด
4. เลือก [เครื่องบันทึก] จากนั้นกด OK
5. เลือกชองที่จะเรียงลําดับ ยายไปที่ตําแหนงที่ตองการ
จากนั้นกด OK
6. เลือก [ใส] เพื่อใสชองในตําแหนงที่ตองการ [สับเปลี่ยน]
เพื่อสับเปลี่ยนตําแหนงกับชองอื่น หรือ [ยกเลิก]
เพื่อยกเลิกการเรียงลําดับชองใหม
7. กด OK เพื่อเปดใชงาน
[สมดุล]:
ปรับความสมดุลของลําโพงซายและขวาเพื่อใหเหมาะสมกั
บตําแหนงการฟงของคุณไดดีที่สุด
TH
25
ภาษาไทย
NonPu blish
เปลี่ยนชื่อชอง
*มีคุณสมบัตินี้ในบางภาษาเทานั้น
หลังการติดตั้ง
คุณอาจตองการเปลี่ยนชื่อชองใหเหมาะกับความตองการของคุณ
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK
3. ในรายการชอง กด
4. เลือก [เปลี่ยนชื่อ] จากนั้นกด OK
5. ในหนาจอรายการที่ปรากฏ กด ปุมนาวิเกต หรือ ปุมตัวเลข
เพื่อแกไขชื่อ จากนั้นกด OK
6. เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ใหกด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือก [เสร็จ]
•
ในการยกเลิกขอมูลที่ปอ น เลือก [ลบ]
•
หากตองการยกเลิก เลือก [ยกเลิก]
7. กด OK เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
8. กด เพื่อออก
การอัพเดตอัตโนมัติ
ในการตั้งคาทีวีเพื่ออัพเดตชองทีวีดิจิตอลอัตโนมัติ
ใหเปดทีวีไวในโหมดสแตนดบาย ทีวีจะอัพเดตชองที่พบกอนหนานี้
และจะจัดเก็บชองใหมวันละหนึ่งครั้ง
ชองที่วางจะถูกลบออกจากรายการชอง
หากระบบดําเนินการอัพเดตชอง ขอความจะปรากฏที่หนาเริ่มตน
หากไมตองการใหขอความนี้ปรากฏ
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ติดตั้งแชนเนล] >
[ขอความการอัพเดตชอง] > [ปด] จากนั้นกด OK
•
ในการปดใชงานการอัพเดตอัตโนมัติ
ในเมนู [ติดตั้งแชนเนล] ใหเลือก [อัพเดตชองอัตโนมัต]ิ
> [ปด]
ซอนหรือยกเลิกการซอนชอง
การอัพเดตดวยตนเอง
อัพเดตชองตางๆ ดวยตนเองไดทุกเมือ่ โดยใชการอัพเดตดวยตนเอง
ซอนชอง
ซอนชองไมใหเห็นในรายการ
เพื่อปองกันการเขาใชโดยไมไดรับอนุญาต
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK
1. ในเมนู [ติดตั้งแชนเนล] เลือก [ติดตั้งอัตโนมัต]ิ จากนั้นกด
OK
2. เริ่มการอัพเดตและเลือก [อัพเดตชอง]
การอัพเดตอาจใชเวลาสักครู
ตัวเลือกอื่นๆ
3. ในรายการชอง เลือกชองเพื่อซอน จากนั้นกด
4. เลือก [ซอนชอง] จากนั้นกด OK
ชองจะถูกซอนไว
เลือกภาษาเสียงพากย
หากชองทีวีมีระบบกระจายเสียงสองประเภทหรือประเภท
คุณสามารถเลือกภาษาเสียงพากยที่ตองการได
NonPu blish
ยกเลิกการซอนชอง
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [รายการสถานี] จากนั้นกด OK
3. ในรายการชอง กด
4. เลือก > [แสดงชองที่ซอน] จากนั้นกด OK
ชองที่ซอนจะปรากฏในรายการชอง แตไมแสดงขอมูลชอง
5. เลือกชองเพื่อยกเลิกการซอน จากนั้นกด
6. เลือก [ยกเลิกการซอนชอง] จากนั้นกด OK
ทําซ้ําขั้นตอนที่ 5 และ 6 เพื่อยกเลิกการซอนชองอื่นๆ
อัพเดตรายการชอง
เมื่อเปดสวิตชทีวีเปนครั้งแรก ระบบจะติดตั้งชองแบบเต็มรูปแบบ
คุณสามารถตั้งคาทีวีเพื่อเพิ่มหรือลบชองดิจิตอลโดยอัตโนมัติ
คุณยังสามารถเริ่มอัพเดตชองไดดวยตนเอง
*ชองดิจิตอลจะมีใหบริการโดยขึ้นอยูกับเมือง/ภูมิภาคที่คุณอยู
TH
26
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
•
[ภาษาเสียงพากย]:
เลือกภาษาเสียงพากยสําหรับชองดิจิตอล
•
[คู I-II]: เลือกภาษาเสียงพากยสําหรับชองอะนาล็อก
เลือกสตรีมวิดีโอ (สําหรับชอง DVBS เทานั้น)
คุณสามารถดูสตรีมวิดีโอตางๆ ของชองได หากมี
(ขึ้นอยูกับผูใหบริการสถานีถายทอด)
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [การเลือกวิดีโอ] เพื่อดูตัวเลือกตางๆ
•
ติดตั้งอัตโนมัติ
3. เมื่อปอนความถี่ชองที่ถูกตองแลว ใหเลือก [เสร็จ] จากนั้นกด
OK
เมื่อเปดสวิตชทีวีเปนครั้งแรก ระบบจะติดตั้งชองแบบเต็มรูปแบบ
คุณสามารถทําซ้ําการติดตั้งแบบเต็มรูปแบบนี้อีกครั้งไดเพื่อตั้งคาภ
าษา ประเทศ และติดตั้งชองทีวีที่พรอมใหบริการทั้งหมด
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [คนหาชองอัตโนมัต]ิ จากนั้นกด OK
4. เลือก [จัดเก็บชองปจจุบัน]
เพื่อจัดเก็บชองที่ปรับแลวโดยใชหมายเลขชองปจจุบัน หรือเลือก
[จัดเก็บเปนชองใหม] เพื่อจัดเก็บเปนหมายเลขชองใหม
คนหาคลื่นชองอะนาล็อก
NonPu blish
3.
ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดตั้งชองใหเสร็จสมบูร
ณ
4. เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น ใหเลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK
เคล็ดลับ: กด
เพื่อดูรายการชอง
หมายเหตุ:
•
ระหวางการติดตั้ง ใหทิ้ง [การตั้งคา]
โดยไมตองเปลี่ยนแปลง
นอกเสียจากวาผูใหบริการระบบดิจิตอลใหคุณปอนคาเฉพา
ะ
•
เมื่อพบชองทีวีดิจิตอล
รายการชองที่ติดตั้งอาจแสดงหมายเลขชองที่วาง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ จัดลําดับใหม
หรือยกเลิกการติดตั้งชองเหลานี้ได
ติดตั้งชองอะนาล็อก
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวีแบบอะ
นาล็อกดวยตัวเอง
ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบของคุณ
หมายเหตุ: ขามขั้นตอนนี้หากการตั้งคาระบบของคุณถูกตอง
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ติดตั้งแชนเนล] >
[อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง] > [ระบบ] จากนั้นกด OK
3. เลือกระบบสําหรับเมือง ภูมิภาคหรือประเภท จากนั้นกด OK
หากการรับสัญญาณชองทีวีอะนาล็อกไมชัดเจน
ใหลองปรับชองทีวี
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ติดตั้งแชนเนล] >
[อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง] > [คนหาคลื่น] จากนั้นกด
OK
3. กด
หรือ
เพื่อปรับชอง
4. เมื่อเลือกความถี่ชองที่ถูกตองแลว ใหเลือก [เสร็จ] จากนั้นกด
OK
5. เลือก [จัดเก็บชองปจจุบัน]
เพื่อจัดเก็บชองที่ปรับแลวเมื่ออยูในชองปจจุบัน หรือเลือก
[จัดเก็บเปนชองใหม] เพื่อจัดเก็บเปนหมายเลขชองใหม
ติดตั้งชองดิจิตอล
หากคุณรับสัญญาณการถายทอดทางทีวีแบบดิจิตอล (DVB)
คุณสามารถติดตั้งชองดิจิตอลดวยตนเองได
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ติดตั้งแชนเนล] >
[ดิจิตอล: ทดสอบการรับสัญญาณ] > [คนหา] จากนั้นกด
OK
3. กด ปุมนาวิเกต หรือ ปุมตัวเลข
เพื่อปอนความถี่ชองดวยตนเอง จากนั้นกด OK
4. เมื่อเสร็จสมบูรณแลว ใหเลือก [จัดเก็บ] จากนั้นกด OK
5. กด (ดานหลัง) เพื่อออกจากเมนู
ขั้นตอนที่ 2: คนหาและบันทึกชองทีวีใหม
1. ในเมนู [อะนาล็อก: การติดตั้งดวยตนเอง] เลือก
[คนหาชอง] จากนั้นกด OK
2. กด:
•
ปุมนาวิเกต หรือ ปุมตัวเลข
เพื่อปอนความถี่ของชองดวยตัวเอง
TH
27
ภาษาไทย
กด ปุมนาวิเกต เพื่อเลือก [คนหา] เลือก OK
เพื่อคนหาชองถัดไปโดยอัตโนมัติ
การตั้งชองทีวี
เปลี่ยนการตั้งคาภาษา
เสียง, บทบรรยาย, ภาษาเทเลเท็กซ
ชองทีวีดิจิตอลอาจสตรีมเสียง บทบรรยาย
และภาษาเทเลเท็กซไดหลากหลายดวยการกระจายเสียง
ตั้งคาภาษาที่ตองการเมื่อพรอมใชงานหลายภาษา
มีคุณสมบัตินี้เฉพาะบางรุนเทานั้น
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาชอง] > [ภาษา]
3. เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK:
•
•
•
•
•
[ไฟลเสียงกอนหนานี้] / [ไฟลเสียงรอง]:
เลือกภาษาเสียงพากยที่มีสําหรับชองดิจิตอล
[บทบรรยายหลัก] / [บทบรรยายรอง]:
เลือกภาษาบทบรรยายที่มีสําหรับชองดิจิตอล
[เทเลเท็กซหลัก] / [เทเลเท็กซรอง]:
เลือกเทเลเท็กซที่มีสําหรับชองดิจิตอล
[การรับฟงที่เปนอันตราย]:
เปดใชหรือปดใชงานบทบรรยายสําหรับผูที่มีระบบการไดยิ
นบกพรอง
[ผูมีสายตาผิดปกติ] (เฉพาะสหราชอาณาจักรเทานั้น):
เลือกอุปกรณสําหรับเอาตพุตเสียง
•
[ระดับเสียง - ผูมีสายตาผิดปกติ]
(เฉพาะสหราชอาณาจักรเทานั้น):
ปรับระดับเสียงของระบบเสียงสําหรับผูมีสายตาผิดปกติ
•
[รูปแบบไฟลเสียงที่ตองการ]: เลือก [มาตรฐาน]
เพื่อรับรูปแบบเสียงมาตรฐาน (MPEG) เลือก [ขั้นสูง]
เพื่อรับรูปแบบเสียงขั้นสูง (AAC, EAC-3 หรือ
AC-3 หากมี)
•
4. กด
[โมโน/สเตอริโอ]: เลือก [โมโน] หรือ [สเตอริโอ]
หากมีการถายทอดเสียงสเตอริโอ
เพื่อออก
เคล็ดลับ: ตั้งคาภาษารองในเมนูเดียวกัน
คุณจะไดรับขอมูลเปนภาษานี้หากภาษาหลักไมพรอมใชงาน
TH
28
ภาษาเมนู
NonPu blish
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. กด [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีวี] > [การปรับแตงตามตองการ]
> [เมนูภาษา]
3. เลือกภาษาเมนูจากรายการ จากนั้นกด OK
ตั้งคาเครือขาย
ประโยชน
เครือขาย PC
*มีคุณสมบัตินี้เฉพาะบางรุนเทานั้น
หากทีวีเชื่อมตอกับเครือขาย PC คุณสามารถเลนภาพถาย เพลง
และภาพยนตรไดจากคอมพิวเตอรหรืออุปกรณจัดเก็บในเครือขาย
นั้น
เมื่อติดตั้งเครือขายแลว ใหเลือก [เบราส PC]
ในเมนูหนาแรกเพื่อดูเนื้อหา PC
สิ่งที่คุณตองมี
คําเตือน
ทีวีรุนนี้ไดรับมาตรฐานตามขอกําหนด EMC
เฉพาะเมื่อคุณใชสายอีเธอรเน็ต Cat5 แบบมีชนวนเทานั้น
ในการเชื่อมตอเราเตอรกับทีวี
ขอแนะนําใหคุณใชสายอีเธอรเน็ตยาวไมเกิน 3 เมตร
ในการเชื่อมตอทีวีกับเครือขาย PC และอินเตอรเน็ต
คุณตองมีเราเตอรในเครือขาย PC ของคุณ ตั้งคาเราเตอรไวที่
DHCP On เชื่อมตอเราเตอรกับทีวีดวยสายเคเบิลเครือขาย
(อีเธอรเน็ต)
นอกจากนี้
คุณสามารถเชื่อมตอทีวีรุนนี้กับเครือขายคอมพิวเตอรผานอะแดปเ
ตอร USB ไรสายได สําหรับรายละเอียดการซื้อ
โปรดตรวจสอบกับผูจําหนายรายยอยในทองถิ่นของคุณ
เปลี่ยนการตั้งคาอื่น
การตั้งคาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
NonPu blish
ในการใชเนื้อหา PC รวมกันในทีวีของคุณ คุณตองมีซอฟตแวร
Media Server ในคอมพิวเตอรของคุณ Windows
Media Player 11 หรือใกลเคียง
•
ตองตั้งคาซอฟตแวร Media Server
เพื่อใชไฟลรวมกับทีวีของคุณ
•
สําหรับซอฟตแวร Media Server ที่รองรับ
โปรดอานขอมูลดานเทคนิค > มัลติมีเดีย
•
1. ขณะดูทีวี กดปุมสีเขียว
2. เลือกการตั้งคาตอไปนี้หนึ่งรายการ แลวกด OK:
หมายเหตุ: ในกรณีที่อุปกรณไมสามารถเรียกคืนโหมด DLNA
ไดเนื่องจากการถายเทประจุไฟฟา
ผูใชจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
การติดตั้งแบบมีสาย
[ประหยัดพลังงาน]:
ใชการตั้งคาภาพรวมกันเพื่อลดการใชพลังงาน
[หนาจอปดเสียง]: ปดจอทีวี หนาจอ 'ปดเสียง'
ชวยประหยัดพลังงานหากคุณตองการฟงเสียงจากทีวี
[เซนเซอรตรวจจับแสง]:
เพื่อเปนการประหยัดพลังงานเซนเซอร Ambient light
ในตัวจะลดความสวางของหนาจอทีวีลงเมื่อแสงรอบดานมื
ดขึ้น
ลิปซิงคเสียง
NonPu blish
เชื่อมตอเราเตอรกับทีวีโดยใชสายเคเบิลเครือขาย
และเปดสวิตชเราเตอรกอนเริ่มติดตั้งเครือขาย
ในการเริ่มการติดตั้งเครือขายแบบมีสาย ใหกด
> [เชื่อมตอกับเครือขาย] และกด OK
ภาษาไทย
คุณสมบัติเครือขาย PC ไดรับการรับรอง DLNA 1.5
คุณสามารถใช Microsoft Windows XP หรือ Vista,
Intel Mac OSX หรือ Linux บนคอมพิวเตอรของคุณ
NonPu blish
> [ตั้งคา]
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อติดตั้งเครือขายแบบมี
สาย
เปดลิปซิงคเสียงดิจิตอลเพื่อซิงคภาพอัตโนมัติบนทีวีกับเสียงจากระ
บบโฮมเธียเตอรที่เชื่อมตอ
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ]
> [ดีเลยสัญญาณเสียงออก] > [เปด] จากนั้นกด OK
ทีวีจะคนหาการเชื่อมตอเครือขายอยางตอเนื่อง
นาฬิกาทีวี
หากระบบรองขอ ใหยอมรับขอตกลงสิทธิ์การใชงานของผูใช
ดูขอตกลงอนุญาตใชงานสําหรับผูใชลาสุดไดที่
(http://www.philips.com/)
คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่หนาจอทีวีได
นาฬิกกาจะแสดงเวลาปจจุบันโดยใชขอมูลที่ไดรับจากผูใหบริการที
วีของคุณ
การตั้งคาเครือขาย
NonPu blish
การตั้งคาเครือขายของทีวีที่ใชเชื่อมตอกับเราเตอรเปนการตั้งคามา
ตรฐานและตั้งคาไวที่อัตโนมัติ
ซึ่งทําใหมั่นใจไดวาสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไดอยางงายดาย
หากคุณประสบปญหาในการเชื่อมตอเครือขาย
คุณอาจตองปรับการตั้งคา
เพื่อใหเหมาะสมกับเครือขายภายในบานของคุณ
หากไมแแนใจ
ใหสอบถามผูมีความรูดานการตั้งคาเครือขายเพื่อชวยเหลือ
ในการตั้งคาเครือขายเฉพาะ กด
[ตั้งคาเครือขาย] และกด OK
> [ตั้งคา] >
NonPu blish
แสดงนาฬิกาของทีวี
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [สถานะ] จากนั้นกด OK
นาฬิกาปรากฏอยูทางมุมซายดานลางของหนาจอทีวี
เปลี่ยนโหมดนาฬิกา
ตามคาเริ่มตน โหมดนาฬิกาจะถูกตั้งเปน [อัตโนมัติ]
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [ตัง้ คา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ]
> [นาฬิกา] > [โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ]
3. เลือก [อัตโนมัติ], [กําหนดเอง] หรือ [ขึ้นอยูกับประเทศ]
จากนั้นกด OK
TH
29
ตําแหนงทีวี
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ซอฟตแวรอัพเดต] จากนั้นกด OK
ตัวชวยการอัพเดตจะเริ่มทํางาน
ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่ออัพเดตจนเสร็จสมบูร
ณ
หมายเหตุ: หากคุณดาวนโหลดไฟลอัพเกรดบนแฟลชไดรฟ USB
แลว ใหเชื่อมตอแฟลชไดรฟกับทีวี จากนั้นเลือก [ตั้งคา] >
[ตั้งคาซอฟตแวร] > [การอัพเดตภายใน]
การตั้งคาทีวีตางๆ นําไปใชใหเหมาะกับตําแหนงทีวีของคุณ
อัพเดตดวยการกระจายเสียงแบบดิจิตอล
ตั้งนาฬิกาดวยตนเอง
หากโหมดนาฬิกาถูกตั้งเปน [กําหนดเอง]
ใหตั้งคาวันที่และเวลาดวยตนเอง
1. ในเมนู [นาฬิกา] ใหเลือก [วันที]่ หรือ [เวลา] จากนั้นกด
OK
2. ใช ปุมนาวิเกต เพื่อเลือก จากนั้นเลือก [เสร็จ]
NonPu blish
โหนดบานหรือรานคา
ความยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงการตั้งคามีขอจํากัดหากตั้งคาตํา
แหนงทีวีไวที่โหมด [ราน] ตั้งตําแหนงทีวีเปนโหมด [หนาแรก]
เพื่อเขาสูการตั้งคาทีวีทั้งหมด
NonPu blish
ทีวีของคุณสามารถรับการอัพเดตซอฟตแวรผานกระจายเสียงแบบ
ดิจิตอลได หากมี
หากมีการอัพเดต ขอความจะปรากฏใหคุณอัพเดตซอฟตแวร
เราขอแนะนําใหคุณอัพเดตซอฟตแวรเมื่อมีขอความปรากฏ
NonPu blish
1. ขณะกําลังดูทีวี ใหกด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [การปรับแตงตามตองการ]
> [ที่ตั้ง] > [หนาแรก] หรือ [ราน] จากนั้นกด OK
3. รีสตารททีวี
แทนวางหรือติดผนัง
การตั้งคาทีวีที่กําหนดนําไปใชใหเหมาะกับตําแหนงติดตั้งทีวี
1. ในเมนู [การปรับแตงตามตองการ] เลือก [การจัดวางทีว]ี >
[บนแทนวางทีวี] หรือ [ที่แขวนติดผนัง] จากนั้นกด OK
อัพเดตซอฟตแวรทีวี
ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวร
NonPu blish
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาซอฟตแวร] >
[ขอมูลซอฟตแวรปจจุบัน] จากนั้นกด OK
เวอรชันซอฟตแวรปจจุบันจะปรากฏขึ้น
อัพเดตดวยUSB
NonPu blish
กอนการเริ่มขั้นตอนนี้ แนใจไดวา:
•
•
•
TH
ใหทําการอัพเดตใหเสร็จสิ้น
มีแฟลชไดรฟ USB ที่มีพื้นที่จัดเก็บขอมูลอยางนอย
256MB
มีสิทธิ์เขาสูคอมพิวเตอรที่มีพอรต USB และอินเตอรเน็ต
30
ติดตั้งทีวีใหม
การติดตั้งทีวีใหมจะรีเซ็ตการตั้งคาภาพและเสียงทั้งหมด
และติดตั้งชองทีวีใหมทั้งหมด
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [ติดตั้งทีวีใหม] จากนั้นกด
OK
3. ปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอ
เสาอากาศ
มองหาชองเสียบเสาอากาศบริเวณดานหลังของทีวี
เสียบสายเสาอากาศเขากับชองเสียบเสาอากาศใหแนน
ภาษาไทย
5 เชื่อมตอทีวี
การเชื่อมตอครั้งแรก
เปด/ปด
NonPu blish
ตรวจสอบใหแนใจวาปลั๊กไฟที่เตารับบนผนังสามารถเขาใชไดตลอ
ดเวลา เมื่อยกเลิกการเชื่อมตอสายไฟ ใหดึงปลั๊กออกทุกครั้ง
อยาดึงที่สาย
แมวาทีวีรุนนี้มีการสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดสแตนดบายต่ํา
ใหปดสวิตชทีวีโดยใชสวิตชปด/เปดที่ดานลางของทีวี
หากคุณไมใชทีวีเปนเวลานาน
เกี่ยวกับสาย
ภาพรวม
กอนจะเชื่อมตออุปกรณกับทีวี
ใหตรวจสอบวาบนอุปกรณชองเสียบใดพรอมใชงาน
เชื่อมตออุปกรณกับทีวีดวยการเชื่อมตอคุณภาพสูงที่สุด
สายคุณภาพดีจะชวยใหมั่นใจไดวามีการถายโอนภาพและเสียงไดเ
ปนอยางดี
การเชื่อมตอที่แสดงในคูมือผูใชนี้เปนการแนะนําเทานั้น
วิธีแกปญหาอื่นๆ ที่สามารถทําได
HDMI
การเชื่อมตอ HDMI มีคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด
•
สาย HDMI
หนึ่งสายมีทั้งสัญญาณวิดีโอและสัญญาณเสียง ใช
HDMI สําหรับสัญญาณทีวี High-Definition
(HD) และเปดใชงาน EasyLink
•
ชองเสียบ HDMI ARC บนทีวี TV
มีคุณสมบัติการทํางาน HDMI ARC
โดยทําใหเกิดเอาตพุตเสียงของทีวีไปยังอุปกรณที่รองรับ
HDMI ARC
TH
31
•
หามใชสาย HDMI ยาวเกิน 5 เมตร/16.4 ฟุต
S-Video
ใชการเชื่อมตอ S-Video รวมกับการเชื่อมตอเสียงซายและขวา
(ไมใชรวมกับสายวิดีโอ Composite)
Y Pb Pr
ใชการเชื่อมตอ Y Pb Pr วิดีโอ Component
รวมกับการเชื่อมตอเสียงซายและขวา
จับคูสีชองเสียบ Y Pb Pr ใหตรงกับปลั๊กเมื่อทําการเชื่อมตอ Y
Pb Pr สามารถใชไดกับสัญญาณทีวี High Definition
(HD)
ภาพรวมชองเสียบทีวี
ดานหลังตัวเครื่อง
1.1.CVI 2(Audio L/R and YPbPr):
เสียงอะนาล็อกและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อกหรือดิจิตอล
เชน เครื่องเลนดีวีดี หรือคอนโซลเกม
2. 2. NETWORK: อินพุตขอมูลจากเครือขาย
มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
3. 3. SERV. U: สําหรับใชโดยเจาหนาที่ที่ใหบริการเทานั้น
TH
32
4. AV IN VIDEO: อินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อก
AV IN L/R: อินพุตเสียงจากอุปกรณอะนาล็อกที่เชื่อมตอกับ
VIDEO หรือ S-VIDEO
5. S-VIDEO: อินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อก เชน
ตัวรับสัญญาณดาวเทียม
6
(หูฟง): เอาตพุตเสียงสเตอริโอไปยังหูฟงหรือเฮดโฟน
มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
ดานลางตัวเครื่อง
1. CVI 1(Audio L/R and YPbPr):
อินพุตวิดีโอจากอุปกรณอะนาล็อก เชน DVD, ตัวรับสัญญาณ,
เครื่องเลนเกม ฯลฯ ขั้วตอนี้ใชกับอินพุตเสียง
ภาษาไทย
2. DIGITAL AUDIO OUT:
เอาตพุตเสียงแบบดิจิตอลที่สงไปยังชุดโฮมเธียเตอร
และระบบเสียงดิจิตอลอื่นๆ
3. HDMI (ทีวีรุนของคุณอาจมีชองเสียบ HDMI
หนึ่งหรือสองชอง ขึน้ อยูกับรุนของคุณ):
ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอลที่มีความละ
เอียดสูง เชน เครื่องเลน Blu-ray
4. HDMI ARC: นอกเหนือจากฟงกชันการทํางาน HDMI
ปกติ เอาตพุตเสียงของทีวีไปยังอุปกรณที่รองรับ HDMI ARC
เชน ระบบโฮมเธียเตอร
5. AUDIO IN:
อินพุตเสียงจากอุปกรณซึ่งตองการการเชื่อมตอเสียงแยกกัน เชน
คอมพิวเตอร
TH
33
6. ANTENNA: อินพุตเสียงจากเสาอากาศ สายเคเบิล
หรือดาวเทียม
7. VGA: อินพุตวิดีโอจากคอมพิวเตอร
ดานขางตัวเครื่อง
3. CI (อินเตอรเฟซปกติ ): ชองเสียบสําหรับ Conditional
Access Module (CAM) มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
1.HDMI:
ระบบเสียงดิจิตอลและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอลที่มีความละ
เอียดสูง เชน เครื่องเลน Blu-ray
2. USB: อินพุตขอมูลจากอุปกรณจัดเก็บ USB
การเชื่อมตออุปกรณ
เครื่องเลนแผนBlu-ray
ใชสาย HDMI เชื่อมตอเครื่องเลนแผนดิสก Blu-ray กับชองเสียบ HDMI ที่ดานลางของทีวี
TH
34
เครื่องเลนDVD
ภาษาไทย
ใชสาย HDMI เชื่อมตอเครื่องเลนแผนดิสก DVD กับชองเสียบ HDMI ที่ดานลางของทีวี
เครื่องบันทึกDVD
กอนอื่น ใหใชสายเสาอากาศสองสายเชื่อมตอเสาอากาศกับเครื่องบันทึก DVD และทีวี
สุดทาย ใหใชสาย YPbPr เชื่อมตอเครื่องบันทึก DVD กับชองเสียบ YPbPr ที่อยูดานลางของทีวี
TH
35
ระบบโฮมเธียเตอร
กอนอื่น ใหใชสาย HDMI เชื่อมตออุปกรณกับทีวี
จากนั้น ใชสาย Cinch เสียงดิจิตอลเชื่อมตออุปกรณกับทีวี
การซิงโครไนซเสียงและวิดีโอ (ซิงค)
หากเสียงไมเหมาะกับวิดีโอบนหนาจอ
คุณสามารถตั้งคาดีเลยบนระบบโฮมเธียเตอร DVD
ใหเหมาะกับเสียงและวิดีโอ
TH
36
EasyLink
ในการปดเสียงลําโพงทีวีโดยอัตโนมัติเมื่อเลนเนื้อหาจากระบบโฮมเ
ธียเตอร ใหเปดใชงาน EasyLink สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู
เชื่อมตอทีวี > ใช Philips EasyLink >
กําหนดคาลําโพงทีวี (ในหนา 45)
อุปกรณรับสัญญาณHD ดิจิตอลดิจิตอล
ภาษาไทย
กอนอื่น ใหใชสายเสาอากาศสองสายเชื่อมตอเสาอากาศกับอุปกรณรับสัญญาณและทีวี
ใชสาย YPbPr เชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณเขากับทีวี
อุปกรณรับสัญญาณHD ดิจิตอลอุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลและ
DVD-R
กอนอื่น ใหใชสายสายเสาอากาศสามสายเชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลและเครื่องบันทึก DVD กับทีวี
TH
37
ใชสาย YPbPr เชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณเขากับทีวี
สุดทาย ใชสาย YPbPr สองสายเชือ่ มตออุปกรณทั้งสองและทีวี
อุปกรณรับสัญญาณHD ดิจิตอลอุปกรณรับสัญญาณดิจิต,อลDVD-R และ HTS
กอนอื่น ใหใชสายสายเสาอากาศสามสายเชื่อมตออุปกรณทั้งสองและทีวี
TH
38
ภาษาไทย
จากนั้น ใชสาย YPbPr สองสายเชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณดิจิตอลกับเครื่องบันทึก DVD และเครือ่ งบันทึก DVD กับทีวี
จากนั้น ใชสาย HDMI เชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอรกับทีวี
สุดทาย ใชสาย Cinch เสียงดิจิตอลเชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอรกับทีวี
TH
39
อุปกรณรับสัญญาณHD ดิจิตอล
กอนอื่น ใหใชสายเสาอากาศสองสายเชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอลกับทีวี
ใชสาย HDMI เชื่อมตออุปกรณรับสัญญาณ HD ดิจิตอลกับทีวี
เชื่อมตออุปกรณอื่น
เครื่องเลนเกม
การเชื่อมตอที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับเครื่องเลนเกมคือทางดาน
ขางของทีวี อยางไรก็ตาม
ดานหลังของทีวีมีชองเสียบเพิ่มเติมหากจําเปนตองใช
TH
40
เปดใชงานโหมดเกม
ในการปองกันภาพดีเลย ใหตั้งคาทีวีไวที่โหมด [เกม]
1. กด
2. เลือก [Smart picture] > [เกม] จากนั้นกด OK
3. กด เพื่อออก
ภาษาไทย
การเชื่อมตอที่เหมาะสมมากที่สุดสําหรับเครื่องเลนเกมคือทางดานขางของทีวี
หรือใช HDMI หรือสายสัญญาณวิดีโอและเสียง Component (YPbPr และ Audio L/R)
เพื่อเชื่อมตอเครื่องเลนเกมกับดานหลังของทีวี
TH
41
อุปกรณรับสัญญาณHD ดิจิตอลกลองถายรูป
หากตองการดูภาพบนกลองถายรูปดิจิตอล
ใหเชื่อมตอกลองกับชองเสียบ USB ที่ดานขางของทีวี
เปดกลองถายรูปดิจิตอล
หากกลองถายรูปไมแสดงขอมูลโดยอัตโนมัติ
คุณอาจตองเปดใชงาน Picture Transfer Protocol
(PTP) ที่กลอง สําหรับคําแนะนํา
โปรดดูคูมือผูใชของกลองถายรูป
อุปกรณรับสัญญาณHD ดิจิตอลกลองบันทึกวิดีโอดิจิตอล
การเชื่อมตอที่เหมาะสมที่สุดสําหรับกลองบันทึกวิดีโอคือทางดานขางของทีวี
หรือใช HDMI หรือสายสัญญาณวิดีโอและเสียง Component (YPbPr และ Audio L/R)
เพื่อเชื่อมตอกลองบันทึกวิดีโอดิจิตอลกับดานหลังของทีวี
TH
42
PC
ภาษาไทย
เชื่อมตอคอมพิวเตอรโดยใชสายใดสายหนึ่งตอไปนี:้
สายเคเบิล HDMI
สาย DVI-HDMI
สาย HDMI และอะแดปเตอร HDMI-DVI
TH
43
สาย VGA
การใชงาน Philips EasyLink
เปดหรือปดการใชEasyLink
NonPu blish
One-touch standby
เมื่อคุณเชื่อมตอทีวีกับอุปกรณที่รองรับ การกด
บนรีโมทคอนโทรลทีวีจะเปนการสวิตชทีวีและอุปกรณที่เชื่อมตอ
HDMI ทั้งหมดเปนโหมดสแตนดบาย
Philips EasyLink
มีคุณสมบัติมากมายที่ชวยใหคุณสามารถควบคุมอุปกรณที่เชื่อมต
อผานทาง HDMI อุปกรณที่เชื่อมตอตองสนับสนุนมาตรฐาน
HDMI-CEC และตองไดรบั การกําหนดคาอยางถูกตองเพื่อให
EasyLink ทํางานได
การควบคุมเสียงของระบบ
เมื่อคุณเชื่อมตอทีวีของคุณกับระบบโฮมเธียเตอรที่รองรับ
HDMI-CEC (HTS) เปนตน
ลําโพงทีวีของคุณจะปดเสียงโดยอัตโนมัติและเสียงจากทีวีจะเลนผ
าน HTS
หมายเหตุ: ฟงกชันการทํางานของ HDMI-CEC
เปนที่รูจักกันดีในชื่ออื่นของแบรนดอื่นๆ ตัวอยางเชน Anynet
(Samsung), Aquos Link (Sharp) หรือ BRAVIA
Sync (Sony) บางแบรนดอาจไมสามารถใชรวมกับ Philips
EasyLink ได
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมเสียงในระบบและประเภ
ทการกําหนดคาลําโพงทีวีอื่นๆ โปรดดูที่ เชื่อมตอทีวี > ใช
Philips EasyLink > ลําโพงทีวี (ในหนา 45)
ในการเปดหรือปดการใช EasyLink
หมายเหตุ: หามเปดใช Philips EasyLink
หากคุณไมไดตองการใชงาน
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink] > [เปด]
หรือ [ปด] จากนั้นกด OK
คุณสมบัตEasyLink
ิ
NonPu blish
คุณสมบัติตอไปนี้จะพรอมใชงาน เมื่อเปดใชงาน Philips
EasyLink:
One-touch play
เมื่อคุณเลนเนื้อหาจากอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC
ทีวีจะเปดจากโหมดสแตนดบาย และสวิตชไปยังแหลงที่ถูกตอง
TH
44
EasyLink รีโมทคอนโทรล
รีโมทคอนโทรล EasyLink ชวยใหคุณควบคุมอุปกรณที่รองรับ
HDMI-CEC โดยใชรีโมทคอนโทรลทีวีของคุณ
ในการเปดใชงานรีโมทคอนโทรล EasyLink โปรดดูที่
เชื่อมตอทีวี > ใช Philips EasyLink >
เปดหรือปดใชงานรีโมทคอนโทรล EasyLink (ในหนา 45)
Pixel Plus Link
อุปกรณ Philips EasyLink
ที่เชื่อมตออาจใชการประมวลผลสัญญาณภาพกับวิดีโอของอุปกร
ณนั้นเอง กอนสตรีมกับทีวี
ซึ่งอาจรบกวนการประมวลผลสัญญาณภาพของทีวี เปดใช Pixel
Plus Link เพื่อเลิกการประมวลผลสัญญาณภาพจากอุปกรณ
Philips EasyLink ที่เชื่อมตออยู
การยายบทบรรยายอัตโนมัติ
การยายบทบรรยายอัตโนมัติแสดงคําบรรยายจากโฮมมเธียเตอรที่ร
องรับ Philips EasyLink บนภาพวิดีโอที่ทีวีของคุณ
ภาพวิดีโอจึงยืดออกเต็มจอภาพของจอทีวี
โดยไมจําเปนตองสรางแถบคําบรรยายขึ้นตางหากที่ดานลางของจ
อภาพ
ในการเปดใชงานการยายบทบรรยายอัตโนมัติ
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink] >
[การยายบทบรรยายอัตโนมัติ]
3. เลือก [เปด] จากนั้นกด OK เพื่อเปดใชงาน
โหมดระบบเสียงอยางเดียว
โหมดระบบเสียงอยางเดียวใหคุณเลนเสียงไดจากอุปกรณ
Philips EasyLink
ที่เชื่อมตออยูผานลําโพงทีวีขณะทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย
กด
เพื่อรับเสียงจากอุปกรณ Philips EasyLink
ที่เชื่อมตอ
หากมี โหมดระบบเสียงอยางเดียวจะถูกเปดใชงาน
ยอมรับขอความพรอมทบนทีวี
เพื่อเปดใชงานโหมดระบบเสียงอยางเดียว
•
ควบคุมการเลนเสียงดวยรีโมทคอนโทรลทีวี
เปดหรือปดใชงานรีโมทคอนโทรล
EasyLink
NonPu blish
ขอควรระวัง: การตั้งคานี้เปนการตั้งคาขั้นสูง ตรวจสอบวาอุปกรณ
HDMI CEC ทั้งหมดที่เชื่อมตอรองรับการตั้งคานี้
อุปกรณที่ไมรองรับการตั้งคานี้จะไมตอบสนองคําสั่งจากรีโมทคอนโ
ทรลของทีวี
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink] >
[EasyLink รีโมทคอนโทรล] > [เปด] หรือ [ปด]
3. กด OK เพื่อเปดใชงาน
หมายเหตุ:
•
หากคุณไมสามารถออกจากเมนูของอุปกรณที่เชื่อมตอได
กด
•
•
•
หากตองการเปลี่ยนกลับเปนการควบคุมทีวี ใหกด
และเลือก [ดูทีวี]
หากตองการควบคุมอุปกรณอื่น ใหกด
และเลือกอุปกรณจากเมนูหนาหลัก
ภาษาไทย
ในการเปดใชงาน Pixel Plus Link
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink] > [Pixel
Plus link] > [เปด]
3. กด OK เพื่อเปดใชงาน
ขอมูลสรุปปุม EasyLink
ที่คุณสามารถใชกับรีโมทคอนโทรลทีวีสามารถดูไดที่
เชื่อมตอทีวี > ใช Philips EasyLink > ปุม
EasyLink (ในหนา 45)
ปุม EasyLink
NonPu blish
ควบคุมอุปกรณ HDMI-CEC
ดวยปุมตอไปนี้บนรีโมทคอนโทรลทีวี
•
OK: เริ่ม หยุดชั่วคราว
หรือกลับไปเลนตอบนอุปกรณที่เชื่อมตอ
เปดใชตัวเลือกหรือเขาสูเมนูของอุปกรณ
•
(กอนหนา) / (ถัดไป):
คนหายอนกลับหรือเดินหนาบนอุปกรณที่เชื่อมตอ
•
ปุมตัวเลข: เมื่อเปดใช EasyLink เลือกไตเติ้ล บท
หรือแทร็ค
•
(ตัวเลือก): แสดงเมนูของอุปกรณที่เชื่อมตอ เมื่อกด
เมนูทีวีจะปรากฏขึ้น
•
(สแตนดบาย): เปดใชงานสแตนดบายแบบกดปุมเดียว
การดําเนินการนี้จะสลับทีวีและอุปกรณที่เชื่อมตอเปนสแต
นดบาย
ปุม EasyLink อื่นๆ พรอมใชงานผานรีโมทคอนโทรลบนหนาจอ
(OSRC)
ในการเขาใช OSRC
1. ขณะดูอุปกรณที่เชื่อมตอ กด
2. เลือก [แสดงรีโมทคอนโทรล] จากนั้นกด OK
3. ใช ปุม นาวิเกต และ OK เพื่อเลือกและใชปุมบนหนาจอ
4. กด เพื่อออก
กําหนดคาลําโพงทีวี
NonPu blish
ปกติแลวคุณตองเชื่อมตอทีวีกับอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC
เชน HTS โดยใชทั้งสาย HDMI สําหรับวิดีโอ
และสายสัญญาณเสียงดิจิตอลสําหรับเสียง
คุณสามารถเอาตพุตระบบเสียงทีวีผานสาย HDMI
เพียงสายเดียวได โดยระบุวาทีวีและอุปกรณเปนอุปกรณ HDMI
ARC (โปรดดูที่ เชื่อมตอทีวี > ใช Philips EasyLink >
ใช HDMI ARC)
TH
45
กําหนดคาลําโพงทีวี
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink] >
[ลําโพงทีวี]
3. เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK:
•
[ปด]: ปดลําโพงทีวี
•
[เปด]: เปดลําโพงทีวี
•
[EasyLink]: ระบบเสียงทีวียังคงถูกสตรีมผานลําโพงทีวี
สลับสัญญาณเสียงทีวีไปที่อุปกรณเสียง HDMI-CEC
ที่เชื่อมตออยูผานเมนูการรับชม
•
[EasyLink เริ่มอัตโนมัต]ิ : ปดลําโพงทีวีโดยอัตโนมัติ
และสตรีมสัญญาณเสียงทีวีไปยังอุปกรณเสียง
HDMI-CEC ที่เชื่อมตอยู
สลับระบบเสียงทีวีในเมนูประสบการณการใชงาน
หากเลือก [EasyLink] หรือ [EasyLink เริ่มอัตโนมัต]ิ
ใหเขาสูเมนูประสบการณการใชงานเพื่อสลับระบบเสียงทีวี
1. เมื่อรับชมทีวี กด
2. เลือก [ลําโพง] จากนั้นกด OK
•
[ทีว]ี : เปดการทํางานตามคาเริ่มตน
สตรีมสัญญาณเสียงทีวีผานลําโพงทีวีจนกระทั่งอุปกรณเสีย
ง HDMI-CEC
ที่เชื่อมตออยูสลับไปที่การควบคุมเสียงของระบบ
หลังจากนั้น
สัญญาณเสียงทีวีจะไดรับการสตรีมผานอุปกรณที่เชื่อมตอ
อยู
•
[แอมพลิไฟเออร]: สตรีมสัญญาณเสียงผานอุปกรณ
HDMI-CEC ที่เชื่อมตออยู
หากที่อุปกรณไมมีการเปดใชงานโหมดเสียงของระบบ
สัญญาณเสียงจะยังคงสตรีมจากลําโพงทีวี หากเลือก
[EasyLink] ไว หากมีการเปดใช [EasyLink
เริ่มอัตโนมัต]ิ
ทีวีจะขอใหอุปกรณที่เชื่อมตอสลับไปที่โหมดเสียงของระบบ
3. เลือกตัวเลือกตอไปนี้หนึ่งตัวเลือก แลวกด OK:
ใช HDMI ARC
ชองเสียบ HDMI 1 รองรับ HDMI Audio Return Channel (ARC) ใชขั้วตอนี้เพื่อเอาตพุตเสียงแบบดิจิตอลไปยังชุดโฮมเธียเตอร
HDMI
HDMI ARC ใชคุณใช Philips EasyLink
เพื่อเอาตพุตระบบเสียงทีวีโดยตรงไปยังอุปกรณเสียงที่เชื่อมตอโดย
ไมตองใชสายสัญญาณเสียงดิจิตอลเพิ่มเติม
ตรวจสอบใหแนใจวาเปนอุปกรณ HDMI-CEC และ ARC
และเชื่อมตอทีวีกับอุปกรณโดยใชสาย HDMI
ที่ตอพวงกับชองเสียบ HDMI ARC
TH
46
ในการเปดหรือปดการใช HDMI ARC
หมายเหตุ: การเปดใชงาน HDMI ARC
จะเพิ่มอุปกรณในเมนูหนาหลักโดยอัตโนมัติ
1. กด
2. เลือก [ตั้งคา] > [ตั้งคาทีว]ี > [EasyLink] >
[HDMI 1 - เสียงออก] > [เปด] หรือ [ปด]
3. กด OK เพื่อเปดใชงาน
ใสและเปดใชงานCAM
*มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
ขอควรระวัง:
ตรวจดูใหแนใจปฏิบัติตามคําแนะนําที่อธิบายดานลางนี้ การใส
Conditional Access Module (CAM) ผิดอาจทําให
CAM และทีวีของคุณไดรับความเสียหาย
การดูบริการ CAM
หากใส CAM ไวและชําระคาธรรมเนียมการสมัครแลว
ทีวีจะแสดงโปรแกรมจากผูใหบริการทีวีดิจิตอล แอปพลิเคชัน
ฟงกชัน เนื้อหา
และขอความบนหนาจอจะแตกตางกันไปตามบริการ CAM
ภาษาไทย
ใช CAM
หมายเหตุ:
•
ทีวีรุนนี้รองรับ CI และ CI+ CI+
ชวยใหผูใหบริการเสนอโปรแกรมดิจิตอล HD
แบบพรีเมียมพรอมการปองกันการคัดลอกระดับสูง
•
โปรดดูเอกสารจากผูใหบริการเกี่ยวกับวิธีใสสมารทการดใน
Conditional Access Module
1. ปดสวิตชทีวี
2. ทําตามคําแนะนําที่พิมพบน CAM และใส CAM ใน
Common Interface ที่อยูดานขางของทีวี
3. ดัน CAM เขาไปใหลึกที่สุด และรอให CAM เปดใชงาน
การดําเนินการนี้อาจใชเวลาหลายนาที อยานํา CAM
ออกจากชองเสียบขณะใชงาน
เนื่องจากจะทําใหบริการดิจิตอลถูกปดใชงาน
เขาสูบริการCAM
NonPu blish
1. หลังจากใสและเปดใชงาน CAM กด
2. เลือก [อินเตอรเฟซปกติ] จากนั้นกด OK
3. เลือกผูใหบรการ CAM และกด OK
TH
47
6 วิธีแกไขปญหา
ติดตอเรา
หากคุณไมสามารถแกไขปญหาได
โปรดดูที่สวนคําถามที่พบบอยสําหรับทีวีนี้ที่
(http://www.philips.com/support)
หากยังไมสามารถแกไขปญหาได โปรดติดตอฝายดูแลลูกคาของ
Philips
ในประเทศของคุณตามรายการที่แสดงในเอกสารที่แนบมาพรอมกั
บผลิตภัณฑ
ควรจดรุนทีวีและหมายเลขซีเรียลของคุณไวกอนที่คุณจะติดตอ
Philips
หมายเลขเหลานี้พิมพไวที่ดานหลังของทีวีและบนบรรจุภัณฑ
คําเตือน: อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวเอง
เนื่องจากอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง
หรือทําใหทีวีของคุณเสียหายจนไมสามารถซอมแซมได
และทําใหการประกันสิ้นสุดลง
ปญหาทั่วไปของทีวี
เปดทีวีแลวแตทีวีไมทํางาน:
•
ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ
รอหนึ่งนาทีแลวจึงตอกลับเขาที่เดิม
•
•
ตรวจสอบสายไฟวาเชื่อมตออยางแนนหนาแลวหรือไม
ตรวจสอบวาสวิตชปด/เปด
ที่ดานลาง/ดานหลังของทีวีเปดอยูหรือไม
ทีวีไมตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือชุดควบคุมดานขางเมื่อเปดเครื่
อง
ทีวีตองใชเวลาซักพักในการเริ่มตน ในชวงเวลานี้
ทีวีจะไมตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือชุดควบคุมดานขาง
ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
ไฟแสตนดบายสีแดงที่ทีวีกระพริบ:
ปลดสายไฟออกจากเตาเสียบ
รอจนกวาทีวีจะเย็นลงกอนเชื่อมตอสายไฟกลับเขาที่เดิม
หากมีการกะพริบ ใหติดตอ Philips Consumer Care
คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติระบบปองกันเด็ก:
ปอน ‘8888’
เมนูของทีวีแสดงภาษาไมถูกตอง:
เปลี่ยนเมนูทีวีเปนภาษาที่คุณตองการ
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งคาทีวี > เปลี่ยนการตั้งคาภาษา
> ภาษาเมนู (โปรดดูที่ "ภาษาเมนู" ในหนา 28)
เมื่อเปด/ปด/ไปที่โหมดสแตนดบายของทีวี
คุณจะไดยินเสียงจากโครงเครื่องทีวี:
ไมจําเปนตองดําเนินการใดๆ
เสียงดังกลาวเปนเสียงปกติของการขยายหรือหดตัวของทีวีเมื่อเย็น
ตัวลงและรอนขึ้น ซึ่งไมมีผลกระทบใดๆ
ตอประสิทธิภาพการทํางาน
เมื่อทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย หนาจอ Splash
เริ่มตนจะแสดงขึ้น จากนั้นจะกลับสูโหมดสแตนดบาย:
เรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติ
หนาจอเริ่มตนจะปรากฏเมื่อมีการยกเลิกการเชื่อมตอทีวีจากแหลง
จายไฟและเชื่อมตออีกครั้ง
ในการเปดทีวีจากโหมดสแตนดบาย ใหกด บนรีโมทคอนโทรล
หรือกดปุมใดๆ ที่ดานขางของทีวี
ปญหาชองทีวี
ชองที่ติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง:
ตรวจดูวาเลือกรายการชองที่ถูกตองไว
ปญหาเกี่ยวกับภาพ
ทีวีเปด แตไมมีภาพหรือภาพผิดเพี้ยน:
•
ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศเขากับทีวีถู
กตองหรือไม
•
•
ตรวจสอบวาเลือกอุปกรณที่ถูกตองไวเปนแหลงที่มาของทีวี
ตรวจสอบวาอุปกรณหรือแหลงสัญญาณภายนอกเชื่อมตอ
ถูกตองแลว
มีเสียงแตไมมีภาพ:
ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม
สัญญาณภาพของทีวีที่ไดรับจากเสาอากาศไมด:ี
•
TH
48
ตรวจสอบวาไดตอสายสัญญาณของเสาอากาศเขากับทีวีถู
กตองหรือไม
ลําโพง อุปกรณเสียงที่ไมตอสายดิน ไฟนีออน อาคารสูง
และวัตถุขนาดใหญอื่นๆ
จะมีผลตอคุณภาพการรับสัญญาณ หากเปนไปได
ลองปรับคุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทางเสาอา
กาศ หรือยายอุปกรณใหอยูหางจากทีวี
•
หากสัญญาณภาพที่ไดรับจากชองใดชองหนึ่งไมชัด
ใหปรับจูนชองนั้นแบบละเอียด
สัญญาณภาพที่ไดรับจากอุปกรณที่เชื่อมตออยูไมดี:
•
ตรวจสอบวาเชื่อมตออุปกรณนั้นๆ ถูกตองหรือไม
•
ตรวจสอบวาไดตั้งคาภาพถูกตองหรือไม
ทีวีไมบันทึกคาของภาพที่ฉันตั้ง:
ตรวจดูวาตําแหนงทีวีตั้งไวเปนการตั้งคาที่บาน
โหมดนี้ใหความยืดหยุนในการเปลี่ยนและบันทึกการตั้งคา
ภาพที่แสดงไมเต็มจอ และมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป:
ลองใชรูปแบบภาพที่แตกตางกัน
ตําแหนงภาพไมถูกตอง
สัญญาณภาพจากอุปกรณบางอยางไมเหมาะกับหนาจอ
ตรวจดูเอาตพุตสัญญาณของอุปกรณ
ภาพจากการถายทอดสัญญาณถูกชวงชิง:
คุณอาจจําเปนตองใช Conditional Access Module
เพื่อเขาสูเนื้อหา ตรวจสอบกับผูใหบริการของคุณ
แบนเนอร "e-sticker" ที่แสดงขอมูลปรากฏบนหนาจอทีวี:
ทีวีอยูในโหมด [ราน] ลบ e-sticker
ออกโดยตั้งคาทีงีเปนโหมด [หนาแรก] แลวรีสตารททีวี
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตั้งคาทีวี > เปลี่ยนการตั้งคาอื่น
> ตําแหนงทีวี (ในหนา 30)
คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงที่:
•
ตรวจสอบวา PC
ของคุณใชความละเอียดและอัตราการรีเฟรชที่รองรับ
•
ตั้งรูปแบบภาพทีวีเปนไมมีสเกล
ปญหาเกี่ยวกับเสียง
มีภาพแตไมมีเสียง:
หากไมพบสัญญาณเสียง ทีวีจะปดเอาตพุตเสียงโดยอัตโนมัติ
ซึ่งไมไดหมายถึงการทํางานที่ผิดปกติ
•
•
•
•
•
ตรวจดูวาตั้งระดับเสียงไวเปน 0
ตรวจดูวาไมไดปดเสียงไว
ตรวจดูวาการตั้งคาลําโพงทีวีเปดอยูในเมนูเสียง
ตรวจดูวาเอาตพุตระบบเสียงทีวีเชื่อมตอกับอินพุตเสียงบน
อุปกรณ HTS ที่เปดใชงาน HDMI CEC/รองรับ
EasyLink ควรไดยินเสียงจากลําโพง HTS
มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี:
ตรวจสอบวาไดตั้งคาเสียงถูกตองหรือไม
มีภาพ แตลําโพงมีเสียงออกเพียงดานเดียว:
ตรวจดูวาสมดุลเสียงตั้งเปนเซนเตอร
ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI
พบปญหากับอุปกรณ HDMI:
•
โปรดทราบวาการรองรับ HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection)
นั้นจะดีเลยเวลาที่ทีวจี ะแสดงผลจากอุปกรณ HDMI
•
หากทีวีไมจดจําอุปกรณ HDMI และไมมีภาพปรากฏ
ลองสลับแหลงที่มาจากอุปกรณหนึ่งไปเปนอุปกรณอื่นๆ
และกลับมาที่เดิมอีกครั้ง
•
หากเสียงผิดเพี้ยนเปนพักๆ
ใหตรวจดูวาการตั้งคาเอาตพุตจากอุปกรณ HDMI
นั้นถูกตอง
•
หากคุณใชอะแดปเตอร HDMI-to-DVI หรือสาย
HDMI to DVI
ตรวจดูวาสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมถูกเชื่อมตอกับ
AUDIO L/R หรือ AUDIO IN (mini-jack
เทานั้น)
คุณไมสามารถใชคุณสมบัติ EasyLink:
ตรวจสอบวาอุปกรณ HDMI ของคุณสามารถใชรวมกับ
HDMI-CEC ไดหรือไม คุณสมบัติ EasyLink
ทํางานกับอุปกรณทใี่ ชรวมกับ HDMI-CEC ไดเทานั้น
หากอุปกรณเสียงที่รองรับ HDMI-CEC
ไดรับการเชื่อมตอกับทีวีและทีวีไมแสดงไอคอนปดเสียงหรือระดับเ
สียงเมื่อปด เพิ่ม หรือลดระดับเสียง
เรื่องนี้ถือเปนเรื่องปกติเมื่อมีการเชื่อมตออุปกรณเสียงที่รองรับ
HDMI-CEC
ตรวจสอบวาไดตอสายทุกอยางถูกตองหรือไม
TH
49
ภาษาไทย
•
ปญหาการเชื่อมตอแบบ USB
เนื้อหาของอุปกรณ USB ไมแสดง:
•
ตรวจดูวาอุปกรณจัดเก็บ USB ตั้งไวเปน ‘Mass
Storage Class’
ดังที่อธิบายไวในเอกสารของอุปกรณการจัดเก็บ
•
•
ตรวจดูวาอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ใชไดกับทีวี
ตรวจดูวารูปแบบไฟลภาพและเสียงรองรับการทํางานกับทีวี
ไฟลภาพและเสียงไมเลนหรือแสดงอยางราบรื่น
ประสิทธิภาพการถายโอนของอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
อาจจํากัดอัตราการถายโอนขอมูลไปยังทีวี ทําใหเลนไดไมดี
ปญหาการเชื่อมตอเครือขาย
(ใชไดกับบางรุนเทานั้น)
Net TV ไมทํางาน
หากตั้งคาการเชื่อมตอกับเราเตอรอยางถูกตอง
ใหตรวจสอบการเชื่อมตอเราเตอรกับอินเทอรเน็ต
การเบราสเพื่อเขาถึงคอมพิวเตอรหรือ Net TV ทําไดชา
โปรดดูคูมือผูใชของเราเตอรของคุณเพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับอัตราถายโ
อนและปจจัยอื่นๆ ของคุณภาพสัญญาณ
คุณตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับเราเตอรของ
คุณ
TH
50
ภาพรวม
•
•
•
•
•
อัตราการจัดมุมมอง: ไวดสกรีน 16:9
ความละเอียดจอ: 1920x1080p, 100Hz
การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ Pixel Precise HD
การประมวลผล 1080p 24/25/30/50/60Hz
100 Hz LCD
NonPu blish
ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน
า สําหรับขอมูลผลิตภัณฑโดยละเอียด โปรดไปที่
(http://www.philips.com/support)
การใชไฟและการรับสัญญาณ
เปด/ปด
•
แหลงจายไฟหลัก : AC 220-240V~, 50-60Hz
•
ไฟสแตนดบาย: < 0.15W
•
อุณหภูมิแวดลอม : 5 ถึง 35 องศาเซลเซียส
•
สําหรับการสิ้นเปลืองพลังงาน
โปรดดูที่ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑที่
(http://www.philips.com/support)
การรับสัญญาณ
•
•
•
•
อินพุตเสาอากาศ: 75ohm coaxial (IEC75)
ระบบทีวี: PAL D/K, PAL B/G, DVB-C,
MPEG4(มีในบางเมืองเทานั้น)
การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL
(มีในบางเมืองเทานั้น) DVB-C (Digital Video
Broadcasting-Cable).
•
•
ทีวีดิจิตอล*: MPEG-4, DVB-C (เคเบิล)
คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: VHF, UHF,
S-Channel, Hyperband
*มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
การแสดงผลและเสียง
ภาพ / จอภาพ
•
ประเภทจอภาพ: LCD Full HD W-UXGA
•
ขนาดตามเสนทแยงมุม:
- 102 ซม. / 40 นิ้ว
- 107 ซม. / 42 นิ้ว
- 117 ซม. / 46 นิ้ว
- 132 ซม. / 52 นิ้ว
เสียง
•
•
•
•
•
กําลังขับ (RMS) : 20W
Incredible Surround
Clear Sound
ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก
โมโน/สเตอริโอ/NICAM
ความละเอียดในการแสดงผล
NonPu blish
รูปแบบคอมพิวเตอร - HDMI
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช)
640 x 480 - 60Hz
800 x 600 - 60Hz
1024 x 768 - 60Hz
1360 x 768 - 60Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1600 x 1200 - 60Hz
1920 x 1080 - 60Hz
รูปแบบคอมพิวเตอร - VGA
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช)
640 x 480 - 60Hz
800 x 600 - 60Hz
1024 x 768 - 60Hz
1360 x 768 - 60Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1600 x 1200 - 60Hz
1920 x 1080 - 60Hz
รูปแบบภาพ
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช)
480i - 60Hz
480p - 60Hz
576i - 50Hz
576p - 50Hz
720p - 50Hz, 60Hz
1080i - 50Hz, 60Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
TH
51
ภาษาไทย
7 ขอมูลทางเทคนิค
มัลติมีเดีย
การเชื่อมตอมัลติมีเดียที่รองรับ
•
USB (FAT หรือรูปแบบ DOS;
เฉพาะรองรับอุปกรณเก็บขอมูลเทานั้น)
•
อีเธอรเน็ต UTP5
ไฟลภาพที่รองรับ:
JPEG (*.jpg)
ไฟลเสียงที่รองรับ:
.mp3, .AAC, .WMA (v2-v9.2)
ไฟลเสียง/วิดีโอที่รองรับ*
AVI (*.avi):
วิดีโอ: MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP
เสียง: MPEG Layer 2/3, AC3
MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob):
วิดีโอ: MPEG-1, MPEG-2
MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):
เสียง: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,
LPCM, AC3
MPEG-4 (*.mp4):
วิดีโอ: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF, L4-HD)
เสียง: AAC-LC, HE-ACC
WMV (*.wmv):
วิดีโอ: WMV9/VC1
WMA (*.wma):
เสียง: WMA (v2 สูงถึง v9.2)
MKV (*.mkv):
วิดีโอ: H.264
เสียง: HE ACC, AC3
(มีเฉพาะบางรุนและใชไดผาน USB เทานั้น) Realmedia
(.rm, .rmvb, .RV8-10)
*ชื่อไฟลมัลติมีเดียตองไมเกิน 128 ตัวอักษร
(สําหรับ PFL8605 เทานั้น)
ซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อตามมาตรฐาน DLNA ที่รองรับ
•
Windows Media Player (สําหรับ Microsoft
Windows)
•
Twonky Media (สําหรับ Microsoft
Windows และ Mac OS X)
•
TH
Sony Vaio Media Server (สําหรับ
Microsoft Windows)
52
•
•
•
•
TVersity (สําหรับ Microsoft Windows)
Nero MediaHome
DiXiM (สําหรับ Microsoft Windows XP)
Macrovision Network Media Server
(สําหรับ Microsoft Windows)
•
•
Fuppes (สําหรับ Linux)
uShare (สําหรับ Linux)
ไฟลเสียง/วิดีโอ DLNA ที่รองรับ *
WMV (*.wmv):
วิดีโอ: WMV9/VC1
MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob):
เสียง: MPEG-1 Layer 2, MPEG-1 Layer 3,
LPCM, AC3
MPEG-4 (*.mp4):
วิดีโอ: MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4
AVC (H.264, L4-HD)
เสียง: AAC-LC, AAC-HE
MKV (*.mkv):
วิดีโอ: H.264
เสียง: HE-ACC, AC3
การเชื่อมตอ
ดานหลังตัวเครื่อง
•
•
•
•
•
สัญญาณเขา AV: Composite video, Audio
L/R, S-VIDEO
CVI 2: Component video (Y Pb Pr),
Audio L/R
หูฟง:* mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม.
SERV.U: พอรต Service
เครือขาย*: อีเธอรเน็ต
ดานลางตัวเครื่อง
•
CVI 1: Component video (Y Pb Pr),
Audio L/R
•
HDMIARC (1): HDMI Audio Return
Channel
•
HDMI (2) / (3)*
•
เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: โคแอกเชียล
•
AUDIO IN DVI/VGA: mini-jack สเตอริโอ
3.5 มม.
•
เสาอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม
VGA: อินพุต PC
*มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
ดานขางตัวเครื่อง
•
HDMI
•
USB
•
CI*: อินเตอรเฟซปกติ
*มีเฉพาะบางรุนเทานั้น
คําอธิบายที่ใชเพื่อระบุมิติของทีวีมีดังตอไปนี้:
( ) : ทีวี 107 ซม. / 42 นิ้ว
( ) : ทีวี 117 ซม. / 46 นิ้ว
( ) : ทีวี 132 ซม. / 52 นิ้ว
ภาษาไทย
•
ควรจดคําอธิบายที่ตรงกับรุนทีวีของคุณไว จากนั้น
ไปยังหนาถัดไปเพื่อดูขนาด
ขนาด (PFL8605)
NonPu blish
หมายเหตุ: ขนาดและน้ําหนักเปนคาโดยประมาณเทานั้น
การออกแบบและขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลงไดโ
ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูขนาดของทีวีของคุณ (รวมและไมรวมขาตั้ง)
ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูความหนาของทีวีของคุณ (รวมและไมรวมขาตั้ง)
TH
53
ใชคําอธิบายของทีวเี พื่อตรวจดูน้ําหนักของทีวีพรอมขาตั้ง
ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูน้ําหนักของทีวีไมรวมขาตั้ง
ขนาด (PFL6605)
หมายเหตุ: ขนาดและน้ําหนักเปนคาโดยประมาณเทานั้น
การออกแบบและขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลงไดโ
ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
คําอธิบายที่ใชเพื่อระบุมิติของทีวีมีดังตอไปนี้:
TH
54
( ) : ทีวี 102 ซม. / 40 นิ้ว
( ) : ทีวี 117 ซม. / 46 นิ้ว
ควรจดคําอธิบายที่ตรงกับรุนทีวีของคุณไว จากนั้น
ไปยังหนาถัดไปเพื่อดูขนาด
ภาษาไทย
ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูขนาดของทีวีของคุณ (รวมและไมรวมขาตั้ง)
ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูความหนาของทีวีของคุณ (รวมและไมรวมขาตั้ง)
ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูน้ําหนักของทีวีพรอมขาตั้ง
TH
55
ใชคําอธิบายของทีวีเพื่อตรวจดูน้ําหนักของทีวีไมรวมขาตั้ง
TH
56
ภาษาไทย
UMv 3139 137 04002 - 20100507
TH
57
8 ดัชนี
การควบคุม, ดานขาง - 10
A
การดูแลรักษาจอภาพ - 4
Ambilight - 8
Ambilight, ความเร็วการตอบสนอง - 17
Ambilight, เปดสวิตช - 16
C
CAM, เปดใชงาน - 47
การดูแล - 4
การตั้งคา Ambilight - 16
การตั้งคา, ตัวชวย - 24
การตั้งคา, ภาพ - 24
การตั้งคา, เสียง - 25
การตั้งคาเครือขายคอมพิวเตอร - 29
การตั้งคาตามแบบโรงงาน - 25
E
การตั้งคาภาพ - 24
EasyLink, RC key forward - 45
การตั้งคาเริ่มตน - 25
EasyLink, คุณสมบัติ - 44
การตั้งคาเสียง - 25
EasyLink, ปุม - 45
ข
EasyLink, เปดใชงาน - 44
EasyLink, ลําโพงทีวี - 45
EPG, เปดใชงาน - 19
EPG, ภาพรวม - 19
EPG, เมนู - 19
H
High-Definition (HD), เนื้อหา - 6
ขนาด - 53
ขอมูล, บนหนาจอ - 9
ขอมูล, บนอินเตอรเน็ต - 9
ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค - 51
ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑ - 51
ค
ความปลอดภัย - 3
S
ความละเอียดในการแสดงผล - 51
Scenea, เปดใชงาน - 22
เครือขายคอมพิวเตอร, มีสาย - 29
Scenea, อัพโหลดภาพ - 22
Smart picture - 15
Smart Sound - 15
T
teletext 2.5 - 18
จดทะเบียนผลิตภัณฑ - 3
จัดวางตําแหนงทีวี - 6
ช
ชอง, คนหาคลื่น (อะนาล็อก) - 27
ก
การเขาใชทั่วไป, เปดใชงาน - 22
TH
จ
58
ชอง, ซอนหรือยกเลิกการซอน - 26
ชอง, รายการโปรด - 19
เชื่อมตอ, USB - 20
เชื่อมตอ, พลังงาน - 31
ซ
ซอฟตแวร, ขอมูลอัพเดตดิจิตอล - 30
ซอฟตแวร, ขอมูลอัพเดตบนอินเตอรเน็ต - 30
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม, ภาพรวม - 5
ผ
ผูมีสายตาผิดปกติ - 23
ภ
ภาษา, เมนู - 28
ซอฟตแวร, เวอรชัน - 30
ม
ต
มัลติมีเดีย, เลนไฟล - 20
ตั้งเวลาปด - 19
ตัวล็อค Kensington - 6
เมนู, ตั้งคา - 13
เมนู, ตัวเลือก - 14
เมนู, เบราส - 12
ท
เมนู, เพิ่มอุปกรณ - 13
ที่ตั้ง, แทนวางหรือติดผนัง - 30
เมนู, ภาษา - 28
ที่ตั้ง, บานหรือรานคา - 30
เมนู, รายการสถานี - 13
เทเลเท็กซ, ขยาย - 18
เมนู, หนาแรก - 12
เทเลเท็กซ, คนหา - 18
เมนูตัวเลือก - 14
เทเลเท็กซ, ตารางหนา - 18
เมนูหนาหลัก - 12
เทเลเท็กซ, เปดใชงาน - 18
เทเลเท็กซ, เมนู - 18
เทเลเท็กซ, สองจอภาพ - 18
เทเลเท็กซ, หนายอย - 18
ร
ระดับเสียง, ปรับ - 15
ระดับเสียง, ปดเสียง - 15
ระบบการไดยินบกพรอง - 22
น
ระบบปองกันเด็ก, ภาพรวม - 20
นาฬิกา - 29
รายการชองสัญญาณ - 13
บ
บทบรรยาย, อะนาล็อก - 20
รายการโปรด, เพิ่ม - 19
รายการโปรด, เลือก - 19
รีไซเคิล - 4
ป
รีโมทคอนโทรล, บนหนาจอ - 12
ปดเสียงลําโพงทีวี - 15
รีโมทคอนโทรล, ภาพรวม - 10
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม, การตั้งคา - 29
ภาษาไทย
ชอง, เรียงลําดับใหม - 25
เรียงลําดับชองใหม - 25
TH
59
ล
ลิปซิงคเสียง - 29
ว
วิทยุดิจิตอล - 22
ส
สแตนดบาย - 14
สาธิต - 25
สิ่งแวดลอม, เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม - 5
แสง Lounge - 17
ห
หมดอายุการใชงาน - 4
โหมดบาน - 30
โหมดรานคา - 30
อ
อุปกรณ, ดู - 16
อุปกรณ, เพิ่ม - 16
TH
60
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์
เลขที่ใบสั่งซื้อเอกสาร 313913704002
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement