Philips 32PFL5609S/98, 47PFL5609S/98, 32PFL5409S/98, 42PFL5609S/98 User guide

Philips 32PFL5609S/98, 47PFL5609S/98, 32PFL5409S/98, 42PFL5609S/98 User guide
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
32PFL5409/98
32PFL5609/98
42PFL5609/98
47PFL5609/98
TH
คู่มือผู้ใช้
สารบัญ
1
2
คำประกาศ
ขอสำคัญ
ใชตัวล็อค Kensington
24
8
ขอมูลผลิตภัณฑ
26
9
วิธีแกไขปญหา
28
2
3
10 ดัชนี
ผลิตภัณฑของคุณ
ภาพรวมผลิตภัณฑ
5
5
4
การใชทีวี
การเปด/ปดทีวี หรือเขาสโหมดแสตนดบาย
การเปลี่ยนชอง
การดูอุปกรณที่เชื่อมตออย
ปรับระดับเสียงทีวี
7
7
7
7
8
5
วิธีใชทีวีของคุณเ พิ่มเติม
9
การเขาสเมนูของทีวี
9
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
9
สรางและใชรายการชองที่ชื่นชอบ
12
ใชตัวตั้งเวลา
13
การใชล็อคการควบคุมเด็ก
13
ใชนาฬิกาของทีวี
14
ดูภาพถาย เลนเพลงและดูวิดีโอจากอุปกรณที่จัดเ
ก็บ USB
14
ใช Scenea เพื่อแสดงภาพเปนภาพพื้นหลังทีว 16
อัปเดตซอฟตแวรทีวี
17
เปลี่ยนการกำหนดคาทีวี
17
เริ่มตนการสาธิตทีวี
17
รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาของโรงงาน
18
6
การตั้งชองทีวี
การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ
การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา
เปลี่ยนชื่อชอง
จัดเรียงชองใหม
19
19
19
19
20
7
การเชื่อมตออุปกรณ
ขั้วตอดานหลัง
ชองเสียบดานขาง
เชื่อมตอคอมพิวเตอร
ใชการดูสองหนาจอ
เพิ่มอุปกรณ
การใชงาน Philips EasyLink
21
21
21
22
22
23
23
ภา ษา ไทย
3
30
TH
1
1 คำประกาศ
หรือกระบวนการประกอบใดๆ ที่ไมไดระบุไวในคมือ
นี้วาเปนสิ่งแนะนำใหกระทำหรืออนุญาตใหกระทำได
จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลงทันที
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V
สงวนลิขสิทธิ์
คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เครื่องหมายการค
าเปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips Electronics
N.V หรือเจาของรายนั้นๆ Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑเมื่อใดก็ไดโดยไมมีพันธะในการปรับ
เปลี่ยนการจัดสงลวงหนา
เนื้อหาในคมือนี้มีความเหมาะสมพอสำหรับการใชระ
บบตามวัตถุประสงคที่กำหนด หากมีการใชผลิตภัณฑ
โมดูล หรือขั้นตอนใดๆ ของอุปกรณนั้นเพื่อจุดประส
งคอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดระบุไว ในเอกสารฉบับนี้
จะตองมีการขอรับคำยืนยันวาผลิตภัณฑดังกลาวสามา
รถใชงานได และเหมาะสมกับการนำไปใชงานเพื่อจุ
ดประสงคอื่นใดนั้นกอน Philips ขอรับประกันวาเอกส
ารฉบับนี้ไมไดละเมิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา
และไมมีการรับประกันอื่นใดไมวาโดยชัดแจงหรือโด
ยปริยาย
Philips ไมมีสวนรับผิดชอบตอขอผิดพลาดใดๆ
ในเนื้อหาของเอกสารนี้รวมทั้งปญหาใดๆ ก็ตามที่เป
นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้ ขอผิดพลาดที่ไดแจงตอ
Philips จะไดรับการปรับแกและเผยแพรในเว็บไซตฝ
ายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด
การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตและจำห
นายผลิตภัณฑจำนวนมากที่มีผบริโภคเปนกลมเปาห
มาย โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถปลอยและรับคลื่
นแมเหล็กไฟฟาไดเชนเดียวกันกับอุปกรณอิเล็กทรอ
นิกทั่วไป
หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips
คือการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับ
ผลิตภัณฑของคุณ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย
และมาตรฐาน EMF ซึ่งตองใชในชวงเวลาการผลิตสำ
หรับผลิตภัณฑนั้นๆ
Philips มงมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และจำหนายผลิตภั
ณฑที่ไมมีผลในเชิงลบตอสุขภาพ Philips ยืนยันวาห
ากใชงานผลิตภัณฑตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม
ผลิตภัณฑเหลานั้นจะปลอดภัยตอการใชตามหลักฐาน
ที่ผานการทดสอบ
Philips มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF
และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให Philips
มีสวนรวมพัฒนามาตรฐานเพื่อนำมาใชกับผลิตภัณฑ
ลักษณะเฉพาะของจุดสี
ผลิตภัณฑ LCD นี้มีจุดสี (พิกเซล) จำนวนมาก
แมจุดสี 99.999% หรือมากกวานั้นของจุดสีทั้งหมดจ
ะทำงานไดตามปกติ จุดดำหรือจุดสวาง (แดง เขียว
หรือนเงิน) อาจปรากฏขึ้นไดบนจอภาพ ซึ่งถือเปนคุ
ณลักษณะโดยพื้นฐานของการแสดงผลประเภทดังกล
าว (ตามมาตรฐานการผลิตทั่วไป) และไมถือวาเปนกา
รทำงานผิดพลาด
การรับประกัน
ในผลิตภัณฑนี้ไมมีชิ้นสวนใดที่ผใชสามารถซอมแซม
ไดดวยตนเอง โปรดอยาเปดหรือถอดฝาเพื่อทำการใด
ๆ ภายในตัวผลิตภัณฑ ผที่สามารถซอมแซมผลิตภัณ
ฑนี้ได คือ ศูนยบริการและศูนยรับซอมอยางเปนทางก
ารของ Philips เทานั้น หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังก
ลาว จะทำใหการรับประกัน ไมวาตามที่ไดระบุไวหรือ
โดยปริยาย สิ้นสุดลง
การกระทำใดๆ ที่ระบุไวอยางชัดแจงในคมือ
นี้วาไมสามารถกระทำได ตลอดจนการแกไข
2
TH
ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการคาอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะ
เบียนถือเปนทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคาน
ั้นๆ
® Kensington และ Micro Saver เปนเครื่องหมา
ยการคาจดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO World
Corporation ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยระหวางการ
ขอจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
โลโก VESA, FDMI และ VESA Mounting
Compliant เปนเครื่องหมายการคาของ Video
Electronics Standards Association
สวนหนึ่งของซอฟตแวรนี้มีลิขสิทธิ์ © The FreeType
Project (www.freetype.org)
•
อานและทำความเขาใจคำแนะนำทั้งหมดกอนที่คุณจ
ะเริ่มใชทีวี กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพ
ลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม
มีผลใชงาน
ความปลอดภัย
•
ความเส ี ย่ งของการเก ิดไฟฟ าช อ็ ตหร ือ เพล ิ
งไหม !
• ห า มให  TV โดนฝนหร ือน 
ห า มวางภาชนะท ี ่ม ีของเหลว เช น
 แจก น
ั
ใกล ก บ
ั TV หากของเหลวน ั ้ นกระเด น
็ ห
ร ือหกใส  TV ให ถ อดปล ั ๊ กออกจาก TV
ทน
ั ท ี ต ิด ตอ Philips Consumer Care
เพ ื อ
่ ตรวจสอบ TV กอนเร ิ ่มใช 
• ห า มวาง TV ร โี มทคอนโทรล
หร ือ แบตเตอร ี ่ ใกล ก บ
ั เปลวไฟ
หร ือ แหลงกำเน ิดความร อ นใดๆ
รวมถ งึ แสงอาท ิตย โ ดยตรง
ในการป องก น
ั ประกายไฟ ควรให เ ท ีย
นไขหร ือ เปลวไฟอ ื ่นๆ อย
ห
 า งจาก TV
ร โี มทคอนโทรล และแบตเตอร ี ่เสมอ
•
•
•
ห า มใส ว ตั ถ ใุ ดๆ ลงในช อ งระบายความร อ
นหร ือช อ งท ี ่
เป ด ได อ ื ่นๆ ใน TV
• เม ื อ
่ มก
ี ารหม น
ุ TV
ต อ งแนใจวาสายไฟไม ต งึ หากสายไฟต งึ
อาจทำให ส ายไฟหล ดุ จากต วั เคร ื อ
่ ง
และทำให เ ก ิดประกายไฟ
ความเส ี ย่ งของการเก ิดไฟฟ าล ดั วงจรหร ือ เพ
ล งิ ไหม !
• ห า มให ร โี มทคอนโทรลหร ือ แบตเตอร ี โ่ ด
นฝน หร ือน  หร ือความร อ นส งู
• หล ก
ี เล ี ย่ งการกระแทกท ี ่ปล ั ๊ กไฟ
ปล ั ๊ กไฟท ี ่ช ำรุดอ
าจกอให เ ก ิดประกายไฟได 
•
•
•
ความเส ี ย่ งของการบาดเจ บ
็ หร ือความเส ียห
ายท ี ท
่ ีว ี !
• เม ื อ
่ ต อ งการยกและเคล ื อ
่ นย า ยท ีว ีท ี ่ม ี
น  หน กั เก ิน 55 ปอนด ควรม ผ
ี ย กสองคน

• เม ื อ
่ ต ั ้ งท ีว ีบนพ ื ้ นโต ะ
 ให ใ ช ข าต ั ้
งท ี ใ่ ห ม าเท า น ั ้ น ย ึดขาต ั ้ งก บ
ั ท ีว ใี ห
แ
 นนหนา วางท ีว ีไว บ
 นพ ื ้ นราบในระน
าบเด ีย วก น
ั เพ ื อ
่ ช ว ยรองร บ
ั น  หน กั ของ
ท ีว ีและขาต ั ้ ง
• เม ื อ
่ ต ั ้ งท ีว ีบนผน งั ให ใ ช เ ฉพาะต วั
ย ึด ต ิดผน งั ท ี ส
่ ามารถรองร บ
ั น  หน กั ข
องท ีว ีได  ต ิด ต ั ้ งต วั ย ึด เข า ก บ
ั ผน งั ซ
ึ ่งสามารถรองร บ
ั ท ั ้ งน  หน กั ของท ีว ี
และต วั ย ึดผน งั ได  Koninklijke Philips
Electronics N.V. ไม ข
 อร บ
ั ผ ิดชอบใดๆ
หากเก ิดอ บ
ุ ตั ิเหต ุ ได ร บ
ั บาดเจ บ
็
หร ืออ น
ั ตรายจากการต ิด ต ั ้ งต วั ย ึดผน งั
ท ี ไ่ ม ถ กู ต อ ง
ความเส ี ย่ งตอการบาดเจ บ
็ ของเด ก็ !ปฏ ิบ ตั ิต า
มข อ ควรระว งั เพ ื
อ
่ ป องก น
ั ไม ใ ห  TV ล ม ลงและทำให เ ด ก็ ๆ
ได ร บ
ั บาดเจ บ
็
• ห า มวาง TV บนพ ื ้ นผ ิวท ี ่ม ผ
ี า คล ม
ุ ห
ร ือ ว สั ด อุ ื ่นๆ ท ี ส
่ ามารถด งึ ออกได 
• ตรวจด ใู ห แ
 นใจวาไม ม ีช ิ ้ นส ว นของ TV
ยืน
่ ออกมาจากขอบม ม
ุ
• ห า มวาง TV บนเฟอร น
 ิเจอร ท
 ี ่ม ค
ี วามส ู
งมาก (เช น
 ช ั ้ นหน งั ส ือ) โดยไม ม ก
ี ารย
ึดท ั ้ งเฟอร น
 ิเจอร แ
 ละ TV เข า ก บ
ั กำแพ
งหร ือส ว นรองร บ
ั ท ี ่เหมาะสม
• อธ ิบ ายให เ ด ก็ ๆ เข า ใจเก ี ย่ วก บ
ั อน
ั ตราย
ท ี ่เก ิดข ึ ้ นเม ื อ
่ ปน
 ข ึ ้ นไปบนเฟอร น
 ิเ
จอร เ พ ื อ
่ ให ถ งึ TV
ความเส ี ย่ งของความร อ นส งู ! ห า มต ิด ต ั ้ ง
TV ในพ ื ้ นท ี ่ท ี ่จำก ดั และควรให ม ีพ ื ้ นท
ี ่เหล ือรอบท ีว ีอย า งน อ ย 4 น ิ ้ ว เพ ื อ
่ ให  TV
ระบายความร อ นจากต วั เคร ื อ
่ งได  ตรวจด ใู ห แ

นใจวาผ า ม า นหร ือ ว ตั ถ อุ ื ่นๆ ไม บ
 งั ช อ งระบา
ยอากาศบนท ีว ี
ความเส ี ย่ งตอความเส ียหายท ี ่ม ีต อ ท ีว ี !
กอนท ี ค
่ ณ
ุ จะเช ื อ
่ มตอท ีว ก
ี บ
ั เต า เส ียบ
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา แรงด น
ั ไฟฟ าตรงก บ
ั คาท ี
อ
่ บ
 ยนด
 า นหล งั ของท ีว ี อย า เช ื อ
่ มตอท ีว ก
ี บ
ั เต
า เส ียบหากคา แรงด น
ั ไฟฟ าแตกตา งก น
ั
ความเส ี ย่ งตอการบาดเจ บ
็ เพล งิ ไหม 
หร ือความเส ียหายของสายไฟ!
ห า มวางท ีว ีหร ือ ว ตั ถ ใุ ดๆ บนสายไฟ
TH
3
ภา ษา ไทย
2 ขอสำคัญ
•
•
•
•
•
เพ ื อ
่ ให ป
 ลดการเช ื อ
่ มตอสายไฟของท ีว ีออก
จากเต า เส ียบได ง า ยข ึ ้ น ตรวจด ใู ห แ
 นใจวาค
ณ
ุ เข า ถ งึ สายไฟได ท
 กุ เม ื อ
่
เม ื อ
่ คณ
ุ ปลดการเช ื อ
่ มตอสายไฟ
ให ด งึ ท ี ่ต วั ปล ั ๊ ก อย า ด งึ ท ี ส
่ าย
ถอดสายท ีว ีออกจากเต า เส ียบไฟแ
ละเสาอากาศกอนท ี ่จะม ีพ าย ฝ
ุ นฟ
าคะนอง ขณะเก ิดพาย ฝ
ุ นฟ าคะนอง
อย า ส มั ผ สั ส ว นหน ึ ่งส ว นใดของท ีว ี สายไฟ
หร ือสายของเสาอากาศ
ความเส ี ย่ งตออ น
ั ตรายเก ี ย่ วก บ
ั การได ย ิน !
หล ก
ี เล ี ย่ งการใช ห
 ฟ
ู งหร ือ เฮดโฟนในระด บ
ั เ
ส ีย งท ี ส
่ งู หร ือฟ งตอ เน ื อ
่ งนานๆ
หากม ก
ี ารขนย า ยท ีว ี ในอ ณ
ุ หภ ูม ิท ี ่ต  กวา
5°C ให ย กท ีว ีออกจากบรรจ ภ
ุ ณ
ั ฑ  และรอจ
นกวาอ ณ
ุ หภ ูม ิของท ีว ีตรงก บ
ั อณ
ุ หภ ูม ิห อ ง
กอนการเช ื อ
่ มตอท ีว ีเข า ก บ
ั เต า เส ียบไฟ
การดูแลรักษาจอภาพ
•
•
•
•
•
หล ก
ี เล ี ย่ งการเป ด ภาพน ิ ่งค า งไว  ภาพน ิ
่งค ือภาพท ี ่เป ด ค า งไว บ
 นหน า จอนานเก ิน
ไป ต วั อย า งเช น
 : เมน บ
ู นหน า จอ แถบส ีดำ
และการแสดงเวลา หากค ณ
ุ จำเป น
 ต อ งเป ด ภ
าพค า งไว บ
 นหน า จอ ให ล ดความเข ม และควา
มสวา งของจอภาพลง เพ ื อ
่ ไม ใ ห ห
 น า จอเก ิดค
วามเส ียหาย
ถอดปล ั ๊ กออกจากท ีว ก
ี อ นทำความสะอาด
ทำความสะอาดท ีว ีและกรอบด ว ยผ า ม
น
ห า มใช ส ารอ ื ่นๆ เช น
 แอลกอฮอล น  ยาทำคว
ามสะอาดในคร วั เร ือนหร ือน  ยาเคม ก
ี บ
ั ท ีว ี
ความเส ี ย่ งตอความเส ียหายท ี ่ม ีต อ หน า จอท
ีว ี ! ห า มส มั ผ สั ด น
ั ถ ู หร ือกระแทกท ี ่หน า จอ
ด ว ยว ตั ถ ใุ ดๆ ก ต็ าม
ในการหล ก
ี เล ี ย่ งความผ ิด เพ ี ้ ยนหร ือส ีซ ีดจ
าง ให เ ช ด็ หยดน  บนเคร ื อ
่ งออกโดยเร ว็ ท ี ส
่ ดุ
การรีไซเคิล
4
TH
ผล ิตภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ ใช ว สั ด แ
ุ ละส ว นประกอบท ี ่ม ค
ี ุ
ณภาพส งู ในการผล ิต และสามารถนำไปร ีไซเค ิล
หร ือนำกล บ
ั มาใช ใ หม ไ ด 
ผล ิตภ ณ
ั ฑท
 ี ่ม ีส ญ
ั ล กั ษณร ป
ู ถ งั ขยะและม ก
ี าก
บาทข ีดท บ
ั อย
 ค ือผล ิตภ ณ
ั ฑท
 ีอ
่ ภย ายใต

ข อ บ งั ค บ
ั
European Directive 2002/96/EC:
ห า มท ิ ้ งผล ิตภ ณ
ั ฑ ร วมก บ
ั ขยะจากคร วั เร ือน
โปรดศ กึ ษากฎข อ บ งั ค บ
ั ท อ งถ ิ ่นวา ด ว ยการแยกเก ็
บผล ิตภ ณ
ั ฑ ไ ฟฟ าและอ ิเล ก็ ทรอน ก
ิ ส  การท ิ ้ งผ
ล ิตภ ณ
ั ฑท
 ี ่เส ื อ
่ มสภาพอย า งถ กู ว ิธ ีจะช ว ยป องก ั
นไม ใ ห เ ก ิดผลกระทบในทางลบตอส ิ ่ง แวดล อ มแล
ะส ขุ ภาพได 
ผล ิตภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ ม ีแบตเตอร ี ่ภายใต  European
Directive 2006/66/EC ซ ึ ่งไม ส ามารถท ิ ้ งรวมก
บ
ั ขยะจากคร วั เร ือนได 
โปรดศ กึ ษากฎข อ บ งั ค บ
ั ท อ งถ ิ ่นวา ด ว ยการแยกเก ็
บแบตเตอร ี ่ การท ิ ้ งแบตเตอร ี อ
่ ย า งถ กู ว ิธ ีจะช ว
ยป องก น
ั ไม ใ ห เ ก ิดผลกระทบในทางลบตอส ิ ่ง แวดล 
อมและส ขุ ภาพได 
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา
และยินดีตอนรับส Philips! เพื่อใหไดรับการบริก
ารจากฝายสนับสนุนอยางเต็มรูปแบบจาก Philips
ใหจดทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.
com/welcome
รีโมทคอนโทรล
1
2
3
4
5
6
7
29
28
27
26
25
ภาพรวมผลิตภัณฑ
8
9
ในบทนี้จะกลาวถึงภาพรวมของการควบคุมและฟงกชั
นการใชงานทั่วไป
ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ
ภา ษา ไทย
3 ผลิตภัณฑของคุณ
10
11
12
13
14
15
16
24
4
3
17
23
18
2
19
1
20
a
POWER: เป ด หร ือป ด ท ีว ี การป ด ท ีว ี
ไม สมบ ูรณ แม ว า จะถอดปล ก
 แล ว ก ต
็ าม
21
22
b P/CH +/- : สล บ
ั ไปย งั ช องถ ด
ั ไปหร ือก อนห
น า
c
SOURCE: เล ือกอ ุปกรณท ี เ่ ช ื อ
่ มต อ
d VOLUME +/- : เพ ิ ม
่ หร ือลดระด บ
ั เส ียง
a
(เป ด สแตนด บ
 าย)
สล บ
ั ท ีว ี เป น
 โหมดสแตนดบ าย
หากเป ด ท ีว ี
• เป ด ท ีว ี หาก ท ีว ี อย
ใ นโหมดสแตนด

บ าย
•
TH
5
b
TELETEXT
สล บ
ั เพ ื อ
่ เป ด /ป ด เทเลเท ก็ ซ 
r CH +/- (ช อง +/-)
สล บ
ั ไปย งั ช อ งถ ดั ไปหร ือกอนหน า
c
SOURCE
เล ือกอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ
s
FORMAT
เล ือกร ป
ู แบบภาพ
d ปุม
่ สี
เล ือกงานหร ือ ต วั เล ือก
t 0-9 (ป ุ ม
่ ต วั เลข)
เล ือกช อ งหร ือการต ั ้ งคา
e SLEEP
ต ั ้ งคาการด ีเลย ห
 ล งั จากท ี ่ ท ีว ี
สล บ
ั เป น
 โหมดสแตนดบ าย
u
PICTURE (Smart picture)
เป ด เมน ู Smart picture
v
SOUND (Smart Sound)
เป ด เมน ู Smart Sound
w
+/- (ระด บ
ั เส ียง +/-)
เพ ิ ่มหร ือลดระด บ
ั เส ีย ง
x
BACK A/CH
กล บ
ั ห
สน า จอกอนหน า
สล บ
ั ระหวา งช อ งป จ จ บ
ุ น
ั และช อ งท ี ่ร บ
ั ชมค
ร ั ้ งลาส ดุ
y
BROWSE
แสดงแมทร ก
ิ ซช
 อ ง
f DUAL
เปล ี ย่ นโหมดสเตอร โิ อและสเตอร โิ อ
Nicam เป น
 โมโน เล ือกภาษาแรก (หน า จอ
I) หร ือภาษาท ี ส
่ อง (หน า จอ II)
ในโปรแกรมสองภาษา
g
(หน า หล ก
ั )
สล บ
ั เพ ื อ
่ เป ด /ป ด เมน ห
ู น า หล กั
h
OPTIONS
เข า ถ งึ ต วั เล ือกท ี ่เก ี ย่ วก บ
ั ก ิจกรรมหร ือการเ
ล ือกป จ จ บ
ุ น
ั
i OK
ย ืน ย น
ั การป อนหร ือการเล ือกแสดงแมทร ก
ิ
ซช
 อ ง
j
(ป ุ ม
่ นาว ิเกต)
เล ือกด ูเมน ตู า งๆ
k
INFO
แสดงข อ ม ลู เก ี ย่ วก บ
ั โปรแกรม ถ า ม ี
l
(ย อ นกล บ
ั )
คน
 หาย อ นกล บ
ั
m
(ไปข า งหน า )
คน
 หาไปข า งหน า
n
(เล น
 /หย ุดช ั ว่ คราว)
เร ิ ่ม เลน แผ น
 ด ิสก หย ดุ ช ั ่วคราว หร ือ เร ิ ่ม เล
น
 แผ น
 ด ิสกต อ
o
(บ น
ั ทก
ึ )
เร ิ ่มหร ือหย ดุ การบ น
ั ท กึ ว ิด โี อ
p
(หย ุด)
หย ดุ เลน แผ น
 ด ิสก
q
(ป ด เส ียง)
ป ด เส ีย งหร ือค ืนคา เอาต พ
 ตุ เส ีย ง
6
TH
z SCENEA (พ ื ้ นหล งั )
แสดงภาพพ ื ้ นหล งั บนหน า จอท ีว ี
{ DEMO
สล บ
ั เพ ื อ
่ เป ด /ป ด เมน กู ารสาธ ิต
| TV
สล บ
ั กล บ
ั ไปท ี ่แหลงท ี ่ม าของเสาอากาศจากโ
หมด EasyLink
}
INCR. SURR
เป ด ใช ง าน Incredible Surround สำหร บ
ั
แหลงท ี ่ม าแบบสเตอร โิ อ เป ด ใช ง านโหมด
Spatial สำหร บ
ั แหลงท ี ่ม าแบบโมโน
4 การใชทีวี
การเปลี่ยนชอง
สวนนี้ชวยใหคุณใชงานฟงกชันพื้นฐานของทีวี
ภา ษา ไทย
การเปด/ปดทีวี
หรือเขาสโหมดแสตนดบาย
•
การเป ด เคร ื อ
่ ง
 กด

• หากไฟแสดงโหมดสแตนดบ ายป ด อย
POWER ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
• หากไฟแสดงโหมดสแตนดบ ายเป น
 ส ีแดง กด
(เป ด สแตนด บ
 าย) ท ี ร่ โี มทคอนโทรล
การสล บ
ั ไปท ี โ่ หมดสแตนด บ
 าย
• กด (เป ด สแตนด บ
 าย) บทร โี มทคอนโทรล
» ไฟแสดงโหมดสแตนดบายเปลี่ยนเปนสีแดง
•
•
•
หมายเหตุ
• เม ื ่อค ณ
ุ ใช ร ายการโปรด ค ณ
ุ สามารถเล ือ
กช อ งเหลาน ั ้ นได ใน รายการ (โปรดด ท
ู ี่
‘เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบ’ ในหน า 12)
การป ด เคร ื อ
่ ง
• กด POWER ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
» ไฟแสดงโหมดสแตนดบายดับ
เคล็ดลับ
กด BACK A/CH บนร โี มทคอนโทรลเพ ื อ
่
กล บ
ั ไปย งั ช อ งท ี ่ร บ
ั ชมกอนหน า น ี ้
กด CH +/- ท ี ่ร โี มทคอนโทรลหร ือ P/CH
+/- ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
กด OK เพ ื อ
่ ใช แ
 มทร ก
ิ ซช
 อ ง
ป อนหมายเลขช อ งโดยใช  ป ุ ม
่ ต วั เลข
การดูอุปกรณที่เชื่อมตออย
• แม ว า ท ีว ีของค ณ
ุ จะใช ป
 ร ิม าณกระแสไฟน อ ยมา
กในโหมดสแตนด บ
 าย ก ย็ งั ต อ งม ีก ารใช พ
 ล งั งาน
เม ื ่อไม ไ ด ใช เ คร ื ่อ งเป น
 เวลานานๆ ให ถ อดสายไฟ
ท ี ่ท ีว ีออกจากเต า เส ีย บไฟ
ใชปุ่มแหลงที่มา
หมายเหตุ
• หากค ณ
ุ ไม ส
 ามารถหาร โี มทคอนโทรลและต อ งการเ
ป ด ท ีว ีจ ากโหมดสแตนด บ
 าย กด
P/CH +/- ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
1
กด SOURCE
» รายการแหลงที่มาจะปรากฏขึ้น
TH
7
2
กด
ย 
3
กด OK เพ ื อ
่ ด อู ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ
หร ือ
เพ ื อ
่ เล ือกอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตออ
ใชเมนูหลัก
หมายเหตุ
ุ สามารถเพ ิ ่มอ ป
ุ กรณใหม ใ นเมน ห
ู ล กั เพ ื อ
่
• คณ
ให ง า ยตอ การเข า ใช 
1
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
2
กด
3
กด OK เพ ื อ
่ ด อู ป
ุ กรณท ี ่ต อ อย
ท
  ี ่ท ีว ีของค ณ
ุ
เพ ื อ
่ เล ือกอ ป
ุ กรณ
ปรับระดับเสียงทีวี
การเพ ิ ม
่ หร ือลดระด บ
ั เส ียง
• กด +/• กด VOLUME +/- ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
การป ด หร ือเป ด เส ียง
• กด เพ ื อ
่ ป ด เส ีย ง
• กด อ ก
ี คร ั ้ งเพ ื อ
่ เป ด เส ีย ง
8
TH
วิธีใชทีวีของคุณเ
พิ่มเติม
การเขาสเมนูของทีวี
เคล็ดลับ
• หล งั จากเล ือก [Add new device] ให ท
 ำตามคำแน
ะนำบนหน า จอเพ ื ่อ เล ือกอ
ป
ุ กรณและข ั ้ วตอท ี ่ถ กู ต อ ง.
ลบอุปกรณออกจากเมนูหลัก
เมนูชวยใหคุณตั้งชอง เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
และเขาสคุณสมบัติอื่นๆ
หากอ ป
ุ กรณไ ม ไ ด ต อ ก บ
ั ท ีว ี
ให ล บออกจากเมน ห
ู ล กั
1
กด
การเขาสเมนูหลัก
2
กด
เมน ห
ู ล กั ให ค ณ
ุ เข า อสป
ุ  กรณท ี ่เช ื อ
่ มตออย
 เปล
 ี ย่ นก
ารต ั ้ งคาภาพและเส ีย ง และใช ค ณ
ุ สมบ ตั ิอ ื ่นๆ
3
กด OPTIONS
» รายการ [ถอดอุปกรณ] จะปรากฏขึ้น
4
กด OK และเล ือก [ลบออก] เพ ื อ
่ ลบอ ป
ุ กรณ
» อุปกรณที่เลือกถูกลบจากเมนูหลัก
1
เพิ่มอุปกรณ์
เพ ื อ
่ เล ือกอ ป
ุ กรณท ี ่จะลบ
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
กด (หน า หล ก
ั )
» หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น
รับชมรายการทีวี
(หน า หล ก
ั )
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงใหเหมาะกับความตองก
ารคุณ คุณสามารถใชการตั้งคาที่กำหนดไวลวงหนาห
รือเปลี่ยนการตั้งคาเอง
เซ็ตอัพ
ใชตัวชวยการตั้งคา
ใช ต วั ช ว ยการต ั ้ งคา เพ ื อ
่ แนะนำการต ั ้ งคาภาพแ
ละเส ีย งท ี ่ด ีท ี ส
่ ดุ
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือกและเล ื อ
่ นด ูเมน ตู อ ไปน ี ้
• [ร บ
ั ชมรายการท ีว ี ]สล บ
ั กล บ
ั ไปท ี ่แห
ลงท ี ่ม าเสาอากาศหากเล ือกแหลงท ี ่ม
าอ ื ่นไว 
็ อพ
ั ]เข า เสมน
 ท
ู ีอ
่ นญ
ุ าตให ค ณ
ุ เปล ี
• [เซ ต
ย่ นการต ั ้ งคาภาพ เส ีย ง และ TV อ ื ่นๆ
่ อ ุปกรณ]เพ ิ ่มอ ป
ุ กรณใหม ใ นเมน ู
• [เพ ิ ม
หน า หล กั .
3
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั ส ิ ่งท ี ค
่ ณ
ุ เล ือก
4
กด
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออก
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ภาพ] >
[ต วั ช ว ยต ั ้ งคา ]
3
กด OK
» เมนู [ตัวชวยตั้งคา] ปรากฏขึ้น ทำตามคำ
แนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกการตั้งคาภาพท
ี่คุณตองการ
(หน า หล ก
ั )
การใช Smart picture
การใช  Smart picture เพ ื อ
่ ใช ก ารต ั ้ งคาภาพท ี ก่
ำหนดลว งหน า
1
กด PICTURE
» เมนู [Smart picture] ปรากฏขึ้น
TH
9
ภา ษา ไทย
5
2
3
กด เพ ื อ
่ เล ือกหน ึ ่งในการต ั ้ งคา Smart
picture ตอไปน ี ้
• [ส ว นบ ุคคล]แสดงการต ั ้ งคาภาพส ว นต ั
วท ี ก่ ำหนดเอง
• [สดใส]การต ั ้ งคาภาพเพ ิ ่ม เต ิม
• [มาตรฐาน]ปร บ
ั การต ั ้ งคาภาพท ี ่เหม
าะก บ
ั สภาพแวดล อ มและประเภทว ิด โี อ
มากท ี ส
่ ดุ
• [ภาพยนตร ] ใช ก ารต ั ้ งคาภาพท ี ่น า จะเ
หมาะก บ
ั การด ูภาพยนตร 
• [เกม]ใช ก ารต ั ้ งคาภาพท ี ่เหมาะก บ
ั การ
เลน เกมท ี ่เคล ื ่อนไหวรวดเร ว็
• [ประหย ด
ั พล งั งาน]ใช ก ารต ั ้ งคาภาพ
ท ี ใ่ ช พ
 ล งั งานต 
•
•
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั ส ิ ่งท ี ค
่ ณ
ุ เล ือก
» การตั้งคา Smart picture
ที่เลือกไวจะมีผลใชงาน
•
•
ปรับการตั้งคาภาพดวยตนเอง
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ภาพ]
» เมนู [ภาพ] ปรากฏขึ้น
3
กด
เพ ื อ
่ เล ือกจากการต ั ้ งคา ตอไปน ี ้ แ
ละปร บ
ั แตง:
• [Smart picture] : เข า กสารต
 ั ้ งคา
Smart picture ท ี ก่ ำหนดไว 
• [ความเข ม
 ภาพ] :
ปร บ
ั ความเข ม ของความสวา ง คงคาส ีท ี ่เ
ข ม ไว โ ดยไม เ ปล ี ย่ นแปลง
• [ความสวา งภาพ] : ปร บ
ั ความเข ม และร
ายละเอ ีย ดของส ว นท ี ่เข ม
• [ส ี ] : ปร บ
ั ความอ ิ ่ม ต วั ของส ี
• [โทนส ี ] : ชดเชยความผ น
ั แปรของส ใี นก
ารส ง ส ญ
ั ญาณท ี ่เข า รห สั NTSC
• [ความคมช ด
ั ] : ปร บ
ั เปล ี ย่ นระด บ
ั ความ
คมช ดั ของรายละเอ ีย ดตา งๆ ในภาพ
• [ลดจ ุดรบกวน] :
กรองและลดความเบลอในภาพ
• [อ ุณหภ ม
ู ิส ี ] : ให ส โี ทนส ม
หร ือโทนน  เง ิน ในภาพมากข ึ ้ น
• [Pixel Plus HD] : ปร บ
ั ความละเอ ีย ดพ ิ
กเซลเพ ื อ
่ ให เ หมาะก บ
ั พก
ิ เซลโดยรอบ
ให ภ าพท ี ส
่ วา งและความละเอ ีย ดส งู
• [ความคมช ด
ั ข ั ้ นส ูง] :
ม ีเฉพาะในบางร
น
 เท า น ั ้ น
10
TH
•
(หน า หล ก
ั )
เป ด ใช ค วามคมช ดั ท ี ส
่ งู โดยเฉพาะเส น

และคอนท วั ร ใ นภาพ
 ไดนาม ก
ิ ] : ปร บ
ั ความเ
• [ความเข ม
ข ม ในภาพอ ตั โนม ตั ิ
ิ แบ ค
็ ไลท ] : ปร บ
ั ความส
• [ไดนาม ก
วา งของแบ ค็ ไลต ท
 ีว ีเพ ื อ
่ ให เ หมาะ
กบ
ั สภาพแสง
ั ปร ุงส ี ] : ทำให ส ีสดใสและป
• [ปร บ
รบ
ั ความละเอ ีย ดของรายละเอ ีย ดส ี
คณ
ุ สามารถสล บ
ั เป ด หร ือป ด ค ณ
ุ ส
มบ ตั ิน ี ้ ได 
[โหมด PC] : ปร บ
ั ความต ั ้ งคาภาพเม ื
อ
่ ตอพ ีซ ก
ี บ
ั ท ีว ี
[เซนเซอร ว ด
ั แสง] : ปร บ
ั การต ั ้ งคาภา
พแบบไดนาม ก
ิ เพ ื อ
่ ให ต รงก บ
ั สภาพแสง
[ร ป
ู แบบภาพ] : เปล ี ย่ นร ป
ู แบบภาพ
[เล ื อ
่ นภาพแนวนอน] : ปร บ
ั แนวนอน
ของภาพสำหร บ
ั อ ินพ ตุ PC-VGA หร ือ
HD
[เล ื อ
่ นภาพแนวต ั ้ ง] : ปร บ
ั แนวต ั ้ ง
ของภาพสำหร บ
ั อ ินพ ตุ PC-VGA หร ือ
HD
การเปลี่ยนรูปแบบภาพ
1
กด FORMAT
» แถบรูปแบบภาพปรากฏขึ้น
2
กด เพ ื อ
่ เล ือกร ป
ู แบบภาพ
» รูปแบบภาพที่เลือกถูกเปดใชงาน
3
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั ส ิ ่งท ี ค
่ ณ
ุ เล ือก
ขอมูลสรุปของรูปแบบภาพ
การต ั ้ งคาภาพตอไปน ี ้ สามารถกำหนดคาได 
หมายเหตุ
• ข ึ ้ นอย
ก บ
ั ร ป
ู แบบของแหลงท ี ่ม าของภาพ
การต ั ้ งคา ภาพบางอย า งอาจไม ม
 ใี ห เ ล ือก
[ขยายคำบรรยาย]
แสดงภาพ 4:3 บนหน า จอเต ม็
พร อ มคำบรรยาย โดยส ว นบน
ของภาพจะถ กู ต ดั ออก
[ขยาย 14:9]
(ไม ม ใี นโหมด HD และ PC)
สเกลร ป
ู แบบ 4:3 ถ งึ 14:9
[ขยาย 16:9]
(ไม ม ใี นโหมด HD และ PC)
สเกลร ป
ู แบบ 4:3 ถ งึ 16:9
[ไวดส กร ี น]
ย ืดร ป
ู แบบ 4:3 คลาสส ก
ิ เป น

16:9
[ไม ไ
 ด จ ด
ั ระด บ
ั ]
สำหร บ
ั โหมด HD และ
PC เท า น ั ้ น และในโ
มเดลท ี ่เล ือกเท า น ั ้ น
ให ค วามคมช ดั ส งู ส ดุ อาจม
ก
ี ารผ ิด เพ ี ้ ยนบ า งเน ื อ
่ งจา
กระบบของการกระจายส ญ
ั
ญาณ ต ั ้ งความละเอ ีย ด PC
ของค ณ
ุ เป น
 โหมดจอกว า งเพ ื
อ
่ ผลล พ
ั ธ ส งู ส ดุ
ใช Smart sound
ใช  Smart sound เพ ื อ
่ ใช ก ารต ั ้ งคา เส ีย งท ี ก่ ำห
นดลว งหน า
1
กด SOUND
» เมนู [Smart sound] ปรากฏขึ้น
2
กด เพ ื อ
่ เล ือกหน ึ ่งในการต ั ้ งคา Smart
sound
• [มาตรฐาน]ปร บ
ั การต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่เห
มาะก บ
ั สภาพแวดล อ มและประเภทเส ีย
งมากท ี ส
่ ดุ
• [ข า ว]ใช ก ารต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่เหมาะก บ
ั เส ี
ยงท ี พ
่ ดู เช น
 ข า ว
• [ภาพยนตร ] ใช ก ารต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่น า จะ
เหมาะก บ
ั การด ูภาพยนตร 
• [ส ว นบ ุคคล]ใช ก ารต ั ้ งคาท ี ก่ ำหนดใน
เมน ูเส ีย ง
3
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั ส ิ ่งท ี ค
่ ณ
ุ เล ือก
» การตั้งคา Smart sound
ที่เลือกไวจะมีผลใชงาน
ภา ษา ไทย
[ขยายพ ิเศษ]
(ไม ม ใี นโหมด HD และ PC)
ลบแถบส ีดำท ี ่ด า นข า งของก
ารแพรภาพ 4:3 ม ก
ี ารผ ิด เพ
ี ้ ยนเล ก็ น อ ยมาก
[4:3]
แสดงร ป
ู แบบ 4:3 คลาสส ก
ิ
การปรับคาเสียง
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [เส ียง]
» เมนู [เสียง] ปรากฏขึ้น
3
กด
เพ ื อ
่ เล ือกและปร บ
ั แตง
• [Smart sound] : เข า กสารต
 ั ้ งคา Smart
sound ท ี ก่ ำหนดไว 
• [เบส] : ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งเบส
• [เส ียงส ูงส ุด] : ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งแหลม
• [ระด บ
ั เส ียง] : ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
• [ปร บ
ั เส ียงซ า ยขวา] : ปร บ
ั ความสมด ลุ
ของลำโพงด า นขวาและซ า ยให เ หมาะก บ
ั
ตำแหนงการร บ
ั ฟ งของค ณ
ุ
• [Dual I-II] : เล ือกภาษาของเส ีย ง หากเ
ปน
 การกระจายส ญ
ั ญาณแบบเส ีย งค

• [ลำโพงท ีว ี ] : ต ั ้ งลำโพงท ีว ีเป น
 เป ด ห
ร ือป ด หร ือ เส ีย งเอาต พ
 ตุ ไปย งั อ ป
ุ กรณ
EasyLink [EasyLink] ต อ งเป ด ใช ใ นเมน ู
[Preferences] เพ ื อ
่ ทำให ม ีเมน ู
[ลำโพงท ีว ี ]
• [เส ียงรอบท ศ
ิ ทาง] : เป ด ใช เ ส ีย ง
Spatial
• [เส ียงของห ฟ
ู ง] :
ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งเฮดโฟน
• [เส ียงอ ต
ั โนม ต
ั ิ ] : ลดการเปล ี ย่ นระด ั
บเส ีย งอ ตั โนม ตั ิ เช น
 เม ื อ
่ เปล ี ย่ นช อ ง
เม ื อ
่ เป ด ใช  จะให ร ะด บ
ั เส ีย งท ี ค
่ งท ี ่
ขึ ้น
• [ชดเชยระด บ
ั เส ียง] : แก  ไขความแต
กตา งของระด บ
ั เส ีย งระหวา งช อ งท ีว ีแ
(หน า หล ก
ั )
TH
11
2
กด
ปรด
3
กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
สรางและใชรายการชองที่ชื่น
ชอบ
4
กด
5
กด OK
» รายการที่ชื่นชอบจะปรากฏ
คุณสามารถสรางรายการชองทีวีที่ชื่นชอบของคุณแ
ละสถานีวิทยุ เพื่อใหคุณสามารถคนหาชองเหลานั้น
ไดงาย
6
กด เพ ื อ
่ เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบท ี ่จะเพ ิ ่
มช อ งลงในรายการน ั ้ น
7
กด OK
» ชองจะถูกเพิ่มในรายการที่ชื่นชอบ
ละอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ ด ว ย (สล บ
ั ไปท ี ่
อป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตออย
เม ื ่อปร บ
ั [Delta
volume])
เคล็ดลับ
เพ ื อ
่ เล ือก [ต ั ้ งเป นช องโปรด]
เคล็ดลับ
• คณ
ุ สามารถสร า งและเก บ
็ รายการท ี ่ช ื ่นชอบในท ีว
ีได ส งู ส ดุ ส ี ่ช อ ง
เพ ื อ
่ เล ือกช อ งท ี ่จะเพ ิ ่มในรายการโ
• เม ื ่อร บ
ั ชม TV กด
OPTIONS >
[ต ั ้ งเป นช องโปรด] เพ ื ่อบ น
ั ท ึกช อ งป จ จ บ
ุ น
ั ลงใ
นรายการท ี ่ช ื ่นชอบ
เลือกรายการที่ชื่นชอบ
ลบชองออกจากรายการที่ชื่นชอบ
หมายเหตุ
1
เม ื อ
่ รบ
ั ชม TV กด OK เพ ื อ
่ แสดงตารางช อ ง
2
กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
3
กด OK เพ ื อ
่ เล ือก [แสดงช องโปรด]
» รายการที่ชื่นชอบจะปรากฏ
4
กด
5
กด OK
» เฉพาะชองในรายการที่ชื่นชอบจะปรากฎใ
นตารางชอง
เพ ื อ
่ เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบ
เพิ่มชองในรายการที่ชื่นชอบ
เคล็ดลับ
• ดท
ู กุ ช อ งกอนเพ ิ ่ม ช อ งในรายการท ี ่ช ื ่นชอบ
1
12
เม ื อ
่ ดท
ู ีว ี สล บ
ั ไปท ี ่ช อ งท ี ค
่ ณ
ุ ต อ งการเพ
ิ ่มใน รายการ (โปรดด ท
ู ี ่ ‘การเปล ี ย่ นช อ ง’
ในหน า 7 )ท ี ่ช ื ่นชอบ
TH
• เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบเพ ื ่อ แก  ไข กอนลบช อ ง
1
เม ื อ
่ รบ
ั ชม TV กด OK เพ ื อ
่ แสดงตารางช อ ง
2
กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
3
กด OK เพ ื อ
่ เข า ส[แสดงช

องโปรด].
4
กด เพ ื อ
่ เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบ และกด
OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั ต วั เล ือก
5
กด
เพ ื อ
่ เล ือกช อ งท ี ค
่ ณ
ุ ต อ งการลบออก
จากรายการ
6
กด
7
กด
8
กด OK
» ชองจะถูกลบออกจากรายการที่ชื่นชอบ
OPTIONS
เพ ื อ
่ เล ือก [ลบออกจากช องโปรด]
ใชตัวตั้งเวลา
คุณสามารถตั้งตัวตั้งเวลาเพื่อเปดทีวีหรือไปที่สแตนดบ
ายตามเวลาที่ระบุ
การปดทีวีใหอยในโหมดสแตนดบายโดยอัตโนม
ัติ (ตั้งเวลาปด)
เคล็ดลับ
• เล ือก [ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ] > [เป ด ใช งาน] >
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด จะป ด ท ีว ีของค ณ
ุ ให อ ใ ยนโหมดสแต

นดบ ายหล งั จากครบเวลาท ี ่ต ั ้ งไว 
เคล็ดลับ
• คณ
ุ สามารถป ด ท ีว ีของค ณ
ุ กอนถ งึ เวลา หร ือ ต ั ้ งเว
[ป ด
 ] เพ ื ่อป ด การใช ง าน
[ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด
 ]
• เม ื ่อ [ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ] เป น [ป ด ] จะเล ือก
[เป ด
 ใช งาน] ได เ ท า น ั ้ น
• ต ั ้ งคานาฬ ิก า TV กอนเป ด ใช ง าน
[ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด
 ] คณ
ุ สมบ ตั ิ
ลาป ด ใหม ข
 ณะท ี ่เคร ื ่อ งกำล งั น บ
ั ถอยหล งั ได 
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ]>
[ค ุณสมบ ต
ั ิ ] > [ต ั ้ งเวลาป ด ]
» เมนู [ตั้งเวลาปด] ปรากฏขึ้น
3
4
(หน า หล ก
ั )
กด เพ ื อ
่ ต ั ้ งเวลาป ด
» ตัวตั้งเวลาปดตั้งไดสูงสุด 180 นาที
โดยเพิ่มทีละหานาที หากตั้งเปนศูนยนาที
ตัวตั้งเวลาปดจะหยุดทำงาน
กด OK เพ ื อ
่ เป ด ใช ง านต วั ต ั ้ งเวลาป ด
» ทีวีของคุณจะอยในโหมดสแตนดบายหลังจา
กครบเวลาที่ตั้งไว
การใชล็อคการควบคุมเด็ก
คุณสามารถปองกันเด็กของคุณจากการดูบางรายการห
รือบางชองไดโดยการล็อคการควบคุมทีวี
ตั้งหรือเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ]>
[ค ุณสมบ ต
ั ิ ] > [เปล ี ย
่ น/ต ั ้ งรห ส
ั ]
» เมนู [เปลี่ยน/ตั้งรหัส] ปรากฏขึ้น
3
ป อนรห สั พร อ ม ป ุ ม
่ ต วั เลข
» ขอความปรากฏเพื่อยืนยันวารหัสของคุณถูก
สรางหรือเปลี่ยนแปลง
การเปดทีวีโดยอัตโนมัติ (ตั้งเวลาเปด)
คณ
ุ สามารถเป ด ท ีว ีจากจากโหมดสแตนดบ ายในช
อ งท ี ก่ ำหนดไว ต ามเวลาท ี ่ต ั ้ งไว 
(หน า หล ก
ั )
เคล็ดลับ
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ]>
[ค ุณสมบ ต
ั ิ] >
[ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ]
3
กด
4
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เป ด ใช งาน]
และต ั ้ งว น
ั หร ือความถ ี ่
1
กด
5
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั
2
6
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เวลา]
และต ั ้ งเวลาเร ิ ่ม ต น

กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ]>
[ค ุณสมบ ต
ั ิ ] > [ล อ
็ คท ีว ี ]
3
7
กด [เสร จ็ ] เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั
กด เพ ื อ
่ เข า ส[ล อ
็ คท ีว ี ]
» หนาจอจะปรากฏใหคุณปอนรหัส
8
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [หมายเลขช อง]
และต ั ้ งช อ ง
4
ป อนรห สั ของค ณ
ุ โดยใช  ป ุ ม
่ ต วั เลข
9
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั
5
กด
6
กด OK
» ชองและอุปกรณที่เชื่อมตออยทั้งหมดจะถูกล
็อคหรือปลดล็อค
10 กด
(หน า หล ก
ั )
เพ ื อ
่ เข า เสมน
 ู [ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ]
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออก
• หากค ณ
ุ ล ืม รห สั ท ี ่ต ั ้ งไว  ให ป
 อน ‘8888’
เพ ื ่อ แทนท ี ่รห สั เด ิมท ี ่ม ีอ ย 
ล็อคหรือปลดล็อคทุกชองและอุปกรณที่เชื่อมต
ออย
(หน า หล ก
ั )
เพ ื อ
่ เล ือก [ล อ
็ ค] หร ือ [ปลดล อ
็ ค]
TH
13
ภา ษา ไทย
1
7
กด
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออก
หมายเหตุ
1
กด
2
เล ือก [ต ิดต ั ้ ง] > [นาฬ ก
ิ า] >
[นาฬ ก
ิ าอ ต
ั โนม ต
ั ิ]
» เมนู [นาฬิกาอัตโนมัติ] ปรากฏขึ้น
3
เล ือก [อ ต
ั โนม ต
ั ิ ] หร ือ [ด ว ยต วั เอง]
• หากค ณ
ุ เล ือก [ล อ
็ ค] ค ณ
ุ ต อ งป อนรห สั ของค ณ
ุ ท กุ
คร ั ้ งท ี ่เป ด TV ของค ณ
ุ
ล็อคหรือปลดล็อคชองตั้งแตหนึ่งชองขึ้นไป
1
เม ื อ
่ รบ
ั ชม TV กด OK เพ ื อ
่ แสดงตารางช อ ง
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือกช อ งท ี ่ต อ งการล อ็ คหร ือป
ลดล อ็ ค
3
กด
4
กด
5
สำหร บ
ั การเล ือกแตละรายการ กด OK
เพ ื อ
่ ล อ็ คหร ือปลดล อ็ คช อ ง
ดูภาพถาย เลนเพลงและดูวิดีโ
อจากอุปกรณที่จัดเก็บ USB
ขอควรระวัง
OPTIONS
เพ ื อ
่ เล ือก [ล อ
็ ค/ปลดล อ
็ คช อง]
(หน า หล ก
ั )
• Philips ไม ม ีส ว นร บ
ั ผ ิดชอบหากอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็
USB ไม ร องร บ
ั หร ือ ม ีค วามเส ีย หายหร ือส ญ
ู เส ีย ข 
อม ลู จากอ ป
ุ กรณ
ทีวีของคุณรองรับตัวเชื่อมตอ USB ซึ่งทำใหคุณดูภาพถาย
ฟงเพลง หรือดูภาพยนตรที่เก็บไวในอุปกรณจัดเก็บ USB
ใชนาฬิกาของทีวี
คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่หนาจอทีวีได นาฬิกกาจะ
แสดงเวลาปจจุบันโดยใชขอมูลที่ไดรับจากผใหบริกา
รทีวีของคุณ
รป
ู แบบท ี ร่ องร บ
ั
รป
ู ภาพ
เพลง
ว ิด โี อ
JPEG (nonprogressive
เท า น ั ้ น)
MP3
MP4, RM, RMVB
แสดงนาฬิกาของทีวี
1
เม ื อ
่ รบ
ั ชม TV กด OPTIONS
» ตัวเลือกทีวีจะปรากฏ
2
เล ือก [นาฬ ก
ิ า]
3
กด OK
» นาฬิกาจะปรากฏ
หมายเหตุ
• นาฬ ิก าจะป ด ทำงานโดยอ ตั โนม ตั ิหล งั ผ า นไ
ปส ิบ นาท ี ในการเล ิกใช น
 าฬ ิก ากอนครบเวลา
ให ท
 ำตามข ั ้ นตอนน ี ้ ซ 
หมายเหตุ
• รองร บ
ั เฉพาะ FAT หร ืออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็
DOS-formatted USB ช ื อ
่ ไฟลต อ งไม เ ก ิน
128 ต วั อ กั ษร
ตออุปกรณจัดเก็บ USB และเขาสเบราเซอรเน
ื้อหา
1
เป ด ท ีว ี
2
ตออ ป
ุ กรณ USB เข า ก บ
ั พอร ต USB
ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
3
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
4
กด
5
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั
» เบราเซอรเนื้อหา USB ปรากฏขึ้น
เปลี่ยนโหมดนาฬิกา
หมายเหตุ
• ม ีเฉพาะบางร
น
 เท า น ั ้ น
14
TH
เพ ื อ
่ เล ือก [เบราส  USB]
•
•
หมายเหตุ
กด หร ือ เพ ื อ
่ เล ื อ
่ นด ูภาพ
กด BACK หร ือ เพ ื อ
่ หย ดุ ภาพสไลด
• หากค ณ
ุ ตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
เคล็ดลับ
เปลี่ยนการตั้งคาภาพสไลด
1
เม ื อ
่ ด ูภาพสไลด กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกภาพสไลดจะปรากฏ
2
กด เพ ื อ
่ เล ือกหน ึ ่งในรายการตอไปน ี ้
่ /หย ุดสไลด ] เร ิ ่มหร ือหย ดุ ภาพส
• [เร ิ ม
ไลด
• [การเปล ี ย่ นสไลด ] ต ั ้ งการเปล ี ย่ นผ า
นจากภาพหน ึ ่งไปย งั ภาพถ ดั ไป
่ องสไลด ] ต ั ้ งเวลาท ี ่จะแส
• [ความถ ี ข
ดงภาพ
ุ ภาพ
• [หม ุนภาพ]หม น
่ ภาพ ว น
ั ที่
• [แสดงข อ ม ูล]แสดงช ื อ
ขนาด และภาพถ ดั ไปในภาพสไลด
3
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั การต ั ้ งคาของค ณ
ุ
• กด
BROWSE เพ ื ่อสล บ
ั ระหวา งภาพขนาดเล ก็
และการด ูไฟล 
ปลดการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB
ขอควรระวัง
• ทำตามข ั ้ นตอนน ี ้ เพ ื ่อหล ีก เล ี ่ย งความเส ียหาย
ท ี ่ม ีต อ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
1
กด
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออกจากเมน ู [USB]
2
รอห า ว ินาท ก
ี อ นปลดการเช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณจ ดั
เก บ
็ USB
ฟงเพลง
1
ตออ ป
ุ กรณ USB เข า ก บ
ั พอร ต USB
ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
ดูรูปภาพ
2
กด
1
ในเบราเซอร เ น ื ้ อหา USB เล ือก [ภาพ]
และกด
3
เล ือก [เพลง] และกด
[เพลง]
2
กด BROWSE เพ ื อ
่ สล บ
ั ระหวา งภาพขนา
ดเล ก็ และการด ูไฟล
4
กด
ง
3
กด
5
4
กด OK เพ ื อ
่ ด ูภาพท ี ่เล ือกในโหมดเต ม็ หน า
จอ
กด OK หร ือ เพ ื อ
่ เลน เพลงหร ืออ ลั บ ั ้ ม
ท ี ่เล ือก
่ ใช ฟ
 งก
• กดปุ ่มส ีท ี ร่ โี มทคอนโทรลเพ ื อ
ช
 น
ั ตามท ี ่แสดง
ไว ท
 างด า นลา งของหน า จอ
กด
OK หร ือ เพ ื อ
่ หย ดุ ช ั ่วคราว กด
•
OK หร ือ อ ก
ี คร ั ้ งเพ ื อ
่ ทำตอ
• กด เพ ื อ
่ คน
 หาไปข า งหน า อย า งรวด
เร ว็
• กด เพ ื อ
่ คน
 หาย อ นกล บ
ั อย า งรวดเร ว็
• กด เพ ื อ
่ หย ดุ เลน
เพ ื อ
่ เล ือกภาพหร ืออ ลั บ ั ้ มภาพ
เคล็ดลับ
• เม ื ่ออย
ใ นโหมดเต

ม็ หน า จอ กด
เพ ื ่อ เล ื ่อนด ูภ าพ
ดูภาพสไลดของภาพถาย
1
2
เม ื อ
่ ภาพเต ม็ หน า จอปรากฏ กด OK หร ือ
» ภาพสไลดเริ่มตนจากภาพที่เลือก
กด:
• OK หร ือ เพ ื อ
่ หย ดุ ภาพสไลดช ั ่ว
คราว
» ไอคนอ จะปรากฏ
เพ ื อ
่ เข า เสมน
 ู
หร ือ
เพ ื อ
่ เข า โสฟลเดอร


เพ ื อ
่ เล ือกเพลงหร ืออ ลั บ ั ้ มเพล
หมายเหตุ
• หากแถบฟ งก ช
 น
ั ท ี ่ด า นลา งของหน า จอ TV หายไป
กดปุ ่มส ใี ดก ไ็ ด เ พ ื ่อให ป
 รากฏข ึ ้ นอ ีกคร ั ้ ง
TH
15
ภา ษา ไทย
หลายต วั ผ า นทางฮ บ
ั USB ข อ ความจะปรากฏให ค
ณ
ุ เล ือกอ ป
ุ กรณ กด
เพ ื ่อ เล ือกอ ป
ุ กรณ และกด
OK เพ ื ่อย ืนย น
ั
» ภาพดีฟอลตหรือที่โหลดไวลวงหนาจะปร
ากฏ
ดูภาพสไลดพรอมเพลง
คณ
ุ สามารถด ูภาพสไลดของภาพท ี ่เก บ
็ ไว พ
 ร อ มเ
พลงประกอบ
1
เล ือกอ ลั บ ั ้ มเพลง
2
กด OK
3
เล ือกอ ลั บ ั ้ มภาพ
4
กด OK
หมายเหตุ
• ในการเล ิกใช ภ าพพ ื ้ นหล งั
ดูวิดีโอจากอุปกรณ USB
กดปุ ่ม ร โี มทคอนโทรลใดๆ ยกเว น
 , SOUND
และ PICTURE
ุ เช ื ่อ
• ภาพพ ื ้ นหล งั ย งั คงป ด การใช ง านเม ื ่อค ณ
มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ีหร ือ เร ิ ่ม ต น
 อ
ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink ผ า นทางการเลน แบบ
one-touch play
1
ในเบราเซอร เ น ื ้ อหา USB กด
เพ ื อ
่ เข า ดสฟลเดอร

 [VIDEO]
ภาพสไลด ท
 ีแ
่ สดงเป นพ ื ้ นหล งั
แนใจวาย งั ไม ไ ด เ ป ด ใช ภ าพพ ื ้ นหล งั
2
กด
1
เช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
3
กด OK หร ือ เพ ื อ
่ เลนว ิด โี อ
• กดปุ ่มส ีท ี ร่ โี มทคอนโทรลเพ ื อ
่ ใช ฟ
 งก
ช
 น
ั ตามท ี ่แสดง
ไว ท
 างด า นลา งของหน า จอ
่ หย ดุ ช ั ่วคราว กด
• กด OK หร ือ เพ ื อ
OK หร ือ อ ก
ี คร ั ้ งเพ ื อ
่ ทำตอ
• กด เพ ื อ
่ คน
 หาไปข า งหน า อย า งรวด
เร ว็
• กด เพ ื อ
่ คน
 หาย อ นกล บ
ั อย า งรวดเร ว็
• กด เพ ื อ
่ หย ดุ เลน
2
กด SCENEA
» ทุกภาพในอุปกรณจัดเก็บ USB
จะปรากฏขึ้น
เพ ื อ
่ เล ือกว ิด โี อ
หมายเหตุ
• ระยะเวลาการแสดงภาพพ ื ้ นหล งั ถ กู กำหนดโดย
การต ั ้ งคา (โปรดด ท
ู ี ่ ‘การป ด ท ีว ใี ห อ ใ ยนโหมด

สแตนด บ
 ายโดยอ ตั โนม ตั ิ (ต ั ้ งเวลาป ด )’ ในหน า
13)ของต วั ต ั ้ งเวลาป ด ท ี ่กำหนดไว ล ว งหน า
เม ื ่อป ด ต วั ต ั ้ งเวลาป ด ภาพพ ื ้ นหล งั จะแสดงนา
นส งู ส ดุ 120 นาท ี
หมายเหตุ
• หากแถบฟ งก ช
 น
ั ท ี ่ด า นลา งของหน า จอ TV หายไป
กดปุ ่มส ใี ดก ไ็ ด เ พ ื ่อให ป
 รากฏข ึ ้ นอ ีกคร ั ้ ง
ใช Scenea เพื่อแสดงภาพเปน
ภาพพื้นหลังทีวี
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Scenea แสดงภาพนิ่งเปน
ภาพพื้นหลังที่ทีวีของคุณ คุณสมบัตินี้สำหรับโหมดบ
านเทานั้น
เปดใช Scenea
ภาพพ ื ้ นหล งั เด ี ย
่ ว
กด SCENEA บนร โี มทคอนโทรล.
16
TH
อัปโหลดภาพพื้นหลังจากอุปกรณ USB
กอนทำตามข ั ้ นตอนน ี ้ แนใจวา ม ีอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็
USB ท ี ่ม ภ
ี าพท ี ค
่
ณ
ุ ต อ งการใช เ ป น
 ภาพพ ื ้ นหล งั
หมายเหตุ
• ขนาดไฟล ข องภาพต อ งไม เ ก ิน 1MB
1
เช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
2
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
3
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เบราส  USB]
4
กด
เพ ื อ
่ เล ือกภาพ
5
กด
6
เล ือก [ต ั ้ งเป นพ ื ้ นหล งั ]
7
กด OK
OPTIONS
อัปเดตซอฟตแวรทีวี
เปลี่ยนการกำหนดคาทีวี
Philips มงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน
ื่องและเราขอแนะนำใหคุณอัปเดตซอฟตแวรทีวี
เมื่อมีใหบริการ โดยตรวจสอบไดที่ www.philips.
com/support
เมน ู [กำหนดคา ] ให ค ณ
ุ ปร บ
ั แตงค ณ
ุ สมบ ตั ิและฟ 
งกช น
ั ตา งๆ ด ว ยตนเอง
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ต ิดต ั ้ ง] > [กำหนดคา ]
ั การต ั ้ งคาท ีว ีสำหร บ
ั
• [สถานท ี ]่ : ปร บ
ท ี ่ต ั ้ งของค ณ
ุ เช น
 ท ี ่บ า นหร ือร า นค า
ให เ หมาะสมท ี ส
่ ดุ
ั เส ียง] : แสดงแถบระด บ
ั เส ี
• [แถบระด บ
ยงเม ื อ
่ ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
• [EasyLink] : เป ด ใช  one-touch
play และ one-touch standby
ระหวา งอ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
• [Pixel Plus Link] : แทนท ี ก่ ารต ั ้ งคาข
องอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ และใช ก ารต ั ้ งค
าของท ีว ี
ั โหมดร า นค า เท า น ั
• [E-sticker] : สำหร บ
้ น ต ั ้ งตำแหนงของ e-sticker
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [อ ป
ั เดตซอฟแวร ] >
[ซอฟต แ
 วร ป
 จจ ุบ น
ั ]
(หน า หล ก
ั )
ดาวนโหลดซอฟตแวร
1
ใน PC ของค ณ
ุ ให เ ป ด เว บ
็ เบราเซอร แ
 ละไป
ท ี ่ www.philips.com/support
2
คน
 หาข อ ม ลู และซอฟต แ
 วร ท
 ี ่เก ี ย่ วข อ งก บ
ั
TV ของค ณ
ุ และด
าวน โ หลดไฟลอ ป
ั เกรดของซอฟต แ
 วร ล า ส ดุ ไป
ย งั PC ของค ณ
ุ
3
คลายการบ ีบอ ดั ไฟล ZIP
4
ค ดั ลอกไฟล autorun.upg ไปท ี ไ่ ดเรกทอร ีรา
กของอ ป
ุ กรณ USB
อัปเดตซอฟตแวร (กระจายสัญญาณแบบอะน
าล็อก)
กอนการเร ิ ่มข ั ้ นตอนน ี ้ แนใจได ว า :
• ให ท
 ำการอ ป
ั เดตให เ สร จ็ ส ิ ้ น
• ม ีอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ท ี ่ม ีพ ื ้ นท ี ่ว า งอย า ง
น อ ยท ี ส
่ ดุ 64MB
• ม ีส ิท ธ ิ ์ เข า คสอมพ

ิว เตอร ท
 ี ่ม ีพอร ต USB
และอ ิน เตอร เ น ต็
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [อ ป
ั เดตซอฟแวร ] >
[ต วั ช ว ยอ ป
ั เดต]
3
เล ือก [เร ิ ม
่ ]
4
เช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
กบ
ั คอมพ ิว เตอร ข
 องค ณ
ุ
5
ปฏ ิบ ตั ิต ามคำแนะนำท ี ่ปรากฏบนหน า จอเพ ื
่ออ ป
ั เดตจนเสร จ็ สมบ รู ณ
(หน า หล ก
ั )
เริ่มตนการสาธิตทีวี
คณ
ุ สามารถใช ก ารสาธ ิต เพ ื อ
่ ให เ ข า ใจถ
งึ ค ณ
ุ สมบ ตั ิต า งๆ ของท ีว ี การสาธ ิตบางอย
า งอาจไม ม ใี นบางร
น
 หากม ก
ี ารสาธ ิตท ี ใ่ ช  ได 
ก จ็ ะแสดงไว ใ นรายการเมน ู
1
กด DEMO บนร โี มทคอนโทรล
2
กด เพ ื อ
่ เล ือกการสาธ ิต และกด OK
เพ ื อ
่ ดู
3
กด DEMO เพ ื อ
่ ออก
รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาข
องโรงงาน
คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาภาพและเสียงที่เปนดีฟอ
ลตของทีวี การตั้งคาชองจะยังคงเหมือนเดิม
1
กด
(หน า หล ก
ั )
TH
17
ภา ษา ไทย
ตรวจสอบเวอรชันซอฟตแวรในปจจุบัน
(หน า หล ก
ั )
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ต ิดต ั ้ ง] >
[คา จากโรงงาน]
3
กด OK หร ือ เพ ื อ
่ เข า เสมน
 ู
[คา จากโรงงาน]
» [รีเซ็ต] ถูกไฮไลตไว
4
กด OK เพ ื อ
่ ร ีเซ ต็ การต ั ้ งคาของโรงงาน
5
กด
18
TH
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออก
6 การตั้งชองทีวี
ขั้นตอนที่ 2 คนหาและบันทึกชองทีวีใหม
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ต ิดต ั ้ ง]
>
[ต ิดต ั ้ งช องส ญ
ั ญาณ] >
[ต ั ้ งช องด ว ยต วั เอง]
» เมนู [ตั้งชองดวยตัวเอง] ปรากฏขึ้น
ครั้งแรกที่คุณตั้งคาทีวีของคุณ คุณจะตองเลือกภา
ษาของเมนูและตั้งทีวีและชองวิทยุดิจิตอล (หากมี)
บทนี้จะใหคำแนะนำวิธีการติดตั้งและปรับชองใหม
(หน า หล ก
ั )
การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ
3
กด
4
ในหัวขอนี้จะอธิบายวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวีโ
ดยอัตโนมัติ
กด หร ือใช  ป ุ ม
่ ต วั เลข เพ ื อ
่ ป อนความถ ี ่
ท ี ่เป น
 ต วั เลขสามหล กั
5
กด OK เพ ื อ
่ เร ิ ่ม ต น
 การค น
 หา
1
กด
6
กด
2
เล ือก [ต ิดต ั ้ ง] > [ต ิดต ั ้ งช องส ญ
ั ญาณ]
> [ต วั ช ว ยต ั ้ งช อง]
7
กด เพ ื อ
่ เล ือก [บ น
ั ทก
ึ ช องใหม ]
เพ ื อ
่ จ ดั เก บ
็ ช อ งใหม ใ นหมายเลขช อ งใหม 
3
กด OK
8
กด
4
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื อ
่ ต ั ้ งช อ ง
9
กด เพ ื อ
่ เล ือก [ใช ] และกด OK
เพ ื อ
่ บน
ั ท กึ ช อ งใหม 
10 กด
เม ื อ
่ พบช อ งใหม 
ภา ษา ไทย
(หน า หล ก
ั )
เพ ื อ
่ เล ือก และเข า ส[ค
 น
 หา]
เพ ื อ
่ เข า ส[บ
 น
ั ทก
ึ ช องใหม ] .
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออก
การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคนหาและบันทึกช
องทีวีแบบอะนาล็อกดวยตัวเอง
ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบของคุณ
หมายเหตุ
• ข า มข ั ้ นตอนน ี ้ หากการต ั ้ งคาระบบของค ณ
ุ ถู
เปลี่ยนชื่อชอง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชองได เพื่อใหชื่อนั้นปรากฏเมื่อ
มีการเลือกชองนั้น
1
เม ื อ
่ รบ
ั ชม TV กด OK เพ ื อ
่ แสดงตารางช อ ง
2
เล ือกช อ งท ี ค
่ ณ
ุ ต อ งการเปล ี ย่ นช ื อ
่
3
กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
4
กด เพ ื อ
่ เล ือก [เปล ี ย
่ นช ื อ
่ ช อง] และกด
OK
» ชองปอนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น
5
กด เพ ื อ
่ เล ือกต วั อ กั ษรและกด
เพ ื อ
่ เพ ิ ่ม ต วั อ กั ษรอ ื ่นๆ
6
เล ือก [เสร จ็ ]
7
กด OK
กต อ ง
1
กด
(หน า หล ก
ั )
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ต ิดต ั ้ ง]
>
[ต ิดต ั ้ งช องส ญ
ั ญาณ] >
[ต ั ้ งช องด ว ยต วั เอง]
» เมนู [ตั้งชองดวยตัวเอง] ปรากฏขึ้น
3
กด
เพ ื อ
่ เล ือก และเข า ส[ระบบ]

4
กด
เพ ื อ
่ เล ือกประเทศหร ือภ ูม ภ
ิ าค.
5
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั
6
กด
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออก
TH
19
จัดเรียงชองใหม
หลังจากที่คุณตั้งชอง คุณสามารถจัดลำดับการแสด
งได
1
เม ื อ
่ รบ
ั ชม TV กด OK เพ ื อ
่ แสดงตารางช อ ง
2
กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
3
กด
4
เล ือกช อ งท ี ค
่ ณ
ุ ต อ งการจ ดั เร ีย งใหม แ
 ละกด
OK
5
กด
6
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั ตำแหนงใหม 
7
กด OPTIONS
» [เรียงเสร็จแลว] ปรากฏขึ้น
8
กด OK เพ ื อ
่ เสร จ็ ส ิ ้ นการจ ดั เร ีย ง
20
TH
เพ ื อ
่ เล ือก และเข า ส[เร
 ียงลำด บ
ั ใหม ]
เพ ื อ
่ เล ือกตำแหนงใหม ส ำหร บ
ั ช อ ง
สวนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมตออุปกรณกับชองเสียบ
แบบตางๆ และตัวอยางที่ใหมาพรอมกับคมือการใชง
านฉบับยอ
หมายเหตุ
• คณ
ุ สามารถเช ื ่อ มตออ ป
ุ กรณของค ณ
ุ เข า ก บ
ั ท ี ว ีด
ว ยว ิธ ีต า งๆ ท ั ้ งน ี ้ ข ึ ้ นอย
ก บ
ั อ ป
ุ กรณและความต
อ งการของค ณ
ุ
ขั้วตอดานหลัง
e AV OUT ( VIDEO OUT และ AUDIO
OUT L/R)
เอาต พ
 ตุ เส ีย งและว ิด โี อไปย งั อ ป
ุ กรณอะนาล
อ็ ก เช น
 ท ีว ีเคร ื อ่ งอ ื น
่ หร ือ เคร ื อ่ งบ น
ั ท กึ
f AV1 ( VIDEO IN และ AUDIO IN L/R)
เส ีย งอะนาล อ็ กและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจากอ ป
ุ กรณ
อ ะนาล อ็ กหร ือ ด ิจ ิตอล เช น
 เคร ื อ
่ งเลนด ีว ีด ี
ต วั ร บ
ั สญ
ั ญาณดาวเท ีย ม และ VCR
g CVI 1/2 ( Y Pb Pr และ AUDIO L/R)
เส ีย งอะนาล อ็ กและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจากอ ป
ุ กรณ
อ ะนาล อ็ กหร ือ ด ิจ ิตอล เช น
 เคร ื อ
่ งเลนด ีว ีด ี
หร ือคอนโซลเกม
ภา ษา ไทย
7 การเชือ
่ มตออุปกรณ
ชองเสียบดานขาง
1
2
3
4
5
6
a USB
อ ินพ ตุ ข อ ม ลู จากอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
a HDMI 1/2
ระบบเส ีย งด ิจ ิตอบและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจาก
อป
ุ กรณด ิจ ิตอลท ี ่ม ค
ี วามละเอ ีย ดส งู เช น

เคร ื อ
่ งเลน Blu-ray
b VGA/PC และ PC AUDIO IN
อ ินพ ตุ เส ีย งและว ิด โี อจากคอมพ ิว เตอร 
c TV ANTENNA
อ ินพ ตุ เส ีย งจากเสาอากาศ สายเคเบ ิล
หร ือ ดาวเท ีย ม
d SERV. U
สำหร บ
ั ใช โ ดยเจ า หน า ท ี ท
่ ี ใ่ ห บ
 รก
ิ ารเท า น
ั ้น
b HDMI
ระบบเส ีย งด ิจ ิตอบและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจาก
อป
ุ กรณด ิจ ิตอลท ี ่ม ค
ี วามละเอ ีย ดส งู เช น

เคร ื อ
่ งเลน Blu-ray
c S-VIDEO
S-Video (ด า นข า ง) ท ี ใ่ ช ก บ
ั ข ั ้ วตอ
Audio L/R สำหร บ
ั กล อ งบ น
ั ท กึ ว ิด โี อ
เคร ื อ
่ งเลน เกม และอ ื ่นๆ เม ื อ
่ คณ
ุ ใช  SVideo (ด า นข า ง) สำหร บ
ั สญ
ั ญาณว ิด โี อ
ห า มใช อ ินพ ตุ Composite video (ด า นข า ง)
สำหร บ
ั สญ
ั ญาณว ิด โี อ
d VIDEO
อ ินพ ตุ ว ิด โี อ Composite
จากอ ป
ุ กรณอะนาล อ็ ก เช น
 VCR
TH
21
e AUDIO L/R
อ ินพ ตุ เส ีย งจากอ ป
ุ กรณอะนาล อ็ กท ี ่เช ื อ
่ มต
อ ก บ
ั VIDEO หร ือ
S-VIDEO
•
สาย HDMI และอะแดปเตอร  HDMI-DVI
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
f
เอาต พ
 ตุ เส ีย งสเตอร โิ อไปย งั ห ฟ
ู งหร ือ เฮดโ
ฟน
เชื่อมตอคอมพิวเตอร
DVI
กอนที่คุณจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับทีวี
• ต ั ้ งอ ตั ราร ีเฟรชของจอภาพของคอมพ ิว เตอ
ร เ ป น
 60Hz
ู แบบภาพท ี
• กด FORMAT และเปล ี ย่ นร ป
ว ีเป น
 [Unscaled]
•
เช ื อ
่ มต อคอมพ ิวเตอร ก บ
ั ช องเส ียบแบบใดแ
บบหน ึ ง่ :
สาย VGA
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
หมายเหตุ
•
การเช ื ่อ มต อ ผ า น DVI หร ือ VGA ต อ งใช ส
 ายส ญ
ั ญาณเส ีย งเพ ิ ่ม เต ิม
VGA
•
สายเคเบ ิล HDMI
ใชการดูสองหนาจอ
•
สาย DVI-HDMI
PC AUDIO IN/ PC IN(AUDIO)
1
กด
(หน า หล ก
ั )
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ค ุณสมบ ต
ั ิ ] > [Dual
View]
3
เล ือก [เป ด ]
4
กด OK
5
กด OK เพ ื อ
่ ออก
หมายเหตุ
DVI
22
TH
• เม ื ่อ เป ด โหมดด สู องหน า จอ หน า ตา งขนาดเล ก็ สำ
หร บ
ั อ ินพ ตุ TV จะปรากฏท ี ่ม ม
ุ บนขวาของหน า จอ
TV เอาต พ
 ตุ เส ีย งย งั คงมาจากอ ินพ ตุ VGA
หลังการเชื่อมตออุปกรณ กำหนดอุปกรณที่ตอกับแต
ละขั้วตอ จะทำใหคุณระบุอุปกรณที่ตอกับทีวีของคุณ
ไดงายขึ้น
1
กด
2
เล ือก [เพ ิ ม
่ อ ุปกรณ] และกด OK
3
เล ือก [เร ิ ม
่ ] และกด OK
4
กด
5
กด หร ือ เพ ื อ
่ เล ือกต วั เช ื อ
่ มตอท ี อ
่ ป
ุ กร
ณของค ณ
ุ ตออย
และกด

6
หากม ี กด หร ือ เพ ื อ
่ เล ือกต วั เช ื อ
่ มตอ เส ี
ยงท ี อ
่ ป
ุ กรณของค ณ
ุ ตออย
และกด

7
เป ด เคร ื อ่ งและตรวจด ูเอาต พ
 ตุ ว ิด โี อและเส ีย
ง
(หน า หล ก
ั )
หร ือ
เพ ื อ
่ เล ือกอ ป
ุ กรณและกด
8 หากม ีเอาต พ
 ตุ ว ิด โี อและเส ีย ง กด OK
ทำซ  ตามข ั ้ นตอนน ั ้ นจนกวาอ ป
ุ กรณท ั ้ งหมดจ
ะถ กู กำหนดให ก บ
ั ข ั ้ วตอ
การใชงาน Philips EasyLink
ท ีว ีของค ณ
ุ รองร บ
ั Philips EasyLink
ซ ึ ่งใช โ ปรโตคอล HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) อ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
ท ี ่เช ื อ
่ มตอผ า นข ั ้ วตอ HDMI สามารถควบค ม
ุ โด
ยร โี มทคอนโทรลเด ีย วได 
และอ ป
ุ กรณของค ณ
ุ ได โ ดยใช ร โี มทคอนโทรลเพ ีย ง
ต วั เด ีย ว ต วั อย า งเช น
 เม ื อ
่ คณ
ุ กดเลนบนร โี มทคอน
โทรลของเคร ื อ
่ งเลน DVD ท ีว ีของค ณ
ุ จะเปล ี ย่ น
ช อ งเพ ื อ
่ แสดงภาพจาก DVD โดยอ ตั โนม ตั ิ
One-touch standby
เม ื อ
่ คณ
ุ เช ื อ
่ มตอท ีว ีของค ณ
ุ เข า ก บ
ั อป
ุ กรณท ี ่ร
องร บ
ั การสแตนดบ าย ค ณ
ุ สามารถใช ร โี มทคอนโ
ทรลท ีว ีของค ณ
ุ เพ ื อ
่ ให ท
 ีว ีของค ณ
ุ และอ ป
ุ กรณ
HDMI ท ี ่เช ื อ
่ มตออย
ท
 ั ้ งหมดอย
ใ นโหมดสแตนด

บ าย
การควบค ม
ุ เส ียงของระบบ
เม ื อ
่ คณ
ุ เช ื อ
่ มตอท ีว ีของค ณ
ุ กบ
ั อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั
HDMI CEC ท ีว ีของค ณ
ุ สามารถเป ด โดยอ ตั โนม ตั
ใิ นการเลน เส ีย งจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ
ในการใช  one-touch audio ค ณ
ุ ต อ งแมปอ ินพ ตุ เ
ส ีย งจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ เข า ก บ
ั ท ีว ีของค ณ
ุ
คณ
ุ สามารถใช ร โี มทคอนโทรลจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่
มตออย
เพ ื ่อปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
การส งต อค ีย ร โี มทคอนโทรล (RC)
การส ง ตอค ีย  RC ช ว ยให ค ณ
ุ ควบค ม
ุ อป
ุ กรณท ี ่ร
องร บ
ั EasyLink โดยใช ร โี มทคอนโทรลของท ีว ีข
องค ณ
ุ
Pixel Plus Link
Pixel Plus Link แทนท ี ก่ ารต ั ้ งคาของอ ป
ุ กรณท ี ่เ
ช ือ
่ มตอ และใช ก ารต ั ้ งคาของท ีว ี
หมายเหตุ
• Philips ไม ร บ
ั รองวาจะใช ง านรว มก น
ั ได  100%
กบ
ั อป
ุ กรณ HDMI CEC ท ั ้ งหมด
หมายเหตุ
• อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink ต อ งเป ด อย
และเล

ือกไว 
เป น
 แหลง ท ี ่ม า
คุณสมบัติ EasyLink
One-touch play
เม ื อ
่ คณ
ุ เช ื อ
่ มตอ ท ีว ี ก บ
ั อป
ุ กรณท ี ร่ องร บ
ั คณ
ุ
สมบ ตั ิ One-touch play ค ณ
ุ สามารถควบค ม
ุ ท ีว ี
TH
23
ภา ษา ไทย
เพิ่มอุปกรณ
ปุ่ม EasyLink
2
คณ
ุ สามารถควบค ม
ุ อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
ด ว ยปุ ่มบนร โี มทคอนโทรลท ีว ีของค ณ
ุ
เล ือก [การต ิดต ั ้ ง] > [Preferences] >
[EasyLink]
3
เล ือก [ON] หร ือ [OFF]
ปุม
่
(เล น
 /
หย ุดช ั ว่ คราว)
(หย ุด)
(บ น
ั ทก
ึ )
(ย อ
 นกล บ
ั อย า งเร ว็ )
ฟ งก ช
 น
ั EasyLink
เร ิ ่ม ต น
 หย ดุ หร ือ เลนตอ
ในอ ป
ุ กรณ EasyLink
หย ดุ เลนท ี อ
่ ป
ุ กรณ EasyLink
ของค ณ
ุ
เร ิ ่มหร ือหย ดุ การบ น
ั ท กึ ว ิด โี อ
ทีอ
่ ป
ุ กรณ EasyLink ของค ณ
ุ
คน
 หาย อ นกล บ
ั
คน
 หาไปข า งหน า
( ไปข า งหน า อย า งเร ว็ )
0-9 (ป ุ ม
่ ต วั เลข) เม ื อ
่ เป ด ใช  EasyLink
เล ือกไตเต ิ ้ ล บท หร ือ แทร ค็
เล ื อ
่ นด ูเมน ขู องอ ป
ุ กรณท ี ่รอง
รบ
ั EasyLink
OK
เป ด ใช ต วั เล ือกหร ือ เข า เสมน
 ขู
องอ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
OPTIONS
แสดงเมน ขู องอ
ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
โปรดทราบวา เม ื อ
่ กด
(หน า หล ก
ั ) เมน ท
ู ีว ีจะแสดง
(เป ด
 สแตนด บ
 าย) เม ื อ
่ เป ด ใช  EasyLink เป ด
ท ีว ี และอ ป
ุ กรณ EasyLink
ท ั ้ งหมดไปท ี ส
่ แตนดบ าย
โปรดทราบวาค ณ
ุ ต อ งกดค า ง
ไว ท
 ี ่ (เป ด สแตนด บ
 าย)
อย า งน อ ยท ี ส
่ ดุ 3 ว ินาท ี
เพ ื อ
่ ให ท
 ำงาน
เคล็ดลับ
• กด TV เพ ื ่อสล บ
ั ไปท ี ่แหลง ท ี ่ม าเสาอากาศจากโห
มด EasyLink
เปดหรือปดการใช EasyLink
หมายเหตุ
• ห า มเป ด ใช  Philips EasyLink หากค ณ
ุ ไม ไ ด ต อ งก
ารใช ง าน
1
กด
24
TH
(หน า หล ก
ั )
เปดหรือเลิกใชการสงตอคียรีโมทคอนโทรล
1
2
3
4
5
กด OPTIONS
เล ือก [En./Dis. RC pass.]
กด OK
กด หร ือ เพ ื อ
่ ไฮไลต ข
 ั ้ วตอ HDMI
กด OK เพ ื อ
่ เป ด ใช ก ารส ง ตอค ีย  RC
สำหร บ
ั ข ั ้ วตอ HDMI ท ี ่เล ือก
ตั้งลำโพงทีวีเปนโหมด EasyLink
เม ื อ
่ เป ด ใช  ค ณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ จะป ด ลำโพงท ีว ีอ ตั โน
ม ตั ิ เม ื อ
่ เน ื ้ อหาจากระบบ EasyLink-compliant
home theater เลน เส ีย งจะเลน เฉพาะจากลำโพงข
องระบบโฮมเธ ีย เตอร 
1 กด (หน า หล ก
ั )
เพ ื อ
่ เล ือก [Setup] > [Sound]
2 กด
» เมนู [Sound] ปรากฏขึ้น
3
เล ือก [ลำโพงท ีว ี ]
» เมนู [ลำโพงทีวี] ปรากฏขึ้น
4
เล ือก [ออโต  (EasyLink)]
» ตั้งลำโพงทีวีเปนโหมด EasyLink
ใชตัวล็อค Kensington
ชองล็อค Kensington เพื่อความปลอดภัยจะอ
ยที่ดานหลังของทีวี เพื่อปองกันการโจรกรรม
ใหทำการคลองตัวล็อค Kensington ระหวางชองและ
วัตถุที่คงทน เชน โตะที่มีนหนักมาก
8 ขอมูลผลิตภัณฑ
มัลติมีเดีย
•
•
ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ ใหไปที่
www.philips.com/support
การเช ื อ
่ มตอ: USB
รป
ู แบบการเลน: MP4, RMVB, RM, JPEG,
MP3
ที่บรรจุ
Video
Codec
Audio
Codec
นามสกุลไฟล์
mpeg1
MPEG -1
MPEG
audio
.dat
.mpg
mpeg4
MPEG -4
AAC/
HE-AAC
.avi
.mp4
RealMedia
Real Media AAC,
8/9/10
Cook
ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ
ความละเอียด
640x480
800x600
1024x768
1280x768
1280x1024
1360x768
อัตรารีเฟรช (Hz)
60, 72, 75, 85
60, 72, 75, 85
60, 70, 75, 85
60
60
60
.rm
.rmvb
ภา ษา ไทย
รป
ู แบบคอมพ ิว เตอร 
HDMI:
รีโมทคอนโทรล
•
แบตเตอร ี :่ ขนาด AAA 2 ก อ น (แบบ R03)
VGA:
ความละเอียด
640x480
800x600
1024x768
1280x768
1280x1024
1360x768
อัตรารีเฟรช (Hz)
60, 72, 75, 85
60, 72, 75, 85
60, 70, 75, 85
60
60
60
รป
ู แบบภาพ
ความละเอียด
720 x 480p
720 x 480i
720 x 576p
720 x 576i
1280 x 720p
1280 x 720p
1920 x 1080i
1920x 1080p
อัตรารีเฟรช (Hz)
60
60
50
50
60
50
50, 60
24, 25, 30, 50, 60
การเชื่อมตอ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
สญ
ั ญาณออกของห ฟ
ู ง
(ห วั ตอสเตอร โิ อแบบม ิน ิ)
เสาอากาศท ีว ี
S-Video
CVBS in
CVBS out
YPbPr: Component video (CVI in)
VGA in
HDMI
VGA Audio in
USB
ต วั เช ื อ
่ มตอบร ก
ิ าร
เปด/ปด
การปรับสัญญาณ/การรับสัญญาณ/
การสงสัญญาณ
•
•
•
•
•
•
ระบบไฟหล กั : AC 110-240V (50-60Hz)
ไฟสแตนดบ าย: < 0.15W
อณ
ุ หภ ูม ิแวดล อ ม: 5 ถ งึ 35 องศาเซลเซ ียส
อ ินพ ตุ เสาอากาศ: 75ohm coaxial (IEC75)
ระบบ TV: NTSC, PAL-M, PAL-N
การเลนว ิด โี อ: NTSC, SECAM, PAL
TH
25
การยึด TV ที่สนับสนุน
ในการยึด TV ใหสั่งซื้อตัวยึด TV ของ
Philips หรือตัวยึด TV ตามมาตรฐาน VESA
เพื่อปองกันอันตรายตอสายเคเบิลและตัวเชื่อมตอ
ควรเวนชองวางอยางนอย 2.2 นิ้วจากดานหลังของ TV
คำเตือน
• ทำตามคำแนะนำท ั ้ งหมดท ี ใ่ ห ม าพร อ มก
บ
ั ต วั ย ึด TV Koninklijke Philips Electronics
N.V. ไม ข
 อร บ
ั ผ ิดชอบใดๆ หากเก ิดอ บ
ุ ตั ิเหต ุ
ได ร บ
ั บาดเจ บ
็ หร ืออ น
ั ตรายจากการต ิด ต ั ้ งต วั ย ึด
TV ท ี ไ่ ม ถ กู ต อ ง
ขนาดหนาจอ ประเภทตัวยึดผ
TV
นังตามมาตรฐาน
VESA
32”-37”
200 x 200 มม.
42”-47”
400 x 400 มม.
26
TH
M6
M6 (42”),
M8 (47”)
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปญหาทั่วไปที่มักเกิดขึ้นร
วมถึงวิธีการแกไขปญหาเหลานั้น
ปญหาทั่วไปของทีวี
เปด ทีวี แลวแตไมทำงาน:
•
ปลดสายไฟออกจากเต า เส ียบ รอหน ึ ่งนาท ีแล 
วจ งึ ตอกล บ
ั เข า ท ี ่เด ิม
•
ตรวจสอบสายไฟวา เช ื อ
่ มตออย า งแนนหนาแ
ล ว หร ือไม 
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ:
ตรวจสอบวาใส แ
 บตเตอร ี ข
่ องร
•
โี มทคอนโทรลถ กู ต อ งตามข ั ้ ว +/ของร โี มทคอนโทรลหร ือไม 
เปล ี ย่ นแบตเตอร ี ่ของร โี มทคอนโทรลหากแบ
•
ตเตอร ี อ
่ อ นหร ือหมด
ทำความสะอาดเลนส ข
 องต วั ร บ
ั ส ง ส ญ
ั ญาณขอ
•
ง ท ีว ี และร โี มทคอนโทรล
ไฟสแตนดบายสีแดงที่ ทีวี กะพริบ:
ปลดสายไฟออกจากเต า เส ียบ รอจนกวา ท ีว ี
•
จะเย น
็ ลงกอนเช ื อ
่ มตอสายไฟกล บ
ั เข า ท
ี ่เด ิม หากม ก
ี ารกะพร ิบ ให ต ิด ตอ Philips
Consumer Care
คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคกันเปด
ป อน ‘8888’
•
เมนูของ ทีวี แสดงภาษาไมถูกตอง
เปล ี ย่ นเมน ู ท ีว ี เป น
 ภาษาท ี ค
่ ณ
ุ ต อ งการ
•
เมื่อเปด/ปด/ไปที่โหมดสแตนดบายของ ทีวี
คุณจะไดยินเสียงจากโครงเครื่อง ทีวี:
ไม จ ำเป น
 ต อ งดำเน ินการใดๆ
•
เส ีย งด งั กลา วเป น
 เส ีย งปกต ิของการข
ยายหร ือหดต วั ของ ท ีว ี เม ื อ
่ เย น
็ ต วั ลง
และร อ นข ึ ้ น ซ ึ ่งไม ม ผ
ี ลกระทบใดๆ
ตอประส ิท ธ ภ
ิ าพการทำงาน
•
ตรวจด วู า ท ีว ีรองร บ
ั DVB-T หร ือ DVB-C
ในประเทศของค ณ
ุ หร ือไม  ด รู ายช ื อ
่ ประเทศ
ท ี ่ด า นหล งั ท ีว ี
ปญหาเกี่ยวกับภาพ
เปดทีวี แตไมมีภาพ:
ตรวจสอบวาได ต อ สายส ญ
ั ญาณของเสาอากาศ
•
เข า ก บ
ั ท ีว ถ
ี กู ต อ งหร ือไม 
ตรวจสอบวา เล ือกอ ป
ุ กรณท ี ถ่ กู ต อ งไว เ ป น
 แ
•
หลงท ี ่ม าของท ีว ี
มีเสียงแตไมมีภาพ:
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคาภาพถ กู ต อ งหร ือไม 
•
สัญญาณภาพของทีวีที่ไดรับจากเสาอากาศไมดี:
ตรวจสอบวาได ต อ สายส ญ
ั ญาณของเสาอากาศ
•
เข า ก บ
ั ท ีว ถ
ี กู ต อ งหร ือไม 
ลำโพง อ ป
ุ กรณเส ีย งท ี ไ่ ม ต อ สายด ิน
•
ไฟน ีออน อาคารส งู และว ตั ถ ขุ นาดใหญอ ื ่นๆ
จะม ผ
ี ลตอค ณ
ุ ภาพการร บ
ั สญ
ั ญาณ
หากเป น
 ไปได  ลองปร บ
ั คณ
ุ ภาพการร บ
ั สญ
ั ญ
าณโดยเปล ี ย่ นท ศ
ิ ทางเสาอากาศ หร ือย า ยอ ป
ุ
กรณให อ ห
 ย า งจากท ีว ี
หากส ญ
ั ญาณภาพท ี ไ่ ด ร บ
ั จากช อ งใดช อ งหน
•
ึ ่งไม ช
 ดั ให ป
 รบ
ั จน
ู ช อ งน ั ้ นแบบละเอ ีย ด
สัญญาณภาพที่ไดรับจากอุปกรณที่เชื่อมตออย
ไมดี:
ตรวจสอบวา เช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณน ั ้ นๆ
•
ถ กู ต อ งหร ือไม 
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคาภาพถ กู ต อ งหร ือไม 
•
ทีวีไมบันทึกคาของภาพที่ฉันตั้ง:
 การต ั ้ งคา
• ตรวจด วู า ตำแหนงท ีว ีต ั ้ งไว เ ป น
ท ี ่บ า น โหมดน ี ้ ให ค วามย ืดหย
น
 ในการเปล

ี ย่ น
และบ น
ั ท กึ การต ั ้ งคา
ภาพที่แสดงไมเต็มจอ และมีขนาดใหญหรือเล็
กเกินไป:
ลองใช ร ป
ู แบบภาพท ี ่แตกตา งก น
ั
•
ตำแหนงภาพไมถูกตอง
สญ
ั ญาณภาพจากอ ป
ุ กรณบ างอย า งไม เ หมา
•
ะก บ
ั หน า จอ ตรวจด ูเอาต พ
 ตุ ส ญ
ั ญาณของอ
ป
ุ กรณ
ปญหาชองทีวี
ชองที่ติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง:
•
ตรวจด วู า เล ือกรายการช อ งท ี ถ่ กู ต อ งไว 
ไมพบชองดิจิตอลระหวางการติดตั้ง:
ปญหาเกี่ยวกับเสียง
มีภาพแตไมมีเสียงจาก ทีวี:
TH
27
ภา ษา ไทย
9 วิธีแกไขปญหา
หมายเหตุ
 บส ญ
ั ญาณเส ีย ง ท ีว ี จะป ด เอาต พ
 ตุ
• หากไม พ
เส ีย งโดยอ ตั โนม ตั ิ ซ ึ ่งไม ไ ด ห
 มายถ งึ การทำง
านท ี ผ
่ ิดปกต ิ
•
ตรวจสอบวาได ต อ สายท กุ อย า งถ กู ต อ งหร ือไม 
•
ตรวจด วู า ต ั ้ งระด บ
ั เส ีย งไว เ ป น
 0
•
ตรวจด วู า ไม ไ ด ป
 ด เส ีย งไว 
มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี:
•
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคา เส ีย งถ กู ต อ งหร ือไม 
มีภาพ แตลำโพงมีเสียงออกเพียงดานเดียว:
•
ตรวจด วู า สมด ลุ เส ีย งต ั ้ งเป น
 เซนเตอร 
ติดตอเรา
หากค ณ
ุ ไม ส ามารถแก  ไขป ญหาได 
โปรดอ า งอ งิ ท ี ส
่ ว น FAQ สำหร บ
ั ท ีว ี ท ี ่ www.
philips.com/support
หากย งั ไม ส ามารถแก  ไขป ญหาได อ ก
ี ให ต ิด ตอ
Philips Consumer Care ในประเทศของค ณ
ุ ตามรา
ยช ื อ
่ ใน ค ู ่ม ือผ ู ้ ใช ้ น ี ้
คำเตือน
• อย า พยายามซ อ มแซม ท ีว ี ด ว ยต วั เอง เน ื ่อ งจ
ากอาจทำให  ได ร บ
ั บาดเจ บ
็ รุน แรง หร ือทำให 
ท ีว ี ของค ณ
ุ เส ีย หายจนไม ส
 ามารถซ อ มแซมได 
และทำให ก ารประก น
ั ส ิ ้ นส ดุ ลง
ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI
พบปญหากับอุปกรณ HDMI:
•
โปรดทราบวาการรองร บ
ั HDCP
น ั ้ นจะด ีเลย เ วลาท ี ่ ท ีว ี
แสดงผลจากอ ป
ุ กรณ HDMI
•
หาก ท ีว ี ไม จ ดจำอ ป
ุ กรณ HDMI
และไม ม ภ
ี าพปรากฏ ลองสล บ
ั แหลงท ี ่ม
าจากอ ป
ุ กรณหน ึ ่งไปเป น
 อป
ุ กรณอ ื ่นๆ
และกล บ
ั มาท ี ่เด ิมอ ก
ี คร ั ้ ง
หากเส ีย งผ ิด เพ ี ้ ยนเป น
 พ กั ๆ ให ต รวจด
•
วู า การต ั ้ งคา เอาต พ
 ตุ จากอ ป
ุ กรณ HDMI
น ั ้ นถ กู ต อ ง
หากใช อ ะแดปเตอร  HDMI-to-DVI หร ือสาย
•
HDMI to DVI ตรวจด วู า สายส ญ
ั ญาณเส ีย งเ
พ ิ ่ม เต ิมถ กู เช ื อ
่ มตอก บ
ั AUDIO L/R หร ือ
AUDIO IN (mini-jack เท า น ั ้ น)
ปญหาในการเชื่อมตอกับคอม
พิวเตอร
คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงที่:
•
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งความละเอ ีย ดและอ ตั รากา
รร ีเฟรชท ี ่รองร บ
ั ทีค
่ อมพ ิว เตอร 
•
ต ั ้ งร ป
ู แบบภาพท ีว ีเป น
 ไม ม ีส เกล
28
TH
หมายเหตุ
• ควรจดร
น
 ท ีว ี และหมายเลขซ ีเร ียลของค ณ
ุ ไว ก อ นท
ี ่ค ณ
ุ จะต ิด ตอ Philips หมายเลขเหลาน ี ้ พ ิม พ ไว ท
 ี่
ด า นหล งั ของ ท ีว ี และบนบรรจ ภ
ุ ณ
ั ฑ
C
Channel list
รายการโปรด
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
อป
ั เดต
12
28
12
E
EasyLink
เป ด การใช 
ป ด การใช 
24
24
S
Smart settings
Standby
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
29
26
29
26
16
11, 11
18
9
19
19
4
28
28
9, 11
28
T
TV
เป ด
7
เมน ู
9, 9
การเปล ี ย่ นช อ ง
7
การปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
8
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ ของการปร บ
ั สญ
ั ญาณ
26
ซอฟต แ
 วร 
17
ปลดการเช ื อ
่ มตอจากปล ั ๊ ก
21
ป ด
7
ย ึด ต ิดผน งั
, 27
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
28
7
สแตนดบ าย
U
USB
ด รู ป
ู ภาพ
ฟ งเพลง
อป
ั โหลดภาพจาก
HDMI
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
การแสดงผล
ความละเอ ีย ด
สกร ีน เซฟเวอร 
การต ั ้ งคา เส ียง
การต ั ้ งคา ตามแบบโรงงาน
การต ั ้ งคา ภาพ
การต ั ้ งช อง
แบบธรรมดา
อ ตั โนม ตั ิ
การร ก
ั ษาสภาพแวดล อ ม
การร บ
ั สญ
ั ญาณ
การส งส ญ
ั ญาณ
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
ข
ข อ ม ูลจำเพาะทางเทคน ิค
26
ช
ช องส ญ
ั ญาณ
เปล ี ย่ นช ื อ
่
จ ดั เร ีย งใหม 
ต ิด ต ั ้ ง
แบบธรรมดา
อ ตั โนม ตั ิ
รายการโปรด
19
20
19
19
12
ซ
ซอฟต แ
 วร 
เวอร ช
 น
ั
อป
ั เดต
อะนาล อ็ ก
17
17
น
15
15
16
นาฬ ก
ิ า
14
พ
พ ื ้ นหล งั
16
ก
การเช ื อ
่ มต อ
ภ
TH
29
ภา ษา ไทย
10 ดัชนี
ภาพสไลด 
พร อ มดนตร ี
ภาษา
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
ว ิธ ีแก ไขป ญหา
28
ต
ต วั ช ว ยต ั ้ งคา
ต วั ต ั ้ งเวลา
ต ั ้ งเวลาป ด
ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด
สแตนดบ าย
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด เคร ื อ
่ ง
ต วั ย ึด
28
16
9
13
13
13
13
27
ส
สกร ี นเซฟเวอร 
สถานท ี ่
สาธ ต
ิ
สายเคเบ ิล HDMI
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
16
17
17
29
แ
แบตเตอร ี ่
28 , 4
โ
โหมดบ า น
ม
มล
ั ต ิม ีเด ีย
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ
26
ร
รห ส
ั PIN
28
ระด บ
ั เส ียง
ปร บ
ั
8
รายการโปรด
เซ ต็ อ พ
ั
12
เล ือก
12
ร โี มทคอนโทรล
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ
26
ภาพรวม
,5
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
28
รป
ู แบบคอมพ ิวเตอร 
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ
26
รป
ู แบบภาพ
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
28
รป
ู แบบว ิด โี อ
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ เก ี ย่ วก บ
ั รป
ู แบบว ิด โี
อ
26
ล
ลอ
็ ค TV
รห สั PIN
ล อ็ คช อ ง
ล อ็ คอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตออย
 
ว
30
TH
28
14
13
17
เ
เป ด /ป ด
เพลง
USB
พร อ มภาพสไลด
เมน ู
เมน ห
ู ล กั
ภาษา
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
28
15
16
9, 9
28
28
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 72-PNS000-X981B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement