Philips 47PFL7409/98, 42PFL7409/98, 47PFL7409S/98, 42PFL7409S/98 User guide

Philips 47PFL7409/98, 42PFL7409/98, 47PFL7409S/98, 42PFL7409S/98 User guide
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
42PFL7409/98
47PFL7409/98
42PFL7409S/98
47PFL7409S/98
TH
คู่มือผู้ใช้
8
1
คำประกาศ
2
2
ขอสำคัญ
3
3
ผลิตภัณฑของคุณ
ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ
รีโมทคอนโทรล
5
5
5
4
การใชทีวี
การเปด/ปดทีวี หรือเขาสโหมดแสตนดบาย
การเปลี่ยนชอง
การดูอุปกรณที่เชื่อมตออย
ปรับระดับเสียงทีวี
7
7
7
8
8
5
วิธีใชทีวีของคุณเ พิ่มเติม
9
การเขาสเมนูของทีวี
9
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
9
สรางและใชรายการชองที่ชื่นชอบ
12
ใชตัวตั้งเวลา
13
ใชล็อคการควบคุมเด็กและการจัดอันดับ
13
ใชนาฬิกาของทีวี
14
ดูภาพถาย เลนเพลงและดูวิดีโอจากอุปกรณที่จัดเ
ก็บ USB
14
ใช Scenea เพื่อแสดงภาพเปนภาพพื้นหลังทีวี 16
อัปเดตซอฟตแวรทีวี
16
เปลี่ยนการกำหนดคาทีวี
17
เริ่มตนการสาธิตทีวี
17
รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาของโรงงาน
17
6
การเชื่อมตออุปกรณ
ขั้วตอดานหลัง
ชองเสียบดานขาง
เชื่อมตอคอมพิวเตอร
กำหนดอุปกรณ
การใชงาน Philips EasyLink
ใชตัวล็อค Kensington
18
18
18
19
20
20
21
7
การตั้งชองทีวี
การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ
การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา
เปลี่ยนชื่อชอง
จัดเรียงชองใหม
22
22
22
22
22
9
ขอมูลผลิตภัณฑ
ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ
การปรับสัญญาณ / การรับสัญญาณ /
การสงสัญญาณ
มัลติมีเดีย
รีโมทคอนโทรล
การเชื่อมตอ
เปด/ปด
23
23
23
23
23
การแกปญหา
ปญหาทั่วไปของทีวี
ปญหาชองทีวี
ปญหาเกี่ยวกับภาพ
ปญหาเกี่ยวกับเสียง
ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI
ปญหาการเชื่อมตอแบบ USB
ปญหาในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
ติดตอเรา
24
24
24
24
24
25
25
25
25
23
23
10 ดัชนี
26
TH
1
ภาษาไทย
สารบัญ
1 คำประกาศ
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V
สงวนลิขสิทธิ์
คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เครื่องหมายการค
าเปนทรัพยสินของ Koninklijke Philips Electronics
N.V หรือเจาของรายนั้นๆ Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนผลิตภัณฑเมื่อใดก็ไดโดยไมมีพันธะในการปรับ
เปลี่ยนการจัดสงลวงหนา
เนื้อหาในคมือนี้มีความเหมาะสมพอสำหรับการใชระ
บบตามวัตถุประสงคที่กำหนด หากมีการใชผลิตภัณฑ
โมดูล หรือขั้นตอนใดๆ ของอุปกรณนั้นเพื่อจุดประส
งคอื่นใดนอกเหนือจากที่ไดระบุไว ในเอกสารฉบับนี้
จะตองมีการขอรับคำยืนยันวาผลิตภัณฑดังกลาวสามา
รถใชงานได และเหมาะสมกับการนำไปใชงานเพื่อจุ
ดประสงคอื่นใดนั้นกอน Philips ขอรับประกันวาเอกส
ารฉบับนี้ไมไดละเมิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา
และไมมีการรับประกันอื่นใดไมวาโดยชัดแจงหรือโด
ยปริยาย
Philips ไมมีสวนรับผิดชอบตอขอผิดพลาดใดๆ
ในเนื้อหาของเอกสารนี้รวมทั้งปญหาใดๆ ก็ตามที่เป
นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้ ขอผิดพลาดที่ไดแจงตอ
Philips จะไดรับการปรับแกและเผยแพรในเว็บไซตฝ
ายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด
ลักษณะเฉพาะของจุดสี
ผลิตภัณฑ LCD นี้มีจุดสี (พิกเซล) จำนวนมาก
แมจุดสี 99.999% หรือมากกวานั้นของจุดสีทั้งหมดจ
ะทำงานไดตามปกติ จุดดำหรือจุดสวาง (แดง เขียว
หรือนเงิน) อาจปรากฏขึ้นไดบนจอภาพ ซึ่งถือเปนคุ
ณลักษณะโดยพื้นฐานของการแสดงผลประเภทดังกล
าว (ตามมาตรฐานการผลิตทั่วไป) และไมถือวาเปนกา
รทำงานผิดพลาด
การรับประกัน
ในผลิตภัณฑนี้ไมมีชิ้นสวนใดที่ผใชสามารถซอมแซม
ไดดวยตนเอง โปรดอยาเปดหรือถอดฝาเพื่อทำการใด
ๆ ภายในตัวผลิตภัณฑ ผที่สามารถซอมแซมผลิตภัณ
ฑนี้ได คือ ศูนยบริการและศูนยรับซอมอยางเปนทางก
ารของ Philips เทานั้น หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังก
ลาว จะทำใหการรับประกัน ไมวาตามที่ไดระบุไวหรือ
โดยปริยาย สิ้นสุดลง
การกระทำใดๆ ที่ระบุไวอยางชัดแจงในคมือ
นี้วาไมสามารถกระทำได ตลอดจนการแกไข
หรือกระบวนการประกอบใดๆ ที่ไมไดระบุไวในคมือ
2
TH
นี้วาเปนสิ่งแนะนำใหกระทำหรืออนุญาตใหกระทำได
จะทำใหการรับประกันสิ้นสุดลงทันที
การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V. ผลิตและจำห
นายผลิตภัณฑจำนวนมากที่มีผบริโภคเปนกลมเปาห
มาย โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถปลอยและรับคลื่
นแมเหล็กไฟฟาไดเชนเดียวกันกับอุปกรณอิเล็กทรอ
นิกทั่วไป
หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips
คือการคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับ
ผลิตภัณฑของคุณ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย
และมาตรฐาน EMF ซึ่งตองใชในชวงเวลาการผลิตสำ
หรับผลิตภัณฑนั้นๆ
Philips มงมั่นที่จะพัฒนา ผลิต และจำหนายผลิตภั
ณฑที่ไมมีผลในเชิงลบตอสุขภาพ Philips ยืนยันวาห
ากใชงานผลิตภัณฑตามวัตถุประสงคอยางเหมาะสม
ผลิตภัณฑเหลานั้นจะปลอดภัยตอการใชตามหลักฐาน
ที่ผานการทดสอบ
Philips มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF
และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให Philips
มีสวนรวมพัฒนามาตรฐานเพื่อนำมาใชกับผลิตภัณฑ
ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการคาอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไมไดจดทะ
เบียนถือเปนทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคาน
ั้นๆ
® Kensington และ Micro Saver เปนเครื่องหมา
ยการคาจดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO World
Corporation ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยระหวางการ
ขอจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
โลโก VESA, FDMI และ VESA Mounting
Compliant เปนเครื่องหมายการคาของ Video
Electronics Standards Association
สวนหนึ่งของซอฟตแวรนี้มีลิขสิทธิ์ © The FreeType
Project (www.freetype.org)
•
อานและทำความเขาใจคำแนะนำทั้งหมดกอนที่คุณจ
ะเริ่มใชทีวี กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดพ
ลาดในการปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม
มีผลใชงาน
ความปลอดภัย
•
ความเส ี ย่ งของการเก ิดไฟฟ าช อ็ ตหร ือ เพล ิ
งไหม !
• ห า มให  ท ีว ี โดนฝนหร ือน 
ห า มวางภาชนะท ี ่ม ีของเหลว เช น
 แจก น
ั
ใกล ก บ
ั ท ีว ี หากของเหลวน ั ้ นกระเด
น
็ หร ือหกใส  ท ีว ี ให ถ อดปล ั ๊ กออกจาก
ท ีว ี ท น
ั ท ี ต ิด ตอ Philips Consumer
Care เพ ื อ
่ ตรวจสอบ ท ีว ี กอนเร ิ ่มใช 
• ห า มวาง ท ีว ี ร โี มทคอนโทรล
หร ือ แบตเตอร ี ่ ใกล ก บ
ั เปลวไฟ
หร ือ แหลงกำเน ิดความร อ นใดๆ
รวมถ งึ แสงอาท ิตย โ ดยตรง
ในการป องก น
ั ประกายไฟ ควรให เ ท ีย
นไขหร ือ เปลวไฟอ ื ่นๆ อย
ห
 า งจาก ท ีว ี
ร โี มทคอนโทรล และแบตเตอร ี ่เสมอ
•
•
ห า มใส ว ตั ถ ใุ ดๆ ลงในช อ งระบายความร อ
นหร ือช อ งท ี ่
เป ด ได อ ื ่นๆ ใน ท ีว ี
• เม ื อ
่ มก
ี ารหม น
ุ ท ีว ี
ต อ งแนใจวาสายไฟไม ต งึ หากสายไฟต งึ
อาจทำให ส ายไฟหล ดุ จากต วั เคร ื อ
่ ง
และทำให เ ก ิดประกายไฟ
ความเส ี ย่ งของการเก ิดไฟฟ าล ดั วงจรหร ือ เพ
ล งิ ไหม !
• ห า มให ร โี มทคอนโทรลหร ือ แบตเตอร ี โ่ ด
นฝน หร ือน  หร ือความร อ นส งู
• หล ก
ี เล ี ย่ งการกระแทกท ี ่ปล ั ๊ กไฟ
ปล ั ๊ กไฟท ี ่ช ำรุดอ
าจกอให เ ก ิดประกายไฟได 
•
•
•
•
ความเส ี ย่ งของการบาดเจ บ
็ หร ือความเส ียห
ายท ี ท
่ ีว ี !
• เม ื อ
่ ต อ งการยกและเคล ื อ
่ นย า ยท ีว ีท ี ่ม ี
น  หน กั เก ิน 55 ปอนด ควรม ผ
ี ย กสองคน

• เม ื อ
่ ต ั ้ งท ีว ีบนพ ื ้ นโต ะ
 ให ใ ช ข าต ั ้
งท ี ใ่ ห ม าเท า น ั ้ น ย ึดขาต ั ้ งก บ
ั ท ีว ใี ห
แ
 นนหนา วางท ีว ีไว บ
 นพ ื ้ นราบในระน
าบเด ีย วก น
ั เพ ื อ
่ ช ว ยรองร บ
ั น  หน กั ของ
ท ีว ีและขาต ั ้ ง
• เม ื อ
่ ต ั ้ งท ีว ีบนผน งั ให ใ ช เ ฉพาะต วั
ย ึด ต ิดผน งั ท ี ส
่ ามารถรองร บ
ั น  หน กั ข
องท ีว ีได  ต ิด ต ั ้ งต วั ย ึด เข า ก บ
ั ผน งั ซ
ึ ่งสามารถรองร บ
ั ท ั ้ งน  หน กั ของท ีว ี
และต วั ย ึดผน งั ได  Koninklijke Philips
Electronics N.V. ไม ข
 อร บ
ั ผ ิดชอบใดๆ
หากเก ิดอ บ
ุ ตั ิเหต ุ ได ร บ
ั บาดเจ บ
็
หร ืออ น
ั ตรายจากการต ิด ต ั ้ งต วั ย ึดผน งั
ท ี ไ่ ม ถ กู ต อ ง
ความเส ี ย่ งตอการบาดเจ บ
็ ของเด ก็ !ปฏ ิบ ตั ิต า
มข อ ควรระว งั เพ ื
อ
่ ป องก น
ั ไม ใ ห  ท ีว ี ล ม ลงและทำให เ ด ก็ ๆ
ได ร บ
ั บาดเจ บ
็
• ห า มวาง ท ีว ี บนพ ื ้ นผ ิวท ี ่ม ผ
ี า คล ม
ุ ห
ร ือ ว สั ด อุ ื ่นๆ ท ี ส
่ ามารถด งึ ออกได 
• ตรวจด ใู ห แ
 นใจวาไม ม ีช ิ ้ นส ว นของ
ท ีว ี ย ื ่นออกมาจากขอบม ม
ุ
• ห า มวาง ท ีว ี บนเฟอร น
 ิเจอร ท
 ี ่ม ค
ี วาม
ส งู มาก (เช น
 ช ั ้ นหน งั ส ือ) โดยไม ม ก
ี าร
ย ึดท ั ้ งเฟอร น
 ิเจอร แ
 ละ ท ีว ี เข า ก บ
ั กำ
แพงหร ือส ว นรองร บ
ั ท ี ่เหมาะสม
• อธ ิบ ายให เ ด ก็ ๆ เข า ใจเก ี ย่ วก บ
ั อน
ั ตราย
ท ี ่เก ิดข ึ ้ นเม ื อ
่ ปน
 ข ึ ้ นไปบนเฟอร น
 ิเ
จอร เ พ ื อ
่ ให ถ งึ ท ีว ี
ความเส ี ย่ งของความร อ นส งู ! ห า มต ิด ต ั ้ งท
ีว ใี นพ ื ้ นท ี ่ท ี ่จำก ดั และควรให ม ีพ ื ้ นท ี ่เ
หล ือรอบท ีว ีอย า งน อ ย 4 น ิ ้ ว เพ ื อ
่ ให ท
 ีว ี
ระบายความร อ นจากต วั เคร ื อ
่ งได  ตรวจด ใู ห แ

นใจวาผ า ม า นหร ือ ว ตั ถ อุ ื ่นๆ ไม บ
 งั ช อ งระบา
ยอากาศบนท ีว ี
ความเส ี ย่ งตอความเส ียหายท ี ่ม ีต อ ท ีว ี !
กอนท ี ค
่ ณ
ุ จะเช ื อ
่ มตอท ีว ก
ี บ
ั เต า เส ียบ
ตรวจด ใู ห แ
 นใจวา แรงด น
ั ไฟฟ าตรงก บ
ั คาท ี
อ
่ บ
 ยนด
 า นหล งั ของท ีว ี อย า เช ื อ
่ มตอท ีว ก
ี บ
ั เต
า เส ียบหากคา แรงด น
ั ไฟฟ าแตกตา งก น
ั
ความเส ี ย่ งตอการบาดเจ บ
็ เพล งิ ไหม 
หร ือความเส ียหายของสายไฟ!
ห า มวางท ีว ีหร ือ ว ตั ถ ใุ ดๆ บนสายไฟ
TH
3
ภาษาไทย
2 ขอสำคัญ
•
•
•
•
•
เพ ื อ
่ ให ป
 ลดการเช ื อ
่ มตอสายไฟของท ีว ีออก
จากเต า เส ียบได ง า ยข ึ ้ น ตรวจด ใู ห แ
 นใจวาค
ณ
ุ เข า ถ งึ สายไฟได ท
 กุ เม ื อ
่
เม ื อ
่ คณ
ุ ปลดการเช ื อ
่ มตอสายไฟ
ให ด งึ ท ี ่ต วั ปล ั ๊ ก อย า ด งึ ท ี ส
่ าย
ถอดสายท ีว ีออกจากเต า เส ียบไฟแ
ละเสาอากาศกอนท ี ่จะม ีพ าย ฝ
ุ นฟ
าคะนอง ขณะเก ิดพาย ฝ
ุ นฟ าคะนอง
อย า ส มั ผ สั ส ว นหน ึ ่งส ว นใดของท ีว ี สายไฟ
หร ือสายของเสาอากาศ
ความเส ี ย่ งตออ น
ั ตรายเก ี ย่ วก บ
ั การได ย ิน !
หล ก
ี เล ี ย่ งการใช ห
 ฟ
ู งหร ือ เฮดโฟนในระด บ
ั เ
ส ีย งท ี ส
่ งู หร ือฟ งตอ เน ื อ
่ งนานๆ
หากม ก
ี ารขนย า ยท ีว ี ในอ ณ
ุ หภ ูม ิท ี ่ต  กวา
5°C ให ย กท ีว ีออกจากบรรจ ภ
ุ ณ
ั ฑ  และรอจ
นกวาอ ณ
ุ หภ ูม ิของท ีว ีตรงก บ
ั อณ
ุ หภ ูม ิห อ ง
กอนการเช ื อ
่ มตอท ีว ีเข า ก บ
ั เต า เส ียบไฟ
การดูแลรักษาจอภาพ
•
•
•
•
•
หล ก
ี เล ี ย่ งการเป ด ภาพน ิ ่งค า งไว  ภาพน ิ
่งค ือภาพท ี ่เป ด ค า งไว บ
 นหน า จอนานเก ิน
ไป ต วั อย า งเช น
 : เมน บ
ู นหน า จอ แถบส ีดำ
และการแสดงเวลา หากค ณ
ุ จำเป น
 ต อ งเป ด ภ
าพค า งไว บ
 นหน า จอ ให ล ดความเข ม และควา
มสวา งของจอภาพลง เพ ื อ
่ ไม ใ ห ห
 น า จอเก ิดค
วามเส ียหาย
ถอดปล ั ๊ กออกจากท ีว ก
ี อ นทำความสะอาด
ทำความสะอาดท ีว ีและกรอบด ว ยผ า ม
น
ห า มใช ส ารอ ื ่นๆ เช น
 แอลกอฮอล น  ยาทำคว
ามสะอาดในคร วั เร ือนหร ือน  ยาเคม ก
ี บ
ั ท ีว ี
ความเส ี ย่ งตอความเส ียหายท ี ่ม ีต อ หน า จอท
ีว ี ! ห า มส มั ผ สั ด น
ั ถ ู หร ือกระแทกท ี ่หน า จอ
ด ว ยว ตั ถ ใุ ดๆ ก ต็ าม
ในการหล ก
ี เล ี ย่ งความผ ิด เพ ี ้ ยนหร ือส ีซ ีดจ
าง ให เ ช ด็ หยดน  บนเคร ื อ
่ งออกโดยเร ว็ ท ี ส
่ ดุ
การรีไซเคิล
4
TH
ผล ิตภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ ใช ว สั ด แ
ุ ละส ว นประกอบท ี ่ม ค
ี ุ
ณภาพส งู ในการผล ิต และสามารถนำไปร ีไซเค ิล
หร ือนำกล บ
ั มาใช ใ หม ไ ด 
ผล ิตภ ณ
ั ฑท
 ี ่ม ีส ญ
ั ล กั ษณร ป
ู ถ งั ขยะและม ก
ี าก
บาทข ีดท บ
ั อย
 ค ือผล ิตภ ณ
ั ฑท
 ีอ
่ ภย ายใต

ข อ บ งั ค บ
ั
European Directive 2002/96/EC:
ห า มท ิ ้ งผล ิตภ ณ
ั ฑ ร วมก บ
ั ขยะจากคร วั เร ือน
โปรดศ กึ ษากฎข อ บ งั ค บ
ั ท อ งถ ิ ่นวา ด ว ยการแยกเก ็
บผล ิตภ ณ
ั ฑ ไ ฟฟ าและอ ิเล ก็ ทรอน ก
ิ ส  การท ิ ้ งผ
ล ิตภ ณ
ั ฑท
 ี ่เส ื อ
่ มสภาพอย า งถ กู ว ิธ ีจะช ว ยป องก ั
นไม ใ ห เ ก ิดผลกระทบในทางลบตอส ิ ่ง แวดล อ มแล
ะส ขุ ภาพได 
3 ผลิตภัณฑของคุณ
รีโมทคอนโทรล
ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา
และยินดีตอนรับส Philips! เพื่อใหไดรับการบริก
ารจากฝายสนับสนุนอยางเต็มรูปแบบจาก Philips
ใหจดทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.
com/welcome
29
ชุดควบคุมดานขางและสัญญาณไฟ
1
2
3
4
5
6
7
28
27
26
25
8
9
10
4
11
12
13
14
15
16
24
2
1
17
23
a
18
POWER: เป ด หร ือป ด เคร ื อ
่ ง
การป ด เคร ื อ
่ งไม สมบ ูรณ แม ว า จะถอดป
ล ั ๊ กแล ว ก ต
็ าม
19
b P/CH +/-: สล บ
ั ไปย งั ช องถ ด
ั ไปหร ือก อนห
น า
c
ภาษาไทย
3
20
SOURCE: เล ือกอ ุปกรณท ี เ่ ช ื อ
่ มต อ
d VOLUME +/-: เพ ิ ม
่ หร ือลดระด บ
ั เส ียง
21
22
a
(เป ด สแตนด บ
 าย)
สล บ
ั ท ีว ี เป น
 โหมดสแตนดบ าย
หากเป ด ท ีว ี
• เป ด ท ีว ี หาก ท ีว ี อย
ใ นโหมดสแตนด

บ าย
•
TH
5
b
TELETEXT
สล บ
ั เพ ื อ
่ เป ด /ป ด เทเลเท ก็ ซ 
r CH +/- (ช อง +/-)
สล บ
ั ไปย งั ช อ งถ ดั ไปหร ือกอนหน า
c
SOURCE
เล ือกอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื ่อ มตอ
s
FORMAT
เล ือกร ป
ู แบบภาพ
d ปุม
่ สี
เล ือกงานหร ือ ต วั เล ือก
t 0-9 (ป ุ ม
่ ต วั เลข)
เล ือกช อ งหร ือการต ั ้ งคา
e SLEEP
ต ั ้ งคาการด ีเลย ห
 ล งั จากท ี ่ ท ีว ี
สล บ
ั เป น
 โหมดสแตนดบ าย
u
PICTURE (Smart picture)
เป ด เมน ู Smart picture
v
SOUND (Smart Sound)
เป ด เมน ู Smart Sound
w
+/- (ระด บ
ั เส ียง +/-)
เพ ิ ่มหร ือลดระด บ
ั เส ีย ง
x
BACK A/CH
กล บ
ั ห
สน า จอกอนหน า
สล บ
ั ระหวา งช อ งป จ จ บ
ุ น
ั และช อ งท ี ่ร บ
ั ชมค
ร ั ้ งลาส ดุ
y
BROWSE
แสดงแมทร ก
ิ ซช
 อ ง
f DUAL
เปล ี ย่ นโหมดสเตอร โิ อและสเตอร โิ อ
Nicam เป น
 โมโน เล ือกภาษาแรก (หน า จอ
I) หร ือภาษาท ี ส
่ อง (หน า จอ II)
ในโปรแกรมสองภาษา
g
(หน า หล ก
ั )
สล บ
ั เพ ื อ
่ เป ด /ป ด เมน ห
ู น า หล กั
h
OPTIONS
เข า ถ งึ ต วั เล ือกท ี ่เก ี ย่ วก บ
ั ก ิจกรรมหร ือการเ
ล ือกป จ จ บ
ุ น
ั
i OK
ย ืน ย น
ั การป อนหร ือการเล ือกแสดงแมทร ก
ิ
ซช
 อ ง
j
(ป ุ ม
่ นาว ิเกต)
เล ือกด ูเมน ตู า งๆ
k
INFO
แสดงข อ ม ลู เก ี ย่ วก บ
ั โปรแกรม ถ า ม ี
l
(ย อ นกล บ
ั )
คน
 หาย อ นกล บ
ั
m
(ไปข า งหน า )
คน
 หาไปข า งหน า
n
(เล น
 /หย ุดช ั ว่ คราว)
เร ิ ่ม เลน แผ น
 ด ิสก หย ดุ ช ั ่วคราว หร ือ เร ิ ่ม เล
น
 แผ น
 ด ิสกต อ
o
(บ น
ั ทก
ึ )
เร ิ ่มหร ือหย ดุ การบ น
ั ท กึ ว ิด โี อ
p
(หย ุด)
หย ดุ เลน แผ น
 ด ิสก
q
(ป ด เส ียง)
ป ด เส ีย งหร ือค ืนคา เอาต พ
 ตุ เส ีย ง
6
TH
z SCENEA (พ ื ้ นหล งั )
แสดงภาพพ ื ้ นหล งั บนหน า จอท ีว ี
{ DEMO
สล บ
ั เพ ื อ
่ เป ด /ป ด เมน กู ารสาธ ิต
| TV
สล บ
ั กล บ
ั ไปท ี ่แหลงท ี ่ม าของเสาอากาศจากโ
หมด EasyLink
}
INCR. SURR
เปดใชงาน Incredible Surround สำหรับแห
ลงที่มาแบบสเตอริโอ เปดใชงานโหมด Spatial
สำหรับแหลงที่มาแบบโมโน
4 การใชทีวี
การเปลี่ยนชอง
สวนนี้ชวยใหคุณใชงานฟงกชันพื้นฐานของทีวี
•
การเป ด เคร ื อ
่ ง
 กด

• หากไฟแสดงโหมดสแตนดบ ายป ด อย
POWER ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
• หากไฟแสดงโหมดสแตนดบ ายเป น
 ส ีแดง กด
(เป ด สแตนด บ
 าย) ท ี ร่ โี มทคอนโทรล
การสล บ
ั ไปท ี โ่ หมดสแตนด บ
 าย
• กด (เป ด สแตนด บ
 าย) บทร โี มทคอนโทรล
» ไฟแสดงโหมดสแตนดบายเปลี่ยนเปนสีแดง
การป ด เคร ื อ
่ ง
• กด POWER ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
» ไฟแสดงโหมดสแตนดบายดับ
•
•
•
กด BACK A/CH บนร โี มทคอนโทรลเพ ื อ
่
กล บ
ั ไปย งั ช อ งท ี ่ร บ
ั ชมกอนหน า น ี ้
กด CH +/- ท ี ่ร โี มทคอนโทรลหร ือ P/CH
+/- ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
กด OK เพ ื อ
่ ใช แ
 มทร ก
ิ ซช
 อ ง
ป อนหมายเลขช อ งโดยใช  ป ุ ม
่ ต วั เลข
หมายเหตุ
• เม ื ่อค ณ
ุ ใช ร ายการโปรด ค ณ
ุ สามารถเล ือ
กช อ งเหลาน ั ้ นได ใน รายการ (โปรดด ท
ู ี่
‘เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบ’ ในหน า 12)
เคล็ดลับ
• แม ว า ท ีว ีของค ณ
ุ จะใช ป
 ร ิม าณกระแสไฟน อ ยมา
กในโหมดสแตนด บ
 าย ก ย็ งั ต อ งม ีก ารใช พ
 ล งั งาน
เม ื ่อไม ไ ด ใช เ คร ื ่อ งเป น
 เวลานานๆ ให ถ อดสายไฟ
ท ี ่ท ีว ีออกจากเต า เส ีย บไฟ
หมายเหตุ
• หากค ณ
ุ ไม ส
 ามารถหาร โี มทคอนโทรลและต อ งการเ
ป ด ท ีว ีจ ากโหมดสแตนด บ
 าย กด
P/CH +/- ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
TH
7
ภาษาไทย
การเปด/ปดทีวี
หรือเขาสโหมดแสตนดบาย
การดูอุปกรณที่เชื่อมตออย
ปรับระดับเสียงทีวี
หมายเหตุ
• เพ ื ่อให ง า ยตอการเข า ใช  เพ ิ ่มอ ป
ุ กรณใหม ใ นเมน ห
ู
ล กั กอนการเล ือก
ใชปุ่มแหลงที่มา
1
กด SOURCE
» รายการแหลงที่มาจะปรากฏขึ้น
2
กด
ย 
3
กด OK เพ ื อ
่ ด อู ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ
หร ือ
เพ ื อ
่ เล ือกอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตออ
ใชเมนูหลัก
หมายเหตุ
• คณ
ุ สามารถเพ ิ ่มอ ป
ุ กรณใหม ใ นเมน ห
ู ล กั เพ ื ่อให ง า
ยตอ การเข า ใช 
1
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
2
กด
3
กด OK เพ ื อ
่ ด อู ป
ุ กรณท ี ่ต อ อย
ท
  ี ่ท ีว ีของค ณ
ุ
8
TH
เพ ื อ
่ เล ือกอ ป
ุ กรณ
การเพ ิ ม
่ หร ือลดระด บ
ั เส ียง
• กด +/• กด VOLUME +/- ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
การป ด หร ือเป ด เส ียง
่ ป ด เส ีย ง
• กด เพ ื อ
• กด อ ก
ี คร ั ้ งเพ ื อ
่ เป ด เส ีย ง
5 วิธีใชทีวีของคุณเ
พิ่มเติม
ลบอุปกรณออกจากเมนูหลัก
หากอ ป
ุ กรณไ ม ไ ด ต อ ก บ
ั ท ีว ี
ให ล บออกจากเมน ห
ู ล กั
1
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
การเขาสเมนูของทีวี
เมนูชวยใหคุณตั้งชอง เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
และเขาสคุณสมบัติอื่นๆ
รัรับชมร
ชชมรายการที
รายกาารรรทีวี
การเขาสเมนูหลัก
เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
เซ็ตอัพ
1
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
รัรับชมร
ชชมรายการที
รายกาารรรทีวี
เพิ่มอุปกรณ์ใหม่
เซ็ตอัพ
2
กด OPTIONS
» เมนู [ลบออก] ปรากฏขึ้น
3
กด
4
กด OK เพ ื อ
่ ลบไอคอน
» ไอคอนที่เลือกถูกลบจากเมนูหลัก
ภาษาไทย
เมน ห
ู ล กั ให ค ณ
ุ เข า อสป
่ มตออย
 เปล
 ี ย่ นก
ุ  กรณท ี ่เช ื อ
ารต ั ้ งคาภาพและเส ีย ง และใช ค ณ
ุ สมบ ตั ิอ ื ่นๆ
เพ ื อ
่ เล ือกไอคอน
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียง
เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงใหเหมาะกับความตองก
ารคุณ คุณสามารถใชการตั้งคาที่กำหนดไวลวงหนาห
รือเปลี่ยนการตั้งคาเอง
ใชตัวชวยการตั้งคา
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือกต วั เล ือก
• [ร บ
ั ชมรายการท ีว ี ]สล บ
ั โหมดท ีว ี
• [เซ ต
็ อพ
ั ]เข า เสมน
 ูเพ ื ่อปร บ
ั ภาพ เส ีย ง
และการต ั ้ งคาท ีว ีอ ื ่นๆ
• [เพ ิ ม
่ อ ุปกรณใหม ] เพ ิ ่มอ ป
ุ กรณใหม ใ น
เมน ห
ู ล กั เพ ื อ
่
ให ง า ยตอการเข า ใช 
3
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั ส ิ ่งท ี ค
่ ณ
ุ เล ือก
4
กด
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออก
ใช ต วั ช ว ยการต ั ้ งคา เพ ื อ
่ แนะนำการต ั ้ งคาภาพแ
ละเส ีย งท ี ่ด ีท ี ส
่ ดุ
1
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ภาพ] >
[ต วั ช ว ยต ั ้ งคา ] >
[เร ิ ม
่ ]
3
กด OK
» เมนู [ตัวชวยตั้งคา] ปรากฏขึ้น ทำตามคำ
แนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกการตั้งคาภาพแ
ละเสียงที่คุณตองการ
TH
9
•
การใช Smart picture
การใช  Smart picture เพ ื อ
่ ใช ก ารต ั ้ งคาภาพท ี ก่
ำหนดลว งหน า
1
2
กด
» เมนู [Smart picture] ปรากฏขึ้น
•
กด
เพ ื อ
่ เล ือกจากการต ั ้ งคา Smart
picture ตอไปน ี ้ :
• [ส ว นบ ุคคล]แสดงการต ั ้ งคาภาพส ว นต ั
วท ี ก่ ำหนดเอง
• [สดใส]การต ั ้ งคาภาพเพ ิ ่ม เต ิม
• [มาตรฐาน]ปร บ
ั การต ั ้ งคาภาพท ี ่เหม
าะก บ
ั สภาพแวดล อ มและประเภทว ิด โี อ
มากท ี ส
่ ดุ
• [ภาพยนต ] ใช ก ารต ั ้ งคาภาพท ี น
่ า จะเ
หมาะก บ
ั การด ูภาพยนตร 
• [เกม]ใช ก ารต ั ้ งคาภาพท ี ่เหมาะก บ
ั การ
เลน เกมท ี ่เคล ื ่อนไหวรวดเร ว็
• [ประหย ด
ั พล งั งาน]ใช ก ารต ั ้ งคาภาพ
ท ี ใ่ ช พ
 ล งั งานต 
•
•
•
•
•
ปรับการตั้งคาภาพดวยตนเอง
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ภาพ]
» เมนู [Picture] ปรากฏขึ้น
3
10
(หน า หล ก
ั )
กด
เพ ื อ
่ เล ือกจากการต ั ้ งคา ตอไปน ี ้ แ
ละปร บ
ั แตง:
• [Smart picture]เข า กสารต
 ั ้ งคา Smart
picture ท ี ก่ ำหนดไว 
• [ความเข ม
 ภาพ]ปร บ
ั ความเข ม ของควา
มสวา ง คงคาส ีท ี ่
เข ม ไว โ ดยไม เ ปล ี ย่ นแปลง
• [ความสวา งภาพ]ปร บ
ั ความเข ม และราย
ละเอ ีย ดของส ว นท ี ่เข ม
• [ส ี ]ปร บ
ั ความอ ิ ่ม ต วั ของส ี
• [โทนส ี ]ชดเชยความผ น
ั แปรของส ใี นกา
รส ง ส ญ
ั ญาณท ี ่เข า รห สั NTSC
• [ความคมช ด
ั ]ปร บ
ั เปล ี ย่ นระด บ
ั ความค
มช ดั ของรายละเอ ีย ดตา งๆ ในภาพ
• [ลดจ ุดรบกวน]กรองและลดความเบลอ
ในภาพ
• [อ ุณหภ ม
ู ิส ี ]ให ส โี ทนส ม ([ส น]
ีอ  )
หร ือโทนน  เง ิน ([ส ีเย น
็ ])
ในภาพมากข ึ ้ น
• [Pixel Precise HD]ปร บ
ั ความละเอ ีย ด
พก
ิ เซลเพ ื อ
่ ให เ หมาะก บ
ั พก
ิ เซลโดยรอบ
ให ภ าพท ี ส
่ วา งและความละเอ ีย ดส งู
TH
•
•
•
•
•
[HD Natural
Motion]ลดฟ ล ดและเส น
 กระ
พร ิบ เพ ื อ
่ ให ภ า พเคล ื อ
่ นไหวอย า งน
ม

นวล ค ณ
ุ สามารถสล บ
ั เป น
 เ ป ด หร ือป ด
HDNM
[100Hz LCD]ต ั ้ งอ ตั ราร ีเฟรชท ีว ีเป
น
 ส งู ส ดุ 100Hz เพ ื อ
่ ให ค วามคมช ดั ของ
การเคล ื อ
่ นไหวท ี ่ด ี ระด บ
ั ส ีดำด ีข ึ ้ น
ความคมช ดั ส งู และไม ม ก
ี ารส ั น
่ ของภาพ
ภาพน ิ ่ง และม ม
ุ มองกว า งข ึ ้ น
[ความคมช ด
ั ข ั ้ นส ูง]เป ด ใช ค วามคม
ช ดั ท ี ส
่ งู โดยเฉพาะเส น
 และคอนท วั ร ใ
นภาพ
[ความเข ม
 ไดนาม ก
ิ ]ปร บ
ั ความเข ม ในภ
าพอ ตั โนม ตั ิ
[ไดนาม ก
ิ แบ ค
็ ไลท ] ปร บ
ั ความสวา ง
ของแบ ค็ ไลต ท
 ีว ีเพ ื อ
่ ให เ หมาะก บ
ั สภ
าพแสง
[ลด MPEG ท ี เ่ พ ี ้ ยน]ทำให ก ารเคล ื อ
่
นไหวของภาพด ิจ ิตอลน
ม
 นวล ค ณ
ุ สามารถ
สล บ
ั เป ด หร ือป ด ค ณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ ได 
[ปร บ
ั ปร ุงส ี ]ทำให ส ีสดใสและปร บ
ั ควา
มละเอ ีย ดของรายละเอ ีย ดส ี ค ณ
ุ สามารถ
สล บ
ั เป ด หร ือป ด ค ณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ ได 
[โหมดพ ีซ ี ]ปร บ
ั ความต ั ้ งคาภาพเม ื อ
่
ตอพ ีซ ก
ี บ
ั ท ีว ี
[เซนเซอร ว ด
ั แสง]ปร บ
ั การต ั ้ งคาภาพ
แบบไดนาม ก
ิ เพ ื อ
่ ให ต รงก บ
ั สภาพแสง
[ร ป
ู แบบภาพ]เปล ี ย่ นร ป
ู แบบภาพ
[เล ื อ
่ นภาพแนวนอน]ปร บ
ั แนวนอนขอ
งภาพสำหร บ
ั อ ินพ ตุ PC-VGA หร ือ HD
[เล ื อ
่ นภาพแนวต ั ้ ง]ปร บ
ั แนวต ั ้ งของ
ภาพสำหร บ
ั อ ินพ ตุ PC-VGA หร ือ HD
การเปลี่ยนรูปแบบภาพ
1
กด FORMAT
» แถบรูปแบบภาพปรากฏขึ้น
2
กด เพ ื อ
่ เล ือกร ป
ู แบบภาพ
» รูปแบบภาพที่เลือกถูกเรียกดูตัวอยาง
ขอมูลสรุปของรูปแบบภาพ
ใช Smart sound
การต ั ้ งคาภาพตอไปน ี ้ สามารถกำหนดคาได 
ใช  Smart sound เพ ื อ
่ ใช ก ารต ั ้ งคา เส ีย งท ี ก่ ำห
นดลว งหน า
หมายเหตุ
• ข ึ ้ นอย
ก บ
ั ร ป
ู แบบของแหลงท ี ่ม าของภาพ
[ร ป
ู แบบอ ต
ั โนม ต
ั ิ]
(ไม ม ใี นโหมด PC)
ขยายภาพอ ตั โนม ตั ใิ ห
พ
 อด ก
ี บ
ั หน า จอมากท ี ส
่ ดุ
คำบรรยายย งั คงแสดง
[ขยายพ ิเศษ]
(ไม ม ใี นโหมด HD และ PC)
ลบแถบส ีดำท ี ่ด า นข า งของก
ารแพรภาพ 4:3 ม ก
ี ารผ ิด เพ
ี ้ ยนเล ก็ น อ ยมาก
[4:3]
แสดงร ป
ู แบบ 4:3 คลาสส ก
ิ
[ขยายคำบรรยาย]
(ไม ม ใี นโหมด HD และ PC)
แสดงภาพ 4:3 บนหน า จอเต ม็
พร อ มคำบรรยาย โดยส ว นบน
ของภาพจะถ กู ต ดั ออก
[ขยายภาพ 14:9]
(ไม ม ใี นโหมด HD และ PC)
สเกลร ป
ู แบบ 4:3 ถ งึ 14:9
[ขยายภาพ 16:9]
(ไม ม ใี นโหมด HD และ PC)
สเกลร ป
ู แบบ 4:3 ถ งึ 16:9
[จอกว า ง]
ย ืดร ป
ู แบบ 4:3 คลาสส ก
ิ เป น

16:9
[ไม ป
 รบ
ั อต
ั ราส ว น]
สำหร บ
ั โหมด HD และ
PC เท า น ั ้ น และในโ
มเดลท ี ่เล ือกเท า น ั ้ น
ให ค วามคมช ดั ส งู ส ดุ อาจม
ก
ี ารผ ิด เพ ี ้ ยนบ า งเน ื อ
่ งจา
กระบบของการกระจายส ญ
ั
ญาณ ต ั ้ งความละเอ ีย ด PC
ของค ณ
ุ เป น
 โหมดจอกว า งเพ ื
อ
่ ผลล พ
ั ธ ส งู ส ดุ
1
กด SOUND
» เมนู [Smart sound] ปรากฏขึ้น
2
กด เพ ื อ
่ เล ือกการต ั ้ งคา Smart sound
• [มาตรฐาน]ปร บ
ั การต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่เห
มาะก บ
ั สภาพแวดล อ มและประเภทเส ีย
งมากท ี ส
่ ดุ
• [ข า ว]ใช ก ารต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่เหมาะก บ
ั เส ี
ยงท ี พ
่ ดู เช น
 ข า ว
• [ภาพยนต ] ใช ก ารต ั ้ งคา เส ีย งท ี ่น า จะเ
หมาะก บ
ั การด ูภาพยนตร 
• [ส ว นบ ุคคล]ใช ก ารต ั ้ งคาท ี ก่ ำหนดใน
เมน ูเส ีย ง
การปรับคาเสียง
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [เส ียง]
» เมนู [เสียง] ปรากฏขึ้น
3
กด
เพ ื อ
่ เล ือกและปร บ
ั แตง
• [Smart sound]เข า กสารต
 ั ้ งคา Smart
sound ท ี ก่ ำหนดไว 
• [เบส]ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งเบส
• [เส ียงแหลม]ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย งแหลม
• [ระด บ
ั เส ียง]ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
• [ปร บ
ั เส ียงซ า ยขวา]ปร บ
ั ความสมด ลุ ข
องลำโพงด า นขวาและซ า ยให เ หมาะก บ
ั ต
ำแหนงการร บ
ั ฟ งของค ณ
ุ
• [Dual I-II]เล ือกภาษาของเส ีย ง หากเป
น
 การกระจายส ญ
ั ญาณแบบเส ีย งค

• [ลำโพงท ีว ี ]ต ั ้ งลำโพงท ีว ีเป น
 เป ด ห
ร ือป ด หร ือ เส ีย งเอาต พ
 ตุ ไปย งั อ ป
ุ กรณ
EasyLink [EasyLink] ต อ งเป ด ใช ใ นเมน ู
[กำหนดคา ] เพ ื อ
่ ทำให ม ีเมน ู
[ลำโพงท ีว ี ]
• [เส ียงรอบท ศ
ิ ทาง]เป ด ใช เ ส ีย ง Spatial
• [เส ียงของห ูฟ ง]ปร บ
ั ระด บ
ั เส ยี งเฮดโฟน
(หน า หล ก
ั )
TH
11
ภาษาไทย
การต ั ้ งคาภาพบางอย า งอาจไม ม
 ใี ห เ ล ือก
•
[เส ียงอ ต
ั โนม ต
ั ิ ]ลดการเปล ี ย่ นระด บ
ั
เส ีย งอ ตั โนม ตั ิ เช น
 เม ื อ
่ เปล ี ย่ นช อ ง
เม ื อ
่ เป ด ใช  จะให ร ะด บ
ั เส ีย งท ี ค
่ งท ี ่
ขึ ้น
[ชดเชยระด บ
ั เส ียง]แก  ไขความแต
กตา งของระด บ
ั เส ีย งระหวา งช อ งท ีว
ีและอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ ด ว ย (สล บ
ั ไ
ปท ี อ
่ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตออย
เม ื ่อปร บ
ั
[ชดเชยระด บ
ั เส ียง])
•
สรางและใชรายการชองที่ชื่น
ชอบ
คุณสามารถสรางรายการชองทีวีที่ชื่นชอบของคุณแ
ละสถานีวิทยุ เพื่อใหคุณสามารถคนหาชองเหลานั้น
ไดงาย
เคล็ดลับ
เพิ่มชองในรายการที่ชื่นชอบ
เคล็ดลับ
• ดท
ู กุ ช อ งกอนเพ ิ ่ม ช อ งในรายการท ี ่ช ื ่นชอบ
1
เม ื อ
่ ดท
ู ีว ี สล บ
ั ไปท ี ่ช อ งท ี ค
่ ณ
ุ ต อ งการเพ
ิ ่มใน รายการ (โปรดด ท
ู ี ่ ‘การเปล ี ย่ นช อ ง’
ในหน า 7 )ท ี ่ช ื ่นชอบ
2
กด
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
3
กด
4
กด OK
5
เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบเพ ื อ
่ เพ ิ ่มช อ ง
6
กด OK
» ชองจะถูกเพิ่มในรายการที่ชื่นชอบ
7
กด BACK A/CH เพ ื อ
่ ออกจากเมน ตู วั เล ือ
กช อ ง
» ตารางชองจะปรากฏขึ้น
• คณ
ุ สามารถสร า งและเก บ
็ รายการท ี ่ช ื ่นชอบในท ีว
เพ ื อ
่ เล ือก [ต ั ้ งเป นช องโปรด]
ีได ส งู ส ดุ ส ี ่ช อ ง
ลบชองออกจากรายการที่ชื่นชอบ
เลือกรายการที่ชื่นชอบ
หมายเหตุ
• เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบเพ ื ่อ แก  ไข กอนลบช อ ง
1
เม ื อ
่ ดท
ู ีว ี กด OK
» ตารางชองจะปรากฏขึ้น
1
เม ื อ
่ ดท
ู ีว ี กด OK
» ตารางชองจะปรากฏขึ้น
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือกช อ ง
2
กด OK
» เมนูตัวเลือกจะปรากฏ
3
กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกชองจะปรากฏ
3
กด เพ ื อ
่ เล ือก [แสดงช องโปรด]
» รายการที่ชื่นชอบจะปรากฏ
4
กด
5
กด OK
» ชองจะถูกลบออกจากรายการที่ชื่นชอบ
6
กด BACK A/CH เพ ื อ
่ ออกจากเมน ตู วั เล ือ
กช อ ง
» ตารางชองที่อัปเดตจะปรากฏ แสดงชองปจจุ
บันในรายการที่ชื่นชอบ
4
กด เพ ื อ
่ เล ือกรายการท ี ่ช ื ่นชอบหร ือ
[ท ั ้ งหมด]
5
กด OK
» หากคุณเลือกรายการที่ชื่นชอบ เฉพาะ
ชองในรายการจะปรากฏในตารางชอง
หากคุณเลือก [ทั้งหมด] ชองที่ตั้งไวทั้งหมด
จะปรากฏในตารางชอง
6
กด
12
TH
เพ ื อ
่ ออกจากเมน ตู วั เล ือก
เพ ื อ
่ เล ือก [Unmark as favourite]
ใชตัวตั้งเวลา
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ค ุณสมบ ต
ั ิ] >
[ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ] >
[เป ด ใช งาน]
3
กด OK
4
กด
คุณสามารถตั้งตัวตั้งเวลาเพื่อเปดทีวีหรือไปที่สแตนดบ
ายตามเวลาที่ระบุ
ตั้งเวลา
(หน า หล ก
ั )
เพ ื อ
่ ต ั ้ งความถ ี ่ เวลา และช อ ง
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [ค ุณสมบ ต
ั ิ] >
[นาฬ ก
ิ า]
3
กด OK
4
กด
5
เล ือก [เสร จ็ ]
ตั้งหรือเปลี่ยนรหัส PIN ของคุณ
6
กด OK
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ]>
[ค ุณสมบ ต
ั ิ ] > [เปล ี ย
่ นรห ส
ั ]
» เมนู [เปลี่ยนรหัส] ปรากฏขึ้น
3
ป อน PIN ส ี ่หล กั โดยใช  ป ุ ม
่ ต วั เลข
ุ ม ี PIN ป อน PIN
• หากค ณ
ป จ จ บ
ุ น
ั ของค ณ
ุ
ุ ไม ม ี PIN หร ือหากค ณ
ุ ล ืม PIN
• หากค ณ
ของค ณ
ุ ป อน ‘0711’
4
ป อน PIN ของค ณ
ุ อก
ี คร ั ้ งเพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั
(หน า หล ก
ั )
เคล็ดลับ
• ในการป ด [ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด ] เล ือก [ป ด ] ในเมน ู
[ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด
 ]
เพ ื อ
่ ต ั ้ งเวลา
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด จะป ด ท ีว ีของค ณ
ุ ให อ ใ ยนโหมดสแต

นดบ ายหล งั จากครบเวลาท ี ่ต ั ้ งไว 
เคล็ดลับ
• คณ
ุ สามารถป ด ท ีว ีของค ณ
ุ กอนถ งึ เวลา หร ือ ต ั ้ งเว
ลาป ด ใหม ข
 ณะท ี ่เคร ื ่อ งกำล งั น บ
ั ถอยหล งั ได 
1
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ]>
[ค ุณสมบ ต
ั ิ] >
[ต ั ้ งเวลาป ด ]
» เมนู [ตั้งเวลาปด] ปรากฏขึ้น
3
กด เพ ื อ
่ ต ั ้ งเวลาป ด
» ตัวตั้งเวลาปดตั้งไดสูงสุด 180 นาที
โดยเพิ่มทีละหานาที หากตั้งเปนศูนยนาที
ตัวตั้งเวลาปดจะหยุดทำงาน
ใชล็อคการควบคุมเด็กและการ
จัดอันดับ
คุณสามารถปองกันเด็กของคุณจากการดูบางรายการห
รือบางชองไดโดยการล็อคการควบคุมทีวีและโดยการ
ใชการจัดอันดับ
ล็อคหรือปลดล็อคทุกชองและอุปกรณทเ่ี ชือ
่ มตออย
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ]>
[ค ุณสมบ ต
ั ิ ] > [ล อ
็ คท ีว ี ]
» ขอความที่ปรากฏจะพรอมตใหคุณปอนรหัส
PIN
การเปดทีวีโดยอัตโนมัติ (ตั้งเวลาเปด)
3
คณ
ุ สามารถเป ด ท ีว ีจากจากโหมดสแตนดบ ายในช
อ งท ี ก่ ำหนดไว ต ามเวลาท ี ่ต ั ้ งไว 
ป อนรห สั PIN ของค ณ
ุ ด ว ย ป ุ ม
่ ต วั เลข
» เมนู [ล็อคทีวี] ปรากฏขึ้น
4
กด
4
กด OK
» ทีวีของคุณจะอยในโหมดสแตนดบายหลังจา
กครบเวลาที่ตั้งไว
(หน า หล ก
ั )
เพ ื อ
่ เล ือก [ล อ
็ ค] หร ือ [ปลดล อ
็ ค]
TH
13
ภาษาไทย
การปดทีวีใหอยในโหมดสแตนดบายโดยอัตโนม
ัติ (ตั้งเวลาปด)
(หน า หล ก
ั )
5
กด OK
» ชองและอุปกรณที่เชื่อมตออยทั้งหมดจะถูกล
็อคหรือปลดล็อค
ดูภาพถาย เลนเพลงและดูวิดีโ
อจากอุปกรณที่จัดเก็บ USB
ขอควรระวัง
ล็อคหรือปลดล็อคชองตั้งแตหนึ่งชองขึ้นไป
1
เม ื อ
่ ดท
ู ีว ี กด OK
» ตารางชองจะปรากฏขึ้น
ชองที่ทำงานจะถูกไฮไลต
2
กด
3
กด
4
ป อนรห สั PIN ของค ณ
ุ
» ชองจะแสดงไอคอนล็อค
OPTIONS
เพ ื อ
่ เล ือก [ล อ
็ ค/ปลดล อ
็ คช อง]
ใชนาฬิกาของทีวี
คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่หนาจอทีวีได นาฬิกกาจะ
แสดงเวลาปจจุบันโดยใชขอมูลที่ไดรับจากผใหบริกา
รทีวีของคุณ
• Philips ไม ม ีส ว นร บ
ั ผ ิดชอบหากอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็
USB ไม ร องร บ
ั หร ือ ม ีค วามเส ีย หายหร ือส ญ
ู เส ีย ข 
อม ลู จากอ ป
ุ กรณ
ทีวีของคุณรองรับตัวเชื่อมตอ USB
ซึ่งทำใหคุณดูภาพถาย ฟงเพลง หรือดูภาพยนตรที่เก็
บไวในอุปกรณจัดเก็บ USB
รป
ู แบบท ี ร่ องร บ
ั
รป
ู ภาพ
JPEG (non-progressive
เท า น ั ้ น)
เพลง
MP3
ว ิด โี อ
H . 2 6 4 , MPEG4
หมายเหตุ
• รองร บ
ั เฉพาะ FAT หร ืออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ DOSformatted USB ช ื ่อไฟล ต อ งไม เ ก ิน 128 ต วั อ กั ษร
แสดงนาฬิกาของทีวี
1
เม ื อ
่ ดท
ู ีว ี กด OPTIONS
» ตัวเลือกทีวีจะปรากฏ
ตออุปกรณจัดเก็บ USB และเขาสเบราเซอรเน
ื้อหา
2
เล ือก [นาฬ ก
ิ า]
1
เป ด ท ีว ี
3
กด OK
» นาฬิกาจะปรากฏ
2
ุ กรณ USB เข า ก บ
ั พอร ต USB
ตออ ป
ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
3
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
4
กด
5
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั
» เบราเซอรเนื้อหา USB ปรากฏขึ้น
หมายเหตุ
• นาฬ ิก าจะป ด ทำงานโดยอ ตั โนม ตั ิหล งั ผ า นไ
ปส ิบ นาท ี ในการเล ิกใช น
 าฬ ิก ากอนครบเวลา
ให ท
 ำตามข ั ้ นตอนน ี ้ ซ 
เพ ื อ
่ เล ือก [เร ียกด ู USB]
หมายเหตุ
• หากค ณ
ุ ตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
หลายต วั ผ า นทางฮ บ
ั USB ข อ ความจะปรากฏให ค
ณ
ุ เล ือกอ ป
ุ กรณ กด
เพ ื ่อ เล ือกอ ป
ุ กรณ และกด
OK เพ ื ่อย ืนย น
ั
เคล็ดลับ
• กด
BROWSE เพ ื ่อสล บ
ั ระหวา งภาพขนาดเล ก็
และการด ูไฟล 
14
TH
•
ปลดการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บ USB
•
•
ขอควรระวัง
• ทำตามข ั ้ นตอนน ี ้ เพ ื ่อหล ีก เล ี ่ย งความเส ียหาย
ท ี ่ม ีต อ อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
3
กด BACK A/CH เพ ื อ
่ ออกจากเมน ู
[USB]
2
รอห า ว ินาท ก
ี อ นปลดการเช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณจ ดั
เก บ
็ USB
ดูรูปภาพ
1
ในเบราเวอร เ น ื ้ อหา USB กด
เพ ื อ
่ เข า โสฟลเดอร

 [ภาพ]
2
กด
3
กด OK เพ ื อ
่ ด ูภาพเต ม็ หน า จอ
ฟงเพลง
1
ตออ ป
ุ กรณ USB เข า ก บ
ั พอร ต USB
ท ี ่ด า นข า งของท ีว ี
2
กด
3
เล ือก [เพลง] และกด
[เพลง]
4
กด
ง
เพ ื อ
่ เล ือกภาพ
เคล็ดลับ
• เม ื ่ออย
ใ นโหมดเต

ม็ หน า จอ กด
เพ ื ่อ เล ื ่อนด ูภ าพ
กด OK เพ ื อ
่ ย ืน ย น
ั การเปล ี ย่ นการต ั ้ งคา
เพ ื อ
่ เข า เสมน
 ู
หร ือ
เพ ื อ
่ เข า โสฟลเดอร


เพ ื อ
่ เล ือกเพลงหร ืออ ลั บ ั ้ มเพล
5 กด OK เพ ื อ
่ เลน เพลงหร ืออ ลั บ ั ้ มท ี ่เล ือก
การต ั ้ งคา เพลง
่ ไฟล
• [แสดงข อ ม ูล]แสดงช ื อ
• [ซ  ]เลน เพลงหร ืออ ลั บ ั ้ มซ 
ม
 
• [Shuffle]เลน เพลงแบบส
ภาษาไทย
1
[ความถ ี ข
่ องสไลด ] ต ั ้ งเวลาท ี ่จะแส
ดงภาพ
[หม ุนภาพ]หม น
ุ ภาพ
[แสดงข อ ม ูล]แสดงช ื อ
่ ภาพ ว น
ั ที่
ขนาด และภาพถ ดั ไปในภาพสไลด
ดูภาพสไลดของภาพถาย
ดูภาพสไลดพรอมเพลง
1
เม ื อ
่ ภาพเต ม็ หน า จอปรากฏ กด หร ือ OK
» ภาพสไลดเริ่มตนจากภาพที่เลือก
คณ
ุ สามารถด ูภาพสไลดของภาพท ี ่เก บ
็ ไว พ
 ร อ มเ
พลงประกอบ
2
กด:
•
•
•
เพ ื อ
่ หย ดุ ภาพสไลดช ั ่วคราว
หร ือ เพ ื อ
่ ย อ นกล บ
ั หร ือไปข า งหน
า เพ ื อ
่ ไปย งั ภาพถ ดั ไป
BACK A/CH หร ือ เพ ื อ
่ หย ดุ ภาพ
สไลดและกล บ
ั ไปท ี ่เบราเวอร เ น ื ้ อหา
USB
1
เล ือกอ ลั บ ั ้ มเพลง
2
กด OK
3
เล ือกอ ลั บ ั ้ มภาพ
4
กด OK
ดูวิดีโอจากอุปกรณ USB
1
ในเบราเวอร เ น ื ้ อหา USB กด
เพ ื อ
่ เข า ส โู ฟลเดอร  [ว ิด โี อ]
2
กด
3
กด OK เพ ื อ
่ เลนว ิด โี อ
เปลี่ยนการตั้งคาภาพสไลด
1
เม ื อ
่ ด ูภาพสไลด กด OPTIONS
» เมนูตัวเลือกภาพสไลดจะปรากฏ
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือกจากการต ั ้ งคา ตอไปน ี ้ แ
ละปร บ
ั แตง:
• [เร ิ ม
่ /หย ุดสไลด ] เร ิ ่มหร ือหย ดุ ภาพส
ไลด
• [การเปล ี ย่ นสไลด ] แสดงรายการการเ
ปล ี ย่ น
เพ ื อ
่ เล ือกว ิด โี อ
TH
15
ใช Scenea เพื่อแสดงภาพเปน
ภาพพื้นหลังทีวี
3
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เร ียกด ู USB]
4
กด
เพ ื อ
่ เล ือกภาพ
5
กด
คุณสามารถใชคุณสมบัติ Scenea แสดงภาพนิ่งเปน
ภาพพื้นหลังที่ทีวีของคุณ คุณสมบัตินี้สำหรับโหมดบ
านเทานั้น
6
เล ือก [ต ั ้ งเป นพ ื ้ นหล งั ]
7
กด OK
เปดใช Scenea
อัปเดตซอฟตแวรทีวี
ภาพพ ื ้ นหล งั เด ี ย
่ ว
กด SCENEA บนร โี มทคอนโทรล.
» ภาพดีฟอลตหรือที่โหลดไวลวงหนาจะปรากฏ
OPTIONS
Philips มงมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน
ื่องและเราขอแนะนำใหคุณอัปเดตซอฟตแวรทีวี
เมื่อมีใหบริการ โดยตรวจสอบไดที่ www.philips.
com/support
อัปเดตซอฟตแวร (กระจายสัญญาณแบบอะนาล็อก)
หมายเหตุ
• ในการเล ิกใช ภ าพพ ื ้ นหล งั
กดปุ ่ม ร โี มทคอนโทรลใดๆ ยกเว น
 , SOUND
และ PICTURE
ุ เช ื ่อ
• ภาพพ ื ้ นหล งั ย งั คงป ด การใช ง านเม ื ่อค ณ
มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ีหร ือ เร ิ ่ม ต น
 อ
ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink ผ า นทางการเลน แบบ
one-touch play
ภาพสไลด ท
 ีแ
่ สดงเป นพ ื ้ นหล งั
แนใจวาย งั ไม ไ ด เ ป ด ใช ภ าพพ ื ้ นหล งั
1
เช ื ่อ มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
2
กด SCENEA
» ทุกภาพในอุปกรณจัดเก็บ USB จะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ
• ระยะเวลาการแสดงภาพพ ื ้ นหล งั ถ กู กำหนดโดย
การต ั ้ งคา (โปรดด ท
ู ี ่ ‘การป ด ท ีว ใี ห อ ใ ยนโหมด

สแตนด บ
 ายโดยอ ตั โนม ตั ิ (ต ั ้ งเวลาป ด )’ ในหน า
13)ของต วั ต ั ้ งเวลาป ด ท ี ่กำหนดไว ล ว งหน า
เม ื ่อป ด ต วั ต ั ้ งเวลาป ด ภาพพ ื ้ นหล งั จะแสดงนา
นส งู ส ดุ 120 นาท ี
กอนการเร ิ ่มข ั ้ นตอนน ี ้ แนใจได ว า :
• ให ท
 ำการอ ป
ั เดตให เ สร จ็ ส ิ ้ น
• ม ีอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ท ี ่ม ีพ ื ้ นท ี ่ว า งอย า ง
น อ ยท ี ส
่ ดุ 64MB

ิว เตอร ท
 ี ่ม ีพอร ต USB
• ม ีส ิท ธ ิ ์ เข า คสอมพ
และอ ิน เตอร เ น ต็
ขั้นตอนที่ 1 ดาวนโหลดไฟลเฉพาะของทีวี
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [อ ป
ั เดตซอฟต แ
 วร ] >
[ต วั ช ว ยอ ป
ั เดต] >
[แอ ค
็ ชน
ั ]
3
เล ือก [เร ิ ม
่ ]
4
ทำตามข ั ้ นตอนบนหน า จอเพ ื อ่ ดาวนโหลดไฟ
ลเฉพาะของท ีว ส
ี ำหร บ
ั อุปกรณจ ดั เก บ
็ USB
(หน า หล ก
ั )
ขั้นตอนที่ 2 ดาวนโหลดซอฟตแวรลาสุด
1
ตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB เข า ก บ
ั คอมพ ิว เตอร
่ มตออ ิน เตอร เ น ต็
พ
 ร อ มการเช ื อ
2
คน
 หาไฟล update.htm ในอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็
USB
กอนทำตามข ั ้ นตอนน ี ้ แนใจวา ม ีอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็
USB ท ี ่ม ภ
ี าพท ี ค
่
ณ
ุ ต อ งการใช เ ป น
 ภาพพ ื ้ นหล งั
3
อานคำแนะนำบนหน า จอและคล ก
ิ ปุ ่ม ส ง ID
หากม ีซอฟต แ
 วร ใ หม  ซอฟต แ
 วร อ ป
ั เดตจะถ กู
ดาวน โ หลดไปย งั อ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
1
เช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
4
ปลดการเช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
2
กด (หน า หล ก
ั )
» เมนูหลักปรากฏขึ้น
16
TH
อัปโหลดภาพพื้นหลังจากอุปกรณ USB
ขอควรระวัง
• ห า มปลดอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ออกจากท ีว ีระหวา ง
ท ี ่อ ป
ั เดตซอฟต แ
 วร 
ั เดต
• หากกระแสไฟข ดั ข อ งระหวา งอ ป
ห า มถอดอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ออกจากท ีว ี ท ีว ีจะท
ำการอ ป
ั เดตตอ เม ื ่อกระแสไฟทำงานได ต ามปกต ิ
1
เริ่มตนการสาธิตทีวี
คณ
ุ สามารถใช ก ารสาธ ิต เพ ื อ
่ ให เ ข า ใจถ
งึ ค ณ
ุ สมบ ตั ิต า งๆ ของท ีว ี การสาธ ิตบางอย
า งอาจไม ม ใี นบางร
น
 หากม ก
ี ารสาธ ิตท ี ใ่ ช  ได 
ก จ็ ะแสดงไว ใ นรายการเมน ู
เช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ก บ
ั ท ีว ี
» ขอความบนหนาจอจะแสดงใหคุณอัปเดตซอ
ฟตแวรทีวีของคุณ
1
กด DEMO
2
เล ือก [Update]
2
กด
3
เล ือก [เร ิ ม
่ ]
3
กด OK เพ ื อ
่ เร ิ ่ม ต น
 การสาธ ิต
4
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื อ
่ อป
ั เดตซอฟ
ตแ
 วร ท
 ีว ี
4
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื อ
่ ด กู ารสาธ ิต
5
กด DEMO เพ ื อ
่ ออก
เปลี่ยนการกำหนดคาทีวี
เมน ู [กำหนดคา ] ให ค ณ
ุ ปร บ
ั แตงค ณ
ุ สมบ ตั ิและฟ 
งกช น
ั ตา งๆ ด ว ยตนเอง
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [การต ิดต ั ้ ง] >
[กำหนดคา ]
• [สถานท ี ]่ ปร บ
ั การต ั ้ งคาท ีว ีสำหร บ
ั
ท ี ่ต ั ้ งของค ณ
ุ เช น
 ท ี ่บ า นหร ือร า นค า
ให เ หมาะสมท ี ส
่ ดุ
• [แถบระด บ
ั เส ียง]แสดงแถบระด บ
ั เส ีย ง
เม ื อ
่ ปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
• [ข อ ม ูลช องส ญ
ั ญาณ]แสดงข อ ม ลู เก ี ย่
วก บ
ั ช อ งท ีว ีท กุ คร ั ้ งท ี ค
่ ณ
ุ สล บ
ั ช อ ง
• [EasyLink]เป ด ใช  one-touch
play และ one-touch standby
ระหวา งอ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
• [Pixel Precise Link]แทนท ี ก่ ารต ั ้ งคา
ของอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ และใช ก ารต ั ้ ง
คาของท ีว ี
• [ส ี ] ต ั ้ งมาตรฐานท ีว ีส ีท ี ใ่ ช ใ นพ ื ้ น
ท ี ่ของค ณ
ุ
• [E-sticker]สำหร บ
ั โหมดร า นค า เท า น ั ้ น
ต ั ้ งตำแหนงของ e-sticker
(หน า หล ก
ั )
หร ือ
เพ ื อ
่ เล ือกการสาธ ิต
รีเซ็ตทีวีกลับไปใชการตั้งคาข
องโรงงาน
คุณสามารถเรียกคืนการตั้งคาภาพและเสียงที่เปนดีฟอ
ลตของทีวี การตั้งคาชองจะยังคงเหมือนเดิม
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [การต ิดต ั ้ ง] >
[คา จากโรงงาน]
3
กด เพ ื อ
่ เข า เสมน
 ู [คา จากโรงงาน]
» [รีเซ็ต] ถูกไฮไลตไว
4
กด OK เพ ื อ
่ ร ีเซ ต็ การต ั ้ งคา เร ิ ่ม ต น

5
กด
(หน า หล ก
ั )
(หน า หล ก
ั ) เพ ื อ
่ ออก
TH
17
ภาษาไทย
ขั้นตอนที่ 3 อัปเดตซอฟตแวรทีวี
6 การเชือ
่ มตออุปกรณ
c VGA
อ ินพ ตุ ว ิด โี อจากคอมพ ิว เตอร 
สวนนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมตออุปกรณกับชองเสียบ
แบบตางๆ และตัวอยางที่ใหมาพรอมกับคมือการใชง
านฉบับยอ
d CVI ( Y Pb Pr และ AUDIO L/R)
เส ีย งอะนาล อ็ กและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจากอ ป
ุ กรณ
อ ะนาล อ็ กหร ือ ด ิจ ิตอล เช น
 เคร ื อ
่ งเลนด ีว ีด ี
หร ือคอนโซลเกม
หมายเหตุ
• คณ
ุ สามารถเช ื ่อ มตออ ป
ุ กรณของค ณ
ุ เข า ก บ
ั ท ี ว ีด
ว ยว ิธ ีต า งๆ ท ั ้ งน ี ้ ข ึ ้ นอย
ก บ
ั อ ป
ุ กรณและความต
อ งการของค ณ
ุ
ขั้วตอดานหลัง
e AV OUT ( VIDEO OUT และ AUDIO
OUT L/R)
เอาต พ
 ตุ เส ีย งและว ิด โี อไปย งั อ ป
ุ กรณอะนาล
อ็ ก เช น
 ท ีว ีเคร ื อ่ งอ ื น
่ หร ือ เคร ื อ่ งบ น
ั ท กึ
f AV IN ( VIDEO IN และ AUDIO IN L/R )
เส ีย งอะนาล อ็ กและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจากอ ป
ุ กรณ
อ ะนาล อ็ กหร ือ ด ิจ ิตอล เช น
 เคร ื อ
่ งเลนด ีว ีด ี
ต วั ร บ
ั สญ
ั ญาณดาวเท ีย ม และ VCR
g HDMI 1/2/3
ระบบเสียงดิจิตอบและอินพุตวิดีโอจากอุปกร
ณดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง เชน เครื่องเลน
Blu-ray
1
ชองเสียบดานขาง
2
1
3
2
3
4
4
5
5
6
7
8
a TV ANTENNA
อ ินพ ตุ เส ีย งจากเสาอากาศ สายเคเบ ิล
หร ือ ดาวเท ีย ม
b AUDIO IN L/R
อ ินพ ตุ เส ีย งจากอ ป
ุ กรณซ ึ ่ง ต อ งการการเช ื อ
่
มตอ เส ีย งแยกก น
ั เช น
 คอมพ ิว เตอร 
18
TH
6
7
a AUDIO IN L/R
อ ินพ ตุ เส ีย งจากอ ป
ุ กรณอะนาล อ็ กท ี ่เช ื อ
่ มต
อ ก บ
ั VIDEO หร ือ S-VIDEO
b VIDEO
อ ินพ ตุ ว ิด โี อ Composite
จากอ ป
ุ กรณอะนาล อ็ ก เช น
 VCR
c S-VIDEO
อ ินพ ตุ ว ิด โี อจากอ ป
ุ กรณอะนาล อ็ ก เช น

ต วั ร บ
ั สญ
ั ญาณดาวเท ีย ม เม ื อ
่ คณ
ุ ใช ต วั เช ื
อ
่ มตอน ี ้ ห า มใช ต วั เช ื อ
่ มตอสำหร บ
ั สญ
ั ญา
ณว ิด โี อ
•
สาย DVI-HDMI
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
d
DVI
เอาต พ
 ตุ เส ีย งสเตอร โิ อไปย งั ห ฟ
ู งหร ือ เฮดโ
ฟน
e USB
อ ินพ ตุ ข อ ม ลู จากอ ป
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB
f HDMI
ระบบเส ีย งด ิจ ิตอบและอ ินพ ตุ ว ิด โี อจาก
อป
ุ กรณด ิจ ิตอลท ี ่ม ค
ี วามละเอ ีย ดส งู เช น

เคร ื อ
่ งเลน Blu-ray
•
สาย HDMI และอะแดปเตอร  HDMI-DVI
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
ภาษาไทย
g SERV. U
สำหรับใชโดยเจาหนาที่ที่ใหบริการเทานั้น
เชื่อมตอคอมพิวเตอร
กอนที่คุณจะเชื่อมตอคอมพิวเตอรกับทีวี
• ต ั ้ งอ ตั ราร ีเฟรชของจอภาพของคอมพ ิว เตอ
ร เ ป น
 60Hz
• กด FORMAT และเปล ี ย่ นร ป
ู แบบภาพท
ีว ีเป น

[ไม ป
 รบ
ั อต
ั ราส ว น]
เช ื อ
่ มต อคอมพ ิวเตอร ก บ
ั ช องเส ียบแบบใดแ
บบหน ึ ง่ :
DVI
•
สาย VGA
AUDIO IN:
LEFT / RIGHT
HDMI 1 / DVI
HDMI 2 / DVI
HDMI 3 / DVI
VGA
หมายเหตุ
• การเช ื ่อ มตอผ า น DVI หร ือ VGA ต อ งใช ส ายส ญ
ั
ญาณเส ีย งเพ ิ ่ม เต ิม
•
VGA
สายเคเบ ิล HDMI
VGA
TH
19
กำหนดอุปกรณ
หลังการเชื่อมตออุปกรณ กำหนดอุปกรณที่ตอกับแต
ละขั้วตอ จะทำใหคุณระบุอุปกรณที่ตอกับทีวีของคุณ
ไดงายขึ้น
1
กด
2
กด OK หร ือ
3
กด
4
กด หร ือ เพ ื อ
่ เล ือกต วั เช ื อ
่ มตอท ี อ
่ ป
ุ กร
ณของค ณ
ุ ตออย
และกด

5
หากม ี กด หร ือ เพ ื อ
่ เล ือกต วั เช ื อ
่ มตอ เส ี
ยงท ี อ
่ ป
ุ กรณของค ณ
ุ ตออย
และกด

6
เป ด เคร ื อ่ งและตรวจด ูเอาต พ
 ตุ ว ิด โี อและเส ีย
ง
(หน า หล ก
ั )
หร ือ
เพ ื อ
่ เล ือกอ ป
ุ กรณและกด
7 หากม ีเอาต พ
 ตุ ว ิด โี อและเส ีย ง กด OK
ทำซ  ตามข ั ้ นตอนน ั ้ นจนกวาอ ป
ุ กรณท ั ้ งหมดจ
ะถ กู กำหนดให ก บ
ั ข ั ้ วตอ
การใชงาน Philips EasyLink
ท ีว ีของค ณ
ุ รองร บ
ั Philips EasyLink
ซ ึ ่งใช โ ปรโตคอล HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) อ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
ท ี ่เช ื อ
่ มตอผ า นข ั ้ วตอ HDMI สามารถควบค ม
ุ โด
ยร โี มทคอนโทรลเด ีย วได 
หมายเหตุ
• Philips ไม ร บ
ั รองวาจะใช ง านรว มก น
ั ได  100%
กบ
ั อป
ุ กรณ HDMI CEC ท ั ้ งหมด
หมายเหตุ
• อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink ต อ งเป ด อย
และเล

ือกไว 
เป น
 แหลง ท ี ่ม า
20
TH
คุณสมบัติ EasyLink
One-touch play
เม ื อ
่ คณ
ุ เช ื อ
่ มตอ ท ีว ี ก บ
ั อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั คณ
ุ
สมบ ตั ิ One-touch play ค ณ
ุ สามารถควบค ม
ุ ท ีว ี
และอ ป
ุ กรณของค ณ
ุ ได โ ดยใช ร โี มทคอนโทรลเพ ีย ง
ต วั เด ีย ว ต วั อย า งเช น
 เม ื อ
่ คณ
ุ กดเลนบนร โี มทคอน
โทรลของเคร ื อ
่ งเลน DVD ท ีว ีของค ณ
ุ จะเปล ี ย่ น
ช อ งเพ ื อ
่ แสดงภาพจาก DVD โดยอ ตั โนม ตั ิ
One-touch standby
เม ื อ
่ คณ
ุ เช ื อ
่ มตอท ีว ีของค ณ
ุ เข า ก บ
ั อป
ุ กรณท ี ่ร
องร บ
ั การสแตนดบ าย ค ณ
ุ สามารถใช ร โี มทคอนโ
ทรลท ีว ีของค ณ
ุ เพ ื อ
่ ให ท
 ีว ีของค ณ
ุ และอ ป
ุ กรณ
HDMI ท ี ่เช ื อ
่ มตออย
ท
 ั ้ งหมดอย
ใ นโหมดสแตนด

บ าย
การควบค ม
ุ เส ียงของระบบ
เม ื อ
่ คณ
ุ เช ื อ
่ มตอท ีว ีของค ณ
ุ กบ
ั อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั
HDMI CEC ท ีว ีของค ณ
ุ สามารถเป ด โดยอ ตั โนม ตั
ใิ นการเลน เส ีย งจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ
ในการใช  one-touch audio ค ณ
ุ ต อ งแมปอ ินพ ตุ เ
ส ีย งจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอ เข า ก บ
ั ท ีว ีของค ณ
ุ
คณ
ุ สามารถใช ร โี มทคอนโทรลจากอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่
มตออย
เพ ื ่อปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
การส งต อค ีย ร โี มทคอนโทรล (RC)
การส ง ตอค ีย  RC ช ว ยให ค ณ
ุ ควบค ม
ุ อป
ุ กรณท ี ่ร
องร บ
ั EasyLink โดยใช ร โี มทคอนโทรลของท ีว ีข
องค ณ
ุ
ปุ่ม EasyLink
เปดหรือเลิกใชการสงตอคียรีโมทคอนโทรล
คณ
ุ สามารถควบค ม
ุ อป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
ด ว ยปุ ่มบนร โี มทคอนโทรลท ีว ีของค ณ
ุ
1
กด
2
เล ือกอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตอก บ
ั ข ั ้ วตอ HDMI
ฟ งก ช
 น
ั EasyLink
เร ิ ่ม ต น
 หย ดุ หร ือ เลนตอ
ในอ ป
ุ กรณ EasyLink
3
กด
4
เล ือก [เป ด /ป ด RC pass]
5
กด OK
หย ดุ เลนท ี อ
่ ป
ุ กรณ EasyLink
ของค ณ
ุ
เร ิ ่มหร ือหย ดุ การบ น
ั ท กึ ว ิด โี อ
ทีอ
่ ป
ุ กรณ EasyLink ของค ณ
ุ
คน
 หาย อ นกล บ
ั
คน
 หาไปข า งหน า
6
กด
7
กด OK เพ ื อ
่ เป ด ใช ก ารส ง ตอค ีย  RC
สำหร บ
ั ข ั ้ วตอ HDMI ท ี ่เล ือก
ปุม
่
(เล น
 /
หย ุดช ั ว่ คราว)
(หย ุด)
(บ น
ั ทก
ึ )
(ย อ
 นกล บ
ั อย า งเร ว็ )
(หน า หล ก
ั )
OPTIONS
หร ือ
เพ ื อ
่ ไฮไลต ข
 ั ้ วตอ HDMI
ตั้งลำโพงทีวีเปนโหมด EasyLink
( ไปข า งหน า อย า งเร ว็ )
เคล็ดลับ
• กด ท ีว ี เพ ื ่อสล บ
ั ไปท ี ่แหลงท ี ่ม าเสาอากาศจากโ
หมด EasyLink
เม ื อ
่ เป ด ใช  ค ณ
ุ สมบ ตั ิน ี ้ จะป ด ลำโพงท ีว ีอ ตั โน
ม ตั ิ เม ื อ
่ เน ื ้ อหาจากระบบ EasyLink-compliant
home theater เลน เส ีย งจะเลน เฉพาะจากลำโพงข
องระบบโฮมเธ ีย เตอร 
1
กด
2
กด
เพ ื อ
่ เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [เส ียง]
» เมนู [เสียง] ปรากฏขึ้น
3
เล ือก [ลำโพงท ีว ี ]
» เมนู [ลำโพงทีวี] ปรากฏขึ้น
4
เล ือก [ออโต  (EasyLink)]
» ตั้งลำโพงทีวีเปนโหมด EasyLink
(หน า หล ก
ั )
ภาษาไทย
0-9 (ป ุ ม
่ ต วั เลข) เม ื อ
่ เป ด ใช  EasyLink
เล ือกไตเต ิ ้ ล บท หร ือ แทร ค็
เล ื อ
่ นด ูเมน ขู องอ ป
ุ กรณท ี ่รอง
รบ
ั EasyLink
OK
เป ด ใช ต วั เล ือกหร ือ เข า เสมน
 ขู
องอ ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
OPTIONS
แสดงเมน ขู องอ
ป
ุ กรณท ี ่รองร บ
ั EasyLink
โปรดทราบวา เม ื อ
่ กด
(หน า หล ก
ั ) เมน ท
ู ีว ีจะแสดง
เม ื อ
่ เป ด ใช  EasyLink เป ด
ุ กรณ EasyLink
(เป ด
 สแตนด บ
 าย) ท ีว ี และอ ป
ท ั ้ งหมดไปท ี ส
่ แตนดบ าย
โปรดทราบวาค ณ
ุ ต อ งกดค า ง
ไว ท
 ี ่ (เป ด สแตนด บ
 าย)
อย า งน อ ยท ี ส
่ ดุ 3 ว ินาท ี
เพ ื อ
่ ให ท
 ำงาน
ใชตัวล็อค Kensington
ชองล็อค Kensington เพื่อความปลอดภัยจะอ
ยที่ดานหลังของทีวี เพื่อปองกันการโจรกรรม
ใหทำการคลองตัวล็อค Kensington ระหวางชองและ
วัตถุที่คงทน เชน โตะที่มีนหนักมาก
เปดหรือปดการใช EasyLink
หมายเหตุ
• ห า มเป ด ใช  Philips EasyLink หากค ณ
ุ ไม ไ ด ต อ งก
ารใช ง าน
1
กด
(หน า หล ก
ั )
2
เล ือก [การต ิดต ั ้ ง] > [กำหนดคา ] >
[EasyLink]
3
เล ือก [เป ด ] หร ือ [ป ด ]
TH
21
7 การตั้งชองทีวี
ขั้นตอนที่ 2 คนหาและบันทึกชองทีวีใหม
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [การต ิดต ั ้ ง] >
[ต ั ้ งช องส ญ
ั ญาณ] >
[อนาล อ
็ ก: ต ั ้ งเอง]
3
กด
หร ือ
เพ ื อ
่ เล ือก [ค น
 หา] และกด
4
กด
หร ือ
เพ ื อ
่ คน
 หาช อ ง และกด
5
กด
หร ือ
เพ ื อ
่ ปร บ
ั คา และกด
ในหัวขอนี้จะอธิบายวิธีการคนหาและบันทึกชองทีวีโ
ดยอัตโนมัติ
6
กด OK เพ ื อ
่ เก บ
็ ช อ ง
1
กด
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [การต ิดต ั ้ ง] >
[ต ั ้ งช องส ญ
ั ญาณ] >
[ต วั ช ว ยต ั ้ งช อง]
เปลี่ยนชื่อชอง
ครั้งแรกที่คุณตั้งคาทีวีของคุณ คุณจะตองเลือกภาษาของเมนูและตั้งทีวีและชองวิ
ทยุดิจิตอล (หากมี) บทนี้จะใหคำแนะนำวิธีการติดตั้งและปรับชองใหม
การตั้งชองทีวีโดยอัตโนมัติ
(หน า หล ก
ั )
3
กด OK
4
ทำตามคำแนะนำบนหน า จอเพ ื อ
่ ต ั ้ งช อ ง
การตั้งชองทีวีแบบธรรมดา
(หน า หล ก
ั )
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อชองได เพื่อใหชื่อนั้นปรากฏเมื่อ
มีการเลือกชองนั้น
1
เม ื อ
่ ดท
ู ีว ี กด OK
2
กด
3
กด
OPTIONS
4
กด
หร ือ
5
กด
เพ ื อ
่ ไฮไลต อ กั ษร และกด OK
เพ ื อ
่ เล ือก
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคนหาและบันทึกช
องทีวีแบบอะนาล็อกดวยตัวเอง
เพ ื อ
่ ไฮไลต ท
 ี ่ช อ งในตารางช อ ง
เพ ื อ
่ เล ือก [เปล ี ย
่ นช ื อ
่ ช อง]
หมายเหตุ
ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบของคุณ
หมายเหตุ
• ไฮไลต ท
 ี ่ [Aa] และกด OK เพ ื ่อ เปล ี ่ย นอ กั ษรต วั
พ ิม พ เ ล ก็ หร ือ ต วั พ ิม พ ใ หญ
6
ทำข ั ้ นตอนกอนหน า น ี ้ ซ  จนกวาจะสะกด
ช ือ
่ ได ค รบ
7
เล ือก [เสร จ็ ]
8
กด OK
• ข า มข ั ้ นตอนน ี ้ หากการต ั ้ งคาระบบของค ณ
ุ ถู
กต อ ง
1
กด
(หน า หล ก
ั )
2
เล ือก [เซ ต
็ อพ
ั ] > [การต ิดต ั ้ ง] >
[ต ั ้ งช องส ญ
ั ญาณ] >
[อนาล อ
็ ก: ต ั ้ งเอง]
3
กด
4
กด หร ือ
และกด
5
กด เพ ื อ
่ กล บ
ั ไปท ี ่เมน ู [อนาล อ
็ ก:
ต ั ้ งเอง]
6
7
22
หร ือ
เพ ื อ
่ เล ือก [ระบบส ี ] และกด
เพ ื อ
่ เล ือกระบบจากรายการ
จัดเรียงชองใหม
หลังจากที่คุณตั้งชอง คุณสามารถจัดลำดับการแสดงได
1
เม ื อ
่ ดท
ู ีว ี กด OK
2
กด
3
กด
กด หร อื เพ ื อ่ เล อื ก [ระบบเส ย
ี ง] และกด
4
เล ือก [เร ียงลำด บ
ั ใหม ] และกด OK
กด หร ือ เพ ื อ
่ เล ือกระบบจากรายการ
และกด OK
5
กด
เพ ื อ
่ ไฮไลต ช
 อ ง และกด OK
6
กด
เพ ื อ
่ ย า ยช อ งในตารางช อ ง
7
กด OK
TH
เพ ื อ
่ ไฮไลต ท
 ี ่ช อ งในตารางช อ ง
OPTIONS
8 ขอมูลผลิตภัณฑ
ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา สำหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ ใหไปที่
www.philips.com/support
การปรับสัญญาณ / การรับสัญญาณ / การสงสัญญาณ
•
•
อ ินพ ตุ เสาอากาศ: 75ohm coaxial (IEC75)
ระบบท ีว :ี PAL BG, SECAM BG, PAL I,
PAL DK, SECAM DK, NTSC M
การเลนว ิด โี อ: NTSC, PAL, SECAM
•
มัลติมีเดีย
•
•
การเช ื อ
่ มตอ: USB
รป
ู แบบการเลน: H.264, MPEG4,
JPEG, MP3
รป
ู แบบคอมพ ิ วเตอร 
HDMI:
ความละเอียด
อัตรารีเฟรช (Hz)
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1280 x 1024
1360 x 768
1600 x 1200
1920 x 1080
60, 72, 75
70
60, 72, 75
60, 70, 75
60
60
60
50, 60
ที่บรรจุ
Video
Codec
Audio
Codec
นามสกุลไฟล์
AVI
MPEG 4 SP,
MPEG 4
ASP,
MP4S,MP4V
MPEG
Layer 2/3,
AC3
.avi
mpeg
MPEG-1
MPEG 1
Layer 2
.mpg, .mpe,
.mpeg, .vob,
.dat
mpeg4
MPEG-4
AVC (h.264,
L2-CIF),
MPEG-4
AVC (h.264,
L4-HD)
AAC-LC
.m4v, .mp4,
.mov
VGA:
ความละเอียด
อัตรารีเฟรช (Hz)
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1280 x 768
1280 x 1024
1360 x 768
60, 72, 75, 85
70, 85
60, 72, 75, 85
60, 70, 75, 85
60
60
60
รป
ู แบบภาพ
ความละเอียด
อัตรารีเฟรช (Hz)
640 x 480p
720 (1440) x 480i
720 (1440) x 576i
720 x 480p
720 x 576p
1280 x 720p
1920 x 1080i
1920 x 1080p
60
60
50
60
50
50, 60
50, 60
24, 25, 30, 50, 60
การเชื่อมตอ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
สญ
ั ญาณออกของห ฟ
ู ง
(ห วั ตอสเตอร โิ อแบบม ิน ิ)
เสาอากาศท ีว ี
S-Video
CVBS in
CVBS out
YPbPr: Component video (CVI in)
VGA in
HDMI
VGA Audio in
USB
ต วั เช ื อ
่ มตอบร ก
ิ าร
เปด/ปด
รีโมทคอนโทรล
•
แบตเตอร ี :่ ขนาด AAA 2 ก อ น (แบบ LR03)
•
•
•
ระบบไฟหล กั : AC 110-240V, 50-60Hz
ไฟสแตนดบ าย: < 0.15W
อณ
ุ หภ ูม ิแวดล อ ม: 5 ถ งึ 35 องศาเซลเซ ียส
TH
23
ภาษาไทย
ความละเอียดในการแสดงผลที่รองรับ
9 การแกปญหา
ในหัวขอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับปญห าทั่วไปที่มักเกิดขึ้น
รวมถึงวิธีการแ กไขปญหาเหลานั้น
ปญหาทั่วไปของทีวี
เปด ทีวี แลวแตไมทำงาน:
ปลดสายไฟออกจากเต า เส ียบ รอหน ึ ่งนาท ีแล 
•
วจ งึ ตอกล บ
ั เข า ท ี ่เด ิม
•
ตรวจสอบสายไฟวา เช ื อ
่ มตออย า งแนนหนาแ
ล ว หร ือไม 
รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ:
•
ตรวจสอบวาใส แ
 บตเตอร ี ข
่ องร
โี มทคอนโทรลถ กู ต อ งตามข ั ้ ว +/ของร โี มทคอนโทรลหร ือไม 
•
เปล ี ย่ นแบตเตอร ี ่ของร โี มทคอนโทรลหากแบ
ตเตอร ี อ
่ อ นหร ือหมด
•
ทำความสะอาดเลนส ข
 องต วั ร บ
ั ส ง ส ญ
ั ญาณขอ
ง ท ีว ี และร โี มทคอนโทรล
ไฟสแตนดบายสีแดงที่ ทีวี กะพริบ:
•
ปลดสายไฟออกจากเต า เส ียบ รอจนกวา ท ีว ี
จะเย น
็ ลงกอนเช ื อ
่ มตอสายไฟกล บ
ั เข า ท
ี ่เด ิม หากม ก
ี ารกะพร ิบ ให ต ิด ตอ Philips
Consumer Care
คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคกันเปด
•
ป อน ‘0711’
เมนูของ ทีวี แสดงภาษาไมถูกตอง
•
เปล ี ย่ นเมน ู ท ีว ี เป น
 ภาษาท ี ค
่ ณ
ุ ต อ งการ
เมื่อเปด / ปด / ไปที่โหมดสแตนดบายของ ทีวี
คุณจะไดยินเสียงจากโครงเครื่อง ทีวี:
•
ไม จ ำเป น
 ต อ งดำเน ินการใดๆ
เส ีย งด งั กลา วเป น
 เส ีย งปกต ิของการข
ยายหร ือหดต วั ของ ท ีว ี เม ื อ
่ เย น
็ ต วั ลง
และร อ นข ึ ้ น ซ ึ ่งไม ม ผ
ี ลกระทบใดๆ
ตอประส ิท ธ ภ
ิ าพการทำงาน
ปญหาเกี่ยวกับภาพ
เปดทีวี แตไมมีภาพ:
•
ั ญาณของเสาอากาศ
ตรวจสอบวาได ต อ สายส ญ
เข า ก บ
ั ท ีว ถ
ี กู ต อ งหร ือไม 
•
ตรวจสอบวา เล ือกอ ป
ุ กรณท ี ถ่ กู ต อ งไว เ ป น
 แ
หลงท ี ่ม าของท ีว ี
มีเสียงแตไมมีภาพ:
•
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคาภาพถ กู ต อ งหร ือไม 
สัญญาณภาพของทีวีที่ไดรับจากเสาอากาศไมดี:
•
ตรวจสอบวาได ต อ สายส ญ
ั ญาณของเสาอากาศ
เข า ก บ
ั ท ีว ถ
ี กู ต อ งหร ือไม 
•
ลำโพง อ ป
ุ กรณเส ีย งท ี ไ่ ม ต อ สายด ิน
ไฟน ีออน อาคารส งู และว ตั ถ ขุ นาดใหญอ ื ่นๆ
จะม ผ
ี ลตอค ณ
ุ ภาพการร บ
ั สญ
ั ญาณ
หากเป น
 ไปได  ลองปร บ
ั คณ
ุ ภาพการร บ
ั สญ
ั ญ
าณโดยเปล ี ย่ นท ศ
ิ ทางเสาอากาศ หร ือย า ยอ ป
ุ
กรณให อ ห
 ย า งจากท ีว ี
•
หากส ญ
ั ญาณภาพท ี ไ่ ด ร บ
ั จากช อ งใดช อ งหน
ึ ่งไม ช
 ดั ให ป
 รบ
ั จน
ู ช อ งน ั ้ นแบบละเอ ีย ด
สัญญาณภาพที่ไดรับจากอุปกรณที่เชื่อมตออย
ไมดี:
•
ตรวจสอบวา เช ื อ
่ มตออ ป
ุ กรณน ั ้ นๆ
ถ กู ต อ งหร ือไม 
•
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคาภาพถ กู ต อ งหร ือไม 
ทีวีไมบันทึกคาของภาพที่ฉันตั้ง:
• ตรวจด วู า ตำแหนงท ีว ีต ั ้ งไว เ ป น
 การต ั ้ งคา
ท ี ่บ า น โหมดน ี ้ ให ค วามย ืดหย
น
 ในการเปล

ี ย่ น
และบ น
ั ท กึ การต ั ้ งคา
ภาพที่แสดงไมเต็มจอ และมีขนาดใหญหรือเล็
กเกินไป:
•
ลองใช ร ป
ู แบบภาพท ี ่แตกตา งก น
ั
ตำแหนงภาพไมถูกตอง
•
สญ
ั ญาณภาพจากอ ป
ุ กรณบางอย า งไม เ หมา
ะก บ
ั หน า จอ ตรวจด ูเอาต พ
 ตุ ส ญ
ั ญาณของอ
ป
ุ กรณ
ปญหาเกี่ยวกับเสียง
มีภาพแตไมมีเสียงจาก ทีวี:
ปญหาชองทีวี
หมายเหตุ
ชองที่ติดตั้งไวลวงหนาไมปรากฏในรายการชอง:
•
ตรวจด วู า เล ือกรายการช อ งท ี ถ่ กู ต อ งไว 
ไมพบชองดิจิตอลระหวางการติดตั้ง:
•
ตรวจด วู า ท ีว ีรองร บ
ั DVB-T หร ือ DVB-C
ในประเทศของค ณ
ุ หร ือไม  ด รู ายช ื อ
่ ประเทศ
ท ี ่ด า นหล งั ท ีว ี
24
TH
 บส ญ
ั ญาณเส ีย ง ท ีว ี จะป ด เอาต พ
 ตุ เส ีย
• หากไม พ
งโดยอ ตั โนม ตั ิ ซ ึ ่งไม ไ ด ห
 มายถ งึ การทำงานท ี ผ
่
ิดปกต ิ
•
ตรวจสอบวาได ต อ สายท กุ อย า งถ กู ต อ งหร ือไม 
ปญหาการเชื่อมตอแบบ HDMI
พบปญหากับอุปกรณ HDMI:
•
โปรดทราบวาการรองร บ
ั HDCP
น ั ้ นจะด ีเลย เ วลาท ี ่ ท ีว ี
แสดงผลจากอ ป
ุ กรณ HDMI
•
หาก ท ีว ี ไม จ ดจำอ ป
ุ กรณ HDMI
และไม ม ภ
ี าพปรากฏ ลองสล บ
ั แหลงท ี ่ม
าจากอ ป
ุ กรณหน ึ ่งไปเป น
 อป
ุ กรณอ ื ่นๆ
และกล บ
ั มาท ี ่เด ิมอ ก
ี คร ั ้ ง
•
หากเส ีย งผ ิด เพ ี ้ ยนเป น
 พ กั ๆ ให ต รวจด
วู า การต ั ้ งคา เอาต พ
 ตุ จากอ ป
ุ กรณ HDMI
น ั ้ นถ กู ต อ ง
หากใช อ ะแดปเตอร  HDMI-to-DVI หร ือสาย
•
HDMI to DVI ตรวจด วู า สายส ญ
ั ญาณเส ีย งเ
พ ิ ่ม เต ิมถ กู เช ื อ
่ มตอก บ
ั AUDIO L/R หร ือ
AUDIO IN (mini-jack เท า น ั ้ น)
ปญหาการเชื่อมตอแบบ USB
เนื้อหาของอุปกรณ USB ไมแสดง:
ตรวจด วู า อ ป
•
ุ กรณจ ดั เก บ
็ USB ต ั ้ งไว เ ป น

‘Mass Storage Class’ ด งั ท ี อ
่ ธ ิบ ายไว ใ นเอกส
ารของอ ป
ุ กรณการจ ดั เก บ
็
•
ตรวจด วู า อ ป
ุ กรณ USB และอ ป
ุ กรณรองร บ
ั
ท ีว ี
•
ตรวจด วู า ไฟลภาพและเส ีย งรองร บ
ั ท ีว ี
ไฟลภาพและเสียงไมเลนหรือแสดงอยางราบรื่น
•
ประส ิท ธ ภ
ิ าพการถายโอนของอ ป
ุ กรณ USB
อาจจำก ดั อ ตั ราการถายโอนข อ ม ลู ไปย งั ท ีว ี
ทำให เ ลนได  ไ ม ด ี
•
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งความละเอ ีย ดและอ ตั รากา
รร ีเฟรชท ี ่รองร บ
ั ทีค
่ อมพ ิว เตอร 
ต ั ้ งร ป
ู แบบภาพท ีว ีเป น
 ไม ม ีส เกล
•
ติดตอเรา
หากค ณ
ุ ไม ส ามารถแก  ไขป ญหาได 
โปรดอ า งอ งิ ท ี ส
่ ว น FAQ สำหร บ
ั ท ีว ี ท ี ่ www.
philips.com/support
หากย งั ไม ส ามารถแก  ไขป ญหาได อ ก
ี ให ต ิด ตอ
Philips Consumer Care ในประเทศของค ณ
ุ ตามรา
ยช ื อ
่ ใน มค ือผ
ใ ช  น ี ้
คำเตือน
• อย า พยายามซ อ มแซม ท ีว ี ด ว ยต วั เอง เน ื ่อ งจ
ากอาจทำให  ได ร บ
ั บาดเจ บ
็ รุน แรง หร ือทำให 
ท ีว ี ของค ณ
ุ เส ีย หายจนไม ส
 ามารถซ อ มแซมได 
และทำให ก ารประก น
ั ส ิ ้ นส ดุ ลง
หมายเหตุ
• ควรจดร
น
 ท ีว ี และหมายเลขซ ีเร ียลของค ณ
ุ ไว ก อ นท
ี ่ค ณ
ุ จะต ิด ตอ Philips หมายเลขเหลาน ี ้ พ ิม พ ไว ท
 ี่
ด า นหล งั ของ ท ีว ี และบนบรรจ ภ
ุ ณ
ั ฑ
ดาวนโหลดสำเนาอิเล็กทรอนิกส
หากต อ งการขอร บ
ั สำเนาอ ิเล ก็ ทรอน ก
ิ สข
 องค
ม ือ ฉบ ั
บน ี ้ ให ด ำเน ินการด งั น ี ้
1
ใช เ บราเซอร ไ ปย งั www.philips.com/
support
2
เล ือกตำแหนงท ี ่ต ั ้ งประเทศของค ณ
ุ
3
ป อนหมายเลขร
น
 หร ือคำหล กั ในช อ ง “Find
your product” (ค น
 หาผล ิตภ ณ
ั ฑข
 องค ณ
ุ )
หร ือค น
 หาจากแคตตาล อ็ ก
4
คล ก
ิ ท ี ่รายละเอ ีย ดหร ือน
 ร
5
ใต ห
 วั ข อ Product support
(ฝ ายสน บ
ั สน น
ุ ผล ิตภ ณ
ั ฑ ) คล ก
ิ User
manuals (ค
ม ือการใช ง าน)
ปญหาในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรแสดงผลบนทีวีไมคงที่:
TH
25
ภาษาไทย
•
ตรวจด วู า ต ั ้ งระด บ
ั เส ีย งไว เ ป น
 0
•
ตรวจด วู า ไม ไ ด ป
 ด เส ีย งไว 
มีภาพ แตคุณภาพของเสียงไมดี:
•
ตรวจสอบวาได ต ั ้ งคา เส ีย งถ กู ต อ งหร ือไม 
มีภาพ แตลำโพงมีเสียงออกเพียงดานเดียว:
•
ตรวจด วู า สมด ลุ เส ีย งต ั ้ งเป น
 เซนเตอร 
10 ดัชนี
ร
รายช ื อ
่ ชอ
่ ง
รายการโปรด
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
อป
ั เดต
12
24
12
E
EasyLink
เป ด การใช 
ป ด การใช 
21
21
ก
การต ั ้ งค า่ สมาร ์ ต
สแตนด ์ บาย
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
10, 11
24
ที
ท ีว ี
เป ด
7
เมน ู
9
การเปล ี ย่ นช อ ง
7
การปร บ
ั ระด บ
ั เส ีย ง
8
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ ของการปร บ
ั สญ
ั ญาณ
23
ซอฟต แ
 วร 
16
ป ด
7
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
24
สแตนดบ าย
7
U
USB
ด รู ป
ู ภาพ
ฟ งเพลง
อป
ั โหลดภาพจาก
ก
การเช ื อ
่ มต อ
HDMI
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
26
TH
15
15
16
25
USB
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
สายไฟหล กั
การแสดงผล
ความละเอ ีย ด
สกร ีน เซฟเวอร 
การต ั ้ งคา เส ียง
การต ั ้ งคา ตามแบบโรงงาน
การต ั ้ งคา ภาพ
การต ั ้ งช อง
แบบธรรมดา
อ ตั โนม ตั ิ
การร ก
ั ษาสภาพแวดล อ ม
การร บ
ั สญ
ั ญาณ
การส งส ญ
ั ญาณ
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
ข
ข อ ม ูลจำเพาะทางเทคน ิค
ข ั ้ วต อ
กำหนดอ ป
ุ กรณ
ช
ช องส ญ
ั ญาณ
เปล ี ย่ นช ื อ
่
จ ดั เร ีย งใหม 
ต ิด ต ั ้ ง
แบบธรรมดา
อ ตั โนม ตั ิ
รายการโปรด
25
23
25
18
23
16
11
17
9
22
22
4
24
24
23
20
22
22
22
22
12
ซ
ซอฟต แ
 วร 
อป
ั เดต
อะนาล อ็ ก
16
น
นาฬ ก
ิ า
14
พ
พ ื ้ นหล งั
16
ต
ต วั ช ว ยต ั ้ งคา
ต วั ต ั ้ งเวลา
ต ั ้ งเวลาป ด
ต วั ต ั ้ งเวลาเป ด
สแตนดบ าย
ต วั ต ั ้ งเวลาป ด เคร ื อ
่ ง
ม
มล
ั ต ิม ีเด ีย
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ
ลอ
็ คก น
ั เป ด
ล อ็ ค ท ีว ี
13
24
ว
ว ิธ ีแก ไขป ญหา
24
9
ส
สกร ี นเซฟเวอร 
สถานท ี ่
สาธ ต
ิ
สายเคเบ ิล HDMI
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
25
อ
อ ุปกรณ
กำหนด
รบ
ั ชม
20
8
15
13
13
13
13
23
ร
รห ส
ั PIN
24
ระด บ
ั เส ียง
ปร บ
ั
8
รายการโปรด
เซ ต็ อ พ
ั
12
เล ือก
12
ร โี มทคอนโทรล
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ
23
ภาพรวม
5
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
24
รป
ู แบบคอมพ ิวเตอร 
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ
23
รป
ู แบบภาพ
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
24
รป
ู แบบว ิด โี อ
ข อ ม ลู จำเพาะทางเทคน ค
ิ เก ี ย่ วก บ
ั รป
ู แบบว ิด โี
อ
23
ล
ลอ
็ ค
ท ีว ี
ลอ
็ ค ท ีว ี
รห สั PIN
ล อ็ คช อ ง
ล อ็ คอ ป
ุ กรณท ี ่เช ื อ
่ มตออย
 
16
17
17
แ
แบตเตอร ี ่
4, 26
โ
โหมดบ า น
17
เ
เป ด /ป ด
เพลง
USB
พร อ มภาพสไลด
เมน ู
เมน ห
ู ล กั
ภาษา
ล อ็ คก น
ั เป ด
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
24
15
15
9
24
13
24
13
24
14
13
TH
27
ภาษาไทย
ภ
ภาพสไลด 
พร อ มดนตร ี
ภาษา
ว ิธ ีแก  ไขป ญหา
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 41031
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement