Philips 32PFL5605/67, 40PFL5605/67 User guide

Philips 32PFL5605/67, 40PFL5605/67 User guide
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL5605/98
40PFL5605/98
46PFL5605/98
32PFL5605S/98
40PFL5605S/98
46PFL5605S/98
TH
คู่มือผู้ใช
1
คำ�ประกาศ
7
2
2
ขอสำ�คัญ
3
3
ทีวีของคุณ
5
4
5
6
ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ
5
รีโมทคอนโทรล
5
8
การเชื่อมตออุปกรณ 18
ขั้วตอดานหลัง
18
ชองเสียบดานลาง
18
ชองเสียบดานขาง
18
เชื่อมตอคอมพิวเตอร
19
เพิ่มอุปกรณ
19
การใชงาน Philips EasyLink
20
ใชตัวล็อค Kensington
21
ขอมูลผลิตภัณฑ 22
ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ
22
การปรับสัญญาณ/การรับสัญญาณ/การสงสัญญาณ
22
7
มัลติมีเดีย
22
การเปด/ปดทีวี หรือเขาสโหมดแสตนดบาย
7
รีโมทคอนโทรล
22
การเปลี่ยนชอง
7
เปด/ปด
22
การดูอุปกรณที่เชื่อมตออย
7
การยึด TV ที่สนับสนุน
22
ปรับระดับเสียงทีวี
8
ขอมูลจำ�เพาะผลิตภัณฑ
23
การใชงานเทเลเท็กซ
8
การใชงานทีวีขั้นสูง
9
การใชงานทีวี
9
วิธีแกไขปญหา 24
ปญหาทั่วไปของทีวี
24
การเขาสเมนูของทีวี
9
ปญหาชองทีวี
24
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
9
ปญหาเกี่ยวกับภาพ
24
การใชงานคุณสมบัติเทเลเท็กซขั้นสูง
11
ปญหาเกี่ยวกับเสียง
24
สรางและใชรายการชองที่ชื่นชอบ
12
ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI
25
ใชตัวตั้งเวลา
12
ปญหาในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
25
การใชล็อคการควบคุมเด็ก
13
ติดตอเรา
25
ใชนาฬิกาของทีวี
13
ดูภาพถาย เลนเพลงและดูวิดีโอจากอุปกรณที่จัดเก็บ USB
14
ใช Scenea เพื่อแสดงภาพเปนภาพพื้นหลังทีวี
15
อัพเดตซอฟตแวรทีวี
16
เปลี่ยนการกำ�หนดคาทีวี
16
เริ่มตนการสาธิตทีวี
16
รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาของโรงงาน
16
10
ดัชนี 26
การตั้งชองทีวี 17
การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ
17
การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา
17
เปลี่ยนชื่อชอง
17
การเรียงลำ�ดับชองใหม
17
TH
1
ภ า ษา ไ ท ย
สารบัญ
1
คำ�ประกาศ
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V สงวนลิขสิทธิ์
คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลว
งหนา เครื่องหมายการคาเปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips Electronics N.V
หรือเจาของรายนั้นๆ Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑเมื่อใดก็ไดโดย
ไมมีพันธะในการปรับเปลี่ยนการจัดสงลวงหนา
เนื้อหาในคมือนี้มีความเหมาะสมพอสำ�หรับการใชระบบตามวัตถุประสงคที่กำ�
หนด หากมีการใชผลิตภัณฑ โมดูล หรือขั้นตอนใดๆ ของอุปกรณนั้นเพื่อจุดปร
ะสงคอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดระบุไว ในเอกสารฉบับนี้ จะตองมีการขอรับคำ�ย
ืนยันวาผลิตภัณฑดังกลาวสามารถใชงานได และเหมาะสมกับการนำ�ไปใชงาน
เพื่อจุดประสงคอื่นใดนั้นกอน Philips ขอรับประกันวาเอกสารฉบับนี้ไมไดละเม
ิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และไมมีการรับประกันอื่นใดไมวาโดยชัดแจง
หรือโดยปริยาย
Philips ไมมีสวนรับผิดชอบตอขอผิดพลาดใดๆ ในเนื้อหาของเอกสารนี้รวมท
ั้งปญหาใดๆ ก็ตามที่เปนผลของเนื้อหาในเอกสารนี้ ขอผิดพลาดที่ไดแจงตอ
Philips จะไดรับการปรับแกและเผยแพรในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ Philips
โดยเร็วที่สุด
ลักษณะเฉพาะของจุดสี
ผลิตภัณฑ LCD นี้มีจุดสี (พิกเซล) จำ�นวนมาก แมจุดสี 99.999% หรือมาก
กวานั้นของจุดสีทั้งหมดจะทำ�งานไดตามปกติ จุดดำ�หรือจุดสวาง (แดง เขียว
หรือนเงิน) อาจปรากฏขึ้นไดบนจอภาพ ซึ่งถือเปนคุณลักษณะโดยพื้นฐานของ
การแสดงผลประเภทดังกลาว (ตามมาตรฐานการผลิตทั่วไป) และไมถือวาเปนก
ารทำ�งานผิดพลาด
การรับประกัน
ในผลิตภัณฑนี้ไมมีชิ้นสวนใดที่ผใชสามารถซอมแซมไดดวยตนเอง โปรดอยาเ
ปดหรือถอดฝาเพื่อทำ�การใดๆ ภายในตัวผลิตภัณฑ ผที่สามารถซอมแซมผลิตภ
ัณฑนี้ได คือ ศูนยบริการและศูนยรับซอมอยางเปนทางการของ Philips เทานั้น
หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว จะทำ�ใหการรับประกัน ไมวาตามที่ไดระบุไว
หรือโดยปริยาย สิ้นสุดลง
การกระทำ�ใดๆ ที่ระบุไวอยางชัดแจงในคมือนี้วาไมสามารถกระทำ�ได
ตลอดจนการแกไข หรือกระบวนการประกอบใดๆ ที่ไมไดระบุไวในคมือนี้วาเ
ปนสิ่งแนะนำ�ใหกระทำ�หรืออนุญาตใหกระทำ�ได จะทำ�ใหการรับประกันสิ้นส
ุดลงทันที
การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตและจำ�หนายผลิตภัณฑจำ�นวนมากที่
มีผบริโภคเปนกลมเปาหมาย โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถปลอยและรับคลื่นแม
เหล็กไฟฟาไดเชนเดียวกันกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกทั่วไป
หนึ่งในหลักการดำ�เนินธุรกิจที่สำ�คัญของ Philips คือการคำ�นึงถึงสุขภาพและควา
มปลอดภัยสำ�หรับผลิตภัณฑของคุณ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย และมาตรฐาน
EMF ซึ่งตองใชในชวงเวลาการผลิตสำ�หรับผลิตภัณฑนั้นๆ
Philips มงมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และจำ�หนายผลิตภัณฑที่ไมมีผลในเชิงลบตอส
ุขภาพ Philips ยืนยันวาหากใชงานผลิตภัณฑตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม
ผลิตภัณฑเหลานั้นจะปลอดภัยตอการใชตามหลักฐานที่ผานการทดสอบ
Philips มีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนา EMF และมาตรฐานความปลอดภัยสากล
ซึ่งทำ�ให Philips มีสวนรวมพัฒนามาตรฐานเพื่อนำ�มาใชกับผลิตภัณฑ
2
TH
ลิขสิทธิ์
HDMI และโลโก HDMI และอินเตอรเฟซ High-Definition Multimedia เปนเค
รื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI licensing LLC
® Kensington และ Micro Saver เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐฯ
ของ ACCO World Corporation ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยระหวางการขอจ
ดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
เครื่องหมายการคาอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนถือเปนทรัพยสินของเ
จาของเครื่องหมายการคานั้นๆ
สวนหนึ่งของซอฟตแวรนี้มีลิขสิทธิ์ © The FreeType Project (www.freetype.
org)
2
ขอสำ�คัญ
ความเส ี ย
่ งต อ การบาดเจ บ
็ ของเด ก
็ !
ปฏ ิบ ตั ิต ามข อ ควรระว งั เพ ื ่อ ป องก น
ั ไม ใ ห  TV ล ม
 ลงและท �ำ ให เ ด ก็ ๆ
ได ร บ
ั บาดเจ บ
็
สียหายเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติตามคำ�แนะนำ� การรับประกันจะ
ไมมีผลใชงาน
•
•
•
•
ห า มให  TV โดนฝนหร ือ น  ห า มวางภาชนะท ี ่ม ีข องเหลว เช น

แจก น
ั ใกล ก บ
ั TV หากของเหลวน ั ้ นกระเด น
็ หร ือ หกใส  TV
ให ถ อดปล ั ๊ กออกจาก TV ท น
ั ท ี ต ิด ตอ Philips Consumer Care
•
•
อย
ห
 า งจาก TV ร โี มทคอนโทรล และแบตเตอร ี ่เสมอ
ห า มวาง TV บนเฟอร น
 ิเจอร ท ี ่ม ีค วามส งู มาก (เช น
 ช ั ้ นหน งั ส ือ)
รองร บ
ั ท ี ่เหมาะสม
อธ ิบ ายให เ ด ก็ ๆ เข า ใจเก ี ่ย วก บ
ั อน
ั ตรายท ี ่เก ิด ข ึ ้ นเม ื ่อ ป น
 ข ึ ้ นไ
ปบนเฟอร น
 ิเจอร เพ ื ่อให ถ งึ TV
•
ห า มต ิด ต ั ้ ง TV ในพ ื ้ นท ี ่ท ี ่จ �ำ ก ดั และควรให ม
 ีพ ื ้ นท ี ่เหล ื
อรอบท ีว ีอ ย า งน อ ย 4 น ิ ้ วหร ือ 10 ซม. เพ ื ่อให ท
 ีว ีระบายควา
มร อ นจากต วั เคร ื ่อ งได  ตรวจด ใู ห แ
 นใจวาผ า ม า นหร ือ ว ตั ถ อุ ื ่นๆ
ห า มวาง TV ร โี มทคอนโทรล หร ือ แบตเตอร ี ่ ใกล ก บ
ั เปลวไฟหร ือ แ
ในการป องก น
ั ประกายไฟ ควรให เ ท ีย นไขหร ือ เปลวไฟอ ื ่นๆ
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวาไม ม
 ีช ิ ้ นส ว นของ TV ย ื ่นออกมาจากขอบม ุม
ความเส ี ย
่ งของความร อ นส ูง!
เพ ื ่อ ตรวจสอบ TV กอ นเร ิ ่มใช 
หลง ก �ำ เน ิด ความร อ นใดๆ รวมถ งึ แสงอาท ิต ย โ ดยตรง
ท ี ่ส ามารถด งึ ออกได 
โดยไม ม
 ีก ารย ึด ท ั ้ งเฟอร น
 ิเจอร และ TV เข า ก บ
ั ก �ำ แพงหร ือ ส ว น
ความปลอดภัย
ความเส ี ย
่ งของการเก ิดไฟฟ าช อ
็ ตหร ือเพล งิ ไหม !
ห า มวาง TV บนพ ื ้ นผ ิว ท ี ่ม ีผ า คล ุม หร ือ ว สั ด อุ ื ่นๆ
ภ า ษา ไ ท ย
อานและทำ�ความเขาใจคำ�แนะนำ�ทั้งหมดกอนที่คุณจะเริ่มใชทีวี กรณีที่ความเ
ไม บ
 งั ช อ งระบายอากาศบนท ีว ี
ความเส ี ย
่ งต อ ความเส ีย หายท ี ม
่ ีต อ ท ีว ี !
•
กอ นท ี ่ค ณ
ุ จะเช ื ่อ มตอ ท ีว ีก บ
ั เต า เส ีย บ ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา แรงด น
ั ไ
ฟฟ าตรงก บ
ั คา ท ี ่อบ
 ย นด
 า นหล งั ของท ีว ี อย า เช ื ่อ มตอ ท ีว ีก บ
ั เต า เส ี
ยบหากคา แรงด น
ั ไฟฟ าแตกตา งก น
ั
ความเส ี ย
่ งต อ การบาดเจ บ
็ เพล งิ ไหม  หร ือความเส ีย หายของสายไฟ!
•
•
•
•
ห า มใส ว ตั ถ ใุ ดๆ ลงในช อ งระบายความร อ นหร ือ ช อ งท ี ่เป ด ได อ ื ่นๆ
ใน TV
ความเส ี ย
่ งของการเก ิดไฟฟ าล ด
ั วงจรหร ือเพล งิ ไหม !
•
ห า มให ร โี มทคอนโทรลหร ือ แบตเตอร ี โ่ ดนฝน หร ือ น 
หร ือ ความร อ นส งู
หล ีก เล ี ่ย งการกระแทกท ี ่ป ล ั ๊ กไฟ ปล ั ๊ กไฟท ี ่ช �ำ รุด อาจกอให เ ก
ิด ประกายไฟได 
ความเส ี ย
่ งของการบาดเจ บ
็ หร ือความเส ีย หายท ี ่ท ีว ี !
•
•
เม ื ่อ ต อ งการยกและเคล ื ่อ นย า ยท ีว ีท ี ่ม ีน  หน กั เก ิน 55 ปอนด 
เพ ื ่อให ป
 ลดการเช ื ่อ มตอ สายไฟของท ีว ีอ อกจากเต า เส ีย บได ง า ยข
ึ ้ น ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา ค ณ
ุ เข า ถ งึ สายไฟได ท
 กุ เม ื ่อ
เม ื ่อ ค ณ
ุ ปลดการเช ื ่อ มตอ สายไฟ ให ด งึ ท ี ่ต วั ปล ั ๊ ก อย า ด งึ ท ี ่ส าย
ถอดสายท ีว ีอ อกจากเต า เส ีย บไฟและเสาอากาศกอ นท ี ่จะม ีพ าย ฝ
ุ
นฟ าคะนอง ขณะเก ิด พาย ฝ
ุ นฟ าคะนอง อย า ส มั ผ สั ส ว นหน ึ ่ง ส ว นใ
เม ื ่อ ม ีก ารหม น
ุ TV ต อ งแนใจวา สายไฟไม ต งึ หากสายไฟต งึ
อาจท �ำ ให ส
 ายไฟหล ดุ จากต วั เคร ื ่อ ง และท �ำ ให เ ก ิด ประกายไฟ
•
•
•
ห า มวางท ีว ีห ร ือ ว ตั ถ ใุ ดๆ บนสายไฟ
ดของท ีว ี สายไฟ หร ือ สายของเสาอากาศ
ความเส ี ย
่ งต อ อ น
ั ตรายเก ี ย
่ วก บ
ั การได ย ิ น!
•
หล ีก เล ี ่ย งการใช ห
 ฟ
ู งหร ือ เฮดโฟนในระด บ
ั เส ีย งท ี ่ส งู หร ือ ฟ งต
อเน ื ่อ งนานๆ
อณ
ุ หภ ม
ู ิต 
•
หากม ีก ารขนย า ยท ีว ี ในอ ณ
ุ หภ ูม ิท ี ่ต  กวา 5°C ให ย กท ีว ีอ อกจา
กบรรจ ุภ ณ
ั ฑ  และรอจนกวา อ ณ
ุ หภ ูม ิข องท ีว ีต รงก บ
ั อณ
ุ หภ ูม ิห อ ง
กอ นการเช ื ่อ มตอ ท ีว ีเข า ก บ
ั เต า เส ีย บไฟ
ควรม ีผย กสองคน

เม ื ่อ ต ั ้ งท ีว ีบ นพ ื ้ นโต ะ ให ใช ข
 าต ั ้ งท ี ใ่ ห ม
 าเท า น ั ้ น ย ึด ขาต
ั ้ งก บ
ั ท ีว ีให แ
 นนหนา วางท ีว ไี ว บ
 นพ ื ้ นราบในระนาบเด ีย วก น
ั
•
เพ ื ่อ ช ว ยรองร บ
ั น  หน กั ของท ีว ีและขาต ั ้ ง
เม ื ่อ ต ั ้ งท ีว ีบ นผน งั ให ใช เ ฉพาะต วั ย ึด ต ิด ผน งั ท ี ่ส ามารถร
องร บ
ั น  หน กั ของท ีว ไี ด  ต ิด ต ั ้ งต วั ย ึด เข า ก บ
ั ผน งั ซ ึ ่ง สามา
รถรองร บ
ั ท ั ้ งน  หน กั ของท ีว ีและต วั ย ึดผน งั ได  Koninklijke
Philips Electronics N.V. ไม ข
 อร บ
ั ผ ิด ชอบใดๆ หากเก ิด อ บ
ุ ตั ิเหต ุ
ได ร บ
ั บาดเจ บ
็ หร ือ อ น
ั ตรายจากการต ิด ต ั ้ งต วั ย ึด ผน งั ท ี ไ่ ม ถ ู
กต อ ง
TH
3
การดูแลรักษาจอภาพ
•
หล ีก เล ี ่ย งการเป ด ภาพน ิ ่ง ค า งไว  ภาพน ิ ่ง ค ือ ภาพท ี ่เป ด ค า งไ
วบ
 นหน า จอนานเก ินไป ต วั อย า งเช น
 : เมน บ
ู นหน า จอ แถบส ีด �ำ
และการแสดงเวลา หากค ณ
ุ จ �ำ เป น
 ต อ งเป ด ภาพค า งไว บ
 นหน า จอ
ให ล ดความเข ม
 และความสวา งของจอภาพลง เพ ื ่อไม ใ ห ห
 น า จอเก
•
•
ิด ความเส ีย หาย
ถอดปล ั ๊ กออกจากท ีว ีก อ นท �ำ ความสะอาด
ท �ำ ความสะอาดท ีว ีและกรอบด ว ยผ า น
ม ห า มใช ส
 ารอ ื ่นๆ เช น

แอลกอฮอล  น  ยาท �ำ ความสะอาดในคร วั เร ือ นหร ือ น  ยาเคม ีก
•
•
บ
ั ท ีว ี
ความเส ี ่ย งตอ ความเส ีย หายท ี ่ม ีต อ หน า จอท ีว ี ! ห า มส มั ผ สั ด น
ั ถู
หร ือ กระแทกท ี ่ห น า จอด ว ยว ตั ถ ใุ ดๆ ก ต็ าม
ในการหล ีก เล ี ่ย งความผ ิด เพ ี ้ ยนหร ือ ส ีซ ีด จาง ให เ ช ด็ หยดน  บน
เคร ื ่อ งออกโดยเร ว็ ท ี ่ส ดุ
การทิ้งผลิตภัณฑและแบตเตอรี่เกาของคุณ
ผล ิต ภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ ใช ว สั ด แ
ุ ละส ว นประกอบท ี ่ม ีค ณ
ุ ภาพส งู ในการผล ิต
และสามารถน �ำ ไปร ไี ซเค ิล หร ือ น �ำ กล บ
ั มาใช ใหมไ ด 
ผล ิต ภ ณ
ั ฑ ท ี ่ม ีส ญ
ั ล กั ษณร ป
ู ถ งั ขยะและม ีก ากบาทข ีด ท บ
ั อย
 ค ือผล ิต ภ
ณ
ั ฑ ท ี ่อภ
ย ายใต

ข
 อ บ งั ค บ
ั European Directive 2002/96/EC
โปรดศ ึก ษาระเบ ีย บการในท อ งถ ิ ่นวา ด ว ยการแยกเก บ
็ ผล ิต ภ ณ
ั ฑ ไ ฟฟ าแ
ละอ ิเล ก็ ทรอน ิก ส 
โปรดด �ำ เน ินการตามกฎระเบ ีย บในท อ งถ ิ ่น และไม ท
 ิ ้ งผล ิต ภ ณ
ั ฑ เกา ของ
คณ
ุ พร อ มก บ
ั ขยะจากคร วั เร ือ นโดยท ั ่วไป
การท ิ ้ งผล ิต ภ ณ
ั ฑ ท ี ่เกา อย า งถ กู ว ิธ ีจะช ว ยป องก น
ั ไม ใ ห เ ก ิด ผลกระทบใ
นทางลบตอ ส ิ ่ง แวดล อ มและส ขุ ภาพได 
ผล ิต ภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ ม ีแบตเตอร ี ่ภ ายใต  European Directive 2006/66/EC
ซ ึ ่งไม ส
 ามารถท ิ ้ งรวมก บ
ั ขยะจากคร วั เร ือ นท ั ่วไปได 
โปรดศ ึก ษาเก ี ่ย วก บ
ั กฎระเบ ีย บในท อ งถ ิ ่นในการแยกแบตเตอร ี ่
เน ื ่อ งจากการท ิ ้ งอย า งถ กู ว ิธ ีจะช ว ยป องก น
ั ไม ใ ห เ ก ิดผลกระทบในทางล
บตอ ส ิ ่ง แวดล อ มและส ขุ ภาพได 
4
TH
ทีวีของคุณ
รีโมทคอนโทรล
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับสผลิตภัณฑของ
Philips! เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให
โปรดลงทะเบียนทีวีของคุณที่ www.philips.com/welcome
29
ในบทนี้จะกลาวถึงการควบคุมและฟงกชันการใชงานโดยรวมของทีวี
27
1
2
3
4
5
6
7
28
ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ
26
25
8
ภ า ษา ไ ท ย
3
9
1
10
2
24
3
5
4
23
a
b
+/-: เพ ิ ม
่ หร ือลดระด บ
ั เส ีย ง
P/CH +/-: สล บ
ั ไปย งั ช อ งถ ด
ั ไปหร ือกอ นหน า
d
สว ิต ช เ ป ด
 /ป ด
 : เป ด
 หร ือป ด
 ท ีว ี
e
17
18
19
: เล ือกอ ุปกรณ ท
 ี เ่ ช ื อ
่ มต อ
c
11
12
13
14
15
16
20
เซนเซอร อ
 ณ
ุ หภ ม
ู ิ/ ไฟแสดงโหมดสแตนดบ าย/
เซนเซอร ร โี มทคอนโทรล
22
21
TH
5
a
•
•
b
(เป ด
 สแตนดบ าย)
เป ด ท ีว ีห ากท ีว ีอใ ยนโหมดสแตนด

บ าย
c
+/- (ระด บ
ั เส ีย ง +/-)
w
BACK A/CH
x
กล บ
ั ห
ส
 น
 า จอกอ นหน า
เปล ี ่ย นโหมดสเตอร โิ อและสเตอร โิ อ Nicam เป น
 โมโน
สล บ
ั ระหวา งช อ งป จ จ บ
ุ น
ั และช อ งท ี ่ร บ
ั ชมคร ั ้ งลา ส ดุ
(หน า หล ก
ั )
OPTIONS
เข า ถ งึ ต วั เล ือ กท ี ่เก ี ่ย วก บ
ั ก ิจ กรรมหร ือ การเล ือ กป จ จ บ
ุ น
ั
OK
ย ืน ย น
ั การป อนหร ือ การเล ือ กแสดงแมทร ิก ซ ช
 อ ง
(ป ุ ม
่ นาว ิเกต)
j
เล ือ กด ูเ มน ตู า งๆ
k
SOUND (Smart Sound)
DUAL
สล บ
ั เพ ื ่อ เป ด /ป ด เมน ห
ู น า หล กั
i
v
เพ ิ ่ม หร ือ ลดระด บ
ั เส ีย ง
ในโปรแกรมสองภาษา
h
PICTURE (Smart picture)
เป ด เมน ู Smart picture
SLEEP
เล ือ กภาษาแรก (หน า จอ I) หร ือ ภาษาท ี ่สอง (หน า จอ II)
g
u
เป ด เมน ู Smart Sound
ต ั ้ งคา การด ีเลย ห ล งั จากท ี ่ท ีว ีสล บ
ั เป น
 โหมดสแตนด บ าย
f
0-9 (ป ุ ม
่ ต วั เลข)
เล ือ กช อ งหร ือ การต ั ้ งคา
ปุม
่ สี
เล ือ กหน า งาน ต วั เล ือ ก หร ือ เทเลเท ก็ ซ ม ีเฉพาะในบางร
น
 เท
 า น ั ้ น
e
t
SOURCE
เล ือ กอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ
d
เล ือ กร ป
ู แบบภาพ
TELETEXT
สล บ
ั เพ ื ่อ เป ด /ป ด เทเลเท ก็ ซ 
FORMAT
s
สล บ
ั ท ีว ีเป น
 โหมดสแตนด บ ายหากท ีว ีเป ด อย
 
INFO
y
BROWSE
แสดงแมทร ิก ซ ช
 อ ง
z
SCENEA (พ ื ้ นหล งั )
แสดงภาพพ ื ้ นหล งั บนหน า จอท ีว ี
{
DEMO
สล บ
ั เพ ื ่อ เป ด /ป ด เมน กู ารสาธ ิต
|
TV
สล บ
ั กล บ
ั ไปท ี ่แหลง ท ี ่ม าของเสาอากาศจากโหมด EasyLink
}
INCR. SURR
เปดใชงาน Incredible Surround สำ�หรับแหลงที่มาแบบสเตอริโอ
เปดใชงานโหมด Spatial สำ�หรับแหลงที่มาแบบโมโน
แสดงข อ ม ลู เก ี ่ย วก บ
ั โปรแกรม ถ า ม ี
l
(ย อ นกล บ
ั )
คน
 หาย อ นกล บ
ั
m
(ไปข า งหน า )
คน
 หาไปข า งหน า
n
(เล น
 /หย ดุ ช ั ่วคราว)
การใชงานรีโมทคอนโทรล
ขณะใช ร โี มทคอนโทรล ให ถ ือ ร โี มทคอนโทรลไว ใกล  TV และช ี ้ ร โี มทคอ
นโทรลไปท ี ่เซนเซอร ร โี มทคอนโทรล โปรดตรวจสอบให แ
 นใจวา ระยะร
ะหวา งร โี มทคอนโทรลและ TV ไม ม
 ีเฟอร น
 ิเจอร  ผน งั
หร ือ ว ตั ถ อุ ื ่นก ีด ขวาง
เร ิ ่ม เลน แผ น
 ด ิสก  หย ดุ ช ั ่ว คราว หร ือ เร ิ ่ม เลน แผ น
 ด ิสก ต อ
o
(บ น
ั ท ึก)
เร ิ ่ม หร ือ หย ดุ การบ น
ั ท ึก ว ิด โี อ
p
(หย ดุ )
หย ดุ เลน แผ น
 ด ิส ก 
q
(ป ด
 เส ีย ง)
ป ด เส ีย งหร ือ ค ืนคา ระด บ
ั เส ีย ง
r
CH +/- (ช อ ง +/-)
สล บ
ั ไปย งั ช อ งถ ดั ไปหร ือ กอ นหน า
6
TH
~5m
~30˚
4
การใชงานทีวี
การเปลี่ยนชอง
ในสวนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใชงาน (โปรดดูที่ ‘การใชงานทีวีขั้นสูง’ ในหนา
9)ทีวีโดยทั่วไป
•
•
•
•
•
หากไฟแสดงโหมดสแตนด บ ายป ด อย
 กด
 สว ิต ช เ ป ด
 /ป ด

ท ี ่ด า นลา งของท ีว ี
หากไฟแสดงโหมดสแตนด บ ายเป น
 ส ีแดง กด
กด CH +/- ท ี ่ร โี มทคอนโทรลหร ือ P/CH +/- ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
กด OK เพ ื ่อใช แ
 มทร ิก ซ ช
 อ ง
ป อนหมายเลขช อ งโดยใช  ป ุ ม
่ ต วั เลข
หมายเหตุ
การเป ด
 เคร ื อ
่ ง
•
BACK A/CH บนร โี มทคอนโทรลเพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั ช อ งท ี ่ร
กด
บ
ั ชมกอ นหน า น ี ้
•• เม ื ่อค ณุ ใช ร ายการโปรด ค ณุ สามารถเล ือกช อ งเหลาน ั ้ นได ใน รายการ
(เป ด
 สแตนดบ าย)
ท ี ่ร โี มทคอนโทรล
การสล บ
ั ไปท ี โ่ หมดสแตนดบ าย
•
กด
(เป ด
 สแตนดบ าย) บทร โี มทคอนโทรล
»»
ไฟแสดงโหมดสแตนดบายเปลี่ยนเปนสีแดง
การป ด
 เคร ื อ
่ ง
•
การดูอุปกรณที่เชื่อมตออย
ใชปุ่มแหลงที่มา
กด สว ิต ช เ ป ด
 /ป ด
 ท ี ่ด า นลา งของท ีว ี
»»
ไฟแสดงโหมดสแตนดบายดับ
เคล็ดลับ
•• แม ว า ท ีว ีของค ณุ จะใช ป ร ิมาณกระแสไฟน อ ยมากในโหมดสแตนด บาย
ก ย็ งั ต อ งม ีก ารใช พ
 ล งั งาน เม ื ่อไมไ ด ใช เ คร ื ่อ งเป น
 เวลานานๆ ให ถ อดสายไฟท ี
่ท ีว ีอ อกจากเต า เส ีย บไฟ
หมายเหตุ
1
2
3
กด
SOURCE
»»
รายการแหลงที่มาจะปรากฏขึ้น
กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
 
กด OK เพ ื ่อ ด อู ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ
•• หากค ณุ หาร โี มทคอนโทรลไม พ บ และต อ งการเป ด ท ีว ีจากโหมดสแตนด บาย กด
P/CH +/- ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
TH
7
ภ า ษา ไ ท ย
การเปด/ปดทีวี หรือเขาสโหมดแสตนดบาย
การใชงานเทเลเท็กซ
ใชเมนูหลัก
1
2
หมายเหตุ
•• ค ณุ สามารถเพ ิ ่มอ ปุ กรณใหม ใ นเมน หู ล กั เพ ื ่อให ง า ยตอ การเข า ใช 
1
2
3
กด
(หน า หล ก
ั )
»»
เมนูหลักปรากฏขึ้น
กด
เพ ื ่อ เล ือ กอ ป
ุ กรณ
กด OK เพ ื ่อ ด อู ป
ุ กรณท ี ่ต อ อย
ท
  ี ่ท ีว ีข องค ณ
ุ
ปรับระดับเสียงทีวี
การเพ ิ ม
่ หร ือลดระด บ
ั เส ีย ง
•
กด
+/- ท ี ่ร โี มทคอนโทรลหร ือ ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
การป ด
 หร ือเป ด
 เส ีย ง
•
•
กด
เพ ื ่อ ป ด เส ีย ง
กด
อ ีก คร ั ้ งเพ ื ่อ เป ด เส ีย ง
8
TH
3
กด
TELETEXT
»»
หนาดัชนีหลักจะปรากฏขึ้น
เล ือ กหน า ด งั น ี ้
•
•
•
•
กด
กด ป ุ ม
่ ต วั เลข เพ ื ่อ ป อนหมายเลขหน า
กด CH +/- หร ือ
เพ ื ่อ ด ห
ู น า ถ ดั ไปหร ือ หน า กอ น
กด ป ุ ม
่ ส ี เพ ื ่อ เล ือ กรายการท ี ่ม ีร ห สั ส ี
กด
BACK เพ ื ่อ กล บ
ั ไปย งั หน า ท ี ่ด ูแล ว กอ นหน า น ี ้
TELETEXTเพ ื ่อ ออกจากเทเลเท ก็ ซ 
5
การใชงานทีวีขั้นสูง
ลบอุปกรณออกจากเมนูหลัก
หากอ ป
ุ กรณไ มไ ด ต อ ก บ
ั ท ีว ี ให ล บออกจากเมน ห
ู ล กั
1
การเขาสเมนูของทีวี
2
เมนูชวยใหคุณตั้งชอง เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง และเขาสคุณสมบัติอื่นๆ
3
การเขาสเมนูหลัก
4
เมน ห
ู ล กั ให ค ณ
ุ เข า ส
อ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
 เปล
 ี ่ย นการต ั ้ งคา ภาพและเส ีย ง
กด
(หน า หล ก
ั )
กด
กด
»»
เพ ื ่อ เล ือ กอ ป
ุ กรณท ี ่จะลบ
OPTIONS
รายการ [ถอดอุปกรณ] จะปรากฏขึ้น
กด OK และเล ือ ก [ลบออก] เพ ื ่อ ลบอ ป
ุ กรณ
»»
อุปกรณที่เลือกถูกลบจากเมนูหลัก
และค ณ
ุ สมบ ตั ิท ี ่ม ีป ระโยชน อ ื ่นๆ
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงใหเหมาะกับความตองการคุณ คุณสามารถใชการตั้
งคาที่กำ�หนดไวลวงหนาหรือเปลี่ยนการตั้งคาเอง
1
กด
(หน า หล ก
ั )
»»
หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น
ใชตัวชวยการตั้งคา
ใช ต วั ช ว ยการต ั ้ งคา เพ ื ่อ แนะน �ำ การต ั ้ งคา ภาพและเส ีย ง
เพิ่มอุปกรณ์
เซ็ตอัพ
รับชมรายการทีวี
1
2
3
กด
(หน า หล ก
ั )
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ภาพ] >[ต วั ช ว ยต ั ้ งค า ]
กด
กด OK
»»
เมนู [ตัวชวยตั้งคา] ปรากฏขึ้น ทำ�ตามคำ�แนะนำ�บนหนาจอเพื่อเ
ลือกการตั้งคาภาพที่คุณตองการ
การใช Smart picture
2
กด
•
•
3
4
•
เพ ื ่อ เล ือ กและเล ื ่อ นด ูเ มน ตู อ ไปน ี ้
[ร บ
ั ชมรายการท ีว ี ] : สล บ
ั กล บ
ั ไปท ี ่แหลง ท ี ่ม าเสาอากาศ
หากเล ือ กแหลง ท ี ่ม าอ ื ่นไว 
[เซ ต
็ อพ
ั ] : เข า ส
เ มน
 ตู า งๆ เพ ื ่อ เปล ี ่ย นการต ั ้ งคา ภาพ
เส ีย ง และการต ั ้ งคา อ ื ่นๆ
การใช  Smart picture เพ ื ่อใช ก ารต ั ้ งคา ภาพท ี ่ก �ำ หนดลว งหน า
1
2
[เพ ิ ม
่ อ ุปกรณ ] : เพ ิ ่ม อ ป
ุ กรณใหม ใ นเมน ห
ู น า หล กั
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ส ิ ่ง ท ี ่ค ณ
ุ เล ือ ก
กด
(หน า หล ก
ั ) เพ ื ่อ ออก
เคล็ดลับ
•• หล งั จากเล ือก [เพ ิ ม่ อ ุปกรณ ] ให ท �ำ ตามค �ำ แนะน �ำ บนหน า จอเพ ื ่อเล ือกอ ปุ กร
ณและข ั ้ วตอ ท ี ่ถ กู ต อ ง.
3
กด
»»
กด
•
•
•
•
•
•
PICTURE
เมนู [Smart picture] ปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เล ือ กหน ึ ่งในการต ั ้ งคา Smart picture ตอไปน ี ้
[ส ว นบ ุคคล] : แสดงการต ั ้ งคา ภาพท ี ่ก �ำ หนดเอง
[สดใส] : ใช ก ารต ั ้ งคา แบบสมบ รู ณและแบบไดนาม ิก
[มาตรฐาน] : ปร บ
ั การต ั ้ งคา ภาพท ี ่เหมาะก บ
ั สภาพ
แวดล อ มและประเภทว ิด โี อมากท ี ่ส ดุ
[ภาพยนต ] : ใช ก ารต ั ้ งคา ท ี ่เหมาะก บ
ั การด ูภ าพยนตร 
[เกม] : ใช ก ารต ั ้ งคา ท ี ่เหมาะก บ
ั การเลน เกม
[ประหย ด
ั พล งั งาน] : ใช ก ารต ั ้ งคา ท ี ใ่ ช พ
 ล งั งานต 
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ส ิ ่ง ท ี ่ค ณ
ุ เล ือ ก
»»
การตั้งคา Smart picture ที่เลือกไวจะมีผลใชงาน
TH
9
ภ า ษา ไ ท ย
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
ปรับการตั้งคาภาพดวยตนเอง
1
2
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
กด
กด
»»
กด
(หน า หล ก
ั )
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ภาพ]
เมนู [ภาพ] ปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เล ือ กจากการต ั ้ งคา ตอไปน ี ้ และปร บ
ั แตง :
[Smart picture] : เข า ส
ก ารต
 ั ้ งคา Smart picture ท ี ่ก �ำ หนดไว 
[ความเข ม
 ภาพ] : ปร บ
ั ความเข ม
 ของความสวา ง คงคา ส ีท ี ่เข ม
 ไว 
โดยไม เ ปล ี ่ย นแปลง
[ความสว า งภาพ] : ปร บ
ั ความเข ม
 และรายละเอ ีย ดของส ว นท ี ่เข ม

[ส ี ] : ปร บ
ั ความอ ิ ่ม ต วั ของส ี
[โทนส ี ] : ชดเชยความผ น
ั แปรของส ี (ใช ไ ด ร ะหวา งการเลนว ิด ี
โอเท า น ั ้ น)
[ความคมช ด
ั ] : ปร บ
ั ความคมช ดั ของภาพ
[ลดจ ดุ รบกวน] : กรองและลดความเบลอในภาพ
[อ ณ
ุ หภ ม
ู ิส ี ] : ต ั ้ งคาโทนส ีเป น
 [ปกต ิ ],[Warm] (โทนส ีแดง)
หร ือ [ส ีเย น
็ ] (โทนส ีฟ า)
[Pixel Plus HD] : ปร บ
ั ความละเอ ีย ดพ ิก เซลเพ ื ่อให เ หมาะก บ
ั พ ิก เ
ซลโดยรอบ ให ภ าพท ี ่ส วา งและความละเอ ีย ดส งู
•
การเปลี่ยนรูปแบบภาพ
[HD Natural Motion] : ในโมเดลท ี ่เล ือ กเท า น ั ้ น
1
2
3
กด
FORMAT
»»
แถบรูปแบบภาพปรากฏขึ้น
กด
เพ ื ่อ เล ือ กร ป
ู แบบภาพ
»»
รูปแบบภาพที่เลือกถูกเปดใชงาน
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ส ิ ่ง ท ี ่ค ณ
ุ เล ือ ก
ขอมูลสรุปของรูปแบบภาพ
การต ั ้ งคา ภาพตอไปน ี ้ สามารถก �ำ หนดคาได 
หมายเหตุ
•• ข ึ ้ นอยก บั ร ปู แบบของแหลงท ี ่มาของภาพ การต ั ้ งคาภาพบางอย า งอาจไม ม
ีให เ ล ือ ก
ลดฟ ล ด และเส น
 กระพร ิบ เพ ื ่อให ภ าพเคล ื ่อ นไห
•
วอย า งน
ม นวล ค ณ
ุ สามารถสล บ
ั เป น
 เป ด หร ือ ป ด HDNM
[100Hz Clear LCD] : ต ั ้ งอ ตั ราร ีเฟรชท ีว ีเป น
 ส งู ส ดุ
100Hz เพ ื ่อให ค วามคมช ดั ของการเคล ื ่อ นไหวท ี ่ด ี ระด บ
ั
ส ีด �ำ ด ีข ึ ้ น ความคมช ดั ส งู และไม ม
 ีก ารส ั ่นของภาพ ภาพ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
น ิ ่ง และม ุม มองกว า งข ึ ้ น
[ความเข ม
 ไดนาม ิก] : เพ ิ ม
่ ความเข ม
 ของภาพ
[ขยายพ ิเศษ] : (ไม ม
 ีในโหมด HD และ
PC) ลบแถบส ีด �ำ ท ี ่ด า นข า งของการแพร ภ

าพ 4:3 ม ีก ารผ ิด เพ ี ้ ยนเล ก็ น อ ยมาก
[4:3] : แสดงร ป
ู แบบ 4:3 คลาสส ิก
[ไดนาม ิกแบ ค
็ ไลท ] : ปร บ
ั ความสวา งของแบ ค็ ไลต ท ีว ี
เพ ื ่อให เ หมาะก บ
ั สภาพแสง
[ปร บ
ั ปร ุงส ี ] : ท �ำ ให ส
 ีส ดใสและปร บ
ั รายละเอ ีย ดส ี ค ณ
ุ สา
มารถสล บ
ั เป ด หร ือ ป ด ค ณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ ได 
[ขยายภาพ 16:9] : (ไม ม
 ีในโหมด HD
และ PC) สเกลร ป
ู แบบ 4:3 ถ งึ 16:9
[แบลคไลท ] : ปร บ
ั คา แบ ค็ ไลต 
[โหมดพ ีซ ี ] : ปร บ
ั ความต ั ้ งคา ภาพเม ื ่อ ตอ พ ีซ ีก บ
ั ท ีว ี
[เซนเซอร ว ด
ั แสง] : ปร บ
ั การต ั ้ งคา แบบไดนาม ิก เพ ื ่อให เ หมา
[จอกว า ง] : สเกลร ป
ู แบบ 4:3 ถ งึ 16:9
ะก บ
ั สภาพแสง
[ร ป
ู แบบภาพ] : เปล ี ่ย นร ป
ู แบบภาพ
[เล ื อ
่ นภาพแนวนอน] : ปร บ
ั แนวนอนของภาพส �ำ หร บ
ั อ ินพ ตุ
PC-VGA หร ือ HD
[เล ื อ
่ นภาพแนวต ั ้ ง] : ปร บ
ั แนวต ั ้ งของภาพส �ำ หร บ
ั อ ินพ ตุ
PC-VGA หร ือ HD
[ไม ป
 รบ
ั อต
ั ราส ว น] : ส �ำ หร บ
ั โหมด
HD และ PC เท า น ั ้ น และในโมเดลท
ี ่เล ือ กเท า น ั ้ น ให ค วามคมช ดั ส งู ส ดุ
อาจม ีก ารผ ิด เพ ี ้ ยนบ า งเน ื ่อ งจากระบบข
องการกระจายส ญ
ั ญาณ ต ั ้ งความละเอ ีย ด
PC ของค ณ
ุ เป น
 โหมดจอกว า งเพ ื ่อผลล ั
พธ ส
 งู ส ดุ
10
TH
ใช Smart sound
ใช  Smart sound เพ ื ่อใช ก ารต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่ก �ำ หนดลว งหน า
การใชงานคุณสมบัติเทเลเท็กซขั้นสูง
เขาสเมนูตัวเลือกเทเลเท็กซ
เข า ใช ง านค ณ
ุ สมบ ตั ิเทเลเท ก็ ซ ผ
 า นเมน ตู วั เล ือ กเทเลเท ก็ ซ 
1
2
กด SOUND
»»
กด
•
•
3
•
•
เมนู [Smart sound] ปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เล ือ กหน ึ ่งในการต ั ้ งคา Smart sound
2
3
3
[มาตรฐาน] : ปร บ
ั การต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่เหมาะก บ
ั สภาพแวดล 
อมและประเภทเส ีย งมากท ี ่ส ดุ
[ข า ว] : ใช ก ารต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่เหมาะก บ
ั เส ีย งท ี ่พ ดู เช น

[ภาพยนต ] : ใช ก ารต ั ้ งคา ท ี ่เหมาะก บ
ั การด ูภ าพยนตร 
[ส ว นบ ุคคล] : ใช ก ารต ั ้ งคา ท ี ่ก �ำ หนดในเมน ูเส ีย ง
การตั้งคา Smart sound ที่เลือกไวจะมีผลใชงาน
กด
กด
»»
กด
•
•
•
•
•
•
•
•
(หน า หล ก
ั )
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [เส ีย ง]
เมนู [เสียง] ปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เล ือ กและปร บ
ั แตง
[Smart sound] : เข า ส
ก ารต
 ั ้ งคา Smart sound
ท ี ่ก �ำ หนดไว 
[เบส] : ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งเบส
[เส ีย งแหลม] : ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งแหลม
[ระด บ
ั เส ีย ง] : ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
[ปร บ
ั เส ีย งซ า ยขวา] : ปร บ
ั ความสมด ลุ ของล �ำ โพงด า นข
วาและซ า ย
[Dual I-II] : เล ือ กภาษาของเส ีย ง หากเป น
 การกระจายส ญ
ั
ญาณแบบเส ีย งค

[โมโน/สเตอร โิ อ] : เล ือ กโมโนหร ือ สเตอร โิ อ หากม ีก ารถา
ยทอดส ญ
ั ญาณแบบสเตอร โิ อให ใช ไ ด 
[ล �ำ โพงท ีว ี ] : ต ั ้ งล �ำ โพงท ีว ีเป น
 เป ด หร ือ ป ด หร ือ เส ีย งเ
อาต พ ตุ ไปย งั อ ป
ุ กรณ EasyLink ต วั เล ือ กน ี ้ จะใช ไ ด ต อ เม ื ่
•
•
•
อค ณ
ุ เล ือ ก [EasyLink] ในเมน ู [ก �ำ หนดค า ]
[เส ีย งรอบท ิศ ทาง] : เป ด ใช เ ส ีย ง Spatial
[เส ีย งอ ต
ั โนม ต
ั ิ ] : ลดการเปล ี ่ย นระด บ
ั เส ีย งอ ตั โนม ตั ิ เช น

4
5
กด
•
•
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เล ือ กใดต วั เล ือ กหน ึ ่ง ตอไปน ี ้
[หย ดุ หน า จอ] : หย ดุ ไว ท
 ี ่ห น า ป จ จ บ
ุ น
ั
[สองจอ/เต ม
็ จอ] : เป ด หร ือ ป ด ใช ง านเทเลเท ก็ ซ แบบส
องหน า จอ
[คอ ยๆ แสดง] : ซ อ นหร ือ แสดงข อ ม ลู ท ี ่ซ อ นไว ในหน า เทเ
ลเท ก็ ซ ไ ด  เช น
 เฉลยค �ำ ตอบ หร ือ ว ิธ ีแก ป
 ร ิศ นา
[วนหน า ย อ ย] : วนด ห
ู น า ย อ ยโดยอ ตั โนม ตั ิในกรณ ีท ี ่ม ี
หน า ย อ ย
[ภาษา] : สล บ
ั ไปย งั กล
ม ภาษาอ ื ่น เพ ื ่อให แ
 สดงภาษาอย า งถ ู
กต อ งเม ื ่อ ม ีก ารใช ช
 ดุ ต วั อ กั ษรท ี ่แตกตา งก น
ั
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ส ิ ่ง ท ี ่ค ณ
ุ เล ือ ก
กด
TELETEXT เพ ื ่อ ออกจากเมน ตู วั เล ือ กเทเลเท ก็ ซ 
การเลือกหนายอยของเทเลเท็กซ
หน า เทเลเท ก็ ซ ห น ึ ่ง หน า สามารถม ีห น า ย อ ยได ห
 ลายหน า
โดยหน า ย อ ยตา งๆ ท ี ่ม ีจะปรากฏในแถบท ี ่อถ ย ดั จากหมายเลขหน า หล กั
1
2
3
4
กด
TELETEXT
»»
หนาจอเทเลเท็กซจะปรากฏขึ้น
เล ือ กหน า เทเลเท ก็ ซ ท ี ่ม ีห น า ย อ ย
กด
เพ ื ่อ เข า ห
ส
 น
 า ย อ ย
»»
หนายอยจะปรากฏขึ้น
กด
เพ ื ่อ สล บ
ั ไปมาระหวา งหน า ย อ ยตา งๆ
การเลือกรายการเทเลเท็กซ แบบ T.O.P.
เทเลเท ก็ ซ แบบ Table Of Pages (T.O.P.) ช ว ยให ค ณ
ุ สามารถข า มจากเร
ื ่อ งหน ึ ่งไปย งั อ ีก เร ื ่อ งหน ึ ่งได โดยไม ต อ งระบ ห
ุ มายเลขหน า เทเลเท ก็ ซ 
แบบ T.O.P. จะสามารถใช ไ ด ก บ
ั บางช อ งท ีว ีเท า น ั ้ น
1
2
ะหวา งช อ งท ีว ีและอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ ด ว ย (สล บ
ั ไปท ี ่อ ป
ุ
3
กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
เ ม ื ่อ ปร บ
ั [Delta volume])
OPTIONS
เมนูตัวเลือกเทเลเท็กซจะปรากฏขึ้น
•
เม ื ่อ เปล ี ่ย นช อ ง
[ชดเชยระด บ
ั เส ีย ง] : แก ไ ขความแตกตา งของระด บ
ั เส ีย งร
กด
»»
•
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ส ิ ่ง ท ี ่ค ณ
ุ เล ือ ก
»»
TELETEXT
หนาจอเทเลเท็กซจะปรากฏขึ้น
•
ข า ว
ปรับการตั้งคาเสียงดวยตนเอง
1
2
กด
»»
4
กด
TELETEXT
»»
หนาจอเทเลเท็กซจะปรากฏขึ้น
กด
INFO
»»
หนาภาพรวม ของ T.O.P. จะปรากฏขึ้น
กด
เพ ื ่อ เล ือ กห วั ข อ เร ื ่อ ง
กด OK เพ ื ่อ ด ห
ู น า น ั ้ นๆ
TH
11
ภ า ษา ไ ท ย
1
สรางและใชรายการชองที่ชื่นชอบ
ลบชองออกจากรายการที่ชื่นชอบ
หมายเหตุ
คุณสามารถสรางรายการชองทีวีที่ชื่นชอบของคุณเพื่อใหคุณสามารถคนหาชอง
เหลานั้นไดงาย
•• เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบเพ ื ่อแก ไ ข กอนลบช อ ง (โปรดด ทู ี ่
‘เล ือ กรายการท ี ่ช ื ่นชอบ’ ในหน า 12)
เลือกรายการที่ชื่นชอบ
1
2
3
1
2
3
4
5
เม ื ่อ ร บ
ั ชม TV กด OK เพ ื ่อ แสดงตารางช อ ง
กด
OPTIONS
»»
เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
เพ ื ่อ เล ือ กรายการท ี ่ช ื ่นชอบ หร ือ [ท ั ้ งหมด]
กด
กด OK
»»
»»
หากคุณเลือกรายการที่ชื่นชอบ เฉพาะชองที่อยในรายการที่ชื่นชอ
หากคุณเลือก [ทั้งหมด]ชองที่ติดตั้งไวทั้งหมดจะปรากฎในตา
รางชอง
BACK เพ ื ่อ ออกจากเมน ู
กด
เพิ่มชองในรายการที่ชื่นชอบ
•• ด ทู กุ ช อ งกอนเพ ิ ่มช อ งในรายการท ี ่ช ื ่นชอบ
2
3
4
5
6
เม ื ่อ ด ท
ู ีว ี สล บ
ั ไปท ี ่ช อ งท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการเพ ิ ่มใน
เพ ื ่อ เล ือ ก [ลบออกจากช อ งโปรด]
กด
กด OK
»»
ชองจะถูกลบออกจากรายการที่ชื่นชอบ
BACK เพ ื ่อ ออก
กด
ใชตัวตั้งเวลา
คุณสามารถตั้งตัวตั้งเวลาเพื่อสลับทีวีไปยังโหมดสแตนดบายตามเวลาที่ระบุ
การปดทีวีใหอยในโหมดสแตนดบายโดยอัตโนมัติ (ตั้งเวลาปด)
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด จะป ด ท ีว ีข องค ณ
ุ ให อ ใ ยนโหมดสแตนด

บ ายหล งั จากครบเ
วลาท ี ่ต ั ้ งไว 
เคล็ดลับ
•• ค ณุ สามารถป ด ท ีว ีของค ณุ กอนถ งึ เวลา หร ือต ั ้ งเวลาป ด ใหม ข ณะท ี ่เคร ื ่องก
1
2
รายการท ี ่ช ื ่นชอบ
กด
เพ ื ่อ เล ือ กช อ งท ี ่จะเพ ิ ่มในรายการท ี ่ช ื ่นชอบ
กด
OPTIONS
»»
เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
เพ ื ่อ เล ือ ก [ต ั ้ งเป น
 ช อ งโปรด]
กด
กด OK
»»
ชองจะถูกเพิ่มในรายการที่ชื่นชอบ
BACK เพ ื ่อ ออก
กด
เคล็ดลับ
•• เม ื ่อร บั ชม TV กด
OPTIONS > [ต ั ้ งเป น
 ช อ งโปรด] เพ ื ่อ บ น
ั ท ึก ช อ งป จ
จบ
ุ น
ั ลงในรายการท ี ่ช ื ่นชอบ
12
OPTIONS
เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
�ำ ล งั น บ
ั ถอยหล งั ได 
เคล็ดลับ
1
5
กด
»»
กด OK เพ ื ่อ เล ือ ก [แสดงช อ งโปรด]
บเทานั้นจะปรากฏในตารางชอง
6
4
เม ื ่อ ร บ
ั ชม TV กด OK เพ ื ่อ แสดงตารางช อ ง
TH
กด
กด
4
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ค ุณสมบ ต
ั ิ] >
[ต ั ้ งเวลาป ด
 ]
»»
3
(หน า หล ก
ั )
กด
»»
เมนู [ตั้งเวลาปด] ปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เล ือ กคา ระหวา ง 0-180 นาท ี
หากตั้งเปนศูนยนาที ตัวตั้งเวลาปดจะหยุดทำ�งาน
กด OK เพ ื ่อ เป ด ใช ง านต วั ต ั ้ งเวลาป ด
»»
ทีวีจะสลับไปยังโหมดสแตนดบายหลังจากเวลาที่ระบุ
การเปดทีวีโดยอัตโนมัติ (ตั้งเวลาเปด)
การล็อคหรือปลดล็อคทีวี
คณ
ุ สามารถเป ด ท ีว ีจ ากจากโหมดสแตนด บ ายในช อ งท ี ่ก �ำ หนดไว ต ามเว
ล อ็ คท ีว ีเพ ื อ
่ ไม ใ ห ใ ช ง านก บ
ั ท กุ ช อ งส ญ
ั ญาณ รวมท ั ้ งอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ
1
2
(หน า หล ก
ั )
กด
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ค ณ
ุ สมบ ต
ั ิ] >
3
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [เป ด
 ใช งาน] และต ั ้ งความถ ี ่ -[รายว น
ั ],
4
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
5
6
7
8
9
[ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด
 ]
[หน ึ ่งคร ั ้ ง], หร ือ [ป ด
 ]
1
2
3
4
5
กด
»»
กด [เสร จ็ ] เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
เพ ื ่อ เล ือ ก [หมายเลขช อ ง] และต ั ้ งช อ ง
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ค ุณสมบ ต
ั ิ ] > [ล อ
็ คท ีว ี ]
หนาจอจะปรากฏใหคุณปอนรหัส
ป อนรห สั ของค ณ
ุ โดยใช  ป ุ ม
่ ต วั เลข
เพ ื ่อ เล ือ ก [ล อ
็ ค] หร ือ [ปลดล อ
็ ค]
กด
กด OK
»»
เพ ื ่อ เล ือ ก [เวลา] และต ั ้ งเวลาเร ิ ่ม ต น

กด
(หน า หล ก
ั )
กด
ชองและอุปกรณที่เชื่อมตออยทั้งหมดจะถูกล็อคหรือปลดล็อค
หมายเหตุ
•• หากค ณุ เล ือก [ล อ็ ค] ค ณุ ต อ งป อนรห สั ของค ณุ ท กุ คร ั ้ งท ี ่เป ด TV ของค ณุ
ภ า ษา ไ ท ย
ลาท ี ่ต ั ้ งไว 
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
BACK เพ ื ่อ ออก
กด
เคล็ดลับ
•• เล ือก [ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ] > [เป ด ใช งาน] > [ป ด ] เพ ื ่อป ด การใช ง าน
[ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด
 ]
•• เม ื ่อ [ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ] เป น [ป ด ] จะเล ือก [เป ด ใช งาน] ได เ ท า น ั ้ น
•• ต ั ้ งคานาฬ ิกา TV กอนเป ด ใช ง านค ณุ สมบ ตั ิ[ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ]
ล็อคหรือปลดล็อคชองตั้งแตหนึ่งชองขึ้นไป
1
2
3
4
5
การใชล็อคการควบคุมเด็ก
เม ื ่อ ร บ
ั ชม TV กด OK เพ ื ่อ แสดงตารางช อ ง
กด
เพ ื ่อ เล ือ กช อ งท ี ่ต อ งการล อ็ คหร ือ ปลดล อ็ ค
OPTIONS
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [ล อ
็ คช อ ง] หร ือ [ปลดล อ
็ คช อ ง]
กด
ส �ำ หร บ
ั การเล ือ กแตละรายการ กด OK เพ ื ่อ ล อ็ คหร ือ ปลดล อ็ คช อ ง
หมายเหตุ
•• เป ด ท ีว ีใหม เ พ ื ่อให ก ารเปล ี ่ยนแปลงม ีผล
คุณสามารถปองกันเด็กของคุณจากการดูบางรายการหรือบางชองไดโดยการล็อ
คการควบคุมทีวี
ตั้งหรือเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ
1
2
(หน า หล ก
ั )
กด
กด
ต ั ้ งรห ส
ั ]
»»
3
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ค ณ
ุ สมบ ต
ั ิ ] > [เปล ี ย
่ น/
เมนู [เปลี่ยน/ตั้งรหัส] ปรากฏขึ้น
ป อนรห สั พร อ ม ป ุ ม
่ ต วั เลข
»»
ขอความปรากฏเพื่อยืนยันวารหัสของคุณถูกสรางหรือเปลี่ยนแปลง
เคล็ดลับ
•• หากค ณุ ล ืมรห สั ท ี ่ต ั ้ งไว  ให ป อน ‘8888’ เพ ื ่อแทนท ี ่รห สั เด ิมท ี ่ม ีอย 
ใชนาฬิกาของทีวี
คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่หนาจอทีวีได นาฬิกกาจะแสดงเวลาปจจุบันโดยใชขอ
มูลที่ไดรับจากผใหบริการทีวีของคุณ
แสดงนาฬิกาของทีวี
1
2
3
เม ื ่อ ร บ
ั ชมท ีว ี กด
»»
OPTIONS
ตัวเลือกทีวีจะปรากฏ
เล ือ ก [นาฬ ิก า]
กด OK
»»
นาฬิกาจะปรากฏ
หมายเหตุ
•• นาฬ ิกาจะป ด ท �ำ งานโดยอ ตั โนม ตั ิหล งั ผ า นไปห า ว ินาท ี ในการเล ิกใช น าฬ ิกาก
อ นครบเวลา ให ท
 �ำ ตามข ั ้ นตอนน ี ้ ซ 
TH
13
ดูภาพถาย เลนเพลงและดูวิดีโอจากอุปกรณที่จั
ดเก็บ USB
•• Philips ไม ม ีส ว นร บั ผ ิดชอบหากอ ปุ กรณจ ดั เก บ็ USB ไม ร องร บั หร ือม ีความเส ีย
หายหร ือ ส ญ
ู เส ีย ข อ ม ลู จากอ ป
ุ กรณ
ทีวีของคุณมีตัวเชื่อมตอ USB ซึ่งทำ�ใหคุณดูภาพถาย ฟงเพลง หรือดูภาพยนตรที่เ
ก็บไวในอุปกรณจัดเก็บ USB
รป
ู แบบการเล น

รป
ู แบบท ี ร่ องร บ
ั
เพลง
MP3
JPEG (non-progressive เท า น ั ้ น)
ว ิด โี อ
1
2
ขอควรระวัง
รป
ู ภาพ
ดูรูปภาพ
MP4, RM
หมายเหตุ
•• รองร บั เฉพาะ FAT หร ืออ ปุ กรณจ ดั เก บ็ DOS-formatted USB
3
4
2
3
4
5
เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
กด
(หน า หล ก
ั )
»»
เมนูหลักปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เล ือ ก [เบราส  USB]
กด
1
2
1
2
•• ท �ำ ตามข ั ้ นตอนน ี ้ เพ ื ่อหล ีก เล ี ่ยงความเส ียหายท ี ่ม ีต อ อ ปุ กรณจ ดั เก บ็ USB
1
2
14
กด
(หน า หล ก
ั ) เพ ื ่อ ออกจากเมน ู [USB]
รอห า ว ินาท ีก อ นปลดการเช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
TH
OK หร ือ
»»
ไอคนอ
กด
หร ือ
เพ ื ่อ หย ดุ ภาพสไลด ช
 ั ่ว คราว
กด BACK หร ือ
เม ื ่อ ด ูภ าพสไลด  กด
»»
กด
•
•
•
•
•
•
BROWSE เพ ื ่อ สล บ
ั ระหวา งภาพขนาดเล ก็ และการด ไู ฟล 
ขอควรระวัง
กด:
•
ภาพสไลดเริ่มตนจากภาพที่เลือก
จะปรากฏ
เพ ื ่อ เล ื ่อ นด ูภ าพ
เพ ื ่อ หย ดุ ภาพสไลด 
เปลี่ยนการตั้งคาภาพสไลด
เบราเซอรเนื้อหา USB ปรากฏขึ้น
ปลดการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB
เพ ื ่อ เล ื ่อ นด ูภ าพ
เม ื ่อ ภาพเต ม
็ หน า จอปรากฏ กด OK หร ือ
»»
•
•
เคล็ดลับ
•• กด
เพ ื ่อ เล ือ กภาพ
กด OK เพ ื ่อ ด ูภ าพท ี ่เล ือ กในโหมดเต ม
็ หน า จอ
ดูภาพสไลดของภาพถาย
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั
»»
กด
•• เม ื ่ออยใ นโหมดเต

ม
็ หน า จอ กด
คนหาจากอุปกรณจัดเก็บ USB
เป ด ท ีว ี
BROWSE เพ ื ่อ สล บ
ั ระหวา งภาพขนาดเล ก็ และการด ไู ฟล 
กด
เคล็ดลับ
ช ื ่อไฟล ต อ งไม เ ก ิน 128 ต วั อ กั ษร
1
ในเบราเซอร เน ื ้ อหา USB เล ือ ก [ภาพ] และกด
3
OPTIONS
เมนูตัวเลือกภาพสไลดจะปรากฏ
เพ ื ่อ เล ือ กหน ึ ่งในรายการตอไปน ี ้
[เร ิ ม
่ /หย ดุ สไลด] : เร ิ ่ม หร ือ หย ดุ ภาพสไลด 
[การเปล ี ย
่ นสไลด] : ต ั ้ งการเปล ี ่ย นผ า นจากภาพหน ึ ่ง
ไปย งั ภาพถ ดั ไป
[ความถ ี ่ของสไลด] : ต ั ้ งเวลาท ี ่จะแสดงภาพ
[หม ุนภาพ] : หม น
ุ ภาพ
[ต ั ้ งเป น
 พ ื ้ นหล งั ] : ต ั ้ งภาพเป น
 ภาพพ ื ้ นหล งั
[แสดงข อ ม ลู ] : แสดงช ื ่อ ว น
ั ที่
และขนาดของภาพในภาพสไลด 
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั การต ั ้ งคา ของค ณ
ุ
หมายเหตุ
•• [หม ุนภาพ] และ [แสดงข อ ม ลู ] จะปรากฏข ึ ้ นเม ื ่อค ณุ กด OK หร ือ
เพ ื ่อ หย ดุ ภาพสไลด ช
 ั ่ว คราวเท า น ั ้ น
ใช Scenea เพื่อแสดงภาพเปนภาพพื้นหลังทีวี
ฟงเพลง
2
3
4
5
เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
กด
เพ ื ่อ เข า ส
เ มน
 ู
เล ือ ก [เพลง] และกด
กด
หร ือ
•
•
•
ใหแนใจวาสถานที่ที่ใชงานทีวีตั้งไวเปนบาน (โปรดดูที่ ‘เปลี่ยนการกำ�หนดคาทีวี’
ในหนา 16)
เพ ื ่อ เล ือ กเพลง
กด OK หร ือ
•
เพ ื ่อ เข า โส
 ฟลเดอร

 [เพลง]
คุณสามารถใช Scenea เพื่อแสดงภาพใหเปนภาพพื้นหลังที่ทีวีของคุณ ตรวจสอบ
เพ ื ่อ เลน เพลง
กด OK หร ือ
เพ ื ่อ หย ดุ ช ั ่ว คราว กด OK หร ือ
เปดใช Scenea
อ ีก คร ั ้ งเพ ื ่อ ท �ำ ตอ
กด
เพ ื ่อ ค น
 หาแบบกรอไปข า งหน า
กด
เพ ื ่อ ค น
 หาแบบย อ นกล บ
ั
กด
เพ ื ่อ หย ดุ เลน
ภาพพ ื ้ นหล งั เด ี ย
่ ว
กด SCENEA บนร โี มทคอนโทรล.
»»
ดูภาพสไลดพรอมเพลง
คณ
ุ สามารถด ูภ าพสไลดไ ปพร อ มก บ
ั เพลงประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
เม ื ่อ ท ีว ีเป ด อย
 ให
 เ ช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ท ี ่ม ภ
ี าพและเพล
งของค ณ
ุ เข า ก บ
ั ท ีว ี
กด
2
เพ ื ่อ เล ือ ก [เบราส  USB] > [เพลง]
กด
เพ ื ่อ เล ือ กอ ลั บ ั ้ มเพลงแล ว กด OK
BACK เพ ื ่อ กล บ
ั ไปท ี ่เบราเซอร เน ื ้ อหา USB
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [ภาพ]
กด
เพ ื ่อ เล ือ กอ ลั บ ั ้ มภาพแล ว กด OK
3
•
•
•
SMART PIC
,
SMART
ภาพสไลดท ี แ
่ สดงเป น
 พ ื ้ นหล งั
แนใจวา ย งั ไมไ ด เ ป ด ใช ภ าพพ ื ้ นหล งั
1
2
เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
กด SCENEA
»»
ทุกภาพในอุปกรณจัดเก็บ USB จะปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เข า โส
 ฟลเดอร

 [ว ิด โี อ]
•• หากต วั ต ั ้ งเวลาป ด เคร ื ่องป ด อย ภาพพ

ื ้ นหล งั จะแสดงนาน 120 นาท ี
ม ิฉะน ั ้ น จะแสดงตามระยะเวลาท ี ่ต ั ้ งไว ในต วั ต ั ้ งเวลา
เพ ื ่อ เล ือ กว ิด โี อ
กด OK หร ือ
•
SOUND หร ือ
หมายเหตุ
ในเบราเซอร เน ื ้ อหา USB กด
กด
•• ในการเล ิกใช ภ าพพ ื ้ นหล งั กดปุ ่มร โี มทคอนโทรลใดๆ ยกเว น
ีว ีห ร ือ เร ิ ่ม ต น
 อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink ผ า นทางการเลน แบบ one-touch play
ดูวิดีโอจากอุปกรณ USB
1
หมายเหตุ
•• ภาพพ ื ้ นหล งั ย งั คงป ด การใช ง านเม ื ่อค ณุ เช ื ่อมตออ ปุ กรณจ ดั เก บ็ USB ก บั ท
(หน า หล ก
ั )
กด
กด
ภาพดีฟอลตหรือที่โหลดไวลวงหนาจะปรากฏ
ภ า ษา ไ ท ย
1
เพ ื ่อ เลนว ิด โี อ
กด OK หร ือ
เพ ื ่อ หย ดุ ช ั ่ว คราว กด OK หร ือ
อ ีก คร ั ้ งเพ ื ่อ ท �ำ ตอ
กด
เพ ื ่อ ค น
 หาแบบกรอไปข า งหน า
กด
เพ ื ่อ ค น
 หาแบบย อ นกล บ
ั
กด
เพ ื ่อ หย ดุ เลน
อัพโหลดภาพพื้นหลังจากอุปกรณ USB
ตรวจสอบให แ
 นใจวา อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ของค ณ
ุ ประกอบด ว ยภาพท ี ่ม ีข
นาดน อ ยกวา 1MB
1
2
3
4
5
6
เม ื ่อ ท ีว ีเป ด อย
 ให
 เ ช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ท ี ่ม ภ
ี าพเข า ก บ
ั ต
วั เช ื ่อ มตอ USB ท ี ่ด า นข า งของท ีว ีข องค ณ
ุ
กด
(หน า หล ก
ั )
»»
เมนูหลักปรากฏขึ้น
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [เบราส  USB]
กด
เพ ื ่อ เล ื ่อ นด ูภ าพท ี ่ค ณ
ุ เล ือ ก
กด SCENEA
»»
ภาพของคุณจะจัดเก็บเปนภาพเริ่มตนของ Scenea ในทีวีของคุณ
ปลดการเช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
TH
15
การปรับการตั้งคาพื้นหลัง
1
2
3
(หน า หล ก
ั )
กด
เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ค ณ
ุ สมบ ต
ั ิ ] > [ภาพพ ื ้ นหล งั ]
กด
เพ ื ่อ เล ือ กจากการต ั ้ งคา ตอไปน ี ้ :
•
•
[เป ด
 ใช งาน] : เข า โส
 หมด

Scenea
เปลี่ยนการกำ�หนดคาทีวี
เมน ู [ก �ำ หนดค า ] ให ค ณ
ุ ปร บ
ั แตง ค ณ
ุ สมบ ตั ิและฟ งก ช
 น
ั ตา งๆ ด ว ยตนเอง
1
2
[ECO] : ใช ก ารต ั ้ งคา ท ี ใ่ ช พ
 ล งั งานต  เล ือ ก [เป ด
 ]
เพ ื ่อ แสดงภาพพ ื ้ นหล งั ด ว ยความสวา งน อ ย
กด
เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ต ิดต ั ้ ง] > [ก �ำ หนดค า ]
•
•
หมายเหตุ
•
•• เล ือกการต ั ้ งคา [ECO] กอนเล ือก [เป ด ใช งาน] เพ ื ่อแสดงภาพพ ื ้ นหล งั ใน
Scenea
•
•
เดตซอฟตแวรทีวี เมื่อมีใหบริการ โดยตรวจสอบไดที่ www.philips.com/support
ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรในปจจุบัน
1
2
กด
2
3
4
เช น
 ท ี ่บ า นหร ือ ร า นค า ให เ หมาะสมท ี ่ส ดุ
[แถบระด บ
ั เส ีย ง] : แสดงแถบระด บ
ั เส ีย งเม ื ่อ ค ณ
ุ ปร บ
ั ร
ะด บ
ั เส ีย ง
[EasyLink] : เป ด ใช  one-touch play และ one-touch
standby ระหวา งอ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
[Pixel Plus Link] : แทนท ี ่ก ารต ั ้ งคา ของอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ ม
ตอ และใช ก ารต ั ้ งคา ของท ีว ี
[E-sticker] : ส �ำ หร บ
ั โหมดร า นค า เท า น ั ้ น
เริ่มตนการสาธิตทีวี
คณ
ุ สามารถใช ก ารสาธ ิต เพ ื ่อให เ ข า ใจถ งึ ค ณ
ุ สมบ ตั ิต า งๆ ของท ีว ี การสา
ธ ิต บางอย า งอาจไม ม
 ีในบางร
น
  การสาธ ิต ท ี ใ่ ช ไ ด จ ะแสดงอย
ใ นรายการเมน

ู
(หน า หล ก
ั )
เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [อ ป
ั เดตซอฟต แ
 วร ] > [ซอฟต แ
 วร ป
 จจ บ
ุ น
ั ]
ดาวนโหลดซอฟตแวร
1
[สถานท ี ่] : ปร บ
ั การต ั ้ งคา ท ีว ีส �ำ หร บ
ั ท ี ่ต ั ้ งของค ณ
ุ
ต ั ้ งต �ำ แหนง ของ e-sticker
อัพเดตซอฟตแวรทีวี
Philips มงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องและเราขอแนะนำ�ใหคุณอัพ
(หน า หล ก
ั )
ใน PC ของค ณ
ุ ให เ ป ด เว บ
็ เบราเซอร และไปท ี ่ www.philips.
com/support
ดาวน โ หลดไฟล อ ป
ั เกรดของซอฟต แวร ล า ส ดุ ไปย งั PC ของค ณ
ุ
คลายการบ ีบ อ ดั ไฟล  ZIP
ค ดั ลอกไฟล  autorun.upg ไปท ี ไ่ ดเรกทอร ีรากของอ ป
ุ กรณ USB
1
2
3
กด DEMO บนร โี มทคอนโทรล
กด
เพ ื ่อ เล ือ กการสาธ ิต และกด OK เพ ื ่อ ด ู
กด DEMO เพ ื ่อ ออก
รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาของโรงงาน
อัพเดตซอฟตแวร (กระจายสัญญาณแบบอะนาล็อก)
คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาภาพและเสียงที่เปนดีฟอลตของทีวี การตั้งคาชองจ
กอ นท �ำ ตามข ั ้ นตอนน ี ้ ตรวจสอบให แ
 นใจวา ค ณ
ุ ม ีส ิ ่ง ตอไปน ี ้ :
1
•
•
•
1
2
3
4
5
16
เวลาท ี ่เพ ีย งพอเพ ื ่อ ท �ำ การอ พ
ั เดตให เ สร จ็ ส ิ ้ น
อป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ท ี ่ม ีพ ื ้ นท ี ่ว า งอย า งน อ ยท ี ่ส ดุ 64MB
ส ิท ธ ิ ์ เข า ค
ส
 อมพ

ิว เตอร ท ี ่ม ีพ อร ต USB และอ ิน เตอร เน ต็
เป ด ท ีว ี
เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [อ ป
ั เดตซอฟต ์ แวร ์ ] >
[อ ป
ั เดตด ้ วยต วั เอง]
กด OK
ปฏ ิบ ตั ิต ามค �ำ แนะน �ำ ท ี ่ป รากฏบนหน า จอเพ ื ่อ อ พ
ั เดตให เ สร จ็ สมบ ู
รณ
TH
ะยังคงเหมือนเดิม
2
3
4
5
กด
(หน า หล ก
ั )
เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ต ิดต ั ้ ง] > [ค า จากโรงงาน]
กด OK หร ือ
»»
เพ ื ่อ เข า ส
เ มน
 ู [ค า จากโรงงาน]
[รีเซ็ต] ถูกไฮไลตไว
กด OK เพ ื ่อ ร ีเซ ต็ การต ั ้ งคา ของโรงงาน
กด
(หน า หล ก
ั ) เพ ื ่อ ออก
6
การตั้งชองทีวี
การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ
ในหัวขอนี้จะอธิบายวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวีโดยอัตโนมัติ
2
3
4
กด
(หน า หล ก
ั )
กด OK
ท �ำ ตามค �ำ แนะน �ำ บนหน า จอเพ ื ่อ ต ั ้ งช อ ง
ยตัวเอง
กด
กด
5
6
7
(หน า หล ก
ั )
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ต ิดต ั ้ ง] >
กด
»»
เมนู [อนาล็อก: ตั้งเอง] ปรากฏขึ้น
เพ ื ่อ เล ือ ก และเข า ส
 [ระบบส

ี]
2
3
4
5
กด OK เพ ื ่อ จ ดั เก บ
็ ช อ งใหม 
(หน า หล ก
ั ) เพ ื ่อ ออก
กด
เปลี่ยนชื่อชอง
1
2
3
5
6
เม ื ่อ ร บ
ั ชม TV กด OK เพ ื ่อ แสดงตารางช อ ง
เล ือ กช อ งท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการเปล ี ่ย นช ื ่อ
กด
OPTIONS
»»
เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
กด
เพ ื ่อ เล ือ กระบบส ีข องค ณ
ุ แล ว กด OK
กด
เพ ื ่อ กล บ
ั ไปท ี ่เ มน ู [อนาล อ
็ ก: ต ั ้ งเอง]
กด
»»
กด
กด
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก และเข า ส
 [ระบบเส

ีย ง]
รายการของระบบเสียงที่ใชไดจะปรากฏ
เพ ื ่อ เล ือ กระบบเส ีย งของค ณ
ุ แล ว กด OK
(หน า หล ก
ั )
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ต ิดต ั ้ ง] >
[ต ั ้ งช อ งส ญ
ั ญาณ] > [อนาล อ
็ ก: ต ั ้ งเอง]
»»
เมนู [อนาล็อก: ตั้งเอง] ปรากฏขึ้น
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก และเข า ส
 [ค
 น
 หา]
กด ป ุ ม
่ ต วั เลข ป อนความถ ี ่ท ี ่เป น
 ต วั เลขสามหล กั ด ว ยตนเอง
กด OK เพ ื ่อ เร ิ ่ม ต น
 การค น
 หา
»»
เพ ื ่อ เล ือ ก และเข า ส
 [เปล

ีย
่ นช ื อ
่ ช อ ง]
กด
»»
ชองปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น
กด
เพ ื ่อ เล ือ กต วั อ กั ษร
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ต วั อ กั ษรแตละต วั
เคล็ดลับ
•• เปล ี ่ยนช ื ่อช อ ง - ช ื ่อช อ งสามารถม ีความยาวได ถ งึ 6 ต วั อ กั ษร
•• กด [Aa] เพ ื ่อสล บั ระหวางอ กั ษรต วั พ ิมพ ใ หญและอ กั ษรต วั พ ิมพ เล ก็
รายการของระบบสีที่ใชไดจะปรากฏ
ขั้นตอนที่ 2 คนหาและบันทึกชองทีวีใหม
1
เพ ื ่อ เข า ส
 [บ
 น
ั ท ึก ช อ งใหม ]
กด
[ต ั ้ งช อ งส ญ
ั ญาณ] > [อนาล อ
็ ก: ต ั ้ งเอง]
»»
4
10
4
ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบสีและเสียง
3
9
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชองได ชื่อจะปรากฏเมื่อคุณเลือกชอง
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวีแบบอะนาล็อกดว
2
8
เพ ื ่อ เล ือ ก [บ น
ั ท ึก ช อ งใหม ] เพ ื ่อ จ ดั เก บ
็ ช อ งใหม ใ นหมา
กด
ยเลขช อ งใหม 
เล ือ ก [ต ิดต ั ้ ง] > [ต ั ้ งช อ งส ญ
ั ญาณ] > [ต วั ช ว ยต ั ้ งช อ ง]
การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา
1
7
BACK เม ื ่อ พบช อ งใหม 
กด
ภ า ษา ไ ท ย
1
6
ถาชองไมสามารถใชงานไดดวยความถี่ที่เลือก
ระบบจะคนหาชองที่ใชได
การเรียงลำ�ดับชองใหม
หลังจากที่คุณตั้งชอง คุณสามารถจัดลำ�ดับการแสดงได
1
2
3
4
5
6
7
8
เม ื ่อ ร บ
ั ชมท ีว ี กด
BROWSE ซ  ๆ จนกระท ั ่ง ตารางช อ งปราก
ฏข ึ ้ น
กด
OPTIONS
»»
เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
กด
เพ ื ่อ เล ือ ก และเข า ส
 [เร
 ีย งล �ำ ด บ
ั ใหม ]
เล ือ กช อ งท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการจ ดั เร ีย งใหม แ
 ละกด OK
»»
กด
»»
ชองที่เลือกจะเนนดวยเสนขอบสีเหลือง
เพ ื ่อ เล ือ กต �ำ แหนงใหม ส
 �ำ หร บ
ั ช อ ง
ตำ�แหนงใหมจะเนนดวยเสนขอบสีนเงิน
กด OK เพ ื ่อ ย ืน ย น
ั ต �ำ แหนงใหม 
กด
»»
OPTIONS
[เรียงเสร็จแลว] ปรากฏขึ้น
กด OK เพ ื ่อ เสร จ็ ส ิ ้ นการจ ดั เร ีย ง
TH
17
7
การเชื่อมตออุปกรณ
สวนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมตออุปกรณกับชองเสียบแบบตางๆ และตัวอยางที่ใหม
าพรอมกับคมือการใชงานฉบับยอ
c
ANTENNA
อ ินพ ตุ เส ีย งจากเสาอากาศ สายเคเบ ิล หร ือ ดาวเท ีย ม
d
VGA และ AUDIO IN
อ ินพ ตุ เส ีย งและว ิด โี อจากคอมพ ิว เตอร 
e
หมายเหตุ
HDMI
ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอลที่มีความละเอียดสู
ง เชน เครื่องเลน Blu-ray
•• ค ณุ สามารถเช ื ่อมตออ ปุ กรณของค ณุ เข า ก บั ท ีว ีด ว ยว ิธ ีต า งๆ ท ั ้ งน ี ้ ข ึ ้ นอ
ก ย บ
ั อ ป
ุ กรณและความต อ งการของค ณ
ุ ม ีม
ค  ือ แบบอ ิน เตอร แอคท ีฟ ท ี ่เข า ใจง า ย
เพ ื ่อ ช ว ยให ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอผล ิต ภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ ได ท
 ี ่ www.connectivityguide.
philips.com
ชองเสียบดานขาง
ขั้วตอดานหลัง
a
CVI 2 (Y Pb Pr และ AUDIO L/R)
เส ีย งอะนาล อ็ กและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจากอ ป
ุ กรณอะนาล อ็ กหร ือ ด ิจ ิต อ
ล เช น
 เคร ื ่อ งเลน ด ีว ีด ี หร ือ คอนโซลเกม
b
AV IN (S-VIDEO, VIDEO, และ AUDIO L/R)
อินพุตวิดีโอสำ�หรับอุปกรณอะนาล็อก เชน DVD, กลองวิดีโอ,
เครื่องเลนเกม และอื่นๆ ที่ใชกับอินพุตเสียง
ชองเสียบดานลาง
a
CVI 1 (Y Pb Pr และ AUDIO L/R)
เส ีย งอะนาล อ็ กและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจากอ ป
ุ กรณอะนาล อ็ กหร ือ ด ิจ ิต อ
ล เช น
 เคร ื ่อ งเลน ด ีว ีด ี หร ือ คอนโซลเกม
b
DIGITAL AUDIO OUT
เอาต พ ตุ เส ีย งแบบด ิจ ิต อลท ี ่ส ง ไปย งั ช ดุ โฮมเธ ีย เตอร 
และระบบเส ีย งด ิจ ิต อลอ ื ่นๆ
18
TH
USB
อ ินพ ตุ ข อ ม ลู จากอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
SERV. U
ส �ำ หร บ
ั ใช โดยเจ า หน า ท ี ่ท ี ใ่ ห บ
 ร ิก ารเท า น ั ้ น
c
a
b
HDMI
ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกรณดิจิตอลที่มีความละเอียดสู
ง เชน เครื่องเลน Blu-ray
เชื่อมตอคอมพิวเตอร
•
•
•
•
สาย HDMI และอะแดปเตอร  HDMI-DVI
กอ นเช ื ่อ มตอ คอมพ ิว เตอร ก บ
ั ท ีว ี ให ค ณ
ุ ต ั ้ งคา อ ตั ราร ีเฟรชของ
หน า จอคอมพ ิว เตอร เป น
 60Hz
AUDIO IN
DVI/VGA
เช ื ่อ มตอ คอมพ ิว เตอร ก บ
ั TV
FORMAT และเปล ี ่ย นร ป
ู แบบภาพท ีว ีเป น

กด
[ไม ป
 รบ
ั อต
ั ราส ว น]
เช ื อ
่ มตอ คอมพ ิวเตอร ก บ
ั ช อ งเส ียบแบบใดแบบหน ึ ่ง:
DVI
หมายเหตุ
•
•
สายเคเบ ิล HDMI
ภ า ษา ไ ท ย
•• การเช ื ่อมตอผ า น DVI หร ือ VGA ต อ งใช ส ายส ญั ญาณเส ียงเพ ิ ่ม เต ิม
สาย VGA
AUDIO IN
DVI/VGA
สาย DVI-HDMI
VGA
VGA
•
AUDIO IN
DVI/VGA
เพิ่มอุปกรณ
DVI
หลังการเชื่อมตออุปกรณ กำ�หนดอุปกรณที่ตอกับแตละขั้วตอ จะทำ�ใหคุณระบุอุ
ปกรณที่ตอกับทีวีของคุณไดงายขึ้น
1
2
3
4
5
6
7
8
กด
(หน า หล ก
ั )
เล ือ ก [เพ ิ ม
่ อ ุปกรณ ] และกด OK
เล ือ ก [เร ิ ม
่ ] และกด OK
กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กอ ป
ุ กรณและกด
กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เช ื ่อ มตอ ท ี ่อ ป
ุ กรณข องค ณ
ุ ตอ อย
และกด

หากม ี กด
หร ือ
เพ ื ่อ เล ือ กต วั เช ื ่อ มตอ เส ีย งท ี ่อ ป
ุ กรณข องค
ณ
ุ ตอ อย
และกด

เป ด เคร ื ่อ งและตรวจด ูเอาต พ ตุ ว ิด โี อและเส ีย ง
หากม ีเอาต พ ตุ ว ิด โี อและเส ีย ง กด OK
ท �ำ ซ  ตามข ั ้ นตอนน ั ้ นจนกวา อ ป
ุ กรณท ั ้ งหมดจะถ กู ก �ำ หนดให ก บ
ั ขั ้
วตอ
TH
19
การใชงาน Philips EasyLink
ท ีว ีข องค ณ
ุ รองร บ
ั Philips EasyLink ซ ึ ่งใช โปรโตคอล HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) อ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
ท ี ่เช ื ่อ มตอผ า นข ั ้ วตอ HDMI สามารถควบค ุมโดยร โี มทคอนโทรลเด ี
ยวได 
หมายเหตุ
ปุ่ม EasyLink
คณ
ุ สามารถควบค ุม อ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink ด ว ยปุ ่ม บนร โี มทคอนโท
รลท ีว ีข องค ณ
ุ
ปุม
่
ฟ งก ช
 น
ั EasyLink
(เล น
 /
หย ดุ ช ั ่วคราว)
(หย ดุ )
(บ น
ั ท ึก)
•• Philips ไม ร บั รองวาจะใช ง านร ว มก นั ได  100% ก บั อ ปุ กรณ HDMI CEC
•• อ ปุ กรณท ี ่รองร บั EasyLink ต อ งเป ด อยและเล

ือ กไว เ ป น
 แหลง ท ี ่ม า
EasyLink
หย ดุ เลนท ี ่อ ป
ุ กรณ EasyLink ของค ณ
ุ
เร ิ ่ม หร ือ หย ดุ การบ น
ั ท ึก ว ิด โี อท ี ่อ ป
ุ กรณ
EasyLink ของค ณ
ุ
ท ั ้ งหมด
หมายเหตุ
เร ิ ่ม ต น
 หย ดุ หร ือ เลน ตอ ในอ ป
ุ กรณ
(ย อ นกล บ
ั อย า งเร ว็ )
(ไปข า งหน า อย า งเร ว็ )
0-9 (ป ุ ม
่ ต วั เลข)
คน
 หาย อ นกล บ
ั
คน
 หาไปข า งหน า
เม ื ่อ เป ด ใช  EasyLink เล ือ กไตเต ิ ้ ล บท
หร ือ แทร ค็
คุณสมบัติ EasyLink
เล ื ่อ นด ูเ มน ขู องอ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
OK
เป ด ใช ต วั เล ือ กหร ือ เข า ส
เ มน
 ขู องอ ป
ุ กรณท ี ่ร
OPTIONS
One-touch play
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ ท ีว ีเข า ก บ
ั อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั คณ
ุ สมบ ตั ิ One-touch
(เป ด
 สแตนดบ าย)
play ค ณ
ุ สามารถควบค ุม ท ีว ีข องค ณ
ุ และอ ป
ุ กรณได ด ว ยร โี มทคอนโทรลเ
มว ินาท ี
โดยอ ตั โนม ตั ิ
One-touch standby
HDMI ท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
ท
  ั ้ งหมดอย
ใ นโหมดสแตนด

บ าย
(หน า หล ก
ั ) เพ ื ่อ แสดงเมน ท
ู ีว ี
เม ื ่อ เป ด ใช  EasyLink เป ด ท ีว ีและอ ป
ุ กรณ
(เป ด
 สแตนดบ าย) ค า งไว อ ย า งน อ ยสา
เลน DVD ท ีว ีข องค ณ
ุ จะเปล ี ่ย นช อ งเพ ื ่อ แสดงภาพจาก DVD
คณ
ุ สามารถใช ร โี มทคอนโทรลท ีว ีข องค ณ
ุ เพ ื ่อให ท
 ีว ีข องค ณ
ุ และอ ป
ุ กรณ
แสดงเมน ขู องอ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink กด
EasyLink ท ั ้ งหมดไปท ี ่ส แตนด บ าย กด
พ ีย งต วั เด ีย ว ต วั อย า งเช น
 เม ื ่อ ค ณ
ุ กดเลนบนร โี มทคอนโทรลของเคร ื ่อ ง
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ ท ีว ีข องค ณ
ุ เข า ก บ
ั อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั การสแตนด บ าย
องร บ
ั EasyLink
เคล็ดลับ
•• กด TV เพ ื ่อสล บั ไปท ี ่แหลงท ี ่มาเสาอากาศจากโหมด EasyLink
การควบค ม
ุ เส ีย งของระบบ
เม ื ่อ ค ณ
ุ เช ื ่อ มตอ ท ีว ีข องค ณ
ุ กบ
ั อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั HDMI CEC ท ีว ีข องค
ณ
ุ สามารถเป ด โดยอ ตั โนม ตั ิในการเลน เส ีย งจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ
เปดหรือปดการใช EasyLink
ในการใช  one-touch audio ค ณ
ุ ต อ งแมปอ ินพ ตุ เส ีย งจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ
หมายเหตุ
มตอ เข า ก บ
ั ท ีว ีข องค ณ
ุ
คณ
ุ สามารถใช ร โี มทคอนโทรลจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
เพ ื ่อ ปร บ
ั ระด
บ
ั เส ีย ง
การส งตอ ค ีย ร โี มทคอนโทรล (RC)
การส ง ตอ ค ีย  RC ช ว ยให ค ณ
ุ ควบค ุม อ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
โดยใช ร โี มทคอนโทรลของท ีว ีข องค ณ
ุ
•• ห า มเป ด ใช  Philips EasyLink หากค ณุ ไมไ ด ต อ งการใช ง าน
1
2
3
20
TH
กด
(หน า หล ก
ั )
เล ือ ก [ต ิดต ั ้ ง] > [ก �ำ หนดค า ] > [EasyLink]
เล ือ ก [เป ด
 ] หร ือ [ป ด
 ]
เปดหรือเลิกใชการสงตอคียรีโมทคอนโทรล
1
2
3
4
5
กด
OPTIONS
เล ือ ก [เป ด
 /ป ด
 RC pass]
กด OK
กด
หร ือ
เพ ื ่อไฮไลต ข
 ั ้ วตอ HDMI
กด OK เพ ื ่อ เป ด ใช ก ารส ง ตอ ค ีย  RC ส �ำ หร บ
ั ข ั ้ วตอ HDMI
ท ี ่ เล ื อ ก
ตั้งลำ�โพงทีวีเปนโหมด EasyLink
เม ื ่อ ค ณ
ุ เลนรายการท ี ่ม าจากโฮมเธ ีย เตอร ท ี ่รองร บ
ั EasyLink เส ีย งจากล �ำ
1
2
3
4
กด
กด
»»
ภ า ษา ไ ท ย
โพงท ีว ีจะป ด โดยอ ตั โนม ตั ิ
(หน า หล ก
ั )
เพ ื ่อ เล ือ ก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [เส ีย ง]
เมนู [เสียง] ปรากฏขึ้น
เล ือ ก [ล �ำ โพงท ีว ี ]
»»
เมนู [ลำ�โพงทีวี] ปรากฏขึ้น
เล ือ ก [ออโต  (EasyLink)]
»»
ตั้งลำ�โพงทีวีเปนโหมด EasyLink
ใชตัวล็อค Kensington
ชองล็อค Kensington เพื่อความปลอดภัยจะอยที่ดานลางของทีวี
เพื่อปองกันการโจรกรรม ใหทำ�การคลองตัวล็อค Kensington ระหวางชองและวัต
ถุที่คงทน เชน โตะที่มีนหนักมาก
TH
21
8
ขอมูลผลิตภัณฑ
มัลติมีเดีย
ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สำ�หรับรายล
ะเอียดผลิตภัณฑ ใหไปที่ www.philips.com/support
ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ
รป
ู แบบคอมพ ิวเตอร  (HDMI/VGA)
ความละเอ ียด
อต
ั ราร ีเฟรช (Hz)
800 x 600
60
640 x 480
1024 x 768
1280 x 1024
1360 x 768
1920 x 1080
60
60
60
720 x 576i
50
1280 x 720p
1920 x 1080i
1920 x 1080p
คอน
การเขา
การเขา
นามสกุล
Mpeg1
Mpeg-1
Mpeg audio
.dat
เทนเนอร
รหัสวิดีโอ
รหัสเสียง
ไฟล
.mpg
Mpeg4
Mpeg-4
AAC
RealMedia
Real Media 8/9/10
AAC, Cook
.avi
.mp4
.rm
.rmvb
รีโมทคอนโทรล
•
อต
ั ราร ีเฟรช (Hz)
720 x 576p
รป
ู แบบการเลน : MP4, JPEG, JPG, MP3
การเล น
 ว ิด โี อผ า น USB:
60
ความละเอ ียด
720 x 480p
การเช ื ่อ มตอ : USB
60
รป
ู แบบว ิด โี อ (HDMI/YPbPr)
720 x 480i
•
•
60
60
50
50, 60
50, 60
24, 25, 30, 50, 60
การปรับสัญญาณ/การรับสัญญาณ/
แบตเตอร ี :่ ขนาด AAA 2 ก อ น (แบบ R03)
เปด/ปด
•
•
•
ระบบไฟหล กั : AC 220-240 (50-60Hz)
ไฟสแตนด บ าย: < 0.15W
อณ
ุ หภ ูม ิแวดล อ ม: 5 ถ งึ 40 องศาเซลเซ ีย ส
การยึด TV ที่สนับสนุน
การสงสัญญาณ
ในการยึด TV ติดกับผนัง ใหสั่งซื้อตัวยึด TV ของ Philips เพื่อปองกันอันตราย
•
•
•
จากดานหลังของ TV
อ ินพ ตุ เสาอากาศ: 75ohm coaxial (IEC75)
ระบบ TV: PAL
การเลนว ิด โี อ: NTSC, PAL
ตอสายเคเบิลและตัวเชื่อมตอ ควรเวนชองวางอยางนอย 2.2 นิ้ว หรือ 5.5 ซม.
คำ�เตือน
•• ท �ำ ตามค �ำ แนะน �ำ ท ั ้ งหมดท ี ใ่ ห ม าพร อ มก บั ต วั ย ึด TV Koninklijke Philips
Electronics N.V. ไม ข
 อร บ
ั ผ ิด ชอบใดๆ หากเก ิด อ บ
ุ ตั ิเหต ุ ได ร บ
ั บาดเจ บ
็
หร ือ อ น
ั ตรายจากการต ิด ต ั ้ งต วั ย ึด TV ท ี ไ่ ม ถ กู ต อ ง
ขนาดหนาจอ TV
ประเภทตัวยึดผนัง
ขนาดตะปูควง
32” - 40”
200 x 200 มม.
M6
46” - 52”
22
TH
300 x 300 มม.
M8
ขอมูลจำ�เพาะผลิตภัณฑ
การออกแบบและขอมูลจำ�เพาะผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา
32PFL5605
•
ไม ร วมขาต ั ้ งท ีว ี
•
•
ขนาด (กว า งxส งู xล ึก): 790 x 501 x 92 (มม.)
น  หน กั : 10 กก.
รวมขาต ั ้ งท ีว ี
•
•
ขนาด (กว า งxส งู xล ึก): 790 x 542 x 221 (มม.)
40PFL5605
•
•
ไม ร วมขาต ั ้ งท ีว ี
•
•
ขนาด (กว า งxส งู xล ึก): 977 x 605 x 86 (มม.)
น  หน กั : 13.7 กก.
รวมขาต ั ้ งท ีว ี
•
•
ขนาด (กว า งxส งู xล ึก): 977 x 649 x 236 (มม.)
46PFL5605
•
•
น  หน กั : 11.5 กก.
ภ า ษา ไ ท ย
•
น  หน กั : 16.1 กก.
ไม ร วมขาต ั ้ งท ีว ี
•
•
ขนาด (กว า งxส งู xล ึก): 1122 x 685 x 87 (มม.)
น  หน กั : 17.9 กก.
รวมขาต ั ้ งท ีว ี
•
•
ขนาด (กว า งxส งู xล ึก): 1122 x 731 x 268 (มม.)
น  หน กั : 21.3 กก.
หมายเหตุ
•• การออกแบบและข อ ม ลู จ �ำ เพาะผล ิตภ ณั ฑ ส ามารถเปล ี ่ยนแปลงได โดยไม ต อ งแ
จ ง ให ท
 ราบลว งหน า
TH
23
9
วิธีแกไขปญหา
ปญหาเกี่ยวกับภาพ
เปดทีวี แตไมมีภาพ:
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่มักเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการแกไขปญห
••
ตรวจสอบวาได ต อ สายส ญ
ั ญาณของเสาอากาศเข า ก บ
ั ท ีว ีถ กู ต อ
งหร ือไม 
าเหลานั้น
ปญหาทั่วไปของทีวี
เปดทีวีแลวแตทีวีไมทำ�งาน:
••
ปลดสายไฟออกจากเต า เส ีย บ รอหน ึ ่ง นาท ีแล ว จ งึ ตอ กล บ
ั เข า ท
ี ่ เด ิ ม
••
ตรวจสอบสายไฟวา เช ื ่อ มตอ อย า งแนนหนาแล ว หร ือไม 
••
ตรวจสอบวาใส แ
 บตเตอร ี ่ข องร โี มทคอนโทรลถ กู ต อ งตามข ั ้ ว
••
ตรวจสอบวา เล ือ กอ ป
ุ กรณท ี ่ถ กู ต อ งไว เ ป น
 แหลง ท ี ่ม าของท ีว ี
••
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคา ภาพถ กู ต อ งหร ือไม 
••
ตรวจสอบวาได ต อ สายส ญ
ั ญาณของเสาอากาศเข า ก บ
ั ท ีว ีถ กู ต อ
มีเสียงแตไมมีภาพ:
สัญญาณภาพของทีวีที่ไดรับจากเสาอากาศไมดี:
งหร ือไม 
••
ล �ำ โพง อ ป
ุ กรณเส ีย งท ี ไ่ ม ต อ สายด ิน ไฟน ีอ อน อาคารส งู
และว ตั ถ ขุ นาดใหญอ ื ่นๆ จะม ีผ ลตอ ค ณ
ุ ภาพการร บ
ั สญ
ั ญาณ
หากเป น
 ไปได  ลองปร บ
ั คณ
ุ ภาพการร บ
ั สญ
ั ญาณโดยเปล ี ่ย นท ิศ ทา
รีโมทคอนโทรลทำ�งานผิดปกติ:
+/- ของร โี มทคอนโทรลหร ือไม 
••
เปล ี ่ย นแบตเตอร ี ่ข องร โี มทคอนโทรลหากแบตเตอร ี ่อ อ นหร ือ หมด
••
ท �ำ ความสะอาดเลนส ข
 องต วั ร บ
ั ส ง ส ญ
ั ญาณของท ีว ีและร โี มทค
อนโทรล
ไฟแสตนดบายสีแดงที่ทีวีกระพริบ:
••
ปลดสายไฟออกจากเต า เส ีย บ รอจนกวา ท ีว ีจะเย น
็ ลงกอ นเช ื ่อ
มตอ สายไฟกล บ
ั เข า ท ี ่เด ิม หากม ีก ารกะพร ิบ ให ต ิด ตอ Philips
Consumer Care
คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคกันเปด
••
ป อน ‘8888’
••
เปล ี ่ย นเมน ท
ู ีว ีเป น
 ภาษาท ี ่ค ณ
ุ ต อ งการ
เมนูของทีวีแสดงภาษาไมถูกตอง
งเสาอากาศ หร ือ ย า ยอ ป
ุ กรณให อ ห
 ย า งจากท ีว ี
••
หากส ญ
ั ญาณภาพท ี ไ่ ด ร บ
ั จากช อ งใดช อ งหน ึ ่งไม ช
 ดั ให ป
 รบ
ั จน
ู ช
องน ั ้ นแบบละเอ ีย ด
สัญญาณภาพที่ไดรับจากอุปกรณที่เชื่อมตออยไมดี:
••
ตรวจสอบวา เช ื ่อ มตอ อ ป
ุ กรณน ั ้ นๆ ถ กู ต อ งหร ือไม 
••
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคา ภาพถ กู ต อ งหร ือไม 
•
ตรวจด วู า ต �ำ แหนง ท ีว ีต ั ้ งไว เ ป น
 การต ั ้ งคา ท ี ่บ า น โหมดน ี ้ ให ค
ทีวีไมบันทึกคาของภาพที่ฉันตั้ง:
วามย ืด หย
น
 ในการเปล

ี ่ย นและบ น
ั ท ึก การต ั ้ งคา
ภาพที่แสดงไมเต็มจอ และมีขนาดใหญหรือเล็กเกินไป:
••
ลองใช ร ป
ู แบบภาพท ี ่แตกตา งก น
ั
••
สญ
ั ญาณภาพจากอ ป
ุ กรณบ างอย า งไม เ หมาะก บ
ั หน า จอ ตรวจด ูเอา
ตำ�แหนงภาพไมถูกตอง
ต พ ตุ ส ญ
ั ญาณของอ ป
ุ กรณ
เมื่อเปด/ปด/ไปที่โหมดสแตนดบายของทีวี คุณจะไดยินเสียงจากโครง
เครื่องทีวี:
••
ไม จ �ำ เป น
 ต อ งด �ำ เน ินการใดๆ เส ีย งด งั กลา วเป น
 เส ีย งปกต ิข
องการขยายหร ือ หดต วั ของท ีว ีเ ม ื ่อ เย น
็ ต วั ลงและร อ นข ึ ้ น
ซ ึ ่งไม ม
 ีผ ลกระทบใดๆ ตอ ประส ิท ธ ภ
ิ าพการท �ำ งาน
ปญหาเกี่ยวกับเสียง
มีภาพแตไมมีเสียง:
หมายเหตุ
ปญหาชองทีวี
•• หากไม พ บส ญั ญาณเส ียง ท ีว ีจะป ด เอาต พ ตุ เส ียงโดยอ ตั โนม ตั ิ ซ ึ ่งไมไ ด ห มายถ ึ
งการท �ำ งานท ี ่ผ ิด ปกต ิ
ชองที่ติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง:
••
ตรวจด วู า เล ือ กรายการช อ งท ี ่ถ กู ต อ งไว 
••
ตรวจสอบวาได ต อ สายท กุ อย า งถ กู ต อ งหร ือไม 
••
ตรวจด วู า ต ั ้ งระด บ
ั เส ีย งไว เ ป น
 0
••
ตรวจด วู า ไมไ ด ป
 ด เส ีย งไว 
••
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคา เส ีย งถ กู ต อ งหร ือไม 
••
ตรวจด วู า สมด ลุ เส ีย งต ั ้ งเป น
 เซนเตอร 
มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี:
มีภาพ แตลำ�โพงมีเสียงออกเพียงดานเดียว:
24
TH
ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI
พบปญหากับอุปกรณ HDMI:
••
โปรดทราบวา การรองร บ
ั HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) น ั ้ นจะด ีเลย เวลาท ี ่ท ีว ีจะแสดงผลจากอ ุ
ปกรณ HDMI
••
หากท ีว ไี ม จ ดจ �ำ อ ป
ุ กรณ HDMI และไม ม
 ภ
ี าพปรากฏ
ลองสล บ
ั แหลง ท ี ่ม าจากอ ป
ุ กรณห น ึ ่งไปเป น
 อป
ุ กรณอ ื ่นๆ
และกล บ
ั มาท ี ่เด ิม อ ีก คร ั ้ ง
••
หากเส ีย งผ ิด เพ ี ้ ยนเป น
 พ กั ๆ ให ต รวจด วู า การต ั ้ งคา เอาต พ ตุ จาก
อป
ุ กรณ HDMI น ั ้ นถ กู ต อ ง
••
หากค ณ
ุ ใช อ ะแดปเตอร  HDMI-to-DVI หร ือ สาย HDMI to DVI
ตรวจด วู า สายส ญ
ั ญาณเส ีย งเพ ิ ่ม เต ิม ถ กู เช ื ่อ มตอ ก บ
ั AUDIO L/R
ภ า ษา ไ ท ย
หร ือ AUDIO IN (mini-jack เท า น ั ้ น)
ปญหาในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงที่:
••
ตรวจสอบวา PC ของค ณ
ุ ใช ค วามละเอ ีย ดและอ ตั ราการร ีเฟรชท
ี ่รองร บ
ั
••
ต ั ้ งร ป
ู แบบภาพท ีว ีเป น
 ไม ม
 ีส เกล
ติดตอเรา
หากค ณ
ุ ไม ส
 ามารถแก ไ ขป ญหาได  โปรดอ า งอ งิ ท ี ่ส ว น FAQ
ส �ำ หร บ
ั ท ีว ีน ี ้ ท ี ่ www.philips.com/support
หากย งั ไม ส
 ามารถแก ไ ขป ญหาได อ ีก ให ต ิด ตอ Philips Consumer Care
ในประเทศของค ณ
ุ ตามรายช ื ่อในค
ม ือผใ ช น
 ี้
คำ�เตือน
•• อย า พยายามซ อ มแซมท ีว ีด ว ยต วั เอง เน ื ่องจากอาจท �ำ ให ไ ด ร บั บาดเจ บ็ รุนแรง
หร ือ ท �ำ ให ท
 ีว ีข องค ณ
ุ เส ีย หายจนไม ส
 ามารถซ อ มแซมได  และท �ำ ให ก ารประก ั
นส ิ ้ นส ดุ ลง
หมายเหตุ
•• ควรจดรน ท ีว ีและหมายเลขซ ีเร ียลของค ณุ ไว ก อ นท ี ่ค ณุ จะต ิดตอ Philips
หมายเลขเหลา น ี ้ พ ิม พ ไ ว ท
 ี ่ด า นหล งั ของท ีว ีและบนบรรจ ุภ ณ
ั ฑ
TH
25
10
ดัชนี
ก
การเคล ื อ
่ นย า ย
การก �ำ หนดค า
การควบค ม
ุ
E
การด แ
ู ล
EasyLink
เป ด การใช 
20
การควบค ุม เส ีย งของระบบ
21
ป ด การใช 
20
e-sticker
16
การด แ
ู ลร ก
ั ษาจอภาพ
การต ั ้ งค า
25, 18, 18
การต ั ้ งค า ตามแบบโรงงาน
การต ั ้ งค า ภาพ
25
ความละเอ ีย ด
22
pixel plus link
16
Smart Sound
T
Table of Pages
9
11
การร บ
ั สญ
ั ญาณ
24
การหมดอาย กุ ารใช งาน
ข
ข อ ม ลู จ �ำ เพาะผล ิต ภ ณ
ั ฑ
ข ั ้ วต อ
HDMI
11
USB
ด รู ป
ู ภาพ
14
ปลดการเช ื ่อ มตอ USB
14
ฟ งเพลง
15
อป
ั โหลดภาพจาก
15
TH
4
22, 24
4
22
22
22
25, 18
USB
14
ข ั ้ วตอ ด า นหล งั
18
ช อ งเส ีย บด า นข า ง
18
ภาพรวม
18
ข ั ้ วต อ ด า นหล งั
U
9
17
ข อ ม ลู จ �ำ เพาะผล ิต ภ ณ
ั ฑ
Smart picture
16
17
ข อ ม ลู จ �ำ เพาะทางเทคน ิค
S
16
11, 11
อ ตั โนม ตั ิ
การส งส ญ
ั ญาณ
เช ื ่อ มตอ
9, 11
แบบธรรมดา
การร ก
ั ษาสภาพแวดล อ ม
PC
26
11, 9
การต ั ้ งค า Smart
list
P
4
9, 10
การต ั ้ งช อ งท ีว ี
L
4
ภาพ
การต ั ้ งค า เส ีย ง
HDMI
5
เส ีย ง
การต ั ้ งค า เร ิ ม
่ ตน

H
3
16
ค
ความปลอดภ ยั
ความละเอ ียด
คอมพ ิวเตอร 
18
3
22
เช ื ่อ มตอ
25
ความละเอ ีย ดในการแสดงผล
22
จดทะเบ ีย นผล ิต ภ ณ
ั ฑ
จอแสดงผล
5
ภาพสไลด
ด ู 14
ความละเอ ีย ด
22
พ ื ้ นหล งั
15
จด
ั เร ีย งช อ งใหม 
ภ
17
ช
ช อ ง
เปล ี ่ย นช ื ่อ
17
เร ีย งล �ำ ด บ
ั ใหม / จ ดั เร ีย งใหม 
17
พร อ มดนตร ี
15
เมน ู
24
ว ิธ ีแก ไ ขป ญหา
24
ภาษา
ต
ต วั ช ว ยต ั ้ งค า
ต ิด ต ั ้ ง
ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด
แบบธรรมดา
17
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด เคร ื ่อ ง
อ ตั โนม ตั ิ
17
สแตนด บ าย
ปร บ
ั
17
ล อ็ ค
13
ว ิธ ีแก ไ ขป ญหา
24
สว ิต ช 
ช อ งเส ียบด า นข า ง
ช ดุ ควบค ม
ุ ด า นข า ง
18
5
เวอร ช
 น
ั
16
อพ
ั เดต
16
บ
12
ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด

13, 12
ต วั ย ึดส �ำ หร บ
ั แขวนผน งั
22
ต วั ล อ
็ ค Kensington
21
ม
มล
ั ต ิม ีเด ีย
22
ย ึดต ิดผน งั
3
ร
รห ส
ั PIN
24, 13
delta
11
ระด บ
ั เส ีย ง
บร ิก ารด ิจ ิตอล
8, 11
ปร บ
ั
8
ปร บ
ั ให เ ท า ก น
ั โดยอ ตั โนม ตั ิ
11
ป ด เส ีย ง
8, 21
ร โี มทคอนโทรล
ปร ิม าณไฟฟ าท ี ใ่ ช 
22
ปด
 เส ีย งล �ำ โพงท ีว ี
14
RC pass-through
21
แบตเตอร ี ่
ปลดการเช ื อ
่ มต อ USB
12
ย
ซอฟต แ
 วร 
ป
12, 13
7
ซ
เทเลเท ก็ ซ 
9
ต วั ต ั ้ งเวลา
21
22, 4
ข อ ม ลู จ �ำ เพาะทางเทคน ิค
พ
พ ื ้ นหล งั
ท
ทิ ้ง
22
ภาพรวม
15
5
ว ิธ ีแก ไ ขป ญหา
24
ร ี ไซเค ิล
4
รป
ู แบบภาพ
4
เปล ี ่ย น
10
ว ิธ ีแก ไ ขป ญหา
24
ข อ ม ลู จ �ำ เพาะทางเทคน ิค
22
รป
ู แบบว ิด โี อ
TH
27
ภ า ษา ไ ท ย
จ
ล
ลดการผ ิดเพ ี ้ ยนของ MPEG
ลอ
็ ค
ต วั ล อ็ ค Kensington
24, 13
ล อ็ คช อ ง
13
ล อ็ คอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
 
13
รห สั PIN
24, 13
ล อ็ คช อ ง
13
ล อ็ คอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
 
13
ลอ
็ คก น
ั เป ด

รห สั PIN
24, 13
ล อ็ คช อ ง
13
ล อ็ คอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ อย
 
13
ลก
ั ษณะท ั ่วไปของท ีว ี
โ
โหมดบ า น
โหมดร า นค า
5
ไ
ไฟฟ า
ว ิธ ีแก ไขป ญหา
ส
สแตนดบ าย
สกร ี นเซฟเวอร 
สถานท ี ่
บ า นหร ือ ร า นค า
สว ิต ช 
16
24
เช ื อ
่ มต อ
PC
25
เสาอากาศ
18
สายไฟ
18
Table of Pages
11
เมน ู
11
เทเลเท ก
็ ซ
15
16
8
คณ
ุ สมบ ตั ิ
11
หน า ย อ ย
11
เปล ี ย
่ นช ื อ
่ ช อ ง
17
เทเลเท ก
็ ซ  MHEG
เพลง
7, 24
22, 24, 5
เ
ใช 
ว
16
21
รห สั PIN
ลอ
็ ค TV
8
USB
15
พร อ มภาพสไลด 
15
เมน ู
เทเลเท ก็ ซ 
เมน ห
ู ล กั
11
9, 9
เป ด และป ด
7
ภาษา
24
แหลง ท ี ่ม า
7
ว ิธ ีแก ไ ขป ญหา
24
ช อ ง
7
สาธ ิต
16
ห
หน า ย อ ยในเทเลเท ก
็ ซ
อ
อ ุปกรณ 
อ ุปกรณ 
เพ ิ ่มในเมน ห
ู ล กั
11
18
9, 19
รบ
ั ชม
7
ลบ
9
แ
แบตเตอร ี ่
28
10
TH
22, 4, 24
เร ียกค ื นค า เร ิ ม
่ ตน

เร ีย งล �ำ ด บ
ั ช อ งใหม 
เสาอากาศ
16
17
18
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 41581
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement