Philips | 32PHT5853S/67 | User guide | Philips 5800 series Ultra Slim LED Smart TV 32PHT5853S/67 คู่มือผู้ใช้

Philips 5800 series Ultra Slim LED Smart TV 32PHT5853S/67 คู่มือผู้ใช้
เนือ้ หา
1
ข้ อควรระวัง
2
2
สําคัญ
3
3
ภาพรวมของทีวี
แผงควบคุม
รี โมทคอนโทรล
การใช้ งานรี โมทคอนโทรล
5
5
5
6
4
ใช้ ทวี ีของคุณ
เปิ ดหรื อปิ ดทีวีหรื อเปลีย่ นเป็ น สแตนด์บาย
ดูเนื ้อหาบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
เปลีย่ นช่อง
ปรับระดับเสียงทีวี
7
7
7
7
8
5
ใช้ ฟังก์ ชันเพิ่มเติม
เข้ าไปที่เมนูทีวี
เปลีย่ นภาษา
เปลีย่ นการตั ้งค่าภาพ
เปลีย่ นการตั ้งค่าเสียง
การใช้ งานอีพีจี
เมนูการบันทึก
ใช้ Philips EasyLink
ใช้ EDID
ใช้ ตวั ตั ้งเวลา
เปลีย่ นการตั ้งค่าทีวีที่ต้องการ
การบูตเครื่ องด่วน
อัปเดทซอฟท์แวร์
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
6
ศูนย์ รวมสื่อ
เล่นไฟล์มีเดียจากอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับทีวี
ถอดอุปกรณ์เก็บข้ อมูล USB
12
12
13
7
ตัง้ ช่ อง
การค้ นหาช่องแบบอัตโนมัติ
การค้ นหาช่องแบบแมนนวล
ค้ นหาช่องดิจิตอล
14
14
14
14
TH 1
8
ตัง้ ค่ าเครือข่ าย
เปิ ดหรื อปิ ดสมาร์ ททีวี
ประเภทเครื อข่าย
การติดตั ้งสายสัญญาณ
การติดตั ้งเครื อข่ายแบบไร้ สาย
การแชร์ หน้ าจอ
15
15
15
15
15
16
9
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
ความละเอียดของการแสดงผล
มัลติมีเดีย
พลังเสียง
ความละเอียดปกติ
จูนเนอร์ / เครื่ องรับ / เครื่ องส่ง
รี โมทคอนโทรล
แหล่งจ่ายไฟ
อุปกรณ์เสริ มติด TV ที่รองรับ
16
16
16
16
16
16
17
17
17
10
การแก้ ไขปั ญหา
ปั ญหาทัว่ ไป
ปั ญหาเกี่ยวกับช่อง
ปั ญหาเกี่ยวกับภาพ
ปั ญหาเกี่ยวกับเสียง
ปั ญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HDMI
ปั ญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครื อข่าย
ติดต่อเรา
17
17
17
17
18
18
18
18
11
โอเพ่ นซอร์ ส
ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส
ใบอนุญาตสัญญาของโอเพนซอร์ ส
19
19
19
1 ข้ อควรระวัง
การดําเนินการใดๆ ที่ต้องห้ ามอย่ างชัดแจ้ งในคู่มือนี ้
หรือการปรับเปลี่ยนใดๆ
และกระบวนการประกอบชิน้ ส่ วนที่ค่ มู ือนีไ้ ม่ แนะนําหรือไม่ อนุ
ญาตให้ กระทําได้ ส่งผลให้ การรับประกันเป็ นโมฆะ
2018© TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์
ข้ อมูลจําเพาะของเครื่ อง
อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
เครื่ องหมายการค้ าเป็ นทรัพย์สนิ ของ Koninklijke Philips N.V
หรื อเจ้ าของแต่ละราย TP Vision Europe B.V.
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์ในเวลาใดๆ
ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้ งการเปลีย่ นแปลงวัสดุก่อน
วัสดุในคู่มือนี ้ใช้ สาํ หรับการใช้ งานระบบ
หากมีการใช้ งานผลิตภัณฑ์ หรื อโมดูล หรือกระบวนการต่างๆ
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในคู่มือนี ้
ต้ องได้ รับการยืนยันความถูกต้ องและความเหมาะสมเสียก่อน TP
Vision Europe B.V. รับประกันว่า
วัสดุในผลิตภัณฑ์ไม่มีการละเมิดสิทธิบตั รใดๆ
ในสหรัฐไม่มีการรับประกันต่อโดยแจ้ งชัดหรื อโดยนัย
TP Vision Europe B.V. ไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้ อผิดพลาดใดๆ
ในเนื ้อหาของเอกสาร หรื อปั ญหาใดๆ ที่มาจากเนื ้อหาในเอกสารนี ้
ข้ อผิดพลาดที่มีการรายงานไปยัง Philips
จะได้ รับการปรับแก้ ไขและเผยแพร่ บนเว็บไซต์สนับสนุนของ Philips
โดยไม่ชกั ช้ า
ลักษณะของพิกเซล
ผลิตภัณฑ์LCD/LEDนี ้ มีพิกเซลสีจํานวนมาก ดังนั ้น
จึงมีพิกเซลไม่ตํ่ากว่า99.999% จึงอาจเกิดจุดดําหรืจดุ สว่างของแสง
(แดง เขียว หรื อนํ ้าเงิน)
ปรากฏขึ ้นบนหน้ าจอนี่คือคุณสมบัติทางโครงสร้ างของทีวี
(ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทัว่ ไป)
และไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด
ฟิ วส์ หลัก(/56)
TVนี ้มาพร้ อมกับปลัก๊ เสียบที่ได้ รับการรับรอง
หากจําเป็ นต้ องเปลีย่ นฟิ วส์หลักต้ องใช้ ฟิวส์ที่มีค่าเท่ากับที่แสดงไว้ บนปลัก๊ เ
ท่านั ้น (เช่น 10A)
1 ถอดฝาครอบฟิ วส์ และนําฟิ วส์ ออกมา
2 ฟิ วส์ ท่นี ํามาเปลี่ยนต้ องเป็ นไปตาม BS 1363
และมีเครื่องหมายรับรองจาก ASTAหากฟิ วส์ สูญหาย
ให้ ตดิ ต่ อตัวแทนจําหน่ ายของคุณเพื่อสอบถามถึงชนิดที่
ถูกต้ อง
3 ปิ ดฝาครอบฟิ วส์
เงื่อนไขการรับประกัน
 ความเสีย่ งในการได้ รับบาดเจ็บ
ความเสียหายต่อTVหรื อความเป็ นโมฆะของการรับประกัน !
ห้ ามพยายามซ่อมTVด้ วยตัวเอง
 ใช้
TVและอุปกรณ์เสริ มตามวัตถุประสงค์การใช้ งานของผู้ผลิตเท่า
นั ้น
 สัญลักษณ์ข้อควรระวังบริ เวณด้ านหลังของ TV
แสดงถึงความเสีย่ งของการเกิดไฟฟ้ าช็อต ห้ ามถอดฝาครอบ
TVให้ ติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าสําหรับการบริ การและการซ่อมแซ
ม
ลิขสิทธิ์
คําว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface
และโลโก้ HDMI คือเครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายการค้ าจด
ทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ในสหรัฐอเมริ กา
และประเทศอื่น ๆ
TH 2
2 สําคัญ
พร้ อมขาตั ้งได้
 เมื่อแขวนTV เข้ ากับผนัง
ให้ ใช้ ขาแขวนผนังที่สามารถรองรับนํ ้าหนักของ TVได้
ยึดขาแขวนเข้ ากับผนังที่สามารถรองรับนํ ้าหนักของ TV
พร้ อมขาแขวนได้ TP Vision Europe B.V.
ไม่รับผิดชอบสําหรับอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บ
หรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการติดตั ้ง
TVเข้ ากับขาแขวนผนังที่ไม่เหมาะสม
 หากคุณต้ องจัดเก็บ
TVให้ ถอดขาตั ้งออกจากTVห้ ามวางTVหงายขึ ้นโดยที่ยงั ไม่ได้ ถอด
ขาตั ้ง
 ก่อนที่คณ
ุ จะเชื่อมต่อ TV เข้ ากับเต้ าเสียบไฟ
โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
แรงดันไฟฟ้ าตรงกับค่าแรงดันที่แสดงไว้ บนหลัง TV ห้ ามเชื่อมต่อ
TV เข้ ากับเต้ าเสียบไฟที่มีแรงดันไฟฟ้ าที่แตกต่างกัน
 ชิ ้นส่วนของผลิตภัณฑ์นี ้อาจผลิตมาจากแก้ ว
โปรดใช้ ความระมัดระวังในการใช้ งานเพื่อหลีกเลีย่ งการบาดเจ็บแ
ละความเสียหาย
โปรดอ่านและทําความเข้ าใจขั ้นตอนทั ้งหมดก่อนใช้ งาน TV ของคุณ
การรับประกันนี ้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมากจากการไม่
ปฏิบตั ิตามขึ ้นตอนต่างๆ นี ้
ความปลอดภัย
ความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเกิดเพลิงไหม้ !
 ห้ ามให้ TV สัมผัสถูกนํ ้าฝนหรื อนํ ้า ห้ ามวางภาชนะบรรจุของเหลว
เช่น แจกัน ไว้ ใกล้ กบั TV หากของเหลวหกใส่TVให้ ถอดปลัก๊
TVออกจากเต้ ารับไฟทันที
และติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ าของPhilipsเพื่อทําการตรวจสอบTVก่
อนการใช้ งาน
 ห้ ามวาง TVรี โมทคอนโทรล หรื อแบตเตอรี่ ใกล้ เปลวไฟ
หรื อแหล่งกําเนิดความร้ อนอื่นๆ ซึง่ รวมถึง
ให้ โดนแสงอาทิตย์โดยตรง
เก็บเทียนไข หรื อเปลวไฟอื่นๆ ให้ ห่างจากTV รี โมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่ เสมอ เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายของเปลวไฟ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ ได้ กับเด็ก!
ปฏิบตั ิตามข้ อควรระวังเหล่านี ้เพื่อป้องกัน TVล้ มใส่
และทําให้ เกิดการบาดเจ็บแก่เด็ก
 ห้ ามวาง TV บนผ้ าหรื อวัสดุอื่นที่สามารถดึงออกได้
 ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ไม่มีชิ ้นส่วนใดของ
TVแขวนอยู่บนขอบของพื ้นผิว
 ห้ ามวาง TV บนเฟอร์ นิเจอร์ ทรงสูง (เช่น ตู้ใส่หนังสือ)
โดยที่ไม่มีการยึดเฟอร์ นิเจอร์ และ TVเข้ ากับผนัง
หรื อมีการรองรับที่เหมาะสม
 สอนเด็กๆ เกี่ยวกับอันตรายของการปี นเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อจับ TV
 ห้ ามเสียบวัตถุใดๆ เข้ าไปในช่องระบายอากาศหรื อช่องเปิ ดใดๆ
บน TV
 เมื่อทีวีถกู หมุนต้ องแน่ใจว่าจะไม่กระทําบนสายไฟจนตึง
ความตึงบนสายไฟอาจทําให้ การเสียบปลัก๊ เกิดหลุดออกและทําให้
เกิดประกายไฟได้
 เพื่อยุติการเชื่อมต่อ TV
กับไฟหลักให้ ถอดปลัก๊ ไฟออกเมือ่ ทําการยุติการเชื่อมต่อ TV
ให้ จบั ที่ปลัก๊ ห้ ามดึงสายไฟเด็ดขาด ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า
คุณได้ เสียบปลัก๊ สายไฟ และเต้ ารับจนสุดเสมอ
ความเสี่ยงในการกลืนแบตเตอรี่!
 ผลิตภัณฑ์/รี โมทคอนโทรลอาจมีสว่ นประกอบของแบตเตอรี่ ทรงก
ลม ซึง่ สามารถกลืนเข้ าร่ างกายได้
เก็บแบตเตอรี่ ให้ พ้นจากมือเด็กเสมอ!
ความเสี่ยงต่ อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้ !
 ห้ ามให้ รีโมทคอนโทรล หรื อแบตเตอรี่ สมั ผัสถูกนํ ้าฝน นํ ้า
หรื อความร้ อนมากเกินไป
 หลีกเลีย่ งการใช้ กําลังกับปลัก๊ ไฟ
ปลัก๊ ไฟที่หลวมอาจทําให้ เกิดการโค้ งงอหรื อไฟไหม้ ได้
ความเสี่ยงจากความร้ อนที่สูงเกินไป!
 ห้ ามติดตั ้ง TVในพื ้นที่แคบ ต้ องทิ ้งระยะห่างอย่างน้ อยประมาณ 4
นิ ้ว หรื อ 10ซม. รอบๆTVสําหรับระบายอากาศ
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ผ้ าม่าน หรื อวัตถุอื่นๆ
ไม่ปิดทับช่องระบายอากาศของTV
ความเสี่ยงต่ อการบาดเจ็บหรือความเสียหายแก่ TV!
 ในการยกและเคลือ่ นย้ าย TVที่มีนํ ้าหนักมากกว่า 25 กก. หรื อ
55ปอนด์ต้องใช้ คนยก 2 คน
 เมื่อติดขาตั ้ง TVให้ ใช้ ขาตั ้งที่มาพร้ อมกับ TVเท่านั ้น
ยึดขาตั ้งเข้ ากับ TV ให้ แน่น วางTV
บนพื ้นผิวที่เรี ยบในระดับที่สามารถรองรับนํ ้าหนักของ TV
ความเสี่ยงต่ อการบาดเจ็บ ไฟไหม้ หรือสายไฟเสียหาย!
 ห้ ามวางTVหรื อวัตถุใดๆ ทับสายไฟ
 ถอดปลัก๊ TVออกจากเต้ าเสียบไฟ
และดึงเสาอากาศออกก่อนการเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง
ห้ ามแตะส่วนใดๆ ของTVสายไฟ
หรื อสายอากาศในระหว่างเกิดพายุฝนฟ้ าคะนอง.
TH 3
แวดล้ อมและสุขภาพ
ความเสี่ยงต่ อการเกิดความเสียหายทางการได้ ยนิ !
 หลีกเลีย่ งการใช้ หฟู ั งที่เปิ ดเสียงดังหรื อเป็ นระยะเวลานาน
อุณหภูมิต่าํ
 หาก TV
ได้ รับการขนส่งในอุณหภูมิที่ตํ่ากว่า5°Cหรื อ41°Fให้ เปิ ดกล่อง
TVออก
และรอจนกว่าอุณหภูมิของTVเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนเสียบปลัก๊
Vเข้ ากับเต้ าเสียบไฟ
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีสว่ นประกอบของแบตเตอรี่ ที่อยู่ภายใต้ the
European Directive 2006/66/EC
ซึง่ ไม่สามารถทิ ้งร่ วมกับขยะในครัวเรือนปกติของคุณได้
โปรดระลึกถึงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแยกเก็บแบตเตอรี่ ของท้ องถิ่นเสม
อ
เนื่องจากการทิ ้งอย่างถูกต้ องช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมแล
ะสุขภาพ
การรั กษาหน้ าจอ
 หลีกเลีย่ งภาพนิ่งให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ภาพนิ่งคือภาพที่ปรากฏบนหน้ าจอเป็ นระยะเวลานาน ตัวอย่าง:
เมนูบนหน้ าจอ แถบสีดําและการแสดงเวลา
หากคุณต้ องใช้ ภาพนิ่งให้ ลดค่าความแตกต่างแสงสว่างกับความมื
ด
และความสว่างของหน้ าจอลงเพื่อป้องกันความเสียหายของหน้ าจ
อ
 ถอดปลัก๊ TV ก่อนทําความสะอาด
 ทําความสะอาด
TVและกรอบด้ วยผ้ านุ่มชุบนํ ้าหมาดๆห้ ามใช้ สารต่างๆ เช่น
แอลกอฮอล์ เคมี หรื อนํ ้ายาทําความสะอาดบ้ านกับ TV
 ความเสีย่ งต่อความเสียหายต่อหน้ าจอ TV!
ห้ ามแตะ หรื อดัน ขัด หรื อตีหน้ าจอด้ วยวัตถุใดๆ
 ให้ เช็ดหยดนํ ้าทันทีเพื่อหลีกเลีย่ งการเปลีย่ นรูปหรื อสีซีดจาง
ระยะเวลาการใช้ งานเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้ อม
โลโก้ นี ้ติดอยู่บนตัวเครื่ องของผลิตภัณฑ์เพื่อระบุว่าผลิตภัณฑ์นี ้มีอายุ
การใช้ งานเพื่อการปกป้องสิง่ แวดล้ อมเป็ นระยะเวลา 10 ปี
ระยะเวลาการใช้ งานเพื่อการปกป้องสิง่ แวดล้ อมของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์หมายถึงระยะเวลาที่สารห
รื อองค์ประกอบที่เป็ นพิษหรื อเป็ นอันตรายซึง่ อยู่ภายในผลิตภัณฑ์จะไ
ม่รั่วไหลหรื อเสียโดยฉับพลัน
และผู้ที่ใช้ งานผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะไม่เป็ นสาเหตุให้ เกิดมลพิษต่อสิง่
แวดล้ อมหรื อความเสียหายที่ร้ายแรงต่อมนุษย์หรือทรัพย์สนิ
ในช่วงระยะเวลาการใช้ งานเพื่อปกป้องสิง่ แวดล้ อมโปรดใช้ ผลิตภัณฑ์
นี ้ตามคําแนะนําที่แสดงอยู่ในคู่มือการใช้ งานฉบับนี ้
ระยะเวลาการใช้ งานเพื่อปกป้องสิง่ แวดล้ อมนี ้ไม่รวมถึงชิ ้นส่วนสิ ้นเป
ลืองต่างๆ: แบตเตอรี่
การรี ไซเคิล
คําแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบด้ านการบริหารจัดกา
รการรี ไซเคิลของเสียจากผลิตภัณฑ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ แ
ละอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่ าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ รับการออกแบบและผลิตจากวัสดุและส่วนประก
อบคุณภาพสูง ซึง่ สามารถรี ไซเคิลและนํากลับมาใช้ ใหม่ได้
เพื่อเป็ นการดูแลและปกป้องโลกของเราด้ วยวิธีการที่ดียิ่งขึ ้น
โปรดปฏิบตั ิตามกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
ว่าด้ วยเรื่ องการบริ หารจัดการการรี ไซเคิลของเสียจากผลิตภัณฑ์อิเล็ก
ทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้ า
เมื่อผู้ใช้ ไม่ต้องการใช้ งานผิตภัณฑ์นี ้แล้ วหรื อเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุก
ารใช้ งานแล้ ว
เมื่อพบสัญลักษณ์ถงั ขยะขีดคร่ อมบนผลิตภัณฑ์ หมายความว่า
ผลิตภัณฑ์นี ้อยู่ภายใต้ European Directive 2002/96/
EC.โปรดเตือนตัวเองว่า
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์จะได้ ต้องรับการจัดเ
ก็บด้ วยระบบจัดเก็บแยกต่างหากในท้ องถิ่น
โปรดดําเนินการตามระเบียบในท้ องที่ของคุณ
และห้ ามทิ ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณร่ วมกับขยะในครัวเรื อนปกติของคุ
ณ
การทิ ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณอย่างถูกต้ องช่วยป้องกันผลกระทบต่อสิ่ง
TH 4
3 ภาพรวมของทีวี
รีโมทคอนโทรล
ด้ านบน
ขอแสดงความยินดีกับการซื ้อและใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Philips!
เพื่อที่จะได้ รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Philips
โปรดลงทะเบียนทีวีของคุณได้ จากเว็บไซต์ต่อไปนี ้:
www.philips.com/welcome
(ภาพเครื่ องต่อไปนี ้ใช้ สาํ หรับอ้ างอิงเท่านั ้น โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริ ง)
แผงควบคุม
1.
สแตนด์ บาย-เปิ ดเครื่อง


2.
สวิตช์ทีวีให้ สแตนด์บายหากเปิ ดเครื่ องอยู่
เปิ ดเครื่ องทีวีหากทีวีอยู่ในสถานะสแตนด์บาย
, ,
, ,
ปุ่ มเล่ นมัลติมีเดีย
ควบคุมการเล่นมัลติมีเดีย: หยุด หยุดชัว่ คราว
ย้ อนกลับอย่างเร็ ว เล่น ไปข้ างหน้ าอย่างเร็ ว
3.
TV GUIDE
การแนะนําโปรแกรม
4.
SETUP
เปิ ดหรื อปิ ดเมนูการตั ้งค่า
5.
SOURCES
เลือกแหล่งสัญญาณขาเข้ าของทีวี
6.
1.
2.
บันทึกโปรแกรมในโหมด DTV
ไฟแสดงสถานะ/ที่รับสัญญาณรี โมท
: การเปิ ดหรื อปิ ดเครื่ อง
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ถอดปลัก๊ ไฟออกเพือ่ ปิ ดเครื่ องอย่างสม
บูรณ์
7.
FORMAT
ปรับอัตราส่วนการแสดงภาพ
8.
SMART
เข้ าไปยังหน้ าโฮมเพจของสมาร์ ท
9.
สวิตช์ไปยังฟั งก์ชนั ของทีวี
TH 5
ตรงกลาง
ด้ านล่ าง
10.
AUDIO
ปรับฟั งก์ชนั ตัวเลือกเสียง
20.
11.
REC LIST
แสดงรายการการบันทึก
ระดับเสียง +/เพิ่มหรื อลดระดับเสียง
21.
ปิ ดเสียงหรื อยกเลิกการปิ ดเสียง
22. ปุ่ มตัวเลข 0~9
เลือกช่องสัญญาณหรือหมายเลขช่องสัญญาณขาเข้ า
12.
INFO
ดูข้อมูลโปรแกรมปั จจุบนั
13.
, , ,
ปุ่ มนําทาง:
คุณสามารถเลือกไอเท็มในรายการฟั งก์ชนั การตั ้งค่าได้
14.
BACK
กลับไปยังช่องสัญญาณก่อนหน้ าหรื อออกจากเมนูปัจจุบนั
15.
AD
เปิ ด/ปิ ดระดับเสียง AD
25. TEXT
แสดงฟั งก์ชนั กราฟิ ก
16.
FAV
แสดงรายการโปรด
การใช้ งานรีโมทคอนโทรล
17.
23. SUBTITLE
แสดงข้ อความคําบรรยายเมื่อช่องสัญญาณปั จจุบนั มีตวั เลือก
คําบรรยาย
24.
OPTIONS


ช่ องสัญญาณ +/เปลีย่ นไปยังช่องสัญญาณก่อนหน้ าหรื อถัดไป
เมื่อใช้ รีโมทคอนโทรล
ให้ ถือไว้ ให้ ใกล้ กบั ทีวีและชี ้ไปที่เซ็นเซอร์ ของรี โมทคอนโทรล
ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าเส้ นทางการใช้ งานของรี โมทคอนโทรลและทีวีไม่
ถูกกีดขวางด้ วยเฟอร์ นิเจอร์ ผนังหรื อวัตถุอื่น ๆ
แสดงฟั งก์ชนั เมนู
เข้ าถึงตัวเลือกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรื อการเลือกปั จจุบนั
18. OK

ยืนยันการทํางาน
LIST
19.
แสดงรายการช่องสัญญาณ
TH 6
4 ใช้ ทวี ีของคุณ
ดูเนือ้ หาบนอุปกรณ์ ท่ เี ชื่อมต่ ออยู่
เปิ ดหรือปิ ดทีวหี รือเปลี่ยนเป็ น
สแตนด์ บาย
หมายเหตุ
 เปิ ดสวิตช์ที่ตวั อุปกรณ์ก่อนเลือกเป็ นแหล่งภายนอก
ใช้ ปุ่ม Source
1. กดปุ่ ม SOURCES
จะปรากฏรายการแหล่งที่มา
2. กดปุ่ ม ▲/▼เพื่อเลือกอุปกรณ์
3. กดปุ่ ม OK
ทีวีจะเปลีย่ นไปยังอุปกรณ์ที่ได้ เลือก
เปลี่ยนช่ อง
เปิ ดทีวี
 หากไฟแสดงสถานะดับไป
ให้ เสียบปลัก๊ ไฟของทีวีเข้ ากับเต้ าเสียบ
จากนั ้นไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ ้น
 หากไฟแสดงสถานะเปิ ดอยู่ โปรด
กดปุ่ ม
บนรี โมทคอนโทรลหรื อ
ปุ่ มที่ทีวี
เปลี่ยนทีวีเป็ นโหมดสแตนด์ บายหากเปิ ดเครื่องอยู่
 กดปุ่ ม บนรี โมทคอนโทรล
ไฟแสดงสถานะ "สแตนด์บาย" จะถูกเปิ ด
เปลี่ยนช่ องโดยไม่ ใช้ รายการช่ อง:
 กดปุ่ มช่องสัญญาณ +/- บนรี โมทคอนโทรล
 ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ ปมตั
ุ่ วเลขบนรี โมทคอนโทรล
 กดปุ่ ม
(BACK)
บนรี โมทคอนโทรลเพื่อย้ อนกลับไปยังช่องก่อนหน้ า
ปิ ดทีวี
 หากคุณไม่ได้ใช้ทีวีเป็ นเวลานาน โปรดดึงปลัก๊ ไฟออก
เปลี่ยนช่ องโดยใช้ รายการช่ อง:
คุณสามารถใช้ รายการช่องเพื่อดูช่องที่ใช้ ได้ ทั ้งหมด
1. กดปุ่ ม OK
เพื่อดูช่องที่ได้ เลือก
2. กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลือกช่อง
3. กดปุ่ ม OK เพื่อดูช่องที่ได้ เลือก
กดอีกครัง้ เพื่อเปิ ดเสียง
4. กดปุ่ ม
เกร็ดความรู้
 แม้ ว่าทีวีจะใช้ พลังงานเพียงเล็กน้ อยเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บ
าย แต่ยงั คงมีการใช้ พลังงานอยู่
ถอดสายไฟของทีวีออกจากเต้ าเสียบเมื่อไม่ใช้ ทีวีเป็ นระยะเว
ลานาน
TH 7
5 ใช้ ฟังก์ ชันเพิ่มเติม
ปรับระดับเสียงทีวี
เข้ าไปที่เมนูทวี ี
รายการฟั งก์ชนั่ ช่วยในการกําหนดช่อง เปลีย่ นภาพ
และตั ้งค่าเสียงและฟั งก์ชนั่ อื่น ๆ
1. กดปุ่ ม
เปิ ดเมนูการตั ้งค่า
เพิ่มหรื อลดระดับเสียง
 กดปุ่ มระดับเสียง +/- บนรี โมทคอนโทรล
ปิ ดเสียงหรื อเปิ ดเสียง
มเพื่อปิ ดเสียง
อีกครัง้ เพื่อเปิ ดเสียง
 กดปุ่
 กดปุ่ ม
2. กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึง่ ต่อไปนี ้;
จากนั ้นกด OK
 Picture: ใช้ ตวั เลือกการตั ้งค่ารูปภาพที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
 Sound: ใช้ ตวั เลือกการตั ้งค่าเสียงที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
 ECO Settings:
ตั ้งค่ารายการแสดงผลของแสงพื ้นหลังหน้ าจอ
TV
 Settings: ตั ้งค่ารายการฟั งก์ชนั่ ทีวี.
 Language: ตั ้งค่าภาษาเมนู แป้นพิมพ์และวิธีป้อนข้ อมูล
 Connection:
ตั ้งค่าการเชื่อมต่อเครื อข่ายแบบมีสายและการเชื่อมต่อเครื อ
ข่ายไร้ สาย
 Channels: ตั ้งค่าการค้ นหาช่อง
 Parental control:
ฟั งก์ชนั่ นี ้ช่วยให้ ผ้ ปู กครองสามารถตั ้งค่าช่องที่ใช้ ได้ สาํ หรับเ
ด็กที่มีกลุม่ อายุต่างกันได้
หมายเหตุ
 การตั ้งค่าจะแตกต่างกันไปตามแหล่งอินพุท
เปลี่ยนภาษา
คุณสามารถเปลีย่ นภาษาของเมนู
1. กดปุ่ ม เพื่อเลือก Language>Menu language;
จากนั ้นกดปุ่ ม 
2. เลือกภาษาที่ต้องการแล้ วกดปุ่ ม OK
TH 8
รู ปแบบรู ปภาพ
เปลี่ยนการตัง้ ค่ าภาพ
คุณสามารถเลือกจากรูปแบบรูปภาพต่อไปนี ้
คุณสามารถเปลีย่ นการตั ้งค่าภาพตามการตั ้งค่าที่คุณต้ องการโดยใช้ ก
ารตั ้งค่าที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าหรื อแก้ ไขการตั ้งค่าด้ วยตนเอง
หมายเหตุ
 การตั ้งค่าภาพบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ ได้ กบั บางแหล่ง
การตั ้งค่าภาพแบบรวดเร็ ว
คุณสามารถตั ้งค่าภาพได้ อย่างรวดเร็ วโดยใช้ ฟังก์ชนั่ นี ้
1. กดปุ่ ม เพื่อเลือก Picture; จากนั ้นกดปุ่ ม OK
ุ ต้ องการตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
2. เลือกการตั ้งค่าที่คณ
ขยายคําบรรยาย:
(รูปแบบนี ้ใช้ ไม่ได้ กบั โหมด HD
และโหมด PC)
แสดงคําบรรยายอย่างสมบูรณ์เ
มื่อมีการเล่นจากแหล่งวิดีโอพร้ อ
มคําบรรยาย
แต่สว่ นหนึ่งของภาพด้ านบนจะถู
กตัดออก
4:3:
แสดงภาพในฟอร์ แมตภาพ 4:3
แบบดั ้งเดิม
รู ปแบบภาพ
ใช้ การตั ้งค่ารูปแบบภาพที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ า
1. กดปุ่ ม เพื่อเลือกรูปแบบภาพ
2. เลือกการตั ้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้จากนั ้นกดปุ่ ม OK
 Vivid:
ใช้ การตั ้งค่าสีแบบไดนามิกที่เหมาะสําหรับการดูในช่วงเวลา
กลางวัน
Standard:

ปรับการตั ้งค่าภาพให้ เหมาะกับสภาพแวดล้ อมและประเภท
ของวิดีโอส่วนใหญ่
Natural:
ตั ้งโหมดธรรมชาติ

Personal:
ใช้ การตั ้งค่าภาพที่กําหนดเอง

ขยายภาพยนต์ 16:9:
(รูปแบบนี ้ไม่สามารถใช้ ได้ กบั โห
มด PC)
รูปแบบภาพจะถูกปรับจาก 4:3
เป็ น 16:9
แสดงภาพแบบจอกว้ าง:
รูปแบบภาพจะถูกปรับจาก 4:3
เป็ น 16:9
ปรั บการตัง้ ค่ าภาพด้ วยตนเอง
1. กดปุ่ ม กดเพื่อเลือกภาพ; จากนั ้นกดปุ่ ม OK
2. เลือกการตั ้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้จากนั ้นกดปุ่ ม OK
 Contrast:
ปรับความแตกต่างและเพิ่มความแตกต่างของความเข้ มแสง
ระหว่างส่วนที่สว่างและส่วนมืด
Brightness:

ปรับความเข้ มของแสงและความละเอียดของบริ เวณที่แข็ง
 Saturation: ปรับความอิ่มตัวของสี
 Sharpness: ปรับความละเอียดภาพ
 Color temperature: ปรับอุณหภูมิสขี องภาพโดยรวม
 การตั ้งค่าขั ้นสูง:
 Noise reduction: กรองและลดจุดรบกวนในภาพ
อัตโนมัติ:
ปรับภาพให้ มีสดั ส่วนที่เหมาะสม
โดยอัตโนมัติ
เปลี่ยนการตัง้ ค่ าเสียง
คุณสามารถเปลีย่ นการตั ้งค่าเสียงตามการตั ้งค่าที่คุณต้ องการโดยใช้
การตั ้งค่าที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าหรื อแก้ ไขการตั ้งค่าด้ วยตนเอง
เปลี่ยนรู ปแบบรู ปภาพ
กดปุ่ ม
เพื่อเลือก Picture>Picture Format; จากนั ้นกดปุ่ ม 
การตัง้ ค่ าเสียงแบบรวดเร็ว
คุณสามารถตั ้งค่าเสียงได้ อย่างรวดเร็ วโดยใช้ การตั ้งค่าเสียงที่กําหนดไ
ว้ ลว่ งหน้ าในรูปแบบเสียง
1. กดปุ่ ม กดเพื่อเลือก Sound; จากนั ้นกดปุ่ ม OK
2. เลือกการตั ้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้จากนั ้นกดปุ่ ม OK
 โหมดเสียง:
TH 9
 Standard:
สามารถใช้ ได้ กบั สถานการณ์และแหล่งเสียงส่วนใหญ่
 News: สามารถใช้ ได้ กบั การพูด (เช่น ข่าว)
 Cinema:
สามารถใช้ ได้ กบั การตั ้งค่าเสียงสําหรับภาพยนตร์
Personal:
ใช้ การตั ้งค่าเสียงที่กําหนดเอง

เมนูการบันทึก
หมายเหตุ
 ตรวจสอบว่าอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล USB
ได้ มีการเชือ่ มต่ออย่างดี
 เมื่อเปิ ดใช้ งานการควบคุมสําหรับผู้ปกครอง
การบันทึกที่กําหนดเวลาไว้ อาจจะไม่สามารถทํางานได้ อย่างเห
มาะสม.
ปรั บการตัง้ ค่ าเสียงด้ วยตนเอง
1. กดปุ่ ม เพื่อเลือก Sound; จากนั ้นกดปุ่ ม OK
2. เลือกการตั ้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี ้จากนั ้นกดปุ่ ม OK
 สามารถปรับ เบส ,ช่วงกลางตํ่า ,ช่วงกลาง ,ทรี เบิล ,
ทรี เบิลสูง ได้ ในรูปแบบเสียงส่วนตัวเท่านั ้น
 Balance: ปรับความสมดุลของลําโพงซ้ ายและขวา
 Surround: เปิ ดหรื อปิ ดฟั งก์ชนั เสียงรอบทิศทาง
 Advanced: เลือกโหมด PCM/RAW ของ SPDIF
 Hearing impaired:
เปิ ดหรื อปิ ดฟั งก์ชนั่ การได้ ยินบกพร่ อง
AD
 switching: เปิ ดหรื อปิ ดสวิตช์ AD
การใช้ งานอีพีจี
EPG คือคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้ ในช่องดิจิตอล ด้ วย EPG
คุณสามารถ:
 ดูรายการโปรแกรมดิจิตอลที่ออกอากาศอยู่ในปั จจุบนั
 ดูข้อมูลปั จจุบนั ที่ถกู ส่งมา
 ตั ้งค่าการแจ้ งเตือนของโปรแกรม
เปิ ด EPG (คู่มือโปรแกรม)
การบันทึกโปรแกรม
ในโหมดดิจิตอลทีวี กดปุ่ ม
เพื่อเปิ ดเมนูการบันทึกบนหน้ าจอและเริ่ มการบันทึกโปรแกรม กดปุ่ ม
เพื่อออกจากการบันทึกโปรแกรม กดปุ่ ม ▲/▼
เพื่อเลือกไฟล์ที่บนั ทึกไว้ ในรายการการบันทึก และกดปุ่ ม OK เพื่อเล่น
คุณสามารถกดปุ่ ม เช่น , , เพือ่ ดาเนินการทางลัด
ใช้ Philips EasyLink
ด้ วย Philips EasyLink
คุณสามารถสัง่ งานอุปกรณ์ที่ได้ เชื่อมต่อผ่านรี โมทคอนโทรลของทีวีได้
EasyLink ใช้ HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
เพื่อสือ่ สารกับอุปกรณ์ที่เชือ่ มต่อ อุปกรณ์จะต้ องสนับสนุน HDMI
CEC และต้ องถูกเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อด้ วย HDMI
ในการเปิ ดใช้ งาน Philips EasyLink คุณจะต้ อง:
 ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถทํางานได้ ตามปกติ
 เปลีย่ นไปที่ EasyLink
หมายเหตุ
 อุปกรณ์ที่รองรับ EasyLink
ต้ องได้ รับการเปิ ดเครื่ องและเลือกเป็ นแหล่งที่มา
 Philips
ไม่รับประกันความสามารถในการทํางานร่ วมกันได้ กบั อุปกร
ณ์ HDMI-CEC ทั ้งหมด 100%
กดปุ่ ม TV GUIDE บนรี โมทคอนโทรลเพื่อแสดงรายการโปรแกรม
หมายเหตุ
 ไม่สามารถเปิ ด EPG ได้ โดยตรงในโหมดทีวีที่ไม่ใช่ดจิ ิตอล
 กดปุ่ มสีเขียว



ในคู่มือโปรแกรมเพือ่ เตือนหรื อยกเลิกโปรแกรมที่จะเล่นภายใน
หนึง่ สัปดาห์
กดปุ่ มสีแดง
เพื่อเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั การบันทึกตามกําหนดเวลา:
มีให้ เลือกทั ้งแบบอัตโนมัติหรื อแมนนวล
คุณสามารถตั ้งเวลาและโหมดการบันทึกได้ ตามต้ องการ
กดปุ่ มสีเหลือง
เพื่อแสดงข้ อมูลของโปรแกรมในวันที่แตกต่างกัน
กดปุ่ มสีนํ ้าเงิน เพื่อแสดงคําแนะนําช่วยเหลือ
เปิ ดหรือปิ ด EasyLink
หมายเหตุ
 อย่าเปิ ดใช้ งาน Philips EasyLink
หากคุณไม่ได้ ตั ้งใจใช้ งานจริ ง ๆ
1. กด ปุ่ ม
2. เลือก TV Settings > EasyLink > EasyLink
3. เลือก OFF หรื อ ON จากนั ้นกดปุ่ ม OK
TH 10
ตัง้ เอาท์ พุทสัญญาณเสียง HDMI
1. กด ปุ่ ม
2. เลือก TV Settings > EasyLink > HDMI –
Audio Output
3. เลือก OFF หรื อ ON จากนั ้นกดปุ่ ม OK
ใช้ EDID
1.
2.
3.
กด
ปุ่ ม
เลือก TV Settings > EDID Version จากนั ้นกดปุ่ ม OK
เพื่อเข้ าไป
เลือกเวอร์ ชนั ที่คณ
ุ ต้ องการจากนั ้นกดปุ่ ม OK เพือ่ ยืนยัน
เกร็ดความรู้
 EDID
คือโครงสร้ างข้ อมูลที่มีให้ ผ่านการแสดงผลดิจิตอลเพื่ออธิบาย
ความสามารถของแหล่งสัญญาณวิดีโอ
สามารถทําการตั ้งค่านี ้ได้ ภายใต้ แหล่งสัญญาณ HDMI
เท่านั ้น
ใช้ ตัวตัง้ เวลา
คุณสามารถใช้ Timer เพื่อเปลีย่ นทีวีให้
สแตนด์บายได้ หลังจากเวลาที่กําหนด
ใช้ ตัวตัง้ เวลาพักหน้ าจอ
ตั ้งเวลาที่ทีวีจะเปลีย่ นเป็ นโหมดสแตนด์บาย
เกร็ดความรู้
 คุณสามารถปิ ดทีวีหรื อรี เซ็ตตัวตั ้งเวลาพักหน้ าจอได้ ก่อนที่ตวั
ตั ้งเวลาจะไปถึงศูนย์
1. กด ปุ่ มจากนั ้นเลือก TV Settings > Sleep Timer
เวลาพักหน้ าจอจะแสดงบนหน้ าจอ
2. ตั ้งค่าตัวตั ้งเวลาเป็ นค่าระหว่าง 0 ถึง 240 นาที
การเพิ่มขึ ้นของตัว Sleep Timer คือครัง้ ละ 10 นาที หาก Sleep
Timer อยู่ที่ 0 ตัวตั ้งเวลาจะปิ ดการทํางาน
3. กดปุ่ ม OK เพื่อเปิ ด Timer
ทีวีจะเปลีย่ นเป็ นโหมดสแตนด์บายเมื่อถึงเวลาที่กําหนดไว้
เปลี่ยนการตัง้ ค่ าทีวีท่ ตี ้ องการ
1. กด ปุ่ มเพื่อเลือก TV Settings
2. เลือกอย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้จากนั ้นกดปุ่ ม OK
 Picture and Sound Reset:
เรี ยกคืนการตั ้งค่าภาพและเสียงทั ้งหมดเป็ นค่าที่ตั ้งไว้ ลว่ งหน้ า
 EasyLink: ตั ้งค่าฟั งก์ชนั ของ EasyLink
 About the TV: แสดงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับทีวี
 Key Beep: เปิ ดเสียงปุ่ มกดของรี โมทคอนโทรล
เมื่อคุณกดปุ่ มบนรี โมทคอนโทรล ทีวีจะทําเสียงขึ ้น
 Sleep Timer:
เปลีย่ นทีวีเป็ นโหมดพักหน้ าจอหลังจากเวลาที่ตั ้งไว้
 Auto Standby:
สวิตช์ทีวีเป็ นโหมดสแตนด์บายอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่ตั ้งไว้
 Reinstall TV: เรี ยกคืนค่าเริ่ มต้ นของทีวี
 Time Zone: ตั ้งค่าโซนเวลาของทีวี
 PVR File System:
 Select disk:
เลือกโฟลเดอร์ ที่คณ
ุ ต้ องการบันทึกไฟล์การบันทึก
 Format start: ฟอร์ แมตอุปกรณ์USB ภายนอก
 Speed check:
ทดสอบความเร็ วในการอ่าน/เขียนของอุปกรณ์ USB
 Software update (OAD): เปิ ด/ปิ ดการอัพเดตซอฟต์แวร์
(OAD)
การบูตเครื่องด่ วน
 กดปุ่ ม
เพื่อเลือกการตั ้งค่าทีวี > การบูตเครื่ องด่วน
แล้ วกดปุ่ ม OK เพื่อเข้ าสูก่ ารตั ้งค่า กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลือก
เปิ ด เพื่อเปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั นี ้
การบูตเครื่ องด่วน เปิ ด:
ปรับปรุงลําดับขั ้นตอนการบูตเปิ ดเครื่ องทีวี
เพื่อลดเวลาในการรี บตู ทีวี
 กดปุ่ ม
เพื่อเลือกการตั ้งค่าทีวี > การบูตเครื่ องด่วน
แล้ วกดปุ่ ม OK เพื่อเข้ าสูก่ ารตั ้งค่า กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลือก
ปิ ด เพื่อปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั นี ้
TH 11
อัปเดทซอฟท์ แวร์
6 ศูนย์ รวมสื่อ
Philips คอยทําการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ
เราขอแนะนําให้ คณ
ุ อัปเดตซอฟต์แวร์ ทีวีเมื่อมีการเปิ ดตัวเวอร์ ชนั ใหม่
คุณสามารถเล่นไฟล์ภาพ วิดีโอ เพลงและมัลติมีเดียอื่น ๆ ในอุปกรณ์
USB
ตรวจสอบเวอร์ ช่ ันของซอฟต์ แวร์ ปัจจุบัน
เล่ นไฟล์ มีเดียจากอุปกรณ์ USB
ที่เชื่อมต่ อกับทีวี
กด ปุ่ มเพื่อเลือก TV Settings > About the TV > Current
Software Info จากนั ้นกดปุ่ ม OK
ข้ อมูลเวอร์ ชนั่ ของซอฟท์แวร์ ปัจจุบนั จะแสดงขึ ้น
อัปเดทซอฟท์ แวร์
คุณสามารถอัพเดตซอฟต์แวร์ โดยใช้ วิธีการต่อไปนี ้:
 เชื่อมต่อเครือข่ายสําหรับการอัปเดทอัตโนมัติ
กด ปุ่ มเพื่อเลือก TV Settings > About the TV > Auto
Software Update จากนั ้นกดปุ่ ม OK
แล้ วทําการอัปเดตซอฟท์แวร์ ตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
 อัพเดตซอฟท์แวร์ โดยใช้ อปุ กรณ์เก็บข้ อมูล USB
1. กด ปุ่ มเพื่อเลือก TV Settings > About the TV > Manual
Software Update จากนั ้นกดปุ่ ม OK
แล้ วทําการอัปเดตซอฟท์แวร์ ตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
2. กด ปุ่ มเพื่อเลือก TV Settings > About the TV > Local
Update จากนั ้นกดปุ่ ม OK
แล้ วทําการอัปเดตซอฟท์แวร์ ตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
หมายเหตุ
 อุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูลที่สนับสนุน: ตรวจสอบว่าได้ เชื่อมต่อ
USB แล้ ว
1. เปิ ดทีวี
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้ อมูล USB เข้ ากับพอร์ ต USB
ที่ด้านข้ างของทีวี
3. กด
ปุ่ มเพื่อแสดงเมนูแหล่งที่มา
4. เลือกดิสก์ USB จากนั ้นกดปุ่ ม OK
5. หากมีอุปกรณ์ USB หลายตัว ให้ เลือกอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล
USB ที่ต้องการจากนั ้นกดปุ่ ม OK หน้ าเบราเซอร์ จะเปิ ดขึ ้นมา
ดูรูปภาพ
1.
2.
เลือกโฟลเดอร์ หรื อรูปภาพในหน้ าเบราเซอร์ จากนั ้นกดปุ่ ม OK
เลือกรูปภาพจากนั ้นกดปุ่ ม OK
ซูมภาพนี ้เข้ าไปเพื่อดูแบบเต็มหน้ าจอ
หมายเหตุ
 ถอดอุปกรณ์ USB
ออกหลังจากที่ซอฟท์แวร์ ได้ ถกู อัปเดตเรี ยบร้ อยแล้ ว
 สําหรับการอัพเดตซอฟต์แวร์ โปรดใช้ อปุ กรณ์ USB
การใช้ ฮาร์ ดดิสก์อาจทําให้ เกิดความล้ มเหลวในการอัปเดตแล
ะมีการรี สตาร์ ทเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าไม่เพียงพอ
/: เล่น/หยุดภาพนิ่งชัว่ คราว
I / I: ดูภาพก่อนหน้ า/ถัดไป
: กลับไปที่หน้ าเบราเซอร์
เปลี่ยนการตัง้ ค่ าสไลด์ โชว์
โปรดกด
ปุ่ มเมื่อทําการเล่นสไลด์
แสดงรายการตัวเลือกสไลด์โชว์และเรี ยกดูภาพตามคําแนะนําบนหน้ า
จอ
TH 12
ฟั งเพลง
เลือกโฟลเดอร์ หรื อเพลงในหน้ าเบราเซอร์ จากนั ้นกดปุ่ ม OK เพื่อเล่น
เปลีย่ นการตั ้งค่าการเล่นเพลงตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
ถอดอุปกรณ์ เก็บข้ อมูล USB
หมายเหตุ
 โปรดถอดอุปกรณ์เก็บข้ อมูล USB
ออกตามขั ้นตอนต่อไปนี ้เพื่อป้องกันความเสียหาย
1.
2.
/: เล่น/หยุดเพลงชัว่ คราว
 /: ไปข้ างหน้ า/ย้ อนกลับอย่างรวดเร็ ว
I / I: เล่นวิดีโอก่อนหน้ า/ถัดไป
: กลับไปที่หน้ าเบราเซอร์
: ตั ้งโหมดการเล่นเพลง
เล่ นเพลงขณะดูสไลด์
คุณสามารถเล่นเพลงประกอบได้ ขณะดูสไลด์
1. เลือกอัลบั ้มเพลง
2. กดปุ่ ม OK
3. กด
ปุ่ มเพื่อย้ อนกลับไปยังหน้ าจอหลักของหน้ าเบราเซอร์
4. เลือกรูปภาพ
5. กดปุ่ ม OK เพื่อเล่นสไลด์
ดูวดิ ีโอ
1.
2.
เลือกโฟลเดอร์ หรื อวิดีโอในหน้ าเบราเซอร์
กดปุ่ ม OK เพื่อเล่นวิดีโอ
เปลีย่ นการตั ้งค่าการเล่นวิดีโอตามคําแนะนําบนหน้ าจอ
/: เล่น/หยุดวิดีโอชัว่ คราว
 /: ไปข้ างหน้ า/ย้ อนกลับอย่างรวดเร็ ว
I / I: เล่นวิดีโอก่อนหน้ า/ถัดไป
: กลับไปที่หน้ าเบราเซอร์
: ตั ้งค่าตัวเลือกการเล่นวิดีโอ
TH 13
กด
ปุ่ มเพื่อกลับไปที่หรื อออกจากหน้ าจอหลักของหน้ าเบราเซอร์
รอประมาณ 5 วินาทีจากนั ้นจึงค่อยถอดอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล
USB ออก
7 ตัง้ ช่ อง
สําหรับการติดตั ้งครัง้ แรกระบบจะเตือนให้ คณ
ุ เลือกการเชื่อมต่อเครื อ
ข่ายหรื อการติดตั ้งช่องโทรทัศน์
ในส่วนนี ้จะให้ คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการติดตั ้งใหม่และการปรับช่องแบ
บละเอียด
การค้ นหาช่ องแบบอัตโนมัติ
1.
2.
3.
กด ปุ่ ม
เลือก Channels > Channel Search จากนั ้นกดปุ่ ม OK
กดปุ่ ม ▲/▼ เพื่อเลือก Start เพื่อเข้ าไป
จากนั ้นเลือกประเทศ/ภูมิภาค
และเลือกประเภทช่องสัญญาณของคุณ หลังจากนั ้นกดปุ่ ม OK
เพื่อเริ่ มต้ นการค้ นหาช่องสัญญาณอัตโนมัติ
ขัน้ ตอนที่ 3 การปรับ ATV แบบละเอียด
1.
2.
3.
ค้ นหาช่ องดิจติ อล
1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ
 ฟั งก์ชนั่ นี ้สามารถใช้ ได้ เฉพาะในโหมดทีวีเท่านั ้น
การค้ นหาช่ องแบบแมนนวล
ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกระบบ
1.
2.
3.
กด ปุ่ ม
เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation.
เลือกเพื่อเริ่ มการสแกนและการปรับช่องแบบละเอียด
หมายเหตุ
 การปรับความถี่แบบละเอียดสามารถทําได้ เฉพาะเมื่อแหล่งที่
มาเป็ น ATV
ขัน้ ตอนที่ 2 ค้ นหาและจัดเก็บช่ องใหม่
1.
2.
กด ปุ่ ม
เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation >
Find Channel
 คุณสามารถป้อนความถี่ช่องได้ โดยตรง
 เลือกไปที่ Scan จากนั ้นกดปุ่ ม OK เพื่อเริ่ มการสแกน
3.
เมื่อเสร็ จสิ ้นการค้ นหาให้ เลือก Save
เพื่อออกจากอินเตอร์ เฟซปั จจุบนั
 บันทึกช่องที่ได้ ค้นหา
กด ปุ่ ม
เลือก Channels > Analog Channel Manual Installation >
Fine Tune
เลือก Decrease หรื อ Increase เพื่อปรับความถี่
TH 14
กด ปุ่ ม
เลือก Channels > Digital Channel Manual Installation
จากนั ้นกดปุ่ ม OK
ป้อนความถี่ช่องโดยตรง
เลือก Scan จากนั ้นกดปุ่ ม OK เพื่อเริ่ มการสแกน
8 ตัง้ ค่ าเครื อข่ าย
เปิ ดหรือปิ ดสมาร์ ททีวี
คุณสามารถตั ้งค่าเครื อข่ายเพื่อเข้ าถึงเครื อข่ายที่แตกต่างกันได้
1. เชื่อมต่อทีวีกบั อินเทอร์ เน็ต
หากไม่มีการเชื่อมต่อเครื อข่ายฟั งก์ชนั บางอย่างของสมาร์ ททีวีจ
ะไม่สามารถทํางานได้
2. กดปุ่ ม SMART บนรี โมทคอนโทรล
ภาพจะข้ ามไปที่ Smart TV โดยอัตโนมัติ
ประเภทเครือข่ าย
คุณสามารถเลือกประเภทการตั ้งค่าเครื อข่ายได้
 กดปุ่ ม แล้ วเลือก Connection> Wired or Wi-Fi
เมื่อต้ องการดูที่อยู่ MAC กด ปุ่ มแล้ วเลือก Connection >
Wired or Wi-Fi > View Network Settings
การติดตัง้ สายสัญญาณ
หากต้ องการเชื่อมต่อทีวีเข้ ากับเครื อข่ายพีซีหรืออินเทอร์ เน็ตคุณจําเป็
นต้ องติดตั ้งเส้ นทางในเครื อข่ายพีซี ใช้ สายเคเบิลเครื อข่าย
(สายเคเบิลอีเธอร์ เน็ต) เพื่อเชื่อมต่อเส้ นทางไปยังทีวี
เชื่อมต่อเส้ นทางไปยังอินเตอร์ เฟซเครื อข่ายที่ด้านล่างของทีวีโดยใช้ สา
ยเคเบิลเครื อข่ายและเปิ ดเราเตอร์
การเชื่อมต่ อเครื อข่ ายแบบใช้ สายและการค้ นหาโดยอัตโ
นมัติ
1.
(ภาพและแอปพลิเคชันที่ใช้ อยู่ในเอกสารนี ้ใช้ สาํ หรับอ้ างอิงเท่านั ้น!)
2.
แอปพลิเคชัน
คุณสามารถได้ รับแอปจากแอปสโตร์ หรื อจัดการแอปที่ติดตั ้งไว้
และสวิตช์ไปมาอย่างรวดเร็ วระหว่างแอปและรายการของฉันได้
การตัง้ ค่ าเครื อข่ ายแบบใช้ สาย - การอินพุตด้ วยตนเอง
1.
2.
3.
4.
หมายเหตุ




แอปบางอย่างสนับสนุนการทํางานด้ วยเมาส์เท่านั ้น
พื ้นที่หน่วยความจําจะไม่เท่ากับพื ้นที่ว่างที่ใช้ งานได้
Philips ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรื อลบแอปบางอย่าง
อย่าเปลีย่ น ROM ของทีวีแบบสุม่ มิฉะนั ้นข้ อบกพร่ องใด ๆ
ที่เกิดขึ ้นจะไม่อยู่ในขอบเขตการรับประกัน
กดปุ่ ม แล้ วทําการเลือก Connection > Wired or Wi-Fi >
Connect Network > Wired Network.
เลือก DHCP แล้ วคลิก Connect และกดปุ่ ม OK
โปรโตคอลของเครื อข่ายจะถูกตั ้งค่าโดยอัตโนมัติ
กดปุ่ ม แล้ วทําการเลือก Connection> Wired or Wi-Fi >
Connect Network > Wired Network
เลือก static IP แล้ วกด 
ปุ่ มและวางเคอร์ เซอร์ ลงในกล่องอินพุต
ใช้ รีโมทคอนโทรลเพื่อป้อนที่อยู่ IP ซับเน็ตมาสก์ เกตเวย์ DNS1
และ DNS2
เมื่อป้อนข้ อมูลเสร็ จสิ ้น ให้ เลือก OK จากนั ้นกดปุ่ ม OK
การติดตัง้ เครือข่ ายแบบไร้ สาย
1.
2.
3.
TH 15
กดปุ่ ม แล้ วทําการเลือก Connection > Wired or Wi-Fi >
Connect Network > Wireless Network.
เลือก ON
หน้ าจอจะแสดงค่าพารามิเตอร์ เครื อข่ายที่กําหนดไว้ ในปั จจุบนั
และเครื อข่ายไร้ สายที่พร้ อมใช้ งาน
เลือก Connect WPS เปิ ดใช้ งานฟั งก์ชนั WPS
ของเราเตอร์ และกดปุ่ ม OK เพื่อเชือ่ มต่อเครือข่าย WPS
การแชร์ หน้ าจอ
9 ข้ อมูลผลิตภัณฑ์
Multi-screen Interaction
จะแสดงเนื ้อหาที่อยู่บนหน้ าจออุปกรณ์มอื ถือขึ ้นบนหน้ าจอทีวีและเล่
นเสียงบนอุปกรณ์มือถือผ่านลําโพงทีวีไปพร้ อมกัน
ใช้ ปมปรั
ุ่ บระดับเสียงบนรี โมทคอนโทรลเพื่อควบคุมระดับเสียง
ข้ อมูลผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงห
น้ า สําหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชมที่ www.philips.com/support
หมายเหตุ
 ฟั งก์ชนั่ Multi-screen Interaction
อาจไม่สามารถทํางานร่ วมกับอุปกรณ์มือถือบางรุ่นได้
สร้ างการเชื่อมต่ อ
1.
2.
3.
กดปุ่ ม แล้ วทําการเลือก Connection > Wired or Wi-Fi >
Screen Sharing.
เลือก ON หรื อ OFF แล้ วกดปุ่ ม OK เพื่อยืนยัน
ใช้ ฟังก์ชนั แสดงผล
WLAN/แบบไร้ สายบนอุปกรณ์มือถือเพือ่ ส่งคําขอเชื่อมต่อ
เมื่อเชื่อมต่อเรี ยบร้ อยแล้ วภาพบนอุปกรณ์มือถือจะถูกส่งไปยังห
น้ าจอทีวี
ความละเอียดของการแสดงผล
รูปแบบวิดีโอ HDMI
 ความละเอียด – อัตราการรี เฟรช:
 480i – 60Hz
 480p – 60Hz
 576i – 50Hz
 576p – 50Hz
 720p – 50Hz, 60Hz
 1080i – 50Hz, 60Hz
 1080p - 50Hz, 60Hz
มัลติมีเดีย

โหมดยกเลิกการเชื่อมต่ อ
1.
2.
คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือระหว่างส่ง
กดปุ่ ม
บนรี โมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่างการส่ง
หมายเหตุ
 ฟั งก์ชนั่ multi-screen interaction
สามารถใช้ งานได้ เฉพาะเมื่อเปิ ด Wi-Fi
ของทีวีและอุปกรณ์มือถือแล้ ว

อุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูลที่รองรับ: USB
(รองรับอุปกรณ์จดั เก็บข้ อมูล USB แบบ NTFS, FAT หรื อ FAT
32)
รูปแบบไฟล์มลั ติมีเดียที่ทํางานร่ วมกันได้ :
 รูปภาพ: JPEG
 เสียง: MP3
 วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264(FHD), H.265
พลังเสียง

32": 6W × 2
ความละเอียดปกติ

32" : 1366 × 768
จูนเนอร์ / เครื่องรับ / เครื่องส่ ง


การนําเข้ าข้ อมูลทางสายอากาศ: 75 โอห์ม โคแอกเชียล
(IEC75)
ระบบที่รองรับ:
ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
DTV: DVB-T/T2.
TH 16
รีโมทคอนโทรล
10 การแก้ ไขปั ญหา

ส่วนนี ้คลอบคลุมถึงปั ญหาทัว่ ๆ ไป พร้ อมกับการแก้ ปัญหานั ้น
แบตเตอรี่ : 2 × AAA
แหล่ งจ่ ายไฟ
ปั ญหาทั่วไป

ไม่ สามารถเปิ ด TVได้ :
 ให้ ถอดปลัก๊ ออกจากเต้ าเสียบไฟ
รอประมาณหนึง่ นาทีแล้ วค่อยเสียบปลัก๊ ใหม่อีกครัง้
 ตรวจสอบว่า ได้ เสียบสายไฟแน่นแล้ ว
รีโมทคอนโทรลใช้ งานไม่ ค่อยได้ :
 ตรวจสอบว่าได้ ใส่แบตเตอรี่ +/ลงในรี โมทคอนโทรลอย่างถูกต้ อง
 เปลีย่ นแบตเตอรี่ รีโมทคอนโทรล หากแบตเตอรี่ อ่อน
 ทําความสะอาดเซนเซอร์ ของรี โมทคอนโทรลและของ TV
ภาษาเมนู TVไม่ ถูกต้ อง
 เปลีย่ นเมนู TV เป็ นภาษาที่คณ
ุ ต้ องการ
เมื่อเปิ ด/ปิ ด TV
หรือเมื่อสแตนด์ บายคุณได้ ยนิ เสียงดังแอ๊ ดออกมาจากTV:
 ไม่ต้องดําเนินการใดๆ
เสียงแอ๊ ดที่ได้ ยินมาจากการขยายและหดตัวตามปกติของ TV
เมื่อเย็นลงและร้ อนขึ ้น
ซึง่ ไม่สง่ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางานของ TV
แหล่งจ่ายไฟหลัก:
100-240V~, 50/60Hz
การบริ โภคพลังงานเมื่อสแตนด์บาย:
≤0.5W
อุณหภูมิแวดล้ อม: 5-40°C
การบริ โภคพลังงาน:
 32" : 55W



อุปกรณ์ เสริมติด TV ที่รองรับ
โปรดซื ้ออุปกรณ์เสริ มติด TV ของPhilips หรื ออุปกรณ์เสริ มติด TV
ที่ได้ มาตรฐาน VESAเพือ่ ใช้ เป็ นอุปกรณ์เสริมติดกับ
TVตรวจสอบให้ แน่แน่ใจว่า ได้ เว้ นระยะห่างระหว่างหลัง TVกับผนัง
อย่างน้ อย 2.2 นิ ้ว หรื อ 5.5 ซม.
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับสายหรื อขั ้วต่อ
คําเตือน

โปรดปฏิบตั ิตามคําแนะนําที่มาพร้ อมกับอุปกรณ์เสริ มติด
TV TP Vision Europe B.V. ไม่รับผิดชอบต่ออุบตั ิเหตุ
การบาดเจ็บ หรื อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการติดตั ้ง TV
เข้ ากับอุปกรณ์เสริ มที่ไม่เหมาะสม
หมายเลขรุ่
น
32"
ระยะห่ างระหว่ างพิกเซลที่ต้
องมี (มม.)
100 × 100
สกรูตดิ ตัง้ ที่
ต้ องมี
4 × M4
ปั ญหาเกี่ยวกับช่ อง
ไม่ พบช่ องที่ได้ ตดิ ตัง้ ไว้ ก่อนหน้ าในรายการช่ อง:
 ตรวจสอบว่า ได้ เลือกรายการช่องที่ถกู ต้ องแล้ ว
ปั ญหาเกี่ยวกับภาพ
TVเปิ ดอยู่แต่ ไม่ มีภาพ:
 ตรวจสอบว่า ต่อเสาอากาศ TV ได้ อย่างถูกต้ อง
 ตรวจสอบว่า ได้ เลือกอุปกรณ์ที่เป็ นแหล่งสัญญาณ TV ถูกต้ อง
มีแต่ เสียงไม่ มีภาพ:
 ตรวจสอบว่า ได้ ตั ้งค่าการตั ้งค่าภาพอย่างถูกต้ องแล้ ว
รับสัญญาณ TVได้ แย่ จากการเชื่อมต่ อเสาอากาศ:
 ตรวจสอบว่าได้ เชื่อมต่อเสาอากาศเข้ ากับ TV อย่างถูกต้ อง
 ลําโพง อุปกรณ์เสียงที่เปิ ดเผยไฟนีออน อาคารสูง
หรื อวัตถุที่มีขนาดใหญ่อื่นๆ
อาจส่งผลต่อคุณภาพของเครื่ องรับสัญญาณ
ให้ ลองปรับคุณภาพของเครื่ องรับสัญญาณโดยการเปลีย่ นทิศท
างของเสาอากาศ หรื อเคลือ่ นย้ ายอุปกรณ์ต่างๆ ให้ ห่างจาก TV
หากทําได้
TH 17
• หากรับสัญญาณได้ ไม่ดีเฉพาะช่องหนึง่ โปรดปรับจูนช่องนั ้น
คุณภาพของภาพไม่ ดจี ากอุปกรณ์ ท่เี ชื่อมต่ อ:
 ตรวจสอบว่า ได้ เชื่อมต่ออุปกรณ์นั ้นอย่างถูกต้ อง
 ตรวจสอบว่า ได้ ตั ้งค่าการตั ้งค่าภาพอย่างถูกต้ องแล้ ว
ภาพไม่ พอดีกับหน้ าจอ ใหญ่ เกินไป หรือเล็กเกินไป:
 ลองใช้ รูปแบบภาพต่างๆ
ตําแหน่ งภาพไม่ ถูกต้ อง:
 สัญญาณภาพจากอุปกรณ์อาจไม่พอดีกบั หน้ าจอ
โปรดตรวจสอบสัญญาณภาพออกจากอุปกรณ์
ปั ญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ อเครื อข่ าย
ไม่ สามารถเชื่อมต่ อกับอินเทอร์ เน็ต:
 หากทีวีเชื่อมต่อกับเราเตอร์ ได้ อย่างถูกต้ อง
โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต.
ความเร็วเครือข่ ายตํ่า:
 โปรดดูที่ค่มู ือการใช้ งานของเราเตอร์ เพื่อเรี ยนรู้เกี่ยวกับปั จจัยต่า
ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออัตราการถ่ายโอนข้ อมูล
และคุณภาพของสัญญาณ
คุณอาจจําเป็ นต้ องอัพเกรดความเร็ วบรอดแบนด์ของคุณ

ปั ญหาเกี่ยวกับเสียง
มีภาพแสดงอยู่แต่คณ
ุ ภาพเสียงแย่:
 ตรวจสอบว่า ได้ เชื่อมต่อสายเคเบิลทั ้งหมดอย่างถูกต้ อง
 ตรวจสอบว่า ระดับเสียงไม่ได้ ตั ้งอยู่ที่ 0
 ตรวจสอบว่า ไม่ได้ ปิดเสียงอยู่
 ตรวจสอบว่า ตั ้งค่าการตั ้งค่าเสียงได้ อย่างถูกต้ อง
มีภาพกําลังแสดงอยู่แต่ มีเสียงออกมาจากลําโพงข้ างเดียวเท่ านั ้
น:
 ตรวจสอบว่า ได้ ตั ้งค่าสมดุลเสียงไว้ ตรงกลาง
ติดต่ อเรา
หากคุณไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาของคุณได้
โปรดดูคําถามที่พบบ่อยสําหรับรุ่นนี ้ได้ ที่ www.philips.com/support.
หากปั ญหายังคงไม่ได้ รับการแก้ ไข โปรดติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ า
Philips ในท้ องที่ของคุณ
คําเตือน

ห้ ามพยายามซ่อมแซม TV ด้ วยตัวเอง
การทําเช่นนี ้อาจก่อให้ เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง
ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ กบั TV ของคุณ
หรื อทําให้ การรับประกันของคุณเป็ นโมฆะ

โปรดจดรุ่นและหมายเลขซีเรี ยล TV
ของคุณที่พิมพ์อยู่ที่ด้านหลัง/ด้ านล่างของ TV
และบนกล่องก่อนติดต่อศูนย์บริ การลูกค้ า Philips
ปั ญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่ อ HDMI
มีปัญหากับอุปกรณ์ HDMI:
 โปรดทราบว่า การรองรับมาตรฐาน HDCP
(การป้องกันการสําเนาข้ อมูลดิจิตอลแบบแบนด์วิดธ์สงู หรื อ
High-bandwidth Digital Content Protection)
สามารถหน่วงเวลาที่ใช้ ของ TV เพื่อแสดงเนื ้อหาจากอุปกรณ์
HDMI
 หาก TV ไม่ร้ ูจกั อุปกรณ์ HDMI และไม่ภาพปรากฏขึ ้น
โปรดลองสลับแหล่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อื่นก่อนสลับกลับมา
ยังอุปกรณ์เดิมอีกครัง้
 หากมีอาการเสียงขาดหายเป็ นช่วงๆ โปรดตรวจสอบว่า
ได้ ตั ้งค่าสัญญาณออกจากอุปกรณ์ HDMI อย่างถูกต้ อง
หมายเหตุ
TH 18
11 โอเพ่ นซอร์ ส
ซอฟต์ แวร์ โอเพนซอร์ ส
โทรทัศน์นี ้มีซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส TP Vision Europe B.V.
โดยนัยนี ้เสนอให้ จดั ส่ง เมื่อมีการร้ องขอ
สําเนาซอร์ สโค้ ดที่สมบูรณ์แบบสําหรับชุดซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สที่มีลิ
ขสิทธิ์ที่ใช้ ในผลิตภัณฑ์นี ้ที่มีการขอรับสิทธิดงั กล่าวโดยใบอนุญาตที่เ
กี่ยวข้ อง
ข้ อเสนอนี ้ใช้ ได้ ภายในสามปี หลังจากการซื ้อผลิตภัณฑ์ให้ กบั ทุกคนที่ไ
ด้ รับข้ อมูลนี ้
เพื่อขอรับซอร์ สโค้ ด โปรดเขียนเป็ นภาษาอังกฤษ
ไปที่
open.source@tpvision.com
ใบอนุญาตสัญญาของโอเพนซอร์ ส
การแจ้ งให้ ทราบและข้ อความสิทธิ์การใช้ งานสําหรั บซอฟต์แวร์ โอเพน
ซอร์ สใด ๆ ที่ใช้ ใน Philips TV นี ้
เอกสารฉบับนี ้อธิบายถึงการแจกจ่ายซอร์ สโค้ ดที่ใช้ ในทีวี Philips
ซึง่ อยู่ภายใต้ GNU General Public License (GPL) หรื อ GNU
Lesser General Public License (LGPL)
หรื อสัญญาอนุญาตโอเพนซอร์ สอื่น ๆ
คําแนะนําในการขอรับซอร์ สโค้ ดสําหรับซอฟต์แวร์ นี ้สามารถพบได้ ใน
คู่มือผู้ใช้
PHILIPS ไม่รับประกันใด ๆ ทั ้งสิ ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ งหรื อโดยนัย
รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขายหรื อความเหมาะสมสํา
หรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวกับ
ซอฟท์แวร์ นี ้ Philips
ไม่สนับสนุนซอฟต์แวร์ นี ้ข้ อมูลก่อนหน้ านี ้ไม่มีผลต่อการรับประกันแล
ะสิทธิตามกฎหมายของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Philips
ที่คณ
ุ ซื ้อและใช้ เฉพาะกับซอร์ สโค้ ดที่มีให้ สาํ หรับคุณเท่านั ้น
U-Boot - Universal Bootloader (2010 06) U-Boot, a boot loader
for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and
several other processors, which can be installed in a boot
ROM and used to initialize and test the hardware or to
download and run application code.
Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot/
udev – Userspace Device Management Daemon (164.0) This
program creates the files for devices on a Linux system for
easier management. udev is a program which dynamically
creates and removes device nodes from /dev/. It responds to
/sbin/hotplug device events and requires a 2.6 kernel.
Source: https://launchpad.net/udev
Util-Linux (2.22-rc2)
Source: https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/
Linux Kernel (3.10)
Real-Time Operating System
Source: http://www.kernel.org/
BusyBox (1.16.1)
BusyBox combines tiny versions of many common UNIX
utilities into a single small executable. It provides
replacements for most of the utilities you usually find in GNU
fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have
fewer options than their full-featured GNU cousins; however,
the options that are included provide the expected
functionality and behave very much like their GNU
counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment
for any small or embedded system.
Source: http://busybox.net/
Ext2 Filesystems Utilities (1.41.11)
The Ext2 Filesystem Utilities (e2fsprogs) contain all of the
standard utilities for creating, fixing,configuring, and
debugging ext2 filesystems.
Source:
http://e2fsprogs.sourceforge.net/e2fsprogs-release.html#1.41.
12
GDB - The GNU Project Debugger (6.8)
GDB allows you to see what is going on "inside" another
program while it executes - or what another program was
doing at the moment it crashed. GDB can do four main kinds
of things (plus other things in support of these) to help you
catch bugs in the act:
* Start your program, specifying anything that might affect its
behavior. Make your program stop on specified conditions. *
Examine what has happened, when your program has
stopped.
TH 19
* Change things in your program, so you can experiment with
correcting the effects of one bug and go on to learn about
another. The program being deb
Source: https://www.gnu.org/software/gdb/
genext2fs (1.4.1)
it generates an ext2 filesystem as a normal (i.e. non-root) user.
It doesn't require you to mount the image file to copy files on it.
It doesn't even require you to be the superuser to make device
nodes or set group/user ids.
Source: http://genext2fs.sourceforge.net/
Iperf (2.0.5iPerf3 is a tool for active measurements of the
maximum achievable bandwidth on IP networks. It supports
tuning of various parameters related to timing, buffers and
protocols (TCP, UDP, SCTP with IPv4 and IPv6). For each test
it reports the bandwidth, loss, and
other parameters. This is a new implementation that shares no
code with the original iPerf and also is not backwards
compatible.
Source: http://iperf.fr/
libnl - Netlink Library (2.0)
The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to
netlink protocol based Linux kernel interfaces.
Netlink is a IPC mechanism primarly between the kernel and
user space processes. It was designed to be a more flexible
successor to ioctl to provide mainly networking
related kernel configuration and monitoring interfaces.
Source: http://www.infradead.org/~tgr/libnl/
Mem Tester (4.3.0)
A userspace utility for testing the memory subsystem for faults.
Source: http://pyropus.ca/software/memtester/
mtd-utils (1.5.0)
We're working on a generic Linux subsystem for memory
devices, especially Flash devices.The aim of the system is to
make it simple to provide a driver for new hardware, by
providing a generic interface between the hardware drivers
and the upper layers of the system.
Source: http://git.infradead.org/mtd-utils.git
squashfs - a compressed fs for Linux (squashfs4.2) Squashfs
is a highly compressed read-only filesystem for Linux.
Squashfs compresses both files, inodes and directories, and
supports block sizes up to 1Mbytes for
greater compression. It is implemented as a kernel module
under VFS.
Source: http://sourceforge.net/projects/squashfs/
Alsa Libraries (1.0.21)
linux standard audio application libraries
Source: http://www.alsa-project.org
Alsa Utils (1.0.21)
linux standard audio tool library
Source: http://www.alsa-project.org
Helix Realplay (1.0.5)
The Helix Player is an open source media player for Linux,
Solaris, and Symbian based on the Helix DNA Client media
engine. More operating system versions are currently in
development.
Source: https://helixcommunity.org/
libjpeg (6b)
1.HIGO dependent (jpeg decoder )
2.DirectFb dependent (jpeg decoding)
Source: http://ijg.org/
libpng (1.4.0)
1.DirectFb dependent (PNG decoder )
2.HiGO dependent (PNG decoding)
Source: http://github.com/jongwook/libpng/
zlib (1.2.5)
A data compression algorithm , the compiler toolset mtd time
required to use the zlib library
Source: http://www.zlib.net/
rp-pppoe (3.11)
Internet Dependence
Source: https://www.roaringpenguin.com/products/pppoe/
ISC DHCP (4.1.1-P1)
Internet Dependence
Source: https://www.isc.org/downloads/dhcp/
TH 20
Ffmpeg (0.1)
Development of media properties , the player must assembly
Source: http://ffmpeg.org/
Android - kernel - common (3.4)
Common Android Kernel Tree
Source: https://android.googlesource.com/kernel/common/
Android (5.1.1_r1)
Android Operating System
Source: https://developer.android.com/index.html
mali-400-kernel-drivers (master-20121127)
mali-400 kernel drivers for external compilation for use with
linux-sunxi kernel.
Source:
https://github.com/linux-sunxi/mali-400-kernel-drivers
NFS- nfs-utils (1.1.2)
File system dependency
Source: http://sourceforge.net/projects/nfs/
coreutils (8.5)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text
manipulation utilities of the GNU operating system. These are
the core utilities which are expected to exist on every
operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/
dosfstools (3.0.25)
Source: http://daniel-baumann.ch/software/dosfstools/
Samba (3.5.11)
Internet Dependence
Source: https://www.samba.org/samba/
Arp Scan (1.8.4)
Internet Dependence
Source: http://www.nta-monitor.com/tool-sresources/
security-tools/arp-scan
TH 21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising