Philips | 42TA2800/98 | User guide | Philips Widescreen flat TV 42TA2800S/98 คู่มือผู้ใช้

Philips Widescreen flat TV 42TA2800S/98 คู่มือผู้ใช้
ส่งคืนใบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์วน
ั นี้ เพือ
่ รับสิทธิประโยชน์สงู สุดจากการซือ
้
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์รน
ุ่ ทีท
่ า่ นซือ
้ กับ Philips เพือ
่ รับสิทธิประโยชน์ทท
่ี รงคุณค่าตามรายการด้านล่างให้ครบถ้วน อย่าพลาดโอ
กาสกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านทันทีเพือ
่ :
*หลักฐานการซื้อ
*การแจ้งเรื่องความปลอดภัยขอ
งผลิตภัณฑ์
ส่งคืนใบลงทะเบียนที่แนบ เพื่อรับ
ประกันว่าวันที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์จ
เมื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้ว
ะถูกบันทึกลงไฟล์ จึงไม่จำเป็นต้อ ท่านจะได้รับแจ้งโดยตรงจากผู้ผลิต
งใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติมจากท่านอีก
ี ีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ในการขอรับบริการตามใบรับประกัน - ในกรณีท่ม
หรือมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก
*สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อเพื่อรับ
สิทธิประโยชน์ที่ท่านมีสิทธิได้รับให้คร
บถ้วน รวมถึงข้อเสนอพิเศษที่ช่วยประ
หยัดเงินด้วย
สิ่งที่ท่านควรทราบ
สัญลักษณ์ความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นี้
และขอต้อนรับสู่ “ครอบครัว!”
เรียนท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์:
สัญลักษณ์ “สายฟ้า” แสดงว่าวัสดุที่ไม่ได้หุ้มฉ
นวนภายในเครื่องอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช๊อตได้
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้าน โปรดอย่า
ถอดฝาครอบผลิตภัณฑ์ออก
ขอบพระคุณที่ท่านมีความเชื่อมั่นในฟิลิปส์ท่านได้เ
ลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและมีบริการที่ดีที่สุดเท
่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราจะทำทุกอย่างเท่าที่กำลังจะ
อำนวย เพื่อให้ท่านมีความสุขกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไป
ในช่วงหลายปีข้างหน้า
สัญลักษณ์ “เครื่องหมายตกใจ” เตือนให้สนใจกั
บคุณสมบัติในคู่มือที่ท่านควรอ่านอย่างละเอียด
เพื่อป้องกันปัญหาในการใช้งาน และดูแลรักษา
คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟไห
ม้หรือไฟฟ้าช๊อต จึงไม่ควรให้อุปกรณ์ชิ้นนี้ตากฝน
หรือได้รับความชื้น และไม่ควรวางวัตถุที่มีน้ำ เช่น
แจกัน ไว้บนเครื่อง
ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไฟฟ้าช๊อต
ควรเสียบปลั๊กไฟให้แน่น
สำหรับการใช้งานของลูกค้า
กรอกหมายเลขเครื่องที่อยู่
ด้านหลังของตัวเครื่องที่ด้านล่างนี้ เก็บรักษา
ข้อมูลนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
หมายเลขรุ่น_______________________
หมายเลขเครื่อง ____________________
ข้อแนะนำเกีย
่ วกับความปลอดภัยทีส
่ ำคัญ
อ่านก่อนใช้เครือ
่ ง
อ่านข้อแนะนำ
เก็บข้อแนะนำเหล่านี้ไว้
ระวังตามคำเตือนที่ให้ไว้ทั้งหมด
ปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้งหมด
อย่าใช้เครื่องในบริเวณที่มีน้ำอยู่ใกล้
ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดเท่านั้น
อย่าวางสิ่งของกีดขวางช่องทางระบายอากาศบนตัวเครื่อง
ติดตั้งตามข้อแนะนำของผู้ผลิต
8. อย่าติดตั้งเครื่องใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น หม้อน้ำ
ตะแกรงทำความร้อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมทั้งเครื่องขยา
ยเสียง) ซึ่งมีความร้อน
9. อย่ามองข้ามวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของปลั๊กไฟแบบ
แยกขั้ว หรือปลั๊กไฟแบบมีสายดิน ปลั๊กไฟแบบแยกขั้วจะมีสอ
งขา ขาใหญ่กับขาเล็ก ปลั๊กไฟแบบมีสายดินจะมีสองขากับขั้ว
สายดินขาด้านใหญ่หรือขั้วที่สามบนปลั๊กไฟมีไว้เพื่อความปล
อดภัยของท่าน เมื่อปลั๊กที่ให้มาไม่สามารถเสียบกับเต้ารับได้
ขอให้ติดต่อช่างไฟเพื่อเปลี่ยนเต้ารับที่ล้าสมัย
ดูแลสายไฟไม่ให้ถูกเหยียบ หรือบีบอัดโดยเฉพาะบริเวณปลั๊ก
10. ไฟ ด้วยการจัดพื้นที่บริเวณเต้ารับ และจุดที่สายไฟออกจากเค
รื่องให้โล่ง
ใช้อุปกรณ์ประกอบ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุว่าใช้ได้เท่านั้น
11. ใช้รถเข็น ที่วาง ขาตั้ง ตัวยึด หรือโต๊ะที่ผู้ผลิตระ
บุว่าใช้ได้ หรือขาย. มาพร้อมเครื่องเท่านั้น เมื่อใช้รถเข็น
ขอให้ระมัดระวังเมื่อ. ทำการเคลื่อนย้ายรถเข็น/เครื่อง
12
ที่ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแล้ว เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจ
ากการเอียงล้ม
ถอดปลั๊กไฟของอุปกรณ์นี้ออกขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
หรือเมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ
13. โปรดให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ซ่อมเครื่องเท่านั้น
เครื่องจำเป็นต้องซ่อมเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น อาทิเช่น
14. สายไฟหรือปลั๊กชำรุด มีน้ำหรือวัตถุหล่นลงไปในเครื่อ
ง เครื่องโดนฝนหรือความชื้น เครื่องไม่ทำงานตามปกติ
หรือทำเครื่องหล่น
ความเสียหายที่จำเป็นต้องส่งซ่อม – ควรส่งเครื่องซ่อมกับ
ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเมื่อ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
15. ก
ข
ค
ง
16.
17.
18.
19.
20.
21.
สายไฟหรือปลั๊กชำรุด
มีวัตถุหล่นหรือน้ำกระเด็นเข้าเครื่อง
เครื่องโดนฝน
เครื่องไม่ทำงานตามปกติ หรือใช้งานได้แต่ไม่เหมือนเดิม
อย่างเห็นได้ชัด
จ
ทำเครื่องหล่นหรือตัวเครื่องเสียหาย
การก้มเงย/ความเสถียร - โทรทัศน์ทุกเครื่องจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศเรื่องความปลอดภัย สำหรับคุณสมบัติใน
การก้มเงยและความเสถียรของตัวเครื่องที่ออกแบบ
•
อย่าทดสอบมาตรฐานการออกแบบ ด้วยการใช้แรงดึงมาด้
านหน้าหรือด้านบน ซึ่งอาจทำให้ตัวเครื่องล้มคว่ำลงมาได้
•
อย่าทำให้ตนเองหรือเด็กๆ เสี่ยงกับอันตราย
ด้วยการวางอุปกรณ์/ของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ไว้ด้าน
บนของตัวเครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวอาจตกลงมาจากตัวเค
รื่อง ทำให้เสียและ/หรือคนบาดเจ็บได้
การติดตั้งบนผนังหรือเพดาน – ควรติดตั้งเครื่องบนผนังหรือเพ
ดานตามคำแนะนำของผู้ผลิตเท่านั้น
สายไฟ – สายอากาศภายนอกควรเดินให้ห่างจากสายไฟ
การต่อสายเดินสำหรับสายอากาศภายนอก – ถ้าต่อสายอ
ากาศภายนอกกับเครื่องรับ ระบบสายอากาศจะต้องเดินสายดิน
เพื่อป้องกันไฟกระชาก หรือไฟฟ้าสถิต
วัตถุและน้ำไหลเข้าเครื่อง – ควรระมัดระวังอย่าให้มีวัตถุใดหล่น
หรือมีน้ำกระเด็นเข้าเครื่องผ่านตามช่องระบายอากาศ
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่ – เพื่อป้องกันปัญห
าแบตเตอรี่รั่ว ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย
หรือเครื่องชำรุดได้:
•
ใส่แบตเตอรี่ทุกก้อนให้ถูกขั้ว โดยหันขั้ว + และ – ให้ตรง
กับเครื่องหมายที่ระบุบนตัวเครื่อง
•
อย่าใช้แบตเตอรี่ผสมกัน (แบตเตอรี่เก่ากับใหม่ หรือชนิด
คาร์บอนร่วมกับอัลคาไลน์ เป็นต้น)
•
ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานๆ
ข้อควรระวัง
ข้อควรระวังเกีย
่ วกับความปลอดภัยเพิม
่ เติม
• ตรวจว่าขันสกรูยด
ึ ทีว่ างทีวี LCD กับตัวเครือ
่ งแน่นดีแล้ว หากขันสกรูไม่แน่นอาจทำให้เครือ
่ งมีอน
ั ตรายได้
• ถ้าติดตัง้ ทีวี LCD บนผนัง ควรให้ชา่ งทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญเป็นผูด
้ ำเนินการติดตัง้ การติดตัง้ ทีไ่ ม่เหมาะสมหรือไ
ม่ถก
ู อ
้ งอาจทำให้เครือ
่ งมีอน
ั ตรายได้
• ปลดปลัก
๊ ไฟออกเมือ
่ :
— เช็ดทำความสะอาดหน้าจอทีวี อย่าใช้นำ้ ยาทำความสะอาดทีม
่ ส
ี ารกัดกร่อน
— มีพายุฝนฟ้าคะนอง
— ทิง้ เครือ
่ งไว้โดยไม่มผ
ี ด
ู้ แ
ู ลเป็นระยะเวลานานๆ
• อย่าสับเปลีย
่ นหรือโยกย้ายทีวี LCD ไปมาขณะเปิดเครือ
่ งอยู่
• อย่าใช้วต
ั ถุแหลมหรือแข็งแตะ ดัน หรือขัดถูบริเวณผิวหน้าของจอ LCD
• เมือ
่ มีฝน
ุ่ เกาะบริเวณผิวของหน้าจอ LCD ให้ใช้ผา้ ซับน้ำหรือวัสดุนม
ุ่ ๆ อย่างหนังชามัวร์เช็ดทำความสะอาดอย่างเ
บามือ อย่าใช้สารแอซิโทน โทลูอน
ี หรือแอลกอฮอล์ เช็ดทำความสะอาดบริเวณผิวของหน้าจอ
สารเคมีเหล่านีจ
้ ะทำให้ผวิ ของหน้าจดเสียหาย
• เช็ดน้ำหรือน้ำลายออกทันที เพราะอาจทำให้หน้าจอ LCD เสียรูปและสีซด
ี จางได้ หากปล่อยทิง้ ไว้
• ระวังเรือ
่ งการกลัน
่ ตัวเป็นหยดน้ำเมือ
่ เกิดอุณหภูมเิ ปลีย
่ นแปลง การกลัน
่ ตัวเป็นหยดน้ำอาจทำให้หน้าจอ LCD หรือ
ชิน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ หลังจากน้ำกลัน
่ ตัวเป็นหยดแล้ว จะมีจด
ุ หรือคราบติดค้างอยูบ
่ นหน้าจอ LCD
การวางตำแหน่งทีวี LCD
• วางทีวี LCD บนฐานหรือทีต
่ ง้ั ทีม
่ น
่ั คงแข็งแรง ดูให้แน่ใจว่าทีต
่ ง้ั แข็งแรงพอทีจ
่ ะรับน้ำหนักของทีวี LCD ได้
• พยายามเหลือทีว่ า่ งโดยรอบแต่ละข้างของทีวี LCD ไว้อย่างน้อย 6 นิว้ สำหรับระบายความร้อน
• อย่างวางทีวี LCD ไว้ใกล้กบ
ั หม้อน้ำหรือแหล่งความร้อนอืน
่ ๆ
• อย่าวางทีวี LCD ไว้ในบริเวณทีอ
่ าจโดนฝนหรือได้รบ
ั ความชืน
้ มากจนเกินไป
ขัน
้ ตอนการีไซเคิล/การกำจัดทิง้ เมือ
่ สิน
้ สุดอายุการใช้งาน
• เพือ
่ ช่วยลดอันตรายทีม
่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล้อม แบตเตอรีท
่ ใ่ี ส่มากับทีวี LCD จึงไม่มส
ี ารปรอท หรือสารนิเคิลแคดเมีย
่ ม
ถ้าทำได้หากจะทิง้ แบตเตอรี่ ให้ใช้วธ
ิ รี ไี ซเคิลทีใ่ ช้อยูใ่ นพืน
้ ทีข
่ องท่าน
• ทีวี LCD ใช้วส
ั ดุทส
่ี ามารถนำมารีไซเคิลได้ เพือ
่ ช่วยลดปริมาณของเสียทีท
่ ง้ิ ลงในสิง่ แวดล้อม โปรดตรวจสอบว่าใน
เขตของท่านมีบริษท
ั ใดรับซือ
้ โทรทัศน์ใช้แล้ว เพือ
่ นำมาแยกชิน
้ ส่วนทีส
่ ามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือติดต่อ
ตัวแทนจำหน่ายเพือ
่ ขอข้อแนะนำในการรีไซเคิลทีวี
• โปรดทิง้ กล่องและวัสดุในกล่องผ่านระบบกำจัดของเสียทีถ
่ ก
ู วิธใี นเขตพืน
้ ทีข
่ องท่าน
สารบัญ
คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษของทีวี LCD เครือ
่ งใหม่ของท่านมี
ดังนี้
ขัว
้ รับสัญญาณเสียง/ภาพ: ใช้เพือ
่ เชือ
่ มต่ออุปกร
ณ์อน
่ื กับทีวี LCD อย่างรวดเร็ว
การตัง
้ ช่องอัตโนมัติ (ตัง้ ช่องอัตโนมัต)ิ : ตัง้ ช่องรา
ยการทีม
่ อ
ี ย่างรวดเร็วและง่าย
เมนูบนหน้าจอ: ข้อความทีม
่ ป
ี ระโยชน์ (เป็นภาษา
อังกฤษหรือจีนแบบง่าย) สำหรับตัง้ ค่าปุม
่ ควบคุมทีวี
รีโมทคอนโทรล: ใช้คณ
ุ สมบัตต
ิ า่ งๆ ของทีวี LCD
เวลาปิด: ปิดทีวี LCD ภายในเวลาทีร่ ะบุ (0-180
นาทีจากเวลาปัจจุบน
ั )
ล็อคกันเปิด: ช่วยป้องกันการดูรายการทีวบ
ี างช่อง
ถ้าท่านไม่ตอ
้ งให้ลก
ู ๆ ดูรายการทีไ่ ม่เหมาะสม
ความสามารถของช่องทีวท
ี แ
่ี พร่ภาพปกติ (VHF/
UHF) หรือช่องเคเบิลทีวี
ความสามารถด้านเสียงสเตอริโอ: ประกอ
บด้วยเครือ
่ งขยายเสียงทีต
่ ด
ิ ตัง้ อยูใ่ นตัวเครือ
่ ง
และระบบลำโพงคู่ ช่วยให้รบ
ั ชมรายการทีวท
ี แ
่ี พร่ภา
พเป็นเสียงสเตอริโอได้
เสียงแหลม เสียงทุม
้ และเสียงซ้ายขวา:
เพิม
่ พลังให้เสียงของทีวี LCD
การดูแลรักษาหน้าจอดูข้อแนะนำได้ในหน้า 27
สิ้นสุดข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุการใช้งาน
– การรีไซเคิล
ฟิลิปส์ใส่ใจกับการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแ
วดล้อม ทีวีเครื่องใหม่ของท่านมีวัสดุหลายชิ้น
ที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ได้
เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษสามารถแยกชิ้นส่วน และนำอุปกรณ์ชุดนี้ไปรี
ไซเคิลได้ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนวัสดุที่ต้องกำจัดทิ้งใ
ห้น้อยลง โปรดกำจัดอุปกรณ์ชุดนี้ทิ้งตามข้อกำหน
ดของรัฐและท้องถิ่น
ขอต้อนรับ/การลงทะเบียนทีวีของท่าน . . . . . . . . . . . 1
ข้อแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ . . . . . . . .
2
ข้อควรระวัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
สารบัญ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
การเตรียมเครื่อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
การติดตั้งบนผนัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
การใช้รีโมทคอนโทรล . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ปุ่มต่างๆ ที่ด้านข้างของทีว . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
การใช้เมนู . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
วิธเี ลือ
่ นเมนูตง้ั ค่า
9
บทนำ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
เมนูของทีวี . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
การตั้งช่อง
10
เลือกภาษาของเมนู
10
ตัง้ ช่องทีวี
10
ตัง้ ช่องธรรมดา ช่องหมายเลข ปรับละเอียด บันทึก
11
ตัง้ ค่าช่อง แก้ไขช่อง เปลีย
่ นช่อง
12
แก้ไขชือ
่ เลือกช่องเพิม
่
12
ตัง้ ค่าตามโรงงาน
13
เมนูคุณสมบัติ
14
เมนูภาพ
16
เมนูเสียง
18
บันทึกด้วยเครื่องบันทึกของท่าน . . . . . . . . . . . . . . .
19
บันทึกรายการทีวี
19
เมนู PC . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
เมนูภาพ
22
เมนูเสียง
23
เมนูคุณสมบัติ
23
ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น. . . . . . .. . . .
24
อภิธานศัพท . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
การดูแลรักษาและการทำความสะอาด. . . . . . . . . . . . . . 26
ข้อมูลจำเพาะ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
การเตรียมเครือ
่ ง
1
อย่าเสียบปลั๊กไฟกับผนังจนกว่าจะเชื่อมต่อทุกอย่างเรีย
บร้อย
วางทีวีบนพื้นผิวที่มั่นคงแข็งแรง
เพื่อให้ทีวีสามารถระบายความร้อนได้ดี ควรเว้นที่ว่างโดยรอ
บไว้อย่างน้อย 4 ถึง 6 นิ้ว อย่าวางทีวีไว้บนพรม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยขึ้น จึงไม่ควรวางเครื่องไ
ว้ในบริเวณที่อยู่ใกล้กับเปลวไฟ เช่น เทียนที่จุดทิ้งไว้ เป็นต้น
วางเครื่องให้ห่างจากความร้อน แสงแดด รวมถึงฝนและน้ำด้วย
เครื่องจะต้องอยู่ห่างจากน้ำที่อาจหกหรือกระเด็นใส่ได้
การติดตั้งทีวีบนผนัง
ทีวีเครื่องนี้ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน VESA
สำหรับการิดตั้งบนผนัง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะใน
หน้า 27
ข้อควรระวัง: การติดตั้งทีวีต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ
จึงควรให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการให้เท่านั้น
ท่านไม่ควรพยายามทำด้วยตนเอง ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบต่อกา
รติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หรือการติดตั้งที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บได้
ดูให้แน่ใจว่าได้ยึดติดกับผนังแน่นพอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตร
ฐานด้านความปลอดภัย
ANTENNA
2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม ดูเรื่องฝาครอบและการเชื่อมต่อ
3 ดูแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่ถูกต้องที่ด้านล่างของเครื่อง
CABLE
CABLE OR ANTENNA
75
(ฉลากระบุรุ่น)
เสียบปลั๊กไฟ
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน ถ้าแรงดันไฟฟ้าในบ้านแตกต่างจา
กที่ระบุไว้ในทีวี ห้ามวางทีวีทับสายไฟ (AC) การวางทีวีทีบสายไฟอาจ
ก่อให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อตได้
4 รีโมทคอนโทรล:
ใส่แบตเตอรี่ AAA สองก้อนที่ให้มาพร้อมเครื่อง
แบตเตอรี่ที่ให้มาไม่มีส่วนประกอบของโลหะหนัก
อย่างปรอทและแคดเมี่ยม โปรดสอบถามและปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น เมื่อต้องกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดแล้วทิ้ง
เปิดทีว:ี
กดปุ่มเปิดเครื่อง ที่ด้านซ้ายของทีวี ไฟสัญญาณ
ที่ด้านหน้าของทีวีจะติดสว่าง
กดปุ่ม POWER ที่รีโมทคอนโทรล
ANTENNA
CABLE
HDMI 1
IN
OUTPUT
/OUT
(TO TV)
H DM I 2
CABLE OR ANTENNA
75
2
3
การใช้รโี มทคอนโทรล
หมายเหตุ: ปุ่มส่วนใหญ่เมื่อกดหนึ่งครั้งจะเป็นการเปิดใช้ฟังก์ชั่นตามที่กำหนดไว้ การกดครั้งที่สองจะเป็นการปิดใช้ง
าน
หากปุ่มใดมีหลายตัวเลือก จะมีรายการแสดงบนหน้าจอ กดซ้ำๆ เพื่อเลือกรายการถัดไป รายการตัวเลือกนี้จะปิดเองโ
ดยอัตโนมัติหลังจากหกวินาที หรือหลังจากกด OK เพื่อปิดรายการตัวเลือก
ปุ่ม POWER
กดเพื่อเปิดหรือปิดทีวี LCD
ปุ่มปิดเครื่อง
กดเพื่อตั้งทีวี LCD ให้ปิดเองตามเวลาที่กำห
นด
ปุ่มรูปแบบภาพ
กดปุ่ม FORMAT ซ้ำๆ เพื่อเปลี่ยนขนาดหน้าจอได้
หกรูปแบบ:
ขยายพิเศษ 4:3 ขยาย 14:9 ขยาย 16:9
ขยายคำบรรยาย หรือจอกว้าง
ปุ่มตั้งค่าเสียง
กดซ้ำๆ เพื่อเลือกตั้งค่าได้ 5
รายการตามที่ปรับ เสียงสนทนา เสียงดนตรี
เสียงภาพยนตร์ หรือบันเทิง
ปุ่ม I-II / โหมดเสียง
กดซ้ำๆ เพื่อเลือก โมโน สเตอริโอ ภาษา I ภาษา
II ไนแคมโมโน ไนแคมสเตอริโอ ไนแคมภาษา I
ไนแคมภาษา II
ปุ่มตั้งค่าภาพ
กดซ้ำๆ เพื่อเลือกตั้งค่าภาพเป็น ตามที่ปรับ
ปรับภาพคมชัด ปรับภาพธรรมชาติ
ปรับภาพนุ่มนวล หรือบันเทิง
ปุ่มเสียงรอบทิศทาง
เพิ่มความลึกและมิติให้เสียงทีวี
เลือกจากเปิดเสียงรอบทิศทาง
หรือปิดเสียงรอบทิศทาง
เมนู
กดเมนูเพื่อเปิด/ปิดเมนูบนหน้าจอ
VOL +/กด + หรือ - เพื่อปรับความดัง
ปุ่ม A/CH
กดเพื่อไปยังช่องที่เลือกก่อนหน้า
ปุ่มปิดเสียง
กดเพื่อปิดหรือเปิดเสียงทีวี LCD จะมีข้อความ
“ปิดเสียง” แสดงบนหน้าจอ เมื่อปิดเสียง
ปุ่มข้อมูล
กดเพื่อดูหมายเลขช่องปัจจุบันบนหน้าจอทีวี
P +/กดเพื่อปรับช่องขึ้นหรือลง
ปุ่มตัวเลข
กดปุ่มตัวเลขเพื่อไปยังช่องทีวีนั้นโดยตร
ง สำหรับช่องที่มี 2 หลัก ให้ใส่หลักที่ 2
หลังจากกดหลักที่ 1 แล้ว
ปุ่ม AV
กดเพื่อเลือกสัญญาณภาพเข้าเครื่อง: TV, HDMI
, CVI 1, CVI 2, AV, Side AV, และ PC
รูปแบบ
กดปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการรูปแบบการแสดงผลที่มี
รูปแบบการแสดงผลที่มีให้เลือกนั้นจะถูกกำหนดโดยชนิดของสัญญาณ
ที่ท่านรับอยู่
เลือกรูปแบบการแสดงผลที่ต้องการ โดยกดปุ่ม FORMAT ซ้ำๆ:
สำหรับรุ่น 37TA2800/42TA2800
ขยายพิเศษ 4:3 ขยาย 14:9 ขยาย 16:9 ขยายคำบรรยาย
และจอกว้าง
ขยายพิเศษ, ขยาย 14:9, ขยาย 16:9, และขยายคำบรรยาย เป็นการ
เติมภาพให้เต็มหน้าจอมากที่สุด ขอแนะนำให้กดปุ่มเคอร์เซอร์ขึ้น/ลง
หรือปุ่มซ้าย/ขวา เพื่อปรับตำแหน่งภาพบนหน้าจอ
ขยายพิเศษ จะลบแถบสีดำที่ด้านข้างของโปรแกรม 4:3
โดยภาพจะเพี้ยนน้อยสุด เมื่ออยู่ในรูปแบบภาพแบบขยาย
14:9 ขยาย 16:9 หรือขยายพิเศษ ท่านสามารถดูคำบรรยายได้
โดยกดปุ่มเคอร์เซอร์ขึ้น/ลง
หมายเหตุ:
• สำหรับ 720p/1080i รูปแบบภาพที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นคือจอกว้
างที่โหมด HD และ HDMI และจะใช้ฟังก์ชั่นรูปแบบภาพไม่ไ ด้
• สำหรับโหมด PC รูปแบบภาพที่ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นคือเต็มหน้า จอ
และสามารถใช้ฟังก์ชั่นรูปแบบภาพ 4:3 และเต็มหน้าจอได้
ปุม
่ ต่างๆ ทีด
่ า
้ นบนของทีวี
CH
ถ้าท่านทำรีโมทหายหรือแตก ท่านยังเปลี่ยนการตั้งค่าพื้นฐานบางร
ายการได้ โดยใช้ปุ่มควบคุมบนทีวี
กด:
• ปุ่มเพื่อเปิดหรือปิดทีวี
• ปุ่ม + VOL - เพื่อปรับความดัง
• ปุ่ม + CH – เพื่อเลือกช่องทีวีหรือสัญญาณ
ปุ่ม เมนู ใช้แสดงเมนูตั้งค่าได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทคอนโทรล
ปุ่มเมนูยังใช้เพื่อออกจากเมนูได้ด้วย
การใช้งาน:
• ปุ่ม + VOL - และปุ่ม + CH – ใช้เพื่อเลือกรายการเมนูในทิศทาง
ต่างๆ ตามรูป
• ปุ่ม + VOL – เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก
การใช้เมนู
บทนำ
เมื่อท่านใช้เมนูหรือดำเนินการใดๆ จะมีข้อแนะนำ วิธีใช้ และข้อความที่ใช้งานได้สะดวกปรากฏขึ้นบนทีวี โปรดปฏิบัติตามข้อแนะ
นำและอ่านวิธีใช้บนรายการที่มีแถบสว่าง
ปุ่มสีทำหน้าที่แตกต่างไปเมื่อใช้ในเมนูบนหน้าจอ กดปุ่มสีที่เกี่ยวข้องบนรีโมทคอนโทรล เพื่อดำเนินการตามที่ต้องการโดยใช้เม
นูเหล่านี้
วิธีเลื่อนเมนูตั้งค่า
4
Color
เมนูตั้งค่าช่8 วยให้
ท่านเรียกใช้และเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้
รวมถึงค่า100
ที่ประสงค์ได้
8
50
4
8
Info
Info
8
8
5
Info
Info
100
50
50
30
8
5
100
Info
50
• กดปุ่ม เมนู
บนรีโมทคอนโทรล เพื่อแสดงเมนูตั้งค่า
50
- ใช้ปุ่มลูก30ศรขึ้น/ลงเพื่อเลื่อนแถบสว่างและเลือกรายการในเม
นูบนแผงด้8านซ้าColor
ย
แผงด้า100
นขวาแสดงเนื้อหาของเมนูที่ท่านได้เลือกแถบสว่างไ
50
ว้ในแผงด้
านซ้าย
50
หมายเหตุ
30 : บางครั ้ ง ไม่ ส ามารถดู ร ายการเมนู ท ั ้ ง หมดบนหน้ า จ
อได้ ใช้ปุ่มลูกศรลงเพื่อเลื่อนหน้าจอดูรายการเพิ่มเติม
Info
50
30
- ใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่แผงด้านขวา
100
เนื้อหาในแผงด้
านขวาจะย้ายมาอยู่ในแผงด้านซ้าย
50
50
และแผงด้านขวาจะแสดงเนื้อหาของรายการที่มีแถบสว่
30
างในแผงด้
านซ้าย
8
หมายเหตุ: บางครั้งท่านต้องการดูภาพบนหน้
100
าจอขณะปรั
บแต่งค่า ดังนั้นเมื่อแถบสว่างอยู่ในแผงด้านขวา
50
รายการเมนู
50 อ ื ่ น ๆ จึ ง ถู ก ซ่ อ นไว้ เมื ่ อ กดปุ ่ ม ลู ก ศรซ้ า ยซ้ ำ อี กครั ้ ง
30
รายการเมนู
ที่ซ่อนอยู่จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง และแถบสว่างจะเลื่อนไ
ปที่แผงด้านซ้าย
8
Info
Info
8
100
50
50
30
Info
3
• กดปุ่มลู100
กศรซ้ายเพื่อกลับขึ้นไปยังเมนูอีกระดับ
50
- กดปุ่ม OK
บนรายการที่มีแถบสว่าง เพื่อเปิดใช้
50
งานหรือออกจากเมนู
30
8
3
- กดปุ่ม MENU
อักครั้งเพื่อออกจากเมนู
ตั้งค่า
หมายเหตุ
: เมนูยังสามารถยกเลิกได้โดยกดปุ่มสีปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
100
50
(ถ้ามี) หมายถึ
งอาจสั่งดำเนินการบางอย่าง
8
50
30
100
Info
50
50
30
8
Info
6
100
8
50
Info
50
100
30
50
8
50
100
30
8
50
Info
50
30
100
Info
50
50
6
เมนูทว
ี -ี การตัง
้ ช่อง
เลือกภาษาของเมนู
5
2
English
中文
ไทย
‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬
กดปุ่ม POWER ที่รีโมทคอนโทรล
ใช้ปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือก การตั้งช่อง ในเมนูตั้งค่า
ใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งช่อง
เลือก ภาษา และใส่รายการภาษาที่มีด้วยปุ่มลูกศรลง
เลือกภาษาที่ต้องการด้วยปุ่มลูกศรขึ้น/ลง แล้วกดปุ่ม OK
เพื่อยืนยันสิ่งที่เลือก
6 ดำเนินการต่อกับเมนูการตั้งช่อง
1
2
3
4
5
Info
ตั้งช่องทีวี
5
1
2
3
4
5
กดปุ่ม MENU ที่รีโมทคอนโทรล
ใช้ปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือก การตั้งช่อง ในเมนูตั้งค่า
ใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่เมนูการตั้งช่อง
กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือก ตั้งช่องอัตโนมัติ ในเมนูการตั้งช่อง
ใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่เมนู ตั้งช่องอัตโนมัติ แล้วกด OK
เพื่อเริ่มสแกนหาช่อง
Info
0
246.50 MHz
การตั้งช่องอัตโนมัติอาจใช้เวลานาน 3 จึงเสร็จ โปรดรอจนกว่าการตั้ง
ช่องอัตโนมัติจะเสร็จสิ้น ทีวีจะเลื่อนมายังช่องแรกที่พบโดยอัตโนมัติ
หมายเหคุ:
• หลังจากนำออกจากกล่องและเสียบปลั๊กโทรทัศน์เครื่องใหม่แล้ว ให้ใช้ฟังก์ชั่นตั้งช่องอัตโนมัติเพื่อตั้งช่องทีวีที่แพร่ภาพปกติ
หรือช่องเคเบิลทีวีที่มีในพื้นที่ ถ้าไม่ใช้ฟังก์ชั่นตั้งช่องอัตโนมัติเพื่อตั้งช่องทีวี โทรทัศน์ของท่านอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามป
กติ
• หลังจากตั้งช่องอัตโนมัติแล้ว ให้ตรวจสอบผลที่ได้ กดปุ่ม P (+) หรือ P (-) และดูว่าเลือกช่องไหนได้บ้าง
• อย่าลืมว่าต้องทำการเชื่อมต่อสัญญาณทีวีผ่านสายอากาศหรือเคเบิลทีวีกับทีวี LCD ก่อน
10
5
4
ตั้งช่องธรรมดา
1 เลือก ตั้งช่องธรรมดา ในเมนูการตั้งช่อง
2 กดปุม
่ ลูกศรลงเพื่อเข้าสู่ การตั้งช่องธรรมดา แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเ
4
xxx.xx MHz
50
Info
ริ่มค้นหาความถี่ช่องทีวีอัตโนมัติ หรือกดปุ่มตัวเลขเพื่อแสดงความถี่ขอ
งช่องที่ต้องการ
3 ใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อเริ่มการค้นหา
Info
ช่องหมายเลข
4
2
50
1
2
3
4
เลือก ช่องหมายเลข ในเมนูตั้งช่องธรรมดา
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้า เมื่อยืนยันความถี่ของช่องแล้ว
กดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อปรับหมายเลขช่อง
กดปุ่มลูกศรขวา/ซ้าย เพื่อยืนยันช่อง
Info
4
2
ปรับละเอียด
50
1
2
3
4
เลือก ปรับละเอียด ในเมนูตั้งช่องธรรมดา
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การปรับละเอียด
กดปุ่มลูกศรขึ้น/ลงเพื่อปรับแต่ง
กดปุ่มลูกศรขวา/ซ้าย เพื่อยืนยัน
Info
4
บันทึก
50
1 เลือก บันทึก ในเมนูตั้งช่องธรรมดา
2 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การบันทึก
3 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อยืนยันการบันทึก
Info
หมายเหตุ:
ถ้าพอใจการรับสัญญาณของช่องนั้นแล้ว โปรดไปที่หน้า 12
11
5
ตั้งค่าช่อง
4
1 เลือก ตั้งค่าช่อง ในเมนูตั้งช่อง
2 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การตั้งค่าช่อง
3 ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลงเพื่อสลับไปมาระหว่าง แก้ไขช่อง เปลี่ยนช่อง
แก้ไขชื่อ หรือเลือกช่องเพิ่ม
4 กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่การเลือก
Info
แก้ไขช่อง
5
1 เลือก แก้ไขช่อง ในเมนูตั้งค่าช่อง
2 กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การแก้ไขช่อง
2
2
2
Info
Info
ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลือกช่องที่ต้องการเพิ่มหรือลบ
กดปุ่มลูกศรขวา/ซ้ายเพื่อยืนยัน
เลือก ข้ามแล้ว ในเมนูแก้ไขช่อง
ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลือก กระตุ้น (เพื่อเพิ่ม) หรือข้ามแล้ว
(เพื่อลบ) ช่องที่เลือก
7 กดปุ่มลูกศรขวา/ซ้ายเพื่อยืนยัน
3
4
5
6
เปลี่ยนช่อง
5
3
1 เลือก เปลี่ยนช่อง ในเมนูตั้งค่าช่อง
2 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การเปลี่ยนช่อง
3 ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลือก จาก หรือ เป็น แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเ
ข้าสู่การเลือก
3
4 ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลงเพื่อปรับแต่งช่อง แล้วกดปุ่มลูกศรขวา/
ซ้ายเพื่อยืนยัน
5 เลือก แลกเปลี่ยน ในเมนูเปลี่ยนช่อง
6 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อ แลกเปลี่ยน หรือกดปุ่มลูกศรซ้ายเพื่อยกเลิก
Info
Info
5
2
......
แก้ไขชื่อ
1 เลือก แก้ไขชื่อ ในเมนูตั้งค่าช่อง
2 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การแก้ไขชื่อ
3 ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลงเพื่อแก้ไขชื่อ แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลื่อนไปยังอั
กขระตัวถัดไป
4 กดปุ่มลูกศรซ้ายเพื่อยืนยันอักขระตัวแรก แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อยืนยั
นอักขระตัวสุดท้าย
5 กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อยืนยันชื่อ
Info
5
เลือกช่องเพิ่ม
1 เลือก เลือกช่องเพิ่ม ในเมนูตั้งค่าช่อง
2 ใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อเลือกช่องเพิ่ม
3 ใช้ป่ม
ุ ลูกศรซ้ายเพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า
Info
12
ตั้งค่าตามโรงงาน
5
2
1 เลือก ตั้งค่าตามโรงงาน ในเมนูการตั้งค่า
2 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อเข่าสู่ การตั้งค่าตามโรงงาน
3 เลือก ใช่ แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
Info
หมายเหตุ:
ถ้าท่านตั้งค่าทีวีใหม่ตามค่าจากโรงงาน ค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้
ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง และคุณสมบัติอื่นๆ จะถูกกลบ และเปลี่ยนเป็
นค่าเริ่มต้นจากโรงงานผู้ผลิต แต่รหัสเข้าสู่ล็อคกันเปิดของท่านจะไม่
ถูกลบไปด้วย โปรดดูรายละเอียดในหน้า 15
13
เมนูทว
ี -ี คุณสมบัติ
4
5
เมนูคุณสมบัติ
1 เลือก คุณสมบัติ ในเมนูตั้งค่าทีวี
2 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่เมนูคุณสมบัติ
3 เลือกรายการเมนูด้วยปุ่มลูกศรขึ้น/ลง แล้วปรับแต่งค่าด้วยปุ่มลูกศรซ้า
ย/ขวา
เวลา
1 เลือก เวลาในเมนูคุณสมบัติ
2 ใช้ปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือกรายการที่ต้องการปรับ แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่
Info
อเข้าสู่ เวลา เริ่มเวลา หยุดเวลา และเวลาปิด
5
เวลา: ช่วยให้
ท่านตั้งเวลา
5
4
3
เริ่มเวลา: ช่วยให้ท่านตั้งเวลาเปิดทีวีอัตโนมัติ
หยุดเวลา: ช่วยให้ท่านตั้งเวลาปิดทีวีอัตโนมัติ
เวลาปิด: : ช่วยให้ท่านตั้งช่วงเวลา เพื่อปิดทีวีเข้าสู่โห
มดเตรียมพร้อมโดยอัตโนมัติ รายการนี้มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 180
Info
Info
5
2
ลดการรบกวน
กรองและลดสัญญาณรบกวน และปรับคุณภาพของภาพให้ดีขึ้นโดยอัต
โนมัติ ขณะสัญญาณภาพที่รับอ่อน
1
2
3
4
Info
5
8
TV
HDMI
CVI 1
CVI 2
AV
Side AV
เลือก ลดการรบกวน ในเมนูคุณสมบัติ
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การลดการรบกวน
ใช้ปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือก เปิด หรือ ปิด
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อใช้หรือยกเลิกการลดสัญญาณรบกวน
สัญญาณเข้าเครื่อง
1 เลือก สัญญาณเข้าเครื่อง ในเมนูคุณสมบัติ
2 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ สัญญาณเข้าเครื่อง
3 ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลือกสัญญาณภาพ: TV, HDMI , CVI 1, CVI
2, AV, Side AV, และ PC
PC
Info
14
5
3
ล็อคกันเปิด
5
5
คุณสมบัติของล็อคกันเปิดช่วยให้ท่านล็อคช่อง
และป้องกันไม่ให้ลูกๆ ดูรายการที่มีสาระไม่เหมาะสม
ล็อคกันเปิด มีวิธีควบคุมการล็อคให้เลือกหลายวิธี:
3
ใส่รหัส – พ่อแม่ต้องตั้งรหัสเพื่อป้องกันลูกๆ ไม่ให้ดูรายก
Info
ารที่มีปัญหาหรือไม่ผ่านการพิจารณา
ล็อคช่อง – เลือกช่องทีวีที่ต้องการล็อค
5
Info
Info
เปลี่ยนรหัส – เพื่อเปลี่ยนรหัสใหม่หรือเขียนทับของเดิม
5
3
ยกเลิกทั้งหมด – เพื่อปลดล็อคช่องและรายการที่ล็อคไว้ทั้
งหมด
Info
5
Info
3
18
Info
3
18
Info
1
2
3
4
เลือก ล็อคกันเปิด ในเมนูคุณสมบัติ
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การล็อคกันเปิด
หน้าจอจะมีรหัสให้ใส่
กรอกรหัสสี่หลักโดยใช้ปุ่มตัวเลข
หมายเหตุ:
อย่าลืมว่ารหัสล็อคกันเปิดที่ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นคือ 0711 ถ้ามีผู้อื่นมา
เปลี่ยนรหัส (เช่น ลูก) หรือถ้าลืมรหัส ท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้โด
ยใส่รหัสที่เป็นค่าเริ่มต้น
ล็อคช่อง
Info
หลังจากตั้งรหัสแล้ว ท่านก็พร้อมจะเลือกช่องหรือสัญญาณที่ต้อง
การกันหรือตัดออกไป
3
18
1 เลือก ล็อคช่อง ในเมนูล็อคกันเปิด
2 เลือกปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ การล็อคกันเปิด
3 ใช้ป่ม
ุ ตัวเลขเพื่อเข้าสู่ช่องที่จะล็อค
4 กดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อล็อคช่องที่เปิดอยู่
Info
หมายเหตุ:
ท่านสามารถล็อคช่องเพิ่มเติมได้ โดยใช้ปุ่มตัวเลขเพื่อข้ามไปยังช่อ
งอื่น
15
เมนูทว
ี -ี ภาพและเสียง
4
8
Info
เมนูภาพ
8
Color
1 เลือก ด้านภาพ ในเมนูตั้งค่าทีวี
100
2 กดปุ่มลูกศรขวาอี
กครั้งเพื่อเข้าสู่เมนูภาพ
50
3 เลือกรายการเมนู
ด้วยปุ่มลูกศรขึ้น/ลง
50
4 ปรับแต่งค่า30ที่ตั้งด้วยปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา แล้วเข้าสู่รายการในเมนูย่อยด้ว
ยปุ่มลูกศรขวา เลือกรายการในเมนูย่อยด้วยปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง
Info
ตั้งค่าภาพ
1
8
100
50
50
30
Info
Info
เลือก ตั้งค่าภาพ เพื่อแสดงค่าของภาพที่ตั้งไว้ ซึ่งแต่ละค่าจะตรงกับค่
8
าที่ตั้งจากโรงงาน
5
2
8
ตามที่ปรับ100หมายถึงค่าของภาพที่ตั้งเองในเมนูภาพ
หมายเหตุ:50ทีวีฟิลิปส์เครื่องนี้ได้รับการตั้งค่ามาจากโรงงาน ให้ภาพมีค
50
วามคมชัดที
่สุดในสภาพแวดล้อมของร้านค้าที่มีแสงสว่าง ซึ่งตามปกติ
30
จะใช้แสงไฟนีออน หากที่บ้านของท่านไม่ได้เปิดไฟสว่างเท่าที่ร้านค้า
ขอแนะนำให้เลื่อนผ่านโหมดต่างๆ ของการตั้งภาพ เพื่อหาโหมดที่เหม
าะสมกับสภาพในการชมของท่านมากที่สุด
ท่านสามารถกดปุ่ม ตั้งค่าภาพ บนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ
เพื่อเลือกตั้งค่าภาพเป็น ตามที่ปรับ ปรับภาพคมชัด ปรับภาพธรรมชาติ
8
3
ปรับภาพนุ่มนวล หรือบันเทิงได้
หมายเหตุ:100
50 ใ
• เมือ
่ ท่านอยู
่ นเมนูตง้ั ค่าภาพทีก
่ ำหนดไว้ และเปลีย
่ นแปลงเมนูภาพ
50
ค่าทัง้ หมดของเมนู
จะเขียนทับค่าทีต
่ ง้ั ไว้เดิมตามทีป
่ รับ
30
100
50
50
30
ความเข้มภาพ
Info
ปรับเพื่อ “เพิ่มความคมชัด” ให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ส่วนที่เป็นสีดำในภ
าพจะคมชัดขึ้นในความมืด และสีขาวจะสว่างขึ้น
Info
8
6
100
8
100
50
50
ความสว่างภาพ
30
ปรับเพื่อเพิ่มความสว่างให้ส่วนที่มืดในภาพ เป็นการเพิ่มสีขาวให้มากขึ้
น
50
50
30
Info
Info
16
8
Color
ความเข้มสี
ปรับเพื่อเพิ่มหรือลดความเข้มสี
100
50
50
30
Info
8
ความคมชัด
100
50
ปรับเพื่อเพิ่มรายละเอียด
50
30
Info
8
3
อุณหภูมิสี
ปรับเพื่อเพิ่มหรือลดโทนสีแดง (แดง) และโทนสีฟ้า (สีฟ้า)
ให้ตรงกับความชอบส่วนตัว
เลือกโทนสีฟ้า เพื่อแต้มสีฟ้าให้กับส่วนที่เป็นสีขาว โทนสีปกติเพื่อแ
ต้มสีธรรมชาติให้กับส่วนที่เป็นสีขาว โทนสีแดงเพื่อแต้มสีแดงให้กับ
ส่วนที่เป็นสีขาว
100
50
50
30
Info
รูปแบบภาพ
8
100
6
ปรับเพื่อเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอ ให้เหมาะกับชนิดของรายการที่กำลังดูอ
ยู่ โปรดดูรายละเอียดในหน้า 7
50
50
30
หมายเหตุ:
ค่าที่ทำการปรับความสว่างภาพ ความเข้มสี ความเข้มภาพ
หรือความคมชัด จะเก็บไว้ในส่วนของการตั้งค่าภาพตามที่ปรับ
Info
17
4
เมนูเสียง
3
เลือก ด้านเสียง ในเมนูตั้งค่าทีวี
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ด้านเสียง
เลือกรายการเมนูด้วยปุ่มลูกศรขึ้น/ลง
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่การเลือก
1
2
3
4
Info
ตัง
้ ค่าเสียง
3
การตั้งค่าเสียงช่วยให้ท่านเลือกค่าของผู้ใช้ที่ตั้งไว้ได้สี่ค่า
และโหมดตามที่ปรับซึ่งท่านได้ตั้งค่าไว้ตามความชอบของตนเอง
ผ่านเมนูเสียงบนหน้าจอ ค่าของผู้ใช้ทั้งไว้ห้าค่า
(ตามที่ปรับ เสียงสนทนา เสียงดนตรี เสียงภาพยนตร์ และบันเทิง)
ช่วยให้ท่านปรับแต่งเสียงทีวี เพื่อเพิ่มคุณภาพของรายการที่กำลังดู
5
เลือกตั้งค่าเสียงในเมนูเสียง แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้า
1
Info
ท่านสามารถกดปุ่มตั้งค่าเสียงบนรีโมทคอนโทรลซ้ำ
2 เพื่อสลับไปมาระหว่าง ตามที่ปรับ เสียงสนทนา เสียงดนตรี
เสียงภาพยนตร์ และบันเทิงได้
3
2
เสียงรอบทิศทาง
เพิ่มความลึกและมิติให้เสียงทีวี เลือกจาก เปิด หรือ ปิด
Info
3
2
ความคงทีเ่ สียง
ลดความดังที่ต่างกันระหว่างช่องเสียงและรายการโดยอัตโนมัติ
ทำให้ระดับเสียงโดยรวมคงที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดเสียงที่ปรวนแปรได้
Info
18
บันทึกด้วยเครือ
่ งบันทึกของท่าน
!#(
i+
AV
Recorder
0R
0B
9
,
2
6)$%/
บันทึกรายการทีวี
ท่านสามารถบันทึกรายการทีวีได้ โดยใช้เครื่องบันทึกโดยไม่กระ
ทบกับทีวี
1 เลือกหมายเลขช่องบนเครื่องบันทึก
2 ตั้งเครื่องบันทึกให้ทำการบันทึก
ดูคู่มือการใช้งานของเครื่องบันทึก
หมายเหตุ: การเปลี่ยนหมายเลขช่องบนทีวีไม่รบกวนต่อการบัน
ทึก!
TV
A/CH
เลือกอุปกรณ์ทเ่ี ชือ
่ มต่อ
1 กดปุ่ม AV ซ้ำๆ หรือเลือกสัญญาณเข้าใน
AV
i+
เมนูตั้งค่าเพื่อเลือก TV,HDMI , CVI 1, CVI 2, AV, SIDE AV, และ PC
ตามจุดที่เชื่อมต่ออุปกรณ์
กดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง
2 กด OK
AV
19
เมนู PC-ภาพและเสียง
4
5
หมายเหตุ:
ทีวีเครื่องนี้สามารถใช้เป็นมอนิเตอร์ของ PC ได้ PC จะต้องส่งสัญ
ญาณภาพออกมาก่อน หรือไม่เช่นนั้นทีวีจะเข้าสู่โหมดเตรียมพร้อม
ปุ่มควบคุมภาพของ PC ช่วยให้ท่านปรับแต่งภาพได้
โปรดดูให้แน่ใจว่าอยู่ในโหมด PC
ด้านภาพ
1
2
3
4
5
6
Info
5
100
100
กดปุ่ม เมนู ที่รีโมทคอนโทรล
เลือก ด้านภาพ ในเมนูตั้งค่า
ใช้ปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่เมนูภาพ
ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลงเพื่อเลื่อนแถบสว่างไปยังรายการเมนู
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่การเลือก
ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลงเพื่อปรับแต่งรายการ
5
3
อุณหภูมิสี
ปรับเพื่อเพิ่มหรือลดโทนสีแดง (สีแดง) และโทนสีฟ้า (สีฟ้า)
ให้ตรงกับความชอบส่วนตัว
เลือกโทนสีฟ้า เพื่อแต้มสีฟ้าให้กับส่วนที่เป็นสีขาว โทนสีปกติเพื่อแ
ต้มสีธรรมชาติให้กับส่วนที่เป็นสีขาว โทนสีแดงเพื่อแต้มสีแดงให้กับ
ส่วนที่เป็นสีขาว
Info
Info
5
5
100
100
4
ความสว่างภาพ
ปรับเพื่อเพิ่มความสว่างให้ส่วนที่มืดที่สุดในภาพ
Info
Info
5
100
100
ความเข้มภาพ
ปรับเพื่อ “เพิ่มความคมชัด” ให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ส่วนที่เป็นสีดำใ
นภาพจะคมชัดขึ้นในความมืด และสีขาวจะสว่างขึ้น
Info
หมายเหตุ:
อุณหภูมิสียังสามารถเปิดใช้ได้โดยกดปุ่มตั้งค่าภาพบนรีโมทคอนโท
รล
20
ปรับอัตโนมัติ
5
โหมด PC จะปรับตำแหน่งภาพที่ดีที่สุด ระยะ และการตั้งเวลาโดยอัตโ
นมัติ
ปรับธรรมดา
ปุ่มควบคุมการปรับธรรมดาช่วยให้ท่านปรับภาพได้อย่างละเอียดด้ว
ยตนเอง ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
ระยะ – กำจัดเส้นที่เป็นสัญญาณกวนแนวนอนออกไป
Info
5
4
เวลา – กำจัดเส้นที่เป็นสัญญาณกวนแนวตั้งออกไป
แนวนอน – ปรับการวางภาพในแนวนอน
แนวตั้ง – ปรับการวางภาพในแนวตั้ง
Info
1 ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลงเพื่อปรับรายการ
2 กดปุม
่ ลูกศรขวาเพื่อยืนยัน
หมายเหตุ:
ถ้าท่านต้องการปรับตั้งค่ากลับมาที่จุดเดิม โปรดเข้าสู่การตั้งค่าตามโ
รงงานในเมนูตั้งช่อง
การตัง
้ โหมด PC (มอนิเตอร์สำหรับเครือ
่ งคอมพิวเตอร์)
42TA2800 (ท วี ี LCD 42”)
ท ี่
ความละเอ ียด
โหมด
ความถ ี แ
่ นวตั ้ ง (HZ)
H. Frequency (kHz)
1
640 x 480
VGA
59.940
31.469
VESA
56.250
35.156
VESA
60.317
37.879
2
3
800 x 600
4
1024 x 768
VESA
60.004
48.363
5
1280 x 720
CVT
59.855
44.772
6
1280 x 768
CVT
59.87
47.776
*7
1360 x 768
CVT
59.799
47.720
* ความละเอียดที่แนะนำ
21
เมนูเสียง
4
3
เลือก ด้านเสียง ในเมนูตั้งค่า
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่ด้านเสียง
เลือกรายการเมนูด้วยปุ่มลูกศรขึ้น/ลง
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่การเลือก
1
2
3
4
ตัง
้ ค่าเสียง
การตั้งค่าเสียงช่วยให้ท่านเลือกค่าของผู้ใช้ที่ตั้งไว้ได้สี่ค่า
และโหมดตามที่ปรับซึ่งท่านได้ตั้งค่าไว้ตามความชอบของตนเอง
ผ่านเมนูเสียงบนหน้าจอ ค่าของผู้ใช้ทั้งไว้ห้าค่า
(ตามที่ปรับ เสียงสนทนา เสียงดนตรี เสียงภาพยนตร์ และบันเทิง)
ช่วยให้ท่านปรับแต่งเสียงทีวี เพื่อเพิ่มคุณภาพของรายการที่กำลังดู
Info
3
5
เลือกตั้งค่าเสียงในเมนูเสียง แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้า
1
ท่านสามารถกดปุ่มตั้งค่าเสียงบนรีโมทคอนโทรลซ้ำ
2 เพื่อสลับไปมาระหว่าง ตามที่ปรับ เสียงสนทนา เสียงดนตรี
เสียงภาพยนตร์ และบันเทิงได้
Info
3
2
เสียงรอบทิศทาง
เพิ่มความลึกและมิติให้เสียงทีวี เลือกจาก เปิด หรือ ปิด
Info
3
2
ความคงทีเ่ สียง
ลดความดังที่ต่างกันระหว่างช่องเสียงและรายการโดยอัตโนมัติ
ทำให้ระดับเสียงโดยรวมคงที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดเสียงที่ปรวนแปรได้
Info
22
4
เมนูคณ
ุ สมบัติ
2
PIP
1
2
3
4
เลือก คุณสมบัติ ในเมนูตั้งค่า
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่คุณสมบัติ
เลือกรายการเมนูด้วยปุ่มลูกศรขึ้น/ลง
กดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าสู่การเลือก
Info
2
2
PIP
รูปแบบภาพ
1
2
เลือกรูแบบภาพในเมนูคุณสมบัติ แล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้า
นอกจากนั้นท่านยังกดปุ่มรูปแบบภาพบนรีโมทคอนโทรลซ้ำๆ เพื่อสลับ
ไปมาระหว่างรูปแบบเต็มหน้าจอกับ 4:3 ได้อีกด้วย
Info
2
PIP
Size
PIP
Input
Position
4
PIP
คุณสมบัติ PIP (Picture-in-Picture) ช่วยให้ท่านเปิดหน้าจอย่อยได้
ขณะใช้ทีวีเป็นมอนิเตอร์
ขนาด – ปิดและตั้งขนาดของ PIP ท่านสามารถเลือกขนาดที่ประสงค์เ
ป็นเล็ก ใหญ่ หรือ PBP (Picture Beside Picture) ได้
Info
สัญญาณเข้า – เลือกสัญญาณภาพของ PIP จาก TV, AV และ SIDE
AV
ตำแหน่ง – เลือกมุมของตำแหน่ง PIP
เสียง – เลือกสัญญาณเสียงจาก PC หรือ PIP
หมายเหตุ:
คุณสมบัติ PIP รองรับเฉพาะ TV, AV และ Side AV เท่านั้น
23
ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบือ
้ งต้น
อาการ
รายการตรวจสอบและสิ่งที่ควรทำ
“ภาพเหลี่อม”
หรือภาพซ้อน
• อาจเกิดจากมีสิ่งกีดขวางการรับสัญญาณจากเสาอากาศ เนื่องจากอาคารสูงหรือภูเขา
ใช้เสาอากาศรับสัญญาณหลายทิศทางอาจช่วยให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น
ไม่มีไฟเข้าเครื่อง
• ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟทีวีกับเต้ารับที่ผนังแล้ว
• ปลดปลั๊กไฟของโทรทัศน์ออก รอประมาณ 60 วินาที จากนั้นจึงเสียบปลั๊กไฟและเปิดโทรทัศน์ใหม่อีกครั้ง
ไม่มีภาพ
•
•
•
•
ไม่มีภาพแม้จะเปิดเครื่อ
งอยู่
• ทีวีของท่านมีโหมดป้องกันในกรณีที่เครื่องร้อนจัด ตรวจสอบพื้นที่ว่างบริเวณช่องระบายความร้อนของเครื่อง
ว่าไม่มีสิ่งกีดขวางทำให้อากาศไหลเวียนไม่ได้
การปรับ
ตำแหน่งภาพ
กล่องรับสัญญาณที่ให้ความคมชัดสูงส่วนใหญ่จะมีปุ่มควบคุมการวางตำแหน่งภาพอยู่ในระบบเมนู ถ้ากดปุ่มควบ
คุมของทีวีจนสุดแล้ว ยังไม่สามารถจัดวางตำแหน่งได้ถูกต้อง ก็จำเป็นต้องปรับปุ่มควบคุมของกล่องรับสัญญาณ
ไม ส
่ ามารถเล น
่ ภาพ
เพลง หร อ
ื วด
ิ โี อได ้
• ตรวจสอบว่าสัญญาณเข้าตรงกับรหัสที่รองรับหรือไม่
ไม่มีเสียง
• เพิ่มความดัง
• ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดเสียงทีวี โดยกดปุ่มปิดเสียงที่รีโมทคอนโทรล
• เมื่อตรวจหาสัญญาณไม่พบ ทีวีจะปิดเสียงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ได้แสด
งว่าเครื่องเสีย
ตรวจสอบการต่อสายอากาศที่ด้านล่างของทีวี เพื่อดูว่าต่อเข้าที่ดีแล้ว
สถานีแพร่ภาพอาจเปิดปัญหา ลองเปลี่ยนไปดูช่องอื่น
ปรับตั้งค่าความเข้มภาพและความสว่างภาพ ลองตั้งค่าภาพอัตโนมัติ
ตรวจสอบว่าได้เลือกสัญญาณ AV เข้าเครื่องถูกต้องแล้ว
เสียงดีแต่สีคุณภาพต่ำหรือ • ปรับตั้งค่าความเข้มภาพ ความเข้มสี และความสว่างภาพ ลองตั้งค่าภาพอัตโนมัติ
ไม่มีภาพ
ภาพเป็นเม็ดและมีสัญญา
• ตรวจสอบการต่อสายอากาศ
โทรทัศน์ไม่
ทำงานตาม
รีโมทคอนโทรล
•
•
•
•
•
การควบคุมอุปกรณ์เสริม
• สัญญาณอินฟราเรดของจอภาพอาจมีผลต่อความไวในการรับสัญญาณจากอุปกรณ์เสริมอื่นๆ:เปลี่ยนแบตเตอรี่
ที่รีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์อื่น เก็บหูฟังไร้สายให้อยู่นอกรัศมีสี่ฟุต phone from
within a radius of approximately four feet.
ติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่ได้
อาจเป็นเพราะระบบปฏิบัติการไม่ถูกต้อง
ไปที่ www.philips.com/usasupport เพื่อดูระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งาน
โหมด PC ใช้งานไม่ได้
• ตรวจสอบว่าต่อสายถูกต้อง
• ตรวจสอบว่าเลือกสัญญาณเข้าถูกต้อง กดปุ่ม AV เพื่อเลือกสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง
• ตรวจสอบว่าได้กำหนดค่าความละเอียดของจอแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้หรือยัง
เตรียมพร้อม
ทีวีของท่านกินไฟน้อยกว่า 2 วัตต์ในโหมดเตรียมพร้อม
หลังจากปิดเครื่อง
อย่างไม่ถูกต้อง
ถ้าปิดทีวีอย่างไม่ถูกต้อง (เช่น ไฟดับ ปลั๊กไฟหลุด) การเปิดทีวีใหม่จะใช้เวลานานกว่าปกติ
เบ็ดเตล็ด
ดูข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งานฉบับนี้
ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ยังใช้ได้หือไม่ เปลี่ยนก้อนใหม่ถ้าจำเป็น
เช็ดทำความสะอาดเลนส์รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลบนตัวเครื่อง
ระยะการทำงานระหว่างทีวีและรีโมทคอนโทรลไม่ควรจะเกินยี่สิบฟุต
ท่านยังใช้ปุ่มที่ด้านข้างของทีวีได้
ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลอยู่ในโหมดที่ถูกต้องหรือไม่
24
อภิธานศัพท์
สัดส่วนภาพ
อัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูงของภาพบนจอภาพ โทรทัศน์ทั่วไปจะมีสัดส่วนภาพ 4 ต่อ 3 (4:3)
HDTV จะมีสัดส่วนภาพใหม่เป็น 16:9 ซึ่งเหมือนกับอัตราส่วนในโรงภาพยนตร์
(จอกว้าง) ระบบทีวีใหม่รองรับสัดส่วนภาพทั้ง 4:3 และ 16:9 และสามารถเปลี่ยนไปมาได้อัตโนมัติ
สัญญาณเสียงและภาพ
(A/V)
คำนี้มักจะใช้เมื่อพูดถึงช่องรายการในเครื่องรับโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์วิดีโอ ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษให้รับสัญญา
ณเสียง-ภาพจาก VCR ช่องสัญญาณนี้ใช้วงจรพิเศษภายในเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อป้องกันภาพเพี้ยนและโค้งเอีย
ง นอกจากนั้นยังใช้สำหรับหน่วยประมวลผลภาพ-เสียง ซึ่งรองรับสัญญาณได้ทั้งสองชนิดอีกด้วย
CVBS
Composite Video Baseband Signalในระบบโทรทัศน์ที่มีการแพร่สัญญาณ CVBS หมายถึงสัญญาณภาพ
รวมทั้งข้อมูลความเข้มสีและการซิงโครไนซ์
สัญญาณภาพเข้าจากอุป สัญญาณภาพเข้าจากอุปกรณ์ประกอบ เป็นการเชื่อมต่อชนิดหนึ่ง ที่ใช้ขั้วต่อแบบซินช์ (Cinch-type conกรณ์ประกอบ (YPBPR) nector) เพื่อให้เซ็ตท็อปบ็อกซ์ หรือเครื่องเล่น DVD ระบบอนาล็อกสามารถเชื่อมต่อสัญญาณกับทีวีได้
สัญญาณเข้าชนิดซินช์ (CYNCH-TYPE INPUT) (Y PBPR) ทำให้สีหลักคือแดง เขียว น้ำเงินสามารถเชื่อมต่อได้โ
ดยตรงจากเซ็ตท็อปบ็อกซ์เข้าทีวี ช่วยให้แสดงสัญญาณบนจอภาพได้
HDTV
HDTV ที่มีความคมชัดสูงโดยได้รับการยอมรับทั่วไปนั้น มีความละเอียดของภาพในแนวตั้งและ
แนวนอนมากประมาณสองเท่าของทีวี NTSC ในปัจจุบัน จึงทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นเป็นสองเท่า HDTV
ยังมีสัดส่วนจอภาพเป็น 16:9 เมื่อเทียบกับจอทีวีส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งมีสัดส่วนจอภาพเท่ากับ 4:3 HDTV
สัญญาณกวนจากการเคลื่อนไหวลดลง (เช่น ภาพซ้อน จุดวิ่งบนจอภาพ เป็นต้น)
สแกนแบบก้าวหน้า
การสแกนแบบก้าวหน้าจะทำการสแกนเส้นในแนวนอนทั้งหมดบนจอภาพในเวลาเดียวกัน มาตรฐาน HDTV
ยอมรับวิธีการกระจายสัญญาณและการแสดงผลด้วยการสแกนทั้งแบบอินเตอร์เลซ และแบบก้าวหน้า
ความละเอียด
ความละเอียด: การวัดหน่วยที่มีความละเอียดที่สุด (ขนาดเล็กสุด) ที่สามารถมองเห็นได้ในภาพวิดีโอ ความละเอี
ยดของทีวีอาจแสดงเป็นจำนวนพิกเซลในภาพ หรือที่ใช้กันทั่วไปกว่านั้น
เป็นจำนวนเส้นทั้งหมด (ที่สแกนตามแนวนอน) ที่ใช้สร้างภาพ
ความละเอียดของทีวีระบบดิจิตอลแบบมาตรฐาน:
SDTV:576i – ภาพมีขนาด 720x576 พิกเซล, 576p – ภาพมีขนาด 720x576 พิกเซล
HDTV:720p – ภาพมีขนาด 1280x720 พิกเซล, 1080i – ภาพมีขนาด 1920x1080 พิกเซล
SPDIF
SPDIF (Sony and Philips Digital Interconnect Format) เป็นความละเอียดที่ขอแนะนำสำหรับสัญญาณเสียงข
าออกระบบดิจิตอลคุณภาพสูง
หมายเหตุ: SPDIF รองรับแต่สัญญาณ HDMI เท่านั้น
25
การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
คำเตือนเกีย
่ วกับภาพนิง
่ บนทีวี
จอภาพ: อย่าปล่อยภาพนิง่ ค้างไว้บนจอภาพนานเกินไป เพราะอาจทำให้แผง LCD มีอายุการใช้งานไม่เท่ากัน ตามปกติควร
ใช้ทวี ด
ี รู ายการทีม
่ ภ
ี าพเคลือ
่ นไหวหรือภาพเปลีย
่ นไปอย่างสม่ำเสมอ อย่าปล่อยภาพเคลือ
่ นไหวค้างไว้บนจอภาพนานเกินไ
ป อย่าเล่นภาพเดิมๆ บ่อยเกินไป ถ้าเล่นบ่อย อาจเกิดภาพ “ซ้อน” จางๆ บนจอ LCD ได้ ภาพนิง่ อาจมาจากแผ่นเลเซอร์ดส
ิ
ก์ วิดโี อเกมส์ คอมแพคดิสก์อน
ิ เตอร์แอคทีฟ (CD-I) DVD หรือวิดโี อเทปทีห
่ ยุดภาพค้างไว้
ตัวอย่างภาพนิง่ ทีพ
่ บได้ทว่ั ไปมีดงั นี:้
• เนือ
้ หาของ DVD ในรายการเมนูของ DVD
• แถบสีดำทีด
่ า้ นบนและล่างของจอทีวี เมือ
่ ดูภาพยนตร์จอกว้าง (16:9) บนทีวท
ี ม
่ี ส
ี ด
ั ส่วนภาพมาตรฐาน (4:3) ซึง่ เกิดขึน
้ ได้กบ
ั DVD บางแผ่น
• ภาพและป้ายคะแนนของวิดโี อเกม
• โลโก้ของสถานีโทรทัศน์สร้างปัญหาได้ถา้ สว่างและเป็นภาพนิง่ ภาพกราฟิกทีก
่ ำลังเคลือ
่ นไหวหรือมีความเข้มภา
พต่ำมักไม่คอ
่ ยทำให้หลอดภาพเสียหาย
• ตัววิง่ แสดงราคาหุน
้ ของตลาดหลักทรัพย์อาจปรากฏทีด
่ า้ นล่างของจอทีวี ถ้ารายการทีวน
ี น
้ั เสนอข่าวนี้
• โลโก้ของช่องช้อปปิง้ และป้ายบอกราคาอาจสว่าง และปรากฏขึน
้ เป็นระยะๆ ระหว่างรายการ
ซึง่ มักจะปรากฏขึน
้ ในตำแหน่งเดียวกันบนจอทีวี
ตำแหน่งของทีวี
• เพือ
่ กันไม่ให้ตวั เครือ
่ งบิดงอ สีของตัวเครือ
่ ง เปลีย
่ นไป และทีวม
ี โี อกาสเสียได้มากขึน
้ จึงไม่ควรวางทีวไี ว้ในบริเ
วณทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมส
ิ งู เช่น วางตาดแดด หรือใกล้กบ
ั อุปกรณ์ทำความร้อน
• ให้มพ
ี น
้ื ทีว่ า่ งสำหรับหมุนเวียนอากาศรอบทีวี
การทำความสะอาด
• เพือ
่ หลีกเลีย
่ งอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต จึงควรปลดปลัก
๊ ทีวอ
ี อกก่อนทำความสะอาดทุกครัง้
• ใช้แปรงขนนุม
่ ทีแ
่ ห้งปัดฝุน
่ จากทีวเี ป็นประจำ
• ขณะทำความสะอาดทีวี ควรระวังอย่าทำให้ผวิ ของจอภาพมีรอยขีดข่วนหรือเสียหาย หลีกเลีย
่ งการสวมใส่เครือ
่ งประด
บ
ั หรือใช้วส
ั ดุทม
่ี ฤ
ี ทธิก
์ ด
ั กร่อน อย่าใช้นำ้ ยาทำความสะอาดภายในบ้าน ใช้ผา้ สะอาดชุบน้ำหมาดๆ เช็ดจอภาพเช็ดตามแน
วตัง้ แบบเรียบๆ ง่ายๆ
• ดูดฝุน
่ ทีช
่ อ
่ งระบายความร้อนด้านหลังทีวเี ป็นครัง้ คราว
• อย่าใช้ทน
ิ เนอร์ สเปรย์ฆา่ แมลง หรือสารเคมีอน
่ื ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับตัวเครือ
่ ง เพราะอาจทำให้ตวั เครือ
่ งเกิดรอย
ตำหนิได้
26
ข้อมูลจำเพาะ – ทีวี
42TA2800
ภาพ/การแสดงผล
สัดส่วนภาพ
การเพิ่มสมรรถนะของภาพ
37TA2800
16:9
สแกนแบบก้าวหน้า ตัวกรองสามมิติ ลดการรบกวน
ตั้งค่าภาพ (5 โหมด)
ด้านเสียง
กำลังขับ (RMS)
การเพิ่มสมรรถนะเสียง
โหมดเสียง
2x10 วัตต์
เสียงรอบทิศทาง
เสียงโมโน เสียงสเตอริโอ สมาร์ทซาวด์ (5 โหมด)
ความสะดวกสบาย
ตั้งช่องอัตโนมัติ ข้อความเต็ม เวลาปิด เวลา
ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
อังกฤษจีนแบบง่าย
การเชื่อมต่อ
ด้านล่าง
AC IN
HDMI
PC IN – สัญญาณเสียงเข้า, D-Sub
CVI 1 – ภาพจากอุปกรณ์ประกอบ (YPbPr), สัญญาณเสียงเข้า L/R
CVI 2 – ภาพจากอุปกรณ์ประกอบ (YPbPr), สัญญาณเสียงเข้า L/R
AV - สัญญาณภาพเข้า, S-video, สัญญาณเสียงเข้า L/R,
สัญญาณเสียงออก L/R, สัญญาณออก SPDIF, สัญญาณภาพออก
75Ω /RF
Side AV - S-video, สัญญาณเสียงเข้า L/R, สัญญาณภาพเข้า, หูฟัง
ด้านข้าง
น้ำหนักและ
มิติ:
น้ำหนัก (รวมกล่อง):
น้ำหนัก (ไม่รวมกล่อง):
ขนาดกล่อง
(กXลXส):
ขนาดของผลิตภัณฑ์
(กxลxส):
36 กก/80 ปอนด์
28 กก/62 ปอนด์
1182 x 363 x 767มม
46.5” x 14.3” x 30.2”
1039 x 256 x 759 มม
41” x 10.2” x 30”
32กก/70.5ปอนด์
27.2กก/61.1ปอนด์
1125 x 325 x 692 มม
44.3’’ x 12.8” x 27.2”
923 x 255 x 613 มม
36.3” x 10” x 24.1”
ความสิ้นเปลือง
พลังงาน
250วัตต์ (typ.)
230วัตต์ (typ.)
ความสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดเตรียมพร้อ
ม
< 2วัตต์
< 2วัตต์
พลังงานหลัก
100-240โวลต์, 60-50เฮิร์ซ
การติดตั้งบนผนัง:
100-240โวลต์, 60-50เฮิร์ซ
400x200mm
ต้องใช้สกรูระบบเมตริก (10 มม) 4 ตัวสำหรับติดตั้งบนผนัง
(ไม่รวมมาพร้อมเครื่อง)
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising