Philips | GSF80X80X1 | Important information | Philips GoPure 6201 เครื่องฟอกอากาศในรถพร้อม AQI 3 สี GP620BLKX1 Important Information Manual

Philips GoPure 6201 เครื่องฟอกอากาศในรถพร้อม AQI 3 สี GP620BLKX1 Important Information Manual
Automotive
Car Air Purifier
GoPure
FAQs
ทั่วไป
P.1
ปัญหาการทำ�งานของเครื่องฟอกอากาศ
P.2-3
ปัญหาที่ผู้ใช้งานพบ
P.4
ปัญหาเกี่ยวกับแผ่นกรอง
P.5
ปัญหาเกีย
่ วกับการใช้งานและการเชือ
่ มต่อแอปพลิเคชัน P.6
ทั่วไป
Question
ประสิทธิภาพในการกรองอากาศให้สะอาดคืออะไร
Answer
ประสิทธิภาพในการกรองอากาศให้สะอาดคืออัตราการกรองอากาศที่สามารถขจัดฝุ่นละอองที่ไม่ต้องการใน
อากาศได้โดยแสดงค่าผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์
Question
อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Delivery Rate: CADR) คืออะไร
Answer
CADR คืออัตราการกรองอากาศที่สามารถขจัดฝุ่นละอองที่ไม่ต้องการโดยแสดงค่าผลลัพธ์เป็นหน่วย
"ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง"
Question
ใช้เวลา 10 หรือ 13 นาทีเพื่อสร้างอากาศบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไร
Answer
เวลา 10 หรือ 13 นาทีคือเวลาที่ใช้ในการลดความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM2.5 ลง 50% ภายในพื้นที่ 3
ลูกบาศก์เมตร หมายเหตุ: 3 ลูกบาศก์เมตรคือปริมาตรพื้นที่ภายในรถเก๋ง
Question
สัญญาณแสดงคุณภาพอากาศ (Air Quality Indicator: AQI) มีกระบวนการทำ�งานอย่างไร สัญญาณ
สีน้ำ�เงิน สีเหลือง สีแดง (หรือทั้ง 6 สีสำ�หรับ GP9111) หรือหน้าจอแสดงตัวเลข (ที่ปรากฏบน GPSL230
และในแอปพลิเคชัน Air Matters) สามารถบ่งบอกอะไรได้บ้าง
Answer
สำ�หรับรุ่นใดที่มีหน้าจอแสดงสัญญาณสี AQI โปรดดูความหมายของสัญญาณบ่งชี้คุณภาพอากาศแต่ละสีได้
ในคู่มือผู้ใช้ ส่วนหน้าจอแสดงตัวเลขคือหน้าจอที่แสดงค่าความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละออง PM2.5 ภายใน
รถยนต์แบบเรียลไทม์
Question
ฉันยังควรใช้ GoPure หรือไม่ หากในรถมีอุปกรณ์กรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Cabin Air Filter: CAF)
อยู่แล้ว
Answer
ควรใช้ เพราะ Philips GoPure สามารถขจัดฝุน
่ ละอองทีม
่ อ
ี นุภาคขนาดเล็กและก๊าซพิษได้ดว้ ยเทคโนโลยี
SelectFilter หรือ SelectFilter Plus ซึง่ ต่างจากอุปกรณ์ CAF ทัว่ ไป
Question
Airmid คืออะไร และการทดสอบโดย Airmid ดีอย่างไร
Answer
Airmid Healthgroup คือองค์กรวิจัยด้านชีวการแพทย์ซึ่งได้รับการยอมรับมากมาย โดย Philips
SelectFilter Plus ได้ผ่านการทดสอบจาก Airmid ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถขจัดละอองเกสรก่อภูมิแพ้ใน
อากาศได้สูงสุด 90% ซึ่งการทดสอบโดย Airmid พิสูจน์แล้วว่าอัตราการกรองอากาศระดับนี้คือผลลัพธ์จาก
การกรองอากาศผ่านแผ่นกรอง SelectFilter Plus เพียงครั้งเดียว (หรือเรียกว่าการทดสอบประสิทธิภาพการก
รองอากาศเพียงครั้งเดียว) เมื่อขจัดอนุภาคที่น่ารำ�คาญเหล่านี้ออกไปแล้ว ผู้ที่ทรมานจากอาการแพ้ฝุ่นละออง
ในอากาศจึงสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด
Question
คุณมีอะไหล่ส�ำ รองสำ�หรับเปลีย
่ นจำ�หน่ายบ้างหรือไม่ เช่น สายไฟหรือฝาครอบด้านบน
Answer
เราไม่จำ�หน่ายอะไหล่สำ�รองอย่างสายไฟหรือฝาครอบด้านบน แต่หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายของคุณ
Question
คุณภาพเกรดยานยนต์ (Automotive Grade Quality) คืออะไร เหตุใดจึงควรทราบว่าผลิตภัณฑ์มค
ี ณ
ุ ภาพ
เกรดยานยนต์
Answer
คุณภาพเกรดยานยนต์ (Automotive Grade Quality) คือเกณฑ์วด
ั มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทน
่ี า่ เชือ
่ ถือตาม
มาตรฐานยานยนต์ ISO ทีจ
่ �ำ เป็นซึง่ ต้องได้รบ
ั การปฏิบต
ั ิ โดยเป็นดัง่ สัญลักษณ์ของคุณภาพทีเ่ สริมสร้างความเชือ
่
มัน
่ ด้านมาตรฐานการผลิตและการออกแบบเครือ
่ งฟอกอากาศให้กบ
ั คุณ
Question
ฉันใช้ Philips GoPure กับรถบรรทุกได้หรือไม่
Answer
ไม่ได้ คุณไม่สามารถใช้ Philips GoPure ในรถบรรทุกได้เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟภายในรถบรรทุกจะผลิตแรง
ดันไฟฟ้า 24 โวลต์ ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานร่วมกับ เครื่องฟอกอากาศในรถ รุ่น (ที่ต้องการเพียง 12 โวลต์)
GoPure Car Air Purifier | FAQs
< Page 1 >
ปัญหาการทำ�งานของเครือ
่ งฟอกอากาศ
Question
ระบบกรองอากาศภายในรถยนต์ (Automotive Clean Air System) Philips GoPure ไม่ทำ�งาน
Answer
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์แล้ว ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและดูให้แน่ใจว่าได้
เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับเรียบร้อยดีแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาครอบด้านบนปิดสนิท จากนั้นกดปุ่มเริ่มการ
ทำ�งานอีกครั้ง แต่ถ้าอุปกรณ์ยังไม่ทำ�งาน โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายของคุณ
Question
สัญญาณแสดงคุณภาพอากาศของ GoPure ปรากฏสีน้ำ�เงินขึ้นมาแล้ว แต่ฉันยังได้กลิ่นเหม็นในรถอยู่
Answer
สัญญาณแสดงคุณภาพอากาศของ Philips GoPure สามารถตรวจจับและแสดงค่ามลพิษที่เป็นฝุ่นละออง
ในอากาศได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถระบุปริมาณมลพิษที่เกิดจากสารเคมีหรือที่มาของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ Philips GoPure ยังคงทำ�งานอยู่ มลพิษจากฝุ่นละอองและสารเคมีก็จะได้รับการ
ขจัดออกไป เพียงปล่อยให้อุปกรณ์ดำ�เนินขั้นตอนทำ�ความสะอาดสักครู่ แล้วคุณภาพอากาศภายในรถของคุณ
จะดีขึ้นทันตาเห็น
Question
สัญญาณแสดงคุณภาพอากาศ (Air Quality Indicator: AQI) ไม่เปลี่ยนมานานแล้ว อุปกรณ์พังใช่หรือไม่
Answer
สัญญาณที่ไม่เปลี่ยนแปลงอาจหมายถึงคุณภาพอากาศที่คงที่ หรือช่องลมเข้าอาจมีสิ่งอุดตันหรือฝุ่นละออง
ติดค้างอยู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องลมเข้าไม่มีสิ่งอุดตันใดๆ เพื่อให้อากาศไหลผ่านอุปกรณ์ได้สะดวก
จากนั้นเริ่มระบบการทำ�งานของอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง แต่หากยังเกิดปัญหาอยู่ 1) ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก 2) กด
ปุ่มเปิดการทำ�งาน แต่หากอุปกรณ์ยังไม่สามารถทำ�งานได้ตามปกติ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายของคุณ
Question
สัญญาณแสดงคุณภาพอากาศ (Air Quality Indicator: AQI) ของ GoPure เปลี่ยนสีบ่อยมาก
Answer
การเปลี่ยนสีของสัญญาณถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ของคุณสามารถทำ�งานได้ตามปกติ
เพราะหากอากาศมีคุณภาพต่ำ� อุปกรณ์ก็จะดำ�เนินการทำ�ความสะอาด อย่างไรก็ตาม สัญญาณแสดงคุณภาพ
อากาศจะแสดงคุณภาพอากาศบริเวณอุปกรณ์ คุณภาพอากาศที่ปรากฏจึงอาจผันผวนกว่าปกติบ้างบางครั้ง
เพียงปล่อยให้อุปกรณ์ดำ�เนินขั้นตอนทำ�ความสะอาดจนคุณภาพอากาศภายในห้องโดยสารของคุณอยู่ใน
ระดับที่ดี สัญญาณก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำ�เงินเพื่อแสดงคุณภาพอากาศที่ดีดังที่ระบุไว้
Question
เหตุใดเครื่องฟอกอากาศจึงหยุดทำ�งานเองโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไปสองชั่วโมง
Answer
การหยุดการทำ�งานอัตโนมัติหลังผ่านไปสองชั่วโมงถือเป็นเรื่องปกติ เนื่องจากที่จุดบุหรี่ในรถยนต์บางคันยัง
คงปล่อยกระแสไฟ DC 12 โวลต์ออกมาแม้ดับเครื่องยนต์ไปแล้ว ดังนั้น เครื่องฟอกอากาศ GoPure ส่วนใหญ่
จึงมีระบบหยุดการทำ�งานอัตโนมัติหลังผ่านไปสองชั่วโมงเพื่อป้องกันการบริโภคแบตเตอรี่ของรถยนต์ แต่คุณ
ยังสามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์ได้อีกครั้งเพียงกดปุ่มเปิดการทำ�งาน (ยกเว้น GPC50 และ GP3211)
Question
รถยนต์บางคันยังคงปล่อยกระแสไฟ 12 โวลต์ออกมาแม้ดับเครื่องยนต์ไปแล้ว อุปกรณ์ GoPure จะบริโภค
แบตเตอรี่จนหมดหรือไม่
Answer
Philips GoPure ส่วนใหญ่จะหยุดการทำ�งานอัตโนมัติเมื่อทำ�งานต่อเนื่องมาแล้วสองชั่วโมง เพื่อป้องกันการ
บริโภคแบตเตอรี่รถยนต์จนหมด โดยคุณเริ่มใช้งานอุปกรณ์ได้อีกครั้งเพียงกดปุ่มเริ่มการทำ�งาน แต่สำ�หรับ
GPC50 และ GP3211 โปรดถอดปลั๊กอุปกรณ์ก่อนลงจากรถ
Question
มอเตอร์ของ Philips GoPure หยุดทำ�งานไปชั่วขณะ
Answer
การหยุดทำ�งานชั่วขณะของมอเตอร์คือเรื่องปกติและเป็นการทำ�งานภายในเพื่อป้องกันไฟกระชากเพราะ
แหล่งจ่ายไฟอาจผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาไม่เสถียรในบางครั้ง ซึ่งหากเกิดกรณีเหล่านี้ พัดลมจะหยุดทำ�งาน
จนกว่าแรงดันไฟฟ้าจะกลับสู่ภาวะปกติเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย โดยคุณสามารถใช้งาน
อุปกรณ์ได้อีกครั้งเพียงกดปุ่มเริ่มการทำ�งาน
GoPure Car Air Purifier | FAQs
< Page 2 >
ปัญหาการทำ�งานของเครือ
่ งฟอกอากาศ
Question
Philips GoPure มีเสียงดังรบกวน
Answer
ประการแรก โปรดทราบว่าควรประเมินเสียงรบกวนใดๆ ขณะที่รถกำ�ลังวิ่งอยู่เพราะเป็นเพียงช่วงเวลาเดียวที่
อุปกรณ์ทำ�งาน และเนื่องจากเครื่องยนต์ของรถก็มีระดับเสียงที่ดัง ดังนั้น คุณควรแทบไม่ได้ยินเสียงจากการ
ทำ�งานของอุปกรณ์ GoPure เลย
อย่างไรก็ตาม เสียงรบกวนใดๆ จากอุปกรณ์มักเกิดจากมอเตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่ทำ�ให้อากาศไหลผ่านเข้าไปยัง
แผ่นกรองอากาศได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งมอเตอร์มีประสิทธิภาพมาก อากาศภายในรถก็จะยิ่งบริสุทธิ์เร็วขึ้น ดังนั้น
หากต้องการใช้งานมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ คุณก็ต้องยอมรับเรื่องเสียงรบกวนให้ได้
แต่ GoPure ได้รับการออกแบบเพื่อฟอกอากาศภายในรถอย่างทรงพลัง Philips จึงใช้หนึ่งในมอเตอร์ที่ดี
ที่สุดในโลกกับผลิตภัณฑ์นี้ โดยผลิตภัณฑ์รุ่นแรกมีความเร็วลมสองโหมด ได้แก่ โหมดธรรมดาซึ่งทำ�งานได้
เงียบกริบ และโหมดเร็วสูงซึ่งมีเสียงดังกว่าระดับธรรมดาเล็กน้อย ส่วนผลิตภัณฑ์รุ่นต่อมามีความเร็วลมสาม
โหมด ได้แก่ โหมดเงียบ โหมดทั่วไป และโหมดเร็วสูง
โดยคุณจะใช้งานโหมดเร็วสูงก็ตอ
่ เมือ
่ มีปริมาณฝุน
่ ละอองในอากาศสูงมากเท่านัน
้ และหากปริมาณฝุน
่ ละอองใน
อากาศลดลงแล้ว คุณก็สามารถเปลีย
่ นไปใช้งานโหมดอืน
่ ทีเ่ งียบกว่าได้ทน
ั ที อย่างไรก็ตาม หากยังมีเสียงดัง
รบกวนอยู่ เราขอแนะนำ�ให้คณ
ุ นำ�ผลิตภัณฑ์ไปไว้บริเวณหลังรถหรือใต้เบาะหน้าเพือ
่ ลดเสียงรบกวนดังกล่าว
Question
เสียงจากผลิตภัณฑ์ดังมากไหม
Answer
GoPure จะทำ�งานขณะยานพาหนะวิ่งอยู่เท่านั้น ดังนั้น เสียงจากเครื่องยนต์ของรถยนต์จึงสามารถกลบเสียง
จากผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณยังกังวลเกี่ยวกับเสียงรบกวน เราแนะนำ�ให้คุณนำ�อุปกรณ์ไปไว้
บริเวณกระจกหลังของรถยนต์และใช้งาน GoPure ในโหมดความเร็วต่ำ�เพื่อลดระดับเสียง
Question
ตำ�แหน่งที่ตั้งอุปกรณ์มีผลต่อประสิทธิภาพการกรองอากาศภายในรถยนต์หรือไม่ การติดตั้งอุปกรณ์ไว้บริเวณ
ที่วางแขนหรือที่วางศีรษะมีความแตกต่างกันหรือไม่
Answer
ไม่มีผลกระทบใดเป็นพิเศษ ตำ�แหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ภายในยานพาหนะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การกรองอากาศตราบใดที่ช่องดูดและปล่อยอากาศยังคงไร้สิ่งอุดตัน
Question
ติดตั้งอุปกรณ์ไว้บริเวณใต้เบาะหน้าหรือบนที่พักศีรษะดี
Answer
ไม่ว่าจะติดตั้งไว้ที่ไหน อุปกรณ์ก็ยังสามารถกรองอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การติดตั้งไว้บริเวณที่พัก
ศีรษะนั้นช่วยเพิ่มพื้นที่ในการทำ�งานที่เหมาะสมให้กับ GoPure อุปกรณ์จึงสามารถทำ�งานภายในพื้นที่ที่
ครอบคลุมได้อย่างทรงประสิทธิภาพ
Question
ระบบอุณหภูมภ
ิ ายในอุปกรณ์ท�ำ งานอย่างไร ฉันสามารถใช้งานในพืน
้ ทีท
่ ม
่ี อ
ี ณ
ุ หภูมต
ิ �ำ่ กว่าศูนย์องศาได้หรือไม่
Answer
GP9111 มีระบบอุณหภูมิที่สามารถทำ�งานได้ในระหว่าง -20 ถึง 70°C ส่วนรุ่นอื่นๆ ที่เหลือมีระบบอุณหภูมิที่
สามารถทำ�งานได้ตั้งแต่ -30 จนถึง 80°C ดังนั้น หากไม่ได้ขับรถไปที่ขั้วโลกใต้ คุณก็สบายใจได้เลย
Question
ฉันทำ�ความสะอาดเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคใน เครื่องฟอกอากาศในรถ รุ่น ได้หรือไม่ เพราะดูเหมือน
สัญญาณ AQI จะทำ�งานผิดปกติ และเครื่องฟอกอากาศที่บ้านก็เตือนให้ฉันทำ�ความสะอาดเซนเซอร์เป็น
ประจำ�ด้วย
Answer
คุณไม่จำ�เป็นต้องทำ�ความสะอาดเซนเซอร์ของอุปกรณ์ Philips GoPure เพราะเซนเซอร์ตรวจจับอนุภาคได้
รับการปกป้องภายในตัวเครื่องอยู่แล้ว ซึ่งคุณไม่สามารถเข้าไปทำ�ความสะอาดได้
GoPure Car Air Purifier | FAQs
< Page 3 >
ปัญหาที่ผู้ใช้งานพบ
Question
ฉันใช้ Philips GoPure มาตั้งนานแล้ว แต่รถคันใหม่ของฉันก็ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่ดี
Answer
รถยนต์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์จากแหล่งต่างๆ ได้เป็นระยะเวลานาน แต่โปรดอย่ากังวล
เพราะอุปกรณ์ GoPure ของคุณจะดำ�เนินการฟอกอากาศอย่างต่อเนื่อง แต่หากคุณอยู่ภายในรถยนต์คันใหม่
และต้องการเร่งขั้นตอนฟอกอากาศให้เร็วขึ้น โปรดเปิดใช้งานอุปกรณ์ในโหมด “Boost (เร่งการทำ�งาน)”
เพื่อเร่งขั้นตอนฟอกอากาศ
Question
การเปิดหน้าต่างช่วยลดปริมาณอนุภาคของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound: VOC)
และฝุ่นละออง PM2.5 ภายในรถยนต์ได้หรือไม่
Answer
การขับรถโดยเปิดหน้าต่างไปด้วยไม่สามารถลดปริมาณฝุ่นละอองและสารเคมีภายในรถยนต์ได้ เนื่องจาก
ภายนอกรถยนต์มีปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มากกว่าภายในรถยนต์เสียอีก ดังนั้น แม้คุณจะรู้สึกว่าการเปิด
หน้าต่างช่วยลดฝุ่นละอองได้ แต่อากาศที่เข้ามาภายในรถยนต์ต่างหากที่สกปรกยิ่งกว่า
วิธีแก้ปัญหาค่าความเข้มข้นสูงของฝุ่นละอองมีเพียงอย่างเดียว ได้แก่ การติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ โดยเมื่อ
ติดตั้งแล้ว นอกจากจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์ คุณยังจะได้ลดอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงของรถยนต์ (การเปิด
หน้าต่างเพิ่มแรงเสียดทานตามหลักอากาศพลศาสตร์) และรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น (การเปิดหน้าต่างเพิ่มความ
เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขณะขับรถด้วยความเร็วสูง)
Question
เหตุใดจึงยังได้กลิ่นเหม็นทั้งๆ ที่ฉันเปิดเครื่องฟอกอากาศภายในรถยนต์แล้ว
Answer
พลาสติก กาว และหนังภายในรถยนต์ของคุณคือวัสดุที่ก่อให้เกิดมลพิษจากสารเคมีซึ่งทั้งอันตรายและส่ง
ผลกระทบเป็นระยะเวลานาน เช่น สารฟอร์มาลดีไฮด์และสารโทลูอีน
โดยวัสดุเหล่านี้จะผลิตมลพิษออกมาเรื่อยๆ แม้คุณจะกรองอากาศด้วยเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ตาม คุณจึง
อาจได้กลิ่นไม่พึงประสงค์จากวัสดุเหล่านี้อยู่ แต่เพื่อให้อากาศภายในรถของคุณสะอาดยิ่งขึ้น เราขอแนะนำ�
ให้คุณเปิดใช้งานอุปกรณ์ GoPure ไว้ในทุกช่วงของการเดินทาง
GoPure Car Air Purifier | FAQs
< Page 4 >
ปัญหาเกี่ยวกับแผ่นกรอง
Question
แผ่นกรองในเครื่องฟอกอากาศมีอายุการทำ�งานนานเท่าไหร่
Answer
SelectFilter มีอายุการทำ�งานประมาณ 350 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับจำ�นวนชั่วโมงที่เปิดใช้งานอุปกรณ์และ
ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่ถูกกรอง อย่างไรก็ตาม คุณควรเปลี่ยนแผ่นกรองทุก 3-6 เดือน แผ่นกรองอาจ
มีอายุการทำ�งานที่ยาวนานกว่าปกติ หากคุณไม่ได้ขับรถบ่อย แต่โปรดวางใจว่าการเปลี่ยนแผ่นกรองนั้นง่าย
และไม่แพงอย่างที่คิด
Question
ฉันควรเปลี่ยนแผ่นกรองใน Philips GoPure เมื่อไหร่
Answer
SelectFilter และ SelectFilter Plus มีอายุการทำ�งานสูงสุด 350 ชั่วโมง โดยขึ้นอยู่คุณภาพของอากาศ
ที่ไหลผ่านเข้าไป คุณจึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ GoPure พร้อมฟอกอากาศ
บริสุทธิ์ให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม เมื่อใดที่แผ่นกรองใกล้สิ้นอายุการทำ�งาน สัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองจะกะพริบขึ้น
มาเพื่อให้คุณดำ�เนินการเปลี่ยน (หมายเหตุ: สัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรองมีในบางรุ่นเท่านั้น)
Question
ฉันสามารถล้างทำ�ความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศภายในรถยนต์ Philips ได้หรือไม่
Answer
คุณไม่สามารถล้างทำ�ความสะอาดแผ่นกรอง SelectFilter และ SelectFilter Plus ใน GoPure แต่สามารถ
ดูดฝุ่นทำ�ความสะอาดแผ่นกรองชั้นแรกของ SelectFilter Plus ได้
Question
หลังจากเปลี่ยนแผ่นกรองแล้ว เมื่อฉันเปิดใช้งานอุปกรณ์อีกครั้ง สัญญาณแสดงคุณภาพอากาศ (ในรุ่น
GP5211) หรือสัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง (ในรุ่นอื่นที่เหลือ) ยังคงปรากฏเป็นสีแดงอยู่
Answer
สัญญาณสีแดงคือการแจ้งเตือนว่าระบบรีเซ็ตการเปลี่ยนแผ่นกรองยังดำ�เนินการไม่เสร็จสิ้น โปรดดำ�เนินตาม
ขั้นตอนรีเซ็ตที่ระบุไว้ใน “คู่มือผู้ใช้และการเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ” อีกครั้ง ซึ่งหากสัญญาณแจ้งเตือนการ
เปลี่ยนแผ่นกรองดับลงหรือสัญญาณ AQI ไม่ปรากฏเป็นสีแดง คุณอาจรีเซ็ตอุปกรณ์ได้ถูกต้องแล้ว
Question
เหตุใดจึงต้องรีเซ็ตเครื่องฟอกอากาศภายในรถยนต์ Philips หลังเปลี่ยนแผ่นกรอง
Answer
คุณต้องรีเซ็ตอุปกรณ์เพื่อเปิดการทำ�งานระบบประมวลผลของแผ่นกรองใหม่ ซึ่งหากคุณไม่ดำ�เนินการรีเซ็ต
อุปกรณ์หลังใส่แผ่นกรองใหม่ อุปกรณ์อาจคิดว่าคุณยังใช้แผ่นกรองเก่าอยู่และจะเตือนให้คุณเปลี่ยนแผ่น
กรองเร็วก่อนกำ�หนดเวลา หรือพูดง่ายๆ คือการรีเซ็ตอุปกรณ์ช่วยรับรองได้ว่าระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่น
กรองจะทำ�งานได้อย่างถูกต้อง
Question
ฉันจะเลือกแผ่นกรองสำ�รองที่เหมาะกับ GoPure ได้อย่างไร
Answer
เพียงค้นหาแผ่นกรองสำ�รองด้วยชื่อรุ่น เครื่องฟอกอากาศในรถ รุ่น จากนั้นเข้าไปที่ร้านค้าออนไลน์หรือไปหา
ตัวแทนจำ�หน่าย Philips GoPure ใกล้บ้านคุณ
Question
SelectFilter แตกต่างจาก SelectFilter Plus อย่างไร
Answer
SelectFilter Plus มีคุณสมบัติในการกำ�จัดควันไอเสียรถยนต์ได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพสูงในการ
ขจัดละอองเกสรจนผ่านการรับรองด้านการปกป้องจากสารก่อภูมิแพ้โดย Airmid
GoPure Car Air Purifier | FAQs
< Page 5 >
ปัญหาเกีย
่ วกับการใช้งานและการเชือ่ มต่อแอปพลิเคชัน
Question
Air Matters คืออะไร ฉันใช้แอปพลิเคชันอื่นแทนได้ไหม
Answer
Air Matters คือแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงค่าความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละออง PM2.5 ภายในรถยนต์
ของคุณได้ โดยเปรียบเทียบกับคุณภาพอากาศภายนอกยานพาหนะ (อ้างอิงจากตำ�แหน่งของคุณและข้อมูล
ที่รัฐบาลได้เผยแพร่ไว้)
Question
การใช้งานแอปพลิเคชันของ GoPure ในสมาร์ทโฟนมีข้อกำ�หนดใดเป็นพิเศษหรือไม่
Answer
แอปพลิเคชันของ GoPure (พร้อมใช้งานทั้งในระบบ iOS และ Android) สามารถทำ�งานร่วมกับสมาร์ทโฟน
ยอดนิยมส่วนใหญ่ได้อย่างราบรื่น
Question
ฉันจับคู่กับแอปพลิเคชันของ GoPure ด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน Bluetooth ไม่ได้ทั้งๆ ที่ติดตั้ง Air Matters
อย่างถูกต้องแล้ว
Answer
โปรดตรวจสอบโทรศัพท์ของคุณว่าเปิดใช้งาน Bluetooth แล้ว และโปรดตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องฟอก
อากาศในรถ รุ่น ว่าเปิดการทำ�งานอยู่ จากนั้นดำ�เนินการจับคู่อุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง
Question
ฉันเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GoPure มากกว่าหนึ่งเครื่องได้หรือไม่
Answer
คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์ เครื่องฟอกอากาศในรถ รุ่น เข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณได้หลายเครื่อง ดังนั้น หาก
คุณมีรถยนต์สองคัน โทรศัพท์ของคุณก็จะจดจำ�การเชื่อมต่อ Bluetooth ของเครื่องฟอกอากาศภายใน
รถยนต์ทั้งสองเครื่องไว้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ GoPure ได้ครั้งละเครื่องเท่านั้น
Question
ฉันต้องเปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลาที่เปิดใช้งานอุปกรณ์ GoPure หรือไม่
Answer
ไม่จำ�เป็น เพราะ เครื่องฟอกอากาศในรถ รุ่น จะทำ�งานอย่างต่อเนื่องสูงสุดสองชั่วโมง จากนั้นจะหยุดทำ�งาน
เองอัตโนมัติ (ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยรักษาแบตเตอรี่ของรถยนต์เมื่อดับเครื่อง) คุณเพียงต้องเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ เมื่อต้องการดูคุณภาพอากาศหรือควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลด้วยโทรศัพท์ของคุณ
GoPure Car Air Purifier | FAQs
< Page 6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising