Philips | 32PHA4509/98 | User guide | Philips 4500 series ทีวี LED 32PHA4509/98 คู่มือผู้ใช้

Philips 4500 series ทีวี LED 32PHA4509/98 คู่มือผู้ใช้
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome
32PHA4509
40PFA4509
50PFA4509
1
ข้อควรระวัง 2
2
ข้อส�ำคัญ 3
3
ทีวีของคุณ 5
4
แผงควบคุม
รีโมทคอนโทรล
การใช้งานรีโมทคอนโทรล
7
การเชื่อมต่อของ TV 18
8
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 22
5
5
6
การใช้งานทีวี 7
การเปิดหรือปิดทีวี
การเปลี่ยนช่อง
การดูอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่ออยู่
การปรับระดับเสียงทีวี
7
7
8
8
5
การใช้งาน TV ในด้านอื่นๆ 9
6
การตั้งช่อง 16
การเข้าสู่เมนู TV
การเปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียง
การปรับการตั้งค่า
ตัวตั้งเวลาผู้ใช้
การตั้งค่า VGA
การเล่นสื่อจากอุปกรณ์ USB
การอัพเดทซอฟต์แวร์ของ TV
การเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน
การตั้งช่องอัตโนมัติ
การอัพเดตช่อง
การตั้งช่องเอง
การเปลี่ยนชื่อช่อง
9
9
10
12
12
13
15
15
9
การเชื่อมต่อด้านหลัง
การเชื่อมต่อด้านข้าง
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
การใช้ Philips EasyLink
18
18
20
21
ความละเอียดในการแสดงผล
มัลติมีเดีย
ก�ำลังเสียง
ความละเอียดในตัว
การปรับสัญญาณ / การรับสัญญาณ / การส่งสัญญาณ
รีโมทคอนโทรล
เพาเวอร์ซพ
ั พลาย
การยึดทีวีที่สนับสนุน
22
22
22
22
22
22
22
23
การแก้ไขปัญหา 24
ปัญหาทั่วไป
ปัญหาเกี่ยวกับช่องทีวี
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับเสียง
ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ HDMI
ปัญหาในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
ติดต่อเรา
24
24
24
25
25
25
25
16
16
16
17
ไทย
1
ไทย
สารบัญ
1 ข้อควรระวัง
2014©TPVisionEuropeB.V.สงวนลิขสิทธิ์
ข้อมูลจ�าเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่ วงหน้ าเครื่องหมายการค้ าถือเป็ นทรัพย์ สิน
ของKoninklijkePhilipsN.Vหรือของ
เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆTPVisionEurope
B.V.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้ตลอด
เวลาโดยไม่มข
ี ้อผูกมัดในการปรับเปลี่ยนวัสดุสิ้น
เปลืองก่อนหน้าตามความเหมาะสม
เนื้อหาในคู่มือนี้มีความเหมาะสมพอส�าหรับการ
ใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดหากมีการใช้
ผลิตภัณฑ์โมดูลหรือขั้นตอนใดๆของอุปกรณ์นน
ั้ เพื่อ
จุดประสงค์อ่น
ื ใดนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร
ฉบับนี้จะต้องมีการขอรับค�ายืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดงั
กล่าวสามารถใช้งานได้และเหมาะสมกับการน�าไปใช้
งานเพื่อจุดประสงค์อ่น
ื ใดนั้นก่อนTPVisionEurope
B.V.ขอรับประกันว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิ
บัตรใดๆของสหรัฐอเมริกาและไม่มก
ี ารรับประกันอื่น
ใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
TPVisionEuropeB.V.ไม่มส
ี ่วนรับผิดชอบต่อข้อผิด
พลาดใดๆในเนื้อหาของเอกสารนี้รวมทั้งปัญหาใดๆ
ก็ตามทีเ่ ป็นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้ข้อผิดพลาดที่
ได้แจ้งต่อPhilipsจะได้รบ
ั การปรับแก้และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของPhilipsโดยเร็วที่สุด
การกระท�ำใดๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในคู่มือนี้ว่าไม่
สามารถกระท�ำได้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือ
กระบวนการประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้ว่า
เป็นสิ่งแนะน�ำให้กระท�ำ หรืออนุญาตให้กระท�ำได้ จะ
ท�ำให้การรับประกันเป็นโมฆะทันที
ลักษณะเฉพาะของจุดสี
ผลิตภัณฑ์ LCD/LED นี้มีจุดสี (พิกเซล) เป็นจ�ำนวน
มาก แม้จุดสี 99.999% หรือมากกว่านั้นของจุดสี
ทั้งหมดจะท�ำงานได้ตามปกติ จุดด�ำหรือจุดสว่าง (แดง
เขียว หรือน�้ำเงิน) อาจปรากฏขึ้นได้บนจอภาพ ซึ่งถือ
เป็นคุณลักษณะโดยพื้นฐานของจอแสดงผลประเภท
ดังกล่าว (ตามมาตรฐานการผลิตทั่วไป) และไม่ถอ
ื ว่า
เป็นการท�ำงานผิดพลาด
ฟิวส์หลัก (/56)
ทีวีนี้ใช้ได้กบ
ั ปลั๊กที่ได้รับการรับรอง หากจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนฟิวส์หลัก ต้องใช้ฟิวส์ท่ม
ี ีค่าเท่ากับที่ระบุไว้ใน
ปลั๊กเท่านั้น (เช่น 10A)
1
2
ถอดที่ครอบฟิวส์และฟิวส์ออก
ฟิวส์ที่นำ� มาติดตั้งทดแทนต้องเป็นไปตาม BS
1362 และมีเครื่องหมายรับรองของ ASTA หาก
ฟิวส์สูญหาย ให้ตด
ิ ต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณ
เพื่อตรวจสอบประเภทที่ถูกต้อง
3 ประกอบที่ครอบฟิวส์กลับเข้าไป
ลิขสิทธิ์
ข้อก�ำหนดของการรับประกัน
• ความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อ
ทีวี หรือการรับประกันเป็นโมฆะ! อย่าพยายาม
ซ่อมแซมทีวีด้วยตัวเอง
• ใช้ทีวีและอุปกรณ์เสริมตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิต
ก�ำหนดเท่านั้น
• เครื่องหมายข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของ
ทีวี แสดงว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อย่า
ถอดฝาครอบทีวี ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Philips
ทุกครั้งเพื่อขอรับบริการหรือการซ่อมแซม
Kensington และ Micro Saver เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO
World Corporation ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยู่
ระหว่างการขอจดทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

HDMI และโลโก้ HDMI และอินเตอร์เฟซ HighDefinition Multimedia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI licensing
LLC ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จด
ทะเบียน ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการ
ค้านั้นๆ
2
ไทย

®

อ่านและท�ำความเข้าใจค�ำแนะน�ำทั้งหมดก่อนที่คุณจะ
เริ่มใช้ทวี ี กรณีท่ค
ี วามเสียหายเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำ การรับประกันจะไม่มีผลใช้งาน
ความปลอดภัย
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!
• ห้ามให้ทีวโี ดนฝนหรือน�้ำ ห้ามวางภาชนะที่มี
ของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับทีวี หากของเหลว
นั้นกระเด็นหรือหกใส่ทีวี ให้ถอดปลั๊กออกจากทีวี
ทันที ติดต่อ Philips Consumer Care เพื่อตรวจ
สอบทีวีก่อนเริ่มใช้
• ห้ามวางทีวี รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ ใกล้
กับเปลวไฟหรือแหล่งก�ำเนิดความร้อนใดๆ รวม
ถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
ในการป้องกันประกายไฟ ควรให้เทียนไข หรือ
เปลวไฟอื่นๆ อยู่ห่างจากทีวี รีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่เสมอ

ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อน หรือ
ช่องที่เปิดได้อ่น
ื ๆ ในทีวี
• เมื่อมีการหมุนทีวีต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ตงึ หาก
สายไฟตึง อาจท�ำให้สายไฟหลุดจากตัวเครื่อง
และท�ำให้เกิดประกายไฟ
• หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีกับระบบไฟ
หลัก ให้ถอดปลั๊กไฟของทีวี เมื่อถอดสายไฟ
ให้ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง อย่าดึงที่สาย ตรวจดูให้
แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ และ
เต้าเสียบได้ตลอดเวลา
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือเพลิง
ไหม้!
• ห้ามให้รีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่ โดนฝน
หรือน�้ำ หรือความร้อนสูง
• หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่หลวม
อาจก่อให้เกิดประกายไฟได้
•
ความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่
ทีวี!
• เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน�้ำหนักเกิน
25 กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน
• เมื่อตั้งทีวบ
ี นพื้นโต๊ะ ให้ใช้ขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น
ยึดขาตั้งกับทีวีให้แน่นหนา วางทีวีไว้บนพื้นราบ
ในระนาบเดียวกัน เพื่อช่วยรองรับน�้ำหนักของทีวี
และขาตั้ง
• เมื่อยึดทีวบ
ี นผนัง ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่
สามารถรองรับน�้ำหนักของทีวีได้ ติดตั้งตัวยึดเข้า
กับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน�้ำหนักของทีวแ
ี ละ
ตัวยึดผนังได้ TP Vision Europe B.V. ไม่ขอรับ
ผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บ หรือ
ความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึดผนังไม่ถูกต้อง
• หากคุณจ�ำเป็นต้องจัดเก็บทีวี ให้ถอดขาตั้งออก
จากทีวี อย่าวางทีวีนอนขณะที่ยังมีขาตั้งอยู่
• ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวก
ี ับเต้าเสียบ ตรวจดูให้
แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่อยู่บนด้านหลัง
ของทีวี อย่าเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบ หากค่าแรง
ดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
• ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์น้อ
ี าจท�ำ
จากกระจก โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อหลีก
เลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก!
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีล้มลง และ
ท�ำให้เด็กๆ ได้รบ
ั บาดเจ็บ:
• ห้ามวางทีวบ
ี นพื้นผิวที่มีผ้าคลุมหรือวัสดุอ่น
ื ๆ ที่
สามารถดึงออกได้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มช
ี ิ้นส่วนของทีวียื่นออกมา
จากขอบมุม
• ห้ามวางทีวบ
ี นเฟอร์นิเจอร์ที่มค
ี วามสูงมาก (เช่น
ชั้นหนังสือ) โดยไม่มก
ี ารยึดทั้งเฟอร์นเิ จอร์และ
ทีวีเข้ากับก�ำแพงหรือส่วนรองรับที่เหมาะสม
• อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้น
เมื่อปีนขึ้นไปบนเฟอร์นเิ จอร์เพื่อให้ถงึ ทีวี
ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่!
• ผลิตภัณฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบ
เหรียญซึ่งสามารถกลืนเข้าปากได้ โปรดเก็บ
แบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา!
ไทย
3
ไทย
2 ข้อส�ำคัญ
ความเสี่ยงของความร้อนสูง!
• ห้ามติดตั้งทีวใี นพื้นที่ที่จ�ำกัด และควรให้มพ
ี ื้นที่
เหลือรอบทีวีอย่างน้อย 4 นิ้วหรือ 10 ซม. เพื่อให้
ทีวีระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้ ตรวจดูให้
แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบาย
อากาศบนทีวี
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพลิงไหม้ หรือความ
เสียหายของสายไฟ!
• ห้ามวางทีวห
ี รือวัตถุใดๆ บนสายไฟ
• ถอดสายทีวอ
ี อกจากเต้าเสียบไฟและเสาอากาศ
ก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ขณะเกิดพายุฝน
ฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวี
สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ
ความเสี่ยงต่ออันตรายเกี่ยวกับการได้ยิน!
• หลีกเลี่ยงการใช้หฟ
ู ังหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่
สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ
อุณหภูมิต่ำ�
• หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิท่ต
ี �่ำกว่า 5°C
หรือ 41°F ให้ยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์ และ รอ
จนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบ
การดูแลรักษาจอภาพ
•
•
•
•
•
4
หลีกเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างไว้ ภาพนิ่ง คือภาพ
ที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอนานเกินไป ตัวอย่าง: เมนู
บนหน้าจอ แถบสีด�ำ และการแสดงเวลา หากคุณ
จ�ำเป็นต้องเปิดภาพค้างไว้บนหน้าจอ ให้ลดความ
เข้มและความสว่างของจอภาพลง เพื่อไม่ให้หน้า
จอเกิดความเสียหาย
ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดทีวแ
ี ละกรอบด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้
สารอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ น�้ำยาท�ำความสะอาด
ในครัวเรือน หรือน�้ำยาเคมีกับทีวี
ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อหน้าจอทีวี! ห้าม
สัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุใดๆ
ก็ตาม
ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีซีดจาง ให้
เช็ดหยดน�้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สด
ุ
ไทย
การรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มี
คุณภาพสูงในการผลิต และสามารถน�ำไปรีไซเคิล
หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ท่ม
ี ีสัญลักษณ์รป
ู ถังขยะและมีกากบาทขีด
ทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพ
ยุโรป 2002/96/EC โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่น
ว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดด�ำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และไม่ทิ้ง
ผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดย
ทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ข้อก�ำหนดของ
สหภาพยุโรป 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับ
ขยะทั่วไปจากครัวเรือนได้
โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการแยก
แบตเตอรี่ เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกวิธจี ะช่วยป้องกันไม่
ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ได้
3 ทีวีของคุณ
ไทย
รีโมทคอนโทรล

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และ
ยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คณ
ุ ได้
รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้
โปรดลงทะเบียนทีวีของคุณที่ www.philips.com/welcome
แผงควบคุม
3
2
1
4
5
a ระดับเสียง-: เมื่อไม่มเี มนูแป้นพิมพ์, ลดระดับ
เสียง;เมื่อเมนูแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น, เลื่อนตัวเลือก
ที่เหมาะสมไปทางซ้าย / ขวา
b ระดับเสียง+: เมื่อไม่มีเมนูแป้นพิมพ์, เพิ่มระดับ
เสียง; เมื่อเมนูแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น, เลื่อนตัวเลือก
ที่เหมาะสมไปทางซ้าย / ขวา
c ช่อง+: เมื่อไม่มีเมนูแป้นพิมพ์, สลับไปยังช่องถัด
ไป; เมื่อเมนูแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น, เลื่อนตัวเลือกที่
เหมาะสมขึ้นและลง
d ช่อง-: เมื่อไม่มีเมนูแป้นพิมพ์, สลับไปยังช่องก่อน
หน้า; เมื่อเมนูแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้น, เลื่อนตัวเลือก
ที่เหมาะสมขึ้นและลง
e แหล่งสัญญาณ/ตกลง: ในสถานะสแตนด์บาย,
ปุ่ม แหล่งสัญญาณ / ตกลง ใช้เป็นปุ่มเพาเวอร์,
กดปุ่มนี้เพื่อบูตเครื่อง
หลังจากที่บูต, เมนู แหล่งสัญญาณ / ตกลง จะ
ถูกใช้เพื่อเปิดฟังก์ช่น
ั เมนูแป้นพิมพ์เมื่อเมนูแป้น
พิมพ์เปิด, แหล่งสัญญาณ / ตกลง จะถูกใช้เป็น
ปุ่มยืนยัน หมายเหตุ: แผงควบคุมบนสมาร์ตทีวี และเว็บเบ
ราเซอร์ไม่มผ
ี ลใด ๆ, ปุ่ม สัญญาณ / ตกลง ภาย
ใต้ USBไม่มีผลใด ๆ
a
(สแตนด์บาย)
เปิดทีวี
b ปุ่มเล่น
ควบคุมวิดีโอหรือเพลง
c
d
FORMAT
การเปลี่ยนรูปแบบภาพ
ทีวี
สลับมาดูทีวี
ไทย
5
e
f
g
(บ้าน)
เข้าใช้เมนูหน้าหลัก
INFO
แสดงข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมปัจจุบัน
(ปุ่มนาวิเกต)
เข้าออกเมนูแล้วเลือกรายการต่างๆ
h OK
ยืนยันการป้อนหรือการเลือก
i
j
การใช้งานรีโมทคอนโทรล
ขณะใช้รโี มทคอนโทรล ให้ถอ
ื รีโมทคอนโทรลไว้ใกล้
ทีวี และชี้ไปที่เซนเซอร์รโี มทคอนโทรล โปรดตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าไม่มเี ฟอร์นิเจอร์ ผนัง หรือวัตถุอื่น
กีดขวางเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและทีวี
OPTIONS
เข้าใช้ตวั เลือกของกิจกรรมหรือการเลือกปัจจุบัน
(ย้อนกลับ)
กลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้หรือออกจากการท�ำงาน
k CH +/- (ช่อง +/-)
เปลี่ยนช่อง
l
(ปิดเสียง)
ปิดหรือเรียกคืนเสียง
m +/- (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียง
n ปุ่มสี
เลือกงานหรือตัวเลือก
o 0-9 (ปุ่มตัวเลข)
เลือกช่อง
p TEXT
เปิดหรือปิดเทเลเท็กซ์
q SUBTITLE
เปิดหรือปิดค�ำบรรยาย
r
s
ADJUST
เข้าใช้เมนูตั้งค่า
LIST
เปิดดูรายชื่อช่องทีวี
t
SOURCE
เลือกอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อ
6
ไทย

การเปลี่ยนช่อง
ไทย
4 การใช้งานทีวี
ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทีวโี ดยทั่วไป
3
การเปิดหรือปิดทีวี
2
1
4
5


ตัวแสดงสถานะสแตนด์บาย
•

•
•
การเปิดเครื่อง
• เสียบปลั๊กไฟ
»» ถ้าตัวแสดงสถานะสแตนด์บายเป็นสีแดง, กด
(สแตนด์บาย-เปิด) บนรีโมทคอนโทรล
กด CH +/- บนรีโมทคอนโทรลหรือส่วนขวาล่าง
ของทีวี
ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ปุ่มตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรล
กด
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปยังช่อง
ก่อนหน้านี้
ดูช่องที่ต้งั ไว้
คุณสามารถดูช่องที่มีทั้งหมดบนรายชื่อช่อง

การสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย
• กด (สแตนด์บาย-เปิด) บนรีโมทคอนโทรล
»» ไฟแสดงโหมดสแตนด์บายเปลี่ยนเป็นสีแดง
เคล็ดลับ
• แม้ว่าทีวขี องคุณจะใช้ปริมาณกระแสไฟน้อยมากในโหมดสแตนด์
บาย แต่ก็ยงั ต้องมีการใช้พลังงาน เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลา
นานๆ ให้ถอดสายไฟที่ทีวีออกจากเต้าเสียบไฟ
1
2
3
4
กด OK หรือ LIST
»» รายชื่อช่องจะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกช่องและเรียกดูรายชื่อช่อง
กด OK เพื่อดูช่องที่เลือก
กด
เพื่อสลับไปที่หรือกลับไปที่ช่องที่ดูก่อน
หน้านี้
ไทย
7
การดูอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่ออยู่
การปรับระดับเสียงทีวี
หมายเหตุ
3
• เปิดอุปกรณ์ก่อนเลือกอุปกรณ์นั้นเป็นแหล่งสัญญาณภายนอก
2
1
4
ใช้ปุ่ม Source


1
2
3
8
กด
SOURCE
»» รายการแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกอุปกรณ์
กด ตกลง เพื่อเลือก
»» ทีวีจะสลับไปยังอุปกรณ์ที่เลือก
ไทย
การเพิ่มหรือลดระดับเสียง
• กด VOL +/-ที่ส่วนขวาล่างของทีวี หรือปุ่ม
ควบคุมระดับเสียง+/- บนรีโมทคอนโทรล
การปิดหรือเปิดเสียง
• กด (ปิดเสียง)
• กด อีกครั้งเพื่อเรียกคืนเสียง
5
การเปลี่ยนการตั้งค่าภาพและ
เสียง
การเข้าสู่เมนู TV
การปรับการตั้งค่าภาพ
เมนูช่วยให้คณ
ุ สามารถก�ำหนดช่องต่างๆ เปลี่ยนแปลง
การตั้งค่าภาพและเสียง และเข้าถึงฟังก์ชันอื่นๆ
1
2
3
4
5
กด
(หน้าหลัก)
»» แสดงหน้าจอเมนู
เปลี่ยนการตั้งค่าภาพและเสียงให้เหมาะกับความ
ต้องการของคุณ คุณสามารถเลือกใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วง
หน้าหรือจะเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เองก็ได้
1
2
•
เลือก [ตั้งค่า]
กด
เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อ
ไปนี้:
• [ภาพ] / [เสียง] / [TV] (ใช้ได้เฉพาะใน
โหมด TV) / [ตั้งค่า] / [ควบคุมการรับ
ชม] / [ตั้งค่า VGA] (ใช้ได้เฉพาะในโหมด
PC)/ [EasyLink]
•
•
กด OK เพื่อเลือก.
กด Home เพื่อย้อนกลับ.
ไทย
5 การใช้งาน TV
ในด้านอื่นๆ
•
•
•
กด ADJUST และเลือก [ภาพ]
» แสดงเมนู [ภาพ]
กด
เลือก/ปรับการตั้งค่า:
[Smart picture]:
• [มาตรฐาน]: การตั้งค่าภาพมาตรฐาน แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับการใช้งานเพื่อความ
บันเทิงภายในบ้าน
• [ECO]: ลดความเข้มของแบ็คไลท์เพื่อลด
การสิ้นเปลืองพลังงาน
• [สดใส]: เพิ่มคอนทราสต์และความคมชัด
ของภาพ
• [ภาพยนตร์]: ใช้การตั้งค่าส�ำหรับการชม
ภาพยนตร์ ซึ่งเหมาะสมที่สุดส�ำหรับสภาพ
แวดล้อมแบบโรงภาพยนตร์
• [ส่วนตัว]: ผู้ใช้สามารถก�ำหนดการตั้งค่า
ต่างๆ เองที่นี่
[ความสว่าง]: ปรับความเข้มและรายละเอียดใน
ส่วนที่มืด (ค่าที่ปรับไว้จะสามารถบันทึกเป็นการ
ตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
[คอนทราสต์]: ปรับความเข้มและรายละเอียดใน
ส่วนที่สว่างโดยส่วนที่มืดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
(ค่าที่ปรับไว้จะสามารถบันทึกเป็นการตั้งค่าส่วน
ตัวเท่านั้น)
[สี]: ปรับความอิ่มตัวของสี (ค่าที่ปรับไว้จะ
สามารถบันทึกเป็นการตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
[โทนสี]: ปรับระดับของสีเขียว (ตัวเลือกนี้จะ
ปรากฏเมื่อใช้มาตรฐาน NTSC)
[ความชัด]: ปรับความคมชัดของภาพ (ค่าที่ปรับ
ไว้จะสามารถบันทึกเป็นการตั้งค่าส่วนตัวเท่านั้น)
ไทย
9
•
•
[อุณหภูมิสี]:
• [สบายตา]: โทนสีขาวอมฟ้า
• [ปกติ]: โทนสีขาว ผู้ใช้สามารถปรับโทนสี
ขาวเองได้ในโหมดPC
• [สีโทนอุ่น]: โทนสีขาวอมแดง
[การควบคุมขั้นสูง]:
• [ลดสัญญาณรบกวน]: กรองและขจัด
สัญญาณรบกวนภายในภาพ
• [แบ็คไลท์]: ปรับความสว่างของหน้า
จอ (เมื่อตั้งความสว่างของแบ็คไลท์เป็นค่า
ต�่ำ คุณอาจเห็นหน้าจอกะพริบเป็นสีขาว
ชั่วขณะเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งเป็นการท�ำงาน
ปกติ เมื่อเปิด [ไดนามิกแบ็คไลท์] ฟังก์ชน
ั
นี้จะถูกซ่อน)
• [ไดรามิกคอนทราสต์]: ตั้งคอนทราสต์เป็น
ค่าสูงสุด (ไม่มีฟังก์ชน
ั คอนทราสต์ข้น
ั สูงใน
โหมด PC)
• [ไดนามิกแบ็คไลท์]: ระดับของคอนท
ราสต์จะเปลี่ยนไปตามความสว่างของภาพ
การปรับการตั้งค่าเสียง
1
กด ADJUST และเลือก [เสียง]
»» แสดงเมนู [เสียง]
2
กด
เลือกและปรับการตั้งค่า:
• [Smart sound]:
• [มาตรฐาน]: ให้เสียงที่สมดุลและ
ชัดเจนในช่วงเสียงแหลม เสียงกลาง
และเสียงทุ้ม
• [ดนตรี]: ขยายเสียงแหลมและเสียง
ทุ้ม ให้เสียงที่ฟังดูสดใส ชัดเจน และ
สะอาดในขณะที่ฟังการบรรเลงเปียโน
หรือวงออร์เคสตรา
• [เสียงพูด]: ขยายเสียงในช่วงแถบ
ความถี่ของเสียงพูด เหมาะส�ำหรับการ
รับชมรายการข่าวหรือศิลปกรรม
10
ไทย
[ส่วนตัว]: ให้ฟังก์ชน
ั ที่ผู้ใช้สามารถ
ปรับแต่งพารามิเตอร์ทางเสียงทั้งหมด
ให้เหมาะสมส�ำหรับประสบการณ์การ
รับชมที่ดีท่ส
ี ุด
[สมดุล]: ปรับสมดุลของล�ำโพงด้านซ้าย
และขวา
[เสียงทุ้ม]: ปรับระดับเสียงทุ้ม (ค่าที่ปรับ
ไว้จะสามารถบันทึกเป็นการตั้งค่าส่วนตัว
เท่านั้น)
[เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงแหลม (ค่าที่
ปรับไว้จะสามารถบันทึกเป็นการตั้งค่าส่วน
ตัวเท่านั้น)
[เสียงรอบทิศทาง]: เปิดใช้การให้เสียงรอบ
ทิศทาง: เปิดหรือปิด
[AVL]: เปิดการรับระดับเสียงอัตโนมัติ
•
•
•
•
•
•
การปรับการตั้งค่า
1
2
กด ADJUST และเลือก [ตั้งค่า]
»» แสดงเมนู[ตัง้ ค่า]
กด
เลือกและปรับการตั้งค่า:
• [ภาษาเมนู]: เปลี่ยนตัวเลือกภาษาของ TV
• [รูปแบบภาพ]: สัญญาณส่วนใหญ่ใช้
รูปแบบ 16:9, 4:3, ซูม1 และ ซูม2 แหล่ง
สัญญาณ HDMI ใช้รป
ู แบบ 16:9, 4:3, จุด
ต่อจุด, ซูม1 และ ซูม2 ส่วนแหล่งสัญญาณ
VGA บน PC ใช้รป
ู แบบ 16:9, 4:3 และ
จุดต่อจุด
• [ตั้งเวลาปิดเมนู]: ตั้งระยะเวลาที่จะให้เมนู
แสดง
• [ความโปร่งใสเมนู]: ตั้งระดับความโปร่งใส
ของเมนู
• [จอน�้ำเงิน]: ตั้งสีของหน้าจอในขณะที่ TV
ไม่มีสัญญาณ (เมื่อไม่สามารถรับสัญญาณ
TV ได้)
• [ปิดอัตโนมัติ]: ตั้งระยะเวลาที่ TV ไม่มีการ
ใช้งานก่อนจะปิดไปโดยอัตโนมัติ
•
•
•
•
•
•
•
[ตั้งเวลาปิด]: ตั้งระยะเวลาที่ TV จะไม่มี
การใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่โหมดสแตนด์
บายโดยอัตโนมัติ ปรับค่าเวลาโดยใช้
ปุ่มปิดบนรีโมทคอนโทรล ตัวเลือก:ปิด/
10/20/30/60/90/120/180 นาที (ไม่ใช้
งานในโหมด PC)
[สถานะเมื่อเปิด]: ตั้งสถานะของ TV เมื่อ
เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
[ตั้งนาฬิกา]: ตั้งเวลาของระบบ
[แช่ภาพขณะสลับช่อง]: ตั้งโหมดการ
แช่ภาพขณะสลับช่อง (แสดงเฉพาะใน
โหมด TV)
[ภาษา TTX]: ตั้งภาษาส�ำหรับเทเลเท็กซ์
(ใช้ได้ในโหมด TV เท่านั้น)
[ระบบสี]: ตั้งระบบสีของ AV (แสดงเฉพาะในโหมด AV)
[HDMI]: ตั้งโหมด HDMI (แสดงเฉพาะใน
โหมด HDMI 480p/576p/720p/1080p)
[รีเซ็ต]: กลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้น (ไม่
รวมการตั้งค่ารหัสผ่านและข้อมูลช่อง)
การเปลี่ยนรูปแบบภาพ
1
2
3
4
กด
กด
รูปแบบภาพชนิดต่างๆ โดยสังเขป
การตั้งค่าภาพที่สามารถก�ำหนดได้แสดงอยู่ด้านล่าง
หมายเหตุ
• การตั้งค่าภาพบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากมีความแตก
ต่างกันระหว่างรูปแบบสัญญาณภาพชนิดต่างๆADJUST และเลือก [ตั้งค่า]
เลือก [รูปแบบภาพ]
เลือก รูปแบบภาพ
กด OK เพื่อยืนยัน
ไทย
•


[16:9]: เปลี่ยนอัตราส่วน
มาตรฐานแบบดั้งเดิมเป็น
รูปแบบจอกว้าง
[4:3]: รูปแบบมาตรฐานดั้งเดิม
[ซูม1]: ขยายภาพในรูปแบบ
จอกว้างออกตามแนวนอน
เมื่อใช้รป
ู แบบนี้ ขอบทั้งสอง
ด้านของภาพจะถูกตัดออกไป
บางส่วน
[ซูม2]: ตั้งอัตราส่วน
มาตรฐานให้เป็นรูปแบบ
จอกว้าง
(โหมด PC เลือกได้เฉพาะรูป
แบบมาตรฐาน จอกว้าง และจุด
ต่อจุด เท่านั้น)
[จุดต่อจุด]: ใช้ส�ำหรับการ
เชื่อมต่อ HDMI กับ PC จะ
แสดงภาพจาก PC ขึ้นเต็ม
หน้าจอเพื่อให้มก
ี ารแสดงผล
ที่ดีที่สุด
ไทย
11
ตัวตั้งเวลาผู้ใช้
คุณสามารถตั้งเวลาให้ TV เข้าสู่โหมดสแตนด์บายหลัง
จากระยะเวลาที่ตั้งไว้ได้
เคล็ดลับ
• หากคุณจะใช้การตั้งเวลา โปรดตั้งเวลาปิดเสียก่อน
การล็อคช่อง
1
2
3
4
การตั้งเวลาปิด
เคล็ดลับ
• คุณสามารถปิด TV หรือรีเซ็ตการตั้งเวลาปิดก่อนที่ TV จะปิด
ลงได้
1
2
3
กด
กด
ADJUST และเลือก [ตั้งค่า]
เลือก [ตั้งเวลาปิด]
กด
คุณจะสามารถเลือกเวลาที่ต้องการให้
TV ปิดลงหลังจากนี้
»» ระยะเวลาสูงสุดที่สามารถใช้ต้งั เวลาปิดได้
คือ 180 นาที
กด ADJUST และเลือก [ควบคุมการรับ
ชม].
ใส่รหัสผ่านและเลือก [ล็อคช่อง]
เลือกช่อง กด OK เพื่อล็อคหรือยกเลิกการล็อค
ช่อง
ท�ำขั้นตอนนี้ซ้ำ� เพื่อล็อคหรือยกเลิกการล็อคช่อ
งอื่นๆ
• [ล็อคช่อง]:เมื่อช่องถูกล็อค:
• คุณต้องใส่รหัสผ่านสี่หลักถ้าต้องการ
เข้าไปยังเมนูการล็อคช่อง
• คุณต้องใส่รหัสผ่านสี่หลักถ้าต้องการดู
ช่องที่ถูกล็อค
• คุณต้องใส่รหัสผ่านสี่หลักถ้าต้องการ
เข้าไปยังเมนูควบคุมการรับชม
• [ลบทั้งหมด]:ฟังก์ชันนี้จะลบช่องและแหล่ง
สัญญาณที่ถูกล็อคทั้งหมดที่คุณได้บน
ั ทึกไว้
ก่อนหน้านี้
• ค่าเริ่มต้นของรหัสผ่านคือ “0000” ผู้
ใช้สามารถตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
ได้เอง
หมายเหตุ
การล็อค TV
• ถ้าคุณเลือกช่องที่ถูกล็อค คุณจะได้รบั การถามรหัสผ่าน
การตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
การตั้งค่า VGA
การล็อครีโมทคอนโทรลของ TV จะช่วยป้องกันไม่ให้
เด็กดูบางรายการหรือบางช่องได้
1
2
3
4
12
กด ADJUST และเลือก [ควบคุมการรับ
ชม].
เลือก [ใส่รหัสผ่าน] หรือ [เปลี่ยนรหัสผ่าน]
ใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลในการใส่รหัส
ผ่าน
สร้างหรือเปลี่ยนรหัสผ่านโดยท�ำตามค�ำแนะน�ำ
บนหน้าจอ
ไทย
1
2
กด ADJUST และเลือก [ตั้งค่า VGA]
»» เมนู [ตั้งค่า VGA] จะปรากฏขึ้น
กด
เลือกและปรับการตั้งค่า:
•
•
•
•
[ปรับอัตโนมัติ]:ปรับ TV ให้มีความละเอียด
ตรงกับ PC โดยอัตโนมัติเพื่อให้โปรแกรม
ต่างๆ แสดงเต็มหน้าจอ
[ต�ำแหน่งแนวนอน]:ปรับต�ำแหน่งในแนว
นอน
[ต�ำแหน่งแนวตั้ง]:ปรับต�ำแหน่งในแนวตั้ง
[เฟส]:ปรับเฟสความถี่ของสัญญาณ VGA
[นาฬิกา]:ตั้งความถี่สัญญาณนาฬิกาของ
VGA
เคล็ดลับ
• คุณจะเห็นเมนู VGA ก็ต่อเมื่อเชื่อมต่อกับ PC อยู่เท่านั้น
การเล่นสื่อจากอุปกรณ์ USB
หากคุณมีภาพถ่าย เพลง หรือวิดโี อเก็บอยู่ในอุปกรณ์
เก็บข้อมูล USB คุณสามารถเล่นไฟล์เหล่านั้นบน TV
ของคุณได้
รูปแบบวิดีโอที่สนับสนุนบน USB:
• อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่สนับสนุน:USB (สนับสนุน
เฉพาะอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ชนิด FAT หรือ
FAT 32 เท่านั้น)
• รูปแบบไฟล์สื่อที่สนับสนุน:
• รูปภาพ: JPEG
• เสียง: MP3
• วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264
• ไฟล์ตัวอักษร: TXT
การดูภาพถ่ายและเล่นไฟล์เสียงและ
วิดีโอ
1
2
เปิด TV
3
4
กด
ไทย
•
เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับพอร์ต
USB ที่ด้านข้างของ TV
(หน้าหลัก)
เลือก [USB] และกด OK
»» เบราว์เซอร์ USB จะเปิดขึ้น
การดูภาพถ่าย
1
2
ในเบราว์เซอร์ USB ให้เลือก [ภาพถ่าย] และ
กด OK
เลือกภาพถ่ายหรือโฟลเดอร์ แล้วกด OK ภาพถ่ายจะถูกขยายจนเต็มหน้าจอ
• กด CH- หรือ CH+ เพื่อดูภาพก่อนหน้า
หรือภาพถัดไป
การเริ่มแสดงสไลด์
1
2
เลือกภาพถ่ายหรือโฟลเดอร์ แล้วกด OK ภาพถ่ายจะถูกขยายจนเต็มหน้าจอ
»» สไลด์จะเริ่มเล่นจากภาพที่เลือก
กดปุ่มต่อไปนี้เพื่อควบคุมการเล่นภาพ:
•
หรือ
:เล่นหรือหยุดชั่วคราว
• CH- หรือ CH+ : ดูภาพก่อนหน้าหรือภาพ
ถัดไป
หมายเหตุ
• TP Vision ไม่อาจรับผิดชอบได้หากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ของ
คุณไม่ได้รับการสนับสนุน หรือหากข้อมูลในอุปกรณ์ได้รับความ
เสียหายหรือสูญหายไป
ไทย
13
การตั้งค่าการแสดงสไลด์
เมื่อคุณต้องการเริ่มการแสดงสไลด์ ให้กด
(หน้า
หลัก) และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้แล้ว
นั้นกด OK
• [หยุดชั่วคราว/เล่น]: เริ่มหรือหยุดเล่นสไลด์
• [เล่นซ�้ำ]: ตั้งโหมดการเล่น
• [เล่นสุ่ม]: เล่นสไลด์ตามล�ำดับหรือแบบสุ่ม
• [ระยะเวลา]: ตั้งระยะเวลาในการแสดงสไลด์
• [เอฟเฟกต์]: ตั้งเอฟเฟกต์พเิ ศษที่จะแสดงใน
ระหว่างการเปลี่ยนภาพ
• [แสดงข้อมูล]: แสดงชื่อภาพ ความละเอียด
ขนาดไฟล์ วันที่ และเวลา
การฟังเพลง
1
2
ในเบราว์เซอร์ USB ให้เลือก [ดนตรี] และกด
OK
เลือกเพลงหรืออัลบั้ม แล้วกด OK เพื่อเริ่มเล่น
การตั้งค่าการเล่นเพลง
ในขณะที่เล่นเพลง ให้กด
(หน้าหลัก) และเลือก
ตัวเลือกในตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ แล้วกด OK
• [หยุดชั่วคราว/เล่น]: เริ่มหรือหยุดเล่นเพลง
• [เล่นซ�้ำ]: ตั้งโหมดการเล่น
• [เล่นสุ่ม]: เล่นเพลงตามล�ำดับหรือแบบสุ่ม
• [แสดงข้อมูล]: แสดงชื่อเพลง ศิลปิน ขนาดไฟล์
และข้อมูลอื่นๆ
• [แสดง/ซ่อนสเปกตรัม]: แสดงหรือซ่อนความถี่
เสียงของเพลง
• [Smart sound]: ตั้งโหมดการเล่นส�ำหรับเสียง
• [เนื้อเพลง]: เลือกว่าจะเปิดหรือปิดเนื้อเพลง
และเลือกรูปแบบการเข้ารหัส (ไม่สามารถเลือก
ได้หากไม่มีเนื้อเพลง)
• [เสียงเท่านั้น]: ปิดจอเพื่อประหยัดพลังงาน (กด
ปุ่มใดๆ เพื่อเปิดจออีกครั้ง)
14
ไทย
การดูวิดีโอ
1
2
3
ในเบราว์เซอร์ USB ให้เลือก [ภาพยนตร์] แล้ว
กด OK
กด OK เพื่อเล่นวิดีโอ
ใช้ปุ่มต่อไปนี้ในการควบคุมภาพยนตร์:
•
หรือ
:เล่นหรือหยุดชั่วคราว
•
:ค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
การดูไฟล์ตัวอักษร
1
2
3
ในเบราว์เซอร์ USB ให้เลือก [ตัวอักษร] แล้ว
กด OK
กด OK เพื่ออ่านไฟล์ตวั อักษร
ใช้ปุ่มต่อไปนี้ในการควบคุมการเล่นไฟล์ตวั
อักษร:
•
หรือ : เล่นหรือหยุดชั่วคราว
•
: ค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ
การตั้งค่าการดูไฟล์ตัวอักษร
ในขณะที่เล่นไฟล์ตัวอักษร ให้กด
(หน้าหลัก)
และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้แล้ว
คลิก OK
• [หยุดชั่วคราว/เล่น]: เริ่มหรือหยุดเล่นไฟล์
ข้อความ
• [เล่นซ�้ำ]: เลือกโหมดการแสดงผล
• [เล่นสุ่ม]: เล่นไฟล์ตวั อักษรตามล�ำดับหรือแบบ
สุ่ม
• [แสดงข้อมูล]: แสดงชื่อและขนาดของไฟล์ตวั
อักษร
ไทย
การถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
หมายเหตุ
• เพื่อเป็นการเลี่ยงไม่ให้อปุ กรณ์เก็บข้อมูล USB เกิดความเสียหาย
กรุณาท�ำตามขั้นตอนด้านล่าง
1
2
ปิดเบราว์เซอร์ USB โดยท�ำตามขั้นตอนต่อไป
นี้ในเมนู
รอประมาณห้านาทีก่อนที่จะถอดอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูล USB ออก
การอัพเดทซอฟต์แวร์ของ TV
Philips มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ
เราจึงขอแนะน�ำให้คุณอัพเดทซอฟต์แวร์ของ TV
เมื่อมีอัพเดทพร้อมให้ใช้งาน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์
www.philips.com/support เพื่อดูว่ามีอัพเดตหรือไม่
การเรียกคืนการตั้งค่าจาก
โรงงาน
คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าภาพและเสียงเริ่มต้น
ส�ำหรับ TV ของคุณ ส่วนช่องที่บันทึกไว้จะไม่มก
ี าร
เปลี่ยนแปลง
1
2
3
กด
กด
ADJUST
เลือก [ตั้งค่า] > [รีเซ็ต]
เลือก [ค่าเริ่มต้น] แล้วกด OK ถ้าคุณต้องการ
ยกเลิก ให้เลือก [ยกเลิก] และกด OK
ไทย
15
6 การตั้งช่อง
ในบทนี้จะอธิบายวิธีการตั้งช่องใหม่และการค้นหา
สัญญาณของช่อง
การตั้งช่องอัตโนมัติ
ค้นหาและบันทึกช่องแบบอัตโนมัติ
1
2
3
กด
ADJUST
กด
เลือก [TV] > [ช่อง] > [สแกนช่อง]
กด OK
»» TV จะเริ่มท�ำการค้นหาช่องโดยอัตโนมัติ
การอัพเดตช่อง
1
2
3
กด
กด
เลือก [TV] > [ช่อง] > [อัพเดทสแกน]
กด OK
»» TV จะเริ่มท�ำการอัพเดทช่อง
คุณสามารถค้นหาและบันทึกช่อง TV อนาล็อกเอง
การค้นหาและบันทึกช่อง TV ใหม่
16
กด
ADJUST
กด
เลือก [TV] > [ช่อง] > [ค้นหาช่องสัญญาณอนาล็อก]
»» เมนู [ค้นหาช่องสัญญาณอนาล็อก] จะ
ปรากฏขึ้น
ไทย
4
5
เลือก [เริ่มค้นหาความถี่/สิ้นสุดค้นหาความถี่
(MHz)] และใช้ปุ่มลูกศรเพื่อใส่ตัวเลขความถี่
ของช่องสามหลัก
เลือก [เริ่มค้นหา] และกด OK.
กด
(หน้าหลัก) ออก
การข้ามช่อง
1
2
3
4
5
ADJUST
การตั้งช่องเอง
1
2
3
กด
ADJUST
กด
เลือก [TV] > [ช่อง] > [แก้ไข
ช่อง]
» เมนู [แก้ไขช่อง] จะปรากฏขึ้น
กด
เลือกช่องที่คุณต้องการข้ามและกด
OK เลือก [ข้าม] แล้วกด
เพื่อท�ำการ
แก้ไข
หากคุณต้องการยืนยัน กรุณาเลือก [บันทึก]
และกด OK
คุณสามารถข้ามช่องอื่นๆ เพิ่มอีกได้โดยท�ำขั้น
ตอนข้างต้นซ�้ำ กด OK เพื่อเริ่มค้นหาช่อง
เคล็ดลับ
• ใช้ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังช่องที่ถูกข้าม
• ถ้าคุณต้องการดูช่องดังกล่าว โปรดท�ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ซ�ำ้ แล้ว
กด OK ยกเลิกการเลือกช่องเหล่านั้น
การสลับช่อง
1
2
3
4
กด
ADJUST
กด
เลือก [TV] > [ช่อง] > [แก้ไข
ช่อง]
»» เมนู [แก้ไขช่อง] จะปรากฏขึ้น
กด
สีแดง
เลือกช่องที่คุณต้องการสลับแล้วกดปุ่ม
กด
เลือกช่องที่คุณต้องการสลับแล้วกดปุ่ม
สีแดงเพื่อยืนยัน
ไทย
การเปลี่ยนชื่อช่อง
คุณสามารถเปลี่ยนชื่อช่อง การเลือกช่องจะแสดงชื่อ
ของช่องขึ้นมา
1
2
3
4
5
6
กด
ADJUST
กด
เลือก[TV] > [ช่อง] > [แก้ไข
ช่อง]
»» เมนู [แก้ไขช่อง] จะปรากฏขึ้น.
กด
เลือกช่องที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อแล้ว
กดปุ่ม OK
กด
เลือกชื่อของช่องแล้วกดปุ่ม OK เพื่อ
เข้าสู่หน้าจอส�ำหรับแก้ไข
กด
พิมพ์ชื่อใหม่
เลือก [ยืนยัน] ตามด้วย OK เพื่อเปลี่ยนชื่อช่อง
เคล็ดลับ
• ชื่อช่องมีความยากได้สูงสุด 6 ตัวอักษร
ไทย
17
7 การเชื่อมต่อของ
TV
ในบทนี้จะอธิบายวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอินเต
อร์เฟซต่างๆ
หมายเหตุ
• คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อหลายชนิดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เข้ากับ TV
การเชื่อมต่อด้านหลัง
VGA
a HDMI
อินพุตภาพและเสียงจากเครื่องเล่น Blu-ray และ
อุปกรณ์ความละเอียดสูงอื่นๆ
AUDIO L/R
การเชื่อมต่อด้านข้าง
a อินพุต AV
b อินพุต PC (VGA และเสียง)

18
AV
ไทย

c หูฟัง q
เอาต์พุตเสียงแบบสเตอริโอส�ำหรับหูฟัง
ไทย
b อินพุตสัญญาณ Component
อินพุตภาพและเสียงจากเครื่องเล่น DVD เครื่อง
เล่นเกม และอุปกรณ์อนาล็อกหรือดิจิตอลอื่นๆ
หมายเหตุ
• ล�ำโพงของ TV จะปิดเสียงอัตโนมัติเมื่อเสียบหูฟัง
d เสาอากาศ/เคเบิล TV
อินพุตจากเสาอากาศ เคเบิล หรือสัญญาณ
ดาวเทียม

Antenna/cableTV
e USB
อินพุตข้อมูลจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
USB
PC
Y
Pb
Pr
AUDIO L/R
ไทย
19
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
AUDIO L/R
ก่อนจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กบ
ั TV:
• ตั้งอัตราการรีเฟรชหน้าจอของคอมพิวเตอร์เป็น
60Hz
• เลือกความละเอียดที่สนับสนุนบนคอมพิวเตอร์
เชื่อต่อคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่ออย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้:
หมายเหตุ
• ต้องใช้สายส�ำหรับสัญญาณเสียงแยกต่างหากเมื่อเชื่อมต่อด้วย
DVI หรือ VGA
•
สาย HDMI
•
สาย VGA

AUDIO L/R
•
สาย DVI-HDMI

AUDIO L/R
•
สาย HDMI และอะแดปเตอร์ HDMI-DVI

20
ไทย
ใช้งานอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กบ
ั Philips EasyLink
HDMI-CEC อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการควบคุมและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด อุปกรณ์ท่เี ข้ากันได้กับ HDMI-CEC ซึ่งเชื่อมต่อกัน
ด้วยการเชื่อมต่อ HDMI จะสามารถควบคุมได้จาก
รีโมทคอนโทรลของ TV
หากคุณต้องการเปิดใช้งาน Philips EasyLink คุณต้อง:
• เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ HDMI-CEC
ตั้งแต่สองอุปกรณ์ขึ้นไปเข้าด้วยกันโดยใช้การ
เชื่อมต่อ HDMI
• ยืนยันว่าอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กบ
ั HDMI-CEC
แต่ละอุปกรณ์ท�ำงานเป็นปกติ
• สลับไปใช้ EasyLink
วิธีใช้การเล่นด่วน
1
หลังจากที่เปิด EasyLink แล้ว ให้กดปุ่มเล่นบน
อุปกรณ์
»» TV จะสลับไปยังแหล่งสัญญาณที่ถูกต้อง
โดยอัตโนมัติ
ไทย
การใช้ Philips EasyLink
วิธีใช้การสแตนด์บายด่วน
1
กด (Standby — On) บนรีโมทคอนโทรล
»» TV และอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่
ทั้งหมดจะสลับไปเป็นโหมดสแตนด์บายโดย
อัตโนมัติ
หมายเหตุ
• อุปกรณ์ท่เี ข้ากันได้กับ EasyLink ต้องเปิดอยู่และถูกเลือกเป็น
แหล่งสัญญาณ
• Philips ไม่รบั ประกันว่าอุปกรณ์ HDMI CEC ทุกอุปกรณ์จะ
ท�ำงานร่วมกันได้สมบูรณ์ 100%
การเปิดหรือปิด EasyLink
เมื่ออุปกรณ์ท่เี ข้ากันได้กับ HDMI-CEC ถูกเปิดใช้
งาน TV จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและสลับไปยังแหล่ง
สัญญาณที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
• หากคุณไม่ต้องการใช้ Philips EasyLink กรุณาอย่าเปิดฟังก์ชนั นี้
1
2
3
กด
กด
ADJUST
เลือก [EasyLink]
เลือก [ปิด] หรือ [เปิด] แล้วกด OK
ไทย
21
8 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ส�ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
โปรดไปที่ www.philips.com/support
ความละเอียดในการแสดงผล
รูปแบบคอมพิวเตอร์
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz
(ไม่สนับสนุนทีวี 32 นิ้ว)
รูปแบบภาพ
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 50Hz, 60Hz.
มัลติมีเดีย
•
•
22
อุปกรณ์จด
ั เก็บที่รองรับ: USB (รองรับเฉพาะ
อุปกรณ์จด
ั เก็บ USB FAT หรือ FAT 32)
รูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่ใช้ร่วมกันได้:
• ภาพ: JPEG
• เสียง: MP3
• วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4 , H.264
• เอกสาร: TXT
ไทย
ก�ำลังเสียง
•
•
•
32PHA4509: 5W x 2
40PFA4509: 10W x 2
50PFA4509: 10W x 2
ความละเอียดในตัว
•
•
•
32PHA4509: 1366 x 768
40PFA4509: 1920 x 1080
50PFA4509: 1920 x 1080
การปรับสัญญาณ / การรับ
สัญญาณ / การส่งสัญญาณ
•
•
•
ช่องต่อสัญญาณสายอากาศ: 75ohm coaxial
(IEC75)
ระบบทีวี: NTSC, SECAM, PAL
การเล่นวิดีโอ: NTSC, SECAM, PAL
รีโมทคอนโทรล
•
แบตเตอรี่: AAA 2 ก้อน (แบบ R03)
เพาเวอร์ซพ
ั พลาย
•
•
•
•
ไฟฟ้าที่ใช้: 110-240V, 50-60Hz
ไฟสแตนด์บาย: ≤ 0.5 W
อุณหภูมิแวดล้อม: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
พลังงานที่ใช้:
32PHA4509: 60W
40PFA4509: 80W
50PFA4509: 100W
ไทย
การยึดทีวท
ี ี่สนับสนุน
ในการยึดทีวี โปรดสั่งซื้อตัวยึดทีวีของ Philips หรือตัวยึดทีวี
ตามมาตรฐาน VESA เพื่อป้องกันไม่ให้สายเคเบิลและช่อง
เสียบได้รบ
ั ความเสียหาย ควรให้ด้านหลังของทีวีห่างกับ
ผนังอย่างน้อย 2.2 นิ้ว หรือ 5.5 ซม.
ค�ำเตือน
• โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับตัวยึดทีวี TP
Vision Europe B.V. ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้
รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึดทีวไี ม่ถูกต้อง
ระยะห่าง
หมายเลขรุ่น ระหว่างพิกเซล สกรูยึดที่ใช้
ที่ใช้ (มม.)
32PHA4509
100 x 100
40PFA4509
200 x 200
50PFA4509
400 x 200
4 x M4
(ความยาวที่แนะน�ำ:
15 มม.)
4 x M4
(ความยาวที่แนะน�ำ:
16 มม.)
4 x M6
(ความยาวที่แนะน�ำ:
22 มม.)
ไทย
23
9 การแก้ไขปัญหา
ปัญหาเกี่ยวกับช่องทีวี
ส่วนนี้จะกล่าวถึงปัญหาทั่วไปที่มักเกิดขึ้นรวมถึงวิธีการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ช่องที่ต้งั ไว้ล่วงหน้าไม่ปรากฏในรายชื่อช่อง:
•• ตรวจดูว่าได้เลือกรายชื่อช่องที่ถูกต้องไว้หรือไม่
ปัญหาทั่วไป
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
เปิดทีวแ
ี ล้วแต่ทีวีไม่ท�ำงาน:
•• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ รอหนึ่งนาทีแล้วจึง
ต่อกลับเข้าที่เดิม
•• ตรวจสอบสายไฟว่าเสียบแน่นดีแล้วหรือไม่
รีโมทคอนโทรลท�ำงานผิดปกติ:
•• ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลถูก
ต้องตามขั้ว +/- ของรีโมทคอนโทรลหรือไม่
•• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล หาก
แบตเตอรี่อ่อนหรือหมด
•• ท�ำความสะอาดเลนส์ของตัวรับส่งสัญญาณของ
ทีวีและรีโมทคอนโทรล
ไฟแสตนด์บายสีแดงที่ทีวีกะพริบ:
•• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ รอให้ทวี ีเย็นลง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายไฟกลับเข้าที่เดิม หากไฟ
ยังกะพริบอยู่ ให้ติดต่อ Philips Customer Care
Centre
คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคทีวี
•• ป้อน '3448'
เมนูของทีวีแสดงภาษาไม่ถูกต้อง
•• เปลี่ยนเมนูทีวีเป็นภาษาที่คุณต้องการ
เมื่อเปิด/ปิดหรือไปที่โหมดสแตนด์บายของทีวี
คุณได้ยินเสียงจากโครงเครื่องทีว:ี
•• ไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการใดๆ เสียงดังกล่าว เป็น
เสียงปกติของการขยายหรือหดตัวของทีวี เมื่อ
เย็นตัวลงและร้อนขึ้น ซึ่งไม่มผ
ี ลกระทบใดๆ ต่อ
ประสิทธิภาพการท�ำงานของทีวี
เปิดทีวี แต่ไม่มภ
ี าพ:
•• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศ
เข้ากับทีวถ
ี ูกต้องหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ท่ถ
ี ูกต้องไว้เป็นแหล่ง
สัญญาณของทีวี
มีเสียงแต่ไม่มภ
ี าพ:
•• ตรวจสอบว่าได้ต้งั ค่าภาพถูกต้องหรือไม่
สัญญาณภาพของทีวีที่ได้รับจากเสาอากาศไม่ด:ี
•• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศ
เข้ากับทีวถ
ี ูกต้องหรือไม่
•• ล�ำโพง อุปกรณ์เสียงที่ไม่ต่อสายดิน ไฟนีออน
อาคารสูง และวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ จะมีผลต่อ
คุณภาพการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ลอง
ปรับคุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทาง
เสาอากาศ หรือย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่ห่าง
จากทีวี
•• หากสัญญาณภาพที่ได้รับจากช่องใดช่องหนึ่งไม่
ชัด โปรดลองปรับจูนช่องนั้นแบบละเอียด
สัญญาณภาพที่ได้รับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
ไม่ดี:
•• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์น้น
ั ๆ ถูกต้องหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าได้ต้งั ค่าภาพถูกต้องหรือไม่
ทีวีไม่บน
ั ทึกค่าของภาพที่ต้งั ไว้:
•• ตรวจดูว่าต�ำแหน่งทีวีต้งั ไว้เป็นการตั้งค่าที่บ้าน
โหมดนี้ให้ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนและบันทึก
การตั้งค่า
ภาพที่แสดงไม่เต็มจอ และมีขนาดใหญ่หรือเล็ก
เกินไป:
•• ลองใช้รป
ู แบบภาพอย่างอื่น
ต�ำแหน่งภาพไม่ถก
ู ต้อง:
•• สัญญาณภาพจากอุปกรณ์บางอย่างอาจไม่พอดี
กับหน้าจอ โปรดตรวจดูเอาต์พุตสัญญาณของ
อุปกรณ์
24
ไทย
มีภาพ แต่คณ
ุ ภาพของเสียงไม่ด:ี
หมายเหตุ
• หากไม่พบสัญญาณเสียง ทีวีจะปิดเอาต์พตุ เสียงโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
ไม่ได้หมายถึงการท�ำงานที่ผิดปกติ
•• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายทุกอย่างถูกต้องหรือไม่
•• ตรวจดูว่าไม่ได้ต้งั ระดับเสียงไว้ท่ี 0
•• ตรวจดูว่าไม่ได้ปิดเสียงไว้
•• ตรวจสอบว่าได้ต้งั ค่าเสียงถูกต้องหรือไม่
มีภาพ แต่ล�ำโพงมีเสียงออกเพียงด้านเดียว:
•• ตรวจดูว่าสมดุลเสียงตั้งเป็นตรงกลาง
ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ HDMI
พบปัญหากับอุปกรณ์ HDMI:
••
••
••
••
โปรดทราบว่าการรองรับ HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) นั้น
จะดีเลย์เวลาที่ทีวีจะแสดงผลจากอุปกรณ์ HDMI
หากทีวีไม่รู้จักอุปกรณ์ HDMI และไม่มภ
ี าพ
ปรากฏ โปรดลองสลับแหล่งสัญญาณไปยัง
อุปกรณ์อ่น
ื และกลับมาที่เดิมอีกครั้ง
หากเสียงผิดเพี้ยนเป็นพักๆ โปรดตรวจดูว่าการตั้ง
ค่าเอาต์พุตจากอุปกรณ์ HDMI นั้นถูกต้อง
หากคุณใช้อะแดปเตอร์หรือสาย HDMI เป็น
DVI โปรดตรวจดูว่าสายสัญญาณเสียงที่มาพร้อม
ผลิตภัณฑ์ได้ต่ออยู่กับช่อง AUDIO (มินิแจ็ค
เท่านั้น)
ปัญหาในการเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์
ไทย
ปัญหาเกี่ยวกับเสียง
คอมพิวเตอร์แสดงผลบนทีวีไม่คงที่:
•• ตรวจสอบว่า PC ของคุณใช้ความละเอียด และ
อัตราการรีเฟรชที่รองรับ
•• ตั้งรูปแบบภาพทีวเี ป็นไม่มีสเกล
ติดต่อเรา
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงที่ส่วน
FAQ ส�ำหรับรุ่นนี้ที่ www.philips.com/support
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อก
ี ให้ตด
ิ ต่อ Philips
Customer Service Centre ในประเทศของคุณ
ค�ำเตือน
• อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวเอง เนื่องจากอาจท�ำให้ได้รับบาด
เจ็บรุนแรง หรือท�ำให้ทีวีของคุณเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซม
ได้ หรือท�ำให้การประกันเป็นโมฆะ
หมายเหตุ
• โปรดจดรุ่นและหมายเลขซีเรียลของทีวีไว้ก่อนที่คุณจะติดต่อศูนย์
บริการลูกค้าของ Philips หมายเลขเหล่านี้พิมพ์ไว้ท่ด
ี ้านหลัง/ด้าน
ล่างของทีวีและบนบรรจุภัณฑ์
ไทย
25
ระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
โลโก้น้ีท่อ
ี ยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ระบุว่าระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมคือ 10 ปี
ช่วงเวลาที่ใช้โดยมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า หมายถึงระยะเวลาระหว่างที่สารพิษหรือสารที่มี
อันตราย หรือองค์ประกอบที่บรรจุอยู่ภายในผลิตภัณฑ์จะไม่รั่วออกมา หรือไม่เสียหายอย่างฉับพลัน และผู้ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะไม่ท�ำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงใดๆ หรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ระหว่างระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โปรดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้
ระยะเวลาการใช้งานที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง: แบตเตอรี่
ข้อก�ำหนดที่แนะน�ำของระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการรีไซเคิล ส�ำหรับอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้ว
เพื่อดูแลและปกป้องโลกให้ดยี ่งิ ขึ้น โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศเกี่ยวกับการจัดการการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้ว เมื่อผู้ใช้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้อก
ี ต่อไป หรือเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
แล้ว
26
ไทย
©2014TPVisionEuropeB.V.
สงวนลิขสิทธิ์
หมายเลขล�าดับเอกสาร:
Philipsและโล่ สัญลักษณ์ Philipsเป็ นเครื่องหมายการค้ าจดทะเบียนของKoninklijkePhilipsN.V.ซึ่งใช้ งานภาย
ใต้ ใบอนุญาตจากKoninklijkePhilipsN.V.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising