Philips | 22PFT5403S/67 | User guide | Philips 5400 series Full HD Ultra Slim LED TV 22PFT5403S/67 คู่มือผู้ใช้

Philips 5400 series Full HD Ultra Slim LED TV 22PFT5403S/67 คู่มือผู้ใช้
ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการสนับสนุนที่
www.philips.com/welcome
TH
คู่มือผู้ใช้
22PFT54x3
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์นี้มีสารอันตราย คุณอาจใช้งานได้อย่างปลอดภัยระหว่างการใช้งานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และโปรดส่งต่อไปยังระบบรีไซเคิลหลังใช้งานเกินช่วงเวลาการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ค�ำอธิบายที่แนะน�ำของกฎระเบียบด้านการจัดการรีไซเคิลส�ำหรับผลิตภัณฑ์
สิ้นเปลืองที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อดูแลและปกป้องโลกให้ดยี ่งิ ขึ้น โปรดปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศเกี่ยวกับการจัดการการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ สียแล้ว เมือ่ ผู้ใช้ไม่จำ� เป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นอี้ กี ต่อไป หรือเมือ่ สิน
้ สุดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว
สารบัญ
ไท ย
1
2
3
4
5
6
ข้อควรระวัง 2
ข้อส�ำคัญ 3
ความปลอดภัย
3
ทีวีของคุณ
5
รีโมทคอนโทรล 5
การใช้งานรีโมทคอนโทรล 6
การใช้งานทีวี 7
การเปิดหรือปิดทีวี 7
การเปลี่ยนช่อง 7
การดูอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่ออยู่ 7
การปรับระดับเสียงทีวี 8
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 9
ความละเอียดในการแสดงผล 9
มัลติมีเดีย 9
พลังขับเสียง 9
การแก้ปัญหาพื้นฐาน 9
ตัวปรับสัญญาณ/การรับสัญญาณ/การส่งสัญญาณ 9
รีโมทคอนโทรล 9
เพาเวอร์ซพ
ั พลาย 9
การยึดทีวีที่สนับสนุน 10
การแก้ไขปัญหา 11
ปัญหาทั่วไป 11
ปัญหาเกี่ยวกับช่องทีวี 11
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ 11
ปัญหาเกี่ยวกับเสียง 12
ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ HDMI 12
ปัญหาในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 12
ติดต่อเรา 12
7 การรับประกัน  13
1
ไทย
1 ข้อควรระวัง
2018© TP Vision Europe B.V. สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูล
จ�ำเพาะอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครือ่ งหมายการค้าเป็นทรัพย์สน
ิ ของ Koninklijke
Philips N.V หรือของเจ้าของเครือ่ งหมายการค้านัน
้ ๆ
TP Vision Europe B.V. สงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลง
ผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา โดยไม่มข
ี ้อผูกมัดในการปรับ
เปลีย่ นวัสสิน
้ เปลืองก่อนหน้าตามความเหมาะสม
เนื้อหาในคู่มือนี้มีความเหมาะสมพอส�ำหรับการใช้ระบบ
ตามวัตถุประสงค์ท่ก
ี �ำหนด หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ โมดูล
หรือขั้นตอนใดๆ ของอุปกรณ์นั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ จะต้องมีการ
ขอรับค�ำยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้
และเหมาะสมกับการน�ำไปใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใด
นั้นก่อน TP Vision Europe B.V. ขอรับประกันว่าเอกสาร
ฉบับนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรใดๆ ของสหรัฐอเมริกา และ
ไม่มีการรับประกันอื่นใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
TP Vision Europe B.V. ไม่มส
ี ่วนรับผิดชอบต่อข้อ
ผิดพลาดใดๆ ในเนื้อหาของเอกสารนี้ รวมทั้งปัญหาใดๆ
ก็ตามที่เป็นผลของเนื้อหาในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาดที่
ได้แจ้งต่อ Philips จะได้รบ
ั การปรับแก้และเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด
ข้อก�ำหนดของการรับประกัน
• ความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทีวี
หรือการรับประกันเป็นโมฆะ! อย่าพยายามซ่อมแซม
ทีวีด้วยตัวเอง
• ใช้ทีวีและอุปกรณ์เสริมตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิต
ก�ำหนดเท่านั้น
• เครื่องหมายข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของทีวี
แสดงว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อย่าถอด
ฝาครอบทีวี ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Philips ทุกครัง้
เพือ่ ขอรับบริการหรือการซ่อมแซม
• การกระท�ำใดๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในคู่มอื นี้ว่าไม่
สามารถกระท�ำได้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแก้ไข
หรือกระบวนการประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
คู่มือนี้ว่าเป็นสิ่งแนะน�ำให้กระท�ำ หรืออนุญาตให้
กระท�ำได้ จะท�ำให้การรับประกันเป็นโมฆะทันที
ลักษณะเฉพาะของจุดสี
ผลิตภัณฑ์ LCD/LED นี้มีจุดสี (พิกเซล) เป็นจ�ำนวนมาก
แม้จุดสี 99.999% หรือมากกว่านั้นของจุดสีทั้งหมด
จะท�ำงานได้ตามปกติ จุดด�ำหรือจุดสว่าง (แดง เขียว
2
ไทย
หรือน�ำ้ เงิน) อาจปรากฏขึ้นได้บนจอภาพ ซึ่งถือเป็น
คุณลักษณะโดยพื้นฐานของจอแสดงผลประเภทดังกล่าว
(ตามมาตรฐานการผลิตทัว่ ไป) และไม่ถอื ว่าเป็นการท�ำงาน
ผิดพลาด
ฟิวส์หลัก (/56)
ทีวีนี้ใช้ได้กบ
ั ปลั๊กที่ได้รับการรับรอง หากจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนฟิวส์หลัก ต้องใช้ฟิวส์ท่ม
ี ีค่าเท่ากับที่ระบุไว้ในปลั๊ก
เท่านั้น (เช่น 10A)
1
2
3
ถอดที่ครอบฟิวส์และฟิวส์ออก
ฟิวส์ที่น�ำมาติดตั้งทดแทนต้องเป็นไปตาม BS 1362
และมีเครื่องหมายรับรองของ ASTA หากฟิวส์
สูญหาย ให้ตด
ิ ต่อตัวแทนจ�ำหน่ายของคุณเพื่อ
ตรวจสอบประเภทที่ถูกต้อง
ประกอบที่ครอบฟิวส์กลับเข้าไป
ลิขสิทธิ์

Kensington และ Micro Saver เป็นเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนในสหรัฐฯ ของ ACCO World Corporation
ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนใน
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
®

HDMI และโลโก้ HDMI และอินเตอร์เฟซ HighDefinition Multimedia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI licensing LLC
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
เครือ่ งหมายการค้าอืน
่ ทัง้ ทีจ่ ดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน
ถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ
ผลิตภัณฑ์น้ผ
ี ลิตขึ้นภายใต้การอนุญาตจาก Dolby
Laboratories โดย Dolby, Dolby Audio และ
สัญลักษณ์ double-D เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby
Laboratories
2 ข้อส�ำคัญ
ไท ย
อ่านและท�ำความเข้าใจค�ำแนะน�ำทั้งหมดก่อนที่คุณจะ
เริ่มใช้ทวี ี กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำ การรับประกันจะไม่มีผลใช้งาน
ความปลอดภัย
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!
•
•
ห้ามให้ทีวโี ดนฝนหรือน�้ำ ห้ามวางภาชนะที่มี
ของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กบ
ั ทีวี หากของเหลว
นั้นกระเด็นหรือหกใส่ทีวี ให้ถอดปลั๊กออกจากทีวี
ทันที ติดต่อ Philips Consumer Care
เพื่อตรวจสอบทีวีก่อนเริ่มใช้
ห้ามวางทีวี รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่
ใกล้กับเปลวไฟหรือแหล่งก�ำเนิดความร้อนใดๆ
รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง
ในการป้องกันประกายไฟ ควรให้เทียนไข หรือ
เปลวไฟอื่นๆ อยู่ห่างจากทีวี รีโมทคอนโทรล
และแบตเตอรี่เสมอ

ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อน หรือ
ช่องที่เปิดได้อ่น
ื ๆ ในทีวี
• เมื่อมีการหมุนทีวีต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ตงึ
หากสายไฟตึง อาจท�ำให้สายไฟหลุดจากตัวเครือ่ ง
และท�ำให้เกิดประกายไฟ
• หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีกับระบบ
ไฟหลัก ให้ถอดปลั๊กไฟของทีวี เมื่อถอดสายไฟ
ให้ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง อย่าดึงที่สาย ตรวจดูให้
แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ และ
เต้าเสียบได้ตลอดเวลา
• ปลั๊กไฟท�ำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตัดพลังงานและ
ควรจะใช้งานได้ง่าย
ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือ
เพลิงไหม้!
•
•
•
3
ห้ามให้รีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่ โดนฝน
หรือน�้ำ หรือความร้อนสูง
หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่หลวม
อาจก่อให้เกิดประกายไฟได้
ไทย
ความเสีย
่ งของการบาดเจ็บหรือความเสียหายทีท
่ วี !ี
เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน�้ำหนักเกิน
25 กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน
• เมื่อตั้งทีวบ
ี นพื้นโต๊ะ ให้ใช้ขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น
ยึดขาตั้งกับทีวีให้แน่นหนา วางทีวไี ว้บนพื้นราบ
ในระนาบเดียวกัน เพื่อช่วยรองรับน�้ำหนักของทีวี
และขาตั้ง
• เมื่อยึดทีวบ
ี นผนัง ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่
สามารถรองรับน�้ำหนักของทีวีได้ ติดตั้งตัวยึดเข้า
กับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน�้ำหนักของทีวีและ
ตัวยึดผนังได้ TP Vision Europe B.V. ไม่ขอรับ
ผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ ได้รบ
ั บาดเจ็บ หรือ
ความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึดผนังไม่ถูกต้อง
• หากคุณจ�ำเป็นต้องจัดเก็บทีวี ให้ถอดขาตั้งออก
จากทีวี อย่าวางทีวีนอนขณะที่ยังมีขาตั้งอยู่
• ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวก
ี ับเต้าเสียบ ตรวจดูให้
แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่อยู่บนด้านหลัง
ของทีวี อย่าเชื่อมต่อทีวก
ี ับเต้าเสียบ หากค่า
แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
• ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์นี้อาจท�ำ
จากกระจก โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก!
•
ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีล้มลง และ
ท�ำให้เด็กๆ ได้รบ
ั บาดเจ็บ:
• ห้ามวางทีวบ
ี นพื้นผิวที่มีผ้าคลุมหรือวัสดุอื่นๆ ที่
สามารถดึงออกได้
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มช
ี ิ้นส่วนของทีวียื่นออกมา
จากขอบมุม
• ห้ามวางทีวบ
ี นเฟอร์นิเจอร์ท่ม
ี ีความสูงมาก (เช่น
ชั้นหนังสือ) โดยไม่มก
ี ารยึดทั้งเฟอร์นเิ จอร์และ
ทีวีเข้ากับก�ำแพงหรือส่วนรองรับที่เหมาะสม
• อธิบายให้เด็กๆ เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้น
เมื่อปีนขึ้นไปบนเฟอร์นเิ จอร์เพื่อให้ถึงทีวี
ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่!
ผลิตภัณฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบ
เหรียญซึ่งสามารถกลืนเข้าปากได้ โปรดเก็บ
แบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา!
ความเสี่ยงของความร้อนสูง!
•
•
ห้ามติดตั้งทีวใี นพื้นที่ที่จ�ำกัด และควรให้มพ
ี ื้นที่
เหลือรอบทีวีอย่างน้อย 4 นิ้วหรือ 10 ซม. เพื่อให้
ทีวีระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้ ตรวจดูให้
แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบาย
อากาศบนทีวี
ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพลิงไหม้ หรือ
ความเสียหายของสายไฟ!
ห้ามวางทีวห
ี รือวัตถุใดๆ บนสายไฟ
ถอดสายทีวอ
ี อกจากเต้าเสียบไฟและเสาอากาศ
ก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ขณะเกิดพายุฝน
ฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวี
สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ
ความเสี่ยงต่ออันตรายเกี่ยวกับการได้ยิน!
•
•
หลีกเลี่ยงการใช้หฟ
ู ังหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่
สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ
อุณหภูมิต่�ำ
•
•
หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิท่ต
ี �่ำกว่า 5°C
หรือ 41°F ให้ยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์ และ
รอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบ
การดูแลรักษาจอภาพ
•
•
•
•
•
หลีกเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างไว้ ภาพนิ่ง คือภาพ
ที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอนานเกินไป ตัวอย่าง:
เมนูบนหน้าจอ แถบสีด�ำ และการแสดงเวลา
หากคุณจ�ำเป็นต้องเปิดภาพค้างไว้บนหน้าจอ
ให้ลดความเข้มและความสว่างของจอภาพลง
เพื่อไม่ให้หน้าจอเกิดความเสียหาย
ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนท�ำความสะอาด
ท�ำความสะอาดทีวแ
ี ละกรอบด้วยผ้านุ่ม ห้ามใช้
สารอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ น�้ำยาท�ำความสะอาด
ในครัวเรือน หรือน�้ำยาเคมีกบ
ั ทีวี
ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อหน้าจอทีวี!
ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุ
ใดๆ ก็ตาม
ในการหลีกเลี่ยงความผิดเพี้ยนหรือสีซีดจาง
ให้เช็ดหยดน�้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สด
ุ
การดูโปรแกรมในรูปแบบ 4:3 เป็นระยะเวลานาน
อาจท�ำให้เกิดรอยที่แตกต่างกันบนขอบด้านซ้าย
และขวาของหน้าจอ รวมทั้งตลอดเส้นขอบ
ของภาพ หลีกเลี่ยงการใช้โหมดนี้เป็นเวลานาน
• การแสดงภาพนิ่งจากวิดีโอเกมหรือคอมพิวเตอร์
เป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ภาพหลังเอียงและ
เกิดภาพเงาสะท้อนซึ่งเกิดจากความร้อนจาก
หน้าจอ ลดความสว่างและความเข้มของจอภาพ
ตามความเหมาะสม เมื่อใช้ทีวีในลักษณะนี้
ภาพเงาสะท้อน ภาพหลังเอียง และรอยอื่นๆ ที่ปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอทีวี ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุด้านบนยังไม่
ได้รวมไว้ในการรับประกัน
•
การรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มี
คุณภาพสูงในการผลิต และสามารถน�ำไปรีไซเคิล
หรือน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้

ผลิตภัณฑ์ท่ม
ี ีสัญลักษณ์รป
ู ถังขยะและมีกากบาทขีด
ทับอยู่ คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของสหภาพ
ยุโรป 2012/19/EU โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่น
ว่าด้วยการแยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โปรดดดำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่น และไม่ทิ้ง
ผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจากครัวเรือนโดย
ทั่วไป
การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

หมายเหตุ
ภาพนิ่งอาจส่งผลให้หน้าจอทีวีเสียหายอย่างถาวร
• ห้ามแสดงภาพนิ่งบนหน้าจอ LCD เป็นเวลา
มากกว่าสองชั่วโมง เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิด
เงาสะท้อนขึ้นในภาพได้ เพื่อเป็นการป้องกัน
ให้ลดความสว่างของและความเข้มจอภาพ
4
ไทย
ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้ข้อก�ำหนดของ
สหภาพยุโรป 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับ
ขยะทั่วไปจากครัวเรือนได้
โปรดศึกษาเกีย่ วกับกฎระเบียบในท้องถิน
่ ในการแยก
แบตเตอรี่ เนือ่ งจากการทิง้ อย่างถูกวิธจี ะช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพได้
ไท ย
3 ทีวีของคุณ
a
ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา และ
ยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คณ
ุ ได้
รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้
โปรดลงทะเบียนทีวีของคุณที่
www.philips.com/welcome
c
รีโมทคอนโทรล
b ปุ่มเล่น
ควบคุมวิดีโอ เพลง หรือข้อความ
d
e

f
1
g
22
21
FORMAT
SETUP
20
19
SOURCES
EXIT
2
3
4
5
18
INFO
AD
OPTIONS
17
6
7
8
16
9
BACK
15
LIST
10
11
12
14
13
ไทย
FORMAT
เปลี่ยนรูปแบบภาพ
(หน้าหลัก)
เข้าใช้หรือออกจากเมนูหลักและย้อนกลับไปที่
เมนูก่อนหน้า
EXIT
สลับไปยังทีวี
OPTIONS
ในโหมดทีวี กดปุ่มตัวเลือกเพื่อแสดงเมนูเสียง
(ปุ่มนาวิเกต)
นาวิเกตเมนูต่างๆ แล้วเลือกรายการ
h OK
ยืนยันรายการหรือการเลือก
i
LIST
เข้าใช้หรือออกจากรายการช่อง TV
j CH +/- (ช่อง +/-)
เปลี่ยนช่อง; เลื่อนขึ้น/ลงผ่านตัวเลือกต่างๆ
ในโหมด USB
k
(ปิดเสียง)
ปิดเสียงหรือเรียกคืนเสียง
l 0-9 (ปุ่มตัวเลข)
เลือกช่อง
m TEXT
เปิดหรือปิดเทเลเท็กซ์
n SUBTITLE
เลือกค�ำบรรยาย
o +/ - (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียง
p
q
5
(สแตนด์บาย)
เปิดหรือสแตนด์บายทีวี
(ย้อนกลับ)
ย้อนกลับไปที่เมนูก่อนหน้าหรือ ออกจากฟังก์ช่น
ั
แล้วสลับไปที่ช่องก่อนหน้า
INFO
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมปัจจุบัน
r ปุ่มสี
เลือกงานหรือตัวเลือก
การใช้งานรีโมทคอนโทรล
s
ขณะใช้รโี มทคอนโทรล ให้ถือรีโมทคอนโทรลไว้
ใกล้ทีวี และชี้ไปที่เซนเซอร์รโี มทคอนโทรล
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มเี ฟอร์นเิ จอร์ ผนัง หรือ
วัตถุอื่นกีดขวางเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและทีวี
t
u
v
SOURCES
เลือกอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่อ
SETUP
เข้าสู่เมนูการตั้งค่าทีวี
ทีวีไกด์
เข้าถึงหรือออกจากทีวีไกด์

สีแดง
ฟังก์ชั่นการบันทึก
5m
30
6
ไทย
4 การใช้งานทีวี
การเปลี่ยนช่อง
ไท ย
ในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทีวโี ดยทั่วไป
การเปิดหรือปิดทีวี

•
•
•
ตัวแสดงสถานะสแตนด์บาย
กด CH +/- บนรีโมทคอนโทรล
ป้อนหมายเลขช่องโดยใช้ปุ่มตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรล
กด
บนรีโมทคอนโทรลเพื่อกลับไปยังช่อง
ก่อนหน้านี้
ดูช่องที่ต้งั ไว้
คุณสามารถดูช่องที่มีทั้งหมดบนรายชื่อช่อง

LIST

การเปิดเครื่อง
• เสียบปลั๊กไฟ
»» ถ้าตัวแสดงสถานะสแตนด์บายเป็นสีแดง,
กด (สแตนด์บาย-เปิด) บนรีโมทคอนโทรล
การสลับไปที่โหมดสแตนด์บาย
• กด
(เปิดสแตนด์บาย) บนรีโมทคอนโทรล
»» ไฟแสดงโหมดสแตนด์บายเปลี่ยนเป็นสีแดง
เคล็ดลับ
•• แม้ว่าทีวขี องคุณจะใช้ปริมาณกระแสไฟน้อยมากในโหมดสแตนด์
บาย แต่ก็ยงั ต้องมีการใช้พลังงาน เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลา
นานๆ ให้ถอดสายไฟที่ทีวีออกจากเต้าเสียบไฟ
7
ไทย
1
2
3
4
กด LIST.
»» รายชื่อช่องจะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกช่องและเรียกดูรายชื่อช่อง
กด OK เพื่อดูช่องที่เลือก
กด
เพื่อสลับไปที่หรือกลับไปที่ช่องที่ดูก่อน
หน้านี้
การดูอุปกรณ์ท่เี ชื่อมต่ออยู่
หมายเหตุ
•• เปิดอุปกรณ์ก่อนเลือกอุปกรณ์น้นั เป็นแหล่งสัญญาณภายนอก
ใช้ปุ่ม Sources

การปรับระดับเสียงทีวี

SOURCES
1
2
3
8
กด
SOURCES
»» รายการแหล่งสัญญาณจะปรากฏขึ้น
กด
เพื่อเลือกอุปกรณ์์
กด OK เพื่อเลือก
»» ทีวีจะสลับไปยังอุปกรณ์ที่เลือก
ไทย
การเพิ่มหรือลดระดับเสียง
• กด VOL +/- บนรีโมทคอนโทรล
การปิดหรือเปิดเสียง
• กดปุ่ม
(ปิดเสียง)
• กด
อีกครั้งเพื่อเรียกคืนเสียง
ไท ย
5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ส�ำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
โปรดไปที่ www.philips.com/support
ความละเอียดในการแสดงผล
รูปแบบคอมพิวเตอร์
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 640 x 480 - 60Hz
• 800 x 600 - 60Hz
• 1024 x 768 - 60Hz
• 1360 x 768 - 60Hz
• 1920 x 1080 - 60Hz
รูปแบบภาพ
• ความละเอียด - อัตรารีเฟรช:
• 480i - 60Hz
• 480p - 60Hz
• 576i - 50Hz
• 576p - 50Hz
• 720p - 50Hz, 60Hz
• 1080i - 50Hz, 60Hz
• 1080p - 50Hz, 60Hz.
มัลติมีเดีย
•
•
9
อุปกรณ์จด
ั เก็บที่รองรับ: USB (รองรับเฉพาะ
อุปกรณ์จด
ั เก็บ USB FAT หรือ FAT 32)
รูปแบบไฟล์มัลติมีเดียที่ใช้ร่วมกันได้:
• ภาพ: JPEG
• เสียง: MP3
• วิดีโอ: MPEG 2/MPEG 4, H.264
•
เอกสาร: TXT
ไทย
พลังขับเสียง
•
22PFT54x3: 3W x 2
การแก้ปัญหาพื้นฐาน
•
22PFT54x3: 1920 x 1080
ตัวปรับสัญญาณ/การรับ
สัญญาณ/การส่งสัญญาณ
•
•
•
อินพุตสายอากาศ: โคแอกเชียล 75 โอห์ม
(IEC75)
ระบบทีวี: NTSC, SECAM, PAL, DVB-T/T2
การเล่นวิดีโอ: NTSC , SECAM , PAL
รีโมทคอนโทรล
•
แบตเตอรี่: AAA 2 ก้อน
เพาเวอร์ซพ
ั พลาย
•
•
•
•
ไฟฟ้าที่ใช้: 110-240V, 50-60Hz
ไฟสแตนด์บาย: ≤ 0.5 W
อุณหภูมิแวดล้อม: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
การใช้พลังงาน:
22PFT54x3: 42W
การยึดทีวท
ี ี่สนับสนุน
ในการยึดทีวี โปรดสั่งซื้อตัวยึดทีวีของ Philips หรือ
ตัวยึดทีวต
ี ามมาตรฐาน VESA เพื่อป้องกันไม่ให้
สายเคเบิลและช่องเสียบได้รบ
ั ความเสียหาย
ควรให้ด้านหลังของทีวีห่างกับผนังอย่างน้อย 2.2 นิ้ว
หรือ 5.5 ซม.
คำ�เตือน
•• โปรดท�ำตามค�ำแนะน�ำทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับตัวยึดทีวี
TP Vision Europe B.V. ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ
ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายจากการติดตั้งตัวยึดทีวีไม่ถูกต้อง
ระยะห่าง
หมายเลขรุ่น ระหว่างพิกเซล
ทีต
่ ้องการ (มม.)
22PFT54x3
10
ไทย
100
จ�ำเป็นต้องมีสกรู
ส�ำหรับยึดติดผนัง
2XM4
(ความยาวที่แนะน�ำ:
12 มม.)
6 การแก้ไขปัญหา
ไท ย
ส่วนนี้จะกล่าวถึงปัญหาทั่วไปที่มก
ั เกิดขึ้นรวมถึงวิธี
การแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
ปัญหาทั่วไป
เปิดทีวแ
ี ล้วแต่ทวี ีไม่ท�ำงาน:
•• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ รอหนึ่งนาทีแล้วจึง
ต่อกลับเข้าที่เดิม
•• ตรวจสอบสายไฟว่าเสียบแน่นดีแล้วหรือไม่
รีโมทคอนโทรลท�ำงานผิดปกติ:
•• ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
ถูกต้องตามขั้ว +/- ของรีโมทคอนโทรลหรือไม่
•• เปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
หากแบตเตอรี่อ่อนหรือหมด
•• ท�ำความสะอาดเลนส์ของตัวรับส่งสัญญาณของ
ทีวีและรีโมทคอนโทรล
ไฟแสตนด์บายสีแดงที่ทีวีกะพริบ:
•• ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ รอให้ทวี ีเย็นลง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายไฟกลับเข้าที่เดิม หากไฟ
ยังกะพริบอยู่ ให้ติดต่อ Philips Customer Care
Centre
คุณลืมรหัสปลดล็อคของคุณสมบัติล็อคทีวี
•• ป้อน ‘3448’
เมนูของทีวีแสดงภาษาไม่ถูกต้อง:
•• เปลี่ยนเมนูทีวีเป็นภาษาที่คุณต้องการ
เมื่อเปิด/ปิดหรือไปที่โหมดสแตนด์บายของทีวี
คุณได้ยินเสียงจากโครงเครื่องทีว:ี
•• ไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการใด ๆ เสียงดังกล่าว
เป็นเสียงปกติของการขยายหรือหดตัวของทีวี
เมื่อเย็นตัวลงและร้อนขึ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบใด ๆ
ต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของทีวี
11
ไทย
ปัญหาเกี่ยวกับช่องทีวี
ช่องที่ต้งั ไว้ล่วงหน้าไม่ปรากฏในรายชื่อช่อง:
•• ตรวจดูว่าได้เลือกรายชื่อช่องที่ถูกต้องไว้หรือไม่
ปัญหาเกี่ยวกับภาพ
เปิดทีวี แต่ไม่มีภาพ:
•• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศ
เข้ากับทีวถ
ี ูกต้องหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ท่ถ
ี ูกต้องไว้เป็นแหล่ง
สัญญาณของทีวี
มีเสียงแต่ไม่มภ
ี าพ:
•• ตรวจสอบว่าได้ต้งั ค่าภาพถูกต้องหรือไม่
สัญญาณภาพของทีวีที่ได้รับจากเสาอากาศไม่ด:ี
•• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศ
เข้ากับทีวถ
ี ูกต้องหรือไม่
•• ล�ำโพง อุปกรณ์เสียงที่ไม่ต่อสายดิน ไฟนีออน
อาคารสูง และวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ จะมีผลต่อ
คุณภาพการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้
ลองปรับคุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยน
ทิศทางเสาอากาศ หรือย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ให้อยู่
ห่างจากทีวี
•• หากสัญญาณภาพที่ได้รับจากช่องใดช่องหนึ่ง
ไม่ชัด โปรดลองปรับจูนช่องนั้นแบบละเอียด
สัญญาณภาพที่ได้รับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
ไม่ดี:
•• ตรวจสอบว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์น้น
ั ๆ ถูกต้องหรือไม่
•• ตรวจสอบว่าได้ต้งั ค่าภาพถูกต้องหรือไม่
ทีวีไม่บน
ั ทึกค่าของภาพที่ต้งั ไว้:
•• ตรวจดูว่าต�ำแหน่งทีวีต้งั ไว้เป็นการตั้งค่าที่บ้าน
โหมดนี้ให้ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนและบันทึก
การตั้งค่า
ภาพที่แสดงไม่เต็มจอ และมีขนาดใหญ่หรือ
เล็กเกินไป:
•• ลองใช้รป
ู แบบภาพอย่างอื่น
ต�ำแหน่งภาพไม่ถก
ู ต้อง:
•• สัญญาณภาพจากอุปกรณ์บางอย่างอาจไม่พอดี
กับหน้าจอ โปรดตรวจดูเอาต์พุตสัญญาณของ
อุปกรณ์
ปัญหาเกี่ยวกับเสียง
ติดต่อเรา
มีภาพ แต่คณ
ุ ภาพของเสียงไม่ด:ี
หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงที่ส่วน
FAQ ส�ำหรับรุ่นนี้ที่ www.philips.com/support
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อก
ี ให้ตด
ิ ต่อ Philips
Customer Service Centre ในประเทศของคุณ
หมายเหตุ
•• หากไม่พบสัญญาณเสียง ทีวีจะปิดเอาต์พตุ เสียงโดยอัตโนมัติ
ซึ่งไม่ได้หมายถึงการท�ำงานที่ผิดปกติ
•• ตรวจสอบว่าได้ต่อสายทุกอย่างถูกต้องหรือไม่
•• ตรวจดูว่าไม่ได้ต้งั ระดับเสียงไว้ท่ี 0
•• ตรวจดูว่าไม่ได้ปิดเสียงไว้
•• ตรวจสอบว่าได้ต้งั ค่าเสียงถูกต้องหรือไม
มีภาพ แต่ลำ� โพงมีเสียงออกเพียงด้านเดียว:
•• ตรวจดูว่าสมดุลเสียงตั้งเป็นตรงกลาง
ปัญหาการเชื่อมต่อแบบ HDMI
พบปัญหากับอุปกรณ์ HDMI:
•• โปรดทราบว่าการรองรับ HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) นั้นจะดีเลย์เวลาที่ทีวี
จะแสดงผลจากอุปกรณ์ HDMI
•• หากทีวีไม่รู้จักอุปกรณ์ HDMI และไม่มภ
ี าพปรากฏ
โปรดลองสลับแหล่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์อื่น และ
กลับมาที่เดิมอีกครั้ง
•• หากเสียงผิดเพี้ยนเป็นพักๆ โปรดตรวจดูว่าการตั้งค่า
เอาต์พุตจากอุปกรณ์ HDMI นั้นถูกต้อง
•• หากคุณใช้อะแดปเตอร์หรือสาย HDMI เป็น
DVI โปรดตรวจดูว่าสายสัญญาณเสียงที่มาพร้อม
ผลิตภัณฑ์ได้ต่ออยู่กบ
ั ช่อง AUDIO (มินแ
ิ จ็คเท่านัน
้ )
ปัญหาในการเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์แสดงผลบนทีวีไม่คงที่:
•• ตรวจสอบว่า PC ของคุณใช้ความละเอียด และ
อัตราการรีเฟรชที่รองรับ
•• ตั้งรูปแบบภาพทีวีเป็นไม่มีสเกล
12
ไทย
คำ�เตือน
•• อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวเอง เนื่องจากอาจท�ำให้ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรง หรือท�ำให้ทีวีของคุณเสียหายจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ หรือท�ำให้การประกันเป็นโมฆะ
หมายเหตุ
•• โปรดจดรุ่นและหมายเลขซีเรียลของทีวีไว้ก่อนที่คุณจะติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้าของ Philips หมายเลขเหล่านี้พิมพ์ไว้ที่ด้านหลัง/
ด้านล่างของทีวีและบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ไท ย
7 การรับประกัน
English
Warranty
Indonesia
Jaminan
简体中文
保修
Deutsch
Garantie
ไทย
การรับประกัน
繁體中文
保養
Français
Garantie
Tiếng Việt
Bảo hành
13
ไทย
Malay
Waranti
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‬
English - Guarantee
Dear Customer,
Thank you for purchasing this Philips
product. For the Philips warranty
applicable to this product, we refer you
to the Philips website www.philips.com/
guarantee. In the event you do not have
an internet connection, please contact
your local Philips Consumer Care Centre.
Contact details are given in the Consumer
Care Centres list hereafter.
Deutsch - Garantie
Sehr geehrter Kunde, wir beglückwünschen
Sie zu Ihrer Entscheidung für dieses Produkt
von Philips. Nähere Informationen zu der für
dieses Produkt geltenden Philips Garantie
nden Sie im Internet unter www.philips.
com/guarantee. Die durch Philips gewährte
Garantie beeinträchtigt in keiner Weise
Ihre gesetzlichen Rechte. Sofern Sie keinen
Zugang zum Internet haben, wenden Sie sich
bitte an Ihr Philips Info-Center vor Ort. Die
entsprechenden Kontaktdaten entnehmen
Sie bitte der nachstehenden Liste.
Français - Garantie
Cher client,
Merci d’avoir acheté ce produit Philips.
Pour connaître les conditions de
garantie Philips applicables à ce produit,
reportez-vous à la page www.philips.
com/guarantee. Si vous ne possédez pas
de connexion Internet, contactez votre
Service Consommateurs Philips local.
Vous trouverez les coordonnées de tous
les Services Consommateurs dans la
liste ci-après. Ces informations étaient
correctes à la date d’impression. Pour
des informations à jour, consultez la page
www.philips.com/support.
Indonesia - Jaminan
Pelanggan yang terhormat,
Terima kasih telah membeli produk Philips.
Untuk mendapatkan jaminan produk
ini, kunjungi situs Web Philips di www.
philips.com/guarantee. Jika Anda tidak
memiliki sambungan Internet, hubungi
Pusat Layanan Pelanggan Philips setempat.
Rincian kontak tercantum dalam daftar
Pusat Layanan Pelanggan.
ไทย - การรับประกัน
เรียนลูกค้า
ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Philips
สําหรับการรับประกันที่มีผลบังคับใช้กับ
ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของ Philips
www.philips.com/guarantee ในกรณีที่คุณ
ไม่มีอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
Philips ประจําท้องถิ่นของคุณ รายละเอียดการ
ติดต่อจะแสดงอยู่ในรายชื่อศูนย์บริการลูกค้า
ต่อไปนี้
14
ไทย
Tiếng Việt - Bảo hành
Kính gửi Quý khách hàng,
Cảm ơn quý vị đã mua sản phẩm Philips
này. Để biết bảo hành của Philips có thể
áp dụng cho sản phẩm này, chúng tôi xin
giới thiệu trang web của Philips www.
philips.com/guarantee. Trong trường hợp
quý vị không có kết nối internet, vui lòng
liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách
hàng của Philips tại địa phương. Chi tiết
liên hệ được cung cấp trong danh sách
Trung tâm Chăm sóc Khách hàng sau đây.
简体中文 - 保证
尊敬的客户:
感谢您购买此 Philips 产品。有关适
用于此产品的 Philips 保修信息,建
议您访问 Philips 网站:www.philips.
com/guarantee。如果您无法访问
Internet,请联系您当地的 Philips 客
户服务中心。将来,我们会在客户服
务中心列表中提供详细联系信息。
繁體中文 - 保證
親愛的客戶,您好:
多謝您購買本飛利浦產品。有關適
用於本產品的飛利浦保養詳情,請
瀏覽飛利浦網站:www.philips.com/
guarantee。如您未能連線至互聯網,
請與您當地的飛利浦消費者保養中心
聯絡。聯絡詳情已詳列於之後的消費
者保養中心清單中。
‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ‬
‫ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ‬
،‫ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ‬
‫ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬.Philips ‫ﺷﻜﺮﺍ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ‬
،‫ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ‬Philips ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺿﻤﺎﻥ‬
.www.philips.com\guarantee‫ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻮﻗﻊ‬
ً
‫ ﻳﺮﺟﻰ‬،‫ﺍﺗﺼﺎﻻ ﺑﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‬
‫ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ‬
‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻗﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ‬
‫ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬.Philips
.‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬
Inggeris-Jaminan
Pelanggan yang dihormati,
Terima kasih kerana membeli produk
Philips. Bagi waranti Philips yang terpakai
untuk produk ini, kami merujuk anda
kepada laman web Philips
www.philips.com/guarantee. Sekiranya
anda tidak mempunyai sambungan
Internet, sila hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips tempatan anda. Butiran
kenalan diberikan dalam senarai Pusat
Layanan Pelanggan selepas ini.
User
FAQ การแชท
Chat Forum
Callพท์ Email
คู่มือManual
ผู้ใช้
FAQ
ฟอรัม โทรศั
อีเมล์ Warranty
การรับประกัน
www.philips.com/support
ไท ย
Australia
1300 998 851
Indonesia
0800-1-822822
Philipines/Pilipinas
632 84204970
Malaysia
1800 220 180
Singapore/新加坡
65 6286 7333
Thailand/ ประเทศไทย
0-2746-5431
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
emblem are trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com
15
ไทย
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising