Philips | 65PFT6909S/98 | User guide | Philips 6900 series Slim Full HD LED TV 65PFT6909S/98 คู่มือผู้ใช้

Philips 6900 series Slim Full HD LED TV 65PFT6909S/98 คู่มือผู้ใช้
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
65PFT6909
65PFT6909S
คูมือผูใช
สารบัญ
1 ทีวีใหมของฉัน 4
9 คูมือ TV 35
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
9.1 สิ่งที่คุณตองมี 35
9.2 การใชคูมือทีวี 35
9.3 การบันทึก 35
Smart TV 4
คลัง App 4
วิดีโอสำหรับเชา 4
เครือขายสังคม 4
Ambilight+hue 4
Skype 5
การหยุดทีวีชั่วคราวและการบันทึก 5
เลนเกม 5
EasyLink 5
10 แหลง 36
10.1 รายการแหลงสัญญาณ 36
10.2 จากโหมดสแตนดบาย 36
10.3 EasyLink 36
11 ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา 37
2 การตั้งคา 6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
11.1 ตั้งเวลาปด 37
11.2 นาฬิกา 37
11.3 ปดตัวตั้งเวลา 37
การอานเพื่อความปลอดภัย 6
แทนวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง 6
เคล็ดลับในการจัดวาง 6
สายเพาเวอร 6
สายเสาอากาศ 6
12 3D 38
3.1 เครือขายไรสาย 8
3.2 เครือขายแบบมีสาย 9
3.3 การตัง้ คาเครือขาย 9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
4 การเชื่อมตอ 11
13 เกม 41
3 เครือขาย 8
13.1 การเลนเกม 41
13.2 เกมที่มผ
ี ูเลนสองคน 41
4.1 เคล็ดลับในการเชื่อมตอ 11
4.2 EasyLink HDMI CEC 12
4.3 กลองรับสัญญาณ - STB 13
4.4 ระบบโฮมเธียเตอร - HTS 13
4.5 เครื่องเลนแผนดิสก Blu-ray 15
4.6 เครื่องเลน DVD 15
4.7 เครื่องเลนเกม 15
4.8 ฮารดไดรฟ USB 16
4.9 แปนพิมพและเมาส USB 16
4.10 แฟลชไดรฟ USB 17
4.11 กลองถายรูป 18
4.12 กลองวิดีโอ 18
4.13 คอมพิวเตอร 18
4.14 หูฟง 19
14 ภาพ วิดีโอ และเพลง 42
14.1 จากการเชื่อมตอ USB หรือคอมพิวเตอรเครือขาย 42
14.2 Wi-Fi Miracast 43
15 Pause TV 45
16 การบันทึก 46
16.1 สิ่งที่คุณตองมี 46
16.2 บันทึกรายการ 46
16.3 ดูการบันทึก 46
17 Skype 48
17.1 เกี่ยวกับ Skype 48
17.2 สิ่งที่คุณตองมี 48
17.3 เริ่มตนกับ Skype 48
17.4 เมนู Skype 49
17.5 โปรไฟลสวนตัว 49
17.6 ผูติดตอ 50
17.7 การโทรบน Skype 51
17.8 Skype Credit 52
17.9 การตั้งคา Skype 52
17.10 ลงชื่อออก 54
17.11 ออกจาก Skype 54
17.12 เงื่อนไขการใชและนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 54
5 เปด 20
5.1 เปดหรือสแตนดบาย 20
5.2 ปุมตางๆ บนทีวี 20
5.3 ความสวางสัญลักษณตัวอักษร 20
6 รีโมทคอนโทรล 21
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
สิ่งที่คุณตองมี 38
แวนตา 3D 38
การดูแลแวนตา 3D 39
ดู 3D 39
วิธีการรับชมภาพ 3D ที่เหมาะที่สุด 39
คำเตือนดานสุขภาพ 39
ภาพรวมปุม 21
แปนพิมพ 22
เซนเซอร IR 23
การจับคูกับทีวี 23
แบตเตอรี่ 23
การทำความสะอาด 24
18 Smart TV 55
7 ชองทีวี 25
18.1
18.2
18.3
18.4
7.1 การชมชองทีวี 25
7.2 การติดตั้งชองสถานี 29
8 เมนูหนาหลัก 34
2
เกี่ยวกับ Smart TV 55
สิ่งที่คุณตองมี 55
ตั้งคา Smart TV 55
แอปพลิเคชัน Smart TV 55
18.5 Multi view 57
18.6 รีเซ็ต Smart TV 57
19 Multi room (ดูหลายเครื่อง) 58
19.1 เกี่ยวกับ Multi room 58
19.2 สิ่งที่คุณตองมี 58
19.3 การใชงาน Multi room (ดูหลายเครื่อง) 58
20 การตั้งคา 60
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
เมนูตั้งคา 60
ภาพ 60
เสียง 63
Ambilight 65
การเขาใชทั่วไป 68
21 ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ 70
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8
ดานสิ่งแวดลอม 70
การรับสัญญาณ 70
จอแสดงผล 71
กำลังไฟ 71
ขนาดและน้ำหนัก 71
การเชื่อมตอ 71
เสียง 71
มัลติมีเดีย 72
22 ซอฟตแวร 73
22.1
22.2
22.3
22.4
อัพเดตซอฟตแวร 73
เวอรชันซอฟตแวร 73
ซอฟตแวรโอเพนซอรส 73
Open source license 73
23 การแกไขปญหาและการสนับสนุน 80
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
การแกปญหา 80
ลงทะเบียน 81
วิธีใช 81
วิธีใชออนไลน 81
ฝายดูแลลูกคา / ซอมแซม 82
24 Safety and care 83
24.1 ปลอดภัย 83
24.2 การดูแลรักษาจอภาพ 84
25 เงื่อนไขการใช, ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต 85
25.1 เงื่อนไขการใช 85
25.2 ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต 85
ดัชนี 88
3
1
ทีวีใหมของฉัน
1.1
Smart TV
เชื่อมตอ Philips Smart LED TV
เครื่องนี้กับอินเตอรเน็ตและพบกับโลกใหมแหงทีวี
คุณสามารถเชื่อมตอแบบใชสายกับเราเตอรหรือเชื่อมตอกับ WiFi แบบไรสายได
เริ่มตนใชงาน Smart TV และเพิ่ม Video store App
ลงในหนาเริ่มตนของ Smart TV
ดวยทีวีที่เชื่อมตอกับเครือขายภายในบานของคุณ
สมารทโฟนจะสามารถแสดงภาพถายบนทีวี คุณสามารถเลนวิดีโ
อที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอรหรือควบคุมทีวีดวยแท็บเล็ตของคุณได
เปด Video store App
สรางบัญชีสวนตัวของคุณ และเลือกภาพยนตรแลวจึงกดเลน
ไมตองยุงยากกับการดาวนโหลด
คุณสามารถดูภาพยนตรไดทันที*
ดวยทีวีที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
คุณสามารถดูวิดีโอที่เชาจากรานวิดีโอออนไลน
อานคูมือทีวีออนไลน
หรือบันทึกรายการทีวีสุดโปรดของคุณลงในฮารดไดรฟ USB
ได
ใน วิธีใช
ใหกด  คำหลัก และคนหา วิดีโอเชา สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
* ขึ้นอยูกับบริการสตรีมวิดีโอของรานวิดีโอที่เลือก
แอปพลิเคชัน Smart TV จะชวยเพิ่มความสนุกดวยความบันเทิง
และบริการแสนสะดวกทุกประเภท
1.4
ใน วิธีใช ใหกด  คำหลัก และคนหา Smart TV
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
เครือขายสังคม
ไมจำเปนตองลุกไปเช็คขอความจากเพื่อนๆ
ในคอมพิวเตอรของคุณ
เพียงเปด Smart TV เลือกหนาเครือขายสังคม
และสงขอความจากโซฟาตัวโปรดของคุณ
1.2
คลัง App
เปด คลัง App ใน Smart TV เพื่อเรียกดูแอปพลิเคชัน
คอลเลคชันเว็บไซตที่ปรับใหเหมาะสมกับทีวี
คนหาแอปพลิเคชันสำหรับวิดีโอ YouTube,
หนังสือพิมพภายในประเทศ อัลบั้มภาพออนไลน, Twitter ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับเชาวิดีโอจากรานวิดีโอออนไ
ลนและ Apps สำหรับดู รายการทีวีที่คุณพลาด
หากคลัง App ไมมีสิ่งที่คุณกำลังมองหา
ใหลองหาดวยการทองอินเตอรเน็ตบนทีวี
ใน วิธีใช ใหกด  คำหลัก และคนหา คลัง
App สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
Smart TV รองรับเครือขายสังคมยอดนิยม อาทิเชน Twitter
ใน วิธีใช ใหกด  คำหลัก และคนหา คลัง
App สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
1.3
วิดีโอสำหรับเชา
1.5
Ambilight+hue
หากตองการดูวิดีโอเชา คุณไมจำเปนตองออกจากบาน
เพียงเชาวิดีโอเรื่องลาสุดจากรานวิดีโอออนไลนในภูมิภาค ของคุ
ณ
ดวย Ambilight+hue คุณสามารถตั้งคาหลอดไฟ Philips hue
ใหมีสีสันตาม Ambilight ของทีวีได
หลอดไฟ Philips hue จะเพิ่มพื้นที่สองสวางจาก Ambilight
ไปทั่วหอง หากคุณยังไมมีหลอดไฟ Philips hue ใหซื้อ
ชุดเริ่มตน Philips hue (ประกอบดวย hue Bridge 1
อันและหลอดไฟ hue 3 ดวง) และติดตั้งหลอดไฟและ Bridge
ทั้งนี้ คุณสามารถซื้อหลอดไฟ Philips hue
เพิ่มเติมแยกตางหากได
4
คุณยังสามารถบันทึกการถายทอดสัญญาณดิจิตอลไดอีกดวย
คุณสามารถบันทึกขณะชมรายการทีวี
หรือกำหนดเวลาบันทึกโปรแกรมที่กำลังจะถายทอด
ใน วิธีใช ใหกด  คำหลัก และคนหา Pause TV หรือ
การบันทึก สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
1.8
เลนเกม
หากคุณเลือก เครื่องเลนเกม ในเมนูหลักทีวีจะสลับไปใชการตั้งค
าที่เหมาะสำหรับเลนเกมโดยอัตโนมัติ
1.6
หากคุณเลนเกมพรอมกันหลายคนดวยหนาจอแยก คุณสามารถตั้
งคาทีวีใหแสดงแตละหนาจอเปนแบบเต็มหนาจอพรอมกัน
ผูเลนแตละคนจะสามารถมีสมาธิกับการเลนเกมของตนได
Skype
ดวย Skype™ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอบนทีวีฟรีๆ
ทีวีจะใชเทคโนโลยี 3D ในการแสดงผลบนหนาจอทั้งคู ในการเล
นเกมพรอมกันสองคนดวยพรอมเต็มหนาจอที่แตกตางกันสองภา
พ คุณจะตองมีแวนตา 3D สองคูสำหรับผูเลนแตละคน
คุณสามารถโทรและเห็นเพื่อนๆ ของคุณจากที่ไหนก็ไดในโลก
ในการสทนาทางวิดีโอ คุณตองใชกลองที่มีไมโครโฟนในตัวและ
การเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ดี ซึ่งทีวีจาก Philips
บางรุนจะมีกลองและไมโครโฟนในตัว
ใน วิธีใช ใหกด  คำหลัก และคนหา เครื่องเลนเกมส หรือ
เกมที่มีผูเลนสองคน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
ใน วิธีใช
ใหกด  คำหลัก และคนหา Skype สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
1.9
1.7
ดวย EasyLink คุณจะสามารถควบคุมอุปกรณที่เชื่อมตอ เชน
เครื่องเลน Blu-ray Disc ดวยรีโมทคอนโทรลของทีวี
EasyLink
การหยุดทีวีชั่วคราวและการบันทึก
EasyLink ใช HDMI CEC ในการสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
หากคุณเชื่อมตอฮารดไดรฟ USB คุณสามารถบันทึกและหยุดกา
รถายทอดชั่วคราวจากชองทีวีดิจิตอล
ใน วิธีใช
ใหกด  คำหลัก และคนหา EasyLink สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
หยุดรายการทีวีของคุณชั่วคราวและรับโทรศัพทสายดวนหรือพัก
ชมการแขงขันกีฬาขณะที่ทีวีจะจัดเก็บการถายทอดลงในฮารดไ
ดรฟ USB คุณสามารถเริ่มดูอีกครั้งไดในภายหลัง
เมื่อเชื่อมตอฮารดไดรฟ USB อยู
5
2.3
2
การตั้งคา
เคล็ดลับในการจัดวาง
• จัดวางทีวีในบริเวณที่ไมมีแสงตกกระทบบนหนาจอโดยตรง
• ปรับสภาพแสงภายในหองแบบสลัวจะใหเอฟเฟกต Ambilight
ที่ดีที่สุด*
• จัดวางทีวีหางจากผนังไดสูงสุด 15 ซม.
• ระยะหางที่เหมาะสมในการดูทีวีคือ ระยะหาง 3
เทาของขนาดหนาจอแนวทแยง เมื่อคุณนั่งชม
ตาของคุณควรอยูระดับกึ่งกลางของหนาจอ
2.1
การอานเพื่อความปลอดภัย
อานคำแนะนำดานความปลอดภัยกอนที่จะใชทีวี
ในวิธีใช ใหไปที่ Safety and care > ความปลอดภัย
2.2
แทนวางทีวีและการติดตั้งบนผนัง
แทนวางทีวี
คุณสามารถดูคำแนะนำสำหรับการติดตั้งแทนวางทีวีในคูมือเริ่มต
นใชงานอยางยอที่มาพรอมกับทีวี ในกรณีที่คูมือหาย
คุณสามารถดาวนโหลดคูมือไดจาก www.philips.com
2.4
ใชเลขที่ประเภทผลิตภัณฑของทีวีในการคนหาคูมือเริ่มตนใชงา
นอยางยอเพื่อดาวนโหลด
สายเพาเวอร
• เสียบสายไฟกับชองตอ POWER ที่ดานหลังของทีวี
• ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายไฟเขากับชองตอแนนดีแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาสามารถเขาใชปลั๊กไฟที่เตารับบนผนังได
ตลอดเวลา
• เมื่อคุณถอดปลั๊กไฟ หามดึงที่สายไฟ
การติดตั้งบนผนัง
ทีวีของคุณยังรองรับตัวยึดสำหรับติดผนังที่ไดมาตรฐาน VESA
(แยกจำหนาย)
ใชรหัส VESA ตอไปนี้เมื่อซื้อตัวยึดติดผนัง . . .
ในการยึดตัวยึดใหแนน
ใหใชสกรูที่มีความยาวดังแสดงในภาพวาด
แมวาทีวีรุนนี้จะมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำเมื่ออยูในโหมดสแตน
ดบาย ใหถอดสายพาวเวอรเพื่อประหยัดพลังงาน
หากคุณไมใชทีวีเปนระยะเวลานาน
ใน วิธีใช ใหกด  คำหลัก และคนหา การเปดเครื่อง
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปดปดทีวี
• VESA MIS-F 400x400, M6, Y: 16-18 มม.
ขอควรระวัง
การติดตั้งทีวีบนผนังตองใชทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
และตองดำเนินการโดยชางผูชำนาญการเทานั้น การติดตั้งทีวีบ
นผนังตองไดมาตรฐานความปลอดภัยตามน้ำหนักของทีวี
นอกจากนี้
โปรดอานขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยกอนจัดวางทีวี
TP Vision Netherlands B.V.
จะไมรับผิดชอบตอการติดตั้งที่ไมถูกตอง
หรือการติดตั้งที่สงผลใหเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
2.5
สายเสาอากาศ
เสียบปลั๊กเสาอากาศเขากับชอง ANTENNA
ที่ดานหลังของทีวีใหแนน
คุณสามารถเชื่อมตอเสาอากาศของคุณเองหรือเชื่อมตอกับสัญญ
าณเสาอากาศจากระบบกระจายสัญญาณเสาอากาศ
ใชชองตอเสาอากาศ RF IEC Coax 75 โอหม
6
ใชการเชื่อมตอเสาอากาศนี้สำหรับสัญญาณอินพุต DVB-T และ
DVB-C
7
3
คุณสามารถเลือก WPS เลือกตัวเลือกของคุณและกด OK
เครือขาย
• สแกน
เลือก สแกน เพื่อสแกนเครือขายไรสายของคุณ
(เราเตอรไรสายของคุณ) ทีวีอาจพบเครือขายไรสายหลายเครือข
ายในบริเวณใกลเคียงของคุณ
• WPS
หากเราเตอรของคุณมี WPS
คุณสามารถเชื่อมตอกับเราเตอรโดยตรงโดยไมตองสแกน
ไปที่เราเตอร กดปุม WPS แลวกลับไปที่ทีวีภายใน 2 นาที
แลวกด เชื่อมตอ เพื่อทำการเชื่อมตอ
หากคุณมีอุปกรณในเครือขายไรสายของคุณที่ใชระบบการเขาร
หัสความปลอดภัย WEP คุณไมสามารถ WPS ได
หากคุณตองใช รหัส PIN WPS ในการเชื่อมตอ ใหเลือก สแกน
แทน WPS
3.1
เครือขายไรสาย
สิ่งที่คุณตองมี
ในการเชื่อมตอทีวีเขากับอินเตอรเน็ตแบบไรสาย
คุณจะตองใชเราเตอรไรสาย
ใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด)
ขั้นตอนที่ 7 - ในรายการเครือขายที่พบ
ใหเลือกเครือขายไรสายของคุณและกด OK
หากเครือขายของคุณไมอยูในรายการ
เนื่องจากชื่อเครือขายซอนอยู (คุณปดการถายทอด SSID
ของเราเตอร) ใหเลือก ปอนเอง เพื่อปอนชื่อเครือขายดวยตัวเอง
ขั้นตอนที่ 8 - ขณะนี้คุณสามารถปอนคียการเขารหัสของคุณ
(WEP, WPA หรือ WPA2) โดยขึ้นอยูกับชนิดของเราเตอร
หากคุณเคยปอนคียการเขารหัสสำหรับเครือขายนี้มากอน
คุณสามารถเลือก ถัดไป เพื่อทำการเชื่อมตอทันที
หากเราเตอรของคุณรองรับ WPS หรือ WPS PIN
คุณสามารถเลือก WPS, WPS PIN หรือ มาตรฐาน ได
เลือกตัวเลือกของคุณและกด OK
อุปกรณเครือขาย
ทีวีสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณอื่นๆ
ในเครือขายไรสายของคุณได เชน คอมพิวเตอรหรือสมารทโฟน
คุณสามารถใชคอมพิวเตอรที่มี Microsoft Windows หรือ
Apple OS X
• มาตรฐาน
เลือก มาตรฐาน เพื่อปอนคียการเขารหัส (รหัสผาน
รหัสชุดตัวอักษร หรือรหัสความปลอดภัย) ดวยตัวเอง คุณสามาร
ถใชแปนพิมพบนรีโมทคอนโทรลในการปอนคียการเขารหัสได
เมื่อคุณปอนคียแลว ใหกด เชื่อมตอ
• WPS PIN
ในการเชื่อมตอ WPS อยางปลอดภัยดวยรหัส PIN ใหเลือก
WPS PIN และกด OK จดรหัส PIN 8
หลักที่ปรากฏและปอนรหัสดังกลาวลงในซอฟตแวรเราเตอรบน
PC ของคุณ กลับไปที่ทีวีและกด เชื่อมตอ
อานคูมือเราเตอรเพื่อหาตำแหนงในการปอนรหัส PIN
ในซอฟตแวรเราเตอร
การแบงปนไฟล
คุณสามารถเปดภาพถาย
เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรไดจากทีวีเครื่องนี้
โดยใชซอฟตแวร Media Server เวอรชันลาสุด เชน Windows
Media Player 11, Twonky™ หรือซอฟตแวรที่คลายกัน
ติดตั้งซอฟตแวร Media Server บนคอมพิวเตอรของคุณ
และตั้งคาใหแชรไฟลสื่อของคุณกับทีวี อานคูมือของซอฟตแวร
Media Server เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม ซอฟตแวรนี้ตองรันบนคอมพิ
วเตอรของคุณเพื่อดูหรือเลนไฟลตางๆ บนทีวี
ขั้นตอนที่ 9 - ขอความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ
การตั้งคาเครือขาย
หากการเชื่อมตอลมเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งคา
DHCP ของเราเตอร โดยการตั้งคา DHCP ควรมีคาเปน เปด
หรือหากคุณคือผูใชขั้นสูงและตองการติดตั้งเครือขายของคุณดว
ยการกำหนด Static IP แอดเดรส ใหตั้งคาทีวีเปน Static IP
ในการตั้งคาทีวีเปน Static IP ใหกด  และเลือก ตั้งคา และกด
OK เลือก ตั้งคาเครือขาย > ตั้งคาเครือขาย >
การตั้งคาเครือขาย > Static IP ดวย Static IP ที่เลือกในเมนู
คุณสามารถตั้งคา IP แอดเดรสและการตั้งคาที่จำเปนอื่นๆ ใน
การกำหนดคา Static IP ในเมนูเดียวกัน
ทำการเชื่อมตอ
ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 9
ขั้นตอนที่
1
- ตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปดเราเตอรของเครือขายไรสายแลว
ขั้นตอนที่ 2 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
ขั้นตอนที่ 3 - เลือก เชื่อมตอกับเครือขาย และกด OK
ขั้นตอนที่ 4 - เลือก เชื่อมตอ และกด OK
ขั้นตอนที่ 5 - เลือก ไรสาย และกด OK
ขั้นตอนที่ 6 - เลือก สแกน เพื่อสแกนเครือขายไรสายของคุณ
หากคุณมีเราเตอรที่มี WPS (การตั้งคาการปองกัน Wi-Fi)
8
ใน วิธีใช ใหกด  คำหลัก และคนหา ซอฟตแวร Media
Server ที่รองรับ สำหรับภาพรวมของซอฟตแวร Media Server
ที่รองรับ
ปญหาเกี่ยวกับเครือขาย
ไมพบเครือขายไรสายหรือภาพผิดเพี้ยน
• เตาอบไมโครเวฟ โทรศัพท DECT หรืออุปกรณ Wi-Fi
802.11b/g/n
ในบริเวณใกลเคียงของคุณอาจรบกวนเครือขายไรสาย
• ตรวจดูวาไฟรวอลลในเครือขายของคุณยอมใหเขาใชงานการเ
ชื่อมตอไรสายของทีวีหรือไม
• หากเครือขายไรสายยังไมทำงานอยางถูกตองในบานของคุณ
ใหลองติดตั้งเครือขายแบบใชสาย
เชื่อมตอเราเตอร
หากตองการเชื่อมตอและตั้งคาเราเตอร ใหทำตามขั้นตอนที่ 1
ถึง 5
1 - เชื่อมตอเราเตอรกับทีวีดวยสายเคเบิลเครือขาย
(สายเคเบิลอีเธอรเน็ต**)
2 - ตรวจสอบใหแนใจวาเปดเราเตอรเรียบรอยแลว
3 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
4 - เลือก เชื่อมตอกับเครือขาย และกด OK
5 - เลือก มีสาย และกด OK
ทีวีจะคนหาการเชื่อมตอเครือขายอยางสม่ำเสมอ
ขอความจะปรากฏเมื่อการเชื่อมตอเสร็จสมบูรณ
อินเตอรเน็ตไมทำงาน
• หากการเชื่อมตอกับเราเตอรเปนปกติ
ใหตรวจสอบการเชื่อมตอเราเตอรกับอินเตอรเน็ต
ความเร็วในการเชื่อมตอ PC กับอินเตอรเน็ตต่ำ
• ดูขอมูลเกี่ยวกับชวงสัญญาณ อัตราถายโอนและปจจัยอื่นๆ
เกี่ยวกับคุณภาพสัญญาณในคูมือผูใชของเราเตอรไรสาย
• ใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด)
สำหรับเราเตอรของคุณ
การตั้งคาเครือขาย
หากการเชื่อมตอลมเหลว คุณสามารถตรวจสอบการตั้งคา
DHCP ของเราเตอร โดยการตั้งคา DHCP ควรมีคาเปน เปด
หรือหากคุณคือผูใชขั้นสูงและตองการติดตั้งเครือขายของคุณดว
ยการกำหนด Static IP แอดเดรสใหตั้งคาทีวีเปน Static IP
ในการตั้งคาทีวีเปน Static IP ใหกด  และเลือก ตั้งคา
และกด OK
เลือก ตั้งคาเครือขาย > ตั้งคาเครือขาย >
การตั้งคาเครือขาย > Static IP ดวย Static IP ที่เลือกในเมนู
คุณสามารถตั้งคา IP แอดเดรสและการตั้งคาที่จำเปนอื่นๆ
ใน การกำหนดคา Static IP ในเมนูเดียวกัน
3.2
เครือขายแบบมีสาย
สิ่งที่คุณตองมี
คุณตองใช เราเตอรเครือขายในการเชื่อมตอทีวีกับอินเตอรเน็ต
ใชเราเตอรที่มีการเชื่อมตอความเร็วสูง (บรอดแบนด)
กับอินเตอรเน็ต
เพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดของ EMC ใหใชสายอีเธอรเน็ต
FTP Cat. 5E ที่มีปลอกหุม
3.3
การตั้งคาเครือขาย
หากตองการเปดตั้งคาเครือขาย . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก ตั้งคาเครือขาย และกด OK
• ดูการตั้งคาเครือขาย
การตั้งคาเครือขายปจจุบันจะปรากฏที่นี่ IP และ MAC แอดเดรส
ความแรงของสัญญาณ ความเร็ว วิธีการเขารหัส ฯลฯ
การแบงปนไฟล
คุณสามารถเปดภาพถาย
เพลงและวิดีโอที่จัดเก็บไวบนคอมพิวเตอรไดจากทีวีเครื่องนี้
โดยใชซอฟตแวร Media Server เวอรชันลาสุด เชน Philips
MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™
หรือซอฟตแวรที่คลายกัน
ติดตั้งซอฟตแวร Media Server บนคอมพิวเตอรของคุณ
และตั้งคาใหแชรไฟลสื่อของคุณกับทีวี อานคูมือของซอฟตแวร
Media Server เพื่อดูขอมูลเพิ่มเติม ซอฟตแวรนี้ตองรันบนคอมพิ
วเตอรของคุณเพื่อดูหรือเลนไฟลตางๆ บนทีวี
* คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวร Philips MediaManager
ไดจากเว็บไซตสนับสนุนจาก
Philips www.philips.com/support
• การตั้งคาเครือขาย
- ประเภทเครือขาย
ตั้งคาเครือขายเปนใชสายหรือไรสาย
- การตั้งคาเครือขาย
กำหนดการตั้งคาเครือขายเปน DHCP หรือ Static IP
• เลนสื่อ Wi-Fi
ในการรับไฟลมัลติมีเดียจากสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต ใหตั้งคา
DMR เปน เปด
9
• การกำหนดคา Static IP
หากเลือก Static IP ในเมนูการตั้งคาเครือขาย คุณสามารถตั้งคา
Static IP ทั้งหมดที่จำเปนไดที่นี่
• Wi-Fi Miracast
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wi-Fi Miracast
ใหกด  คำหลัก และคนหา Wi-Fi Miracast™
• รีเซ็ตกลุม Wi-Fi direct
ลางรายการของอุปกรณที่เชื่อมตอและบล็อค ซึ่งใชกับ Miracast
• Wi-Fi smart screen
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wi-Fi smart screen
ใหกด  คำหลัก และคนหา MyRemote App, WiFi smart
screen
• การบันทึก MyRemote
จัดการการบันทึกทีวีจากระยะไกลไดดวยสมารทโฟนหรือแท็บเล็
ต..
• ชื่อเครือขายทีวี
หากคุณมีทีวีมากกวาหนึ่งเครื่องในเครือขายของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อทีวีไดที่นี่
• การตั้งคา Netflix
ปรับการตั้งคา Netflix
• ลบหนวยความจำอินเตอรเน็ต
ดวยการลบหนวยความจำอินเตอรเน็ต
คุณสามารถลบไฟลอินเตอรเน็ตทั้งหมดที่จัดเก็บในทีวีของคุณได
คุณสามารถลบการลงทะเบียน Philips Smart TV
และการตั้งคาการจัดอันดับของผูปกครอง, ล็อกอิน Video store
App, รายการโปรดในแอปพลิเคชัน Smart TV ทั้งหมด,
รวมถึงบุคมารคและประวัติการใชงานอินเตอรเน็ต แอปพลิเคชัน
MHEG แบบอินเตอรแอคทีฟยังสามารถบันทึก 'คุกกี้'
บนทีวีของคุณ คุณสามารถลบไฟลเหลานี้ไดดวยเชนกัน
10
4
การเชื่อมตอ
4.1
เคล็ดลับในการเชื่อมตอ
EasyLink HDMI CEC
คูมือการเชื่อมตอ
หากอุปกรณของคุณเชื่อมตอดวย HDMI และมี EasyLink คุณส
ามารถควบคุมอุปกรณเหลานั้นไดดวยรีโมทคอนโทรลของทีวี
EasyLink HDMI CEC
จะตองเปดอยูบนทีวีและอุปกรณที่เชื่อมตอ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช EasyLink ใหกด 
คำหลัก และคนหา EasyLink CEC
เชื่อมตออุปกรณกับทีวีดวยการเชื่อมตอคุณภาพสูงที่สุดเสมอ
นอกจากนี้ ใหใชสายเคเบิลคุณภาพดีเพื่อการถายโอนภาพและเสี
ยงที่ยอดเยี่ยม
หากคุณตองการความชวยเหลือในการเชื่อมตออุปกรณหลายเครื่
องกับทีวี คุณสามารถดูคูมือการเชื่อมตอทีวีของ Philips ได
คูมือนี้จะมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมตอและสายเคเบิลที่ใช
DVI เปน HDMI
ใชอะแดปเตอร DVI เปน HDMI
หากอุปกรณของคุณมีการเชื่อมตอ DVI เพียงอยางเดียว
ใชการเชื่อมตอ HDMI อยางใดอยางหนึ่ง และเพิ่มสาย Audio
L/R (mini-jack 3.5 มม.) ใน AUDIO IN
ที่ดานหลังของทีวีเพื่อใหมีเสียง
ไปที่ www.connectivityguide.philips.com
เสาอากาศ
การปองกันการคัดลอก
หากคุณมีกลองรับสัญญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล)
หรือเครื่องบันทึก
ใหเชื่อมตอสายเคเบิลเสา
อากาศเพื่อรันสัญญาณเสาอากาศ
ผานกลองรับสัญญาณและ/หรือเครื่องบันทึกกอนเขาสูทีวี
ดวยวิธีนี้ เสาอากาศและกลองรับสัญญาณจะสามารถสงชองสัญ
ญาณเสริมที่อาจมีใหกับเครื่องบันทึกเพื่อทำการบันทึกได
สาย DVI และ HDMI รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection) HDCP เปนสัญญาณปองกันการคัดลอก
ที่ปองกันการคัดลอกขอมูลจากแผนดิสก DVD หรือแผนดิสก Bluray หรือเรียกวา DRM (Digital Rights Managament)
HDMI ARC
หากอุปกรณ ซึ่งโดยสวนใหญคือระบบโฮมเธียเตอร (HTS)
มีการเชื่อมตอ HDMI ARC ดวย ใหเชื่อมตอกับการเชื่อมตอ
HDMI ใดๆ บนทีวีเครื่องนี้ ดวยการเชื่อมตอ HDMI ARC คุณไม
จำเปนตองเชื่อมตอสายเคเบิลเสียงเพิ่มเติมสำหรับสงสัญญาณเสี
ยงของภาพทีวีไปยัง HTS การเชื่อมตอ HDMI ARC
จะมีสัญญาณทั้งสองนี้
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ HDMI 1 หรือ HDMI 2
บนทีวีเครื่องนี้ในการเชื่อมตอ HTS ได แต ARC
จะมีใหใชงานสำหรับอุปกรณ/การเชื่อมตอไดเพียงครั้งละ 1
เครื่องเทานั้น
ในกรณีที่คุณตองการปด ARC บนการเชื่อมตอ HDMI ใหกด
 และเลือก ตั้งคา และกด OK
เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > HDMI ARC
HDMI
HDMI CEC
การเชื่อมตอ HDMI ใหคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด
สายเคเบิล HDMI
หนึ่งสายสามารถใชไดทั้งสัญญาณภาพและเสียง ใชสายเคเบิล
HDMI เพื่อใหไดสัญญาณภาพทีวีความละเอียดสูง (HD) หรือ
Ultra HD (UHD)
สำหรับการถายโอนที่ใหสัญญาณคุณภาพดีที่สุด
ใหใชสายเคเบิล High speed HDMI และใชสายเคเบิล HDMI
ที่ยาวไมเกิน 5 ม.
Y Pb Pr - Audio L R
Y Pb Pr - Component Video คือการเชื่อมตอคุณภาพสูง
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ YPbPr
สำหรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD) ถัดจาก Y สัญญาณ
Pb และ Pr จะเพิ่มสัญญาณเสียงซายและขวา
• Y ใชแจ็ครวมกับ CVBS
• Component และ Composite ใชแจ็คเสียงรวมกัน
11
การตั้งคาสัญญาณเสียงออก
หากเสียงไมตรงกับวิดีโอบนหนาจอ
คุณสามารถปรับการซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา
การซิงคเสียงกับวิดีโอ
4.2
EasyLink HDMI CEC
EasyLink
CVBS - Audio L R
ดวย EasyLink
คุณสามารถควบคุมอุปกรณที่เชื่อมตอไดดวยรีโมทคอนโทรลทีวี
EasyLink จะใช HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) ในการสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
อุปกรณเหลานั้นจะตองรองรับ HDMI CEC
และจะตองเชื่อมตอดวยการเชื่อมตอ HDMI
CVBS - Composite Video คือการเชื่อมตอคุณภาพสูง
เปนการเพิ่มสัญญาณเสียงซายและขวาถัดจากสัญญาณ CVBS
• Y ใชแจ็ครวมกับ CVBS
• Component และ Composite ใชแจ็คเสียงรวมกัน
การตั้งคา EasyLink
ทีวีสามารถเปดใช EasyLink ได ตรวจสอบใหแนใจวาการตั้งคา
HDMI-CEC ทั้งหมดไดรับการตั้งคาอยางเหมาะสมกับอุปกรณ
EasyLink ที่เชื่อมตอ โดย EasyLink
อาจใชงานไมไดกับอุปกรณจากยี่หออื่น
HDMI-CEC ของแบรนดอื่นๆ
เสียงออก - ออปติคัล
ฟงกชันการทำงานของ HDMI CEC
มีหลากหลายชื่อในแบรนดตางๆ กัน ยกตัวอยางเชน Anynet,
Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink
และ Viera Link โดยอาจไมสามารถใชรวมกับ EasyLink
ไดทุกแบรนด
เสียงออก - ออปติคัล คือการเชื่อมตอเสียงคุณภาพสูง
การเชื่อมตอออปติคัลนี้สามารถใชงานระบบเสียง 5.1
แชนเนลได
หากอุปกรณของคุณซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงระบบโฮมเธียเตอร
(HTS) ไมมีการเชื่อมตอ HDMI ARC
คุณสามารถใชการเชื่อมตอนี้กับการเชื่อมตอ เสียงเขา ออปติคัล บน HTS โดยการเชื่อมตอ เสียงออก - ออปติคัล
จะสงสัญญาณเสียงจากทีวีไปยัง HTS
ชื่อแบรนด HDMI CEC
ตัวอยางนี้เปนทรัพยสินของเจาของรายนั้นๆ
การใชงานอุปกรณ
ในการควบคุมอุปกรณที่เชื่อมตอกับ HDMI และตั้งคาดวย
EasyLink ใหเลือกอุปกรณหรือกิจกรรมของอุปกรณในรายการ
การเชื่อมตอทีวี กด  SOURCES
เลือกอุปกรณที่เชื่อมตอกับการเชื่อมตอ HDMI และกด OK
คุณสามารถตั้งคาประเภทของสัญญาณเสียงออกเพื่อใหตรงกับค
วามสามารถดานระบบเสียงของระบบโฮมเธียเตอร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา
12
เมื่อเลือกอุปกรณแลว
รีโมทคอนโทรลของทีวีจะสามารถควบคุมอุปกรณได
อยางไรก็ตาม ปุม  และ OPTIONS รวมถึงปุมทีวีอื่นๆ
จะไมถูกสงผานตอไปยังอุปกรณ
หากปุมที่คุณตองการไมอยูบนรีโมทคอนโทรลของทีวี
คุณสามารถเลือกปุมในเมนูตัวเลือกได
กด OPTIONS และเลือก การควบคุม ในแถบเมนู บนหนาจอ
ใหเลือกปุมอุปกรณที่คุณตองการและกด OK
ปุมควบคุมอุปกรณบางอยางอาจไมมีใหใชงานในเมนูการควบคุม
4.3
กลองรับสัญญาณ - STB
ใชสายอากาศสองเสนในการเชื่อมตอเสาอากาศกับกลองรับสัญ
ญาณ (เครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) และทีวี
หมายเหตุ: เฉพาะอุปกรณที่รองรับฟงกชัน รีโมทคอนโทรล
EasyLink เทานั้นที่จะตอบสนองกับรีโมทคอนโทรลของทีวี
การตั้งคา EasyLink
ทีวีจะมาพรอมกับการตั้งคา EasyLink ทั้งหมดที่เปดอยู
คุณสามารถปดการตั้งคาใดๆ ของ EasyLink ไดอยางอิสระ
ถัดจากการเชื่อมตอเสาอากาศ ใหเสียบสาย HDMI
เพื่อเชื่อมตอกลองรับสัญญาณกับทีวี
EasyLink
หากตองการปด EasyLink อยางสมบูรณ . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
EasyLink แลวกด OK
3 - เลือก ปด แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
EasyLink Remote Control
หากคุณตองการใหอุปกรณสื่อสาร แตคุณไมตองการควบคุมอุปก
รณเหลานั้นดวยรีโมทคอนโทรลของทีวี
คุณสามารถปดรีโมทคอนโทรล EasyLink แยกตางหากได
ในเมนูการตั้งคา EasyLink ใหเลือก รีโมทคอนโทรล EasyLink
และเลือก ปด
ปดตัวตั้งเวลา
ปดตัวตั้งเวลาอัตโนมัตินี้
หากคุณใชเพียงรีโมทคอนโทรลของกลองรับสัญญาณ ใหดำเนิน
การดังนี้เพื่อปองกันไมใหทีวีปดโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผานไ
ป 4 ชั่วโมงโดยไมมีการกดปุมบนรีโมทคอนโทรลของทีวี
Pixel Plus Link
อุปกรณบางชนิด เชน เครื่องเลนแผนดิสก DVD หรือ Blu-ray
อาจมีการประมวลผลคุณภาพของภาพของตัวอุปกรณเอง เพื่อเป
นการหลีกเลี่ยงไมใหคุณภาพของภาพเสียอันเนื่องมาจากสัญญา
ณรบกวนการประมวลผลทีวี
ควรปดใชงานการประมวลผลของอุปกรณเหลานี้
ทีวีมาพรอมกับการเปด Pixel Plus Link
และปดใชงานการประมวลผลคุณภาพของภาพของอุปกรณ
Philips ที่เชื่อมตอกับทีวีลาสุด
หากตองการปด Pixel Plus Link ในเมนูการตั้งคา EasyLink
ใหเลือก Pixel Plus Link และเลือก ปด
ในการปดฟงกชันปดนาฬิกาจับเวลา ใหกด 
และเลือก ตั้งคา และกด OK
เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ปดตัวตั้งเวลา
และเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ ปด
4.4
ระบบโฮมเธียเตอร - HTS
ปดอุปกรณอัตโนมัติ
เชื่อมตอ HTS
คุณสามารถตั้งคาใหทีวีปดการเชื่อมตออุปกรณที่รองรับ HDMICEC ไดหากอุปกรณนั้นๆ ไมใชแหลงสัญญาณที่ใชงานอยู ทีวีจ
ะสวิตชอุปกรณที่เชื่อมตอไปยังโหมดสแตนดบายหลังจากไมมีกา
รใชงาน 10 นาที
ใชสาย HDMI ในการเชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอร (HTS) กับทีวี
คุณสามารถเชื่อมตอ Philips SoundBar หรือ HTS
ดวยเครื่องเลนแผนดิสกในตัว
HDMI ARC
หากระบบโฮมเธียเตอรของคุณมีการเชื่อมตอ HDMI ARC
คุณสามารถใชการเชื่อมตอ HDMI ARC
บนทีวีเพื่อเชื่อมตอได ดวย HDMI ARC
คุณไมจำเปนตองเชื่อมตอสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม
13
การเชื่อมตอ HDMI ARC จะผสมสัญญาณทั้งสอง
เฉพาะการเชื่อมตอ HDMI ARC
บนทีวีเทานั้นที่สามารถสงสัญญาณ Audio Return Channel
(ARC) ได แตเมื่อคุณเชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอรแลว
ทีวีจะสามารถสงไดเฉพาะสัญญาณ ARC ไปยังการเชื่อมตอ
HDMI นี้เทานั้น
ทั้งนี้ ดวยการตั้งคาดีเลยบน HTS
คุณจะตองปดดีเลยสัญญาณเสียงออกบนทีวี
หากตองการปดดีเลยสัญญาณเสียงออก . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง >
ดีเลยสัญญาณเสียงออก
3 - เลือก ปด แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ชดเชยสัญญาณเสียงออก
หากคุณไมสามารถตั้งคาดีเลยบนระบบโฮมเธียเตอร
คุณสามารถตั้งคาใหทีวีซิงคกับเสียงได คุณสามารถตั้งคาออฟเซ็
ตที่ชดเชยเวลาที่จำเปนสำหรับระบบโฮมเธียเตอรในการประมวล
ผลเสียงของภาพบนทีวี คุณสามารถตั้งคาชดเชยไดครั้งละ 5
มิลลิวินาที การตั้งคาสูงสุดคือ -60 มิลลิวินาที ทั้งนี้
ควรเปดการตั้งคาดีเลยสัญญาณเสียงออก
หากระบบโฮมเธียเตอรไมมีการเชื่อมตอ HDMI ARC
ใหเพิ่มสายสัญญาณเสียงออปติคอล
เพื่อสงสัญญาณเสียงของภาพบนทีวีไปยังระบบโฮมเธียเตอร
หากตองการซิงโครไนซเสียงบนทีวี . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2
- เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง >
ชดเชยสัญญาณเสียงออก
3 - ใชแถบเลื่อนเพื่อตั้งคาในการตั้งคาชดเชยเสียง และกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
รูปแบบสัญญาณเสียงออก
หากคุณมีระบบโฮมเธียเตอร (HTS)
ที่มีความสามารถในการประมวลผลเสียงแบบมัลติแชนเนล เชน
Dolby Digital หรือใกลเคียง ใหตั้งคารูปแบบเสียงออกเปน
มัลติแชนเนล ดวยมัลติแชนเนล ทีวีของคุณจะสามารถสงสัญญา
ณเสียงมัลติแชนเนลแบบบีบอัดจากชองทีวีหรือเครื่องเลนที่เชื่อม
ตอกับระบบโฮมเธียเตอร หากคุณมีระบบโฮมเธียเตอรที่ไมมีการป
ระมวลผลเสียงแบบมัลติแชนเนล ใหเลือก สเตอริโอ
การซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ (ซิงค)
หากเสียงไมตรงกับวิดีโอบนหนาจอ คุณสามารถตั้งคาดีเลยบนระ
บบโฮมเธียเตอรสวนใหญกับเครื่องเลนแผนดิสกเพื่อใหเสียงและ
วิดีโอตรงกันได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา
การซิงคเสียงกับวิดีโอ
หากตองการตั้งคารูปแบบเสียงออก . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2
- เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง >
รูปแบบสัญญาณเสียงออก
3 - เลือก มัลติแชนเนล หรือ สเตอริโอ
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การตั้งคาดีเลยสัญญาณเสียงออก
ดีเลยสัญญาณเสียงออก
ดวยการเชื่อมตอระบบโฮมเธียเตอร (HTS) กับทีวี
ภาพบนทีวีและเสียงจาก HTS จะไดรับการซิงโครไนซ
การซิงคเสียงกับวิดีโออัตโนมัติ
การปรับระดับสัญญาณเสียงออก
ในระบบโฮมเธียเตอรของ Philips รุนลาสุด
เสียงกับวิดีโอจะซิงคกันโดยอัตโนมัติและถูกตองทุกครั้ง
ใชการตั้งคาปรับระดับสัญญาณเสียงออกในการปรับระดับเสียง
(ความดัง) ของทีวีและระบบโฮมเธียเตอร
เมื่อคุณสลับไปใชอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง ความแตกตางของระดับเ
สียงอาจเกิดจากความแตกตางในการประมวลผลเสียง
ดีเลยการซิงคเสียง
สำหรับระบบโฮมเธียเตอรบางระบบ
คุณอาจตองปรับดีเลยการซิงคเสียงเพื่อซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ
ใน HTS ใหเพิ่มคาดีเลยจนกวาภาพและเสียงจะเขากัน
อาจตองใชคาดีเลย 180 มิลลิวินาที โปรดอานคูมือผูใช HTS
หากตองการปรับระดับความแตกตางของระดับเสียง . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2
14
- เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > การปรับระดับเสียงออก
3 - หากมีความแตกตางของระดับเสียงมาก ใหเลือก เพิ่ม
หากมีความแตกตางของระดับเสียงนอย ใหเลือก ลด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
4.6
เครื่องเลน DVD
ใชสาย HDMI ในการเชื่อมตอเครื่องเลน Blu-ray Disc กับทีวี
การปรับระดับเสียงออกจะสงผลตอสัญญาณเสียงออก - ออปติคัล
และสัญญาณเสียง HDMI ARC
ปญหาที่เกิดกับเสียง HTS
เสียงที่มีสัญญาณรบกวนดัง
หากคุณดูวิดีโอจากแฟลชไดรฟ USB ที่เสียบเขากับเครื่อง
หรือจากคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
เสียงจากระบบโฮมเธียเตอรของคุณอาจผิดเพี้ยน
โดยอาจมีสัญญาณรบกวนดังกลาวเมื่อไฟลเสียงหรือวิดีโอมีเสียง
DTS แตระบบโฮมเธียเตอรไมมีระบบประมวลผลเสียง DTS
คุณสามารถแกไขปญหานี้ไดโดยการตั้งคา
รูปแบบสัญญาณเสียงออก ของทีวีเปน สเตอริโอ
กด  และเลือก ตั้งคา > การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง >
รูปแบบสัญญาณเสียงออก
หากเครื่องเลน DVD เชื่อมตอดวย HDMI และมี EasyLink CEC
คุณจะสามารถควบคุมเครื่องเลนดวยรีโมทคอนโทลของทีวีได
ไมมีเสียง
4.7
หากคุณไมไดยินเสียงจากทีวีในระบบโฮมเธียเตอรของคุณ
ใหตรวจสอบตามหัวขอตอไปนี้ . . .
เครื่องเลนเกม
• ตรวจสอบวาคุณเชื่อมตอสาย HDMI เขากับการเชื่อมตอ HDMI
ARC บนระบบโฮมเธียเตอรแลวหรือไม
• ตรวจสอบวาการตั้งคา HDMI ARC บนทีวีอยูในตำแหนง เปด
หรือไม
กด  และเลือก ตั้งคา > การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > HDMI
ARC
HDMI
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EasyLink
ใหกด  คำหลัก และคนหา EasyLink HDMI CEC
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
ใหเชื่อมตอเครื่องเลนเกมเขากับทีวีดวยสายเคเบิล HDMI
ความเร็วสูง
4.5
เครื่องเลนแผนดิสก Blu-ray
ใชสายเคเบิล High speed HDMI ในการเชื่อมตอเครื่องเลน Bluray Disc เขากับทีวี
Y Pb Pr - Audio L R
เชื่อมตอเครื่องเลนเกมเขากับทีวีดวยสายเคเบิลวิดีโอ
Component (Y Pb Pr) และสาย Audio L/R
หากเครื่องเลน Blu-ray Disc มี EasyLink HDMI CEC
คุณจะสามารถควบคุมเครื่องเลนดวยรีโมทคอนโทรลของทีวีได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EasyLink ใหกด  คำหลัก
และคนหา EasyLink HDMI CEC
15
คูมือ TV
• Y ใชแจ็ครวมกับ CVBS
• Component และ Composite ใชแจ็คเสียงรวมกัน
กอนตัดสินใจซื้อฮารดไดรฟ USB เพื่อทำการบันทึก คุณสามารถ
ตรวจสอบวาคุณสามารถบันทึกชองทีวีดิจิตอลในประเทศของคุณ
ไดหรือไม
กด GUIDE บนรีโมทคอนโทรล หากมีปุม บันทึก ในหนาคูมือทีวี
แสดงวาคุณสามารถบันทึกได
CVBS - Audio L R
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งฮารดไดรฟ USB
ใหกด  คำหลัก และคนหา ฮารดไดรฟ USB, การติดตั้ง
เชื่อมตอเครื่องเลนเกมเขากับทีวีดวยสายเคเบิล Composite
(CVBS) และสาย Audio L/R
การติดตั้ง
กอนที่คุณจะสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถายทอดได
คุณตองเชื่อมตอและฟอรแมตฮารดไดรฟ USB
หากคุณตองการบันทึกการถายทอดดวยคูมือทีวีจากอินเตอรเน็ต
คุณตองติดตั้งการเชื่อมตออินเตอรเน็ตบนทีวีของคุณกอนที่จะติด
ตั้งฮารดไดรฟ USB
การฟอรแมตจะลบไฟลทั้งหมดจากฮารดไดรฟ USB
1 - เชื่อมตอฮารดไดรฟ USB เขากับชองเสียบ USB
ชองใดชองหนึ่งบนทีวี หามเชื่อมตออุปกรณ USB
อื่นเขากับพอรต USB อีกชองในขณะที่ทำการฟอรแมต
• Y ใชแจ็ครวมกับ CVBS
• Component และ Composite ใชแจ็คเสียงรวมกัน
4.8
ฮารดไดรฟ USB
2 - เปดฮารดไดรฟ USB และทีวี
3 - เมื่อเปลี่ยนชองทีวีเปนชองทีวีดิจิตอล ใหกด  (หยุดชั่วคราว)
ความพยายามในการหยุดชั่วคราวจะเริ่มการฟอรแมต
สิ่งที่คุณตองมี
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ
หากคุณเชื่อมตอฮารดไดรฟ USB
คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือบันทึกการถายทอดทางทีวีได ทั้งนี้
การถายทอดทางทีวีจะตองเปนการถายทอดแบบดิจิตอล
(การถายทอด DVB หรือที่คลายกัน)
เมื่อฮารดไดรฟ USB ไดรับการฟอรแมต
ใหเชื่อมตอฮารดไดรฟนั้นทิ้งไวถาวร
คำเตือน
ฮารดไดรฟ USB
จะถูกฟอรแมตเพื่อใหใชเฉพาะกับทีวีเครื่องนี้เทานั้น
คุณไมสามารถใชการบันทึกที่จัดเก็บบนทีวีหรือ PC เครื่องอื่นได
หามคัดลอกหรือเปลี่ยนแปลงไฟลที่บันทึกบนฮารดไดรฟ USB
ดวยแอปพลิเคชันใดๆ บน PC
เนื่องจากอาจทำใหการบันทึกเสียหาย
และเมื่อคุณฟอรแมตฮารดไดรฟ USB อีกตัว
เนื้อหาบนฮารดไดรฟ USB เดิมจะถูกลบออกทั้งหมด
ซึ่งฮารดไดรฟ USB ที่ติดตั้งบนทีวีของคุณจะตองฟอรแมตใหมส
ำหรับใชบนคอมพิวเตอรเครื่องนี้
หากตองการหยุดชั่วคราว
เมื่อตองการหยุดการถายทอดชั่วคราว
คุณตองใชฮารดไดรฟที่สามารถใชงานไดกับ USB 2.0
ซึ่งมีพื้นที่วางในดิสกขั้นต่ำ 32 GB
หากตองการบันทึก
ในการบันทึกและหยุดการถายทอดชั่วคราว
คุณตองมีพื้นที่วางในดิสกขั้นต่ำ 250 GB
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา Pause TV หรือ
การบันทึก
16
4.9
เมาส USB
แปนพิมพและเมาส USB
เชื่อมตอเมาส USB
แปนพิมพ USB
คุณสามารถเชื่อมตอเมาส USB (ชนิด USB-HID)
เพื่อเลื่อนดูหนาตางๆ บนอินเตอรเน็ตได
เชื่อมตอแปนพิมพ USB (ชนิด USB-HID)
เพื่อปอนขอความลงบนทีวีของคุณ
ในหนาอินเตอรเน็ต คุณสามารถเลือกและคลิกลิงคตางๆ
ไดงายขึ้น
คุณสามารถเชื่อมตอแปนพิมพและเมาสเขากับทีวีได
ใชชองเสียบ USB ชองใดชองหนึ่งเพื่อเชื่อมตอ
เชื่อมตอเมาส
เปดทีวีและเชื่อมตอเมาส USB เขากับชองเสียบ USB
ชองใดชองหนึ่งของทีวี คุณยังสามารถเชื่อมตอเมาส USB
กับแปนพิมพ USB ที่เชื่อมตอไวอยูแลวได
ติดตั้งแปนพิมพ
ในการติดตั้งแปนพิมพ USB ใหเปดทีวีและเชื่อมตอแปนพิมพ
USB เขากับชองเสียบ USB ชองใดชองหนึ่งบนทีวี
เมื่อทีวีตรวจพบแปนพิมพเปนครั้งแรก คุณสามารถเลือกแบบของ
แปนพิมพและทดสอบการเลือกของคุณได หากคุณเลือกแบบของ
แปนพิมพ Cyrillic หรือ Greek ไวกอนแลว
คุณสามารถเลือกแบบแปนพิมพ Latin ไวเปนแบบรองได
การคลิกเมาส
• คลิกซาย = ตกลง
• คลิกขวา = ยอนกลับ 
คุณสามารถใช Scroll wheel เพื่อเลื่อนหนาขึ้นหรือลง
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาแบบของแปนพิมพเมื่อมีการเลือกแ
บบแลว…
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเชื่อมตอแปนพิมพ
ใหกด  คำหลัก และคนหา แปนพิมพ USB
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > การตั้งคาแปนพิมพ
USB และกด OK
ความเร็วเมาส
ปุมสำหรับการเปลี่ยนชื่อชอง
• ปุม Enter = ตกลง
• Backspace = ลบตัวอักษรที่อยูหนาเคอรเซอร
• ปุมลูกศร = เลื่อนดูภายในฟลดขอความ
• ในการสลับระหวางแบบของแปนพิมพ หากตั้งแบบรองไว
ใหกดปุม Ctrl + Shift พรอมกัน
คุณสามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนไหวของเมาสบนหนาจอไ
ด
หากตองการปรับความเร็ว . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก ตั้งคาทีวี และกด ตกลง
3 - เลือก การตั้งคาทั่วไป > การตั้งคาตัวชี้ / เมาส และกด OK
4 - กดลูกศร  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็ว
5 - กด OK เพื่อจัดเก็บและปดการตั้งคา
6 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ปุมสำหรับแอปพลิเคชัน Smart TV และหนาอินเตอรเน็ต
• Shift + Tab = ถัดไปและกอนหนา
• Home = เลื่อนไปยังดานบนของหนา
• End = เลื่อนไปยังดานลางของหนา
• Page Up = ไปยังหนาถัดไป
• Page Down = ไปยังหนากอนหนานี้
• + = ซูมเขาหนึ่งขั้น
• - = ซูมออกหนึ่งขั้น
• * = ปรับเว็บเพจใหพอดีกับความกวางของหนาจอ
4.10
แฟลชไดรฟ USB
คุณสามารถดูภาพถายหรือเลนเพลงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ
USB ได
เสียบแฟลชไดรฟ USB เขากับชองเสียบ USB
ชองใดชองหนึ่งบนทีวีในขณะที่ทีวีเปดอยู
17
4.12
กลองวิดีโอ
HDMI
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด ใหใชสาย HDMI
ในการเชื่อมตอกลองวิดีโอเขากับทีวี
ทีวีจะตรวจจับแฟลชไดรฟและเปดรายการที่แสดงเนื้อหา
หากไมปรากฏรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ใหกด SOURCES
เลือก USB และกด OK
หากตองการหยุดดูเนื้อหาจากแฟลชไดรฟ USB ใหกด TV
หรือเลือกกิจกรรมอื่น
ในการยกเลิกการเชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB
คุณสามารถดึงแฟลชไดรฟออกไดทุกเวลา
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชมหรือเลนเนื้อหาจากแฟลชได
รฟ USB ใหกด  คำหลัก และคนหา รูปถาย วิดีโอ
และเพลงของคุณ
4.11
กลองถายรูป
CVBS - Audio L R
ในการดูภาพถายที่เก็บไวใน กลองถายรูป
คุณสามารถเชื่อมตอกลองถายรูปเขากับทีวีไดโดยตรง
ใชสาย Video Audio L/R เพื่อเชื่อมตอกลองวิดีโอเขากับทีวี
ใชชองเสียบ USB ชองใดชองหนึ่งบนทีวีในการเชื่อมตอ
เปดกลองหลังจากที่คุณไดเชื่อมตอแลว
• Y ใชแจ็ครวมกับ CVBS
• Component และ Composite ใชแจ็คเสียงรวมกัน
หากไมปรากฏรายการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ใหกด SOURCE
เลือก USB และกด OK
กลองของคุณอาจตองตั้งคาโอนเนื้อหาดวย PTP (Picture
Transfer Protocol) โปรดอานคูมือผูใชของกลองถายรูปดิจิตอล
4.13
คอมพิวเตอร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูภาพถาย ใหกด 
คำหลัก และคนหา รูปถาย วิดีโอ และเพลงของคุณ
Connect
Ultra HD จาก USB
คุณสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับทีวี
และใชทีวีเปนหนาจอ PC ได
คุณสามารถดูภาพถายดวยความละเอียด Ultra HD
ไดจากอุปกรณ USB หรือแฟลชไดรฟที่เชื่อมตอ
ทีวีจะลดความละเอียดลงใหเทากับ Ultra HD
หากภาพถายมีความละเอียดสูงกวา คุณจะไมสามารถเลนวิดีโอ
Ultra HD มาตรฐาน จากการเชื่อมตอ USB ใดๆ ได
กับ HDMI
ใชสาย HDMI ในการเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับทีวี
18
4.14
หูฟง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับชองเสียบ  บนทีวีได
ชองเสียบนี้เปน mini-jack 3.5 มม.
คุณสามารถปรับระดับเสียงของหูฟงแยกกันได
หากตองการปรับระดับเสียง . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ระดับเสียงหูฟง และกด OK
3 - กด  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับระดับเสียง
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
กับ DVI เปน HDMI
นอกจากนี้ คุณสามารถใชอะแดปเตอร DVI เปน HDMI
เพื่อเชื่อมตอ PC เขากับ HDMI และสาย Audio L/R (mini-jack
3.5 มม.) เขากับ AUDIO IN DVI ทางดานหลังของทีวี
การตั้งคา
การตั้งคาที่เหมาะสำหรับหนาจอ
หากคุณไดเพิ่มคอมพิวเตอรของคุณเปนประเภทอุปกรณคอมพิวเ
ตอร ในเมนู ที่มา (รายการการเชื่อมตอ) แลว ทีวีจะตั้งคาเปนการ
ตั้งคาที่เหมาะสำหรับคอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ
หากคุณใชคอมพิวเตอรของคุณเพื่อดูภาพยนตรหรือใชเพื่อเลนเ
กม คุณอาจตองการตั้งคาทีวีกลับไปเปนการตั้งคาที่เหมาะสำหรับ
การดูทีวีหรือการเลนเกม
ในการตั้งคาทีวีเปนการตั้งคาที่เหมาะสมดวยตนเอง
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สไตลกิจกรรม
และกด OK
3 - เลือก เกม (สำหรับการเลนเกม)
หรือเลือก คอมพิวเตอร (สำหรับดูภาพยนตร) และกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
โปรดอยาลืมตั้งคาการตั้งคา เกมหรือคอมพิวเตอร
กลับไปเปน คอมพิวเตอร เมื่อคุณเลิกเลนเกม
19
5.3
5
เปด
ความสวางสัญลักษณตัวอักษร
คุณสามารถปดหรือปรับไฟสัญลักษณตัวอักษรได
5.1
หากตองการปรับหรือปด…
เปดหรือสแตนดบาย
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
ความสวางสัญลักษณตัวอักษร และกด OK
3 - เลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือเลือก ปด
เพื่อปดไฟสัญลักษณตัวอักษร
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเสียบปลั๊กสายไฟหลักที่ดานหลังของ
ทีวีกอนที่คุณจะเปดทีวี
หากสัญญาณไฟสีแดงปดอยู ใหกดจอยสติ๊ก ที่ดานขวาหรือดาน
หลังของทีวีเพื่อใหทีวีสแตนดบาย สัญญาณไฟสีแดงจะสวางขึ้น
เมื่อทีวีสแตนดบาย ใหกด  บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเปดทีวี
เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย
ในการเปลี่ยนทีวีไปที่สแตนดบาย ใหกด  บนรีโมทคอนโทรล
ปด
หากตองการปดทีวี ใหกดจอยสติ๊กที่ดานลางของทีวี
สัญญาณไฟสีแดงจะดับลง โดยทีวียังคงเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ
หลักแตใชพลังงานเพียงเล็กนอย
หากตองการปดทีวีอยางสมบูรณ ใหถอดปลั๊กไฟออก
ในการถอดสาย ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ
หามถึงที่สายโดยเด็ดขาด
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงปลั๊กไฟ สายไฟ
และเตารับไดตลอดเวลา
5.2
ปุมตางๆ บนทีวี
ขณะที่เปดการแสดงผลบนหนาจอ ใหกดจอยสติ๊กเพื่อแสดงเมนู
• หากตองการใชปุมลูกศร/ปุมนาวิเกตเพื่อเลื่อนขึ้น ลง ซาย
หรือขวา
• ใหกดจอยสติ๊กเพื่อยืนยันการเลือกหรือการตั้งคา
20
6
รีโมทคอนโทรล
6.1
ภาพรวมปุม
สวนบน
1 -  SMART TV
ใชเพื่อเปดหนาเริ่มตนของ Smart TV
2 - ปุมสี
ทำตามคำแนะนำบนหนาจอ ปุมสีน้ำเงิน  เปด วิธีใช
3 -  INFO
ใชเพื่อเปดหรือปดรายละเอียดของโปรแกรม
4 -  BACK
ใชเพื่อเปลี่ยนกลับไปยังชองกอนหนาที่คุณเลือก
ใชเพื่อปดเมนูโดยไมตองเปลี่ยนการตั้งคา
ใชเพื่อกลับไปยังหนา Smart TV กอนหนา
1 -  สแตนดบาย / เปด
ใชเพื่อเปดทีวีหรือกลับสูโหมดสแตนดบาย
2 - ปุมการเลนและบันทึก
• เลน  เพื่อเลน
• หยุดชั่วคราว  เพื่อหยุดการเลนไวชั่วคราว
• หยุด  เพื่อหยุดการเลน
• ยอนกลับ  เพื่อยอนกลับ
• กรอเดินหนาอยางเร็ว  เพื่อกรอเดินหนาอยางเร็ว
• บันทึก  เพื่อบันทึกทันที
5 -  HOME
ใชเพื่อเปดหรือปดเมนูหนาแรก
6 -  EXIT
ใชเพื่อเปลี่ยนกลับไปดูทีวี
7 -  OPTIONS
ในการเปดหรือปดเมนูตัวเลือก
3 -  Ambilight
ใชเพื่อเลือกการตั้งคา Ambilight
8 - ปุม OK
ใชเพื่อยืนยันการเลือกหรือการตั้งคา
4 -  TV GUIDE
ใชเพื่อเปดหรือปดคูมือทีวี
9 - ปุม ลูกศร / นาวิเกต
ใชเลื่อนดูขึ้น, ลง, ซาย หรือขวา
5 -  การตั้งคา
ใชเพื่อเปดเมนู ตั้งคา
10 -  MULTIVIEW
ใชเพื่อเปดหนาจอขนาดเล็กเพิ่มเติม
6 -  รูปแบบภาพ
ใชเพื่อเปดหรือปดเมนูรูปแบบไฟลภาพ
7 -  SOURCES
ใชเพื่อเปดหรือปดเมนู แหลงสัญญาณ
ซึ่งแสดงรายการอุปกรณที่เชื่อมตอ
ดานลาง
8 -  SEARCH
ใชเพื่อเปดหนาการคนหาที่นิยมใชกันมากที่สุด
กลาง
1 -  ระดับเสียง
ใชปรับระดับเสียง
2 - ปุมตัวเลข และ ปุมกดตัวอักษร
ใชเลือกชองทีวีไดโดยตรง หรือปอนขอความ
3 - SUBTITLE
21
ในการเปด เปด บทบรรยายหรืออัตโนมัติ
การเขียนขอความ
4 -  LIST
ใชเพื่อเปดหรือปดรายการชอง
ดวยแปนพิมพที่อยูดานหลังรีโมทคอนโทรล
คุณจะสามารถปอนขอความใดๆ
ก็ไดลงในฟลดขอความบนหนาจอ
เพียงหันดานแปนพิมพขึ้นเพื่อเปดใชงานปุมตางๆ บนแปนพิมพ
ถือรีโมทคอนโทรลดวยสองมือและพิมพดวยนิ้วหัวแมมือทั้งสองข
าง
5 -  ชอง
ใชเพื่อเปลี่ยนไปยังชองถัดไปหรือกอนหนาในรายการชอง
ใชเพื่อเปดหนาถัดไปหรือกอนหนาในขอความ
หรือเริ่มตอนถัดไปหรือกอนหนาในดิสก
6 -  ปดเสียง
ใชปดเสียงหรือเปดเสียงอีกครั้ง
7 - TEXT
ใชเพื่อเปดหรือปดขอความ / เทเลเท็กซ
6.2
แปนพิมพ
ภาพรวม
ปอนขอความ
• ใชเพื่อปอนขอความในฟลดขอความบนหนาจอ
เลือกฟลดขอความและเริ่มพิมพ กด OK เพื่อยืนยันขอความ
ตัวอักษรตัวพิมพใหญและตัวอักษรตัวพิมพเล็ก
• หากตองการพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญ ใหกดปุม  (Shift)
กอนที่จะพิมพตัวอักษร
• หากตองการพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญตอเนื่องกันหลายตัว
ใหกดปุม  คางไวขณะพิมพ
• หากตองการพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญอยางตอเนื่อง ใหกดปุม
 เปนเวลา 2
วินาทีเพื่อเปลี่ยนแปนพิมพเปนโหมดตัวอักษรตัวพิมพใหญ
• หากตองการเปลี่ยนออกจากโหมดตัวอักษรตัวพิมพใหญ
ใหกดปุม  อีกครั้ง หากไมไดกดปุมเปนเวลา 20 วินาที
โหมดตัวอักษรตัวพิมพใหญจะปดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้
หากคุณกดปุมแกไขอื่นๆ เชน Fn หรือ Ω
คุณจะเปลี่ยนออกจากโหมดตัวอักษรตัวพิมพใหญ
1 - ตัวอักษรแบบ Qwerty / Azerty
ตำแหนงของตัวอักษรหากตั้งคาแบบแปนพิมพเปน Azerty
2 -  Shift
ใชเพื่อพิมพตัวอักษรตัวพิมพใหญ
3 - Ω อักขระพิเศษ
ใชเพื่อเปดแปนพิมพบนหนาจอเพื่อเลือกตัวอักษรหรือสัญลักษณ
Accent
4 - ปุม Fn
ใชเพื่อพิมพตัวเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอน
หมายเลขและเครื่องหมายวรรคตอน
5 -  สเปซบาร
• หากตองการพิมพหมายเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอน
ใหกดปุม Fn
กอนที่จะพิมพหมายเลขหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่คุณตองการ
คุณสามารถเปดหรือปดโหมด Fn
ไดเชนเดียวกับโหมดตัวพิมพใหญ
6 - การนาวิเกต และ OK
7 -  Backspace
หากตองการลบตัวอักษรที่อยูดานหนาเคอรเซอรขอความ
อินเตอรเน็ต
• คุณสามารถใชปุม Fn เพื่อปอนr www. หรือ .com
8 -  แชรสิ่งนี้
ใชเพื่อแชรสิ่งที่คุณกำลังดูอยูในขณะนั้นแบบออนไลน
22
6.4
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ Accent
การจับคูกับทีวี
ตัวอักษรหรือสัญลักษณ Accent
ไมมีบนแปนพิมพรีโมทคอนโทรลโดยตรง
หากตองการพิมพตัวอักษรดังกลาว
คุณสามารถเปดแปนพิมพบนหนาจอ
รีโมทคอนโทรลนี้จะใชความถี่วิทยุ (RF) ในการสงคำสั่งไปยังทีวี
ตรงกันขามกับรีโมทคอนโทรลที่ใชสัญญาณอินฟราเรด
ดวยรีโมทคอนโทรลนี้ คุณสามารถสงคำสั่งตางๆ
ไดโดยไมตองชี้รีโมทหาทีวี
หากตองการเปดแปนพิมพบนหนาจอ ใหกด Ω
ในแปนพิมพบนหนาจอ
คุณสามารถเลื่อนดูไปยังตัวอักษรที่คุณตองการได
สลับการจัดวางของแปนพิมพดวยปุมสี กด OK เพื่อปอนตัวอักษร
แปนพิมพบนหนาจอจะหายไปเมื่อคุณกดตัวอักษรบนแปนพิมพรีโ
มทคอนโทรล
ทีวีจะแจงใหคุณทราบเมื่อพลังงานของแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโท
รลใกลหมด
การจับคูรีโมทคอนโทรล
แปนพิมพ Qwerty และ Azerty
เพื่อใหรีโมทคอนโทรลสามารถสื่อสารกับทีวีได
ทั้งทีวีและรีโมทคอนโทรลควรจับคูกันและกัน หลังจากที่จับคูแลว
คุณจะไมสามารถใชรีโมทคอนโทรลในการควบคุมทีวีเครื่องอื่นไ
ดอีก
เมื่อคุณเริ่มตนการติดตั้งทีวีครั้งแรก ทีวีจะแนะนำใหคุณกดปุม
ตกลง และในการทำเชนนั้น จะถือวาการจับคูเสร็จสิ้น
เมื่อคุณปดทีวี การจับคูจะถูกจัดเก็บไว
คุณสามารถจับคูรีโมทคอนโทรลกับทีวีนี้ไดสูงสุด 5 อัน
ผังมาตรฐานของแปนพิมพรีโมทคอนโทรลคือ QWERTY
การจับคูอีกครั้ง
แปนพิมพ Azerty
คุณสามารถจับคูรีโมทคอนโทรลอีกอันหนึ่งกับทีวีเครื่องนี้ได
วิธีการจับคูรีโมทคอนโทรลจะแตกตางกันสำหรับรีโมทคอนโทรล
ที่จับคูกับทีวีเครื่องอื่นอยูแลว
เมื่อเปรียบเทียบกับรีโมทคอนโทรลที่ยังไมไดจับคู
นอกจากนี้ คุณสามารถปอนตัวอักษรพิเศษดวยปุมกด
SMS/ขอความ รีโมทคอนโทรล
ที่อยูดานหนาของรีโมทคอนโทรลไดอีกดวย
คุณสามารถตั้งคาแปนพิมพรีโมทคอนโทรลเปน Azerty
โดยตัวอักษร Azerty จะแสดงที่ดานบนขวาของปุมที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภูมิภาคของคุณ
หากตองการตั้งคาผังแปนพิมพเปน Azerty, . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
แปนพิมพรีโมทคอนโทรล
3 - เลือก Azerty หรือ Qwerty
• รีโมทคอนโทรลมีการจับคูกับทีวีเครื่องอื่นแลว
หากตองการจับคู ใหถือรีโมทคอนโทรลไวใกลๆ กับโลโก
Philips (ประมาณ 10 ซม.) และกดปุม  สีแดงและ 
สีน้ำเงินพรอมกัน จะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อการจับคูสำเร็จ
• รีโมทคอนโทรลยังไมเคยมีการจับคู
หากตองการจับคู ใหถือรีโมทคอนโทรลไวใกลๆ กับโลโก
Philips (ประมาณ 10 ซม.) และกด OK
จะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อการจับคูสำเร็จ
6.3
สำหรับรานคาปลีก
เซนเซอร IR
หากตองการจับคูกับทีวีเครื่องใหมที่ยังไมไดจับคูกับรีโมทคอนโท
รลซึ่งจับคูกับทีวีเครื่องอื่นอยูแลว ใหถือรีโมทคอนโทรลไวใกลๆ
กับโลโก Philips (ประมาณ 10 ซม.) และกดปุม 
สีแดงและ  สีน้ำเงินพรอมกัน
จะมีขอความปรากฏขึ้นเมื่อการจับคูสำเร็จ
รีโมทคอนโทรลของทีวีจะใช RF (ความถี่วิทยุ)
ในการสงคำสั่งไปยังทีวี ดวย RF
คุณจะไมจำเปนตองชี้รีโมทคอนโทรลหาทีวี
อยางไรก็ตาม ทีวีก็สามารถรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลที่ใช IR
(อินฟราเรด) ในการสงคำสั่งไดดวย
หากคุณใชรีโมทคอนโทรลในลักษณะดังกลาว
โปรดตรวจสอบใหแนใจเสมอวาคุณไดชี้รีโมทคอนโทรลหา
เซนเซอรอินฟราเรด ที่บริเวณดานหนาของทีวี
หมายเหตุ:
หากยังไมสามารถจับคูรีโมทคอนโทรลกับทีวีได ใหกด  >
ตั้งคา > การตั้งคาทีวี> การตั้งคาทั่วไป > ติดตั้งทีวีใหม
แลวทำตามขั้นตอนการจับคูอีกครั้ง
6.5
แบตเตอรี่
หากทีวีไมตอบสนองตอการกดปุมบนรีโมทคอนโทรล
แสดงวาแบตเตอรี่อาจหมด
หากตองการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ใหเปดฝาชองใสแบตเตอรี่ที่ดานแปนพิมพของรีโมทคอนโทรล
1 - เลื่อนฝาครอบแบตเตอรี่ในทิศทางที่ลูกศรแสดง
23
2
- เปลี่ยนแบตเตอรี่เกาออกและใสแบตเตอรี่ชนิด AAA-R03-1.5V
2 กอน ตรวจสอบใหแนใจวาใสแบตเตอรี่ถูกตองตามตำแหนงขั้ว
+ และ 3
ใสฝาครอบแบตเตอรี่ใหเขาที่และเลื่อนกลับจนกระทั่งมีเสียงคลิก
ถอดแบตเตอรี่ออกหากไมใชรีโมทคอนโทรลเปนเวลานาน
ทิ้งแบตเตอรี่เกาของคุณอยางปลอดภัยตามขอกำหนดเมื่อหมดอา
ยุการใชงาน
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา
หมดอายุการใชงาน
6.6
การทำความสะอาด
รีโมทคอนโทรลทำดวยวัสดุเคลือบผิวที่ทนตอการขีดขวน
ในการทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล ใหใชผานุมหมาดๆ
หามใชสาร เชน แอลกอฮอล สารเคมี
หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบาน
ทำความสะอาดรีโมทคอนโทรล
24
7
รายการสถานี
ชองทีวี
ชองโปรด
7.1
คุณสามารถสรางรายการชองโปรดที่จะมีเฉพาะชองที่คุณตองกา
รดูเทานั้น เมื่อเลือกรายการชองโปรด
คุณจะเห็นเฉพาะชองรายการโปรดเมื่อคุณเปลี่ยนชองตางๆ
การชมชองทีวี
สรางรายการชองโปรด
1 - ในขณะที่ดูชองทีวี ใหกด  LIST เพื่อเปดรายการชอง
2 - เลือก ทั้งหมด เพื่อดูชองทั้งหมด
3 - เลือกชอง และกด  เพื่อทำเครื่องหมายเปนชองโปรด
4 - ชองที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายดวย 
5 - เพื่อสิ้นสุดการดำเนินการ ใหกด 
ชองจะถูกเพิ่มลงในรายการโปรด
การเปลี่ยนชอง
หากตองการดูทีวีชองตางๆ ใหกด 
ทีวีจะจูนไปยังชองทีวีที่คุณดูลาสุด
หรือ สามารถกด  เพื่อเปดเมนูหนาหลักและเลือก ดูทีวี และกด
OK
หากตองการลบชองออกจากรายการโปรด ใหเลือกชองดวย 
จากนั้นกด 
อีกครั้งเพื่อยกเลิกการทำเครื่องหมายเปนรายการโปรด
เรียงลำดับใหม
คุณสามารถเรียงลำดับ
จัดตำแหนงชองในรายการชองโปรดไดใหม
1 - ในรายการ รายการโปรด
เลื่อนแถบสีไปที่ชองที่คุณตองการจัดตำแหนง
2 - กด 
3 - เลือกชองที่จะเรียงลำดับใหม และกด OK
4 - กด ปุมนาวิเกต
เพื่อเลื่อนชองที่ไฮไลทไปยังตำแหนงอื่นและกด OK
5 - เมื่อเสร็จสิ้น ใหกด EXIT เพื่อออกจากรายการชองโปรด
หากตองการเปลี่ยนชอง ใหกด   หรือ  
หากคุณรูหมายเลขชอง ใหพิมพดวยปุมตัวเลข กด OK
หลังจากที่คุณพิมพหมายเลขเสร็จแลวเพื่อเปลี่ยนชอง
หากตองการสลับกลับไปยังชองที่จูนไวกอนหนา ใหกด 
หากตองการสลับไปยังชองที่อยูในรายการชอง
คุณสามารถไฮไลทชองอื่นและดำเนินการเชนเดียวกัน
ในขณะที่ดูชองทีวี ใหกด  LIST เพื่อเปดรายการชอง
มุมมองรายการชอง
ในรายการชอง
คุณสามารถคนหาชองทีวีและวิทยุที่ติดตั้งไวทั้งหมดได
ถัดจากรายการชอง ทั้งหมด จะมีชองที่ติดตั้งไวทั้งหมด
คุณสามารถตั้งคารายการ รายการโปรด
ดูสถานี วิทยุ ที่ติดตั้งไวทีละชอง
หรือคนหาชองที่เพิ่งเพิ่มใหมไดใน ใหม
รายการชองจะมีหลายหนาที่มีชอง
หากตองการดูหนาถัดไปหรือกอนหนา ใหกด   หรือ  
หากตองการปดรายการชองโดยไมเปลี่ยนชอง ใหกด 
LIST อีกครั้ง
โลโกชอง
ในบางประเทศ ทีวีจะสามารถแสดงโลโกได
หากคุณไมตองการใหปรากฏโลโกเหลานี้ คุณสามารถปดได
หากตองการปด โลโกชอง . . .
ชองวิทยุ
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2
- เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > โลโกชอง และกด OK
3 - เลือก ปด และกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากมีการกระจายเสียงระบบดิจิตอล
สถานีวิทยุดิจิตอลจะถูกติดตั้งระหวางการติดตั้ง
การเปลี่ยนชองวิทยุทำเชนเดียวกับการเปลี่ยนชองทีวี
25
3 - ปอนรหัสปองกันเด็กที่เปนตัวเลข 4 หลักและยืนยัน
ถึงตอนนี้คุณจะสามารถตั้งระดับอายุได
4 - ตั้งคาอายุและกด OK
5 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
เปลี่ยนชื่อชอง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชองในรายการสถานีได
1 - เลือกชองที่คุณตองการเปลี่ยนชื่อในรายการชองใดชองหนึ่ง
2 - เลือกชองเพื่อเปลี่ยนชื่อ
3 - กด 
คุณสามารถปอนขอความดวยแปนพิมพรีโมทคอนโทรล
หรือเปดแปนพิมพบนหนาจอ
หากตองการปดการจัดอันดับของผูปกครอง ใหเลือก ไมมี
เปนการตั้งคาอายุ
ทีวีจะถามถึงรหัสเพื่อปลดล็อคโปรแกรม
สำหรับบางสถานีถายทอด / ผูใหบริการ
ทีวีจะล็อคโปรแกรมที่มีระดับสูงกวาเทานั้น
เมื่อใชงานแปนพิมพบนหนาจอ
• หากตองการเปดแปนพิมพบนหนาจอ
ใหวางเคอรเซอรในฟลดขอความชื่อ และกด ตกลง
• หากตองการลบตัวอักษรที่อยูดานหนาเคอรเซอร ใหกด 
Backspace
• หากตองการปอนตัวอักษร
ใหเลือกตัวอักษรดวยปุมลูกศรและกด ตกลง
• หากตองการเลือกตัวอักษรตัวพิมพใหญ ใหกด 
• หากตองการเลือกตัวเลขหรืออักขระพิเศษ ใหกด 
• เมื่อคุณพรอมแลว ใหกด  เพื่อปดแปนพิมพบนหนาจอ
• หากตองการสิ้นสุดการเปลี่ยนชื่อ ใหเลือก เสร็จ และกด OK
ตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสล็อค
หากตองการตั้งรหัสล็อคหรือเปลี่ยนรหัสปจจุบัน . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก ตั้งคาชอง > ระบบปองกันเด็ก > เปลี่ยนรหัส
และกด OK
3 - หากตั้งรหัสไวแลว ใหปอนรหัสปองกันเด็กปจจุบัน
จากนั้นปอนรหัสใหมสองครั้ง
รหัสใหมจะถูกตั้งคา
หากลืมรหัส
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชแปนพิมพ
ใหกด  คำหลัก และคนหา รีโมทคอนโทรล, แปนพิมพ
หากคุณลืมรหัสสำหรับการปลดล็อค
ใหติดตอฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ
ดูหมายเลขโทรศัพทไดที่เอกสารที่มาพรอมกับทีวี หรือไปที่
www.philips.com/support
การล็อคแชนเนล
เพื่อปองกันไมใหเด็ก ดูชองหรือโปรแกรม
คุณสามารถล็อคชองหรือล็อคโปรแกรมที่จำกัดอายุได
ตัวเลือกสำหรับชอง
การล็อคแชนเนล
ในขณะที่ดูชอง คุณอาจสามารถใชงานบางตัวเลือกได
ทั้งนี้ขึ้นอยูประเภทของชอง (อะนาล็อกหรือดิจิตอล)
ที่คุณกำลังดูอยู หรือขึ้นอยูกับการตั้งคาทีวีที่คุณตั้งไว
คุณสามารถล็อคชองเพื่อปองกันไมใหเด็กดูได
หากตองการดูชองที่ล็อคไว คุณจะตองปอนรหัสปองกันเด็ก
คุณไมสามารถล็อคโปรแกรมที่มาจากอุปกรณเชื่อมตอได
เปดเมนูตัวเลือก
หากตองการล็อคชอง . . .
ขณะดูชองใดชองหนึ่ง ใหกด OPTIONS
1 - ในขณะที่ดูชองทีวี ใหกด  LIST เพื่อเปด รายการชอง
2 - ในรายการใดๆ ใหเลือกชองที่คุณตองการล็อค
3 - กด OPTIONS และเลือก ล็อคชอง ในรายการชอง
ชองที่ล็อคจะถูกทำเครื่องหมายดวยเครื่องหมายล็อค 
หากตองการปลดล็อคชอง ใหเลือกชองที่ถูกล็อคในรายการชอง
กด OPTIONS และเลือก ปลดล็อคชอง
คุณจะตองปอนรหัสปองกันเด็ก
การจัดอันดับของผูปกครอง
หากตองการปองกันไมใหเด็กดูโปรแกรมที่ไมเหมาะกับอายุ
คุณสามารถใช ระดับอายุ ได
การเขาใชทั่วไป
สถานีถายทอดดิจิตอลบางสถานีมีการจัดระดับโปรแกรมของตน เ
มื่อระดับอายุของโปรแกรมเทากับหรือสูงกวาอายุที่คุณตั้งไวเปนร
ะดับอายุสำหรับเด็ก โปรแกรมจะถูกล็อค
ในการดูโปแกรมที่ถูกล็อคไว คุณตองปอนรหัสการล็อค
การจัดระดับอายุโดยผูปกครอง จะถูกตั้งคาไวกับแชนเนลทั้งหมด
ในขณะที่เปดการเขาใชทั่วไปไว
คุณสามารถตั้งคาบางตัวเลือกสำหรับผูที่ระบบการไดยิน
และการมองเห็นบกพรองได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา การเขาใชทั่วไป
การเลือกวิดีโอ
หากตองการตั้งระดับอายุ . . .
ชองทีวีดิจิตอลสามารถสงสัญญาณวิดีโอไดมากกวาหนึ่งแบบ
(การออกอากาศแบบมัลติฟด) ตำแหนงกลองหรือองศาในมุมมอง
ที่แตกตางกันในเหตุการณเดียวกัน หรือโปรแกรมทีวีอื่นๆ
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง > ระบบปองกันเด็ก >
การจัดอันดับของผูปกครอง และกด OK
26
บนชองทีวีชองเดียว
ทีวีจะแสดงขอความหากมีชองทีวีใดที่มีสัญญาณเหลานี้
- Shift
- ซูม
- ยืด
- มาตรฐาน
- เลิกทำ
คำบรรยาย
เปดคำบรรยาย หรือ ปดคำบรรยาย ดวยตัวเลือกนี้ เลือก
อัตโนมัติ เพื่อแสดงบทบรรยายเฉพาะเมื่อมีการปดเสียงดวย 
ภาษาบทบรรยาย
ขอความ / เทเลเท็กซ
สำหรับการออกอากาศแบบดิจิตอล
คุณสามารถเลือกภาษาบทบรรยายที่มีชั่วคราวได
หากไมมีภาษาที่คุณตองการใหเลือก
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา คำบรรยาย
หนาเทเลเท็กซ
หากตองการเปดขอความ (เทเลเท็กซ) ขณะที่คุณดูชองทีวี
กด TEXT
หากตองการปดขอความ ใหกด TEXT อีกครั้ง
ภาษาเสียงพากย
สำหรับการออกอากาศแบบดิจิตอล
คุณสามารถเลือกภาษาของเสียงที่มีชั่วคราวได
หากไมมีภาษาที่คุณตองการใหเลือก
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา ภาษาเสียงพากย
การเลือกหนาขอความ
หากตองการเลือกหนา . . .
1 - ปอนหมายเลขหนาดวยปุมตัวเลข
2 - ใชปุมลูกศรในการเลื่อนดู
3 - กดปุมสีเพื่อเลือกรหัสสีตามดานลางของจอภาพ
คู I-II
หากสัญญาณเสียงมีภาษาเสียงพากยสองภาษา
แตมีหนึ่งภาษาหรือทั้งคูไมมีสัญลักษณบอกภาษา
จะสามารถใชงานตัวเลือกนี้ได
หนาขอความยอย
หมายเลขหนาขอความอาจจะมีอีกหลายหนายอยได หมายเลขห
นายอยจะปรากฏขึ้นบนแถบถัดจากหมายเลขหนาหลัก
หากตองการเลือกหนายอย ใหกด  หรือ 
แอปพลิเคชัน MHP
เปดหรือปดใชงานแอปพลิเคชัน MHP
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา MHP
หนาขอความแบบ T.O.P.
บางสถานีถายทอดนำเสนอขอความแบบ T.O.P.
หากตองการเปดหนาขอความแบบ T.O.P. ภายในขอความ
ใหกด OPTIONS และเลือก ภาพรวม T.O.P.
สถานะ
เลือก สถานะ เพื่อดูขอมูลทางเทคนิคบนชอง
(วาเปนอะนาล็อกหรือดิจิตอล)
หรืออุปกรณที่เชื่อมตอที่คุณกำลังดูอยู
ตัวเลือกขอความ
Share
ในขอความ ใหกด OPTIONS เพื่อเลือกตัวเลือกตอไปนี้ . . .
ใหผูใชไดบอกเลากิจกรรมของตนเองกับเครือขายสังคมของเขา
(เชน Twitter หรืออีเมล)
• แชหนา
เพื่อหยุดการหมุนเวียนของหนายอยอัตโนมัติ
• สองจอภาพ / เต็มจอ
เพื่อแสดงชองทีวีและขอความควบคูกันไป
• T.O.P. โดยรวม
เพื่อเปดขอความแบบ T.O.P.
• ขยาย
เพื่อขยายหนาขอความเพื่อการอานที่สะดวกสบาย
• เผย
เพื่อยกเลิกการซอนขอมูลในหนาที่ซอนไว
• หนายอยวงจร
เพื่อวนดูหนายอยเมื่อมีหนายอย
• ภาษา
เพื่อเปลี่ยนกลุมตัวอักษรที่ขอความใชในการแสดงอยางถูกตอง
• ขอความ 2.5
เพื่อเปดใชงานขอความ 2.5
เพื่อใหสีจำนวนมากกวาและใหภาพกราฟกที่ดีกวา
รูปแบบภาพ
หากแถบสีดำปรากฏขึ้นที่ดานบนและดานลาง
หรือทั้งสองดานของภาพ คุณสามารถปรับรูปแบบภาพ
เปนรูปแบบที่เต็มหนาจอได
หากตองการเปลี่ยนรูปแบบไฟลภาพ . . .
1 - ขณะดูชองทีวี ใหกด  เพื่อเปดเมนู รูปแบบภาพ
2 - เลือกรูปแบบจากรายการและกด OK
รูปแบบตอไปนี้สามารถใชไดตามภาพบนหนาจอ . . .
• พื้นฐาน
- เต็มหนาจอ
- พอดีหนาจอ
• ขั้นสูง
- การตั้งคาสุดทาย
27
ตั้งคาขอความ
บทบรรยายและภาษา
ภาษาขอความ
คำบรรยาย
การถายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีขอความภาษาตาง
ๆ มากมาย
หากตองการตั้งภาษาหลักและรองของขอความ . . .
เปดบทบรรยาย
หากตองการเปดเมนูบทบรรยาย ใหกด SUBTITLE
คุณสามารถตั้งคาบทบรรยายเปน เปด ปด หรือ อัตโนมัติ ได
หากตองการแสดงคำบรรยายขณะที่โปรแกรมที่ออกอากาศไมใช
ภาษาของคุณ โดยเปนภาษาที่คุณตั้งคาไวสำหรับทีวี ใหเลือก
อัตโนมัติ นอกจากนี้
การตั้งคานี้จะแสดงคำบรรยายเมื่อคุณปดเสียงดวย 
สำหรับชองอะนาล็อก บทบรรยายจะตองมาจากทาง ขอความ
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง > ภาษา
3 - เลือก เทเลเท็กซหลัก หรือ เทเลเท็กซรอง
4 - เลือกภาษาขอความที่ตองการ
5 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ขอความ 2.5
บทบรรยายสำหรับชองดิจิตอล
หากมี ขอความ 2.5
จะใหสีจำนวนมากกวาและใหภาพกราฟกที่ดีกวา ขอความ 2.5
จะถูกเปดใชงานตามการตั้งคามาตรฐานจากโรงงาน
หากตองการปดขอความ 2.5 . . .
ไมจำเปนตองตั้งคาบทบรรยายในขอความสำหรับชองดิจิตอล
ชองดิจิตอลสามารถแสดงภาษาบทบรรยายสำหรับโปรแกรมไดส
องถึงสามภาษา คุณตั้งคาภาษาบทบรรยายหลักและรองได
หากมีบทบรรยายในหนึ่งภาษาเหลานี้ ทีวีจะทำการแสดง
หากไมมีบทบรรยายในภาษาที่ตองการ
คุณสามารถเลือกบทบรรยายภาษาอื่นไดในกรณีที่มี
1 - กด TEXT
2 - ขณะดูเทเลเท็กซ ใหกด OPTIONS
3 - เลือก ขอความ 2.5 > ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการตั้งภาษาบทบรรยายหลักและรอง . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง และเลือก ภาษา >
ภาษา บทบรรยายหลักหรือ ภาษา บทบรรยายรอง และกด OK
3 - เลือกภาษา แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ภาษาเมนู
หากตองการเปลี่ยนภาษาของเมนูและขอความของทีวี . . .
1 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ภาษาเมนู
และกด OK
3 - เลือกภาษาที่คุณตองการ แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ ถาจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการเลือกภาษาบทบรรยายในขณะที่ไมมีภาษาที่คุณตอง
การอยูเลย . . .
1 - กด OPTIONS
2 - เลือก ภาษาบทบรรยาย และเลือกภาษาที่คุณตองการชั่วคราว
และกด OK
บทบรรยายสำหรับชองอะนาล็อก
ภาษาเสียงพากย
สำหรับชองอะนาล็อก คุณจะตองทำใหบทบรรยายพรอมใชงานส
ำหรับแตละชองดวยตัวเอง
หากชองทีวีมีระบบกระจายเสียงสองภาษาหรือหลายภาษา
คุณสามารถเลือกภาษาเสียงพากยที่ตองการได
1 - เปลี่ยนไปที่ชองและกด TEXT เพื่อเปดขอความ
2 - ใสหมายเลขหนาสำหรับบทบรรยาย โดยปกติมักจะเปน 888
3 - กด TEXT อีกครั้งเพื่อปดขอความ
หากคุณเลือก เปด ไวในเมนูบทบรรยายขณะที่ดูชองอะนาล็อกนี้
บทบรรยายจะปรากฏขึ้นในกรณีที่มี
หากตองการทราบวาชองเปนแบบอะนาล็อกหรือดิจิตอล
ใหเปลี่ยนไปที่ชองและเปด สถานะ ในเมนู ตัวเลือก
1 - ขณะที่คุณดูทีวี ใหกด OPTIONS
2 - สำหรับชองดิจิตอล ใหเลือก ภาษาเสียงพากย
สำหรับชองอะนาล็อก ใหเลือก ทางเลือกเสียง
กด OK เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
3 - เลือกจากภาษาที่มี จากนั้นกด OK
หมายเหตุ:
หากคุณเลือก ทางเลือกเสียง สำหรับชองอะนาล็อก
ใหเลือกระหวาง:
ภาษาเสียงพากย
• หลัก: ภาษาเสียงพากยหลัก หรือ
• SAP: ภาษาเสียงพากยรอง
ชองทีวีดิจิตอลสามารถออกอากาศเสียงในสองถึงสามภาษาพูดส
ำหรับหนึ่งโปรแกรมได
คุณสามารถตั้งคาภาษาเสียงหลักและรองได
หากมีเสียงในหนึ่งภาษาเหลานี้อยู ทีวีจะเปลี่ยนไปใชเสียงนี้
หากไมมีเสียงในภาษาที่ตองการ
คุณสามารถเลือกบทบรรยายภาษาอื่นไดในกรณีที่มี
หากตองการตั้งภาษาของเสียงหลักและรอง . . .
28
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง และเลือก ภาษา > ภาษา เสียงหลัก หรือ
ภาษา เสียงรอง และกด OK
3 - เลือกภาษา แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
คุณสามารถใชปุมลูกศรและปุมสี ปุมหมายเลขและปุม 
เพื่อเลื่อนดูหนา iTV
คุณสามารถใชปุม  (เลน),  (หยุดชั่วคราว) และ  (หยุด)
เพื่อดูวิดีโอในหนา iTV
การปดหนา iTV
หากตองการเลือกภาษาของเสียงในขณะที่ไมมีภาษาของเสียงที่
คุณตองการอยู . . .
หนา iTV สวนใหญจะบอกคุณวาปุมใด ที่ใชในการปด
ในการบังคับให iTV ปด ใหเปลี่ยนเปนแชนเนลทีวีถัดไป
และเปลี่ยนกลับ
1 - กด OPTIONS
2 - เลือก ภาษาเสียงพากย
และเลือกภาษาของเสียงที่คุณตองการชั่วคราว และกด OK
ภาษาของเสียงสำหรับผูที่ระบบการไดยินและการมองเห็นบกพรอ
เกี่ยวกับอินเตอรแอคทีฟทีวี
ง
ดวยอินเตอรแอคทีฟทีวี สถานีถายทอดดิจิตอลบางสถานีจะผนวก
โปรแกรมทีวีปกติเขากับหนาขอมูลหรือความบันเทิง
ชองทีวีดิจิตอลบางชองกระจายเสียงระบบเสียงและบทบรรยายพิเ
ศษที่ปรับใหเหมาะสมกับผูระบบการไดยินหรือการมองเห็นบกพร
อง
หมายเหตุ:
• คุณไมสามารถดาวนโหลดไฟลลงในทีวีของคุณดวยคุณสมบัติ
นี้ได
• โปรแกรม โฆษณา และคุณสมบัติตางๆ
ของทีวีบางรายการจะไมมีขอมูลคำบรรยาย
• คุณไมสามารถตอบสนองกับเนื้อหาดิจิตอลได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลักและคนหา การเขาใชทั่วไป
ภาษาเมนู
หากตองการเปลี่ยนภาษาของเมนูและขอความของทีวี . . .
เขาชมเว็บไซตอินเตอรเน็ตของสถานีถายทอดสำหรับขอมูลเพิ่มเ
ติม
1 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ภาษาเมนู และกด
OK
3 - เลือกภาษาที่คุณตองการ และกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ ถาจำเปน เพื่อปดเมนู
7.2
อินเตอรแอคทีฟทีวี
การติดตั้งชองสถานี
เกี่ยวกับ iTV
อัพเดตชอง
ดวยอินเตอรแอคทีฟทีวี สถานีถายทอดดิจิตอลบางสถานีผนวกโ
ปรแกรมทีวีปกติเขากับหนาขอมูลหรือความบันเทิง ในบางหนา
คุณสามารถตอบสนองกับโปรแกรมหรือการโหวต
ทำการเลือกซื้อแบบออนไลนหรือชำระเงินสำหรับโปรแกรมแบบ
Video-On-Demand ได
การอัพเดตอัตโนมัติ
หากคุณรับชองดิจิตอล คุณสามารถตั้งคาทีวีใหอัพเดตชองใหมๆ
ลงในรายการไดโดยอัตโนมัติ
หรือคุณสามารถเริ่มตนการอัพเดตชองดวยตัวเองก็ได
MHEG, . . .
อัพเดตชองอัตโนมัติ
สถานีถายทอดจะใชระบบอินเตอรแอคทีฟทีวีที่หลากหลาย : iTV
(อินเตอรแอคทีฟทีวี - MHEG) ในบางครั้ง
อินเตอรแอคทีฟทีวีจะถูกเรียกวาขอความดิจิตอลหรือปุมสีแดง
(Red Button) โดยแตละระบบจะแตกตางกันอยางชัดเจน
วันละหนึ่งครั้ง ที่เวลา 6.00 น.
ทีวีจะทำการอัพเดตและจัดเก็บชองใหมๆ ชองใหมๆ
จะถูกจัดเก็บไวในรายการชองทั้งหมด
แตจะอยูในรายการชองใหมดวย
ชองที่ไมมีสัญญาณจะถูกลบออก
หากทีวีพบชองใหมหรืออัพเดตหรือลบชองออก
จะมีขอความปรากฏขณะทีวีเริ่มทำงาน
ทีวีจะตองอยูในโหมดสแตนดบายถึงจะสามารถอัพเดตชองตางๆ
ไดโดยอัตโนมัติ
เขาชมเว็บไซตอินเตอรเน็ตของสถานีถายทอดสำหรับขอมูลเพิ่มเ
ติม
ใช iTV
หากตองการปดขอความขณะเริ่มทำงาน . . .
การเปดหนา iTV
ชองสวนใหญที่นำเสนอ iTV จะเชิญชวนใหคุณกดปุม 
หรือปุม OK เพื่อเปดโปรแกรมอินเตอรแอคทีฟ
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง และกด OK
3 - เลือก การติดตั้งชอง > ขอความการอัพเดตชอง > OK
การเลื่อนดูหนา iTV
หากตองการปดการอัพเดตชองอัตโนมัติ . . .
29
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง และกด OK
3 - เลือก การติดตั้งชอง > อัพเดตชองอัตโนมัติ > ปด และกด
OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
การตั้งคาจากโรงงาน และกด OK
3 - กด OK เพื่อยืนยัน
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
เริ่มการอัพเดต
หากตองการเริ่มตนการอัพเดตดวยตัวเอง . . .
คัดลอกรายการสถานี
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก คนหาชอง และกด OK
3 - เลือก อัพเดตชอง และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ
การอัพเดตอาจใชเวลาสองถึงสามนาที
ขอมูลเบื้องตน
คัดลอกรายการสถานี
มีไวสำหรับผูจัดจำหนายและผูใชที่มีความชำนาญ
ในแตละประเทศ
การอัพเดตชองอัตโนมัติจะเกิดขึ้นในระหวางการดูทีวี
หรือชวงเวลาที่ทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย
ดวย คัดลอกรายการชอง
คุณสามารถคัดลอกชองที่ติดตั้งไวจากทีวีเครื่องหนึ่งไปยังทีวี
Philips อีกเครื่องหนึ่งที่อยูในชวงรุนเดียวกันได
ดวยการคัดลอกรายการสถานี
คุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการคนหาชองที่ตองใชเวลานานได
โดยการอัพโหลดรายการชองที่กำหนดไวลวงหนาเขาไปในทีวี
ใชแฟลชไดรฟ USB ที่มีพื้นที่อยางนอย 1 GB
ชองใหม
ชองใหมที่ถูกเพิ่มดวยการอัพเดตชองอัตโนมัติจะสามารถพบไดอ
ยางงายดายในรายการชอง ใหม
ชองใหมเดียวกันนี้จะถูกจัดเก็บไวในรายการชอง ทั้งหมด หรือ
วิทยุ ดวย
เงื่อนไข
• ทีวีทั้งสองตองเปนรุนจากปเดียวกัน
• ทีวีทั้งสองเครื่องจะตองมีประเภทฮารดแวรที่เหมือนกัน ตรวจสอ
บประเภทฮารดแวรบนแผนปายประเภททีวีที่ดานหลังของทีวี
โดยปกติจะระบุไวเปน Q . . . LA
• ทีวีทั้งสองเครื่องตองมีเวอรชันซอฟตแวรที่ใชงานรวมกันได
ชองใหมจะถูกเก็บไวในรายการชอง ใหม ตราบใดที่คุณยังไมทำ
เครื่องหมายเปนรายการโปรดหรือทำการจูน
เวอรชันปจจุบัน
ติดตั้งชองใหม
คุณสามารถคนหาและติดตั้งชองใหม
โดยไมเปลี่ยนแปลงการตั้งคาอื่นๆ บนทีวี
หรือคุณสามารถทำการติดตั้งทีวีใหมโดยสมบูรณก็ได
ขอมูลซอฟตแวรปจจุบัน ใน  > ตั้งคา > ตั้งคาซอฟตแวร
หากมีการตั้งรหัสปองกันเด็ก
คุณจะตองใสรหัสนี้กอนที่จะติดตั้งชองใหมได
คัดลอกรายการชอง
ติดตั้งชองใหม
หากตองการคัดลอกรายการชอง . . .
หากตองการ ติดตั้งชองใหม เทานั้น . . .
1 - เปดสวิตชทีวีซึ่งมีชองที่ติดตั้ง
แลวเสียบอุปกรณหนวยความจำ USB
2 - กด  แลวเลือก ตั้งคา แลวกด OK
3 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > คัดลอกรายการชอง
> คัดลอกไปยัง USB และกด OK
หากตองการคัดลอกรายการชองจากทีวีนี้ คุณอาจถูกรองขอใหใ
สรหัสปองกันเด็กที่คุณตั้งไวในระหวางการติดตั้ง
4 - เมื่อเสร็จสิ้นการคัดลอก ใหถอดอุปกรณหนวยความจำ USB
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก คนหาชอง > ติดตั้งชองใหม และกด OK
3 - เลือกประเทศที่คุณติดตั้งทีวี
4 - เลือก เสาอากาศ (DVB-T) หรือ สายเคเบิล (DVB-C)
การคนหาชองอาจใชเวลาสองถึงสามนาที
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ
การติดตั้งแบบเต็มรูปแบบ
คุณสามารถอัพโหลดรายการชองที่คัดลอกไวไปที่ทีวี Philips
เครื่องอื่น
หากตองการทำซ้ำการติดตั้งทีวีโดยสมบูรณ . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ติดตั้งทีวีใหม และกด
OK การติดตั้งอาจใชเวลาสองถึงสามนาที
ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอ
อัปโหลดรายการชอง
การตั้งคาตามแบบโรงงาน
อัพโหลดรายการชองที่คัดลอกไว
การตั้งคาจากโรงงานจะตั้งคาทีวีกลับเปนการตั้งคาทีวีดั้งเดิม
ในสวนของภาพ และเสียง
หากตองการเปลี่ยนกลับเปนการตั้งคาดั้งเดิมจากโรงงาน . . .
ขึ้นอยูกับวาทีวีของคุณมีการติดตั้งไวแลวหรือยัง
คุณจะตองใชวิธีการที่แตกตางกันในการอัพโหลดรายการชอง
ไปยังทีวีที่ยังไมมีการติดตั้ง
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
30
1 - เสียบปลั๊กไฟเพื่อเริ่มการติดตั้งและเลือกภาษาและประเทศ
คุณสามารถขามการคนหาชองเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง
2 - เสียบอุปกรณหนวยความจำ USB
ที่มีรายการชองของทีวีเครื่องอื่น
3 - หากตองการเริ่มตนการอัพโหลดรายการชอง ใหกด 
และเลือก ตั้งคา และกด OK
4 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > คัดลอกรายการชอง
> คัดลอกไปยังทีวี และกด OK
คุณอาจตองใสรหัสปองกันเด็กของทีวีเครื่องนี้
5
ทีวีจะแจงเตือนหากรายการชองคัดลอกไปที่ทีวีเสร็จสมบูรณแลว
ใหถอดอุปกรณหนวยความจำ USB
ทั้งหมดจะถูกตั้งคาเปนอัตโนมัติ
หากผูใหบริการ DVB-C ของคุณ กำหนดคา DVB-C, ID
เครือขาย หรือความถี่เครือขายเฉพาะเอาไว
ใหปอนคาเหลานี้เมื่อทีวีสอบถามในระหวางการติดตั้ง
อาจจำเปนตองปรับแตงการสแกน
(สแกนสมบูรณหรือสแกนดวน)
หรือใสการจัดอันดับสัญลักษณเฉพาะในเมนู การตั้งคา
ในระหวางการติดตั้ง หากตองการตั้งคา การจัดอันดับสัญลักษณ
ใหตั้งคาการจัดอันดับสัญลักษณเปน กำหนดเอง กอน
หมายเลขชองที่ขัดแยง
ในบางประเทศ ชองทีวีที่แตกตางกัน (ผูออกอากาศ)
อาจมีการใชหมายเลขชองเดียวกัน ในระหวางที่ทำการติดตั้ง
ทีวีจะแสดงรายการหมายเลขชองที่ขัดแยง คุณจะตองเลือกชองที
วีที่คุณตองการติดตั้งบนหมายเลขชองที่มีชองทีวีมากกวาหนึ่งชอ
ง
ไปที่ทีวีที่ไดรับการติดตั้งแลว
1 - ตรวจสอบการตั้งคาประเทศของทีวี
(ในการตรวจสอบการตั้งคานี้ ใหกด  และเลือก ตั้งคา
และกด OK เลือก คนหาชอง > ติดตั้งชองใหม และกด OK กด
 และตามดวย ยกเลิก เพื่อออกจากการคนหาชอง)
หากประเทศถูกตอง ใหดำเนินการตอในขั้นตอนที่ 2
หากประเทศไมถูกตอง คุณจะตองเริ่มตนการติดตั้งใหม
หากตองการเริ่มตนการติดตั้งใหม ใหกด  และเลือก ตั้งคา
และกด OK เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป >
ติดตั้งทีวีใหม > OK เลือกประเทศที่ถูกตองและขาม คนหาชอง
สิ้นสุดการติดตั้ง เมื่อเสร็จสิ้น ใหดำเนินการตอในขั้นตอนที่ 2
2 - เสียบอุปกรณหนวยความจำ USB
ที่มีรายการชองของทีวีเครื่องอื่น
3 - หากตองการเริ่มตนการอัพโหลดรายการชอง
ใหกด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
4 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > คัดลอกรายการชอง
> คัดลอกไปยังทีวี และกด OK
คุณอาจตองใสรหัสปองกันเด็กของทีวีเครื่องนี้
5
ทีวีจะแจงเตือนหากรายการชองคัดลอกไปที่ทีวีเสร็จสมบูรณแลว
ใหถอดอุปกรณหนวยความจำ USB
DVB-T + DVB-C
หากคุณใชอินพุตเสาอากาศ DVB-T และอินพุต DVB-C ดวย
คุณสามารถตั้งคาทีวีของคุณสำหรับทั้ง DVB-T และ DVB-C
ติดตั้งหนึ่งระบบ ตามดวยอีกหนึ่งระบบที่มีการตั้งคาที่จำเปน
หลังจากที่ติดตั้งแตละระบบแลว
คุณจะตองเปดสัญญาณอินพุตการเชื่อมตอ เสาอากาศ
ที่ดานหลังของทีวี และตั้งคาทีวีในระบบที่เหมาะสม
เพื่อดูชองที่ติดตั้งไวบนทีวี
หากตองการเลือกการตั้งคา DVB-T หรือ DVB-C
โปรดดูดานบน
การตั้งคา DVB
เขาถึงการตั้งคา DVB
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก คนหาชอง และกด OK
3 - เลือก ติดตั้งชองใหม
4 - เลือกประเทศที่คุณติดตั้งทีวีเครื่องนี้
5 - เลือก สายเคเบิล (DVB-C)
6 - เลือก เริ่มการคนหาชอง
หรือเลือก การตั้งคาสำหรับการตั้งคา DVB-C
7 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
DVB-T หรือ DVB-C
การรับสัญญาณ DVB-T หรือ DVB-C
หากมีตัวรับสัญญาณของทั้งระบบ DVB-T และ DVB-C
ในประเทศของคุณ และหากทีวีรุนนี้พรอมรับสัญญาณ DVB-T
และ DVB-C สำหรับประเทศของคุณ
คุณจะตองเลือกสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งระหวางการติดตั้งชอง
โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ
หากคุณตองการเปลี่ยนการตั้งคา DVB
เพื่อเริ่มการติดตั้งชองใหม . . .
หากผูใหบริการเคเบิลของคุณไมไดระบุคา
การจัดอันดับสัญลักษณ ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตั้งชองทีวี
ใหใชการตั้งคา โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ เปน อัตโนมัติ
1 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง และกด ตกลง
3 - เลือก การติดตั้งชอง > การเชื่อมตอเสาอากาศ > เสาอากาศ
(DVB-T) หรือ สายเคเบิล (DVB-C) และกด OK
4 - เลือกการตั้งคา DVB ที่คุณตองการ
5 - กด  ซ้ำๆ ถาจำเปน เพื่อปดเมนู
หากคุณไดรับคาการจัดอันดับสัญลักษณที่เฉพาะเจาะจง ใหเลือก
กำหนดเอง อยางไรก็ตาม คาที่คุณไดรับอาจมีอยูในรายการการ
จัดอันดับสัญลักษณที่กำหนดไวลวงหนาแลว เลือก
การจัดอันดับสัญลักษณที่กำหนดไวลวงหนา
เพื่อตรวจสอบดูวาคาของคุณมีอยูโดยอัตโนมัติหรือไม
การติดตั้งชอง DVB-C
เพื่อความงายในการใชงาน การตั้งคา DVB-C
31
การคนหาทีละชวง 1 MHz
จะใชเวลานานขึ้นในการคนหาและติดตั้งชอง
การจัดอันดับสัญลักษณที่กำหนดไวลวงหนา
เมื่อโหมดการจัดอันดับสัญลักษณถูกตั้งคาเปน อัตโนมัติ ทีวีจะใช
1 ของการจัดอันดับสัญลักษณที่กำหนดไวลวงหนา
ตามที่มีการใชโดยผูใหบริการเคเบิลสวนใหญในประเทศของคุณ
ชองดิจิตอล
หากคุณทราบวา
ผูใหบริการเคเบิลของคุณไมมีการนำเสนอชองดิจิตอล
คุณสามารถขามการคนหาชองดิจิตอลไปได
เลือก ปด
การจัดอันดับสัญลักษณ
เมื่อโหมดการจัดอันดับสัญลักษณถูกตั้งคาเปน กำหนดเอง คุณจะ
สามารถปอนคาการจัดอันดับสัญลักษณที่คุณไดรับจากผูใหบริกา
รเคเบิล หากตองการปอนคาดังกลาว ใหใชปุมตัวเลข
ชองอะนาล็อก
หากคุณทราบวาผูใหบริการเคเบิลของคุณไมมีชองอะนาล็อก
คุณสามารถขามการคนหาชองอะนาล็อกไปได โดยใหเลือก ปด
การจัดอันดับสัญลักษณ 2
เมื่อ โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ ถูกตั้งคาเปน กำหนดเอง คุณจ
ะสามารถปอนคาการจัดอันดับสัญลักษณที่สองที่คุณไดรับจากผูใ
หบริการเคเบิล หากตองการปอนคาดังกลาว ใหใชปุมตัวเลข
คุณภาพการรับ
หากคุณรับชองดิจิตอล
คุณสามารถตรวจสอบคุณภาพและความแรงสัญญาณของชองได
โหมดความถี่เครือขาย
หากคุณมีเสาอากาศของคุณเอง
คุณสามารถจัดตำแหนงเสาอากาศเพื่อใหการรับสัญญาณดีขึ้น
หากตองการตรวจสอบคุณภาพการรับสัญญาณของชองดิจิตอล .
..
1 - จูนชอง
2 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
3 - เลือก การตั้งคาชอง > การติดตั้งชอง > ดิจิตอล:
ทดสอบการรับสัญญาณ และกด OK
หากคุณตองการใชวิธี สแกนดวน แบบรวดเร็วใน สแกนความถี่
เพื่อคนหาชองตางๆ ใหเลือก อัตโนมัติ
ทีวีจะใชหนึ่งในความถี่เครือขายที่กำหนดไวลวงหนา (หรือ HC
- homing channel)
ตามที่ผูใหบริการเคเบิลสวนใหญในประเทศของคุณใช
หากคุณไดรับคา 'ความถี่เครือขาย' เฉพาะสำหรับใชคนหาชอง
ใหเลือก กำหนดเอง
ความถี่ดิจิตอลจะแสดงสำหรับชองนี้ หากการรับสัญญาณไมดี
คุณสามารถจัดตำแหนงเสาอากาศ
ในการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของความถี่นี้อีกครั้ง เลือก
คนหา และกด OK
หากตองการปอนความถี่ดิจิตอลเฉพาะดวยตัวเอง
ใหใชปุมตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล หรือเลือกความถี่
เลื่อนลูกศรไปวางเหนือตัวเลขดวย  และ 
และเปลี่ยนตัวเลขดวย  และ  หากตองการเปลี่ยนความถี่
ใหเลือก คนหา และกด OK
ความถี่เครือขาย
เมื่อ โหมดความถี่เครือขาย ถูกตั้งคาเปน กำหนดเอง คุณจะสามา
รถปอนคาความถี่เครือขายที่คุณไดรับจากผูใหบริการเคเบิลไดที่
นี่ หากตองการปอนคาดังกลาว ใหใชปุมตัวเลข
สแกนความถี่
หากคุณใช DVB-C เพื่อรับชองตางๆ
จะมีตัวเลือก โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ
สำหรับโหมดการจัดอันดับสัญลักษณ เลือก อัตโนมัติ นอกเสียจา
กวาผูใหบริการเคเบิลใหคาการจัดอันดับสัญลักษณเฉพาะกับคุณ
สวนการปอนคาการจัดอันดับสัญลักษณ ใหใชปุมตัวเลข
เลือกวิธีการในการคนหาชอง
คุณสามารถเลือกวิธีสแกนดวนที่รวดเร็วขึ้น และใชการตั้งคาที่กำ
หนดไวลวงหนาซึ่งผูใหบริการเคเบิลสวนใหญในประเทศของคุ
ณใช
หากจากการดำเนินการนี้ พบวา ไมมีชองติดตั้งอยู
หรือหากบางชองหายไป
คุณสามารถเลือกวิธีสแกนสมบูรณแบบที่ครอบคลุมได
วิธีการนี้จะใชเวลามากขึ้นในการคนหาและติดตั้งชอง
ติดตั้งดวยตนเอง
สามารถติดตั้งชองทีวีอะนาล็อกดวยตนเองในแบบทีละชอง
หากตองการติดตั้งชองอะนาล็อกดวยตนเอง . . .
ขนาดขั้นความถี่
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง > การติดตั้งชอง > อะนาล็อก :
ติดตั้งดวยตนเอง และกด OK
• ระบบ
หากตองการตั้งคาระบบทีวี เลือก ระบบ และกด ตกลง
ทีวีคนหาชองเปนขั้นชวงละ 8MHz
หากพบวา ไมมีชองติดตั้งอยู หรือหากบางชองหายไป
คุณสามารถคนหาไดแบบชวงสั้นลงเปนชวงละ 1 MHz
32
เลือกประเทศของคุณหรือตำแหนงบนโลกที่คุณอยูในขณะนี้
• คนหาชอง
ในการคนหาชอง เลือก คนหาชอง และกด OK เลือก คนหา
และกด OK คุณยังสามารถปอนความถี่ไดดวยตนเอง
หากการรับสัญญาณไมดี กด คนหา อีกครั้ง
หากคุณตองการจัดเก็บชอง เลือก เสร็จ และกด OK
• คนหาคลื่น
ในการคนหาคลื่นของชอง ใหเลือก คนหาคลื่น และกด OK
คุณสามารถคนหาคลื่นของชองไดดวย  หรือ 
หากคุณตองการจัดเก็บชองที่พบ เลือก เสร็จ และกด ตกลง
• จัดเก็บชองปจจุบัน / จัดเก็บเปนชองใหม
คุณสามารถจัดเก็บของบนหมายเลขชองปจจุบัน
หรือจัดเก็บในหมายเลขชองใหมก็ได
เลือก จัดเก็บชองปจจุบัน หรือ จัดเก็บเปนชองใหม
คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนเหลานี้จนกวาคุณจะพบชองทีวีอะนาล็
อกที่มีทั้งหมด
33
8
เมนูหนาหลัก
จากเมนูหนาหลัก
คุณสามารถเริ่มตนทุกกิจกรรมที่คุณสามารถทำกับทีวีได
เปดเมนูหนาหลักเพื่อเริ่มดูทีวี
หรือเริ่มดูแผนดิสกในระบบโฮมเธียเตอร
นอกจากนี้ในเมนูหนาหลัก คุณยังสามารถเปด Smart TV
เพื่อทองอินเตอรเน็ต เลน Skype
หรือเปดวิธีใชหากตองการขอมูลเกี่ยวกับการใชทีวี
เปดเมนูหนาหลัก
1 - ในการเปดเมนูหนาหลัก ใหกด 
2 - เลือกกิจกรรมโดยใชปุมลูกศร และกด OK เพื่อเริ่มกิจกรรม
3 - ในการปดเมนูหนาหลักโดยไมเปลี่ยนกิจกรรมปจจุบัน
ใหกด 
• วิธีใช
เลือก วิธีใช และกด OK เพื่อเปดวิธีใชบนหนาจอ
คุณสามารถคนหาหัวขอในรายการเรียงตามลำดับอักษร
• ตั้งคา
เลือก ตั้งคา เพื่อติดตั้งชองหรือปรับการตั้งคาทีวีทั้งหมด
• ทีวี
เลือก ทีวี และกด OK เพื่อดูชองทีวี
• Smart TV
เลือก Smart TV และกด OK เพื่อเปดหนาเริ่มตน Smart TV
• แหลงสัญญาณ
เลือก แหลงสัญญาณ
และเลือกอุปกรณที่เชื่อมตอในรายการใตไอคอน
กด OK เพื่อเปลี่ยนไปใชอุปกรณที่เชื่อมตอ
• คูมือ TV
เลือก คูมือ
TV และกด OK เพื่อเปดรายการโปรแกรมทีวีของชองของคุณ
• การบันทึก
เลือก การบันทึก และกด OK เพื่อเปดรายการการบันทึกของคุณ
• Skype
เลือก Skype เพื่อสนทนาทางวิดีโอไดฟรี
• การสาธิต
เลือก การสาธิต เพื่อดูวิดีโอสาธิต
34
9
เปลี่ยนวัน
คูมือ TV
คูมือทีวีสามารถแสดงกำหนดการฉายโปรแกรมในวันตอๆ ไปได
(สูงสุด 8 วัน)
9.1
หากขอมูลคูมือทีวีมาจากสถานีถายทอด
คุณสามารถกด  + เพื่อดูกำหนดการหนึ่งในวันตอๆ ไป
กด   เพื่อยอนกลับไปวันกอนหนา
นอกจากนี้ คุณสามารถกด OPTIONS และเลือก เปลี่ยนวัน
เลือก วันกอนหนา วันนี้ หรือ วันถัดไป และกด OK
เพื่อเลือกวันในกำหนดการ
สิ่งที่คุณตองมี
ดวยทีวีไกด คุณสามารถดูรายการของโปรแกรมทีวีปจจุบันและต
ารางการออกอากาศของชองของคุณได
ขึ้นอยูกับวาขอมูลทีวีไกด (ขอมูล) มาจากที่ใด
ชองอะนาล็อกและชองดิจิตอล
หรือเฉพาะชองดิจิตอลจะปรากฏขึ้น
บางชองอาจไมมีขอมูลทีวีไกด
ตั้งการเตือน
ทีวีสามารถรวบรวมขอมูลคูมือทีวีสำหรับชองที่ติดตั้งไวบนทีวีได
(เชน ชองที่คุณรับชมโดยใชตัวเลือก ดูทีวี) ทีวีจะไมสามารถรวบ
รวมขอมูลคูมือทีวีสำหรับชองที่มีการรับชมจากเครื่องรับสัญญาณ
ดิจิตอลได
คุณสามารถตั้งการเตือนที่จะแจงเตือนคุณวาโปรแกรมเริ่มฉายแ
ลว ผานขอความบนหนาจอ
• หากตองการตั้งการเตือน เลือกโปรแกรมในกำหนดการ และกด
 ของ ตั้งการเตือน โปรแกรมจะกำกับดวยเครื่องหมายนาฬิกา
• หากตองการยกเลิกการเตือน ใหกด  ของ ลบการเตือน
• หากตองการดูรายการการเตือนทั้งหมดที่คุณตั้งไว
ใหกด OPTIONS และเลือก การเตือนทั้งหมด
9.2
การใชคูมือทีวี
เปดคูมือทีวี
คนหาตามประเภท
หากตองการเปดคูมือทีวี ใหกด  TV GUIDE
หากมีขอมูลอยู
คุณสามารถคนหากำหนดการโปรแกรมไดตามประเภท เชน
ภาพยนตร กีฬา ฯลฯ
กด  TV GUIDE อีกครั้งเพื่อปด
หากตองการคนหาโปรแกรมตามประเภท
ใหกด OPTIONS และเลือก คนหาตามประเภทรายการ
เลือกประเภทและกด OK
รายการพรอมโปรแกรมที่พบ จะปรากฏขึ้น
9.3
ครั้งแรกที่คุณเปดคูมือทีวี
ทีวีจะสแกนชองทั้งหมดเพื่อหาขอมูลโปรแกรม
ซึ่งอาจใชเวลาสองถึงสามนาที
ขอมูลคูมือทีวีจะถูกจัดเก็บไวในทีวี
การบันทึก
จูนโปรแกรม
จากทีวีไกด
คุณสามารถบันทึกหรือกำหนดการบันทึกโปรแกรมทีวีไดทันที
หากตองการจัดเก็บการบันทึก ใหเชื่อมตอฮารดไดรฟ USB
เขากับทีวี
เปลี่ยนไปดูโปรแกรม
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึก ใหกด  คำหลัก
และคนหา การบันทึก
จากคูมือทีวี คุณสามารถเปลี่ยนไปดูโปรแกรมปจจุบันได
หากตองการเลือกโปรแกรม
ใหใชปุมลูกศรในการเลื่อนแถบสีไปที่ชื่อโปรแกรม
นาวิเกตไปทางขวาเพื่อดูโปรแกรมที่มีกำหนดออกฉายในชวงเวล
าหลังจากนี้ในวันเดียวกัน
หากตองการเปลี่ยนไปดูโปรแกรม (ชอง)
เลือกโปรแกรมและกด OK
ดูรายละเอียดโปรแกรม
หากตองการดูรายละเอียดของโปรแกรมที่เลือก ใหกด INFO
35
10
ชื่อและไอคอนดั้งเดิม และกด OK
แหลง
Scan connections
หากตองการสแกนการเชื่อมตอทีวีทั้งหมดและอัพเดตเมนูแหลงสั
ญญาณใหม ใหกด OPTIONS เลือก
สแกนการเชื่อมตอ และกด OK
10.1
รายการแหลงสัญญาณ
ในรายการการเชื่อมตอ เมนู แหลงสัญญาณ
คุณจะพบอุปกรณที่เชื่อมตอกับทีวี จากเมนูแหลงสัญญาณนี้
คุณสามารถเปลี่ยนไปใชอุปกรณได
10.2
เมนู แหลงสัญญาณ
เมื่อทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถเปดอุปกรณที่เชื่อมต
อดวยรีโมทคอนโทรลของทีวีคุณได
จากโหมดสแตนดบาย
หากตองการเปดเมนู แหลงสัญญาณ ใหกด  SOURCES
หากตองการเปลี่ยนไปใชอุปกรณที่เชื่อมตอ
ใหเลือกอุปกรณดวยลูกศร  (ซาย) หรือ  (ขวา) และกด OK
สำหรับบางอุปกรณ (อุปกรณ HDMI-CEC) คุณสามารถเลือกกา
รดำเนินการไดโดยตรงจากในรายการที่อยูใต ไอคอน อุปกรณ
เลือกอุปกรณและเลือกการดำเนินการ และกด OK
หากตองการเลือกเมนูแหลงสัญญาณโดยไมเปลี่ยนไปใชอุปกรณ
ใหกด  SOURCES อีกครั้ง
เลน
หากตองการเปดทั้งเครื่องเลนแผนดิสกและทีวีจากโหมดสแตนด
บาย และเริ่มเลนแผนดิสกหรือโปรแกรมในทันที ใหกด  (เลน)
บนรีโมทคอนโทรลทีวี
ควรทำการเชื่อมตอดวยสายเคเบิล HDMI
และทั้งทีวีและอุปกรณจะตองเปด HDMI CEC ไว
การตรวจจับอัตโนมัติ
ระบบโฮมเธียเตอร
เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณใหมเขากับทีวี
อุปกรณจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ
และนำไปไวในเมนูแหลงสัญญาณ
อุปกรณนี้จะปรากฏเปนไอคอน (ประเภทอุปกรณ) และมีชื่อ
หากประเภทของอุปกรณไมตรงกับอุปกรณ เชน
ทีวีบอกวาเปนเครื่องเลน แตจริงๆ แลวไมใช
คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทได
หากตองการเปลี่ยนประเภทของอุปกรณ
กด  เปลี่ยนประเภท
และเลือกประเภทที่ตรงกับอุปกรณและกด OK
หากชื่อไมตรงกับอุปกรณ หรือคุณตองการตั้งชื่อของคุณเอง
ใหกด  เปลี่ยนชื่อ ใชปุมกดรีโมทคอนโทรลเพื่อปอนชื่อใหม
คุณสามารถเปดระบบโฮมเธียเตอรของคุณเพื่อฟงแผนดิสกหรือช
องวิทยุ และปลอยทีวีไวในโหมดสแตนดบาย
หากตองการเปด HTS ในขณะที่ทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย
ใหกด  SOURCES บนรีโมทคอนโทรลทีวี
ประเภทอุปกรณที่เหมาะสมจะชวยใหคุณใชงานอุปกรณไดงายขึ้
น ประเภทอุปกรณจะกำหนดสไตลของภาพและเสียง
คาความละเอียด การตั้งคาเฉพาะ
หรือตำแหนงภายในเมนูแหลงสัญญาณ
10.3
EasyLink
เมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณใหมเขากับทีวี
ไอคอนของอุปกรณจะปรากฏที่ดานหนาของเมนูแหลงสัญญาณ
ดวย EasyLink
คุณสามารถควบคุมอุปกรณที่เชื่อมตอไดดวยรีโมทคอนโทรลทีวี
EasyLink จะใช HDMI CEC
ในการสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอ
อุปกรณเหลานั้นจะตองสนับสนุน HDMI CEC
และจะตองเชื่อมตอดวยการเชื่อมตอ HDMI
หากทีวีไมตรวจจับอุปกรณโดยอัตโนมัติ
ใหเลือกการเชื่อมตอที่คุณใชในการเชื่อมตออุปกรณ
และปรับประเภทและชื่อของอุปกรณ
Original name and icon
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา EasyLink
หากตองการเรียกคืนไอคอนอุปกรณกลับเปนชื่อและไอคอนประเ
ภทดั้งเดิม ใหกด OPTIONS เลือก
36
หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในการดูทีวี (กลองรับสัญญาณ STB) และคุณไมไดใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
คุณควรปดการทำงานของตัวจับเวลาปดอัตโนมัติ
11
ตัวตั้งเวลาและนาฬิกา
หากตองการปดใชงาน ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง . . .
11.1
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ปดตัวตั้งเวลา
และเลื่อนแถบเลื่อนไปที่ ปด
3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ตั้งเวลาปด
ดวยตัวตั้งเวลาปด
คุณสามารถตั้งใหทีวีเปลี่ยนไปสแตนดบายโดยอัตโนมัติได
หลังจากเวลาที่ระบุไว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคาทีวีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอ
ม ใหกด  คำหลัก และคนหา การตั้งคา Eco
เมื่อตองการตั้งคาตัวตั้งเวลาปดเครื่อง . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ตัวตั้งเวลาปดเครื่อง
คุณสามารถตั้งเวลาไดถึง 180 นาที ดวยการเพิ่มคราวละ 5 นาที
โดยใชแถบสไลด หากตั้งไวที่ 0 นาที
ตัวตั้งเวลาปดเครื่องจะปดลง
คุณสามารถปดทีวีของคุณกอนถึงเวลา
หรือตั้งเวลาปดใหมขณะที่เครื่องกำลังนับถอยหลังได
3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
11.2
นาฬิกา
หากตองการทราบวาเปนเวลาเทาไร ใหกด  TV GUIDE
เพื่อดูเวลาในคูมือทีวี
ในบางประเทศ การกระจายเสียงแบบดิจิตอลไมไดสง UTC
ซึ่งเปนขอมูลเวลาสากลเชิงพิกัด ทำใหการเปลี่ยนการปรับเวลาต
ามฤดูกาลอัตโนมัติอาจถูกขามไปและทีวีอาจแสดงเวลาที่ไมถูกต
อง
แกไขนาฬิกาทีวี
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก ตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > สัญญาณนาฬิกา
> โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ และเลือก ขึ้นอยูกับประเทศ
3 - เลือก การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ
และเลือกการตั้งคาที่เหมาะสม
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ตั้งคานาฬิกาทีวีดวยตนเอง
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก ตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > สัญญาณนาฬิกา
> โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ และเลือก กำหนดเอง
3 - เลือก วันที่ และ เวลา เพื่อปรับ
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
11.3
ปดตัวตั้งเวลา
หากคุณไมไดกดปุมบนรีโมทคอนโทรลภายในเวลาที่ตั้งไว หรือห
ากทีวีไมไดรับสัญญาณอินพุตหรือไมไดรับคำสั่งจากรีโมทคอนโ
ทรลภายในเวลา 10 นาที
ทีวีจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
หากคุณใชทีวีเปนจอมอนิเตอร
37
12
3D
3D
• ถาไฟ LED สีเขียวกะพริบ
คุณจะสามารถใชแวนตาไดเปนเวลา 4 ชั่วโมงหรือมากกวา
• ถาไฟ LED สีสมกะพริบ
คุณจะสามารถใชแวนตาไดเปนอยางต่ำ 2 ชั่วโมงแตไมเกิน 4
ชั่วโมง
• ถาไฟ LED สีแดงกะพริบ หมายถึงแบตเตอรี่ใกลหมด
และสามารถรับชมภาพยนต 3D ไดอีกเพียงไมเกิน 2 ชั่วโมง
12.1
สิ่งที่คุณตองมี
นี่คือทีวี Active 3D บนทีวีนี้
คุณสามารถดูโปรแกรมและภาพยนตร 3D
ในความละเอียดสูงไดดวย Active 3D
ปด
หากตองการปดสวิตชแวนตา 3D กด  ไฟ LED
จะกะพริบเปนสีแดง 4 ครั้ง เมื่อแวนตา 3D ไมไดรับสัญญาณ 3D
เปนเวลา 2 นาที แวนตาจะปดการทำงานโดยอัตโนมัติ
หากตองการดู 3D คุณจะตอง:
• จูนทีวีไปยังชองที่ออกอากาศโปรแกรม 3D
• เชาภาพยนตรในรูปแบบ 3D
จากรานเชาวิดีโอออนไลนผานทาง Smart TV
• ดูภาพยนตร 3D จากแผนบลูเรย 3D, อุปกรณ USB
หรือคอมพิวเตอร
เครื่องสง 3D
ตรวจสอบใหแนใจวาเลนสตัวรับสัญญาณที่อยูตรงกลางแวนนั้นไ
ดรับสัญญาณ 3D และใหนำวัตถุที่ขวางตัวสงสัญญาณ 3D
บนทีวีออกไปดวย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถชม 3D ไดบนทีวีเครื่องนี้
โดยคุณจะตองมี แวนตา Philips Active 3D
ประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี้ . . .
1 - ตัวสงสัญญาณ 3D บนทีวี
2 - ตัวรับสัญญาณ 3D บนแวนตา 3D
• PTA507
• PTA508
• PTA509
• PTA517
• PTA518
• PTA519
เกมสที่มีผูเลน 2 คน
คุณสามารถใชแวนตาเพื่อเลนเกมที่มีผูเลนสองคน โดยผูเลนทั้งส
องจะสามารถดูทีวีเครื่องเดียวกันแตจะมองเห็นหนาจอที่แตกตาง
ในการเลนเกม
ในการสลับแวนตาเพื่อดูหนาจอผูเลนที่ 1หรือผูเลนที่ 2
ใหเปดสวิตชของแวนตาแลวกดปุม Player 1/2
12.2
แวนตา 3D
• ถาไฟ LED สีสมติดขึ้นตอเนื่องเปนเวลา 2 วินาที
หมายถึงแวนตาถูกตั้งสำหรับ player 1
• ถาไฟ LED สีสมกะพริบ หมายถึงแวนตาถูกตั้งคาสำหรับ
player 2
ภาพรวม
1 - เปดหรือปด
2 - การเลือกผูเลนที่ 1 หรือผูเลนที่ 2
3 - เลนสรับสัญญาณ
4 - ชองใสแบตเตอรี่
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา เกมสที่มีผูเลน 2
คน
เมื่อแกะกลองแวนตา 3D
ใหถอดแผนพลาสติกขนาดเล็กออกจากชองใสแบตเตอรี่ดวย
แผนพลาสติกนี้ใชปองกันไมใหแบตเตอรี่ถูกใชงานจนหมด
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
เปด
หากตองการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของแวนตา 3D รุน PTA508 ใหคล
ายสกรูของฝาแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กและเปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งเปน
ชนิด CR2032 (3V) ควรตรวจสอบวา ดาน +
ของแบตเตอรี่อยูในดานที่มองเห็น
นำฝาปดกลับที่เดิมและไขสกรูปด
เมื่อโปรแกรม 3D แสดงบนหนาจอ ใหกด  บนแวนตา 3D
และสวมแวน
โดยแวนตาจะตองใชเวลาหลายวินาทีในการปรับแตงสัญญาณ
3D จากเครื่องสงสัญญาณ 3D บนทีวี ในการใชงานครั้งแรก
อาจใชเวลาสูงสุดถึง 15 วินาที
ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แวนตา 3D รุน PTA509, PTA519
ใหกดปุมขนาดเล็กบนฝาปดแบตเตอรี่และเลื่อนฝาขึ้นเพื่อเปด
เปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งเปนชนิด CR2032 (3V)
ควรตรวจสอบวาดาน + ของแบตเตอรี่อยูในดานที่มองเห็นได
นำฝาปดกลับที่เดิมและเลื่อนฝาลงจนมีเสียงคลิก
ระดับไฟแบตเตอรี่
 คำเตือน
คุณสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ไดเมื่อคุณเปดสวิตชแวนตา
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายจากการร
เปดและปด
38
ะเบิด ควรเปลี่ยนทดแทนดวยแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือเทียบเท
าเทานั้น
หากทีวีไมสามารถตรวจพบสัญญาณ 3D (ไมมีแท็กสัญญาณ
3D) โปรแกรม 3D จะถูกแสดงเปนภาพซอนบนหนาจอ
ในการเปลี่ยนเปน 3D ใหปรับการตั้งคา 3D และเลือก 3D เรียงซายขวา หรือ 3D - บน / ลาง ตามตำแหนงภาพซอน
อันตราย
• หามกลืนกินแบตเตอรี่ อันตรายจากการเผาไหมของสารเคมี
• ผลิตภัณฑนี้มีแบตเตอรี่เซลลแบบเหรียญ/กระดุม
หากกลืนกินแบตเตอรี่เซลลแบบเหรียญ/กระดุมเขาปาก
อาจเกิดการเผาไหมภายในอวัยวะอยางรายแรงในเวลาเพียง 2
ชั่วโมง และอาจทำใหเสียชีวิตได
• เก็บแบตเตอรี่ใหมและที่ใชแลวใหหางจากเด็ก
• หากชองใสแบตเตอรี่ปดไมสนิท
ใหหยุดใชผลิตภัณฑและเก็บใหหางจากเด็ก
• หากคุณสงสัยวาอาจมีการกลืนกินแบตเตอรี่เขาปาก
หรืออยูในสวนใด ๆ ของรางกาย ใหพบแพทยโดยทันที
หยุด 3D
หากตองการหยุดดูภาพ 3D ใหกด  เลือก การตั้งคา 3D
และเลือก 2D
3D จะถูกเปลี่ยนกลับเปน 2D
เมื่อคุณเปลี่ยนไปดูชองอื่นหรืออุปกรณที่เชื่อมตออื่น
การเปลี่ยน 2D เปน 3D
คุณสามารถแปลงโปรแกรม 2D ใดๆ ก็ตามเพื่อรับชมในรูปแบบ
3D ได
1 - กด 
2 - เลือก การตั้งคา 3D > การเปลี่ยน 2D เปน 3D
12.3
การดูแลแวนตา 3D
ปรับความลึกของภาพ 3D
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก ตั้งคาทีวี > 3D > เอฟเฟกต 3D
3 - เลือก ปด (ไมเปด 3D) ลด (ลดความลึกของ 3D) อัตโนมัติ
ปกติ (คุณภาพ 3D สูงสุด) หรือ เพิ่ม (เพิ่มความลึกของ 3D)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
• อยาใชสารเคมีทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอลล, ตัวทำละลาย,
สารลดแรงตึงผิด, หรือแวกซ, เบนซิน, ทินเนอร,
สารเคมีฆายุงหรือสารหลอลื่น
การใชสารเคมีเหลานี้อาจทำใหเกิดการเปลี่ยนสีหรือแตกราว
• อยาใหแวนตา 3D สัมผัสกับแสงแดด, ความรอน, ไฟหรือน้ำ
ซึ่งอาจทำใหผลิตภัณฑทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟลุก
• อยาทำเลนสของแวน 3D ตกหลน งอ หรือถูกกระแทก
• ใชผาสะอาดทำความสะอาด (ไมโครไฟเบอรหรือผาสำลี)
ในการทำความสะอาดเลนสเพื่อหลีกเลี่ยงการขูดขีด
อยาฉีดสเปรยลงบนแวนตา 3D โดยตรง
เนื่องจากอาจทำใหระบบอิเล็กทรอนิกสเกิดความเสียหาย
(สำหรับแวนตา Active 3D)
หากตองการปดการเปลี่ยน 2D เปน 3D...
1 - กด 
2 - เลือก การตั้งคา 3D > 2D จากนั้นกด OK
12.5
วิธีการรับชมภาพ 3D ที่เหมาะที่สุด
เพื่อประสบการณการรับชม 3D ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เราแนะนำใหคุณ :
12.4
ดู 3D
• นั่งหางจากทีวีอยางนอย 3 เทาของความสูงของหนาจอ
แตไมเกิน 6 เมตร
• หลีกเลี่ยงแสงฟลูออเรสเซนต (เชน ไฟ TL
หรือหลอดประหยัดไฟที่ทำงานดวยความถี่ต่ำ)
และหลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรงเนื่องจากอาจรบกวนการรับชม
3D
เพื่อสัมผัสประสบการณเอฟเฟกต 3D ที่ยอดเยี่ยม
ขณะชมรายการ 3D:
• ใหนั่งในระยะหางอยางนอยสามเทาของความกวางของหนาจอ
ทีวี
• อยานั่งหางเกิน 6 ม.
การเปลี่ยนเปน 3D
ในครั้งแรกที่มีการตรวจจับสัญญาณ 3D
คุณสามารถตั้งคาโปรดสำหรับวิธีการเริ่มตน 3D ในอนาคต
• หากตองการเปลี่ยนเปน 3D โดยอัตโนมัติ ใหเลือก อัตโนมัติ
• หากตองการแสดงการแจงเตือนกอน ใหเลือก
การแจงเตือนเทานั้น
• หากไมตองการใหเปลี่ยนเปน 3D ใหเลือก ไมเคย
คุณยังคงสามารถเปลี่ยนการตั้งคานี้ไดใน  > ตั้งคา >
การตั้งคาทีวี > 3D > เปลี่ยนเปน 3D
เริ่ม 3D
เมื่อทีวีสลับไปเปน 3D หรือเมื่อการแจงเตือนปรากฏขึ้นวา 3D
พรอมใชงาน ใหสวมแวนตา 3D
39
12.6
คำเตือนดานสุขภาพ
• เด็กอายุต่ำกวา 6 ปไมควรรับชมในรูปแบบ 3D
• หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บปวยโรคลมบาหมูหรือ
มีอาการแพแสงกะทันหัน ใหปรึกษาแพทยผูเชี่ยวชาญ
กอนเขาใกลแหลงไฟแฟลช, ภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู
3D
• หากคุณรูสึกไมสบาย ใหหยุดรับชม 3D และอยาเคลื่อนไหวราง
กายหรือทำกิจกรรมที่อาจทำใหเกิดอันตราย (เชน การขับรถ)
จนกวาอาการดังกลาวจะหายไป หากยังคงมีอาการ อยารับชม
3D ตอโดยไมปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางการแพทยกอน
• เพื่อหลีกเลี่ยงความรูสึกไมสบาย เชน เวียนศีรษะ ปวดหัว
หรืองุนงง เราแนะนำวาไมควรดู 3D เปนระยะเวลานาน
• อยาใชแวนตา 3D
ในวัตถุประสงคอื่นนอกเหนือจากการรับชมทีวี 3D
• หากคุณสวมแวนสายตาหรือใชคอนแทคเลนสอยูเปนประจำ
ใหสวมแวนตา 3D รวมกับแวนตาหรือเลนสดังกลาว
• เก็บแวนตาใหพนจากเด็กเล็กเพื่อไมใหเกิดการกลืนแบตเตอรี่ห
รือชิ้นสวนขนาดเล็ก
• ผูปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกำลังรับชม 3D
และตรวจดูใหแนใจวาเด็กไมมีอาการใดๆ
ตามที่ไดอธิบายไวดานบน
ไมแนะนำใหเด็กอายุต่ำกวาหกขวบรับชม 3D
เนื่องจากสภาพรางกายยังไมพรอม
• หลีกเลี่ยงการใชแวนตา 3D
ในกรณีเกิดการติดเชื้อที่ตาหรือโรคอื่นๆ
ที่สามารถแพรกระจายไดโดยการสัมผัส (เชน โรคตาแดง
โรคเหา เปนตน) ใหเริ่มใชแวนตา 3D
อีกครั้งตอเมื่อหายขาดจากการติดเชื้อดังกลาวแลวเทานั้น
40
13
เกม
13.1
การเลนเกม
คุณสามารถเลนเกมบนทีวีไดโดยเชื่อมตอเครื่องเลน เกม
เขากับทีวี
สิ่งที่คุณตองมี
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครื่องเลนเกม ใหกด
 คำหลัก และคนหา เครื่องเลนเกมส, เชื่อมตอ
ในการเลนเกมที่มีผูเลนสองคนดวยทีวีนี้
คุณจำเปนตองใชแวนตา Active 3D รุน Philips PTA507,
PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 หรือ PTA519 จำนวน
2 อัน
นอกจากนี้ เครื่องเลนเกมจะตองเชื่อมตอกับ HDMI
เริ่มเลนเกม
1 - เปดเครื่องเลนเกม
2 - กด SOURCES เลือกเครื่องเลนเกม และกด OK
3 - เริ่มเลนเกม
การตั้งคาที่เหมาะสำหรับเกม
เลนเกมที่มีผูเลนสองคน
สำหรับบางเกมที่ตองการความเร็วและความแมนยำ
ใหตั้งคาทีวีใหเปนการตั้งคาที่เหมาะสำหรับ เกม กอนที่จะเริ่มเลน
หากคุณเพิ่มเครื่องเลนเกมของคุณเปนอุปกรณประเภท เกม
ในเมนู แหลงสัญญาณ (รายการการเชื่อมตอ)
ทีวีจะตั้งคาเปนการตั้งคาเกมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
หากคุณเพิ่มเครื่องเลนเกมของคุณเปนประเภท เครื่องเลน
และสวนใหญใชงานเปนเครื่องเลนแผนดิสก
ใหทิ้งประเภทของอุปกรณไวเปน เครื่องเลน
ในการเริ่มเลนเกมที่มีผูเลนสองคน...
1 - กด  SOURCES เลือกเครื่องเลนเกมส และกด OK
2 - บนเครื่องเลนเกม
ใหเริ่มเกมและเลือกโหมดผูเลนหลายคนหรือสองคน
เลือกโหมดเพื่อการดูแบบแยกหนาจอ
3 - บนทีวี ใหกด  > เกมสที่มีผูเลน 2 คน และกด OK
4 - เลือกรูปแบบการแยกหนาจอเกมที่จะแสดงบนหนาจอ เชน
เรียงซายขวา หรือ บน / ลาง และกด OK โดยทีวีจะแสดงทั้ง 2
หนาจอแบบเต็มหนาจอ
ในการดู 2 หนาจอที่แตกตางกัน ใหสวมใหแวนตา 3D
ในการเปลี่ยนแวนตาใหมองเห็นหนาจอของผูเลนที่ 1
หรือหนาจอของผูเลนที่ 2 ใหกดปุมการเลือก Player 1/2
บนแวนตา
ในการตั้งคาทีวีเปนการตั้งคาที่เหมาะสมดวยตนเอง
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สไตลกิจกรรม และกด
OK
3 - เลือก เกม แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน
เพื่อปดเมนู โปรดอยาลืมตั้งคาการตั้งคา เกมหรือคอมพิวเตอร
กลับไปเปนปด เมื่อคุณเลิกเลนเกม
การสลับมุมมองหนาจอแยกเขาออก
ในมุมมองหนาจอแยกสำหรับผูเลนสองคน
คุณสามารถสลับไปมาจากหนาจอแยกไดเพื่อรวมมุมมอง
เพื่อใหสามารถอานเมนูหรือคะแนนในเกมได
ในการสลับมุมมองไปมา ใหกด ตกลง บนรีโมทคอนโทรลของทีวี
13.2
เกมที่มีผูเลนสองคน
หยุดเลนเกมที่มีผูเลนสองคน
ในการหยุดมุมมองหนาจอแยกสำหรับเกมที่มีผูเลนสองคน
ใหกด  และเลือกกิจกรรมอื่น
สำหรับชุด Active 3D
เกี่ยวกับเกมสที่มีผูเลน 2 คน
หากคุณเลนเกมที่มีผูเลนหลายคนแบบแยกหนาจอ
คุณสามารถตั้งคาทีวีเพื่อใหแสดงแตละหนาจอแบบเต็มจอ
โดยผูเลนแตละคนจะเห็นเฉพาะในสวนที่เขาเลนแบบเต็มจอ
ซึ่งทีวีใชเทคโนโลยี 3D เพื่อแสดงหนาจอทั้งคู
41
ในการเบราสภาพถายของคุณตามวันที่ เดือน ป
หรือเรียงลำดับตัวอักษรตามชื่อ ใหกด  จัดเรียง
ในการเบราสเพลงของคุณตามอัลบั้ม ศิลปน ประเภท
หรือเรียงลำดับตัวอักษรตามชื่อ ใหกด  จัดเรียง
วิดีโอจะจัดเรียงตามตัวอักษร
14
ภาพ วิดีโอ และเพลง
14.1
จากการเชื่อมตอ USB
หรือคอมพิวเตอรเครือขาย
ดูรูปภาพ
ในการดูภาพ ใหเลือก  ภาพถาย ในแถบเมนู
เลือกภาพขนาดเล็ก แลวกด OK
หากในโฟลเดอรเดียวกันมีภาพถายหลายภาพ
ใหเลือกภาพถายแลวกด  แสดงสไลด
เพื่อเริ่มแสดงสไลดของภาพถายทั้งหมดในโฟลเดอรนี้
หากตองการไปยังภาพถายถัดไปหรือกอนหนา ใหกด
  หรือ  
ในการหยุดแสดงสไลดหรือปดภาพถาย ใหกด  LIST หรือ
 (หยุด)
สิ่งที่คุณตองมี
คุณสามารถดูภาพถายหรือเลนเพลงและวิดีโอของคุณจากแฟลช
ไดรฟ USB หรือฮารดไดรฟ USB ที่เชื่อมตอ
หากคุณมีคอมพิวเตอรในเครือขายภายในบาน
คุณจะสามารถดูและเลนไฟลจากคอมพิวเตอรไดบนทีวี
จากอุปกรณ USB
เสียบปลั๊กแฟลชไดรฟ USB หรือฮารดไดรฟ USB
เขากับชองเสียบ USB ชองใดชองหนึ่งโดยที่เปดทีวีไว
ทีวีจะตรวจพบอุปกรณและลงรายการไฟลของคุณ
หากรายการไมปรากฏโดยอัตโนมัติ ใหกด  SOURCES
แลวเลือก เบราส USB แลวกด OK
คุณสามารถเลนเพลงพรอมกับการแสดงสไลด
โดยเริ่มแสดงสไลดหลังจากเริ่มเลนเพลง
1 - เลือกเพลงหรือโฟลเดอรที่มีเพลง แลวกด OK
2 - กด  LIST แลวเลือก  ภาพถาย
3 - เลือกภาพถายหรือโฟลเดอรที่มีภาพถาย แลวกด 
แสดงสไลด
คำเตือน
หากคุณลองหยุดชั่วคราวหรือบันทึกโปรแกรมโดยที่ฮารดไดรฟ
USB เชื่อมตออยู ทีวีจะขอใหคุณฟอรแมตฮารดไดรฟ USB
ซึ่งการฟอรแมตนี้จะลบไฟลปจจุบันทั้งหมดบนฮารดไดรฟ USB
ขอมูล
ในการดูขอมูลของภาพถาย (ขนาด วันที่สราง พาธไฟล
และอื่นๆ) ใหเลือกภาพถาย แลวกด  INFO
กดอีกครั้งเพื่อซอนขอมูล
จากคอมพิวเตอร
ถาทีวีและคอมพิวเตอรอยูบนเครือขายเดียวกัน ทีวีนั้นจะสามารถเ
บราสและเลนไฟลที่จัดเก็บอยูบนคอมพิวเตอรของคุณได
คุณจำเปนตองติดตั้งซอฟตแวร Media Server อยาง
Twonky™
บนคอมพิวเตอรของคุณเพื่อแบงปนไฟลของคุณกับทีวี โดยทีวีจะ
แสดงไฟลและโฟลเดอรของคุณเชนเดียวกับที่จัดการไวบนคอมพิ
วเตอร
ในการเบราสไฟลบนคอมพิวเตอรของคุณ
ใหกด  SOURCES เลือก เบราสเครือขาย แลวกด OK
ตัวเลือก
แถบเมนูและการจัดเรียง
ในการปด เบราส USB หรือ เบราสเครือขาย ใหกด 
แลวเลือกกิจกรรมอื่น
กด OPTIONS
• สุมเลน
แสดงรูปภาพของคุณแบบสุม
• เลนซ้ำ
เลนการแสดงสไลดอยางตอเนื่อง
• ความเร็วภาพสไลด
ตั้งคาความเร็วของการแสดงสไลด
• การเปลี่ยนภาพสไลด
ตั้งคารูปแบบการเปลี่ยนภาพถาย
ทีวีจะจัดเรียงไฟลตามชนิดโดยที่เชื่อมตออุปกรณ USB อยู
เลื่อนไปยังแถบเมนูแลวเลือกประเภทของไฟลที่คุณตองการ
หากคุณเบราสไฟลจากคอมพิวเตอร คุณสามารถเบราสไฟลและโ
ฟลเดอรตามที่จัดการไวบนคอมพิวเตอรเทานั้น
เลนเพลง
ในการเลนเพลง ใหเลือก  เพลง ในแถบเมนู เลือกเพลง
แลวกด OK
หากในโฟลเดอรเดียวกันมีหลายเพลง ใหกด  เลนทั้งหมด
เพื่อเลนเพลงทั้งหมดในโฟลเดอรนี้
หากตองการไ
ปยังเพลงถัดไปหรือกอนหนา ใหกด   หรือ  
ในการหยุดเพลงชั่วคราว ใหกด OK และกด OK
อีกครั้งเพื่อเลนตอ
ในการเดินหนาเพลงไป 10 วินาที หรือยอนกลับไป 10 วินาที
แถบเมนู
เลื่อนไปยังแถบเมนูแลวเลือกประเภทของไฟลที่คุณตองการดูหรื
อเลน
เลือก  ภาพถาย  เพลง หรือ  วิดีโอ
หรือคุณสามารถเปดมุมมอง  โฟลเดอร
แลวเบราสโฟลเดอรของคุณเพื่อคนหาไฟล
การเรียงลำดับ
42
ใหกด  หรือ 
ในการยอนกลับหรือกรอเดินหนาอยางเร็ว ใหกด  หรือ 
กดปุมหลายครั้งเพื่อเรงความเร็ว 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
ในการหยุดเลนเพลง ใหกด  (หยุด)
14.2
Wi-Fi Miracast
เกี่ยวกับ Wi-Fi Miracast
หากคุณกด  LIST หรือ  เพลงจะยังเลนตอไป
ทีวีของคุณคืออุปกรณ Wi-Fi Certified Miracast™ ดวย
Miracast™ คุณสามารถดูและ
แบงปนหนาจอของคุณกับสมารทโฟน แท็บเล็ต
หรือคอมพิวเตอรบนหนาจอทีวีแบบไรสายได
คุณสามารถสตรีมวิดีโอ (เสียงและวิดีโอ),
แบงปนภาพถายหรืออยางอื่นบนหนาจอของอุปกรณ
ไมจำเปนตองเชื่อมตออุปกรณกับเครือขายภายในบาน
ทั้งทีวีและอุปกรณตองเปนอุปกรณ Wi-Fi Certified Miracast™
และเปดใช Miracast
ขอมูล
ในการดูขอมูลเพลง (ชื่อ ศิลปน ระยะเวลา และอื่นๆ)
ใหเลือกเพลงแลวกด  INFO
กดอีกครั้งเพื่อซอนขอมูล
ตัวเลือก
กด  OPTIONS
• สุมเลน
เลนแบบของคุณแบบสุม
• เลนซ้ำ
เลนเพลงหนึ่งครั้งหรือเลนตอเนื่อง
ในการปด เบราส USB หรือ เบราสเครือขาย ใหกด 
แลวเลือกกิจกรรมอื่น
การเลนวิดีโอ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wi-Fi Certified Miracast™
โปรดไปที่ www.wi-fi.org
ในการเลนวิดีโอ ใหเลือก  วิดีโอ ในแถบเมนู
เลือกวิดีโอแลวกด OK
หากในโฟลเดอรเดียวกันมีหลายวิดีโอ
ใหกด  เลนทั้งหมด เพื่อ เลนวิดีโอทั้งหมดในโฟลเดอรนี้
หากตองการไ
ปยังวิดีโอถัดไปหรือกอนหนา ใหกด   หรือ  
ในการหยุดวิดีโอชั่วคราว ใหกด OK กด OK อีกครั้งเพื่อเลนตอ
ในการเดินหนาวิดีโอหรือยอนกลับไป 10 วินาที ใหกด  หรือ 
ในการยอนกลับหรือกรอเดินหนาอยางเร็ว ใหกด  หรือ 
กดปุมหลายครั้งเพื่อเรงความเร็ว 2x, 4x, 8x, 16x, 32x
ในการหยุดเลนวิดีโอ ใหกด  (หยุด)
Wi-Fi® โลโก Wi-Fi CERTIFIED โลโก Wi-Fi
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™, Miracast™
เปนเครื่องหมายการคาของ Wi-Fi Alliance
เปดใช Miracast
ทีวีมาพรอมกับ Miracast ที่ถูก เปด
และพรอมแสดงหนาจอของอุปกรณดวย Miracast
ขอมูล
ปดการใช Miracast
ในการดูขอมูลของวิดีโอ (ตำแหนงของหัวเลน ระยะเวลา ชื่อ
วันที่ เปนตน) ใหเลือกวิดีโอ แลว กด  INFO
กดอีกครั้งเพื่อซอนขอมูล
หากไมตองการใหทีวีรับคำรองการแบงปนหนาจอจากอุปกรณอื่
น คุณสามารถปด Miracast บนทีวีได
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาเครือขาย > Wi-Fi
Miracast > ปด แลวกด OK
3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ตัวเลือก
กด OPTIONS
• คำบรรยาย
หากมีบทบรรยาย คุณสามารถ เปด ปด หรือ เปดระหวางปดเสียง
บทบรรยายได
• สุมเลน
เลนวิดีโอของคุณแบบสุม
• เลนซ้ำ
เลนวิดีโอหนึ่งครั้งหรือเลนตอเนื่อง
แบงปนหนาจอบนทีวี
ในการ แบงปน หนาจอของสมารทโฟน แท็บเล็ต
หรือคอมพิวเตอรบนทีวี. . .
1 - เปดสวิตชทีวี
2 - บนอุปกรณ ใหเปดแอปพลิเคชัน เชน Wi-Fi Miracast, Wi-Fi
Direct™, Intel®Wireless Display*
หรือคลายกันและเริ่มการสแกนหาอุปกรณ Miracast อื่น
3 - ในรายการอุปกรณที่พบ ใหเลือกทีวีแลวเลือกเชื่อมตอ
4 - บนทีวี ใหยอมรับคำรองขอเชื่อมตอกับทีวี
ในการปด เบราส USB หรือ เบราสเครือขาย
ใหกด  แลวเลือกกิจกรรมอื่น
43
คุณอาจถูกขอใหปอนรหัส PIN จากอุปกรณบนทีวี ปอนหมายเลขดวยปุมตัวเลขบนรีโมทคอนโทรล หรือ
คุณอาจถูกขอจากทีวีใหปอนรหัส PIN บนอุปกรณ
หากคุณเชื่อมตอ ทีวีจะแสดงหนาจอของอุปกรณ
5 - บนอุปกรณ ใหเลือกวิดีโอ ภาพถาย
หรือไฟลที่คุณตองการดูบนทีวี
หนาจอดีเลย
การดีเลยปกติเมื่อแบงปนหนาจอกับ Miracast คือประมาณ 1
วินาที การดีเลยอาจนานกวานี้ หากคุณใชอุปกรณเกากวา/คอมพิ
วเตอรที่มีพลังการประมวลผลต่ำ
* Miracast รองรับ WiFi 3.5 ขึ้นไป
การระบุ
หยุดการแบงปน
• Miracast บนทีวีนี้เปนไปตามโปรโตคอล HDCP และไมสามาร
ถแสดงเนื้อหาพรีเมี่ยมที่ไดรับการปองกันการคัดลอกที่สงโดยอุป
กรณ
• ความละเอียดวิดีโอสูงสุดที่รองรับคือ 720p
จากอุปกรณ
ดวยแอปพลิเคชันที่คุณใชเริ่มตน Miracast คุณสามารถ
ยกเลิกการเชื่อมตอ และหยุดการดูหนาจอของอุปกรณบนทีวี
ทีวีจะเปลี่ยนกลับไปเปนโปรแกรมที่เลือกลาสุด
จากทีวี
ในการหยุดการดูหนาจอของอุปกรณบนทีวี คุณสามารถ . . .
• กด TV เพื่อดูการถายทอดทีวี
• กด  เพื่อเริ่มตนกิจกรรมอื่นบนทีวี
• กด SOURCES เพื่อเปดเมนูแหลงสัญญาณ
และเลือกอุปกรณที่เชื่อมตอ
บล็อคอุปกรณ
ครั้งแรกที่คุณไดรับคำรองขอเชื่อมตอจากอุปกรณ คุณสามารถ
บล็อค อุปกรณได คำรองนี้ และคำรองทั้งหมดในอนาคต
จากอุปกรณนี้จะถูกเพิกเฉย
ในการบล็อคอุปกรณ เลือก บล็อค . . . ในหนาตางคำรอง และกด
ตกลง
เลิกบล็อคอุปกรณทั้งหมด
การเชื่อมตอที่ผานมาทั้งหมดและอุปกรณที่ถูกบล็อคถูกจัดเก็บไว
ในรายการการเชื่อมตอของ Wi-Fi Miracast
หากคุณลางรายการนี้
จะเปนการเลิกบล็อคอุปกรณที่ถูกบล็อคทั้งหมด
ในการเลิกบล็อคอุปกรณทั้งหมด . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาเครือขาย > รีเซ็ตกลุม Miracast
3 - กด OK เพื่อลบรายการ
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การบล็อคอุปกรณที่เชื่อมตอกอนหนา
หากคุณตองการบล็อคอุปกรณที่คุณเชื่อมตอกอนหนานี้
คุณตองลางรายการการเชื่อมตอ Wi-Fi Miracast กอน
หากคุณลางรายการนี้
คุณจะตองยืนยันหรือบล็อคการเชื่อมตอกับอุปกรณทุกชิ้นอีกครั้ง
44
หากตองการตรวจสอบวามีบทบรรยายดิจิตอล (DVB) หรือไม
ใหจูนหาชองทีวี แลวกด OPTIONS เลือก ภาษาคำบรรยาย
เพื่อเปดรายการคำบรรยาย
คุณสามารถบัฟเฟอรไดเฉพาะภาษาคำบรรยายที่มีไอคอน DVB
นำหนาเทานั้น
15
Pause TV
คุณสามารถหยุดการถายทอดโทรทัศนชั่วคราวและกลับมาชมตอ
ในภายหลัง
เฉพาะชองทีวีดิจิตอลเทานั้นที่สามารถหยุดชั่วคราวได
คุณตองเชื่อมตอฮารดไดรฟ USB เพื่อบัฟเฟอรการถายทอด
คุณสามารถหยุดการกระจายเสียงชั่วคราวไดนานสูงสุด 90 นาที
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา ฮารดไดรฟ
USB
หยุดชั่วคราวหรือเลนการถายทอดตอ
ในการหยุดการถายทอดรายการชั่วคราว ใหกด 
(หยุดชั่วคราว)
แถบความคืบหนาจะปรากฏขึ้นบนหนาจอเปนเวลาสั้นๆ
ในการเรียกแถบความคืบหนาขึ้นมา
ใหกด  (หยุดชั่วคราว) อีกครั้ง
ในการกลับมาชมตอ ใหกด  (เลน)
ไอคอนบนหนาจอจะแสดงใหเห็นวา
คุณกำลังชมการถายทอดที่ถูกหยุดชั่วคราว
กลับสูการถายทอดทีวีจริง
ในการกลับมายังการถายทอดทีวีจริง ใหกด  (หยุด)
ขณะที่คุณเปลี่ยนมายังชองดิจิตอล ฮารดไดรฟ USB
จะเริ่มบัฟเฟอรการถายทอด เมื่อเปลี่ยนเปนชองดิจิตอลอื่น
การถายทอดของชองใหมก็จะถูกบัฟเฟอร
และการถายทอดของชองกอนหนาก็จะถูกลบออกไป
เมื่อคุณเปลี่ยนไปยังอุปกรณที่เชื่อมตอ (เครื่องเลนแผนดิสก Bluray หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอล) ฮารดไดรฟ USB
จะหยุดบัฟเฟอรและการถายทอดจะถูกลบออกไป นอกจากนี้
เมื่อคุณเปลี่ยนทีวีไปที่สแตนดบาย การถายทอดก็จะถูกลบออกไป
ในขณะที่กำลังบันทึกโปรแกรมบนฮารดไดรฟ USB
คุณจะไมสามารถหยุดการถายทอดชั่วคราวได
เลนซ้ำทันที
ในขณะที่รับชมการถายทอดจากชองทีวีดิจิตอล
คุณสามารถเลนการถายทอดซ้ำทันทีไดอยางงายดาย
ในการเลน 10 วินาทีสุดทายของการถายทอดทีวีซ้ำ
ใหกด  (หยุดชั่วคราว) แลวกด  (ซาย)
คุณสามารถกด  ซ้ำๆ
จนกระทั่งกลับมาถึงจุดเริ่มตนของบัฟเฟอรการถายทอด
หรือถึงระยะเวลาสูงสุด
แถบแสดงความคืบหนา
เมื่อมีแถบความคืบหนาบนหนาจอ ใหกด  (ยอนกลับ) หรือกด
 (เดินหนา)
เพื่อเลือกวาจะเริ่มดูการถายทอดที่หยุดชั่วคราวไวที่ตรงไหน
กดปุมเหลานี้ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงความเร็ว
การระบุ
• จะไมมีเสียงการบรรยายเสียง (ความคิดเห็น)
สำหรับผูมีสายตาผิดปกติ ในการเลนใน Pause TV
หรือการบันทึก
• คุณสามารถบัฟเฟอรบทบรรยายดิจิตอล (DVB) ของชองได
คุณไมสามารถบัฟเฟอรคำบรรยายที่มาจากบริการขอความได
45
2 - เมื่อไฮไลตโปรแกรมแลว ใหกด  บันทึก
ทีวีจะเพิ่มชวงเวลาบัฟเฟอรไวที่จุดสิ้นสุดโปรแกรม
คุณสามารถเพิ่มชวงเวลาบัฟเฟอรไดหากจำเปน
16
การบันทึก
16.1
3 - เลือก กำหนดการ และกด OK
โปรแกรมจะถูกกำหนดใหทำการบันทึก คำเตือนจะปรากฏ /
ถูกแสดง โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตั้งกำหนดการบันทึกซอนกัน
หากคุณวางแผนที่จะบันทึกโปรแกรมระหวางที่คุณไมอยู
โปรดอยาลืมสลับใหทีวีสแตนดบาย และเปดฮารดไดรฟ USB
สิ่งที่คุณตองมี
ในการบันทึกรายการทีวี คุณจะตองมี . . .
• ฮารดไดรฟ USB
ที่เชื่อมตอซึ่งไดรับการฟอรแมตบนทีวีเครื่องนี้
• ชองทีวีดิจิตอลที่ติดตั้งบนทีวีเครื่องนี้ (ชองที่คุณรับชมโดยใช
Watch TV)
• ในการรับขอมูลชองสำหรับคูมือทีวีแบบภายในตัว
(จากสถานีถายทอดหรือจากอินเตอรเน็ต)
รายการที่บันทึก
ในการดูรายการของการบันทึก และการบันทึกตามกำหนด
ใหกด  เลือก  การบันทึก แลวกด OK
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา ฮารดไดรฟ
USB, การติดตั้ง
ในรายการนี้ คุณสามารถเลือกการบันทึกที่จะดู
ลบโปรแกรมที่บันทึก
ปรับเวลาสิ้นสุดของการบันทึกที่กำลังดำเนินอยู
หรือตรวจสอบพื้นที่วางบนดิสก และในรายการนี้
หากคูมือทีวีมาจากอินเตอรเน็ต คุณสามารถกำหนดการบันทึกซึ่ง
คุณไดตั้งคาเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดดวยตนเองได
โดยที่กำหนดเวลาการบันทึกไมเชื่อมตอกับโปรแกรม
ในการปรับเวลาที่ตั้งการบันทึกไว ใหเลือก การบันทึกที่กำหนด
ที่ดานบนของหนา แลวกด OK ตั้งคาชอง วันที่ และระยะเวลา
ในการยืนยันการบันทึก ใหเลือก กำหนดการ แลวกด OK
16.2
บันทึกรายการ
บันทึกทันที
ในการบันทึกโปรแกรมที่คุณกำลังดูอยู ใหกด  (บันทึก)
บนรีโมทคอนโทรล
ลบการบันทึกที่ตั้งเวลาไว
หากตองการลบการบันทึกตามกำหนด
ใหเลือกการบันทึกที่กำลังจะมาถึงในรายการ แลวกด OK
หรือคุณสามารถเลือกการบันทึกที่กำหนด
และกด OPTIONS และเลือก ยกเลิกการบันทึก
การระบุ
หากคุณไดรับทีวีไกดจากอินเตอรเน็ต คุณจะสามารถปรับเวลาสิ้
นสุดของการบันทึกในหนาตางปอปอัพกอนที่จะยืนยันการบันทึก
หากคุณไดรับทีวีไกดจากสถานีถายทอด
การบันทึกจะเริ่มตนทันที
คุณสามารถปรับเวลาสิ้นสุดของการบันทึกในรายการบันทึก
ในการเลิกบันทึก ใหกด  (หยุด)
• ในขณะที่บันทึกโปรแกรม
คุณสามารถดูโปรแกรมที่บันทึกไวกอนหนานี้ได
• ในขณะที่บันทึก คุณไมสามารถเปลี่ยนชองทีวีได
• ในขณะที่บันทึก
คุณไมสามารถหยุดการถายทอดทีวีชั่วคราวได
• ในการบันทึก สถานีถายทอดตองมีการตั้งคานาฬิกาที่เชื่อถือได
หากคุณรีเซ็ตนาฬิกาทีวีดวยตนเอง การบันทึกอาจลมเหลวได
• ไมสามารถบันทึกเสียงการบรรยายเสียง (ความคิดเห็น)
สำหรับผูมีสายตาผิดปกติได
• คุณสามารถบันทึกบทบรรยายดิจิตอล (DVB) ของชองนั้นได
คุณไมสามารถบันทึกบทบรรยายที่มาจากบริการขอความได
ในการตรวจสอบวามีบทบรรยายดิจิตอล (DVB) หรือไม
ใหจูนหาชองทีวี แลวกด OPTIONS เลือก ภาษาคำบรรยาย
เพื่อเปดรายการบทบรรยาย
คุณสามารถบันทึกไดเฉพาะภาษาคำบรรยายที่มีไอคอน DVB
นำหนาเทานั้น
ตั้งเวลาบันทึก
คุณสามารถตั้งกำหนดการการบันทึกสำหรับโปรแกรมที่กำลังจะ
มาถึงของวันนี้ หรืออีกไมกี่วันถัดไปได (สูงสุด 8 วัน)
1 - ในการตั้งเวลาบันทึก ใหกด  คูมือทีวี
ในหนาทีวีไกด ใหเลือกชองและโปรแกรมที่คุณตองการบันทึก
คุณสามารถปอนหมายเลขชองเพื่อไปที่ชองในรายการได
กด  (ขวา) หรือ  (ซาย) เพื่อเลื่อนดูโปรแกรมตางๆ ของชอง
หากตองการเปลี่ยนวันที่ของรายการ ใหกด OPTIONS
และเลือก เปลี่ยนวัน จากนั้นในรายการ ใหเลือกวันที่คุณตองการ
แลวกด OK หากคูมือทีวีมาจากอินเตอรเน็ต
คุณสามารถเลือกวันที่ไดที่ดานบนของหนา แลวกด OK
46
16.3
ดูการบันทึก
ในการดูการบันทึก . . .
1 - กด  เลือก  การบันทึก และกด OK
2 - - ในรายการ ใหเลือกการบันทึกแลวกด  (เลน) เพื่อเริ่มเลน
คุณสามารถใชปุม  (เดินหนา),  (ยอนกลับ), 
(หยุดชั่วคราว) หรือ (หยุด) บนรีโมทคอนโทรล
การบันทึกที่หมดอายุ
สถานีถายทอดสามารถจำกัดจำนวนวันที่สามารถรับชมรายการที่
บันทึกไว โดยการบันทึกในรายการจะแสดงจำนวนวันที่กอนที่จะ
หมดอายุ
การบันทึกลมเหลว
เมื่อการบันทึกที่กำหนดถูกปองกันไวโดยสถานีถายทอดหรือเมื่อ
การถายทอดถูกหยุด การบันทึกดังกลาวจะทำเครื่องหมายวา
Failed (ลมเหลว)
ลบการบันทึก
ในการลบการบันทึก ใหเลือกการบันทึกในรายการ
กด OPTIONS และเลือก ลบการบันทึก
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา
บันทึกรายการ
47
17
ร แตขอแนะนำใหวางหางจากลำโพงทีวี
Skype
หากไมไดเชื่อมตอกลองโทรทัศน Skype จะไมเริ่มตน
17.1
ลงชื่อเขาใช
เกี่ยวกับ Skype
ลงชื่อเขาใช Skype ดวย ชื่อ Skype และ รหัสผาน ของคุณ
หากคุณยังไมมีชื่อ Skype คุณตองสรางบัญชี Skype ใหม
ดวย Skype™ คุณสามารถสนทนาทางวิดีโอบนทีวีไดฟรี
คุณสามารถโทรและเห็นเพื่อนๆ ของคุณไดจากที่ไหนก็ไดในโลก
พูดคุยกับเพื่อนของคุณในขณะที่เห็นหนาพวกเขาจากหนาจอขน
าดใหญจากทีวีของคุณ
ในการลงชื่อเขาใช Skype…
1 - กด  เพื่อเปดเมนูหนาหลัก
2 - เลือก Skype แลวกด OK เพื่อเริ่ม Skype
และเปดหนาลงชื่อเขาใช
3 - เลือกฟลดขอความ ชื่อ Skype แลวใสชื่อ Skype
ของคุณ ในการเปดแปนพิมพบนหนาจอ ใหเลือกฟลดขอความ
แลวกด OK หากคุณเคยเขาสูระบบมากอน ใหกด  LIST
แลวเลือกชื่อ Skype ของคุณ ทีวีจะจดจำ 5 ชื่อ Skype
ลาสุดที่ลงชื่อเขาใช
4 - เลือกฟลดขอความ รหัสผาน แลวปอนรหัสผานของคุณ
5 - เมื่อเสร็จสิ้น ใหเลือก ลงชื่อเขาใช แลวกด OK
17.2
สิ่งที่คุณตองมี
ในการสนทนาทางวิดีโอบน Skype
คุณจำเปนตองมีกลองถายรูปสำหรับทีวี Philips PTA317
ที่มีไมโครโฟนในตัวซึ่งมีจำหนายแยกกัน
และการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ดี
หากเมนู Skype เปดอยูบนหนาจอ แสดงวาคุณลงชื่อเขาใชแลว
กอนคุณจะเริ่ม Skype ทีวีตองมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ดี
คุณสามารถเชื่อมตอทีวีของคุณแบบไรสายหรือใชสายก็ได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา เครือขาย,
ไรสาย
หากตองการความชวยเหลือ
หากคุณลืมชื่อ Skype หรือรหัสผานของคุณ
หรือมีปญหาในการลงชื่อเขาใช โปรดไปที่
www.skype.com/support
แอคเคาท Skype
ในการใช Skype คุณจำเปนตองสรางแอคเคาท Skype
ใหกับตัวคุณเองหรือครอบครัว โดยคุณสามารถสรางแอคเคาท
Skype ใหมไดบนทีวีหรือคอมพิวเตอร
บัญชี Skype ใหม
หากคุณยังไมมี ชื่อ Skype และ รหัสผาน คุณสามารถสรางบัญชี
Skype ใหมบนคอมพิวเตอร เมื่อคุณสรางบัญชีใหมเรียบรอยแลว
คุณสามารถใชชื่อ Skype
และรหัสผานของคุณเพื่อลงชื่อเขาใชบนทีวีได ในการสรางบัญชี
Skype บนคอมพิวเตอรของคุณ ใหไปที่ www.skype.com
Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก Skype
ดวย Skype คุณยังสามารถโทรไปยังโทรศัพทบานหรือโทรศัพท
มือถือดวยคาใชจายเล็กนอย เมื่อใชคอมพิวเตอร
คุณจะสามารถซื้อ Skype Credit หรือสมัครสมาชิก Skype ไดที่
www.skype.com
หากคุณมีรีโมทคอนโทรลที่มีแปนพิมพ หรือมีแปนพิมพ USB
เชื่อมตอกับทีวีอยู คุณสามารถสรางบัญชี Skype
ใหมบนทีวีของคุณ
ไมสามารถใชการโทรฉุกเฉินได
Skype ไมใชอุปกรณทดแทนสำหรับโทรศัพทและไมสามารถใช
ในการโทรฉุกเฉินได
ในการสรางบัญชีใหมบนทีวีของคุณ…
1 - บนหนา ลงชื่อเขาใช Skype ใหเลือก สรางบัญชีใหม
แลวกด OK
2 - บนเมนูถัดไป ใหเลือก เปดเบราเซอร แลวกด OK
3 - ทีวีจะเปดเว็บเพจ www.skype.com ทันที
คุณสามารถสรางบัญชีใหมของคุณบนเว็บเพจนี้
4 - เมื่อ Skype ยืนยันวาคุณสรางบัญชีใหมเรียบรอยแลว
ใหออกจากเว็บเบราเซอร แลวกลับไปที่หนา ลงชื่อเขาใช ของ
Skype บนทีวี
5 - ปอน ชื่อ Skype และ รหัสผาน ของคุณ เพื่อลงชื่อเขาใช
17.3
เริ่มตนกับ Skype
ติดตั้งกลองถายรูป
เชื่อมตอสายเคเบิลของกลองถายรูปสำหรับทีวีเขากับชองเสียบ
USB ชองใดชองหนึ่งบนทีวี
งอที่ยึดขนาดเล็กดังแสดงในภาพประกอบดานลางและจัดตำแหน
งของกลองถายรูปดานบนทีวี
ชื่อ Skype
ชื่อ Skype ตองเริ่มตนดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญหรือพิมพเล็ก
ตองประกอบดวย 6 ถึง 32 ตัวอักษรและมีตัวเลขได ชื่อ Skype
หามมีเวนวรรค
หันกลองถายรูปไปในตำแหนงที่คุณนั่งเปนประจำ
เมื่อคุณโทรทาง Skype คุณสามารถสาย เอียง
หรือซูมกลองเขาหรือออก
รหัส
รหัสผานของคุณตองมี 6 ถึง 20 ตัวอักษร และตองประกอบดวยตั
คุณสามารถจัดตำแหนงของกลองถายรูปไวที่ใดก็ไดที่คุณตองกา
48
วอักษรหนึ่งตัวหรือตัวเลขหนึ่งตัวเปนอยางนอย
หามใชตัวอักษรพิเศษอยางเชน เครื่องหมายการคา
สัญลักษณจุดนำ หรือสัญลักษณยูโร รหัสผาน Skype
หามมีเวนวรรค
ไมสามารถใชการโทรฉุกเฉินได
ไมสามารถใช Skype เพื่อโทรฉุกเฉินได
Skype ไมใชอุปกรณทดแทนสำหรับโทรศัพทและไมสามารถใช
ในการโทรฉุกเฉินได
หากคุณยังไมมีชื่อ Skype และรหัสผาน
คุณสามารถสรางบัญชีใหมในหนาลงชื่อเขาใชบนทีวี
1 - ในหนาเขาใช ใหเลือก แอคเคาทใหม แลวกด ตกลง
2 - สรางแอคเคาทใหมของคุณ
• ชื่อเต็ม
ปอนชื่อเต็มของคุณ
• ชื่อ Skype
ปอนชื่อเพื่อใหเปนชื่อ Skype ของคุณ โดยชื่อ Skype
ของคุณจะแสดงในรายชื่อผูติดตอของผูใช Skype รายอื่น
โดยชื่อ Skype
ตองเริ่มตนดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญหรือพิมพเล็ก
ตองประกอบดวย 6 ถึง 32 ตัวอักษรและมีตัวเลขได แตชื่อ
Skype หามมีที่วาง
• รหัส
ปอนรหัสผานของคุณ โดยรหัสผานตองมี 6 ถึง 20 ตัวอักษรและ
อยางนอยตองประกอบดวยตัวอักษรหนึ่งตัวหรือตัวเลขหนึ่งตัว
หามใชตัวอักษรพิเศษอยางเชน เครื่องหมายการคา
สัญลักษณจุดนำ หรือสัญลักษณยูโร รหัสผาน Skype
หามมีที่วาง
• อีเมล
ปอนอีเมลแอดเดรสของคุณ
3 - อานและยอมรับ เงื่อนไขการใช Skype
4 - หากแอคเคาทใหมของคุณไดรับการยอมรับแลว จึงเขาใชได
17.4
เมนู Skype
เมื่อคุณลงชื่อเขาใชเรียบรอยแลว Skype จะเปด เมนู Skype
รายการเมนู Skype ประกอบไปดวย…
• โปรไฟลสวนตัว - ชื่อ Skype ของคุณ
ในการดูหรือแกไขโปรไฟล Skype ของคุณ ใหเลือก ชื่อ Skype
ของคุณ แลวกด OK
• บุคคล
ใน บุคคล คุณสามารถเริ่มการโทรทาง Skype
และจัดการผูติดตอของคุณได
คุณสามารถแกไขหรือกรอกขอมูล โปรไฟล Skype
บนคอมพิวเตอร โดยเริ่มการใชงาน Skype
บนคอมพิวเตอรของคุณ เขาใชดวยชื่อ Skype
และรหัสผานของคุณ แลวเปดโปรไฟล Skype ของคุณ
คุณสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล เพิ่มขอความแสดงอารมณ
หรือตั้งคาความเปนสวนตัว
• โทรศัพท
ใน โทรศัพท คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทบาน
หรือโทรศัพทมือถือได โดยการกดหมายเลขบนแปนหมายเลข
คุณตองมี Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก Skype
เพื่อโทรศัพท คุณไมสามารถเลือก โทรศัพท
หากไมไดเชื่อมตอกลองและไมโครโฟน
บัญชี Microsoft
• ประวัติ
ใน ประวัติ คุณสามารถดูสายที่ไมไดรับ หรือสายกอนหนา หรือดู
การรองขอของผูติดตอ ได
หากคุณมีบัญชี Microsoft
คุณสามารถใชบัญชีนี้เพื่อลงชื่อเขาใช Skype บนทีวี
ในการลงชื่อเขาใชดวยบัญชี Microsoft…
1 - บนหนา ลงชื่อเขาใช Skype ใหเลือก ลงชื่อเขาใชดวยบัญชี
Microsoft แลวกด OK
2 - เลือก ถัดไป แลวกด OK ทีวีจะเปดเว็บเพจลงชื่อเขาใชบัญชี
Microsoft
3 - ปอนอีเมลบัญชี Microsoft และรหัสผานของคุณ
4 - เลือกปุม สง แลวกด OK
• การตั้งคา
ใน การตั้งคา คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผานของคุณ
ตั้งคาความเปนสวนตัวและการตั้งคาขอความเสียงของคุณ
หรือดูผูติดตอที่ถูกบล็อคของคุณ และอีกมากมายได
• ลงชื่อออก
ในการลงชื่อออกจาก Skype บนทีวี
49
หากคุณทราบชื่อ Skype หรืออีเมลของเพื่อน Skype
สามารถคนหาผูติดตอของคุณไดอยางงายดาย
หากคุณไมทราบชื่อ Skype หรืออีเมลของเพื่อน
คุณสามารถลองคนหาไดดวยชื่อ
17.5
โปรไฟลสวนตัว
ใน โปรไฟลสวนตัว
คุณสามารถแกไขโปรไฟลสวนตัวของคุณสำหรับ Skype ได
ในการเพิ่มผูติดตอ Skype…
1 - บนหนา ผูติดตอ ใหกด OPTIONS
2 - เลือก เพิ่มผูติดตอ Skype แลวกด OK
3 - ใส ชื่อ Skype หรืออีเมลแอดเดรสของผูติดตอใหม
คุณสามารถลองใสชื่อไดดวย ในการเปดแปนพิมพบนหนาจอ
ใหกด OK เมื่อคุณทำเสร็จ ใหกด OK
4 - Skype จะคนหาผูติดตอที่คุณกำลังคนหา
และจะแสดงผลลัพธการคนหา
5 - เลือกผูติดตอที่คุณตองการ แลวกด OK
เพื่อสงคำรองขอผูติดตอ
6 - เขียนคำรองขอ แลวกด OK แลว Skype
จะสงขอความคำรองขอใหผูติดตอใหมของคุณ
หากผูติดตอยอมรับการรองขอ ชื่อ Skype
ของผูติดตอใหมจะปรากฏในรายชื่อของคุณ
และคุณสามารถโทรหาผูติดตอของคุณบน Skype ได
• สาธารณะ
ดูหรือเปลี่ยนขอมูลโปรไฟลของคุณ
ที่ผูติดตอของคุณสามารถดูได
• โทรศัพท
คุณสามารถปอนหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพทบาน ที่ทำงาน
หรือโทรศัพทมือถือไดที่นี่
• สวนตัว
ดูหรือเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของคุณ
ตรวจสอบจำนวนเครดิตที่คุณมี หรือดูขอมูลการสมัครสมาชิก
หรือเขียนขอความที่บงบอกอารมณของคุณได
• รูปโปรไฟล
หากคุณยังไมไดอัพโหลดรูปโปรไฟลของคุณดวยคอมพิวเตอร
คุณสามารถเลือกหนึ่งในภาพแสดงตัวที่มีเปนรูปโปรไฟลไดที่นี่
เพิ่มหมายเลขโทรศัพท
ใน ผูติดตอ หรือรายชื่อผูติดตอของคุณ
คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพทเปนผูติดตอได
คุณสามารถโทรออกไดดวยการโทรดวยเสียงของ Skype
คุณตองใช Skype Credits เพื่อทำการโทร
• สถานะออนไลน
คุณสามารถเปลี่ยนสถานะออนไลนของคุณได เลือกสถานะที่คุณ
ตองการใหผูติดตอของคุณเห็นเมื่อคุณออนไลน
ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท…
1 - บนหนา ผูติดตอ ใหกด OPTIONS
2 - เลือก เพิ่มผูติดตอ Skype แลวกด OK
3 - ปอนชื่อผูติดตอของคุณ ในการเปดแปนพิมพบนหนาจอ
ใหกด OK เมื่อคุณทำเสร็จ ใหกด OK
4 - ใสหมายเลขโทรศัพทผูติดตอของคุณ
โดยเริ่มดวยรหัสประเทศเสมอ (เชน +31 สำหรับเนเธอรแลนด)
อยาใชเลขศูนยสองตัว เมื่อใสเสร็จแลว ใหกด OK ชื่อของผูติดต
อหมายเลขโทรศัพทของคุณจะปรากฏในรายชื่อของคุณ
17.6
ผูติดตอ
ผูติดตอของคุณ
ใน ผูติดตอ คุณสามารถคนหารายการ ผูติดตอ Skype
ของคุณได
ยอมรับคำรองขอผูติดตอ
ผูติดตอของคุณจะแสดงดวย ชื่อ Skype
ของตนเอง ผูติดตอนั้นออนไลน และพรอมสำหรับการโทรทาง
Skype เมื่อจุดสีเขียวปรากฏถัดจากชื่อของผูติดตอนั้น
เมื่อคุณไดรับ คำรองขอผูติดตอ
ไอคอนขนาดเล็กจะปรากฏถัดจาก ประวัติ ใน เมนู Skype
คุณสามารถใชกลองขอความในมุมซายบนของหนาผูติดตอ
เพื่อคนหาผูติดตอภายในรายชื่อผูติดตอของคุณ
หรือเพียงเลื่อนลงตามรายการเพื่อหาผูติดตอที่คุณตองการ
ในการยอมรับคำรองขอผูติดตอ…
1 - ใน เมนู Skype ใหเลือก ประวัติ แลวกด OK
2 - เลือก คำรองขอผูติดตอ แลวกด OK เลือกคำรองขอ แลวกด
OK Skype จะขอใหคุณยอมรับผูติดตอนี้ หากคุณรับ
ผูติดตอจะปรากฏในรายชื่อผูติดตอของคุณ
เพิ่มผูติดตอ
เพิ่มผูติดตอ Skype
ใน ผูติดตอ หรือรายชื่อผูติดตอของคุณ คุณสามารถเพิ่มผูติดตอ
Skype ใหมได
เพิ่มผูติดตอ Skype
50
และรับสาย คุณสามารถเห็นบุคคลนี้บนทีวีได
3 - ในการสิ้นสุดการโทร เลือก  วางสาย แลวกด OK
บล็อคคนติดตอ
คุณสามารถ บล็อค ผูติดตอ Skype ได
ผูติดตอที่ถูกบล็อคจะไมสามารถติดตอคุณบน Skype ได
โดยที่ผูติดตอที่ถูกบล็อคจะไมทราบ
คุณจะแสดงวาออฟไลนในรายชื่อผูติดตอของผูติดตอที่ถูกบล็อค
คุณสามารถเลิกบล็อคผูติดตอที่คุณบล็อคไดเสมอ
เมื่อเปดกลอง Skype ของคุณ ไฟ LED แสดงสีฟาจะสวาง
คุณสามารถตรวจสอบไดวาผูติดตอจะเห็นอะไรบางจากจอเล็กๆ
ดานขวาลางของหนาจอทีวี
ในการบล็อคผูติดตอ…
ในการปดเสียงไมโครโฟนของคุณ ใหเลือก  ปดไมโครโฟน
แลวกด OK ในการเปดอีกครั้ง ใหเลือก  เปดไมโครโฟน
แลวกด OK
ในการปดกลอง Skype ใหเลือก  ปดวิดีโอ และกด OK
ในการเปดอีกครั้ง ใหเลือก เปดวิดีโอ แลวกด OK
1 - บนหนา ผูติดตอ ใหเลือกผูติดตอที่คุณตองการบล็อค
2 - กด OPTIONS แลวเลือก บล็อค แลวกด OK
ผูติดตอจะถูกบล็อค
ขณะคุณกำลังสนทนาทางวิดีโอ
คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองของกลองได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนมุมมอง ใหกด 
คำหลัก และคนหา Skype, การซูม การเอียง และการสายกลอง
ในการเลิกบล็อคผูติดตอ…
1 - เลือกผูติดตอที่ถูกบล็อค
2 - กด OPTIONS แลวเลือก เลิกบล็อค แลวกด OK
เพื่อเลิกบล็อคผูติดตอ
ในการดูรายชื่อผูติดตอที่ถูกบล็อค…
การโทรดวยเสียง
1 - ใน เมนู Skype ใหเลือก การตั้งคา แลวกด OK
2 - เลือก ผูติดตอที่ถูกบล็อค แลวกด OK
รายชื่อจะแสดงผูติดตอที่คุณบล็อค
โทร การโทรดวยเสียง เพื่อโทรโดยไมมีวิดีโอ เมื่อปดกลอง
ในการโทรดวยเสียง…
1 - บนหนา ผูติดตอ ใหเลือกผูติดตอที่คุณตองการโทรหา
2 - เลือก โทร แลวกด OK หากผูติดตอของคุณอยูบน Skype
และรับสาย คุณสามารถคุยกับผูติดตอของคุณได
3 - ในการสิ้นสุดการโทร เลือก  วางสาย แลวกด OK
ลบหรือเปลี่ยนชื่อ
คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อผูติดตอได
ในการลบผูติดตอ…
ผูติดตอสามารถเพิ่มคุณเขารวมการโทรดวยเสียงกับผูอื่นไดมาก
กวาหนึ่งคน คุณไมสามารถเพิ่มผูรวมสนทนาไดดวยตนเอง
1 - บนหนา ผูติดตอ ใหเลือกผูติดตอที่คุณตองการลบ
2 - กด OPTIONS และเลือก ลบออก แลวกด OK
ผูติดตอจะถูกลบออกจากรายชื่อ
การโทรไปยังโทรศัพทบาน
ในการเปลี่ยนชื่อผูติดตอ…
คุณยังสามารถโทรไปยังโทรศัพทบานหรือโทรศัพทมือถือไดดวย
Skype ในการโทรไปยังโทรศัพทบาน คุณตองซื้อ Skype
Credit หรือสมัครสมาชิก Skype
1 - บนหนา ผูติดตอ ใหเลือกผูติดตอที่คุณตองการเปลี่ยนชื่อ
2 - กด OPTIONS และเลือก เปลี่ยนชื่อ แลวกด OK
3 - ปอนชื่อใหมสำหรับผูติดตอนี้ในฟลดขอความ
ในการเปดแปนพิมพบนหนาจอ ใหกด OK เมื่อคุณปอนเสร็จแลว
ใหกด OK
ในการโทรไปยังโทรศัพทบาน…
1 - บนหนา ผูติดตอ ใหเลือกผูติดตอหมายเลขโทรศัพท
2 - เลือก โทร แลวกด OK คุณตองมี Skype Credits
หรือมีการสมัครสมาชิก Skype เพื่อโทรไปยังโทรศัพทบาน
หากผูติดตอของคุณรับสาย คุณสามารถคุยกับผูติดตอของคุณได
3 - ในการสิ้นสุดการโทร เลือก  วางสาย แลวกด OK
17.7
การโทรบน Skype
คุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทไดทันทีดวย Skype
คุณสามารถปอนหมายเลขโทรศัพทดวยแปนโทรศัพทได
การสนทนาทางวิดีโอหรือการโทรดวยเสียง
ในการเปดแปนโทรศัพท…
ใช การสนทนาทางวิดีโอ
เพื่อโทรและเห็นเพื่อนของคุณบนหนาจอทีวี
1 - ในเมนู Skype ใหเลือก การโทรไปยังโทรศัพท แลวกด OK
2 - หากแปนโทรศัพทไมอยูบนหนาจอ ใหเลือก
 แสดงแปนโทรศัพท แลวกด OK
3 - กดหมายเลขโทรศํพท คุณสามารถเลื่อนไปยังตัวเลขแลวกด
OK หรือใชปุมตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลได
ในการสนทนาทางวิดีโอ…
ไมสามารถใชการโทรฉุกเฉินได
1 - บนหนา ผูติดตอ ใหเลือกผูติดตอที่คุณตองการโทรหา
2 - เลือก การสนทนาทางวิดีโอ แลวกด OK
หากผูติดตอของคุณอยูบน Skype เชื่อมตอกลอง Skype อยู
Skype ไมใชอุปกรณทดแทนสำหรับโทรศัพทและไมสามารถใช
ในการโทรฉุกเฉินได
การสนทนาทางวิดีโอ
51
1 - โทรหาผูติดตอ หากไมมีการรับสาย Skype จะเสนอใหสง
ขอความเสียง
2 - เลือก ใช และพูดขอความของคุณ
3 - ในการหยุดการบันทึก ใหเลือก วางสาย แลวกด OK
การรับสาย
เมื่อคุณลงชื่อเขาใช Skype และดูทีวีอยู
ริงโทนและขอความบนหนาจอจะเตือนคุณวามีสายเรียกเขา
ขอความจะแสดงผูที่โทรเขามา
และคุณสามารถรับหรือปฏิเสธสายได
ฟงขอความเสียง
ในการรับสาย ใหเลือก ตอบกลับดวยวิดีโอ แลวกด OK
ผูติดตอสามารถสงขอความเสียงถึงคุณได
หากมีขอความเสียงสงถึงคุณ ไอคอนขนาดเล็กจะปรากฏบนเมนู
Skype คุณสามารถฟงขอความเสียงไดจากหนา ประวัติ
ในการรับสายเมื่อปดกลองอยู ใหเลือก
ตอบกลับดวยเสียง แลวกด OK
ในการปฏิเสธสาย ใหเลือก ปฏิเสธสาย แลวกด OK
ในการฟงขอความเสียง…
1 - ใน เมนู Skype ใหเลือก ประวัติ แลวกด OK
2 - เลือก ขอความเสียง แลวกด OK
3 - เลือกขอความเสียงที่คุณตองการฟง และกด OK
คุณสามารถฟงขอความเสียงไดหลายครั้งตามที่ตองการ
ในการจัดการขอความเสียงของคุณ ใหกด OPTIONS
ประวัติ
ในหนา ประวัติ ของเมนู Skype
คุณจะพบรายการการโทรของคุณทั้งหมด
รวมทั้งสายที่คุณไมไดรับ คุณยังสามารถดูคำรองขอผูติดตอใหม
และฟงขอความเสียงได
17.8
ในการดูรายการ ใหเลือก ทุกสาย, สายที่ไมไดรับ, สายเรียกเขา
หรือ สายโทรออก แลวกด OK
Skype Credit
ในการดูคำรองขอผูติดตอใหม ใหเลือก คำรองขอผูติดตอ
แลวกด OK
บน Skype คุณสามารถซื้อ Skype Credit หรือ สมัครสมาชิก
Skype ดวย Skype Credit หรือสมัครสมาชิก Skype ที่มี คุณสา
มารถโทรไปยังโทรศัพทบานหรือโทรศัพทมือถือไดดวยทีวีของคุ
ณ
ในการดูและฟงขอความเสียงของคุณ ใหเลือก ขอความเสียง
แลวกด OK
สำหรับระยะเวลาในการเก็บกิจกรรม Skype
ของคุณไวในรายการ ประวัติ
นี้ขึ้นอยูกับจำนวนของผูติดตอที่คุณมีและคุณใชงาน Skype
มากนอยเพียงใด
การซื้อ Skype Credit
ขอความเสียง
จำนวนของเครดิตหรือขอมูลสมัครสมาชิกจะแสดงในแตละหนาที่
คุณสามารถโทรได
เกี่ยวกับขอความเสียง
Skype Credit ต่ำ
หากมีคนโทรหาคุณทาง Skype และคุณไมไดรับสาย
ผูโทรสามารถฝากขอความเสียงไวที่ ขอความเสียง Skype
ของคุณ หากคุณโทรหาผูติดตอ และผูติดตอไมสามารถรับสาย
คุณสามารถสงขอความเสียง Skype ใหกับผูติดตอของคุณได
คุณจะไดรับการแจงเตือนหากเครดิตในการโทรของคุณเหลือนอ
ยเกินไป
ในการสงหรือรับขอความเสียง
คุณหรือผูติดตอของคุณตองตั้งคาขอความเสียง Skype กอน
คุณสามารถตั้งคา ขอความเสียง บนคอมพิวเตอรของคุณ
โดยไปที่ www.skype.com
การตั้งคา Skype
ในการซื้อ Skype Credit หรือสมัครสมาชิก Skype ใหเขาใช
Skype จากคอมพิวเตอรของคุณ
Skype Credit ที่คุณซื้อจะสามารถใชงานไดเมื่อคุณเขาใช
Skype จากทีวีของคุณ
17.9
การลงชื่อเขาใช
เมื่อคุณมีขอความเสียงบนคอมพิวเตอรของคุณแลว
ใหตั้งคาขอความเสียงตามความตองการของคุณใน เมนู Skype
> การตั้งคา > ขอความเสียง
คุณสามารถตั้งคาให Skype ลงชื่อเขาใชอัตโนมัติเมื่อคุณเลือก
Skype จากเมนูหนาหลัก โดยที่คุณไมจำเปนตองปอนชื่อ Skype
หรือรหัสผาน
ในการลงชื่อเขาใช เมื่อ Skype เริ่ม…
บันทึกขอความเสียง
1 - ลงชื่อเขาใช Skype ดวยบัญชีของคุณ
2 - ใน เมนู Skype ใหเลือก การตั้งคา แลวกด OK
3 - เลือก การลงชื่อเขาใช แลวกด OK
4 - กด  (ขวา) เพื่อเลือกกลองทำเครื่องหมาย แลวกด OK
เพื่อทำเครื่องหมาย ลงชื่อเขาใชเมื่อ Skype เริ่ม
เมื่อคุณโทรหาผูติดตอ และผูติดตอไมไดรับสาย
คุณสามารถฝากขอความเสียง
ในการบันทึกขอความเสียง...
52
เปลี่ยนรหัสผาน
คนติดตอที่ถูกบล็อก
คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผาน Skype ปจจุบันของคุณ
และปอนรหัสผานใหมสำหรับบัญชี Skype ของคุณ
คุณสามารถดูรายชื่อผูติดตอที่ถูกบล็อคทั้งหมดของคุณ
ในการดูรายชื่อ…
ในการเปลี่ยนรหัสผานของคุณ…
1 - ลงชื่อเขาใช Skype ดวยบัญชีของคุณ
2 - ใน เมนู Skype ใหเลือก การตั้งคา แลวกด OK
3 - เลือก ผูติดตอที่ถูกบล็อค แลวกด OK
ในการจัดการผูติดตอที่ถูกบล็อคของคุณ ใหกด OPTIONS
1 - ลงชื่อเขาใช Skype ดวยบัญชีของคุณ
2 - ใน เมนู Skype ใหเลือก การตั้งคา แลวกด OK
3 - เลือก เปลี่ยนรหัสผาน
4 - กด  (ขวา) เพื่อเลือก รหัสผานปจจุบัน
แลวปอนรหัสผานปจจุบันของคุณ กด OK กอน
หากคุณตองการใชแปนพิมพบนหนาจอ
5 - กด  (ลง) เพื่อเลือก รหัสผานใหม
แลวปอนรหัสผานใหมของคุณ
6 - กด  (ลง) อีกครั้ง เพื่อเลือก รหัสผานใหมซ้ำอีกครั้ง
แลวปอนรหัสผานใหมอีกครั้ง
7 - กด  (ลง) อีกครั้ง เพื่อเลือก ใช
เพื่อสงรหัสผานใหมเพื่อรับการยืนยัน
ขอความเสียง
คุณสามารถตั้งคาสำหรับการสงขอความเสียงตามความตองการ
หากคุณอนุญาตใหผูติดตอสงขอความเสียงใหคุณ
เมื่อคุณไมสามารถรับสาย ใหเลือกกลอง
สงสายที่ไมไดรับไปยังขอความเสียง ไมตองเลือกกลอง
หากคุณไมตองการรับขอความเสียง
หากคุณอนุญาตใหผูติดตอสงขอความเสียงใหคุณ
เมื่อคุณไมสามารถรับสายภายใน 15 วินาที และคุณติดสายอื่นอยู
ใหเลือกกลอง ฉันติดสายอยู
วิดีโอ
หากคุณอนุญาตขอความเสียง เมื่อคุณปฏิเสธสาย ใหเลือกกลอง
ฉันปฏิเสธสายโทรเขา
คุณสามารถตั้งคาให Skype จำกัดการใชวิดีโอในการโทรผาน
Skype
ในการตั้งคาการสงขอความเสียงตามความตองการ…
คุณสามารถตั้งคาให Skype รับและแสดงวิดีโอจาก ทุกคน,
บุคคลในรายชื่อผูติดตอของฉันเทานั้น หรือจาก ไมมีใคร
โดยอัตโนมัติไดดวย รับวิดีโอโดยอัตโนมัติจาก
1 - ลงชื่อเขาใช Skype ดวยบัญชีของคุณ
2 - ใน เมนู Skype ใหเลือก การตั้งคา แลวกด OK
3 - เลือก ขอความเสียง แลวกด OK
4 - กด  (ลง) หรือ  (ขึ้น) เพื่อเลือกกลองทำเครื่องหมาย กด
OK เพื่อเลือกหรือไมเลือก
คุณสามารถตั้งคาให Skype สงวิดีโอของคุณให
บุคคลในรายชื่อผูติดตอของฉันเทานั้น หรือ ไมมีใคร ดวย
แสดงใหเห็นวาฉันมีวิดีโอตอ
ในการตั้งคาการตั้งคาวิดีโอ…
1 - ลงชื่อเขาใช Skype ดวยบัญชีของคุณ
2 - ใน เมนู Skype ใหเลือก การตั้งคา แลวกด OK
3 - เลือก วิดีโอ
4 - กด  (ขวา) เพื่อเลือกปุมวิทยุ แลวกด OK
เพื่อทำเครื่องหมาย หรือเลิกทำเครื่องหมาย
การสงตอสาย
ไมพลาดการโทรทาง Skype ดวย การสงตอสาย
หากคุณไมออนไลน หรือไมสามารถรับสาย
คุณสามารถสงตอสายการโทรทาง Skype
ไปยังโทรศัพทหรือโทรศัพทมือถือได
คุณยังสามารถสงตอสายการโทรทาง Skype ไปยังบัญชี Skype
อื่นไดดวย คุณสามารถตั้งคาไดสามหมายเลขโทรศัพท หรือชื่อ
Skype ตามลำดับความตองการเพื่อสงตอสาย คุณตองมี Skype
Credit หรือการสมัครสมาชิก Skype
เพื่อสงตอสายการโทรไปยังโทรศัพท การสงตอสายการโทร
Skype ไปยังบัญชี Skype อื่นไมมีคาใชจาย
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสงตอสาย ใหไปที่
www.skype.com/support
การรักษาขอมูล
คุณสามารถตั้งคาให Skype จำกัดการโทรเขาผาน Skype
คุณสามารถอนุญาตสายจาก ทุกคน หรือจาก
จากบุคคลในรายชื่อผูติดตอของฉันเทานั้น
ในการตั้งคาการตั้งคาความเปนสวนตัว…
1 - ลงชื่อเขาใช Skype ดวยบัญชีของคุณ
2 - ใน เมนู Skype ใหเลือก การตั้งคา แลวกด OK
3 - เลือก ความเปนสวนตัว
4 - กด  (ขวา) เพื่อเลือกปุมวิทยุ แลวกด OK
เพื่อทำเครื่องหมาย หรือเลิกทำเครื่องหมาย
ในการตั้งคาการสงตอสาย…
1 - ลงชื่อเขาใช Skype ดวยบัญชีของคุณ
2 - ใน เมนู Skype ใหเลือก การตั้งคา แลวกด OK
3 - กด OK เพื่อเลือกกลองทำเครื่องหมาย
สงตอสายเมื่อฉันไมอยูบน Skype
4 - ในฟลดปอนขอความดานลาง ใหปอนหมายเลขโทรศัพท
53
หรือชื่อ Skype
จากรายชื่อผูติดตอของคุณตามลำดับความตองการ
เพื่อสงตอสายของคุณ
ใสรหัสประเทศสำหรับหมายเลขโทรศัพทเสมอ
5 - หากจำเปน ใหเปลี่ยนจำนวนวินาทีกอนที่ Skype
จะสงตอสายของคุณ
6 - เลือก บันทึก เพื่อจัดเก็บการตั้งคา การสงตอสาย ของคุณ
Skype
17.12
เงื่อนไขการใชและนโยบายคุมครอ
งขอมูลสวนบุคคล
อานเงื่อนไขการใชของ Skype ที่ www.skype.com/go/tou
และอานนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่
www.skype.com/go/privacy
การซูม การเอียง และการสายกลอง
คุณสามารถตั้งคามุมมองกลองของคุณ
คุณสามารถซูมเขาหรือออก เอียง หรือสายกรอบของกลอง
ขณะที่คุณกำลังสนทนาทางวิดีโอ
คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองกลองได
ในการตั้งคามุมมองกลอง…
1 - เริ่ม การสนทนาทางวิดีโอ และรอจนกวาการโทรจะเริ่ม
2 - กด  (ขวา) เพื่อเลือกไอคอนดานบนหนาจอเล็ก แลวกด OK
แถบที่มีฟงกชันปุมสีจะปรากฏ
3 - ในการยาย (สาย) กรอบของกลอง ใหกด  (ซาย) หรือ 
(ขวา) ในการเอียงกรอบของกลอง ใหกด  (ขึ้น) หรือ 
(ลง) ในการซูมเขา ใหกด  ซูมเขา ในการซูมออก ใหกด
 ซูมออก
4 - กด  เสร็จ เพื่อจัดเก็บมุมมองกลอง
และเพื่อกลับไปที่การโทรทาง Skype ของคุณ
17.10
ลงชื่อออก
เมื่อคุณลงชื่อออกจาก Skype คุณกำลังลงชื่อออกจากบัญชี
Skype ของคุณ สถานะออนไลนของคุณจะเปลี่ยนเปน ออฟไลน
ผูติดตอของคุณจะไมสามารถโทรหาคุณได
ในการลงชื่อออก…
1 - กด  ยอนกลับ จากที่ใดก็ไดภายใน Skype เพื่อกลับไปที่
เมนู Skype
2 - เลือก ลงชื่อออก ในเมนู Skype แลวกด OK
ทีวีจะขอใหคุณออกจาก Skype หรือใช Skype ดวยบัญชี
Skype อื่น
17.11
ออกจาก Skype
เมื่อคุณลงชื่อออกจาก Skype แอปพลิเคชัน Skype
บนทีวีจะยังคงทำงานอยู บัญชี Skype อื่นสามารถลงชื่อเขาใช
หรือคุณสามารถสรางบัญชีใหมได
หากตองการหยุดแอปพลิเคชัน Skype บนทีวี คุณตองออกจาก
54
18
3 - ยืนยันอีเมลแอดเดรส
Smart TV
การควบคุมโดยผูปกครอง
18.1
1 - เปดการควบคุมโดยผูปกครองของ Smart TV โดยการเลือก
เปดใชงาน จากนั้นกด OK
2 - ปอนรหัส PIN สำหรับปลดล็อคที่คุณเลือก
3 - ยืนยันรหัส PIN ของคุณ
แอปพลิเคชันสำหรับผูใหญอายุ 18 ปขึ้นไปจะถูกล็อค
ในการเปดแอปพลิเคชันที่ถูกล็อค ใหเลือกแอปพลิเคชัน แลวกด
OK ทีวีจะขอใหคุณปอนรหัส 4 หลัก
ในการล็อคแอปพลิเคชันสำหรับผูใหญอายุ 18 ปขึ้นไป . . .
เกี่ยวกับ Smart TV
เชื่อมตอ Philips Smart LED TV
เครื่องนี้กับอินเตอรเน็ตและพบกับโลกใหมแหงทีวี
คุณสามารถเชื่อมตอแบบใชสายกับเราเตอรหรือเชื่อมตอกับ WiFi แบบไรสายได
ดวยทีวีที่เชื่อมตอกับเครือขายภายในบานของคุณ
สมารทโฟนจะสามารถแสดงภาพถายบนทีวี คุณสามารถเลนวิดีโ
อที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอรหรือควบคุมทีวีดวยแท็บเล็ตของคุณได
18.4
แอปพลิเคชัน Smart TV
ดวยทีวีที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
คุณจึงสามารถดูวิดีโอที่เชาจากรานวิดีโอออนไลน
อานคูมือทีวีออนไลน
หรือบันทึกรายการทีวีสุดโปรดของคุณลงในฮารดไดรฟ USB
ได แอปพลิเคชัน Smart TV จะชวยเพิ่มความสนุกดวยความบันเ
ทิงและบริการแสนสะดวกทุกประเภท
เปด Smart TV
หนาเริ่มตน Smart TV เปนสวนเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต
คุณสามารถเชาภาพยนตรออนไลน อานหนังสือพิมพ ดูวิดีโอ
ตลอดจนฟงเพลง นอกจากนี้ยังสามารถซื้อของออนไลน
เปดหนาเครือขายสังคม (Twitter, . . .)
หรือดูโปรแกรมทีวีเมื่อคุณตองการดวยทีวีออนไลน
ในการทำกิจกรรมตางๆ นี้ ใหคุณเปด Apps
จากไซตอินเตอรเน็ตที่ปรับใหเหมาะกับทีวี
โดยที่ทีวีของคุณเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต คุณสามารถเปด Smart
TV
18.2
สิ่งที่คุณตองมี
ในการเพลิดเพลินกับ แอปพลิเคชัน Smart TV
คุณตองเชื่อมตอทีวี
เขากับเราเตอรที่มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูง
(บรอดแบนด)
คุณสามารถใชเครือขายภายในบานที่เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตได
โดยไมจำเปนตองใชคอมพิวเตอร
เปด Smart TV
หากตองการเปดหนาเริ่มตน Smart TV ใหกด SMART TV
หรือคุณสามารถกด  เลือก Smart TV แลวกด OK
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา เครือขาย
TV จะเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตและเปดหนาเริ่มตน Smart TV
ซึ่งอาจใชเวลาสองสามวินาที
เคล็ดลับ
ปด Smart TV
ในการปอนขอความหรือเลื่อนไปที่หนาอินเตอรเน็ตไดงายยิ่งขึ้น
คุณสามารถเชื่อมตอแปนพิมพ USB และเมาส USB กับทีวีได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา แปนพิมพ
USB หรือ เมาส USB
ในการปดหนาเริ่มตน Smart TV ใหกด  และเลือกกิจกรรมอื่น
TP Vision Europe B.V. จะไมรับผิดชอบใดๆ
ตอเนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหาจากผูใหบริการเนื้อหา
หนาเริ่มตน Smart TV
18.3
ตั้งคา Smart TV
1 - บนทีวีของคุณแลวตอนนี้
2 - App ของคุณ
3 - คลัง App
4 - อินเตอรเน็ต
5 - App ที่แนะนำ
6 - คนหา
7 - ปุมสีตางๆ สำหรับควบคุม
ครั้งแรกที่คุณเปด Smart TV
คุณตองกำหนดคาการเชื่อมตอของคุณ
อานและยอมรับตามขอกำหนดและเงื่อนไขเพื่อดำเนินการตอ
หากคุณไมตองการตั้งคา Smart TV ใหกด 
ลงทะเบียน
App ของคุณ
ในการลงทะเบียนกับคลับ Philips . . .
คุณเริ่มการใชงาน App จากหนาเริ่มตน Smart TV
หากหนาเริ่มตนไมมี App ใดๆ คุณสามารถเพิ่ม App จากคลัง
App ได
1 - เลือก ลงทะเบียน แลวกด OK
2 - ปอนอีเมลแอดเดรสของคุณ แลวเลือก ดำเนินการตอ แลวกด
OK
คลัง App
55
ในคลัง App คุณจะพบกับ App ทั้งหมดที่มี
2 - ใชแถบเลื่อนเพื่อตั้งคาระดับการซูม
3 - ยอนกลับไปยังมุมมองปกติโดยการตั้งคาแถบเลื่อนใหม
อินเตอรเน็ต
ดูขอมูลความปลอดภัย
App อินเตอรเน็ต จะเปด World Wide Web บนทีวีของคุณ
บนทีวีของคุณ คุณสามารถดูเว็บไซตทาง อินเตอรเน็ต ได
แตเว็บไซตสวนใหญไมไดปรับมาเพื่อใหเหมาะกับหนาจอทีวี
- บางปลั๊กอิน (เชน ในการดูหนาหรือวิดีโอ)
จะไมมีในทีวีของคุณ
- หนาอินเตอรเน็ตจะแสดงเปนหนาเดียวตอครั้งและเต็มจอ
คุณสามารถตรวจสอบระดับการรักษาความปลอดภัยของหนา
App ได
ในหนา App ใหกด OPTIONS แลวเลือก
ขอมูลการรักษาความปลอดภัย ขณะที่กำลังโหลดหนา
หากมีเครื่องหมายล็อค 
ปรากฏถัดจากภาพแอนิเมชั่นที่กำลังโหลดที่ดานลางของหนาจอ
แสดงวาการถายโอนมีความปลอดภัย
App ที่แนะนำ
ในหนาตางนี้ Philips จะแสดง App ที่ แนะนำ
สำหรับประเทศของคุณ App สำหรับทีวีออนไลน
หรือการเลือกภาพยนตรใหเชาจากรานวิดีโอ
คุณสามารถเลือกและเปดไดจากหนาตาง App ที่แนะนำ
การแสดงความคิดเห็นบน App
เลือกแอปพลิเคชันแลวกด 
การแสดงความคิดเห็น เพื่อเลือกปุม 'ชอบ' หรือ 'ไมชอบ'
แลวสงคำแนะนำหรือ ขอคิดเห็น มาที่เรา นอกจากนี้
คุณยังสามารถรายงานการทำงานผิดปกติของ App ได
คนหา
ดวย คนหา คุณสามารถคนหา App ที่เกี่ยวของจากคลัง App ได
ปอนคำสำคัญในฟลดขอความ
เลือก  แลวกด OK เพื่อเริ่มการคนหา
คุณสามารถปอนคำสำคัญอยางเชน ชื่อ เรื่อง ประเภท
และคำอธิบายในการคนหา
หรือคุณสามารถปลอยฟลดขอความวางไวแลวคนหาการคนหา/
คำสำคัญที่นิยมใชกันมากที่สุดซึ่งมีอยูหลายประเภท
โดยในรายการของคำสำคัญที่พบ ใหเลือกคำสำคัญแลวกด OK
เพื่อคนหารายการตางๆ ดวยคำสำคัญนั้น
จัดการ App ของคุณ
ในรายการ App บนหนาเริ่มตน Smart TV คุณสามารถ . . .
• ลบ App
ในการลบ App ออกจากรายการ ใหเลือกไอคอน App
แลวกด  ลบ App จะยังอยูในคลัง App
• ยาย App
ในการจัดตำแหนง App ในรายการ ใหเลือกไอคอน App
กด  ยาย และใชปุมลูกศรเพื่อจัดตำแหนง App
กด OK เพื่อยืนยันตำแหนง
• ล็อค App
ในการล็อค App ใหเลือกไอคอน App แลวกด  ล็อค
เมื่อคุณล็อค App คุณตองปอนรหัส PIN 4 หลักที่คุณไดตั้งคาสำ
หรับการควบคุมโดยผูปกครองเมื่อกำหนดคา Smart TV โดย
App ที่ล็อคจะกำกับดวยเครื่องหมายล็อค  ในรายการ
ในการปลอดล็อค App ใหเลือกไอคอน App
แลวกด  ปลดล็อค โดยคุณตองปอนรหัส PIN 4
หลักเพื่อปลดล็อค
เปด App
ในการเปด App คุณตองเพิ่ม App นั้นไปในรายการ App
ในหนาเริ่มตน Smart TV กอน คุณสามารถเพิ่ม App
ไปในรายการของคุณไดจากคลัง App
รายการ App ของคุณบนหนาเริ่มตน Smart TV
อาจมีความยาวหลายหนา
ใชปุมลูกศรเพื่อไปยังหนากอนหนาหรือหนาถัดไป
หรือคุณสามารถกด   (หนาถัดไป)
หรือ   (หนากอนหนา)
เปด App
คลัง App
ในการเปด App
1 - กด  แลวเลือก Smart TV
2 - ในหนาเริ่มตน ใหเลือกไอคอน App แลวกด OK
ใน App ใหกด  เพื่อยอนกลับ 1 ขั้นตอนหรือหนา
เปด คลัง App ใน Smart TV เพื่อเรียกดูแอปพลิเคชัน
คอลเลคชันเว็บไซตที่ปรับใหเหมาะสมกับทีวี
คนหาแอปพลิเคชันสำหรับวิดีโอ YouTube,
หนังสือพิมพภายในประเทศ, อัลบั้มภาพออนไลน, Twitter ฯลฯ น
อกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับเชาวิดีโอจากรานวิดีโอออนไล
นและแอปสำหรับดูรายการทีวีที่คุณพลาด หากคลัง App
ไมมีสิ่งที่คุณกำลังมองหา
ใหลองหาดวยการทองอินเตอรเน็ตบนทีวี
ปด App
หากตองการปด App และยอนกลับไปยังหนาเริ่มตน Smart TV
ใหกด SMART TV
โหลดหนา App ใหม
หากหนา App ไมโหลดอยางถูกตอง ใหกด OPTIONS
แลวเลือก โหลดใหม เพื่อโหลดหนาใหม
ซูม
ในการซูมเขาบนหนา App . . .
1 -กด OPTIONS แลวเลือก ซูมหนา
56
App วิดีโอเชา
World Wide Web
ดวย Video store App ใน Smart TV คุณสามารถเชาภาพยนต
รเรื่องโปรดจากรานเชาวิดีโอออนไลนได
คุณสามารถชำระเงินดวยบัตรเครดิตไดอยางปลอดภัย
App อินเตอรเน็ต จะเปด World Wide Web บนทีวีของคุณ
เชาภาพยนตร
1 - เปด Video store App ในรายการ App ของคุณ
หรือเลือกวิดีโอที่แนะนำในหนาเริ่มตน Smart TV
2 - เลือกภาพยนตร
3 - ทำการชำระเงินออนไลน
4 - เริ่มการดูวิดีโอ โดยคุณสามารถใชปุม  (เลน) และ 
(หยุดชั่วคราว)
• บางปลั๊กอิน (เชน ในการดูหนาหรือวิดีโอ)
จะไมมีในทีวีของคุณ
• หนาอินเตอรเน็ตจะแสดงเปนหนาเดียวตอครั้งและเต็มจอ
บนทีวีของคุณ คุณสามารถดูเว็บไซตทาง อินเตอรเน็ต ได
แตเว็บไซตสวนใหญไมไดปรับมาเพื่อใหเหมาะกับหนาจอทีวี
18.5
Multi view
รานวิดีโอสวนใหญจะขอใหคุณสรางบัญชีล็อกอิน
เมื่อคุณอยูบนแอปพลิเคชัน Smart TV หรืออินเตอรเน็ต
คุณสามารถดูชองทีวีปจจุบันได Multi view
จะเปดหนาจอเล็กสำหรับชองทีวีถัดจากหนาจอ Smart TV
สตรีมมิ่งวิดีโอ
ดวยทีวีเครื่องนี้
คุณสามารถดูภาพยนตรเชาที่สงมาในรูปแบบสตรีมมิ่งวิดีโอ
คุณสามารถดูภาพยนตรไดเกือบทันที คุณอาจตองมีฮารดไดรฟ
USB เพื่อจัดเก็บบัฟเฟอรของวิดีโอ หากคุณเชื่อมตอฮารดไดรฟ
USB คุณยังสามารถดาวนโหลดภาพยนตรเชาจากรานวิดีโอที่มี
สำหรับการดาวนโหลดภาพยนตรเทานั้น โดยคุณสามารถหยุดชั่
วคราวหรือรีสตารทภาพยนตรเชาที่ดาวนโหลดมาได
ดูขอมูลของรานวิดีโอเกี่ยวกับระยะเวลาในการเชาภาพยนตร
ในการเปด Multi view…
1 - กด SMART TV เพื่อเปด Smart TV
2 - กด  MULTI VIEW เพื่อเปดหนาจอเล็ก
3 - กด   หรือ   เพื่อเปลี่ยนชองทีวีในหนาจอเล็ก
หนาจอ Multi view ไมสามารถแสดงวิดีโอแบบ 3D หรือ UHD
เมื่อเปด Multi view คุณไมสามารถใชตัวชี้รีโมทคอนโทรล
หรือใชเมาส USB ที่เชื่อมตอในหนาจอ Smart TV
ความหนาแนนของขอมูลในเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet
Traffic)
การสตรีมมิ่งหรือการดาวนโหลดวิดีโอหลายๆ เรื่องอาจทำใหควา
มหนาแนนของขอมูลในเครือขายอินเตอรเน็ตของคุณเกินขีดจำ
กัดรายเดือน
18.6
รีเซ็ต Smart TV
ในการรีเซ็ตการเชื่อมตอกับ Smart TV
ใหลบหนวยความจำอินเตอรเน็ตในทีวี
คุณจะลบการลงทะเบียน Philips Smart TV
และการตั้งคาการจัดอันดับของผูปกครอง, ล็อกอิน Video store
App, รายการโปรดแอปพลิเคชัน Smart TV ทั้งหมด
รวมถึงบุคมารคและประวัติการใชงานอินเตอรเน็ตของคุณ
ทีวีออนไลน
ดวย App ทีวี ออนไลน บนหนาเริ่มตน Smart TV* คุณสามารถดู
โปรแกรมทีวีที่คุณพลาดหรือดูโปรแกรมทีวีเมื่อใดก็ได
เปดทีวีออนไลน
ในการลบหนวยความจำอินเตอรเน็ต . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาเครือขาย > ลบหนวยความจำอินเตอรเน็ต
และกด OK
ในการเปด App ทีวีออนไลน . . .
1 - กด SMART TV
2 - ในหนาเริ่มตน ใหเลือกไอคอน  ทีวีออนไลน แลวกด OK
3 - เลือกโปรแกรมบนหนา แลวกด OK เพื่อเริ่มดู
คุณสามารถใชปุม  (เลน) และ  (หยุดชั่วคราว)
รายการตอสถานีถายทอด
ในการดูโปรแกรมทีวีออนไลนซึ่งเรียงลำดับตามสถานีถายทอด
ใหกด  สถานีถายทอดทั้งหมด
เลือกสถานีถายทอด แลวกด ตกลง
* หากมีในภูมิภาคของคุณ
57
19
คุณสามารถใชงาน Multi room ได
Multi room
(ดูหลายเครื่อง)
19.3
19.1
การใชงาน Multi room
(ดูหลายเครื่อง)
เกี่ยวกับ Multi room
การใชงานเปนครั้งแรก
เมื่อใช Multi room คุณจะสามารถสงสตรีมชองทีวีดิจิตอลจากทีวี
Philips เครื่องอื่นมายังทีวีเครื่องนี้ในแบบไรสายได
คุณสามารถสตรีมชองทีวีดิจิตอลจากทีวีเครื่องอื่นไดทุกชอง
รวมทั้งชองจากสมารทการดที่มีการสมัครสมาชิก
หากคุณสามารถรับชมชองดิจิตอลบนทีวีเครื่องอื่น
คุณก็สามารถรับชมชองดังกลาวบนทีวีเครื่องนี้ได
หากคุณไมมีการเชื่อมตอเสาอากาศในหองที่ทีวีเครื่องนี้ตั้งอยู
คุณสามารถใช Multi room
ในการรับชมชองดิจิตอลที่ทีวีเครื่องอื่นนำเสนอแกคุณได
เมื่อคุณเริ่มใชงาน Multi room ในครั้งแรก
ใหคุณเปดทีวีทั้งสองเครื่อง
หากหมายเลขรุนของทีวีทั้งสองเครื่องลงทายดวยแปด เชน
(ขนาดหนาจอ) PFLxxx8 คุณสามารถเปดทีวีอีกเครื่อง
(หากอยูในโหมดสแตนดบาย) ดวยทีวีเครื่องนี้ได นอกจากนี้
รายการที่บันทึกโดยใชทีวีอีกเครื่องและจัดเก็บไวบน HDD
ที่เชื่อมตออยูจะสามารถรับชมบนทีวีเครื่องนี้ได
เมื่อใช Multi room คุณสามารถดูชองทีวีปจจุบัน
หรือเปดรายการชองของทีวีเครื่องอื่นได
หากคุณเลือกชองจากรายการ
ทีวีอีกเครื่องก็จะเปลี่ยนเปนชองที่คุณเลือกดวย หากทีวีเครื่องอื่น
มีตัวปรับสัญญาณดาวเทียมแบบภายในตัวพรอมกับชองที่ติดตั้งไ
ว หรือมีฮารดดิสกไดรฟ (HDD)
ที่เชื่อมตออยูพรอมกับรายการบันทึกตางๆ*
คุณก็สามารถดูรายการเหลานั้นบนทีวีเครื่องนี้ได คุณจะไมสามา
รถเปลี่ยนชองไดในขณะที่ทีวีอีกเครื่องทำการบันทึก
อยูในโหมดหยุดทีวีชั่วคราว หรือกำลังใชงาน Skype
เมื่อทีวีเครื่องนี้ทำการเชื่อมตอกับทีวีอีกเครื่อง
ทีวีอีกเครื่องนั้นจะปรากฎในเมนู เลือกเครือขาย โดยอัตโนมัติ
แมวาจะอยูในโหมดสแตนดบาย
สตรีมชองทีวี
การสตรีมชองทีวีโดยใช Multi room
จะลดขนาดความละเอียดจาก HD เปน SD
คุณจะไมสามารถสตรีมชองวิทยุได (โหมดระบบเสียงอยางเดียว)
19.2
ในการดูชองทีวีจากทีวีเครื่องอื่น . . .
1 - ตรวจสอบใหแนใจวาทีวีอีกเครื่องอยูในโหมดสแตนดบาย*
หรือเปดอยู
2 - บนทีวีเครื่องนี้ ใหกด  SOURCES เลือก เลือกเครือขาย
แลวกด OK
3 - หากทีวียังไมไดเชื่อมตอกับเครือขายภายในบานของคุณ
การเชื่อมตอเครือขายจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติ
หากทีวีเชื่อมตออยูแลว ใหไปที่ขั้นตอน 4
4 - ในเมนู เลือกเครือขาย ใหเลือกชื่อของทีวีอีกเครื่อง แลวกด
OK หากคุณมีทีวีหลายเครื่องในบาน
คุณอาจตองเปลี่ยนชื่อของทีวีอีกเครื่องที่ตองการ
โดยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อจากทีวีเครื่องนั้นไดโดยตรง
5 - เลือกสิ่งที่คุณตองการดูจากทีวีอีกเครื่อง . . .
• ในการดูชองปจจุบันของทีวีอีกเครื่อง ใหเลือก ชองปจจุบัน
แลวกด OK
• ในการเปดรายการชองของทีวีเครื่องอื่น ใหเลือก ดูทีวี แลวกด
 (ขวา)
• ในการเปดรายการชองดาวเทียมของทีวีเครื่องอื่น ใหเลือก
ดูดาวเทียม แลวกด  (ขวา)
• ในการเปดรายการบันทึก* บนทีวีเครื่องอื่น ใหเลือก
ดูการบันทึก แลวกด  (ขวา)
• คุณสามารถเปลี่ยนชองไดดวย   และ  
คุณไมสามารถเปลี่ยนชองไดในขณะที่ทีวีอีกเครื่องทำการบันทึก
อยูในโหมดหยุดทีวีชั่วคราว หรือกำลังใชงาน Skype
สิ่งที่คุณตองมี
ในการสตรีมและดูชองทีวีจากทีวี Philips เครื่องอื่น
ทีวีเครื่องอื่นนั้นจะตองทำหนาที่เปนแหลงสัญญาณชองทีวี โดยที่
ทีวีทั้งสองเครื่องจะตองเชื่อมตอกับเครือขายไรสายภายในบานข
องคุณ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา เครือขาย
หากทีวี Philips อีกเครื่อง หรือเครื่องตนทาง
มีหมายเลขรุนลงทายดวยเจ็ด เชน (ขนาดหนาจอ) PFLxxx7
และมีซอฟตแวรลาสุดอยู คุณก็พรอมดำเนินการขั้นตอไป
บนทีวีอีกเครื่อง ใหอานบทวิธีใชใน อัพเดตซอฟตแวร
เมื่อตองการอัพเดตซอฟตแวรทีวี
เปดดวย Wi-Fi
หากหมายเลขรุนของทีวีทั้งสองเครื่องลงทายดวยแปด เชน
(ขนาดหนาจอ) PFLxxx8 คุณสามารถเปดทีวีอีกเครื่องจากโหมด
สแตนดบายโดยใชทีวีเครื่องนี้ได
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณเปดใชการตั้งคา เปดดวย Wi-Fi
บนทีวีอีกเครื่อง
ในการเปดการเปดดวย Wi-Fi . . .
1 - กด  เลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาเครือขาย > เปดดวย Wi-Fi แลวเลือก เปด
แลวกด OK
* ในการเปดทีวีอีกเครื่องจากโหมดสแตนดบาย
หรือดูรายการบันทึกของทีวีเครื่องนั้นจาก HDD ที่เชื่อมตอ
หากทีวีทั้งสองเครื่องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขทุกขอ
58
ทีวีทั้งสองเครื่องจะตองมีหมายเลขรุนที่ลงทายดวยแปด เชน
(ขนาดหนาจอ) PFLxxx8
ชื่อทีวี
ในการเปลี่ยนชื่อทีวี . . .
กด  > ตั้งคา > การตั้งคาเครือขาย > ชื่อเครือขายทีวี
59
ทำการทดสอบการรับสัญญาณดิจิตอล
หรือติดตั้งชองอะนาล็อกดวยตนเองได
20
การตั้งคา
ภาษา
20.1
กด  คำหลัก และคนหา ภาษาเสียงพากย หรือ คำบรรยาย
เมนูตั้งคา
การเขาใชทั่วไป
กด  คำหลัก และคนหา การเขาใชทั่วไป
สำหรับผูใชที่มีความบกพรองในการมองเห็นและการไดยิน
การตั้งคาภาพและเสียงดวน
ดวย การตั้งคาภาพและเสียงดวน คุณจะสามารถตั้งคาการกำหน
ดคาสวนตัวพื้นฐานของภาพไดภายในไมกี่ขั้นตอนงายๆ
การตั้งคาของคุณจะถูกจัดเก็บไวภายใต สไตลภาพ - สวนตัว คุ
ณสามารถกลับมายังการกำหนดคาสวนตัวของภาพของคุณไดห
ากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งคาบางประการ
คุณสามารถตั้งคาสำหรับการตั้งคาภาพที่ตองการไดสำหรับทุกๆ
กิจกรรมทีวีหรืออุปกรณที่เชื่อมตอแตละอุปกรณ
การติดตั้งชองสถานี
หากตองการกลับไปยังการตั้งคาภาพที่ตองการ
ขณะดูทีวีชองหนึ่ง ใหกด  เลือก สไตลภาพ และเลือก สวนตัว
กด  คำหลัก และคนหา ระบบปองกันเด็ก
กด  คำหลัก และคนหา อัพเดตชองอัตโนมัติ หรือ
ขอความการอัพเดตชอง นอกจากนี้ คนหา ติดตั้งดวยตนเอง
เพื่อติดตั้งชองอะนาล็อกหรือ DVB
เพื่อเปลี่ยนสัญญาณการเชื่อมตอเสาอากาศ
ล็อคกันเปด
หากตองการตั้งคาภาพอยางรวดเร็ว . . .
เชื่อมตอกับเครือขาย
1 - กด  เลือก ตั้งคา แลวกด OK
2 - เลือก การตั้งคาภาพและเสียงดวน และกด OK
ทำตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้น
กด  คำหลัก และคนหา เครือขาย, ไรสาย หรือ เครือขาย,
มีสาย
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา สไตลภาพ
การตั้งคาเครือขาย
ตั้งคาทีวี
กด  คำหลัก และคนหา เครือขาย, การตั้งคา
ในเมนู ตั้งคาทีวี คุณสามารถปรับการตั้งคาทั้งหมดได รายการ
การตั้งคาทั่วไป ในเมนูมีชุดการตั้งคาตางๆ เชน ภาษาของเมนู
ตั้งเวลาปด ปดตัวตั้งเวลา การเขาถึงสากล และอื่นๆ
อัพเดตซอฟตแวร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก
และคนหาหัวขอที่คุณตองการ
กด  คำหลัก และคนหา ซอฟตแวร,
อัพเดตอินเตอรเน็ต หรือ ซอฟตแวร, อัพเดต USB
คนหาชอง
ตั้งคาซอฟตแวร
ดวย คนหาชอง คุณสามารถอัพเดตรายการชองปจจุบันของคุณ
และคนพบชองใหมๆ ที่เพิ่มเขามาในรายการชองของคุณได
นอกจากนี้ยังสามารถเริ่มตนการติดตั้งชองทั้งหมดใหมได ทั้งนี้ก
ารอัพเดตชองหรือการเริ่มตนการติดตั้งชองใหมอาจใชเวลาสักค
รู
กด  คำหลัก และคนหา ซอฟตแวร, เวอรชันปจจุบัน
ดูการสาธิต
กด  คำหลัก และคนหา ชอง, อัพเดต หรือ ชอง, ติดตั้งอีกครั้ง
ดวย การสาธิต ในเมนู หนาแรก คุณจะสามารถชมวิดีโอสาธิตที่แ
สดงคุณสมบัติดานคุณภาพของภาพของทีวีได
ตั้งคาชอง
Active Control
ทีวีจะตรวจสอบคุณภาพของภาพที่เขามา
ระดับการกระตุกของภาพ ฉากที่สวางขึ้นหรือมืดลง
และสภาพแสงในหองของคุณ จากคาเหลานี้
ทีวีจะปรับภาพใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในเมนู การตั้งคาชอง คุณสามารถตั้งคาภาษาที่ตองการของคุณ
หรือตั้งคาระบบการไดยินบกพรองและการบรรยายเสียงสำหรับผู
ที่มีความบกพรองทางการไดยินและทางสายตา
คุณสามารถตั้งคาการจัดอันดับอายุเพื่อปองกันไมใหเด็กๆ
ดูรายการที่มีการจัดอันดับ และตั้งคาหรือเปลี่ยนรหัสปองกันเด็ก
คุณสามารถเปดการอัพเดตชองอัตโนมัติ
60
3 - กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
20.2
ภาพ
สไตลภาพ
ความคมชัด
สำหรับการปรับตั้ง ภาพ อยางงาย
คุณสามารถเลือกการตั้งคาที่ตั้งไวลวงหนาดวย สไตลภาพ ได
ดวย ความเปรียบตาง
คุณสามารถปรับความเปรียบตางของภาพได หากคุณกำลังดูภาพ
3D การตั้งคานี้จะเปลี่ยนไปเปน ความเปรียบตาง 3D
1 - ขณะดูชองทีวี ใหกด  เพื่อเปดเมนู
2 - เลือก สไตลภาพ และกด OK
หากตองการปรับความเปรียบตาง . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ความเปรียบตาง
3 - กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
สไตลภาพที่มีใหเลือกไดแก . . .
• สวนตัว การกำหนดคาสวนตัวของคุณที่กระทำในการตั้งคาภาพดวน
• สดใส - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการรับชมในตอนกลางวัน
• เปนธรรมชาติ- - การตั้งคาภาพเปนธรรมชาติ
• มาตรฐาน - การตั้งคามาตรฐานโรงงาน
• ภาพยนตร - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการดูภาพยนตร
• ภาพถาย - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการดูภาพถาย
ความคมชัด
ปรับแตงสไตลภาพ
ดวย ความคมชัด
คุณสามารถปรับระดับความคมชัดความละเอียดสูงใหกับภาพได
คุณสามารถปรับแตงสไตลภาพ . . .
หากตองการปรับความคมชัด . . .
1 - เลือกสไตลแลวกด OK
2 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
3 - เลือก การตั้งคาทีวี
นาวิเกตไปยังแตละการตั้งคาและทำการปรับแตง
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ความคมชัด
3 - กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการคืนคากลับเปนสไตลภาพดั้งเดิม . . .
การตั้งคาภาพขั้นสูง
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > สไตลภาพ
แลวเลือกสไตลที่คุณตองการรีเซ็ต
3 - กด  เรียกคืนสไตล สไตลจะถูกรีเซ็ต
การตั้งคาสี
การปรับสีใหดีขึ้น
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการตั้งคาแตละภาพ
ใหกด  คำหลัก และคนหา ภาพ
ดวย การปรับสีใหดีขึ้น คุณสามารถปรับปรุงความเขมสี
และรายละเอียดในสีสวาง
สดใส
หากตองการปรับระดับ . . .
หากสไตลภาพถูกเปลี่ยนกลับเปน สดใส ทุกครั้งที่คุณเปดทีวี
แสดงวาที่ตั้งของทีวีถูกตั้งไวเปน รานคา
ซึ่งเปนการตั้งคาเพื่อสงเสริมการขายในรานคา
หากตองการตั้งคาทีวีสำหรับการใชงานที่บาน . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สี > การปรับสีใหดีขึ้น
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ตำแหนง แลวกด OK
3 - เลือก บาน แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
อุณหภูมิสี
ดวย อุณหภูมิสี
คุณสามารถตั้งคาภาพใหมีอุณหภูมิสีที่ตั้งไวลวงหนาหรือเลือก
กำหนดเอง เพื่อตั้งคาอุณหภูมิดวยตนเองดวย
อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง
อุณหภูมิสี
และอุณหภูมิสีที่กำหนดเองเปนการตั้งคาสำหรับผูใชที่มีความชำ
นาญ
การตั้งคาภาพ
สี
ดวย สี คุณสามารถปรับความอิ่มตัวของสีของภาพได
หากตองการเลือกคาที่ตั้งไวลวงหนา . . .
หากตองการปรับสี . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สี > อุณหภูมิสี
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > สี
61
3 - กด  (ขวา) และเลือก ปกติ อบอุน หรือ เย็น เลือก
กำหนดเอง หากตองการตั้งคาอุณหภูมิสีดวยตนเอง
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ความสวาง
ดวยความสวาง
คุณสามารถตั้งระดับความสวางของสัญญาณภาพ ทั้งนี้
ความสวางเปนการตั้งคาสำหรับผูใชที่มีความชำนาญ เราขอแนะ
อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง
ดวย อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง
คุณสามารถตั้งคาอุณหภูมิสีไดดวยตนเอง
หากตองการตั้งคาอุณหภูมิสีที่กำหนดเอง อันดับแรกใหเลือก
กำหนดเอง ในการตั้งคา อุณหภูมิสี
เพื่อใหเมนูอุณหภูมิสีที่กำหนดเองพรอมใชงาน ทั้งนี้
อุณหภูมิสีที่กำหนดเองเปนการตั้งคาสำหรับผูใชที่มีความชำนาญ
ความเปรียบตาง
หากตองการปรับระดับ . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบตาง
> ความสวาง
3 - กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการตั้งคาอุณหภูมิสีที่กำหนดเอง . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > สี
> อุณหภูมิสีที่กำหนดเอง
3 - กด  (ขวา)
4 - เลือกการตั้งคาดวยปุมลูกศร
5 - กด OK เพื่อยืนยันการตั้งคา
6 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ความเปรียบตางวิดีโอ
ดวย ความเขมวิดีโอ คุณสามารถลดชวงของความเขมวิดีโอได
ความเขมวิดีโอเปนการตั้งคาที่มีไวสำหรับผูใชที่มีความชำนาญ
หากตองการปรับระดับ . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบตาง
> ความเปรียบตางวิดีโอ
3 - กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การตั้งคาความเปรียบตาง
โหมดความเปรียบตาง
ดวย โหมดความเปรียบตาง คุณสามารถตั้งระดับที่สามารถลดกา
รสิ้นเปลืองพลังงานโดยการหรี่ความเขมในหนาจอ
เลือกระดับการสิ้นเปลืองพลังงานที่คุมคาที่สุด
หรือสำหรับภาพที่มีความเขมที่เหมาะสมที่สุด
เซนเซอรตรวจจับแสง
หากตองการปรับระดับ . . .
เซนเซอรตรวจจับแสงจะปรับการตั้งคาภาพและ Ambilight
ใหเขากับสภาวะแสงของหองโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถเปดหรือปดเซนเซอรตรวจจับแสงก็ได
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบตาง >
โหมดความเปรียบตาง
3 - กด  (ขวา) และเลือก ภาพดีที่สุด ทรงพลังที่สุด มาตรฐาน
หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการเปดหรือปด . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบตาง
> เซนเซอรตรวจจับแสง
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก เปด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การเปรียบตางแบบไมคงที่
ดวย ความเขมภาพแบบไดนามิค คุณสามารถตั้งระดับที่ทีวีจะปรั
บเสริมรายละเอียดในพื้นที่ของภาพที่มืด, ปานกลาง
และสวางโดยอัตโนมัติ
แกมมา
ดวย แกมมา คุณสามารถตั้งคาความสองสวางและความเปรียบตา
งของภาพแบบนอนลิเนียร
ทั้งนี้แกมมาเปนการตั้งคาสำหรับผูใชที่มีความชำนาญ
หากตองการปรับระดับ . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบตาง
> ความเขมภาพแบบไดนามิค
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการปรับระดับ . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความเปรียบตาง
> แกมมา
3 - กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
62
การตั้งคาความคมชัด
Clear LCD
ความละเอียดขั้นสูง
ดวย ความละเอียดขั้นสูง
จะใหความคมชัดที่สูงในขอบและคอนทัวรที่เปนเสน
ดวย Clear LCD
จะใหความคมชัดของการเคลื่อนไหวที่เยี่ยมยอด
ระดับสีดำที่ดีขึ้น ความเปรียบตางสูงโดยที่ภาพไมสั่นไหว
ภาพนิ่งและมุมมองที่กวางขึ้น
หากตองการเปดหรือปด . . .
หากตองการเปดหรือปด . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความคมชัด >
ความละเอียดขั้นสูง
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก เปด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > การเคลื่อนไหว
> Clear LCD
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก เปด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การลดสัญญาณรบกวน
เกมหรือคอมพิวเตอร
ดวย การลดเสียงรบกวน
คุณสามารถกรองและลดระดับสัญญาณรบกวนในภาพได
คุณสามารถเปลี่ยนทีวีเปนการตั้งคาภาพที่ตองการสำหรับเลนเกม
หรือสำหรับการใชทีวีเปนหนาจอคอมพิวเตอร มีการตั้งคาสำหรับ
เกม หรือ คอมพิวเตอร ตางกัน
หากมีการตั้งคาประเภทอุปกรณไวถูกตองในเมนูแหลงสัญญาณ
วาเปนเครื่องเลนเกมหรือคอมพิวเตอร ทีวีจะเปลี่ยนเปนการตั้งคา
ที่ตองการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนไปใชอุปกรณนั้น
หากคุณเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง
อยาลืมปดการตั้งคาเมื่อคุณเปลี่ยนไปดูทีวี
หรืออุปกรณที่เชื่อมตออื่นๆ
หากตองการปรับการลดเสียงรบกวน . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความคมชัด
> การลดสัญญาณรบกวน
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาดวยตนเอง . . .
การลดจุดรบกวน MPEG
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > รูปแบบกิจกรรม
3 - เลือก เกม คอมพิวเตอร หรือ ทีวี การตั้งคา ทีวี
จะกลับไปที่การตั้งคาภาพสำหรับการดูทีวี
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ดวย การลดจุดรบกวน MPEG
คุณสามารถทำใหการเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลในภาพนุมนวล
สวนใหญแลวจะสามารถเห็นจุดรบกวน MPEG เปนชองเล็กๆ
หรือขอบหยักในภาพ
หากตองการลดจุดรบกวน MPEG . . .
พื้นที่ใชงาน
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > ความคมชัด
> การลดจุดรบกวน MPEG
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากคุณติดตั้งทีวีในรานคา
คุณสามารถตั้งคาทีวีใหแสดงแบนเนอรโปรโมชั่นของรานได
โดย สไตลภาพ จะตั้งคาเปนแบบ สดใส โดยอัตโนมัติ และ
ปดตัวตั้งเวลาอัตโนมัติจะถูกปด
หากตองการตั้งคาทีวีเปนตำแหนงรานคา . . .
การตั้งคาการเคลื่อนไหว
1 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ตำแหนง แลวกด OK
3 - เลือก รานคา แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ ถาจำเปน เพื่อปดเมนู
HD Natural Motion
ดวย HD Natural Motion คุณสามารถลดการสั่นไหว
ซึ่งเห็นไดในภาพยนตรในทีวี
หากตองการปรับการสั่นไหว . . .
20.3
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > ภาพ > ขั้นสูง > การเคลื่อนไหว > HD
Natural Motion
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก สูงสุด ปานกลาง ต่ำสุด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
เสียง
63
Sound style
โหมดเสียงรอบทิศ
สำหรับการปรับตั้ง เสียง อยางงาย
คุณสามารถเลือกการตั้งคาที่ตั้งไวลวงหนาดวย สไตลเสียง ได
ในโหมด รอบทิศ คุณสามารถตั้งคาเอฟเฟกตเสียงของลำโพงทีวี
1 - ขณะดูชองทีวี ใหกด  เพื่อเปดเมนู
2 - เลือก สไตลเสียง และกด OK
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > โหมดรอบทิศ
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก สเตอริโอ หรือ Incredible surround
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากตองการตั้งคาโหมดรอบทิศ . . .
สไตลเสียงตางๆ ไดแก . . .
• สวนตัว - การปรับแตงเสียงในแบบของคุณเอง
• ดั้งเดิม - มาตรฐานจากโรงงาน
• ภาพยนตร - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการดูภาพยนตร
• เพลง - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการฟงเพลง
• เกม - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการเลนเกม
• ขาว- - เหมาะอยางยิ่งสำหรับเสียงพูด
ระดับเสียงหูฟง
ดวย ระดับเสียงหูฟง
คุณสามารถตั้งระดับเสียงของหูฟงที่เชื่อมตอแบบแยกเฉพาะได
การปรับแตงสไตลเสียง
หากตองการปรับระดับเสียง . . .
คุณสามารถปรับแตงสไตลเสียง . . .
1 - กด  และเลือก ระดับเสียงหูฟง ในแถบเมนู
2 - กด  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับระดับเสียง
3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
1 - เลือกสไตลแลวกด OK
2 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
3 - เลือก การตั้งคาทีวี
นาวิเกตไปยังแตละการตั้งคาและทำการปรับแตง
กด  เพื่อปดเมนูเพื่อจัดเก็บการตั้งคาของคุณ
ลำโพงทีวี
หากตองการคืนคากลับเปนสไตลเสียงดั้งเดิม . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > สไตลเสียง
และเลือกสไตลที่คุณตองการรีเซ็ต
3 - กด  เรียกคืนสไตล สไตลจะถูกรีเซ็ต
คุณสามารถสงเสียงทีวีไปยังอุปกรณเสียงที่เชื่อมตอได เชน
ระบบโฮมเธียเตอรหรือระบบออดิโอ ดวย ลำโพงทีวี
คุณสามารถเลือกไดวาคุณตองการฟงเสียงทีวีจากที่ใด
และคุณตองการควบคุมอยางไร
• หากคุณเลือก ปด คุณจะปดลำโพงทีวีโดยถาวร
• หากคุณเลือก ลำโพงทีวี ลำโพงทีวีจะเปดอยูเสมอ
กด  คำหลัก และคนหา เสียง
เพื่อการปรับแตงการตั้งคาแตละเสียง
ดวยอุปกรณเสียงที่เชื่อมตอกับ HDMI CEC
คุณสามารถใชการตั้งคา EasyLink อยางใดอยางหนึ่งได
• หากคุณเลือก EasyLink ทีวีจะสงเสียงทีวีไปยังอุปกรณเสียง
โดยทีวีจะปดลำโพงทีวีเมื่ออุปกรณดังกลาวเลนเสียง
• หากคุณเลือก EasyLink เริ่มอัตโนมัติ ทีวีจะเปดอุปกรณเสียง
สงเสียงทีวีไปยังอุปกรณ และปดลำโพงทีวี
เมื่อเลือก EasyLink หรือ EasyLink เริ่มอัตโนมัติ คุณยังคงสามา
รถเปลี่ยนเปนลำโพงทีวีหรือลำโพงอุปกรณในเมนูภาพและเสียง
การตั้งคาเสียง
Bass
ดวย เบส คุณสามารถปรับระดับของโทนเสียงต่ำได
หากตองการปรับระดับ . . .
หากตองการตั้งคา ลำโพงทีวี . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > เบส
3 - กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > เอาตพุตเสียง > ลำโพงทีวี
3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ในการสลับลำโพงทันที . . .
1 - ขณะกำลังดูทีวี ใหกด 
2 - เลือก ลำโพง แลวเลือก ทีวี หรือ แอมพลิไฟเออร
(อุปกรณเสียง)
3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
เสียงแหลม
ดวย เสียงแหลม คุณสามารถปรับระดับของโทนเสียงสูงได
หากตองการปรับระดับ . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > เสียงแหลม
3 - กด  (ขวา) และปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การตั้งคาเสียงขั้นสูง
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
ดวย การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งคาทีวีใหลดระดั
บความแตกตางของระดับเสียงที่เกิดขึ้นทันทีโดยอัตโนมัติ
64
โดยทั่วไปจะเปนชวงเริ่มตนของโฆษณา หรือเมื่อคุณเปลี่ยนชอง
ดีเลยสัญญาณเสียงออก
หากตองการเปดหรือปด . . .
หากคุณตั้งคาดีเลยการซิงคเสียงบนระบบโฮมเธียเตอรของคุณ
ในการซิงโครไนซเสียงกับภาพ คุณตองปด
ดีเลยสัญญาณเสียงออก บนทีวี
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง >
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก เปด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา
ดีเลยสัญญาณเสียงออก
ชดเชยระดับเสียง
การชดเชยสัญญาณเสียงออก
สำหรับแหลงสัญญาณทีวีและ HDMI อะนาล็อกเทานั้น
หากคุณไมสามารถตั้งคาดีเลยบนระบบโฮมเธียเตอร
คุณสามารถตั้งคาดีเลยบนทีวีไดดวย
การชดเชยสัญญาณเสียงออก
ระดับเสียงเดลตา คือการปรับเสียงอยางละเอียดสำหรับแตละชอง
ดวยระดับเสียงเดลตา คุุณสามารถเพิ่มระดับเสียงของชองตางๆ ที่
มีสัญญาณเสียงออนกวาหรือลดระดับเสียงของชองที่มีสัญญาณเ
สียงแรงกวาได การตั้งคาจะไดรับการจัดเก็บในชองที่กำหนด
ลำโพงทีวีตองไดรับการตั้งคาเปน "เปด".
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา
การชดเชยสัญญาณเสียงออก
การจัดวางทีวี
เสียงใสชัดเจน
ในการติดตั้งครั้งแรก การตั้งคานี้จะถูกตั้งไวเปน บนแทนวางทีวี
หรือ ติดตั้งบนกำแพง
หากคุณเปลี่ยนแปลงการจัดวางของทีวีหลังจากนั้น
ใหปรับแตงการตั้งคานี้เพื่อการสรางเสียงที่ดีที่สุด
ดวย เสียงใสชัดเจน คุณสามารถปรับปรุงเสียงสำหรับเสียงพูดได
ซึ่งเหมาะสำหรับรายการขาว
โดยคุณสามารถเปดหรือปดการปรับปรุงเสียงพูดก็ได
หากตองการเปดหรือปด . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > การจัดวางทีวี
แลวกด OK
3 - เลือก บนแทนวางทีวี หรือ ติดตั้งบนกำแพง แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก ตั้งคาทีวี > เสียง > ขั้นสูง > เสียงใสชัดเจน
3 - กด  (ขวา) แลวเลือก เปด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
20.4
HDMI ARC
Ambilight
หากคุณไมตองการ Audio Return Channel (ARC)
บนการเชื่อมตอ HDMI ใดๆ คุณสามารถปดสัญญาณ ARC ได
สไตลของ Ambilight
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา HDMI ARC
Ambilight มีไดทั้งโหมดการตั้งคาลวงหนา หรือโหมดคงที่
ดวยโหมดการตั้งคาลวงหนา
ทีวีจะเปลี่ยนตามสีของภาพบนหนาจอ
ดวย คงที่ Ambilight สีคงที่สม่ำเสมอ คุณสามารถสรางสีคงที่ของ
Ambilight ไดดวยตัวเอง
รูปแบบสัญญาณเสียงออก
ดวย รูปแบบสัญญาณเสียงออก คุณสามารถตั้งคาสัญญาณเสียง
ออกของทีวีใหเหมาะกับความสามารถในการประมวลผลเสียงขอ
งระบบโฮมเธียเตอรของคุณได
ในการเลือกสไตลของ Ambilight . . .
1 - กด  และกด OK
2 - เลือก สไตลของ Ambilight
3 - เลือกสไตลที่ตั้งคาไวลวงหนา หรือ ปด
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา
รูปแบบสัญญาณเสียงออก
คุณยังสามารถเลือกสไตลของ Ambilight
ในเมนูการตั้งคาทีวีไดอีกดวย
การปรับระดับสัญญาณเสียงออก
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > สไตลของ Ambilight
3 - เลือก หนึ่งในสไตลลวงหนา หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ดวย การปรับระดับสัญญาณเสียงออก คุณสามารถปรับระดับเสีย
งของระบบโฮมเธียเตอรไดดวยระดับเสียงทีวี
เมื่อคุณเปลี่ยนไปใชอุปกรณอีกเครื่องหนึ่ง
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา
การปรับระดับสัญญาณเสียงออก
ในการเลือกสีคงที่ . . .
65
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > สไตลของ
Ambilight > คงที่ แลวกด OK
3 - เลือกสีจากพาเลตสี กด OK เพื่อยืนยัน
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หากคุณดาวนโหลด แอปพลิเคชัน Ambilight+hue
ฟรีบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณในภายหลัง
คุณสามารถใชแอปพลิเคชันนี้เพื่อปรับการตั้งคา Ambilight+hue
บางอยางได
การตั้งคา
การตั้งคา Ambilight
ขั้นตอนการกำหนดคา
ความสวาง Ambilight
ในการกำหนดคาหลอด Philips hue เปนหลอด Ambilight+hue
ใหทำตามขั้นตอนบนหนาตอไปนี้...
ดวย ความสวาง Ambilight คุณสามารถตั้งระดับความสวางของ
Ambilight ได
1 - เครือขาย
2 - บริดจ hue
3 - หลอด hue
4 - กำหนดคาหลอด
หากตองการปรับระดับ . . .
1 - กด  และกด OK
2 - เลือก ความสวางของ Ambilight
3 - กด OK แลวปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
เครือขาย
คุณยังสามารถเลือกสไตลของ Ambilight
ในเมนูการตั้งคาทีวีไดอีกดวย
ในขั้นตอนแรกนี้ ใหเตรียมทีวีเพื่อคนหา บริดจ Philips hue
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ความสวาง
3 - กด OK แลวปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ทีวีและบริดจ Philips hue ตองใชเครือขายเดียวกัน
เชื่อมตอบริดจ Philips Hue กับเราเตอร
ซึ่งก็คือเราเตอรของเครือขายเดียวกับทีวี
เปดหลอด hue
ในการเริ่มการกำหนดคา…
ความอิ่มตัว Ambilight
1 - กด  (Ambilight) และเลือกโหมด Ambilight
ที่ตั้งไวลวงหนา
2 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
3 - เลือก ตั้งคาทีวี > Ambilight > Ambilight+hue แลวกด OK
4 - เลือก Ambilight+hue อีกขั้นตอนหนึ่ง เลือก เปด แลวกด OK
5 - เลือก กำหนดคาหลอด hue และกด OK
หากทีวีเชื่อมตอกับเครือขายภายในบานของคุณอยู
ทีวีจะเริ่มคนหาบริดจ Philips hue ทันที
หากทีวียังไมไดเชื่อมตอกับเครือขายของคุณ
ทีวีจะเริ่มการตั้งคาเครือขายกอน
คุณตองเชื่อมตอทีวีกับเครือขายภายในบานของคุณ
ดวยความอิ่มตัว Ambilight
คุณสามารถตั้งคาระดับของความอิ่มตัวของ Amilight ได
หากตองการปรับระดับ . . .
1 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ความอิ่มตัว
3 - กด OK แลวปรับคาดวย  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
4 - กด  ซ้ำๆ ถาจำเปน เพื่อปดเมนู
Ambilight+hue
เมื่อเชื่อมตอทีวีกับเครือขายของคุณแลว ใหไปที่หนา บริดจ hue
สิ่งที่คุณตองมี
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอทีวีกับเครือขายภายใน
บานของคุณ ใหกด  คำหลัก และคนหา เครือขาย, ไรสาย
ดวย Ambilight+hue คุณสามารถตั้งคาหลอดไฟ Philips hue
ของคุณใหตรงตามสี Ambilight ของทีวีได หลอดไฟ Philips
hue จะขยายเอฟเฟกต Ambilight ไปทั่วทั้งหอง
หากคุณยังไมมีหลอดไฟ Philips hue ใหซื้อ ชุด Philips hue
Starter Kit (มาพรอมบริดจ hue และหลอด hue 3 หลอด)
และติดตั้งหลอดไฟกับบริดจ คุณสามารถซื้อหลอด Philips hue
เพิ่มไดตางหาก
บริดจ hue
ในขั้นตอนตอไป คุณจะเชื่อมโยงทีวีกับ บริดจ Philips hue
ทีวีสามารถเชื่อมโยงไดกับบริดจ hue หนึ่งชิ้นเทานั้น
ในการเชื่อมโยงบริดจ hue…
ในการตั้งคา Ambilight+hue บนทีวีของคุณ คุณตองมี…
1 - เมื่อเชื่อมตอทีวีกับเครือขายแลว ทีวีจะแสดงบริดจ hue ที่มีอยู
หากทีวีไมพบบริดจ hue ของคุณ คุณสามารถเลือก สแกนอีกครั้ง
แลวกด OK ได
หากทีวีพบบริดจ hue ที่คุณมี ใหเลือก ถัดไป แลวกด OK
หากคุณมีมากกวาหนึ่งบริดจ hue ใหกด  (ขึ้น) หรือ  (ลง)
เพื่อเลือกบริดจ hue ที่คุณตองการใช จากนั้นเลือก ถัดไป
แลวกด OK
• บริดจ Philips hue
• หลอด Philips hue สองสามหลอด
• ทีวีเครื่องนี้เชื่อมตอกับเครือขายภายในบานของคุณอยู
คุณสามารถตั้งคา Ambilight+Hue ไดบนทีวี
และไมตองใชแอปพลิเคชัน Ambilight+Hue
66
2 - หลังจากคุณกด OK ใหไปที่ บริดจ Philips hue
และกดปุมเชื่อมโยงตรงกลางอุปกรณ ซึ่งจะเชื่อมโยงบริดจ hue
กับทีวี ทำใหเสร็จภายใน 30 วินาที ทีวีจะยืนยันหากบริดจ hue
เชื่อมโยงกับทีวีแลว
3 - บนการยืนยันนี้ ใหเลือก OK แลวกด OK
ความดื่มด่ำ
ดวย ความดื่มด่ำ คุณสามารถปรับระดับของเอฟเฟกต Ambilight
สำหรับหลอด Ambilight+hue ได
ในการปรับความดื่มด่ำ Ambilight+hue…
เมื่อบริดจ Philips hue เชื่อมโยงกับทีวีแลว ใหไปที่หนา หลอด
Hue
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > Ambilight+hue >
ความดื่มด่ำ แลวกด OK
3 - กด  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับ
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
หลอด hue
ในขั้นตอนตอไป คุณจะเลือก หลอด Philips hue ที่จะตาม
Ambilight
คุณสามารถเลือก Philips hue สำหรับ Ambilight+hue ไดสูงสุด
9 หลอด
ขอมูล
ใน ดูการกำหนดคา คุณสามารถดูการกำหนดคา
Ambilight+hue ปจจุบันได เชน เครือขายที่คุณใช
จำนวนหลอดที่เชื่อมตออยู เปนตน
ในการเลือกหลอดสำหรับ Ambilight+hue…
1 - ในเมนู กำหนดคา Ambilight+hue ใหเลือก หลอด hue
แลวกด OK
2 - ทำเครื่องหมายหลอดที่ตาม Ambilight
ในการทำเครื่องหมายหลอด ใหเลือกชื่อหลอด แลวกด OK
3 - เมื่อคุณทำเสร็จ ใหเลือกปุม OK แลวกด OK
ในการดูการตั้งคา Ambilight+hue ปจจุบัน…
เมื่อทำเครื่องหมายหลอดสำหรับ Ambilight+hue แลว
ใหไปที่หนา กำหนดคาหลอด
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > Ambilight+hue >
ดูการกำหนดคา แลวกด OK
3 - เลือกรายการที่คุณตองการดู แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
กำหนดคาหลอด
การตั้งคา Ambilight ขั้นสูง
ในขั้นตอนตอไป คุณจะกำหนดคา หลอด Philips hue
แตละหลอด
สีผนัง
ดวย สีผนัง
คุณสามารถปรับสมดุลของผลกระทบจากสีของผนังตอสี
Ambilight ใหเลือกสีของผนังดานหลังทีวี และทีวีจะแกไขสี
Ambilight ใหปรากฏตามที่กำหนด
ในการกำหนดคาหลอด hue แตละหลอด…
1 - เลือกชื่อหลอดในเมนู กำหนดคา Ambilight+hue แลวกด
OK หลอดที่คุณเลือกจะกะพริบ
2 - กอนอื่นใหระบุวาคุณจัดวางหลอดที่สัมพันธกับทีวีไวที่ใด
การตั้งคา มุมมอง ที่ถูกตองจะสงสี Ambilight
ที่ถูกตองไปยังหลอด กด  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อปรับ
3 - กด  (ขวา) เพื่อตั้งคาระยะหาง
4 - ตอจากนั้น ใหระบุ ระยะหาง ระหวางหลอดกับทีวี
ยิ่งอยูหางจากทีวีเทาไร สี Ambilight ก็จะยิ่งออนลง กด  (ขึ้น)
หรือ  (ลง) เพื่อปรับ
5 - กด  (ขวา) เพื่อตั้งคาความสวาง
6 - สุดทาย ใหตั้งคา ความสวาง ของหลอด กด  (ขึ้น) หรือ
 (ลง) เพื่อปรับ
7 - ในการหยุดการกำหนดคาหลอดนี้ ใหเลือก OK แลวกด OK
8 - ในเมนู กำหนดคา Ambilight+hue
คุณสามารถเลือกไดทุกหลอด แลวทำเชนเดียวกัน
9 - เมื่อกำหนดคาหลอด Ambilight+hue ทั้งหมดแลว ใหเลือก
เสร็จสิ้น แลวกด OK
หากตองการเลือกสีของผนัง . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > สีผนัง
3 - เลือกตัวอยางสีที่ตรงกับสีของผนังดานหลังทีวี แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ทีวีปด
ดวย ทีวีปด คุณสามารถตั้งคา Ambilight
ใหปดทันทีหรือหายไปอยางชาๆ เมื่อคุณปดทีวี
โดยการหายไปอยางชาๆ
จะมีเวลาใหคุณไดเปดแสงในหองนั่งเลนของคุณ
หากตองการเลือกทีวีปด . . .
Ambilight+hue จะพรอมใชงาน
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > ทีวีปด
3 - เลือก คอยๆ หรี่ลง หรือ ปดเครื่องทันที
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดคา Ambilight+hue
ในภายหลังไดเสมอ
ในการเปลี่ยนการกำหนดคา ใหกด  แลวเลือก ตั้งคา >
ตั้งคาทีวี > Ambilight > Ambilight+hue
67
20.5
หองผอนคลาย
การเขาใชทั่วไป
เมื่อทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถเปด Ambilight
และสรางเอฟเฟกตแสง Lounge ในหองของคุณได
เปด
• หากตองการเปด Ambilight
ในขณะที่ทีวีอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด 
• หากตองการเปลี่ยนชวงสีของแสง Lounge ใหกด  อีกครั้ง
• หากตองการปดแสง Lounge ใหกด 
คางไวสองถึงสามวินาที
เมื่อเปด การเขาใชทั่วไป
ทีวีจะตั้งคาสำหรับผูที่มีความบกพรองทางสายตาและการไดยิน
เปด
คุณสามารถตั้งคาชวงสีไดในเมนูตั้งคาทีวีเชนกัน
หากคุณไมไดเปด การเขาใชทั่วไป ในระหวางการติดตั้ง
คุณสามารถเปดไดใน ตั้งคา
ในการเปดการเขาใชทั่วไป . . .
1 - เปดสวิตชทีวี (จากโหมดแสง Lounge)
2 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
3 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > หองผอนคลาย
และกด OK
4 - เลือกชวงสีที่คุณตองการ
5 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > การเขาใชทั่วไป
แลวกด OK
3 - เลือก เปด แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
เมื่อเปด การเขาถึงสากล ใน ตั้งคา ตัวเลือก การเขาถึงสากล
จะถูกเพิ่มลงในเมนู ตัวเลือก
MyRemote Loungelight
คุณสามารถใช MyRemote Loungelight เพื่อกำหนดสี
Ambilight ดวยสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ โดยใช Philips
TV Remote App ได คุณตองติดตั้ง Philips TV Remote App
บนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ กอนใชแอปพลิเคชันนี้ App
กำหนดสี นอกจากนี้ ทีวี สมารทโฟน หรืออุปกรณมือถืออื่นๆ
ของคุณตองเชื่อมโยงกับเครือขายในบานของคุณ
เพื่อที่จะใชงาน Philips TV Remote App
ระบบการไดยินบกพรอง
เปด
ชองทีวีดิจิตอลอาจออกอากาศเสียงบรรยายพิเศษที่อธิบายถึงสิ่ง
ที่กำลังเกิดขึ้นบนหนาจอ
หากตองการตั้งคาเสียงและเอฟเฟกตสำหรับผูมีความบกพรองดา
นการมองเห็น คุณตองเปด การบรรยายเสียง กอน
นอกจากนี้ กอนที่จะสามารถเปด การบรรยายเสียง ได
คุณตองเปด การเขาถึงสากล
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > หองผอนคลาย >
MyRemote Loungelight
หากทีวีเชื่อมตอกับอุปกรณมือถือของคุณ ที่มี Philips TV
Remote App ติดตั้งอยู Ambilight
จะเปลี่ยนสีผานอุปกรณมือถือของคุณ
หากทีวียังไมไดเชื่อมตอกับอุปกรณมือถือของคุณที่มี Philips TV
Remote App ติดตั้งอยู Ambilight จะแสดงสีที่เปนคาเริ่มตน
3 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การบรรยายเสียง
ดวย การบรรยายเสียง
เสียงบรรยายพิเศษจะถูกเพิ่มเขาไปในเสียงปกติ
หากตองการเปดเสียงบรรยายพิเศษ (ถามี) . . .
1 - เมื่อเปด การเขาถึงสากล ใหกด OPTIONS และเลือก
การเขาถึงสากล
2 - เลือก การบรรยายเสียง แลวกด OK
3 - เลือก ปด ลำโพง หูฟง หรือ ลำโพง + หูฟง และกด OK
แสง Lounge+hue
ถาคุณติดตั้ง Ambilight+hue แลว คุณสามารถปลอยใหหลอด
hue ปรับแสงตามแสง Lounge จาก Ambilight ได หลอดไฟ
Philips hue จะเพิ่มพื้นที่สองสวางของแสง Lounge ไปทั่วหอง
หลอด hue จะถูกเปด และตั้งคาตามแสง Lounge
โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำหนดคา Ambilight+hue
คุณสามารถตรวจสอบวาเสียงบรรยายพิเศษใชงานไดแลวหรือไ
ม
ในเมนูตัวเลือก เลือก ภาษาเสียงพากย
และคนหาภาษาเสียงพากยที่มีเครื่องหมาย 
หากตองการเปดหรือปดหลอด hue…
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก ตั้งคาทีวี > Ambilight > ขั้นสูง > แสง Lounge+hue
3 - เลือก เปด หรือ ปด
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
ลำโพง / หูฟง
ดวย ลำโพง / หูฟง คุณสามารถเลือกไดวาคุณตองการฟงเสียงบร
รยายพิเศษจากที่ใด
บนลำโพงทีวีเทานั้น บนหูฟงเทานั้น หรือทั้งคู
หากตองการตั้งคา ลำโพง / หูฟง . . .
1 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
68
2 - เลือก การตั้งคาชอง > ภาษา > การบรรยายเสียง > ลำโพง /
หูฟง แลวกด OK
3 - เลือก ลำโพง หูฟง หรือ ลำโพง + หูฟง แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ ถาจำเปน เพื่อปดเมนู
ผูมีสายตาผิดปกติ
ระดับเสียงมิกซ
คุณสามารถมิกซระดับเสียงปกติกับเสียงบรรยายพิเศษได
หากตองการปรับระดับเสียง . . .
1 - กด OPTIONS แลวเลือก การเขาถึงสากล ในแถบเมนู
2 - เลือก ระดับเสียงมิกซ แลวกด OK
3 - ใช  (ขึ้น) หรือ  (ลง) เพื่อตั้งคาแถบเลื่อน
4 - กด OK เพื่อยืนยัน
เอฟเฟกตเสียง
เสียงบรรยายพิเศษบางอัน อาจมีเอฟเฟกตเสียงพิเศษ เชน
สเตอริโอ หรือการหรี่เสียง
หากตองการเปด เอฟเฟกตเสียง (ถามี) . . .
1 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง > ภาษา > การบรรยายเสียง >
เอฟเฟกตเสียง แลวกด OK
3 - เลือก เปด หรือ ปด แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ ถาจำเปน เพื่อปดเมนู
เสียงพูด
เสียงบรรยายพิเศษอาจมีบทบรรยายสำหรับคำที่พูดดวย
หากตองการเปดบทบรรยายเหลานี้ (ถามี) . . .
1 - กด  แลวเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาชอง > ภาษา > การบรรยายเสียง > เสียงพูด
แลวกด OK
3 - เลือก การบรรยาย (เสียง) หรือ บทบรรยาย แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ ถาจำเปน เพื่อปดเมนู
คียบี๊พ
คียบี๊พจะมีเสียงดังทุกครั้งที่คุณกดปุมบนรีโมทคอนโทรล
ระดับเสียงบี๊พจะคงที่
ในการเปดคียบี๊พ . . .
1 - กด OPTIONS เลือก การเขาถึงสากล แลวกด OK
2 - เลือก คียบี๊พ แลวเลือก เปด
หาก การเขาใชทั่วไป ไมปรากฏในเมนูตัวเลือก
ใหเปด การเขาใชทั่วไป ใน ตั้งคา
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กด  คำหลัก และคนหา การเขาใชทั่วไป
69
21
Energy label
ขอมูลจำเพาะผลิตภัณฑ
เฉพาะพื้นที่ที่มีความตองการการประหยัดพลังงานที่จำเปนเทานั้
น
21.1
Energy Label
มีขอมูลเกี่ยวกับประเภทการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑนี้
หากประเภทการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑมีสีเขียว
แสดงวาผลิตภัณฑนี้ใชพลังงานนอย
บนปายกำกับ คุณสามารถดูขอมูลประเภทการประหยัดพลังงาน
คาเฉลี่ยการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภัณฑนี้
และคาเฉลี่ยการสิ้นเปลืองพลังงานในระยะเวลา 1 ป นอกจากนี้
คุณสามารถดูขอมูลเกี่ยวกับคาการสิ้นเปลืองพลังงานของผลิตภั
ณฑนี้ไดในเว็บไซตของ Philips สำหรับประเทศของคุณที่
www.philips.com/TV
ดานสิ่งแวดลอม
การประหยัดพลังงาน
การตั้งคา Eco เปนการรวบรวมการตั้งคาที่ชวยเหลือสิ่งแวดลอม
ขณะที่คุณดูชองทีวี ใหกด  เลือก การตั้งคา Eco จากนั้นกด
OK
การตั้งคาที่ใชงานอยูจะกำกับดวย 
คุณสามารถทำเครื่องหมาย
หรือเลิกทำเครื่องหมายแตละการตั้งคาไดดวยปุม OK
กด  อีกครั้งเพื่อปด การตั้งคา ECO
หมดอายุการใชงาน
การประหยัดไฟ
สไตลภาพนี้จะตั้งคาภาพปพรอมกับ Ambilight
เปนการตั้งคาที่ประหยัดพลังงานไดดีที่สุด
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหกด  คำหลัก และคนหา สไตลภาพ
การทิ้งผลิตภัณฑและแบตเตอรี่เกาของคุณ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ
และสวนประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำมารีไซเคิล
และใชใหมได
ปดหนาจอ
หากคุณตองการฟงเพลงเทานั้น
คุณสามารถปดหนาจอเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน
เลือก ปดหนาจอ แลวกด OK ในเปดหนาจอกลับมา
ใหกดปุมใดก็ไดบนรีโมทคอนโทรล
ผลิตภัณฑที่มีสัญลักษณรูปถังขยะและมีกากบาทขีดทับอยู
คือผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอบังคับ European Directive
2002/96/EC
เซนเซอรตรวจจับแสง
ในการประหยัดพลังงาน เซนเซอร Ambient light
ในตัวจะลดความสวางของหนาจอทีวีลงเมื่อแสงรอบดานมืดขึ้น
เซนเซอรตรวจจับแสง ภายในตัวจะปรับภาพพรอมกับ Ambilight
ใหเขากับสภาวะแสงของหองโดยอัตโนมัติ
โปรดศึกษาระเบียบการในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไ
ฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ปดตัวตั้งเวลา
หากคุณไมไดกดปุมบนรีโมทคอนโทรลภายในเวลาที่ตั้งไว หรือห
ากทีวีไมไดรับสัญญาณอินพุตหรือไมไดรับคำสั่งจากรีโมทคอนโ
ทรลภายในเวลา 10 นาที
ทีวีจะปดตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
หากคุณใชทีวีเปนจอมอนิเตอร
หรือเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในการดูทีวี (กลองรับสัญญาณ STB) แตคุณไมใชรีโมทคอนโทรลของทีวี
ใหปดสวิตชปดอัตโนมัติ
โปรดปฏิบัติตามขอบังคับของทองถิ่น
และหามทิ้งผลิตภัณฑเกาของคุณรวมกับขยะภายในบาน การกำ
จัดผลิตภัณฑเกาของคุณอยางถูกตองจะชวยปองกันผลสืบเนื่องท
างลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต European Directive
2006/66/EC ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได
นอกจากการตั้งคา ECO แลว ทีวีของคุณยังมีเทคโนโลยีที่เปนมิ
ตรกับสิ่งแวดลอมในดานการใชกำลังไฟฟา
ปดอุปกรณเมื่อไมใชงาน
โปรดทราบถึงกฎในทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่เนื่องจา
กการกำจัดที่ถูกตองจะชวยปองกันมิใหเกิดผลกระทบดานลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ปดอุปกรณ EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic
Control) ที่เชื่อมตอซึ่งไมไดใชงาน
70
21.2
21.4
การรับสัญญาณ
กำลังไฟ
• อินพุตสายอากาศ : สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอหม (IEC75)
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได : Hyperband, S-Channel, UHF,
VHF
• DVB : DVB-T;DVB-T2 (เสาอากาศ) COFDM 2K/8K; DVBC (สายเคเบิล) QAM
• การเลนวิดีโออะนาล็อก : NTSC, SECAM, PAL
• การเลนวิดีโอดิจิตอล : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2),
MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• การเลนระบบเสียงดิจิตอล (ISO/IEC 13818-3)
ขอมูลจำเพาะของผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใ
หทราบลวงหนา
สำหรับรายละเอียดขอมูลจำเพาะเพิ่มเติมของผลิตภัณฑนี้
โปรดดูที่ www.philips.com/support
กำลังไฟ
• กำลังไฟหลัก : AC 110-240V +/-10%
• อุณหภูมิแวดลอม : 5°C to 40°C
• การใชพลังงานขณะสแตนดบาย : < 0.3W
• คุณสมบัติประหยัดพลังงาน : การประหยัดพลังงาน ปดหนาจอ
เซนเซอรตรวจจับแสง ปดตัวตั้งเวลา ปดอุปกรณเมื่อไมใชงาน
หมายเหตุ: ดูประเทศที่เลือกบนปายระบุขอมูลทีวี
ระดับกำลังไฟที่แจงไวบนแผนปายประเภทผลิตภัณฑคือระดับกา
รใชพลังงานสำหรับผลิตภัณฑนี้ในกรณีใชงานปกติ (IEC
62087 Ed.2) ระดับกำลังไฟสูงสุดที่แจงไวในวงเล็บใชสำหรับคว
ามปลอดภัยทางไฟฟา (IEC 60065 Ed. 7.2)
21.3
จอแสดงผล
ประเภท
21.5
• ขนาดจอวัดตามเสนทแยงมุม:
- 65PFT6909 : 165 ซม. / 65 นิ้ว
ขนาดและน้ำหนัก
• ความละเอียดจอมาตรฐาน : 1920x1080p
65PFT6909
• ไมรวมขาตั้งทีวี:
กวาง 1457.8 มม. - สูง 851.6 มม. - ลึก 67 มม. - น้ำหนัก ±31.7
กก.
ความละเอียดอินพุต
• รวมขาตั้งทีวี:
กวาง 1482.5 มม. - สูง 893.6 มม. - ลึก 316 มม. - น้ำหนัก
±32.5 กก.
รูปแบบวิดีโอ
ความละเอียด — อัตรารีเฟรช
• 480i - 60 Hz
• 480p - 60 Hz
• 576i - 50 Hz
• 576p - 50 Hz
• 720p - 50 Hz, 60 Hz
• 1080i - 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
21.6
การเชื่อมตอ
ดานหลังของทีวี
• Audio In (DVI เปน HDMI): Stereo mini-jack 3.5 มม.
• CVBS: Audio L/R, CVBS in, RGB
• YPbPr : Audio L/R, Y Pb Pr, RGB
• เอาตพุตระบบเสียงดิจิตอล: ออปติคัล
• LAN เครือขาย : RJ45
รูปแบบคอมพิวเตอร
ความละเอียด (ระหวางกลุมอื่น)
• 640 x 480p - 60 Hz
• 800 x 600p - 60 Hz
• 1024 x 768p - 60 Hz
• 1280 x 768p - 60 Hz
• 1360 x 765p - 60 Hz
• 1360 x 768p - 60 Hz
• 1280 x 1024p - 60 Hz
• 1920 x 1080p - 60 Hz
ดานลางของทีวี
• 2x HDMI ARC
• 1x USB 2.0
ดานขางของทีวี
• 1x HDMI
• 1x USB 2.0
• หูฟง: Stereo mini-jack 3.5 มม.
71
เสียง
อุปกรณนี้มีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ A ของ ESD ในกรณีที่อุ
ปกรณไมสามารถเรียกคืนโหมดการแบงปนไฟลไดเนื่องจากการ
ถายเทประจุไฟฟา ผูใชจะตองดำเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
• พลังขับเสียง (RMS @ 10% THD): 20W
* สำหรับ Smart TV เทานั้น
21.7
21.8
มัลติมีเดีย
การเชื่อมตอ
• USB 2.0
• Ethernet LAN RJ-45*
• Wi-Fi 802.11b/g/n (ในตัว)*
ระบบไฟล USB ที่รองรับ
• FAT 16, FAT 32, NTFS
รูปแบบการเลน
• รูปแบบ : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS,
MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A),
Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• การเขารหัสวิดีโอ : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• การเขารหัสออดิโอ : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™,
MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (รวมถึง MP3), WMA (v2 ถึง
v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• คำบรรยาย :
– รูปแบบ : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB),
MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– การเขารหัสอักขระ : UTF-8, ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
(Windows-1250), ซีริลลิค (Windows-1251), กรีก
(Windows-1253), ตุรกี (Windows-1254), ยุโรปตะวันตก
(Windows-1252)
• การเขารหัสภาพ : JPEG
• ขอจำกัด :
– อัตราบิตรวมที่รองรับสูงสุดสำหรับไฟลสื่อ 30Mbps
– อัตราบิตวิดีโอที่รองรับสูงสุดสำหรับไฟลสื่อ 20Mbps
– รองรับ MPEG-4 AVC (H.264) มากถึง High Profile @ L4.1
– รองรับ VC-1 มากถึง Advanced Profile @ L3
Wi-Fi Certified Miracast™*
ทีวีนี้รองรับอุปกรณ WiDi 4.x
ซอฟตแวร Media Server ที่รองรับ (DMS)*
• PC - Microsoft Windows XP, Vista หรือ Windows 7
– คุณสามารถใชซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อ DLNA certified® ใดๆ
ก็ได
– Microsoft - Windows Media Player
• Mac OS X
– คุณสามารถใชซอฟตแวรเซิรฟเวอรสื่อ DLNA certified® ใดๆ
ก็ได
• อุปกรณเคลื่อนที่
– Philips MyRemote - iOS, Android
– การใชงานรวมกันไดและประสิทธิภาพอาจแปรผันไปตามคุณส
มบัติของอุปกรณเคลื่อนที่และซอฟตแวรที่ใช
ขอกำหนด ESD
72
เพื่อปองกันไมใหมีการอัพเดตซอฟตแวรทีวีโดยไมเจตนา
ใหลบไฟล autorun.upg ออกจากอุปกรณหนวยความจำ USB
22
ซอฟตแวร
อัพเดตจากอินเตอรเน็ต
22.1
อัพเดตซอฟตแวร
หากเชื่อมตอทีวีกับอินเตอรเน็ต คุณอาจไดรับขอความจาก TP
Vision ใหอัพเดตซอฟตแวรทีวี
คุณตองใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด)
อัพเดตจาก USB
หากคุณไดรับขอความนี้ แนะนำใหคุณดำเนินการอัพเดต
เลือก อัพเดต และทำตามคำแนะนำบนหนาจอ
คุณอาจจำเปนตองอัพเดตซอฟตแวรทีวี ซึ่งตองใชคอมพิวเตอรที่
มีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงและอุปกรณหนวยความจำ
USB ในการอัพโหลดซอฟตแวรบนทีวี
ใหใชอุปกรณหนวยความจำ USB ที่มีพื้นที่วาง 256MB
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาการปองกันการเขียนปดอยู
นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาการอัพเดตใหมไดดวยตนเอง
ในการหาการอัพเดต . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก อัพเดตซอฟตแวร > ทีวีที่มีอินเตอรเน็ต จากนั้น
กด OK ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ
1 - เริ่มอัพเดตบนทีวี
กด  เลือก ตั้งคา แลวกด OK
เลือก อัพเดตซอฟตแวร > USB แลวกด OK
2 - ระบุทีวี
เสียบหนวยความจำ USB เขากับชองเสียบ USB
ชองใดชองหนึ่งของทีวี
เลือก เริ่ม แลวกด OK
ไฟลการระบุตัวตนจะถูกเขียนบนอุปกรณหนวยความจำ USB
3 - ดาวนโหลดซอฟตแวรทีวี
เสียบหนวยความจำ USB เขากับคอมพิวเตอรของคุณ
ในอุปกรณหนวยความจำ USB ใหคนหาไฟล update.htm
และดับเบิลคลิกที่ไฟลนั้น
คลิกที่ สง ID
หากมีซอฟตแวรใหม ใหดาวนโหลดไฟล .zip
หลังจากดาวนโหลดเสร็จ
ใหเปดซิปไฟลและคัดลอกไฟล autorun.upg
ไปยังอุปกรณหนวยความจำ USB
หามวางไฟลนี้ในโฟลเดอร
4 - อัพเดตซอฟตแวรทีวี
เสียบหนวยความจำ USB เขากับทีวีอีกครั้ง
การอัพเดตจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
ทีวีจะปดเครื่องเอง (เปนเวลา 10 วินาที)
และจะเปดเครื่องเองอีกครั้ง โปรดรอสักครู
เมื่ออัพเดตเสร็จสมบูรณแลว
ทีวีจะปดเครื่องเองและเปดเครื่องอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
รอสักครูใหทีวีเปดเครื่องเอง
22.2
เวอรชันซอฟตแวร
ในการดูเวอรชันซอฟตแวรปจจุบันของทีวี . . .
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาซอฟตแวร และกด OK
3 - เลือก ขอมูลซอฟตแวรปจจุบัน และกด เวอรชัน
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
22.3
ซอฟตแวรโอเพนซอรส
โทรทัศนรุนนี้มีซอฟตแวรโอเพนซอรส ดังนั้นเมื่อมีการรองขอ
TP Vision Europe B.V. จึงจะสงสำเนาซอรสโคดที่สอดคลองโด
ยสมบูรณสำหรับชุดซอฟตแวรโอเพนซอสที่ไดรับลิขสิทธิ์ที่ใชใน
ผลิตภัณฑนี้สำหรับการรองขอการอนุญาตดังกลาว
อยา . . .
• ใชรีโมทคอนโทรล
• ถอดอุปกรณหนวยความจำ USB ออกจากทีวี
ขอเสนอนี้มีผลเปนเวลาสามปหลังจากการซื้อผลิตภัณฑตามขอมู
ลที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
ในการรับซอรสโคด โปรดสงคำขอเปนภาษาอังกฤษไปที่ . . .
หากเกิดไฟฟาดับระหวางการอัพเดต
หามถอดอุปกรณหนวยความจำ USB ออกจากทีวี
เมื่อไฟฟากลับเปนปกติ การอัพเดตจะดำเนินการตอ
เมื่อเสร็จสิ้นการอัพเดต
ขอความ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ จะปรากฏบนหนาจอ
ใหถอดอุปกรณหนวยความจำ USB
แลวกด  บนรีโมทคอนโทรล
Intellectual Property Department,
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands
อยา . . .
• กด  สองครั้ง
• กด สวิตช เปด/ปด บนทีวี
ทีวีจะปดเครื่องเอง (เปนเวลา 10 วินาที)
และจะเปดเครื่องเองอีกครั้ง โปรดรอสักครู
ซอฟตแวรทีวีจะไดรับการอัพเดต คุณสามารถใชทีวีไดอีกครั้ง
73
below.
Source: http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
22.4
Open source license
libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the libjpg license, which can be found
below.
Source: http://www.ijg.org/
Acknowledgements and License Texts for any open
source software used in this Philips TV.
This is a document describing the distribution of the
source code used on the Philips TV, which fall either
under the GNU General Public License (the GPL), or the
GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any
other open source license. Instructions to obtain source
code for this software can be found in the user manual.
libmng (1.0.10)
libmng -THE reference library for reading, displaying,
writing and examining Multiple-Image Network
Graphics.MNG is the animation extension to the popular
PNG image-format.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the libmng license, which can be found
below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libmng/files/
PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER,
EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS
SOFTWARE. Philips offers no support for this software.
The preceding does not affect your warranties and
statutory rights regarding any Philips product(s) you
purchased. It only applies to this source code made
available to you.
u-Boot loader (1.3.4)
Used by boot loader and only linked with boot loader,
GPL license.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the u-Boot loader license, which can be
found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/uboot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download
Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be
small, efficient, highly customizable, and portable while
capable of producing high-quality output (glyph images).
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the FreeType Project license, which
can be found below.
Source: http://freetype.sourceforge.net
Libcurl (7.21.7)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side
URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP,
HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,
LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl
supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP
uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies,
user+password authentication (Basic, Digest, NTLM,
Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy
tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the Libcurl license, which can be found
below.
Source: http://curl.haxx.se/
zlib (1.2.3)
The 'zlib' compression library provides in-memory
compression and decompression functions, including
integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the zlib license, which can be found
below.
Source: http://www.zlib.net/
Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android JB source code
c-ares (1.7.4)
c-ares is a C library that performs DNS requests and
name resolves asynchronously.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the c-ares license, which can be found
below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz
unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string
manipulation.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the ICU license, which can be found
below.
Source: http://www.icu-project.org/
openssl (1.0.0d)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL
and TLS protocols. The core library (written in the C
programming language) implements the basic
cryptographic functions and provides various utility
functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL
libpng (1.2.43)
PNG decoder.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the libpng license, which can be found
74
library in a variety of computer languages are available.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the 1.7.4 license, which can be found
below.
Source:
http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz
SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the SquashFS license, which can be
found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It
is a stream-oriented parser in which an application
registers handlers for things the parser might find in the
XML document (like start tags). An introductory article on
using.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the Expat license, which can be found
below.
Source: http://expat.sourceforge.net/
glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the
library which defines the ``system calls'' and other basic
facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C
library is used as the C library in the GNU system and
most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the glibc license, which can be found
below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/
DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based
operating system with a small memory footprint that
provides graphics acceleration, input device handling and
abstraction layer, and integrated windowing system with
support for translucent windows and multiple display
layers on top of the Linux framebuffer without requiring
any kernel modifications.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the DirectFB license, which can be
found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/re
mote_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1
/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download
mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide a
driver for new hardware, by providing a generic interface
between the hardware drivers and the upper layers of the
system. Hardware drivers need to know nothing about
the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but
will only need to provide simple routines for read, write
and erase. Presentation of the device's contents to the
user in an appropriate form will be handled by the upper
layers of the system.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the mtd-utils license, which can be
found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html
SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for
Linux. SquashFS compresses files, inodes and
directories, and supports block sizes up to 1 MB for
greater compression. SquashFS is also the name of
free/open software, licensed under the GPL, for
accessing SquashFS filesystems.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/
libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user level
applications uniform access to USB devices across many
different operating systems. libusb is an open source
project licensed under the GNU Lesser General Public
License version 2.1.Many participants in the libusb
community have helped and continue to help with ideas,
implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the libusb license, which can be found
below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/
Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used by
the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the Linux Kernel license, which can be
found below.
Source: http://www.kernel.org
SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a selfcontained, serverless, zero-configuration, transactional
SQL database engine.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the SQLite license, which can be found
below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html
libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to
communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the libusb-compat license, which can
75
be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1
and conditions of the electric-fence license, which can be
found below.
Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/el
ectric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz
NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform
implementation of the Microsoft Windows NTFS file
system with read-write support. NTFS-3G often uses the
FUSE file system interface, so it can run unmodified on
many different operating systems. It is runnable on Linux,
FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE,
Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is
licensed under either the GNU General Public License or
a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is
under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver
license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com
liveMedia
When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the electric-fence license, which can be
found below.
Source: www.live555.com
QT (4.7.0)
Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the QT license, which can be found
below.
Source: http://qt.nokia.com/
e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the
ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4
filesystems.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the e2fsprogs license, which can be
found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/
WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access.The
supplier for these tools is Atheros.These pieces of
software are made available under the terms and
conditions of the GPL v2 license, which can be found
below.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the WPA Supplicant license, which can
be found below.
Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
alsa (1.0.24.1)
Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the alsa license, which can be found
below.
Source: http://www.alsa-project.org
ntfsprogs (2.0.0)
Some useful tool for ntfs file sytem.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the ntfsprogs license, which can be
found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs
lvm2 (2.02.89)
DM_VERITY.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the lvm2 license, which can be found
below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/
fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to
export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the fuse license, which can be found
below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/
encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in user-space.
Source: http://www.arg0.net/encfs
libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use
on systems which don't have one, or whose
implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms
and conditions of the libiconv license, which can be found
below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv
boost (1.15.0)
A library provides free peer-reviewed portable C++
source libraries is used for encfs.
Source: http://www.boost.org
rlog (1.4)
A library that provides a flexible message logging facility
for C programs and libraries is used for encfs.
Source: http://www.arg0.net/rlog
electric-fence (2.1.13)
Used for memory corruption detection.
This piece of software is made available under the terms
iptables (1.4.15)
For Cross connection.
76
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/
iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux
networking. It was originally maintained by Alexey
Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/
bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that
will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful
features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO
9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both
programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without
modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/
module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used
by Linux systems to load and manage kernel modules
(commonly referred to as "drivers").
Source:
https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page
ncurses (5.7)
The Ncurses (new curses) library is a free software
emulation of curses in System V Release 4.0, and more.
It uses Terminfo format, supports pads and color and
multiple highlights and forms characters and function-key
mapping, and has all the other SYSV-curses
enhancements over BSD Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/
coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on
every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching
utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with
other programs to provide modular and powerful directory
search and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/
net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for
controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/bas
icnet/net-tools.html
procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful
utilities that give information about processes using the
/proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w,
kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html
gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would
frequently like to make changes in various text files
wherever certain patterns appear, or extract data from
parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or
Pascal is a time-consuming inconvenience that may take
many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU
implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/
psmisc (22.13)
This PSmisc package is a set of some small useful
utilities that use the proc filesystem. We're not about
changing the world, but providing the system
administrator with some help in common tasks.
Source: http://psmisc.sourceforge.net/
grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for
lines containing a match to a specified pattern. By
default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/
sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead,
it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs
some operation (or set of operations) on it, and outputs
the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using
pattern matching or substituting multiple occurrences of a
string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/
gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program
originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project.
Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/
tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as
well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created
archives to extract files, to store additional files, or to
inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/
77
update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/
Source: http://www.sqlite.org/download.html
AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification
for the encryption of electronic data. Used inside Philips
libraries.
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/
util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/
udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcpc is a very small?DHCP?client geared
towards?embedded systems.
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8
cvs20050303-3/
microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to
make it easy to run an HTTP server as part of another
application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This piece of
software is made available under the terms and
conditions of the LGPL v2.1 license
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd0.9.9.tar.gz
Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for
the execution of NCL application. This library was
developed for the GNOME software suite and is available
under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org
yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser
written in ANSI C, and a small validating JSON
generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is made
available under the terms and conditions of the ISC
license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloydyajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91
b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz
uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/
xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/
webp (0.2.1)
For Netflix
Source: https://code.google.com/p/webp/
wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files
using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used
Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily
be called from scripts,?cron?jobs, terminals without XWindows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz
HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a
specific construction for calculating a message
authentication code (MAC) involving a cryptographic
hash function in combination with a secret cryptographic
key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify
both the data integrity and the authentication of a
message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1,
may be used in the calculation of an HMAC; the resulting
MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1
accordingly.
Source:
http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c
wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to
manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but aim
to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/
Linux/Tools.html
gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++
software development toolkit for SOAP/XML Web
services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data
bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP
software. Portions created by gSOAP are Copyright
2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights
Reserved.
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/
ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used
inside Philips libraries.
Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/
SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a selfcontained, serverless, zero-configuration, transactional
SQL database engine.
78
jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that
simplifies HTML document traversing, event handling,
animating, and Ajax interactions for rapid web
development.
Source: http://jquery.com/
Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides
developers with an API and open source code for
building control points, devices, and bridges that are
compliant with Version 1.0 of the UPnP Device
Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/
mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of
Bonjour,
Apple's ease-of-use IP networking
initiative:<http://developer.apple.com/bonjour/>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery
of devices and services
Source: http://developer.apple.com/bonjour/
79
23
ไฟสแตนดบายกะพริบไมหยุด
• ถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตารับ รอ 5
นาทีกอนจะเสียบสายพาวเวอรอีกครั้ง หากการกะพริบเกิดขึ้นอีก
ใหติดตอฝายบริการลูกคาทีวีของ Philips
การแกไขปญหาและการ
สนับสนุน
ภาษาเมนูไมถูกตอง
เปลี่ยนภาษากลับเปนภาษาของคุณ
23.1
1 - กด  และเลือก ตั้งคา และกด OK
2 - เลือก การตั้งคาทีวี > การตั้งคาทั่วไป > ภาษาเมนู
แลวกด OK
3 - เลือกภาษาที่คุณตองการ แลวกด OK
4 - กด  ซ้ำๆ หากจำเปน เพื่อปดเมนู
การแกปญหา
ชอง
ไมพบชองดิจิตอลระหวางการติดตั้ง
• ดูขอมูลทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบวาทีวีของคุณรองรับ DVB-T
หรือ DVB-C ในประเทศของคุณ
• ตรวจสอบวาสายทั้งหมดเชื่อมตออยางถูกตอง
และเลือกเครือขายที่ถูกตองแลว
ภาพ
ไมมีภาพ / ภาพผิดเพี้ยน
• ตรวจสอบวาเชื่อมตอเสาอากาศกับทีวีอยางถูกตอง
• ตรวจสอบวาเลือกอุปกรณที่ถูกตองเปนแหลงการแสดงผล
• ตรวจสอบวาอุปกรณภายนอก
หรือแหลงการแสดงผลเชื่อมตออยางถูกตอง
ชองที่ติดตั้งไวกอนหนาจะไมอยูในรายการชอง
ตรวจสอบวาเลือกรายการชองที่ถูกตองแลว
มีเสียงแตไมมีภาพ
• ตรวจสอบวาตั้งคาการตั้งคาภาพอยางถูกตอง
ทั่วไป
การรับสัญญาณเสาอากาศไมดี
• ตรวจสอบวาเชื่อมตอเสาอากาศกับทีวีอยางถูกตอง
• ลำโพง อุปกรณเสียงที่ไมไดติดตั้งบนพื้น ไฟนีออน ตึกสูง
และวัตถุขนาดใหญอื่นๆ
อาจมีผลตอคุณภาพของการรับสัญญาณ หากเปนไปได ใหลองป
รับปรุงคุณภาพของการรับสัญญาณโดยการเปลี่ยนทิศทางของเส
าอากาศ หรือขยับอุปกรณออกหางจากทีวี
• หากการรับสัญญาณไมดีบนชองเดียวเทานั้น
ใหคนหาคลื่นชองนั้น
ทีวีไมเปดเครื่อง
• ถอดปลั๊กสายเพาเวอรจากเตารับ
รอหนึ่งนาทีแลวเสียบปลั๊กอีกครั้ง
• ตรวจสอบวาสายเพาเวอรเสียบแนนหนาดีแลว
เสียงเอี๊ยดเมื่อเปดเครื่องหรือปดเครื่อง
• เมื่อคุณเปด ปด หรือปรับทีวีเปนสแตนดบาย
คุณจะไดยินเสียงเอี๊ยดจากโครงเครื่องทีวี
เสียงเอี๊ยดนั้นมาจากการหดและขยายตัวตามปกติของทีวี
เมื่อเย็นตัวหรืออุนเครื่อง ซึ่งไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำงาน
ภาพจากอุปกรณไมดี
• ตรวจสอบวาเชื่อมตออุปกรณอยางถูกตอง
• ตรวจสอบวาตั้งคาการตั้งคาภาพอยางถูกตอง
ทีวีไมตอบสนองกับรีโมทคอนโทรล
• ทีวีจะใชเวลาสักครูในการเริ่มทำงาน ในระหวางนี้
ทีวีจะไมตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือการควบคุมทีวี
ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
• หากทีวียังไมตอบสนองรีโมทคอนโทรล
คุณสามารถตรวจสอบไดวารีโมทคอนโทรลทำงานหรือไม
โดยใชกลองโทรศัพทมือถือ ใชโหมดกลองของโทรศัพท
และชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เลนสกลอง
หากคุณกดปุมบนรีโมทคอนโทรล และคุณสังเกตเห็น LED
อินฟราเรดสั่นไหวผานกลอง แสดงวารีโมทคอนโทรลทำงานอยู
ใหตรวจสอบทีวี
• หากคุณไมสังเกตเห็นการสั่นไหว รีโมทคอนโทรลอาจชำรุด
หรือแบตเตอรี่ออน
วิธีการตรวจสอบรีโมทคอนโทรลนี้ไมสามารถใชกับรีโมทคอนโท
รลที่จับคูกับทีวีแบบไรสายได
ทีวีจะกลับไปสแตนดบายหลังจากแสดงหนาจอเริ่มตน Philips
การตั้งคาภาพจะเปลี่ยนหลังจากผานไปสักครู
• ตรวจสอบวาตั้งคา ตำแหนง เปน บาน แลว
คุณสามารถเปลี่ยนและบันทึกการตั้งคาในโหมดนี้ได
แบนเนอรโฆษณาปรากฏขึ้น
• ตรวจสอบวาตั้งคา ตำแหนง เปน บาน แลว
ภาพไมเต็มหนาจอ
• เปลี่ยนเปนรูปแบบภาพอื่น กด  (FORMAT)
รูปแบบภาพเปลี่ยนตลอด เมื่อเปลี่ยนชอง
• เลือกรูปแบบภาพ ไม 'อัตโนมัติ'
ตำแหนงภาพไมถูกตอง
สัญญาณภาพจากบางอุปกรณอาจไมเต็มหนาจอ
ใหตรวจสอบเอาตพุตสัญญาณของอุปกรณที่เชื่อมตอ
ภาพจากคอมพิวเตอรไมเสถียร
แลว
• เมื่อทีวีแสตนดบาย หนาจอเริ่มตน Philips จะปรากฏ
จากนั้นทีวีจะกลับไปอยูในโหมดสแตนดบาย ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ
เมื่อทีวีไมไดเชื่อมตอกับแหลงจายไฟ และเชื่อมตอใหม
หนาจอเริ่มตนจะปรากฏเมื่อเริ่มตนครั้งตอไป
ในการเปดทีวีจากสแตนดบาย ใหกดรีโมทคอนโทรลหรือทีวี
ตรวจสอบวา PC
ของคุณใชความละเอียดและอัตรารีเฟรชที่รองรับ
80
23.2
เสียง
ลงทะเบียน
ไมมีเสียงหรือคุณภาพเสียงไมดี
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชนตางๆ
รวมทั้งขอมูลสนับสนุนผลิตภัณฑ (และดาวนโหลดขอมูล)
สิทธิในการดูขอมูลผลิตภัณฑใหม ขอเสนอและสวนลดพิเศษ
การจับรางวัล และโอกาสเขารวมการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑใหม
หากไมพบสัญญาณเสียง ทีวีจะปดเอาตพุตเสียงโดยอัตโนมัติ
ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติ
• ตรวจสอบวาตั้งคาการตั้งคาเสียงอยางถูกตอง
• ตรวจสอบวาเชื่อมตอสายทั้งหมดอยางถูกตอง
• ตรวจสอบวาไมไดปดเสียง หรือตั้งคาระดับเสียงเปนศูนย
• ตรวจสอบวาเอาตพุตเสียงทีวีเชื่อมตอกับอินพุตเสียงบนระบบโฮ
มเธียเตอร
เสียงควรดังออกจากลำโพง HTS
• บางอุปกรณอาจตองการใหคุณเปดใชเอาตพุตเสียง HDMI
ดวยตนเอง หากเปดใชเสียง HDMI อยูแลว
แตคุณยังไมไดยินเสียง
ใหลองเปลี่ยนรูปแบบเสียงดิจิตอลของอุปกรณเปน PCM (Pulse
Code Modulation)
ใหดูคำแนะนำจากเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณของคุณ
ไปที่ www.philips.com/welcome
23.3
วิธีใช
ทีวีนี้มี วิธีใช อยูบนหนาจอ
เปด วิธีใช
1 - กด  เพื่อเปดเมนูหนาหลัก
2 - เลือก วิธีใช แลวกด OK
การเชื่อมตอ
ในการคนหาหัวขอเรียงตามลำดับอักษร ใหเลือก คำหลัก
ในการอานวิธีใชในรูปแบบหนังสือ ใหเลือก หนังสือ
HDMI
• โปรดทราบวาการรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection)
อาจดีเลยเวลาที่ทีวีใชเพื่อแสดงเนื้อหาจากอุปกรณ HDMI
• หากทีวีไมแยกแยะอุปกรณ HDMI และไมแสดงภาพ
ใหสลับแหลงสัญญาณจากอุปกรณหนึ่ง ไปอีกอุปกรณ
และสลับกลับอีกครั้งหนึ่ง
• หากเสียงมีการหยุดชะงักเปนระยะๆ
ใหตรวจสอบวาการตั้งคาเอาตพุตจากอุปกรณ HDMI ถูกตอง
• หากคุณใชอะแดปเตอร HDMI-to-DVI หรือสาย HDMI-to-DVI
ใหตรวจสอบวาสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเชื่อมตอกับ AUDIO
IN (mini-jack เทานั้น) หากมี
กอนจะทำตามคำแนะนำในวิธีใช ใหปดวิธีใช
หากตองการปดวิธีใช ใหกด 
วิธีใชทันที
กดปุม  (สีฟา) เพื่อเปดวิธีใชทันที
วิธีใชจะเปดบทที่เกี่ยวของกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู
หรือสิ่งที่เลือกบนทีวี
สำหรับบางกิจกรรม เชน ขอความ (เทเลเท็กซ) ปุมสีตางๆ
จะมีฟงกชันเฉพาะและไมสามารถเปดวิธีใชได
วิธีใชทีวีบนแท็บเล็ต สมารทโฟน หรือคอมพิวเตอร
ในการจัดลำดับเพิ่มเติมของคำแนะนำใหงายขึ้น
คุณสามารถดาวนโหลดวิธีใชทีวีในรูปแบบ PDF
เพื่ออานบนสมารทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอรของคุณได หรื
อคุณสามารถพิมพหนาวิธีใชที่เกี่ยวของไดจากคอมพิวเตอรของ
คุณ
ในการดาวนโหลดวิธีใช (คูมือผูใช) ใหไปที่
www.philips.com/support
EasyLink ไมทำงาน
• ตรวจสอบวาอุปกรณ HDMI ของคุณใชรวมกับ HDMI-CEC
ได คุณสมบัติ EasyLink ทำงานรวมกับอุปกรณที่ใชรวมกับ
HDMI-CEC ไดเทานั้น
ไอคอนเสียงไมแสดง
• เมื่ออุปกรณเสียง HDMI-CEC เชื่อมตออยู สิ่งนี้ถือเปนเรื่องปกติ
ภาพ วิดีโอ และเพลงจากอุปกรณ USB ไมแสดง
• ตรวจสอบวาตั้งคาอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
เปนใชรวมกับกลุมอุปกรณเก็บขอมูลได
ตามที่อธิบายในเอกสารของอุปกรณเก็บขอมูล
• ตรวจสอบวาอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ใชรวมกับทีวีได
• ตรวจสอบวาทีวีรองรับรูปแบบไฟลเสียงและภาพ
UMv_MT5591_0429_20150416
23.4
การเลนไฟล USB กระตุก
• ประสิทธิภาพการถายโอนของอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
อาจจำกัดอัตราการถายโอนขอมูลไปยังทีวี ซึ่งทำใหการเลนไมดี
วิธีใชออนไลน
ในการแกปญหาเกี่ยวกับทีวี Philips
คุณสามารถปรึกษาฝายสนับสนุนออนไลนของเราได
โดยเลือกภาษาของคุณและปอนหมายเลขรุนผลิตภัณฑ
ไปที่ www.philips.com/support
บนเว็บไซตสนับสนุน
81
คุณจะสามารถคนหาหมายเลขโทรศัพทของประเทศของคุณได
เพื่อติดตอกับเราและสามารถอานคำตอบสำหรับคำถามที่พบบอย
(FAQ) ในบางประเทศ คุณสามารถสนทนากับพนักงานของเราแ
ละสอบถามคำถามไดโดยตรงหรือสงคำถามผานทางอีเมล
คุณสามารถดาวนโหลดซอฟตแวรทีวีใหมหรือคูมือเพื่ออานบนค
อมพิวเตอรของคุณ
23.5
ฝายดูแลลูกคา / ซอมแซม
สำหรับการสนับสนุนและซอมแซม
ใหติดตอสายดวนฝายดูแลลูกคาในประเทศของคุณ
คนหาหมายเลขโทรศัพทไดในเอกสารที่มาพรอมกับทีวี
หรือตรวจสอบรายละเอียดจากเว็บไซตของเราที่
www.philips.com/support
หมายเลขรุนทีวีและหมายเลขผลิตภัณฑ
คุณอาจไดรับการขอใหระบุหมายเลขรุนทีวีและหมายเลขผลิตภั
ณฑ ดูหมายเลขเหลานี้ไดบนฉลากของผลิตภัณฑ
หรือบนปายพิมพดานหลังหรือขางใตทีวี
 คำเตือน
อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวเอง
เนื่องจากอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรง
ทำใหทีวีเสียหายจนซอมแซมไมได
หรือทำใหการรับประกันของคุณเปนโมฆะ
82
24
ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหาย
ที่มีตอทีวี!
Safety and care
• เมื่อตองการยกและเคลื่อนยายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน 25
กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด ตองมีผูยกสองคน
• หากคุณติดตั้งทีวีบนแทนวางทีวี
ใหใชเฉพาะขาตั้งที่ใหมาเทานั้น ยึดขาตั้งเขากับทีวีใหแนน
วางทีวีบนพื้นราบและไดระดับสม่ำเสมอที่สามารถรองรับน้ำหนัก
ทีวีและแทนวางได
• เมื่อติดตั้งบนผนัง
ใหมั่นใจวาตัวยึดติดผนังสามารถรับน้ำหนักของชุดทีวีได TP
Vision ไมรับผิดชอบตอการติดตั้งบนผนังที่ไมเหมาะสมซึ่งทำใหเ
กิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเสียหาย
• สวนประกอบของผลิตภัณฑทำจากแกว โยกทีวีดวยความระมัด
ระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการไดรับบาดเจ็บหรือความเสียหาย
24.1
ปลอดภัย
ขอสำคัญ
อานและทำความเขาใจคำแนะนำดานความปลอดภัยทั้งหมดกอน
ใชทีวี
หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามคำแนะนำ
จะไมถือรวมในการรับประกัน
ความเสี่ยงตอความเสียหายที่มีตอทีวี!
ยึดทีวีไมใหรวงหลน
กอนที่คุณจะเชื่อมตอทีวีกับเตาเสียบไฟ ตรวจดูใหแนใจวาแรงดั
นไฟฟาตรงกับคาที่พิมพบนดานหลังของทีวี
อยาเสียบปลั๊กทีวีหากคาแรงดันไฟฟาแตกตางกัน
ใหใชตัวยึดติดกับฝาผนังที่ใหมาเพื่อยึดทีวีไมใหรวงหลน
ติดตั้งตัวยึดและยึดเขากับทีวี แมวาคุณจะวางทีวีไวบนพื้น
คุณสามารถดูคำแนะนำในคูมือเริ่มตนใชงานอยางยอที่มาพรอม
กับทีวี ในกรณีที่คูมือหาย คุณสามารถดาวนโหลดคูมือไดจาก
www.philips.com
ใชเลขที่ประเภทผลิตภัณฑของทีวีในการคนหาคูมือเริ่มตนใชงา
นอยางยอเพื่อดาวนโหลด
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บของเด็ก
ปฏิบัติตามขอควรระวังเพื่อปองกันไมให TV
ลมลงและทำใหเด็กๆ ไดรับบาดเจ็บ
• หามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผาคลุมหรือวัสดุอื่นๆ
ที่สามารถดึงออกได
• ตรวจดูใหแนใจวาไมมีชิ้นสวนของทีวี ยื่นออกมาจากขอบมุม
• หามวางทีวีบนเฟอรนิเจอรที่มีความสูงมาก เชน ชั้นหนังสือ
โดยไมมีการยึดทั้งเฟอรนิเจอรและทีวี
เขากับผนังหรือสวนรองรับที่เหมาะสม
• อธิบายใหเด็กๆ เขาใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปนขึ้นไปบ
นเฟอรนิเจอรเพื่อเอื้อมใหถึงทีวี
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟาช็อตหรือเพลิงไห
ม
• หามไมใหทีวีเปยกฝนหรือน้ำ หามวางภาชนะที่มีของเหลว เชน
แจกัน ใกลกับทีวี
หากของเหลวหกรดหรือน้ำเขาทีวี
ใหถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟทันที
ติดตอฝายบริการลูกคาทีวีของ Philips
เพื่อตรวจสอบทีวีกอนเริ่มใช
• หามไมใหทีวี รีโมทคอนโทรล
หรือแบตเตอรี่สัมผัสกับความรอนสูง หามวางใกลเปลวเทียน
เปลวไฟ รวมถึงแสงอาทิตยโดยตรง
• หามใสวัตถุใดๆ
ลงในชองระบายความรอนหรือชองที่เปดไดอื่นๆ ใน TV
• หามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากทับบนสายไฟ
• ระวังอยาใหมีแรงดึงที่ปลั๊กไฟ
ปลั๊กไฟที่เสียบไมแนนอาจทำใหเกิดประกายไฟหรือไฟลุกไหมได
ระวังไมใหสายตึงมากเกินไปเมื่อคุณหมุนจอทีวี
• ในการถอดสายทีวีออกจากแหลงจายไฟหลัก
จะตองถอดปลั๊กไฟของทีวีออก โดยในการถอดสาย
ควรดึงที่ตัวปลั๊กไฟเสมอ หามถึงที่สายโดยเด็ดขาด
ตรวจสอบใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงปลั๊กไฟ สายไฟ
และเตารับไดตลอดเวลา
ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่!
รีโมทคอนโทรลอาจบรรจุแบตเตอรี่แบบเหรียญซึ่งเด็กเล็กสามาร
ถกลืนไดโดยงาย โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหพนจากมือเด็กตลอดเวลา
ความเสี่ยงดานความรอนสูงเกินไป
หามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัด
ควรใหมีพื้นที่เหลือรอบตัวเครื่องอยางนอย 10 ซม. หรือ 4
นิ้วรอบๆ ทีวีเพื่อระบายอากาศ
ตรวจดูใหแนใจวาผามานหรือวัตถุอื่นๆ
ไมบังชองระบายอากาศของทีวี
พายุฝนฟาคะนอง
ถอดสายทีวีออกจากเตาเสียบไฟและเสาอากาศกอนที่จะมีพายุฝน
ฟาคะนอง
ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง อยาสัมผัสสวนหนึ่งสวนใดของทีวี
สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ
83
ความเสี่ยงตออันตรายเกี่ยวกับการไดยิน
หลีกเลี่ยงการใชหูฟงหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟงตอเนื่
องนานๆ
อุณหภูมิต่ำ
หากมีการขนยายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำกวา 5°C หรือ 41°F
ใหยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ
และรอจนกวาอุณหภูมิของทีวีจะเทากับอุณหภูมิหอง
กอนที่จะเชื่อมตอทีวีเขากับเตาเสียบ
ความชื้น
อาจมีหยดน้ำเล็กนอยภายในกระจกดานหนาของทีวี (บางรุน)
ซึ่งเกิดขึ้นไมบอยนักขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความชื้น
เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดหยดน้ำ
ใหวางทีวีหางจากการโดนแสงแดดโดยตรง ความรอน
หรือความชื้นสูง หากมีหยดน้ำ
หยดน้ำนั้นจะหายไปเองเมื่อเปดทีวีสองสามชั่วโมง
ความชื้นซึ่งทำใหเกิดหยดน้ำจะไมเปนอันตรายตอทีวีหรือทำให
ทีวีทำงานผิดปกติ
24.2
การดูแลรักษาจอภาพ
• หามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หนาจอดวยวัตถุใดๆ ก็ตาม
• ถอดปลั๊กออกจากทีวีกอนทำความสะอาด
• ทำความสะอาดทีวีและกรอบดวยผานุมหมาดๆ
หลีกเลี่ยงการสัมผัส Ambilight LED ที่ดานหลังของทีวี
หามใชสาร เชน แอลกอฮอล สารเคมี
หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในบานทำความสะอาดทีวี
• ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนรูปรางหรือสีซีดจาง
ใหเช็ดหยดน้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
• หลีกเลี่ยงไมใหมีภาพนิ่ง
ภาพนิ่งคือภาพที่หยุดนิ่งบนหนาจอเปนระยะเวลานาน
ภาพนิ่งบนจอประกอบดวยเมนูบนหนาจอ, แถบสีดำ,
การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณตองใชภาพนิ่ง
ใหลดความเขมและความสวางของหนาจอ
เพื่อใหไดภาพที่คมชัด
84
แตจุดดำหรือจุดสวาง (แดง, เขียว หรือฟา)
อาจปรากฏขึ้นอยางตอเนื่องบนหนาจอ
นี่ถือเปนคุณสมบัติทางโครงสรางของจอแสดงผล
(ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป)
และไมใชการทำงานที่ผิดปกติแตอยางใด
วาดวยการปฏิบัติตามขอบังคับ CE ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑ
นี้เปนไปตามขอกำหนดที่สำคัญและเงื่อนไขที่เกี่ยวของอื่นๆ ของ
Directives 2006/95/EC (แรงดันไฟฟาต่ำ) 2004/108/EC
(EMC) และ 2011/65/EU (ROHS)
วาดวยการปฏิบัติตามขอบังคับ EMF TP Vision Europe B.V. ผ
ลิตและจำหนายผลิตภัณฑจำนวนมากที่มีผูบริโภคเปนกลุมเปาหม
าย โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถปลอยและรับคลื่นแมเหล็กไฟ
ฟาไดเชนเดียวกันกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทั่วไป
หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips คือการคำนึงถึ
งสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑของเรา
เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย และมาตรฐาน Electro Magnetic
Field (EMF)
ซึ่งตองใชในชวงเวลาการผลิตสำหรับผลิตภัณฑนั้นๆ Philips
มุงมั่นที่จะพัฒนา ผลิต
และขายผลิตภัณฑที่ไมสงผลกระทบที่รายแรงตอสุขภาพ TP
Vision ยืนยันวา
ตราบใดที่ผลิตภัณฑถูกใชอยางเหมาะสมตามวัตถุประสงค ผูใชจ
ะสามารถใชผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามขอพิสูจนทางวิทยา
ศาสตรในปจจุบัน Philips มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF
และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให Philips มีสวนรวมใ
นการพัฒนามาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาใชกับผลิตภัณฑไดอยาง
รวดเร็ว
25
เงื่อนไขการใช,
ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต
25.1
เงื่อนไขการใช
2014 © TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์
ผลิตภัณฑนี้จัดจำหนายโดย TP Vision Europe B.V.
หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ ซึ่งจะเรียกวา TP Vision
และเปนผูผลิตผลิตภัณฑ TP Vision
เปนผูรับรองทีวีที่มาพรอมกับคูมือฉบับนี้ Philips และ Philips
Shield Emblem เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Koninklijke Philips N.V.
ขอมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหน
า เครื่องหมายการคาเปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips N.V
หรือเจาของรายนั้น TP Vision
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑไดตลอดเวลา โดยไม
มีขอผูกพันที่จะตองดำเนินการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑกอนหนานั้น
ใหเหมือนกัน
วัสดุที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งอยูในบรรจุภัณฑทีวี
และคูมือที่จัดเก็บอยูในหนวยความจำของทีวี
หรือคูมือที่ดาวนโหลดจากเว็บไซตของ Philips website ไดรับค
วามเชื่อมั่นวาเพียงพอสำหรับการใชระบบตามวัตถุประสงคที่กำห
นด
25.2
ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต
ขอมูลในคูมือการใชงานนี้ถือวาเพียงพอสำหรับการใชระบบตาม
วัตถุประสงค หากผลิตภัณฑ หรือระบบหรือกระบวนใดๆ
ของผลิตภัณฑถูกใชนอกเหนือจากวัตถุประสงคที่กลาวไวในที่นี้
จะตองไดรับการยืนยันถึงความถูกตองและความเหมาะสมในการ
ใชตามวัตถุประสงคดังกลาว TP Vision Europe B.V. รับรองวา
ขอมูลนี้ไมเปนการละเมิดลิขสิทธิ์การจดสิทธิบัตรใดๆ
ในสหรัฐอเมริกา และจะไมมีการรับประกันใดๆ นอกเหนือจากนี้
ทั้งโดยการแสดงออกอยางชัดแจงหรือโดยนัย TP Vision
Europe B.V. ไมตองรับผิดชอบทั้งในความผิดพลาดของเนื้อหา
ในเอกสารนี้หรือปญหาใดๆ ที่เกิดจากเนื้อหาในเอกสารนี้
ขอผิดพลาดที่รองเรียนถึง Philips
จะไดรับการแกไขและตีพิมพในเว็บไซตฝายสนับสนุนของ
Philips โดยเร็วที่สุด
เงื่อนไขการรับประกันความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
ความเสียหายตอทีวี หรือการรับประกันเปนโมฆะ!
อยาพยายามซอมแซมทีวีดวยตัวคุณเอง
ใชทีวีและอุปกรณเสริมตามที่ผูผลิตตั้งใจไวเทานั้น สัญลักษณขอ
ควรระวังที่พิมพอยูดานหลังของทีวีบงบอกถึงความเสี่ยงตอการถู
กไฟฟาช็อต หามเปดฝาครอบทีวีโดยเด็ดขาด
และติดตอตัวแทนฝายบริการลูกคาของ Philips
ทุกครั้งสำหรับบริการหรือการซอมแซม
ทุกการทำงานที่หามอยางชัดเจน หรือการปรับแตง
และกระบวนการประกอบที่ไมไดแนะนำ
หรือไดรับอนุญาตในคูมือนี้จะทำใหการรับประกันเปนโมฆะ
ลักษณะของพิกเซล ผลิตภัณฑ LCD/LED
นี้มีจำนวนพิกเซลสีในปริมาณสูง
แมวาประสิทธิภาพของพิกเซลจะอยูที่ 99.999% หรือมากกวา
HDMI
HDMI®
ขอความวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia
Interface และโลโก HDMI
เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Dolby
Dolby®
ผลิตภายใตลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories โดย Dolby
และสัญลักษณ double-D เปนเครื่องหมายการคาของ Dolby
Laboratories
85
Java และเครื่องหมายการคาที่เกี่ยวกับ Java
ทั้งหมดเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Oracle
และ/หรือบริษัทในเครือ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
DTS 2.0 + Digital Out ™
Microsoft
DTS 2.0 + Digital Out™
ผลิตภายใตใบอนุญาตการจดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาหมายเลข
: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 และสิทธิบัตรอื่นๆ
ทั่วโลกและในสหรัฐอเมริกาที่ออกแลวและที่รอดำเนินการ DTS,
สัญลักษณ และ DTS
พรอมสัญลักษณที่ใชรวมกันเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
และ DTS 2.0+Digital Out เปนเครื่องหมายการคาของ DTS,
Inc. ผลิตภัณฑรวมถึงซอฟตแวร © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
Windows Media
Skype
Microsoft PlayReady
Windows Media
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการคาของ
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา
และ/หรือในประเทศอื่นๆ
เจาของเนื้อหาใชเทคโนโลยีการเขาถึงเนื้อหา Microsoft
PlayReady™ ในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและเนื้อหาที่
มีลิขสิทธิ์ของตน
อุปกรณนี้ใชเทคโนโลยี PlayReady
ในการเขาถึงเนื้อหาที่ปกปองของ PlayReady
และ/หรือเนื้อหาที่ปกปองของ WMDRM หากการบังคับใชขอจำ
กัดในการใชเนื้อหาอยางเหมาะสมของอุปกรณลมเหลว
เจาของเนื้อหาอาจตองใช Microsoft ในการเพิกถอนความสามา
รถของอุปกรณเพื่อใชเนื้อหาที่ปกปองของ PlayReady การเพิก
ถอนไมควรมีผลกระทบตอเนื้อหาที่ไมไดปกปองหรือเนื้อหาที่ปก
ปองโดยเทคโนโลยีการเขาถึงเนื้อหาอื่น
เจาของเนื้อหาอาจตองการใหคุณอัพเกรด PlayReady
เพื่อเขาถึงเนื้อหาของตน หากคุณปฏิเสธการอัพเกรด
คุณจะไมสามารถเขาถึงเนื้อหาที่ตองการการอัพเกรด
Skype™
© 2014 Skype และ/หรือ Microsoft ชื่อ Skype
เครื่องหมายการคาและโลโก และโลโก "S"
ที่เกี่ยวของเปนเครื่องหมายการคาของ Skype
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
Skype เปนเครื่องหมายการคาของ Skype
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ แมวาผลิตภัณฑนี้จะไดรับการทดสอบและเ
ปนไปตามมาตรฐานการรับรองของเราในดานคุณภาพเสียงและ
ภาพ แตไมไดรับการรับรองจาก Skype, Skype
Communications S.a.r.l. หรือบริษัทที่เกี่ยวของ
Wi-Fi Alliance
DLNA Certified®
Wi-Fi®, โลโก Wi-Fi CERTIFIED, โลโก Wi-Fi
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™, Miracast™
เปนเครื่องหมายการคาของ Wi-Fi Alliance
© 2014 Digital Living Network Alliance สงวนลิขสิทธิ์
© 2014 DLNA สงวนลิขสิทธิ์
ซอฟตแวร MHEG
Java
ลิขสิทธิ์ในซอฟตแวร MHEG ("ซอฟตแวร")
ที่ประกอบอยูในโทรทัศนเครื่องนี้ ("ผลิตภัณฑนี้") และรวมไวเพื่อ
ชวยใหคุณสามารถใชคุณสมบัติแบบอินเตอรแอคทีฟของโทรทัศ
นเปนเจาของโดย S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED
("เจาของ") คุณไดรับอนุญาตใหใชซอฟตแวรนี้โดยสอดคลองกั
บผลิตภัณฑนี้เทานั้น
86
Kensington
Kensington และ Micro Saver
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ ACCO
World Corporation ซึ่งออกการจดทะเบียน
และรอการดำเนินการการขอรับการจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก
เครื่องหมายการคาอื่น
เครื่องหมายการคาอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะเบียนถือเป
นทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ
87
ดัชนี
การเปลี่ยน 2D เปน 3D, 3D 39
การเปดสวิตช 20
การเลือกวิดีโอ 26
การใชพลังงาน, ตรวจสอบ 70
3D การเตือนดานสุขภาพ 40
3
3D, การรับชมประสิทธิภาพสูง 39
ข
A
ขนาดขั้นความถี่ 32
ขอความ 27
ขอความการอัพเดตชอง 29
ขอความดิจิตอล 27
Active Control 60
Ambilight การจัดวางทีวี 6
Ambilight+hue 66
Ambilight, ปดทีวี 67
Ambilight, สีผนัง 67
Ambilight, แสง Lounge 68
Ambilight, โหมด 65
App, การแสดงความคิดเห็น 56
App, คลัง 56
App, คนหา 56
App, ที่แนะนำ 56
App, ล็อค 56
App, วิดีโอสำหรับเชา 57
App, เปด 56
ค
ความคมชัด 61
ความคมชัด 61
ความคมชัด, การลดจุดรบกวน MPEG 63
ความคมชัด, การลดสัญญาณรบกวน 63
ความคมชัด, ความละเอียดขั้นสูง 63
ความถี่เครือขาย 32
ความสวาง 62
ความสวาง, สัญลักษณตัวอักษร 20
ความเปรียบตาง Backlight 61
ความเปรียบตาง Backlight 3D 61
ความเปรียบตาง, ความสวาง 62
ความเปรียบตาง, ความเขมภาพแบบไดนามิค 62
ความเปรียบตาง, ความเปรียบตางวิดีโอ 62
ความเปรียบตาง, เซนเซอรตรวจจับแสง 62
ความเปรียบตาง, แกมมา 62
ความเปรียบตาง, โหมดความเปรียบตาง 62
คัดลอกรายการสถานี 30
คัดลอกรายการสถานี 30
คำบรรยาย 28
คำบรรยาย, การบันทึก 46
คำบรรยาย, หยุดทีวีชั่วคราว 45
คำแนะนำดานความปลอดภัย 83
คุณภาพการรับ 32
คูมือ TV 35
คูมือการเชื่อมตอ 11
ก
กลองถายรูป, เชื่อมตอ 18
การกำจัดทีวีและแบตเตอรี่ 70
การจัดวางทีวี 65
การจัดอันดับของผูปกครอง 26
การจัดอันดับสัญลักษณ 32
การจัดอันดับสัญลักษณที่กำหนดไวลวงหนา 32
การซิงคเสียงกับวิดีโอ 14
การดูแลรักษาจอภาพ 84
การตั้งคา EasyLink 13
การตั้งคา ECO 70
การตั้งคาภาพอยางรวดเร็ว 60
การติดตั้งแบบไรสาย 8
การบรรยายเสียง 68
การบันทึก ตั้งเวลาบันทึก 46
การบันทึก บันทึกทันที 46
การบันทึก รายการการบันทึก 46
การบันทึก สิ่งที่คุณตองการ 46
การบันทึก สิ่งที่คุณตองการ 16
การบันทึก, การโทรผาน Skype 52
การบันทึก, ดู 47
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ 64
การรับชมรายการทีวี 25
การลดจุดรบกวน&nbsp;MPEG 63
การลดสัญญาณรบกวน 63
การสนับสนุน, ออนไลน 81
การสนับสนุนออนไลน 81
การเขาใชทั่วไป 68
การเขาใชทั่วไป, ระดับเสียงมิกซ 69
การเขาใชทั่วไป, ระบบการไดยินบกพรอง 68
การเขาใชทั่วไป, ลำโพง / หูฟง 68
การเขาใชทั่วไป, เสียงพูด 69
การเขาใชทั่วไป, เอฟเฟกตเสียง 69
การเคลื่อนไหว, Clear LCD 63
การเคลื่อนไหว, HD Natural Motion 63
การเชื่อมตอ YPbPr, เคล็ดลับ 11
การเชื่อมตอ, เคล็ดลับ 11
การเชื่อมตอเสาอากาศ, เคล็ดลับ 11
ช
ชื่อเครือขายทีวี 9
ชอง, ตัวเลือก 26
ชอง, ปญหา 80
ชอง, สถานะ 26
ชอง, เปลี่ยน 25
ชอง, เปลี่ยนชื่อ 26
ชอง, โปรด 25
ชองวิทยุ 25
ชองใหม 30
ซ
ซอฟตแวรโอเพนซอรส 73
ซิงโครไนซเสียงกับวิดีโอ 14
ซอมแซม 82
ต
ตัวเลือก, บนชอง 26
ตั้งเวลาปดเครื่อง 37
ตำแหนงรานคา 63
ติดตั้งดวยตนเอง 32
ติดตอ Philips 82
88
ท
สแตนดบาย 20
สไตลภาพ 61
ทีวีที่คุณตองการ 57
ทีวีออนไลน 57
ห
ป
หนวยความจำอินเตอรเน็ต, ลบ 9
หมดอายุการใชงาน 70
หูฟง 19
ปดตัวตั้งเวลา 37
ปดหนาจอ 70
ปุมสีแดง 29
อ
ผ
ผูมีสายตาผิดปกติ 68
อัพเดตชองอัตโนมัติ 29
อินเตอรแอคทีฟทีวี, เกี่ยวกับ 29
ฝ
ฮ
ฮารดไดรฟ USB, การติดตั้ง 16
ฮารดไดรฟ USB, พื้นที่ดิสก 16
ฝายดูแลลูกคา 82
พ
เ
พื้นที่ใชงาน 63
เกม, เลน 41
เกมหรือคอมพิวเตอร 63
เกมหรือคอมพิวเตอร, เกม 41
เครือขาย, ตั้งคา 9
เครือขาย, ปญหา 9
เครือขาย, มีสาย 9
เครือขาย, รหัสผาน 8
เครือขาย, ไรสาย 8
เครือขาย, DHCP 8
เครือขาย, Static IP 8
เครือขายแบบมีสาย 9
เครื่องเลนเกม, เชื่อมตอ 15
เซนเซอรตรวจจับแสง 62
เซนเซอรอินฟราเรด 23
เทเลเท็กซ 27
เปลี่ยนชื่อชอง 26
เปดและปด 20
เพลง, การเลน 42
เมาส USB 17
เมาส, เชื่อมตอ 17
เราเตอรเครือขาย 8
เสียง, ปญหา 81
เสียงบรรยายพิเศษ 68
เสียงออก - ออปติคัล 12
เสียงแหลม 64
เสียงใสชัดเจน 65
ภ
ภาพ วิดีโอ และเพลง 42
ภาพ, ความคมชัด 61
ภาพ, ความเปรียบตาง Backlight 61
ภาพ, ปญหา 80
ภาพ, สี 61
ภาพถาย, ภาพสไลด 42
ภาษา, ดั้งเดิม 28
ภาษา, เมนูและขอความ 29
ภาษา, เสียง 28
ภาษาดั้งเดิม 28
ภาษาเมนู 29
ภาษาเสียงพากย 28
ร
รหัสปองกันเด็ก 26
ระดับเสียงหูฟง 64
ระบบการไดยินบกพรอง 68
ระบบโฮมเธียเตอร, การปรับระดับเสียง 14
ระบบโฮมเธียเตอร, ปญหา 15
ระบบโฮมเธียเตอร, มัลติแชนเนล 14
ระบบโฮมเธียเตอร, เชื่อมตอ 13
ระยะการรับชม 6
รายการชอง, ใหม 30
รายการรายการโปรด 25
รีโมทคอนโทรล การจับคู 23
รีโมทคอนโทรล Cyrillic 22
รีโมทคอนโทรล, Accent และสัญลักษณ 23
รีโมทคอนโทรล, ตัวอักษรตัวพิมพใหญ 22
รีโมทคอนโทรล, qwerty 23
รูปแบบการเลน 72
รูปแบบกิจกรรม 63
แ
ล็อคแชนเนล 26
แกมมา 62
แชนเนล, อัพเดต 29
แปนพิมพ USB 17
แปนพิมพ, เชื่อมตอ 17
แปนพิมพรีโมทคอนโทรล 22
แผนดิสก Blu-ray, เชื่อมตอ 15
แฟลชไดรฟ USB, เชื่อมตอ 17
แสง Lounge 68
ว
โ
ล
วิดีโอ, การเลน 43
วิดีโอสำหรับเชา 57
วิธีใช 81
วิธีใชบนหนาจอ 81
โหมดการจัดอันดับสัญลักษณ 31
โหมดความถี่เครือขาย 32
โหมดเสียงรอบทิศ 64
B
ส
Bass 64
สัญลักษณตัวอักษร, ความสวาง 20
สี 61
สี, การปรับสีใหดีขึ้น 61
สี, อุณหภูมิสี 61
สแกนความถี่ 32
C
Clear LCD 63
D
89
W
DVB (Digital Video Broadcast) 31
DVB, การตั้งคา 31
DVI, เชื่อมตอ 11
Wi-Fi 8
Wi-Fi Certified Miracast™ 43
World Wide Web 56
WPS - รหัส PIN 8
WPS - Wi-Fi Protected Setup 8
E
EasyLink 12
EasyLink, การเชื่อมตอ 11
Energy Label 70
ESD 72
H
HD Natural Motion 63
HDCP, การปองกันการคัดลอก 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 12
I
Incredible surround 64
I
iTV 29
M
Media servers ที่รองรับ 72
Miracast, บล็อค/เลิกบล็อค 44
Miracast, หยุดการแบงปน 44
Miracast, แบงปนหนาจอ 43
Miracast™ 43
Multi room, การตั้งคา 58
Multi room, การใช 58
Multi room, เกี่ยวกับ 58
Multi view 57
P
Pause TV 45
Philips hue 66
Pixel Plus link 13
S
Skype, การซูม การเอียง และการสายกลอง 54
Skype, การรับสาย 52
Skype, ติดตั้งกลอง 48
Skype, บัญชี Microsoft 49
Skype, ผูติดตอ 50
Skype, ระหวางการดูภาพยนตรเชา และการหยุดทีวีชั่วคราว 52
Skype, ระหวางการบันทึก 52
Skype, ลงชื่อเขาใชอัตโนมัติ 52
Skype, สนทนาทางวิดีโอ 51
Skype, สายที่ไมไดรับ 52
Skype, สิ่งที่คุณตองมี 48
Skype, เขาใช 48
Skype, เมนู 49
Skype, แอคเคาทใหม 48
Skype™, คืออะไร 48
Smart TV, ภาพรวม 55
Smart TV, รหัส PIN 55
Smart TV, ลงทะเบียน 55
Smart TV, หนาเริ่มตน 55
Smart TV, อินเตอรเน็ต 57
Smart TV, เกี่ยวกับ 55
Smart TV, เปด 55
Smart TV, Multi view 57
Sound style 64
T
Twitter 55
90
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips’ shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising