Philips | 48PFT5509S/98 | User guide | Philips 5500 series ทีวี LED Full HD 48PFT5509S/98 คู่มือผู้ใช้

Philips 5500 series ทีวี LED Full HD 48PFT5509S/98 คู่มือผู้ใช้
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
40PFT5509
40PFT5509S
48PFT5509
48PFT5509S
50PFT5509
50PFT5509S
55PFT5509
55PFT5509S
คูมือผูใช
สารบัญ
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
1 ทีวีใหมของคุณ 3
1.1 EasyLink 3
2 การตั้งคา 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
การอานเพื่อความปลอดภัย 4
แทนวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง 4
เคล็ดลับในการจัดวาง 4
สายเพาเวอร 4
สายเสาอากาศ 4
13 ซอฟตแวร 36
13.1
13.2
13.3
13.4
3 การเชื่อมตอ 6
3.1 เคล็ดลับในการเชื่อมตอ 6
3.2 EasyLink HDMI CEC 7
3.3 กลองรับสัญญาณ - STB 8
3.4 ระบบโฮมเธียเตอร - HTS 8
3.5 เครื่องเลนแผนดิสก Blu-ray 10
3.6 เครื่องเลน DVD 10
3.7 เครื่องเลนเกม 10
3.8 แฟลชไดรฟ USB 10
3.9 กลองวิดีโอ 11
3.10 คอมพิวเตอร 11
3.11 หูฟง 12
อัพเดตซอฟตแวร 36
เวอรชันซอฟตแวร 36
ซอฟตแวรโอเพนซอรส 36
Open source license 36
14 การแกไขปญหาและการสนับสนุน 57
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
การแกปญหา 57
ลงทะเบียน 58
วิธีใช 58
วิธีใชออนไลน 58
ฝายดูแลลูกคา / ซอมแซม 58
15 Safety and care 60
15.1 ปลอดภัย 60
15.2 การดูแลรักษาจอภาพ 61
4 เปด 13
4.1 เปดหรือสแตนดบาย 13
16 เงื่อนไขการใช, ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต 62
5 รีโมทคอนโทรล 14
16.1 เงื่อนไขการใช 62
16.2 ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต 62
5.1 ภาพรวมปุม 14
5.2 แบตเตอรี่ 14
5.3 การทำความสะอาด 15
ดัชนี 64
6 ชองทีวี 16
6.1 การชมชองทีวี 16
6.2 การติดตั้งชองสถานี 19
7 คูมือ TV 23
7.1 การใชคูมือทีวี 23
8 แหลง 24
8.1 รายการแหลงสัญญาณ 24
8.2 จากโหมดสแตนดบาย 24
8.3 EasyLink 24
9 ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา 25
9.1 ตั้งเวลาปดเครื่อง 25
9.2 นาฬิกา 25
9.3 ปดเครื่องอัตโนมัติ 25
10 ภาพ วิดีโอ และเพลง 26
10.1 จากการเชื่อมตอ USB 26
11 การตั้งคา 28
11.1
11.2
11.3
11.4
ดานสิ่งแวดลอม 33
การรับสัญญาณ 33
จอแสดงผล 34
กำลังไฟ 34
ขนาดและน้ำหนัก 34
การเชื่อมตอ 34
เสียง 35
มัลติมีเดีย 35
ภาพ 28
เสียง 30
Ambilight 31
พื้นที่ใชงาน 32
12 ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ 33
2
1
ทีวีใหมของคุณ
1.1
EasyLink
ดวย EasyLink คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณที่เชื่อมตอ เชน
เครื่องเลน Blu-ray Disc ดวยรีโมทคอนโทรลของทีวี
EasyLink ใช HDMI CEC ในการสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
3
จะไมรับผิดชอบตอการติดตั้งที่ไมเหมาะสมซึ่งทำใหเกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บ
2
การตั้งคา
2.3
2.1
เคล็ดลับในการจัดวาง
การอานเพื่อความปลอดภัย
- จัดวางทีวีในบริเวณที่ไมมีแสงตกกระทบบนหนาจอโดยตรง
- จัดวางทีวีหางจากผนังไดสูงสุด 15 ซม.
- ระยะหางที่เหมาะสมในการดูทีวีคือ ระยะหาง 3
เทาของขนาดหนาจอแนวทแยง เมื่อคุณนั่งชม
ตาของคุณควรอยูระดับกึ่งกลางของหนาจอ
อานคำแนะนำดานความปลอดภัยกอนที่จะใชทีวี
ในวิธีใช ใหไปที่ Safety and care > ความปลอดภัย
2.2
แทนวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง
แทนวางทีวี
คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้งแทนวางทีวีในคูมือเริ่มต
นใชงานอยางยอที่มาพรอมกับทีวี ในกรณีที่คูมือหาย
คุณสามารถดาวนโหลดคูมือไดจาก www.philips.com
ใชเลขที่ประเภทผลิตภัณฑของทีวีในการคนหาคูมือเริ่มตนใชงา
นอยางยอเพื่อดาวนโหลด
2.4
สายเพาเวอร
การติดตั้งบนผนัง
- เสียบสายไฟกับชองตอ POWER ที่ดานหลังของทีวี
- ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายไฟเขากับชองตอแนนดีแลว:
- ตรวจสอบใหแนใจวาสามารถเขาใชปลั๊กไฟที่เตารับบนผนังได
ตลอดเวลา
- เมื่อคุณถอดปลั๊กไฟ หามดึงที่สายไฟ ใหดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ
ทีวีของคุณยังรองรับตัวยึดสำหรับติดผนังที่ไดมาตรฐาน VESA
(แยกจำหนาย)
ใชรหัส VESA ตอไปนี้เมื่อซื้อตัวยึดติดผนัง . . .
ในการยึดตัวยึดใหแนน
ใหใชสกรูที่มีความยาวดังแสดงในภาพวาด
แมวาทีวีรุนนี้จะมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำเมื่ออยูในโหมดสแตน
ดบาย ใหถอดสายพาวเวอรเพื่อประหยัดพลังงาน
หากคุณไมใชทีวีเปนระยะเวลานาน
- 40PFT5509 - VESA MIS-F 200x200, M6
- 48PFT5509 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 50PFT5509 - VESA MIS-F 400x200, M6
- 55PFT5509 - VESA MIS-F 400x400, M6
ขอควรระวัง
2.5
การติดตั้งทีวีบนผนังตองใชทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
และตองดำเนินการโดยชางผูชำนาญการเทานั้น การติดตั้งทีวีบ
นผนังตองไดมาตรฐานความปลอดภัยตามน้ำหนักของทีวี
นอกจากนี้
โปรดอานขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยกอนจัดวางทีวี
TP Vision Europe B.V.
เสียบปลั๊กเสาอากาศเขากับชอง ANTENNA
ที่ดานหลังของทีวีใหแนน
สายเสาอากาศ
คุณสามารถเชื่อมตอเสาอากาศของคุณเองหรือเชื่อมตอกับสัญญ
าณเสาอากาศจากระบบกระจายสัญญาณเสาอากาศ
4
ใชชองตอเสาอากาศ RF IEC Coax 75 โอหม
ใชการเชื่อมตอเสาอากาศนี้สำหรับสัญญาณอินพุต DVB-T และ
DVB-C
5
3
การเชื่อมตอ
3.1
เคล็ดลับในการเชื่อมตอ
EasyLink HDMI CEC
คูมือการเชื่อมตอ
หากอุปกรณของคุณเชื่อมตอดวย HDMI และมี EasyLink คุณส
ามารถควบคุมอุปกรณเหลานั้นไดดวยรีโมทคอนโทรลของทีวี
EasyLink HDMI CEC
จะตองเปดอยูบนทีวีและอุปกรณที่เชื่อมตอ
เชื่อมตออุปกรณกับทีวีดวยการเชื่อมตอคุณภาพสูงที่สุดเสมอ
นอกจากนี้ ใหใชสายเคเบิลคุณภาพดีเพื่อการถายโอนภาพและเสี
ยงที่ยอดเยี่ยม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่
องกับทีวี คุณสามารถดูคูมือการเชื่อมตอทีวีของ Philips ได
คูมือนี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอและสายเคเบิลที่ใช
DVI เปน HDMI
ใชอะแดปเตอร DVI เปน HDMI
หากอุปกรณของคุณมีการเชื่อมตอ DVI เพียงอยางเดียว
ใชการเชื่อมตอ HDMI อยางใดอยางหนึ่ง และเพิ่มสาย Audio
L/R (mini-jack 3.5 มม.) ใน Audio In
ที่ดานหลังของทีวีเพื่อใหมีเสียง
ไปที่ www.connectivityguide.philips.com
เสาอากาศ
การปองกันการคัดลอก
หากคุณมีกลองรับสัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล)
หรือเครื่องบันทึก
ใหเชื่อมตอสายเคเบิลเสา
อากาศเพื่อรันสัญญาณเสาอากาศ
ผานกลองรับสัญญาณและ/หรือเครื่องบันทึกกอนเขาสูทีวี
ดวยวิธีนี้ เสาอากาศและกลองรับสัญญาณจะสามารถสงชองสัญ
ญาณเสริมที่อาจมีใหกับเครื่องบันทึกเพื่อทำการบันทึกได
สาย DVI และ HDMI รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection) HDCP เปนสัญญาณปองกันการคัดลอก
ที่ปองกันการคัดลอกขอมูลจากแผนดิสก DVD หรือแผนดิสก Bluray หรือเรียกวา DRM (Digital Rights Managament)
HDMI ARC
การเชื่อมตอ HDMI 1 ในทีวีจะมี HDMI ARC (Audio Return
Channel)
หากอุปกรณยังมีการเชื่อมตอ HDMI ARC
ซึ่งโดยสวนใหญคือระบบโฮมเธียเตอร (HTS) ใหเชื่อมตอกับ
HDMI 1 ใดๆ บนทีวีเครื่องนี้ ดวยการเชื่อมตอ HDMI ARC คุณไ
มจำเปนตองเชื่อมตอสายเคเบิลเสียงเพิ่มเติมสำหรับสงสัญญาณเ
สียงของภาพทีวีไปยัง HTS เนื่องจากการเชื่อมตอ HDMI ARC
จะมีสัญญาณทั้งสองนี้
ในกรณีที่คุณตองการปด ARC บนการเชื่อมตอ HDMI ใหกด
 และเลือก ตั้งคา และกด OK
เลือก ตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > HDMI 1 - ARC
HDMI
Y Pb Pr - Audio L R
HDMI CEC
Y Pb Pr - Component Video คือการเชื่อมตอคุณภาพสูง
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ YPbPr
สำหรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD) ถัดจาก Y สัญญาณ
Pb และ Pr จะเพิ่มสัญญาณเสียงซายและขวา
การเชื่อมตอ HDMI ใหคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด
สายเคเบิล HDMI
หนึ่งสายสามารถใชไดทั้งสัญญาณภาพและเสียง ใชสายเคเบิล
HDMI เพื่อใหไดสัญญาณภาพทีวีความละเอียดสูง (HD) หรือ
Full HD (FHD)
สำหรับการถายโอนที่ใหสัญญาณคุณภาพดีที่สุด
ใหใชสายเคเบิล High speed HDMI และใชสายเคเบิล HDMI
ที่ยาวไมเกิน 5 ม.
6
3.2
EasyLink HDMI CEC
EasyLink
ดวย EasyLink
คุณสามารถควบคุมอุปกรณที่เชื่อมตอไดดวยรีโมทคอนโทรลทีวี
EasyLink จะใช HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) ในการสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
อุปกรณเหลานั้นจะตองรองรับ HDMI CEC
และจะตองเชื่อมตอดวยการเชื่อมตอ HDMI
CVBS - Audio L R
CVBS - Composite Video
เปนการเชื่อมตอคุณภาพสูงถัดจากสัญญาณ CVBS
จะเพิ่มสัญญาณเสียงซายและขวา
การตั้งคา EasyLink
ทีวีสามารถเปดใช EasyLink ได ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
HDMI-CEC ทั้งหมดไดรับการตั้งคาอยางเหมาะสมกับอุปกรณ
EasyLink ที่เชื่อมตอ โดย EasyLink
อาจใชงานไมไดกับอุปกรณจากยี่หออื่น
HDMI-CEC ของแบรนดอื่นๆ
ฟงกชันการทำงานของ HDMI CEC
มีหลากหลายชื่อในแบรนดตางๆ กัน ยกตัวอยางเชน Anynet,
Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
และ Viera Link โดยอาจไมสามารถใชรวมกับ EasyLink
ไดทุกแบรนด
เสียงออก - ออปติคัล
เสียงออก - ออปติคัล คือการเชื่อมตอเสียงคุณภาพสูง
การเชื่อมตอออปติคัลนี้สามารถใชงานระบบเสียง 5.1
แชนเนลได
หากอุปกรณของคุณซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงระบบโฮมเธียเตอร
(HTS) ไมมีการเชื่อมตอ HDMI ARC
คุณสามารถใชการเชื่อมตอนี้กับการเชื่อมตอ เสียงเขา ออปติคัล บน HTS โดยการเชื่อมตอ เสียงออก - ออปติคัล
จะสงสัญญาณเสียงจากทีวีไปยัง HTS
ชื่อแบรนด HDMI CEC
ตัวอยางนี้เปนทรัพยสินของเจาของรายนั้นๆ
การใชงานอุปกรณ
ในการควบคุมอุปกรณที่เชื่อมตอกับ HDMI และตั้งคาดวย
EasyLink
ใหเลือกอุปกรณหรือกิจกรรมในรายการการเชื่อมตอทีวี กด
 SOURCES เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอกับการเชื่อมตอ HDMI
และกด OK
คุณสามารถตั้งคาประเภทของสัญญาณเสียงออกเพื่อใหตรงกับค
วามสามารถดานระบบเสียงของระบบโฮมเธียเตอร
หากเสียงไมตรงกับวิดีโอบนหนาจอ
คุณสามารถปรับการซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอได
7
เมื่อเลือกอุปกรณแลว
รีโมทคอนโทรลทีวีจะสามารถควบคุมอุปกรณได อยางไรก็ตาม
ปุม  และ  OPTIONS รวมถึงปุมทีวีทั่วไปอื่นๆ เชน 
Ambilight จะไมถูกสงผานตอไปยังอุปกรณ
หากปุมที่คุณตองการไมอยูบนรีโมทคอนโทรลของทีวี
คุณสามารถเลือกปุมในเมนูตัวเลือกได
กด  OPTIONS และเลือก การควบคุม ในแถบเมนู บนหนาจอ
ใหเลือกปุมอุปกรณที่คุณตองการและกด OK
ปุมควบคุมอุปกรณบางอยางอาจไมมีใหใชงานในเมนูการควบคุม
3.3
กลองรับสัญญาณ - STB
ใชสายอากาศสองเสนในการเชื่อมตอเสาอากาศกับกลองรับสัญ
ญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) และทีวี
หมายเหตุ: เฉพาะอุปกรณที่รองรับฟงกชัน รีโมทคอนโทรล
EasyLink เทานั้นที่จะตอบสนองกับรีโมทคอนโทรลของทีวี
การตั้งคา EasyLink
ทีวีจะมาพรอมกับการตั้งคา EasyLink ทั้งหมดที่เปดอยู
คุณสามารถปดการตั้งคาใดๆ ของ EasyLink ไดอยางอิสระ
EasyLink
ถัดจากการเชื่อมตอเสาอากาศ ใหเสียบสาย HDMI
เพื่อเชื่อมตอกลองรับสัญญาณกับทีวี
หากตองการปด EasyLink อยางสมบูรณ . . .
ปดเครื่องอัตโนมัติ
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > EasyLink
3. เลือก EasyLink
4. เลือก ปด และกด OK
5. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ปดตัวตั้งเวลาอัตโนมัตินี้
หากคุณใชเพียงรีโมทคอนโทรลของกลองรับสัญญาณ ใหดำเนิน
การดังนี้เพื่อปองกันไมใหทีวีปดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไ
ป 4 ชั่วโมงโดยไมมีการกดปุมบนรีโมทคอนโทรลของทีวี
ในการปดฟงกชันปดนาฬิกาจับเวลา ใหกด 
และเลือก ตั้งคา และกด OK
เลือก ตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ปดอัตโนมัติ
และเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ ปด
EasyLink Remote Control
หากคุณตองการใหอุปกรณสื่อสาร แตคุณไมตองการควบคุมอุปก
รณเหลานั้นดวยรีโมทคอนโทรลของทีวี
คุณสามารถปดรีโมทคอนโทรล EasyLink แยกตางหากได
คุณสามารถควบคุมอุปกรณที่สามารถใชงานรวมกับ HDMICEC มากกวาหนึ่งตัวดวยรีโมทคอนโทรลทีวี
3.4
ระบบโฮมเธียเตอร - HTS
ในเมนูการตั้งคา EasyLink ใหเลือก รีโมทคอนโทรล
EasyLink และเลือก ปด
เชื่อมตอ HTS
เลนดวยปุมเดียว
ใชสาย HDMI ในการเชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอร (HTS) กับทีวี
คุณสามารถเชื่อมตอ Philips SoundBar หรือ HTS
ดวยเครื่องเลนแผนดิสกในตัว
เมื่อคุณเลนอุปกรณที่รองรับ HDMI-CEC
ทีวีจะเปดจากโหมดสแตนดบาย และสวิตชไปยังแหลงที่ถูกตอง
สแตนดบายดวยปุมเดียว
HDMI ARC
เมื่อคุณกด  บนรีโมทคอนโทรลทีวี
ทีวีและอุปกรณที่สามารถใชงานรวมกับ HDMI-CEC
ทั้งหมดจะเปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย
หากระบบโฮมเธียเตอรของคุณมีการเชื่อมตอ HDMI ARC
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ HDMI บนทีวีเพื่อเชื่อมตอได ดวย
HDMI ARC
คุณไมจำเปนตองเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม
การเชื่อมตอ HDMI ARC จะมีสัญญาณทั้งสอง
การควบคุมเสียงในระบบ
หากคุณเชื่อมตออุปกรณที่ใชงานรวมกับ HDMI-CEC
ซึ่งมีลำโพงผานชองตอ HDMI ARC
คุณสามารถเลือกที่จะรับฟงเสียงทีวีจากลำโพงเหลานี้
แทนที่จะรับฟงผานลำโพงของทีวี
8
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2.
เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > ชดเชยสัญญาณเสียงออก
3. ใชแถบเลื่อนเพื่อตั้งคาในการตั้งคาชดเชยเสียง และกด OK
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากระบบโฮมเธียเตอรไมมีการเชื่อมตอ HDMI ARC
ใหเพิ่มสายสัญญาณเสียงออปติคอล
เพื่อสงสัญญาณเสียงของภาพบนทีวีไปยังระบบโฮมเธียเตอร
รูปแบบสัญญาณเสียงออก
หากคุณมีระบบโฮมเธียเตอร (HTS)
ที่มีความสามารถในการประมวลผลเสียงแบบมัลติแชนเนล เชน
Dolby Digital, DTS® หรือใกลเคียง
ใหตั้งคารูปแบบเสียงออกเปน มัลติแชนเนล ดวยมัลติแชนเนล ทีวี
ของคุณจะสามารถสงสัญญาณเสียงมัลติแชนเนลแบบบีบอัดจาก
ชองทีวีหรือเครื่องเลนที่เชื่อมตอกับระบบโฮมเธียเตอร หากคุณมีร
ะบบโฮมเธียเตอรที่ไมมีการประมวลผลเสียงแบบมัลติแชนเนล
ใหเลือก สเตอริโอ
การซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ (ซิงค)
หากเสียงไมตรงกับวิดีโอบนหนาจอ คุณสามารถตั้งคาดีเลยบนระ
บบโฮมเธียเตอรสวนใหญกับเครื่องเลนแผนดิสกเพื่อใหเสียงและ
วิดีโอตรงกันได
หากตองการตั้งคารูปแบบเสียงออก . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2.
เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > รูปแบบสัญญาณเสียงออก
3. เลือก มัลติแชนเนล หรือ สเตอริโอ
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การตั้งคาดีเลยสัญญาณเสียงออก
ดีเลยสัญญาณเสียงออก
การปรับระดับสัญญาณเสียงออก
ดวยการเชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอร (HTS) กับทีวี
ภาพบนทีวีและเสียงจาก HTS จะไดรับการซิงโครไนซ
ใชการตั้งคาปรับระดับสัญญาณเสียงออกในการปรับระดับเสียง
(ความดัง) ของทีวีและระบบโฮมเธียเตอร
เมื่อคุณสลับไปใชอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง ความแตกตางของระดับเ
สียงอาจเกิดจากความแตกตางในการประมวลผลเสียง
การซิงคเสียงกับวิดีโออัตโนมัติ
ระบบโฮมเธียเตอรของ Philips รุนลาสุด
เสียงกับวิดีโอจะซิงคกันโดยอัตโนมัติและถูกตองทุกครั้ง
หากตองการปรับระดับความแตกตางของระดับเสียง . . .
ดีเลยการซิงคเสียง
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > การปรับระดับเสียงออก
3. หากมีความแตกตางของระดับเสียงมาก ใหเลือก เพิ่ม
หากมีความแตกตางของระดับเสียงนอย ใหเลือก ลด
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
สำหรับระบบโฮมเธียเตอรบางระบบ
คุณอาจตองปรับดีเลยการซิงคเสียงเพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ
ใน HTS ใหเพิ่มคาดีเลยจนกวาภาพและเสียงเขากัน
อาจตองใชคาดีเลย 180ms โปรดอานคูมือผูใช HTS ทั้งนี้
ดวยการตั้งคาดีเลยบน HTS
คุณจะตองปดดีเลยสัญญาณเสียงออกบนทีวี
การปรับระดับเสียงออกจะสงผลตอสัญญาณเสียงออก - ออปติคัล
และสัญญาณเสียง HDMI ARC
หากตองการปดดีเลยสัญญาณเสียงออก . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > ดีเลยสัญญาณเสียงออก
3. เลือก ปด แลวกด OK
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ปญหาที่เกิดกับเสียง HTS
เสียงที่มีสัญญาณรบกวนดัง
หากคุณดูวิดีโอจากแฟลชไดรฟ USB ที่เสียบเขากับเครื่อง
หรือจากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
เสียงจากระบบโฮมเธียเตอรของคุณอาจผิดเพี้ยน
ชดเชยสัญญาณเสียงออก
หากคุณไมสามารถตั้งคาดีเลยบนระบบโฮมเธียเตอร
คุณสามารถตั้งคาใหทีวีซิงคกับเสียงได คุณสามารถตั้งคาออฟเซ็
ตที่ชดเชยเวลาที่จำเปนสำหรับระบบโฮมเธียเตอรในการประมวล
ผลเสียงของภาพบนทีวี คุณสามารถตั้งคาชดเชยไดครั้งละ 1
มิลลิวินาที การตั้งคาสูงสุดคือ 12 มิลลิวินาที ทั้งนี้
ควรเปดการตั้งคาดีเลยสัญญาณเสียงออก
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > รูปแบบสัญญาณเสียงออก
ไมมีเสียง
หากคุณไมไดยินเสียงจากทีวีในระบบโฮมเธียเตอรของคุณ
ใหตรวจสอบตามหัวขอตอไปนี้ . . .
หากตองการซิงโครไนซเสียงบนทีวี . . .
9
- ตรวจสอบวาคุณเชื่อมตอสาย HDMI เขากับการเชื่อมตอ HDMI
ARC บนระบบโฮมเธียเตอรแลวหรือไม การเชื่อมตอ HDMI
ทั้งหมดบนทีวีจะตองใชการเชื่อมตอ HDMI ARC
3.7
เครื่องเลนเกม
- ตรวจสอบวาการตั้งคา HDMI ARC บนทีวีอยูในตำแหนง เปด
หรือไม
ไปที่  > เซ็ตอัพ > ตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > HDMI 1 -ARC
HDMI
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
ใหเชื่อมตอเครื่องเลนเกมเขากับทีวีดวยสายเคเบิล HDMI
ความเร็วสูง
3.5
เครื่องเลนแผนดิสก Blu-ray
ใชสายเคเบิล High speed HDMI ในการเชื่อมตอเครื่องเลน Bluray Disc เขากับทีวี
Y Pb Pr - Audio L R
เชื่อมตอเครื่องเลนเกมเขากับทีวีดวยสายเคเบิลวิดีโอ
Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R
หากเครื่องเลน Blu-ray Disc มี EasyLink HDMI CEC
คุณจะสามารถควบคุมเครื่องเลนดวยรีโมทคอนโทรลของทีวีได
3.6
เครื่องเลน DVD
ใชสาย HDMI ในการเชื่อมตอเครื่องเลน Blu-ray Disc กับทีวี
CVBS - Audio L R
เชื่อมตอเครื่องเลนเกมเขากับทีวีดวยสายเคเบิล Composite
(CVBS) และสาย Audio L/R
หากเครื่องเลน DVD เชื่อมตอดวย HDMI และมี EasyLink CEC
คุณจะสามารถควบคุมเครื่องเลนดวยรีโมทคอนโทลของทีวีได
10
3.8
แฟลชไดรฟ USB
คุณสามารถดูภาพถายหรือเลนเพลงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ
USB ได
เสียบแฟลชไดรฟ USB เขากับชองเสียบ USB
ชองใดชองหนึ่งบนทีวีในขณะที่ทีวีเปดอยู
3.10
คอมพิวเตอร
ทีวีจะตรวจจับแฟลชไดรฟและเปดรายการที่แสดงเนื้อหา
หากไมปรากฏรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ใหกด  SOURCE
เลือก USB และกด OK
Connect
ในการหยุดดูเนื้อหาแฟลชไดรฟ USB ใหกด  EXIT
หรือเลือกกิจกรรมอื่น
ในการยกเลิกการเชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB
คุณสามารถดึงแฟลชไดรฟออกไดทุกเวลา
กับ HDMI
คุณสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับทีวี
และใชทีวีเปนหนาจอ PC ได
ใชสาย HDMI ในการเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับทีวี
กับ DVI เปน HDMI
3.9
นอกจากนี้ คุณสามารถใชอะแดปเตอร DVI เปน HDMI
เพื่อเชื่อมตอ PC เขากับ HDMI และสาย Audio L/R (mini-jack
3.5 มม.)เขากับ AUDIO IN L/R ทางดานหลังของทีวี
กลองวิดีโอ
HDMI
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ใหใชสาย HDMI
ในการเชื่อมตอกลองวิดีโอเขากับทีวี
การตั้งคา
การตั้งคาที่เหมาะสำหรับหนาจอ
CVBS - Audio L R
หากคุณไดเพิ่มคอมพิวเตอรของคุณเปนประเภทอุปกรณคอมพิวเ
ตอร ในเมนู ที่มา (รายการการเชื่อมตอ) แลว ทีวีจะตั้งคาเปนการ
ตั้งคาที่เหมาะสำหรับคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ
ใชสาย Video Audio L/R เพื่อเชื่อมตอกลองวิดีโอเขากับทีวี
หากคุณใชคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูภาพยนตรหรือใชเพื่อเลนเ
กม คุณอาจตองการตั้งคาทีวีกลับไปเปนการตั้งคาที่เหมาะสำหรับ
การดูทีวีหรือการเลนเกม
ในการตั้งคาทีวีเปนการตั้งคาที่เหมาะสมดวยตนเอง
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
11
2. เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง >
เกมหรือคอมพิวเตอร และกด OK
3. เลือก เกม (สำหรับการเลนเกม)
หรือเลือก คอมพิวเตอร (สำหรับดูภาพยนตร) และกด OK
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
โปรดอยาลืมตั้งคาการตั้งคา เกมหรือคอมพิวเตอร
กลับไปเปน คอมพิวเตอร เมื่อคุณเลิกเลนเกม
3.11
หูฟง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับชองเสียบ  บนทีวีได
ชองเสียบนี้เปน mini-jack 3.5 มม.
คุณสามารถปรับระดับเสียงของหูฟงแยกกันได
หากตองการปรับระดับเสียง . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ระดับเสียงหูฟง และกด OK
3. กด  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับระดับเสียง
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
12
4
เปด
4.1
เปดหรือสแตนดบาย
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบปลั๊กสายไฟหลักที่ดานหลังของ
ทีวีกอนที่คุณจะเปดทีวี
หากสัญญาณไฟสีแดงปดอยู ใหกดจอยสติ๊ก ที่ดานขวาหรือดาน
หลังของทีวีเพื่อใหทีวีสแตนดบาย สัญญาณไฟสีแดงจะสวางขึ้น
เมื่อทีวีสแตนดบาย ใหกด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปดทีวี
เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย
ในการเปลี่ยนทีวีไปที่สแตนดบาย ใหกด  บนรีโมทคอนโทรล
ปด
หากตองการปดทีวี ใหกดจอยสติ๊กที่ดานลางของทีวี
สัญญาณไฟสีแดงจะดับลง โดยทีวียังคงเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ
หลักแตใชพลังงานเพียงเล็กนอย
หากตองการปดทีวีอยางสมบูรณ ใหถอดปลั๊กไฟออก
ในการถอดสาย ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ
หามถึงที่สายโดยเด็ดขาด
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงปลั๊กไฟ สายไฟ
และเตารับไดตลอดเวลา
13
5
ใชเพื่อเปดหรือปดรายละเอียดของโปรแกรม
รีโมทคอนโทรล
4 -  BACK
ใชเพื่อเปลี่ยนกลับไปยังชองกอนหนาที่คุณเลือก
ใชเพื่อปดเมนูโดยไมตองเปลี่ยนการตั้งคา
5.1
5 -  HOME
ใชเพื่อเปดหรือปดเมนูหนาแรก
ภาพรวมปุม
6 -  EXIT
ใชเพื่อเปลี่ยนกลับไปดูทีวี
สวนบน
7 -  OPTIONS
ในการเปดหรือปดเมนูตัวเลือก
8 - ปุม OK
ใชเพื่อยืนยันการเลือกหรือการตั้งคา
9 - ปุม ลูกศร / นาวิเกต
ใชเลื่อนดูขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา
10 -  LIST
ใชเพื่อเปดหรือปดรายการชอง
1 -  สแตนดบาย / เปด
ใชเพื่อเปดทีวีหรือกลับสูโหมดสแตนดบาย
2 - ปุมการเลนและบันทึก
• เลน  เพื่อเลน
• หยุดชั่วคราว  เพื่อหยุดการเลนไวชั่วคราว
• หยุด  เพื่อหยุดการเลน
• ยอนกลับ  เพื่อยอนกลับ
• กรอเดินหนาอยางเร็ว  เพื่อกรอเดินหนาอยางเร็ว
• บันทึก  เพื่อบันทึกทันที
ดานลาง
3 -  Ambilight
ใชเพื่อเลือกการตั้งคา Ambilight
4 -  FORMAT
ใชเพื่อเปดหรือปดเมนูรูปแบบไฟลภาพ
5 -  SETUP
ใชเพื่อเปดเมนู ตั้งคา
1 -  ระดับเสียง
ใชปรับระดับเสียง
2 - ปุมตัวเลข และ ปุมกดตัวอักษร
ใชเลือกชองทีวีไดโดยตรง หรือปอนขอความ
กลาง
3 - SUBTITLE
ในการเปด เปด บทบรรยายหรืออัตโนมัติ
4 -  TV GUIDE
ใชเพื่อเปดหรือปดคูมือทีวี
5 -  ชอง
ใชเพื่อเปลี่ยนไปยังชองถัดไปหรือกอนหนาในรายการชอง
ใชเพื่อเปดหนาถัดไปหรือกอนหนาในขอความ
หรือเริ่มตอนถัดไปหรือกอนหนาในดิสก
6 -  ปดเสียง
ใชปดเสียงหรือเปดเสียงอีกครั้ง
1 -  SOURCES
ใชเพื่อเปดหรือปดเมนู แหลงสัญญาณ
ซึ่งแสดงรายการอุปกรณที่เชื่อมตอ
7 - TEXT
ใชเพื่อเปดหรือปดขอความ / เทเลเท็กซ
2 - ปุมสี
ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ ปุมสีน้ำเงิน  เปด วิธีใช
3 -  INFO
14
5.2
แบตเตอรี่
1. เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ในทิศทางที่ลูกศรแสดง
2.
เปลี่ยนแบตเตอรี่เกาออกและใสแบตเตอรี่ชนิด AAA-R03-1.5V
2 กอน
ตรวจสอบใหแนใจวาใสแบตเตอรี่ไดถูกตองตามตำแหนงขั้ว +
และ 3.
ใสฝาครอบแบตเตอรี่ใหเขาที่และเลื่อนกลับจนกระทั่งมีเสียงคลิก
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
ทิ้งแบตเตอรี่เกาของคุณอยางปลอดภัยตามขอกำหนดเมื่อหมดอา
ยุการใชงาน
5.3
การทำความสะอาด
รีโมทคอนโทรลทำดวยวัสดุเคลือบผิวที่ทนตอการขีดขวน
ในการทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล ใหใชผานุมหมาดๆ
หามใชสาร เชน แอลกอฮอล สารเคมี
หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบาน
ทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล
15
6
รายการสถานี
ชองทีวี
ดูรายการชองทั้งหมด
6.1
1. ในขณะที่ดูชองทีวี ใหกด  LIST เพื่อเปดรายการชอง
2. กด  OPTIONS เพื่อเปดเมนูตัวเลือก
3. เลือก รายการ จากนั้น คุณสามารถเลือก ทั้งหมด
รายการโปรด วิทยุ และ ชองใหม ได
การชมชองทีวี
การเปลี่ยนชอง
หากตองการดูทีวีชองตางๆ ใหกด 
ทีวีจะจูนไปยังชองทีวีที่คุณดูลาสุด
ชองโปรด
หรือ สามารถกด  เพื่อเปดเมนูหนาหลักและเลือก TV และกด
OK ได
คุณสามารถสรางรายการชองโปรดที่จะมีเฉพาะชองที่คุณตองกา
รดูเทานั้น เมื่อเลือกรายการชองโปรด
คุณจะเห็นเฉพาะชองรายการโปรดเมื่อคุณเปลี่ยนชองตางๆ
สรางรายการชองโปรด
หากตองการเปลี่ยนชอง ใหกด   หรือ  
หากคุณรูหมายเลขชอง ใหพิมพดวยปุมตัวเลข กด OK
หลังจากที่คุณพิมพหมายเลขเสร็จแลวเพื่อเปลี่ยนชอง
1. ในขณะที่ดูชองทีวี ใหกด  LIST เพื่อเปดรายการชอง
2. เลือกชองเพื่อทำเครื่องหมายเปนชองโปรด
และกด  OPTIONS
3. เลือก เพิ่มรายการโปรด และกด OK
ชองที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายดวย 
4. เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการ ใหกด 
ชองจะถูกเพิ่มลงในรายการโปรด
5. หากตองการลบชองออกจากรายการโปรด
ใหเลือกชองดวย  แลวกด  OPTIONS เลือก
ลบรายการโปรด และกด OK
หากตองการสลับกลับไปยังชองที่จูนไวกอนหนา ใหกด 
เรียงลำดับใหม
หากตองการสลับไปยังชองที่อยูในรายการชอง
คุณสามารถเรียงลำดับ
จัดตำแหนงชองในรายการชองโปรดไดใหม
ในขณะที่ดูชองทีวี ใหกด  LIST เพื่อเปดรายการชอง
1. ในรายการ รายการโปรด
เลื่อนแถบสีไปที่ชองที่คุณตองการจัดตำแหนง
2. กด  OPTIONS
3. เลือก เรียงลำดับใหม และกด OK
4. เลือกชองที่จะเรียงลำดับใหม และกด OK
5. กด ปุมนาวิเกต
เพื่อเลื่อนชองที่ไฮไลทไปยังตำแหนงอื่นและกด OK
6. เมื่อเสร็จสิ้น ใหกด  OPTIONS
7. เลือก ออกจากการเรียงลำดับใหม และกด OK
คุณสามารถไฮไลทชองอื่นและดำเนินการเชนเดียวกัน
รายการชองจะมีหลายหนาที่มีชอง
หากตองการดูหนาถัดไปหรือกอนหนา ใหกด   หรือ  
หากตองการปดรายการชองโดยไมเปลี่ยนชอง ใหกด 
LIST อีกครั้ง
เพิ่มหรือลบรายการโปรดในรายการชองอื่นๆ
คุณสามารถทำเครื่องหมายชองหรือสถานีวิทยุเปนรายการโปรด
ไดจากรายการชอง ทั้งหมด วิทยุ และ ใหม
ในรายการเหลานี้
ใหเลื่อนแถบสีไปที่ชองที่คุณตองการเพิ่มลงในรายการโปรด
และกด  OPTIONS เลือก เพิ่มรายการโปรด และกด OK
ชองที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายดวย 
หากตองการลบชองออกจากรายการโปรด ใหเลือก
ลบรายการโปรด และกด OK
ชองวิทยุ
หากมีการกระจายเสียงระบบดิจิตอล
สถานีวิทยุดิจิตอลจะถูกติดตั้งระหวางการติดตั้ง
การเปลี่ยนชองวิทยุทำเชนเดียวกับการเปลี่ยนชองทีวี
16
2. เลือก ตั้งคาชอง > ระบบปองกันเด็ก > เปลี่ยนรหัส
และกด OK
3. หากตั้งรหัสไวแลว ใหปอนรหัสปองกันเด็กปจจุบัน
จากนั้นปอนรหัสใหมสองครั้ง
เปลี่ยนชื่อชอง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชองในรายการสถานีได
1. เลือกชองที่คุณตองการเปลี่ยนชื่อในรายการชองใดชองหนึ่ง
2. กด  OPTIONS
3. เลือก เปลี่ยนชื่อ และกด OK
รหัสใหมจะถูกตั้งคา
หากลืมรหัส
หากตองการเขียนทับและปอนรหัสปองกันเด็กใหมในกรณีที่คุณ
ลืมรหัส ใหปอน 8888
การล็อคแชนเนล
เพื่อปองกันไมใหเด็ก ดูชองหรือโปรแกรม
คุณสามารถล็อคชองหรือล็อคโปรแกรมที่จำกัดอายุได
รูปแบบภาพ
การล็อคแชนเนล
หากแถบสีดำปรากฏขึ้นที่ดานบนและดานลาง
หรือทั้งสองดานของภาพ คุณสามารถปรับรูปแบบภาพ
เปนรูปแบบที่เต็มหนาจอได
คุณสามารถล็อคชองเพื่อปองกันไมใหเด็กดูได
หากตองการดูชองที่ล็อคไว คุณจะตองปอนรหัสปองกันเด็ก
คุณไมสามารถล็อคโปรแกรมที่มาจากอุปกรณเชื่อมตอได
หากตองการเปลี่ยนรูปแบบไฟลภาพ . . .
หากตองการล็อคชอง . . .
1. ขณะดูชองทีวี กด  เพื่อเปดเมนู รูปแบบไฟลภาพ
2. เลือกรูปแบบจากรายการและกด OK
1. ในขณะที่ดูชองทีวี ใหกด  LIST เพื่อเปด รายการชอง
2. ในรายการใดๆ ใหเลือกชองที่คุณตองการล็อค
3. กด  OPTIONS และเลือก ล็อคชอง ในรายการชอง
ชองที่ล็อคจะถูกทำเครื่องหมายดวยเครื่องหมายล็อค 
รูปแบบตอไปนี้สามารถใชไดตามภาพบนหนาจอ . . .
- อัตโนมัติ
ปรับรูปแบบภาพตามแหลงอินพุต
หากตองการปลดล็อคชอง เลือกชองที่ถูกล็อคในรายการชอง กด
 OPTIONS และเลือก ปลดล็อคชอง
คุณจะตองปอนรหัสปองกันเด็ก
- ขยายพิเศษ
ลบแถบสีดำที่ดานตางๆ ของการถายทอดสัญญาณ 4:3
ภาพถูกปรับใหเหมาะกับหนาจอ
การจัดอันดับของผูปกครอง
- ขยายภาพ 16:9
เปลี่ยนอัตราสวนจาก 4:3 เปน 16:9 ไมแนะนำสำหรับ HD หรือ
PC|
หากตองการปองกันไมใหเด็กดูโปรแกรมที่ไมเหมาะกับอายุ
คุณสามารถใช ระดับอายุ ได
สถานีถายทอดดิจิตอลบางสถานีมีการจัดระดับโปรแกรมของตน เ
มื่อระดับอายุของโปรแกรมเทากับหรือสูงกวาอายุที่คุณตั้งไวเปนร
ะดับอายุสำหรับเด็ก โปรแกรมจะถูกล็อค
ในการดูโปแกรมที่ถูกล็อคไว คุณตองปอนรหัสการล็อค
การจัดระดับอายุโดยผูปกครอง จะถูกตั้งคาไวกับแชนเนลทั้งหมด
- จอกวาง
ยืดภาพเปนรูปแบบ 16:9
- ไมปรับอัตราสวน
โหมดผูเชี่ยวชาญสำหรับ HD หรืออินพุต PC
พิกเซลสำหรับการแสดงผลพิกเซล
แถบสีดำอาจปรากฏโดยมีภาพจากคอมพิวเตอร
หากตองการตั้งระดับอายุ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2.
เลือก การตั้งคาชอง > ระบบปองกันเด็ก >
การจัดอันดับของผูปกครอง และกด OK
3. ปอนรหัสปองกันเด็กที่เปนตัวเลข 4 หลัก
ปอนรหัสปองกันเด็กที่เปนตัวเลข 4 หลักและยืนยัน
ถึงตอนนี้คุณจะสามารถตั้งระดับอายุได
4. ตั้งคาอายุและกด OK
5. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
6. หากตองการปดการจัดอันดับของผูปกครอง ใหเลือก ไมมี
เปนการตั้งคาอายุ
- 4:3
แสดงรูปแบบ 4:3 คลาสสิค
ขอความ / เทเลเท็กซ
หนาเทเลเท็กซ
หากตองการเปดขอความ (เทเลเท็กซ) ขณะที่คุณดูชองทีวี
กด TEXT
หากตองการปดขอความ ใหกด TEXT อีกครั้ง
ทีวีจะถามถึงรหัสเพื่อปลดล็อคโปรแกรม
สำหรับบางสถานีถายทอด / ผูใหบริการ
ทีวีจะล็อคโปรแกรมที่มีระดับสูงกวาเทานั้น
ตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสล็อค
หากตองการตั้งรหัสล็อคหรือเปลี่ยนรหัสปจจุบัน . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
17
ตัวเลือกขอความ
ในขอความ ใหกด  OPTIONS เพื่อเลือกตัวเลือกตอไปนี้ . . .
- แชหนา / ยกเลิกการแชหนา
เพื่อหยุดการหมุนเวียนของหนายอยอัตโนมัติ
- สองจอภาพ / เต็มจอ
เพื่อแสดงชองทีวีและขอความควบคูกันไป
การเลือกหนาขอความ
หากตองการเลือกหนา . . .
- T.O.P.โดยรวม
เพื่อเปดขอความแบบ T.O.P.
1. ปอนหมายเลขหนาดวยปุมตัวเลข
2. ใชปุมลูกศรในการเลื่อนดู
3. กดปุมสีเพื่อเลือกรหัสสีตามดานลางของจอภาพ
- ขยาย / มุมมองปกติ
เพื่อขยายหนาขอความเพื่อการอานที่สะดวกสบาย
- เลิกซอน
เพื่อยกเลิกการซอนขอมูลในหนาที่ซอนไว
หนาขอความยอย
หมายเลขหนาขอความอาจจะมีอีกหลายหนายอยได หมายเลขห
นายอยจะปรากฏขึ้นบนแถบถัดจากหมายเลขหนาหลัก
หากตองการเลือกหนายอย ใหกด  หรือ 
- วนดูหนายอย
เพื่อวนดูหนายอยเมื่อมีหนายอย
- ภาษา
เพื่อเปลี่ยนกลุมตัวอักษรที่ขอความใชในการแสดงอยางถูกตอง
หนาขอความแบบ T.O.P.
บางสถานีถายทอดนำเสนอขอความแบบ T.O.P.
ในการเปดหนาขอความแบบ T.O.P. ภายในขอความ ใหกด
 OPTIONS และเลือก ภาพรวม T.O.P.
- ขอความ 2.5
เพื่อเปดใชงานขอความ 2.5
เพื่อใหสีจำนวนมากกวาและใหภาพกราฟกที่ดีกวา
หนารายการโปรด
ทีวีจะทำรายการหนาขอความลาสุดที่คุณไดเปดไว 10 หนา คุณ
สามารถเปดหนาดังกลาวอีกครั้งไดอยางงายดายในคอลัมนหนา
ขอความรายการโปรด
ตั้งคาขอความ
1. ในขอความ เลือกเครื่องหมายดาวทางมุมบนซายของหนาจอเ
พื่อแสดงคอลัมนของหนารายการโปรด
2. กด  (ลง) หรือ  (ขึ้น) เพื่อเลือกหมายเลขหนา
และกด OK เพื่อเปดหนา
การถายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีขอความภาษาตาง
ๆ มากมาย
หากตองการตั้งภาษาหลักและรองของขอความ . . .
ภาษาขอความ
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาชอง > ภาษา
3. เลือก เทเลเท็กซหลัก หรือเทเลเท็กซรอง
4. เลือกภาษาขอความที่ตองการ
5. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
คุณสามารถลางรายการดวยตัวเลือก ลบหนาโปรด
การคนหาขอความ
คุณสามารถเลือกคำและสแกนหาคำดังกลาวที่มีทั้งหมด
1. เปดหนาขอความและกด OK
2. เลือกคำหรือตัวเลขดวยปุมลูกศร
3. กด OK
อีกครั้งเพื่อขามไปยังคำหรือตัวเลขนี้ในตำแหนงถัดไปในทันที
4. กด OK อีกครั้ง เพื่อขามไปยังตำแหนงที่อยูถัดไปอีก
5. หากตองการหยุดการคนหา ใหกด  (ขึ้น)
จนกวาจะไมไดเลือกคำใด
ขอความ 2.5
หากมี ขอความ 2.5
จะใหสีจำนวนมากกวาและใหภาพกราฟกที่ดีกวา ขอความ 2.5
จะถูกเปดใชงานตามการตั้งคามาตรฐานจากโรงงาน
หากตองการปดขอความ 2.5 . . .
1. กด TEXT
2. ขณะดูเทเลเท็กซ ใหกด  OPTIONS
3. เลือก ขอความ 2.5 > ปด
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ขอความจากอุปกรณเชื่อมตอ
อุปกรณบางชนิดที่รับชองทีวีก็อาจจะมีขอความได
หากตองการเปดขอความจากอุปกรณที่เชื่อมตอ . . .
1. กด  เลือกอุปกรณ และกด OK
2. ในระหวางที่ดูชองบนอุปกรณ ใหกด  OPTIONS
เลือก แสดงปุมอุปกรณ และเลือกปุม  และกด OK
3. กด  เพื่อซอนปุมอุปกรณ
4. หากตองการปดขอความ ใหกด  อีกครั้ง
18
บทบรรยายและภาษา
ภาษาเสียงพากย
ชองทีวีดิจิตอลสามารถออกอากาศเสียงในสองถึงสามภาษาพูดส
ำหรับหนึ่งโปรแกรมได
คุณสามารถตั้งคาภาษาเสียงหลักและรองได
หากมีเสียงในหนึ่งภาษาเหลานี้อยู ทีวีจะเปลี่ยนไปใชเสียงนี้
หากไมมีเสียงในภาษาที่ตองการ
คุณสามารถเลือกบทบรรยายภาษาอื่นไดในกรณีที่มี
คำบรรยาย
เปดบทบรรยาย
หากตองการเปดเมนูบทบรรยาย ใหกด SUBTITLE
คุณสามารถตั้งคาคำบรรยายเปน คำบรรยายปด คำบรรยายเปด
หรือ อัตโนมัติ
หากตองการแสดงคำบรรยายขณะที่โปรแกรมที่ออกอากาศไมใช
ภาษาของคุณ โดยเปนภาษาที่คุณตั้งคาไวสำหรับทีวี ใหเลือก
อัตโนมัติ นอกจากนี้
การตั้งคานี้จะแสดงคำบรรยายเมื่อคุณปดเสียงดวย 
สำหรับชองอะนาล็อก บทบรรยายจะตองมาจากทาง ขอความ
หากตองการตั้งภาษาของเสียงหลักและรอง . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาชอง และเลือก ภาษา
3.
เลือก ภาษาของเสียงหลัก หรือ ภาษาของเสียงที่สอง และกด OK
4. เลือกภาษา แลวกด OK
5. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการเลือกภาษาของเสียงในขณะที่ไมมีภาษาของเสียงที่
คุณตองการอยู . . .
1. กด  OPTIONS
2. เลือก ภาษาเสียงพากย
และเลือกภาษาของเสียงที่คุณตองการชั่วคราว และกด OK
บทบรรยายสำหรับชองดิจิตอล
ไมจำเปนตองตั้งคาบทบรรยายในขอความสำหรับชองดิจิตอล
ชองดิจิตอลสามารถแสดงภาษาบทบรรยายสำหรับโปรแกรมไดส
องถึงสามภาษา คุณตั้งคาภาษาบทบรรยายหลักและรองได
หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาเหลานี้ ทีวีจะทำการแสดง
หากไมมีบทบรรยายในภาษาที่ตองการ
คุณสามารถเลือกบทบรรยายภาษาอื่นไดในกรณีที่มี
ภาษาของเสียงสำหรับผูที่ระบบการไดยินและการมองเห็นบกพรอ
หากตองการตั้งภาษาบทบรรยายหลักและรอง . . .
ง
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาชอง และเลือก ภาษา
3. เลือก ภาษาของคำบรรยายหลัก
หรือ ภาษาของคำบรรยายที่สอง และกด OK
4. เลือกภาษา แลวกด OK
5. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ชองทีวีดิจิตอลบางชองกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยายพิเ
ศษที่ปรับใหเหมาะสมกับผูระบบการไดยินหรือการมองเห็นบกพร
อง
หากตองการเลือกภาษาบทบรรยายในขณะที่ไมมีภาษาที่คุณตอง
การอยูเลย . . .
ภาษาเมนู
1. กด  OPTIONS
2. เลือก ภาษาบทบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณตองการชั่วคราว
และกด OK
หากตองการเปลี่ยนภาษาของเมนูและขอความของทีวี . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ภาษาเมนู และกด OK
3. เลือกภาษาที่คุณตองการ แลวกด OK
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
บทบรรยายสำหรับชองอะนาล็อก
สำหรับชองอะนาล็อก คุณจะตองทำใหบทบรรยายพรอมใชงานส
ำหรับแตละชองดวยตัวเอง
1. เปลี่ยนไปที่ชองและกด TEXT เพื่อเปดขอความ
2. ใสหมายเลขหนาสำหรับบทบรรยาย โดยปกติจะเปน 888
3. กด TEXT อีกครั้งเพื่อปดขอความ
6.2
การติดตั้งชองสถานี
หากคุณเลือก เปด ไวในเมนูบทบรรยายขณะที่ดูชองอะนาล็อกนี้
บทบรรยายจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มี
หากตองการทราบวาชองเปนแบบอะนาล็อกหรือดิจิตอล
ใหเปลี่ยนไปที่ชองและเปด สถานะ ในเมนู ตัวเลือก
19
อัพเดตชอง
ติดตั้งชองใหม
การอัพเดตอัตโนมัติ
คุณสามารถคนหาและติดตั้งชองใหม
โดยไมเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอื่นๆ บนทีวี
หรือคุณสามารถทำการติดตั้งทีวีใหมโดยสมบูรณก็ได
หากคุณรับชองดิจิตอล คุณสามารถตั้งคาทีวีใหอัพเดตชองใหมๆ
ลงในรายการไดโดยอัตโนมัติ
หรือคุณสามารถเริ่มตนการอัพเดตชองดวยตัวเองก็ได
หากมีการตั้งรหัสปองกันเด็ก
คุณจะตองใสรหัสนี้กอนที่จะติดตั้งชองใหมได
อัพเดตชองอัตโนมัติ
ติดตั้งชองใหม
วันละหนึ่งครั้ง ที่เวลา 6.00 น.
ทีวีจะทำการอัพเดตและจัดเก็บชองใหมๆ ชองใหมๆ
จะถูกจัดเก็บไวในรายการชองทั้งหมด
แตจะอยูในรายการชองใหมดวย
ชองที่ไมมีสัญญาณจะถูกลบออก
หากทีวีพบชองใหมหรืออัพเดตหรือลบชองออก
จะมีขอความปรากฏขณะทีวีเริ่มทำงาน
ทีวีจะตองอยูในโหมดสแตนดบายถึงจะสามารถอัพเดตชองตางๆ
ไดโดยอัตโนมัติ
หากตองการ ติดตั้งชองใหม เทานั้น . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก คนหาชอง > ติดตั้งชองใหม และกด OK
3. เลือกประเทศที่คุณติดตั้งทีวี
4. เลือก เสาอากาศ (DVB-T) หรือ เคเบิล (DVB-C)
การคนหาชองอาจใชเวลาสองถึงสามนาที
ใหปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ
การติดตั้งแบบเต็มรูปแบบ
หากตองการปดขอความขณะเริ่มทำงาน . . .
หากตองการทำซ้ำการติดตั้งทีวีโดยสมบูรณ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาชองสัญญาณ และกด ตกลง
3. เลือก การติดตั้งชอง > ขอความอัปเดตชอง > ปด
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ติดตั้งทีวีใหม และกด
OK การติดตั้งอาจใชเวลาสองถึงสามนาที
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ
หากตองการปดการอัพเดตชองอัตโนมัติ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาชองสัญญาณ และกด ตกลง
3. เลือก การติดตั้งชอง > อัปเดตชองอัตโนมัติ > ปด
การตั้งคาตามแบบโรงงาน
การตั้งคาจากโรงงานจะตั้งคาทีวีกลับเปนการตั้งคาทีวีดั้งเดิม
ในสวนของภาพ และเสียง
หากตองการเปลี่ยนกลับเปนการตั้งคาดั้งเดิมจากโรงงาน . . .
เริ่มการอัพเดต
หากตองการเริ่มตนการอัพเดตดวยตัวเอง . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก คนหาชอง และกด OK
3. เลือก อัพเดตชอง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ
การอัพเดตอาจใชเวลาสองถึงสามนาที
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
การตั้งคาจากโรงงาน และกด OK
3. กด OK เพื่อยืนยัน
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ในแตละประเทศ
การอัพเดตชองอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในระหวางการดูทีวี
หรือชวงเวลาที่ทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย
คัดลอกรายการสถานี
ขอมูลเบื้องตน
ชองใหม
คัดลอกรายการสถานี
เหมาะสำหรับตัวแทนจำหนายและผูใชที่มีความชำนาญ
ชองใหมที่ถูกเพิ่มดวยการอัพเดตชองอัตโนมัติจะสามารถพบไดอ
ยางงายดายในรายการชอง ใหม
ชองใหมเดียวกันนี้จะถูกจัดเก็บไวในรายการชอง ทั้งหมด หรือ
วิทยุ ดวย
ดวย คัดลอกรายการชอง
คุณสามารถคัดลอกชองที่ติดตั้งไวจากทีวีเครื่องหนึ่งไปยังทีวี
Philips อีกเครื่องหนึ่งที่อยูในชวงรุนเดียวกันได
ดวยการคัดลอกรายการสถานี
คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการคนหาชองที่ตองใชเวลานานได
โดยการอัพโหลดรายการชองที่กำหนดไวลวงหนาเขาไปในทีวี
ใชแฟลชไดรฟ USB ที่มีพื้นที่อยางนอย 1 GB
ชองใหมจะถูกเก็บไวในรายการชอง ใหม ตราบใดที่คุณยังไมทำ
เครื่องหมายเปนรายการโปรดหรือทำการจูน
เงื่อนไข
- ทีวีทั้งสองตองเปนรุนจากปเดียวกัน
- ทีวีทั้งสองเครื่องจะตองมีประเภทฮารดแวรที่เหมือนกัน ตรวจสอ
บประเภทฮารดแวรบนแผนปายประเภททีวีที่ดานหลังของทีวี
โดยปกติจะระบุไวเปน Q . . . LA
20
2. เสียบอุปกรณหนวยความจำ USB
ที่มีรายการชองของทีวีเครื่องอื่น
3. หากตองการเริ่มตนการอัพโหลดรายการชอง
ใหกด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
4.
เลือก ตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
คัดลอกรายการชอง > คัดลอกไปยังทีวี และกด OK
คุณอาจตองใสรหัสปองกันเด็กของทีวีเครื่องนี้
5.
ทีวีจะแจงเตือนหากรายการชองคัดลอกไปที่ทีวีเสร็จสมบูรณแลว
ใหถอดอุปกรณหนวยความจำ USB
- ทีวีทั้งสองตองมีเวอรชันซอฟตแวรที่ใชงานรวมกันได
เวอรชันปจจุบัน
คุณสามารถตรวจสอบเวอรชันปจจุบันของซอฟตแวรทีวีได
ดวย ซอฟตแวรปจจุบัน ใน  > เซ็ตอัพ > การตั้งคาซอฟตแวร
คัดลอกรายการชอง
หากตองการคัดลอกรายการชอง . . .
1. เปดสวิตชทีวีซึ่งมีชองที่ติดตั้ง แลวเสียบอุปกรณหนวยความจำ
USB
2. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
3. เลือก ตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > คัดลอกรายการชอง >
คัดลอกไปยัง USB และกด OK
หากตองการคัดลอกรายการชองจากทีวีนี้ คุณอาจถูกรองขอใหใ
สรหัสปองกันเด็กที่คุณตั้งไวในระหวางการติดตั้ง
4. เมื่อเสร็จสิ้นการคัดลอก ใหถอดอุปกรณหนวยความจำ USB
DVB-T หรือ DVB-C
การรับสัญญาณ DVB-T หรือ DVB-C
หากมีตัวรับสัญญาณของทั้งระบบ DVB-T และ DVB-C
ในประเทศของคุณ และหากทีวีรุนนี้พรอมรับสัญญาณ DVB-T
และ DVB-C สำหรับประเทศของคุณ
คุณจะตองเลือกสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งระหวางการติดตั้งชอง
คุณสามารถอัพโหลดรายการชองที่คัดลอกไวไปที่ทีวี Philips
เครื่องอื่น
หากคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคา DVB
เพื่อเริ่มการติดตั้งชองใหม . . .
อัปโหลดรายการชอง
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาชอง และกด ตกลง
3. เลือก การติดตั้งชอง > การเชื่อมตอเสาอากาศ > เสาอากาศ
(DVB-T) หรือ สายเคเบิล (DVB-C) และกด OK
4. เลือกการตั้งคา DVB ที่คุณตองการ
5. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
อัพโหลดรายการชองที่คัดลอกไว
ขึ้นอยูกับวาทีวีของคุณมีการติดตั้งไวแลวหรือยัง
คุณจะตองใชวิธีการที่แตกตางกันในการอัพโหลดรายการชอง
ไปยังทีวีที่ยังไมมีการติดตั้ง
1. เสียบปลั๊กไฟเพื่อเริ่มการติดตั้งและเลือกภาษาและประเทศ
คุณสามารถขามการคนหาชองเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
2. เสียบอุปกรณหนวยความจำ USB
ที่มีรายการชองของทีวีเครื่องอื่น
3. หากตองการเริ่มตนการอัพโหลดรายการชอง ใหกด 
และเลือก ตั้งคา และกด OK
4.
เลือก ตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
คัดลอกรายการชอง > คัดลอกไปยังทีวี และกด OK
คุณอาจตองใสรหัสปองกันเด็กของทีวีเครื่องนี้
5.
ทีวีจะแจงเตือนหากรายการชองคัดลอกไปที่ทีวีเสร็จสมบูรณแลว
ใหถอดอุปกรณหนวยความจำ USB
การติดตั้งชอง DVB-C
ไปที่ทีวีที่ไดรับการติดตั้งแลว
ในบางประเทศ ชองทีวีที่แตกตางกัน (ผูออกอากาศ)
อาจมีการใชหมายเลขชองเดียวกัน ในระหวางที่ทำการติดตั้ง
ทีวีจะแสดงรายการหมายเลขชองที่ขัดแยง คุณจะตองเลือกชองที
วีที่คุณตองการติดตั้งบนหมายเลขชองที่มีชองทีวีมากกวาหนึ่งชอ
ง
เพื่อความงายในการใชงาน การตั้งคา DVB-C
ทั้งหมดจะถูกตั้งคาเปนอัตโนมัติ
หากผูใหบริการ DVB-C ของคุณ กำหนดคา DVB-C, ID
เครือขาย หรือความถี่เครือขายเฉพาะเอาไว
ใหปอนคาเหลานี้เมื่อทีวีสอบถามในระหวางการติดตั้ง
อาจจำเปนตองปรับแตงการสแกน
(สแกนสมบูรณหรือสแกนดวน)
หรือใสการจัดอันดับสัญลักษณเฉพาะในเมนู การตั้งคา
ในระหวางการติดตั้ง หากตองการตั้งคา การจัดอันดับสัญลักษณ
ใหตั้งคาการจัดอันดับสัญลักษณเปน กำหนดเอง กอน
หมายเลขชองที่ขัดแยง
1. ตรวจสอบการตั้งคาประเทศของทีวี
(หากตองการตรวจสอบการตั้งคานี้
ใหกด  และเลือก เซ็ตอัพ และกด OK
เลือก คนหาชอง > ตั้งชองใหม และกด OK
กด  และตามดวย ยกเลิก เพื่อออกจากการคนหาชอง)
หากประเทศถูกตอง ใหดำเนินการตอในขั้นตอนที่ 2
หากประเทศไมถูกตอง คุณตองเริ่มการติดตั้งใหม
หากตองการเริ่มการติดตั้งใหม
ใหกด  และเลือก เซ็ตอัพ และกด OK
เลือก ตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ตั้งทีวีใหม > OK
เลือกประเทศที่ถูกตองและขาม คนหาชอง สิ้นสุดการติดตั้ง
เมื่อเสร็จสิ้น ใหดำเนินการตอในขั้นตอนที่ 2
DVB-T + DVB-C
หากคุณใชอินพุตเสาอากาศ DVB-T และอินพุต DVB-C ดวย
คุณสามารถตั้งคาทีวีของคุณสำหรับทั้ง DVB-T และ DVB-C
ติดตั้งหนึ่งระบบ ตามดวยอีกหนึ่งระบบที่มีการตั้งคาที่จำเปน
หลังจากที่ติดตั้งแตละระบบแลว
คุณจะตองเปดสัญญาณอินพุตการเชื่อมตอ เสาอากาศ
ที่ดานหลังของทีวี และตั้งคาทีวีในระบบที่เหมาะสม
21
เพื่อดูชองที่ติดตั้งไวบนทีวี
หากตองการเลือกการตั้งคา DVB-T หรือ DVB-C
โปรดดูดานบน
ID เครือขาย
เมื่อตั้งคา สแกนความถี่ เปน ดวน คุณสามารถปอนคา ID
เครือขายที่คุณไดรับจากผูใหบริการเคเบิลได
หากตองการปอนคาดังกลาว ใหใชปุมตัวเลข
การตั้งคา DVB
เขาถึงการตั้งคา DVB
ชองดิจิตอล
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก คนหาชอง และกด OK
3. เลือก ติดตั้งชองใหม
4. เลือกประเทศที่คุณติดตั้งทีวีเครื่องนี้
5. เลือก สายเคเบิล (DVB-C)
6. เลือก เริ่มคนหาชอง หรือเลือก การตั้งคาสำหรับ การตั้งคา
DVB-C
7. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากคุณทราบวา
ผูใหบริการเคเบิลของคุณไมมีการนำเสนอชองดิจิตอล
คุณสามารถขามการคนหาชองดิจิตอลไปได
เลือก ปด
ชองอะนาล็อก
หากคุณทราบวาผูใหบริการเคเบิลของคุณไมมีชองอะนาล็อก
คุณสามารถขามการคนหาชองอะนาล็อกไปได โดยใหเลือก ปด
การจัดอันดับสัญลักษณ
หากผูใหบริการเคเบิลของคุณไมไดระบุคา
การจัดอันดับสัญลักษณ ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตั้งชองทีวี
ใหใชการตั้งคา โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ เปน อัตโนมัติ
ติดตั้งดวยตนเอง
สามารถติดตั้งชองทีวีอะนาล็อกดวยตนเองในแบบทีละชอง
หากคุณไดรับคาการจัดอันดับสัญลักษณที่เฉพาะเจาะจง ใหเลือก
กำหนดเอง อยางไรก็ตาม คาที่คุณไดรับอาจมีอยูในรายการการ
จัดอันดับสัญลักษณที่กำหนดไวลวงหนาแลว เลือก
การจัดอันดับสัญลักษณที่กำหนดไวลวงหนา
เพื่อตรวจสอบดูวาคาของคุณมีอยูโดยอัตโนมัติหรือไม
หากตองการติดตั้งชองอะนาล็อกดวยตนเอง . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาชอง > การติดตั้งชอง > อะนาล็อก :
ติดตั้งดวยตนเอง และกด OK
- ระบบ
หากตองการตั้งคาระบบทีวี เลือก ระบบ และกด ตกลง
เลือกประเทศของคุณหรือตำแหนงบนโลกที่คุณอยูในขณะนี้
- คนหาชอง
ในการคนหาชอง เลือก คนหาชอง และกด OK จากนั้นเลือก
คนหา และกด OK คุณยังสามารถปอนความถี่ไดดวยตนเอง
หากการรับสัญญาณไมดี กด คนหา อีกครั้ง
หากคุณตองการจัดเก็บชอง เลือก เสร็จ และกด OK
- คนหาคลื่น
ในการคนหาคลื่นของชอง ใหเลือก คนหาคลื่น และกด OK
คุณสามารถคนหาคลื่นของชองไดดวย  หรือ 
หากคุณตองการจัดเก็บชองที่พบ เลือก เสร็จ และกด ตกลง
- จัดเก็บ
คุณสามารถจัดเก็บของบนหมายเลขชองปจจุบัน
หรือจัดเก็บในหมายเลขชองใหมก็ได
เลือก จัดเก็บชองปจจุบัน หรือ จัดเก็บเปนชองใหม
โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ
เมื่อโหมดการจัดอันดับสัญลักษณถูกตั้งคาเปน กำหนดเอง คุณจะ
สามารถปอนคาการจัดอันดับสัญลักษณที่คุณไดรับจากผูใหบริกา
รเคเบิล หากตองการปอนคาดังกลาว ใหใชปุมตัวเลข
ความถี่เครือขาย
เมื่อ โหมดความถี่เครือขาย ถูกตั้งคาเปน กำหนดเอง คุณจะสามา
รถปอนคาความถี่เครือขายที่คุณไดรับจากผูใหบริการเคเบิลไดที่
นี่ หากตองการปอนคาดังกลาว ใหใชปุมตัวเลข
คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้จนกวาคุณจะพบชองทีวีอะนาล็
อกที่มีทั้งหมด
สแกนความถี่
เลือกวิธีการในการคนหาชอง
คุณสามารถเลือกวิธีสแกนดวนที่รวดเร็วขึ้น และใชการตั้งคาที่กำ
หนดไวลวงหนาซึ่งผูใหบริการเคเบิลสวนใหญในประเทศของคุ
ณใช
หากจากการดำเนินการนี้ พบวา ไมมีชองติดตั้งอยู
หรือหากบางชองหายไป
คุณสามารถเลือกวิธีสแกนสมบูรณแบบที่ครอบคลุมได
วิธีการนี้จะใชเวลามากขึ้นในการคนหาและติดตั้งชอง
22
นอกจากนี้ คุณสามารถกด  OPTIONS และเลือก เปลี่ยนวัน
เลือก วันกอนหนา วันนี้ หรือ วันถัดไป และกด ตกลง
เพื่อเลือกวันในกำหนดการ
7
คูมือ TV
7.1
การใชคูมือทีวี
คนหาตามประเภท
สิ่งที่คุณตองมี
หากมีขอมูลอยู
คุณสามารถคนหากำหนดการโปรแกรมไดตามประเภท เชน
ภาพยนตร กีฬา ฯลฯ
ดวยทีวีไกด คุณสามารถดูรายการของโปรแกรมทีวีปจจุบันและต
ารางการออกอากาศของชองของคุณได
ขึ้นอยูกับวาขอมูลทีวีไกด (ขอมูล) มาจากที่ใด
ชองอะนาล็อกและชองดิจิตอล
หรือเฉพาะชองดิจิตอลจะปรากฏขึ้น
บางชองอาจไมมีขอมูลทีวีไกด
หากตองการคนหาโปรแกรมตามประเภท ใหกด  OPTIONS
และเลือก คนหาตามประเภทรายการ
เลือกประเภทและกด ตกลง
รายการพรอมโปรแกรมที่พบจะปรากฏขึ้น
ทีวีสามารถรวบรวมขอมูลคูมือทีวีสำหรับชองที่ติดตั้งไวบนทีวีได
(เชน ชองที่คุณรับชมโดยใชตัวเลือก ดูทีวี) ทีวีจะไมสามารถรวบ
รวมขอมูลคูมือทีวีสำหรับชองที่มีการรับชมจากเครื่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลได
เปดคูมือทีวี
หากตองการเปดคูมือทีวี ใหกด  TV GUIDE
กด  TV GUIDE อีกครั้งเพื่อปด
ครั้งแรกที่คุณเปดคูมือทีวี
ทีวีจะสแกนชองทั้งหมดเพื่อหาขอมูลโปรแกรม
ซึ่งอาจใชเวลาสองถึงสามนาที
ขอมูลคูมือทีวีจะถูกจัดเก็บไวในทีวี
จูนโปรแกรม
เปลี่ยนไปดูโปรแกรม
จากคูมือทีวี คุณสามารถเปลี่ยนไปดูโปรแกรมปจจุบันได
หากตองการเลือกโปรแกรม
ใหใชปุมลูกศรในการเลื่อนแถบสีไปที่ชื่อโปรแกรม
นาวิเกตไปทางขวาเพื่อดูโปรแกรมที่มีกำหนดออกฉายในชวงเวล
าหลังจากนี้ในวันเดียวกัน
หากตองการเปลี่ยนไปดูโปรแกรม (ชอง) เลือกโปรแกรมและกด
ตกลง
ดูรายละเอียดโปรแกรม
หากตองการดูรายละเอียดของโปรแกรมที่เลือก ใหกด  INFO
เปลี่ยนวัน
คูมือทีวีสามารถแสดงกำหนดการฉายโปรแกรมในวันตอๆ ไปได
(สูงสุด 8 วัน)
หากขอมูลคูมือทีวีมาจากสถานีถายทอด คุณสามารถกด  +
เพื่อดูกำหนดการหนึ่งในวันตอๆ ไป กด  
เพื่อยอนกลับไปวันกอนหนา
23
8.3
8
แหลง
EasyLink
ดวย EasyLink
คุณสามารถควบคุมอุปกรณที่เชื่อมตอไดดวยรีโมทคอนโทรลทีวี
EasyLink จะใช HDMI CEC
ในการสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
อุปกรณเหลานั้นจะตองสนับสนุน HDMI CEC
และจะตองเชื่อมตอดวยการเชื่อมตอ HDMI
8.1
รายการแหลงสัญญาณ
ในรายการการเชื่อมตอ เมนู แหลงสัญญาณ
คุณจะพบอุปกรณที่เชื่อมตอกับทีวี จากเมนูแหลงสัญญาณนี้
คุณสามารถเปลี่ยนไปใชอุปกรณได
เมนู แหลงสัญญาณ
หากตองการเปดเมนู แหลงสัญญาณ ใหกด  SOURCES
หากตองการเปลี่ยนไปใชอุปกรณที่เชื่อมตอ
ใหเลือกอุปกรณดวยลูกศร  (ซาย) หรือ  (ขวา) และกด OK
หากตองการเลือกเมนูแหลงสัญญาณโดยไมเปลี่ยนไปใชอุปกรณ
ใหกด  SOURCES อีกครั้ง
8.2
จากโหมดสแตนดบาย
เมื่อทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถเปดอุปกรณที่เชื่อมต
อดวยรีโมทคอนโทรลของทีวีคุณได
เลน
หากตองการเปดทั้งเครื่องเลนแผนดิสกและทีวีจากโหมดสแตนด
บาย และเริ่มเลนแผนดิสกหรือโปรแกรมในทันที ใหกด  (เลน)
บนรีโมทคอนโทรลทีวี
ควรทำการเชื่อมตอดวยสายเคเบิล HDMI
และทั้งทีวีและอุปกรณจะตองเปด HDMI CEC ไว
ระบบโฮมเธียเตอร
คุณสามารถเปดระบบโฮมเธียเตอรของคุณเพื่อฟงแผนดิสกหรือช
องวิทยุ และปลอยทีวีไวในโหมดสแตนดบาย
หากตองการเปด HTS ในขณะที่ทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย
ใหกด  SOURCES บนรีโมทคอนโทรลทีวี
24
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
ปดเครื่องอัตโนมัติ และเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ 0 (ปด)
3. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
9
ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา
9.1
ตั้งเวลาปดเครื่อง
ดวยตัวตั้งเวลาปด
คุณสามารถตั้งใหทีวีเปลี่ยนไปสแตนดบายโดยอัตโนมัติได
หลังจากเวลาที่ระบุไว
เมื่อตองการตั้งคาตัวตั้งเวลาปดเครื่อง . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
คุณสามารถตั้งเวลาไดถึง 180 นาที ดวยการเพิ่มคราวละ 5 นาที
โดยใชแถบสไลด หากตั้งไวที่ 0 ตัวตั้งเวลาปดเครื่องจะปดลง
คุณสามารถปดทีวีของคุณกอนถึงเวลา
หรือตั้งเวลาปดใหมขณะที่เครื่องกำลังนับถอยหลังได
3. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
9.2
นาฬิกา
หากตองการทราบวาเปนเวลาเทาไร ใหกด  TV GUIDE
เพื่อดูเวลาในคูมือทีวี
ในบางประเทศ การกระจายเสียงแบบดิจิตอลไมไดสง UTC
ซึ่งเปนขอมูลเวลาสากลเชิงพิกัด ทำใหการเปลี่ยนการปรับเวลาต
ามฤดูกาลอัตโนมัติอาจถูกขามไปและทีวีอาจแสดงเวลาที่ไมถูกต
อง
หากตองการแกไขนาฬิกาทีวี . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
นาฬิกา > โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ และเลือก ขึ้นอยูกับประเทศ
3. เลือก การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ
และเลือกการตั้งคาที่เหมาะสม
9.3
ปดเครื่องอัตโนมัติ
หากคุณไมไดกดปุมบนรีโมทคอนโทรลภายในเวลา 4 ชั่วโมง หรื
อหากทีวีไมไดรับสัญญาณอินพุตหรือไมไดรับคำสั่งจากรีโมทคอ
นโทรลภายในเวลา 10 นาที
ทีวีจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
หากคุณใชทีวีเปนจอมอนิเตอร
หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในการดูทีวี (กลองรับสัญญาณ STB) และคุณไมไดใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
คุณควรปดการทำงานของตัวจับเวลาปดอัตโนมัติ
หากตองการปดใชงาน ปดเครื่องอัตโนมัติ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
25
10
เริ่มหรือหยุดภาพสไลด
ภาพ วิดีโอ และเพลง
- การเปลี่ยนภาพสไลด
ตั้งการเปลี่ยนภาพสไลดจากภาพหนึ่งเปนภาพถัดไป
10.1
จากการเชื่อมตอ USB
- ความถี่ของภาพสไลด
เลือกเวลาในการแสดงภาพแตละภาพ
สิ่งที่คุณตองมี
- ซ้ำ, เลนหนึ่งครั้ง
ดูภาพถายซ้ำ หรือหนึ่งครั้งเทานั้น
คุณสามารถดูภาพถายหรือเลนเพลงและวีดีโอจากหาแฟลชไดรฟ
USB หรือ ฮารดไดรฟ USB ที่เชื่อมตอ
- เปดการสุม ปดการสุม
ดูภาพถายแบบเรียงลำดับ หรือเรียงแบบสุม
จากอุปกรณ USB
- หมุนภาพ
หมุนภาพถาย
เสียบปลั๊กแฟลชไดรฟ USB หรือฮารดไดรฟ USB
เขากับชองเสียบ USB ชองใดชองหนึ่งโดยที่เปดทีวีไว
ทีวีจะตรวจพบอุปกรณและลงรายการไฟลของคุณ
หากรายการไมปรากฏโดยอัตโนมัติ ใหกด  SOURCES
แลวเลือก เรียกดู USB และกด OK
- แสดงขอมูล
แสดงชื่อภาพ วันที่ ขนาด และภาพถัดไปในแบบภาพสไลด
หากตองการปด เรียกดู USB ใหกด  และเลือกกิจกรรมอื่น
เลนเพลง
ในเบราเซอร USB ใหเลือก เพลง แลวกด OK
ตัวเลือก
กด  OPTIONS
- หยุดการเลน
หยุดการเลนเพลง
- ซ้ำ, เลนหนึ่งครั้ง
เลนเพลงซ้ำหรือเลนหนึ่งครั้ง
แถบเมนู
ทีวีจะจัดเรียงไฟลตามชนิดโดยที่เชื่อมตออุปกรณ USB อยู
เลื่อนไปยังแถบเมนูแลวเลือกประเภทของไฟลที่คุณตองการ
หากคุณเบราสไฟลจากคอมพิวเตอร คุณสามารถเบราสไฟลและโ
ฟลเดอรตามที่จัดการไวบนคอมพิวเตอรเทานั้น
- เปดการสุม ปดการสุม
เลนเพลงแบบเรียงลำดับ หรือแบบสุม
- แสดงขอมูล
แสดงชื่อไฟล
แถบเมนู
หากตองการปด เรียกดู USB ใหกด  และเลือกกิจกรรมอื่น
เลื่อนไปยังแถบเมนูแลวเลือกประเภทของไฟลที่คุณตองการดูหรื
อเลน
เลือก ภาพถาย, เพลง หรือ ภาพยนตร
นอกจากนี้คุณยังสามารถเปดมุมมอง โฟลเดอร
ดูและเลือกโฟลเดอรเพื่อคนหาไฟล
การเลนวิดีโอ
ในเบราเซอร USB ใหเลือก ภาพยนตร แลวกด OK
ตัวเลือก
กด  OPTIONS
ดูรูปภาพ
- บทบรรยาย
แสดงบทบรรยาย หากมี
ในเบราเซอร USB ใหเลือก ภาพ และกด OK
ตัวเลือก
กด  OPTIONS
- ภาษาเสียงพากย
เลนภาษาเสียงพากย หากมี
- เริ่มภาพสไลด หยุดภาพสไลด
- เลนซ้ำ, ไมซ้ำ
26
เลนวิดีโอซ้ำหรือเลนหนึ่งครั้ง
- เปดการเลนสุม ปดการเลนสุม
เลนวิดีโอแบบเรียงลำดับ หรือแบบสุม
- แสดงขอมูล
แสดงชื่อไฟล
หากตองการปด เรียกดู USB ใหกด  และเลือกกิจกรรมอื่น
27
11
การตั้งคาภาพ
การตั้งคา
ความเปรียบตาง Backlight
11.1
ดวย ความเปรียบตาง Backlight
คุณสามารถปรับความสวางของแสงพื้นหลังที่แสดงได
ภาพ
หากตองการปรับระดับ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > ภาพ > ความเปรียบตาง Backlight
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
สไตลภาพ
สำหรับการปรับตั้ง ภาพ อยางงาย
คุณสามารถเลือกการตั้งคาที่ตั้งไวลวงหนาดวย สไตลภาพ ได
1. ในระหวางที่ดูชองทีวี ใหกด  OPTIONS เพื่อเปดเมนู
ตัวเลือก
2. เลือก ภาพและเสียง ในแถบเมนู แลวเลือก สไตลภาพ
3. เลือกสไตล แลวกด OK
สี
ดวย สี คุณสามารถปรับความอิ่มตัวของสีของภาพได
สไตลภาพที่มีใหเลือกไดแก . . .
- สวนบุคคล การกำหนดคาสวนตัวของคุณที่กระทำในการตั้งคาภาพดวน
- สดใส - เหมาะสำหรับการรับชมในตอนกลางวัน
- ธรรมชาติ- - การตั้งคาภาพเปนธรรมชาติ
- ภาพยนตร - เหมาะสำหรับการดูภาพยนตร
- ประหยัดพลังงาน - การตั้งคาที่ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
- มาตรฐาน - การตั้งคามาตรฐานโรงงาน
- ภาพถาย - เหมาะสำหรับการดูภาพถาย
หากตองการปรับระดับ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > ภาพ > สี
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ความคมชัด
ดวย ความคมชัด คุณสามารถปรับความคมชัดของภาพได
ปรับแตงสไตลภาพ
หากตองการปรับระดับ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ความคมชัด
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
คุณสามารถปรับแตงสไตลภาพ . . .
1. เลือกสไตลแลวกด OK
2. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
3. เลือก การตั้งคาทีวี
นาวิเกตไปยังแตละการตั้งคาและทำการปรับแตง
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการคืนคากลับเปนสไตลภาพดั้งเดิม . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > สไตลภาพ
แลวเลือกสไตลที่คุณตองการรีเซ็ต
3. เลือก รูปแบบการกูคืน และกด OK สไตลจะถูกรีเซ็ต
การลดสัญญาณรบกวน
ดวย การลดสัญญาณรบกวน
คุณสามารถเลือกจำนวนการลดสัญญาณรบกวนของภาพได
หากตองการตั้งการลดสัญญาณรบกวน . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > ภาพ > การลดสัญญาณรบกวน
3. กด  (ขวา) และ เลือก ปด ต่ำสุด ปานกลาง หรือ สูงสุด
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
สดใส
หากสไตลภาพถูกเปลี่ยนกลับเปน สดใส ทุกครั้งที่คุณเปดทีวี
แสดงวาที่ตั้งของทีวีถูกตั้งไวเปน รานคา
ซึ่งเปนการตั้งคาเพื่อสงเสริมการขายในรานคา
หากตองการตั้งคาทีวีสำหรับการใชงานที่บาน . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ตำแหนง แลวกด OK
3. เลือก บาน แลวกด OK
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การลดจุดรบกวน MPEG
ดวย ลดความผิดเพี้ยนของ MPEG คุณสามารถทำใหการเปลี่ยน
สัญญาณดิจิตอลในภาพนุมนวลและลดความพรามัวได
หากตองการลดความผิดเพี้ยนของ MPEG . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > ภาพ > ลดความผิดเพี้ยนของ MPEG
3. กด  (ขวา) และเลือก เปด หรือ ปด
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
28
2. เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง >
กำหนดโทนสีดวยตนเอง
3. กด  (ขวา)
4. เลือกการตั้งคาดวยปุมลูกศร (WP คือจุดขาวและ BL
คือระดับสีดำ)
5. กด OK เพื่อยืนยันการตั้งคา
คุณยังสามารถเลือกคาที่ตั้งไวลวงหนาคาใดคาหนึ่งในเมนูนี้
6. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ภาพดิจิตอลคมชัด
ดวย Digital Crystal Clear
คุณสามารถปรับแตละพิกเซลใหตรงกับพิกเซลรอบขาง
ทำใหไดภาพความคมชัดสูงที่ยอดเยี่ยมได
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > ภาพ > Digital Crystal Clear
3. กด  (ขวา) และเลือกการตั้งคา
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
มีการตั้งคาดังตอไปนี้ . . .
- ความคมชัดขั้นสูง - เปดการทำงานสำหรับความละเอียดขั้นสูง
ใหความคมชัดที่สูง โดยเฉพาะเสนและคอนทัวรในภาพ
- ความเขมภาพแบบไดนามิก เสริมรายละเอียดในพื้นที่ของภาพที่มืด, ปานกลาง
และสวางแบบไดนามิก
- ไดนามิกแบ็คไลท - เลือกระดับแสงพื้นหลังเพื่อใหเกิดการใชพ
ลังงานไดนามิกและความเปรียบตางของภาพที่เหมาะสม
- การปรับสีใหดีขึ้น เพิ่มความสดใสและรายละเอียดสีแบบไดนามิก
ความเปรียบตางวิดีโอ
ดวย ความเขมวิดีโอ คุณสามารถลดความเขมของวิดีโอได
หากตองการปรับระดับ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเขมวิดีโอ
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ความสวาง
การตั้งคาภาพขั้นสูง
ดวยความสวาง
คุณสามารถตั้งระดับความสวางของสัญญาณภาพ ทั้งนี้
ความสวางเปนการตั้งคาสำหรับผูใชที่มีความชำนาญ เราขอแนะ
นำใหผูใ
ชที่ยังไมชำนาญปรับความสวางดวยการตั้งคา ความเปรียบตาง
Backlight
แกมมา
ดวย แกมมา คุณสามารถปรับการตั้งคาความสองสวางและความเ
ปรียบตางของภาพแบบนอนลิเนียรได
หากตองการเลือกคาที่ตั้งไวลวงหนา . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > แกมมา
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการปรับระดับ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความสวาง
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
สีผิว
เกมหรือคอมพิวเตอร
ดวย สีผิว คุณสามารถเปลี่ยนสมดุลสีได
คุณสามารถเปลี่ยนทีวีเปนการตั้งคาภาพที่ตองการสำหรับเลนเกม
หรือสำหรับการใชทีวีเปนหนาจอคอมพิวเตอร มีการตั้งคาสำหรับ
เกม หรือ คอมพิวเตอร ตางกัน
หากมีการตั้งคาประเภทอุปกรณไวถูกตองในเมนูแหลงสัญญาณ
วาเปนเครื่องเลนเกมหรือคอมพิวเตอร ทีวีจะเปลี่ยนเปนการตั้งคา
ที่ตองการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนไปใชอุปกรณนั้น
หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง
อยาลืมปดการตั้งคาเมื่อคุณเปลี่ยนไปดูทีวี
หรืออุปกรณที่เชื่อมตออื่นๆ
หากตองการเลือกคาที่ตั้งไวลวงหนา . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สีผิว
3. กด  (ขวา) และเลือก ปกติ สีอุน หรือ สีเย็น ได
เลือก กำหนดเอง หากตองการตั้งคาอุณหภูมิสีดวยตนเอง
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
กำหนดโทนสีดวยตนเอง
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง . . .
ดวย กำหนดโทนสีดวยตนเอง
คุณสามารถตั้งอุณหภูมิสีดวยตนเอง
ในการตั้งกำหนดโทนสีดวยตนเอง
กอนอื่นใหเลือก กำหนดเอง ในการตั้งคา โทนสี
เพื่อทำใหเมนูกำหนดโทนสีดวยตนเองพรอมใชงาน
การกำหนดโทนสีเหมาะสำหรับผูใชที่มีความชำนาญ
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > เกมหรือคอมพิวเตอร
3. เลือก เกม คอมพิวเตอร หรือ ทีวี การตั้งคา ทีวี
จะกลับไปที่การตั้งคาภาพสำหรับการดูทีวี
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการตั้งคาอุณหภูมิสีที่กำหนดเอง . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
29
รูปแบบและขอบ
การตั้งคาเสียง
รูปแบบภาพ
Bass
หากแถบสีดำปรากฏขึ้นที่ดานบนและดานลาง
หรือทั้งสองดานของภาพ คุณสามารถปรับรูปแบบภาพ
เปนรูปแบบที่เต็มหนาจอได
ดวย เบส คุณสามารถปรับระดับของโทนเสียงต่ำได
หากตองการเปลี่ยนรูปแบบไฟลภาพ . . .
1. ขณะดูชองทีวี ใหกด  เพื่อเปดเมนู รูปแบบภาพ
2. เลือกรูปแบบจากรายการและกด OK
หากตองการปรับระดับ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > เบส
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ขอบหนาจอ
เสียงแหลม
ดวย ขอบหนาจอ คุณสามารถคอยๆ
ขยายภาพเพื่อซอนขอบที่ผิดเพี้ยน
ดวย เสียงแหลม คุณสามารถปรับระดับของโทนเสียงสูงได
หากตองการปรับระดับ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > เสียงแหลม
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการปรับขอบ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > รูปแบบและขอบ > ขอบหนาจอ
3. กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
โหมดเสียงรอบทิศ
11.2
ในโหมด รอบทิศ คุณสามารถตั้งคาเอฟเฟกตเสียงของลำโพงทีวี
เสียง
หากตองการตั้งคาโหมดรอบทิศ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > โหมดรอบทิศ
3. กด  (ขวา) และเลือก สเตอริโอ หรือ Incredible surround
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
Sound style
สำหรับการปรับตั้ง เสียง อยางงาย
คุณสามารถเลือกการตั้งคาที่ตั้งไวลวงหนาดวย สไตลเสียง ได
1. ในระหวางที่ดูชองทีวี ใหกด  OPTIONS เพื่อเปดเมนู
ตัวเลือก
2. เลือกภาพและเสียง ในแถบเมนู แลวเลือก สไตลเสียง
3. เลือก สไตลภาพ แลวกด OK
ระดับเสียงหูฟง
สไตลเสียงตางๆ ไดแก . . .
- สวนตัว - เลือกปรับแตงภาพและเสียงในแบบของคุณ
- ดั้งเดิม - มาตรฐานจากโรงงาน
- ภาพยนตร - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการดูภาพยนตร
- ขาว - เหมาะอยางยิ่งสำหรับเสียงพูด
- เพลง - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการฟงเพลง
- เกม - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการเลนเกม
หากตองการปรับระดับเสียง . . .
1. กด  OPTIONS แลวเลือก ภาพและเสียง ในแถบเมนู
2. กด  (ขวา) และเลือก ระดับเสียงหูฟง และกด OK
3. กด  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับระดับเสียง
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ดวย ระดับเสียงหูฟง
คุณสามารถตั้งระดับเสียงของหูฟงที่เชื่อมตอแบบแยกเฉพาะได
การตั้งคาเสียงขั้นสูง
การปรับแตงสไตลเสียง
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
คุณสามารถปรับแตงสไตลเสียง . . .
1. เลือกสไตลแลวกด OK
2. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
3. เลือก การตั้งคาทีวี
นาวิเกตไปยังแตละการตั้งคาและทำการปรับแตง
4. กด  เพื่อปดเมนูเพื่อจัดเก็บการตั้งคาของคุณ
ดวย การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาทีวีใหลดระดั
บความแตกตางของระดับเสียงที่เกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ
โดยทั่วไปจะเปนชวงเริ่มตนของโฆษณา หรือเมื่อคุณเปลี่ยนชอง
หากตองการเปดหรือปด . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง >
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
3. กด  (ขวา) แลวเลือก เปด หรือ ปด
หากตองการคืนคากลับเปนสไตลเสียงดั้งเดิม . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ตั้งคาทีวี > เสียง > รูปแบบการกูคืน
30
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การปรับระดับสัญญาณเสียงออก
ดวย การปรับระดับเสียงออก คุณสามารถปรับระดับเสียงของระบ
บโฮมเธียเตอรดวยระดับเสียงทีวี
เมื่อคุณเปลี่ยนไปใชอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง
ลำโพงทีวี
คุณสามารถสงเสียงทีวีไปยังอุปกรณเสียงที่เชื่อมตอได เชน
ระบบโฮมเธียเตอรหรือระบบออดิโอ ดวย ลำโพงทีวี
คุณสามารถเลือกไดวาคุณตองการฟงเสียงทีวีจากที่ใด
และคุณตองการควบคุมอยางไร
- หากคุณเลือก ปด คุณจะปดลำโพงทีวีโดยถาวร
- หากคุณเลือก เปด ลำโพงทีวีจะเปดอยูเสมอ
ดีเลยสัญญาณเสียงออก
หากคุณตั้งคาดีเลยการซิงคเสียงบนระบบโฮมเธียเตอรของคุณ
ในการซิงโครไนซเสียงกับภาพ คุณตองปด
ดีเลยสัญญาณเสียงออก บนทีวี
ดวยอุปกรณเสียงที่เชื่อมตอกับ HDMI CEC
คุณสามารถใชการตั้งคา EasyLink อยางใดอยางหนึ่งได
- หากคุณเลือก EasyLink ทีวีจะสงเสียงทีวีไปยังอุปกรณเสียง
โดยทีวีจะปดลำโพงทีวีเมื่ออุปกรณดังกลาวเลนเสียง
- หากคุณเลือก EasyLink เริ่มอัตโนมัติ ทีวีจะเปดอุปกรณเสียง
สงเสียงทีวีไปยังอุปกรณ และปดลำโพงทีวี
เมื่อเลือก EasyLink หรือ EasyLink เริ่มอัตโนมัติ คุณยังคงสามา
รถเปลี่ยนเปนลำโพงทีวีหรือลำโพงอุปกรณในเมนูภาพและเสียง
ชดเชยสัญญาณเสียงออก
หากคุณไมสามารถตั้งคาดีเลยบนระบบโฮมเธียเตอร
คุณสามารถตั้งคาดีเลยบนทีวีดวย ออฟเซ็ตสัญญาณเสียงออก
หากตองการตั้งคา ลำโพงทีวี . . .
11.3
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > ลำโพงทีวี
3. กด  (ขวา) แลวเลือก ปด เปด EasyLink หรือ เริ่ม EasyLink
อัตโนมัติ
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
Ambilight
เปด / ปด Ambilight
กด  (Ambilight) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปดเมนูโหมด
Ambilight
คุณสามารถ ปด Ambilight หรือตั้งคาโหมด Ambilight
ที่คุณตองการได
ในการสลับลำโพงทันที . . .
1. ขณะกำลังดูทีวี ใหกด  OPTIONS แลวเลือก ภาพและเสียง
2. เลือก ลำโพง แลวเลือก ทีวี หรือ แอมพลิไฟเออร
(อุปกรณเสียง)
3. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
เสียงใสชัดเจน
ดวย เสียงใสชัดเจน คุณสามารถปรับปรุงเสียงสำหรับเสียงพูดได
ซึ่งเหมาะสำหรับโปรแกรมขาว
โดยคุณสามารถเปดหรือปดการปรับปรุงเสียงพูดก็ได
ความสวาง Ambilight
หากตองการเปดหรือปด . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > เสียงใสชัดเจน
3. กด  (ขวา) แลวเลือก เปด หรือ ปด
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ดวย ความสวาง Ambilight คุณสามารถตั้งระดับความสวางของ
Ambilight ได
หากตองการปรับระดับ . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ความสวาง
3. กด OK แลวปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
HDMI1-ARC
หากคุณไมตองการ Audio Return Channel (ARC)
บนการเชื่อมตอ HDMI ใดๆ คุณสามารถปดสัญญาณ ARC ได
รูปแบบสัญญาณเสียงออก
ดวย รูปแบบสัญญาณเสียงออก คุณสามารถตั้งคาสัญญาณเสียง
ออกของทีวีใหเหมาะกับความสามารถในการประมวลผลเสียงขอ
งระบบโฮมเธียเตอรได
31
การตั้งคา Ambilight ขั้นสูง
สีผนัง
ดวย สีผนัง
คุณสามารถปรับสมดุลของผลกระทบจากสีของผนังตอสี
Ambilight ใหเลือกสีของผนังดานหลังทีวี และทีวีจะแกไขสี
Ambilight ใหปรากฏตามที่กำหนด
หากตองการเลือกสีของผนัง . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > สีผนัง
3 - เลือกตัวอยางสีที่ตรงกับสีของผนังดานหลังทีวี แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ทีวีปด
ดวย ทีวีปด คุณสามารถตั้งคา Ambilight
ใหปดทันทีหรือหายไปอยางชาๆ เมื่อคุณปดทีวี
โดยการหายไปอยางชาๆ
จะมีเวลาใหคุณไดเปดแสงในหองนั่งเลนของคุณ
หากตองการเลือกทีวีปด . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > ทีวีปด
3 - เลือก คอยๆ หรี่ลง หรือ ปดเครื่องทันที
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
11.4
พื้นที่ใชงาน
หากคุณติดตั้งทีวีในรานคา
คุณสามารถตั้งคาทีวีใหแสดงแบนเนอรโปรโมชั่นของรานได
โดย สไตลภาพ จะตั้งคาเปนแบบ สดใส โดยอัตโนมัติ และ
ตัวตั้งเวลาการปดอัตโนมัติ จะถูกปด
หากตองการตั้งคาทีวีเปนตำแหนงรานคา . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ตำแหนง แลวกด OK
3. เลือก รานคา แลวกด OK
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
32
12
Energy Label
ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ
Energy Label
มีขอมูลเกี่ยวกับประเภทการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑนี้
หากประเภทการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑมีสีเขียว
แสดงวาผลิตภัณฑนี้ใชพลังงานนอย
บนปายกำกับ คุณสามารถดูขอมูลประเภทการประหยัดพลังงาน
คาเฉลี่ยการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภัณฑนี้
และคาเฉลี่ยการสิ้นเปลืองพลังงานในระยะเวลา 1 ป นอกจากนี้
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับคาการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภั
ณฑนี้ไดในเว็บไซตของ Philips สำหรับประเทศของคุณที่
www.philips.com/TV
12.1
ดานสิ่งแวดลอม
การประหยัดพลังงาน
การตั้งคา ECO จะรวมการตั้งคาที่ชวยเหลือสิ่งแวดลอมไวให
ขณะดูชองทีวีใหกด  เพื่อเปด การตั้งคา ECO
การตั้งคาที่ใชงานอยูจะกำกับดวยเครื่องหมาย 
คุณสามารถทำเครื่องหมาย
หรือเลิกทำเครื่องหมายแตละการตั้งคาไดดวยปุม OK
กด  อีกครั้งเพื่อปด การตั้งคา ECO
หมดอายุการใชงาน
การประหยัดไฟ
สไตลภาพนี้จะตั้งคาภาพปพรอมกับ Ambilight
เปนการตั้งคาที่ประหยัดพลังงานไดดีที่สุด
การทิ้งผลิตภัณฑและแบตเตอรี่เกาของคุณ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ
และสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล
และใชใหมได
ปดหนาจอ
หากคุณตองการฟงเพลงเทานั้น
คุณสามารถปดหนาจอเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
เลือก ปดหนาจอ แลวกด OK ในเปดหนาจอกลับมา
ใหกดปุมใดก็ไดบนรีโมทคอนโทรล
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู
คือผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบังคับ European Directive
2002/96/EC
ปดเครื่องอัตโนมัติ
หากคุณไมไดกดปุมบนรีโมทคอนโทรลในชวง 4 ชั่วโมง
หรือหากทีวีไมไดรับสัญญาณเปนเวลา 10 นาที
ทีวีจะปดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
หากคุณใชทีวีเปนจอมอนิเตอร
หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในการดูทีวี (กลองรับสัญญาณ STB) แตคุณไมใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
ใหปดสวิตชปดอัตโนมัติ
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไ
ฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปดอุปกรณเมื่อไมใชงาน
โปรดปฏิบัติตามขอบังคับของทองถิ่น
และหามทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณรวมกับขยะภายในบาน การกำ
จัดผลิตภัณฑเกาของคุณอยางถูกตองจะชวยปองกันผลสืบเนื่องท
างลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพของมนุษย
ปดอุปกรณ EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control) ที่เชื่อมตอซึ่งไมไดใชงาน
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive
2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได
นอกจากการตั้งคา ECO แลว ทีวีของคุณยังมีเทคโนโลยีที่เปนมิ
ตรกับสิ่งแวดลอมในดานการใชกำลังไฟฟา
การจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงานขั้นสูงของทีวีนี้ทำใหมั่นใจไดวาทีวีใชพลังงา
นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสามารถตรวจสอบการตั้งคาทีวีของคุณไดในเรื่อง
ระดับความสวางของภาพหนาจอปจจุบัน และการตรวจสอบสภา
พแสงรอบดานซึ่งสัมพันธกับการใชพลังงาน
โปรดทราบถึงกฎในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจา
กการกำจัดที่ถูกตองจะชวยปองกันมิใหเกิดผลกระทบดานลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ในการตรวจสอบการใชพลังงาน . . .
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก ดูการสาธิต > สาธิต Active Control แลวกด OK
3. เลือกการตั้งคาเพื่อตรวจสอบคาที่สอดคลองกัน
33
12.2
12.4
การรับสัญญาณ
กำลังไฟ
- อินพุตสายอากาศ : สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม (IEC75)
- คลื่นที่รับสัญญาณได: Hyperband; S-Channel; UHF; VHF
- DVB : DVB-T;DVB-T2 (ภาคพื้นดิน, เสาอากาศ) COFDM
2K/8K; DVB-C (เคเบิล) QAM
- การเลนวิดีโออะนาล็อก: NTSC; SECAM; PAL
- การเลนวิดีโอดิจิตอล: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2);
MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- การเลนระบบเสียงดิจิตอล (ISO/IEC 13818-3)
ขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใ
หทราบลวงหนา
สำหรับรายละเอียดขอมูลจำเพาะเพิ่มเติมของผลิตภัณฑนี้
โปรดดูที่ www.philips.com/support
12.3
ระดับกำลังไฟที่แจงไวบนแผนปายประเภทผลิตภัณฑคือระดับกา
รใชพลังงานสำหรับผลิตภัณฑนี้ในกรณีใชงานปกติ (IEC
62087 Ed.2) ระดับกำลังไฟสูงสุดที่แจงไวในวงเล็บใชสำหรับคว
ามปลอดภัยทางไฟฟา (IEC 60065 Ed. 7.2)
กำลังไฟ
- แหลงจายไฟหลัก: AC 110-240V +/-10%
- อุณหภูมิแวดลอม: 5°C to 40°C
- การใชพลังงานขณะสแตนดบาย: ต่ำกวา 0.3W
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด Eco, ปดเสียงภาพ
(สำหรับวิทยุ), ตั้งเวลาปดอัตโนมัติ, เมนูการตั้งคา ECO
จอแสดงผล
ประเภท
ขนาดจอวัดตามเสนทแยงมุม:
12.5
- 40PFT5509 : 107 ซม. / 40 นิ้ว
- 48PFT5509 : 122 ซม. / 48 นิ้ว
- 50PFT5509 : 127 ซม. / 50 นิ้ว
- 55PFT5509 : 140 ซม. / 55 นิ้ว
ขนาดและน้ำหนัก
40PFT5509
- ไมรวมขาตั้งทีวี:
กวาง 903.51 มม. - สูง 523.06 มม. - ลึก 76.8 มม. - น้ำหนัก
±7.68 กก.
ความละเอียดของจอแสดงผลยอย:
- 1920x1080p
- รวมขาตั้งทีวี:
กวาง 903.51 มม. - สูง 569.28 มม. - ลึก 242.9 มม. - น้ำหนัก
±9.89 กก.
ความละเอียดจอ
48PFT5509
รูปแบบคอมพิวเตอร - HDMI (ความละเอียด - อัตรารีเฟรช)
- ไมรวมขาตั้งทีวี:
กวาง 1082 มม. - สูง 625 มม. - ลึก 74 มม. - น้ำหนัก ±11 กก.
640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 X 720 - 60 Hz
1280 X 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 900 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz
- รวมขาตั้งทีวี:
กวาง 1082 มม. - สูง 681 มม. - ลึก 253 มม. - น้ำหนัก ±12.3
กก.
50PFT5509
- ไมรวมขาตั้งทีวี:
กวาง 1123.64 มม. - สูง 658.04 มม. - ลึก 87.62 มม. - น้ำหนัก
±12.65 กก.
- รวมขาตั้งทีวี:
กวาง 1123.64 มม. - สูง 706.58 มม. - ลึก 252.82 มม. น้ำหนัก ±15.08 กก.
รูปแบบวิดีโอ (ความละเอียด - อัตรารีเฟรช)
480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz
55PFT5509
- ไมรวมขาตั้งทีวี:
กวาง 1243.2 มม. - สูง 716.17 มม. - ลึก 78 มม. - น้ำหนัก ±17
กก.
- รวมขาตั้งทีวี:
กวาง 1243.2 มม. - สูง 775.43 มม. - ลึก 280 มม. - น้ำหนัก
±19.3 กก.
34
12.6
การเชื่อมตอ
ดานหลังของทีวี
- Audio In (DVI เปน HDMI): mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม.
- CVBS: Audio L/R, CVBS in, RGB
- YPbPr : Audio L/R, Y Pb Pr, RGB
- เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: ออปติคัล
- 1x HDMI ARC
- 1x HDMI
- หูฟง: mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม.
ดานขางของทีวี
- 1x USB 2.0
12.7
เสียง
- พลังขับเสียง (RMS @ 10% THD): 4W
- โมโน/ สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง : Incredible Surround, Clear Sound
12.8
มัลติมีเดีย
หมายเหตุ: ชื่อไฟลมัลติมีเดียตองไมเกิน 128 ตัวอักษร
การเชื่อมตอมัลติมีเดียที่รองรับ
- USB 2.0 (FAT / FAT 32): เชื่อมตอเฉพาะอุปกรณ USB
ที่ใชพลังงาน 500mA หรือนอยกวา
ไฟลภาพที่รองรับ
- JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png
ไฟลเสียงที่รองรับ
- MPEG1: *.mp3
ไฟลวิดีโอที่รองรับ
- *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mpeg
รูปแบบบทบรรยายที่รองรับ
- SRT: รองรับหลายภาษา
รูปแบบเสียง/วิดีโอที่รองรับ
35
13.2
13
ซอฟตแวร
เวอรชันซอฟตแวร
ในการดูเวอรชันซอฟตแวรปจจุบันของทีวี . . .
13.1
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาซอฟตแวร และกด OK
3. เลือก ขอมูลซอฟตแวรปจจุบัน แลวดู เวอรชัน
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
อัพเดตซอฟตแวร
อัพเดตจาก USB
คุณอาจจำเปนตองอัพเดตซอฟตแวรทีวี
ซึ่งตองใชคอมพิวเตอรและอุปกรณหนวยความจำ USB
ในการอัพโหลดซอฟตแวรบนทีวี ใหใชอุปกรณหนวยความจำ
USB ที่มีพื้นที่วาง 256MB
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการปองกันการเขียนปดอยู
13.3
ซอฟตแวรโอเพนซอรส
โทรทัศนรุนนี้มีซอฟตแวรโอเพนซอรส ดังนั้นเมื่อมีการรองขอ
TP Vision Europe B.V. จึงจะสงสำเนาซอรสโคดที่สอดคลองโ
ดยสมบูรณสำหรับชุดซอฟตแวรโอเพนซอสที่ไดรับลิขสิทธิ์ที่ใชใ
นผลิตภัณฑนี้สำหรับการรองขอการอนุญาตดังกลาว
1. เริ่มอัพเดตบนทีวี
ในการเริ่มอัพเดตซอฟตแวร . . .
กด  เลือก ตั้งคา แลวกด OK
เลือก อัพเดตซอฟตแวร > USB แลวกด OK
ขอเสนอนี้มีผลเปนเวลาสามปหลังจากการซื้อผลิตภัณฑตามขอมู
ลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
ในการรับซอรสโคด โปรดสงคำขอเปนภาษาอังกฤษไปที่ . . .
2. ระบุทีวี
เสียบหนวยความจำ USB เขากับชองเสียบ USB
ชองใดชองหนึ่งของทีวี
เลือก เริ่ม แลวกด OK
ไฟลการระบุตัวตนจะถูกเขียนบนอุปกรณหนวยความจำ USB
Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
13.4
3. ดาวนโหลดซอฟตแวรทีวี
เสียบหนวยความจำ USB เขากับคอมพิวเตอรของคุณ
ในอุปกรณหนวยความจำ USB ใหคนหาไฟล update.htm
และดับเบิลคลิกที่ไฟลนั้น
คลิกที่ สง ID
หากมีซอฟตแวรใหม ใหดาวนโหลดไฟล .zip
หลังจากดาวนโหลดเสร็จ
ใหเปดซิปไฟลและคัดลอกไฟล autorun.upg
ไปยังอุปกรณหนวยความจำ USB
หามวางไฟลนี้ในโฟลเดอร
Open source license
Acknowledgements and License Texts for any open
source software used in this product.
This is a document describing the distribution of the
source code used in this product, which fall either under
the GNU General Public License (the GPL), or the GNU
Lesser General Public License (the LGPL), or any other
open source license.
Instructions to obtain source code for this software can
be found in the documentation supplied with this product.
TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER,
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS
SOFTWARE. TP Vision offers no support for this
software. The preceding does not affect your warranties
and statutory rights regarding any product(s) you
purchased. It only applies to this source code made
available to you.
zlib (1.2.7) A massively spiffy yet delicately unobtrusive
compression library. Source: http://www.zlib.net/ This
piece of software is made available under the terms and
conditions of the zlib license, which can be found below.
libjpeg (6b) It is a widely used C library for reading and
writing JPEG image files. Source:
4. อัพเดตซอฟตแวรทีวี
เสียบหนวยความจำ USB เขากับทีวีอีกครั้ง
การอัพเดตจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
ทีวีจะปดเครื่องเอง (เปนเวลา 10 วินาที)
และจะเปดเครื่องเองอีกครั้ง โปรดรอสักครู
อยา . . .
- ใชรีโมทคอนโทรล
- ถอดอุปกรณหนวยความจำ USB ออกจากทีวี
หากเกิดไฟฟาดับระหวางการอัพเดต
หามถอดอุปกรณหนวยความจำ USB ออกจากทีวี
เมื่อไฟฟากลับเปนปกติ การอัพเดตจะดำเนินการตอ
36
http://libjpeg.sourceforge.net/ This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
JPEG license, which can be found below.
libsqlite3 (3.7.14) SQLite is a C library that implements an
SQL database engine. Programs that link with the SQLite
library can have SQL database access without running a
separate RDBMS process.
Source:
http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0 This piece
of software is made available under the terms and
conditions of the SQLite public domain license, which can
be found below.
Openssl (1.0.0.d) A toolkit implementing SSL v2/v3 and
TLS protocols with full-strength cryptography world-wide.
Source: www.openssl.org This piece of software is made
available under the terms and conditions of the Apache
license, which can be found below.
libboost (1.51) Provides a repository for free peerreviewed portable C++ source libraries. The emphasis is
on libraries which work well with the C++ standard library.
Source: www.boost.org This piece of software is made
available under the terms and conditions of the Boost
license, which can be found below.
libdirectfb (1.4.11) DirectFB is a graphics library which
was designed with embedded systems in mind. It offers
maximum hardware accelerated performance at a
minimum of resource usage and overhead. Source:
http://directfb.org This piece of software is made available
under the terms and conditions of the GNU Lesser
General Public License, which can be found below.
libTomMath (0.42.0) A free open source portable number
theoretic multiple-precision integer library written entirely
in C. Source: http://libtom.org/ This piece of software is
made available under the terms and conditions of the
WTFPL license, which can be found at this site:
www.wtfpl.net/txt/copying
MTD utility (1.5.0) MTD subsystem (Memory Technology
Devices) provides an abstraction layer for raw flash
devices. It makes it possible to use the same API when
working with different flash types and technologies, e.g.
NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.
MTD subsystem does not deal with block devices like
MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are
not raw flashes but they have a Flash Translation layer
inside, which makes them look like block devices. These
devices are the subject of the Linux block subsystem, not
MTD.
Source:
http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html This piece
of software is made available under the terms and
conditions of the GNU General Public License, which can
be found below.
FFMpeg (0.6) Cross-platform solution to record, convert
and stream audio and video. It includes libavcodec - the
leading audio/video codec library. Source:
www.ffmpeg.org This piece of software is made available
under the terms and conditions of the GNU Lesser
General Public License version 2.1 or GNU General
Public License version 2, which can be found below.
________________________________________
zlib LICENSE zlib.h -- interface of the 'zlib' general
purpose compression library version 1.2.8, April 28th,
2013
Copyright (C) 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided 'as-is', without any express or
implied warranty. In no event will the authors be held
liable for any damages arising from the use of this
software.
Permission is granted to anyone to use this software for
any purpose, including commercial applications, and to
alter it and redistribute it freely, subject to the following
restrictions:
1. The origin of this software must not be misrepresented;
you must not claim that you wrote the original software. If
you use this software in a product, an acknowledgment in
the product documentation would be appreciated but is
not required. 2. Altered source versions must be plainly
marked as such, and must not be misrepresented as
being the original software. 3. This notice may not be
removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly (jloup@gzip.org) Mark Adler
(madler@alumni.caltech.edu)
________________________________________
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person or organization obtaining a copy of the software
and accompanying documentation covered by this
license (the "Software") to use, reproduce, display,
distribute, execute, and transmit the Software, and to
prepare derivative works of the Software, and to permit
third-parties to whom the Software is furnished to do so,
all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire
statement, including the above license grant, this
restriction and the following disclaimer, must be included
in all copies of the Software, in whole or in part, and all
derivative works of the Software, unless such copies or
derivative works are solely in the form of machineexecutable object code generated by a source language
processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING
THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
________________________________________
Independent JPEG Group's free JPEG software This
package contains C software to implement JPEG image
encoding, decoding, and transcoding. JPEG is a
37
standardized compression method for full-color and grayscale images.
The distributed programs provide conversion between
JPEG "JFIF" format and image files in PBMPLUS
PPM/PGM, GIF, BMP, and Targa file formats. The core
compression and decompression library can easily be
reused in other programs, such as image viewers. The
package is highly portable C code; we have tested it on
many machines ranging from PCs to Crays.
We are releasing this software for both noncommercial
and commercial use.
Companies are welcome to use it as the basis for JPEGrelated products. We do not ask a royalty, although we
do ask for an acknowledgement in product literature (see
the README file in the distribution for details). We hope
to make this software industrial-quality --- although, as
with anything that's free, we offer no warranty and accept
no liability. For more information, contact jpeginfo@jpegclub.org.
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice
shall be included in all copies or substantial portions of
the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
________________________________________
DirectFB LICENSE (c) Copyright 2001-2007 The
DirectFB Organization (directfb.org) (c) Copyright
2000-2004 Convergence (integrated media) GmbH All
rights reserved.
Written by Denis Oliver Kropp <dok@directfb.org>,
Andreas Hundt <andi@fischlustig.de>, Sven Neumann
<neo@directfb.org>, Ville Syrjälä <syrjala@sci.fi> and
Claudio Ciccani <klan@users.sf.net>.
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version. The complete text of the license
is found in the file COPYING.
________________________________________
GNU General Public LICENSE version 2 (GPLv2)
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not
allowed.
Preamble The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it. By
contrast, the GNU General Public License is intended to
guarantee your freedom to share and change free
software--to make sure the software is free for all its
users.
This General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU
Library General Public License instead.) You can apply it
to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can
Contents of this directory jpegsrc.vN.tar.gz contains
source code, documentation, and test files for release N
in Unix format.
jpegsrN.zip contains source code, documentation, and
test files for release N in Windows format.
jpegaltui.vN.tar.gz contains source code for an alternate
user interface for cjpeg/djpeg in Unix format.
jpegaltuiN.zip contains source code for an alternate user
interface for cjpeg/djpeg in Windows format.
wallace.ps.gz is a PostScript file of Greg Wallace's
introductory article about JPEG. This is an update of the
article that appeared in the April 1991 Communications of
the ACM.
jpeg.documents.gz tells where to obtain the JPEG
standard and documents about JPEG-related file
formats.
jfif.ps.gz is a PostScript file of the JFIF (JPEG File
Interchange Format) format specification.
jfif.txt.gz is a plain text transcription of the JFIF
specification; it's missing a figure, so use the PostScript
version if you can.
TIFFTechNote2.txt.gz is a draft of the proposed revisions
to TIFF 6.0's JPEG support.
pm.errata.gz is the errata list for the first printing of the
textbook "JPEG Still Image Data Compression Standard"
by Pennebaker and Mitchell.
jdosaobj.zip contains pre-assembled object files for
JMEMDOSA.ASM. If you want to compile the IJG code
for MS-DOS, but don't have an assembler, these files
may be helpful.
________________________________________
Expat LICENSE Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai
Open Source Software Center Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any
person obtaining a copy of this software and associated
documentation files (the "Software"), to deal in the
Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
38
get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know
you can do these things
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of
the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that you have. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. And you
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author's protection and ours, we want to
make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the original, so that
any problems introduced by others will not reflect on the
original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by
software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the program proprietary.
To prevent this, we have made it clear that any patent
must be licensed for everyone's free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow.
provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of
this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring
a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or
any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions: a) You must cause
the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change. b) You
must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program
or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way,
to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no
warranty (or else, saying that you provide a warranty) and
that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which
is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based
on the Program with the Program (or with a work based
on the Program) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work
based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you also do one of the following: a)
Accompany it with the complete corresponding machine-
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work
which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program", below, refers to
any such program or work, and a "work based on the
Program" means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/or translated into another
language. (Hereinafter, translation is included without
limitation in the term "modification".) Each licensee is
addressed as "you".
Activities other than copying, distribution and modification
are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted,
and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Program's source code as you receive it, in any medium,
39
readable source code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least
three years, to give any third party, for a charge no more
than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or, c)
Accompany it with the information you received as to the
offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution
and only if you received the program in object code or
executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to
do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on
it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work
based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
6. Each time you redistribute the Program (or any work
based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the
Program by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through
any other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address
40
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Program specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the
option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into
other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of
all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
________________________________________
SQLite Copyright All of the deliverable code in SQLite
has been dedicated to the public domain by the authors.
All code authors, and representatives of the companies
they work for, have signed affidavits dedicating their
contributions to the public domain and originals of those
signed affidavits are stored in a firesafe at the main
offices of Hwaci. Anyone is free to copy, modify, publish,
use, compile, sell, or distribute the original SQLite code,
either in source code form or as a compiled binary, for
any purpose, commercial or non-commercial, and by any
means.
The previous paragraph applies to the deliverable code in
SQLite - those parts of the SQLite library that you
actually bundle and ship with a larger application.
Portions of the documentation and some code used as
part of the build process might fall under other licenses.
The details here are unclear. We do not worry about the
licensing of the documentation and build code so much
because none of these things are part of the core
deliverable SQLite library.
All of the deliverable code in SQLite has been written
from scratch. No code has been taken from other projects
or from the open internet. Every line of code can be
traced back to its original author, and all of those authors
have public domain dedications on file. So the SQLite
code base is clean and is uncontaminated with licensed
code from other projects.
Obtaining An Explicit License To Use SQLite Even
though SQLite is in the public domain and does not
require a license, some users want to obtain a license
anyway. Some reasons for obtaining a license include:
You are using SQLite in a jurisdiction that does not
recognize the public domain. You are using SQLite in a
jurisdiction that does not recognize the right of an author
to dedicate their work to the public domain. •You want to
hold a tangible legal document as evidence that you have
the legal right to use and distribute SQLite. •Your legal
department tells you that you have to purchase a license.
If you feel like you really have to purchase a license for
SQLite, Hwaci, the company that employs the architect
and principal developers of SQLite, will sell you one.
Contributed Code In order to keep SQLite completely
free and unencumbered by copyright, all new contributors
to the SQLite code base are asked to dedicate their
contributions to the public domain. If you want to send a
patch or enhancement for possible inclusion in the
SQLite source tree, please accompany the patch with the
following statement:
The author or authors of this code dedicate any and all
copyright interest in this code to the public domain. We
make this dedication for the benefit of the public at large
and to the detriment of our heirs and successors. We
intend this dedication to be an overt act of relinquishment
in perpetuity of all present and future rights to this code
under copyright law.
We are not able to accept patches or changes to SQLite
that are not accompanied by a statement such as the
above. In addition, if you make changes or
enhancements as an employee, then a simple statement
such as the above is insufficient. You must also send by
surface mail a copyright release signed by a company
officer. A signed original of the copyright release should
be mailed to:
Hwaci 6200 Maple Cove Lane Charlotte, NC 28269 USA
41
________________________________________
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not
allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users. This
General Public License applies to most of the Free
Software Foundation's software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU
Lesser General Public License instead.) You can apply it
to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can
get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know
you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of
the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients
all the rights that you have. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. And you
must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author's protection and ours, we want to
make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the original, so that
any problems introduced by others will not reflect on the
original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by
software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the program proprietary.
To prevent this, we have made it clear that any patent
must be licensed for everyone's free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License
applies to any program or other work which contains a
notice placed by the copyright holder saying it may be
distributed under the terms of this General Public
License. The "Program", below, refers to any such
program or work, and a "work based on the Program"
means either the Program or any derivative work under
copyright law: that is to say, a work containing the
Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in
the term "modification".) Each licensee is addressed as
"you".
Activities other than copying, distribution and modification
are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted,
and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of
this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring
a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or
any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions: a) You must cause
the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change. b) You
must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program
or any part thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way,
to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no
warranty (or else, saying that you provide a warranty) and
that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not derived
42
from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which
is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based
on the Program with the Program (or with a work based
on the Program) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work
based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you also do one of the following: a)
Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or, b)
Accompany it with a written offer, valid for at least three
years, to give any third party, for a charge no more than
your cost of physically performing source distribution, a
complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or, c) Accompany it with the
information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed
only for non-commercial distribution and only if you
received the program in object code or executable form
with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel,
and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based on the
Program), you indicate your acceptance of this License to
do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on
it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work
based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the
Program by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through
any other system and a licensee cannot impose that
choice.
43
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Program specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the
option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free
Software Foundation.
If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into
other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of
all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO
YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
________________________________________
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3, 29 June
2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
http://fsf.org/
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not
allowed.
Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft
license for software and other kinds of works.
The licenses for most software and other practical works
are designed to take away your freedom to share and
change the works. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share
and change all versions of a program--to make sure it
remains free software for all its users. We, the Free
Software Foundation, use the GNU General Public
License for most of our software; it applies also to any
other work released this way by its authors. You can
apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for them if
you wish), that you receive source code or can get it if
you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs, and that you know you
can do these things.
To protect your rights, we need to prevent others from
denying you these rights or asking you to surrender the
rights. Therefore, you have certain responsibilities if you
distribute copies of the software, or if you modify it:
responsibilities to respect the freedom of others.
For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must pass on to the
recipients the same freedoms that you received. You
must make sure that they, too, receive or can get the
source code. And you must show them these terms so
they know their rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights
with two steps: (1) assert copyright on the software, and
(2) offer you this License giving you legal permission to
copy, distribute and/or modify it.
For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must pass on to the
recipients the same freedoms that you received. You
must make sure that they, too, receive or can get the
44
source code. And you must show them these terms so
they know their rights.
Developers that use the GNU GPL protect your rights
with two steps: (1) assert copyright on the software, and
(2) offer you this License giving you legal permission to
copy, distribute and/or modify it.
Finally, every program is threatened constantly by
software patents. States should not allow patents to
restrict development and use of software on generalpurpose computers, but in those that do, we wish to
avoid the special danger that patents applied to a free
program could make it effectively proprietary. To prevent
this, the GPL assures that patents cannot be used to
render the program non-free.
The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
0. Definitions. “This License” refers to version 3 of the
GNU General Public License. “Copyright” also means
copyright-like laws that apply to other kinds of works,
such as semiconductor masks. “The Program” refers to
any copyrightable work licensed under this License. Each
licensee is addressed as “you”. “Licensees” and
“recipients” may be individuals or organizations. To
“modify” a work means to copy from or adapt all or part of
the work in a fashion requiring copyright permission,
other than the making of an exact copy. The resulting
work is called a “modified version” of the earlier work or a
work “based on” the earlier work.
A “covered work” means either the unmodified Program
or a work based on the Program.
To “propagate” a work means to do anything with it that,
without permission, would make you directly or
secondarily liable for infringement under applicable
copyright law, except executing it on a computer or
modifying a private copy. Propagation includes copying,
distribution (with or without modification), making
available to the public, and in some countries other
activities as well.
To “convey” a work means any kind of propagation that
enables other parties to make or receive copies. Mere
interaction with a user through a computer network, with
no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays “Appropriate Legal
Notices” to the extent that it includes a convenient and
prominently visible feature that (1) displays an
appropriate copyright notice, and (2) tells the user that
there is no warranty for the work (except to the extent
that warranties are provided), that licensees may convey
the work under this License, and how to view a copy of
this License. If the interface presents a list of user
commands or options, such as a menu, a prominent item
in the list meets this criterion.
1. Source Code.
The “source code” for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. “Object code”
means any non-source form of a work.
A “Standard Interface” means an interface that either is
an official standard defined by a recognized standards
body, or, in the case of interfaces specified for a
particular programming language, one that is widely used
among developers working in that language.
The “System Libraries” of an executable work include
anything, other than the work as a whole, that (a) is
included in the normal form of packaging a Major
Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the
work with that Major Component, or to implement a
Standard Interface for which an implementation is
available to the public in source code form. A “Major
Component”, in this context, means a major essential
component (kernel, window system, and so on) of the
specific operating system (if any) on which the
executable work runs, or a compiler used to produce the
work, or an object code interpreter used to run it.
The “Corresponding Source” for a work in object code
form means all the source code needed to generate,
install, and (for an executable work) run the object code
and to modify the work, including scripts to control those
activities. However, it does not include the work's System
Libraries, or general-purpose tools or generally available
free programs which are used unmodified in performing
those activities but which are not part of the work. For
example, Corresponding Source includes interface
definition files associated with source files for the work,
and the source code for shared libraries and dynamically
linked subprograms that the work is specifically designed
to require, such as by intimate data communication or
control flow between those subprograms and other parts
of the work.
The Corresponding Source need not include anything
that users can regenerate automatically from other parts
of the Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source code
form is that same work.
2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the
term of copyright on the Program, and are irrevocable
provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the
unmodified Program. The output from running a covered
work is covered by this License only if the output, given
its content, constitutes a covered work. This License
acknowledges your rights of fair use or other equivalent,
as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works that
you do not convey, without conditions so long as your
license otherwise remains in force. You may convey
covered works to others for the sole purpose of having
them make modifications exclusively for you, or provide
you with facilities for running those works, provided that
you comply with the terms of this License in conveying all
material for which you do not control copyright. Those
thus making or running the covered works for you must
do so exclusively on your behalf, under your direction
and control, on terms that prohibit them from making any
45
copies of your copyrighted material outside their
relationship with you. Conveying under any other
circumstances is permitted solely under the conditions
stated below. Sublicensing is not allowed; section 10
makes it unnecessary.
3. Protecting Users' Legal Rights From AntiCircumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective
technological measure under any applicable law fulfilling
obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty
adopted on 20 December 1996, or similar laws
prohibiting or restricting circumvention of such measures.
When you convey a covered work, you waive any legal
power to forbid circumvention of technological measures
to the extent such circumvention is effected by exercising
rights under this License with respect to the covered
work, and you disclaim any intention to limit operation or
modification of the work as a means of enforcing, against
the work's users, your or third parties' legal rights to
forbid circumvention of technological measures.
4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program's
source code as you receive it, in any medium, provided
that you conspicuously and appropriately publish on each
copy an appropriate copyright notice; keep intact all
notices stating that this License and any non-permissive
terms added in accord with section 7 apply to the code;
keep intact all notices of the absence of any warranty;
and give all recipients a copy of this License along with
the Program.
You may charge any price or no price for each copy that
you convey, and you may offer support or warranty
protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the
modifications to produce it from the Program, in the form
of source code under the terms of section 4, provided
that you also meet all of these conditions: •a) The work
must carry prominent notices stating that you modified it,
and giving a relevant date. •b) The work must carry
prominent notices stating that it is released under this
License and any conditions added under section 7. This
requirement modifies the requirement in section 4 to
“keep intact all notices”.
c) You must license the entire work, as a whole, under
this License to anyone who comes into possession of a
copy. This License will therefore apply, along with any
applicable section 7 additional terms, to the whole of the
work, and all its parts, regardless of how they are
packaged. This License gives no permission to license
the work in any other way, but it does not invalidate such
permission if you have separately received it. •d) If the
work has interactive user interfaces, each must display
Appropriate Legal Notices; however, if the Program has
interactive interfaces that do not display Appropriate
Legal Notices, your work need not make them do so.
A compilation of a covered work with other separate and
independent works, which are not by their nature
extensions of the covered work, and which are not
combined with it such as to form a larger program, in or
on a volume of a storage or distribution medium, is called
an “aggregate” if the compilation and its resulting
copyright are not used to limit the access or legal rights of
the compilation's users beyond what the individual works
permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does
not cause this License to apply to the other parts of the
aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.
You may convey a covered work in object code form
under the terms of sections 4 and 5, provided that you
also convey the machine-readable Corresponding Source
under the terms of this License, in one of these ways: a)
Convey the object code in, or embodied in, a physical
product (including a physical distribution medium),
accompanied by the Corresponding Source fixed on a
durable physical medium customarily used for software
interchange. b) Convey the object code in, or embodied
in, a physical product (including a physical distribution
medium), accompanied by a written offer, valid for at
least three years and valid for as long as you offer spare
parts or customer support for that product model, to give
anyone who possesses the object code either (1) a copy
of the Corresponding Source for all the software in the
product that is covered by this License, on a durable
physical medium customarily used for software
interchange, for a price no more than your reasonable
cost of physically performing this conveying of source, or
(2) access to copy the Corresponding Source from a
network server at no charge. c) Convey individual copies
of the object code with a copy of the written offer to
provide the Corresponding Source. This alternative is
allowed only occasionally and noncommercially, and only
if you received the object code with such an offer, in
accord with subsection 6b. d) Convey the object code by
offering access from a designated place (gratis or for a
charge), and offer equivalent access to the
Corresponding Source in the same way through the
same place at no further charge. You need not require
recipients to copy the Corresponding Source along with
the object code. If the place to copy the object code is a
network server, the Corresponding Source may be on a
different server (operated by you or a third party) that
supports equivalent copying facilities, provided you
maintain clear directions next to the object code saying
where to find the Corresponding Source. Regardless of
what server hosts the Corresponding Source, you remain
obligated to ensure that it is available for as long as
needed to satisfy these requirements. e) Convey the
object code using peer-to-peer transmission, provided
you inform other peers where the object code and
Corresponding Source of the work are being offered to
the general public at no charge under subsection 6d.
A separable portion of the object code, whose source
code is excluded from the Corresponding Source as a
System Library, need not be included in conveying the
object code work.
46
A “User Product” is either (1) a “consumer product”,
which means any tangible personal property which is
normally used for personal, family, or household
purposes, or (2) anything designed or sold for
incorporation into a dwelling. In determining whether a
product is a consumer product, doubtful cases shall be
resolved in favor of coverage. For a particular product
received by a particular user, “normally used” refers to a
typical or common use of that class of product,
regardless of the status of the particular user or of the
way in which the particular user actually uses, or expects
or is expected to use, the product. A product is a
consumer product regardless of whether the product has
substantial commercial, industrial or non-consumer uses,
unless such uses represent the only significant mode of
use of the product.
“Installation Information” for a User Product means any
methods, procedures, authorization keys, or other
information required to install and execute modified
versions of a covered work in that User Product from a
modified version of its Corresponding Source. The
information must suffice to ensure that the continued
functioning of the modified object code is in no case
prevented or interfered with solely because modification
has been made.
If you convey an object code work under this section in,
or with, or specifically for use in, a User Product, and the
conveying occurs as part of a transaction in which the
right of possession and use of the User Product is
transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term
(regardless of how the transaction is characterized), the
Corresponding Source conveyed under this section must
be accompanied by the Installation Information. But this
requirement does not apply if neither you nor any third
party retains the ability to install modified object code on
the User Product (for example, the work has been
installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does
not include a requirement to continue to provide support
service, warranty, or updates for a work that has been
modified or installed by the recipient, or for the User
Product in which it has been modified or installed. Access
to a network may be denied when the modification itself
materially and adversely affects the operation of the
network or violates the rules and protocols for
communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation
Information provided, in accord with this section must be
in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code
form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying.
7. Additional Terms.
“Additional permissions” are terms that supplement the
terms of this License by making exceptions from one or
more of its conditions. Additional permissions that are
applicable to the entire Program shall be treated as
though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law. If additional
permissions apply only to part of the Program, that part
may be used separately under those permissions, but the
entire Program remains governed by this License without
regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at
your option remove any additional permissions from that
copy, or from any part of it. (Additional permissions may
be written to require their own removal in certain cases
when you modify the work.) You may place additional
permissions on material, added by you to a covered
work, for which you have or can give appropriate
copyright permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for
material you add to a covered work, you may (if
authorized by the copyright holders of that material)
supplement the terms of this License with terms:
•a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from
the terms of sections 15 and 16 of this License; or •b)
Requiring preservation of specified reasonable legal
notices or author attributions in that material or in the
Appropriate Legal Notices displayed by works containing
it; or •c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that
material, or requiring that modified versions of such
material be marked in reasonable ways as different from
the original version; or •d) Limiting the use for publicity
purposes of names of licensors or authors of the material;
or •e) Declining to grant rights under trademark law for
use of some trade names, trademarks, or service marks;
or •f) Requiring indemnification of licensors and authors
of that material by anyone who conveys the material (or
modified versions of it) with contractual assumptions of
liability to the recipient, for any liability that these
contractual assumptions directly impose on those
licensors and authors.
All other non-permissive additional terms are considered
“further restrictions” within the meaning of section 10. If
the Program as you received it, or any part of it, contains
a notice stating that it is governed by this License along
with a term that is a further restriction, you may remove
that term. If a license document contains a further
restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material
governed by the terms of that license document, provided
that the further restriction does not survive such
relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this
section, you must place, in the relevant source files, a
statement of the additional terms that apply to those files,
or a notice indicating where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be
stated in the form of a separately written license, or
stated as exceptions; the above requirements apply
either way.
8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except
as expressly provided under this License. Any attempt
otherwise to propagate or modify it is void, and will
47
automatically terminate your rights under this License
(including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then
your license from a particular copyright holder is
reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright
holder explicitly and finally terminates your license, and
(b) permanently, if the copyright holder fails to notify you
of the violation by some reasonable means prior to 60
days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder
is reinstated permanently if the copyright holder notifies
you of the violation by some reasonable means, this is
the first time you have received notice of violation of this
License (for any work) from that copyright holder, and
you cure the violation prior to 30 days after your receipt
of the notice.
Termination of your rights under this section does not
terminate the licenses of parties who have received
copies or rights from you under this License. If your rights
have been terminated and not permanently reinstated,
you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to
receive or run a copy of the Program. Ancillary
propagation of a covered work occurring solely as a
consequence of using peer-to-peer transmission to
receive a copy likewise does not require acceptance.
However, nothing other than this License grants you
permission to propagate or modify any covered work.
These actions infringe copyright if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or propagating a
covered work, you indicate your acceptance of this
License to do so.
10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient
automatically receives a license from the original
licensors, to run, modify and propagate that work, subject
to this License. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
An “entity transaction” is a transaction transferring control
of an organization, or substantially all assets of one, or
subdividing an organization, or merging organizations. If
propagation of a covered work results from an entity
transaction, each party to that transaction who receives a
copy of the work also receives whatever licenses to the
work the party's predecessor in interest had or could give
under the previous paragraph, plus a right to possession
of the Corresponding Source of the work from the
predecessor in interest, if the predecessor has it or can
get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the
exercise of the rights granted or affirmed under this
License. For example, you may not impose a license fee,
royalty, or other charge for exercise of rights granted
under this License, and you may not initiate litigation
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that any patent claim is infringed by making,
using, selling, offering for sale, or importing the Program
or any portion of it.
11. Patents.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes use
under this License of the Program or a work on which the
Program is based. The work thus licensed is called the
contributor's “contributor version”. A contributor's
“essential patent claims” are all patent claims owned or
controlled by the contributor, whether already acquired or
hereafter acquired, that would be infringed by some
manner, permitted by this License, of making, using, or
selling its contributor version, but do not include claims
that would be infringed only as a consequence of further
modification of the contributor version. For purposes of
this definition, “control” includes the right to grant patent
sublicenses in a manner consistent with the requirements
of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide,
royalty-free patent license under the contributor's
essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale,
import and otherwise run, modify and propagate the
contents of its contributor version.
In the following three paragraphs, a “patent license” is
any express agreement or commitment, however
denominated, not to enforce a patent (such as an
express permission to practice a patent or covenant not
to sue for patent infringement). To “grant” such a patent
license to a party means to make such an agreement or
commitment not to enforce a patent against the party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a
patent license, and the Corresponding Source of the
work is not available for anyone to copy, free of charge
and under the terms of this License, through a publicly
available network server or other readily accessible
means, then you must either (1) cause the
Corresponding Source to be so available, or (2) arrange
to deprive yourself of the benefit of the patent license for
this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to
extend the patent license to downstream recipients.
“Knowingly relying” means you have actual knowledge
that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the
covered work in a country, would infringe one or more
identifiable patents in that country that you have reason
to believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction
or arrangement, you convey, or propagate by procuring
conveyance of, a covered work, and grant a patent
license to some of the parties receiving the covered work
authorizing them to use, propagate, modify or convey a
specific copy of the covered work, then the patent license
you grant is automatically extended to all recipients of the
covered work and works based on it.
A patent license is “discriminatory” if it does not include
within the scope of its coverage, prohibits the exercise of,
or is conditioned on the non-exercise of one or more of
48
the rights that are specifically granted under this License.
You may not convey a covered work if you are a party to
an arrangement with a third party that is in the business
of distributing software, under which you make payment
to the third party based on the extent of your activity of
conveying the work, and under which the third party
grants, to any of the parties who would receive the
covered work from you, a discriminatory patent license
(a) in connection with copies of the covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or
(b) primarily for and in connection with specific products
or compilations that contain the covered work, unless you
entered into that arrangement, or that patent license was
granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or
limiting any implied license or other defenses to
infringement that may otherwise be available to you
under applicable patent law.
12. No Surrender of Others' Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot convey a covered work so
as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not convey it at all. For example, if
you agree to terms that obligate you to collect a royalty
for further conveying from those to whom you convey the
Program, the only way you could satisfy both those terms
and this License would be to refrain entirely from
conveying the Program.
13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you
have permission to link or combine any covered work
with a work licensed under version 3 of the GNU Affero
General Public License into a single combined work, and
to convey the resulting work. The terms of this License
will continue to apply to the part which is the covered
work, but the special requirements of the GNU Affero
General Public License, section 13, concerning
interaction through a network will apply to the
combination as such.
14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the GNU General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Program specifies that a certain numbered version of
the GNU General Public License “or any later version”
applies to it, you have the option of following the terms
and conditions either of that numbered version or of any
later version published by the Free Software Foundation.
If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which
future versions of the GNU General Public License can
be used, that proxy's public statement of acceptance of a
version permanently authorizes you to choose that
version for the Program.
Later license versions may give you additional or different
permissions. However, no additional obligations are
imposed on any author or copyright holder as a result of
your choosing to follow a later version.
15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO
THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE
ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO
MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability
provided above cannot be given local legal effect
according to their terms, reviewing courts shall apply
local law that most closely approximates an absolute
waiver of all civil liability in connection with the Program,
unless a warranty or assumption of liability accompanies
a copy of the Program in return for a fee.
END OF TERMS AND CONDITIONS
________________________________________
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version
2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301
USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it
is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It
also counts as the successor of the GNU Library Public
49
License, version 2, hence the version number 2.1.]
license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from
the ordinary General Public License. We use this license
for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically
or using a shared library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a derivative of the
original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser
General Public License permits more lax criteria for
linking other code with the library.
We call this license the "Lesser" General Public License
because it does Less to protect the user's freedom than
the ordinary General Public License. It also provides
other free software developers Less of an advantage
over competing non-free programs. These disadvantages
are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license
provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special
need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To
achieve this, non-free programs must be allowed to use
the library. A more frequent case is that a free library
does the same job as widely used non-free libraries. In
this case, there is little to gain by limiting the free library
to free software only, so we use the Lesser General
Public License.
In other cases, permission to use a particular library in
non-free programs enables a greater number of people to
use a large body of free software. For example,
permission to use the GNU C Library in non-free
programs enables many more people to use the whole
GNU operating system, as well as its variant, the
GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users' freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow. Pay close attention to the
difference between a "work based on the library" and a
"work that uses the library". The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library
or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it may
be distributed under the terms of this Lesser General
Public License (also called "this License"). Each licensee
is addressed as "you".
A "library" means a collection of software functions and/or
data prepared so as to be conveniently linked with
Preamble
The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies
to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to use it. You
can use it too, but we suggest you first think carefully
about whether this license or the ordinary General Public
License is the better strategy to use in any particular
case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to
freedom of use, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can
get it if you want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that you are
informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid distributors to deny you these rights or to ask you
to surrender these rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it. For example, if you
distribute copies of the library, whether gratis or for a fee,
you must give the recipients all the rights that we gave
you. You must make sure that they, too, receive or can
get the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library
after making changes to the library and recompiling it.
And you must show them these terms so they know their
rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear
that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author's reputation
will not be affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure
that a company cannot effectively restrict the users of a
free program by obtaining a restrictive license from a
patent holder. Therefore, we insist that any patent license
obtained for a version of the library must be consistent
with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered
by the ordinary GNU General Public License. This
50
application programs (which use some of those functions
and data) to form executables.
The "Library", below, refers to any such software library
or work which has been distributed under these terms. A
"work based on the Library" means either the Library or
any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term
"modification".)
"Source code" for a work means the preferred form of the
work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
"Source code" for a work means the preferred form of the
work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the library.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Library's complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring
a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or
any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions: a) The modified
work must itself be a software library. b) You must cause
the files modified to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change. c) You
must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or
a table of data to be supplied by an application program
that uses the facility, other than as an argument passed
when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application does
not supply such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful. (For example, a function in a library
to compute square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied
function or table used by this function must be optional: if
the application does not supply it, the square root
function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which
is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based
on the Library with the Library (or with a work based on
the Library) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU
General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the
notices that refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version 2 of
the ordinary GNU General Public License has appeared,
then you can specify that version instead if you wish.) Do
not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU General
Public License applies to all subsequent copies and
derivative works made from that copy. This option is
useful when you wish to copy part of the code of the
Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion
or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange.
If distribution of object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code,
even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of
the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a "work that
uses the Library". Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls outside
the scope of this License. However, linking a "work that
uses the Library" with the Library creates an executable
that is a derivative of the Library (because it contains
51
portions of the Library), rather than a "work that uses the
library".
The executable is therefore covered by this License.
Section 6 states terms for distribution of such
executables.
When a "work that uses the Library" uses material from a
header file that is part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of the Library even
though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for
this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters,
data structure layouts and accessors, and small macros
and small inline functions (ten lines or less in length),
then the use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work. (Executables
containing this object code plus portions of the Library will
still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you
may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work
also fall under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also
combine or link a "work that uses the Library" with the
Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your
choice, provided that the terms permit modification of the
work for the customer's own use and reverse engineering
for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the
work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a
copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice
for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you
must do one of these things: a) Accompany the work with
the complete corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under
Sections 1 and 2 above); and, if the work is an
executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object
code and/or source code, so that the user can modify the
Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the
user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.) b) Use a
suitable shared library mechanism for linking with the
Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run
time a copy of the library already present on the user's
computer system, rather than copying library functions
into the executable, and (2) will operate properly with a
modified version of the library, if the user installs one, as
long as the modified version is interface-compatible with
the version that the work was made with. c) Accompany
the work with a written offer, valid for at least three years,
to give the same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost
of performing this distribution. d) If distribution of the work
is made by offering access to copy from a designated
place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place. e) Verify that the
user has already received a copy of these materials or
that you have already sent this user a copy. For an
executable, the required form of the "work that uses the
Library" must include any data and utility programs
needed for reproducing the executable from it. However,
as a special exception, the materials to be distributed
need not include anything that is normally distributed (in
either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the
license restrictions of other proprietary libraries that do
not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based
on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise permitted,
and provided that you do these two things: a) Accompany
the combined library with a copy of the same work based
on the Library, uncombined with any other library
facilities. This must be distributed under the terms of the
Sections above. b) Give prominent notice with the
combined library of the fact that part of it is a work based
on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the Library is void, and
will automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their
licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Library (or any work based on the
Library), you indicate your acceptance of this License to
do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work
based on the Library), the recipient automatically
52
receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to these
terms and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of the
Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the
section as a whole is intended to apply in other
circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through
any other system and a licensee cannot impose that
choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Library under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Library specifies a version number of this License
which applies to it and "any later version", you have the
option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into
other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the
free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY
IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE
LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
________________________________________
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3,
29 June 2007 Copyright © 2007 Free Software
Foundation, Inc. http://fsf.org/
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not
allowed. This version of the GNU Lesser General Public
License incorporates the terms and conditions of version
3 of the GNU General Public License, supplemented by
the additional permissions listed below.
0. Additional Definitions.
As used herein, “this License” refers to version 3 of the
53
GNU Lesser General Public License, and the “GNU GPL”
refers to version 3 of the GNU General Public License.
“The Library” refers to a covered work governed by this
License, other than an Application or a Combined Work
as defined below.
An “Application” is any work that makes use of an
interface provided by the Library, but which is not
otherwise based on the Library. Defining a subclass of a
class defined by the Library is deemed a mode of using
an interface provided by the Library.
A “Combined Work” is a work produced by combining or
linking an Application with the Library. The particular
version of the Library with which the Combined Work was
made is also called the “Linked Version”.
The “Minimal Corresponding Source” for a Combined
Work means the Corresponding Source for the Combined
Work, excluding any source code for portions of the
Combined Work that, considered in isolation, are based
on the Application, and not on the Linked Version.
The “Corresponding Application Code” for a Combined
Work means the object code and/or source code for the
Application, including any data and utility programs
needed for reproducing the Combined Work from the
Application, but excluding the System Libraries of the
Combined Work.
1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.
You may convey a covered work under sections 3 and 4
of this License without being bound by section 3 of the
GNU GPL.
2. Conveying Modified Versions.
If you modify a copy of the Library, and, in your
modifications, a facility refers to a function or data to be
supplied by an Application that uses the facility (other
than as an argument passed when the facility is invoked),
then you may convey a copy of the modified version: a)
under this License, provided that you make a good faith
effort to ensure that, in the event an Application does not
supply the function or data, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains
meaningful, or b) under the GNU GPL, with none of the
additional permissions of this License applicable to that
copy.
3. Object Code Incorporating Material from Library
Header Files.
The object code form of an Application may incorporate
material from a header file that is part of the Library. You
may convey such object code under terms of your choice,
provided that, if the incorporated material is not limited to
numerical parameters, data structure layouts and
accessors, or small macros, inline functions and
templates (ten or fewer lines in length), you do both of
the following: a) Give prominent notice with each copy of
the object code that the Library is used in it and that the
Library and its use are covered by this License. b)
Accompany the object code with a copy of the GNU GPL
and this license document.
4. Combined Works.
You may convey a Combined Work under terms of your
choice that, taken together, effectively do not restrict
modification of the portions of the Library contained in the
Combined Work and reverse engineering for debugging
such modifications, if you also do each of the following:
a) Give prominent notice with each copy of the Combined
Work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. b) Accompany the
Combined Work with a copy of the GNU GPL and this
license document. c) For a Combined Work that displays
copyright notices during execution, include the copyright
notice for the Library among these notices, as well as a
reference directing the user to the copies of the GNU
GPL and this license document. d) Do one of the
following: 0) Convey the Minimal Corresponding Source
under the terms of this License, and the Corresponding
Application Code in a form suitable for, and under terms
that permit, the user to recombine or relink the
Application with a modified version of the Linked Version
to produce a modified Combined Work, in the manner
specified by section 6 of the GNU GPL for conveying
Corresponding Source. 1) Use a suitable shared library
mechanism for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (a) uses at run time a copy of the
Library already present on the user's computer system,
and (b) will operate properly with a modified version of
the Library that is interface-compatible with the Linked
Version. e) Provide Installation Information, but only if
you would otherwise be required to provide such
information under section 6 of the GNU GPL, and only to
the extent that such information is necessary to install
and execute a modified version of the Combined Work
produced by recombining or relinking the Application with
a modified version of the Linked Version. (If you use
option 4d0, the Installation Information must accompany
the Minimal Corresponding Source and Corresponding
Application Code. If you use option 4d1, you must
provide the Installation Information in the manner
specified by section 6 of the GNU GPL for conveying
Corresponding Source.)
5. Combined Libraries.
You may place library facilities that are a work based on
the Library side by side in a single library together with
other library facilities that are not Applications and are not
covered by this License, and convey such a combined
library under terms of your choice, if you do both of the
following: a) Accompany the combined library with a copy
of the same work based on the Library, uncombined with
any other library facilities, conveyed under the terms of
this License. b) Give prominent notice with the combined
library that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined
form of the same work.
6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public
License.
The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the GNU Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in
54
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Library as you received it specifies that a certain
numbered version of the GNU Lesser General Public
License “or any later version” applies to it, you have the
option of following the terms and conditions either of that
published version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Library as you received
it does not specify a version number of the GNU Lesser
General Public License, you may choose any version of
the GNU Lesser General Public License ever published
by the Free Software Foundation.
If the Library as you received it specifies that a proxy can
decide whether future versions of the GNU Lesser
General Public License shall apply, that proxy's public
statement of acceptance of any version is permanent
authorization for you to choose that version for the
Library.
________________________________________
Apache LICENSE Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/ TERMS AND
CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND
DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use,
reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document. "Licensor" shall mean the
copyright owner or entity authorized by the copyright
owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity
and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes
of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership
of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares,
or (iii) beneficial ownership of such entity. "You" (or
"Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License. "Source"
form shall mean the preferred form for making
modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
"Contribution" shall mean any work of authorship,
including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative
Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor
for inclusion in the Work by the copyright owner or by an
individual or Legal Entity authorized to submit on behalf
of the copyright owner. For the purposes of this definition,
"submitted" means any form of electronic, verbal, or
written communication sent to the Licensor or its
representatives, including but not limited to
communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose
of discussing and improving the Work, but excluding
communication that is conspicuously marked or
otherwise designated in writing by the copyright owner as
"Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or
Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated
within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and
conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, nocharge, royalty-free, irrevocable copyright license to
reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display,
publicly perform, sublicense, and distribute the Work and
such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and
conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, nocharge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this
section) patent license to make, have made, use, offer to
sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where
such license applies only to those patent claims
licensable by such Contributor that are necessarily
infringed by their Contribution(s) alone or by combination
of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patent
litigation against any entity (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a
Contribution incorporated within the Work constitutes
direct or contributory patent infringement, then any patent
licenses granted to You under this License for that Work
shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute
copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or
Object form, provided that you meet the following
conditions: (a) You must give any other recipients of the
Work or Derivative Works a copy of this License; and (b)
You must cause any modified files to carry prominent
notices stating that You changed the files; and (c) You
must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and (d) If the Work includes a
"NOTICE" text file as part of its distribution, then any
Derivative Works that You distribute must include a
readable copy of the attribution notices contained within
such NOTICE file, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file
distributed as part of the Derivative Works; within the
Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the
Derivative Works, if and wherever such third-party
notices normally appear. The contents of the NOTICE file
are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within
Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided
that such additional attribution notices cannot be
55
construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your
modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or
distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use,
reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly
state otherwise, any Contribution intentionally submitted
for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be
under the terms and conditions of this License, without
any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall
supersede or modify the terms of any separate license
agreement you may have executed with Licensor
regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to
use the trade names, trademarks, service marks, or
product names of the Licensor, except as required for
reasonable and customary use in describing the origin of
the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable
law or agreed to in writing, Licensor provides the Work
(and each Contributor provides its Contributions) on an
"AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied,
including, without limitation, any warranties or conditions
of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY,
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
You are solely responsible for determining the
appropriateness of using or redistributing the Work and
assume any risks associated with Your exercise of
permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal
theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as
deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in
writing, shall any Contributor be liable to You for
damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or
inability to use the Work (including but not limited to
damages for loss of goodwill, work stoppage, computer
failure or malfunction, or any and all other commercial
damages or losses), even if such Contributor has been
advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While
redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of
support, warranty, indemnity, or other liability obligations
and/or rights consistent with this License. However, in
accepting such obligations, You may act only on Your
own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf
of any other Contributor, and only if You agree to
indemnify, defend, and hold each Contributor harmless
for any liability incurred by, or claims asserted against,
such Contributor by reason of your accepting any such
warranty or additional liability.
________________________________________
56
จากนั้นทีวีจะกลับไปอยูในโหมดสแตนดบาย ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
เมื่อทีวีไมไดเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ และเชื่อมตอใหม
หนาจอเริ่มตนจะปรากฏเมื่อเริ่มตนครั้งตอไป
ในการเปดทีวีจากสแตนดบาย ใหกดรีโมทคอนโทรลหรือทีวี
14
การแกไขปญหาและการ
สนับสนุน
ไฟสแตนดบายกะพริบไมหยุด
ถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตารับ รอ 5
นาทีกอนจะเสียบสายพาวเวอรอีกครั้ง หากการกะพริบเกิดขึ้นอีก
ใหติดตอฝายบริการลูกคาทีวีของ Philips
14.1
การแกปญหา
ภาษาเมนูไมถูกตอง
ชอง
เปลี่ยนภาษากลับเปนภาษาของคุณ
1. กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2. เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ภาษาเมนู แลวกด OK
3. เลือกภาษาที่คุณตองการ แลวกด OK
4. กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ไมพบชองดิจิตอลระหวางการติดตั้ง
ดูขอมูลทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบวาทีวีของคุณรองรับ DVB-T
หรือ DVB-C ในประเทศของคุณ
ตรวจสอบวาสายทั้งหมดเชื่อมตออยางถูกตอง
และเลือกเครือขายที่ถูกตองแลว
ภาพ
ชองที่ติดตั้งไวกอนหนาจะไมอยูในรายการชอง
ตรวจสอบวาเลือกรายการชองที่ถูกตองแลว
ไมมีภาพ / ภาพผิดเพี้ยน
- ตรวจสอบวาเชื่อมตอเสาอากาศกับทีวีอยางถูกตอง
- ตรวจสอบวาเลือกอุปกรณที่ถูกตองเปนแหลงการแสดงผล
- ตรวจสอบวาอุปกรณภายนอก
หรือแหลงการแสดงผลเชื่อมตออยางถูกตอง
ทั่วไป
ทีวีไมเปดเครื่อง
มีเสียงแตไมมีภาพ
- ถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตารับ
รอหนึ่งนาทีแลวเสียบปลั๊กอีกครั้ง
- ตรวจสอบวสายเพาเวอรเสียบแนนหนาดีแลว
- ตรวจสอบวาตั้งคาการตั้งคาภาพอยางถูกตอง
การรับสัญญาณเสาอากาศไมดี
เสียงเอี๊ยดเมื่อเปดเครื่องหรือปดเครื่อง
- ตรวจสอบวาเชื่อมตอเสาอากาศกับทีวีอยางถูกตอง
- ลำโพง อุปกรณเสียงที่ไมไดติดตั้งบนพื้น ไฟนีออน ตึกสูง
และวัตถุขนาดใหญอื่นๆ
อาจมีผลตอคุณภาพของการรับสัญญาณ หากเปนไปได ใหลองป
รับปรุงคุณภาพของการรับสัญญาณโดยการเปลี่ยนทิศทางของเส
าอากาศ หรือขยับอุปกรณออกหางจากทีวี
- หากการรับสัญญาณไมดีบนชองเดียวเทานั้น
ใหคนหาคลื่นชองนั้น
เมื่อคุณเปด ปด หรือปรับทีวีเปนสแตนดบาย
คุณจะไดยินเสียงเอี๊ยดจากโครงเครื่องทีวี
เสียงเอี๊ยดนั้นมาจากการหดและขยายตัวตามปกติของทีวี
เมื่อเย็นตัวหรืออุนเครื่อง ซึ่งไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน
ทีวีไมตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล
ทีวีจะใชเวลาสักครูในการเริ่มทำงาน ในระหวางนี้
ทีวีจะไมตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุมทีวี
ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
หากทีวียังไมตอบสนองรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถตรวจสอบไดวารีโมทคอนโทรลทำงานหรือไม
โดยใชกลองโทรศัพทมือถือ ใชโหมดกลองของโทรศัพท
และชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เลนสกลอง
หากคุณกดปุมบนรีโมทคอนโทรล และคุณสังเกตเห็น LED
อินฟราเรดสั่นไหวผานกลอง แสดงวารีโมทคอนโทรลทำงานอยู
ใหตรวจสอบทีวี
หากคุณไมสังเกตเห็นการสั่นไหว รีโมทคอนโทรลอาจชำรุด
หรือแบตเตอรี่ออน
วิธีการตรวจสอบรีโมทคอนโทรลนี้ไมสามารถใชกับรีโมทคอนโท
รลที่จับคูกับทีวีแบบไรสายได
ภาพจากอุปกรณไมดี
- ตรวจสอบวาเชื่อมตออุปกรณอยางถูกตอง
- ตรวจสอบวาตั้งคาการตั้งคาภาพอยางถูกตอง
การตั้งคาภาพจะเปลี่ยนหลังจากผานไปสักครู
ตรวจสอบวาตั้งคา ตำแหนง เปน บาน แลว
คุณสามารถเปลี่ยนและบันทึกการตั้งคาในโหมดนี้ได
แบนเนอรโฆษณาปรากฏขึ้น
ตรวจสอบวาตั้งคา ตำแหนง เปน บาน แลว
ภาพไมเต็มหนาจอ
ทีวีจะกลับไปสแตนดบายหลังจากแสดงหนาจอเริ่มตน Philips
เปลี่ยนเปนรูปแบบภาพอื่น กด 
แลว
รูปแบบภาพเปลี่ยนตลอด เมื่อเปลี่ยนชอง
เมื่อทีวีแสตนดบาย หนาจอเริ่มตน Philips จะปรากฏ
เลือกรูปแบบภาพ ไม 'อัตโนมัติ'
57
ตามที่อธิบายในเอกสารของอุปกรณเก็บขอมูล
- ตรวจสอบวาอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ใชรวมกับทีวีได
- ตรวจสอบวาทีวีรองรับรูปแบบไฟลเสียงและภาพ
ตำแหนงภาพไมถูกตอง
สัญญาณภาพจากบางอุปกรณอาจไมเต็มหนาจอ
ใหตรวจสอบเอาตพุตสัญญาณของอุปกรณที่เชื่อมตอ
การเลนไฟล USB กระตุก
ภาพจากคอมพิวเตอรไมเสถียร
- ประสิทธิภาพการถายโอนของอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
อาจจำกัดอัตราการถายโอนขอมูลไปยังทีวี ซึ่งทำใหการเลนไมดี
ตรวจสอบวา PC
ของคุณใชความละเอียดและอัตรารีเฟรชที่รองรับ
14.2
เสียง
ลงทะเบียน
ไมมีเสียงหรือคุณภาพเสียงไมดี
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชนตางๆ
รวมทั้งขอมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ (และดาวนโหลดขอมูล)
สิทธิในการดูขอมูลผลิตภัณฑใหม ขอเสนอและสวนลดพิเศษ
การจับรางวัล และโอกาสเขารวมการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑใหม
หากไมพบสัญญาณเสียง ทีวีจะปดเอาตพุตเสียงโดยอัตโนมัติ
ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติ
- ตรวจสอบวาตั้งคาการตั้งคาเสียงอยางถูกตอง
- ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายทั้งหมดอยางถูกตอง
- ตรวจสอบวาไมไดปดเสียง หรือตั้งคาระดับเสียงเปนศูนย
- ตรวจสอบวาเอาตพุตเสียงทีวีเชื่อมตอกับอินพุตเสียงบนระบบโฮ
มเธียเตอร
- เสียงควรดังออกจากลำโพง HTS
- บางอุปกรณอาจตองการใหคุณเปดใชเอาตพุตเสียง HDMI
ดวยตนเอง หากเปดใชเสียง HDMI อยูแลว
แตคุณยังไมไดยินเสียง
ใหลองเปลี่ยนรูปแบบเสียงดิจิตอลของอุปกรณเปน PCM (Pulse
Code Modulation)
ใหดูคำแนะนำจากเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณของคุณ
ไปที่ www.philips.com/welcome
14.3
วิธีใช
ทีวีนี้มี วิธีใช อยูบนหนาจอ
เปด วิธีใช
1. กด  เพื่อเปดเมนูหนาหลัก
2. เลือก วิธีใช แลวกด OK
การเชื่อมตอ
UMv_PFT5509_0319_20140617
HDMI
14.4
- โปรดทราบวาการรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)
อาจดีเลยเวลาที่ทีวีใชเพื่อแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ HDMI
- หากทีวีไมแยกแยะอุปกรณ HDMI และไมแสดงภาพ
ใหสลับแหลงสัญญาณจากอุปกรณหนึ่ง ไปอีกอุปกรณ
และสลับกลับอีกครั้งหนึ่ง
- หากเสียงมีการหยุดชะงักเปนระยะๆ
ใหตรวจสอบวาการตั้งคาเอาตพุตจากอุปกรณ HDMI ถูกตอง
- หากคุณใชอะแดปเตอร HDMI-to-DVI หรือสาย HDMI-to-DVI
ใหตรวจสอบวาสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเชื่อมตอกับ AUDIO
IN (mini-jack เทานั้น) หากมี
วิธีใชออนไลน
ในการแกปญหาเกี่ยวกับทีวี Philips
คุณสามารถปรึกษาฝายสนับสนุนออนไลนของเราได
โดยเลือกภาษาของคุณและปอนหมายเลขรุนผลิตภัณฑ
ไปที่ www.philips.com/support
บนเว็บไซตสนับสนุน
คุณจะสามารถคนหาหมายเลขโทรศัพทของประเทศของคุณได
เพื่อติดตอกับเราและสามารถอานคำตอบสำหรับคำถามที่พบบอย
(FAQ) ในบางประเทศ คุณสามารถสนทนากับพนักงานของเราแ
ละสอบถามคำถามไดโดยตรงหรือสงคำถามผานทางอีเมล
คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรทีวีใหมหรือคูมือเพื่ออานบนค
อมพิวเตอรของคุณ
EasyLink ไมทำงาน
- ตรวจสอบวาอุปกรณ HDMI ของคุณใชรวมกับ HDMI-CEC
ได คุณสมบัติ EasyLink ทำงานรวมกับอุปกรณที่ใชรวมกับ
HDMI-CEC ไดเทานั้น
14.5
ไอคอนเสียงไมแสดง
ฝายดูแลลูกคา / ซอมแซม
- เมื่ออุปกรณเสียง HDMI-CEC เชื่อมตออยู สิ่งนี้ถือเปนเรื่องปกติ
สำหรับการสนับสนุนและซอมแซม
ใหติดตอสายดวนฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ
คนหาหมายเลขโทรศัพทไดในเอกสารที่มาพรอมกับทีวี
ภาพ วิดีโอ และเพลงจากอุปกรณ USB ไมแสดง
- ตรวจสอบวาตั้งคาอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
เปนใชรวมกับกลุมอุปกรณเก็บขอมูลได
58
หรือตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซตของเราที่
www.philips.com/support
หมายเลขรุนทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ
คุณอาจไดรับการขอใหระบุหมายเลขรุนทีวีและหมายเลขผลิตภั
ณฑ ดูหมายเลขเหลานี้ไดบนฉลากของผลิตภัณฑ
หรือบนปายพิมพดานหลังหรือขางใตทีวี
 คำเตือน
อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวเอง
เนื่องจากอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรง
ทำใหทีวีเสียหายจนซอมแซมไมได
หรือทำใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะ
59
15
ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ที่มีตอทีวี!
Safety and care
- เมื่อตองการยกและเคลื่อนยายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน 25
กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด ตองมีผูยกสองคน
15.1
ปลอดภัย
- หากคุณติดตั้งทีวีบนแทนวางทีวี
ใหใชเฉพาะขาตั้งที่ใหมาเทานั้น ยึดขาตั้งเขากับทีวีใหแนน
วางทีวีบนพื้นราบและไดระดับสม่ำเสมอที่สามารถรองรับน้ำหนัก
ทีวีและแทนวางได
ขอสำคัญ
อานและทำความเขาใจคำแนะนำดานความปลอดภัยทั้งหมดกอน
ใชทีวี
หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามคำแนะนำ
จะไมถือรวมในการรับประกัน
- เมื่อติดตั้งบนผนัง
ใหมั่นใจวาตัวยึดติดผนังสามารถรับน้ำหนักของชุดทีวีได TP
Vision ไมรับผิดชอบตอการติดตั้งบนผนังที่ไมเหมาะสมซึ่งทำใหเ
กิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย
- สวนประกอบของผลิตภัณฑทำจากแกว ยกทีวีดวยความระมัดร
ะวังเพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ยึดทีวีไมใหรวงหลน
ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอทีวี!
ใหใชตัวยึดติดกับฝาผนังที่ใหมาเพื่อยึดทีวีไมใหรวงหลน
ติดตั้งตัวยึดและยึดเขากับทีวี แมวาคุณจะวางทีวีไวบนพื้น
กอนที่คุณจะเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบไฟ ตรวจดูใหแนใจวาแรงดั
นไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังของทีวี
อยาเสียบปลั๊กทีวีหากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกัน
คุณสามารถดูคำแนะนำในคูมือเริ่มตนใชงานอยางยอที่มาพรอม
กับทีวี ในกรณีที่คูมือหาย คุณสามารถดาวนโหลดคูมือไดจาก
www.philips.com
ใชเลขที่ประเภทผลิตภัณฑของทีวีในการคนหาคูมือเริ่มตนใชงา
นอยางยอเพื่อดาวนโหลด
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเด็ก
ปฏิบัติตามขอควรระวังเพื่อปองกันไมให TV
ลมลงและทำใหเด็กๆ ไดรับบาดเจ็บ
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไห
ม
- หามวางทีวีบนพื้นผิวที่มีผาคลุมหรือวัสดุอื่นๆ
ที่สามารถดึงออกได
- ตรวจดูใหแนใจวาไมมีชิ้นสวนของทีวียื่นออกมาจากขอบมุม
- หามวางทีวีบนเฟอรนิเจอรที่มีความสูงมาก เชน ชั้นหนังสือ
โดยไมมีการยึดทั้งเฟอรนิเจอรและทีวี
เขากับผนังหรือสวนรองรับที่เหมาะสม
- อธิบายใหเด็กๆ เขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปนขึ้นไปบ
นเฟอรนิเจอรเพื่อใหเอื้อมถึงทีวี
- หามไมใหทีวีเปยกฝนหรือน้ำ หามวางภาชนะที่มีของเหลว เชน
แจกัน ใกลกับทีวี
หากของเหลวหกรดหรือน้ำเขาทีวี
ใหถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟทันที
ติดตอฝายบริการลูกคาทีวีของ Philips
เพื่อตรวจสอบทีวีกอนเริ่มใช
ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่!
- หามไมใหทีวี รีโมทคอนโทรล
หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับความรอนสูง หามวางใกลเปลวเทียน
เปลวไฟ หรือแหลงความรอนอื่นๆ รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง
รีโมทคอนโทรลอาจบรรจุแบตเตอรี่แบบเหรียญซึ่งเด็กเล็กสามาร
ถกลืนไดโดยงาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนจากมือเด็กตลอดเวลา
- หามใสวัตถุใดๆ
ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่เปดไดอื่นๆ ในทีวี
ความเสี่ยงดานความรอนสูงเกินไป
- หามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ
- ระวังอยาใหมีแรงดึงที่ปลั๊กไฟ
ปลั๊กไฟที่เสียบไมแนนอาจทำใหเกิดประกายไฟหรือไฟลุกไหมได
ระวังไมใหสายตึงมากเกินไปเมื่อคุณหมุนจอทีวี
หามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัด
ควรใหมีพื้นที่เหลือรอบตัวเครื่องอยางนอย 10 ซม. หรือ 4
นิ้วรอบๆ ทีวีเพื่อระบายอากาศ
ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ
ไมบังชองระบายอากาศของทีวี
- ในการถอดสายทีวีออกจากแหลงจายไฟหลัก
จะตองถอดปลั๊กไฟของทีวีออก โดยในการถอดสาย
ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ หามถึงที่สายโดยเด็ดขาด
ใหมั่นใจวาคุณสามารถเขาถึงปลั๊กไฟ สายไฟ
และเตารับไดตลอดเวลา
60
พายุฝนฟาคะนอง
ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟและเสาอากาศกอนที่จะมีพายุฝน
ฟาคะนอง
ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง อยาสัมผัสสวนหนึ่งสวนใดของทีวี
สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ
ความเสี่ยงตออันตรายเกี่ยวกับการไดยิน
หลีกเลี่ยงการใชหูฟงหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟงตอเนื่
องนานๆ
อุณหภูมิต่ำ
หากมีการขนยายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำกวา 5°C หรือ 41°F
ใหยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ
และรอจนกวาอุณหภูมิของทีวีจะเทากับอุณหภูมิหอง
กอนที่จะเชื่อมตอทีวีเขากับเตาเสียบ
ความชื้น
อาจมีหยดน้ำเล็กนอยภายในกระจกดานหนาของทีวี (บางรุน)
ซึ่งเกิดขึ้นไมบอยนักขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความชื้น
เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดหยดน้ำ
ใหวางทีวีหางจากการโดนแสงแดดโดยตรง ความรอน
หรือความชื้นสูง หากมีหยดน้ำ
หยดน้ำนั้นจะหายไปเองเมื่อเปดทีวีสองสามชั่วโมง
ความชื้นซึ่งทำใหเกิดหยดน้ำจะไมเปนอันตรายตอทีวีหรือทำให
ทีวีทำงานผิดปกติ
15.2
การดูแลรักษาจอภาพ
- หามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หนาจอดวยวัตถุใดๆ ก็ตาม
- ถอดปลั๊กทีวีกอนทำความสะอาด
- ทำความสะอาดทีวีและกรอบดวยผานุมชุบน้ำพอหมาด
แลวเช็ดเบาๆ อยาใชสาร เชน แอลกอฮอลล
สารเคมีหรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบานบนทีวี
- ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปรางหรือสีซีดจาง
ใหเช็ดหยดน้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
หลีกเลี่ยงไมใหมีภาพนิ่ง
ภาพนิ่งคือภาพที่หยุดนิ่งบนหนาจอเปนระยะเวลานาน
ภาพนิ่งบนจอประกอบดวยเมนูบนหนาจอ, แถบสีดำ,
การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณตองใชภาพนิ่ง
ใหลดความเขมและความสวางของหนาจอ
เพื่อใหไดภาพที่คมชัด
61
แตจุดดำหรือจุดสวาง (แดง, เขียว หรือฟา)
อาจปรากฏขึ้นอยางตอเนื่องบนหนาจอ
นี่ถือเปนคุณสมบัติทางโครงสรางของจอแสดงผล
(ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป)
และไมใชการทำงานที่ผิดปกติแตอยางใด
วาดวยการปฏิบัติตามขอบังคับ CE ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑ
นี้เปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ
Directives 2006/95/EC (แรงดันไฟฟาต่ำ) 2004/108/EC
(EMC) และ 2011/65/EU (ROHS)
วาดวยการปฏิบัติตามขอบังคับ EMF TP Vision Europe B.V. ผ
ลิตและจำหนายผลิตภัณฑจำนวนมากที่มีผูบริโภคเปนกลุมเปาหม
าย โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถปลอยและรับคลื่นแมเหล็กไฟ
ฟาไดเชนเดียวกันกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วไป
หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips คือการคำนึงถึ
งสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑของเรา
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย และมาตรฐาน Electro Magnetic
Field (EMF)
ซึ่งตองใชในชวงเวลาการผลิตสำหรับผลิตภัณฑนั้นๆ Philips
มุงมั่นที่จะพัฒนา ผลิต
และขายผลิตภัณฑที่ไมสงผลกระทบที่รายแรงตอสุขภาพ TP
Vision ยืนยันวา
ตราบใดที่ผลิตภัณฑถูกใชอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงค ผูใชจ
ะสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยา
ศาสตรในปจจุบัน Philips มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF
และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให Philips มีสวนรวมใ
นการพัฒนามาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาใชกับผลิตภัณฑไดอยาง
รวดเร็ว
16
เงื่อนไขการใช,
ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต
16.1
เงื่อนไขการใช
2014 © TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑนี้จัดจำหนายโดย TP Vision Europe
B.V. หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ซึ่งจะเรียกวา TP Vision
และเปนผูผลิตผลิตภัณฑ TP Vision เปนผูใหคำรับรองความสัม
พันธกับทีวีที่คูมือฉบับนี้รวมมาในบรรจุภัณฑ Philips และ
Philips Shield Emblem เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Koninklijke Philips N.V.
ขอมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน
า เครื่องหมายการคาเปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips N.V
หรือเจาของรายนั้น TP Vision
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑไดตลอดเวลา โดยไม
มีขอผูกพันที่จะตองดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑกอนหนานั้น
ใหเหมือนกัน
วัสดุที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งอยูในบรรจุภัณฑทีวี
และคูมือที่จัดเก็บอยูในหนวยความจำของทีวี
หรือคูมือที่ดาวนโหลดจากเว็บไซตของ Philips website ไดรับค
วามเชื่อมั่นวาเพียงพอสำหรับการใชระบบตามวัตถุประสงคที่กำห
นด
16.2
ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต
ขอมูลในคูมือการใชงานนี้ถือวาเพียงพอสำหรับการใชระบบตาม
วัตถุประสงค หากผลิตภัณฑ หรือระบบหรือกระบวนใดๆ
ของผลิตภัณฑถูกใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กลาวไวในที่นี้
จะตองไดรับการยืนยันถึงความถูกตองและความเหมาะสมในการ
ใชตามวัตถุประสงคดังกลาว TP Vision Europe B.V. รับรองวา
ขอมูลนี้ไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์การจดสิทธิบัตรใดๆ
ในสหรัฐอเมริกา และจะไมมีการรับประกันใดๆ นอกเหนือจากนี้
ทั้งโดยการแสดงออกอยางชัดแจงหรือโดยนัย TP Vision
Europe B.V. ไมตองรับผิดชอบทั้งในความผิดพลาดของเนื้อหา
ในเอกสารนี้หรือปญหาใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาในเอกสารนี้
ขอผิดพลาดที่รองเรียนถึง Philips
จะไดรับการแกไขและตีพิมพในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ
Philips โดยเร็วที่สุด
เงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
ความเสียหายตอทีวี หรือการรับประกันเปนโมฆะ!
อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวคุณเอง
ใชทีวีและอุปกรณเสริมตามที่ผูผลิตตั้งใจไวเทานั้น สัญลักษณขอ
ควรระวังที่พิมพอยูดานหลังของทีวีบงบอกถึงความเสี่ยงตอการถู
กไฟฟาช็อต หามเปดฝาครอบทีวีโดยเด็ดขาด
และติดตอตัวแทนฝายบริการลูกคาของ Philips
ทุกครั้งสำหรับบริการหรือการซอมแซม
ทุกการทำงานที่หามอยางชัดเจน หรือการปรับแตง
และกระบวนการประกอบที่ไมไดแนะนำ
หรือไดรับอนุญาตในคูมือนี้จะทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
ลักษณะของพิกเซล ผลิตภัณฑ LCD/LED
นี้มีจำนวนพิกเซลสีในปริมาณสูง
แมวาประสิทธิภาพของพิกเซลจะอยูที่ 99.999% หรือมากกวา
HDMI
HDMI®
ขอความวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia
Interface และโลโก HDMI
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Dolby
Dolby®
ผลิตภายใตลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories โดย Dolby
และสัญลักษณ double-D เปนเครื่องหมายการคาของ Dolby
Laboratories
62
ซอฟตแวร MHEG
ลิขสิทธิ์ในซอฟตแวร MHEG ("ซอฟตแวร")
ที่ประกอบอยูในโทรทัศนเครื่องนี้ ("ผลิตภัณฑนี้") และรวมไวเพื่อ
ชวยใหคุณสามารถใชคุณสมบัติแบบอินเตอรแอคทีฟของโทรทัศ
นเปนเจาของโดย S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED
("เจาของ") คุณไดรับอนุญาตใหใชซอฟตแวรนี้โดยสอดคลองกั
บผลิตภัณฑนี้เทานั้น
Kensington
Kensington และ Micro Saver
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ ACCO
World Corporation ซึ่งออกการจดทะเบียน
และรอการดำเนินการการขอรับการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก
เครื่องหมายการคาอื่น
เครื่องหมายการคาอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนถือเป
นทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ
63
ดัชนี
A
ติดตอ Philips 59
Ambilight 31
Ambilight การจัดวางทีวี 4
Ambilight, ปดทีวี 32
Ambilight, สีผนัง 32
น
นาฬิกา 26
นาฬิกาทีวี 27
ป
ก
ปดตัวตั้งเวลา 25
ปดหนาจอ 35
ปดหนาจอ 26
การกำจัดทีวีและแบตเตอรี่ 33
การคัดลอกรายการชอง, คำแนะนำ 20
การจัดอันดับของผูปกครอง 17
การจัดอันดับสัญลักษณ 22
การซิงคเสียงกับวิดีโอ 9
การดูแลรักษาจอภาพ 61
การตั้งคา EasyLink 8
การตั้งคา ECO 33
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ 30
การยายบทบรรยายอัตโนมัติ 9
การรับชมรายการทีวี 16
การสนับสนุน, ออนไลน 58
การสนับสนุนออนไลน 59
การเชื่อมตอ YPbPr, เคล็ดลับ 6
การเชื่อมตอ, เคล็ดลับ 6
การเชื่อมตอเสาอากาศ 4
การเชื่อมตอเสาอากาศ, เคล็ดลับ 6
การเปดสวิตช 13
การใชพลังงาน, ตรวจสอบ 34
ฝ
ฝายดูแลลูกคา 60
พ
พื้นที่ใชงาน 33
ภ
ภาพ วิดีโอ และเพลง 26
ภาพ สีผิว 29
ภาพ, กำหนดโทนสีผิวเอง 29
ภาพ, ความสวางภาพ 30
ภาพ, ปญหา 57
ภาพถาย, ภาพสไลด 26
ภาษา, ดั้งเดิม 19
ภาษา, เมนูและขอความ 19
ภาษา, เสียง 20
ภาษาดั้งเดิม 21
ภาษาเมนู 20
ภาษาเสียงพากย 22
ข
ขอบหนาจอ 30
ขอความ 17
ขอความการอัพเดตชอง 20
ขอความดิจิตอล 18
ร
รหัสปองกันเด็ก 18
ระดับเสียงหูฟง 30
ระบบโฮมเธียเตอร, การปรับระดับเสียง 9
ระบบโฮมเธียเตอร, ปญหา 9
ระบบโฮมเธียเตอร, มัลติแชนเนล 9
ระบบโฮมเธียเตอร, เชื่อมตอ 8
ระยะการรับชม 5
รายการชอง, ใหม 21
รายการรายการโปรด 17
รูปแบบการเลน 35
ค
ความถี่เครือขาย 22
ความสวาง 29
ความสวาง Ambilight 31
คัดลอกรายการสถานี 21
คำบรรยาย 19
คำแนะนำดานความปลอดภัย 60
คูมือการเชื่อมตอ 6
คูมือทีวี, นาฬิกา 25
ล
ช
ลำโพงทีวี 31
ล็อคแชนเนล 19
ชอง, ปญหา 57
ชอง, เปลี่ยน 17
ชอง, เปลี่ยนชื่อ 17
ชอง, โปรด 16
ชองวิทยุ 18
ชองใหม 20
ว
วิดีโอ, การเลน 26
วิธีใช 58
วิธีใชบนหนาจอ 59
ส
ซ
สีผิว 30
สีผิว, กำหนดดวยตนเอง 30
สแกนความถี่ 22
สแตนดบาย 14
สวนเชื่อมตอสายไฟ 4
ซอฟตแวรโอเพนซอรส 36
ซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ 10
ซอมแซม 58
ต
ตั้งเวลาปดเครื่อง 25
ตำแหนงรานคา 32
ติดตั้งดวยตนเอง 22
ห
หมดอายุการใชงาน 34
หูฟง 12
64
อ
อัพเดตชองอัตโนมัติ 21
เ
เกมหรือคอมพิวเตอร 29
เครื่องเลนเกม, เชื่อมตอ 10
เทเลเท็กซ 19
เปลี่ยนชื่อชอง 18
เปดและปด 15
เพลง, การเลน 27
เสียง, ปญหา 58
เสียงออก - ออปติคัล 7
เสียงแหลม 30
เสียงใสชัดเจน 31
แ
แชนเนล, อัพเดต 22
แผนดิสก Blu-ray, เชื่อมตอ 10
แฟลชไดรฟ USB, เชื่อมตอ 11
แอมพลิไฟเออร, ระบบเสียง 32
โ
โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ 22
โหมดเสียงรอบทิศ 30
B
Bass 30
D
DVB (Digital Video Broadcast) 21
DVB, การตั้งคา 23
DVI, เชื่อมตอ 7
E
EasyLink 7
EasyLink, การเชื่อมตอ 8
ESD 36
European Energy Label 33
H
HDCP, การปองกันการคัดลอก 9
HDMI ARC 6
HDMI CEC 8
I
Incredible surround 31
M
Media servers ที่รองรับ 37
P
Pixel Plus link 10
S
Sound style 30
65
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising