Philips | 42PFL3007S/98 | Quick Start Guide | Philips 3000 series ทีวี LCD 32PFL3007S/98 คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ

Philips 3000 series ทีวี LCD 32PFL3007S/98 คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
3000 series
Quick start guide
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 1
7/31/2012 3:37:21 PM
English
Before using your product, read all accompanying
safety information
Français
Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des
consignes de sécurité jointes.
ภาษาไทย
ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัย
ทั้งหมดที่มาพร้อมผลิตภัณฑ
Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc tất cả thông
tin an toàn kèm theo
Tiẽng Việt
简体中文
繁体中文
使用产品前,请阅读所有随附的安全信息。
使用您的產品前,請先閱讀所有附隨的安全
資訊。
‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ‬،‫ﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻜﻢ‬
‫ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 2
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
7/31/2012 3:37:21 PM
English
Français
What’s in the box
Contenu de l’emballage
ภาษาไทย
สิ่งที่อยู่ในบรรจุภัณฑ
Tiẽng Việt
Có gì trong hộp
简体中文
包装盒内物品
繁体中文
包裝盒內容
‫ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
4x
M6 x 12mm
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 3
(/56)
7/31/2012 3:37:21 PM
1
English
Français
Mount the stand
Montage du support
ภาษาไทย
ยึดขาตั้ง
Tiẽng Việt
Gắn chân đế
简体中文
安装支架
繁体中文
安裝立架
‫ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ‬
1
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 4
7/31/2012 3:37:21 PM
2
4x
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 5
7/31/2012 3:37:22 PM
English
Français
Connect
Connexion
ภาษาไทย
เชื่อมต่อ
USB 1
USB 2
2
Tiẽng Việt Kết nối
简体中文 连接
繁体中文 連接
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
HDMI 3
VIDEO
AV IN 1
L
R
‫ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬
ANTENNA/CABLE
PC AUDIO IN
HDMI 2
PC IN
COMPONENT/AV IN 2
Y/V
HDMI 1
Pr
L
R
SERV.U
VIDEO L
R
AV/AUDIO OUT
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 6
Pb
Y
Pb
Pr
L
COMPONENT IN 1
R
7/31/2012 3:37:23 PM
ANTENNA/CABLE
TV ANTENNA
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 7
7/31/2012 3:37:23 PM
AV IN
HDMI
VIDEO L
R
VIDEO L
R
HDMI
COMPONENT
Y
Pb
Pr
L
R
Y
Pb
Pr
L
R
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 8
USB
7/31/2012 3:37:23 PM
PC IN
PC AUDIO IN
VGA
HDMI ANTENNA/CABLE
ANTENNA
OUT
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 9
IN
7/31/2012 3:37:24 PM
3
English
Français
Manage cables
Gestion des câbles
ภาษาไทย
จัดเก็บสายสัญญาณ
Tiẽng Việt
Quản lý cáp
简体中文
布线
繁体中文
管理纜線
‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻼﺕ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 10
7/31/2012 3:37:25 PM
4
English
Français
Insert batteries
Insertion des piles
ภาษาไทย
ใส่แบตเตอรี่
Tiẽng Việt
Quản lý cáp
简体中文
插入电池
繁体中文
插入電池
‫ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ‬
1
2
3
4
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 11
7/31/2012 3:37:25 PM
5
English
Français
Select your language and follow
the onscreen instructions
Sélectionnez votre langue et
suivez les instructions à l’écran
ภาษาไทย
เลือกภาษาของคุณและทําตามคํา
แนะนําบนหน้าจอ
Tiẽng Việt Chọn ngôn ngữ và thực hiện theo
hướng dẫn trên màn hình.
简体中文 选择您的语言并按照屏幕说
明操作。
繁体中文 選擇語言並按照螢幕指示。
‫ﺍﺧﺘﺮ ﻟﻐﺘﻚ ﻭ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ‬
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 12
Select your
language
English
Francais
ภาษาไทย
Tiẽng Việt
ࡩ฼ᇓ໗
繁体中文
7/31/2012 3:37:26 PM
English
Français
Play buttons
Control playback of media files
Touches de lecture
Contrôler la lecture des fichiers
multimédias
ภาษาไทย
ปุ่มเล่น
ควบคุมการเล่นสื่อ
English
Français
ภาษาไทย
Nút phát
Kiểm soát phát lại các tập tin
phương tiện
简体中文 播放按钮
控制媒体文件的播放
繁体中文 播放按鈕
控制媒體檔案播放
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ‬
‫ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ‬
Tiẽng Việt
Source
Access a connected device
Source
Accéder à un périphérique
connecté
Tiẽng Việt
แหล่ง
繁体中文
เข้าดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 13
简体中文
Nguồn
Truy cập các thiết bị được kết
nối
信号源
访问连接的设备
來源
存取連接的裝置
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺘﺼﻞ‬
English
Français
TV
Switch source to watch TV
TV
Changer de source pour
regarder la télévision
ภาษาไทย
ทีวี
เปลี่ยนแหล่งข้อมูลเพื่อดูทีวี
English
Français
ภาษาไทย
Format
Access a connected device
Format
Changer de format d’image
รูปแบบ
เปลี่ยนรูปแบบไฟล์ภาพ
Tiẽng Việt
Tiẽng Việt
TV
Chuyển nguồn để xem TV
简体中文 电视
切换信号源以观看电视
繁体中文 電視
切換來源至觀賞電視
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻠﻔﺯﻳﻭﻥ‬
‫ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ‬
简体中文
繁体中文
格式
更改图片格式
格式
變更畫面格式
‫ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ‬
‫ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ‬
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
Định dạng
Thay đổi định dạng hình ảnh
7/31/2012 3:37:26 PM
English
Français
ภาษาไทย
Home
Access the Home menu
Accueil
Accéder au menu Accueil
หน้าแรก
เข้าใช้เมนูหน้าแรก
English
Français
ภาษาไทย
Adjust
Adjust TV settings
Adjust
Régler les paramètres du
téléviseur
ปรับ
ปรับการตั้งค่าทีวี
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 14
Tiẽng Việt
简体中文
繁体中文
Tiẽng Việt
简体中文
繁体中文
Français
List
Access the TV channel list
List
Accéder à la liste des chaînes de
télévision
ภาษาไทย
รายการ
Menu chính
Kiểm soát phát lại các tập tin
phương tiện
主页
访问主页菜单
首頁
存取首頁選單
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬
English
Điều chỉnh
Điều chỉnh cài đặt TV
调整
调整电视机设置
調整
調整電視設定
‫ﺍﻟﺿﺑﻁ‬
‫ﻟﻀﺒﻂ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ‬
English
เข้าดูรายการช่องทีวี
Français
ภาษาไทย
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
Options
Access currently available
options
Options
Accéder aux options disponibles
ตัวเลือก
เข้าใช้ตัวเลือกที่มีในปัจจุบัน
Tiẽng Việt
Danh sách
Truy cập danh sách kênh TV
简体中文 列表
访问电视频道列表
繁体中文 清單
存取電視頻道清單
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‬
‫ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ‬
Tiẽng Việt
Tùy chọn
Truy cập các tùy chọn hiện
có sẵn
简体中文 选项
访问当前可用的选项
繁体中文 選項
存許目前可用的選項
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ‬
ً‫ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ‬
7/31/2012 3:37:28 PM
English
Français
ภาษาไทย
Navigation
Navigate through menus and
select items
Navigation
Naviguer dans les menus et
sélectionner des éléments
สํารวจ
เลื่อนดูเมนูและเลือกรายการ
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 15
Tiẽng Việt
Điều hướng
Điều hướng qua các menu và
chọn mục
简体中文 导航
在菜单间导航并选择项目
繁体中文 瀏覽
瀏覽選單和選取的項目
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻘﻝ‬
‫ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬
7/31/2012 3:37:29 PM
All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics
N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com
2k12_ebony_3000_qsg_ap-mea_20120731.indd 16
7/31/2012 3:37:30 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising